Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 353

STENOGRAMA

 

2024 m. kovo 21 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. RAZMA
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
J. SABATAUSKAS

 


 

PIRMININKAS (J. RAZMA, TS-LKDF*). Pra­de­da­me va­ka­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ra­ci­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 59 Sei­mo na­riai.

V. Val­kiū­nas dėl ve­di­mo tvar­kos, kaip su­pran­tu.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mie­ji, šian­dien is­to­ri­nė die­na – nu­ša­lin­tas Sei­mo kanc­le­ris. Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo na­riai ieš­ko­jo tie­sos ir ją su­ra­do. Ne­kal­bė­siu apie tuos iš­ly­dė­tus, kas jau iš­ėjo, tas iš­ėjo. No­riu pa­lin­kė­ti ko­le­goms Sei­mo na­riams, kad ir prieš ga­li­mai ener­ge­ti­kų ma­fi­o­zi­nę struk­tū­rą taip pat vie­nin­gai vi­si ko­vo­tų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai, pra­de­da­me nag­ri­nė­ti dar­bo­tvarkės pro­jek­tus pa­gal jų re­gist­ra­ci­jos ei­lę.

 

14.02 val.

Mais­to įsta­ty­mo Nr. VIII-1608 1, 2, 4, 9 ir 122 straips­nių ir ket­vir­to­jo1 skir­snio pavadi­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2055(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-1.1 klau­si­mas – Mais­to įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Tur­būt rei­kės pa­kvies­ti į tri­bū­ną ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją K. Ado­mai­tį, nes rei­kės pa­ko­men­tuo­ti dėl Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų.

Dėl 1 straips­nio nė­ra pa­sta­bų. Pri­ima­me ben­dru… Tiks­liau, gal taip da­ry­ki­me: ap­žvel­ki­me Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir ta­da, man at­ro­do, ga­lė­si­me pri­tar­ti vi­siems straips­niams iš kar­to.

Dėl 4 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Pra­šom pa­ko­men­tuo­ti. Tuoj įjung­siu. Įjung­ta. Pra­šom.

K. ADOMAITIS (LF). Iš tie­sų Tei­sės de­par­ta­men­to vi­soms pa­sta­boms mes pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu. Taip, kaip bu­vo pa­siū­ly­ta. Ne­ži­nau, ar dar čia rei­kia la­bai plės­tis.

PIRMININKAS. Ko nors pla­čiau ko­men­tuo­ti ne­no­ri­te? Iš tik­rų­jų čia yra pri­ta­ri­mai, pa­re­da­guo­ta, tai…

K. ADOMAITIS (LF). Taip, tai yra la­biau tech­ni­nio po­bū­džio pa­tai­sy­mai, kaip for­mu­luo­ti, ku­ri ins­ti­tu­ci­ja bus at­sa­kin­ga už pa­rei­gas ir pa­na­šiai.

PIRMININKAS. Ačiū. Nie­kas ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti dėl at­ski­rų straips­nių? Ne­ma­tau. Ta­da bal­suo­si­me iš kar­to dėl vi­so pro­jek­to. Da­bar – mo­ty­vai. T. To­mi­li­nas – už.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, šie įsta­ty­mų pro­jek­tai, Mais­to įsta­ty­mo pro­jek­tas, At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, yra tam tik­ra so­cia­li­nė ino­va­ci­ja. Mes fak­tiš­kai dve­jus me­tus dir­bo­me prie to, kaip pa­da­ry­ti, kad tas mais­tas, ku­ris lie­ka pre­ky­bos cen­truo­se, ne­at­si­dur­tų bio­du­jų re­ak­to­riuo­se, o pa­tek­tų daž­niau į vie­nos ar ki­tos lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jos ran­kas ir kuo dau­giau žmo­nių bū­tų pa­mai­tin­ta vis dar ga­lio­jan­čiu mais­tu. Taip mes pa­siek­tu­me ir ap­lin­ko­sau­gi­nių, ir so­cia­li­nių tiks­lų. Kaip ži­no­te, vis dar ke­li šim­tai tūks­tan­čių Lie­tu­vos žmo­nių yra ties skur­do ri­ba ir kiek­vie­ną die­ną tos šei­mos gal­vo­ja, kaip pa­mai­tin­ti sa­ve, kaip pa­mai­tin­ti vai­kus. Į pa­gal­bą at­ei­na lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jos, ta­čiau daž­nai toms or­ga­ni­za­ci­joms trūks­ta mais­to. O tas mais­tas, ku­ris lie­ka ne­par­duo­tas pre­ky­bos cen­truo­se, ne­re­tai ke­liau­ja į ener­ge­ti­kos įmo­nes, o ne į lab­da­rą.

Šis įsta­ty­mas ir ly­di­mie­ji įsta­ty­mai siū­lo in­stru­men­tus, kaip pa­ska­tin­ti pre­ky­bos cen­trus pa­čius gal­vo­ti apie tą ne­par­duo­tą mais­tą, kaip jį par­duo­ti daž­niau, dau­giau. Bus tvir­ti­na­mi mais­to švais­ty­mo ma­ži­ni­mo pla­nai. Kiek­vie­nas di­de­lis pre­ky­bos cen­tras tai tu­rės pa­si­da­ry­ti. Jei­gu daž­niau bus tai­ko­mos nuo­lai­dos, va­di­na­si, mes pi­giau pirk­si­me tą mais­tą, daž­niau ma­ty­si­me ak­ci­jas. Vis­kas ge­rai, ne­bū­ti­nai lab­da­rai tu­ri bū­ti ati­duo­da­mas mais­tas. Jei­gu pre­ky­bos cen­trai su­ge­bės jį par­duo­ti, tai yra pui­ku. Svar­biau­sia, kad mais­tas ne­bū­tų švais­to­mas. To iš mū­sų rei­ka­lau­ja Eu­ro­pos Są­jun­ga, to mes, kaip mo­ra­lūs žmo­nės, tu­ri­me siek­ti pa­žan­gio­je val­s­ty­bė­je.

PIRMININKAS. Dau­giau už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų nė­ra. Bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą lai­ko in­ter­va­lą.

 

14.07 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 47 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 931 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3350(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo 47 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo ki­tu straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas. Čia trys straips­niai. Jo­kių pa­sta­bų ne­gau­ta. Nie­kas ne­rei­ka­lau­ja at­ski­rai bal­suo­ti dėl straips­nių, tai ap­si­sprę­si­me dėl vi­so pro­jek­to. Žiū­ri­me, ar yra už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų. Nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Tie­siog kon­sta­tuo­ju, kad bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą lai­ko in­ter­va­lą.

 

14.07 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 2 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papildymo aš­tun­tuo­ju12 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3351(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-1.3 klau­si­mas – At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo aš­tun­tuo­ju12 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas. Taip pat pri­ėmi­mas.

Čia jau yra pa­siū­ly­mų. Dėl 1 straips­nio nė­ra pa­siū­ly­mų, tai ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio yra T. To­mi­li­no pa­siū­ly­mas. Tur­būt ne­tik­rin­si­me čia tų 29 bal­sų, nes kai ne­bal­sa­vi­mo in­ter­va­las, vis tiek dėl pa­siū­ly­mų mes tu­rė­si­me bal­suo­ti per nu­ma­ty­tą lai­ko in­ter­va­lą. Ne­bent jūs at­si­i­ma­te? Ne. Ta­da vis­kas, su­sto­jo­me prie šio pro­jek­to. Ačiū pra­ne­šė­jui.

 

14.08 val.

Mi­ni­ma­laus sub­jek­tų gru­pių ap­mo­kes­ti­ni­mo ly­gio už­tik­ri­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3533ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio, prie­do pakeitimo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1885 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3534, Mokes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 401 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3535 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-2.1 klau­si­mas – Mi­ni­ma­laus sub­jek­tų gru­pių ap­mo­kes­ti­ni­mo ly­gio už­tik­ri­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3533. Vie­toj mi­nist­rės pra­ne­šė­jas – vi­ce­mi­nist­ras D. Sa­dec­kas. Pra­šau į tri­bū­ną.

D. SADECKAS. Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Vy­riau­sy­bė tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mi­ni­ma­laus sub­jek­tų gru­pių ap­mo­kes­ti­ni­mo ly­gio už­tik­ri­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, taip pat jo ly­di­muo­sius Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio prie­do pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1885 straips­niu įsta­ty­mo bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo 401 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tus. Mi­nė­ti įsta­tymų pro­jek­tai yra pa­reng­ti per­ke­liant 2022 m. gruo­džio 15 d. di­rek­ty­vą dėl vi­suo­ti­nio mi­ni­ma­laus tarp­tau­ti­nių įmo­nių gru­pių ir di­de­lių vie­tos sub­jek­tų gru­pių ap­mo­kes­ti­ni­mo ly­gio už­tik­ri­ni­mo Są­jun­go­je. Tai­kant di­rek­ty­vo­je nu­sta­ty­tas ap­mo­kes­ti­ni­mo tai­syk­les, įmo­nių gru­pių, ku­rių me­ti­nės kon­so­li­duo­to­sios pa­ja­mos yra 750 mln. ar dau­giau, pel­nas tu­ri bū­ti efek­ty­viai ap­mo­kes­ti­na­mas bent 15 % mo­kes­čio ta­ri­fu. Ta­čiau di­rek­ty­vo­je yra nu­sta­ty­ta tei­sė Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bėms na­rėms še­še­riems me­tams ati­dė­ti šių ap­mo­kes­ti­ni­mo tai­syk­lių tai­ky­mą, jei jo­se įsi­kū­ru­sių di­džių­jų įmo­nių gru­pių pa­grin­di­nių įmo­nių skai­čius ne­vir­ši­ja 12. Lie­tu­va šiuo at­ve­ju pa­ten­ka tarp tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, ku­rios tu­ri tei­sę ati­dė­ti di­rek­ty­vo­je nu­sta­ty­tų mi­ni­ma­laus pel­no ap­mo­kes­ti­ni­mo tai­syk­lių tai­ky­mą.

Pa­grin­di­nio tei­kia­mo įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las yra per­kel­ti ma­no mi­nė­tos di­rek­ty­vos nuo­sta­tas, pa­gal ku­rias ati­tin­ka­ma in­for­ma­ci­ja tu­ri bū­ti pa­tei­kia­ma toms Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bėms na­rėms, ku­rios jau nuo 2024 me­tų, tai yra nuo šių me­tų, tai­ko di­džių­jų įmo­nių gru­pių už­dirb­to pel­no mi­ni­ma­laus ap­mo­kes­ti­ni­mo tai­syk­lių nuo­sta­tas. Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms di­džių­jų įmo­nių gru­pių įmo­nėms ap­mo­kes­ti­ni­mas ne­bū­tų nu­sta­to­mas nau­do­jan­tis di­rek­ty­vo­je su­teik­ta še­še­rių me­tų ati­dė­ji­mo tei­se.

Kaip ir mi­nė­jau, tei­kia­mi taip pat ly­di­mie­ji įsta­ty­mų pro­jek­tai. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pro­jek­to tiks­las yra nu­sta­ty­ti bau­das už pa­grin­di­nių pro­jek­tų nu­sta­ty­tų in­for­ma­ci­nių rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mą. Bau­dos bū­tų nuo 1 tūkst. 800 iki 3 tūkst. 800 eu­rų, jei­gu toks pa­žei­di­mas bū­tų pa­da­ry­tas pir­mą kar­tą. Iš es­mės bau­dos yra ana­lo­giš­kos kaip ir ki­tais at­ve­jais už pa­da­ry­tus in­for­ma­ci­nius nu­si­žen­gi­mus.

Taip pat kar­tu yra tei­kia­mas Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jo tiks­las yra nu­sta­ty­ti, kad už pa­žei­di­mo pa­gal mi­nė­tas Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pro­jek­to nuo­sta­tas pa­da­ry­mą įmo­nė bū­tų įtrau­kia­ma į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos skel­bia­mą ne­pa­ti­ki­mų mo­kes­čių mo­kė­to­jų są­ra­šą. Siū­lo­ma pro­jek­tų nuo­sta­tų įsi­ga­lio­ji­mo da­ta – šių me­tų lie­pos 1 die­na, ta­čiau iš es­mės jos bū­tų tai­ko­mos nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos, nes bū­tų tai­ko­mos tei­kiant de­kla­ra­ci­jas dėl pel­no mo­kes­čio už vi­sus 2024 me­tus. Pra­šau pri­im­ti svars­ty­ti tei­kia­mus įsta­ty­mų pro­jek­tus.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­tu­ri Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis G. Pa­luc­kas klaus­tų, jei­gu bū­tų sa­lė­je. K. Ado­mai­tis.

K. ADOMAITIS (LF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš no­rė­jau su­pras­ti vi­so ši­to pro­jek­to kon­teks­tą. Tik­tai da­lį di­rek­ty­vos mes per­ke­lia­me, da­lį ati­de­da­me, nau­do­ja­mės to­mis iš­im­ti­mis, bet kar­tu kal­ba­me… Ir iš­im­tys ko­kios – kad mes ne­im­si­me kol kas jo­kių mo­kes­čių, ku­rie yra su­tar­ti tarp­tau­ti­niu lyg­me­niu, tai yra to 15 % mi­ni­mu­mo, ne­tik­rin­si­me, ar įmo­nės su­si­mo­ka, ir lei­si­me tą mo­kes­tį su­si­mo­kė­ti ki­to­se ša­ly­se, nes ki­tos ša­lys nau­do­sis ši­tuo su­si­ta­ri­mu ir tai­kys tą 15 % mi­ni­ma­lų pel­no mo­kes­tį. Va­di­na­si, tas mo­kes­tis, kaip sa­ky­ti, įmo­nėms nie­kuo ne­pa­dės, nes jos vis tiek jį tu­rės su­si­mo­kė­ti, tie­siog ki­to­je ša­ly­je, o mes kaž­kaip ne­si­i­ma­me to su­val­dy­ti. Ir vi­so to kon­teks­te mes taip pat dis­ku­tuo­ja­me apie nau­jus gy­ny­bos mo­kes­čius ir taip to­liau. Tai ar čia ne­bū­tų pir­mo pri­ori­te­to spren­di­mas?

D. SADECKAS. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų taip, pa­gal šiuo me­tu tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą tai bū­tų tik­tai in­for­ma­ci­niai įpa­rei­go­ji­mai įmo­nėms tam, kad ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės na­rės, ku­rios vi­siš­kai per­kė­lė di­rek­ty­vą, ga­lė­tų ją vi­sa ap­im­ti­mi tai­ky­ti. Mū­sų skai­čia­vi­mais, Lie­tu­vos įmo­nių su­mo­kė­ti mo­kes­čiai bū­tent į tų ša­lių, ku­rio­se vei­kia tų lie­tu­viš­kų įmo­nių duk­te­ri­nės įmo­nės, biu­dže­tus su­da­ry­tų apie 7 mln. eu­rų. Tai bū­tų 2026 me­tais, nes už 2024 me­tus pa­gal di­rek­ty­vą de­kla­ra­vi­mas ir mo­kė­ji­mas bū­tų tik­tai pra­ėjus pus­an­trų me­tų.

Ką Lie­tu­va da­ro šiuo at­ve­ju? Mes pa­pil­do­mai jau ren­gia­me tei­sės ak­tus dėl vie­ti­nio va­di­na­mo­jo pa­pil­di­nio mo­kes­čio, ku­ris reikš­tų tai, kad tiek ma­no mi­nė­tos lie­tu­viš­kos di­de­lės įmo­nių gru­pės, ku­rios, kaip sa­kiau, šiuo me­tu mo­kė­tų pa­pil­do­mas įmo­kas į ki­tų ša­lių biu­dže­tus, mo­kė­tų jas Lie­tu­vo­je, taip pat pa­pil­do­mas įmo­kas mo­kė­tų ir už­sie­nio ša­lių gru­pės, ku­rių duk­te­ri­nės įmo­nės vei­kia Lie­tu­vo­je. Šiuo me­tu tei­sės ak­tų pro­jek­tai ren­gia­mi ir la­bai ti­ki­mės, kad jie ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti jau 2025 me­tais.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Pir­miau­sia, ne­su­pran­tu, di­rek­ty­vos vie­na­me aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ra­šo­te, kad pen­ke­ri me­tai, pri­sta­ty­da­mas sa­kė­te, kad še­še­rių me­tų per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis. Pa­tiks­lin­ki­te, koks tas lai­ko­tar­pis iš tik­rų­jų yra di­rek­ty­vo­je?

Ant­ras mo­men­tas, kiek Lie­tu­va pra­ras­tų ir kiek ga­lė­tų gau­ti pa­ja­mų iš ki­tų tarp­tau­ti­nių įmo­nių, ku­rios tu­rė­tų su­si­mo­kė­ti ši­tą 15 % pel­no mo­kes­tį? Kiek mes pla­nuo­tu­me gau­ti?

D. SADECKAS. Ačiū už klau­si­mą. Di­rek­ty­va yra 2022 me­tų, tai yra ga­li­mas še­še­rių me­tų ati­dė­ji­mas pa­gal di­rek­ty­vą. Šiuo at­ve­ju yra li­kę tur­būt pen­ke­ri me­tai re­a­liai, bet taip, pa­gal di­rek­ty­vą yra še­še­rių me­tų ati­dė­ji­mo ter­mi­nas.

Kal­bant, ko­kių gal­būt pa­pil­do­mų pa­ja­mų ga­lė­tu­me gau­ti, kaip ir mi­nė­jau, šiuo me­tu ne­per­kė­lus vi­sos ap­im­ties di­rek­ty­vos, lie­tu­viš­kos įmo­nės, tiks­liau, jų duk­te­ri­nės įmo­nės, vei­kian­čios ki­to­se ša­ly­se, 2026 me­tais su­mo­kės apie 7 mln. eu­rų. Šiuo at­ve­ju Lie­tu­va ne­gaus tų 7 mln. eu­rų pa­pil­do­mai, tai ne­bus ne­te­ki­mas iš pel­no mo­kes­čio pa­ja­mų, ta­čiau mes gal­būt ga­lė­tu­me gau­ti pa­pil­do­mus 7 mln. eu­rų, jei­gu vi­siš­kai bū­tu­me per­kė­lę di­rek­ty­vą.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš jū­sų (…) aš su­pran­tu, kad tai­ky­da­mi šią di­rek­ty­vą mes dau­giau pra­ras­tu­me, ne­gu ne­tai­ky­da­mi. Aš taip su­pran­tu. Nes, kaip pa­sa­ky­ti, yra į vie­ną pu­sę ir į ki­tą pu­sę. Gal ga­li­te pa­tiks­lin­ti, gal tik­rai rei­kė­tų dar dau­giau ati­dė­ti, nes pra­ra­di­mai ga­li bū­ti di­des­ni? Ir ko­dėl ta su­ma nu­sta­ty­ta – 750 mln.? Ar mes ga­li­me ją ko­re­guo­ti, ar tik to­kia su­ma ir ga­li bū­ti?

