LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 191 IR 192 STRAIPSNIAIS įstatymo PROJEKTO

 

2022-12-22 Nr. XIVP-2355

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.              Projekto 1 straipsniu keičiamo Visuomenės informavimo įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 32 dalyje turi būti patikslintas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo pavadinimas, t. y. žodžiai „pakartotinio“ bei „duomenų“ turi būti sukeisti vietomis.

2.              Derinant projekto nuostatas su 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/784 dėl teroristinio turinio sklaidos internete klausimo sprendimo, projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 19 straipsnio 9 dalies 1 punkte ir 11 dalies 1 punkte vietoj žodžių „visoms Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėms narėms“ siūlytina įrašyti žodžius „visose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse“.

3.              Siekiant teisinio aiškumo, projekto 3 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 19 straipsnio 10 dalyje prieš žodžius „privalomas nurodymas“ įrašytini žodžiai „iš kitos valstybės kompetentingos institucijos gautas“.

4.              Nėra aišku, kodėl projekto 3 straipsnio 3 dalimi keičiamo įstatymo 19 straipsnio 11 dalies 1 punkte nėra numatyta, kad elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjai, gavę policijos privalomus nurodymus pašalinti arba panaikinti galimybę pasiekti visose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse teroristinį turinį, privalo vykdyti ne tik Reglamento (ES) 2021/784 3 straipsnio 3 ir 6 dalyse nurodytus reikalavimus, tačiau ir 3 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus reikalavimus (t. y. tuo atveju, kai prieglobos paslaugų teikėjas dėl tam tikrų priežasčių negali įvykdyti nurodymo pašalinti turinį, jis, naudodamasis III priede pateiktu šablonu, apie tai nedelsdamas turėtų pranešti kompetentingai institucijai, kuri išdavė nurodymą pašalinti turinį).

5.              Projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 191 straipsnio 2 dalies 2 punkte siūloma nustatyti, kad didesnio dydžio ekonominę sankciją galima skirti, jeigu elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjas šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pažeidimą padaro du ir daugiau kartų per metus nuo ekonominės sankcijos už jį paskyrimo, tuo tarpu šios dalies 3 punkte jau nustatoma, kad tuo atveju, kai prieglobos paslaugų teikėjo bendroji metinė apyvarta yra mažesnė už tam tikrą sumą, didesnio dydžio ekonominę sankciją galima skirti per metus nuo ekonominės sankcijos paskyrimo padarius pakartotinį pažeidimą. Kitaip sakant, įstatyme siūloma nustatyti skirtingas didesnės ekonominės sankcijos dydžio skyrimo sąlygas priklausomai nuo elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjo bendrosios metinės apyvartos. Manytina, kad toks reguliavimas yra nepagrįstas ir turėtų būti tikslintinas, suvienodinant didesnių ekonominių sankcijų skyrimo sąlygas prieglobos paslaugų teikėjams, neatsižvelgiant į jų veiklos pelningumą.

6.              Projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 191 straipsnio 2 dalyje policijai nustatoma galimybė skirti baudas už šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą pažeidimą. Ta pati formuluotė pateikta ir keičiamo įstatymo 191 straipsnio 3 dalyje, tik šiuo atveju galimybė bausti numatyta Ryšių reguliavimo tarnybai. Pastebėtina, kad už šį pažeidimą numatytos sankcijos, išskyrus vieną, nėra identiškos, kas suponuoja galimybę skirtingoms institucijoms už tą patį pažeidimą skirti skirtingas nuobaudas. Todėl siūlytina galimybę bausti dėl keičiamo įstatymo 191 straipsnio 1 dalies 5 punkto pažeidimo dėstyti atskirai ir numatyti už šį pažeidimą vienodas sankcijas.

7.              Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 192 straipsnio 1 dalyje po žodžio „išnagrinėjusios“ įrašytini žodžiai „šio įstatymo“.

8.              Siūlytina patikslinti projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 192 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nurodant konkrečius keičiamo įstatymo 191 straipsnyje nustatytus pažeidimus, kadangi pažeidimai nėra nustatyti visame minimame straipsnyje, o tik 191 straipsnio 1 dalies 1-7 punktuose.

9.              Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 192 straipsnio 2 dalyje siūlytina išbraukti perteklinius ir klaidinančius žodžius „nurodyti šio straipsnio 9 dalies aprašuose“, nes ši formuluotė suponuoja, kad Lietuvos policijos generalinis komisaro ir Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos tvirtinamuose aprašuose nurodomi tik duomenys apie pažeidėją, tuo tarpu visi kiti privalomieji nutarimo turinio elementai, vardijami keičiamo įstatymo 192 straipsnio 2 dalyje, aprašuose nenurodomi.

10.          Projekto 5 straipsniu keičiamo įstatymo 192 straipsnio 9 dalis tikslintina aiškiai nustatant, ar šioje dalyje nurodyti subjektai tvirtina Pažeidimų nagrinėjimo ir ekonominių sankcijų skyrimo tvarkos aprašus atskirai būtent jų vadovaujamai institucijai, ar, vis dėlto, jie bendru sprendimu tvirtina atskirai pažeidimų nagrinėjimo bei ekonominių sankcijų skyrimo tvarkos aprašus.

11.          Projekto 7 straipsniu keičiamo įstatymo 27 straipsnio pavadinime po žodžio „ir“ įrašytinas jungtukas skliaustuose „(ar)“.

