LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 344

STENOGRAMA

 

2019 m. lapkričio 7 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. NEKROŠIUS ir I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, skel­biu lap­kri­čio 7 die­nos va­ka­ri­nio po­sė­džio pra­džią. (Gon­gas) Pra­šom re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 71 Sei­mo na­rys.

 

Opo­zi­ci­nių Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos ir Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­cijos dar­bo­tvarkė

 

Šian­dien mū­sų va­ka­ri­nis po­sė­dis yra skir­tas opo­zi­ci­nių Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos ir Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos dar­bo­tvarkei. Nuo jos ir pra­dė­si­me.

 

14.05 val.

Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 8, 13 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-349 (svars­ty­mas)

 

Pir­ma­sis klau­si­mas – Me­džiok­lės įsta­ty­mo 8, 13 ir 22 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-349. Svars­ty­mas. Ko­mi­te­to iš­va­dą kvie­čiu pa­skelb­ti V. Ving­rie­nę.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas nu­spren­dė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą at­mes­ti, nes pri­tar­ta ki­tam Me­džiok­lės įsta­ty­mo pro­jek­tui. Už bal­sa­vo 7, prieš – 1.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl dis­ku­si­jų svars­ty­mo me­tu nie­ko nė­ra. Tai­gi vie­nas už, nie­kas ne­už­si­ra­šė dėl mo­ty­vų. Prieš – P. Sau­dar­gas. Pra­šom. Nė­ra. B. Bra­daus­kas.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš čia tru­pu­tį pa­si­me­čiau dėl to už­si­ra­šy­mo. Iš anks­to bu­vau už­si­ra­šęs prieš šį įsta­ty­mą, bet da­bar kal­bė­siu ir pa­lai­kau Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to spren­di­mą, nes iš tik­rų­jų 1 tūkst. hek­ta­rų jau ir taip yra ma­žas me­džiok­lės vie­ne­tas, jei­gu no­ri dar pa­gal kaž­ko­kios gru­pe­lės žmo­nių, kur cheb­ru­tė su­si­da­rė, ir pa­da­ry­si­me 700, tai iš vi­so Lie­tu­vo­je ga­li ne­be­lik­ti fau­nos. Vil­kai jau iš­nai­ki­no vi­są smul­ki­ą­ją fau­ną, da­bar dar ei­na ir žmo­nės ta lin­kme. Ži­no­te, čia jau anek­do­tiš­kai skam­ba. Aš ne­ži­nau, kas čia su­in­te­re­suo­tas, jau ne pir­mą kar­tą gir­džiu ši­tą skai­čių – kaž­ko­dėl 700, va­di­nai, žmo­nių gru­pe­lė, ku­ri bū­ti­nai no­ri įsta­ty­mo bū­du pa­si­da­ry­ti kaž­ko­kią pri­vi­le­gi­ją. Ma­tyt, tu­ri su­rin­kę 700 hek­ta­rų ir vi­są lai­ką sep­ty­ni ir sep­ty­ni. Ko­dėl ne aš­tuo­ni, ko­dėl ne de­vy­ni? To­dėl ko­mi­te­to spren­di­mas yra tei­sin­gas, ir aš jį pa­lai­kau.

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vai už – E. Gent­vi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Bro­niau, na, ne­va­ry­ki­te ant ma­nęs. Aš vi­siš­kai su­tin­ku, kad at­mes­tu­me šį pro­jek­tą, nes ma­no pro­jek­tas yra re­gist­ruo­tas 2017 me­tų, ro­dos, va­sa­rio mė­ne­sį, ko­mi­te­tas jo ne­svars­tė, per tą lai­ką pri­im­tas ki­tas įsta­ty­mas, ir aš su­tin­ku su to­mis nau­jo­mis įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, su­tin­ku, kad šio ma­no pro­jek­to nuo­sta­tos yra pa­se­nu­sios. Ne­pri­eš­ta­rau­ju jų at­me­ti­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom ap­si­spręs­ti dėl pro­jek­to po svars­ty­mo. Kas pri­ta­ria ko­mi­te­to iš­va­dai at­mes­ti, bal­suo­ja už, kas tu­rit ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Po svars­ty­mo Me­džiok­lės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-349 ne­pri­tar­ta ar­ba pri­tar­ta ko­mi­te­to iš­va­dai at­mes­ti.

 

14.10 val.

So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 40 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3225 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės ant­ra­sis klau­si­mas – So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo 40 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3225. Taip pat svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to at­sto­vą pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Ka­dan­gi R. J. Da­gio, ku­riam pa­ves­ta, nė­ra, kvie­čiu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę. Pra­šom su­pa­žin­din­ti su ko­mi­te­to iš­va­da.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė pro­jek­tą ir nu­spren­dė pro­jek­tą at­mes­ti at­si­žvel­giant į tai, kad esa­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, ku­riuo ne­nu­ma­ty­ti ap­ri­bo­ji­mai so­cia­li­nių iš­mo­kų pri­sta­ty­mo pa­slau­gas tei­kian­čių sub­jek­tų skai­čiui, yra tin­ka­mas ir nė­ra po­rei­kio keis­ti pen­si­jų pri­sta­ty­mo pa­gal ga­vė­jo gy­ve­na­mą­ją vie­tą tvar­kos, nu­sta­tant, kad šią pa­slau­gą teik­tų tik Vy­riau­sy­bės pa­skir­tas uni­ver­sa­lio­sios paš­to pa­slau­gos tei­kė­jas (kaip siū­lo­ma įsta­ty­mo pro­jek­te).

Taip pat at­si­žvelg­ta į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos iš­va­dą, kad nė­ra pa­grin­do kves­tio­nuo­ti da­bar ga­lio­jan­čios so­cia­li­nių iš­mo­kų pri­sta­ty­mo pa­slau­gos tei­kė­jų pa­rin­ki­mo skaid­ru­mo.

Be to, jei 2019 me­tų pen­si­jų pri­sta­ty­mo pa­slau­gą teik­tų tik ak­ci­nė ben­dro­vė Lie­tu­vos paš­tas ir už šią pa­slau­gą bū­tų mo­ka­ma 2018 me­tų vie­šų­jų pir­ki­mų me­tu ak­ci­nės ben­dro­vės Lie­tu­vos paš­to pa­teik­ta­me pa­siū­ly­me nu­ro­dy­ta kai­na, pen­si­joms pri­sta­ty­ti iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to rei­kė­tų be­veik 1 mln. eu­rų dau­giau, nei pla­nuo­ja­ma pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čias su­da­ry­tas pen­si­jų pri­sta­ty­mo pa­slau­gos pir­ki­mo–­par­da­vi­mo su­tar­tis su pen­si­jų pri­sta­ty­mo pa­slau­gų tei­kė­jais.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už at­me­ti­mą – 5, prieš – 4, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

Mo­ty­vai už. Nė­ra no­rin­čių. Prieš kal­ba L. Bal­sys.

L. BALSYS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, čia yra uni­ka­lus ir iš­skir­ti­nis at­ve­jis, kai ko­mi­te­tas at­me­ta pro­jek­tą, nors ab­so­liu­čiai vi­si tam pro­jek­tui pri­ta­ria. Tu­riu ome­ny, ne ko­mi­te­to na­riai, bet ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios yra kom­pe­ten­tin­gos spręs­ti ir pa­teik­ti sa­vo nuo­mo­nę. Šia­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ku­ria­me man te­ko da­ly­vau­ti, vy­ko keis­čiau­si da­ly­kai. Vy­riau­sy­bė pri­ta­ria, yra Vy­riau­sy­bės iš­va­da, ku­riai Vy­riau­sy­bė vi­siš­kai pri­ta­ria tik su kai ku­rio­mis ne­reikš­min­go­mis pa­tai­so­mis ir pa­sta­bo­mis. Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tas pri­ta­ria, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos pri­ta­ria. Ne­tie­sa, ką čia ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė sa­kė apie pa­pil­do­mą mi­li­jo­ną pi­ni­gų. Tai pa­nei­gė tiek Paš­to at­sto­vai, tiek mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai. Tarp ko­mi­te­to iš­va­dų ren­gė­jų ne­bu­vo nė vie­no siū­ly­mo at­mes­ti. Ši­tą siū­ly­mą at­mes­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės as­me­ni­nio spau­di­mo dė­ka pa­vy­ko iš­muš­ti iš vie­no lo­bis­to, ku­ris da­ly­va­vo po­sė­dy­je, su­in­te­re­suo­tas as­muo, tos įmo­nės, ku­ri da­bar tei­kia pri­va­čias pa­slau­gas, at­sto­vas. Jam bu­vo su­teik­tas žo­dis kal­bė­ti pas­ku­ti­niam ir jo bu­vo tie­siai pa­klaus­ta. Ir­gi la­bai re­tas at­ve­jis, kai ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė klau­sia lo­bis­to, da­ly­vau­jan­čio po­sė­dy­je, tai ką jūs siū­lo­te? Ar siū­lo­te at­mes­ti? Jis sa­ko: „Taip, taip, siū­lau at­mes­ti.“ Ir tuo pa­ma­tu at­si­ra­do for­ma­lus siū­ly­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei iš­kel­ti bal­suoti at­me­ti­mą, nors to­kio siū­ly­mo tarp iš­va­dų ren­gė­jų ne­bu­vo. Dis­ku­tuo­jant net­gi ko­le­ga R. J. Da­gys at­si­ė­mė sa­vo siū­ly­mą at­mes­ti ir su­ti­ko, kad rei­kė­tų ieš­ko­ti ko­mi­te­to spren­di­mo ne­at­me­tant. Štai to­kiai si­tu­a­ci­jai su­si­klos­čius įvy­ko bal­sa­vi­mas pen­ki prieš ke­tu­ris ir re­zul­ta­tas – koks yra. Bet, ger­bia­mi ko­le­gos, dar sy­kį kar­to­ju, Vy­riau­sy­bė pri­ta­ria, Vy­riau­sy­bė ne­ma­to pro­ble­mos ir Vy­riau­sy­bė ma­no, kad uni­ver­sa­lios pa­slau­gos tei­kė­jas ge­riau at­lik­tų tas pen­si­jų iš­ne­šio­ji­mo pa­slau­gas ir ne­bū­tų to­kių at­ve­jų, kai pen­si­nin­kai sė­di ne­ži­nio­je mė­ne­sį be pi­ni­gų ki­še­nė­je. Tai­gi siū­lau, ko­le­gos, ne­pri­tar­ti at­me­ti­mui, tai yra bal­suo­ki­me prieš, ir leis­ki­me šiam pro­jek­tui gy­ven­ti, jam pri­ta­rė ir Vy­riau­sy­bė, ir yra spren­di­mas, ku­rio lau­kia ir pen­si­nin­kai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas Li­nai, už po­zi­ci­jos mo­ty­vų iš­sa­ky­mą. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – dar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, ma­tyt, no­ri re­a­guo­ti į jū­sų žo­džius. (Bal­sai sa­lė­je)

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­le­ga L. Bal­sys pa­sa­kė, kad aš rė­miau­si lo­bis­to pa­si­sa­ky­mais. Ko­mi­te­to na­riai iš­klau­sė vi­sų, kas bu­vo pa­tei­kę pa­siū­ly­mus, tarp jų bu­vo ir aso­cia­ci­jos, ku­ri vie­ni­ja tas įmo­nes, ku­rios iš­ne­šio­ja paš­tą, at­sto­vas. Mū­sų ko­mi­te­to na­riai, ku­rie bu­vo, la­bai pui­kiai iš­gir­do, kad šian­dien Lie­tu­vos paš­tas iš­ne­šio­ja ir pe­rė­mė tik 28 sa­vi­val­dy­bė­se, o 32 ap­tar­na­vi­mą vyk­do pri­va­čios ben­dro­vės. Iš tik­rų­jų tur­būt ir Vy­riau­sy­bės iš­va­da, ku­rio­je bu­vo nu­ro­dy­ta daug trū­ku­mų, ir tai, kad Kon­ku­ren­ci­jos tar­ny­ba pa­si­sa­kė la­bai kon­kre­čiai, kad tai prieš­ta­rau­ja Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mui, – vi­sa tai su­po­na­vo to­kį ko­mi­te­to spren­di­mą. To­dėl, ger­bia­mas ko­le­ga, aš ma­ny­čiau, kad jūs la­bai ne­tei­sin­gai ir ne­gra­žiai pa­si­sa­kė­te.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me, o pa­baig­si­me re­pli­kas po to. Ge­rai, Al­gi?

Pra­šo­me bal­suo­ti. Ger­bia­mie­ji, tie, ku­rie pri­ta­ria­te So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to po­zi­ci­jai at­mes­ti, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 72 Sei­mo na­riai: už at­me­ti­mą 54, prieš – 7, su­si­lai­kė 11. Tai­gi įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo yra ne­pri­tar­ta.

Per šo­ni­nį kai­rį­jį mik­ro­fo­ną – A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū. Aš ne­bū­čiau kal­bė­jęs, jei­gu ne mū­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė. Pir­mi­nin­ke, rei­kia drą­sos pa­sa­ky­ti, kad jū­sų pas­ku­ti­nis žo­dis bu­vo: „Tai kas nors pa­si­sa­kys prieš ar ne? Nes aš bal­suo­siu taip, jei­gu kas nors pa­sa­kys.“ Bū­ki­te iki ga­lo są­ži­nin­ga ir pa­sa­ky­ki­te, kad prieš tik­rai ko­mi­te­te ne­bu­vo. Po­nas R. J. Da­gys at­si­ė­mė sa­vo siū­ly­mą ir vi­so­kiais bū­dais… Ta­da vie­na iš ko­le­gių iš frak­ci­jos, iš ko­mi­te­to na­rių pa­sa­kė: „Aš – prieš.“ Ir ta­da vy­ko bal­sa­vi­mas. Bu­vo spau­di­mas aki­vaiz­džiai, nes iš­va­dų ren­gė­jai to­kio siū­ly­mo ne­siū­lė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­le­gos, pa­si­kei­tė­me re­pli­ko­mis. Ke­liau­ja­me to­liau.

Tai­gi pro­jek­tas at­mes­tas.

 

14.19 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 4, 7, 10 ir 11 straips­nių pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3691 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3691. Jį pa­tei­kia S. Gent­vi­las. Pra­šo­me.

S. GENTVILAS (LSF). La­ba die­na, ko­le­gos. Ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas tei­kia­mas ke­tu­rių li­be­ra­lų var­du ir ke­tu­rių kon­ser­va­to­rių var­du. Iš tik­rų­jų nuo pra­ei­to lap­kri­čio Vy­riau­sy­bė­je gu­li įsta­ty­mo pro­jek­tas vi­sas vals­ty­bės įmo­nes ir sa­vi­val­dy­bės… vals­ty­bės įmo­nes vers­ti ak­ci­nė­mis ben­dro­vė­mis, bet Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­va yra už­stri­gu­si, nes Uos­to di­rek­ci­ja vis dar tu­ri vals­ty­bės vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­ją – Uos­to ka­pi­to­no tar­ny­ba ir vals­ty­bi­nės įmo­nės vis dar ne­ver­čia­mos ak­ci­nė­mis ben­dro­vė­mis vien dėl ši­to ne­iš­tai­sy­to da­ly­ko. Ta­čiau prie­žas­tys, pa­ska­ti­nu­sios ši­tą pro­jek­tą, yra iš es­mės dvi. Pa­va­sa­rį sa­vo no­ru at­si­sta­ty­di­nęs Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos vy­riau­sia­sis urė­das M. Pul­kau­nin­kas iš­sa­kė vie­ną iš at­si­sta­ty­di­ni­mo mo­ty­vų – bu­vęs ne­su­ta­ri­mas su mi­nist­ru ir jo as­me­ni­nio pa­lai­ky­mo ne­tu­rė­ji­mas. Ant­ras mo­ty­vas yra R. Ma­siu­lio spren­di­mas at­leis­ti iš pa­rei­gų A. Vait­kų, kaip Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių.

Abiem at­ve­jais ši­tie pre­ce­den­tai su­po­nuo­ja ką? Kad pa­gal esa­mą ši­to įsta­ty­mo re­gu­lia­vi­mą vals­ty­bi­nės įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius yra pa­val­dus ne val­dy­bai, kaip ak­ci­nė­se ben­dro­vė­se, tar­kim, Lie­tu­vos paš­te, pas­ta­ruo­ju at­ve­ju, bet tie­sio­giai mi­nist­rui. Mi­nist­ras pa­si­ra­šo dar­bo su­tar­tis, mi­nist­ras pa­si­ra­šo kon­kur­so me­džia­gą, prie­šin­gai ne­gu ak­ci­nė­se ben­dro­vė­se, ku­rio­se tai da­ro pro­fe­sio­na­li įvai­ria­ly­pė val­dy­ba.

Ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra pa­reng­tas tam, kad iš es­mės iš­tai­sy­tų tuos trū­ku­mus, ku­rių vis dar yra vals­ty­bės įmo­nė­se ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se. EBPO Lie­tu­vai sto­jant iš­sa­kė du pra­šy­mus, su­si­ju­sius kon­kre­čiai su urė­di­jo­mis. Vie­nas – kon­so­li­da­ci­ja, ant­ras – įstai­gos val­dy­mo de­po­li­ti­za­vi­mas. Kon­so­li­da­ci­ja yra įvy­ku­si, dėl jos da­bar dis­ku­tuo­ja­ma ir ki­tą sa­vai­tę Sei­mą pa­sieks vėl nau­jas pro­jek­tas. Ta­čiau de­po­li­ti­za­vi­mas ne­įvy­ko. Šian­dien vis dar mi­nist­ras K. Ma­žei­ka bi­jo pa­si­ra­šy­ti, ma­no įsi­vaiz­da­vi­mu, su­tar­tį su kon­kur­są lai­mė­ju­siu urė­du dėl to, kad jie ne­ty­čia at­si­dū­rė, ty­čia ar ne­ty­čia, bet at­si­dū­rė to­je pa­čio­je me­džiok­lė­je. Ka­dan­gi su­tar­tis su ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi, šiuo at­ve­ju vy­riau­siuo­ju urė­du, pa­si­ra­šo ne val­dy­ba ir val­dy­bos pir­mi­nin­kas, o pats mi­nist­ras, pats mi­nist­ras bi­jo tai da­ry­ti ir grei­čiau­siai vėl pa­ti urė­di­ja yra pa­ka­bin­ta ant plau­ko.

Ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas iš es­mės kei­čia val­dy­bos kom­pe­ten­ci­ją ir sa­vi­nin­ko kom­pe­ten­ci­ją ir siū­lo, kad įmo­nės val­dy­ba vals­ty­bi­nė­se įmo­nė­se, sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se gau­tų tą pa­čią kom­pe­ten­ci­ją kaip ir ak­ci­nė­se ben­dro­vė­se ir už­da­ro­sio­se ak­ci­nė­se ben­dro­vė­se, kur vals­ty­bė yra pa­grin­di­nis ak­ci­nin­kas.

Šiuo pro­jek­tu mes pri­ar­tė­ja­me ir įgy­ven­di­na­me tas pa­čias Eu­ro­pos eko­no­mi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas, ku­rios yra re­ko­men­duo­tos Lie­tu­vai sto­jant. Šis pro­jek­tas bu­vo de­rin­tas su Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos Vals­ty­bės ko­or­di­na­vi­mo cen­tro eks­per­tais. Dėl jo su­lauk­ta pa­sta­bų. Taip pat šis pro­jek­tas de­rin­tas su ke­le­to vals­ty­bi­nių įmo­nių va­do­vais, kal­bant apie kon­kre­ti­ką.

Kar­tu siū­lo­ma, kad val­dy­ba tap­tų… ir jo­je ne­ga­lė­tų pir­mi­nin­kais dirb­ti įmo­nės di­rek­to­rius ir dar­buo­to­jas. Tas šian­dien yra vi­siš­kai pa­ra­dok­sa­lu, nes Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kė yra įmo­nės dar­buo­to­ja. Tuo te­oriš­kai sa­ko­ma, kad tu esi di­rek­to­rius ir tu tu­rė­tu­mei bū­ti pa­val­dus sa­vo pa­val­di­niui.

Ši­tos pro­ble­mos spren­džia­mos ir ai­bė ki­tų da­ly­kų iš­spren­džia­ma ši­tuo įsta­ty­mo pro­jek­tu, to­kie kaip, kas tvir­ti­na įmo­nės stra­te­gi­ją – ar tai da­ro mi­nis­te­ri­ja, ar tai da­ro pa­ti įmo­nės val­dy­ba, ir šiuo at­ve­ju įmo­nės stra­te­gi­jos, il­ga­lai­kės veik­los per­spek­ty­vos yra tvir­ti­na­mos įmo­nės val­dy­bos.

Tai­gi šiuo pro­jek­tu įmo­nių val­dy­bos, vals­ty­bi­nių įmo­nių ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių, yra pa­ver­čia­mos iš ka­vos gė­ri­mo klu­bų į iš tik­rų­jų at­sa­kin­gas ir įpa­rei­go­jan­čias ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios tu­ri kom­pe­ten­ci­ją ir yra at­rink­tos tam, kad pri­im­tų ir da­ry­tų spren­di­mus.

Mie­lai at­sa­ky­čiau į klau­si­mus, ku­rie iš­kil­tų. Ačiū. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me už pro­jek­to pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri klaus­ti še­še­tas Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, įsta­ty­me kal­ba­ma apie vi­sas vals­ty­bi­nes ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nes. Jūs kaip pa­vyz­dį čia vis­ką su­va­rė­te apie M. Pul­kau­nin­ką ir urė­di­jas.

Tai kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te po­li­ti­kos ne­da­ry­mą, nes sa­vi­val­do­je yra daug… pri­klau­so įmo­nių, pa­vyz­džiui, ši­lu­mos, van­dens tie­ki­mo įmo­nės. Ir mes ži­no­me, kas at­si­ti­ko, kai da­lis sa­vi­val­dy­bių nu­ė­jo šių įmo­nių, ypač šil­dy­mo, ši­lu­mos tie­ki­mo, pri­va­ti­za­vi­mo ke­liu. Kai­nos iš­au­go kur kas dau­giau. Va­do­vau­jant sa­vi­val­dai, šian­dien pi­giau­sios kai­nos tuo­se ra­jo­nuo­se, kur įmo­nės pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei. Tai ar ne­bus taip, kad jū­sų siū­ly­mai pa­da­rys meš­kos pa­slau­gą dau­ge­liui var­to­to­jų?

S. GENTVILAS (LSF). Ma­no ži­nio­mis, sa­vi­val­dy­bės įmo­nių yra iki de­šim­ties ir šiuo at­ve­ju sa­vi­val­dy­bės įmo­nės yra šim­tu pro­cen­tų val­do­mos sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jos. Jos, at­ro­do, net ne­ga­li tu­rė­ti ki­tų ak­ci­nin­kų, ga­liu klys­ti, at­si­pra­šau, bet tai nie­kaip ne­su­si­ję su pri­va­ti­za­vi­mu ar ne­pri­va­ti­za­vi­mu. Tai yra la­biau su­si­ję, ar įmo­nė­je su­da­ro­ma val­dy­ba, ko­kias funk­ci­jas tu­ri val­dy­ba ir ko­kias funk­ci­jas tu­ri sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, kas at­ren­ka va­do­vą, kas tvir­ti­na įmo­nės stra­te­gi­ją, – šie da­ly­kai spren­džia­mi šiuo įsta­ty­mu, o ne kas yra… įgy­ven­di­na sa­vi­nin­ko tei­ses.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ma­no bu­vo la­bai pa­na­šus klau­si­mas kaip ko­le­gos Al­gir­do. Iš­ties yra daug pa­ste­bė­ti­nų da­ly­kų, ku­rie… jū­sų pa­kei­ti­mai su­kel­tų tam tik­ro ne­ri­mo. Tas ne­pri­klau­so­mu­mas ir skaid­ru­mas iš­ties tiems ne­pri­klau­so­miems su­ke­lia ne­ma­žai abe­jo­nių. Tar­ki­me, kas bu­vo Aly­taus mies­to at­ve­ju, tai iš­ties pa­ga­liau per teis­mus mes iš­si­ko­vo­jo­me ir da­bar ši­lu­mos kai­na pra­dė­jo kris­ti. Ar ne ge­riau bū­tų pa­čią įmo­nės val­dy­bą re­for­muo­ti, kon­struo­ti, kad tas ne­pri­klau­so­mu­mas bū­tų di­des­nis? Nors to­kiais at­ve­jais jau ne­ma­žai sa­vi­val­dy­bių yra tą pa­si­da­rę, duo­da di­de­lį efek­tą ir nau­dą. Be to, po­li­ti­nis lau­kas for­muo­ja­mas vals­ty­bė­je, vis dėl­to pri­klau­so pa­čiai vals­ty­bei, ji ge­riau ži­no pa­gal eko­no­mi­kos dės­nius ar kri­zės at­ve­ju, ar ne kri­zės ir pa­na­šiai. Ką jūs ma­no­te apie val­dy­bas? Gal jas ge­riau bū­tų ga­li­ma dar re­for­muo­ti?

S. GENTVILAS (LSF). Val­dy­bų at­ran­kos kri­te­ri­jai yra pa­tvir­tin­ti vals­ty­bės įmo­nėms Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms jie yra, ro­dos, re­ko­men­da­ci­niai. Ma­no įsi­vaiz­da­vi­mu, ger­bia­mas Ro­ber­tai, Aly­taus ben­dro­vė ne­bu­vo SĮ, tai yra ben­dro­vės for­ma, ju­ri­di­nio as­mens for­ma, ji bu­vo grei­čiau­siai už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė ir jo­je vei­kė ši­to­kio prin­ci­po val­dy­ba, ku­ri yra, na… iš tik­rų­jų pa­vyz­di­nis prin­ci­pas, ku­ris yra ir re­ko­men­duo­tas tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ir tai­ko­mas ab­so­liu­čio­je dau­gu­mo­je Lie­tu­vos vals­ty­bės įmo­nių, ku­rios yra ak­ci­nių ben­dro­vių ju­ri­di­niai as­me­nys. Kon­kre­čios įmo­nės nesu­si­tvar­ky­mas su in­ves­ti­ci­jo­mis, ši­lu­mos kai­na yra ne­la­bai sie­ti­na su val­dy­bos funk­ci­jo­mis, o la­biau sie­ti­na, kas yra va­do­vai, kaip yra tvir­ti­na­mi pla­nai ir ko­kia yra įmo­nės stra­te­gi­ja.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų čia mes ne­ma­žai sa­vi­val­dy­bi­nin­kų ir tik­rai įdo­mus klau­si­mas apie at­skai­to­my­bę. Anks­čiau, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ir įmo­nių di­rek­to­riai at­si­skai­ty­da­vo sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms, tai iš tik­rų­jų ar ne­rei­kė­tų ir čia pa­keis­ti, nes iš es­mės jis tu­rės at­si­skai­ty­ti val­dy­bai, kaip ir val­dy­ba pri­si­i­ma vi­są at­sa­ko­my­bę už įmo­nę ir už vi­sa ki­ta.

To­liau ant­ras da­ly­kas. Vis dėl­to tos… nors ir Kai­nų ko­mi­si­ja re­gu­liuo­da­vo tam tik­ras kai­nas, ta­čiau vėl­gi ta­ry­ba šiuo at­ve­ju da­ly­vau­da­vo, žiū­rė­da­vo ir tik­rin­da­vo. Ar iš tik­rų­jų ne­rei­kė­tų keis­ti ir Sa­vi­val­dos įsta­ty­mus, kas su­si­ję su sa­vi­val­dy­bių ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų, ir ad­mi­nist­ra­ci­jų, ir tų pa­čių įmo­nių funk­ci­jo­mis? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Kas dėl kai­nos re­gu­lia­vi­mo, tai taip. In­ves­ti­ci­nius pla­nus tvir­ti­na sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos ir jos tu­ri… in­ves­ti­ci­niams pla­nams tu­ri pri­tar­ti po­li­ti­kai. Ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju at­ei­na va­do­vas. Pa­gal šį įsta­ty­mo pro­jek­tą klau­si­mas yra, kas at­ren­ka va­do­vą ir kam va­do­vas yra pa­val­dus. Tai sa­vi­val­dy­bių įmo­nių SĮ ju­ri­di­nio as­mens va­do­vą šiuo me­tu pa­ren­ka sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Pa­kei­tus įsta­ty­mą at­si­ras­tų val­dy­ba ir val­dy­ba tap­tų at­sa­kin­ga už ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­ran­ką. Taip at­si­ras­tų tar­pi­nis ko­le­gia­lus or­ga­nas, ku­ris de­po­li­ti­zuo­tų iš es­mės tie­sio­gi­nį val­dy­mą be po­li­ti­kų. O tai ar at­si­skai­ty­mas, ar neat­si­skai­ty­mas, sa­vi­val­dy­bės reg­la­men­te ga­li bū­ti kvie­čia­mas ir val­dy­bos va­do­vas, ir įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

PIRMININKĖ. Klau­sia P. Gra­žu­lis. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, mes ma­to­me, kaip tvar­ko­mos ir ak­ci­nės ben­dro­vės, ypač kai ka­pi­ta­las yra vals­ty­bi­nis, ne­nuo­sa­vas, ypač elek­tros ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je. Ma­to­me, kai už mo­kes­čius… Su­ren­ka mo­kes­čius, stei­gia kaž­ko­kius vė­jų jė­gai­nių par­kus Len­ki­jo­je, dro­nų ir pa­spir­tu­kų par­kus kaž­kur Suo­mi­jo­je, įstei­gia ri­zi­kin­gus fon­dus. Šei­mi­nin­kau­ja už vi­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų su­rink­tus pi­ni­gus kaip sa­vo įmo­nė­je. Kaip ver­tin­ti, kaip čia įves­ti tvar­ką? Ar ne at­virkš­čiai – nai­kin­ti vi­sas ak­ci­nes ben­dro­ves ir įsteig­ti vals­ty­bi­nes įmo­nes? Tai bus daug di­des­nė kon­tro­lė. Pa­žiū­rė­ki­te, „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ vie­na iš įmo­nių už­si­i­ma ma­ši­nų nu­oma, nuo­mo­ja vi­siems ma­ši­nas, da­ly­vau­ja pri­va­čia­me ver­sle. Tai – ne ke­lias tai, ką jūs siū­lo­te. Aš ma­nau, jos ne­tu­ri jo­kios at­sa­ko­my­bės, ir tik­rai, ma­nau, ne­ga­li­ma pri­tar­ti jū­sų siū­ly­mui.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Pet­rai, leis­ki­te įti­kin­ti jus, kad bal­suo­tu­mė­te už iš es­mės, nes, man at­ro­do, efek­ty­vu­mu yra ne­su­in­te­re­suo­ti kar­tais su už­slėp­tais san­do­riais tie­sio­giai rink­ti po­li­ti­kai, ka­dan­gi jie tie­sio­giai pra­de­da kiš­tis į įmo­nių veik­lą ir efek­ty­vu­mą iš­eik­vo­ja ki­tų tiks­lų var­dan, na, kaž­ko­kiems žmo­nėms įdar­bi­nti. Štai, pa­vyz­džiui, Kau­ne kaž­ku­rio­je ka­den­ci­jo­je, ne­mi­nė­siu, iš 41 sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio 24 dir­bo sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se įstai­go­se. Tai ro­dė, kad iš es­mės yra įsi­skver­bi­mas į įmo­nių ir įstai­gų veik­lą. Šiuo at­ve­ju, jei­gu at­si­ran­da val­dy­ba, ku­ri yra at­ren­ka­ma iš iš­orės, at­sa­ko sa­vo as­me­ni­ne at­sa­ko­my­be, nes iš val­dy­bos na­rio ga­li rei­ka­lau­ti nuos­to­lių pa­den­gi­mo, ji yra de­po­li­ti­zuo­ta tiek, kiek yra įma­no­ma, ren­ka­mi įvai­rūs pro­fe­sio­na­lai fi­nan­sų sek­to­riu­je, įmo­nės veik­los sek­to­riu­je, ki­tuo­se sek­to­riuo­se, ku­rie yra bū­din­gi šiai įmo­nei. Jie yra da­ly­ko pro­fe­sio­na­lai, jie tik­rai bus ir at­sa­kin­ges­ni, ma­no įsi­vaiz­da­vi­mu, jei­gu jie gaus at­ly­gį už tas funk­ci­jas, ku­rias jie mo­ka ge­riau­siai. Čia po­li­ti­za­vi­mas ir ne­efek­ty­vu­mas yra sie­ti­nas su esa­ma pa­dė­ti­mi, ši­tas siū­ly­mas leis­tų iš­spręs­ti da­lį chro­niš­kų pro­ble­mų, ku­rio­mis ser­ga vals­ty­bės įmo­nės.

PIRMININKĖ. Ir klau­si­mus už­bai­gia A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis Si­mo­nai, kad jūs at­krei­pė­te dė­me­sį į, sa­ky­ki­me, ne­efek­ty­vų, ne­skaid­rų val­dy­bų for­ma­vi­mo prin­ci­pą, tai iš­ties yra la­bai ge­rai, čia iš­ties par­la­men­tas tu­rė­tų tar­ti sa­vo žo­dį. Tas per­ėji­mas, kai po­li­ti­kai bu­vo pa­trauk­ti iš val­dy­bų, tar­kim, mi­nis­te­ri­jų vi­ce­mi­nist­rai ir taip to­liau, ir pra­dė­tos at­ran­kos pro­ce­dū­ros, pa­skir­ta įmo­nė, ku­rią čia su­kū­rė vie­nas bu­vęs mi­nist­ras, dvie­jų mi­nis­te­ri­jų net mi­nist­ras, ta įmo­nė at­rink­da­vo sa­vo žmo­nes ir tai va­din­da­vo­si ne­pri­klau­so­mų val­dy­bos na­rių at­ran­ka, ta­da ta pa­ti įmo­nė juos mo­ky­da­vo at­rin­ku­si, kai jie tap­da­vo val­dy­bų na­riais, su­si­žer­da­vo di­de­lę da­lį vie­šų­jų fi­nan­sų į sa­vo ki­še­nes ir iš to pa­si­da­rė biz­nį, be įta­kos toms įmo­nėms per tuos sa­vo at­rink­tus ne­va na­rius… Svei­ki­nu jus, kad jūs tą klau­si­mą ap­skri­tai iš­kė­lė­te, ir svars­ty­ti rei­kia. Jū­sų nuo­mo­ne, kaip ga­li to­kie da­ri­niai eg­zis­tuo­ti?

S. GENTVILAS (LSF). Ačiū už pa­gi­ria­muo­sius žo­džius įsta­ty­mui. Taip, yra ta nuo­mo­nė, kad mes pri­va­ti­za­vo­me sa­vo įmo­nių val­dy­mą ir vals­ty­bė vi­siš­kai ne­be­tu­ri įran­kių val­dy­ti sa­vo ak­ci­nių ben­dro­vių. Bet tai yra ne­tie­sa. Iš tik­rų­jų mi­nist­ras ga­li bet ku­rį mo­men­tą, pra­ei­tą sa­vai­tę taip ir įvy­ko, at­sta­ty­din­ti vi­są val­dy­bą, mi­nist­ras tu­ri tei­sę per­for­muo­ti val­dy­bą. Bet kas yra val­dy­ba ir ar ji tu­ri bū­ti, tai, man at­ro­do, mo­der­nio­jo­je ver­slo val­dy­mo prak­ti­ko­je tai yra be­veik šim­tap­ro­cen­ti­nis su­ti­ki­mas. Žiū­rė­ki­te, Lie­tu­vos anks­ty­vie­ji ka­pi­ta­lis­tai ma­siš­kai for­muo­ja val­dy­bas, nes su­pran­ta, kad rei­kia sam­dy­ti už sa­ve pro­fe­sio­na­les­nius žmo­nes ir jiems per­duo­ti val­dy­mą. Įmo­nių va­do­vai, ku­rie tu­ri be­veik šim­tą pro­cen­tų sa­vo ak­ci­jų, ta­pę di­de­lių kor­po­ra­ci­jų va­do­vais, sam­do ne­pri­klau­so­mus val­dy­bos na­rius.

Ta prak­ti­ka Lie­tu­vo­je vals­ty­bi­nė­se įmo­nė­se įtrauk­ti ne­pri­klau­so­mus eks­per­tus yra ge­ra prak­ti­ka. Tik­tai la­bai tei­sin­gas klau­si­mas, kas tam­pa jais, ar jiems yra at­ly­gi­na­ma, ar jie tik­rai yra ne­pri­klau­so­mi ir vei­kia įmo­nės in­te­re­sais, o ne taip, kad kil­tų vie­nais ki­tais kar­je­ros laip­tais? Čia yra ne­iš­spręs­ta pro­ble­ma. Ge­rin­ti ir to­bu­lin­ti ne­pri­klau­so­mu­mo kri­te­ri­jus tik­rai rei­kė­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Mo­ty­vai. Už – A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Aš, ne­kves­tio­nuo­da­mas šian­die­ną pa­teik­to siū­ly­mo tu­ri­nio, pa­si­sa­kau už tai, kad da­bar­ti­nė sis­te­ma à la ne­pri­klau­so­mų val­dy­bos na­rių, jų pa­rin­ki­mo me­cha­niz­mo ir nuo ko jie yra ne­pri­klau­so­mi, tik­rai ke­lia daug abe­jo­nių. Tai ro­do ta eg­zis­tuo­jan­ti vi­sai, sa­ky­kim, ne­se­na, vos ke­lių me­tų, prak­ti­ka, kai ma­to­me, kad tu­ri­me tam tik­rą pro­por­ci­ją, kai vals­ty­bės val­do­mo­se įmo­nė­se vals­ty­bės in­te­re­sas nu­ei­na į an­trą pla­ną. Į pir­mą pla­ną iš­ei­na įmo­nės ver­tės di­di­ni­mas, kaž­ko­kių ne su vals­ty­bės ir Vy­riau­sy­bės pro­gra­ma ko­re­liuo­jan­čių tiks­lų sie­ki­mas, o, ki­ta ver­tus, gal­būt tai pri­va­taus ver­slo in­te­re­sų at­sto­va­vi­mas.

Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, vis dėl­to val­dy­bo­se tu­ri do­mi­nuo­ti skai­čius ir bal­sai vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės de­le­guo­tų at­sto­vų, ku­rie vyk­do sa­vi­val­dy­bės ar Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, tu­ri į vals­ty­bės sie­kia­mus tiks­lus, o ne į kaž­ko­kių pri­va­čių gal­būt in­te­re­sų ten­ki­ni­mo tiks­lus orien­tuo­tus val­dy­bos na­rius.

Aiš­ku, ta sis­te­ma bu­vo blo­ga. Pa­vyz­džiui, pri­si­me­nu, Ig­na­li­nos ato­mi­nei elek­tri­nei va­do­va­vo vie­na pa­rei­gū­nė, tie­siog tu­rin­ti fi­lo­lo­go iš­si­la­vi­ni­mą, ir bu­vo Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­trinės val­dy­bos pir­mi­nin­ke. To­kie da­ly­kai taip pat ydin­gi. Rei­kia pro­fe­sio­na­lų, bet bū­tent su vals­ty­bės po­li­ti­kų kon­tro­le, tai yra do­mi­na­vi­mu to­se val­dy­bo­se. To­dėl siū­lau pri­tar­ti ir svars­ty­mo sta­di­jo­je iš es­mės per­žiū­rė­ti val­dy­bos for­ma­vi­mo prin­ci­pus ir jos at­sa­ko­my­bę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir mo­ty­vai prieš – P. Gra­žu­lis. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (MSNG). Nors A. Skar­džius pa­si­sa­kė už pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je, ta­čiau la­bai daug iš­sa­kė abe­jo­nių. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad tiek vals­ty­bi­nės įmo­nės, tiek vals­ty­bė­je, kur tu­ri dau­giau kaip 50 % ak­ci­nės ben­dro­vės ar sa­vi­val­dy­bių ak­ci­nės ben­dro­vės, tik­rai val­do­mos ga­na ne­skaid­riai. At­sa­ko­my­bės val­dy­bos na­riai, ne­gir­dė­jau, kad nors vie­nas bū­tų nu­baus­tas bent ad­mi­nist­ra­ci­ne nuo­bau­da, kad blo­gai pri­žiū­rė­jo tos įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus. To ne­gir­dė­jau. Mes tik skai­to­me spau­do­je, ma­to­me, kaip tiek ak­ci­nių ben­dro­vių, tiek vals­ty­bi­nių įmo­nių yra švais­to­mas tur­tas.

Aš pa­mi­nė­jau ke­lis pa­vyz­džius, kas da­ro­si „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je. In­ves­ti­ci­jos la­bai ne­aiš­kios, au­to­mo­bi­lių nuo­mos, kaž­ko­kių par­kų stei­gi­mas ki­to­se vals­ty­bė­se. Kai į mus krei­pia­si rin­kė­jai, pirš­tu ro­do, sa­ko, įka­be­liuo­ki­te pro mus ei­nan­čių li­ni­jų elek­tros lai­dus, čia pi­ni­gų nė­ra, bet į kaž­ko­kias sve­ti­mas ša­lis mi­li­jo­ni­nes su­mas in­ves­tuo­ja, pri­stei­gia įvai­riau­sių ri­zi­kin­gų fon­dų. Kai pra­de­di nag­ri­nė­ti jų val­dy­mo sis­te­mą, su­da­ry­ta vi­siš­kai už­da­ra val­dy­mo sis­te­ma, kla­nas. Nie­kas ten pa­ša­li­nis ne­pa­teks nei į val­dy­bą, nei į di­rek­ci­ją.

Aš ma­nau, ir­gi pri­tar­čiau, kad iš es­mės rei­kė­tų per­žiū­rė­ti vals­ty­bi­nių įmo­nių, ak­ci­nių įmo­nių val­dy­mą, o ne­pri­klau­so­mų žmo­nių nė­ra. Po­li­ti­kas tai bent jau pri­klau­so­mas nuo žmo­nių, jis ren­ka­mas. Jei­gu jis ne­są­ži­nin­gai va­do­vaus, tai tik­rai ži­niask­lai­da iš­kels vi­sus jo spren­di­mus ir jau bent rin­kė­jai ne­rinks to­kių nei ta­ry­bos na­rių, nei Sei­mo na­rių. O koks ki­tas me­cha­niz­mas tam iš kaž­kur pa­skir­tam? Ne­aiš­ku, kas pa­sky­rė val­dy­bos na­rį. Kam jis at­sa­kin­gas? Ogi nie­kam jis nė­ra at­skai­tin­gas. Taip, gal jis yra pro­fe­sio­na­las, bet jei­gu jis pro­fe­sio­na­las ir sa­va­nau­dis, jis veiks egois­ti­niais tiks­lais ir sa­vo pro­tą pa­nau­dos egois­ti­niams tiks­lams. Kon­tro­lės nė­ra nė vie­nu ki­tu at­ve­ju. Ne­bal­suo­siu prieš, bet su­si­lai­ky­siu. Ieš­ko­ki­me tik­rai gal­būt ge­res­nės šių vals­ty­bi­nių įmo­nių val­dy­mo for­mos ar­ba kur vals­ty­bė tu­ri bent 50 % ak­ci­nių ben­dro­vių ak­ci­jų.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai dėl tei­kia­mo Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to iš­sa­ky­tos. Pra­šom po pa­tei­ki­mo ap­si­spręs­ti: kas pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 23. Tai­gi po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3691 yra pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ne­nu­ma­to­mas. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 12 die­na. Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). At­si­pra­šau. Siū­lau Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą kaip pa­pil­do­mą, nes vis tiek kal­ba­ma apie sa­vi­val­dy­bių įmo­nes.

PIRMININKĖ. Pra­šo­te Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to? Ko­le­gos, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Tai­gi pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas.

 

14.42 val.

Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1553 11 straipsnio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3310, Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo Nr. I-1562 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3312 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3310. Pa­tei­ki­mas, ku­rį at­liks J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom.

Ir ly­di­ma­sis – Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los svei­ka­tai at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3312. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, jū­sų dė­me­siui yra du įsta­ty­mų pro­jek­tai – dėl už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo bei pa­cien­tų tei­sių ati­tin­ka­mas įsta­ty­mas, ku­riuo sie­kia­ma nu­sta­ty­ti pri­va­lo­mą skie­pi­ji­mą nuo Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos lik­vi­duo­ja­mų in­fek­ci­jų, tai yra po­lio­mie­li­to, ty­mų ir rau­do­nu­kės, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai dėl kon­train­di­ka­ci­jų tas skie­pi­ji­mas yra ne­ga­li­mas, tai yra ga­li bū­ti įvai­rių kom­pli­ka­ci­jų, nes tas skie­pas yra ne­pri­im­ti­nas tam žmo­gui.