D. SADECKAS. Ačiū už klau­si­mą. Gal pra­dė­čiau nuo ant­ros da­lies. 750 mln. yra di­rek­ty­vi­nis skai­čius. Iš tik­rų­jų jo keis­ti mes ne­ga­li­me, tai yra ben­dra su­tar­ta ri­ba vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

Da­bar kal­bant apie tai, ar mes čia dau­giau pra­ras­tu­me tai­ky­da­mi di­rek­ty­vą, ar ne, tai iš tik­rų­jų di­rek­ty­va su­tei­kia ga­li­my­bę bū­tent gau­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų iš pel­no mo­kes­čio, nes šiuo me­tu kai ku­rios įmo­nės, tai­ky­da­mos įvai­rias leng­va­tas, ne­su­mo­ka va­di­na­mo­jo efek­ty­vaus 15 % pel­no mo­kes­čio ta­ri­fo, dėl to yra ga­li­my­bė pa­gal šią di­rek­ty­vą bū­tent pa­pil­do­mai su­rink­ti pa­ja­mų iki tų 15 % pel­no mo­kes­čio. Vals­ty­bės at­žvil­giu tai bū­tų pa­pil­do­mos pa­ja­mos. Ži­no­ma, įmo­nėms tai bū­tų pa­pil­do­mi mo­kes­čiai.

PIRMININKAS. Dė­kui pra­ne­šė­jui. Mes iš­klau­sė­me pa­tei­ki­mą iš vi­so tri­jų pro­jek­tų, dar yra du ly­di­mie­ji. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.18 val.

Pel­no ne­sie­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą atkū­ri­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3526 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau pa­gal dar­bo­tvarkę 2-3 klau­si­mas – Pel­no ne­sie­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3526. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys V. Ra­ku­tis. Pra­šom.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, no­rė­čiau pri­sta­ty­ti Pel­no ne­sie­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma su­da­ry­ti są­ly­gas pel­no ne­sie­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rių ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas bu­vo na­cio­na­li­zuo­tas SSRS oku­pa­ci­jos me­tais, at­kur­ti nuo­sa­vy­bės tei­ses į šį tur­tą.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas 2003 m. ko­vo 4 d. nu­ta­ri­me kon­sta­ta­vo, kad, oku­pa­ci­nei val­džiai 1940 me­tais ir vė­liau įvyk­džius na­cio­na­li­za­ci­ją ir ki­tais ne­tei­sė­tais bū­dais nu­sa­vi­nus pri­va­čią nuo­sa­vy­bę, bu­vo pa­neig­ta pa­ti žmo­gaus pri­gim­ti­nė tei­sė tu­rė­ti pri­va­čią nuo­sa­vy­bę. To­kių oku­pa­ci­nės val­džios sa­vi­va­lės ak­tų pa­grin­du ne­ga­lė­jo at­si­ras­ti ir ne­at­si­ra­do tei­sė­ta vals­ty­bi­nė, vi­suo­me­ni­nė nuo­sa­vy­bė, nes tei­sė ne­ga­li at­si­ras­ti ne tei­sės pa­grin­du. Kon­s­ti­tu­ci­nis Teis­mas 1994 m. ge­gu­žės 27 d. nu­ta­ri­me kon­sta­ta­vo, kad to­kiu bū­du iš žmo­nių at­im­tas tur­tas lai­ky­ti­nas tik fak­tiš­kai vals­ty­bės val­do­mu tur­tu.

At­si­žvelg­da­mi į tai, įsta­ty­mo pro­jek­to ini­cia­to­riai lai­ko­si nuo­mo­nės, jog šian­dien bū­ti­na iš­plės­ti so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu ne­tei­sė­tai na­cio­na­li­zuo­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to res­ti­tu­ci­ją, kad šia tei­se ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti ir il­ga­me­tės pel­no ne­sie­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios vei­kė tar­pu­ka­rio ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je ir tę­sia sa­vo veik­lą šian­dien.

Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad to­kios or­ga­ni­za­ci­jos sa­vo tur­tą Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je at­ga­vo taip pat po ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mo. Sa­ky­ki­me, kor­po­ran­tai, nu­vy­kę pas sa­vo ko­le­gas į Tar­tu uni­ver­si­te­tą į Ta­li­ną ar į Ry­gą, mė­gau­ja­si sve­tin­gu­mu, nes juos ko­le­gos pri­ima rū­muo­se, ku­riuos kai ku­riuos jie yra su­kū­rę ir nuo XIX am­žiaus pa­bai­gos. Mes kaž­ko­dėl nie­kaip to pa­da­ry­ti ne­ga­li­me, ­ras­da­mi vie­ną ar ki­tą pre­teks­tą.

Šiuo po­žiū­riu ga­li­ma teig­ti, kad ki­to­se Bal­ti­jos ša­ly­se ne­tei­sė­tai na­cio­na­li­zuo­to tur­to res­ti­tu­ci­ja bu­vo įgy­ven­din­ta pla­tes­niu mas­tu ne­gu Lie­tu­vo­je. Siū­lo­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas su­teik­tų Lie­tu­vai dar vie­ną ga­li­my­bę at­kur­ti oku­pa­ci­niu so­vie­ti­nės val­džios lai­ko­tar­piu pa­neig­tą tei­sin­gu­mą. Tuo pat me­tu tai leis­tų su­stip­rin­ti Lie­tu­vos ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų sek­to­rių, pa­di­din­tų šių or­ga­ni­za­ci­jų pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be.

Čia gal tas la­biau­siai lies­tų Kau­ną, nes Kau­nas yra dau­giau pa­ty­ręs vo­kiš­kų­jų uni­ver­si­te­tų įta­ką ir kor­po­ra­ci­jos yra la­bai stip­rios šiuo me­tu. Iš tik­rų­jų to­kiems kor­po­ran­tams at­ei­ti į tuos rū­mus sa­vai­me yra la­bai la­bai ypa­tin­gas da­ly­kas.

Šį pa­siū­ly­mą tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių lai­ki­no­ji Jau­ni­mo pi­lie­ti­nio pa­trio­ti­nio ug­dy­mo gru­pė. Da­bar, ka­dan­gi klau­si­mas su­si­jęs su tur­tu, rei­kia pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­vo­je jau yra to­kioms pa­na­šioms or­ga­ni­za­ci­joms tai­ky­ta res­ti­tu­ci­ja. Vi­sų pir­ma tai re­li­gi­nių ben­dri­jų nuo­sa­vy­bės tei­sės 1995 m. ko­vo 21 d., žy­dų nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo ak­tas ir taip pat yra Šau­lių są­jun­gai ši nuo­sa­vy­bė at­kur­ta.

Da­bar, ži­no­ma, kai pra­de­di to­kio mas­to daik­tus, rei­kia vi­są lai­ką pa­gal­vo­ti, o kiek or­ga­ni­za­ci­jų pa­lies­tų šis įsta­ty­mas. Mes pa­tei­kė­me pra­šy­mą Lie­tu­vos re­gist­rų cen­trui ir Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tui, ko­kias gi or­ga­ni­za­ci­jas tai ga­lė­tų pa­lies­ti. Kaip tik šian­dien ga­vo­me at­sa­ky­mą iš Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to. Čia yra pa­mi­nė­ta, kad or­ga­ni­za­ci­jų bū­ta daug, ir ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Len­ki­jos val­dy­ta­me Vil­niu­je. Yra skai­čiai, bet rim­to ty­ri­mo jie da­bar dar ne­tu­ri. Tai­gi čia rei­kė­tų šiuo at­ve­ju dar at­lik­ti tam tik­rą gi­li­ni­mą­si ir aiš­ki­ni­mą­si. Taip pat iš Re­gist­rų cen­tro mes ne­ga­vo­me to­kios in­for­ma­ci­jos, nes, na­tū­ra­lu, tai ga­li bū­ti la­bai ne­ma­žos ap­im­ties.

Bet ko­kiu at­ve­ju ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad šis klau­si­mas tu­ri ke­lis as­pek­tus – ir ne tik tur­ti­nį, bet taip pat ir mo­ra­li­nį. Nes jei­gu mes da­bar tu­ri­me sa­vo or­ga­ni­za­ci­jas, jos su­ku­ria ko­kį nors tur­tą ir bū­tų ko­kia nors oku­pa­ci­ja, tai vėl bū­tų la­bai keis­ta, jei­gu kaž­kas sa­ky­tų, kad taip ne­bu­vo, kad tai ne­si­skai­to. Tai yra vi­sų pir­ma tei­sin­gu­mo prin­ci­pas.

Na, pra­šy­čiau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Ta­da pra­šy­tu­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, kad ji­nai iš tik­rų­jų pa­dir­bė­tų, pa­teik­tų mums at­sa­ky­mus, kiek tai ga­lė­tų at­si­tik­ti, kaip ga­lė­tų vyk­ti vi­sas šis pro­ce­sas. Bet mes ženg­tu­me la­bai svar­bų žings­nį tei­sy­bės link. Dė­kui. Pa­si­ruo­šęs at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Klau­si­mai. S. Tu­mė­nas pir­ma­sis klau­sia.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pro­fe­so­riau, nuo­sa­vy­bė yra šven­tas da­ly­kas ir, aiš­ku, ji­sai tie­sio­giai su­si­jęs su jū­sų mi­ni­mu tei­sin­gu­mu. Ta­čiau vis dėl­to ko­kia pa­grin­di­nė prie­žas­tis, kad pra­ėjus 30 me­tų nuo 1990 me­tų gir­di­me vis to­kias ini­cia­ty­vas? Ar čia pra­žiop­so­ta bū­na, ar ki­tos prie­žas­tys, ar ne­bū­da­vo po­li­ti­nės va­lios? Koks jū­sų bū­tų at­sa­ky­mas?

Ir ant­ras da­ly­kas. Ar šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­me tur­to res­ti­tu­ci­jos tik ju­ri­di­niams as­me­nims, pa­vyz­džiui, or­ga­ni­za­ci­joms? Ar ne­bus taip, kad ir fi­zi­niai as­me­nys pa­no­rės, tie, ku­rie ir­gi pra­žiū­rė­jo ir ne­be­ga­li pre­ten­duo­ti at­gau­ti tur­tą? Ar ne­bus taip? Ačiū.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Dėl fi­zi­nių as­me­nų. Fi­zi­niams as­me­nims nuo­sa­vy­bė bu­vo grą­ži­na­ma, bu­vo di­de­lis pro­ce­sas ir čia šiuo at­ve­ju ne­sie­čiau tų dvie­jų pro­ce­sų. Jei­gu ten kaž­kas kaž­ką pra­žiū­rė­jo, tai čia yra at­ski­ra tvar­ka, rei­kia žiū­rė­ti, kaip fi­zi­niams as­me­nims grą­ži­na­ma.

O jei­gu kal­ba­me apie ju­ri­di­nius as­me­nis, tai ar­gu­men­ta­ci­ja daž­niau­siai bū­da­vo to­kia, kad to­kių or­ga­ni­za­ci­jų ga­li bū­ti la­bai daug, ypač 1991 me­tais. Ir štai tais mū­sų pir­mai­siais ne­pri­klau­so­my­bės me­tais bu­vo sa­ko­ma, kad bus spe­cia­liai su­kur­tos or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rių tiks­las – at­gau­ti tur­tą. Tai tas ar­gu­men­tas bu­vo.

Taip pat bu­vo pa­da­ry­tas toks pa­reiš­ki­mas, kad tie ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rių te­ri­to­ri­jo­je ar­ba ku­rių ob­jek­tuo­se vei­kė švie­ti­mo įstai­gos, taip pat ne­pa­ten­ka tarp pa­reiš­kė­jų, ku­rie ga­li pra­šy­ti res­ti­tu­ci­jos. To­kiu bū­du ten pa­te­ko ir mū­sų kor­po­ra­ci­jų tur­tas, nes ten vei­kė švie­ti­mo įstai­gos.

Štai ko­kios prie­žas­tys lė­mė. Ir da­bar, kai jau pra­ėjo dau­giau ne­gu 30 me­tų po mū­sų ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo, mes ga­li­me jau ma­ty­ti, ku­rios or­ga­ni­za­ci­jos iš tik­rų­jų vei­kė nuo­sek­liai ir tę­sia tas tar­pu­ka­rio tra­di­ci­jas, o ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios bu­vo su­kur­tos tik dėl trum­pa­lai­kio in­te­re­so, tie­siog ne­pri­li­po šiuo­lai­ki­nia­me gy­ve­ni­me, jos ir ne­ga­lės pa­reikš­ti ši­tų pre­ten­zi­jų.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). Dė­ko­ju. Ačiū, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau. Da­lį ma­no klau­si­mo pa­klau­sė Sta­sys, bet su­pran­tu, kad tai yra ne tik­ tur­ti­nis, bet ir mo­ra­li­nis as­pek­tas. Ir kad jau yra daug pa­da­ry­ta, kal­bant apie žy­dų re­li­gi­nę ben­druo­me­nę, Šau­lių są­jun­gą, ir kad tai yra ne pel­no sie­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms for­muo­ja­mas tiks­las. Jūs mi­nė­jo­te, kad ne­aiš­ku, kiek tiks­liai to­kių or­ga­ni­za­ci­jų yra ir, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ne­aiš­ku, kiek lė­šų rei­kės, jei­gu rei­kė­tų kom­pen­suo­ti. Pra­šau pa­sa­ky­ti, gal vis tik jau­čia­te ar ta­rė­tės, kaip grei­tai bū­tų tas pa­tiks­li­ni­mas, kad ga­lė­tu­me su­si­gau­dy­ti ga­li­mai ta­me gau­sia­me, di­de­lia­me or­ga­ni­za­ci­jų srau­te, kiek jų bu­vo, kad ga­lė­tu­me pa­tiks­lin­ti ir kad ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas bū­tų kiek įma­no­ma kon­kre­tes­nis? Ačiū.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų ir tie žmo­nės, ku­rie pa­dė­jo pa­reng­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą… Kon­kre­čiai mes kal­bė­jo­me su kor­po­ra­ci­ja „Neo-Lit­hu­a­nia“ ir Lie­tu­vos at­ei­ti­nin­kų fe­de­ra­ci­ja. Iš tik­rų­jų yra la­bai svar­bus pats mo­ra­li­nis prin­ci­pas. To­dėl ypa­tin­go lai­ko nė­ra nu­ro­dy­ta, tik yra pa­mi­nė­ta, kad pa­raiš­kas rei­kė­tų pa­teik­ti iki 2028 me­tų. Va­di­na­si, lai­ke tas pro­ce­sas yra kaž­kiek ap­ri­bo­tas, iš tik­rų­jų la­bai sun­ku pa­sa­ky­ti, ko­kios or­ga­ni­za­ci­jos čia ga­lė­tų pa­reikš­ti pre­ten­zi­jas, nes ga­li bū­ti, kad or­ga­ni­za­ci­jų pa­va­di­ni­mai yra pa­si­kei­tę. Čia yra tų to­kių da­ly­kų.

Jei­gu mes pra­dė­si­me ši­tą pro­ce­są, tai mes bū­si­me tei­sūs prieš tuos žmo­nes, ku­rie kū­rė tą vi­suo­me­ni­nį tur­tą, au­ko­jo pi­ni­gus Ne­oli­tu­a­nų rū­mų sta­ty­bai ar­ba at­ei­ti­nin­kų. Ne­už­mirš­ki­me, kad tos or­ga­ni­za­ci­jos te­be­vei­kia ir už­sie­nio vals­ty­bė­je, ir Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. Tai yra di­džiu­lės or­ga­ni­za­ci­jos. Mes, Sei­mas, šiuo at­ve­ju pa­ro­dy­tu­me ge­rą va­lią, kad mes ma­no­me, kad taip yra tei­sin­ga. Ži­no­ma, ga­li iš­kil­ti įvai­rių pro­ble­mų. Dėl to ši­tie žmo­nės, ku­rie ska­ti­no pa­reng­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ma­no, kad ne­rei­kia čia da­ry­ti la­bai grei­tai. Tai rei­kia da­ry­ti iš tik­rų­jų ge­rai pa­sve­riant. Bet jei­gu mū­sų Sei­mas star­tuo­tų, mes jau ga­lė­tu­me pa­sa­ky­ti, kad kaž­ką ge­ro šia­me Sei­me pa­da­rė­me.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas la­bai kon­kre­tus. Iš tik­rų­jų vals­ty­bės biu­dže­te rei­kės ati­tin­ka­mos ei­lu­tės pi­ni­gų, nes to­se pa­tal­po­se, aš įsi­vaiz­duo­ju, jau yra įsi­kū­ru­sios gal net ir aukš­to­sios mo­kyk­los, gal ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos. Aš su­pran­tu mo­ra­li­nę tei­sę su­grą­žin­ti, vis­kas ge­rai, bet kiek ga­li­mai ga­li rei­kė­ti lė­šų, kai iki 2028 me­tų jie pa­teiks pa­raiš­kas? Per ko­kį lai­ko­tar­pį, mes įsi­vaiz­duo­ja­me, ta­da grą­žin­si­me ir at­sta­ty­si­me, ar gal­būt pa­kei­si­me jiems mai­nais į ­ko­kias nors ki­tas pa­tal­pas, duo­si­me ki­tus pa­sta­tus? Ne­ži­nau.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Taip, ži­no­ma, ši­tas klau­si­mas yra la­bai es­mi­nis. Mes, reng­da­mi ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, tik­rai ban­dė­me dė­lio­ti, kiek čia tų or­ga­ni­za­ci­jų ga­lė­tų bū­ti. Tarp kit­ko, kiek­vie­na­me mies­te yra skir­tin­ga si­tu­a­ci­ja, nes vei­kia ir Tau­ti­nin­kų są­jun­ga, ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos. Čia iš tik­rų­jų dar rei­kė­tų prie to pa­dir­bė­ti, Re­gist­rų cen­tro at­sa­ky­mą ti­ki­mės vis tiek gau­ti.

Pa­grin­di­nė in­ten­ci­ja žmo­nių, ku­rie ši­to pra­šo, yra ne gau­ti kom­pen­sa­ci­ją, bet at­gau­ti re­a­liai eg­zis­tuo­jan­čius pa­sta­tus. Aš, kaip kau­nie­tis, ka­dan­gi va­ži­nė­ju Spor­to gat­ve, vi­są­laik ma­tau Ne­oli­tu­a­nų rū­mus. Tai yra tie pa­tys Pio­nie­rių rū­mai, ku­riuo­se aš kaž­ka­da mo­kiau­si de­kla­muo­ti. Vi­są lai­ką vi­si ži­no, kad Ne­oli­tu­a­nų rū­mai, bet jie ne­pri­klau­so ne­oli­tu­a­nams. Tai yra gy­vas prie­kaiš­tas mū­sų Res­pub­li­kai, ku­ri yra vie­šai pa­sa­kiu­si, kad ban­dys at­sta­ty­ti tei­sin­gu­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Gi­rai­ty­tė-Juš­ke­vi­čie­nė.

V. GIRAITYTĖ-JUŠKEVIČIENĖ (DPF). Svei­ki, ko­le­ga. Iš tie­sų ren­giant įsta­ty­mą jums, kaip ini­cia­to­riui, aš ma­nau, ta idė­ja ki­lo ne šiaip iš nie­kur, o tie­siog iš ko­kio nors po­rei­kio. Gal­būt jums te­ko do­mė­tis ir ži­no­te, kiek ga­li bū­ti to­kių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios no­rė­tų at­kur­ti tei­ses į tą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą?