12.          Projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnio 6 dalies nuostatoje iki dvitaškio siūloma nustatyti, kad vieną Fondo tarybos narį skiria Medijų taryba, o kitus 9 Fondo narius deleguoja atitinkamos viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus vienijančios organizacijos. Kadangi projekte nėra atskleisti jokie Fondo valdybos narių delegavimo (skyrimo) procedūrų skirtumai, priklausomai nuo juos deleguojančių (skiriančių) subjektų, šioje dalyje, reglamentuojant analogiškus savo turiniu teisinius santykius, siūlytina vartoti vienodą terminiją. Atsižvelgus į šio straipsnio 7 dalies nuostatas, galbūt tikslinga vartoti „skyrimo“, o ne „delegavimo“ sąvoką.

13.          Projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnio 7 dalies paskutiniajame sakinyje brauktinas žodis „savo“, nes kadencija bus skaičiuojama ne kiekvienam Fondo tarybos nariui atskirai, o visai tarybai in corpore.

14.          Projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje siūloma nustatyti, kad Fondo tarybos narius (sudėtį) 4 metų kadencijai renka (tvirtina) ir atšaukia Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas. Ši nuostata tikslintina dėl kelių priežasčių. Pirma, visuotinis dalininkų susirinkimas nerenka Fondo valdybos narių – juos visus skiria 6 dalyje nurodyti subjektai. Antra, keičiamo įstatymo 28 straipsnyje nėra jokių nuostatų, reglamentuojančių visos Fondo valdybos atšaukimą in corpore. Trečia, manytina, kad visuotinis dalininkų susirinkimas, patikrinęs ar visi paskirti Fondo valdybos nariai atitinka įstatyme nustatytus reikalavimus, tvirtina Fondo valdybos sudėtį. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnio 8 dalies pirmąjį sakinį siūlytina dėstyti taip: „Fondo tarybos sudėtį 4 metų kadencijai tvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas“.

15.          Projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnio 9 dalies 2 punktą siūlytina dėstyti taip: „2) pasibaigus Fondo tarybos kadencijai“.

16.          Projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnio 9 dalies 4 punktą siūlytina dėstyti taip: „4) šio straipsnio 6 dalyje nurodytam subjektui paskyrus kitą Fondo tarybos narį ir Fondo visuotinam dalininkų susirinkimui patvirtinus naujos sudėties tarybą“.

17.          Svarstytina, ar siekiant aiškumo bei tinkamos ir nenutrūkstamos Fondo tarybos veiklos užtikrinimo, projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnis neturėtų būti papildytas nuostatomis, nustatančiomis naujos sudėties Fondo tarybos sudarymo sąlygas bei tų atvejų, kai pasibaigus senos sudėties tarybos kadencijai nauja taryba dar nesudaryta ir nepatvirtinta, reglamentavimą.

18.          Projekto 8 straipsniu keičiamo įstatymo 28 straipsnio 17 dalies 4 punkte turėtų būti pateikta nuoroda ne į šio įstatymo 27 straipsnio 4 dalį, o į šio įstatymo 27 straipsnio 3 dalį.

19.          Projekto 11 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytus įgyvendinamuosius teisės aktus“ įrašytini žodžiai „šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto Visuomenės informavimo įstatymo 192 straipsnio 9 dalyje nurodytus įgyvendinamuosius teisės aktus“. Analogiško turinio pastaba taikytina ir projekto 11 straipsnio 4 dalies formuluotei (beje, projekto 7 straipsniu keičiamame įstatymo 27 straipsnyje jokie įgyvendinamieji teisės aktai nėra numatyti).

20.          Projekto 11 straipsnis pildytinas įstatymo įgyvendinimo nuostatomis dėl viešosios įstaigos Medijų rėmimo fondo steigimo.

21.          Pažymėtina, jog vietoj dabar galiojančiame keičiamo įstatymo 28 straipsnyje numatyto Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo pagal projekto 8 straipsnį būtų steigiamas naujas juridinis asmuo – Medijų rėmimo fondas, kuris atliktų ir dalį panašių funkcijų bei būtų finansuojamas iš tų pačių šaltinių. Projekto 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad keičiamo įstatymo 28 straipsnio pakeitimas (kuriuo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas pakeičiamas Medijų rėmimo fondu) įsigaliotų 2023 m. gegužės 1 d., tačiau jokių nuostatų, reglamentuojančių Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo iki 2023 m. balandžio 30 d. remtų projektų tolimesnę eigą, nesiūloma nustatyti. Siekiant teisinio tikrumo bei sklandaus Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamų projektų finansavimo, projektas pildytinas atitinkamomis nuostatomis, sureguliuojančiomis minėtus teisinius santykius.

22.          Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 priede viešajai įstaigai Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui yra nustatyti konkretūs valstybės biudžeto asignavimai 2023 metams. Atsižvelgus į tai, kad pagal projekto 8 straipsnį ir 11 straipsnio 2 dalį viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas būtų pakeista kita viešąja įstaiga Medijų rėmimo fondas, kartu su projektu teiktinas ir 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

23.          Atsižvelgus į Seimo statute nustatytų įstatymų leidybos procedūrų trukmę, svarstytina, ar projekto 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytos įstatymo ir atskirų jo straipsnių įsigaliojimo datos – 2023 m. vasario 1 d. ir 2023 m. gegužės 1 d. yra realios.

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                           Dainius Zebleckis

 

 

E. Drėgvaitė, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]