Įsta­ty­mų pro­jek­tus pa­ska­ti­no ne tik tai, kad yra mū­sų tarp­tau­ti­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai, nes šios trys li­gos, už­kre­čia­mo­sios li­gos, ku­rių epi­de­mio­lo­gi­nė prie­žiū­ra, kon­tro­lė yra vyk­do­mos tarp­tau­ti­niu mas­tu, ir Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja sie­kia lik­vi­duo­ti po­lio­mie­li­tą, ty­mus ir rau­do­nu­kę tiek Eu­ro­pos re­gio­ne, tiek pa­sau­ly­je… Kad šis tiks­las bū­tų pa­siek­tas, tu­ri bū­ti aukš­tas skie­pi­ji­mo ro­dik­lis: nuo ty­mų ir rau­do­nu­kės – 95 %, nuo po­lio­mie­li­to – 90 %. Ta­čiau pas­ta­ruo­ju me­tu dau­gė­jant ne­skie­pi­ja­mų vai­kų šis ro­dik­lis yra jau ne­be­pa­sie­kia­mas, ir pas­ta­rai­siais me­tais re­gist­ruo­ja­mi ty­mų pro­trū­kiai. Nau­jau­si duo­me­nys yra lap­kri­čio 4 die­nos, juos jūs ma­to­te ek­ra­ne. Pa­teik­tas Lie­tu­vos že­mė­la­pis, jūs ga­li­te sa­vo kom­piu­te­ry­je pa­žiū­rė­ti, ta­da bus žy­miai ge­res­nis vaiz­das, ger­bia­mas Sta­sy. Kaip ma­to­te, iki lap­kri­čio 4 die­nos vien šie­met yra 826 su­sir­gi­mo ty­mais at­ve­jai, kas jau bu­vo be­veik pa­mirš­ta li­ga. Tuo sie­kia­ma, kad iš tik­rų­jų at­si­kra­ty­tu­me tų li­gų. De­ja, di­džiau­sias pro­trū­kis yra dvie­juo­se di­džiau­siuo­se mies­tuo­se. Tie­sa, Kau­nas ap­len­kė Vil­nių – 303 at­ve­jai, Vil­niu­je – 238, Kau­no ra­jo­ne – 81, Vil­niaus ra­jo­ne – 42. Dar Tra­kuo­se bei Klai­pė­dos mies­te yra dvi­žen­klis skai­čius – po 13, o vi­sur ki­tur yra vie­na­žen­kliai skai­čiai, ne­sie­kian­tys ir de­šim­ties. Toks įspū­dis, kad tuo­se mies­tuo­se, kur yra žmo­nių kon­cen­tra­ci­ja, ku­rie… su­pran­tu, kad yra nau­ja ten­den­ci­ja ir žmo­nės pa­tys spren­džia, ta­čiau si­tu­a­ci­ja to­kia, kad, kaip sa­kiau, re­gist­ruo­ja­mi pro­trū­kiai yra ne­pa­kan­ka­mai pa­skie­py­tų žmo­nių gru­pių pa­sek­mė.

Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­jo­je, ku­rią Lie­tu­va ra­ti­fi­ka­vo 1995 me­tais, vis dėl­to tei­gia­ma, kad vals­ty­bės da­ly­vės pri­pa­žįs­ta vai­ko tei­sę nau­do­tis to­bu­liau­sio­mis svei­ka­tos sis­te­mos pa­slau­go­mis ir li­gų gy­dy­mo bei svei­ka­tos at­kūrimo prie­mo­nė­mis. Bū­tent skie­pai yra ge­riau­sias iš­ras­tas, tiks­liau, at­ra­di­mas pa­sau­lio ci­vi­li­za­ci­jo­je, kad iš vi­so, užuot gy­džius li­gas, ge­riau jo­mis vi­sai ne­sirg­ti. O tam yra ga­li­my­bė pa­si­skie­py­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Jū­sų no­ri klaus­ti pen­ke­tas Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Pir­miau­sia ga­li­ma tik pa­si­džiaug­ti, kad žmo­nių svei­ka­tos klau­si­mais rū­pi­na­si ne vien Sei­mo na­riai me­di­kai, ta­čiau ir J. Sa­ba­taus­kas, A. Sy­sas, R. Bud­ber­gy­tė, D. Ša­ka­lie­nė, L. Bal­sys, R. Po­po­vie­nė, A. Sa­la­ma­ki­nas ir vie­nas me­di­kas – J. Ole­kas. Tai me­di­kų po­zi­ci­ją su­stip­ri­na. No­riu tik pa­sa­ky­ti, ko­kių veiks­mų bus ima­ma­si, kai tė­vai ne­su­tiks skie­py­ti, ap­sau­gant tuos vai­kus, ku­rie skie­py­ti, gal­būt bus vie­na­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je ir su­sirgs? Kaip ap­sau­go­si­me juos nuo už­si­krė­ti­mo? Ir ar im­sis tė­vai at­sa­ko­my­bės už tai, kad jei­gu jie ne­lei­do skie­py­ti… už pa­sek­mes, ku­rios bus ir tam vai­kui, ku­ris su­sir­go, ir tiems, ku­rie su­sarg­di­no?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Pir­miau­sia bū­tų kal­ba­ma apie tuos tė­vus, ku­rie ne­no­ri sa­vo vai­kui ge­ro, ar­ba jie įsi­vaiz­duo­ja, kad sa­vo vai­kui da­ro ge­ra, ne­leis­da­mi jo skie­py­ti. Ta­čiau jei­gu ki­ti vai­kai, ku­rie kar­tu su juo bus, kon­tak­tuos ir bus pa­skie­py­ti, tai mes juos ap­sau­go­si­me. Bet iš ki­tos pu­sės, ga­li bū­ti ir ki­tų, ku­riems pa­gal skie­pų ka­len­do­rių dar tie­siog ne­at­ėjo lai­kas skie­py­tis, ir iš tik­rų­jų ga­li su­sirg­ti. At­sa­ko­my­bė… aš ma­nau, kad pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są ga­li bū­ti iš­ieš­ko­ta ža­la. Vie­nas mo­men­tas. O šiaip vis tiek įsta­ty­mas nu­krei­pia į vi­są tvar­ką, ku­rią tu­rė­tų su­dė­lio­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras. Bū­tent pa­gal svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro po­įsta­ty­mi­nį ak­tą, kad mes čia ne­bur­tu­me iš ka­vos tirš­čių, ne­su­gal­vo­tu­me pa­tys, ko­kių prie­var­tos ar įti­ki­nė­ji­mo prie­mo­nių im­si­mės, ma­nau, kad prie­var­ta tik­rai… aš sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju prie­var­tą, bet vis tiek rei­kia skie­py­ti ir žmo­nių są­mo­nė­je nau­jau­sius me­di­ci­nos pa­sie­ki­mus, įti­kin­ti, švies­ti ir auk­lė­ti žmo­nes.

PIRMININKĖ. Klau­sia…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). O dėl at­sa­ko­my­bės, kaip sa­kiau, ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ne­kro­šius. Pra­šom.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, tur­būt dėl pa­čių skie­pų ma­žai kas ga­lė­tų pa­si­gin­čy­ti. Tik­riau­siai dau­ge­lis ži­no, kad skie­pai iš­gel­bė­jo ne­ma­žai gy­vy­bių, ta­čiau man ne­ri­mą la­biau­siai ke­lia prie­var­ti­nis skie­pi­ji­mas. Ar tai nė­ra per­tek­li­nis rei­ka­la­vi­mas? Aš iš es­mės pa­lai­kau pa­čią skie­pų idė­ją, ma­nau, kad skie­py­tis yra bū­ti­na, ta­čiau prie­var­ta tai da­ry­ti, man at­ro­do, nė­ra la­bai ge­rai pri­im­ti­na. Ma­no toks klau­si­mas iš es­mės, ar pla­nuo­ja­mos nuo­bau­dos žmo­nėms, ku­rie at­si­sa­kys skie­py­tis ir ko­kios tos nuo­bau­dos ga­lė­tų bū­ti?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Kur jūs ma­tė­te įsta­ty­mo pro­jek­te prie­var­tą? Kad mes siū­lo­me nu­sta­ty­ti pri­va­lo­mu­mą, tai ne­reiš­kia prie­var­tos. Tai reiš­kia, kad tie tė­vai, ku­rie at­si­sa­kys skie­py­ti sa­vo vai­ką, pri­si­i­ma vi­są at­sa­ko­my­bę tiek už to vai­ko svei­ka­tą ir gy­vy­bę, tiek už ki­tų, ku­riuos ga­li už­krės­ti jų vai­kas, ap­sir­gęs ta li­ga, ar­ba bū­da­mas už­kra­to ne­šio­to­ju. Nes, kaip ži­no­te, aš ne me­di­kas, bet po­nas dak­ta­ras A. Vin­kus ir ki­ti ko­le­gos ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kad yra tam tik­ras in­ku­ba­ci­nis lai­ko­tar­pis, ka­da žmo­gus dar ne­ser­ga, bet jis jau yra už­kra­to ne­šio­to­jas. Prie­var­tos nė­ra, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka tas bū­tų da­ro­ma, ta­čiau vi­siš­ka at­sa­ko­my­bė bū­tų tiems tė­vams ir už pa­tir­tą ža­lą ki­tų žmo­nių svei­ka­tai jie vi­siš­kai at­sa­ky­tų ir­gi įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka. Nei šia­me įsta­ty­me, nei ki­tuo­se įsta­ty­muo­se mes ne­siū­lo­me jo­kių bau­dų. Bet, kaip aš sa­kiau, ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka gal­būt bū­tų ir to­kių si­tu­a­ci­jų, kad ma­ža ne­pa­si­ro­dy­tų.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, kiek­vie­ną kar­tą teik­da­mi įsta­ty­mo pro­jek­tą, mes gal­būt tu­ri­me pa­ana­li­zuo­ti, pa­stu­di­juo­ti vi­suo­me­nės nuo­mo­nę. Pa­na­šų siū­ly­mą, gal ne vi­sai pa­na­šų, bet prieš ku­rį lai­ką tei­kė ir ko­le­ga ko­mi­sa­ras V. P. An­driu­kai­tis, kai ban­dė ap­ri­bo­ti vai­kų pa­te­ki­mą į dar­že­lius, ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nė bu­vo ne­vie­na­reikš­mė. Gal jūs ban­dė­te ana­li­zuo­ti, gal jūs tu­ri­te ko­kių nors rim­tų or­ga­ni­za­ci­jų pa­lai­ky­mą? Ap­skri­tai ta idė­ja yra iš­ties ge­ra ir aš po pa­tei­ki­mo jai pri­tar­siu, bet gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, ar te­ko do­mė­tis, ko­kia ga­li bū­ti vi­suo­me­nės nuo­mo­nė?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Vi­suo­me­nės nuo­mo­nė, kaip ži­no­me, yra prieš­ta­rin­ga. Vis dėl­to, kiek aš ži­nau, dau­gu­ma tė­vų ap­skri­tai pri­ta­ria skie­pi­ji­mui­si. Kaip mi­nė­jau, to­kios or­ga­ni­za­ci­jos kaip Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja, už­si­brė­žu­sios tiks­lą at­si­kra­ty­ti ši­tų ligų. Va­di­na­si, tiek ska­ti­ni­mo, tiek ki­to­kios prie­mo­nės ga­li bū­ti die­gia­mos, iš­sky­rus, sa­kau, prie­var­tą. Jūs pa­mi­nė­jo­te at­ve­jį, kai kaž­kas ban­dė, kad ne­bū­tų vai­kai pri­ima­mi į dar­že­lius. Tai, šiaip ar taip, įsi­vaiz­duo­ki­me si­tu­a­ci­ją. Vie­nas ne­skie­py­tas vai­kas ga­li iš tik­rų­jų su­sarg­din­ti vi­są tos švie­ti­mo įstai­gos ben­druo­me­nę – tiek vai­kus, tiek gal­būt su­au­gu­siuo­sius, ku­rie kaž­ka­da sa­vo lai­ku ne­bu­vo pa­skie­py­ti.

Šiuo at­ve­ju aš esu prieš prie­var­tos prie­mo­nių nau­do­ji­mą, ta­čiau vis dėl­to mes duo­tu­me į ran­kas prie­mo­nę – pri­im­tą įsta­ty­mą svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui, o jo jau bū­tų prie­vo­lė su­kur­ti to­kį me­cha­niz­mą, kad bū­tų tiek skie­pi­ja­mi žmo­nės, tiek už­tik­ri­na­ma ki­tų svei­ka­ta, tų, ku­rie pa­gal ka­len­do­rių dar ne­pa­skie­py­ti, ap­sau­gant dar nuo tų žmo­nių, ku­rie juos ga­lė­tų už­krės­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Alek­nai­tė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, man yra su­pran­ta­mi jū­sų tei­kia­mo pro­jek­to tiks­lai, ta­čiau pa­si­žiū­rė­jus į tas li­gas, ku­rios čia iš­var­din­tos, pir­mas įspū­dis, kad kai ku­rios vak­ci­nos yra ga­na bran­gios. Ne vi­sos tur­būt, bet kai ku­rios ga­lė­tų bū­ti ne­įper­ka­mos tė­vų, jei­gu ne­bū­tų kom­pen­suo­ja­mos. Jei­gu mes nu­sta­ty­tu­me pri­va­lo­mą re­ži­mą, ar jūs maž­daug įsi­vaiz­duo­ja­te, kiek dar pa­pil­do­mai lė­šų rei­kė­tų skir­ti toms vak­ci­noms, nes tik­rai ne kiek­vie­na šei­ma, aš ma­nau, už vi­sas šias vak­ci­nas ga­lė­tų su­mo­kė­ti? Ačiū.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Iš tie­sų mes mąs­to­me tur­būt vie­no­dai. Jei­gu mes nu­sta­ty­tu­me pri­va­lo­mu­mą, iš tik­rų­jų ta­da biu­dže­te rei­kė­tų nu­ma­ty­ti to­kias lė­šas. Kiek pa­ana­li­za­vę si­tu­a­ci­ją, mes ne­nu­ma­to­me pa­pil­do­mo di­džiu­lio pro­trū­kio, kad rei­kė­tų biu­dže­to lė­šų, nes vi­sų žmo­nių ne­rei­kia iš kar­to skie­py­ti, kaip ži­no­me, yra va­di­na­ma­sis skie­pi­ji­mo­si ka­len­do­rius, kai su­lau­kus tam tik­ro am­žiaus ar pra­ėjus tam tik­ram lai­kui žmo­nės yra skie­pi­ja­mi, va­di­na­si, tai ga­li­ma at­lik­ti to­mis lė­šo­mis, ku­rios ir da­bar ski­ria­mos imu­nop­ro­fi­lak­ti­kai.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, iš­ties pa­mi­nė­jo­te, sa­ky­čiau, es­mi­nius da­ly­kus, kad mes at­sa­kin­gi ne tik už sa­ve, bet ir už tuos, ku­rie yra ša­lia mū­sų, ypač gal­vo­jant apie vai­kus. Pra­šau pa­sa­ky­ti. Jū­sų tei­gi­nys, kad pri­va­lo­mu­mas nė­ra prie­var­ta. Ką dar da­ry­si­te pa­pil­do­mai, kad ši­tą ži­nią iš­girs­tų ne tik mū­sų vi­suo­me­nės žmo­nės, bet iš­girs­tų ir Sei­mo na­riai, ku­rie jū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tą įvar­di­na kaip prie­var­ti­nį? Vis dėl­to jū­sų pa­nei­gi­mo la­bai la­bai rei­kia, nes aš iš es­mės tam pri­ta­riu ir ma­nau, kad rei­kia telk­tis ir kar­tu švies­ti vi­sus, kad su­pras­tu­me pa­čią es­mę.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Aš pa­teik­siu jums ki­tą pa­vyz­dį, ne­su­si­ju­sį su me­di­ci­na.

Kon­sti­tu­ci­jo­je nu­sta­ty­ta mū­sų kiek­vie­no pi­lie­čio tei­sė bal­suo­ti, o kiek­vie­nas mes tu­ri­me tiek ak­ty­vi­ą­ją bal­so tei­sę – va­di­na­si, mes bal­suo­ja­me, tiek pa­sy­vi­ą­ją bal­so tei­sę – mes tu­ri­me tei­sę bū­ti iš­rink­ti, kan­di­da­tuo­ti. Skir­tin­gai ne­gu pa­sy­vio­ji tei­sė, ak­ty­vio­ji tei­sė yra ne tik tei­sė, bet ir pa­rei­ga. Ta­čiau mes nie­kaip ne­bau­džia­me mū­sų pi­lie­čių, ku­rie ne­pai­so tos sa­vo tei­sės ir pa­rei­gos. Gal­būt jie ne­si­jau­čia ge­ri pi­lie­čiai, ne­jau­čia pa­gar­bos vals­ty­bei, ta­čiau mes jų ne­bau­džia­me. Vis­kas pri­klau­so nuo są­mo­nin­gu­mo. Iš tie­sų tam, kad pa­siek­tu­me są­mo­nin­gu­mo ly­gį, pa­stan­gų rei­kia tur­būt mū­sų vi­sų: tiek Sei­mo na­rių, tiek me­di­kų ben­druo­me­nės, tiek svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­nau­to­jų, ku­rie dir­ba to­je sis­te­mo­je.

Šiuo at­ve­ju at­sa­ky­mą aš pe­rad­re­suo­čiau svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui, ko­kių prie­mo­nių jis ga­lė­tų pa­siū­ly­ti, kad žmo­nės jaus­tų pa­rei­gą pa­skie­py­ti pir­miau­sia sa­vo vai­kus, o gal­būt ir sa­ve, jei­gu jie ne­bu­vo pa­skie­py­ti, kai bu­vo vai­kai, nes nuo to­kių li­gų skie­pi­ja­ma vai­kys­tė­je. Pa­ga­liau yra to­kių pa­vyz­džių, kad šimt­me­čiais mi­li­jo­nus žmo­nių gy­vy­bių nu­si­ne­šu­sių li­gų, to­kių kaip cho­le­ra, rau­pai, mes jau, ma­no­me, esa­me at­si­kra­tę. Tai­gi to­kie pa­vyz­džiai, ma­nau, tu­rė­tų mus įkvėp­ti ir ne­gal­vo­ti, kad tai yra prie­var­ta. Prie­var­tos mes ne­siū­lo­me. Sau­gok, Vieš­pa­tie, nuo bet ko­kios prie­var­tos. Ta­čiau at­sa­ko­my­bė ta­da tu­rė­tų at­si­ras­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs pri­sta­ty­me pa­žy­mė­jo­te, kad rei­kia skie­py­tis. Dėl ši­to nie­kas ne­si­gin­či­ja. Ta­čiau aš no­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad gy­dy­to­jas prieš ap­žiū­rė­da­mas pa­cien­tą tu­ri gau­ti jo su­ti­ki­mą, tai yra ra­šy­ti­nį su­ti­ki­mą. Tas pats yra ir su gy­dy­mu, ty­ri­mais ir pa­na­šiai. Skai­ty­da­ma jū­sų ly­gi­na­mą­jį va­rian­tą ma­tau, kad vai­kų skie­pi­ji­mas yra pri­va­lo­mas.

Aš no­rė­čiau… Čia jūs mi­nė­jo­te at­sa­ky­da­mas A. Ne­kro­šiui į klau­si­mą, kad yra Ci­vi­li­nis ko­dek­sas, tė­vų at­sa­ko­my­bė. Šia­me ly­gi­na­ma­ja­me va­rian­te nė­ra apie tai jo­kios kal­bos.

Ma­no pir­mas klau­si­mas bū­tų jums, kaip tas „pri­va­lo­mai“ bū­tų pa­da­ry­ta? Jei­gu tė­vai ne­su­tin­ka, kaip jūs pri­va­lo­mai tai pa­da­ry­tu­mė­te? Čia pir­mas klau­si­mas.

Ant­ras klau­si­mas bū­tų toks. Me­di­ci­na žen­gia la­bai spar­čiais žings­niais į prie­kį. Yra dvi­va­len­tės vak­ci­nos, tri­va­len­tės, ke­tur­va­len­tės ir pa­na­šiai. Jei­gu bus pa­si­skie­pi­jęs vie­na vak­ci­na ar dviem vak­ci­no­mis, o pas­kui bus tik­tai kaž­ko­kia tri­va­len­tė vak­ci­na, kaip to­kiu at­ve­ju jūs sprę­si­te pro­ble­mą?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ko­le­ge, už klau­si­mą. Iš tie­sų da­bar mes, vi­si Sei­mo na­riai, ga­vo­me laiš­ką dėl skie­pi­ji­mo­si nuo gri­po. Bū­tent ten pa­žy­mė­ta, kad vak­ci­na, ku­ria siū­lo­ma skie­py­tis, yra ke­tur­va­len­tė. Iš tie­sų mes kiek­vie­nas pri­ima­me spren­di­mą. Taip, nuo gri­po nė­ra pri­va­lo­mu­mo. Tei­sin­gai pa­žy­mė­jo­te, kad šian­dien įsta­ty­mas sa­ko, kad tu­ri bū­ti as­mens su­ti­ki­mas. Kaip už­tik­rin­ti tą pri­va­lo­mu­mą, at­kreip­ki­te dė­me­sį įsta­ty­mo pro­jek­te į 11 straips­nio 7 da­lies an­trą sa­ki­nį ar ki­to įsta­ty­mo 6 da­lies, kad šie skie­pi­ji­mai at­lie­ka­mi svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka vak­ci­no­mis, tu­rin­čio­mis lik­vi­duo­ja­mų in­fek­ci­jų (po­lio­me­li­to, ty­mų ir rau­do­niu­kės) kom­po­nen­tų. Aš su­pran­tu… Šiuo at­ve­ju aš tu­riu pa­brėž­ti, kad ne­su me­di­kas, ir, kiek su­pran­tu iš jū­sų klau­si­mo po­teks­tės, kad tur­būt to­kių ty­mų, kur yra tri­va­len­tė su vi­sais kom­po­nen­tais, nė­ra, kad yra… rei­kės at­ski­rai, gal­būt dvi­va­len­tė ir po to dar ki­taip, tai čia jūs, kaip me­di­kė, la­biau jau ga­lė­tu­mė­te pa­tar­ti ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui. Tai bū­tų da­ro­ma taip, kaip nu­sta­ty­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai aš esu, kaip ir vi­si čia esan­tys Sei­mo sa­lė­je, už tai, kad mū­sų vai­kų svei­ka­ta bū­tų ap­sau­go­ta ir kad vals­ty­bė pa­da­ry­tų vis­ką, kad ta svei­ka­ta bū­tų de­ra­mos prie­žiū­ros. Bet vis dėl­to mes vi­si ži­no­me, kad ir pra­ga­ras yra grįs­tas ge­rais no­rais, nes, vie­naip ar ki­taip, už tų vak­ci­nų sto­vi kon­kre­čios far­ma­ci­jos įmo­nės su sa­vo kon­kre­čia pro­duk­ci­ja. Šian­dien Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja iš­lei­džia san­ty­ki­nai pro­cen­tiš­kai ma­žiau lė­šų iš sa­vo biu­dže­to bū­tent skie­pams kom­pen­suo­ti. Šis siū­lo­mas va­rian­tas įve­da pri­va­lo­mu­mą. Jei­gu mes įve­da­me pri­va­lo­mu­mą, tai ta­da mes tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad mes tik­rai taip ga­li­me elg­tis, jei­gu mes bū­tu­me tur­tin­ges­ni ne­gu Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja. Be abe­jo, yra tai, kad su pri­va­lo­mu­mu iš kar­to at­si­ras pro­ble­mų dėl pa­pil­do­mo biu­dže­to asig­na­vi­mų sky­ri­mo bū­tent tiems, ku­rie ne­įga­li ap­mo­kė­ti tų skie­pų. To­dėl, man at­ro­do, šis siū­ly­mas toks, be ap­skai­čia­vi­mo, tie­siog spe­ku­liuo­jant vai­ko svei­ka­ta, ne­la­bai, švel­niai ta­riant, rim­tai at­ro­do ar­ba tai iš tik­rų­jų pa­ro­do, kad far­ma­ci­jos įmo­nių in­te­re­sai vis dėl­to yra ga­na stip­riai įsi­šak­ni­ję mū­sų Sei­me.

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vai prieš – A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šom.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, nors ly­gi­na­ma­ja­me va­rian­te yra ra­šo­ma „pri­va­lo­mai“, bet iš tik­rų­jų tai yra prie­var­ti­nis me­cha­niz­mas, ku­ris yra nu­me­ta­mas mi­ni­st­rui, kad jis jį pa­reng­tų. Ne­kal­bė­siu apie vai­kų tei­ses, žmo­gaus tei­ses ir ki­tus da­ly­kus. No­riu tik­tai pri­min­ti, kad čia yra su­dė­tin­ga ir me­di­ci­nos po­žiū­riu kal­bant apie vien­va­len­tes, dvi­va­len­tes vak­ci­nas. Gal­būt žmo­gus ga­li bū­ti pa­si­skie­pi­jęs vie­na vak­ci­na, nes ne­ga­li ki­tos nau­do­ti, tuo tar­pu mes tu­rė­si­me tik tri­va­len­tę vak­ci­ną. Taip pat pri­me­nu dar kar­tą, kad bet ko­kį veiks­mą gy­dy­to­jas ar me­di­kas ga­li at­lik­ti tik­tai pa­cien­to su­ti­ki­mu. Tik­rai siū­ly­čiau bal­suo­ti prieš.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti, ar pri­ta­ria­te pa­teik­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams Nr. XIIIP-3310 ir Nr. XIIIP-3312.

Bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai: už – 33, prieš – 6, su­si­lai­kė 26. Tai­gi vie­no bal­so per­sva­ra įsta­ty­mų pro­jek­tams yra pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Re­pli­ka per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – R. Šar­knic­kas. Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį ir ger­bia­mam Ju­liui pa­sa­ky­ti, kad yra Vai­kų tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mas. Ten yra ra­šo­ma: „At­sa­ko­my­bė, prie­žiū­ra ir ki­ti da­ly­kai“. Prie­var­ti­niai da­ly­kai yra vi­siš­kai ne­įma­no­mi šiuo at­ve­ju, nes Vai­kų tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­me apie tai kal­ba­ma, kad rei­kia ne tik pri­žiū­rė­ti vai­kus, kad jie bū­tų šva­rūs ir pa­na­šiai. Įei­na ir svei­ka­ta.

PIRMININKĖ. Per ki­tą šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – J. Sa­ba­taus­kas. Ar kal­bė­si­te?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Aš no­rė­čiau at­sa­ky­ti dėl ko­le­gų kal­bė­ji­mo apie Žmo­gaus tei­sių ar­ba Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­ją. Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas ne kar­tą yra iš­aiš­ki­nęs, šiuo at­ve­ju, ver­tin­da­mas pri­va­lo­mų skie­pų tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, nu­ro­dė, kad tai su­si­ję su Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­jos 8 straips­niu. Ga­ran­tuo­ja­ma tei­sė į pri­va­tų gy­ve­ni­mą ap­imant as­mens ir fi­zi­nį, ir psi­cho­lo­gi­nį vien­ti­su­mą, ir tai dar iš­aiš­ki­nęs, kad bū­ti­nu­mas reiš­kia ne­ati­dė­lio­ti­ną po­rei­kį, kai yra pro­por­cin­ga tei­sė­tam tiks­lui. O val­džios ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­to to­kias prie­mo­nes, nau­do­ji­mą­si ver­ti­ni­mo lais­ve ir tai reiš­kia, kad skie­pų pri­va­lo­mu­mo įtvir­ti­ni­mas ne­pri­eš­ta­rau­ja Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­jai ir Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­jai taip pat.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me, su­pra­to­me. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš tie­siog dėl pro­to­ko­lo. Ma­no bal­są rei­kė­tų įskai­ty­ti prieš, ne už, kaip įvy­ko. Tie­siog mo­ra­las man pa­čiai – rei­kia ati­džiau žiū­rė­ti.

Bet iš tik­rų­jų, kal­bant apie mū­sų tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, mes tik­rai pa­da­rė­me di­džiu­lį žings­nį at­gal ver­ti­nant ir Ovjedo, tai yra žmo­gaus tei­sių bio­me­di­ci­nos sri­ty­je kon­ven­ci­jos at­žvil­giu, tiek ir au­to­no­mi­jos prin­ci­po at­žvil­giu, bet ma­nau, kad po svars­ty­mų ko­mi­te­te tie­siog to pro­jek­to grei­čiau­siai ir ne­be­liks.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mo­ji Ag­ne, mes jau bal­sa­vo­me. (Bal­sai sa­lė­je) Nie­ko ne­iš­eis. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­šau ra­miai, vi­si gau­si­te ei­lės tvar­ka. Taip, žo­dį gau­si­te. A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl to, kad yra fi­nan­sai.

PIRMININKĖ. Yra siū­ly­mas, mes ap­si­sprę­si­me. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų aš at­sku­bė­jęs ne­bu­vau įsi­gi­li­nęs, bal­sa­vau ir su­kly­dau, su­si­lai­kiau, o no­rė­jau už.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, pa­baig­si­me ši­tą pa­ra­dą. Mes bal­sa­vo­me, dar ne pri­ėmi­mas, su­ge­bė­si­me vis­ką su­tvar­ky­ti.

Ir per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ne­pai­sant jū­sų gra­si­ni­mų, kad mes gau­si­me ši­tą, tai aš…

PIRMININKĖ. Žo­dį.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Tai aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti frak­ci­jos var­du per­bal­suo­ti. Aš tie­siog ne­spė­jau pa­bal­suo­ti. Ma­no bal­sas ga­lė­jo bū­ti le­mia­mas bal­suo­jant prieš. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, man at­ro­do, aist­ras nu­ra­min­ki­me. Pro­ce­dū­ri­nių pa­žei­di­mų ne­bu­vo. La­bai aiš­kiai bu­vo su­for­mu­luo­ta ir tu­rė­jo­te at­sa­kin­gai vi­si bal­suo­ti.

Pa­bai­gia­me dėl ko­mi­te­tų. Šiuo klau­si­mu pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu yra siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra nu­ma­to­ma. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 12 die­na. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu dėl ko­mi­te­tų? Nė­ra.

Dar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – ger­bia­ma A. Nor­kie­nė. Pra­šau.

A. NORKIENĖ (LVŽSF). Ge­ra die­na, ko­le­gos. Iš tik­rų­jų aš bal­sa­vau, bet, žiū­riu, ma­no bal­so iš vi­so ne­si­ma­to. Aš sa­lė­je bu­vau iš tik­rų­jų. (Triukš­mas sa­lė­je) Bal­sa­vau – su­si­lai­kiau.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jū­sų, bal­suo­to­jų, re­ak­ci­ja tu­rė­jo bū­ti iš kar­to, o ne ta­da, kai pra­ėjo de­ba­tai, vi­si iš­sa­kė re­pli­kas ir taip to­liau. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji, iš tik­rų­jų yra tai, kad mes čia ne ro­bo­tai esa­me, žmo­nės. Ir tai, kad at­ėjo vie­na Sei­mo na­rė ir dėl pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo pa­sa­kė, kad jos bal­sas bu­vo prieš, po to at­ei­na iš ki­tos frak­ci­jos na­rys, kal­ba apie tai, kad jo bal­so ne­bu­vo, su­si­lai­kė, už. Da­bar mes ma­to­me, at­ėjo Sei­mo na­rė, kad ji bal­sa­vo, bet nė­ra už­fik­suo­ta. Esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, rei­kia per­bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Aš su­pras­čiau, jei­gu vie­nas Sei­mo na­rys bū­tų at­ėjęs.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, mes nie­ka­da… Jei­gu im­si­mės to­kių žai­di­mų, tai kiek­vie­nu įsta­ty­mo pro­jek­tu pra­dė­si­me ši­taip žais­ti.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas Po­vi­lai…

P. URBŠYS (MSNG). …jūs ži­no­te, kad taip da­ro­ma.

PIRMININKĖ. Pra­šom kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, jei­gu ne­su­tin­ka­te su ma­no pir­mi­nin­ka­vi­mu, ir iš­si­aiš­kin­ki­te ši­tą klau­si­mą. (Plo­ji­mai)

Tę­sia­me po­sė­dį. 2-5 klau­si­mas. (Bal­sas sa­lė­je: „Aš at­si­pra­šau, dėl ve­di­mo tvar­kos!“) Ko­le­gos, aš su­pra­tau, kad ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė­te dėl pa­grin­di­nio ko­mi­te­to – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to. Ir, kaip sa­kiau, svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 12 die­na.

Dar per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Aš dar kar­tą pra­šau Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Tas pats yra pa­ra­šy­ta Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė pra­šo Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Su­tin­ka­me? Ben­dru su­ta­ri­mu. Ge­rai.

Dar A. Ne­kro­šius per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to no­rė­tu­me Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to, taip pat Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to.

PIRMININKĖ. Jūs siū­lo­te kaip pa­pil­do­mą Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą. Ar pri­ta­ria­te?

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą.

PIRMININKĖ. Ar Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą? (Bal­sai sa­lė­je) Du pa­pil­do­mus. Ko­le­gos, pri­ta­ria­me, du pa­pil­do­mi – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Ačiū.

 

15.13 val.

Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo Nr. XII-1215 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1959 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3724 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas – Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3724. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. A. Sy­sas. Pra­šom pa­teik­ti.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau pa­pra­šy­ti ty­los, nes tik­rai ne apie skie­pus da­bar kal­bė­siu. Kal­bė­siu apie būs­tą ir apie nu­omą. Vi­siems no­rin­tiems dis­ku­tuo­ti apie skie­pus yra pa­pil­do­mos vie­tos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, trum­pas pa­siū­ly­mas. Yra ki­lęs skan­da­las dėl sa­vi­val­dy­bės būs­to per­nuo­mo­ji­mo, nes įsta­ty­me aiš­kiai api­brėž­ta, kad so­cia­li­nis būs­tas ne­ga­li bū­ti per­nuo­mo­ja­mas. Mes esa­me pa­kei­tę įsta­ty­mą. At­si­ra­dęs ne tik pri­va­tus būs­tas, so­cia­li­nis, bet at­si­ra­dęs vals­ty­bi­nis, sa­vi­val­dy­bių būs­tas. Ir taip nu­ti­ko, kad įsta­ty­me aiš­kiai ne­bu­vo fik­suo­ta, kad sa­vi­val­dy­bių būs­to ne­ga­li­ma per­nuo­mo­ti ir kai kas, ypač pa­klau­sio­se gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­se, gau­tą sa­vi­val­dy­bių būs­tą pa­nau­do­jo as­me­ni­niam pel­nui gau­ti. To­dėl ir siū­lau aiš­kiai fik­suo­ti, kad sa­vi­val­dy­bės būs­tas ne­ga­li bū­ti sub­nuo­mo­ja­mas.

Vi­siš­kai su­tin­ku su Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da, kad rei­kė­tų api­brėž­ti, kaip bus tai­ko­mas įsta­ty­mas, ka­da jis bus pra­dė­tas tai­ky­ti, at­si­žvel­giant į Ci­vi­li­nio ko­dek­so nuo­sta­tas – kad pu­sę me­tų. Ka­dan­gi įsta­ty­mas bu­vo pa­reng­tas sku­biai, iš­kart po įvy­ku­sios in­for­ma­ci­jos, po skan­da­lo, tai aš su ko­le­go­mis, teik­da­mas įsta­ty­mą, ne­ra­šiau da­tos, nes ne­ži­no­jau, ka­da mes svars­ty­si­me. O svars­ty­mo me­tu, aš ma­nau, mes ga­li­me aiš­kiai nu­sta­ty­ti ri­bą, ka­da šis įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Jū­sų no­ri klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia A. Ne­kro­šius. Pra­šom.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš es­mės no­rė­čiau šiek tiek iš­sa­miau su­ži­no­ti, kas yra sa­vi­val­dy­bės būs­tas, kas tai yra per są­vo­ka? Ar tai ap­ima ko­kį nors siau­rą seg­men­tą, ar tai yra pla­tes­nis būs­tų są­ra­šas? Kas tai yra kon­kre­čiai? Ir kas ne­ga­li sub­nuo­mo­ti? Tai yra ar pa­ti sa­vi­val­dy­bė, ar įmo­nės, ne­ži­nau, pri­klau­san­čios, tar­ki­me, tu­rin­čios bu­tus ir pa­na­šiai. Ačiū.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Kaip mi­nė­jau, vi­sai ne­se­niai, čia tur­būt prieš ket­ver­tą me­tų, mes, ma­ty­da­mi pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria sa­vi­val­dy­bės, tai yra kvies­da­mos spe­cia­lis­tus, ne­tu­rė­jo jo­kios ga­li­my­bės duo­ti ir ne tik duo­ti py­ra­go ga­ba­lė­lį ar kad jie pa­pras­čiau­siai va­žiuo­tų… Vie­nas iš bū­dų yra su­teik­ti gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą. Bet būs­tas bu­vo ar­ba pri­va­tus, ar­ba so­cia­li­nis būs­tas. So­cia­li­nį būs­tą mes skir­da­vo­me tik so­cia­liai re­mia­miems žmo­nėms, o nu­pirk­ti pri­va­tų, aiš­ku, la­bai bran­gu. To­dėl grį­žo­me, tiks­liau, nes kaž­ka­da se­nais lai­kais bū­da­vo vals­ty­bi­nis būs­tas, sa­vi­val­dy­bi­nis būs­tas, tik­rai dar bu­vo to­kie ži­ny­bi­niai bu­tai. Įvai­rių čia. Tai sa­vi­val­dy­bės ga­lė­jo pa­keis­ti da­lį bu­tų – so­cia­li­nį būs­tą į sa­vi­val­dy­bi­nį būs­tą, ly­giai taip pat ga­lė­jo nu­pirk­ti ar­ba pa­sta­ty­ti nau­ją ir, ta­ry­bos spren­di­mu, nu­spręs­ti, kad tai yra sa­vi­val­dy­bi­nis būs­tas.

Aiš­ku, įsta­ty­me api­brėž­tos nuo­sta­tos, kad jos su­tei­kia­mos… su­tei­ki­mo tvar­ka, ir vis­kas. To­kių įmo­nių būs­tų aš ne­ži­nau. Dar kai ku­rie ži­ny­bi­niai li­kę, bet šio­je ka­den­ci­jo­je mes spren­dė­me gi­ri­nin­kų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų iš­da­li­ni­mą. Tai yra tik sa­vi­val­dy­bės dis­po­zi­ci­jo­je esan­tis gy­ve­na­ma­sis būs­tas, ku­ris va­di­na­mas sa­vi­val­dy­bi­niu.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, no­rė­čiau iš­si­gry­nin­ti tą si­tu­a­ci­ją, ku­ri yra Ne­rin­go­je. Jū­sų so­cial­de­mok­ra­tas me­ras, kai 26 ar 28 šei­mos lau­kė būs­tų, per­nuo­mo­jo tu­ris­tams ar kaž­kam pa­na­šiai. Ar čia jū­sų tei­ki­mo klau­si­mas su tuo ne­su­si­jęs? Ar ne­ati­da­ro dar di­des­nių ke­lių? Ar ne­ap­sau­go nuo kaž­ko­kių nuo­dė­mių? Jei klys­tu, at­si­pra­šau. Ačiū.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Aš ma­nau, kad jūs klys­ta­te. Mes iš­kart su­re­a­ga­vo­me, tą pa­čią die­ną aš su­re­a­ga­vau, kai bu­vo pa­skelb­ta to­kia in­for­ma­ci­ja. Nes tur­būt ir jūs bū­tu­mė­te su­re­a­ga­vę, jei tą in­for­ma­ci­ją tu­rė­tu­mė­te. Ma­nau, kai mes pri­ėmė­me įsta­ty­mą ir kai at­si­ra­do sa­vi­val­dy­bi­nis būs­tas, mes tai da­rė­me su ge­riau­sia in­ten­ci­ja, kad ga­lė­tu­me at­riš­ti ran­kas sa­vi­val­dai spręs­ti kai ku­rias ky­lan­čias pro­ble­mas. Kad tai bus pa­nau­do­ta to­kia pras­me, tik­rai nie­kas iš įsta­ty­mų lei­dė­jų ne­si­ti­kė­jo. Jei­gu yra spra­ga, ją rei­kia pa­pras­čiau­siai pa­nai­kin­ti, kad ne­bū­tų pik­tnau­džiau­ja­ma. O kad ir po pir­mo at­ve­jo dar at­si­ran­da ki­tų, tai jau čia, taip sa­kant, gar­bės ne­da­ro žmo­nėms, ku­rie el­gia­si pir­miau­sia ne­etiš­kai. Nes mes, po­li­ti­kai, tu­ri­me Po­li­ti­kų eti­kos ko­dek­są ir pri­va­lo­me lai­ky­tis tam tik­rų tai­syk­lių.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, tur­būt su­pran­ta­ma ta re­ak­ci­ja, vis­kas at­ro­do la­bai tvar­kin­gai, kaž­kur ne­vei­kė kon­tro­lės ir prie­žiū­ros me­cha­niz­mas. Bet ar tik­rai ver­ta dėl vie­no at­ve­jo nai­kin­ti, o gal­būt ge­riau kaip nors ki­taip in­for­muo­ti sa­vi­val­dą, kad to­kių at­ve­jų ne­bus. Nes aš bi­jau, kad dėl ši­to bus pri­da­ry­ta tam tik­rų pro­ble­mų. Nes čia ir Tei­sės de­par­ta­men­tas ra­šo, kad kai ku­rios su­tar­tys yra su­da­ry­tos, sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus kai kas vyk­dė, įgy­ven­di­no, yra nu­ma­tę į prie­kį, kaip jūs sa­kė­te, tur­būt ir me­di­kai at­va­žiuo­ja, sa­vi­val­dy­bės būs­tas yra su­tei­kia­mas ki­toms tur­būt spe­cia­ly­bėms, tai ar ne­pri­dirb­si­me pro­ble­mų dėl vie­no ar ki­to at­ve­jo, kai bu­vo pa­si­elg­ta ne­są­ži­nin­gai?

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Aš pa­kar­to­siu, kad su­tin­ku su pa­stan­go­mis, ir pa­sa­kiau, ko­dėl jos ne­at­si­ra­do, nes ne­aiš­ku, ka­da pri­im­si­me, bet svars­ty­mo me­tu mes tik­rai nu­sta­ty­si­me ne trum­pes­nį kaip 6 mė­ne­sių įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­ną, nes tik prieš 6 mė­ne­sius ga­li­ma įspė­ti dėl su­tar­čių nu­trau­ki­mo. Taip, su­tin­ku, aš kal­bė­jau su pa­čiu me­ru va­kar šia te­ma, ir iš­ky­la ki­ta pro­ble­ma – no­rint pa­kvies­ti spe­cia­lis­tą to­je pa­čio­je Ne­rin­go­je dirb­ti, su­teik­ti jam pa­tal­pas, nuo­mos kai­na yra nu­sta­ty­ta Vy­riau­sy­bės lyg­me­niu. Na, sa­ky­ki­me, se­se­lei, ku­ri rei­ka­lin­ga Ne­rin­gai, būs­to nu­oma per mė­ne­sį kai­nuo­ja be­veik 500 eu­rų, o ji gau­na 700. Tai, aiš­ku, ši­tą pro­ble­mą rei­kia spręs­ti, bet pa­pras­čiau­siai tai yra ga­li­my­bė pik­tnau­džiau­ti. Aš ma­nau, mes, kaip įsta­ty­mų lei­dė­jai, tu­ri­me už­kar­dy­ti ga­li­my­bę pik­tnau­džiau­ti, o ši­tą pro­ble­mą spręs­ti da­rant, tam tik­ras iš­ly­gas su­tei­kiant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­me, kad tiems žmo­nės, ku­rie at­va­žia­vo ir tik­rai at­lie­ka rei­ka­lin­gas funk­ci­jas sa­vi­val­dy­bei, ne rin­kos kai­na nuo­mo­ti būs­tą.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis Al­gi, iš­ties da­bar jūs man pa­na­šus į gais­ri­nin­ką, ku­ris va­žia­vo Aly­tu­je ge­sin­ti pa­dan­gų, ar ne? Tai ge­si­na­te tą skan­da­lą. Bet jei­gu kal­bė­tume rim­tai, tai vis dėl­to Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo įsta­ty­mas aiš­kiai nu­ma­to, kad tur­tas tu­ri bū­ti val­do­mas tei­sė­tai ir efek­ty­viai. Ko dar trūks­ta ta­me pro­ce­se, jei­gu pa­ti­kė­ji­mo tei­se tu­ri­mas tur­tas, tai jis tu­ri bū­ti tei­sė­tai ir efek­ty­viai val­do­mas, jei­gu kas nors to ne­da­ro, tu­ri at­sa­ky­ti prieš įsta­ty­mą. Vis­kas. O da­bar mes čia tuos sau­gik­lius ga­li­me dė­lio­ti, su­ras ki­tą spra­gą. Aš ma­nau, kad čia yra par­la­men­ti­nės kon­tro­lės rei­ka­las ir bū­tent va­do­vau­jan­tis jau ga­lio­jan­čiais įsta­ty­mais. Ma­no to­kia po­zi­ci­ja bū­tų, ne­ži­nau, ko­kia jū­sų nuo­mo­nė. Ar čia rei­kia dar vi­so­kius sau­gik­lius kai­šio­ti?

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Mū­sų įsta­ty­muo­se, ne tik šiuo­se, bet ir ki­tuo­se, daug kur pri­ra­šy­ta, kad tu­ri­me tei­siš­kai, mo­ra­liai, etiš­kai ir vi­so­kie ki­to­kie da­ly­kai. Bet jei­gu ma­to­me, kad… Tik ši­tie žo­džiai ir įra­šy­ti, o jo­kios at­sa­ko­my­bės už tai nė­ra. Įsta­ty­me ne­drau­džia­ma to da­ry­ti, jei­gu žiū­rė­tu­me įsta­ty­mo rai­dę, tai ne­pa­ra­šy­ta, kad drau-džia-ma, tuo ir pa­sinau­do­jo. Aš ma­nau, kad to ne­tu­rė­tų bū­ti, ir tei­kiu jū­sų svars­ty­mui, mū­sų svars­ty­mui, ši­tą įsta­ty­mą. Jei­gu ma­ny­si­te, kad ga­li­ma pa­ra­šius žo­dį tei­sin­gai elg­tis, už­ten­ka, ma­no ma­ny­mu, ne­už­te­ko šiuo at­ve­ju, šio­je si­tu­a­ci­jo­je. Rei­kia pa­da­ry­ti spra­gos lik­vi­da­vi­mą, nes, kaip sa­kiau, so­cia­li­nio būs­to, aiš­kiai pa­ra­šy­ta, sub­nuo­ma drau­džia­ma, nes so­cia­li­nių būs­tų per vi­są Res­pub­li­ką yra la­bai daug, ir lau­kia la­bai daug – be­veik 16 ar 18 tūkst. Tų būs­tų la­bai daug ir, jei­gu ne­bū­tų įra­šy­ta, aš ga­ran­tuo­ju, ne tik Ne­rin­go­je, bet ir ki­tuo­se mies­tuo­se at­si­ras­tų gud­ru­čių, gal­būt ir yra, ku­rie per­nuo­mo­tų tą būs­tą.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Jo­vai­ša. Pra­šom.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, gal­vo­ju, ar ši­tas jū­sų siū­ly­mas nė­ra per­tek­li­nis. Sa­vi­val­dy­bė vi­siš­kai lais­vai su­tar­ty­je ga­li nu­ma­ty­ti są­ly­gas dėl sub­nuo­mos ar­ba ne. Už­tek­tų lai­ky­tis tos su­tar­ties, ne­rei­kė­tų čia pri­im­ti įsta­ty­mo ir kel­ti to­kių klau­si­mų? Kaip jūs gal­vo­ja­te?