V. RAKUTIS (TS-LKDF). La­bai di­de­lio kie­kio to­kių or­ga­ni­za­ci­jų tik­rai ne­nu­ma­to­me, nes to­kių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios tęs­tų tar­pu­ka­rio tra­di­ci­jas, tu­rė­tų tur­to, nė­ra la­bai daug. Ka­dan­gi esu skau­tas, ge­rai ži­nau tą si­tu­a­ci­ją. Kaž­ka­da ban­dė­me at­gau­ti sa­vo pa­sta­tą Ne­pri­klau­so­my­bės g. 5 Kau­ne, ku­ria­me bu­vo vy­riau­sio­ji skau­tų būs­ti­nė. Tai bu­vo nuo­mo­tos pa­tal­pos. Tai­gi jo­kio čia kaž­ko­kio lau­kia­mo in­te­re­so nė­ra.

Taip pat ži­no­me, kad yra ir to­kių sa­va­no­rių kū­rė­jų or­ga­ni­za­ci­jų. Čia ge­ne­ro­las V. Po­cius pa­tei­kė, kad yra gal­būt toks da­ly­kas. Mes, ma­tyt, tu­rė­si­me tam tik­rą skai­čių (iki de­šim­ties) or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios ga­lė­tų kaž­ko­kias to­kias pre­ten­zi­jas pa­teik­ti.

Da­bar di­džiau­sia ne­ži­no­my­bė yra Vil­niaus kraš­tas. Mes nie­ka­da rim­tai ne­si­do­mė­jo­me vi­suo­me­ni­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rios vei­kia Vil­niaus kraš­te ir ku­rios pa­tek­tų, ko ge­ro. Jų nuo­sa­vy­bės yra. Is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas sa­vo at­sa­ky­me kon­sta­ta­vo, kad iš tik­rų­jų tų ži­nių mes ne­tu­ri­me, yra tik ben­dras or­ga­ni­za­ci­jų skai­čius. Tai čia yra di­džiau­sias ne­ži­no­ma­sis. Ki­ta ver­tus, ti­kė­tis, kad tos or­ga­ni­za­ci­jos ne­pa­kei­tu­sios pa­va­di­ni­mo vis dar vei­kia… Tai vėl­gi bus ke­lios or­ga­ni­za­ci­jos. Čia aš kal­bė­jau su Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vais. Jie mi­nė­jo vie­ną or­ga­ni­za­ci­ją, ku­ri, ko ge­ro, ga­lė­tų pre­ten­duo­ti, tai yra te­at­ro or­ga­ni­za­ci­ja.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas, bet jo lyg ir nė­ra. Tuo­met V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, ger­bia­mas Jur­gi Raz­ma, už su­teik­tą žo­dį pa­klaus­ti. Ger­bia­mas tei­sin­gu­mo ieš­ko­to­jau Val­dai Ra­ku­ti, tei­sin­gu­mas la­bai ge­rai, ta­čiau kaip su tais, ku­rie neat­si­skai­tė su kre­di­to­riais, su ban­kais, gal­būt (kaip ten va­di­no­si – liau­dies ban­kai, ko­o­pe­ra­ty­vai) jie, kaip sa­kant, ne­įgi­jo iki ga­lo kaip sa­vi­nin­kai tų tur­tų, ku­riuos mes čia da­bar no­ri­me grą­žin­ti? Iš­duo­siu vie­šą pa­slap­tį apie tai, kad nie­kas ne­krei­pė dė­me­sio į tai iki šio mo­men­to ir pri­va­čiai ati­da­vė, kur gal­būt jie te­nai ne­bu­vo vi­siš­kai iš­mo­kė­ję tų kre­di­tų. Kas iš­duos pa­žy­mą, kad ne­bu­vo įsi­sko­li­ni­mų?

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad ši­tie vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų duo­me­nys yra sau­go­mi bu­vu­sia­me ar­chy­ve (da­bar ji­sai Lie­tu­vos cen­tri­nio ar­chy­vo pa­da­li­nys). Ten yra sau­go­ma in­for­ma­ci­ja. Iš tik­rų­jų, tar­pu­ka­rio or­ga­ni­za­ci­jos ve­dė la­bai tin­ka­mą rašt­ve­dy­bą. Te­ko man dirb­ti ta­me ar­chy­ve ir ma­no ko­le­gos dir­bo, tai iš tik­rų­jų mes apie juos ži­no­me kar­tais dau­giau ne­gu apie šian­die­ni­nę si­tu­a­ci­ją, tik­rai yra daug ži­no­ma da­ly­kų. To­kiu at­ve­ju, jei­gu tas tur­tas dar nė­ra iki ga­lo įgy­tas, jie tik­rai ne­pa­tek­tų į ši­to įsta­ty­mo ga­lio­ji­mo lau­ką.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis pa­klaus K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš ti­kiuo­si… Ar jūs su­si­pa­ži­no­te su Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da, kur aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad 2019 me­tai, nu­brauk­ti to­kią ri­bą ne­įma­no­ma, bū­tų an­ti­kons­ti­tu­ci­nė ri­ba. Jei­gu lei­si­te kur­ti, tai leis­ki­te vi­siems, kas jau ir vė­liau, nes ne­aiš­ku, ko­dėl 2020 me­tais įsi­kū­ru­si, at­kū­ru­si veik­lą or­ga­ni­za­ci­ja ne­ga­lė­tų veik­ti. Aš pa­var­din­siu: skau­tai (mo­te­rų skau­tai, jū­rų skau­tai, oro skau­tai), Va­lan­čiaus blai­vy­bės drau­gi­ja, „Bal­tų ai­niai“, šau­liai, ne­oli­be­ra­lai, lais­va­ma­niai, ra­šy­to­jų ke­lios or­ga­ni­za­ci­jos, tre­čiaf­ron­ti­nin­kai, Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­ja, žy­dų ke­lio­li­ka or­ga­ni­za­ci­jų, svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja „Ma­ka­bi“, švie­ti­mo įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos – jų yra n. Tai da­bar no­ri­te at­ver­ti Pan­do­ros skry­nią vi­siems jiems at­si­sta­ty­ti, ieš­ko­ti sa­vo pa­sta­tų? Taip, kaip įvy­ko su vie­nuo­liais pran­ciš­ko­nais, ku­rie ne­at­ga­vo pa­sta­tų, ta­da iš Len­ki­jos į Lie­tu­vą at­va­žia­vo sep­ty­ni vie­nuo­liai ir at­si­ė­mė pa­sta­tą Tra­kų gat­vė­je. Tai čia bū­tų pa­na­šus pro­ce­sas. Jūs tik­rai to sie­kia­te?

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Aš ma­ny­čiau, kad mes… Šiuo at­ve­ju iš jū­sų iš­var­din­to są­ra­šo ne vi­sos or­ga­ni­za­ci­jos vei­kia ir šian­dien Lie­tu­vo­je, ir vei­kė vi­sus 30 me­tų, tai tik­rai da­lis. Da­bar jei­gu tos or­ga­ni­za­ci­jos yra pa­kei­tu­sios pa­va­di­ni­mą ar­ba iš vi­so or­ga­ni­za­ci­jų at­si­ra­do daug, kaip jū­sų mi­nė­tos skau­tų or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rias ge­rai pa­žįs­tu, tai, ži­no­ma, ne­tu­rė­jo ir to tur­to. Bet jei­gu ir tu­rė­tų to­kį tur­tą, ta­da bū­tų la­bai ap­sun­kin­ta.

Tos or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios iš­lai­kė vie­nin­gą san­da­rą, taip, kaip Šau­lių są­jun­ga, tai jie jau yra at­ga­vę sa­vo tur­tą. Šau­lių są­jun­ga yra at­ga­vu­si tur­tą. Ki­tas da­ly­kas, ką su tuo tur­tu ji­nai pas­kui da­rė, ar tu­rė­jo lė­šų, ar ne­tu­rė­jo (Šau­lių są­jun­gos si­tu­a­ci­ją daug­maž ži­nau), ir šiuo at­ve­ju jau mes tu­ri­me pre­ce­den­tą, kaip spren­dė. Taip pat, kaip ir baž­ny­čių at­gau­tos že­mės, nes vis­ką gi jie su­ge­ba iki šios die­nos įsi­sa­vin­ti.

Mes tei­sin­gu­mą at­kū­rė­me ir tik­rai šiuo at­ve­ju ne­ma­nau, kad mes pa­žei­dė­me pa­grin­di­nius da­ly­kus. Tų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je iš tik­rų­jų tu­rė­tų bū­ti… Čia rei­kė­tų žiū­rė­ti prin­ci­pin­giau nei tai, kaip kas ką da­rys su tuo tur­tu, ar ten iš­lai­kys, ar kaip nors, bet tu­ri­me at­kur­ti tei­sin­gu­mą, nes iš ne­tei­sės tei­sė ne­at­si­ran­da.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klaus­ti skir­tas lai­kas bai­gė­si. Da­bar mo­ty­vai. V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė pa­si­sa­kys už pro­jek­tą.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Gai­la, kad mū­sų sa­lė­je šiuo me­tu nė­ra per daug. Aš ma­nau, kad vi­sos tos abe­jo­nės, ku­rios bu­vo iš­sa­ky­tos ko­le­gų klau­si­mų me­tu, tu­rė­tų bū­ti rim­tai ap­svars­ty­tos po to, kai mes pri­tar­si­me šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad vie­na iš tų or­ga­ni­za­ci­jų, ku­ri bu­vo ne­pel­ny­tai nu­skriaus­ta ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo lai­ku, yra Lie­tu­vos at­ei­ti­nin­kai. Ji yra uni­ka­li tuo, kad jos tęs­ti­nu­mas bu­vo iš­lai­ky­tas la­bai pa­na­šiu bū­du, kaip ir Lie­tu­vos vals­ty­bės tęs­ti­nu­mas. Taip, kaip švie­sios at­min­ties S. A. Bač­kis ar Lo­zo­rai­čių šei­ma at­sto­va­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kai vi­są oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­pį, bu­vo ger­bia­mi ir pri­pa­žįs­ta­mi, tar­ki­me, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, prie Šven­to­jo Sos­to, taip ir at­ei­ti­nin­kai vi­siš­kai ofi­cia­liai tę­sė sa­vo veik­lą, va­do­vau­ja­mi tik­rai iš­ki­laus, ga­li­ma sa­ky­ti, šven­to žmo­gaus A. Da­mu­šio ir jo žmo­nos Jad­vy­gos. Tai, ką pa­da­rė at­ei­ti­nin­kai Lie­tu­vai, ką jie nu­vei­kė, yra iš­skir­ti­nės reikš­mės fak­tas. Juk dau­gu­ma par­ti­za­nų va­dų bu­vo at­ei­ti­nin­kai. At­ei­ti­nin­kų sis­te­ma, kon­spi­ra­ci­jos sis­te­ma, ku­ria jie tu­rė­jo nau­do­tis dėl tau­ti­nin­kų per­se­kio­ji­mo A. Sme­to­nos lai­kais, ir­gi bu­vo pa­nau­do­ta pa­si­prie­ši­ni­mo tin­klui kur­ti. O Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se bu­vo įkur­ta sto­vyk­la, Dai­na­vos sto­vyk­la, aš ten tu­rė­jau gar­bės lan­ky­tis. Lie­tu­vos at­ei­ti­nin­kai, emig­ra­vę į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas, ją įkū­rė tam, kad bū­tų tę­sia­ma jų or­ga­ni­za­ci­jos veik­la ir kad bū­tų dir­ba­ma su lie­tu­viš­ku jau­ni­mu. Aš sa­ky­čiau, tai yra uni­ka­li or­ga­ni­za­ci­ja. Tai, kad jai ne­bu­vo grą­žin­tas jos pa­sta­tas Kau­ne, yra ne­tei­sin­ga.

Gai­la, ma­no lai­kas jau bai­gė­si, bet aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad pa­nau­dos tei­se, kaip da­bar uni­ver­si­te­tas nau­do­ja tas pa­tal­pas, ly­giai taip pat, grą­ži­nus tur­tą, uni­ver­si­te­tas ga­lė­tų ir nau­do­ti. Ir nie­kas ne­pa­si­keis­tų, tik bū­tų…

PIRMININKAS. Lai­kas.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). …įvyk­dy­tas is­to­ri­nis tei­sin­gu­mas…

PIRMININKAS. Lai­kas.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). …ir at­ei­ti­nin­kai at­gau­tų sa­vo na­mus. Ačiū, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis pa­si­sa­ko prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš nie­ko prieš, jei­gu tai bū­tų bu­vę pa­da­ry­ta anks­čiau. Bet ka­dan­gi ne­pa­da­ry­ta, tai ne­pa­da­ry­ta. Da­bar mes at­ver­tu­me Pan­do­ros skry­nią. Jei­gu bū­tų pri­ima­mas, įsta­ty­mą tu­rė­tų įver­tin­ti Vy­riau­sy­bė. Jis tu­rė­tų bū­ti pa­keis­tas taip, kad nie­kam, jo­kiai or­ga­ni­za­ci­jai, ne­bū­tų ga­li­ma už­draus­ti at­kur­ti sa­vo tur­tą, ne­svar­bu, kad ji­nai at­si­kur­tų. Įvyk­tų pa­na­šiai, kaip su re­li­gi­nių or­ga­ni­za­ci­jų tur­tu: štai ne­bu­vo pran­ciš­ko­nų ir tas vie­nuo­ly­nas Tra­kų gat­vė­je ne­bu­vo grą­žin­tas. Vė­liau, daug vė­liau at­vy­ko sep­ty­ni ar kiek vie­nuo­lių iš Len­ki­jos, jie per teis­mus at­si­ė­mė tą tur­tą ir jį nuo­mo­ja. Čia aš ma­tau, kam rei­kia to at­kū­ri­mo. Tur­tas rei­ka­lin­gas tam, kad bū­tų ge­ne­ruo­ja­mos pa­ja­mos. Tai da­bar ma­tau net ne­są­ži­nin­gu­mo ga­li­my­bę. Tar­ki­me, Č. Jur­šė­nas de­kla­ra­vo, kad jis yra lais­va­ma­nis. Gir­dė­jau to­kį jo in­ter­viu. Tai jis at­kurs lais­va­ma­nių or­ga­ni­za­ci­ją, drau­gi­ją, at­si­ims ko­kį nors pa­sta­tą, nuo­mos tą pa­sta­tą, na ir kaž­ką veiks dar kas nors. Kiek aš ži­nau, šau­liams, ne­ga­liu tvir­tai pa­sa­ky­ti, bet šau­liams nė­ra grą­žin­ta. Vy­riau­sy­bė lei­do nau­do­tis tuo tur­tu. Tar­ki­me, Kel­mė­je yra pa­sta­tas, ku­riuo nau­do­ja­si šau­liai, bet nė­ra grą­žin­tas, jie vi­siš­kai ne­dis­po­nuo­ja tur­tu. Aš ma­nau, kad bū­tų an­ti­kons­ti­tu­ciš­ka. Tei­sės de­par­ta­men­tas pri­ra­šė dau­gy­bę pa­sta­bų. Aš ma­nau, kad or­ga­ni­za­ci­jos ga­li veik­ti ir vi­siš­kai ne­tu­rė­da­mos tur­to, jei­gu jos no­ri veik­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Dėl pro­jek­tų ap­si­sprę­si­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

14.40 val.

Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 66, 67, 68 ir 69 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1956(2) (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – Teis­mų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1956(2). Pra­ne­šė­ja – L. Na­gie­nė. Pra­šom.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, šiuo pro­jek­tu siū­lau nu­ma­ty­ti, kad sie­kiant tap­ti Apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo, Vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo, Ape­lia­ci­nio teis­mo, Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju yra pri­pa­žįs­ta­mas ir tei­si­nis moks­li­nis dar­bo sta­žas, taip su­tei­kiant ga­li­my­bę aukš­čiau­sios kom­pe­ten­ci­jos tei­sės moks­li­nin­kams, at­li­ku­siems fun­da­men­ta­lius ty­ri­mus tei­sės sri­ty­je, tap­ti pre­ten­den­tais į mi­nė­tas tei­sė­jų pa­rei­gas, taip už­tik­ri­nant as­me­nų ly­gia­tei­siš­ku­mo ir tei­si­nio aiš­ku­mo prin­ci­pus. Esa­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas as­me­niui, sie­kian­čiam tap­ti tei­sė­ju, nu­ma­to to­kią ga­li­my­bę tu­rė­ti ati­tin­ka­mą tei­si­nio pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą, ta­čiau šiuo at­ve­ju pri­pa­žįs­ta­mas tei­sės kryp­ties so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ro tei­si­nis pe­da­go­gi­nis sta­žas, dirb­tas Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo nu­sta­ty­to­se dės­ty­to­jų ir moks­lo dar­buo­to­jų pa­rei­gy­bė­se uni­ver­si­te­tuo­se, ren­gian­čiuo­se tei­sės ba­ka­lau­rus ar ma­gist­rus, taip pat tei­si­nin­ko pro­fe­si­nį kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį įgy­jan­čius tei­si­nin­kus.

Kaip nu­ma­ty­ta Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me, moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jos yra dvie­jų gru­pių: aukš­to­sios moks­lo įstai­gos ir moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tai. Uni­ver­si­te­tas yra vie­na iš aukš­to­sios mo­kyk­los ti­pų. Tai­gi pa­gal esa­mą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą tei­sės kryp­ties so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ro dar­bo sta­žas moks­lo dar­buo­to­jų pa­rei­gy­bė­se pri­pa­žįs­ta­mas tik dir­bus uni­ver­si­te­tuo­se, ren­gian­čiuo­se tei­sės ba­ka­lau­rus ar tei­sės ma­gist­rus, taip pat tu­rint… tei­si­nin­ko pro­fe­si­nį kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį įgy­jan­čius tei­si­nin­kus, su­tei­kian­čiuo­se vien­pa­ko­pį aukš­tą­jį tei­si­nį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą. O tei­sės kryp­ties so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ro dar­bo sta­žas moks­lo dar­buo­to­jų pa­rei­gy­bė­se moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­te nė­ra ver­ti­na­mas kaip tin­ka­mas as­mens, sie­kian­čio tap­ti aukš­tes­nės pa­ko­pos tei­sė­ju.

Kaip ma­ty­ti iš esa­mo tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo, moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jų, skir­tin­gai nuo uni­ver­si­te­tų moks­lo dar­buo­to­jų dar­bo sta­žo, nė­ra ver­ti­na­mas, dir­bant uni­ver­si­te­tuo­se ar moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­te, nie­kuo ne­si­ski­ria. Be ki­ta ko, va­do­vau­jan­tis tei­si­nių pa­rei­gy­bių są­ra­šu, tiek so­cia­li­nių moks­lų sri­ties tei­sės kryp­ties moks­lo dar­buo­to­jas, tiek dės­ty­to­jas yra pri­pa­žįs­ta­mos tei­si­nė­mis pa­rei­gy­bė­mis, taip yra įvar­dy­ta ir 2002 m. rug­pjū­čio 13 d. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo są­ra­še. Su­si­da­ro to­kia si­tu­a­ci­ja, kad, pa­vyz­džiui, vy­riau­sio­jo mo­ks­lo dar­buo­to­jo, ku­ris tu­ri reng­ti moks­li­nin­kus, va­do­vau­ti moks­li­nei ir eks­pe­ri­men­ti­nei plėt­rai, skelb­ti ty­ri­mo re­zul­ta­tus, dar­bo sta­žas moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­te nė­ra pri­pa­žįs­ta­mas tin­ka­mu, o lek­to­riaus, tu­rin­čio tei­sės kryp­ties so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ro laips­nį, jau yra tin­ka­mas. Ver­tinant ki­tų vals­ty­bės re­gu­liuo­ja­mų tei­si­nių pro­fe­si­jų: ad­vo­ka­to, pro­ku­ro­ro, ant­sto­lio, no­ta­ro, apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo, pa­rei­gy­bių at­ve­jų tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą ma­ty­ti, kad pre­ten­den­tams į šias pa­rei­gy­bes yra ke­lia­mi iš­si­la­vi­ni­mo ir tei­si­nio dar­bo sta­žo rei­ka­la­vi­mai. Skai­čiuo­ja­mas to­kio tei­si­nio dar­bo, ku­ris yra nu­ma­ty­tas tei­si­nių pa­rei­gy­bių są­ra­še, sta­žas. Kaip mi­nė­ta, tiek so­cia­li­nių moks­lų sri­ties tei­sės kryp­ties moks­lo dar­buo­to­jas, tiek dės­ty­to­jas yra pri­pa­žįs­ta­mas tei­si­nė­mis pa­rei­gy­bė­mis. Tai, kad as­muo tu­ri tei­sės kryp­ties so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ro laips­nį, pa­pras­tai yra pa­grin­das at­leis­ti as­me­nį nuo kva­li­fi­ka­ci­jos eg­za­mi­no, tai yra Ant­sto­lių įsta­ty­mo 4 straips­nis, Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo 6 straips­nis, net ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 51 straips­nis. Tai­gi da­bar­ti­nis tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas, ne­ver­ti­nant moks­li­nio sta­žo, ne­pa­grįs­tai ri­bo­ja net ir aukš­čiau­sios kom­pe­ten­ci­jos moks­li­nin­kų ga­li­my­bes už­im­ti aukš­tes­nės pa­ko­pos tei­sė­jų pa­rei­gas, taip pat dis­kri­mi­nuo­ja moks­lo dar­buo­to­jus, at­lie­kan­čius ly­gia­ver­tį dar­bą ki­to­kios gru­pės moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jo­se. To­dėl siū­lau, kad, sie­kiant tap­ti tei­sė­ju, bū­tų pri­pa­žin­tas ir tei­si­nis moks­li­nis dar­bo sta­žas. Šian­dien kal­bant su tei­sė­ja, ku­rią kaip tik ki­tą sa­vai­tę tvir­tin­si­me Apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ja, ji la­bai gra­žiai pa­sa­kė: bū­ti­na si­ner­gi­ja prak­ti­ko ir moks­li­nin­ko, tai yra la­bai di­de­lis pliu­sas šia­me dar­be.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ke­le­tas Sei­mo na­rių no­ri jū­sų pa­klaus­ti. Pir­mo­ji – G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma Lai­ma, no­rė­jau pa­klaus­ti, ar su­de­ri­no­te sa­vo siū­ly­mą su Tei­sė­jų ta­ry­ba, su tei­sė­jų sa­vi­val­da? Kaip jie re­a­guo­ja į ši­tą?

L. NAGIENĖ (DFVL). Bu­vo dis­ku­si­ja ir Tei­sė­jų ta­ry­ba ne­pri­ta­rė tam siū­ly­mui. Aiš­ku, ofi­cia­laus raš­to ne­tu­riu, bet bu­vo dis­ku­si­ja ir aš pa­ti bu­vau nu­vy­ku­si pas Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kę.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis klau­sia.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma ko­le­ge, vis tiek pe­da­go­gi­nio dar­bo pa­tir­tis iš tik­rų­jų ap­rė­pia daug te­mų. Tu­rė­tų bū­ti ga­na pla­čios ži­nios. Tei­sės moks­li­nin­ko ga­li bū­ti la­bai siau­ros ir tam tik­ros sri­ties, ga­li­ma sa­ky­ti, gi­liai nag­ri­nė­jan­tis ir pa­na­šiai. Iš tik­rų­jų kom­pe­ten­ci­jos ga­li ir trūk­ti, tą pa­tį pa­ste­bi ir Tei­sės de­par­ta­men­tas, kad vis dėl­to gal­būt rei­kė­tų pa­de­rin­ti ir pa­si­žiū­rė­ti, kaip tai at­ro­do prak­ti­ko­je, nes ir šian­dien mes tu­rė­jo­me pa­vyz­džių, kuo­met va­dy­bos te­ore­ti­kas ban­dė dirb­ti prak­ti­nį dar­bą. Ne vi­sa­da taip iš­ei­na. Ačiū.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas Ed­mun­dai, už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų iš da­lies ir su­tin­ku su ju­mis, bet, kaip aš sa­kau, tei­sė­ja tie­siog la­bai gra­žiai pa­sa­kė: kar­tais mes, prak­ti­kai, ne­įsi­gi­li­na­me į moks­li­nę sri­tį ir ne­ga­li­me kom­pe­ten­tin­gai pa­ste­bė­ti kai ku­rių trū­ku­mų pri­im­da­mi tam tik­rus spren­di­mus. Ta si­ner­gi­ja yra la­bai di­de­lis pliu­sas.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Ur­ba­na­vi­čius.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū, Lai­mu­te, už ašt­rų pri­sta­ty­mą. Aš tik no­rė­jau trum­pai pa­klaus­ti, ar čia bū­ti­nas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, ar nė­ra ga­li­my­bių po­įsta­ty­mi­niais tei­sės ak­tais ar ko­kio­mis mi­nist­ro tvar­ko­mis? Tai vie­nas klau­si­mas.

Ir no­rė­jau pa­klaus­ti, ar čia bū­tų siau­ra gru­pė, ar čia keis­tų­si ir bū­tų pri­tai­ky­ta ki­tiems spe­cia­lis­tams?

L. NAGIENĖ (DFVL). Ne, čia kal­ba­me tik­tai apie tei­sė­jus. Taip pat yra Ant­sto­lių įsta­ty­mo 4 straips­ny­je aiš­kiai api­brėž­ta, kad moks­li­nin­ko dar­bas įskai­čiuo­ja­mas į sta­žą, ly­giai taip pat Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo 6 straips­ny­je ir apy­lin­kių tei­sė­jai yra įskai­čiuo­ja­mi.

PIRMININKAS. Ir V. Ra­ku­tis pas­ku­ti­nis.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, aš iš tik­rų­jų ma­nau, kad jūs pa­ju­di­no­te la­bai es­mi­nį da­ly­ką, nes tik­rai moks­lo ir pe­da­go­gi­kos si­ner­gi­ja yra es­mi­nis pa­grin­das vi­so veik­los pro­gre­so uni­ver­si­te­tuo­se ir vei­kian­čio­se moks­lo ins­ti­tu­ci­jo­se. Aš tik­tai no­rė­čiau pa­klaus­ti, kaip jūs gal­vo­ja­te, ko­dėl pas mus, mū­sų vals­ty­bė­je, daž­nai moks­li­nis dar­bas yra nu­ver­ti­na­mas ir lai­ko­mas kaž­ko­kiu že­mes­niu ne­gu pe­da­go­gi­nis? Yra to­kių at­ve­jų, kai žmo­nės ne­ga­li net­gi… Ma­no­ma, kad pe­da­go­gui net­gi drau­džia­ma už­si­im­ti moks­li­ne veik­la, nes truk­do jam. Kur čia to blo­gio prie­žas­tys? Ma­nau, kad mes to­kį jau skep­sį gir­dė­da­mi ir šio­je sa­lė­je kar­tais gal ne­la­bai su­pran­ta­me, kas yra tas moks­li­nis dar­bas.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas Val­dai, už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų sun­ku at­sa­ky­ti, ko­dėl taip yra. Is­to­riš­kai kaž­ko­dėl sa­vo moks­li­nin­kams mes la­bai ma­žai dė­me­sio ski­ria­me. Da­bar aš esu dė­kin­ga Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te bū­da­ma, mes tik­rai moks­li­niams dar­bams, ty­ri­mams ir vis­kam ski­ria­me daug di­des­nį dė­me­sį, net ir fi­nan­sa­vi­mas žen­kliai di­des­nis. Aš ma­nau, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko dė­ka la­bai stip­riai at­si­žvelg­ta į tuos klau­si­mus.

PIRMININKAS. Kol kas luk­tel­ki­te tri­bū­no­je, nes jū­sų ir ki­tas pro­jek­tas, nors jau tuoj pa­siek­si­me bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

14.49 val.

Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių ir naš­lai­čių, mai­tin­to­jo ne­te­ki­mo, iš­tar­nau­to lai­ko, vals­ty­bi­nių pen­si­jų, kom­pen­sa­ci­jų už ypa­tin­gas dar­bo są­ly­gas, ren­tų, kom­pen­sa­ci­nių iš­mo­kų, šal­pos, slau­gos ir prie­žiū­ros (pa­gal­bos) iš­lai­dų tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų kompensa­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2208(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Gal­būt pri­sta­ty­ki­te dar vie­ną pro­jek­tą, ku­ris bu­vo nu­ma­ty­tas iki bal­sa­vi­mo in­ter­va­lo. Tai pro­jek­tas Nr. XIVP-2208(2). Il­gas čia pa­va­di­ni­mas – Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių ir taip to­liau, vi­so­kių pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mas.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų grįž­tu prie es­mi­nio klau­si­mo dėl tei­sy­bės at­sta­ty­mo. Jei­gu mes kal­ba­me apie tai, kad grą­žin­tu­me tur­tą, tai da­bar tur­tas yra ir nu­sa­vin­ti pi­ni­gai. At­sta­ty­ti tą tei­sy­bę, kur kaž­ka­da 2008 me­tais mes pa­ė­mė­me ir taip gra­žiai su­ma­ži­no­me, pri­ža­dė­jo­me grą­žin­ti žmo­nėms ir šian­dien mes už­mir­šo­me. Tai vals­ty­bi­nių pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mas, ku­ris bu­vo pa­ža­dė­tas… bu­vo su­ma­žin­tas 2008 me­tais.

No­riu pri­min­ti, kad svar­biu ar­gu­men­tu dis­ku­si­jo­se dėl pen­si­jų su­ma­ži­ni­mo ir kom­pen­sa­vi­mo bu­vo 2010 me­tų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mas, ku­ria­me aiš­kiai pa­mi­nė­ta, kad ga­li­ma su­ma­žin­ti tik lai­ki­nai ir nu­ma­tant pra­ra­di­mų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą. Už­mir­šo­me kom­pen­suo­ti ši­tai da­liai žmo­nių. Da­bar, ku­riai da­liai? Įsta­ty­mų lei­dė­jas, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas taip pat nu­sta­tė, tu­ri pa­rei­gas nu­ma­ty­ti su­si­da­riu­sių pra­ra­di­mų kom­pen­sa­vi­mo as­me­nims, ku­riems vals­ty­bi­nė pen­si­ja bu­vo pa­skir­ta ir mo­ka­ma, me­cha­niz­mą, pa­gal ku­rį vals­ty­bė įsi­pa­rei­go­tų to­kiems as­me­nims, ne­be­li­kus mi­nė­tos si­tu­a­ci­jos, per pro­tin­gą lai­ko­tar­pį tei­sin­gai kom­pen­suo­ti ir pra­ra­di­mus, at­si­ra­du­sius dėl vals­ty­bi­nės pen­si­jos su­ma­ži­ni­mo di­de­liu mas­tu.

Ta­čiau šis įsta­ty­mas, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­tas grą­ži­ni­mas pa­laips­niui, 2014 me­tais ne­apė­mė vi­sų pen­si­nin­kų gru­pių. Tai yra kon­kre­čiai ne­apė­mė ma­no Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­me siū­lo­mų žmo­nių, ku­riems ža­la, tu­rė­jo gau­ti vals­ty­bi­nes pen­si­jas, tik­rai li­ko nu­skriaus­ti.

Re­a­lių vals­ty­bi­nių pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo žings­nių bu­vo im­ta­si pra­ėjus vi­sam de­šimt­me­čiui, tai yra tik 2020 me­tais, kai bu­vo pri­im­tas da­li­nio kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mas ir nu­tar­ta kom­pen­suo­ti 10 %. To­dėl šian­dien tei­kia­mu pro­jek­tu siū­lau įgy­ven­din­ti se­nus Sei­mo įsi­pa­rei­go­ji­mus, ku­rių te­sė­ji­mas už­si­tę­sė per il­gai. Da­lis lau­ku­sių kom­pen­sa­ci­jos jos taip ir ne­su­lau­kė. Jau iš­ėjo ten, kur pen­si­jos ar jų dy­dis ne­be­ak­tu­a­lus, o li­kę iš­mo­kų ga­vė­jai ir pen­si­nin­kai, da­lis jų šian­dien čia, gal­būt ir­gi klau­so­si Sei­mo po­sė­džio.

Tai­gi įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­me nu­sta­ty­ti to­les­nį so­cia­li­nių iš­mo­kų kom­pen­sa­vi­mą 2024–2027 me­tais, nu­ma­tant, kad iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų bū­tų kom­pen­suo­tos dėl lai­ki­no­jo įsta­ty­mo tai­ky­mo ne­iš­mo­kė­tos su­mos as­me­nims, ku­rie ga­vo vals­ty­bi­nes so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių ir naš­lai­čių, mai­tin­to­jo ne­te­ki­mo, iš­tar­nau­to lai­ko pen­si­jas, kom­pen­sa­ci­jas už ypa­tin­gas dar­bo są­ly­gas ir vals­ty­bi­nes pen­si­jas, vals­ty­bi­nes so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių pen­si­jas, tiks­li­nes kom­pen­sa­ci­jas, Pre­zi­den­to ren­tą, sig­na­ta­ro ren­tą, kom­pen­sa­ci­nes iš­mo­kas, šal­pos kom­pen­sa­ci­jas ir spor­ti­nin­kų ren­tas. Mes siū­lo­me 2024 me­tais – 10 %, 2025 me­tais – 20 % skir­tu­mą, 2026 me­tais – 30 % ir 2027 me­tais – 30 %.

Mi­nė­ta­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­me bu­vo pa­žy­mė­ta, kad įsta­ty­mų lei­dė­jai pri­va­lo nu­sta­ty­ti kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą ir kom­pen­suo­ti per pro­tin­gą lai­ko­tar­pį. Tie­siog no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ši­tas klau­si­mas iš tik­rų­jų bu­vo per il­gai vil­ki­na­mas ir tik­rai ne ig­no­ruo­ki­me, o grą­žin­ki­me tai, kas kaž­ka­da pri­klau­sė žmo­nėms, ku­rie lau­kė ir, kaip aš jau mi­nė­jau, da­lis ir ne­su­lau­kė. Tiek bū­tų.

PIRMININKAS. Jū­sų klau­sia R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, jūs mi­nė­jo­te Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą. Kaip tik ten bu­vo ak­cen­tuo­ja­ma, kad vi­sa tai įvy­ko dėl to, kad su­si­da­rė itin sun­ki eko­no­mi­nė, fi­nan­si­nė si­tu­a­ci­ja, ir taip pat bu­vo mi­ni­ma, kad kai ne­be­liks tos mi­nė­tos si­tu­a­ci­jos, įsta­ty­mų lei­dė­jas ga­li pri­im­ti ki­to­kį vei­ki­mo bū­dą per pro­tin­gą, kaip jūs sa­kė­te, lai­ko­tar­pį.

Da­bar si­tu­a­ci­ja nė­ra pa­ti lem­tin­giau­sia ir ge­riau­sia šia­me eta­pe. Jūs siū­lo­te 2024–2027 me­tus. Ma­no klau­si­mas bū­tų, ar lai­ko­tar­pis iš­ties, įver­ti­nant da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, yra pats ge­riau­sias ir pro­cen­tai – 20–30, gal per daug di­de­li, nes vis dėl­to rei­kė­tų pa­žvelg­ti ne tik į kil­nų jū­sų no­rą (jis iš tie­sų kil­nus ir rei­ka­lin­gas), bet kar­tu ir pa­gal­vo­ti, o kaip mū­sų vals­ty­bei pa­vyks iš­dės­ty­ti per to­kį ga­na trum­pą lai­ką, nes su­ma tik­riau­siai su­si­da­rė ne­ma­ža. Ar jūs ga­lė­tu­mė­te dar prie vi­so to įvar­din­ti ir su­mą? Ačiū.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge, už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų su­ma yra apie 50 mln., apie 50 mln. šian­dien yra įsi­sko­li­ni­mas. Aš ma­nau, bet ka­da tei­kiant, 2014–2020 me­tais taip pat ir­gi bu­vo, vi­sa­da sa­kė­me: ar šian­dien tin­ka­mas lai­kas? Taip, mes pa­tei­kė­me pa­sta­tų grą­ži­ni­mą, kur rei­kė­tų pi­ni­gų. Čia yra žmo­nių nu­sa­vin­ti pi­ni­gai. To­dėl ir tai, aš ma­nau, kad tai yra ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pis, tai yra la­bai pro­tin­gai iš­dės­ty­tas lai­ko­tar­pis. Ir tai yra ne iš kar­to – ne per dve­jus me­tus, bet per ket­ve­rius me­tus. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū. Mie­la Lai­ma, ne­pik­tnau­džiau­ki­te Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mais. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, ir vis­ką, ką jis pa­sa­kė: vals­ty­bė, tai yra kai ku­rios vy­riau­sy­bės, iš­mo­kė­jo šim­tus mi­li­jo­nų, net mi­li­jar­dą eu­rų, kad grą­žin­tų. Re­zul­ta­tas toks, kad šian­dien vals­ty­bi­nės pen­si­jos bū­tų daug di­des­nės, ne vals­ty­bi­nės – so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos bū­tų daug di­des­nės, jei­gu ta pi­ni­gų su­ma bū­tų pen­si­joms di­din­ti. Da­bar jūs vėl grįž­ta­te prie to pa­ties. Užuot bū­tų di­di­na­mos vals­ty­bi­nės pen­si­jos, jūs tą su­mą, ku­rią bū­tų ga­li­ma skir­ti bū­si­mam di­di­ni­mui, jei­gu ra­si­me, vėl no­ri­te grą­žin­ti ir įšal­dy­ti vals­ty­bi­nes ir ki­to­kias pen­si­jas to­kio ly­gio, ko­kios bu­vo įšal­dy­tos dau­giau kaip de­šimt me­tų. Ne­gi ne­ga­li­me pa­si­mo­ky­ti iš pra­ei­ties klai­dų?

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas Al­gir­dai, už klau­si­mą. Bet aš kaip vi­sa­da pa­sa­ky­siu že­mai­tiš­kai: sko­la ne ro­na, ją rei­kė­tų grą­žin­ti žmo­nėms. Ki­tas mo­men­tas, mes kal­ba­me apie vals­ty­bi­nę pen­si­ją, o ne apie so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ją. So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ja yra mo­ka­ma iš so­cia­li­nio drau­di­mo biu­dže­to, ku­ris tu­ri 6 mlrd. pliu­są. Tai apie ką mes kal­ba­me? Mes kal­bė­ki­me apie tai, kas pri­klau­sė žmo­nėms, ir ati­duo­ki­me tą grą­žą, ku­ri bu­vo įsi­sko­lin­ta.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, aš jū­sų ga­lė­čiau gal kaip že­mai­tė že­mai­tiš­kai pa­klaus­ti, kad ge­riau su­pras­tu­mė­te, bet vis dėl­to. Ar jums ne­at­ro­do, kad pi­ni­gai biu­dže­te yra tie pa­tys? Ar jūs juos ski­ria­te ret­ros­pek­ty­viai kaž­kam kom­pen­suo­ti, ar jūs ski­ria­te tuos pi­ni­gus kaž­kam au­gin­ti at­ei­čiai. Da­bar 2025 me­tams ši Vy­riau­sy­bė yra at­ne­šu­si pro­jek­tą, kur vien vals­ty­bi­nėms pen­si­joms yra ski­ria­ma 75 mln.

Bet ma­no klau­si­mas šiaip tur­būt bū­tų ne jums, bet ger­bia­mam prem­je­rui S. Skver­ne­liui, bu­vu­siam mi­nist­rui L. Ku­ku­rai­čiui apie tai, ar yra tie­sa, ką man is­to­ri­nė at­min­tis sa­ko, paukš­te­liai čiul­ba ir TAIS’as ne­me­luo­ja, kad 2020 me­tais jūs bu­vo­te pa­tys pa­ren­gę to­kį pro­jek­tą kom­pen­suo­ti lyg ir vėl 10 %, bet kaž­ko­dėl Vy­riau­sy­bės, die­nos švie­sos tas pro­jek­tas tą­kart ne­iš­vy­do. Gal to­dėl, kad ne­bu­vo pri­ori­te­tas, gal to­dėl, kad pa­si­ro­dė per di­de­li pi­ni­gai? Kaip ten bu­vo, pa­pa­sa­ko­ki­te da­bar Lie­tu­vos rin­kė­jams. Da­bar to­kie dos­nūs vis­ką ret­ros­pek­ty­viai grą­žin­ti są­skai­ta to au­gi­mo, ku­ris ga­lė­tų bū­ti, bet lyg ir pa­tys 2020 me­tais pa­ren­gė­te pro­jek­tą, SADM’as pro­jek­tą tik­rai pa­ren­gė, bet, ma­no ži­nio­mis, Vy­riau­sy­bės jis ne­iš­vy­do.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ger­bia­ma mi­nist­re, aš ga­liu at­sa­ky­ti. Šis pro­jek­tas iš­vy­do die­nos švie­są, bu­vo grą­žin­ta 10 %. La­bai gai­la, kad bu­vo ne­iš­dės­ty­ta per pen­ke­rius me­tus ar ki­tus lai­ko­tar­pius. Bū­tų bu­vę la­bai ge­rai, kad bū­tų bu­vu­si iš­dės­ty­ta vi­sa su­ma. Tai tik­rai bu­vo iš­dės­ty­ta… O jei­gu kal­bė­tu­me apie tai, kaip jūs sa­ko­te, ar ne tie pa­tys biu­dže­to pi­ni­gai, taip, tie pa­tys biu­dže­to pi­ni­gai, bet rei­kė­tų pa­gal­vo­ti apie tai, kiek mes ati­duo­da­me į pri­va­čius pen­si­jų fon­dus.

PIRMININKAS. Ne­ži­nau, ar pra­dė­si­me aiš­kin­tis, kaip čia bu­vo, esant anai Vy­riau­sy­bei, ne tas tiks­las. Ger­bia­mie­ji bu­vę prem­je­rai ir esa­mi mi­nist­rai, yra pra­ne­šė­ja, ku­ri pri­sta­to kon­kre­tų pro­jek­tą, yra klau­si­mai. Pas­ku­ti­nė klau­sia G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Aš la­bai trum­pai no­riu pa­klaus­ti. Tru­pu­tį iš­ei­na to­kia kaip ir ne­tei­sy­bė. Jūs čia pa­ra­šė­te, kad iki 2020 me­tų. O ku­rie mi­rė 2021–2023 me­tais, tai jau jiems kom­pen­suo­ti ne­rei­kia?

L. NAGIENĖ (DFVL). Čia dis­ku­si­jos, te­gu ko­mi­te­tas nu­spren­džia, kaip to­kiais at­ve­jais mes spręs­tu­me klau­si­mą.

PIRMININKAS. Į klau­si­mus at­sa­ky­ta. Da­bar dėl mo­ty­vų. Už – A. Vin­kus.

A. VINKUS (LVŽSF). Pir­miau­sia no­riu pa­sa­ky­ti, kad pra­ra­di­mus, kaip ži­no­ma, žmo­nės pa­ty­rė dėl vals­ty­bės sun­kios eko­no­mi­nės, fi­nan­si­nės pa­dė­ties. Kaip mi­nė­jo pra­ne­šė­ja, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo nu­ta­ri­mu yra iš­aiš­ki­nęs, kaip vals­ty­bė tu­ri elg­tis nu­ken­tė­ju­sių žmo­nių at­žvil­giu to­kio­se si­tu­a­ci­jo­se. Iš­aiš­ki­ni­me tei­gia­ma, kad vals­ty­bė įsi­pa­rei­go­ja, ne­be­li­kus to­kių ap­lin­ky­bių, mi­nė­tiems as­me­nims tei­sin­gai kom­pen­suo­ti jų pra­ra­di­mus.

Iš aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te pa­teik­tų skai­čia­vi­mų re­zul­ta­tų iš­ei­na, kad pri­ėmus siū­lo­mą įsta­ty­mą dar šiais me­tais mi­nė­tų pra­ra­di­mų kom­pen­sa­vi­mas pa­gal nu­ma­to­mą reg­la­men­ta­vi­mą su­da­ry­tų apie 6 mln. eu­rų, pa­ly­gi­ni­mui – 2020 me­tais bu­vo 8,3 mln.

Tai­gi, siū­ly­mas nu­sta­ty­ti to­les­nį su­ma­žin­tų so­cia­li­nių iš­mo­kų kom­pen­sa­vi­mą 2024–2027 me­tams ir reg­la­men­tuo­ti, ko­kia tvar­ka ir iš ko­kių šal­ti­nių vyk­dy­ti šių iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mą, yra tei­sin­gas ir lo­giš­kas. Toks spren­di­mas su­stip­rins ir žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be. Kai sun­ku, vi­si su­si­ver­žia­me dir­žus, bet kai pa­ge­rė­ja, at­sta­to­me tei­sy­bę vals­ty­bei pa­den­giant pa­tir­tus nuos­to­lius. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. A. Sy­sas – prieš.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­pran­tu, kad pa­va­sa­ris, oras gra­žus, sau­lė, ly­gia­die­nis pra­si­dė­jo, tre­ji rin­ki­mai. No­ri­me my­lė­ti rin­kė­jus die­ną nak­tį ir kuo dau­giau. Ir vi­sa­da to­kie įsta­ty­mų pro­jek­tai at­si­ran­da li­kus 9 mė­ne­siams iki rin­ki­mų. Ir my­li­me mes po 10 %, po 20 %.

Bet, ger­bia­mie­ji, pa­im­ki­te Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą dėl bai­sios nak­ti­nės A. Ku­bi­liaus re­for­mos. Pri­pa­ži­no an­ti­kons­ti­tu­ci­niu, bet pri­pa­ži­no an­ti­kons­ti­tu­ci­niu vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų su­ma­ži­ni­mą, at­ly­gi­ni­mų su­ma­ži­ni­mą. Dėl vals­ty­bi­nių pen­si­jų aiš­kiai pa­si­sa­kė, kad tai įsta­ty­mo lei­dė­jo pre­ro­ga­ty­va. Jei­gu vals­ty­bė­je per daug pi­ni­gų, tai ga­li­te net pri­mo­kė­ti, ne tik grą­žin­ti ką nors.

Aš Lai­mai no­rė­jau iš­aiš­kin­ti, bet ne­su­pra­to. Jei­gu mes kom­pen­suo­ja­me, tai ta pi­ni­gų su­ma ne­pri­si­de­da prie pen­si­jos. Aš kal­bė­jau apie so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­ją bū­tent dėl to, kad jei­gu mes vie­to­j kom­pen­sa­vi­mo bū­tu­me di­di­nę pen­si­jas, tai šian­dien vi­du­ti­nė se­nat­vės pen­si­ja bū­tų tik­rai di­des­nė ko­kiu šim­tu eu­rų. Bet mes grą­ži­no­me, na, žmo­nės ga­vo, o pen­si­ją da­bar mes tu­ri­me vie­ną iš ma­žes­nių.

Ly­giai tą pa­tį jūs siū­lo­te da­ry­ti su vals­ty­bi­nė­mis pen­si­jo­mis, su ki­to­mis iš­mo­ko­mis. Tai­gi jau pa­si­mo­ky­ki­me, dau­giau kaip de­šimt me­tų ši­tie dy­džiai bu­vo įšal­dy­ti. Nors Sei­mas yra at­ski­rai pri­ėmęs dėl vals­ty­bi­nių pen­si­jų pen­kis nu­ta­ri­mus, kad rei­kia jas pa­nai­kin­ti. Tai žiū­rė­ki­me į at­ei­tį, o ne grįž­ki­me vis at­gal ir dar kaž­kur kaž­ką pa­da­ry­ki­me. Kas yra mū­sų ko­mi­te­te, pui­kiai ži­no, kiek jau vi­so­kių gė­ry­bių rei­kės iš­mo­kė­ti nuo 2025 m. sau­sio 1 d. Ne­ži­nau, iš kur tie pi­ni­gai, ant ko­kio me­džio už­augs ir kas juos nu­skins. Tai­gi siū­lau ne­pri­tar­ti mei­lės įsta­ty­mams. (Bal­sas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mo­ji Lai­ma, ne­pri­im­ta dis­ku­tuo­ti dėl iš­sa­ky­tų mo­ty­vų. Są­vo­ka „dėl ve­di­mos tvar­kos“ ne­ap­ima to­kių da­ly­kų.

 

15.03 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos patvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3203(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar pra­si­de­da bal­sa­vi­mo in­ter­va­las, tiks­liau, jis yra pra­si­dė­jęs ir mes pir­miau­sia bal­suo­si­me dėl pro­jek­tų, dėl ku­rių bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Tai yra Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo ir plėt­ros pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 106: už – 95, prieš – 1, su­si­lai­kė 10. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.04 val.

Mais­to įsta­ty­mo Nr. VIII-1608 1, 2, 4, 9 ir 122 straips­nių ir ket­vir­to­jo1 skir­snio pavadi­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2055(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar jau po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės pro­jek­tai. Mais­to įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas. Taip pat pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 108: už – 82, prieš – 3, su­si­lai­kė 23. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.05 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 47 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 931 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3350(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo 47 straips­nio pa­kei­ti­mo ir taip to­liau įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 108: už – 83, prieš – 4, su­si­lai­kė 21. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.06 val.

At­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-787 2 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papildymo aš­tun­tuo­ju12 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3351(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar dėl dar vie­no ly­di­mo­jo kvie­siu į tri­bū­ną K. Ado­mai­tį, nes tu­rė­si­me ap­tar­ti T. To­mi­li­no pa­siū­ly­mą. Ma­ny­ki­me, kad 29 pa­lai­kan­tys Sei­mo na­riai yra. Sei­mo na­rys pri­sta­tys sa­vo pa­siū­ly­mą.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes jau pa­bal­sa­vo­me už du pa­grin­di­nius įsta­ty­mus. Čia yra taip pat to nau­jo mo­de­lio ly­di­ma­sis, kaip bus ma­ži­na­mas mais­to švais­ty­mas bū­tent di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos tin­kluo­se. Mo­de­lis veiks taip, kad pre­ky­bos tin­klai ruoš sa­va­no­riš­kus mais­to švais­ty­mo ma­ži­ni­mo pla­nus. Juo­se ga­lės nu­ma­ty­ti ir kai­nų ma­ži­ni­mo, ir var­to­to­jų in­for­ma­vi­mo, ir ak­ci­jų pla­nus, taip pat pla­ną, kaip jie dau­giau per­duos mais­to lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­joms ir kaip ma­žės tas bū­tent tie­sio­gi­nis iš­me­ti­mas ar­ba uti­li­za­vi­mas.

Reng­da­mi tuos pla­nus, mes kaž­ko­kių vi­siš­kai iš­anks­ti­nių są­ly­gų ne­ke­lia­me, bet rei­ka­lau­ja­me įsta­ty­mu, kad kas­met bū­tų tei­kia­ma ata­skai­ta dėl to­kio pla­no įgy­ven­di­ni­mo. Vėl­gi, tai yra ga­na minkš­ta prie­mo­nė, ga­na pa­žan­gi. Yra prak­ti­ka ki­tų vals­ty­bių, ku­rio­se tai yra tai­ko­ma. Mes ei­si­me da­bar ko­ja ko­jon su Is­pa­ni­ja, Len­ki­ja, ku­rio­se tik­rai efek­ty­viai yra ko­vo­ja­ma su mais­to švais­ty­mu.

Aš siū­ly­čiau šiek tiek pa­ge­rin­ti jau pri­im­tus įsta­ty­mus ir pri­im­tą mo­de­lį nu­ma­tant, kad šiuo at­ve­ju ap­lin­kos mi­nist­ras tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti ata­skai­tos for­mą. Ata­skai­ta ne­bū­tų ke­li sa­ki­niai, kad vis­kas ge­rai. Kaž­ko­kie pa­grin­di­niai duo­me­nys, rei­ka­lin­gi ma­ty­ti tą pa­žan­gą, bū­tų tvar­kin­gai pa­teik­ti vie­šu­mai, ką ir nu­ma­to jau da­bar pri­im­tas įsta­ty­mas ir šiuo at­ve­ju svars­to­mas. Ma­no pa­siū­ly­mas yra, kad mi­nist­ras ati­tin­ka­mai nu­sta­ty­tų ata­skai­tos for­mą. Mes taip daž­nai da­ro­me įvai­riuo­se įsta­ty­muo­se ir tai kaž­ko­kios pa­pil­do­mos naš­tos čia ne­su­kurs. Aš siū­lau pri­tar­ti pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Iš­klau­sy­si­me ko­mi­te­to po­zi­ci­ją.

K. ADOMAITIS (LF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti dviem bal­sais už, še­šiems su­si­lai­kius. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai bu­vo tie, kad vis tik at­lie­kų su­si­da­ry­mo pre­ven­ci­jos pla­nas bus ren­gia­mas lais­va for­ma. Nė­ra kon­kre­taus įpa­rei­go­ji­mo, kaip tu­rė­tų bū­ti ren­gia­mas tas pla­nas, įsta­ty­me, to­dėl ir nė­ra aiš­ku, kaip pa­tvir­tin­ti vi­soms pre­ky­bos įmo­nėms vie­nin­gą ata­skai­tos tu­ri­nį. To­dėl reng­ti pa­gal mi­nist­ro pa­pil­do­mą tvar­ką, ko­kia ta ata­skai­ta tu­rė­tų bū­ti, iš es­mės yra ne­tiks­lin­ga.

PIRMININKAS. A. Skar­džius no­ri pa­rem­ti pa­siū­ly­mą.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Taip, pir­mi­nin­ke, no­riu pa­rem­ti, nes pa­sa­kius a rei­kia pa­sa­ky­ti b. Da­bar pra­tę­sus pro­duk­tų ga­lio­ji­mo lai­ką, pre­ky­bos tin­klai su­si­krau­na pa­pil­do­mą pel­ną, pra­tę­sus lai­ką. Vis­kas lo­giš­ka. Tai ko­vo­ja­ma su mais­to švais­ty­mu taip, bet ken­čia daug lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­jų. Jos ne­be­gau­na tų pro­duk­tų. Jie tie­siog par­duo­da­mi pre­ky­bos tin­kle kaip ko­ky­biš­kas pro­duk­tas, nors ga­lio­ji­mo lai­kas pa­si­bai­gęs. Vis dėl­to tas pro­ce­sas tu­ri bū­ti reg­la­men­tuo­tas, kad pa­se­nę pro­duk­tai… ži­nant mū­sų kai­nas, tai tur­būt ko­kio­je „Bied­ron­ko­je“ už tą pa­čią kai­ną ga­li­ma nu­si­pirk­ti švie­žią pro­duk­tą, nei jis yra. Ta pro­ble­ma yra ir ją rei­kia spręs­ti. Ne­ži­nau, ar vien To­mo pa­tai­sa už­tik­rins tą spren­di­mą, ta­čiau rei­kia aiš­kiai reg­la­men­tuo­ti pa­si­bai­gu­sį ga­lio­ji­mo lai­ką, pro­duk­tų per­da­vi­mą lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­joms ir ap­skai­tą, ko­vo­jant su mais­to švais­ty­mu. Toks reg­la­men­ta­vi­mas rei­ka­lin­gas, gal­būt net pla­tes­nis, nei ko­le­ga T. To­mi­li­nas siū­lo. Aš siū­lau pa­rem­ti, kad to­kios tvar­kos bū­tų pa­reng­tos, ir tiek.

PIRMININKAS. Nie­kas ne­no­ri pa­si­sa­ky­ti prieš. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­te pa­siū­ly­mui.

Bal­sa­vo 108: už – 42, prieš – 9, su­si­lai­kė 57. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl vi­so straips­nio. Ma­tau, kad pa­tai­sos siū­ly­to­jas dėl to ne­ma­to pa­grin­do pa­si­sa­ky­ti prieš pa­tį straips­nį. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti?

To­liau dėl 3 ir 4 straips­nių bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Joms pri­tar­ta iš da­lies ar vi­siš­kai. Pri­ta­ria­me šiems straips­niams ben­dru su­ta­ri­mu su mi­nė­to­mis Tei­sės de­par­ta­men­to pa­tai­so­mis.

Da­bar dėl vi­so pro­jek­to. Nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 110: už – 85, prieš – 1, su­si­lai­kė 24. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.13 val.

Mi­ni­ma­laus sub­jek­tų gru­pių ap­mo­kes­ti­ni­mo ly­gio už­tik­ri­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3533ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio, prie­do pakeitimo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1885 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3534, Mokes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 401 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3535 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Da­bar bal­suo­si­me, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo Mi­ni­ma­laus sub­jek­tų gru­pių ap­mo­kes­ti­ni­mo ly­gio už­tik­ri­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-3533 ir dviem ly­di­mie­siems.

Bal­sa­vo 105: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 26. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Dėl pa­grin­di­nio pro­jek­to kaip pa­grin­di­nis bū­tų Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Tas pats ko­mi­te­tas bū­tų ir dėl Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­to. Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­to, na­tū­ra­lu, kaip pa­grin­di­nis bū­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Svars­ty­mo da­ta – ge­gu­žės 16 die­na. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

15.14 val.

Pel­no ne­sie­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą atkū­ri­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3526 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau – Pel­no ne­sie­kian­čių or­ga­ni­za­ci­jų nuo­sa­vy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3526. Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 101: už – 61, prieš – 4, su­si­lai­kė 36. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis bū­tų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas pa­siū­ly­tas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas.

