LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 75 IR 83 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2017-07-11 Nr. XIIIP-696(3)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Vadovaujantis teisės technikos taisyklėmis, projekto lyginamajame variante 2 straipsnyje turi būti išdėstytas užbrauktas pripažįstamo netekusiu galios keičiamo įstatymo 83 straipsnio 3 dalies 4 punkto tekstas.

2.    Teisėkūros įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte apibrėžtas sistemiškumo principas reiškia, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams, įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su įstatymu ar atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina. Atsižvelgiant į tai, tikslintinos projekto 3 straipsnyje nurodytos įstatymo įsigaliojimo ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo datos.

 

 

Departamento direktorius                                                                                                Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Jarmakovič, tel. (8 5) 239 6055, el. p. [email protected]