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Ma­to­te, to­kia si­tu­a­ci­ja ki­lo tik vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je. Aš ma­nau, tai yra ir Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pa­sek­mė – nu­ma­tė, kad net­gi spe­cia­lis­tams nuo­mo­ti būs­tą ga­li­ma tik rin­kos kai­na, o rin­kos kai­na nuo­mos Ne­rin­gos te­ri­to­ri­jo­je yra la­bai bran­gi. Ma­ty­da­mas ir vie­na, ir ki­ta, sa­kau, be ši­to rei­kia spręs­ti, kad bū­tent sa­vi­val­da, no­rė­da­ma pri­trauk­ti spe­cia­lis­tus ir su­teik­ti jiems gy­ve­na­mą­jį būs­tą, tik­rai mo­kė­tų ne rin­kos kai­na, o ki­to­kia, ir su­teik­ti ši­tą tei­sę sa­vi­val­dai. Da­bar sa­vi­val­da ne­ga­li. Ji tu­ri vyk­dy­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo punk­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų no­rin­čių pa­klaus­ti klau­si­mus.

Mo­ty­vai už ir prieš. Už kal­ba P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai svei­kin­ti­nas pa­vyz­dys, kai po­li­ti­nės par­ti­jos at­sto­vai, dėl ku­rių skaid­ru­mo bu­vo su­abe­jo­ta Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė­je, bū­tent čia, Sei­me, ini­ci­juo­ja tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris skaid­ru­mą sa­vi­val­dy­bių būs­tų sub­nuo­mos at­žvil­giu pa­di­din­tų. Aiš­ku, kai kas ga­li pik­tdžiu­giš­kai pa­si­džiaug­ti: štai, ma­to­te, jei­gu jų kaž­kas ne­bū­tų pa­ste­bė­jęs, jie ne­bū­tų ši­to da­ly­ko da­rę. Bet su­ti­ki­te, kad klys­ti yra žmo­giš­ka, bet pa­si­lik­ti klai­do­je yra nuo­dė­mė. Man at­ro­do, tik­rai pa­lai­ky­ki­me ši­tą siū­ly­mą. Aiš­ku, ne vis­ką le­mia įsta­ty­mai. Daug ką le­mia mū­sų są­ži­nė, bet, man at­ro­do, jei­gu įsta­ty­mai pa­de­da tai są­ži­nei iš­lik­ti šva­res­nei, ar tai yra blo­gai?

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vai prieš – S. Tu­mė­nas. Pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, man at­ro­do, tie sau­gik­liai… Aiš­ku, čia ban­do­mi įdė­ti sau­gik­lius, bet toms sa­vi­val­dy­bėms, ku­rio­se to­kių pa­žei­di­mų nė­ra, keis­tai tie da­ly­kai at­ro­do, nes sa­vi­val­dy­bė ir taip tu­ri tų kon­tro­lės sver­tų, ku­riais ga­li pa­tik­rin­ti. Aš ga­liu de­šim­tis pa­vyz­džių pa­sa­ky­ti, kad kar­tą per me­tus to­kius bu­tus, to­kius būs­tus sa­vi­val­dy­bė kon­tro­liuo­ja.

Ki­ta ver­tus, pa­vyz­džiui, jau­nas gy­dy­to­jas ar jau­nas ak­to­rius įsi­žei­džia, jam ne­ko­rek­tiš­kai at­ro­do, kai sa­vi­val­dy­bė tik­ri­na, ar tik­rai ten gy­ve­na tas, kas tu­ri gy­ven­ti. Čia yra kon­tro­ver­siš­kų da­ly­kų, bet man tru­pu­tį kve­pia ne­pa­si­ti­kė­ji­mu sa­vi­val­dy­bė­mis ir per­tek­lių įžvel­giu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom bal­suo­jant ap­si­spręs­ti dėl tei­kia­mo Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­nuo­mo­ti įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo. Pri­ta­rian­tys bal­suo­ja­te už, tu­rin­tys ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 1, su­si­lai­kė 16. Tai­gi po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3724 yra pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo ne­nu­ma­to­ma. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 19 die­na.

 

15.28 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, yra gau­tas pa­reiš­ki­mas ir, va­do­vau­da­ma­si Sei­mo sta­tu­to 217 straips­nio 3 da­li­mi, kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką pa­va­duo­jan­čią Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mą­ją pa­va­duo­to­ją R. Baš­kie­nę pa­teik­ti jį Sei­mui.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, aš at­lie­ku tie­siog ma­ne Sta­tu­to įpa­rei­go­jan­čią funk­ci­ją. Šiuo at­ve­ju yra gau­tas pa­reiš­ki­mas, su­rink­ti 44 pa­ra­šai dėl Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko R. Že­mai­tai­čio at­lei­di­mo iš Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų. Pa­reiš­ki­mą pa­teiks ini­cia­to­riai mū­sų nu­sta­ty­tu lai­ku. Ma­nau, kad šią pro­ce­dū­rą mes ga­lė­tu­me da­ry­ti su­de­ri­nę, aiš­ku, su ger­bia­mu R. Že­mai­tai­čiu ant­ra­die­nį ry­ti­nio po­sė­džio me­tu, bet tie­siog in­for­muo­ju jus, kad pa­ra­šai tik­ri ir jų – 44.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. (Bal­sas sa­lė­je) Ne ši pro­ce­dū­ra, ger­bia­mas Ser­gė­jau. Tai­gi su­si­pa­ži­no­me.

 

15.29 val.

Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­da dėl Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3771 ati­tik­ties Kon­sti­tu­ci­jai

 

Tę­sia­me dar­bą pa­gal mū­sų dar­bo­tvarkę. Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę pa­teik­ti mums iš­va­dą dėl Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3771 ati­tik­ties Kon­sti­tu­ci­jai.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą pro­jek­tą, įver­ti­no Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas dėl ga­li­mo prieš­ta­ra­vi­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai. Mes tik­rai įžvel­gė­me, kad tas prieš­ta­ra­vi­mas yra, nes mi­nis­te­ri­jų su­jun­gi­mą siū­lo ne tas sub­jek­tas, ku­riam ta tei­sė yra nu­ma­ty­ta įsta­ty­muo­se siū­ly­ti. Tai siū­lo ne Vy­riau­sy­bė, bet Sei­mo na­rių gru­pė, o tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad tu­ri bū­ti Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas. Rem­da­ma­sis tuo, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pri­pa­ži­no, kad yra prieš­ta­ra­vi­mas Kon­sti­tu­ci­jos 67 straips­nio 8 da­liai ir 69 straips­nio 1 da­liai. Ko­mi­te­tas bu­vo vie­nin­gas: už bu­vo 10 bal­sų, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei. Mo­ty­vai už ir prieš. Už no­ri kal­bė­ti S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Mea cul­pa, mea cul­pa, mea cul­pa, ko­kį aš blo­gą įsta­ty­mą pa­siū­liau, įsi­vaiz­duo­ja­te? Kon­sti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­jan­tį, bet daž­nai taip jau yra, kad tei­sės vir­še­ny­bė ne­lei­džia ra­cio­na­lių da­ly­kų pa­siū­ly­ti.

Vy­riau­sy­bė jau tre­jus me­tus su­ka uo­de­gą, kaip per­kel­ti mi­nis­te­ri­jas į Kau­ną. Žiū­rė­ki­te, vie­nais skai­čia­vi­mais – mi­li­jo­ną eu­rų per me­tus pa­pil­do­mos pa­tal­pos kai­nuo­tų, ki­tais skai­čia­vi­mais – dar dau­giau. Ras­tos al­ter­na­ty­vos pi­ges­nės, bet žiū­rė­ki­me iš es­mės.

Ge­di­mi­no pros­pekto 38 pa­sta­te yra įsi­kū­ru­sios dvi mi­nis­te­ri­jos, ku­rios bu­vo at­skir­tos… ku­rios bu­vo su­jung­tos 1997 m. ge­gu­žės 1 d. ir tuo­met pa­nai­kin­ta Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja. Pla­nuo­jant sta­ty­ti ato­mi­nę elek­tri­nę, 2009 me­tais D. Krei­vys pa­tei­kė Vy­riau­sy­bės pro­jek­tą, kar­tu ir įsta­ty­mą, kad bū­tų at­kur­ta Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja. Šian­dien ato­mi­nės elek­tri­nės ne­be­sta­to­me, abi mi­nis­te­ri­jos yra ta­me pa­čia­me pa­sta­te. Fak­tiš­kai eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nist­ro nei mi­nis­te­ri­jo­je, nei čia, Sei­me, ne­ma­to­me ge­rus du mė­ne­sius ir nie­kas ne­griū­na. Ką tai sa­ko? Kad iš es­mės tur­būt iš­si­vers­tu­me ir be vie­no mi­nist­ro.

Aš ne­bu­vau koks nors ino­va­to­rius šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu ir iš tik­rų­jų ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą nu­ko­pi­ja­vau nuo R. Že­mai­tai­čio, K. Pū­ko ir K. Bart­ke­vi­čiaus. Jie 2016 m. gruo­džio 9 d. įre­gist­ra­vo be­veik iden­tiš­ką pro­jek­tą. Aš jį per­re­gist­ra­vau. Kai R. Že­mai­tai­tis ta­po val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos part­ne­riu, tai net ap­si­sei­lė­da­mas ir ap­si­lai­žy­da­mas pre­ten­da­vo į vie­ną iš ši­tų mi­nist­rų ir iš tik­rų­jų bu­vo pa­mir­šęs, kad pats bu­vo siū­lęs ši­tas mi­nis­te­ri­jas su­jung­ti. Šian­dien jūs siū­lo­te Re­mi­gi­jų ša­lin­ti iš vi­ce­pir­mi­nin­kų. Apie mi­nist­rą jis jau se­niai pa­mir­šęs. Aš ti­kiuo­si, jis pri­si­mins sa­vo in­ten­ci­jas, kad siū­lė tas pa­čias mi­nis­te­ri­jas, ku­rių mi­nist­ru tap­ti… bu­vo pa­siū­lęs pats su­jung­ti.

Taip, mea cul­pa, mea cul­pa, mea cul­pa, esu ne­tei­sus ir siū­lau an­ti­kons­ti­tu­ci­nius įsta­ty­mus, bet tai ne­sa­ko, kad jie yra ne­ra­cio­na­lūs. Kvie­čia­me Vy­riau­sy­bę su­si­vok­ti, kad ne mi­nis­te­ri­jų per­kė­li­mas, bet biu­ro­kratijos ma­ži­ni­mas yra iš tik­rų­jų tik­ra­sis ke­lias, įro­dy­mas, kaip tau­py­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus. Kvie­čiu iš tik­rų­jų pri­tar­ti, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas yra prieš­ta­rau­jan­tis Kon­sti­tu­ci­jai, bet tai ne­reiš­kia, kad ne­rei­kia Vy­riau­sy­bei im­tis ra­cio­na­lių spren­di­mų.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Vi­sų pir­ma no­riu pa­si­nau­do­ti šia pro­ga, kad kreip­čiau­si į Vy­riau­sy­bę ir pa­pra­šy­čiau ap­svars­ty­ti ga­li­my­bę te­sė­ti pa­ža­dus ir iš­spren­dus kai ku­rias pro­ble­mas, dėl ku­rių ir bu­vo su­kur­ta nau­jo­ji mi­nis­te­ri­ja, grįž­ti prie tau­paus ir at­sa­kin­go vie­šo­jo val­dy­mo. Tie­siog no­riu pri­min­ti, kad dar 2009 me­tais, tuo me­tu, ener­ge­ti­kos mi­nist­ras tei­gė, kad Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je dirbs 44 dar­buo­to­jai ir kad tiek pat dar­buo­to­jų su­ma­žės Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je. Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad šiuo me­tu Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je dir­ba net du kar­tus dau­giau, nei bu­vo pla­nuo­ta, 98 eta­tai. Ir kai mes nuo­la­tos kal­ba­me apie mo­kes­čių di­di­ni­mą, apie vis gi­les­nį ran­kos ki­ši­mą į gy­ven­to­jų ki­še­nes, gal­būt vi­sų pir­ma tu­rė­tu­me pro­tin­gai ir ra­cio­na­liai įver­tin­ti, ar vi­sos iš­lai­dos yra bū­ti­nos, ar jos rei­ka­lin­gos ir ar mes ne­ga­lė­tu­me ra­cio­na­liau nau­do­ti vals­ty­bės pi­ni­gus.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom bal­sa­vi­mu spręs­ti dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dos, kad tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas, tai yra siū­lo­mas, prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Kas pri­ta­ria­te iš­va­dai, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Re­zul­ta­tai to­kie. Bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Tai­gi Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dai, jog tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, yra pri­tar­ta.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – pro­jek­tas XIIIP-3772. Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos… (Bal­sai sa­lė­je) Jie prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, jie su­si­ję, va­di­na­si, ne­ga­li bū­ti pa­tei­ki­mo. At­si­pra­šau.

 

15.37 val.

Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mo Nr. VIII-1159 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3780 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas. Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3780. Pra­ne­šė­jas – S. Gent­vi­las. Pra­šom pa­teik­ti.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ne aš vie­nas, iš tik­rų­jų tarp pa­si­ra­šiu­sių­jų yra ir J. Baub­lys, K. Star­ke­vi­čius, da­lis val­dan­čių­jų, ku­rie yra Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te. Pro­ble­ma­ti­ka dėl šio įsta­ty­mo iš tik­rų­jų yra dau­gia­ly­pė. Vi­sų pir­ma šis įsta­ty­mas – Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mas – jau ga­lio­ja ge­rus 11 me­tų ir juo su­kur­ta lo­giš­ka iš­im­tis ūki­nin­kams tu­rė­ti ša­lia sa­vo te­ri­to­ri­jo­je pa­sta­tus, ku­rie ap­tar­nau­tų, leis­tų gy­ven­ti ir rū­pin­tis ūkiu. Pro­ble­ma ki­lo tuo­met, kai, šį įsta­ty­mą pa­kei­tus, su­da­rius spra­gą, as­me­nys, re­a­liai ne­už­si­i­man­tys ūki­ne veik­la, že­mės ūkiu, pra­dė­jo sta­ty­ti pa­sta­tus ir ne­už­si­im­ti že­mės ūkiu. Taip iš es­mės su­by­rė­jo vals­ty­bės su­konst­ruo­ta lo­giš­ka te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sis­te­ma, erd­vi­nio pla­na­vi­mo sis­te­ma ir, kas bai­siau­sia, su­by­rė­jo sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ap­sau­ga. Dėl sau­gu­mų te­ri­to­ri­jų, dėl na­cio­na­li­nių par­kų ir re­gio­ni­nių par­kų tvar­ky­mo pla­nų lūž­ta ie­tys. Ži­no­me, kas de­da­si Kur­šių ne­ri­jo­je, La­ba­no­re, Aukš­tai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke, Tra­kų na­cio­na­li­nia­me par­ke. Dau­gy­bę me­tų yra ren­gia­mi do­ku­men­tai, pa­si­tel­kia­mi eks­per­tai, vi­suo­me­nė dis­ku­tuo­ja, ta­čiau per šį įsta­ty­mą iš tik­rų­jų at­si­ran­da spra­ge­lė, kad tu, ga­lė­da­mas apei­ti na­cio­na­li­nių par­kų, re­gio­ni­nių par­kų tvar­ky­mo pla­nus, sta­tai­si iš es­mės ten, kur sau­go­mų te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tai ne­lei­džia tau sta­ty­tis. Ir tą daž­niau­siai da­ro tik­rai ne ūki­nin­kai, bet žmo­nės, ku­rie apei­na vi­suo­me­nės nuo­mo­nę, eks­per­tų nuo­mo­nę, mi­nis­te­ri­jų tiks­lus sau­go­ti te­ri­to­ri­jas. Štai, pa­vyz­džiui, Tra­kų na­cio­na­li­nia­me par­ke mes tu­ri­me 2,5 tūkst. ūki­nin­ko ūkio so­dy­bų. Kaip fak­tas – jos daž­niau­siai yra pa­sta­ty­tos prie eže­rų. Ir jei­gu jūs pa­žiū­rė­tu­mė­te tas ūki­nin­ko ūkio so­dy­bas, jos iš es­mės ne­vyk­do že­mės ūkio veik­los. Mes ne­sa­ko­me, kad jos ne­tu­rė­tų ten eg­zis­tuo­ti, ir tik­rai šis įsta­ty­mas ret­ros­pek­ty­va, at­ga­lios, ne­eg­zis­tuo­tų, ta­čiau taip ne­ga­li bū­ti, kad vals­ty­bė, vi­suo­me­nė, sa­vi­val­dy­bės, na­cio­na­li­niai par­kai ku­ria tvar­ky­mo pla­nus ir štai pro ga­li­nes du­ris kaž­kas įei­na ir, ne­reng­da­mas jo­kių do­ku­men­tų, de­ta­lių­jų pla­nų, pa­si­da­ro to­kius ūkius.

Aš, re­gist­ra­vęs šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, su­lau­kiau daug pa­sta­bų ir iš­si­gan­du­sių žmo­nių, ku­rie, ypač Vil­niaus ra­jo­ne, pa­bi­jo­jo, kad jų pla­nai bus su­stab­dy­ti. No­riu nu­ra­min­ti dau­gu­mą, nes pa­gal pa­keis­tą Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mą 2014 me­tais prie V. Ma­zu­ro­nio, nau­ja­sis pa­si­ro­dė, jei­gu jūs tu­ri­te že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pą, jūs per de­šimt dar­bo die­nų krei­pia­tės į ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vą ir ga­li­te pa­si­keis­ti pa­skir­tį į gy­ve­na­mą­ją ar­ba na­mų val­dą, jei­gu tai lei­džia tos sa­vi­val­dy­bės ben­dra­sis pla­nas. Tai­gi pa­gal ben­drą­jį pla­ną sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai per sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ap­si­spren­džia, kur ur­ba­ni­zuos te­ri­to­ri­jas ir kur jų neur­ba­ni­zuos. Ir jei­gu jū­sų nuo­sa­vy­bė yra ur­ba­ni­zuo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, tai jūs ta­da ga­li­te pa­keis­ti sa­vo pa­skir­tį. Iki to įsta­ty­mo, iki to pa­kei­ti­mo ir pa­leng­vi­ni­mo, vi­si, ma­tot, tu­rin­tys nuo­sa­vy­bę ne­ga­lė­jo ap­gy­ven­din­ti, sta­ty­ti na­mų, šiurkš­čiai ta­riant, Vil­niaus prie­mies­čiuo­se. Tuo bū­du tūks­tan­čiai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ta­po ūki­nin­kais fik­ty­viai. Jie pa­tys tai ži­no­da­mi ta­po, ga­vo ūki­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą, ta­po ūki­nin­kais tam, kad ga­lė­tų pa­vers­ti sa­vo nuo­sa­vy­bę į ūki­nin­ko ūkio so­dy­bą ir ap­si­gy­ven­ti. Šian­dien šis ūki­nin­ko pa­žy­mė­ji­mas ne­be­rei­ka­lin­gas, nes įsta­ty­mai yra pa­leng­vin­ti ir Vil­niaus prie­mies­čiai, Kau­no prie­mies­čiai ga­li bū­ti ur­ba­ni­zuo­ja­mi pa­gal ben­druo­sius pla­nus, ne­ren­giant de­ta­lių­jų pla­nų, nes anks­čiau, iki 2014 me­tų, de­ta­lie­ji pla­nai bu­vo tvir­ti­na­mi sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų, o kai ku­rios sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos ma­siš­kai stab­dy­da­vo, ypač Vil­niaus prie­mies­čių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos. Tai­gi ši pro­ble­ma ir ši bai­mė yra iš­spręs­ta. Aiš­ku, jei­gu jū­sų nuo­sa­vy­bė ar­ba jū­sų vien­man­da­ti­nių sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai tu­ri nuo­sa­vy­bę ten, kur ra­jo­no ta­ry­ba, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ben­dra­ja­me pla­ne yra ne­nu­ma­čiu­si ur­ba­ni­zuo­ti, tai, ži­no­ma, yra ir ra­jo­no ta­ry­bos va­lia. Ne­tu­rė­tų bū­ti ku­ria­mi in­stru­men­tai, ku­rie apei­tų tai.

Tai­gi Lie­tu­vo­je šian­dien yra virš 110 tūkst. ūki­nin­kų, ku­rių da­lis, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to ko­le­gų ver­ti­ni­mu, bent pu­sė yra ne­vyk­dan­tys ūki­nės veik­los, o įsi­kū­rę ūki­nin­kų ūkius vien tam, kad sta­ty­tų ši­tai nau­do­da­mie­si ši­tuo įsta­ty­mu, iš­im­ti­mi pa­si­sta­ty­ti na­mus ten, kur jie ne­lei­džia­mi.

Mū­sų įsi­vaiz­da­vi­mu, rei­kė­tų nai­kin­ti šią ga­li­my­bę ir spra­gą. La­bai gai­la, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja to ne­pa­da­rė. Mes šią spra­gą už­čiuo­pė­me, kai bu­vo jung­ti­nis Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rių po­sė­dis kar­tu su Kul­tū­ros ko­mi­te­to po­sė­džiu Tra­kų sa­vi­val­dy­bė­je, ir ma­tė­me že­mė­la­pius ir Tra­kų sa­vi­val­dy­bės, ir Tra­kų na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos ne­ga­lią su­val­dy­ti plėt­rą ten, kur ji yra drau­džia­ma.

Tai­gi ką siū­lo šis įsta­ty­mo pro­jek­tas? Jis siū­lo di­din­ti nuo 0,5 hek­ta­ro iki 3 hek­ta­rų nuo­sa­vy­bės ri­bą, kai ga­li­ma įkur­ti ūki­nin­ko so­dy­bą. Ta­čiau tei­sūs yra Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to ko­le­gos, Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je taip pat tai tei­gia­ma, kad svar­bu ne hek­ta­rų dy­dis, bet pa­ja­mų struk­tū­ra, ar tu tu­ri pa­ja­mų iš že­mės ūkio pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo, re­a­li­za­vi­mo, ar ne. Ir bi­ti­nin­kai, ir braš­kių au­gin­to­jai ne­bū­ti­nai tu­ri tu­rė­ti tris hek­ta­rus, kad tu­rė­tų reikš­min­gą ūki­nin­ko ūkio veik­lą. To­dėl ne tik hek­ta­rais, bet ir re­a­lia veik­la tu­ri­me ap­ri­bo­ti ūki­nin­ko ūkio so­dy­bos iš­im­tį ir, ma­nau, ji pa­si­tar­nau­tų ir sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ap­sau­gai, ir pa­tiems ūki­nin­kams, ku­rie iš tik­rų­jų iš­si­gry­nin­tų, kas yra re­a­li ūki­nė veik­la že­mės ūkio pro­duk­ci­jai ga­min­ti ir kas yra ap­si­mes­ti­nė tam, kad bū­tų gau­na­mos ki­tos pri­vi­le­gi­jos. At­sa­ky­čiau į klau­si­mus. At­si­pra­šau už il­gą pri­sta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Tai­gi dė­ko­ja­me už pa­tei­ki­mą. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Čia mes ap­ta­rė­me, kad ne­la­bai li­be­ra­lus tas įsta­ty­mas. Tik vie­nu po­žiū­riu jis li­be­ra­lus, kad duos pa­kan­ka­mai už­dirb­ti pro­jek­tuo­to­jams ir ar­chi­tek­tams, tai iš tik­rų­jų jie už­gy­vens čia, nes už kiek­vie­ną po­pie­riu­ką tu­rė­si­me mo­kė­ti pi­ni­gus. Bet aš da­bar vis tiek ne­su­pran­tu. Tei­sės de­par­ta­men­tas nu­ro­do, kad vis dėl­to ne že­mės skly­po dy­dis iš es­mės le­mia, ar ūki­nin­kas, ar ne. Jei­gu žmo­gus, tu­rė­da­mas 1,5 hek­ta­ro, tu­ri braš­ky­ną pa­gal nau­jas tech­no­lo­gi­jas, ku­ris už­tik­ri­na iš­gy­ve­ni­mą, tai jis bus ūki­nin­kas ar ne, ar mes gra­duo­si­me pa­gal ki­tus da­ly­kus – tru­pu­tį pa­gal plo­tą, tru­pu­tį pa­gal pa­ja­mų struk­tū­rą? Ta­da ką reiš­kia, jei­gu pa­gal pa­ja­mų struk­tū­rą? Jei­gu aš par­duo­siu tris mai­šus bul­vių, tai aš bū­siu ūki­nin­kas ar ne? Ar jūs tik­rai ne­įvel­si­te čia į to­kius nesu­si­pra­ti­mus, kai mes tu­rė­si­me dau­giau pro­ble­mų ne­gu aiš­ku­mo vien to­dėl, kad no­ri­me kam nors leis­ti ge­rai už­dirb­ti? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Žiū­rė­ki­te, kaip mes ur­ba­ni­zuo­ja­me Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją. Mes ne­tu­rė­tu­me pa­stū­mė­ti žmo­nių, kad ur­ba­ni­za­ci­ja prie­mies­čiuo­se vyk­tų pa­gal Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mą. Ji tu­rė­tų vyk­ti pa­gal Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mą, kad sa­vi­val­dy­bės ga­lė­tų su­pla­nuo­ti in­fra­struk­tū­rą, kad sa­vi­val­dy­bės ži­no­tų, kur su­kon­cen­truo­ti gy­ven­to­jus, o kur iš tik­rų­jų pa­lik­ti že­mės ūkiui ar­ba re­zer­vi­nes te­ri­to­ri­jas gam­tos ap­sau­gai, kur yra pra­mo­ni­nės te­ri­to­ri­jos. Bet da­bar­ti­nė iš­im­tis, ku­ri ga­lio­ja pa­gal Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mą, iš es­mės at­ima sa­vi­val­dy­bių in­stru­men­tus, sau­go­mų te­ri­to­ri­jų in­stru­men­tus. O dėl ūki­nin­ko pa­ja­mų tai čia dis­ku­si­jos klau­si­mas, kiek pa­ja­mų tu­ri gau­ti žmo­gus, kad tu­rė­tų tei­sę sau pa­sta­ty­ti pa­sta­tą, bet nė­ra taip, kad, ži­no­te, aš tu­riu lys­vę gre­ta na­mo, bet pa­sta­tau va­sar­na­mį pri­si­deng­da­mas, kad aš esu ūki­nin­kas.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš es­mės pri­ta­riu jū­sų pa­siū­ly­mui. Rei­kia tai­sy­ti tą nuo­sta­tą, nes iš tik­rų­jų pik­tnau­džia­vi­mo bu­vo ir yra, tik­riau­siai bus ir at­ei­ty­je. Bet 3 hek­ta­rai, man at­ro­do, yra di­de­lis plo­tas.

Te­ko bū­ti stru­čių ūky­je, te­ko bū­ti bi­ti­nin­kys­tės ūky­je, srai­gių au­gi­ni­mo, kur ma­žes­ni plo­tai kaip 3 hek­ta­rai. Pa­vyz­džiui, Olan­di­jo­je te­ko bū­ti pas ūki­nin­ką. Tė­vas iš­ėjo į pen­si­ją, tu­rė­jo ne­ma­žą ūkį, bet ar ten tei­sės ak­tai ne­lei­džia… Jis tu­rė­jo du sū­nus, vie­nam ati­da­vė tą vi­są bu­vu­sį ūkį, ki­tam at­sky­rė 1,5 hek­ta­ro že­mės. Tas pa­sta­tė to­je že­mė­je tūks­tan­čio vie­tų kiau­lių pe­nė­ji­mo fer­mą ir pe­ni kiau­les. Ži­no­te, kon­cen­tra­ci­ja Olan­di­jo­je di­de­lė.

Ar 3 hek­ta­rai – ne per di­de­lis? Ma­ny­čiau, bent 2, 1,5 hek­ta­ro, tas plo­tas ma­žes­nis, nes ga­li­ma kai ku­riems žmo­nėms, są­ži­nin­gai be­si­ver­čian­tiems že­mės ūkiu, už­kirs­ti ke­lią pa­sta­ty­ti so­dy­bą, pa­sta­tus ir taip ap­ri­bo­ti jų veik­lą?

S. GENTVILAS (LSF). Vi­sų pir­ma ačiū už prin­ci­pi­nį pa­lai­ky­mą, kad tą spra­gą rei­kia tai­sy­ti. Ką Tei­sės de­par­ta­men­tas re­ko­men­duo­ja, tai api­brėž­ti, kad ūki­nin­ko ūkio so­dy­bą ga­lė­tų sta­ty­ti tik tie as­me­nys, ku­rie fak­tiš­kai gau­na di­dži­ą­ją da­lį pa­ja­mų iš že­mės ūkio veik­los, kad ne hek­ta­rai nu­lem­tų tei­sę sta­ty­ti so­dy­bą, bet re­a­li vyk­do­ma veik­la, kad ir kas ten bū­tų – bi­ti­nin­kys­tė, braš­ki­nin­kys­tė ar kiau­li­nin­kys­tė. Ma­nau, kad po pa­tei­ki­mo, jei­gu su­tik­si­te… Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos yra, ži­nau, ko­le­gų pa­sta­bos ir­gi yra, kad 3 hek­ta­rai ga­li bū­ti per daug, bet rei­kia už­tik­rin­ti, kad te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo pro­ce­se ne­bū­tų to­kių mil­ži­niš­kų spra­gų, ku­rios iš es­mės le­mia vi­są iš­de­ri­ni­mą.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš su­pran­tu, kad tai yra spra­ga da­bar­ti­nia­me įsta­ty­me, kaip jūs mi­nė­jo­te, kad daug kas nau­do­ja­si tam, kad pa­sta­ty­tų na­mus, tam­pa ūki­nin­kais, iš­krei­pia sta­tis­ti­ką. Ne­ga­li­me tiks­liai ži­no­ti, kiek iš tie­sų yra tų ūki­nin­kų, tik­rai už­si­i­man­čių že­mės ūkio veik­la. Ta­čiau kas da­bar yra pa­teik­ta, tai tik­rai ne­pa­ge­rin­tų si­tu­a­ci­jos, o tik­rai pa­blo­gin­tų. Ne­ma­nau, kad rei­kė­tų 3 hek­ta­rų tam, kad pa­si­sta­ty­tų na­mą, kad, kaip čia ra­šo­ma, prie na­mo tu­ri bū­ti ūki­niai pa­sta­tai. Vi­si no­ri šva­riai, at­ski­rai gy­ven­ti, o ūkį, tą tik­rą ūkį, lai­ky­ti tru­pu­tį to­liau, ar fer­mas, ar dirb­tu­ves sta­ty­ti ne­bū­ti­nai prie pa­čių na­mų. Ma­nau, kad ši­tas pro­jek­tas tik­rai tu­rė­tų bū­ti tai­sy­ti­nas.

Klau­si­mas bū­tų toks. Ko­dėl ban­do ta spra­ga nau­do­tis? Va­di­na­si, la­bai su­dė­tin­ga na­mus sta­ty­ti. Aš pats ži­nau, ka­da ne tik nau­ja­me skly­pe sta­tė, bet per­sta­tė na­mus ir me­tus de­ri­no pro­jek­tą. Jis yra be ga­lo il­gai ne­su­de­ri­na­mas. Ką ma­no­te, kaip pa­leng­vin­ti jau­noms šei­moms ir ki­tiems, ku­rie no­ri sta­ty­ti? Tuo la­biau kaip kai­me pa­leng­vin­ti jiems pa­si­sta­ty­ti na­mus, kad ne­rei­kė­tų nau­do­tis ta lan­da? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Juo­zai, jūs, kaip vie­nas ini­cia­to­rių šio įsta­ty­mo, ti­kiuo­si, pa­rem­si­te, bal­suo­si­te už, ne­pai­sant trū­ku­mų, bet šis įsta­ty­mas… spra­ga su­kur­ta tuo­met, kai Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mas rei­ka­la­vo bet ko – so­dy­bos, ma­žo na­me­lio – de­ta­lio­jo pla­no. 2014 me­tais įsi­ga­lio­jus nau­jam įsta­ty­mui, dau­gu­ma že­mės skly­pų, ku­rių pa­skir­tį pa­gal ben­drąjį pla­ną ga­li­ma pa­keis­ti, ga­li­ma – bent pa­gal tai­syk­les dešimt dar­bo die­nų už­trun­ka, ad­mini­st­ra­ci­jos di­rek­to­riaus spren­di­mu, ne kaip iki tol bū­da­vo, kad pir­ma – de­ta­lu­sis pla­nas, po to – sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­ta­ri­mas, o tai daž­nai po­li­ti­zuo­da­vo­si ir sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai kar­tais per daug prin­ci­pin­gai ne­leis­da­vo keis­ti pa­skir­čių, da­bar yra pa­leng­vin­ta. Mil­ži­niš­ki pa­leng­vi­ni­mai.

Taip, yra truk­džių, ir jūs esa­te tei­sus, kad tas 10 die­nų kar­tais tik įsta­ty­me at­ro­do dešimt die­nų, bet kar­tais virs­ta į me­tus, bet rei­kia im­ti at­ve­jį po at­ve­jo ir žiū­rė­ti, kur žmo­nės strin­ga. Bet iš es­mės da­bar ma­ty­ti, kad ši iš­im­tis pa­žei­džia vi­sų pir­ma sau­go­mas te­ri­to­ri­jas, nes drau­džia­mo­se te­ri­to­ri­jo­se sta­to­mi pa­sta­tai, pri­si­den­giant ūki­nin­kais, vi­sai ki­tais tiks­lais.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, iš­ties da­bar te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo klau­si­mus mes ban­do­me spręs­ti per Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mą. Tai yra – ope­ruo­ti rei­kia, bet ne tie chi­rur­gi­niai in­stru­men­tai. Aš su­pran­tu, jūs tei­sin­gai pri­sta­tė­te pro­ble­mą. Ta pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja, bet dar rei­kė­tų žiū­rė­ti sau­go­mų te­ri­to­ri­jų drau­di­mų kon­teks­te ir ga­li­my­be su ūki­nin­ko ūkio stei­gi­mu apei­ti griež­tus te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mus, ypač Tra­kuo­se, iš kur ky­la ta pro­ble­ma. Čia rei­kė­tų vis dėl­to prie te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo grįž­ti ir ten įdė­ti tuos sau­gik­lius.

O da­bar ūki­nin­ko ūkiui… Jūs pla­taus aki­ra­čio žmo­gus, bu­vęs Olan­di­jo­je tur­būt ne kar­tą, ir ma­tė­te, iš ko­kio plo­te­lio ga­li pa­kan­ka­mai bran­gio­je ša­ly­je iš­si­lai­ky­ti ūki­nin­ko ūkis.

S. GENTVILAS (LSF). Tru­pu­tį apie Olan­di­ją. Olan­di­ja yra be­veik per­pus ma­žes­nė ne­gu Lie­tu­va, bet kiau­lių tu­ri 30 kar­tų dau­giau, ir nie­kas ten dėl kva­po la­bai ne­si­skun­džia. Kai ka­da ne­reiš­kia, kad ak­ty­vi ūki­nė veik­la prieš­ta­rau­ja ge­rai gy­ve­ni­mo ko­ky­bei, bet tu­ri bū­ti ge­ras pla­na­vi­mas. Kuo olan­dai yra gar­sūs? Jie vi­sa­me pa­sau­ly­je yra la­biau­siai sam­do­mi ar­chi­tek­tai ir ur­ba­nis­tai dėl to, kad su­ge­ba ge­rai pla­nuo­ti.

Ant­ras da­ly­kas – dėl sau­go­mų, pa­vel­do­sau­gos te­ri­to­ri­jų. Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo pla­nai pa­pras­tai at­nau­ji­na­mi kas de­šimt me­tų. Daž­niau­siai jau yra tre­čia na­cio­na­li­nių par­kų, re­gio­ni­nių par­kų tvar­ky­mo pla­nų ge­ne­ra­ci­ja, ta­čiau mi­ni­mas Tra­kų na­cio­na­li­nio par­ko tvar­ky­mo pla­nas yra pa­reng­tas 1992 me­tais ir nė­ra at­nau­jin­tas. Jis jau ga­lio­ja vi­sus 26–27 me­tus. Čia Vy­riau­sy­bė tu­ri im­tis ir ini­ci­juo­ti at­nau­ji­ni­mą, nes jis yra pa­se­nęs. Ten įsta­ty­mai pa­si­kei­tę po 50 kar­tų. Jau to­kios ter­mi­no­lo­gi­jos ne­bė­ra. Iš tik­rų­jų čia yra Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos vi­sų pir­ma at­sa­ko­my­bė ini­ci­juo­ti nau­ją te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tą – tvar­ky­mo pla­ną Tra­kuo­se.

PIRMININKĖ. Klau­sia I. Ha­a­se.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aiš­ku, su Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­mis jūs esa­te su­si­pa­ži­nę ir, ma­tyt, su­tin­ka­te su tuo. Vis dėl­to no­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kie bū­tų pa­grin­di­niai ar­gu­men­tai, kad ne­lei­džia­ma sta­ty­ti ūki­nin­kams, ku­rie tu­ri ma­žiau nei 3 hek­ta­rus? Juk ži­no­me, kad tai ga­li bū­ti ir pa­grin­di­nis šei­mos, pa­vyz­džiui, pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis iki 3 hek­ta­rų, ko­dėl da­bar jie tu­ri bū­ti dis­kri­mi­nuo­ja­mi ir ne­ga­li sta­ty­ti to­kio­mis pat są­ly­go­mis ir to­kio­mis pat tei­sė­mis kaip ir tie, ku­rie tu­ri dau­giau kaip 3 hek­ta­rus?

S. GENTVILAS (LSF). Įsta­ty­mas… Mes šiuo įsta­ty­mu nie­kaip ne­no­ri­me suž­lug­dy­ti že­mės ūky­je vei­kian­čių žmo­nių, bet no­ri­me kuo la­biau ap­ri­bo­ti, kad šia iš­im­ti­mi te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­me nau­do­tų­si tik tie, ku­riems iš tik­rų­jų rei­kia. Ir ūki­nin­kams, ku­rių veik­lai iš tik­rų­jų rei­kia pa­sta­tų sta­ty­bos, gy­ve­na­mo­sios so­dy­bos sta­ty­bos, na, jiems tu­rė­tų bū­ti leis­ta, nes tai yra vi­sų pir­ma kai­miš­kų­jų vie­to­vių ap­gy­ven­di­ni­mas, re­gio­nų. Aš su­tin­ku su jū­sų pa­sta­ba, ir Tei­sės de­par­ta­men­tas tą pa­tį pa­ste­bė­jęs, kad ne­tu­ri bū­ti smul­kiau­sie­ji ūki­nin­kai pa­veik­ti šio įsta­ty­mo. Tai yra tai­sy­ti­na. Bet pats prin­ci­pas iš es­mės – su­griež­tin­ti tam, kad sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ne­bū­tų pa­žei­džia­ma tai, kas yra vals­ty­bės ir žmo­nių var­du la­biau­siai sau­go­ma.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me tei­kė­jui. Mo­ty­vai už. Kal­ba A. Sa­la­ma­ki­nas. Pra­šom.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, įsta­ty­mų lei­dė­jas prieš daug me­tų pri­ėmė to­kį spren­di­mą, aš ne­sa­ky­čiau, kad čia dis­kri­mi­na­ci­ja, sa­ky­čiau, kaip tik leng­va­ta, kad ūki­nin­kas, ne­kei­čiant že­mės ūkio pa­skir­ties, ga­lė­tų pa­si­sta­ty­ti na­mą. Bet ko­kia re­a­ly­bė? Pa­žiū­rė­ki­me Rad­vi­liš­ky­je, Kė­dai­niuo­se ar ki­tur, kiek to­kių ūki­nin­kų įsi­kū­rė. Jų vie­ne­tai, ant vie­nos ran­kos su­skai­čiuo­si. Ta­čiau Vil­niu­je, gra­žiau­sio­se te­ri­to­ri­jo­se prie Vil­niaus, prie Kau­no, jų yra šim­tai. (Bal­sai sa­lė­je) Va­di­na­si, vi­si ūki­nin­kai ta­po vos ne vil­nie­čiais, kau­nie­čiais, klai­pė­die­čiais. Čia ir yra es­mė, tai yra ap­si­mes­ti­niai san­do­riai. Aiš­ku, ga­li­ma dis­ku­tuo­ti dėl hek­ta­rų, ga­li­ma ap­skri­tai kal­bė­ti apie tai, kad jei­gu tu pa­si­sta­tai na­mą, bent pen­ke­rius me­tus už­si­imk ta ūki­ne veik­la. Jūs pa­tik­rin­ki­te, ku­ris iš jų da­bar už­si­i­ma veik­la tą 0,5 hek­ta­ro… pa­si­sta­tęs ant že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės na­mą. Bus vie­ne­tai. Tu­ri­me nu­trauk­ti šiuos ap­si­mes­ti­nius san­do­rius. Aš tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti, o dis­ku­si­jų me­tu iš­si­aiš­kin­si­me. Ne­ga­li bū­ti… kaip sa­kiau, ki­ti va­rian­tai yra, bet tvar­ką rei­kia da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vai prieš – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš šia­me įsta­ty­me ne­ma­tau nie­ko ki­to, kaip no­rą su­teik­ti ar­chi­tek­tams ga­li­my­bę ge­rai už­si­dirb­ti iš to varg­šo žmo­gaus. Iš tik­rų­jų dar vie­nas ki­tas, dė­kui Die­vui, lie­ka Lie­tu­vo­je, kur nors įsi­ku­ria ir pa­si­sta­to. Tai da­bar jūs no­ri­te įpa­rei­go­ti, kad tas, ku­ris ku­ria­si ma­žes­nia­me plo­te, su­pro­jek­tuo­tų vi­są so­dy­bos ūkį iš­kart. Jau šia­me įsta­ty­me iš­brauk­ta, kad ne­ga­li­ma sta­ty­ti šilt­na­mio be pro­jek­to, taip pat Aukš­tai­ti­jo­je daug kur nau­do­ja­ma, kad to­se pa­čio­se te­ri­to­ri­jo­se sta­to­mi tu­riz­mo pa­sta­tė­liai tam tik­ri, tai jau ir ši­tą no­ri­te iš­brauk­ti. Iš tik­rų­jų jūs vis­ką va­ro­te per ar­chi­tek­tą, su­mo­kės jam di­de­lius pi­ni­gus, tuos, ku­riuos ga­lės in­ves­tuo­ti už sa­vo so­dy­bą, o vis­kas at­ro­dė la­bai pa­pras­tai ir taip: nu­va­žiuo­ji pas ar­chi­tek­tą ar­ba pro­jek­tuo­to­ją, at­si­ve­ži į kai­mą ir pa­sa­kai: čia sto­vės, nu­pai­šyk man na­mą, čia svir­nas sto­vės. Ge­rai. Jis nu­pai­šo, pa­vaikš­to po ko­ri­do­rius ir sa­ko, o da­bar 10 tūkst. Lt (tuo me­tu bu­vo). Jei­gu ši­to jums rei­kia ir no­ri­te, tai ga­li­me grą­žin­ti. Tai pat yra ir ki­tų da­ly­kų. Dar vi­sur nė­ra te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tų, tai ką, tie žmo­nės tu­rės lauk­ti, kol kas nors iki ga­lo pa­da­rys, su­pro­jek­tuos jiems vi­sus skly­pus ir vi­sas te­ri­to­ri­jas ten, kur yra daug lais­vų že­mių? Ko­dėl jūs no­ri­te draus­ti žmo­nėms kur­tis ir bū­ti­nai siun­čia­te pas pro­jek­tuo­to­jus, kai dar nė­ra te­ri­to­ri­jos su­pla­nuo­tos, kad jis su­mo­kė­tų už vis­ką ir tik ta­da ga­lė­tų pa­si­sta­ty­ti ko­kį nors na­me­lį? Nie­kaip ne­su­pran­tu. Gal ka­da nors.

O dėl Vil­niaus ra­jo­no, tai čia tur­būt ki­ti klau­si­mai. Bu­vo tam tik­ra prie­žas­tis, kai bu­vo sun­ku žmo­nėms įsi­kur­ti ši­to­se te­ri­to­ri­jo­se, ar tai ir­gi pro­ble­ma? Jei­gu su­mo­ki ar­chi­tek­tui 10 tūkst., tai ko­kia čia pro­ble­ma? Taip, su­mo­ki, bet tuos pi­ni­gus ga­lė­tum in­ves­tuo­ti į ki­tus da­ly­kus. Ne­ži­nau, čia iš tik­rų­jų ar­chi­tek­tų pa­reng­tas pro­jek­tas ir aš jam nie­kaip ne­pri­tar­siu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl tei­kia­mo Ūki­nin­ko ūkio įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 33, prieš – 3, su­si­lai­kė 33. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo nė­ra pri­tar­ta.

Ko­le­gos, tu­ri­me ap­si­spręs­ti, koks li­ki­mas šio pro­jek­to, ar jis grą­ži­na­mas to­bu­lin­ti, ar yra at­me­ta­mas. Tie, ku­rie re­mia­te, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas tu­rė­tų bū­tų to­bu­li­na­mas, bal­suo­ja­te už, tu­rin­tys ki­tą nuo­mo­nę – prieš. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: už to­bu­li­ni­mą – 49, prieš – 14. Įsta­ty­mo pro­jek­tas grą­ži­na­mas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

16.01 val.

Že­mės ūkio ir miš­ki­nin­kys­tės pa­slau­gų tei­ki­mo pa­gal pa­slau­gų kvi­tą įsta­ty­mo Nr. XI-2411 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1032(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Že­mės ūkio ir miš­ki­nin­kys­tės pa­slau­gų tei­ki­mo pa­gal pa­slau­gų kvi­tą įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1032(2). Jį pa­tei­kia E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Svei­ki, mie­li ko­le­gos, su kuo dar nepa­si­svei­ki­nau šian­dien as­me­niš­kai. Tei­kiu pa­to­bu­lin­tą pro­jek­tą, ku­rį esu tei­kęs Sei­mui 2017 me­tais. Di­de­lio pa­si­se­ki­mo ne­su­lau­kė, o įsta­ty­mas tik­rai ga­nė­ti­nai pa­pras­tas. Nuo 2013 m. ba­lan­džio 1 d. yra įtei­sin­ti pa­slau­gų tei­ki­mo kvi­tai že­mės ūky­je ir miš­ki­nin­kys­tė­je, kai žmo­nės, daž­niau­siai tai be­dar­biai, tu­ri ga­li­my­bę dirb­ti pas ūki­nin­ką ar­ba miš­kų ūky­je ir teik­ti pa­gal pa­slau­gų kvi­tus pa­slau­gas. Ži­no­me, kad ten ge­rai su­re­gu­liuo­ta, lai­kau tai sėk­min­gu įsta­ty­mu, tur­būt pri­im­tu dar 2012 me­tais. Ir iš­lie­ka be­dar­bio sta­tu­sas, be­dar­bio pa­šal­pa to­kiam as­me­niui. Darb­da­vys, ku­ris įdar­bi­na ši­tą pa­slau­gų tei­kė­ją, pri­va­lo mo­kė­ti 9 % įmo­ką „Sod­rai“. Tai­gi žmo­gus tam­pa so­cia­liai drau­džia­mas tuo lai­ko­tar­piu ir iš­sau­go vi­sas ki­tas be­dar­bio ga­ran­ti­jas.

Da­bar ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas nu­ma­to, kad pa­slau­gų tei­kė­jas ga­li 60 die­nų per me­tus teik­ti pa­slau­gas, jei­gu tas pa­slau­gas tei­kia vie­nam darb­da­viui. Jei­gu tei­kia ke­liems darb­da­viams, pa­vyz­džiui, dviem ūki­nin­kams, tai 90 die­nų per me­tus jis ga­li teik­ti pa­slau­gas pa­gal pa­slau­gų tei­kė­jo kvi­tus. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja at­li­ko ana­li­zę ir ste­bė­jo, ar ne­at­si­tin­ka taip, kad žmo­gus, ku­ris dir­bo kaip sam­do­mas dar­buo­to­jas pa­gal dar­bo su­tar­tį pas ūki­nin­ką, stai­ga ne­pa­si­da­ry­tų pa­slau­gų tei­kė­jas pa­gal kvi­tus. To­kių at­ve­jų ne­bu­vo nu­sta­ty­ta. Kas jau dir­bo pa­gal dar­bo su­tar­tį, tas dir­bo, tai tik vi­so­kiems pa­pil­do­miems se­zo­ni­niams dar­bams pa­gal pa­slau­gų tei­ki­mo kvi­tus lei­džia­ma įdar­bin­ti žmo­nes. Ma­nau, tai pa­si­tvir­ti­nęs eks­pe­ri­men­tas, ne­at­ve­dęs prie pik­tnau­džia­vi­mo. Tas pa­slau­gų tei­ki­mo pa­gal kvi­tus mo­de­lis yra per­kel­tas ir į na­mų ūkius, man at­ro­do, na­mų šei­mi­nin­kės… ir pa­na­ši prak­ti­ka iš­plė­to­ta. Kaip ma­to­me, pra­si­dė­jo sėk­min­ga prak­ti­ka nuo miš­ki­nin­kys­tės ir že­mės ūkio sek­to­riaus pa­slau­gų tei­ki­mo ir iš­si­plė­tė ki­tur.

Ma­ty­da­mas, kad ši­tas mo­de­lis yra pra­smin­gas, pa­si­tei­si­nęs, nie­kas jo ne­kves­tio­nuo­ja ir ne­siū­lo at­šauk­ti, pa­si­kal­bė­jęs ne su vie­nu ūki­nin­ku, aš siū­lau tru­pu­tį pail­gin­ti ga­li­my­bę teik­ti pa­slau­gas pa­gal pa­slau­gų tei­ki­mo kvi­tus. Jei­gu tei­kia vie­nam darb­da­viui, tar­ki­me, vie­nam ūki­nin­kui, da­bar ga­lio­ja 60 die­nų, leis­ti 90 die­nų. Ži­no­me, kad žem­dir­bys­tės se­zo­nas iš es­mės ak­ty­vus trun­ka pu­sę me­tų, tai leis­ti ne du mė­ne­sius, o tris mė­ne­sius dirb­ti. O jei­gu tei­kia pa­slau­gas pa­gal kvi­tus ne vie­nam, o ke­liems darb­da­viams, da­bar ga­lio­jan­tis reg­la­men­ta­vi­mas lei­džia 90 die­nų, tai yra tris mė­ne­sius, tai pra­plės­ti iki 120 die­nų, tai yra ke­tu­ris mė­ne­sius.

Čia nė­ra es­mi­nis pa­kei­ti­mas, o tie­siog su­da­ro­ma ga­li­my­bė il­ges­nį lai­ką, mė­ne­sį il­giau, sam­dy­ti rei­ka­lin­gą dar­bi­nin­ką, jei­gu yra toks po­rei­kis, ir tą žmo­gų so­cia­liai ap­draus­ti mo­kant 9 % įmo­kas „Sod­rai“. Tie­sa, ten yra dar vie­nas sau­gik­lis: jei­gu vir­ši­ja 1 tūkst. 750 eu­rų už­dar­bį, tas dir­ban­ty­sis tam­pa gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio mo­kė­to­ju, kad ne­bū­tų taip, kad de­šim­tis tūks­tan­čių jam su­mo­ka, o jis ne­tam­pa gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio mo­kė­to­ju. Tie sau­gik­liai eg­zis­tuo­ja, jie yra su­dė­ti, tie­siog siū­lau vie­nu mė­ne­siu pail­gin­ti ga­li­my­bę dirb­ti ir už­si­dirb­ti.

Lau­kiu klau­si­mų.

PIRMININKĖ. Klau­si­mų bus pen­ke­tas. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, įsta­ty­mas ži­no­mas, te­ko prie jo pra­leis­ti ne­ma­žai lai­ko. Anks­tes­niu lai­ku jis bu­vo la­bai ak­tu­a­lus. Da­bar gal­būt ak­tu­a­lu­mas ma­žes­nis, nes ir be­dar­bių ma­žiau. Jūs tei­kia­te ne pir­mą kar­tą, ir mes tei­kė­me dar vie­ną įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet po to su­pra­to­me, kad tas įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mas ga­li iš­vis su­ga­din­ti rei­ka­lą.

Ne­bi­jo­te, kad po svars­ty­mo bus dar blo­giau? A. Sy­sas jau ką nors kal­bės prieš, ir ži­no­me, ką kal­bės. Iš tik­rų­jų ar nė­ra jums no­ro pa­si­im­ti grei­čiau ir ne­svars­ty­ti, nes ga­li pa­si­baig­ti… Bu­vo siū­ly­mų pa­lik­ti tik vi­siems, ku­rie vals­ty­bės draus­ti ir pa­na­šiai. Iš ge­ro jū­sų no­ro ga­li iš­ei­ti blo­gas rei­ka­las. Ačiū.

E. GENTVILAS (LSF). Aš A. Sy­so ne­bi­jau. Man at­ro­do, ne A. Sy­sas čia orą da­ro šia­me Sei­me. Tai­gi jei­gu ir bū­tų ko­kios nors kitos ko­le­gos A. Sy­so in­ten­ci­jos, ne­ma­nau, kad jos pa­si­tei­sin­tų ir bū­tų sėk­min­gos.

Es­mi­nis da­ly­kas, ką no­riu pa­sa­ky­ti, – šis mo­de­lis yra pa­si­tei­si­nęs. Ko­dėl ne­leis­ti dar vie­ną mė­ne­sį il­giau, ne­pai­sant to, ką ko­le­ga Al­gir­das čia yra su­pla­na­vęs. Nors aš ne­ži­nau, ką jis su­pla­na­vęs.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ma­no klau­si­mas ga­na pa­pras­tas. Iš es­mės jūs kei­čia­te iš 60 į 90, iš 90 į 120. Ko­dėl bū­tent to­kiu žings­niu pa­si­rink­ta? Gal­būt dau­giau bū­tų ga­li­ma ar­ba ma­žiau, ne­ži­nau. Ko­kie ar­gu­men­tai dėl to pa­pil­do­mo mė­ne­sio? Ačiū.

E. GENTVILAS (LSF). Vi­sų pir­ma ke­li ar­gu­men­tai. Sa­ky­čiau, jei­gu aš siū­ly­čiau po 150 die­nų, tai jūs sa­ky­tu­mė­te – ne­są­mo­nes tu čia siū­lai. Tai da­bar šiek tiek ra­cio­na­liai pa­di­din­ti.

Ki­tas da­ly­kas. Tik­rai esu kal­bė­jęs su ūki­nin­kais, jie sa­ko, kad ko­kių pa­grio­vių, pa­krū­mių šie­na­vi­mas yra se­zo­ni­nis dar­bas. Jau ką rei­kia ūki­nin­kui sam­dy­ti kaip nuo­la­ti­nį, tai jis sam­do. O vi­so­kių to­kių pri­bė­ga­mų­jų dar­be­lių tik­rai ne­rei­kia dirb­ti vi­są pus­me­tį, vi­są šil­tą­jį se­zo­ną, bet dar ko­kį mė­ne­sį, sa­ko, aš tik­rai ras­čiau žmo­gui dar­bo, ga­lė­čiau duo­ti, ga­lė­tų už­si­dirb­ti.

Aš tik­rai ne­no­riu per daug iš­kreip­ti, nes aš, tie­są sa­kant, ne­su gir­dė­jęs nė iš vie­no ūki­nin­ko, kad jam reik­tų vi­są lai­ką – 12 mė­ne­sių ar 6 mė­ne­sius, bet ras­tų dar­bų to­kiam žmo­gui, pa­da­ry­tų ga­li­my­bę jam už­si­dirb­ti. To­kie ar­gu­men­tai.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš tik­rų­jų šis įsta­ty­mas yra pa­si­tei­si­nęs, ne­pai­sant kai ku­rių mū­sų Sei­mo na­rių ne­pa­si­ten­ki­ni­mo. Bet jis tu­ri tam tik­rą lo­gi­ką. Kai mes jį ren­gė­me, ir prie ma­nęs tas bu­vo da­ro­ma, de­ri­no­me su vi­sais mū­sų už­im­tu­mo įsta­ty­mais. 60 die­nų ir 90 die­nų ne­at­si­ra­do šiaip sau – kad tai ne­tap­tų tam tik­ra ven­gi­mo mo­kė­ti mo­kes­čius lan­da, iš ki­tos pu­sės, kad tai ne­ska­tin­tų, ne­pa­nai­kin­tų žmo­nėms no­ro ieš­ko­tis nuo­la­ti­nio dar­bo. Tai bu­vo pa­grin­di­nė ar­gu­men­ta­ci­ja ir bu­vo tas 60 ir 90 die­nų.

Ar ne­ma­no­te, kad da­bar, kai pail­gin­si­te tuos ter­mi­nus, mes tie­siog su­vel­si­me vi­są tą sis­te­mą, nes rei­kia žiū­rė­ti ir pa­gal už­im­tu­mo įsta­ty­mus mo­ka­mas pa­šal­pas, ir vi­sa ki­ta ten ati­tin­ka­mai. Ar jūs kon­sul­ta­vo­tės su So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja?

E. GENTVILAS (LSF). Ne, ne­si­kon­sul­ta­vau. Be­je, jūs čia pa­sa­kė­te vie­ną at­sa­ky­mą į po­no A. Ne­kro­šiaus klau­si­mą, ko aš jam ir ne­pa­sa­kiau. Ga­li­my­bė il­gą lai­ką dirb­ti pa­gal pa­slau­gų tei­ki­mo kvi­tus tik­rai at­im­tų no­rą žmo­gui ieš­ko­ti nuo­la­ti­nio dar­bo.

Ta­čiau ga­li­my­bė pail­gin­ti nuo dvie­jų iki tri­jų mė­ne­sių, na, aš ne­ma­nau, kad atims tą mo­ty­va­ci­ją, jei­gu jis iš prin­ci­po no­ri tap­ti nuo­la­tos dir­ban­tis. Su­pras­ki­me, kad kai­me tų nuo­la­ti­nių dar­bų tik­rai nė­ra daug. Tai­gi iš es­mės čia kal­ba­ma apie miš­ki­nin­kys­tės ir že­mės ūkio pa­slau­gų tei­ki­mą pa­gal pa­slau­gų kvi­tus, tai ten su­si­ras­ti nuo­la­ti­nį dar­bą daž­nu at­ve­ju nė­ra jo­kios ga­li­my­bės. Tai bent su­da­ry­ki­me ga­li­my­bę ten, kur at­si­ran­da toks šan­sas mė­ne­siui, il­gė­liau pa­si­dar­buo­ti, ir ga­lų ga­le at­si­ran­da pa­pil­do­mos „Sod­ros“ įmo­kos, kaip ži­no­me, jos ge­rai su­mo­kė­tos. Ačiū, kad įve­dė­te šią ga­li­my­bę nuo 2013 me­tų, ir ma­nau, kad tik­rai nie­kas ne­nu­si­vy­lė esa­ma tvar­ka.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš jū­sų ir­gi ne­bi­jau, vis­kas čia ge­rai. Bet pir­miau­sia aš siū­ly­čiau jums, kai nu­va­žiuo­si­te į Klai­pė­dą ar­ba į ki­tą ra­jo­ną, už­ei­ti į už­im­tu­mo tar­ny­bą ir pa­klaus­ti, ko­kia vie­na iš di­džiau­sių pro­ble­mų, su kuo su­si­du­ria už­im­tu­mo tar­ny­bos. Jie vie­nu bal­su jums at­sa­kys – kvi­tai. Vi­sos už­im­tu­mo tar­ny­bos pa­sa­kys. Jūs tur­būt ne­su­rin­ko­te duo­me­nų, nes po­nas E. Pu­pi­nis tei­kė įsta­ty­mo pa­tai­sas ir no­rė­jo, sa­ky­kim, įtrauk­ti į šį ver­slą dar ir na­mų auk­les, na­mų prie­žiū­rą. No­riu jums pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, kad kai pra­dė­jo­me nuo ak­me­nų rin­ki­mo ir obuo­lių sky­ni­mo, šian­dien jau yra už­re­gist­ruo­ta 190 įvai­rių veik­lų. Miš­ki­nin­kys­tė­je ne­li­ko nuo­la­ti­nio dar­bo, nors ten yra nuo­la­ti­nis dar­bas bet ku­riuo me­tų lai­ku, bet nė vie­no nuo­la­ti­nio dar­bo nė­ra, vi­si kvi­ti­nin­kai. Iš dar­bo rin­kos iš­braukė­me dau­giau kaip 5 tūkst. dar­buo­to­jų. Jū­sų siū­ly­mas pra­tęs­ti pa­si­tar­naus dar dau­giau, kad šie žmo­nės li­ks ne­draus­ti, ki­tų iš­lai­ky­ti­niai, nes jie pa­ja­mų ne­tu­ri, jų pa­ja­mos to­kios ma­žos, jei­gu ir su­mo­ka. Aš ma­nau, kad tai ne pats tei­sin­giau­sias ke­lias kal­bant apie ge­ro­vės vals­ty­bę, nes šie žmo­nės ge­ro­vės vals­ty­bės ne­ma­tys kaip sa­vo au­sų. Kas pa­ska­ti­no jus teik­ti šį pa­siū­ly­mą?

E. GENTVILAS (LSF). Da­bar pra­de­du jū­sų bi­jo­ti iš tik­rų­jų. Ne­ži­nau, iš kur jūs to­kius ka­tast­ro­fiš­kus duo­me­nis trau­kia­te, jei­gu to­kių duo­me­nų ne­iš­trau­kia So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Ka­tak­liz­mu, man at­ro­do, čia ne­kve­pia. Da­bar – kas pa­ska­ti­no? Iš tik­rų­jų po­kal­biai su ke­liais ūki­nin­kais. Są­ži­nin­gai sa­kau, nie­ko dau­giau, ne tie dir­ban­tie­ji, ku­rie no­rė­tų mė­ne­siu il­giau pa­si­dar­buo­ti. Be­je, kai jūs sa­ko­te, miš­ki­nin­kys­tė­je vi­sus me­tus dar­bas ga­li tęs­tis, na, ga­li­ma, bet iš es­mės di­džio­ji dar­bų da­lis yra žie­mos me­tu, se­zo­ni­nis dar­bas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vus už iš­sa­ko V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šom.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­le­ga Al­gir­das la­bai su­abe­jo­jo ir iš­si­gan­do to. Aš ma­nau, kad tik­rai nė­ra pik­tnau­džia­vi­mo, ir da­bar mes sa­ko­me, kad ge­ro­vės vals­ty­bei truk­dys, anks­čiau – gy­vu­lių ūkis, ran­da­me vi­so­kių epi­te­tų, daž­nai var­to­ja­mų. Bet iš es­mės nau­do­ja­si šia pa­slau­ga ir ta ga­li­my­be že­mės ūky­je dau­giau­sia dar­žo­vių, uo­gų, so­dų au­gin­to­jai. Miš­ke… miš­ką so­di­na­me pa­va­sa­rį ar­ba ru­de­nį, tai dau­giau­sia yra prie miš­ko so­di­ni­mo dar­bų ir tik­rai nė­ra jo­kio pik­tnau­džia­vi­mo, tie­siog ga­li­my­bė žmo­nėms, ku­rie ne­tu­ri dar­bo, už­si­dirb­ti pa­pil­do­mai. Man at­ro­do, kad kar­tais dir­ba net ir tu­rin­tys dar­bą, ta­čiau per iš­ei­gi­nes die­nas, ir pa­pil­do­mai už­si­dir­ba ir­gi to­kiu bū­du. Ma­nau, kad rei­kia pri­tar­ti, ir ne­ma­tau čia jo­kio pik­tnau­džia­vi­mo si­tu­a­ci­jos, ma­si­nio reiš­ki­nio tik­rai nė­ra Lie­tu­vo­je.

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vai prieš – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai ma­si­nio reiš­ki­nio nė­ra, bet yra ten­den­ci­jos – aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad žmo­nės, ku­rie tu­rė­jo pa­sto­vų dar­bą to­je pa­čio­je įmo­nė­je ar­ba ko­lū­ky­je, ūky­je, pas ūki­nin­ką, iš pa­sto­vaus dar­bo ta­po kvi­ti­nin­kais. Va­di­na­si, už juos ne­mo­ka­mi mo­kes­čiai. Aš ne­ži­nau, kaip žmo­gus ga­li per tris mė­ne­sius ten kaž­kiek pa­dir­bė­ti, vi­są lai­ką ne­dirb­ti ir iš­gy­ven­ti. Čia mes ku­ria­me ne tik gy­vu­lių ūkį, mes ku­ria­me la­bai di­de­lį še­šė­lį, nes kon­tro­lė yra la­bai men­ka. Jūs pa­si­do­mė­ki­te. Aš su­pran­tu, kad at­ėjo trys ūki­nin­kai, gal pa­si­sta­tė ko­kią čer­ke­lę, iš­gė­rė, pa­si­skun­dė, kad rei­kė­tų dar il­giau, ir mes tei­kia­me įsta­ty­mo pa­tai­sas. Bet yra ata­skai­tos, nes mū­sų ko­mi­te­tas da­rė par­la­men­ti­nį ty­ri­mą. Tie skai­čiai yra ne­iš­gal­vo­ti. Aki­vaiz­džiai pa­ro­do, kiek žmo­nių dir­bo to­je sri­ty­je ir kiek din­go. Jie pa­pras­čiau­siai šian­dien ne­ap­draus­ti, ne­mo­ka mo­kes­čių. To­dėl aš la­bai skep­tiš­kai žiū­riu, kai mes, užuot sten­gę­si, kad vi­si mo­kė­tų mo­kes­čius, kad ne­rei­kė­tų vie­niems ki­tų iš­lai­ky­ti, mes tei­kia­me siū­ly­mus, kad ga­li­ma ir to­liau dar il­giau ne­mo­kė­ti mo­kes­čių ir ta­da ste­bė­tis, ko­dėl to­kios ma­žos pa­ja­mos, ko­dėl to­kios ma­žos pen­si­jos. Tai yra ke­lias link to, kad ši­tie žmo­nės būtų tris die­nas ap­draus­ti svei­ka­tos drau­di­mu. Dau­giau tas lai­kas jiems nie­kur ne­įskai­čiuo­ja­mas.

Ger­bia­mi ūki­nin­kai, ku­rie nau­do­ja­tės kvi­tais, jūs tu­rė­tu­mė­te ži­no­ti to­kias ele­men­ta­rias tai­syk­les.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai: už – 30, prieš – 2, su­si­lai­kė 36. Tai­gi po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me nu­spręs­ti pro­jek­to li­ki­mą, ar jis at­me­ta­mas, ar grą­ži­na­mas to­bu­lin­ti, bet prieš tai E. Gent­vi­las per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

E. GENTVILAS (LSF). Ne­be­grą­žin­ki­me to­bu­lin­ti. Čia daug tų…

PIRMININKĖ. At­si­i­ma­te?

E. GENTVILAS (LSF). Aš ne­at­si­i­mu. Tie­siog jūs at­me­tė­te.

PIRMININKĖ. Su­tin­ka­te, kad bū­tų at­mes­tas? Dė­ko­ju. Ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju.

 

16.18 val.

Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XI-2220 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-4080 (pa­tei­ki­mas)

 

Ke­liau­ja­me to­liau. Dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo 20 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4080, jį pa­teiks S. Gent­vi­las. Tie­siog šian­dien tė­vo ir sū­naus pa­ra­das opo­zi­ci­nė­je dar­bo­tvarkėje.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­ži­nau, ar svei­kin­ti mus, ar ne­svei­kin­ti, bet pra­ėjus vos pen­kioms se­si­joms iš aš­tuo­nių ši­tos ka­den­ci­jos mes jau su­mu­šė­me įsta­ty­mų pri­ėmi­mo re­kor­dą per vi­są ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­ją. Iki rug­sė­jo esa­me pri­ėmę 1 tūkst. 732 įsta­ty­mus, o bal­sa­vę esa­me už 2 tūkst. 417 nu­ta­ri­mų. Dar ne­si­bai­gus ka­den­ci­jai esa­me pri­ėmę jau 300 įsta­ty­mų dau­giau ne­gu bet ku­rio­je ki­to­je ka­den­ci­jo­je iki mū­sų. Tei­sės ak­tų esa­me pri­ėmę jau ši­to­je ka­den­ci­jo­je 500 dau­giau ne­gu bet ku­rio­je ki­to­je ka­den­ci­jo­je, ku­rios bu­vo pil­nos ka­den­ci­jos.

Žvel­giant iš es­mės tai daug pasako apie tai, kad yra įsi­su­ku­si mil­ži­niš­ka tei­sės ak­tų spau­s­di­ni­mo sis­te­ma. Klau­si­mas, ar ji­nai at­spin­di ko­ky­bę. Ma­no nuo­mo­ne, ši­tuo įsta­ty­mu, ku­rį tei­kia li­be­ra­lai, iš es­mės siū­ly­ti lė­tin­ti įsta­ty­mų tei­sė­kū­ros pro­ce­są, kad nuo įsta­ty­mo re­gist­ra­ci­jos, pri­ėmi­mo iš es­mės įsi­ga­lio­ji­mas bū­tų nu­ma­ty­tas to­liau į at­ei­tį… Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį 33 aso­cia­ci­jos krei­pė­si vie­šu, at­vi­ru laiš­ku pra­šy­da­mos lė­tin­ti įsta­ty­mų pri­ėmi­mo pro­ce­są, leis­ti vi­suo­me­nei įsi­trauk­ti, dis­ku­tuo­ti. Tai yra in­te­re­sas tiek ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, tiek ver­slo or­ga­ni­za­ci­jų, tiek lo­bis­tų ar ki­tų žmo­nių, ku­rie tu­ri vi­są tei­sę da­ly­vau­ti tei­sė­kū­ros pro­ce­se.

Mū­sų siū­ly­mas yra iš es­mės iš­brauk­ti iš įsta­ty­mo eg­zis­tuo­jan­čią nuo­sta­tą, kad kar­tu su biu­dže­tu, ku­rį mes da­bar pri­ima­me ir svars­to­me, bū­tų kei­čia­mi mo­kes­ti­niai įsta­ty­mai. Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­me ga­lio­ja še­šių mė­ne­sių tai­syk­lė, kad įsta­ty­mas tu­ri bū­ti pri­im­tas ir jo įsi­ga­lio­ji­mas tu­ri bū­ti bent še­ši mė­ne­siai nuo jo pri­ėmi­mo, o po­įsta­ty­mi­nių tei­sės ak­tų pa­ren­gi­mas bū­tų bent 90 die­nų iki pa­ties mo­kes­ti­nio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo pra­džios.

Daž­niau­siai tai ne­vei­kia, ir ši­ta­me 33 vie­ni­jan­čių aso­cia­ci­jų at­vi­ra­me laiš­ke yra fak­tai, kad per ši­tą ka­den­ci­ją mes jau esa­me pa­da­rę, at­si­pra­šau, ne per vi­są ši­tą ka­den­ci­ją, bet per de­šimt me­tų, ne per ši­tą ka­den­ci­ją, mo­kes­ti­niai įsta­ty­mai pa­keis­ti 80 kar­tų ir vi­du­ti­nė jų ga­lio­ji­mo pra­džia nuo ta­da, kai mes bal­suo­ja­me čia, Sei­me, mo­kes­ti­niai įsta­ty­mai pra­de­da ga­lio­ti vi­du­ti­niš­kai po 91 die­nos. Tai reikš­min­gai pa­žei­džia pa­tį prin­ci­pą, kad mo­kes­ti­niai įsta­ty­mai tu­ri įsi­ga­lio­ti bent po 180 die­nų.

Mū­sų, li­be­ra­lų, įsi­vaiz­da­vi­mu, mo­kes­ti­niams įsta­ty­mams tu­ri tu­rė­ti tei­sę pa­si­ruoš­ti ir val­s­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios juos tu­ri tei­sin­gai trak­tuo­ti, apie juos in­for­muo­ti vi­suo­me­nę, mo­kes­čių mo­kė­to­jus, ir pa­tys mo­kes­čių mo­kė­to­jai tu­ri ži­no­ti ir tu­rė­ti tei­sę pla­nuo­ti sa­vo iš­lai­das ir pa­ja­mas į per­spek­ty­vą, nes daž­nai įsi­pa­rei­go­ji­mai yra pri­ima­mi ne mė­ne­siui, ne pus­me­čiui, o me­tams, dve­jiems, tre­jiems. Pa­sko­los ar ki­ti il­ga­lai­kiai įsi­pa­rei­go­ji­mai yra pri­ima­mi kar­tais ir de­šimt­me­čiams, o mo­kes­ti­niai pa­kei­ti­mai kar­tais mū­sų, kaip tos pa­čios ka­den­ci­jos Sei­mo na­rių, pa­vyz­džiui, dėl NPD di­di­ni­mo, yra kei­čia­mi vos de­vy­ni mė­ne­siai po jų įsi­ga­lio­ji­mo.

Man at­ro­do, tai yra ne­at­sa­kin­ga prieš mo­kes­čių mo­kė­to­jus. Tai ne­lei­džia pa­si­ti­kė­ti vals­tybės prog­no­zuo­ja­mu­mu ir tai ne­lei­džia ti­kė­ti ši­ta vals­ty­be kaip ne­kei­čian­čia nuo­mo­nės. Di­delių, il­ga­lai­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų kar­tais ne­si­i­ma žmo­nės ir ver­slas dėl to, kad tie­siog ne­ga­li jų prog­no­zuo­ti. Tai to­kie tie siū­ly­mai.

Kon­kre­čiai kal­bant, Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­me siū­lo­ma iš­brauk­ti tei­sę mo­kes­ti­nius įsta­ty­mus keis­ti kar­tu su biu­dže­to pa­tei­ki­mu. Mie­lai at­sa­ky­čiau į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKĖ. Taip, bus tre­je­tas klau­sian­čių­jų. Pir­mo­ji klau­sia I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tur­būt jums nė­ra ne­ži­no­ma, kad mo­kes­čių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai yra daž­nos Va­ka­rų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ke­to su­dė­ti­nė da­lis. Ko ne­ten­ka ma­ty­ti Va­ka­rų vals­ty­bė­se, tai to­kių ini­cia­ty­vų, kai mo­kes­čių įsta­ty­mai at­si­ran­da iš skir­tin­gų pu­sių ir nė­ra Vy­riau­sy­bės tei­kia­mi kaip tam tik­ro lo­giš­ko do­ku­men­to da­lis, ką tu­ri­me, tar­kim, šiais me­tais, kai yra da­lis įsta­ty­mų, ku­riuos tei­kia Sei­mo na­riai. Pa­ja­mas Vy­riau­sy­bė kaž­ko­dėl yra su­pla­na­vu­si biu­dže­to pro­jek­te ir ban­do­ma aiš­kin­ti, kad tai yra įsta­ty­mai, su­si­ję su biu­dže­tu. Ta­čiau šiaip nė­ra ne­įpras­ta, kad ko­kie nors… Ži­no­ma, ten nė­ra to­kios mo­kes­čių įsta­ty­mų kei­ti­mo pa­siut­pol­kės, kaip mes tu­ri­me ši­ta­me Sei­me, ir to­dėl pats ko­kių nors ta­ri­fų pa­kei­ti­mo ar kaž­ko bu­vi­mas kaip biu­dže­to su­dė­ti­nės da­lies man ne­at­ro­do ypač ne­lo­giš­kas. Ar jums ne­at­ro­do, kad mes čia ban­do­me spręs­ti iš tik­rų­jų ne tą pro­ble­mą, ku­rią tu­rė­tu­me spręs­ti?

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma In­gri­da, jūs tei­si. Kaž­ka­da bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas, ku­rį gra­žiai straips­ny­je įkū­ni­jo S. Šed­ba­ras, – tei­sė­kū­ros pa­ly­gi­ni­mas Lie­tu­vo­je ir Skan­di­na­vi­jo­je ar ki­tur. Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai per ka­den­ci­ją pri­ima­ma apie 2 tūkst. įsta­ty­mų, o ko­kia­me Kip­re, Liuk­sem­bur­ge – vos iki 400 įsta­ty­mų, ir vie­nam įsta­ty­mui iš­dis­ku­tuo­ti ski­ria­ma ne va­lan­da, kaip pas mus, o de­vy­nios. Taip yra dėl to, kad mes, kaip Sei­mo na­riai, tu­ri­me įsta­ty­mų ini­cia­ty­vos tei­sę ir 50 % Lie­tu­vos Sei­me at­si­du­rian­čių įsta­ty­mų yra Sei­mo na­rių ini­ci­juo­ti. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me Va­ka­rų de­mo­kra­tijas, tai 90 % įsta­ty­mų at­ei­na iš Vy­riau­sy­bės, kal­bant ir apie mo­kes­ti­nius įsta­ty­mus. Tai čia mū­sų pa­čių Sei­mo na­rių su­si­var­žy­mas.

Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas kal­ba apie vien­man­da­ti­nin­kus kaip apie tuos, ku­rie iš tik­rų­jų kar­tais, tu­rė­da­mi siau­res­nį, prag­ma­tiš­kes­nį in­te­re­są, tam­pa to­kių mo­kes­ti­nių įsta­ty­mų pa­siū­ly­mų, kon­kre­čių biu­dže­to ei­lu­čių ko­rek­ci­jų, ku­rios su­si­ju­sios bū­tent su jų vien­man­da­ti­ne te­ri­to­ri­ja, au­to­riais. Tai čia at­sa­ko­my­bės klau­si­mas. Iš tik­rų­jų tei­sin­ga jū­sų pa­sta­ba, kad Sei­mo na­riai yra ini­ci­ja­vę daug mo­kes­ti­nių pa­siū­ly­mų, ku­riuos, la­bai keis­ta, mi­nis­te­ri­ja įtrau­ku­si net į biu­dže­to pro­jek­tą ir ver­ti­ni­mu­si kaip jau gau­ti­nas pa­ja­mas.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Taip, jūs esa­te tei­sus, ga­li­me per­žvelg­ti vi­są Va­ka­rų Eu­ro­pą ir pa­ma­ty­ti, kad esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių vals­ty­bių, ke­pan­čių įsta­ty­mus vie­ną po ki­to, nors esa­me tik­rai ne­di­de­lė vals­ty­bė, bet dau­giau­sia iš­lei­džian­ti įsta­ty­mų pa­tai­sų ir pa­na­šiai. Toks mo­men­tas, kad sten­gia­ma­si įtik­ti rin­kė­jams, pa­tai­kau­ti. Kuo dau­giau tei­ki, tuo dau­giau at­ro­do, kad gau­ni to dė­me­sio. Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės Ben­druo­me­nių Rū­mai vie­ni­ja 646 na­rius, ten yra to­kia pa­pras­ta me­to­di­ka, kad vy­riau­sy­bė tei­kia, ir Ben­druo­me­nių Rū­mai svars­to. Ką jūs ma­no­te, jei­gu toks reiš­ki­nys at­si­ras­tų mū­sų vals­ty­bė­je ir taip su­tau­py­tu­me lai­ką, ko­ky­biš­kiau dirb­tu­me, gal net ir to­kio kie­kio Sei­mo na­rių ne­rei­kė­tų, nes jau bū­tų ki­toks dar­bas – kur kas ko­ky­biš­kes­nis, įta­riu. Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Vi­sų pir­ma Kon­sti­tu­ci­jo­je yra api­brėž­ta, kas yra įsta­ty­mų ini­cia­ty­vos au­to­rius. Jie yra trys: Pre­zi­den­tas, Sei­mo na­rių gru­pė ir Vy­riau­sy­bė. Ar­ba, tie­są sa­kant, ir tau­ta, su­rin­ku­si rei­kia­mą pa­ra­šų skai­čių. Tur­būt ne­kei­si­me Kon­sti­tu­ci­jos, kad at­im­tu­me iš Sei­mo na­rio ini­cia­ty­vos tei­sę. Tur­būt nie­kas čia ne­ap­si­ri­bos pa­tys, sa­vo ruož­tu, bet ką mes ga­li­me pa­da­ry­ti, ger­bia­mas Ro­ber­tai, tai pa­sa­ky­ti, kad ini­ci­juo­ti įsta­ty­mai ne­tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti tuo pa­čiu me­tu, nes čia yra, man at­ro­do, di­des­nė blo­gy­bė, kad jie nuo ini­ci­ja­vi­mo… Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas jau ap­ri­bo­jo ypa­tin­gos sku­bos tvar­ką urė­di­jų at­ve­ju ir grą­ži­no per­svars­ty­ti. Tai ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka yra pa­lik­ta itin reikš­min­giems įsta­tams, o žvel­giant į sta­tis­ti­ką, to­kių ypa­tin­gos sku­bos at­ve­jų bū­da­vo maž­daug po 200 per ka­den­ci­ją.

Įsta­ty­mai Sei­me už­trun­ka, tai yra ge­rai, nes jie ga­li bū­ti iš­dis­ku­tuo­ti. Bet šis Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­siū­ly­mas kal­ba apie įsi­ga­lio­ji­mą, kad ne­įsi­ga­lio­tų iš kar­to. Man at­ro­do, ini­cia­ty­vos tei­sės ne­rei­kė­tų ap­ri­bo­ti, svars­ty­mo ei­ga pail­gin­ta, ko dar iš tik­rų­jų rei­kia, kad kon­kre­čiai mo­kes­ti­nių įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mas bū­tų ne iš kar­to – už mė­ne­sio dvie­jų, bet po pu­sės me­tų.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ne kar­tą jau bu­vo kal­bė­ta apie mū­sų rin­ki­mų da­tą, ji, ko ge­ro, ne­ge­rai pa­rink­ta, ypač žiū­rint į jū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes iš tik­rų­jų at­ėjęs nau­jas par­la­men­tas nei vi­so­kių fi­nan­si­nių srau­tų, nei mo­kes­ti­nių da­ly­kų ne­ga­lė­tų re­gu­liuo­ti. Fak­tiš­kai rei­kė­tų gy­ven­ti vos ne pu­sę me­tų pa­gal tą tei­si­nę ba­zę, ypač mo­kes­ti­nę, ku­rią pri­ėmė prieš tai bu­vęs Sei­mas. Ar ne­ma­no­te, kad kar­tu rei­kė­tų ko­re­guo­ti ir da­tą, nes iš tik­rų­jų ne­or­di­na­ri­nių si­tu­a­ci­jų bū­na, kaip 2008 me­tai, kai biu­dže­te – mi­li­jar­di­nės sky­lės, ir rei­kia grei­tai pri­im­ti spren­di­mus. Tai šiuo at­ve­ju ti­krai bū­tų pro­ble­ma.

S. GENTVILAS (LSF). Aš ma­nau, kad tie, ku­rie žvel­gia į rin­ki­mų da­tos pa­anks­ti­ni­mą, žvel­gia į la­bai pa­vir­šu­ti­nę pro­ble­mą. Man at­ro­do, mū­sų biu­dže­tas iš es­mės yra tiek iner­tiš­kas, tiek su­prog­ra­muo­tas per ki­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus, kad, pa­te­kęs į Sei­mą, sun­kiai ga­li bū­ti nor­ma­liai pa­ko­re­guo­tas, pra­smin­gai pa­ko­re­guo­tas – jis daž­niau ga­li bū­ti su­vel­tas. Pats biu­dže­to pro­ce­sas, man at­ro­do, pra­si­de­da per vė­lai, ką jau kal­bė­ti apie sa­vi­val­dy­bes ir ko­kią nors ke­lių fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­mą, ku­ri yra tvir­ti­na­ma ge­gu­žę ar ba­lan­dį, o, žiū­rė­ki­te, ke­lius ties­ti ir vie­šuo­sius pir­ki­mus at­lik­ti rei­kia per va­sa­rą. Net to ne­spė­ja­ma. Čia iš­anks­ti­niai rin­ki­mai ne­pa­dė­tų, nes iš es­mės rei­kia anks­čiau pla­nuo­ti, anks­čiau pri­im­ti biu­dže­tą, anks­čiau pa­tvir­tin­ti fon­dų są­ma­tas, anks­čiau at­lik­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus ir spė­ti tuos pi­ni­gus pra­smin­gai iš­leis­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai už – V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Pra­šom.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo iš­im­tis, da­bar ga­lio­jan­ti ir kal­ban­ti apie tai, jog mo­kes­ti­niai pa­kei­ti­mai, tei­kia­mi su biu­dže­tu, ga­li įsi­ga­lio­ti ir per trum­pes­nį ter­mi­ną nei še­ši mė­ne­siai, tu­rė­tų pras­mę tuo at­ve­ju, jei ja bū­tų nau­do­ja­ma­si iš­min­tin­gai, at­ski­ro­mis for­ce ma­jeu­re ap­lin­ky­bė­mis. Ta­čiau šian­dien mes ma­to­me kiek ki­to­kią si­tu­a­ci­ją. Si­tu­a­ci­ją, kai iš­im­tis jau se­niai ta­po tai­syk­le, ir po­li­ti­kams taip knie­ti ja pa­si­nau­do­ti, kad ra­cio­na­liau­sia iš­ei­tis da­bar tik­riau­siai bū­tų ją pa­nai­kin­ti.

Mes vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, kad be pa­ža­dų te­sė­ji­mo, be nu­spė­ja­mu­mo ir sta­bi­lu­mo tik­rai ne­bus pa­si­ti­kė­ji­mo val­džia, ir tuo­met vi­sos kal­bos ir mū­sų pa­ža­dai apie ge­ro­vę te­liks tik tuš­čiais lo­zun­gais. To­dėl aš krei­piuo­si į vi­sus ko­le­gas ir ra­gi­nu pa­lai­ky­ti šią ini­cia­ty­vą, pa­lai­ky­ti pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je ir duo­ti sta­bi­lu­mo pa­ža­dą mū­sų žmo­nėms, pa­var­gu­siems nuo nuo­la­ti­nių ne­pa­ma­tuo­tų, ne­iš­dis­ku­tuo­tų ini­cia­ty­vų, ku­rios iš Sei­mo pi­la­mos nuo­la­tos.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, nes prieš nie­kas ne­si­re­gist­ra­vo­te. Pra­šom bal­suo­ti dėl Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Pri­ta­rian­tys bal­suo­ja už, tu­rin­tys ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ko. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 35, prieš – 5, su­si­lai­kė 30. Ly­gu. Teks per­bal­suo­ti. Pra­šom gal­vo­ti, nes įsta­ty­mo pro­jek­to es­mė: yra siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti iš­im­ties dėl ati­de­da­mo įsi­ga­lio­ji­mo, kai mo­kes­ti­niai įsta­ty­mai ar jų pa­kei­ti­mai pri­ima­mi kar­tu su biu­dže­tu. Pra­šom. Kar­to­ja­me bal­sa­vi­mą. (Triukš­mas sa­lė­je)

Bal­sa­vo 71: už – 35, prieš – 1, su­si­lai­kė 35. Tai­gi po pa­tei­ki­mo vie­no bal­so per­sva­ra nė­ra pa­teik­ta.

Da­bar tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar to­bu­lins ini­cia­to­riai, ar at­me­si­me. Pra­šom bal­suo­ti. Kas už įsta­ty­mo pro­jek­to to­bu­li­ni­mą, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Prieš.

Bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys: už – 63, prieš – 8. Tai­gi įsta­ty­mo pro­jek­tas bus to­bu­li­na­mas.

To­liau, ger­bia­mie­ji, po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ne­kro­šius. Lin­kiu sėk­mės jam.

 

16.34 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 2, 58, 62 ir 91 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4079 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). To­liau dar­bo­tvarkėje Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 2, 58, 62 ir 91 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4079.

Pra­ne­šė­jas – S. Gent­vi­las. Pra­šau. Pa­tei­ki­mas.

S. GENTVILAS (LSF). Tur­būt jau šyp­so­si­tės ar­ba sap­nuo­si­te ma­ne nak­tį, at­si­pra­šau už tai. Pra­ei­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mas ir aš tik­rai ne­no­riu pa­neig­ti to, ką pri­sta­tė­me ir ką ke­ti­na­me da­ry­ti, kad iš tik­rų­jų mo­kes­ti­niai įsta­ty­mai ne­ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti taip, kaip siū­lo­ma da­bar. Bet pra­šau ver­tin­ti keletą li­be­ra­lų pa­tei­kia­mų mo­kes­ti­nių įsta­ty­mų kaip al­ter­na­ty­vą Vy­riau­sy­bės siū­lo­miems įsta­ty­mams, nes mes, kaip Li­be­ra­lų są­jū­dis, no­ri­me, kad bū­tų ver­ti­na­ma opo­zi­ci­jos siū­lo­ma al­ter­na­ty­va. Tai nė­ra la­bai įpras­tas da­ly­kas Lie­tu­vos de­mo­kra­tinėje is­to­ri­jo­je, kad opo­zi­ci­ja pa­tei­kia opo­zi­ci­nį biu­dže­tą. Tam tie­siog nė­ra su­kur­ti opo­zi­ci­jai ga­li­mi žmo­giš­kie­ji iš­tek­liai ir in­for­ma­ci­ja iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos, ku­ri bū­tų lai­ku, to­dėl mes tei­kia­me ke­le­tą al­ter­na­ty­vų.

Pir­mo­ji yra pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis ir jo pa­kei­ti­mas. Ką mes vi­sų pir­ma siū­lo­me? Li­be­ra­lai, kon­ser­va­to­riai bu­vo ta kri­zi­nė ko­a­li­ci­ja, ku­ri 2008 me­tais ėmė­si mo­kes­čių re­for­mos. Tik­rai gal ne­de­monst­ra­vo­me tuo me­tu la­bai ge­ro pa­vyz­džio keis­da­mi mo­kes­čius, ta­čiau įves­da­mi nau­jus mo­kes­čius ir gel­bė­da­mi vals­ty­bės iž­dą ir biu­dže­tą nuo ko­lap­so įve­dė­me lai­ki­nus mo­kes­čius. Ir 2008–2009 me­tais kei­tė­me ke­le­tą mo­kes­čių, ku­rie bu­vo pa­va­din­ti lai­ki­ni, taip bu­vo ir su pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čiu – nuo 18 di­di­ni­mas iki 21. Lai­ki­nu­mas už­si­tę­sė, kri­zė bai­gė­si ir nie­kas ne­su­grį­žo.

Šian­dien PVM yra di­džiau­sias pa­ja­mas ge­ne­ruo­jan­tis vals­ty­bės biu­dže­tui pa­ja­mų mo­kes­tis ir jis yra la­bai leng­vai ad­mi­nist­ruo­ja­mas, to­dėl nie­kas ne­la­bai no­ri žiū­rė­ti ir leis­ti žmo­nėms mo­kė­ti ma­žiau už sa­vo var­to­ji­mą. At­si­ran­da pa­dri­kų ini­cia­ty­vų, kad rau­do­na mė­sa bū­tų at­pi­gin­ta, šil­dy­mas at­pi­gin­tas ar­ba dar kas nors ir bū­tų pri­tai­ky­ti leng­va­ti­niai ta­ri­fai, ta­čiau es­mi­nio 21 % ta­ri­fo per­žiū­rė­ji­mo ne­siū­lo­ma. Mes siū­lo­me 21 % PVM ta­ri­fą že­min­ti iki 20 %. Taip, tai yra reikš­min­gas iš­šū­kis Lie­tu­vos iž­dui, bet tai yra ir reikš­min­ga pa­ska­ta Lie­tu­vos mo­kes­čių ins­pek­ci­jai reikš­min­gai ko­vo­ti su PVM ato­trū­kiu. Lie­tu­vo­je pa­gal PVM ato­trū­kį, tai yra kiek ga­li­ma bū­tų su­rink­ti nuo po­ten­cia­lių pa­ja­mų iki fak­ti­nių pa­ja­mų, ku­rios su­ren­ka­mos, at­skir­tis yra 24 %. Es­ti­ja, Por­tu­ga­li­ja, Gru­zi­ja, pa­da­riu­sios reikš­min­gą po­stū­mį, iš es­mės su­rin­ko mi­li­jar­dais dau­giau PVM pa­ja­mų, ku­rios bu­vo še­šė­ly­je ar­ba ne­ap­skai­ty­tos, ar­ba nau­do­ja­mos na­tū­ra, pro­duk­tais, pa­vyz­džiui, na­mais. Tu­rė­jo­me at­ve­jį, kai tik­tai po žur­na­lis­ti­nio ty­ri­mo val­dan­čio­sios frak­ci­jos pir­mi­nin­kas per­si­for­mi­no sa­vo fi­zi­niam as­me­niui aki­vaiz­džiai sta­ty­tą pa­sta­tą nuo sa­vo įmo­nės ir su­mo­kė­jo gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį, o taip bū­tų iš­veng­tas ne tik PVM ir at­skai­ty­tas, bet ir ne­bū­tų su­mo­kė­tas na­tū­ra nau­do­ja­mas tur­tas… To­kių PVM ato­trū­kio at­ve­jų yra gau­su Lie­tu­vos vi­suo­me­nė­je ir kaž­kas, kas mo­ka PVM, daž­nai pa­si­ro­do ša­lia tų, ku­rie ne­mo­ka PVM. PVM su­ma­ži­ni­mas yra reikš­min­gas po­stū­mis Mo­kes­čių ins­pek­ci­jai ieš­ko­ti mo­kes­čių ven­gian­čių as­me­nų, nes jis yra vie­nas di­džiau­sių.

Ant­ra­sis mo­ty­vas ma­žin­ti PVM mo­kes­tį iki 20 % yra iš es­mės pa­ska­ta Vy­riau­sy­bei per­žiū­rė­ti vie­šo­jo sek­to­riaus iš­lai­das. Jei­gu pa­žiū­rė­si­me ir pa­ly­gin­si­me 2016 me­tų, 2017 me­tų biu­dže­tus ir šian­die­ni­nį 2019–2020 me­tų biu­dže­tą, kas vyks­ta – tai in­dek­sa­vi­mas. Prie kiek­vie­nos iš­lai­dų ei­lu­tės pri­de­da­ma, in­dek­suo­ja­ma ir ne­žiū­ri­ma iš es­mės, ar yra su­tau­py­mo re­sur­sų, o toks reikš­min­gas pa­vo­jus ne­su­rink­ti ar­ba su­rink­ti ma­žiau pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio pri­vers­tų iš tik­rų­jų Vy­riau­sy­bę per­žiū­rė­ti kai ku­rias per­tek­li­nes iš­lai­das. Tai bū­tų reikš­min­gas po­stū­mis Vy­riau­sy­bei pa­žiū­rė­ti į ar­tė­jan­čios kri­zės me­tu ar­ba eko­no­mi­nės re­ce­si­jos me­tu Vy­riau­sy­bės ir vals­ty­bės iš­lai­das, ku­rios ga­lė­tų bū­ti per­tek­li­nės.

Pas­ku­ti­nis ga­na smul­kus da­ly­kas, ku­rį mes siū­lo­me. Dau­gu­ma ma­to­te Lie­tu­vos gat­vė­mis va­ži­nė­jan­čius es­tiš­kais nu­me­riais įre­gist­ruo­tus lie­tu­vių vai­ruo­ja­mus au­to­mo­bi­lius. Es­ti­jo­je įmo­nės tu­ri tei­sę su­mo­kė­tą PVM, kai per­ka nau­jus au­to­mo­bi­lius, at­skai­ty­ti į sa­vo PVM ata­skai­tas. Lie­tu­vo­je tai yra už­draus­ta vien dėl to, kad iš es­mės įpras­ta vos ne nau­do­ti įmo­nės au­to­mo­bi­lį sa­vo reik­mėms, ir ne­leis­ti­na per­kant nau­ją au­to­mo­bi­lį įmo­nės var­du su­si­grą­žin­ti su­mo­kė­tą PVM ir jį at­skai­ty­ti.

Ši­tuo įsta­ty­mu siū­lo­ma vis dėl­to leis­ti įmo­nėms už nau­jus elek­tro­mo­bi­lius, ku­rie per­ka­mi įmo­nių var­du, at­gau­ti, su­si­grą­žin­ti PVM ir taip pa­ska­tin­ti įmo­nių au­to­ū­kį at­si­nau­jin­ti elek­tri­fi­kuo­to­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis. Nu­si­pir­ku­si elek­tro­mo­bi­lį, kiek­vie­na įmo­nė ga­lė­tų at­gau­ti su­mo­kė­tą PVM. Tai ne­bū­tų ko­kia nors sub­si­di­ja. Tai bū­tų tie­siog nu­li­nio PVM ta­ri­fo tai­ky­mas elek­tro­mo­bi­liams.

Vi­siš­kai pa­bai­ga. Eg­zis­tuo­ja tur­būt de­šimt ar­ba šim­tai eko­no­mis­tų, ku­rie kal­ba apie PVM di­di­ni­mą, su­rin­ki­mą, PVM su­ma­ži­ni­mą, ir kiek­vie­nas ga­li rem­tis sau tin­kan­čia eko­no­mi­ne te­ori­ja, bet tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad dėl PVM ato­trū­kio, ku­ris yra šiuo me­tu Lie­tu­vos vals­ty­bė­je, – 24 % ne­su­ren­ka­mo PVM, rei­kia ką nors da­ry­ti. i.MAS – sis­te­ma, ku­ri jau įsi­ga­lio­jo prieš ke­le­tą me­tų, ne­su­vei­kė taip, kaip ji­nai su­vei­kė Es­ti­jo­je, PVM ato­trū­kį su­ma­ži­nu­si iki 7 %. Rei­kia im­tis ir lai­ky­tis pa­ža­dų, ku­rie bu­vo duo­ti prieš ge­rą de­šimt­me­tį, kad PVM pa­di­di­ni­mas yra tik lai­ki­nas da­ly­kas ir tik kri­zės me­tu įves­tas, ir ma­žin­ti PVM ne­reikš­min­gai – tik iki 21 %. Pri­min­siu, kad li­be­ra­lai be­veik kas­met siū­lo to­kį pa­tį pa­siū­ly­mą. Tik šie­met pa­si­rin­ko­me siū­ly­ti ne 18 %, o 20 %.

Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Pra­šau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš vi­suo­met ati­džiai se­ku li­be­ra­lų rin­ki­mų pro­gra­mas. Ten pa­pras­tai daž­niau­siai bū­na to­kie du pa­grin­di­niai punk­tai. Pir­mas pa­grin­di­nis punk­tas bū­na – pas kon­ser­va­to­rius yra Da­gys. Ant­ras punk­tas – bal­suo­ki­te už mus, su­ma­žin­si­me PVM.

Ma­no toks drau­giš­kas siū­ly­mas. Mes ži­no­me, kad spren­di­mas ga­lų ga­le ne­bus pri­im­tas. Jūs taip pat ži­no­te, kad ne­bus pri­im­tas. Ar ne­no­rė­tu­mė­te pa­ieš­ko­ti gal­būt ko­kių nors nau­jų idė­jų, siū­ly­mų, for­mų ar dar ko nors, kuo bū­tų ga­li­ma su­vi­lio­ti rin­kė­jus?

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas My­ko­lai, tai nė­ra ko­kia nors vi­lio­nė rin­kė­jams, bet tai yra jū­sų, kon­ser­va­to­rių, ir jū­sų ko­le­gės In­gri­dos, ben­dras mū­sų duo­tas pa­ža­das. Ne­ži­nau, ne­ga­liu kal­bė­ti už In­gri­dą, bet mū­sų tuo­met įves­tas PVM pa­di­di­ni­mas bu­vo lai­ki­nas pa­di­di­ni­mas ir mes nuo­sek­liai po kri­zės siū­lo­me jį ma­žin­ti. Nie­ko nau­jo. Mes tik lai­ko­mės pa­ža­dų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia K. Gla­vec­kas. Ne­ma­tau. R. Šar­knic­kas. Taip pat ne­ma­tau. A. Skar­džius. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš iš­ties pri­ta­riu jū­sų šiam siū­ly­mui. Nak­ti­nės re­for­mos lai­ki­na­sis pa­kei­ti­mas kaž­kaip la­bai il­gai už­tru­ko – net dvi ka­den­ci­jas ir da­bar jūs į šios ka­den­ci­jos pa­bai­gą siū­lo­te jį at­keis­ti.

Ma­no klau­si­mas bū­tų toks: ko­kį jūs prog­no­zuo­ja­te di­des­nį su­rin­ki­mą į vals­ty­bės biu­dže­tą, su­ma­ži­nus ir, aiš­ku, pa­di­dė­jus apy­var­tu­mui, mū­sų pa­grin­di­nio pa­ja­mų šal­ti­nio, tai yra pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio, ku­rio, kaip jūs pats mi­nė­jo­te, apie mi­li­jar­dą su­ge­ba­ma pa­vog­ti ar­ba jo ne­mo­kė­ti, ar­ba jau su­rink­tą iš­grobs­ty­ti?

S. GENTVILAS (LSF). Sun­ku prog­no­zuo­ti, bet tai bū­tų pir­mas sig­na­las Lie­tu­vos mo­kes­čių mo­kė­to­jams, kad pa­ža­dų lai­ko­ma­si, ir lai­ki­ni mo­kes­čių pa­di­di­ni­mai ne­tu­ri tap­ti pa­sto­viais mo­kes­čių pa­di­di­ni­mais.

An­tra, ma­žes­nis PVM, va­di­na­si, ma­žes­nis še­šė­lis. Ger­bia­mas G. Kir­ki­las 2007 me­tais ėmė­si gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ma­ži­ni­mo ir jau po tri­jų mė­ne­sių gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čių su­rin­ki­mas šok­te­lė­jo į vir­šų. Ta­da net Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja lei­do so­cia­li­nes re­kla­mas, kad at­ly­gi­ni­mas di­dė­ja dėl to, kad tie, ku­rie gau­na ofi­cia­liai al­gą, mo­kės ma­žes­nį gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį. Tai ma­žes­ni mo­kes­čiai reiš­kia di­des­nes pa­ja­mas. Kaip pa­vyz­dį ga­li­ma pa­sa­ky­ti mak­ro­e­ko­no­mi­kos ro­dik­lį. Da­bar daug kas kal­ba apie di­des­nį per­skirs­ty­mą per vals­ty­bę ir vi­sa­da gal­vo­ja, kad di­des­niais no­mi­na­liais mo­kes­čių ta­ri­fais mes per­skirs­ty­si­me dau­giau pro­cen­tų per vals­ty­bės biu­dže­tą, vals­ty­bi­nę eko­no­mi­ką, ta­čiau pa­žvel­gus 2007 me­tais no­mi­na­lūs mo­kes­čių ta­ri­fai Lie­tu­vo­je bu­vo ma­žes­ni. Mo­kes­čiai bu­vo ma­žes­ni, bet per­skirs­ty­mas bu­vo di­des­nis ne­gu šian­dien. Šian­dien mes tu­ri­me aukš­tes­nius mo­kes­čius, bet per­skirs­to­me ma­žes­nį pro­cen­tą per vals­ty­bės biu­dže­tą ne­gu 2007 me­tais. Ko­dėl? To­dėl, kad žmo­nės pra­dė­jo slėp­ti mo­kes­čius. Slėp­ti mo­kes­čius, nes tuo­met, kai bu­vo ma­žes­ni mo­kes­čiai prie G. Kir­ki­lo Vy­riau­sy­bės, ta­da bu­vo di­des­nis su­ren­ka­mu­mas ir per­skirs­ty­mas nuo eko­no­mi­kos, į ku­rią įtrau­kia­mas ir še­šė­lis, bu­vo di­des­nis. Da­bar už­kė­lė­me mo­kes­čius ir juos dar dau­giau ke­lia­me tiems, ku­rie są­ži­nin­gai dir­ba ir mo­ka, bet vi­siš­kai ne­si­rū­pi­na­me, kas de­da­si še­šė­ly­je. Ir sta­ty­bų ben­dro­vės, au­to­ser­vi­sai, ku­rie dir­ba le­ga­liai, mo­kė­da­mi vi­są PVM są­skai­tą, įdar­bin­da­mi le­ga­liai žmo­nes, dar­buo­to­jus, kon­ku­ruo­ja su še­šė­liu, o mes sa­ko­me, mes di­din­si­me mo­kes­čius jums, nes jūs ir taip, ma­to­me, esa­te ap­si­švie­tę, bet še­šė­liu ne­si­rū­pin­si­me. Mes, kaip li­be­ra­lai, ma­to­me vi­siš­ką al­ter­na­ty­vą, kad ma­žes­ni mo­kes­čiai leis ap­švies­ti še­šė­lį ir iš­si­gry­nin­ti, ir iš tik­rų­jų per­skirs­ty­ti dau­giau pi­ni­gų per biu­dže­tą, užuot pa­kė­lus mo­kes­čius.

At­si­pra­šau už il­gą at­sa­ky­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū, kad pa­da­rė­te dėl ma­nęs iš­im­tį. Tik­rai nie­ka­da ne­su kal­bė­ju­si apie tai, kad šis mo­kes­čių su­ma­ži­ni­mas yra lai­ki­nas, nes vi­są lai­ką yra pa­si­rin­ki­mo da­ly­kai ir ši vals­ty­bė pa­si­rin­ko. Ji pa­si­rin­ko su­ma­žin­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį ap­im­ti­mi, ge­ro­kai di­des­ne ne­gu trys pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio ta­ri­fo pro­cen­ti­niai punk­tai. Ži­no­ma, ga­lė­jo grįž­ti val­džia prie bu­vu­sio PVM ta­ri­fo, bet pa­si­rin­ko ki­tą spren­di­mą. Vie­nu me­tu vis­ko pa­da­ry­ti, na, aš la­bai ap­gai­les­tau­ju, bet nė­ra įma­no­ma. Jūs da­bar kal­bė­da­mas pa­mi­nė­jo­te bent ke­le­tą to­kių ne­la­bai ko­rek­tiš­kų da­ly­kų. Tai, kad kas nors vyks po to, ne­reiš­kia, kad dėl to. Jūs pui­kiai ži­no­te, kad iki 2008 me­tų bu­vo eko­no­mi­kos bur­bu­las ir biu­dže­to pa­ja­mos au­go pir­miau­sia dėl to, kad dar­bo už­mo­kes­čiai au­go tie­siog ne­tva­riu tem­pu. To da­bar nė­ra. Ma­no kau­si­mas yra toks. Jei­gu šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui bū­tų pri­tar­ta, kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kad Vy­riau­sy­bė vie­ša­jam sek­to­riui ga­lė­tų įgy­ven­din­ti tuos įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­rių jau da­bar ne­ga­li įgy­ven­din­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ap­si­ši­ka­mu­mas pa­di­dės…

S. GENTVILAS (LSF). Čia yra… (Šur­mu­lys sa­lė­je) Čia iš tik­rų­jų dėl bet ku­rio mo­kes­ti­nio pa­siū­ly­mo tu­rė­tų bū­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­da. Vy­riau­sy­bė bu­vo mie­la įtrauk­ti mo­kes­ti­nius val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos siū­ly­mus į sa­vo biu­dže­to pro­jek­ta­vi­mą, net jų pro­jek­tų dar ne­ma­čiu­si. Mes ir­gi no­rė­tu­me, kad mū­sų mo­kes­ti­niai pa­siū­ly­mai bū­tų adek­va­čiai įver­ti­na­mi. Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tu­ri pro­ble­mų dėl PVM su­rin­ki­mo ir mes ne­ga­li­me ty­lė­ti čia, par­la­men­te, kai mū­sų mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius ne­su­ren­ka ket­vir­ta­da­lio PVM, ir tai yra baks­no­ja­ma ne opo­zi­ci­jos var­du, bet Eu­ros­ta­to var­du, ir yra sėk­min­gų Es­ti­jos, Por­tu­ga­li­jos ir Gru­zi­jos pa­vyz­džių, apie juos aš mi­nė­jau.

Da­bar apie bū­si­mą pra­ra­ją tarp vals­ty­bės iš­lai­dų ir vals­ty­bės pa­ja­mų. Taip, tai yra iš­šū­kis. Apie tai aš ir kal­bė­jau pa­teik­da­mas šį įsta­ty­mą, nes mes ma­to­me me­tai po me­tų in­dek­sa­vi­mą kiek­vie­no­je ei­lu­tė­je. Pa­si­žiū­rė­ki­te, sa­vi­val­dy­bės yra pa­tei­ku­sios pa­raiš­kas, ką jos no­rė­tų da­ry­ti, ir kai pa­klau­sia Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­te, kiek sa­vi­val­dy­bės pra­šo pa­pil­do­mai ir kam pra­šo pa­pil­do­mai, mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai nu­lei­džia akis, nes jie ne­skai­čiuo­ja, jie tie­siog in­dek­suo­ja, in­dek­suo­ja, in­dek­suo­ja. Pra­ra­ja vie­šuo­siuo­se fi­nan­suo­se pri­vers­tų Vy­riau­sy­bę pa­žiū­rė­ti, ko­kios yra per­tek­li­nės iš­lai­dos vals­ty­bė­je, ir tik po to ga­li­ma kal­bė­ti apie tai, kad bū­tų ima­mi mo­kes­čiai, pa­pil­do­mi mo­kes­čiai, iš dir­ban­čio žmo­gaus. Ko vals­ty­bė ne­pa­da­rė šio biu­dže­to pri­sta­ty­mo me­tu?

Ne­pa­žiū­rė­jo tris kar­tus į veid­ro­dį ir ne­pa­klau­sė, ar tik­rai mes efek­ty­viai nau­do­ja­me iš­lai­das. Vals­ty­bės kon­tro­lė tu­ri ai­bę pa­siū­ly­mų, kaip tai pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų idė­ja gal ne­bū­tų iš pra­džių at­ro­dan­ti blo­ga, rei­kia ska­tin­ti elek­tro­mo­bi­lius ir vi­sa ki­ta. Bet šian­dien ži­no­me, kad įmo­nės te­oriš­kai ne­ga­li PVM at­si­im­ti, bet prak­tiš­kai tą PVM at­si­i­ma, tik jos tai da­ro ki­tu bū­du, jos ne­per­ka au­to­mo­bi­lių, o nuo­mo­ja. O vis­ką, kas su­si­ję su nu­oma ir PVM, iš­lai­das ir vi­sa ki­ta, pui­kiau­siai įtrau­kia į iš­lai­das ir at­si­i­ma. Tai re­a­liai, ne te­oriš­kai, o prak­tiš­kai įmo­nės jau da­bar tai ga­li pa­da­ry­ti for­min­da­mos nu­omą. Pa­sa­ky­ti, kad čia bū­tų leng­viau, tur­būt net ne­rei­kia, jau da­bar tai da­ro­ma, tik ki­taip.

S. GENTVILAS (LSF). Bet tuo­met tai – ši­tas apė­ji­mas ga­lio­ja ne tik elek­tro­mo­bi­liams, bet jis ga­lio­ja ir vi­daus de­gi­mo va­rik­liais va­ro­miems au­to­mo­bi­liams. Tai jis, va­di­na­si, tai­ko­mas per veik­los nu­omą, aš įsi­vaiz­duo­ju, pla­čiai. Iš­sky­ri­mas elek­tro­mo­bi­lių, tai bū­tų pa­ska­ta iš tik­rų­jų at­nau­jin­ti įmo­nių au­to­ū­kį, bū­tent elek­tro­mo­bi­lių. Ne dy­ze­lis ar ben­zi­nas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Taip jau su­si­klos­tė, kad šian­dien li­be­ra­lų siū­lo­mi pro­jek­tai dau­giau­sia su­si­ję su val­džios pa­ža­dų te­sė­ji­mu. Mes pri­si­me­na­me, kad PVM ta­ri­fas bu­vo pa­kel­tas sun­kme­čiu su aiš­kiu pa­ža­du, pa­si­bai­gus sun­kme­čiui, jį grą­žin­ti į tą pa­tį ly­gį. Mes siū­lo­me tą už­mar­šu­mą iš­tai­sy­ti ir ne­tai­ko­me to tik šiai val­džiai, tai­ko­me vi­soms val­džioms ir pri­si­i­ma­me at­sa­ko­my­bę. Šian­dien kri­ti­kai kal­ba, vi­siš­kai ra­cio­na­liai kal­ba, apie tai, kad bū­tų iš­muš­ta sky­lė biu­dže­te. Ta­čiau aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, ką sa­kė ir ko­le­ga, jog per me­tus mes ne­su­ren­ka­me apie 1 mlrd. iš PVM. Pa­gal šį ro­dik­lį esa­me vie­ni iš pas­ku­ti­nių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Įvai­rūs ty­ri­mai ro­do, jog di­des­nis PVM ta­ri­fas di­di­na še­šė­li­nę eko­no­mi­ką, ir PVM ta­ri­fo ma­ži­ni­mas yra vie­na iš veiks­min­giau­sių prie­mo­nių spręs­ti še­šė­li­nės eko­no­mi­kos pro­ble­mą. To­dėl aš kvie­čiu ko­le­gas rim­tai ap­svars­ty­ti mū­sų siū­ly­mą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. No­rė­jau už­leis­ti T. To­mi­li­nui, bet ne­ma­tau. Gal pra­dė­siu nuo to, kad žiū­rė­da­mas čia į ko­le­gas li­be­ra­lus ne­pri­si­me­nu nė vie­no iš jū­sų nei Vy­riau­sy­bė­je, nei Sei­me, kai bu­vo duo­ti tie pa­ža­dai. Ne­la­bai ži­nau ir su­pran­tu jū­sų pre­teks­tą dėl tų pa­ža­dų ir ne­su tik­ras, ar iš tik­rų­jų tin­ka­mai ver­ti­na­te kon­teks­tą, ka­da bu­vo pri­im­ti tie spren­di­mai.

Toks spren­di­mas pats sa­vai­me gal tik­rai ne­bū­tų blo­gas ir gal net­gi bū­tų vi­sai gra­žu, bet čia ir yra skir­tu­mas tarp kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų. Kon­ser­va­to­riai ne­ža­da gra­žių ne­įgy­ven­di­na­mų da­ly­kų, o ima­si at­sa­kin­gos ir ra­cio­na­lios po­li­ti­kos. Gal vi­sai bū­tų sma­gu ir fai­na ma­ty­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį ma­žes­nį, ne­bū­ti­nai iki 20, gal net 19 ar 18, bet re­a­ly­bė yra to­kia, kad yra duo­ti pa­ža­dai taip pat ir vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams, tarp jų me­di­kams, tarp jų ir pe­da­go­gams, o jų mes tik­rai ne­ga­lė­si­me įgy­ven­din­ti, jei­gu bus pri­im­ti pa­pil­do­mi spren­di­mai, dėl ku­rių ma­žės vals­ty­bės ge­bė­ji­mai įgy­ven­din­ti tuos spren­di­mus ir ma­žės vals­ty­bės pa­ja­mos. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 14, prieš – 15, su­si­lai­kė 41. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Skel­biu al­ter­na­ty­vų bal­sa­vi­mą. Kas ma­no­te, kad ini­cia­to­riai ga­lė­tų to­bu­lin­ti, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš.

Bal­sa­vo Sei­mo na­riai: už – 37, prieš – 28. Siū­lo­ma to­bu­lin­ti ini­cia­to­riams.

Da­bar no­rė­čiau at­si­klaus­ti opo­zi­ci­nių Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos ir Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos dėl to, ar leis­ti D. Ša­ka­lie­nei iš re­zer­vi­nių pri­sta­ty­ti klau­si­mą. Prieš­ta­rau­jan­čių nė­ra. Pra­šom, Do­vi­le, į tri­bū­ną.

 

16.56 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1473 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4099, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 487 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4100 (pa­tei­ki­mas)

 

Ir skel­biu klau­si­mą – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1473 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4099, kar­tu ir ly­di­mie­ji. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). La­bas va­ka­ras. Ačiū, kad lei­do­te man da­bar pri­sta­ty­ti. Man at­ro­do, kad klau­si­mas yra ga­nė­ti­nai pa­pras­tas. Tie­siog jums rei­kia ap­si­spręs­ti, ar pros­ti­tucija yra reiš­ki­nys, ku­ris jums pa­tin­ka, ar ne. Ir jei­gu pros­ti­tucija ne­pa­tin­ka mums vi­siems, tai ta­da tur­būt yra lo­giš­ka im­tis tų prie­mo­nių, ku­rios efek­ty­viau pa­de­da ­ma­žin­ti pros­ti­tucijos mas­tus. Kaip ro­do ki­tų ša­lių pa­tir­tis, yra trys ga­li­mi tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo mo­de­liai, tai yra kai pros­ti­tucija yra le­ga­li­zuo­ta, yra ne­bau­džia­mas nei sek­so pir­kė­jas, nei pros­ti­tucijoje esan­tis as­muo; yra mo­de­lis, kai bau­džia­mi abu; ir yra mo­de­lis, kai bau­džia­mas tik sek­so pir­kė­jas. Vie­nin­te­liu ši­tuo tre­čiu at­ve­ju, tai yra abo­li­cio­nis­ti­nio, ar­ba šiau­rie­tiš­ko, mo­de­lio at­ve­ju, pros­ti­tucijos ma­s­tai ma­žė­ja.

Ša­lia to, kaip ro­do ki­tų ša­lių prak­ti­ka ir sta­tis­ti­ka, yra tie­sio­gi­nis ry­šys tarp pros­ti­tucijos ir pre­ky­bos žmo­nė­mis mas­tų. Tad tik to­se ša­ly­se, ku­rio­se ma­žė­ja pros­ti­tucijos mas­tai, ma­žė­ja ir pre­ky­bos žmo­nė­mis mas­tai, nes tos ša­lys tam­pa ne­be­įdo­mios pre­kei­viams žmo­nė­mis, nes ten kren­ta pros­ti­tucijos, mo­ters pir­ki­mo ly­ti­niam iš­nau­do­ji­mui vi­suo­me­nės pa­tei­si­ni­mas. Ko­dėl sa­kau iš­nau­do­ji­mui? To­dėl, kad vėl­gi tie pa­tys ty­ri­mai liu­di­ja, kad į pros­ti­tuciją at­ve­da smur­tas, nes ab­so­liu­ti dau­gu­ma ten pa­ten­kan­čių mer­gai­čių ir mo­te­rų yra pa­ty­ru­sios įvai­rių rū­šių prie­var­tą, tai yra fi­zi­nį smur­tą, ly­ti­nę prie­var­tą, tvir­ki­ni­mą ir ly­ti­nę prie­var­tą vai­kys­tė­je. Kon­kre­čiai, jei­gu pa­im­tu­me skai­čiais, tai 82 % pros­ti­tucijoje esan­čių mo­te­rų, prieš pa­tek­da­mos į pros­ti­tucijos tin­klą, pa­ty­rė ly­ti­nę prie­var­tą, 63 % pa­ty­rė vai­kys­tė­je tvir­ki­ni­mą ir ki­to­kią sek­su­a­li­nę prie­var­tą, 40 % pri­ver­tė tap­ti pros­ti­tutėmis ar­ba tie­siog jas par­da­vė jų my­li­mie­ji, su­gy­ven­ti­niai ar su­tuok­ti­niai. Iš tie­sų mes ma­to­me, kad smur­tas at­ve­da į ši­tą tik­rai bai­sią vie­tą. Ir ant­ras da­ly­kas, ten bū­nant smur­tas vi­są lai­ką tę­sia­si ir kar­to­ja­si. Įvai­riais ty­ri­mais liu­di­ja­ma, kad nuo 94 iki 99 % ten esan­čių mo­te­rų nuo­lat pa­ti­ria fi­zi­nį smur­tą, kas tre­čią iš jų kė­si­na­ma­si nu­žu­dy­ti. Ap­skri­tai nu­žu­dy­mo ti­ki­my­bė yra 17 kar­tų di­des­nė. Jų sa­vi­žu­dy­bės ti­ki­my­bė yra 12 kar­tų di­des­nė, nes jos iš tie­sų tu­ri la­bai įvai­rių ir fi­zi­nės, ir psi­chi­nės svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Trys iš pen­kių ser­ga po­trau­mi­nio stre­so sin­dro­mu, ke­tu­rios iš pen­kių yra pri­klau­so­mos nuo nu­skaus­mi­na­mų­jų, ra­mi­na­mų­jų ar psi­chot­ro­pi­nių vais­tų. Iš es­mės, jei­gu mes no­ri­me šį reiš­ki­nį kaip įma­no­ma su­ma­žin­ti, tu­ri­me im­tis tų prie­mo­nių, ku­rios vei­kia. Pri­min­siu tik ke­le­tą svar­bių tarp­tau­ti­nių ir mū­sų na­cio­na­li­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Dar 2011 me­tais Eu­ro­pos Par­la­men­tas pri­pa­ži­no, kad pros­ti­tucija yra smur­to prieš mo­te­ris for­ma. 2014 me­tais Eu­ro­pos Ta­ry­ba (47 ša­lys) ir Eu­ro­pos Par­la­men­tas pri­ėmė re­zo­liu­ci­jas, kad bū­ti­na dieg­ti šį mo­de­lį, bū­tent sek­so pir­kė­jo bau­di­mą, nes tik taip yra su­ma­ži­na­ma pa­klau­sa pirk­ti mo­te­rį. 2014 me­tų gruo­džio mė­ne­sį mū­sų Sei­mas, gal­būt dau­ge­lis iš jū­sų kaip tik ir bu­vo­te tos ka­den­ci­jos Sei­me ir bal­sa­vo­te už šią re­zo­liu­ci­ją, pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, ku­ria įsi­pa­rei­go­jo­me, kad mū­sų Sei­mas pa­rengs Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas, ku­rio­mis bus kri­mi­na­li­zuo­tas sek­so pir­ki­mas, taip pat at­šau­kiant Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 487 straips­nį ir nu­sto­jant pa­kar­to­ti­nai vik­ti­mi­zuo­ti ir baus­ti tas mo­te­ris.

Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad čia tur­būt ne­ga­li tarp mū­sų bū­ti ide­o­lo­gi­nių ne­su­ta­ri­mų, ir ne­svar­bu, ko­kiai par­ti­jai kas pri­klau­so, ne­svar­bu, kas iš mū­sų yra ti­kin­tis ir kas ne, nors šiaip ma­ny­čiau, kad krikš­čio­ny­bė tur­būt dar la­biau tu­rė­tų pa­ska­tin­ti šiuo at­ve­ju prieš­ta­rau­ti tam smur­tui, iš­nau­do­ji­mui ir pa­ga­liau tų pa­čių dau­ge­liui gal­būt svar­bių šei­mos ver­ty­bių pa­nie­ki­ni­mui. Aš la­bai no­rė­čiau, kad šiuo at­ve­ju mes tie­siog vi­si su­tar­tu­me, nes tu­ri­me ženg­ti šį svar­bų žings­nį.

Taip pat, ša­lia to, ka­dan­gi la­bai svar­bu ne tik pa­keis­ti įsta­ty­mus, bet ir tin­ka­mai įgy­ven­din­ti ir su­teik­ti pa­gal­bą, įpa­rei­go­ti Vy­riau­sy­bę pa­reng­ti iš­ėji­mo iš pros­ti­tucijos pro­gra­mą ir vi­są rei­ka­lin­gą so­cia­li­nių, psi­cho­lo­gi­nių, tei­si­nių pa­slau­gų pa­ke­tą. Aš pa­ti iš kar­to pra­šau Vy­riau­sy­bės iš­va­dos dėl šio pro­jek­to ir taip pat pra­šau, kad prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos esan­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so gru­pė ga­lė­tų pa­dė­ti fi­na­li­zuo­ti šių pa­tai­sų for­mu­luo­tę, kad ji tik­rai bū­tų tiks­li ir pa­to­gi įgy­ven­din­ti. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Pir­ma­sis už­si­ra­šęs bu­vo A. Ma­zu­ro­nis, ta­čiau sa­lė­je ne­ma­tau. Klau­sia A. Skar­džius. Ar­tū­rai, klaus­ki­te.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš iš­ties no­rė­jau pa­klaus­ti ger­bia­mos pra­ne­šė­jos: ka­dan­gi ta idė­ja bu­vo jau gal prieš 20 me­tų, kai Nau­jo­sios po­li­ti­kos ko­a­li­ci­ja bu­vo ir kai le­ga­li­za­vo­me lo­ši­mus, ku­rie bu­vo iš­skaid­rin­ti, bu­vo no­ras ir min­tys ta­da val­dan­čio­sios dau­gu­mos le­ga­li­zuo­ti ir šią sri­tį, apie ku­rią jūs kal­ba­te. Ta­čiau taip ne­įvy­ko. De fac­to vis tiek tas pro­ce­sas vyks­ta, yra pa­siū­la, yra pa­klau­sa, ne­pri­klau­so­mai nuo, sa­ky­ki­me, to kri­mi­na­li­zuo­to ar ne­kri­mi­na­li­zuo­to pro­ce­so. Jūs da­bar siū­lo­te, sa­ky­ki­me, pa­rei­ka­lau­ti iš vie­nos pu­sės at­sa­ko­my­bės, bet šian­dien ta­me po­grin­džio pro­ce­se vis dėl­to da­ly­vau­ja dvi pu­sės. Vie­na – ku­ri pa­slau­gą par­duo­da (ar sa­vo no­ru, ar pri­vers­ti­nai), ki­ta – ku­ri per­ka. Ar jūs ne­ma­to­te to­kio vien­pu­siš­ko no­ro vie­ną pu­sę įpa­rei­go­ti ir bū­ti at­sa­kin­gą?

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš iš tik­rų­jų džiau­giuo­si, kad to pa­klau­sė­te, nes tai tik­rai yra la­bai daž­nas klau­si­mas, kai žiū­ri­ma į šią si­tu­a­ci­ją pa­vir­šu­ti­niš­kai. Leis­ki­te jums pa­sa­ky­ti to­kius pa­pras­tus da­ly­kus. Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­ju kiek me­tų bu­vo kal­ba­ma, kad kal­tos abi pu­sės, kol mes vis dėl­to su­vo­kė­me, kad mo­te­ris yra ta sil­pnes­nė pu­sė, ku­ri kur kas daž­niau nu­ken­čia. Jei­gu at­si­žvelg­si­me į tai, ką aš jums mi­nė­jau, kaip daž­nai jos yra pri­ver­čia­mos, par­duo­da­mos, prieš tai trau­muo­ja­mos, su­luo­ši­na­ma jų sa­vi­ver­tė, ir jos ne­tu­ri jo­kio pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, ta­da jas kas nors per­ka, tad vis dėl­to tas pir­kė­jas tu­rė­tų bū­ti su­stab­dy­tas.

Be to, jūs tik­rai, ne­abe­jo­ju, ge­riau už ma­ne ži­no­te ver­slo rin­kos dės­nius: tik per pa­klau­sos kon­tro­lę ga­li­ma su­ma­žin­ti pa­siū­lą. Su­ma­žė­ja pa­klau­sa, su­ma­žė­ja ir pa­siū­la. To­dėl tai yra vie­nin­te­lis mo­de­lis, ku­riam esant ma­žė­ja pros­ti­tucijos mas­tas. Šiuo at­ve­ju tur­būt mū­sų tiks­las yra kaip įma­no­ma la­biau su­ma­žin­ti tą reiš­ki­nį.

Pa­sa­ky­siu dar vie­ną ar­gu­men­tą vėl­gi iš tei­sė­sau­gos pu­sės: mo­te­rys, kai yra bau­džia­mos, ven­gia, bi­jo pra­neš­ti apie pa­pil­do­mus prieš jas da­ro­mus nu­si­kal­ti­mus, kai jos yra su­mu­ša­mos, api­plė­šia­mos, iš­ža­gi­na­mos, nes ži­no, kad jei­gu kreip­sis pa­gal­bos, pir­miau­sia bus nu­baus­tos, o dau­gu­ma ne­tu­ri pi­ni­gų su­si­mo­kė­ti sko­loms, nes jų būk­lė tik­rai pras­ta, dau­ge­lis iš jų yra pri­klau­so­mos ir dar gi­liau klimps­ta į už­ri­bį.

Ka­na­dos po­li­ci­ja pa­sa­ko­ja, kad pri­ėmu­si šias pa­tai­sas jau prieš dau­ge­lį me­tų vi­sų pir­ma la­bai sėk­min­gai su­gau­dė tuos žiau­riau­sius sek­so pir­kė­jus, ku­rie ne tik per­ka mo­te­ris, bet dar pa­pil­do­mai smur­tau­ja ir plė­ši­kau­ja. Tai iš es­mės vi­suo­me­nės sau­gu­mui tik­rai la­bai svar­bus mo­men­tas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Ži­no­ma, kai kam gal no­ri­si gal­vo­ti, kad pros­ti­tucija yra ūki­nė veik­la, bet iš tik­rų­jų tai yra pa­ti pa­pras­čiau­sia pre­ky­ba žmo­nė­mis. Ir mes ži­no­me is­to­ri­jų, kai sa­vo kū­nu pri­vers­tos pre­kiau­ti mo­te­rys taip pat tam­pa di­de­lio smur­to, nar­ko­ma­ni­jos au­ko­mis. Tos, ku­rios ban­do iš­lip­ti iš tos si­tu­a­ci­jos, pra­de­da dirb­ti, gau­na bau­das, ant­sto­liai jas taip pat per­se­kio­ja, jos tie­siog pa­ten­ka į to­kį am­ži­ną ra­tą, iš ku­rio iš­lip­ti yra tie­siog ne­įma­no­ma. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra la­bai svar­bus, ir ačiū, Do­vi­le, už ini­cia­ty­vą. Ta­čiau jis dar bū­tų tik re­for­mos pra­džia. Mums rei­kia su­kur­ti pa­slau­gų tin­klą. Da­bar to­mis pa­slau­go­mis už­si­i­ma tik ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai, ku­rie štai čia yra, ir jų yra la­bai ne­daug. Kaip jūs vis dėl­to pa­aiš­kin­tu­mė­te, ką mums rei­kė­tų da­ry­ti, pri­ėmus ši­tą įsta­ty­mą, dėl pa­slau­gų nu­ken­tė­ju­sioms mo­te­rims tin­klo?

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Tai iš tie­sų la­bai svar­bi pa­sta­ba. Man at­ro­do, kad dar la­bai svar­bu ži­no­ti, kaip jūs ir pa­sa­kė­te, dėl to pre­ky­bos žmo­nė­mis mo­men­to. Pa­tys olan­dai, at­li­kę ty­ri­mus, ano­ni­mi­nę ap­klau­są sek­so pir­kė­jų, de­ja, nu­sta­tė, kad kai vy­rų bu­vo pa­klaus­ta, jei­gu jūs ži­no­tu­mė­te, kad mo­te­ris, ku­rią per­ka­te, ne sa­vo no­ru ten yra, yra par­duo­ta, iš jos at­im­ti do­ku­men­tai, ar vis tiek ją pirk­tu­mė­te? Dau­gu­ma tų, ku­rie pa­tei­si­na pros­ti­tuciją, de­ja, at­sa­kė, kad vis tiek ją pirk­tų. Tai reiš­kia, kad iš es­mės nuo­sta­tų kei­ti­mas yra la­bai svar­bus. Va­di­na­si, pa­gal­bos tei­ki­mas toms pa­čioms mo­te­rims, jų sa­vi­ver­tės at­kū­ri­mas, jų svei­ka­tos at­kū­ri­mas, ga­limy­bių stu­di­juo­ti, dirb­ti nor­ma­lius dar­bus su­tei­ki­mas yra mū­sų pa­rei­ga. Iš­ėji­mo iš pros­ti­tucijos pro­gra­mos iš tik­rų­jų rei­ka­lin­gos. Pa­grin­di­niai kom­po­nen­tai yra psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba, kon­sul­ta­vi­mas, so­cia­li­nės pa­slau­gos, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos, tei­si­nės pa­slau­gos ir taip pat re­lo­ka­ci­ja, tai yra gy­ve­na­mo­sios vie­tos pa­kei­ti­mas. Ži­no­me, kad Lie­tu­va yra ga­na ma­žas kraš­tas, bet vis dėl­to per­kė­lus mo­te­rį į ki­tą ra­jo­ną, į ki­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą daug di­des­nės ga­li­my­bės jai at­si­gau­ti, ne­pa­tir­ti tos stig­mos, pa­nie­ki­ni­mo, pa­že­mi­ni­mo, ku­rį la­bai daž­nai, de­ja, pa­ti­ria. Kaip tik Ko­vos su pre­ky­ba žmo­nė­mis ir iš­nau­do­ji­mu cen­tro va­do­vė K. Mi­ši­nie­nė, ku­ri taip pat yra čia, Sei­mo bal­ko­ne, tų is­to­ri­jų ga­li pa­pa­sa­ko­ti šim­tus, kaip iš tie­sų ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai, ne­tu­rė­da­mi lė­šų, sten­gia­si pa­dė­ti toms mo­te­rims, kai re­a­liai tai yra vals­ty­bės pa­rei­ga, nes mū­sų aky­se su­lau­žy­ti tie žmo­nės.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Va­rei­kis.

E. VAREIKIS (LVŽSF). Ži­no­te, ma­no klau­si­mas bū­tų toks kaip ir ne­ži­niu­ko klau­si­mas. Su­pran­ta­te, pa­sau­ly­je yra apie 200 ša­lių, ir jūs čia da­bar taip lais­vai šne­ka­te, yra ša­lys, ku­rio­se pros­ti­tucija le­ga­li, ku­rio­se pros­ti­tucija ne­le­ga­li. Ar jūs ga­lė­tu­mė­te iš­var­din­ti bent ko­kias pen­kias ša­lis, ku­rio­se, sa­ky­sim, pil­na­me­tė mo­te­ris sa­ko: ma­no pro­fe­si­ja yra pros­ti­tutė. Ji­nai už­pil­do an­ke­tą, įra­šo to­kią pro­fe­si­ją, skai­čiuo­ja­mas dar­bo sta­žas, pas­kui gau­na pros­ti­tutės pen­si­ją. Kiek yra to­kių pa­sau­ly­je ša­lių? Ir kas iš tik­rų­jų yra ta le­ga­li pros­ti­tucija? Mes čia taip švais­to­mės žo­džiais, o pas­kui, kai pa­si­skai­to­me, kad, pa­vyz­džiui, Ams­ter­da­me yra ri­bo­ja­ma vie­nu kvar­ta­lu, vis­ką. Tai kas yra? Ko­kios yra tos ša­lys, ku­rio­se pros­ti­tucija yra le­ga­li, ku­rio­se to­kią pro­fe­si­ją ga­li­ma į­gy­ti vie­šai, tu­rė­ti do­ku­men­tus, tu­rė­ti kaž­ko­kią li­cen­ci­ją ir pa­na­šiai?

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ži­no­te, aš ma­nau, kad tai ir nė­ra ge­ra prak­ti­ka, ir jos iš tik­rų­jų ne­rei­kia lai­ky­tis. Aš jos ir ne­siū­lau, nes tai nė­ra pro­fe­si­ja, tai nė­ra dar­bas. (Bal­sas sa­lė­je) Jei­gu jūs do­mi­tės bū­tent ši­tuo mo­de­liu, kur yra le­ga­li­zuo­ta pros­ti­tucija, aš ma­nau, kad gug­las ga­li bet kam la­bai leng­vai pa­dė­ti. O vie­ną iš tų ša­lių įvar­di­nus, tai Vo­kie­ti­ja. Kaip tik te­ko prieš ke­le­tą mė­ne­sių da­ly­vau­ti jų pa­čių or­ga­ni­zuo­ta­me pa­sau­li­nia­me kon­gre­se prieš mer­gai­čių ir mo­te­rų ly­ti­nį iš­nau­do­ji­mą, nes jie pa­tys ma­to di­džiu­lę to­kio reg­la­men­ta­vi­mo ža­lą. Tai ne­ap­sau­go­jo mo­te­rų nei nuo li­gų, nei nuo smur­to. Be­je, pa­tys vo­kie­čiai, tu­rė­da­mi 0,5 mln. pros­ti­tucijai iš­nau­do­ja­mų as­me­nų, ap­skai­čia­vo, kad vi­du­ti­nė jų gy­ve­ni­mo truk­mė yra 33 me­tai. Be­je, ša­lia to, 75 % pros­ti­tucijai iš­nau­do­ja­mų mer­gai­čių ir mo­te­rų yra nuo 13 iki 25 me­tų am­žiaus. Apie ką mes kal­ba­me? Ar čia tik­rai yra reiš­ki­nys, ku­rį mes no­ri­me pa­lai­ky­ti?

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi ne­ga­lė­siu pa­sa­ky­ti, tai aš E. Va­rei­kiui no­rė­čiau mes­te­lė­ti re­pli­ką, kad ne­rei­kė­tų čia do­mė­tis to­mis vals­ty­bė­mis. Ten iš tik­ro yra bai­sūs da­ly­kai, to­je pa­čio­je Vo­kie­ti­jo­je. Ji tu­ri ne džiaugs­mą, kad pros­ti­tucija yra pa­da­ry­ta ver­slu, o di­džiu­lių pro­ble­mų.

