Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ ĮSTATYMO NR. XIV-196

6, 12, 23 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                             d.  Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

Susisiekimo ministerija:

1) kartu su Energetikos ministerija formuoja alternatyviųjų degalų ir juos naudojančių transporto priemonių infrastruktūros plėtros politiką;

2) nustato darnaus judumo miestuose planų rengimo principus ir derina parengtus darnaus judumo miestuose planus;

3) rengia ir tvirtina Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašą;

4) tvirtina mažos taršos zonų rekomendacijas;

5) atlieka kitas šio įstatymo nustatytas funkcijas.

 

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

Savivaldybės institucijos pagal kompetenciją savivaldybės teritorijoje:

1) skatina savivaldybės teritorijoje veikiančias viešojo transporto, komunalinių ir keleivių vežimo bei kitas paslaugas teikiančias įmones, savivaldybės įstaigas ir įmones naudoti alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones;

2) nustato ir įgyvendina savivaldybės teritorijoje esančiuose miestuose mažos taršos zonas, lengvatines elektromobilių dalyvavimo eisme (maršrutinio transporto eismo juostas), įvažiavimo į mokamas zonas ir jų statymo miesto teritorijoje sąlygas;

3) imasi priemonių, kurios skatintų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimą savivaldybėje ir sudarytų tam palankesnes sąlygas;

4) rengia, suderinusios su Susisiekimo ministerija tvirtina ir įgyvendina darnaus judumo miestuose ir atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros planų priemones.

 

3 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 15 dalį ir išdėstyti ją taip:

15. Savivaldybių tarybos nustato, įgyvendina ir pagal poreikį periodiškai atnaujina mažos taršos transporto zonas miestuose, turinčiuose kurorto statusą ir daugiau nei 50 tūkst. gyventojų, atsižvelgdamos į darnaus judumo mieste planus mažos taršos zonų rekomendacijas, valstybinio aplinkos oro monitoringo ir (ar) savivaldybės aplinkos oro monitoringo duomenis savivaldybių teritorijose.

 

 

4 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas.

Pakeisti 35 straipsnio 7 dalį ir išdėstyti ją taip:

7. Savivaldybių tarybos ne vėliau kaip iki 2023 2024 m. sausio 1 d. nustato ir ne vėliau kaip iki 2025 m. sausio 1 d. įgyvendina šio įstatymo 23 straipsnio 15 dalyje nustatyta tvarka nustato mažos taršos zonas miestuose.

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai