LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 5, 6 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-06-25 Nr. XIIIP-3630(2)

Vilnius

 

Įvertinę projektą dėl jo atitikties Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Atsižvelgiant į tai, kad projekto 1 straipsniu yra keičiamas ir Miškų įstatymo (toliau - keičiamas įstatymas) 1 straipsnis, atitinkamai tikslintinas įstatymo pavadinimas, po įstatymo numeriu įrašant skaičių „1“.

2.    Pagal projekto 3 straipsnio 4 dalimi keičiamo įstatymo 5 straipsnio 41 dalies 3 punkte siūlomą nustatyti teisinį reguliavimą tais atvejais, kai viešasis interesas miškų apsaugos srityje būtų pažeistas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiksmų ar neveikimo, pats Aplinkos apsaugos departamentas apie tokius savo veiksmus turėtų pranešti prokuratūrai, kad juos pastaroji įvertintų ir kreiptųsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Siūlomas teisinis reguliavimas kelia abejonių, nes, manytina, kad Aplinkos apsaugos departamentas nebūtų suinteresuotas dėl galimai viešą interesą pažeidžiančių savo veiksmų pats kreiptis į prokuratūrą. Svarstytina, ar projektą nereikėtų papildyti, nustatant, kad be paties Aplinkos apsaugos departamento į prokuratūrą dėl minėto departamento neteisėtų veiksmų ar neveikimo, pažeidžiančių viešąjį interesą, galėtų kreiptis ir kiti subjektai, pavyzdžiui, Aplinkos ministerija ar panašiai.

3.    Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašo, patvirtinto 2020 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-72, nuostatomis, teikiant nuorodas į įgyvendinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus neliko rekomendacijos nurodyti oficialiojo leidinio pavadinimo sutrumpinimo, metų, leidinio serijos (L arba C), leidinio numerio ir puslapio, kuriame prasideda teisės aktas. Atsižvelgiant į tai, projekto 3 straipsnio 4 dalimi keičiamo įstatymo 5 straipsnio 41 dalies 5 punkte brauktina formuluotė „(OL 2010, L 295, p. 23)“, o projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo priedo 1 punkte – „(OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 28 tomas, p. 148)“.

4.   Projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punkte vartojama formuluotė „Valstybinių miškų urėdijos direktorius“. Atkreiptinas dėmesys, kad nei projekto, nei keičiamo įstatymo nuostatose daugiau formuluotė „Valstybinių miškų urėdija“ nėra vartojama, todėl nėra pakankamai aiškus šios formuluotės turinys. Svarstytina, ar nereikėtų šių projekto nuostatų tikslinti, bent jau nurodant, kad turima omeny valstybės įmonė „Valstybinių miškų urėdija“, o vietoj žodžio ,,direktoriaus“ įrašyti žodį ,,vadovo“.

5.   Projekto 7 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. Svarstytina, ar atsižvelgiant į įstatymo projekto priėmimo, pasirašymo, paskelbimo procedūrų trukmę nereikėtų nustatyti vėlesnės įstatymo įsigaliojimo datos. Be to, atsižvelgiant į tai, kad teikiamas įstatymo projektas yra Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 398, 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (reg. Nr. XIIIP-3627(2)) lydintysis įstatymo projektas, abiejuose projektuose reikėtų nustatyti vienodas įstatymų įsigaliojimo datas.

6.    Jeigu būtų pritarta aukščiau nurodytai pastabai ir projekto 7 straipsnio 1 dalyje būtų nustatyta vėlesnė įstatymo įsigaliojimo data, projekto 7 straipsnio 2 dalyje atitinkamai reikėtų nustatyti vėlesnę įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo datą.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                                    Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]

S. Zamara, tel. (8 5) 239 6895, el. p. [email protected]