A. Vyš­niaus­kas – dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Frak­ci­jos var­du pra­šy­tu­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Ne­abe­jo­ti­nai, to­kiems klau­si­mams, su­si­ju­siems su pi­ni­gais, rei­ka­lin­ga Vy­riau­sy­bės iš­va­da. A. Kup­čins­kas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, dėl pro­to­ko­lo – ma­no bal­sas už.

PIRMININKAS. Dėl pro­to­ko­lo – A. Kup­čins­kas bal­sa­vo už.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ir aš no­rė­čiau pa­keis­ti.

PIRMININKAS. Ne­iš­gir­dau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš per ne­ap­si­žiū­rė­ji­mą bal­sa­vau už, o kal­bė­jau prieš ir aš esu prieš, tai no­rė­čiau, kad bū­tų įskai­ty­ta prieš.

PIRMININKAS. Fik­suo­ja­me, K. Ma­siu­lis bal­sa­vo prieš. Ko­mi­te­tus įvar­di­nau. Siū­lo­ma svars­ty­mo da­ta – bir­že­lio 18 die­na. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu?

Ju­da­me to­liau.

 

15.16 val.

Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 66, 67, 68 ir 69 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1956(2) (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Teis­mų įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tas Nr. XIVP-1956(2).

Bal­sa­vo 105: už – 47, prieš – 9, su­si­lai­kė 49. Ne­pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Ki­tas bal­sa­vi­mas dėl šio pro­jek­to, ar grą­ži­na­me to­bu­lin­ti, ar at­me­ta­me. Kas už – grą­ži­ni­mas to­bu­lin­ti, kas prieš – at­me­ti­mas.

Bal­sa­vo 102: už – 59, prieš – 43. Grą­ži­na­mas to­bu­lin­ti.

 

15.18 val.

Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių ir naš­lai­čių, mai­tin­to­jo ne­te­ki­mo, iš­tar­nau­to lai­ko, vals­ty­bi­nių pen­si­jų, kom­pen­sa­ci­jų už ypa­tin­gas dar­bo są­ly­gas, ren­tų, kom­pen­sa­ci­nių iš­mo­kų, šal­pos, slau­gos ir prie­žiū­ros (pa­gal­bos) iš­lai­dų tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų kompensa­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2208(2) (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ir pas­ku­ti­nis pro­jek­tas, dėl ku­rio tu­ri­me ap­si­spręs­ti, Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių ir naš­lai­čių ir ki­tų pen­si­jų ir iš­mo­kų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2208(2). Bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 107: už – 48, prieš – 13, su­si­lai­kė 46. Ne­pri­tar­ta.

Vėl bal­suo­ja­me, ar grą­žin­ti to­bu­lin­ti, ar at­mes­ti. Kas už to­bu­li­ni­mą, – už, kas už at­me­ti­mą, – prieš.

Bal­sa­vo 102: už – 54, prieš – 48. Tai­gi grą­ži­na­mas to­bu­lin­ti.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ti kvie­siu J. Sa­ba­taus­ką.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Ar ga­lė­čiau aš, kol?..

PIRMININKAS. Kol J. Sa­ba­taus­kas at­eis, re­pli­ka.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Dėl prieš tai bu­vu­sio bal­sa­vi­mo ma­no bal­są pra­šom įskai­ty­ti prieš, su­kly­dau.

PIRMININKAS. A. Vyš­niaus­kas bal­sa­vo prieš.

 

15.20 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 72 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2386 (pa­tei­ki­mas)

 

Kol at­eis po­sė­džio pir­mi­nin­kas, pa­skelb­siu, kad da­bar svars­ty­si­me Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2386. Pra­ne­šė­jas tu­rė­tų bū­ti G. Pa­luc­kas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te pri­sta­ty­ti įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­rios es­mė la­bai pa­pras­ta, net­gi, sa­ky­čiau, bui­ti­nė, ta­čiau iš prak­ti­kos rei­ka­lau­jan­ti jau Sei­mo dė­me­sio. Kaip ži­no­me, mū­sų ener­ge­ti­kos sis­te­mo­je, nors ir ti­kė­jo­mės rim­tos kon­ku­ren­ci­jos, ta­čiau tu­ri­me oli­go­po­li­nes są­ly­gas ir tai są­ly­go­ja, kad ne­pri­klau­so­mų elek­tros ener­gi­jos tie­kė­jų san­ty­kis su var­to­to­jais la­bai daž­nai yra įtemp­tas ir ne­ly­gia­ver­tis. Siū­ly­mo es­mė yra to­kia, kad jei­gu su­si­for­muo­ja tam tik­ras įsi­sko­li­ni­mas už su­teik­tas pa­slau­gas, tai yra par­duo­tą elek­tros ener­gi­ją, tie­kė­jas tu­rė­tų pa­rei­gą pa­siū­ly­ti iš­dės­ty­ti mi­nė­tą įsi­sko­li­ni­mą į mo­kė­ji­mo gra­fi­ką, nu­ma­tant pa­siū­ly­me mo­kė­ji­mo gra­fi­ką nuo 3 iki 6 mė­ne­sių. 3 mė­ne­siai to­dėl, kad tai bū­tų tam tik­ras ap­čiuo­pia­mas lai­ko tar­pas, 6 mė­ne­siai – nu­ma­ty­ta vir­šu­ti­nė ri­ba, kad ne­bū­tų tam tik­ro pik­tnau­džia­vi­mo.

Kaip to­kios si­tu­a­ci­jos su­si­for­muo­ja, ga­li­ma pa­pa­sa­ko­ti dau­gy­bę la­bai bui­ti­nių at­ve­jų, ta­čiau šian­dien mes tu­ri­me tik vie­ną vi­suo­me­nės gru­pę, ku­ri su­si­du­ria su rim­tais fi­nan­si­niais sun­ku­mais. Ji yra ap­sau­go­ta Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, ku­ria­me yra pa­sa­ky­ta, kad iš tų as­me­nų elek­tros ener­gi­jos ne­pri­klau­so­mi tie­kė­jai ne­tu­ri tei­sės, kaip sa­ky­ti, iš­rei­ka­lau­ti ar nu­trauk­ti elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mo, ta­čiau tie as­me­nys, ku­rie to­kių sun­ku­mų pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą ne­tu­ri, bet su­si­for­muo­ja ne­ti­kė­tai ne­men­ka su­ma, pri­va­lo sa­vo fi­nan­si­nius srau­tus ko­re­guo­ti, ki­taip ri­zi­kuo­ja ne­tek­ti vie­šo­sios pa­slau­gos, tai yra elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mo. To­dėl, mie­li ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS (J. SABATAUSKAS, LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti sep­ty­ni ko­le­gos. Pir­mas klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga Gin­tau­tai, iš tie­sų ga­li­ma su­tik­ti, kad yra tam tik­ra pro­ble­ma, aiš­ku, vi­sa­da ge­riau tur­būt žmo­gui ne­at­jung­ti elek­tros, ne­gu at­jung­ti, jis tu­rės ne­ma­žų pro­ble­mų. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos taip pat ver­tos dė­me­sio yra, nes iš tik­rų­jų mes per­ka­me iš vie­nų elek­trą, ta­čiau tie tie­kė­jai skirs­to ir į per­da­vi­mą. Vie­na pro­ble­ma, aiš­ku, gal­būt ga­li­ma bū­tų nu­ma­ty­ti svars­tant ko­mi­te­te, ko­kie tie san­ty­kiai bū­tų, nes vis dėl­to tam tik­ros iš­lai­dos ad­mi­nist­ra­vi­mo ir­gi pa­di­dė­tų. Tai šiuo at­ve­ju aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar tai tik­rai di­de­lio mas­to pro­ble­ma, ar daug to­kių žmo­nių? Nes pa­pras­tai ne­bu­vo to­kių di­de­lių krei­pi­mų­si per daug. Ar tik­rai daug žmo­nių su­si­du­ria su to­kia pro­ble­ma, kad vis dėl­to rei­kė­tų ati­dė­ji­mo? Ir iš tik­rų­jų ar ne­bū­tų per di­de­lė naš­ta įves­ti to­kią tvar­ką ir po to pa­ska­tin­ti ati­dė­lio­ti sa­vo tam tik­rus mo­kė­ji­mus? Pas­kui ati­de­dant vis tiek ka­da nors rei­kės su­mo­kė­ti.

G. PALUCKAS (LSDPF). Čia, ger­bia­mas ko­le­ga (ačiū už klau­si­mą), yra ke­li mo­men­tai. Pir­miau­sia var­to­to­jo san­ty­kis su ne­pri­klau­so­mu ener­gi­jos tie­kė­ju, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ne­pri­klau­so­mo ener­gi­jos tie­kė­jo yra stip­res­nė­ si­tu­a­ci­ja, ir fi­nan­siš­kai taip pat. Tiek per­da­vi­mo įmo­nės, tiek skirs­ty­mo įmo­nės, tiek ener­gi­jos par­da­vė­jai šian­dien su jo­kio­mis lik­vi­du­mo pro­ble­mo­mis ne­su­si­du­ria. Taip, jei­gu to­kių as­me­nų įsi­sko­li­ni­mai bū­tų ma­si­niai ar­ba jų bū­tų la­bai daug, to­kiu at­ve­ju, be jo­kios abe­jo­nės, rei­kė­tų įver­tin­ti tas ri­zi­kas. Ta­čiau kiek­vie­nam žmo­gui as­me­ni­nė pro­ble­ma yra pa­ti rim­čiau­sia. Mes ži­no­me tą sta­tis­ti­ką, kad di­džiu­lė vi­suo­me­nės da­lis rim­tų san­tau­pų ne­tu­ri ir net su­si­for­ma­vu­si 1,5 tūkst., 2 tūkst. są­skai­ta ga­li rim­tai iš­muš­ti va­di­na­muo­sius fi­nan­si­nius srau­tus, nes tu ne­si as­muo, ne­si šei­ma, pa­ti­rian­ti fi­nan­si­nių sun­ku­mų, ta­čiau ne­ti­kė­tai, sa­ky­ki­me, pa­di­dė­ju­sių iš­lai­dų ap­im­tis jau trik­do nor­ma­lų, tvar­kin­gą šei­mos gy­ve­ni­mą. To­dėl sa­kant, kad ki­tuo­se sek­to­riuo­se tie san­ty­kiai yra nor­ma­li­zuo­ti įpras­ta ko­mer­ci­ne prak­ti­ka, kur yra kon­ku­ren­ci­ja, tai yra su­si­ta­ria pa­slau­gos tei­kė­jas su var­to­to­ju… Čia, de­ja, mes tu­ri­me ydin­gą si­tu­a­ci­ją, kai yra, sa­ky­ki­me, nau­do­ji­ma­sis sa­vo rin­kos jė­ga ir ati­tin­ka­mu re­gu­lia­vi­mu, ku­ris sa­ko: ne­su­si­mo­kė­jai – ga­vai įspė­ji­mą ir bus at­jung­ta elek­tra. Di­de­lė vi­suo­me­nės gru­pė nuo to nė­ra ap­sau­go­ta, ta­čiau, kaip ir mi­nė­jau, tai nė­ra la­bai di­de­lis, ma­si­nis, vi­sa ap­iman­tis reiš­ki­nys, to­dėl toms įmo­nėms, jų veik­los tęs­ti­nu­mui ar lik­vi­du­mui tik­rai grės­mės ne­ke­lia.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mas bi­čiu­li Gin­tau­tai, jūs sa­ko­te, kad nau­do­ja­si jė­ga va­di­na­mo­sios ga­li­mai suk­čiau­jan­čios kom­pa­ni­jos, ir jūs kaž­ko­dėl nau­do­ja­te minkš­tą­sias prie­mo­nes, ku­rie nau­do­ja­si jė­ga… Jūs, so­cial­de­mok­ra­tai, nuo šio ru­dens pre­ten­duo­ja­te val­dy­ti vals­ty­bę su to­kiu pa­li­ki­mu. Ar jums to rei­kia, ar jūs pre­ten­duo­ja­te, kiek jau skel­bia spau­da, į prem­je­rus? Taip lė­tai dir­bant, ar ne­iš­tiks jū­sų toks li­ki­mas kaip A. Anu­šaus­ko, ku­rį už lė­tą dar­bą iš­vi­jo iš mi­nist­rų?

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mą. Klau­si­mas vi­sa ap­iman­tis ir itin su­dė­tin­gas. Ti­kiuo­si, kad ne­iš­tiks.

O šiaip, rim­čiau kal­bant, mes vi­si čia esa­me su­si­rin­kę ar­ba, tiks­liau, žmo­nių va­lia su­rink­ti tam, kad spręs­tu­me tas pro­ble­mas, ku­rias ma­to­me ir ku­rios eg­zis­tuo­ja. Šian­dien sa­ky­da­mas, jog ener­gi­jos tie­kė­jai pik­tnau­džiau­ja ar­ba nau­do­ja­si sa­vo di­des­niu svo­riu rin­ko­je tuo­se de­ry­bi­niuo­se san­ty­kiuo­se su var­to­to­jais, aš at­sa­kau už sa­vo žo­džius. Kaip bus at­ei­ty­je, jei­gu mes su­re­gu­liuo­si­me tuos san­ty­kius? Ma­nau, bus ge­riau. Pri­min­siu, jog šį įsta­ty­mą mes kei­čia­me jau ko­kį, ne­ži­nau, penk­tą ar sep­tin­tą kar­tą bū­tent dėl šių prie­žas­čių, jog ne­įver­ti­na­me ba­lan­so san­ty­kio tarp ener­gi­jos tie­kė­jų ir var­to­to­jų. To­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti. Ačiū už klau­si­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, ger­bia­mas ko­le­ga, jūs su­pla­kė­te bui­ti­nius var­to­to­jus ir ki­tus tin­klų var­to­to­jus. Tu­riu ome­ny­je – ju­ri­di­nius as­me­nis. Vis­kas yra vie­na­me – tiek ju­ri­di­niams tai­ko­mas tas 6 mė­ne­sių lai­ko­tar­pis, ne ma­žiau kaip 3 ir ne dau­giau kaip 6 mė­ne­sių. Ko­dėl pa­si­rin­ko­te bū­tent 6 mė­ne­sių, nes kai ku­riais at­ve­jais Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, So­cia­li­nio drau­di­mo fon­do įsta­ty­me yra aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad ga­li bū­ti iš­dės­ty­ta sko­la, ati­tin­ka­mai esant sun­kiai fi­nan­si­nei pa­dė­čiai, ju­ri­di­niams as­me­nims il­ges­niam lai­ko­tar­piui? Ko­dėl bui­ti­niams? Aš su­pran­tu, gal­būt ten jūs pa­ė­mė­te tą 6 mė­ne­sių lai­ko­tar­pį. Ko­dėl ir ju­ri­di­niams as­mens tą pa­tį va­rian­tą tai­ko­te?

G. PALUCKAS (LSDPF). Pir­miau­sia prie­žas­tis yra ta, jog itin reikš­min­gi ar­ba itin di­de­li įsi­pa­rei­go­ji­mai ir įsi­sko­li­ni­mai ener­ge­ti­kos sis­te­mo­je tie­kiant elek­tros ener­gi­ją var­to­to­jams ne­be­su­si­for­muo­ja dėl pa­pras­tos prie­žas­ties, nes mes da­bar tu­ri­me to­kį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, ku­ris tą įsi­sko­li­ni­mą pri­žiū­ri, kon­tro­liuo­ja. Tai yra 15 die­nų neat­si­skai­tei – įspė­ji­mas ir taip to­liau. Bū­tent dėl šios prie­žas­ties. Nes tas įsi­pa­rei­go­ji­mas yra są­ly­gi­nai ne­di­de­lis, jį ga­li­ma lo­giš­kai iš­dės­ty­ti per 6 mė­ne­sius ne­pa­ken­kiant mi­nė­tų įmo­nių, tei­kian­čių pa­slau­gas, tiek skirs­ty­mo, tiek per­da­vi­mo, tiek elek­tros ener­gi­jos par­da­vi­mo, lik­vi­du­mui ir veik­los tęs­ti­nu­mui, nes mes tu­ri­me tu­rė­ti gal­vo­je abi pu­ses. Jei­gu mes pra­dė­si­me ati­dė­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus po dve­jus me­tus, jie pra­dės for­muo­tis reikš­min­ges­ni. Ta­da įmo­nės su­si­durs su apy­var­ti­nio ka­pi­ta­lo trū­ku­mu. Tai­gi rei­kia įžvelg­ti ir var­to­to­jo, ir tie­kė­jo in­te­re­sus, bet jie tu­ri bū­ti su­ba­lan­suo­ti, o ne, kaip žmo­nės sa­ko, į vie­nus var­tus.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, tur­būt sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip šiais lai­kais ga­li­ma pa­lik­ti žmo­gų tam­so­je ar­ba šal­ty­je at­jun­giant elek­trą. Aš kal­bu apie bui­ti­nius var­to­to­jus, apie pa­žei­džia­mus as­me­nis. Tai ne kas ki­ta kaip mo­bin­gas do­mi­nuo­jan­čio mo­no­po­li­nio ener­ge­ti­kos sek­to­riaus, ku­rio ne­kon­tro­liuo­ja Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba ar­ba kon­tro­liuo­ja ta­da, kai jau pri­spau­džia Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ta­da jau pra­de­da kon­tro­liuo­ti, at­ga­li­ne da­ta pra­šo kom­pen­sa­ci­jų ir vi­sa ki­ta. Tur­būt dėl to pas mus ir yra vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je ener­ge­ti­nis skur­das. Gal­būt tik bul­ga­rai tu­ri di­des­nį ener­ge­ti­nį skur­dą.