Aš no­riu jums… To­kie du pa­ste­bė­ji­mai. Jūs vis kal­ba­te apie mo­te­ris, mo­te­ris, mo­te­ris. Ta­me ver­sle yra vy­rų, iš­nau­do­ja­mų ly­giai taip pat. Jūs įsta­ty­me ra­šo­te apie as­me­nis. Tai ta­da įsta­ty­me ra­šy­ki­te, mo­te­rys, mo­te­rys, mo­te­rys. Yra ir vy­rų. Iš tik­ro rei­kė­tų kal­bė­ti apie as­me­nis. Ir vy­rai, ir mo­te­rys, jei­gu pa­ten­ka į tą „ver­slą“, yra iš­nau­do­ja­mi. Dar vie­na pa­sta­ba. La­bai daug spa­mo šiuo me­tu yra, iš už­sie­nio at­ei­na, mes ga­li­me ap­si­spręs­ti be to spa­mo, kam or­gani­zuo­ti.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). No­riu iš kar­to at­sa­ky­ti dėl to spa­mo, kaip jūs pa­sa­kė­te, iš tie­sų tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ne­vy­riau­sy­bi­nės ir mū­sų pa­čių na­cio­na­li­niai eks­per­tai, to­kie kaip, pa­vyz­džiui, bu­vu­si Jung­ti­nių Tau­tų ko­mi­te­to prieš mo­te­rų dis­kri­mi­na­ci­ją pir­mi­nin­kė pro­fe­so­rė D. Lei­nar­tė, tur­būt tu­rė­jo tei­sę pa­ra­šy­ti laiš­ką, kad ji pa­lai­ko tas pa­tai­sas. Aš nė vie­no iš jų, ne­ži­nau, ne tik ne­ver­čiau, ne­pra­šiau ir ne­dik­ta­vau tų laiš­kų, tie­siog ma­nęs pra­šė in­for­muo­ti, kai bus pa­baig­tos reng­ti tos pa­tai­sos, nes tik­rai ren­giau il­gai, kon­sul­ta­vau­si su daug eks­per­tų, bau­džia­mo­sios tei­sės spe­cia­lis­tų, tarp jų ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to bau­džia­mo­sios tei­sės pro­fe­so­riu­mi, tai, kai pa­bai­giau, tie­siog in­for­ma­vau, kad jos pa­reng­tos. Man pa­čiai bu­vo siur­pri­zas, kad, aš ne­ži­nau, gal 20 laiš­kų at­ėjo. Aš ma­nau, kad, vie­na ver­tus, tai tik­rai pa­ro­do, kad tai yra tik­rai svar­bus da­ly­kas. An­tra ver­tus, tai vi­si lais­vi iš­reikš­ti sa­vo pa­ra­mą ir pa­lai­ky­mą. Mes, kaip Sei­mo na­riai, tur­būt vi­sas nuo­mo­nes ga­li­me iš­klau­sy­ti.

Ant­ras mo­men­tas dėl ly­ties. Taip, iš tik­rų­jų bū­tent ir yra for­mu­luo­ja­ma „as­muo“, nes yra skir­ta ap­gin­ti vi­sus as­me­nis. Ta­čiau šiuo at­ve­ju yra tie­sio­gi­nė ko­re­lia­ci­ja su ly­ti­mi, kaip ir smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­ju, to­dėl daž­nai ir sa­ko­ma, kad tai yra smur­tas prieš mo­te­ris, nes jei­gu smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­ju aš­tuo­nios iš de­šim­ties au­kų yra mo­te­rys ir – taip, du yra vy­rai, bet mo­te­rys daug daž­niau, to­dėl yra ta ko­re­lia­ci­ja su ly­ti­mi. Ly­giai taip pat ir čia – virš 80 % yra mo­te­rų, to­dėl ir sa­kau, kad tai yra su­si­ję su ly­ti­mi, nes at­ėję is­to­riš­kai yra iš tų pa­triar­cha­li­nių lai­kų, kai mo­ters su­daik­ti­ni­mas, su­pre­ki­ni­mas ir pir­ki­mas bu­vo nor­ma, kaip ir nor­ma bu­vo muš­ti žmo­ną ar bu­vo nu­sta­to­mas sto­ris laz­dos, ku­riuo tu ga­li dau­žy­ti sa­vo žmo­ną. Tai iš tų lai­kų yra at­ėjęs tok­sai par­da­vi­mo mo­men­tas. Taip, man la­bai gai­la vi­sų ten iš­nau­do­ja­mų as­me­nų: vai­kų, mer­gai­čių, ber­niu­kų, mo­te­rų ir vy­rų. Ma­nau, kad mes tik­rai tu­rė­tu­me juos ap­gin­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – T. To­mi­li­nas. Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, at­si­pra­šau… Ma­ne įti­ki­no ar­gu­men­tai, ku­riuos iš­dės­tė D. Ša­ka­lie­nė. Te­ko skai­ty­ti ir tuos laiš­kus, ku­rie šian­dien ir va­kar bu­vo siun­čia­mi ak­ty­viai Sei­mo na­riams. Iš pra­džių to­kia pir­ma re­ak­ci­ja – na­tū­ra­li, žmo­giš­ka, gal­būt bu­vo dau­giau skep­sio. Iš tik­rų­jų leis­ki­me ko­mi­te­tams įsi­gi­lin­ti. Ini­cia­ty­va tik­rai ne­ma­nau, kad tu­ri bū­ti kaip nors for­suo­ja­ma ir sku­bi­na­ma. Mes tu­ri­me pa­kan­ka­mai skir­ti lai­ko dis­ku­si­jai, bet tik­rai siū­lau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė, gal ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas dėl abie­jų pro­jek­tų, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Taip pat pra­ne­šė­ja mi­nė­jo, kad ga­li­ma pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ga­li­me taip pat ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Grįž­ta­me prie įpras­tos dar­bo­tvarkės ei­gos. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Pra­šau, D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ar Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas įtrauk­tas į svars­ty­mą?

PIRMININKAS. Kaip pa­pil­do­mą no­ri­te siū­ly­ti?

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Taip, bū­ti­nai.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­pil­do­mas – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas.

 

17.14 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. rug­sė­jo 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2426 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VII (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4153 (pa­tei­ki­mas)

 

Grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. rug­sė­jo 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2426 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VII (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4153. S. Gent­vi­las. Pra­šau. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

S. GENTVILAS (LSF). Šian­dien opo­zi­ci­nė frak­ci­ja… tai leis­ki­te li­be­ra­lų var­du pa­pra­šy­ti pri­sta­ty­ti Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mą. Jei­gu la­bai trum­pai, tai de­šimt… įskai­ty­ti į sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus dėl to, kad me­rai ir ta­ry­bos na­riai tap­tų su­in­te­re­suo­ti ne tik dar­bo vie­to­mis, bet įmo­nių ren­ta­bi­lu­mu ir pel­nin­gu­mu.

Ant­ras da­ly­kas, tai­ky­ti pi­ni­gų ap­skai­tos prin­ci­pą įmo­nėms dėl pel­no mo­kes­čio, nes šiuo me­tu yra 30 tūkst. eu­rų, kad įmo­nės, tik­tai ga­vu­sios są­skai­tą, kaip čia… Kai įmo­nė ne­vir­ši­ja 30 tūkst. eu­rų pel­no, ga­li su­mo­kė­ti pel­no mo­kes­tį tik tuo­met, kai gau­na ap­mo­kė­ji­mą, o ne kai yra iš­ra­šiu­si są­skai­tą. Mes siū­lo­me di­din­ti iki 2 mln., tai yra mak­si­ma­li leis­ti­na Eu­ro­pos Są­jun­gos ri­ba.

Pra­šy­čiau leis­ti pa­teik­ti pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Pa­klaus­ti no­ri K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­riu pa­klaus­ti. Yra ir dau­giau mo­kes­čių, ku­rie bū­din­gi bū­tent sa­vi­val­dy­bėms ir tu­rė­tų bū­ti sa­vi­val­dy­bių šim­tu pro­cen­tų. Gal rei­kė­tų ir anų ne­pa­mirš­ti? (Bal­sas sa­lė­je) Bet jis kal­ba iš es­mės, ne apie nu­ta­ri­mą.

S. GENTVILAS (LSF). Iš es­mės mo­kes­čių mo­kė­to­ją rei­kė­tų pri­ar­tin­ti prie sa­vi­val­dos. Mes vis dar gy­ve­na­me tu­rė­da­mi la­bai cen­tra­li­zuo­tą mo­kes­čių sis­te­mą. Sa­vi­val­da iš­lei­džia tik 15 % vals­ty­bės vie­šų­jų iš­lai­dų. Es­ti­ja tą de­cen­tra­li­za­vo, iš tik­rų­jų tai­ko sub­si­dia­ru­mo prin­ci­pą, to­dėl mo­kes­čių mo­kė­to­jai la­biau lin­kę mo­kes­čius mo­kė­ti, nes jie jau­čia, kad čia, sa­vi­val­dy­bė­je, jie juos ir per­skirs­tys. O štai Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ren­ka pra­ban­gos mo­kes­tį, ku­ris yra ab­so­liu­čiai ti­pi­nis mo­kes­tis, ir jį ža­da įskai­ty­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą, o ne į sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tą.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­le­ga, no­rė­čiau pa­klaus­ti, kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te. Pa­vyz­džiui, Klai­pė­do­je yra ta­ba­ko ga­min­to­jų, ku­rie la­bai daug su­mo­ka. Ma­žei­kiuo­se yra ku­ro ga­min­to­jų. Tai iš­ei­tų, ke­li ra­jo­nai la­bai tuo ap­si­džiaug­tų, bet vi­sa Lie­tu­va dėl to la­bai nu­liūs­tų. Aš su­pras­čiau, jei­gu bū­tų tik koks nors ne­di­de­lės da­lies ap­ri­bo­ji­mas, kad ne­at­si­tik­tų, kad trys, pen­kios sa­vi­val­dy­bės la­bai ap­si­džiaug­tų tuo, o vi­si ki­ti nu­ken­tė­tų. Re­a­liai taip ga­li at­si­tik­ti.

S. GENTVILAS (LSF). Jūs kal­ba­te apie tą tra­di­ci­nę eko­no­mi­ką, pra­mo­nę, bet Vo­kie­ti­jos eko­no­mi­kos stip­ru­mas yra sie­ja­mas su va­di­na­mai­siais pa­slėp­tais čem­pio­nais. Tai smul­kios ir vi­du­ti­nės įmo­nės, ku­rios ne­tu­ri daug dar­buo­to­jų, jos yra ne­la­bai ži­no­mos, bet jos yra glo­ba­liai kon­ku­ren­cin­gos. Lie­tu­va per­ei­na prie to. Aiš­ku, re­gio­nuo­se to­kių įmo­nių ma­žai, bet jos yra pel­nin­gos. Ne dy­dis kar­tais le­mia pel­nin­gu­mą.

Man at­ro­do, iš es­mės su­kur­ti me­cha­niz­mą, kad sa­vi­val­dos tap­tų su­in­te­re­suo­tos įmo­nių ren­ta­bi­lu­mu ir ver­slo są­ly­gų ge­rė­ji­mu, ypač rei­kė­tų ir bū­tų nau­din­ga star­tuo­lių eko­sis­te­mai, itin ino­va­ty­vioms įmo­nėms, nes jos yra di­de­lio pel­nin­gu­mo ir po­ten­cia­lo įmo­nės. Aš su­pran­tu, kad gal 10 % yra daug, ver­ti­nant iš Ma­žei­kių per­spek­ty­vos. Vil­nius ir­gi ap­si­džiaug­tų, nes daug būs­ti­nių įre­gist­ruo­ta. Bet pel­no mo­kes­čio yra pla­nuo­ja­ma su­rink­ti 850 mln. eu­rų. Tai sa­vi­val­dai pa­skir­ti 85 mln. iš jų nė­ra ko­kie nors kos­mi­niai skai­čiai sa­vi­val­dy­bių, ku­rios gau­na 1,5 mlrd. vie­šų­jų iš­lai­dų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai: už – 24, prieš – 2, su­si­lai­kė 36. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.

Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu ini­cia­to­riams siū­ly­ti to­bu­lin­ti? Ben­dru su­ta­ri­mu to­bu­lin­ti.

 

17.19 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 6, 17, 182 ir 34 straips­nių pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4082 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkė. Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4082. Pra­ne­šė­jas – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Su­pra­tau, kad ne­no­rė­jo­te kal­bė­ti apie sa­vi­val­dos stip­ri­ni­mą, to­dėl pa­siū­ly­siu pas­ku­ti­nį įsta­ty­mą ir pas­ku­ti­nį kar­tą iš šios tri­bū­nos šį va­ka­rą, kaip bū­tų ga­li­ma su­stip­rin­ti sa­vi­val­dą ir mo­kes­čių mo­kė­to­jų lo­ja­lu­mą. Iš tik­rų­jų gy­ve­na­me tu­rė­da­mi chro­niš­ką še­šė­lį ir vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl jis yra, – tai mo­kes­čių mo­kė­to­jų ati­to­li­mas nuo mo­kes­čių tų žmo­nių, ku­rie per­skirs­to mo­kes­čius. Šiuo Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mu siū­lo­me du da­ly­kus, tai yra ino­va­ci­ja, nau­jo­vė. Šian­dien mo­kė­da­mi gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį 1,2 % ga­li­te skir­ti ne­vy­riau­sy­bi­nei or­ga­ni­za­ci­jai, 0,6 % – prof­są­jun­gai ar­ba par­ti­jai. Mes siū­lo­me 3 % sa­vo gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio pa­skir­ti ku­riai nors iš sa­vi­val­dy­bės funk­ci­jų. Tai yra jūs, kaip mo­kes­čių mo­kė­to­jai, pa­skir­tu­mė­te vie­nai iš sa­vi­val­dos funk­ci­jų. Ne mies­to ta­ry­ba, ne ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, bet jūs, de­kla­ruo­da­mi kiek­vie­nais me­tais kon­kre­čiai mo­kyk­lai, kon­kre­tiems kul­tū­ros na­mams ar dar kam nors. Da­bar ga­li­ma skir­ti tik 1,2 %, bet čia yra pa­pil­do­mi 3 %. Tai leis­tų gy­ven­to­jams pa­si­jus­ti da­li­mi… sa­vo sa­vi­val­dy­bės įstai­gų sa­vi­nin­kais ir fi­nan­suo­to­jais ir at­im­tų spren­di­mo tei­sės da­lį iš mies­tų ta­ry­bų ir ad­mi­nist­ra­ci­jų. Tai pri­ar­tin­tų pa­tį gy­ven­to­ją prie to, kad jis skirs­to. Ži­no­ma, tai įvel­tų čia ki­to­kį gal­būt ir re­zul­ta­tų ne­su­ba­lan­suo­tu­mą, nes iš ti­kė­ji­mo, kad įstai­gai rei­kia, mes skir­si­me, ir kai ku­rios įstai­gos, ku­rios at­lie­ka ma­žiau ma­to­mas funk­ci­jas, gal ne vi­sa­da pre­ten­duo­tų. Bet pats mo­kes­čių mo­kė­ji­mo prin­ci­pas, kad tu esi at­sa­kin­gas už mo­kes­čių pa­skirs­ty­mą vals­ty­bės funk­ci­joms ir šiuo at­ve­ju sa­vi­val­dos funk­ci­joms, ma­nau, pa­ska­tin­tų gy­ven­to­jus lo­ja­liau mo­kė­ti mo­kes­čius sa­vo sa­vi­val­dai ir ži­no­ti, kur tu fak­tiš­kai re­gist­ruo­jie­si.

Ant­ras pa­siū­ly­mas yra iš­šū­kis tiems, ku­rie la­bai ti­ki pro­gre­si­niais mo­kes­čiais, nes mes siū­lo­me nai­kin­ti pro­gre­si­nių mo­kes­čių ta­ri­fą, šiuo at­ve­ju 27 % gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fą. Jis ta­po kaip ir toks pri­im­ti­nas Lie­tu­vai, bet da­bar pa­si­py­lė siū­ly­mų dar kar­tą di­din­ti jį. Ma­tau, ko­le­gos so­cial­de­mok­ra­tai ža­da di­din­ti ir iki 35 %, jei­gu ne­klys­tu, siū­ly­mai už­re­gist­ruo­ti. Bet prie ko mes ei­na­me? Jau ir šian­dien eg­zis­tuo­ja pro­gre­si­nis gy­ven­to­jų pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mas, tai yra pri­tai­kius NPD ma­žiau­siai už­dir­ban­tis mo­ka ma­žiau. Įve­dus pro­gre­si­nių mo­kes­čių ta­ri­fą iš es­mės ap­mo­kes­ti­na­mi vis dar tie pa­tys as­me­nys, ku­rie Lie­tu­vo­je pa­gal tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus tu­rė­tų bū­ti pri­ski­ria­mi prie vi­du­ri­nės kla­sės. Jis yra toks že­mas, kad tuos, ku­riuos mes ap­mo­kes­ti­na­me… jie iš es­mės dar ne­už­si­dir­bę di­de­lio tur­to. Jei­gu žiū­rė­si­me ka­pi­ta­lo ap­mo­kes­ti­ni­mą ar­ba su­kaup­to tur­to ap­mo­kes­ti­ni­mą, čia yra tur­būt per­spek­ty­va, bet apie ją kal­ba­ma ma­žai. Šiuo at­ve­ju mes kvie­čia­me ir siū­lo­me ne­ap­mo­kes­tin­ti vi­du­ri­nės kla­sės ir tos iš vi­du­ti­nių pa­ja­mų gy­ve­nan­čios vi­suo­me­nės da­lies, ku­ri dir­ba pa­gal dar­bo su­tartis, ir nai­kin­ti 27 % ta­ri­fą, pa­lie­kant vi­siems vie­no­dą 20 % ta­ri­fą. Mie­lai at­sa­ky­siu į klau­si­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš, ger­bia­mas ko­le­ga, dėl pir­mos da­lies. Kas yra su­si­ję su pa­ja­mų mo­kes­čiais, kur mes de­le­guo­ja­me tam tik­rą da­lį sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio vi­suo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, vis­kas aiš­ku, ten už­pil­dai blan­ką, ke­liau­ja kaž­kur į Drus­ki­nin­kus ar kaž­kur ir ten at­ei­na in­for­ma­ci­ja, ad­mi­nist­ra­vi­mas aiš­kus.

Kiek kai­nuo­tų šis ad­mi­nist­ra­vi­mas, kai rei­kė­tų daug vi­so­kių len­ty­nė­lių? Įdo­mu, koks bū­tų pa­skirs­ty­mas – ar kiek­vie­nai mo­kyk­lai, ar gru­pėms, švie­ti­mui ir pa­na­šiai? Ar ne­bū­tų tas ad­mi­nist­ra­vi­mas la­bai bran­gus ir ar ne­rei­kė­tų ko­kio nors at­ski­ro skai­čia­vi­mo cen­tro, kur tu­rė­tų dar kaž­kas skirs­ty­ti? Ir dar vie­nas da­ly­kas – kaip su­ba­lan­suo­ti biu­dže­tą? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Ne­ga­liu pro­fe­sio­na­liai at­sa­ky­ti, kaip tai bū­tų įgy­ven­din­ta, bet, ma­no įsi­vaiz­da­vi­mu, kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė tu­ri asig­na­vi­mų val­dy­to­jus ir tie asig­na­vi­mų val­dy­tojai yra skir­tin­gai… Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės yra su­smul­ki­nu­sios iki kon­kre­čios įstai­gos, kai ku­rios tu­ri de­par­ta­men­tų di­rek­to­rius ar va­do­vus, kaip at­ski­rus… ir jie yra ke­li. Tai pa­skir­ti­na mies­to ūkiui ir ap­lin­kos tvar­ky­mui, švie­ti­mui ar dar kaž­kam. Kaip tai kon­kre­čiai įgy­ven­din­ti­na, la­bai pri­klau­so, kaip ins­pek­ci­ja pa­da­rys de­kla­ra­vi­mo funk­ci­ją.

Dėl biu­dže­to su­ba­lan­sa­vi­mo, 3 % nė­ra di­de­lė ne­tek­tis, tuo la­biau kad mes siū­lo­me iki 3 % ir tai yra tos pa­čios sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms.

Ne­ga­li skir­ti gy­ven­da­mas Vil­niaus ra­jo­ne Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lai ar­ba kul­tū­ros na­mams, bet ga­li skir­ti de­kla­ruo­da­mas mo­kes­čius tik sa­vo sa­vi­val­dy­bei, tai, ku­rio­je mo­ki. Tai­gi sa­vi­val­dy­bė iš es­mės sa­vo funk­ci­joms tu­ri tiek pat pi­ni­gų, tik klau­si­mas, kas juos skirs­to, ne sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, o mo­kes­čių mo­kė­to­jas.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jei­gu šne­ka­me apie ga­li­my­bę da­bar ko­kiai įstai­gai ar kam pri­si­dė­ti, tai yra tik 1,2 %, kaip ir mi­nė­jo­te. Tai čia tik bū­tų tur­būt skir­tu­mas jū­sų siū­ly­mo, kad tas pro­cen­tas bū­tų 3 %, o ne 1,2 %. Čia tik toks skir­tu­mas. Dėl gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio tur­būt pui­kiai vi­si su­pran­ta­me, kad kol ne­bu­vo „Sod­ros“ lu­bų, tai ga­lė­jo­me šne­kė­ti apie vie­ną dy­dį, vie­no­dą dy­dį ir vi­sa ki­ta. Bet kai at­si­ra­do „Sod­ros“ lu­bos, tai tu­ri­me šne­kė­ti apie ben­drą ap­mo­kes­ti­ni­mą, ben­drą. Šian­dien tiems, ku­riems yra tai­ko­mos „Sod­ros“ lu­bos ir tai­ko­mas 27 % ta­ri­fas, ben­dras ap­mo­kes­ti­ni­mas yra ma­žes­nis ne­gu vi­du­ti­nė al­ga ar ma­žes­nę al­gą gau­nan­čių as­me­nų. Sa­ky­ti, kad jie kaž­kaip yra iš­skir­ti ar nu­skriaus­ti, de­ja, kai jiems bus pri­tai­ky­ta 32 % gy­ven­to­jų pa­ja­mų ri­ba, tai ta­da jie tik mo­kės fak­tiš­kai tiek pat, kiek ir ki­ti as­me­nys. Šne­kė­ki­me apie ben­drą ap­mo­kes­ti­ni­mą, o ne vien apie gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Va­liau, yra skir­tin­gos ei­lu­tės, skir­tin­gi fon­dai. Yra val­sty­bės biu­dže­tas, į ku­rį įei­na gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis, o „Sod­ros“ mo­kes­čiai ei­na į drau­dimo fon­dą. Draus­da­mas au­to­mo­bi­lį tu mo­ki drau­di­mo įmo­ką, taip tu­rė­tų veik­ti ir „Sod­ros“ drau­di­mas – iš es­mės ap­skai­čiuo­ti vi­du­ti­nę ri­zi­ką. Čia ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad daug už­dir­ban­tis žmo­gus stai­ga tu­ri mo­kė­ti žy­miai žy­miai dau­giau so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų. To­dėl tos lu­bos ir yra įves­tos. Man at­ro­do, čia ne prie ap­mo­kes­ti­ni­mo, o prie drau­di­mo. Man at­ro­do, ne­tu­rė­tu­me ly­gin­ti ši­tų da­ly­kų.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, sa­vi­val­dy­bė­se gy­ve­na tūks­tan­čiai žmo­nių su tūks­tan­čiais no­rų. Tai, sa­ky­ki­me, jie su­si­gal­vos ko­kias nors funk­ci­jas fi­nan­suo­ti, bet tos su­mos bus ne­reikš­min­gos, nes jos iš­si­sklai­dys tarp dau­ge­lio no­rų, ir tie lū­kes­čiai ne­bus pa­ten­kin­ti. Sa­ky­ki­me, ko­kią nors funk­ci­ją fi­nan­suo­ti, kad ji bū­tų ma­to­ma ir ge­rai įžiū­ri­ma, ir nau­dą neš­tų gy­ven­to­jams, tai tie­siog ne­bus jų no­rai pa­siek­ti. Kaip ta­da? Žmo­nės tie­siog nu­si­vils. Aš iš kar­to gal­vo­ju, kad koks yra tiks­las fi­nan­suo­ti tam tik­ras funk­ci­jas, jei­gu ži­nau, kad tai ne­įvyks, tie­siog ne­bus ti­kė­ji­mo ir pa­si­ti­kė­ji­mo. Gal­būt čia rei­kė­tų ta­da to­kių są­mo­nin­gų žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų ap­skri­tai pa­pil­dy­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą be ko­kių nors ypa­tin­gų pra­šy­mų. Kaip jūs ma­no­te?

S. GENTVILAS (LSF). Mes kal­ba­me apie tai, kad še­šė­lis dar­bo rin­ko­je yra ir eg­zis­tuo­ja. Na, įvai­riais ­skai­čia­vi­mais – nuo 20 iki 25 %, čia ma­žai kas ži­no. Tai mo­kes­čių mo­kė­to­jų lo­ja­lu­mą rei­kia ug­dy­ti, ne­už­ten­ka vien vio­le­ti­nių vo­kų iš mo­kes­čių ins­pek­ci­jų įmo­nėms, ku­rios mo­ka ma­žes­nį mo­kes­tį, rei­kia pa­tį mo­kes­čių mo­kė­to­ją su­in­te­re­suo­ti. Tei­sės su­tei­ki­mas pa­čiam mo­kes­čių mo­kė­to­jui ap­si­spręs­ti, kad kon­kre­čiam dar­že­liui pa­pil­do­mai skir­siu 3 % sa­vo per me­tus su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, man at­ro­do, ra­cio­na­lus siū­ly­mas, ku­ris leis­tų, ma­tyt… Jei­gu po­li­ti­kai chro­niš­kai ne­ski­ria ge­rai įstai­gai dėl to, kad ten dir­ba ne tos par­ti­jos at­sto­vas di­rek­to­riu­mi ar­ba kaip nors dar chro­niš­kai ne­fi­nan­suo­ja­ma, bet rei­ka­lin­ga to­kia funk­ci­ja kaip glo­bos na­mai, tai mo­kes­čių mo­kė­to­jams tu­rė­tu­me su­teik­ti bent kaž­ko­kį pro­cen­tą per­skirs­ty­ti tie­sio­giai. O tas esa­mas 1,2 % iš es­mės bu­vo skir­tas ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms ir jų plėt­rai. Bet biu­dže­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos vis dar tu­ri tei­sę pre­ten­duo­ti į tą 1,2 %. Tai šiuo siū­ly­mu iš es­mės rei­kė­tų, kad bū­tų at­skir­ta. Ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms griež­tai lie­ka 1,2 %, o biu­dže­ti­niam sek­to­riui – 3 %.

PIRMININKAS. Prieš su­teik­da­mas K. Ma­siu­liui žo­dį, no­rė­čiau Sei­mo at­si­klaus­ti. Ka­dan­gi bai­gia­si šios die­nos dar­bo­tvarkės lai­kas, tai gal ga­li­me pra­tęs­ti ben­dru su­ta­ri­mu, nes yra dar ke­le­tas klau­si­mų iš opo­zi­ci­jos, re­zer­vi­nių ir pa­na­šiai? Ga­li­me? Ačiū, ben­dru su­ta­ri­mu. Kol pa­baig­si­me vi­sus dar li­ku­sius klau­si­mus.

Pra­šau. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš no­riu pa­klaus­ti to­kio da­ly­ko. Jūs šian­die­ną čia dau­gy­bę vi­so­kių to­kių ma­ži­ni­mo įsta­ty­mų pa­siū­lė­te, elg­da­ma­sis la­bai li­be­ra­liai. Aš no­riu pa­klaus­ti, ar jūs vi­sa­da toks nuo­sek­lus esa­te? Ir ta­da, kai bus siū­lo­ma pa­di­din­ti vals­ty­bės iš­lai­da­vi­mą, kad ir mo­ky­to­jams, jūs taip pat pa­sa­ky­si­te prieš ta­da, nes kam čia rei­kia? Nes kai su­ma­ži­ni vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mas, tai ta­da tu­ri bū­ti nuo­sek­lus ir turi iš­lai­da­vi­mą ma­žin­ti. Ar tik­rai elg­si­tės nuo­sek­liai ir kur tik bus siū­lo­ma kam nors pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus, dar kaž­ką, ir­gi ei­si­te ir siū­ly­si­te prieš?

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Kęs­tu­ti, la­bai tei­sin­gas klau­si­mas. Po­li­ti­ko, ku­ris siū­lo ma­žin­ti mo­kes­čius, na­tū­ra­lu, kad rei­kė­tų klaus­ti, ar iš­lai­das ma­žin­ti. Yra re­gist­ruo­ti ma­no ir K. Gla­vec­ko bent pen­ki še­ši pa­siū­ly­mai vi­sų pir­ma ma­žin­ti vi­soms mi­nis­te­ri­joms, iš­sky­rus Kraš­to ap­sau­gos, 2 % dar­bo už­mo­kes­čio fon­dą, ma­žin­ti Vy­riau­sy­bės iš­lai­das 2 %, Sei­mo iš­lai­das ki­tais me­tais 2 %, Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jai iš­lai­das ma­žin­ti 1 mln. eu­rų dėl to, kad ten au­gi­mas yra, na, kol kas ne­ma­to­me pa­aiš­ki­ni­mų, bet yra 25 % au­gi­mas, pa­ly­gin­ti su šiais me­tais. Ir ma­žin­ti 10 % Kai­nų ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jai, nau­ju pa­va­di­ni­mu – Vals­ty­bi­nei ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bai. Mes jau pa­tei­kę ir ma­to­me iš tik­rų­jų per­tek­li­nes iš­lai­das vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms. Nė­ra taip, kad tei­kia­me tik­tai mo­kes­čių ma­ži­ni­mą, bet siū­lo­me ma­žin­ti ir iš­lai­das.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai: už – 10, prieš – 3, su­si­lai­kė 49. Po pa­tei­ki­mo ne­pri­tar­ta.

Skel­biu al­ter­na­ty­vų bal­sa­vi­mą. Kas už tai, kad ini­cia­to­riai to­bu­lin­tų, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, siū­lo­te at­mes­ti, bal­suo­ki­te prieš.

Bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai: už – 33, prieš – 24. Siū­lo­ma ini­cia­to­riams pro­jek­tą to­bu­lin­ti.

 

17.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. rug­sė­jo 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2426 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VII (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4148 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Šį­kart kvie­čiu ne S. Gent­vi­lą, o pra­ne­šė­ją R. Po­po­vie­nę, ku­ri pri­sta­tys mums klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VII (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4148. Pra­šau.

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Mie­li ko­le­gos, la­bai pra­šy­čiau pri­tar­ti įtrauk­ti į Sei­mo dar­bų pro­gra­mą Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las – reg­la­men­tuo­ti gy­ven­to­jų ap­klau­sas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me dėl nu­ta­ri­mo pro­jek­to.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai: už – 56, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3.

 

17.35 val.

Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo Nr. I-558 7 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4121(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Pra­šom pri­sta­ty­ti ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą, tai yra pro­jek­tą Nr. XIIIP-4121(2). Pra­šom.

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Ačiū, ko­le­gos.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, aš dar su­mu­šiu, kad nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Ačiū, ko­le­gos, už pa­lai­ky­mą.

Pri­sta­tau Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las yra reg­la­men­tuo­ti gy­ven­to­jų ap­klau­sų vyk­dy­mą, kai vie­nos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ja pri­ski­ria­ma ki­tai te­ri­to­ri­jai. Ša­lies vi­daus te­ri­to­ri­jų kei­ti­mas ar sa­vi­val­dy­bės ri­bų per­brai­žy­mas, ar lik­vi­da­vi­mas ir stei­gi­mas iš tie­sų tu­ri gi­lias so­cia­li­nes, eko­no­mi­nes, ap­lin­ko­sau­gi­nes, tei­si­nes pa­sek­mes ir to­dėl yra la­bai svar­bu šiuo klau­si­mu at­lik­ti ne tik iš­sa­mias ana­li­zes, ap­skai­čiuo­ti nau­dą ir kaš­tus, iš­sa­ky­ti ri­zi­ką, bet taip pat la­bai svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į vie­tos gy­ven­to­jų nuo­mo­nę.

Eu­ro­pos vie­tos sa­vi­val­dos char­ti­jos 5 straips­ny­je tei­gia­ma, kad sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­nės ri­bos ne­ga­li bū­ti kei­čia­mos iš anks­to ne­pa­si­ta­rus su vi­so­mis vie­tos ben­druo­me­nė­mis ar ne­su­ren­gus re­fe­ren­du­mo, kur tai lei­džia sta­tu­tas. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tai ne­nu­ma­to vie­ti­nių re­fe­ren­du­mų ga­li­my­bės, ta­čiau ši vie­tos gy­ven­to­jų tei­sė yra re­a­li­zuo­ja­ma pa­gal vie­ti­nių ap­klau­sų pro­ce­dū­rą. Iš tie­sų, kaip da­bar yra reg­la­men­tuo­ta, gy­ven­to­jų nuo­mo­nė yra tik­rai la­bai svar­bi, nes te­ri­to­ri­jų pri­jun­gi­mas lie­čia ne tik tų te­ri­to­ri­jų gy­ven­to­jus, ku­rių te­ri­to­ri­jos yra pri­jun­gia­mos, bet ir tuos gy­ven­to­jus, ku­rie lie­ka bū­tent to­je sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri yra ne­pri­jun­gia­ma.

Aš ma­nau, kad, kaip ir siū­lo­ma įsta­ty­mu, rei­kia reg­la­men­tuo­ti gy­ven­to­jų ap­klau­sas, kad jie da­ly­vau­tų ap­klau­so­je. Ir vi­sos sa­vi­val­dy­bės, ku­rios te­ri­to­ri­jos da­lį ke­ti­na­ma pri­skir­ti ki­tai sa­vi­val­dy­bei, vie­tos gy­ven­to­jų nuo­mo­nė, pa­reikš­ta vie­tos gy­ven­to­jų ap­klau­so­je, ku­rio­je da­ly­va­vo dau­giau kaip pu­sė gy­ven­to­jų, tu­rin­čių tei­sę da­ly­vau­ti ap­klau­so­je… dau­giau kaip pu­sė da­ly­va­vu­sių pa­si­sa­kė už sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos da­lies pri­sky­ri­mą ki­tai sa­vi­val­dy­bei.

Aš ti­kiuo­si, mie­li ko­le­gos, kad jūs pa­lai­ky­si­te šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, pri­tar­si­te, ir mes taip su­da­ry­si­me ga­li­my­bes mū­sų gy­ven­to­jams da­ly­vau­ti pri­imant spren­di­mus.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ar tei­sin­gai aš su­pran­tu, kad jūs no­ri­te, kad jei­gu yra sie­kia­ma pri­jung­ti vie­ną kai­mą, vis dėl­to pa­si­sa­ky­tų dėl to vi­sa sa­vi­val­dy­bė?

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Taip, kad vi­sos sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai da­ly­vau­tų ap­klau­so­je, nes, kaip ir mi­nė­jau, tai su­si­ję su vi­sos sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo ko­ky­be.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šom.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū. Jūs no­ri­te Kau­no ra­jo­no pro­ble­mas pri­tai­ky­ti vi­sai Lie­tu­vai. Iš tik­rų­jų si­tu­a­ci­jų ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se bū­na vi­siš­kai skir­tin­gų, ir tas mo­de­lis vi­siems ne­tik­tų, gal­būt čia rei­kia ieš­ko­ti ki­tų spren­di­mų, o ne vie­nos sa­vi­val­dy­bės pro­ble­mą per­kel­ti vi­sai Lie­tu­vai.

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Ma­to­te, šiuo me­tu įsta­ty­mo pro­jek­te ap­skri­tai nė­ra jo­kio reg­la­men­ta­vi­mo, kaip tu­rė­tų vyk­ti gy­ven­to­jų ap­klau­sa, kai yra pri­jun­gia­ma sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos da­lis. 7 straips­nio 1 da­ly­je yra ly­giai to­kia pa­ti nuo­sta­ta, ko­kią da­bar siū­lau aš prie pri­jun­gi­mo, kai yra stei­gia­ma nau­ja sa­vi­val­dy­bė, tai yra siū­lo­ma ly­giai taip pat, kaip aš siū­lau da­bar bū­tent pri­jun­giant. Ko­dėl gi ne­ga­li­ma bū­tų nau­do­ti to­kio pa­ties reg­la­men­ta­vi­mo ne tik stei­giant, bet ir pri­jun­giant, nes gy­ven­to­jų skai­čius taip pat ga­li bū­ti la­bai di­de­lis ar­ba la­bai ma­žas, stei­giant ar­ba pri­jun­giant. Bet aš la­bai nuo­šir­džiai ti­kiuo­si, kad jūs pa­lai­ky­si­te ir gal­būt jūs taip pat pa­teik­si­te pa­siū­ly­mų, kaip gal­būt bū­tų ga­li­ma reg­la­men­tuo­ti. Bet šiuo me­tu yra siū­lo­ma taip, kaip bū­tent 7 straips­nio 1 da­ly­je stei­giant nau­jas sa­vi­val­dy­bes.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (LGF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, no­rė­jau pa­klaus­ti, ka­dan­gi mies­to me­ro už­mo­jai yra di­de­li, ar yra nors vie­na gy­ven­vie­tė, ar gal net ir se­niū­ni­ja, ku­ri no­rė­tų pri­si­jung­ti prie mies­to? Vis tiek jūs ap­klau­sos re­zul­ta­tus ži­no­te.

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Ži­no­ma, gy­ven­to­jų nuo­mo­nių gal­būt yra ir įvai­rių, ta­čiau šiuo me­tu ži­nau, kad yra su­rink­ta dau­giau kaip 26 tūkst. gy­ven­to­jų pa­ra­šų, ku­rie ne­pri­tar­tų, kad bū­tų pri­jun­gia­ma tai sa­vi­val­dy­bei. Aš taip su­pran­tu, kad jūs da­bar klau­sia­te kon­kre­čiai apie Kau­no mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bes.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – J. Sa­ba­taus­kas. Nė­ra sa­lė­je. Nuo­mo­nė prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, tai, kas siū­lo­ma, yra la­bai ydin­ga, la­bai ydin­go tu­ri­nio. Yra siū­lo­ma iš es­mės už­draus­ti keis­ti sa­vi­val­dy­bių ri­bas. Šiuo me­tu, ypač prie mies­to esan­čios sa­vi­val­dy­bės, pa­ti­ria dras­tiš­kus po­ky­čius. Jūs pa­žiū­rė­ki­te, per­va­žiuo­ki­te Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę ap­link Vil­nių, pa­ma­ty­si­te, kad ten iš tik­ro yra Vil­nius. Ly­giai tas pats pa­sa­ky­ti­na apie Kau­ną, apie Klai­pė­dą. Tie žmo­nės, ap­link gy­ve­nan­tys, dau­ge­lis gy­ve­na mies­te, tai yra dir­ba mies­te, nau­do­ja­si mies­to in­fra­struk­tū­ra, ta­čiau mo­kes­tį ati­duo­da ki­tai sa­vi­val­dy­bei. Jie no­rė­tų, kad ir mo­kyk­lą, dar­že­lį vai­kai lan­ky­tų mies­te. Tam, kad taip ga­lė­tų bū­ti, ne­re­tai re­gist­ruo­ja­si mies­te, o ne­si­re­gist­ruo­ja ano­je sa­vi­val­dy­bė­je. Tik­rai yra di­džiu­lis cha­o­sas ir ne­tvar­ka. Ko­dėl mes tu­ri­me ri­bo­ti žmo­nių lais­vą ap­si­spren­di­mą? At­si­ra­do mies­to kam­pas, ku­ris iš tik­ro yra mies­tas, ir jie no­ri bū­ti mies­tie­čiais, bet mes sa­ko­me, ne, ne, pa­klaus­ki­te vi­so ra­jo­no gy­ven­to­jų nuo­mo­nės. Aiš­ku, kad lie­tu­vai­čiai bal­suos pa­vy­du. Ko­dėl jie no­ri pri­si­jung­ti prie Kau­no? Ne, lai bū­na Kau­no ra­jo­ne ir te­gu mo­ka mums mo­kes­čius. Bet ši­tie žmo­nės iš­si­spren­džia sa­vo pro­ble­mą. Bū­da­mi Kau­no mies­te ar­ba Vil­niaus mies­te jie ga­lės nau­do­tis in­fra­struk­tū­ra, ku­ri yra mies­te. Leis­ki­me žmo­nėms gy­ven­ti taip, kaip jie no­ri.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – V. Kam­ble­vi­čius. Pra­šom.

V. KAMBLEVIČIUS (LGF). Ačiū, ko­le­ga. Ka­dan­gi gy­ve­na­me de­mo­kra­tinėje ša­ly­je, tai mes ir duo­ki­me žmo­nėms pa­si­rink­ti, kur jie no­ri gy­ven­ti, ar mies­te, ar ra­jo­ne, ir baig­sis tos pro­ble­mos. Ko­dėl mes čia ro­do­me spau­di­mą? At­ro­do­me la­bai de­mo­kra­tiški, no­ri­me bū­ti pir­mau­jan­tys Eu­ro­po­je, bet kai at­ei­na­me prie kon­kre­čių klau­si­mų, iš kar­to mes pra­skys­ta­me.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai: už – 39, prieš – 4, su­si­lai­kė 16. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų… D. Ša­ka­lie­nė dėl pa­pil­do­mo ko­mi­te­to.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ar ga­lė­tu­mė­te įskai­ty­ti pro­to­ko­le ma­no bal­są už?

PIRMININKAS. Da­bar dėl ko­mi­te­tų. Ar tu­ri­te pa­siū­ly­mų? Ne­tu­ri­te. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 5 die­ną. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Į D. Ša­ka­lie­nės pa­sta­bą ir­gi at­si­žvel­gė­me.

 

17.44 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. gruo­džio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-190 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės komisi­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4151 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Opo­zi­ci­nę dar­bo­tvarkę bai­gė­me. Re­zer­vi­niai. Kvie­čiu R. Baš­kie­nę į tri­bū­ną, ku­ri pri­sta­tys mums pro­jek­tą Nr. XIIIP-4151 dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­jos su­da­ry­mo pa­kei­ti­mo.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­riu pa­si­džiaug­ti, kad ar­tė­ja Pa­sau­lio lie­tuvių ben­druo­me­nės ir Sei­mo dar vie­nas la­bai at­sa­kin­gas su­si­ti­ki­mas, pra­si­dė­sian­tis lap­kri­čio 18 die­ną.

Ger­bia­mas A. Vin­kus taip pui­kiai at­sto­vau­ja Sei­mo Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nei kaip pir­mi­nin­kas. Yra pra­šy­mas pa­keis­ti mū­sų Sei­mo nu­ta­ri­mą, tei­kiant pa­va­duo­jan­čius ko­mi­si­jos na­rius, kad šios ko­mi­si­jos veik­la ga­lė­tų bū­ti už­tik­rin­ta la­bai sėk­min­gai. Tei­kia­me, kad L. Bal­sį pa­va­duo­jan­tis as­muo bū­tų L. Jo­nai­tis, nes A. Mal­dei­kie­nė jau dar­buo­ja­si Eu­ro­pos Par­la­men­te, R. Bal­ta­duo­nį pa­va­duo­jan­tis as­muo vie­toj V. Ma­ciū­no bū­tų J. Prunc­kis, vietoj K. Ei­du­ko­nio bū­tų V. Ma­ciū­nas. Su­kei­ti­mas čia J. Prunc­kiu­mi. Tai­gi toks bū­tų siū­ly­mas ir pra­šy­mas pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jai. Klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Svars­ty­mas. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Nie­kas ne­už­si­ra­šė dis­ku­tuo­ti. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai, vi­si bal­sa­vo už. Prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.47 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-27 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ener­ge­ti­kos ir dar­nios plėt­ros ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4152 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-27 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ener­ge­ti­kos ir dar­nios plėt­ros ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4152. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra gau­tas frak­ci­jos „Lie­tu­vos ge­ro­vei“ pa­siū­ly­mas pa­pil­dy­ti šios ko­mi­si­jos su­dė­tį vie­nu na­riu. V. Bu­kaus­kas pa­gei­dau­tų jo­je dirb­ti, to­dėl siū­lo­ma Ener­ge­ti­kos ir dar­nios plėt­ros ko­mi­si­ją iš 12 pa­di­din­ti iki 13 ir įra­šy­ti V. Bu­kaus­ko pa­var­dę pa­lin­kint jam sėk­mės dar­be.

PIRMININKAS. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta. Svars­ty­mas. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Taip pat nie­kas kal­bė­ti ne­už­si­ra­šė. Yra du straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Su re­dak­ci­ne pa­tai­sa ga­li­me pri­tar­ti vi­siems jiems? Ačiū, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me dėl vi­so.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). At­si­pra­šom, taip, Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės. Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės, pa­si­tai­so­me dėl pro­to­ko­lo. Ačiū. Ačiū už pa­sta­bą.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

PIRMININKAS. Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.48 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 29 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-59 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­to Nr. XIIIP-4147(2) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4147(2). Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju. Pa­va­duo­jan­tys ko­mi­te­tų na­rius. Šiuo at­ve­ju siū­lo­ma pa­keis­ti 5 straips­nį dėl Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­va­duo­jan­čių­jų: vie­toj T. To­mi­li­no pa­va­duo­jan­či­ą­ja bū­tų ne A. Nor­kie­nė, o A. Jan­ku­vie­nė.

Ir 8 straips­nis. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te A. Ši­mą pa­va­duo­jan­tis as­muo bū­tų V. Rin­ke­vi­čius ir dar ant­ra­sis – J. Varž­ga­lys. O Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te K. Smir­no­vą pa­va­duo­jan­tis bū­tų A. Gu­mu­liaus­kas vie­toj K. Bac­vin­kos.