Ma­no klau­si­mas. Ar pa­kan­ka­mas dė­me­sys bū­tent vals­ty­bi­nio ener­ge­ti­kos re­gu­liuo­to­jo šiuo­se san­ty­kiuo­se, kaip jūs mi­nė­jo­te, tos la­biau pa­žei­džia­mos pu­sės? Kiek su­pran­tu, vals­ty­bi­nis re­gu­liuo­to­jas vi­są lai­ką žiū­ri į mi­nist­ro ar vi­ce­mi­nist­rės akis ir vyk­do mo­no­po­li­nin­ko nu­ro­dy­mus.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Aš, be jo­kios abe­jo­nės, pa­gei­dau­čiau, jog to­kios ini­cia­ty­vos tik­rai pir­miau­sia at­ei­tų iš VERTʼo, dėl pa­pras­tos prie­žas­ties, nes kai žmo­nės su­si­du­ria su pro­ble­ma, pa­pras­tai jie krei­pia­si ar­ba į Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą, ar­ba į VERTʼą pa­gal kom­pe­ten­ci­ją. Tai­gi čia ma­no mi­ni­mos pro­ble­mos nė­ra kaž­ko­kia nau­jie­na. Bu­vo ir ži­niask­lai­do­je, bu­vo ir ant­raš­čių, kai kei­čiant skai­tik­lį, tar­ki­me, kai ESO kei­čia skai­tik­lį – pa­pras­tą iš­ma­niuo­ju, stai­ga at­si­ran­da įvai­rių ne­pri­emo­kų ne­pri­skai­čiuo­tų. Gal­būt tai yra kal­tė ir as­mens, ne­tei­sin­gai de­kla­ra­vu­sio tam tik­rą lai­ko­tar­pį elek­tros su­var­to­ji­mą, ta­čiau tai ne­ga­li tap­ti ne­pa­ke­lia­ma naš­ta po kak­lu. Bū­tent dėl ši­tų la­bai kon­kre­čių at­ve­jų, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, VERTʼas tu­rė­jo re­a­guo­ti, sa­ky­ki­me taip, in­ten­sy­viau ir tuos pa­siū­ly­mus teik­ti ar mi­nis­te­ri­jai, ar Sei­mo na­riams, pa­si­nau­do­ti sa­vo ini­cia­ty­vos tei­se.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia J. Ur­ba­na­vi­čius.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Gin­tau­tai, ga­li­ma tik­rai pa­svars­ty­ti šį klau­si­mą. Ma­tyt, mes pa­pra­šy­si­me ir Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jo­je dar su­si­tik­si­me. Bet šiaip, kiek te­ko kal­bė­ti su ESO at­sto­vais, tiems, ku­rie pik­ty­biš­kai ne­mo­ka, tas at­jun­gi­mas vis tiek yra toks lanks­tus. Jei­gu žmo­nės ben­drau­ja, jei­gu ko­mu­ni­kuo­ja, tai iš kar­to tik­rai ne­at­jun­gia­ma. Bet gal tarp tų, sa­ky­ki­me, kon­kre­čių ri­bų, kad bū­tų aiš­ku­mas, gal ir vie­nas iš va­rian­tų bū­tų. Aš tiek trum­pai.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū, ko­le­ga, už re­pli­ką, bet ga­li­te pa­mė­gin­ti pa­da­ry­ti so­cia­li­nį eks­pe­ri­men­tą: pa­skam­bin­ti nu­ro­dy­tu va­di­na­muo­ju kon­sul­ta­vi­mo ar­ba pa­gal­bos te­le­fo­nu vie­nam ar ki­tam ne­pri­klau­so­mam elek­tros ener­gi­jos tie­kė­jui ir pa­mė­gin­ti sa­ky­ti, kad štai tu­riu to­kią pro­ble­mą, ar ga­lė­tu­me ją iš­spręs­ti su­si­tar­da­mi, kaip įpras­ta rin­ko­je. Aš jums be­veik ga­liu ga­ran­tuo­ti, jog at­sa­ky­mas pir­miau­sia bus, ar jūs esa­te as­muo, pa­ti­rian­tis fi­nan­si­nių sun­ku­mų, kaip nu­ro­do Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas. Ta­da mes jums pa­dė­ti ga­li­me. Jei­gu ne, vyk­dy­ki­te sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus. Be jo­kios abe­jo­nės, Sei­mo na­riai gal­būt ga­li pa­siek­ti daž­niau ir aukš­čiau, kaip sa­ko­ma, to­je kon­sul­ta­ci­jų gran­di­nė­je, bet šis įsta­ty­mas yra pir­miau­sia skir­tas žmo­nėms, ku­rie aukš­čiau ir to­liau to­se gran­di­nė­se pa­siek­ti ne­ga­li, kad jie ne­bū­tų, na, sa­ky­ki­me taip, spau­džia­mi pa­tir­ti to­kią fi­nan­si­nę naš­tą, ku­rios jų šei­ma tuo me­tu ne­ga­li… ne dėl to, kad ap­skri­tai ne­tu­ri pi­ni­gų, o, kaip ir mi­nė­jau, dėl tam tik­rų fi­nan­si­nių srau­tų su­ba­lan­sa­vi­mo.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Lai­kas re­a­liai jau bai­gė­si, tai… (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. Ačiū už pro­jek­to pri­sta­ty­mą, už at­sa­ky­mus į klau­si­mus. Bal­suo­si­me šiek tiek vė­liau. Da­bar dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. G. Sur­plys – už.

G. SURPLYS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš, tau­py­da­mas lai­ką, pa­si­sa­ky­siu trum­pai. Kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ma­no gal­va, ji­sai spren­džia dar vie­ną to­kią pro­ble­mą žmo­nėms, ku­rie šil­do­si bu­tus elek­tra. Tas ati­dė­ji­mas, lei­di­mas iš­si­mo­kė­ti per ke­le­tą mė­ne­sių pa­dės spręs­ti ir se­zo­niš­ku­mo klau­si­mą. To­dėl dar kar­tą kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Nė­ra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti dėl mo­ty­vų prieš.

 

15.33 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 211, 22 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2738(2), At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 14 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2739(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 69 straips­nio 6 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3468. Pri­sta­tys ko­le­ga R. Vait­kus. Ir ly­di­ma­sis – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­šom.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, vals­ty­bi­nės įmo­nės „Epso-G“ pa­tei­kia­mo­je Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos vi­zi­jo­je yra nu­ma­to­ma mil­ži­niš­ka vė­jo ir sau­lės ener­ge­ti­kos plėt­ra. Pla­nuo­jant di­de­lį elek­tros ener­gi­jos po­rei­kį ža­lio­jo van­de­ni­lio, pra­mo­nės, trans­por­to ir ki­tai ga­my­bai, Lie­tu­vo­je nu­ma­to­ma elek­tros ga­my­ba, še­šis kar­tus vir­ši­jan­ti da­bar­ti­nį Lie­tu­vos elek­tros ener­gi­jos su­var­to­ji­mą.

Tam pa­siek­ti aki­vaiz­džiai ne­už­teks esa­mo elek­tros per­da­vi­mo tin­klo. Bus rei­ka­lin­ga elek­t­ros per­da­vi­mo tin­klo plėt­ra. Per­da­vi­mo tin­klo plėt­rai rei­kia lai­ko, to­dėl no­rint, kad prie per­da­vi­mo tin­klo bū­tų pri­jun­gia­mos nau­jos vė­jo ir sau­lės elek­tri­nės po de­šim­ties me­tų, nau­jų per­da­vi­mo li­ni­jų plėt­ra tu­ri bū­ti nu­ma­to­ma jau da­bar. Prie­šin­gu at­ve­ju at­ei­ty­je su­si­dur­si­me su pa­na­šio­mis pro­ble­mo­mis, su ko­kio­mis yra su­si­dū­ru­si Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, kai po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai, ku­rie no­ri sta­ty­ti vė­jo ir sau­lės elek­tri­nes, lau­kia il­gą lai­ką, kad bū­tų pa­sta­ty­tos per­da­vi­mo tin­klo li­ni­jos. To­dėl jau da­bar, ne­ati­de­dant at­ei­čiai, rei­kia nu­ma­ty­ti re­gu­lia­vi­mą, ku­ris ska­tin­tų „Lit­gri­do“ in­ves­ti­ci­jas į tin­klo plėt­rą, rei­ka­lin­gą nau­jiems ga­min­to­jams pri­jung­ti.

Šiuo pro­jek­tu siū­lau, kad bū­tų per­da­vi­mo tin­klo plėt­ros fi­nan­sa­vi­mas „Lit­gri­do“ lė­šo­mis tais at­ve­jais, kai at­si­ran­da ga­na daug po­ten­cia­lių, prie nau­jos li­ni­jos pri­si­jung­ti no­rin­čių ga­min­to­jų, ku­rie fi­nan­siš­kai ga­ran­tuo­tų pri­si­jun­gi­mą prie tin­klo, pa­teik­da­mi pri­si­jun­gi­mo ga­ran­ti­jas, ku­rių dy­džio pa­kak­tų pa­deng­ti vi­są nau­jos li­ni­jos plėt­rą, jei­gu taip at­si­tik­tų, kad nu­tie­sus nau­ją li­ni­ją ga­min­to­jai at­si­sa­ky­tų pri­si­jung­ti. Tai su­da­ry­tų ga­li­my­bes, pa­vyz­džiui, vė­jo jė­gai­nes sta­ty­ti ša­lia au­to­stra­dų, ša­lia ge­le­žin­ke­lio vė­žių, kur bū­tų ma­žes­nis vie­tos gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mas. Da­bar la­bai daž­nai ma­to­me at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos, kon­kre­čiai vė­jo ener­ge­ti­kos, vys­ty­to­jų su­si­dū­ri­mą su gy­ven­to­jų pa­si­prie­ši­ni­mu, kuo­met sa­ko, ko­dėl jūs no­ri­te sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nes ša­lia gy­ven­to­jų, ša­lia gy­ven­vie­čių. Tai bū­tent prie au­to­ma­gist­ra­lių, prie ge­le­žin­ke­lio li­ni­jų ši­ta pro­ble­ma, dėl ku­rios ir taip yra daug triukš­mo, bū­tų eli­mi­nuo­ta. Taip pat dar pa­tvir­ti­na, kad tei­gia­ma įta­ka elek­tros kai­nos su­ma­žė­ji­mui, pa­di­di­nus elek­tros pa­siū­lą pri­jun­gus pa­pil­do­mus ga­min­to­jus, bū­tų di­des­nė nei nei­gia­ma įta­ka kai­nai dėl elek­tros per­siun­ti­mo mo­kes­čio pa­di­dė­ji­mo fi­nan­suo­jant nau­jas li­ni­jas.

Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos vi­zi­jo­je yra nu­ma­to­ma, kad sau­su­mo­je vė­jo elek­tri­nių ga­lia tu­ri pa­di­dė­ti de­šimt kar­tų, ly­gi­nant su da­bar vei­kian­čių vė­jo jė­gai­nių Lie­tu­vo­je ga­lia. Tiek vė­jo elek­tri­nių rei­kia, jei­gu no­ri­me de­kar­bo­ni­zuo­ti sa­vo eko­no­mi­ką ir taip tap­ti sin­te­ti­nių de­ga­lų ir van­de­ni­lio eks­por­tuo­to­jais. Tam bet ku­riuo at­ve­ju ne­pa­kaks da­bar­ti­nio elek­tros tin­klo, tad ne­su­kur­ki­me pro­ble­mų, im­ki­me jas spręs­ti da­bar.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tei­gia, kad, sie­kiant už­tik­rin­ti ža­li­ą­ją ener­ge­ti­kos trans­for­ma­ci­ją, vien į Eu­ro­pos Są­jun­gos elek­tros tin­klus rei­kia in­ves­tuo­ti apie 584 mlrd. 584 mlrd. Eu­ro­pos Są­jun­gos mas­tu, pro­por­cin­gai iš­dė­lio­jant ir iš­skirs­tant kaš­tus, Lie­tu­vai reikš­tų apie 2,5 mlrd. eu­rų. Iš­da­li­nus tai iš me­tų, li­ku­sių iki 2030 me­tų, tai dvi­gu­bai dau­giau, nei „Lit­grid“ in­ves­tuo­ja da­bar, kai iš es­mės in­ves­tuo­ja­ma tik į sis­te­mos sin­chro­ni­za­ci­jos su Eu­ro­pos tin­klais pro­jek­tus.

Tai­gi kvie­čiu pa­lai­ky­ti, pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Šį pro­jek­tą tei­kiu su ko­le­go­mis A. Bag­do­nu, E. Ru­de­lie­ne, A. Kup­čins­ku, M. Skri­tuls­ku ir L. Sa­vic­ku. Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti sep­ty­ni na­riai. Pir­ma­sis klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Aš su­pra­tau iš jū­sų pa­sa­ky­mo, kad jūs tu­ri­te daug ben­dri­nin­kų, – jums, li­be­ra­lams, pri­pū­tė vi­so­kio plau­ko suk­čiai dū­mų, kad taip, mū­sų at­ei­tis ir kad bus la­bai daug, ta­čiau ar rei­kia klau­sy­ti jū­sų ir jū­sų ben­dri­nin­kų, ir ki­tų, ku­rie kaž­kam pa­tai­kau­ja ir api­plė­šia tau­tą? Tar­ki­me, vė­jo ener­gi­jos šiuo me­tu duo­da tik 273 me­ga­va­tus iš ga­li­mų 900, sau­lės ener­gi­jos tik 412, ir­gi pa­na­šiai iš­lie­ka. Įjung­ta ter­mo ir vi­si ki­ti. Tai ne­pa­si­tei­si­na, nes la­bai di­de­lė am­pli­tu­dė yra vė­jo, nuo ke­lių me­ga­va­tų iki 900 me­ga­va­tų, ma­to­te, jau da­bar. Tai yra ne­pa­ti­ki­mas šal­ti­nis, ga­li bū­ti, ga­li ne­bū­ti. O jūs no­ri­te vėl mus, kaip sa­ko­ma, pa­kiš­ti po suk­čių trau­ki­niu.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų suk­čių ne­klau­sau ir su jais ne­su­si­du­riu, sten­giuo­si ne­su­si­dur­ti. Es­mė yra ta, ger­bia­mas ko­le­ga Val­de­ma­rai, kad bū­tų ga­li­ma sta­ty­ti nau­jas per­da­vi­mo li­ni­jas, kuo­met yra su­si­tel­kę daug po­ten­cia­lių vys­ty­to­jų, ku­rie no­ri vys­ty­ti at­si­nau­ji­nan­čią ener­ge­ti­ką. Tai vie­na iš to­kių de­ta­lių, jū­sų ži­niai, pa­vyz­džiui, vie­na nau­ja 330 ki­lo­vol­tų li­ni­ja pa­pil­do­mai už­tik­ri­na apie 700 me­ga­va­tų ins­ta­liuo­tos ga­lios vė­jo ir 700 ins­ta­liuo­tos ga­lios sau­lės ener­gi­jos pri­jun­gi­mo. Trys li­ni­jos, jei­gu, pa­vyz­džiui, sta­to trys vys­ty­to­jai, tai bū­tų ati­tin­ka­mai 2 tūkst. 100 me­ga­va­tų ins­ta­liuo­tų sau­lės ir vė­jo elek­tri­nių pri­jun­gi­mų. Fak­tiš­kai elek­tros ener­gi­jos kai­ną ga­li­ma su­ma­žin­ti nuo 0,1 iki 0,15 eu­ro už ki­lo­vat­va­lan­dę. Tai čia, Val­de­ma­rai, kal­ba­ma apie tai. O kad kaž­ko­kie suk­čiai ir kaž­ko­kie in­te­re­sai, kaip jūs sa­ko­te, tai to nė­ra ir ne­bus, bent jau šia­me pro­jek­te nė­ra.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, ger­bia­mas ko­le­ga… (Triu­k­š­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, pra­šom ra­my­bės!

L. NAGIENĖ (DFVL). Nau­jų li­ni­jų plėt­ra, taip, su­tin­ku 100 %. Gal ga­li­te pa­sa­ky­ti, nes čia iš tik­rų­jų „Lit­grid“ gal tu­ri jau pla­ną, ku­rio­se vie­to­se bū­tų ga­li­ma spręs­ti klau­si­mą dėl tos plėt­ros, ir kad vi­si tie, ku­rie pla­nuo­ja, jau de­rin­tų­si dėl to, kad „Lit­grid“ ga­li in­ves­tuo­ti per tam tik­rą lai­ko­tar­pį.

Ant­ras mo­men­tas, dar ma­no klau­si­mas, mes kal­ba­me apie hib­ri­dą – vė­jas plius sau­lė. Kiek to­kių vie­tų yra dar ne­įsi­sa­vin­ta? Aš at­si­me­nu, Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jo­je bu­vo pri­sta­tęs ger­bia­mas Ma­siu­lis, kad bū­tent mums yra la­bai svar­bu iš­nau­do­ti vi­sus pa­jė­gu­mus, yra jau kai kur pa­sta­ty­ta sau­lė, kai kur vė­jas. Ko­dėl ten ne­vys­to­me ati­tin­ka­mai ar­ba vė­jo, ar­ba sau­lės? Ar yra toks že­mė­la­pis?

R. VAITKUS (LSF). Dė­kui, ger­bia­ma ko­le­ge, už ge­rą klau­si­mą. Iš es­mės mes Ener­ge­ti­kos ir dar­nios plėt­ros ko­mi­si­jo­je esa­me kal­bė­ję ši­ta te­ma. Da­bar kaip tik Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, man at­ro­do, ki­tą sa­vai­tę jau, ma­čiau, yra pri­sta­to­ma pre­zen­ta­ci­ja, kur Ame­ri­kos kom­pa­ni­ja da­ro ty­ri­mą apie mū­sų ener­ge­ti­nės sis­te­mos pa­jė­gu­mus. Bū­tent ar mums cen­tra­li­zuo­tai tu­ri nu­ro­dy­ti ame­ri­kie­čiai, kur tu­ri bū­ti pri­si­jun­gi­mai? Gal­būt gal­būt, aš ne­pri­eš­ta­rau­ju, bet la­bai daž­nai pri­va­ti ini­cia­ty­va bū­na tei­sin­ges­nė. Vys­ty­to­jai ži­no, kur tu­ri bū­ti sau­lės ir vė­jo par­kai, kaip ir jūs sa­kė­te, hib­ri­di­niai par­kai.

Daž­nai… An­tra klau­si­mo da­lis. Su­si­du­riant su ta si­tu­a­ci­ja, kai pa­sta­to­mas vė­jo jė­gai­nių par­kas, ar­ba kar­tais at­virkš­čiai, ir po to no­ri­ma sta­ty­ti hib­ri­di­nį par­ką, sau­lės pri­dė­ti ar­ba vė­jo pri­dė­ti, daž­nai ne­ga­li­ma to da­ry­ti, nes tin­klo pa­jė­gu­mai ne­pa­jė­gūs pri­im­ti šios ener­gi­jos. Tai čia ta pro­ble­ma.

O Lie­tu­vos vys­ty­to­jai, ma­nau, ge­riau­siai ži­no tas vie­tas ir tas… Daž­nai, ką jau mi­nė­jau pri­sta­ty­da­mas pro­jek­tą, yra pa­si­ren­ka­mos vie­tos ten, kur ei­na elek­tros per­da­vi­mo tin­klų li­ni­jos, ša­lia gy­ven­vie­čių, – au­to­ma­tiš­kai žmo­nės prieš­ta­rau­ja. Da­bar pa­na­ši si­tu­a­ci­ja Šir­vin­tų, ro­dos, sa­vi­val­dy­bė­je, gy­ven­to­jai prieš­ta­rau­ja. Iš mi­nis­te­ri­jos gir­di­me to­kius pa­sa­ky­mus, kad jau 2027 me­tais ga­min­si­me vi­są mums rei­ka­lin­gą elek­tros ener­gi­jos kie­kį, o, bet, ta­čiau, jei­gu sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pa­tvir­tins PAVʼo ši­tam par­kui? Tai dar la­bai daug klaus­tu­kų. Apie ką ir kal­bu, kad čia bū­tent kal­ba­ma apie to­li­mą per­spek­ty­vą. Čia de­šimt me­tų į prie­kį.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). La­bai ačiū. No­rė­jau pa­klaus­ti (kaž­kaip ne­įskai­čiau, o gal ir nė­ra), ko­kius kri­te­ri­jus tu­ri ati­tik­ti tos tei­kia­mos są­ly­gos tų, ku­rie pla­nuo­ja sta­ty­ti elek­tri­nės ga­my­bos įren­gi­nius? Kol kas pa­gal jū­sų pra­šy­mą at­ro­do, kad vi­si ga­lė­tų, kas no­ri, kas pla­nuo­ja sta­ty­ti, iš kar­to gau­ti pri­si­jun­gi­mus ir taip to­liau. Ar jie tu­ri ko­kias nors są­ly­gas ati­tik­ti, ar tie­siog už­tek­tų no­rė­ji­mo sta­ty­ti?