Ir pas­ku­ti­nis straips­nis – A. Nor­kie­nę pa­va­duo­jan­či­oji bū­tų ir ant­ra Sei­mo na­rė – ir V. Ačie­nė, ir A. Ši­rins­kie­nė. Toks yra siū­ly­mas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos. Pra­šo­me pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta. Svars­ty­mas. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Yra ke­tu­ri straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­ma jiems vi­siems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me dėl vi­so nu­ta­ri­mo pro­jek­to.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 59, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.50 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Ro­mu­al­do Mic­ke­vi­čiaus ir ki­tų pa­reiš­kė­jų peticijos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-82) pri­ėmi­mas

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Pra­ne­šė­jo P. Čim­ba­ro ne­ma­tau. Pa­va­duo­to­jas E. Pu­pi­nis. Ge­rai. Pra­šom į tri­bū­ną. Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Ro­mu­al­do Mic­ke­vi­čiaus ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. PNP-82.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­si­ja spa­lio 16 die­nos po­sė­dy­je iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo R. Mic­ke­vi­čiaus ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­ją dėl mo­ky­mo­si ir ga­my­bi­nės prak­ti­kos at­li­ki­mo lai­ko­tar­pio įskai­ty­mo į dar­bo sta­žą se­nat­vės pen­si­jai gau­ti ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti jų pa­teik­tą siū­ly­mą. Ko­mi­si­ja at­si­žvel­gė į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą nuo­mo­nę dėl šių mo­ty­vų.

Nuo pat pra­džių So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­me bu­vo su­for­mu­luo­ta vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio pen­si­jų drau­di­mo sta­žo są­vo­ka, nu­sta­tan­ti, kad as­mens sta­žą su­da­ro lai­kas, kai as­muo pats mo­kė­jo ar už jį bu­vo ar tu­rė­jo bū­ti mo­ka­mos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos, kad sta­žui tu­ri bū­ti pri­ly­gi­na­mi tik tie as­mens dar­bo ir tam tik­ros veik­los lai­ko­tar­piai, ku­rių me­tu jis pa­gal tuo me­tu ga­lio­ju­sius tei­sės ak­tus bu­vo ar tu­rė­jo bū­ti drau­džia­mas vals­ty­bi­niu so­cia­li­niu drau­di­mu. To­dėl moks­lo lai­ko­tar­piai, ku­rių me­tu as­muo ne­bu­vo drau­džia­mas, pa­vyz­džiui, sti­pen­di­jos ga­vi­mo lai­kas, sta­žui ne­bu­vo pri­ly­gin­ti.

As­mens sta­žui pri­ly­gi­ni­mas tik mo­ky­mo­si lai­kas as­pi­ran­tū­ro­je, dok­to­ran­tū­ro­je, re­zi­den­tū­ro­je ir in­ter­na­tū­ro­je. Į as­mens sta­žą įskai­to­mas stu­den­tų ir moks­lei­vių ga­my­bi­nės prak­ti­kos lai­kas tik iki 1991 m. bir­že­lio 1 d., kai įsi­ga­lio­jo Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mas, jei­gu jie dir­bo mo­ka­mą dar­bą ar­ba ėjo pa­rei­gas, už ku­rias bu­vo mo­ka­ma, taip pat as­me­nų mo­ky­mo­si kva­li­fi­ka­ci­jos įgi­ji­mo ar­ba kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­suo­se lai­kas.

An­tra. Pa­ten­ki­nus pa­reiš­kė­jų siū­ly­mą, bū­tų su­kur­tas pre­ce­den­tas dau­ge­liui ki­tų as­me­nų kreip­tis į val­džios ir val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jas ir rei­ka­lau­ti keis­ti sta­žo ap­skai­čia­vi­mo tvar­ką jų nau­dai. Kil­tų klau­si­mas ir dėl tų as­me­nų, ku­rie mo­kė­si jau po 1995 m. sau­sio 1 d. ar­ba da­bar mo­ko­si, mo­ky­mo­si lai­ko­tar­pių įskai­ty­mo į sta­žą. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas taip pat ne kar­tą yra pa­žy­mė­jęs, kad bū­tent įmo­kų mo­kė­ji­mas su­po­nuo­ja as­mens tei­sę gau­ti ati­tin­ka­mo dy­džio se­nat­vės pen­si­ją. Šis dy­dis ne­ga­li ne­pri­klau­sy­ti nuo su­mo­kė­tų įmo­kų. To­dėl pe­ti­ci­ja bu­vo at­mes­ta.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vai už – K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). La­bai gra­ži idė­ja, pri­tar­ki­me.

PIRMININKAS. Taip, ta­čiau Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos nuo­mo­nė yra at­mes­ti. Bal­suo­ja­me dėl ko­mi­si­jos nuo­mo­nės at­mes­ti. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: už – 57, prieš – 1, su­si­lai­kė 2. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dai pri­tar­ta. At­si­pra­šau, bal­sa­vo 60. Siū­lo at­mes­ti.

 

17.54 val.

Mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių pir­mos re­gist­ra­ci­jos mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4132, Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 13 ir 14 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4133 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Į tri­bū­ną kvie­čiu V. Ąžuo­lą, ku­ris mums pri­sta­tys Mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių pir­mos re­gist­ra­ci­jos mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4132. Pra­šau.

Dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šis klau­si­mas ne­bu­vo įtrauk­tas į po­pie­ti­nę opo­zi­ci­nę dar­bo­tvarkę, tai kuo rem­da­mie­si, lai­kas bai­gė­si, jūs čia pra­de­da­te tvar­ky­ti dar­bo­tvarkę, ku­ri pa­pras­tai tvir­ti­na­ma iš pat ry­to?

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, ka­dan­gi ry­ti­nia­me po­sė­dy­je bu­vo pa­skelb­ta per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio ir opo­zi­ci­nė dar­bo­tvarkė bai­gė­si maž­daug prieš 20 mi­nu­čių, ėmė­me ki­tus klau­si­mus. Ši­tas klau­si­mas yra li­kęs iš ry­ti­nės dar­bo­tvarkės.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Blo­giau­siu at­ve­ju pra­šo­me per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Tą ga­li­me da­ry­ti, ka­dan­gi jau čia ki­tas po­sė­dis. Opo­zi­ci­jos var­du.

PIRMININKAS. Opo­zi­ci­jos var­du ne­sta­tu­ti­nis pra­šy­mas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ge­rai, tvar­ka. Jis frak­ci­jos. Kiek ži­nau, pri­ta­ria vi­sa opo­zi­ci­ja.

PIRMININKAS. Ge­rai. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pra­šy­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 63. Bal­sa­vo 63: už – 17, prieš – 43, su­si­lai­kė 3. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Ne? Penk­ta­da­lis nuo re­gist­ra­vi­mo­si. Taip, taip.

 

17.56 val.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. X-233 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4078 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. X-233 įvai­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4078. Kas pri­sta­to?

Dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau, In­gri­da.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Man tik­rai nė­ra ži­no­ma, ko­kia sta­tu­ti­ne nuo­sta­ta jūs šiuos klau­si­mus ap­skri­tai įtrau­kė­te į šį po­sė­dį, nes po­sė­džio lai­kas jau yra pa­si­bai­gęs. Po­sė­džio dar­bo­tvarkė bu­vo iki 17 val. 10 min. Mes jau da­bar tu­ri­me 18 va­lan­dą. Opo­zi­ci­jos dar­bo­tvarkė ne­si­bai­gė anks­čiau, ne­gu jūs gal­būt gal­vo­jo­te. Nė­ra vi­siš­kai jo­kio pa­grin­do trauk­ti į va­ka­ri­nę dar­bo­tvarkę klau­si­mus, ku­rie bu­vo iš­brauk­ti iš ry­ti­nės dar­bo­tvarkės, tiks­liau sa­kant, dėl ku­rių bu­vo pa­pra­šy­ta per­trau­kos. Ir net jei­gu jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kad šį klau­si­mą da­bar kaž­ko­kiu pa­grin­du jūs tu­ri­te pa­grin­dą svars­ty­ti, aš pra­šau bal­suo­ti dėl per­trau­kos.

PIRMININKAS. Taip, pra­šy­mas yra tei­sė­tas. O įtrau­kė­me la­bai pa­pras­tai, tie­siog po­sė­džio lai­kas bu­vo pra­tęs­tas ben­dru su­ta­ri­mu, ka­dan­gi dar trū­ko šiek tiek lai­ko pa­baig­ti vi­siems klau­si­mams, ku­rie dar li­ko. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­skai­ty­ki­te ste­nog­ra­mą, kai po­sė­dis pa­si­baigs. (Bal­sai sa­lė­je)

Ge­rai, ko­le­gos. Bal­suo­ja­me dėl per­trau­kos. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. (Bal­sai sa­lė­je) Frak­ci­jos var­du. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: už – 20, prieš – 40, su­si­lai­kė 3. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš no­rė­čiau, kad jūs ne­ma­ni­pu­liuo­tu­mė­te mū­sų nuo­mo­ne. Kai pa­si­bai­gė po­sė­džio lai­kas, jūs for­mu­la­vo­te klau­si­mą la­bai pa­pras­tai, bent jau aš tai tik­rai taip su­pra­tau ir dau­ge­lis mū­sų frak­ci­jos žmo­nių taip su­pra­to: kas už tai, kad pa­baig­tu­me šiuos klau­si­mus, ku­rie yra opo­zi­ci­jos dar­bo­tvarkėje.

PIRMININKAS. Ku­rie dar li­ko.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ku­rie bu­vo dar­bo­tvarkėje. Taip, bu­vo… O da­bar jūs, kaip kaž­koks bur­ti­nin­kas, trau­kia­te iš ki­še­nės zui­kį ir sa­ko­te: ma­to­te, aš tu­riu ki­še­nė­je zui­kį. Ne!

PIRMININKAS. Ge­rai. Dė­ko­ju už jū­sų nuo­mo­nę.

A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, kad ne­laks­ty­tų zui­kiai, kaip po­nas K. Ma­siu­lis sa­kė, gal tie­siog pa­skelb­ki­te bal­sa­vi­mą ir mes bal­suo­ki­me dėl po­sė­džio pra­tę­si­mo tol, kol bus tie­siog baig­ti svars­ty­ti vi­si klau­si­mai.

PIRMININKAS. A. Skar­džius. Pra­šau. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš, pri­tar­da­mas tam, kad, aiš­ku, rei­kė­tų bal­suo­ti ir nu­sta­ty­ti po­sė­džio lai­ką, kiek mes pra­tę­sia­me, bet no­rė­čiau pri­min­ti, kad dar li­ko ne vi­si iš­nag­ri­nė­ti re­zer­vi­niai klau­si­mai, ir la­bai svar­būs re­zer­vi­niai dar li­ko. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šau.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš žiū­riu į dar­bo­tvarkę, ku­rią ma­to da­bar Sei­mo na­riai, ir į tuos klau­si­mus, ku­rių mes ne­sa­me iš­nag­ri­nė­ję. Mes ne­sa­me iš­nag­ri­nė­ję kaž­ko­kio Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo dėl ap­lin­kos ter­ši­mo mo­kes­čio ir ki­tos sa­vai­tės dar­bo­tvarkės. Jo­kių ki­tų klau­si­mų po­pie­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje, su­si­ju­sių su mo­kes­čiais, ku­riuos mes ati­dė­jo­me ry­ti­nia­me po­sėdy­je, mes, de­ja, ne­ma­to­me. To­dėl jū­sų pa­siū­ly­mas ap­svars­ty­ti klau­si­mus iki pa­bai­gos bu­vo su­for­mu­luo­tas taip, kad mes ap­svars­to­me tuos klau­si­mus, ku­riuos da­bar ma­to­me, iki pa­bai­gos, o ne taip, kaip jums no­ri­si.

PIRMININKAS. T. To­mi­li­nas. Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Aš no­rė­čiau pa­kar­to­ti mū­sų frak­ci­jos pra­šy­mą pra­tęs­ti po­sė­dį, nes klau­si­mai bu­vo per­kel­ti į ki­tą po­sė­dį, tai mes tu­ri­me tei­sę juos svars­ty­ti. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Pra­šau bal­suo­ti. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, 17 val. 29 min. sto­vė­jau čia, tri­bū­no­je, ir jūs man be­kal­bant pa­pra­šė­te pra­tęs­ti po­sė­dį. Bet ta­me pra­tę­si­me jūs mi­nė­jo­te žo­džius „opo­zi­ci­jos klau­si­mams“. At­si­su­ki­te įra­šą, at­si­pra­šy­siu vie­šai, jei­gu to ne­bu­vo, jūs ir­gi tuo­met at­si­pra­šy­si­te. Bet yra ir mo­ra­li­nis as­pek­tas. Žmo­nės iš opo­zi­ci­jos, Sei­mo na­riai, už­si­ra­šė klaus­ti įsta­ty­mų tei­kė­jų ir jei­gu jie ži­no­tų, kad įsta­ty­mas pa­tei­kia­mas, tai bū­tų čia, bet tas są­mo­nin­gas del­si­mas, ta pras­me čia vyks­ta nak­ti­nė re­for­ma ir tai yra kon­kre­tūs Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­žei­di­mai, nes ši­tie įsta­ty­mų pro­jek­tai ne­ina su biu­dže­tu, o jų įsi­ga­lio­ji­mo da­ta yra sau­sio 1-oji. Tai bū­ki­te man­da­gūs prieš mo­kes­čių mo­kė­to­jus ir svars­ty­ki­te klau­si­mus, na, nor­ma­liai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pa­sta­bą. Kaip ži­no­te, Sei­mo na­riai pri­va­lo lan­ky­ti po­sė­džius ir juo­se da­ly­vau­ti, ir jo­kie pa­si­tei­si­ni­mai, kad kaž­kur tu­rė­jo iš­ei­ti ir ne­da­ly­vau­ti, čia ne­ga­lio­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Yra T. To­mi­li­no pra­šy­mas frak­ci­jos var­du bal­suo­ti dėl po­sė­džio pra­tę­si­mo. Kiek siū­lo­te pra­tęs­ti, To­mai To­mi­li­nai? Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Mes siū­lo­me pra­tęs­ti, kol baig­si­me vi­są dar­bo­tvarkę. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Siū­ly­mas pri­im­tas. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo. Frak­ci­jos var­du T. To­mi­li­nas siū­lo, kol pa­baig­si­me vi­sus klau­si­mus. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Bal­sa­vo 8… at­si­pra­šau, 61 Sei­mo na­rys: už – 44, prieš – 17, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Pra­tę­sia­me.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – T. To­mi­li­nas. Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi opo­zi­ci­jos at­sto­vai, la­bai pra­šau in­for­muo­ti ko­le­gas, kad grįž­tų į dar­bo vie­tas, nes mes to­liau svars­ty­si­me klau­si­mus. Tik­rai ga­li­me tech­ni­nę per­trau­ką pa­da­ry­ti tam, kad jū­sų žmo­nės grįž­tų, jei­gu jie no­ri pa­si­sa­ky­ti, vis­kas ge­rai, mes esa­me… (Bal­sai sa­lė­je) Opo­zi­ci­nė dar­bo­tvarkė ­bai­gta, da­bar ką tik pra­tę­sė­me po­sė­dį ir svars­ty­si­me klau­si­mus. Jei­gu rei­kia tech­ni­nės per­trau­kos, kad grįž­tų žmo­nės, sa­ky­ki­te, svars­ty­si­me.

PIRMININKAS. Ge­rai, nu­trau­kiu dis­ku­si­jas ir skel­biu ki­tą klau­si­mą, ku­ris yra li­kęs. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš su­pran­tu, kad mes da­bar tre­čią po­sė­dį pra­de­da­me? Bu­vo ry­ti­nis po­sė­dis, bu­vo opo­zi­ci­jos po­sė­dis, kur ir­gi bu­vo aiš­kiai su­ra­šy­ta dar­bo­tvarkė, ku­rią mes pa­tvir­ti­no­me, o da­bar at­si­ran­da kaž­koks tre­čias po­sė­dis? Ar taip? Jūs pa­aiš­kin­ki­te, ką mes čia da­bar vyk­do­me? Po­zi­ci­jos bal­sa­vi­mu kaž­ku­rį po­sė­dį pra­tę­sia­me, ku­rį? Ry­ti­nę pra­tę­sia­me? Jei­gu ry­ti­nį pra­tę­sia­me, tai vi­si klau­si­mai, dėl ku­rių čia no­ri­te, ati­dė­ti iki ki­to po­sė­džio. Jei­gu po­pie­ti­nį po­sė­dį, tai dar­bo­tvarkėje ši­tų klau­si­mų nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs pa­aiš­kin­ki­te, ką jūs čia, ko­kį ab­ra ka­dab­ra da­ro­te? Jū­sų tie cir­kai tik­rai tu­rė­tų liau­tis ir čia trauk­ti klau­si­mų kaip bur­ti­nin­kui iš ki­še­nių ne­ver­tė­tų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, ry­ti­nia­me po­sė­dy­je po­zi­ci­ja pa­pra­šė per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Ki­tas po­sė­dis vyks­ta da­bar ir šie klau­si­mai nag­ri­nė­ja­mi.

J. Ja­ru­tis. Pra­šau.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, kas jau kas, bet ko­le­ga Kęs­tu­tis, ne pir­mą kar­tą esan­tis Sei­me, ži­no Sta­tu­to nor­mas, nuo­sta­tas, tuo la­biau kad jei­gu yra pa­pra­šo­ma per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio ry­ti­nia­me po­sė­dy­je, ki­tas po­sė­dis yra po pie­tų. Bet, ko­le­gos, jei­gu jūs pa­var­go­te, tai ei­ki­te il­sė­tis, o mes dirb­si­me to­liau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. In­gri­da, pra­šau.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš pra­šau pir­mi­nin­ko aiš­kiai at­sa­ky­ti į klau­si­mą. Mes ką tik šia­me po­sė­dy­je bal­sa­vo­me dėl per­trau­kos dėl dvie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų. Po­sė­džio pra­tę­si­mas nė­ra nau­jas po­sė­dis, tai yra po­sė­džio pra­tę­si­mas. To­dėl aš no­riu pa­tvir­ti­ni­mo, kad mes pra­tęs­ta­me po­sė­dy­je svars­ty­si­me vi­sus ki­tus klau­si­mus ir vėl ne­grį­ši­me prie tų klau­si­mų, dėl ku­rių ką tik bal­sa­vo­me šia­me po­sė­dy­je.

PIRMININKAS. Po­sė­dis bu­vo pra­tęs­tas ben­dru su­ta­ri­mu prieš bai­gian­tis dar­bo­tvarkės lai­kui. Pra­tęs­da­mi lai­ką mes su­tei­kė­me man­da­tą nag­ri­nė­ti ki­tus klau­si­mus. Ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sai sa­lė­je)

Pra­šau, A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Pir­mi­nin­ke, bet mes ką tik pa­da­rė­me per­trau­ką dėl dvie­jų klau­si­mų. Jūs per mik­ro­fo­ną pa­skel­bė­te – pa­da­ry­ta per­trau­ka. Ši­tas pra­tę­si­mas nė­ra nau­jas po­sė­dis ir ne­im­pro­vi­zuo­ki­te. Tai­gi da­bar pra­šom pa­tvir­tin­ti tai, ko klau­sė I. Ši­mo­ny­tė: ar da­bar per pra­tęs­tą lai­ką mes ne­grį­ši­me prie tų klau­si­mų, dėl ku­rių ką tik pa­da­rė­me per­trau­ką, nes tie klau­si­mai yra nau­ji mo­kes­čiai ir juos per du kar­tus pra­tęs­tą lai­ką va­ka­re svars­ty­ti yra ma­žų ma­žiau­siai ne­adek­va­tu, jei­gu ši­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma sa­ve ger­bia.

PIRMININKAS. J. Ja­ru­tis. Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ko­le­gos, kaž­kaip bė­ga­te į prie­kį. Pa­pra­šė per­trau­kos dėl dvie­jų klau­si­mų, ta per­trau­ka yra pa­skelb­ta dėl tų dvie­jų klau­si­mų, dėl ku­rių par­pa­šė­te. Aš taip su­pran­tu, ma­nau, ir jūs taip su­pran­ta­te, ir pir­mi­nin­kas taip, tie­siog jūs ne­lei­do­te jam pa­sa­ky­ti. Tų dvie­jų klau­si­mų ne­svars­to­me, o ki­tus, ku­rie li­kę, šian­dien dėl pra­tę­si­mo mes pa­baig­si­me.

PIRMININKAS. Aš tai ir tu­riu min­ty, kad mes pra­tę­si­me šį po­sė­dį ir bū­tent tuos klau­si­mus, ku­rie dar li­ko, pa­baig­si­me. Dėl ku­rių pa­ė­mė­me per­trau­ką, prie jų šį po­sė­dį ne­grį­ši­me. (Bal­sai sa­lė­je)

Pra­šau, A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Dėl ve­di­mo tvar­kos. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ką tik pa­si­tei­ra­vau Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pa­ta­rė­jos, ar yra to­kių at­ve­jų, kad bu­vo svars­ty­ta, ar ga­li­ma į opo­zi­ci­nę dar­bo­tvarkę įtrauk­ti ati­dė­tus klau­si­mus ar­ba ki­tus klau­si­mus, tai bu­vo toks spren­di­mas, kiek ma­ne in­for­ma­vo, ro­dos, bu­vo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos spren­di­mas, kad ne­ga­li­ma įtrauk­ti. To­dėl la­bai pra­šau ne­eks­pe­ri­men­tuo­ti, nes tas klau­si­mas vėl at­si­durs Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je. Taip pat jūs ži­no­te at­ve­jus, ka­da Pre­zi­den­tas net­gi yra ve­ta­vęs įsta­ty­mų pro­jek­tus dėl pro­ce­dū­ri­nių pa­žei­di­mų. La­bai pra­šau jū­sų ne­da­ry­ti to­kių ga­li­mai pa­žei­di­mų.

Ir ki­tas da­ly­kas, frak­ci­jos var­du pra­šau dėl vi­sų klau­si­mų, ku­riuos jūs da­bar pa­skelb­si­te, per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Aš su­pran­tu, ga­li­ma, ne­ga­li­ma, bet mes iš kar­to pa­reiš­kia­me, kad tai yra ga­li­mai pro­ce­dū­rų pa­žei­di­mas. Tik­rai la­bai pra­šau, pir­mi­nin­ke, ne­eks­pe­ri­men­tuo­ti. Ki­tas po­sė­dis bus ki­tą sa­vai­tę, nes Sei­mas bal­sa­vo ati­dė­ti iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš tik pri­min­siu Sta­tu­tą, kad per­trau­kos ga­li­ma pra­šy­ti tik ta­da, kai pa­skel­bia­mas klau­si­mas. Eks­prom­tu dėl vi­sų klau­si­mų pa­skelb­ti ne­ga­li­ma.

Aš no­rė­čiau pa­baig­ti dėl ke­lių pa­sta­bų. Ka­dan­gi opo­zi­ci­jos dar­bo­tvarkė pa­si­bai­gė, aš tai pa­mi­nė­jau po­sė­džio me­tu, kad bai­gė­si dar­bo­tvarkė, ir to­liau nag­ri­nė­ja­me ki­tus klau­si­mus. Prieš­ta­rau­jan­čių sa­lė­je ne­bu­vo tuo me­tu. (Bal­sai sa­lė­je)

A. Ši­rins­kie­nė, pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų aš ma­nau, kad rei­kia per­ei­ti prie dar­bo­tvarkės klau­si­mų. Ly­giai taip pat jūs pra­šė­te ry­te į dar­bo­tvarkę įtrauk­ti pro­to­ko­li­nį nu­tari­mą, ku­ris li­ko ne­ap­svars­ty­tas. Li­ko ne­ap­svars­ty­tas ir ban­kų mo­kes­tis, ku­ris pra­dė­tas svar­sty­ti ry­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje. Tai ši­tuos pro­jek­tus bai­gia­me ir tai­kiai ei­na­me na­mo. Aš su­pran­tu, kad opo­zi­ci­ja no­ri vyk­dy­ti sa­bo­ta­žą, bet ma­ny­čiau, kad ne­rei­kia truk­dy­ti Sei­mui pro­duk­ty­viai dirb­ti.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis – A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, ne­si­pik­tin­ki­te. Ka­da bu­vo po­zi­ci­jos dar­bo­tvarkė, jūs pa­pra­šė­te iš po­zi­ci­jos dar­bo­tvarkės per­kel­ti klau­si­mus iki ki­to po­sė­džio, va­di­na­si, į opo­zi­ci­nę dar­bo­tvarkę. To­dėl, ko­le­gos, nė­ra ko pik­tin­tis.

PIRMININKAS. Nu­trau­kiu dis­ku­si­ją, bai­gia­me. Aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas, tu­riu to­kią tei­sę. To­dėl skel­biu ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą, ku­rio ne­bai­gė­me ry­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje, tai yra pro­jek­tas Nr. XIIIP-3… (Bal­sai sa­lė­je) Tuoj, mi­nu­tė­lę. At­si­pra­šau, ne tas nu­me­ris, pro­jek­tas Nr. XIIIP-4149.

 

18.10 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. rug­sė­jo 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2426 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VII (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4149 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Z. Je­dins­kį kvie­čiu į tri­bū­ną. At­si­pra­šau. Li­ko tik mo­ty­vai. Du – už, du – prieš. Mo­ty­vai už – A. Skar­džius. (Bal­sai sa­lė­je)

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas jau­nuo­li, sės­ki­te ir ne­truk­dy­ki­te kal­bė­ti dėl mo­ty­vų. Iš­trau­ki­te ran­kas iš ki­še­nės ir ne­žais­ki­te bi­li­jar­do. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, at­krei­piu dė­me­sį į tai, kad šian­dien Lie­tu­vos ban­kas ne­su­ge­ba kon­tro­liuo­ti ko­mer­ci­nių ban­kų, vyk­dy­ti sa­vo prie­vo­lės, nes ko­mer­ci­niai ban­kai Lie­tu­vo­je ge­ne­ruo­ja di­džiau­sią pel­ną iš vi­sų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių. Pa­ža­das tu­rė­ti na­cio­na­li­nį vals­ty­bi­nį ban­ką taip ir li­ko ne­įgy­ven­din­tas. Kei­tė­si prem­je­rai per vi­są ne­pri­klau­so­my­bės lai­ką. Aš ma­nau, kad tai įvy­ko ten­den­cin­gai. Mes ne­tu­ri­me na­cio­na­li­nio ban­ko, ku­ris taip pat sėk­min­gai, tik, aiš­ku, su ma­žes­nė­mis tar­pi­nin­ka­vi­mo mo­kes­čio su­mo­mis, ga­lė­tų žars­ty­ti 13 mlrd. na­cio­na­li­nio biu­dže­to lė­šų. O tas mo­kes­tis nė­ra pa­na­cė­ja.

Mes ma­to­me, kad Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ne­su­ge­ba už­tik­rin­ti kon­ku­ren­ci­nės ap­lin­kos tarp Lie­tu­vo­je vei­kian­čių ko­mer­ci­nių ban­kų, to­dėl sek­da­mi tik­rai po­zi­ty­viais kai­my­ni­nių vals­ty­bių pa­vyz­džiais mes ma­no­me, kad šis mo­kes­tis iš­ties tu­rė­tų bū­ti… įmo­nės, ge­ne­ruo­jan­čios di­džiu­lį pel­ną, taip pat tu­rė­tų pri­si­dė­ti prie mū­sų biu­dže­to po­rei­kių. To­dėl iš es­mės pri­ta­riu ir pa­si­sa­kau už, kad tas klau­si­mas bū­tų pra­dė­tas svars­ty­ti, o Sei­mas pri­ims ga­lu­ti­nį spren­di­mą, ko­kio dy­džio tai bū­tų mo­kes­tis.

PIRMININKAS. Gab­rie­liau, ar no­ri­te dėl ve­di­mo tvar­kos? Dėl ve­di­mo tvar­kos? Ne, jau ne­no­ri­te. Ačiū.

Mo­ty­vai prieš – A. Anu­šaus­kas, nė­ra. K. Gla­vec­kas, nė­ra. I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū. Kaip sa­ko­ma, pras­tam šo­kė­jui ir cen­tri­nis ban­kas truk­do. Šio pro­jek­to ini­cia­to­riai ne vie­ną kar­tą pa­de­monst­ra­vo, kad jie ne­la­bai, tie­są sa­kant, ži­no, ką jie no­ri ap­mo­kes­tin­ti, ir ne­la­bai, tie­są sa­kant, ži­no, ko­kios bus to spren­di­mo pa­sek­mės. Mes gir­di­me la­bai daug dis­ku­si­jų apie tai, kad kaž­kas ban­ko­ma­tų skai­čių ma­ži­na, sky­rius už­da­ro, kon­ku­ren­ci­ja ma­ža. Kaip toks mo­kes­tis ga­li šią pa­dė­tį pa­keis­ti, yra tie­siog ne­su­vo­kia­ma, ne­va šis mo­kes­tis ap­mo­kes­ti­na ne pel­ną, ne ko­kias nors va­do­vų pa­ja­mas, kur ten gal­būt už­dir­ba la­bai di­de­lius at­ly­gi­ni­mus ban­kuo­se, o yra ele­men­ta­rus ak­ty­vų mo­kes­tis, ku­rį per­kel­ti… Jau sa­kiau, kas ir bu­vo ci­tuo­ta: mo­kes­čius vi­sa­da mo­ka žmo­nės. Kai žmo­nės sa­ko, kad ap­mo­kes­tin­ki­me kor­po­ra­ci­jas, tai yra di­džiau­sia me­la­gys­tė, ko­kią tik ga­li­ma su­gal­vo­ti. Vi­sa­da yra klau­si­mas, ko­kie žmo­nės su­mo­kės mo­kes­tį. Tai nie­kas dar nie­kaip pa­grįs­tai ne­su­ge­bė­jo įro­dy­ti, kad to­kio di­zai­no mo­kes­tį su­mo­kės tie žmo­nės, ku­rie yra šių ban­kai ak­ci­nin­kai bent jau.

Tai­gi siū­lau ne­pri­tar­ti ši­to klau­si­mo svars­ty­mui. Juo la­biau kad vyks­ta be ga­lo ne­etiš­kas da­ly­kas, kai pro­jek­tas, ku­rį tei­kia net ne Vy­riau­sy­bė, o at­ski­ri Sei­mo na­riai, yra įtrau­kia­mas į biu­dže­to pa­ke­tą, ne­aiš­ku ko­kiais pa­grin­dais Vy­riau­sy­bė su­pla­nuo­ja pa­ja­mas. Tai jei­gu Vy­riau­sy­bė ma­no, kad toks spren­di­mas yra rei­ka­lin­gas, ji tu­ri tu­rė­ti pi­lie­ti­nės dva­sios ir stip­ry­bės to­kį pro­jek­tą Sei­mui ir pa­teik­ti svars­ty­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už mo­ty­vus. Mo­ty­vai už – R. J. Da­gys. Nė­ra. V. Ąžuo­las. Pra­šom.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, gal per daug emo­ci­jų lie­ja­me už ir prieš, bet tur­būt vi­sa­da vis­ką ga­li­ma iš­si­aiš­kin­ti pri­ta­rus po pa­tei­ki­mo, kai klau­si­mas pa­ten­ka į ko­mi­te­tus, ta­da vis­kas bū­na iš­si­aiš­ki­na­ma ir jau nu­spren­džia­ma, ar yra tin­ka­mas, ar ne­tin­ka­mas, ar rei­kia ko­re­guo­ti. Kaip be­bū­tų, dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to taip pat tu­rė­si­me pa­pra­šy­ti ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, Vy­riau­sy­bė taip pat pa­sa­kys sa­vo nuo­mo­nę ir ta­da, pa­svė­rę vi­sus už, prieš, nu­sprę­si­me, ką to­liau da­ry­ti. Ko­le­gos, kvie­čiu bal­suo­ti už ir per­kel­ti dar­bą į ko­mi­te­tus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl šio nu­ta­ri­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 43, prieš – 12, su­si­lai­kė 6. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

18.16 val.

Fi­nan­sų rin­kos da­ly­vių mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3948, Mo­kes­čių admi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3949 (pa­tei­ki­mas)

 

Į tri­bū­ną kvie­čiu Z. Je­dins­kį. T. To­mi­li­nas – dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau. At­si­pra­šau, Fi­nan­sų rin­kos da­ly­vių mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3948 ir jo ly­di­ma­sis tei­sės ak­to pro­jek­tas.

Pra­šau. Dėl ve­di­mo tvar­kos – T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du pra­šo­me pus­va­lan­džio per­trau­kos.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Frak­ci­jos var­du siū­lo pu­sės va­lan­dos per­trau­ką. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai: už – 43, prieš – 15, su­si­lai­kė 1. Per­trau­kai pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Tu­riu tik vie­ną žo­dį jums, val­dan­tie­ji, – klou­na­da. (Bal­sai sa­lė­je)

 

18.17 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl pa­grin­di­nio ko­mi­te­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mokes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4033 svars­ty­ti pa­kei­ti­mo“ pri­ėmi­mas

 

PIRMININKAS. Tuoj, mi­nu­tę. Re­zer­vi­nis 7 klau­si­mas – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo dėl Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4033 svarstyti. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas – J. Imb­ra­sas. Pra­šau.

J. IMBRASAS (LGF). Dė­kui, pri­mi­nin­ke. Ko­le­gos, pri­sta­tau pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą, ku­rio es­mė la­bai pa­pras­ta. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas krei­pia­si į ger­bia­mą Sei­mą, kad bū­tų pri­tar­ta pa­skir­ti pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą to­liau nag­ri­nė­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Su Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku tai yra su­de­rin­ta, ben­dras val­dan­čio­sios dau­gu­mos pri­ta­ri­mas lyg ir tu­rė­tų bū­ti, to­dėl pra­šau jū­sų pri­ta­ri­mo. O mo­ty­vai bū­tų pa­pras­ti. Tai yra šio ko­mi­te­to nag­ri­nė­ji­mo sri­tis, įsta­ty­mas la­bai iš­sa­mus ir pla­tus, la­bai daug įvai­riau­sių sank­ci­jų ti­pų, tiek pi­ni­gi­nių, tiek ki­to­kių, to­dėl ti­kiuo­si jū­sų pri­ta­ri­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai už – V. Ąžuo­las. Pra­šau.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­ly­čiau pri­tar­ti šiam nu­ta­ri­mui. Ži­no­ma, įsta­ty­mas la­bai svar­bus, la­bai pla­tus ir di­de­lis, ap­iman­tis ne tik mo­kes­čius, bet ir įvai­rias tar­šas, įvai­rias gru­pes, ku­rios už tai tu­rės mo­kė­ti. Bet, ži­no­ma, nė­ra pro­ble­mos, ga­li­me da­ry­ti ir ben­d­rus klau­sy­mus, ir ben­dras dis­ku­si­jas, ir at­si­žvelg­ti į vi­sas pu­ses. Siū­lau pri­tar­ti šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio nu­ta­ri­mo.

Bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai: už – 45, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 11. Pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas pri­im­tas.

To­liau… Ai, ge­rai, dar pa­mi­nė­siu, kad kur bu­vo se­niau pa­grin­di­nis BFK, tai da­bar ta­po Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Tie­siog su­si­kei­tė vie­to­mis.

 

18.20 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2019-11-11–2019-11-15) – 2019 m. lap­kri­čio 12 d. (ant­ra­die­nio) ir lap­kri­čio 14 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios lap­kri­čio 11 die­ną, po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Pra­ne­šė­ja – R. Baš­kie­nė. Pra­šau.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­lie­ji ko­le­gos, ki­tą sa­vai­tę iš­ties lau­kia la­bai daug įsta­ty­mų pro­jek­tų svars­ty­mo. Ant­ra­die­nį, jei­gu su­de­rin­si­me su ko­le­ga R. Že­mai­tai­čiu, ka­dan­gi su­rink­ti pa­ra­šai, tai ry­ti­nia­me po­sė­dy­je yra pla­nuo­ja­ma jo at­sta­ty­di­ni­mo pro­ce­dū­ra. Tam teks skir­ti ati­tin­ka­mą lai­ką, ku­ris nu­ma­ty­tas Sta­tu­te, bet ly­gia­gre­čiai ir dar­bo­tvarkėje mes tai esa­me fik­sa­vę. Ak­ci­nių ben­dro­vių, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so, Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo, Odon­to­lo­gi­nės prak­ti­kos, Far­ma­ci­jos, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos, Šei­mos stip­ri­ni­mo, Dar­bo ko­dek­so ir dau­ge­lio ki­tų įsta­ty­mų svars­ty­mai.

Taip pat no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad dėl Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos iš pre­zi­den­tū­ros at­ei­na nu­ta­ri­mas, vyks pa­tei­ki­mas. To­liau. Kaip ir pra­ne­šiau šian­dien po­sė­džio pra­džio­je, Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tas grą­ži­na­mas ir tu­rė­si­me pa­tei­ki­mą. J. V. Žu­kas pa­teiks Pre­zi­den­to var­du. Taip pat ly­di­mie­ji ir pa­grin­di­nis Bū­ti­nų­jų prie­mo­nių, skir­tų ap­sau­go­ti nuo tre­čių­jų ša­lių ne­sau­gių bran­duo­li­nių elek­tro­ni­nių ke­lia­mų grės­mių įsta­ty­mo pro­jek­tas. Teiks Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas. Taip pat ly­di­mie­ji: Sau­gios lai­vy­bos, Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų įsta­ty­mų pro­jek­tai, tei­kia­mi mi­nist­rų. K. Ma­žei­kos – Lau­ki­nės au­ga­li­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas, Sei­mo na­rių ini­cia­ty­vos ir Sei­mo sta­tu­to pa­kei­ti­mai.

Tie­sa, tu­riu ak­cen­tuo­ti, L. Sta­ce­vi­čiaus pra­šy­mu iš­brau­kia­mas Dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jos ir ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų pro­jek­tas, ku­ris bu­vo jau įra­šy­tas į dar­bo­tvarkę, ta­čiau jis pra­šo dar pa­to­bu­lin­ti. Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mai, yra siū­ly­mas taip pat svars­ty­ti, nes ko­mi­te­tai jau pri­ta­rė, ir So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Ket­vir­ta­die­nį pri­imi­nė­si­me tuos įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­riuos šian­dien svars­tė­me: Var­to­to­jų tei­sių, Pro­ku­ra­tū­ros, dėl ku­rio Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to ati­tin­ka­mos iš­va­dos, Ak­ci­nių ben­dro­vių, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio ap­rū­pi­ni­mo. Ir ga­liau­siai Miš­kų įsta­ty­mo svars­ty­mas, ku­rio šian­die­ną pa­da­rė­me per­trau­ką. Ir pri­imi­nė­si­me bei svars­ty­si­me Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tą, apie ku­rį kal­bė­jau kaip grą­žin­tą Pre­zi­den­to. Ne­ma­žai įsta­ty­mų svars­ty­mų ir pa­tei­ki­mų. Pa­tei­ki­mus pra­šo mū­sų įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę mi­nist­rai – Vals­ty­bės ap­sau­gos, Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mus, daug ly­di­mų­jų – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos rin­ki­mų, Sei­mo na­rių ini­cia­ty­vos.

Taip pat dar vie­nas svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­rį pra­šo­me įra­šy­ti į ki­tos sa­vai­tės dar­bo­tvarkę, jis mo­ra­liai svar­bus – Jo­no Pau­liaus II me­tų pa­skel­bi­mas, ka­dan­gi šimt­me­tį mi­nė­si­me ki­tais me­tais.

Ne­skai­čiau vi­sų, bet įsta­ty­mų pro­jek­tų gau­sa iš­ties di­džiu­lė ir pra­šy­mas mū­sų vi­sų su­si­telk­ti dar­bui. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­ma ko­le­ge, ma­no klau­si­mas yra dėl Pre­zi­den­to pa­tai­sų. Ka­dan­gi jos ap­skri­tai su­si­ju­sios su biu­dže­tu, kaip, jū­sų ma­ny­mu, mes ga­lė­tu­me jas svars­ty­ti? Jūs, kaip pa­ty­ru­si Sei­mo va­do­vy­bės na­rė, gal tu­ri­te pa­ta­ri­mų, nes ne vi­sai ti­pi­nė si­tu­a­ci­ja? Kaip ir biu­dže­ti­niai pa­kei­ti­mai…

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju.

T. TOMILINAS (LVŽSF). …bet kartu ir ne vi­sai.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, ka­dan­gi tai bu­vo at­ski­ri įsta­ty­mų pro­jek­tai, šiuo at­ve­ju ne­svar­bu, kas yra tei­kė­jas, ar mi­nist­ras, ar Pre­zi­den­tas, ar Sei­mo na­rys, jie bu­vo pa­teik­ti, juos svars­to ko­mi­te­tas. Ko­mi­te­tas ati­tin­ka­mai ver­ti­na ir mes tu­ri­me su­lauk­ti taip pat, ko pa­pra­šė ir ko­mi­te­tai, ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. To­dėl svars­ty­mas bū­tų tie­siog ta pa­čia tvar­ka, kaip ir vyk­do­mas svars­ty­mas vi­sų ki­tų tei­sės ak­tų. O ar bū­si­mi su­jun­gi­mai, ar ati­tin­ka­mai svars­ty­mo me­tu iš­ryš­kė­sian­tys ki­ti ak­cen­tai – ma­ty­si­me ei­go­je.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, aš no­rė­čiau pra­tęs­ti po­no T. To­mi­li­no klau­si­mą, nes iš tie­sų yra ke­li niu­an­sai. Vie­nas, Pre­zi­den­to pa­teik­ti siū­ly­mai yra ne­įtrauk­ti į biu­dže­to pro­jek­tą, ant­ras da­ly­kas, mes vis dar ne­tu­ri­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dų. Ar ga­li­te šiek tiek pa­aiš­kin­ti, gal­būt ben­drau­ja­te dau­giau su Vy­riau­sy­be nei opo­zi­ci­ja, ka­da mes ga­li­me ti­kė­tis tos Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ir ka­da ko­mi­te­tas jau ga­lės pra­dė­ti juos svars­ty­ti, nes iš tik­rų­jų dar prieš pri­imant spren­di­mus ko­mi­te­te bus rei­ka­lin­gi ir la­bai rim­ti klau­sy­mai, nes yra la­bai la­bai daug su­si­ju­sių as­me­nų, ku­riuos tai lie­čia?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Taip, Vy­riau­sy­bės iš­va­dos jau yra pa­pra­šy­ta. Kaip jūs ži­no­te tvar­ką, Sei­mo val­dy­bos po­sė­dy­je krei­pia­si ko­mi­te­tai ir, val­dy­bos spren­di­mu, yra pra­šo­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Tas pro­ce­sas jau yra įvy­kęs – Vy­riau­sy­bės iš­va­dos pa­pra­šy­ta. To­li­mes­nė ei­ga, klau­sy­mai, dis­ku­si­jos čia, ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je, – vi­sa tai bus jau ko­mi­te­tų svars­ty­mo me­tu ir ple­na­ri­nio po­sė­džio svars­ty­mo me­tu.

Klau­sy­mus jūs ga­li­te reng­ti, jei­gu ko­mi­te­tas nu­ma­tys to­kią bū­ti­ny­bę, bet, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tai yra jū­sų ko­mi­te­tų veik­los sri­tis. Da­bar pa­sa­ky­ti, vie­naip ar ki­taip, kaip elg­tis ko­mi­te­tui, iš­ties ne­ga­liu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl dar­bo­tvarkės.

Bal­sa­vo 53 Sei­mo na­riai: už – 43, prieš – 1, su­si­lai­kė 9. Dar­bo­tvarkė pa­tvir­tin­ta.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mų nė­ra. Li­ko vie­nas klau­si­mas. Da­ro­me tech­ni­nę per­trau­ką iki 18 val. 46 min.

 

Per­trau­ka

 

18.46 val.

Fi­nan­sų rin­kos da­ly­vių mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3948, Mo­kes­čių admi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3949 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau už­im­ti sa­vo dar­bo vie­tas. Pra­ėjo per­trau­kos pus­va­lan­dis. Į tri­bū­ną kvie­čiu Z. Je­dins­kį, jis mums pa­teiks Fi­nan­sų rin­kos da­ly­vių mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3948 ir jo ly­di­mą­jį tei­sės ak­tų pro­jek­tą. Pra­šom.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Mes ir­gi pa­si­mo­ko­me iš kon­ser­va­to­rių ir šian­dien vyk­do­me nak­ti­nę re­for­mą, tik su tuo skir­tu­mu, kad kon­ser­va­to­riai ma­ži­na pen­si­jas, ma­ži­na iš­mo­kas, o mes, at­virkš­čiai, no­rė­tu­me pa­di­din­ti. Lie­tu­vo­je vei­kian­tys ban­kai ir už­sie­nio ban­kų fi­lia­lai per­nai už­dir­bo 358 mln. eu­rų gry­no­jo pel­no, o prie vals­ty­bės iš­lai­ky­mo mo­kes­čiais pri­si­de­da men­kai. Ban­kų sis­te­mos tur­tas sie­kia 28,6 mlrd. eu­rų. 2018 me­tų pa­bai­go­je ban­kuo­se lai­ko­mų klien­tų in­dė­lių su­ma sie­kė 22,3 mlrd. eu­rų. Iš ko­mi­si­nių ban­kai gau­na 30 % pa­ja­mų. Lie­tu­vo­je vei­kian­čios fi­nan­sų įstai­gos ir ban­kai nuo­lat di­di­na at­lie­ka­mų ope­ra­ci­jų įkai­nius sa­vo klien­tams. Di­di­na pa­sko­lų pa­lū­ka­nas bei kai­nas, ap­ri­bo­ja bei ap­mo­kes­ti­na Lie­tu­vos žmo­nių pri­ėji­mą prie sa­vo pi­ni­gų. Ban­kai el­gia­si per­ne­lyg ne­at­sa­kin­gai, siek­da­mi di­din­ti sa­vo pel­ną Lie­tu­vos žmo­nių są­skai­ta, ir neat­si­žvel­gia į so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą bei vi­suo­me­nės in­te­re­są. Bū­ti­na už­tik­rin­ti, kad ban­kai tap­tų rim­tais mo­kes­čių mo­kė­to­jais Lie­tu­vo­je.

2019 me­tais rug­sė­jo mė­ne­sį „Lie­tu­vos ry­te“ („Ver­slas“) pa­si­ro­dė A. Bru­žins­kai­tės strai­ps­nis pa­va­di­ni­mu „Lie­tu­vo­je vei­kian­tys ban­kai žars­to to­kį pel­ną, kad nu­šluos­tė no­sį ko­ne vi­sai Eu­ro­pai“. Pa­sak au­to­rės, du ro­dik­liai Lie­tu­vą iš­sky­rė iš Eu­ro­pos vals­ty­bių: ab­so­liu­tus skur­do ly­gis ir ban­kų pel­nas. 2019 me­tais pa­skelb­ta, kad skur­de skęs­ta ko­ne kas de­šim­tas Lie­tu­vos gy­ven­to­jas. Yra ir ki­tas ro­dik­lis, ku­ris Lie­tu­vą iš­sky­rė ko­ne vi­so­je Eu­ro­pos erd­vė­je. Pa­gal ban­kų pel­ną nu­šluos­to­me no­sį ne tik Lat­vi­jai ar dau­gu­mo­je sri­čių mus len­kian­čiai Estijai, bet ir ko­ne vi­soms Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bėms. Ban­kų pel­nas Lie­tu­vo­je yra vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je, o pir­mo­jo ket­vir­čio duo­me­nys ro­do, kad Lie­tu­va Eu­ro­pos Są­jun­gos ban­kų už­dar­bio vi­dur­kį vir­ši­ja net du su pu­se kar­to.

Eko­no­mis­tas R. La­zut­ka tei­gia, kad pa­grin­di­nė to­kio di­de­lio Lie­tu­vos ban­ko pel­nin­gu­mo prie­žas­tis yra kon­ku­ren­cin­gu­mo ne­bu­vi­mas ir vals­ty­bės ap­si­lei­di­mas. Ban­kai su­si­kū­rė pa­lan­kias są­ly­gas, nes kon­ku­ren­ci­jos rin­ko­je be­veik nė­ra. Tą pri­pa­žįs­ta ir cen­tri­nis ban­kas. Kai to­kia pa­dė­tis, jie ga­li di­din­ti kai­nas, kiek tik no­ri. Eko­no­mis­tai tai va­di­na oli­go­po­li­ne rin­ka. R. La­zut­ka pa­žy­mė­jo, kad pa­grin­di­nis fak­to­rius, ga­lin­tis kon­tro­liuo­ti to­kį di­de­lį ban­kų už­dar­bio au­gi­mą, yra vals­ty­bė. Ta­čiau čia jis įžvel­gė pa­ra­dok­sų. Anot R. La­zut­kos, val­džios as­me­nys bi­jo ban­kų, o ban­kams dir­ban­tys eko­no­mis­tai juos kaip­mat iš­juo­kia, kai kal­ba pa­si­su­ka apie sie­kį su­kon­tro­liuo­ti ban­kų sa­vi­va­lę. Vals­ty­bė ga­lė­tų ir tu­rė­tų įkur­ti vals­ty­bi­nį ban­ką, ta­čiau ši min­tis vie­šai at­me­ta­ma. Ka­dan­gi ver­slas la­bai su­si­jęs su val­džia, jie tie­siog ku­ria pa­lan­kų ban­kų vaiz­dą ir tam tik­rą eko­no­mi­nę po­li­ti­ką, kad vals­ty­bė ne­rink­tų di­de­lių mo­kes­čių iš tų, ku­rie gau­na di­de­les pa­ja­mas. Ban­kai tie­siog tu­rė­tų su­mo­kė­ti di­des­nius mo­kes­čius ir su­rink­to­mis lė­šo­mis ga­lė­tų pa­rem­ti so­cia­li­nę sri­tį, svei­ka­tos ap­sau­gą, švie­ti­mą ir gy­ny­bos kaš­tus.

Gy­ny­bai, kaip mes vi­si ži­no­me, šiais me­tais bus skir­ta apie 2 % nuo BVP, bet 2 % nuo BVP yra 10 % nuo mū­sų biu­dže­to, tai yra apie mi­li­jar­dą. To­dėl ky­la klau­si­mas, ko­dėl ban­kai ne­ga­li pa­si­da­lin­ti sa­vo pel­nu vals­ty­bės ge­ro­vei, gy­ny­bai, vai­ku­čiams, pen­si­nin­kams? Ta­čiau sar­gi­niai šu­nys, iš­lai­ko­mi ban­kų, su­ku­ria at­mo­sfe­rą ži­niask­lai­dai ir po­li­ti­kai, iš bai­mės pri­si­tai­ko, tei­gia R. La­zut­ka. Vals­ty­bi­nis ban­kas, pa­sak eko­no­mis­tų, tik­rai ga­lė­tų vi­sa­pu­siš­kai at­lik­ti tas pa­slau­gas, ku­rias šiuo me­tu at­lie­ka ko­mer­ci­niai ban­kai. Pa­de­da­mi ban­kų, žmo­nės iš „Sod­ros“ gau­na pen­si­jas, vie­nas ki­tam per­ve­da pi­ni­gus, už­si­i­ma in­ter­ne­ti­ne pre­ky­ba, per­ka bi­lie­tus, ke­lio­nes ir pa­na­šiai. Vi­sa tai ga­lė­tų da­ry­ti vals­ty­bi­nis ban­kas, ku­ris ne­sie­kia pel­no. Jo są­nau­dos bū­tų ma­žes­nės ir at­si­ras­tų kon­ku­ren­ci­ja da­bar­ti­niams ban­kams, ku­rie ne­ga­lė­tų taip smar­kiai kel­ti pa­sko­lų kai­nų, ką da­ro da­bar, pa­si­žval­gy­da­mi vie­nas į ki­tą. Al­ter­na­ty­vą pa­siū­lė R. La­zut­ka.

Pro­jek­to tiks­las yra pa­pil­do­mos vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos, ku­rio­mis bū­tų fi­nan­suo­ja­mos iš­lai­dos so­cia­li­nėms reik­mėms, iš­mo­kos vai­kams, šei­mos kor­te­lės pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mui, pen­si­jų di­di­ni­mui ir ki­tiems vals­ty­bės po­rei­kiams ten­kin­ti. Pro­jek­tas nu­ma­to di­des­nį nei iki šiol fi­nan­si­nių ins­ti­tu­ci­jų pri­si­dė­ji­mą prie ša­lies biu­dže­to pa­ja­mų.

Mo­kes­čio ba­zė yra vi­du­ti­nis me­ti­nis tur­tas (ak­ty­vai), iš­sky­rus lė­šas cen­tri­nia­me ban­ke, sko­li­ni­mas vals­ty­bei, gry­nuo­sius pi­ni­gus, ma­te­ria­lus ar ne­ma­te­ria­lus tur­tas, nuo­sa­vos lė­šos, skai­čiuo­ja­mas kaip pra­ėju­sių ka­len­do­ri­nių me­tų ke­tu­rių ket­vir­čių pa­bai­gos tur­to ver­tės pa­pras­ta­sis vi­dur­kis, vir­ši­jan­tis 300 mln. eu­rų.

At­sa­ky­da­mas į klau­si­mą ger­bia­mai A. Ar­mo­nai­tei, aš pa­sa­kiau, ko­dėl bu­vo pa­ko­re­guo­tas šis įsta­ty­mas. Šis įsta­ty­mas pa­ko­re­guo­tas da­ly­vau­jant VMI, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, cen­tri­nio ban­ko at­sto­vams ir bū­tent bu­vo to­kie pa­kei­ti­mai, kad ap­mo­kes­ti­ni­mo kar­te­lė ke­lia­ma nuo 100 mln., nuo pra­di­nio va­rian­to, iki 300 mln. Fi­nan­sų rin­kos da­ly­vių mo­kes­čio ba­zei tai­ko­mas 0,03 % ta­ri­fas, pra­di­nia­me va­rian­te bu­vo 0,0334. Vie­nas iš pa­grin­di­nių pa­kei­ti­mų yra bū­tent įves­tos iš­ly­gos, kur ne­bus tai­ko­mas tas mo­kes­tis, ku­rį aš mi­nė­jau.

Da­bar at­sa­kau į man už­duo­tą klau­si­mą dėl to, kas yra ak­ty­vai, pa­sy­vai ir pa­na­šiai. Aiš­ku, tie, ku­rie už­da­vė ši­tą klau­si­mą, vi­sa pa­gar­ba jiems, pui­kiai su­pran­ta, apie ką kal­ba­ma. Jie ma­ne eg­za­mi­na­vo, ačiū už tai, bet ma­nau, kad pri­imant spren­di­mą dėl to, ar pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ar ne, at­sa­ky­mas į šį klau­si­mą ne­tu­rės jo­kios reikš­mės. Bet Sei­mo na­riams, ma­nau, vis dėl­to pa­grin­di­nius da­ly­kus rei­kė­tų ži­no­ti. Ban­ko tur­tas tai yra ak­ty­vai, ku­riems pri­klau­so gry­nie­ji pi­ni­gai, ban­ko su­teik­tos pa­sko­los, įsi­gy­tas tur­tas. Pa­sy­vo da­liai pri­klau­so ban­ko nuo­sa­vos lė­šos, in­dė­li­nin­kų įna­šai, in­dė­liai iki pa­rei­ka­la­vi­mo. Bet kad su­pras­tu­me kuo pa­pras­čiau, aš tie­siog pa­ci­tuo­siu, kaip čia tiks­liai skam­ba: „Ko­mer­ci­nio ban­ko ak­ty­vai – tai gry­nų­jų ir ne­gry­nų­jų pi­ni­gų, lė­šų bei ver­ty­bi­nių po­pie­rių, į ku­riuos bu­vo in­ves­tuo­tos ban­ko pi­ni­gi­nės lė­šos, su­ma. Ban­ko ak­ty­vams pri­ski­ria­mas ir jo ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas bei ki­ta nuo­sa­vy­bė. Ko­mer­ci­nio ban­ko pa­sy­vai – tai pa­im­tų ban­ko pa­sko­lų ir sko­li­ni­mų įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­rie su­si­da­rė pri­trau­kiant pi­ni­gi­nes lė­šas, su­ma tai ver­tei, ku­ria ban­kas kam nors sko­lin­gas.“ Ir tiek.

Da­bar apie tai, kaip pa­ly­gin­ti… Gal iš kar­to at­sa­ky­siu į tą klau­si­mą, ku­ris bus už­duo­tas. Ko­kios bus pa­sek­mės? Ban­kų gąs­di­ni­mai, ban­kų at­sto­vų gąs­di­ni­mai, kad pa­di­dės pa­lū­ka­nos, kad už tai su­mo­kės gy­ven­to­jai. Sei­mo na­rių bu­vo to­kių nuo­gąs­ta­vi­mų. Aš at­sa­ky­siu la­bai pa­pras­tai. Tai yra tie­siog ban­kų, ban­ki­nin­kų, jų at­sto­vų pri­mi­ty­vus gąs­di­ni­mas, pri­mi­ty­vus šan­ta­žas. Kad ši­to ne­įvyk­tų, yra vie­nas la­bai pa­pras­tas ke­lias – rei­kia di­din­ti kon­ku­ren­ci­ją. Jei­gu ban­kai mo­kės dau­giau pa­lū­ka­nų, kai ku­rie ban­kai, jei­gu ap­si­spręs, tai pa­gal eko­no­mis­tą R. La­zut­ką… ko­dėl tie, ku­rie taip ma­no, gal­vo­ja, kad vi­si ban­kai tuo pa­si­nau­dos? Gal at­si­ras to­kių ban­kų, ku­rie ne­di­dins pa­lū­ka­nų, va­di­na­si, jie pri­trauks dau­giau klien­tų. Ki­ta ver­tus, bus su­da­ry­tas lau­kas ma­žes­niems ban­kams, ku­rių ne­pa­lies ši­tas ap­mo­kes­ti­ni­mas, ir tuo pa­čiu me­tu bus di­di­na­ma kon­ku­ren­ci­ja.

Dar ky­la klau­si­mas, ypač man, toks: ko­dėl ban­kai taip žiau­riai ne­no­ri pa­si­da­lin­ti sa­vo pel­nu? Jei­gu jie už­dir­ba per me­tus 350 mln. eu­rų, tai pa­gal mū­sų skai­čia­vi­mus, jei­gu bus pri­tar­ta ši­tam mo­kes­čiui, ban­kai tie­siog tu­rės su­mo­kė­ti apie 50–60 mln. eu­rų. Pa­sak Ban­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to po­no M. Za­la­to­riaus, per­nai ban­kai tik di­vi­den­dams su­mo­kė­jo treč­da­lį gry­no­jo pel­no. Tai ar ban­kams ne­rū­pi mū­sų gy­ny­bos rei­ka­lai, mū­sų pi­lie­čių ge­ro­vė, jie gal­vo­ja tik apie pel­ną? Sa­ky­ki­me, jei­gu ban­kams ne­rū­pi nei mū­sų gy­ny­bos rei­ka­lai, nei mū­sų pi­lie­čių ge­ro­vė ir vis dėl­to pa­si­nau­dos, pa­di­dins tas pa­lū­ka­nas, mo­kes­čius, tai yra vie­nas la­bai pa­pras­tas spren­di­mo bū­das, ku­rį pa­siū­lė eko­no­mis­tas po­nas R. La­zut­ka, – įkur­ti Lie­tu­vos vals­ty­bi­nį ko­mer­ci­nį ban­ką…

PIRMININKAS. Lai­kas.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). …ku­ris au­to­ma­tiš­kai su­re­gu­liuos ši­tuos rei­ka­lus. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš su­pran­tu jū­sų ne­apy­kan­tą ban­kams. Aš ir­gi ne­spin­du­liuo­ju mei­le ir, ma­tyt, ne­la­bai su­ras­tu­me čia žmo­gaus ar už ši­to pa­sta­to žmo­gaus, ku­ris tik­rai džiau­gia­si ban­kais. Pa­aiš­ki­ni­mas yra la­bai pa­pras­tas. Ban­kai Lie­tu­vo­je yra la­bai už­kė­lę pa­lū­ka­nų nor­mas, ypač būs­to pa­sko­lų pa­lū­ka­nų nor­mas, ge­ro­kai aukš­čiau ne­gu ki­to­se ša­ly­se. Eu­ro zo­nos vi­dur­kis yra, kaip ry­ti­nia­me po­sė­dy­je kal­bė­jo­me, 1,48 %, Lie­tu­vo­je yra 2,44 %. Lie­tu­vo­je, no­rint įsi­gy­ti būs­tą, pa­lū­ka­nos maž­daug pus­an­tro kar­to di­des­nės ne­gu eu­ro zo­no­je. Tai aki­vaiz­du, kad nie­kas dėl to la­bai ne­si­džiau­gia. Da­bar pri­ėmus spren­di­mą, pa­ci­tuo­siu po­ną Z. Je­dins­kį, ku­ris pri­sta­tė ban­kų mo­kes­tį ir kaip pa­sek­mę aiš­ki­na, kad gal at­si­ras ban­kų, ku­rie ne­di­dins pa­lū­ka­nų. Ger­bia­mas Zbig­ne­vai, jūs jau pri­sta­ty­da­mas ši­tą mo­kes­tį…

PIRMININKAS. Lai­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …pats sa­ko­te, kad gal at­si­ras ban­kų, ku­rie ne­di­dins pa­lū­ka­nų. Tai ar ga­li­te pa­sa­ky­ti, ku­rie ban­kai, jū­sų nuo­mo­ne, ne­di­dins pa­lū­ka­nų?

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Pir­miau­sia aš tik­rai ne­jau­čiu jo­kios ne­apykan­tos nei ban­kams, nei opo­zi­ci­jai, nei nie­kam, nei tiems, ku­rie ma­nęs ne­ken­čia. Čia ne ma­no sri­tis.

At­sa­ky­da­mas į jū­sų klau­si­mą pir­miau­sia aš pa­ci­ta­vau eko­no­mis­tą R. La­zut­ką, ku­ris bū­tent taip ir pa­sa­kė. Ne­ga­liu pa­ci­tuo­ti pa­žo­džiui, bet jis pa­sa­kė, kad at­si­ras tik­riau­siai to­kių ban­kų, ku­rie ne­di­dins pa­lū­ka­nų. Ki­ta ver­tus, kaip jūs pa­mi­nė­jo­te, jau da­bar ban­kai la­bai la­bai pa­di­di­no pa­lū­ka­nas ir ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį bū­tent pa­pras­tiems gy­ven­to­jams.

Ga­liu pa­teik­ti to­kius pa­vyz­džius. Len­ki­jo­je „mBank“, di­džiu­lis vo­kie­čių ban­kas, vi­siš­kai ne­tai­ko mo­kes­čių. Vi­si mo­kes­čiai yra nu­li­niai. Są­skai­tos ati­da­ry­mo mo­kes­tis – nu­lis, mė­ne­si­nis są­skai­tos prie­žiū­ros mo­kes­tis – nu­lis, mė­ne­si­nis kor­te­lės mo­kes­tis – nu­lis, gry­nų­jų pi­ni­gų iš­ėmi­mas ban­ko­ma­tuo­se – nu­lis, vie­ti­niai pa­ve­di­mai – nu­lis, tarp­tau­ti­niai pa­ve­di­mai – nu­lis. Ko­kia si­tu­a­ci­ja yra Lie­tu­vos ban­kuo­se, mes pui­kiai ži­no­me, ne­no­riu net ko­men­tuo­ti. Teig­da­mas, kad at­si­ras to­kių ban­kų, ku­rie ne­di­dins, ma­no ma­ny­mu, jau ta kar­te­lė tiek pa­kel­ta, kad tik­rai ne­bus to­kių, ku­rie bus pa­si­ry­žę di­din­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Gent­vi­las. Nė­ra. J. Raz­ma. Nė­ra. K. Gla­vec­kas. Nė­ra. A. Anu­šaus­kas. Nė­ra. T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, šiek tiek pa­juo­kau­siu – va­ka­ras, vis dėl­to ga­li­ma jau ir taip ra­miau at­si­pūs­ti. Ar jūs ne­svars­tė­te pa­pra­šy­ti ap­sau­gos sau, nes to­kia drą­sa tik­rai yra iš­skir­ti­nė. Jūs pri­si­i­ma­te sau fak­tiš­kai vi­są ug­nį, la­bai daug kri­ti­kos ir iš es­mės įvai­rios ne­apy­kan­tos vie­šo­je erd­vė­je. Da­lis tų veiks­mų aki­vaiz­džiai pa­ten­ka į mo­bin­go api­brė­ži­mą, kai yra nuo­lat klau­sia­ma to pa­ties, jau de­šim­tą ar dvi­de­šim­tą kar­tą ga­vus at­sa­ky­mą. Mes vi­sai ne­se­niai pra­dė­jo­me svars­ty­ti ger­bia­mos V. Čmi­ly­tės-Niel­sen pa­tai­sas dėl mo­bin­go drau­di­mo Lie­tu­vo­je ir už­kar­dy­mo. Gal­būt jūs svars­to­te ir va­rian­tą kreip­tis į teis­mą?

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ačiū, ko­le­ga. Ma­nau, kad tik­rai nie­kur aš ne­si­kreip­siu. Aš dir­bau Sei­me iki šiol ir ma­nau, kad to­liau dirb­siu. Dirb­siu ir veik­siu pa­gal sa­vo są­ži­nę, o kas bus, tas bus. Ma­nęs jau be­veik ne­do­mi­na. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Aš no­rė­čiau, kad to­kie da­ly­kai juo­kais ne­bū­tų nu­lei­džia­mi. Jei­gu yra kaž­ku­riam Sei­mo na­riui pa­vo­jus, anot T. To­mi­li­no, pra­šau rim­tai tai ver­tin­ti, nes ne­ga­li­me bū­ti per­se­kio­ja­mi už sa­vo nuo­mo­nę. Jei­gu jums, ger­bia­mas Zbig­ne­vai, kaž­kas gra­si­na, tik­rai in­for­muo­ki­te ins­ti­tu­ci­jas.

Bet kal­bant apie rim­tus da­ly­kus, aš no­rė­čiau, ger­bia­mas Zbig­ne­vai, kad jūs šią nak­ti­nę re­for­mą, kaip jūs sa­kė­te… Aš vi­sų pir­ma la­bai lin­kė­čiau ieš­ko­ti vals­ty­bės iš­lai­dų ma­ži­ni­mo, o ne nau­jų mo­kes­čių ini­cia­ty­vų. Gal jūs ga­lė­tu­mė­te, ka­dan­gi ana­li­zę da­rė­te ir čia vis var­di­na­te, kad ban­kai yra mo­kes­čių ne­mo­kan­čios ins­ti­tu­ci­jos, pa­var­din­ti, kiek ban­kai vis dėl­to su­mo­kė­jo Lie­tu­vo­je mo­kes­čių per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus, ly­gi­nant su ki­tais sek­to­riais? Ar tai bu­vo dau­giau, ar ma­žiau?

Pa­bai­gai. Ku­rie ban­kai pa­ten­ka į šią ap­mo­kes­ti­ni­mo ri­bą? La­bai ačiū.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą, ačiū už su­si­rū­pi­ni­mą. Kaip jau pa­tei­kiau duo­me­nis apie 2018 me­tus, tai 358 mln. gry­no­jo pel­no. Kas bu­vo anks­čiau, tai ga­liu… La­bai įdo­mi sta­tis­ti­ka. Gal čia ne per pas­ku­ti­nius pen­ke­rius me­tus. Yra tie duo­me­nys. Aš at­min­ti­nai ne­at­si­me­nu, bet ga­liu pa­teik­ti vie­ną la­bai įdo­mų fak­tą.

2011 me­tais ban­kai pel­no mo­kes­čio su­mo­kė­jo apie 11 mln. li­tų, nors už­dir­bo 1,… mlrd. li­tų. Įta­ria­ma ir įdo­mi sche­ma. Lie­tu­vo­je vei­kian­tys ban­kai mil­ži­niš­ko­mis pa­lū­ka­no­mis sko­li­no­si pi­ni­gus iš pir­mi­nių, pas­kui mo­kė­jo jiems pa­lū­ka­nas, kad iš­veng­tų pel­no mo­kes­čio. Di­džiau­sias pa­ra­dok­sas, bet du di­džiau­si Lie­tu­vo­je vei­kian­tys skan­di­na­vų ban­kai – SEB ir „Swed­ban­kas“ 2012 me­tais su­mo­kė­jo vos 3 tūkst. li­tų pel­no mo­kes­čio. Aš dis­ku­ta­vau su ban­ko at­sto­vais, jie sa­kė, kad čia bu­vo po­kri­zi­nis lai­ko­tar­pis, bet čia bu­vo sche­ma, kaip iš­veng­ti pel­no… To­dėl bū­tent tas ak­ty­vo tur­to mo­kes­tis yra pri­vers­tas… Ne pri­vers­tas, o tie­siog ga­ran­tuo­ja, kad ne­bus ven­gia­ma pel­no mo­kes­čio mo­kė­ji­mo.

O ko­kie ban­kai pa­puo­la? Pa­puo­la ne­daug. Jei­gu aš pri­si­me­nu, „Swed­ban­kas“, SEB ban­kas, Me­di­ci­nos ban­kas ir Šiau­lių ban­kas. Tie, ku­rie vir­ši­jo 300 mln. kar­te­lę. Vi­si ki­ti ban­kai ne­pa­puo­la po į šią ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. V. Čmi­ly­tės-Niel­sen nė­ra. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, tur­būt pa­grin­di­nis klau­si­mas, ar tas ne­trenks ki­tu ga­lu? Kaip ir dau­ge­lis iš­gy­ve­na, kad iš tik­rų­jų pa­lū­ka­nos ga­li pa­di­dė­ti. Jūs sa­ko­te: jei­gu ga­li at­si­tik­ti taip, jei­gu kas nors at­si­ras, jei­gu ką. O jei­gu ne­at­si­ras? Ar iš tik­rų­jų jūs ma­to­te ko­kius nors ki­tus me­cha­niz­mus, kaip bū­tų ga­li­ma vis dėl­to jau­nus žmo­nes, ku­rie pa­ė­mė pa­sko­las, ir jei­gu jiems pra­dės di­dė­ti pa­lū­ka­nų nor­mos, kaip jiems kom­pen­suo­ti? Ar­ba ką jūs vis dėl­to to­liau da­ry­si­te, jei­gu ban­kai paims ir pa­kels pa­lū­ka­nas? Ačiū.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš jau, ro­dos, at­sa­kiau ir pa­mi­nė­jau, kad jei­gu ban­kai kels pa­lū­ka­nas, tai yra du va­rian­tai. Pir­miau­sia, kad vals­ty­bė ga­li įkur­ti vals­ty­bi­nį ko­mer­ci­nį ban­ką. Čia ne tik ma­no nuo­mo­nė, čia yra eko­no­mis­tų nuo­mo­nė. Tie­siog vals­ty­bė ne­si­ry­žo to pa­da­ry­ti. Ir dar ki­tas va­rian­tas, kaip mi­nė­jau, į šią mo­kes­ti­nę sche­mą pa­puo­la kol kas tik ke­tu­ri Lie­tu­vo­je vei­kian­tys ban­kai. Vi­si ki­ti ma­žes­ni ban­kai, kre­di­to da­vė­jai, būs­to da­vė­jai, ne­pa­puo­la, tie­siog jiems at­si­da­ro lau­kas sa­vo veik­lai ir ban­kai tu­rės su tuo skai­ty­tis.

PIRMININKAS. G. Skais­tės nė­ra. I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šau.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik no­riu pri­min­ti pre­le­gen­tui, kad per kri­zę ban­kai su­kau­pė ke­lis mi­li­jar­dus nuos­to­lių ir tų nuos­to­lių nie­kaip ne­pa­pra­šė vals­ty­bės pa­deng­ti. Per fi­nan­sų kri­zę dau­gy­bė vy­riau­sy­bių į sa­vo ran­ki­nu­kus su­si­rin­ko dau­gy­bę ban­kų. Tai šiuos ban­kus su vi­sais pa­tir­tais nuos­to­liais ant sa­vo kup­ros iš­si­tem­pė, ačiū Die­vui, jų ak­ci­nin­kai, nes tai bū­tų bu­vęs di­džiau­sias ma­no koš­ma­ras dar gau­ti per kri­zę pa­pil­do­mai ir vie­ną iš di­džių­jų šve­dų ban­kų. Kal­bant apie fi­nan­sų sek­to­riaus mo­kes­čius, šiaip Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra dis­ku­si­jų apie fi­nan­sų sek­to­riaus mo­kes­čius. Tam, kad ap­ri­bo­tų tam tik­rą ri­zi­ką, pa­vyz­džiui, aukš­to daž­nio pre­ky­bą ir pa­na­šius da­ly­kus, ku­rie ke­lia ri­zi­ką fi­nan­sų sis­te­mai. To­kia prak­ti­ka, apie ku­rią jūs kal­ba­te, tik­rai nė­ra la­bai pa­pli­tu­si. Ir aš jū­sų ne­klau­siu, ką jūs gal­vo­ja­te apie aukš­to daž­nio pre­ky­bą, bet jūs man pa­sa­ky­ki­te, kiek yra tų ak­ty­vų, ku­riuos jūs ruo­šia­tės ap­mo­kes­tin­ti šiuo mo­kes­čiu? Su­mą.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Aš jau pri­sta­ty­me mi­nė­jau, kad 2018 me­tų pa­bai­go­je ban­kų ak­ty­vai sie­kė 28,6 mlrd. eu­rų. (Bal­sas sa­lė­je) Mes ruo­šia­mės ap­mo­kes­tin­ti ban­ko tur­tą, iš­sky­rus… (Bal­sas sa­lė­je) Taip, ga­liu pa­sa­ky­ti, pir­mi­nia­me va­rian­te, kur ne­bu­vo iš­ly­gų, su­ma su­da­rė apie 100 mln. eu­rų, da­bar tos iš­ei­gos, ku­rios mes ne­si­ruo­šia­me ap­mo­kes­tin­ti, mi­nus 40 mln. eu­rų, va­di­na­si, lie­ka 60 mln. eu­rų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Lai­kas klaus­ti bai­gė­si. Mo­ty­vai dėl vi­so. Tuoj pa­žiū­rė­si­me. Mo­ty­vai už – T. To­mi­li­nas. Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš la­bai dė­ko­ju Zbig­ne­vui už pri­sta­ty­mą, už jo la­bai sklan­džiai pri­sta­ty­tą idė­ją. Mes vi­si nu­ri­mo­me. Gai­la, kad mums te­ko dėl opo­zi­ci­jos ati­dė­lio­ji­mų vis­ką nu­kel­ti į va­ka­rą. Mo­ty­vai yra la­bai aiš­kūs. Re­kor­di­niai pel­nai bū­tent Lie­tu­vo­je. Re­kor­di­niai vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. 21 ša­lis tu­ri sek­to­ri­nį ban­kų mo­kes­tį. Da­lis ša­lių, tarp ku­rių tik­rai la­bai ger­bia­mos ša­lys ir Va­ka­rų Eu­ro­pos, ir Ry­tų Eu­ro­pos, Eu­ro­pos Są­jun­gos, tu­riu ome­ny, tu­ri ak­ty­vų mo­kes­tį, la­bai pa­na­šų į siū­lo­mą. Mū­sų ar­ti­miau­sios kai­my­nės Len­ki­jos, ku­ri kiek­vie­nais me­tais sėk­min­gai gau­na 6 mlrd. zlo­tų pa­ja­mas iš pa­na­šaus mo­kes­čio, pa­tir­tis, jų Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­da, kad ban­kų mo­kes­tis ne­tu­rė­jo jo­kios įta­kos pa­lū­ka­nų nor­mai. Glo­ba­li­zuo­ta­me pa­sau­ly­je iš tie­sų yra su­dė­tin­ga di­din­ti ka­pi­ta­lo ap­mo­kes­ti­ni­mą, ir ties šita pro­ble­ma iš tik­rų­jų ryš­kė­ja kai­rės ir de­ši­nės ta­ko­skyra. Mū­sų at­sa­ky­mas į vi­sus nuo­gąs­ta­vi­mus yra la­bai aiš­kus. Lais­va rin­ka – kaip fun­da­men­ta­li jė­ga, ku­ri su­tvar­ko kai­nų pro­ble­mą. 600 žmo­nių Lie­tu­vos ban­ke dir­ba tam, kad fi­nan­sų sis­te­ma bū­tų tva­ri ir ne­bū­tų pik­t­nau­džia­vi­mo. Vie­na iš idė­jų yra vals­ty­bi­nio ban­ko idė­ja. Taip, glo­ba­li­zuo­ta­me pa­sau­ly­je gau­dy­ti pel­ną yra su­dė­tin­ga ir vis dau­giau ša­lių dis­ku­tuo­ja apie sta­bi­lius ge­ro­vės vals­ty­bės pa­ja­mų šal­ti­nius. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Čia bu­vo daž­nai ci­tuo­ja­ma Len­ki­ja ir ly­gi­na­ma su Len­ki­ja. Len­ki­jo­je štai yra toks mo­kes­tis ir vi­sai ne­blo­gai gy­ve­na. Lie­tu­vo­je jo nė­ra, įves­ki­me ir gy­ven­si­me taip pat ge­rai. Tai aš at­kreip­siu dė­me­sį, kad Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra du su pu­se ban­ko, Len­ki­jo­je yra maž­daug 76 ban­kai. Man at­ro­do, čia tuo vis­kas ir pa­sa­ky­ta. Ly­giai taip pat ga­li­ma pa­aiš­kin­ti ir ko­dėl Lie­tu­vo­je yra pus­an­tro kar­to di­des­nės pa­lū­ka­nų nor­mos ne­gu eu­ro zo­nos vi­dur­kis. Tai yra vie­na ir pa­pras­ta prie­žas­tis – tai yra kon­ku­ren­ci­nė ap­lin­ka. Lie­tu­vo­je nė­ra kon­ku­ren­ci­jos, to­dėl ban­kai la­bai ne­su­dė­tin­gai bet ko­kį mo­kes­tį ga­li per­mes­ti var­to­to­jams, di­din­da­mi pa­lū­ka­nų nor­mą.

Šian­dien aš la­bai ti­kė­jau­si iš­girs­ti ga­ran­ti­ją ir už­tik­ri­ni­mą, kad pri­ėmus šį mo­kes­tį pa­lū­ka­nų nor­mos ne­di­dės. La­bai ti­kė­jausi. Bet iš pra­ne­šė­jo iš­gir­do­me vi­sai ką ki­ta – iš­gir­do­me la­bai aiš­kų pa­ti­ki­ni­mą, kad ban­kai tik­rai kels pa­lū­ka­nų nor­mas, ir gal­būt at­si­ras ban­kų, ku­rie vis dėl­to nu­spręs ne­pa­di­din­ti. Tai aš nie­kaip ne­ga­liu bal­suo­ti už įsta­ty­mą, už spren­di­mą, ku­ris pa­da­rys ža­lą eko­no­mi­kai, ku­ris pa­da­rys ža­lą gy­ven­to­jams, jau­noms šei­moms, ku­rios sko­li­na­si, per­ka būs­tą, ku­rios ima var­to­ji­mo pa­sko­las, nes bū­tent jie dėl to nu­ken­tės la­biau­siai.

Kvie­čiu la­bai rim­tai su­si­mąs­ty­ti ir pa­gal­vo­ti, ko­kį spren­di­mą mes pri­ima­me, nes dėl ši­to spren­di­mo, ką ir mi­nė­jo pra­ne­šė­jas, pa­lū­ka­nų nor­mos di­dės. Aš nie­kaip ne­ga­liu bal­suo­ti už to­kį įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ko­le­gos. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to kar­tu su ly­di­muo­ju.

Bal­sa­vo 50 Sei­mo na­rių: už – 41, prieš – 4, su­si­lai­kė 5. Pro­jek­tui pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 21 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta abiem siū­ly­mams, tai yra pir­mam ir ant­ram pro­jek­tams. Re­pli­ka… (Bal­sai sa­lė­je) S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, vi­sų pir­ma sto­vi­me, tai tu­ri­me re­pli­kų dėl ko­mi­te­tų.

PIRMININKAS. No­rė­jo­te dėl ko­mi­te­tų? Aš klau­siau, bet jūs kaž­ką kom­piu­te­ry­je vei­kė­te. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ge­rai, at­lei­džiu. No­rė­čiau pa­siū­ly­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą kaip pa­grin­di­nį, o jei­gu bū­tų nu­bal­suo­ta ki­taip, tai kaip pa­pil­do­mą. Ant­ras da­ly­kas, ku­rį no­rė­čiau pa­siū­ly­ti, tai Vy­riau­sy­bės iš­va­da, nes tai yra mo­kes­ti­nis įsta­ty­mas.

Tre­čias da­ly­kas, ką no­rė­čiau pa­siū­ly­ti, tai va­do­vau­jan­tis Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to ir Eu­ro­pos Tei­sės de­par­ta­men­to… iš­siųs­ti įsta­ty­mą pa­si­kon­sul­tuo­ti su Eu­ro­pos Cen­tri­niu Ban­ku, nes abu Tei­sės de­par­ta­men­tai nu­ro­do to­kį rei­ka­la­vi­mą, ku­rį mes tu­ri­me įgy­ven­din­ti, nes esa­me pa­si­ra­šę su Eu­ro­pos Cen­tri­niu Ban­ku su­tar­tį, ku­ri nu­ro­dy­ta Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau pa­siū­ly­mų… My­ko­lai, dėl ko­mi­te­tų? Ne. Kęs­tu­tis dėl ko­mi­te­tų?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ne, ne dėl ko­mi­te­tų.

PIRMININKAS. Aš ta­da pa­baig­siu pro­ce­dū­rą, pas­kui su­teik­siu žo­dį. Ge­rai? (Bal­sai sa­lė­je)

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ir­gi bal­suo­si­me?

PIRMININKAS. Jau bal­sa­vo­me…

K. MASIULIS (TS-LKDF). Vie­nu myg­tu­ko pa­spau­di­mu dėl dvie­jų?

PIRMININKAS. Taip. Aš mi­nė­jau, bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to, kar­tu su ly­di­muo­ju.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ge­rai, ta­da aš no­rė­siu re­pli­kos po…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, ak­ty­viau da­ly­vau­ki­te po­sė­dy­je. Siū­ly­mas yra toks… (Bal­sai sa­lė­je) V. Ąžuo­las. Pra­šau, dar kaž­ką.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­le­gos, no­rė­čiau pri­min­ti, kad pa­gal Sta­tu­tą dėl šio klau­si­mo pa­grin­di­nis tu­rė­tų bū­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ta­da pa­pil­do­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo bal­suo­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti al­ter­na­ty­viai. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me, ką jūs čia da­bar? Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me al­ter­na­ty­viai. Kas už, bal­suo­ja už tai, kad kaip pa­grin­di­nis bū­tų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kas prieš, bal­suo­ja už tai, kad Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas būtų kaip pa­grin­di­nis. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 55 Sei­mo na­riai: už – 6, prieš – 49. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas.

Si­mo­nas siū­lė kaip pa­pil­do­mą Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ma­tau, kad pur­to gal­vą. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me, kad kaip pa­pil­do­mas bū­tų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 55 Sei­mo na­riai: už – 16, prieš – 22, su­si­lai­kė 17. Pa­pil­do­mo ko­mi­te­to nė­ra.

Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 21 die­ną. Čia ga­li­me tur­būt ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pa­bai­ki­me S. Gent­vi­lo siū­ly­mus, ta­da per­ei­si­me prie ki­tų siū­ly­mų. Bu­vo siū­ly­mas dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta siū­ly­mui dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ben­dru su­ta­ri­mu.

To­liau bu­vo siū­ly­mas kreip­tis į Cen­tri­nį Ban­ką. Aš ma­nau, kad ko­mi­te­tas pats ap­si­spręs, kaip jam elg­tis, ar kreip­sis, ar ne­si­kreips.

To­liau. K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Žiū­rė­ki­te, kaip aš su­pra­tau, dėl tų ban­kų, ku­rie to­kie ne­ge­ri, kul­tū­ros ten trūks­ta, rei­kė­tų Kul­tū­ros ko­mi­te­tui svars­ty­ti. Na, trūks­ta kul­tū­ros. Jie vi­sai ne taip kaip Len­ki­jo­je el­gia­si.

PIRMININKAS. O ką Kul­tū­ros ko­mi­te­tas svars­tys? J. Ja­ru­tis. Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Vi­są die­ną ste­biu ši­tą mū­sų de­ši­ni­ą­ją pu­sę, opo­zi­ci­ją ir ky­la du klau­si­mai, ypač svars­tant šį klau­si­mą, ar jie taip gi­na ban­kus iš prin­ci­po, ar dėl nau­dos? Jei­gu iš prin­ci­po, bū­tų sa­vai­me su­pran­ta­ma, bet jei­gu dėl nau­dos, aš ma­nau, kad at­ei­tis pa­ro­dys.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ma­tau, kad jau pra­si­dė­jo re­pli­kos po bal­sa­vi­mo, tai pir­miau­sia S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Jo­nai, jei­gu nuo­mo­nę tu­ri, tai ne­reiš­kia, kad ji yra kie­no nors nu­pirk­ta. Mes tu­ri­me tei­sę tu­rė­ti ki­to­kią nuo­mo­nę. Man at­ro­do, vi­są šį įsta­ty­mą, ku­rį pa­tei­kė ger­bia­mas Zbig­ne­vas, rei­kė­tų per­va­din­ti: ne fi­nan­si­nių rin­kų da­ly­vių įsta­ty­mas, bet pa­sko­lų ga­vė­jų ap­mo­kes­ti­ni­mo įsta­ty­mas, ir mes tik­rai pa­teik­si­me, nes dėl fi­nan­si­nio ne­raš­tingu­mo iš tik­rų­jų ne ban­kų ak­ci­nin­kai yra ap­mo­kes­ti­na­mi, bet pa­sko­lų ga­vė­jai. Ko­vo­ja­me mes vi­sų pir­ma už vi­du­ri­nę Lie­tu­vos kla­sę, ku­rios pa­sko­los pa­brangs, o ne už ban­ki­nin­kų ak­cinin­kus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šom, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Čia taip yra, kad di­de­lė da­lis žmo­nių tur­būt sa­ve lai­ko krikš­čio­ni­mis. Tai pui­ky­bė yra la­bai di­de­lė nuo­dė­mė. Jū­sų pui­ky­bė įsi­vaiz­duo­ti, kad vis­kas, ką jūs tei­kia­te, yra auk­so ver­tės ir nie­kas ne­tu­ri tei­sės to kri­ti­kuo­ti, yra, at­si­pra­šau, bet pui­ky­bė.

PIRMININKAS. Ir K. Ma­siu­lis tur­būt.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš savo di­džiam eti­kos pro­fe­so­riui, ko­kia ten, J. Ja­ru­čiui, at­ro­do, pa­var­dė, ne­įsi­dė­mė­jau per ket­ve­rius me­tus, no­riu pa­sa­ky­ti, kad ačiū už pa­mo­kas. Aš su­pra­tau, kad čia rei­kia vi­sa­dos, jei ką nors siū­lai, siū­ly­ti dėl nau­dos.

O da­bar… mes at­ra­do­me šian­dien vie­ną žvaigž­dę. Aš ma­tau aiš­kų nau­ją cen­tri­nio ban­ko va­do­vą, jei­gu tę­sis ši ka­den­ci­ja, na, Z. Je­dins­kį. Iki šiol vis­kas bu­vo blo­gai vyk­do­ma, nes ne taip kaip Len­ki­jo­je, ne dėl ki­tų ko­kių nors ap­lin­ky­bių. Bet jei­gu čia bus įves­ta len­kiš­ka tra­di­ci­ja, tai ban­kai bus su ma­ža mar­ža, su ma­žu pel­nu, su vis­kuo, ge­ra­no­riš­ki, krikš­čio­niš­ki…

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Kęs­tu­ti, aš jau ne­su­pran­tu, ka­da jūs rim­tai, ka­da juo­kau­ja­te. Ir T. To­mi­li­nas. Pra­šau.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas Kęs­tu­ti, aš jū­sų pra­šau pa­klau­sy­ti I. Ši­mo­ny­tės, ką ji ką tik kal­bė­jo, jūs vi­sai ne­­re­a­ga­vo­te į jos pa­sta­bą ir pa­siū­ly­mą vi­siems. Aš no­rė­čiau vi­siems šian­dien pa­dė­ko­ti, vi­sų pir­ma ger­bia­mam po­nui Z. Je­dins­kiui ir vi­sam Sei­mui, jūs ką tik nu­bal­sa­vo­te už ga­li­my­bę di­din­ti pen­si­jas, už ga­li­my­bę di­din­ti vai­ko pi­ni­gus, už ga­li­my­bę di­din­ti biu­dže­ti­nin­kų al­gas. Ačiū jums vi­siems už tai, tai yra pra­džia. Ir jei­gu jums taip ne­pa­tin­ka Len­ki­ja ar len­kai, ne­ži­nau, kas jums ne­pa­tin­ka, tai pa­žiū­rė­ki­te į ma­žą ša­lį į šiau­rę nuo Lie­tu­vos, ji va­di­na­ma Lat­vi­ja, ten ir­gi yra pus­an­tro ban­ko, kaip jūs sa­ko­te, ji tu­ri to­kį mo­kes­tį, pa­na­šų mo­kes­tį, sek­to­ri­nių ban­kų mo­kes­tį. Pa­stu­di­juo­ki­te jos pa­tir­tį. Ačiū jums.

PIRMININKAS. Na ir pas­ku­ti­nis S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). To­mas, aš ma­tau, ne­si­kei­čia. Jis ne­no­ri gir­dė­ti, jis no­ri gir­dė­ti tik sa­ve, nes pen­si­nin­kams ir vai­ko pi­ni­gai, ir vi­sa ki­ta, pi­ni­gai, pa­im­ti to­kiu bū­du iš ban­kų, bus tų pa­čių žmo­nių su­neš­ti pi­ni­gai, ban­kas pats ne­pri­spaus­dins ir ne­iš­da­lins. Juk ne­sa­kė pri­sta­ty­to­jas, ku­rie ban­kai ry­šis ne­kel­ti pa­lū­ka­nų, kels tur­būt vi­si ir šios ga­ran­ti­jos nė­ra. Tai čia ne koks nors ban­kų gra­si­ni­mas, mes dar kar­tą pa­sa­ko­me, kad ne­sa­me už juos, ir čia ne ban­kų gra­si­ni­mas, čia yra įspė­ji­mas, nes jau da­bar, pa­si­py­lus šiems gan­dams apie ban­kų ap­mo­kes­ti­ni­mą, pa­lū­ka­nos su­ju­dė­jo į vir­šų. Kie­no są­skai­ta? Pa­gal­vo­ki­te, ger­bia­mas To­mai To­mi­li­nai.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi bu­vo pa­mi­nė­ta pa­var­dė, tai pra­šau, To­mai, pas­ku­ti­nę re­pli­ką, ir bai­gia­me.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas Ser­ge­jau, aš tik­rai ti­kiu jū­sų nuo­šir­du­mu ir pri­imu jū­sų pa­sta­bą, tik­rai ne­si­py­ki­me dėl to. Bet aš ki­tų ko­le­gų pra­šau ne­bū­ti ban­kų at­sto­vais spau­dai, nes jų at­sto­vai, aso­cia­ci­jų eks­per­tai kal­ba, kad ne, mes ne­ža­da­me di­din­ti pa­lū­ka­nų, mes ne­ga­li­me to ga­ran­tuo­ti ir mes to ne­ža­da­me. Tai ko­dėl jūs už juos ža­da­te? Ne­rei­kia gąs­din­ti žmo­nių, jau pri­gąs­di­no­te per tiek me­tų.

PIRMININKAS. Ge­rai, bai­gia­me, ger­bia­mi ko­le­gos. Dar­bo­tvarkė bai­gta, kvie­čiu vi­sus re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 50 Sei­mo na­rių. Dė­ko­ju. Va­ka­ri­nį po­sė­dį skel­biu baig­tu. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LGF – frakcija „Lietuvos gerovei“; LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.