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju. Ge­ras klau­si­mas, gal jo ir ne­pa­mi­nė­jau, nors, at­ro­do, lyg pa­mi­nė­jau. Pa­grin­di­nis da­ly­kas yra prie­vo­lių ga­ran­ti­jų už­tik­ri­ni­mas. Bū­tent vys­ty­to­jai, ku­rie no­ri jung­tis prie per­da­vi­mo li­ni­jų į par­kus, kad ga­lė­tų vys­ty­ti at­si­nau­ji­nan­či­ą­ją ener­ge­ti­ką, tu­ri už­tik­rin­ti prie­vo­lių ga­ran­ti­jas. Tai yra įne­ša sa­vo in­dė­lį, fi­nan­si­nį įna­šą ir jei­gu at­si­tin­ka taip, kad jie pa­si­trau­kia, jie ne­be­no­ri kaž­ko­kiu bū­du sta­ty­ti sau­lės ar vė­jo par­ko, jiems šios prie­vo­lės nė­ra – ga­ran­ti­nės prie­vo­lės grą­ži­na­mos. To­kiu at­ve­ju bū­tų ši­to­mis prie­vo­lė­mis, ši­tuo įna­šu pa­den­gia­ma vi­sa nau­ja li­ni­ja, bet jau jo va­lia, jei­gu jis iš­ei­na iš to su­si­ta­ri­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia J. Ur­ba­na­vi­čius. At­si­sa­ko. K. Star­ke­vi­čius. Ne­ma­tau. Ko­le­ga Ka­zys sku­ba į sa­vo dar­bo vie­tą.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). La­ba die­na. Ko­le­ga, aš no­riu pa­klaus­ti. Jūs tur­būt reng­da­mas ši­tą pro­jek­tą iš­ana­li­za­vo­te ir pui­kiai su­pran­ta­te, kad di­džiau­sia pro­ble­ma yra ne šių tin­klų, ku­riuos jūs sa­ko­te vys­ty­ti, bet pro­ble­ma yra ESO že­mes­nė­je gran­dy­je, kur tie­siog trūks­ta tų li­ni­jų. Taip vaiz­džiai pa­sa­kius, čia yra vamz­dis ir ta­me vamz­dy­je tik­rai pa­kan­ka­mai vie­tos, kad te­kė­tų ta elek­tra, bet ESO ly­gy­je jau to trūks­ta. Dar po tre­jų me­tų, kaip ro­do vi­sos prog­no­zės pa­gal mū­sų iš­duo­tus lei­di­mus, tai jau mes tu­rė­si­me tą kie­kį, ku­rio mums rei­kia mū­sų ener­gi­jos po­rei­kiams. Mums rei­kia gal­vo­ti apie tai, kaip ją pa­nau­do­ti, kaip gal­būt van­de­ni­lio per­dir­bi­mą or­ga­ni­zuo­ti, ir ta­da tos pro­ble­mos spręs­tų­si. Di­džiau­sia pro­ble­ma, kak­liu­kas tai yra ESO, ne čia, kur jūs da­bar pri­sta­to­te.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Ger­bia­mas ko­le­ga, taip, šne­kė­jau ir su ger­bia­mu mi­nist­ru apie ši­tą klau­si­mą, taip pat bu­vo pa­lies­ta ESO vie­ta ir nu­ma­to­mos at­ei­ties in­ves­ti­ci­jos, at­ro­do, 149 mln. ar­ti­miau­siu lai­ku. Taip, ESO taip pat rei­kia in­ves­tuo­ti ir tin­klą plės­ti, bet taip pat rei­kia plės­ti ir per­da­vi­mo tin­klą. Be ši­to, mes ir da­bar pu­sę ener­gi­jos vis dar eks­por­tuo­ja­me. Kaip mi­ni­ma, 2027 me­tais mes tu­rė­si­me pil­nai sau pa­si­ga­min­tą ener­gi­ją. Jei­gu ne­bus in­ves­tuo­ja­ma į per­da­vi­mo tin­klus, man at­ro­do, mes šių tiks­lų ne­pa­siek­si­me. Ši­tą mo­de­lį ga­li­ma tai­ky­ti ir ESO tin­kle, ta­čiau šiuos re­gu­lia­vi­mus, ga­ran­ti­nių prie­vo­lių už­tik­ri­ni­mą pa­da­ry­ti ESO tin­kle bū­tų žy­miai su­dė­tin­giau ne­gu per­da­vi­mo tin­kle.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, klau­si­mas, kas in­ves­tuos į tuos tin­klus? Kai bu­vo ener­ge­ti­nė kri­zė, aš už­da­viau klau­si­mą dėl tų be­veik 30 %, ku­riuos „Ig­ni­tis“ yra par­da­vęs pri­va­tiems dar esant pra­ei­tai Vy­riau­sy­bei. Aš ga­vau at­sa­ky­mą, kad iš tų ak­ci­jų, iš to pel­no bu­vo in­ves­tuo­ta ir bus in­ves­tuo­ja­ma bū­tent į tas li­ni­jas. Ar jūs apie tai kal­bė­jo­te, do­mė­jo­tės šiuo klau­si­mu?

Ki­tas – dėl pa­čių vys­ty­to­jų, ku­rie įren­gia sau­lės ar vė­jo elek­tri­nes. Jie ne­tu­ri in­fra­struk­tū­ros mo­kes­čio. Gal ir­gi bū­tų ga­li­my­bė dar ir iš ši­to in­fra­struk­tū­ros mo­kes­čio in­ves­tuo­ti į tin­klus? Ačiū.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Vie­na iš to­kių ga­li­my­bių iš in­fra­struk­tū­ros mo­kes­čio. Taip pat bu­vo kal­bė­ta su ener­ge­ti­kos eks­per­tais, te­ko ir su „Lit­gri­do“ bu­vu­siu ir da­bar­ti­niu va­do­vu tar­tis, kal­bė­ti apie tai. „Lit­gri­d“, be­je, ne­pri­eš­ta­rau­ja to­kio pro­jek­to svars­ty­mui. Be­je, už­mir­šau pa­sa­ky­ti, tai čia pa­sa­ky­siu, kad tik­rai rei­kė­tų Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ma­nau, kad Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja kar­tu su Vy­riau­sy­be tik­rai pa­to­bu­lin­tų ši­tą pro­jek­tą.

At­sa­kant į jū­sų klau­si­mą, iš kur gau­ti fi­nan­sa­vi­mą, tai bū­tent, kaip ir sa­kiau, ga­ran­to prie­vo­lių už­tik­ri­ni­mo įna­šai, tai bū­tų vie­na, ir taip pat iš per­da­vi­mo mo­kes­čio. Tai vie­na iš to­kių dvie­jų ga­li­my­bių… dvi ga­li­my­bės.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Jū­sų pa­klau­sė vi­si, ku­rie no­rė­jo pa­klaus­ti.

Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. L. Sa­vic­kas – už.

L. SAVICKAS (DFVL). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­ga iš tik­rų­jų pui­kiai pri­sta­tė, man at­ro­do, įsta­ty­mo pro­jek­tą. Be­lie­ka tik pri­dė­ti ke­lis es­mi­nius as­pek­tus, ku­rie, ma­no su­pra­ti­mu, yra kri­tiš­kai svar­būs. Ši­tas par­la­men­tas ne vie­ną kar­tą yra iš­sa­kęs, kad mū­sų sku­ba ir pri­ori­te­tas yra kuo grei­čiau pri­im­ti vi­sus rei­kia­mus spren­di­mus, kad mes per­ei­tu­me prie ža­lio­sios ener­ge­ti­kos. Tam, kad tai įvyk­tų, mes tu­ri­me už­tik­rin­ti, kad bū­tų kuo ma­žiau bu­te­lio kak­liu­kų, ku­riuo­se mes už­strin­ga­me. Vie­nas iš jų yra tin­klo pa­jė­gu­mai.

Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra dar vie­nas at­sa­ky­mas, ku­ris rei­ka­lin­gas, kad ta plėt­ra bū­tų kiek įma­no­ma spar­tes­nė. Šiuo at­ve­ju kon­kre­čiai yra kal­ba­ma apie tai, kad tu­ri­me nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę, jog bū­tų vys­to­mi tie pro­jek­tai, ku­rie šian­die­ną at­si­du­ria į tam tik­ras lu­bas, nes nė­ra pa­grin­di­niuo­se tin­kluo­se nu­ma­ty­tos pa­kan­ka­mos ga­lios. Yra siū­lo­mas spren­di­mas, kad ta ga­lia bū­tų ku­ria­ma tiems pro­jek­tams ir kad jie ne­sto­vė­tų be­vil­tiš­ko­je pa­dė­ty­je lauk­da­mi, kol ka­da nors ta ga­lia at­si­ras. Čia prieš­prie­šos jo­kios ne­ma­tau, iš­sky­rus ga­li­my­bę pa­siū­ly­ti dar vie­ną spren­di­mą, ku­ris pa­spar­tin­tų mū­sų ža­lio­sios ener­ge­ti­kos plėt­rą ir kar­tu mū­sų ener­ge­ti­nę ne­pri­klau­so­my­bę. Dėl to la­bai ti­kiuo­si, kad mes vi­si kar­tu šian­die­ną pri­tar­si­me pro­jek­to pa­tei­ki­mui ir ga­lė­si­me to­liau svars­ty­ti tam tik­ruo­se ko­mi­te­tuo­se. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. K. Ma­siu­lis no­rė­jo kal­bė­ti prieš, bet jo ne­ma­tau. Ei­na­me prie ki­to.

 

15.51 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2024-03-25 – 2024-03-29) – 2024 m. ko­vo 26 d. (ant­ra­die­nio) ir 28 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Da­bar no­rė­čiau pa­kvies­ti Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mą­jį pa­va­duo­to­ją J. Raz­mą pri­sta­ty­ti sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios ko­vo 25 die­na, Sei­mo po­sė­džių dar­bo­tvarkę. (Bal­sai sa­lė­je) Vis­kas, ra­miai. (Bal­sas sa­lė­je)

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš su­pran­tu Val­de­ma­ro no­rą dau­giau ma­ty­ti čia Sei­mo Pir­mi­nin­kę, bet, jos ne­sant, aš pri­sta­tau sa­vai­tės dar­bo­tvarkę. Ant­ra­die­nį pra­dė­si­me tei­sė­jų į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mą kan­di­da­tū­rų pa­tei­ki­mu, taip pat pa­tvir­tin­si­me aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­rę, ap­si­sprę­si­me dėl kai ku­rių ki­tų pro­jek­tų. Taip pat ko­le­ga A. Vin­kus pa­teiks nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl Alek­san­dro Stul­gins­kio žvaigž­dės pa­sky­ri­mo. Ir tur­būt aist­rų su­kels A. Ažu­ba­lio įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos veik­los ver­ti­ni­mo“ pro­jek­tas. Ant­ra­die­nį po pie­tų Švie­ti­mo ta­ry­bos pra­ne­ši­mas, po to įvai­rūs pro­jek­tai, Vie­šų­jų pir­ki­mų ke­li pro­jek­tai, Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais ir taip to­liau.

Na, o ket­vir­ta­die­nį mi­nė­si­me mū­sų Res­pub­li­kos na­rys­tės Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties or­ga­ni­za­ci­jo­je 20-me­tį. Taip pat įvai­rių pro­jek­tų pri­ėmi­mas, kaip vi­sa­da, tai bū­din­ga ket­vir­ta­die­niui. Ir po pie­tų opo­zi­ci­nė Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos dar­bo­tvarkė.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri klaus­ti vie­na Sei­mo na­rė. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš jau, ma­tyt, tra­di­ci­nį tą mū­sų frak­ci­jos klau­si­mą, ku­ris šian­dien ry­te ne­nu­skam­bė­jo, bet pa­klau­siu da­bar. Kaip yra su Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ir po­nu S. Jo­vai­ša, ir vi­sais jo pir­ki­niais, ku­rie ir šian­dien ži­niask­lai­do­je yra skal­bia­mi, ir tik­rai gar­bės Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai ne­da­ro. Juo la­biau aš tik­rai gir­dė­jau iš jū­sų pa­ti­ki­ni­mą, kad tas klau­si­mas bus kaž­kaip spren­džia­mas, bet da­bar, kiek žiū­riu dar­bo­tvarkę, tai jo ne­ma­ty­ti.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš vie­nas čia tik­rai ne­ga­liu iš­spręs­ti to­kių klau­si­mų, aš esu mi­nė­jęs ir Sei­mo Pir­mi­nin­kei, man at­ro­do, kad bū­tų ra­cio­na­liau­sia iš nau­jo su­for­muo­ti Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, nes ir štai vie­na ko­mi­si­jos na­rė, ku­ri at­sto­va­vo Lais­vės frak­ci­jai, pa­te­ko opo­zi­ci­jos at­sto­vų pa­ra­šais, bet da­bar yra De­mok­ra­tų frak­ci­jos na­rė, tai čia jau yra ne pa­gal Sta­tu­tą. Taip pat trūks­ta opo­zi­ci­jos pa­ra­šais pa­rem­to ko­kio nors ki­to Lais­vės frak­ci­jos at­sto­vo to­je ko­mi­si­jo­je. Ži­no­me, kad yra gal ir tam tik­ri prie­kaiš­tai at­ski­riems Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos na­riams. Iš tik­rų­jų bū­tų gal ge­rai su­for­muo­ti iš nau­jo. Jei­gu frak­ci­jų se­niū­nai taip drau­giš­kai su­tar­tų, tą ga­lė­tu­me grei­tai ir pa­da­ry­ti. Ka­dan­gi jūs tą klau­si­mą ke­lia­te, la­bai pra­šy­čiau pa­si­kal­bė­ti su ki­tais opo­zi­ci­jos se­niū­nais, ir val­dan­tie­ji tik­rai, ma­nau, dėl to leng­vai su­tars. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Klau­si­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl ve­di­mo tvar­kos ne­no­ri­te? A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Aš tik trum­pai no­rė­čiau pri­min­ti, po­ne pir­mi­nin­ke, kad jei­gu yra pa­teik­ti du pro­jek­tai, ta­da dėl mo­ty­vų lei­džia­ma kal­bė­ti ne vie­nam as­me­niui. Šiuo at­ve­ju bu­vo du įsta­ty­mų pro­jek­tai, pa­tei­kė Elek­tros ener­ge­ti­kos ir At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių. Mes bu­vo­me už­si­ra­šę, bet jūs kaž­ko­dėl iš­try­nė­te kal­bė­to­jus. Dau­giau taip ne­da­ry­ki­te, ge­rai?

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už pri­mi­ni­mą. Iš tie­sų bu­vo du pro­jek­tai: Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2738(2) ir pro­jek­tas Nr. XIVP-2739(2). Tai ant­ras pa­si­sa­kan­tis bu­vo A. Skar­džius. Pra­šom dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Pir­mi­nin­ke, aš ne­pra­šiau jau kal­bė­ti, bet ka­dan­gi įjun­gė­te, tai no­riu pa­sa­ky­ti, kad pro­ble­mos yra kur kas rim­tes­nės. Man te­ko kreip­tis į Ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą dėl pa­si­nau­do­ji­mo tin­klais. Teis­mas tą klau­si­mą nag­ri­nė­jo, spren­di­mai bus. Bū­tent skun­džiau „Lit­gri­dą“ ir vals­ty­bės ener­gi­jos re­gu­liuo­to­ją – VERT’ą. Po mū­sų pri­im­tų įsta­ty­mų jie su­si­gal­vo­jo, kad ga­li­ma po­įsta­ty­mi­niais ak­tais su­gal­vo­ti nau­jas tvar­kas, ir ypač dėl hib­ri­di­zuo­ja­mų elek­tri­nių. Pri­si­gal­vo­jo, kad ga­li­ma iš­da­lin­ti ki­tiems, o tų elek­tri­nių ga­li­my­bę hib­ri­di­zuo­tis, ką mes čia ak­cen­ta­vo­me įsta­ty­mu kaip pri­ori­te­tą, kaip pa­si­nau­do­ji­mo tin­klais pri­ori­te­tą ir vys­tant mū­sų vie­ti­nę, Lie­tu­vos, ge­ne­ra­ci­ją, jie nu­ki­šo į kaž­ku­rią vie­tą, nes tin­klų trūks­ta, ir iš­da­li­no tuos tin­klus ki­tiems as­me­nims pa­gal kaž­ko­kią pa­čių su­si­gal­vo­tą ei­lę. Tai aš ma­nau, kad toks dis­po­na­vi­mas vals­ty­bės tur­tu po­įsta­ty­mi­niais ak­tais yra ne ne­tei­sė­tas, bet rei­ka­lau­ja tam tik­rų vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo prie­mo­nių. Ir čia bū­ti­na keis­ti įsta­ty­mą. Ko­le­gos, aš pri­ta­riu tam siū­ly­mui, bet jis yra frag­men­ti­nis. Tai aš ma­nau, kad gal­būt svars­ty­mo sta­di­jo­je mes jį ga­lė­tu­me iš­plės­ti. To­dėl pri­ta­riu tam svars­ty­mui. Tai tiek.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Ga­li­ma ei­ti to­liau.

 

15.57 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 69 straips­nio 6 da­lies pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-3468 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 69 straips­nio 6 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3468. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­ja – G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no įsta­ty­mo pro­jek­tas yra la­bai pa­pras­tas, jį, be­je, pa­ska­ti­no pats ener­ge­ti­kos mi­nist­ras, sa­ky­da­mas, kad tik­rai yra ga­li­my­bė kas 3 mė­ne­sius per­skai­čiuo­ti elek­tros tie­ki­mo ver­tę. Ma­nau, kad tai gy­ven­to­jams, da­bar kren­tant kai­noms, yra tik­rai la­bai nau­din­ga. Tai toks yra ir įsta­ty­mo pa­siū­ly­mas: ne kas pus­me­tį, o kas 3 mė­ne­sius per­skai­čiuo­ti elek­tros tie­ki­mo kai­ną var­to­to­jams. Tai tiek. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti trys ko­le­gos. Pir­ma­sis – V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma Guo­da, ge­ras įsta­ty­mo pa­pil­dy­mas, ta­čiau vals­tie­čiai, kaip ir soc­de­mai, gy­ve­na iš de­ko­ra­ty­vi­nių pa­tai­sų. Jūs sa­ko­te, kai­nos kren­ta, tai ga­liu da­bar pa­sa­ky­ti bir­žos kai­ną, kad Šve­di­jo­je, Suo­mi­jo­je – 65 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę, o Lie­tu­vo­je – 251. 65 ir 251 – skir­tu­mas yra. Ir dar ką no­rė­jau pa­ste­bė­ti, kad iš Šve­di­jos kaž­ko­dėl elek­tra nu­trū­ko (gal ka­be­lį kaž­kas nu­trau­kė) – 152 me­ga­va­tus gau­na­me iš Bal­ta­ru­si­jos, iš Ka­li­ning­ra­do 16–20 gau­na­me ir dar iš Len­ki­jos, kur ei­na ir­gi iš Bal­ta­ru­si­jos. O kur čia yra in­te­re­san­tai, kad at­si­jung­tu­me nuo ben­dro tin­klo, tai įdo­mu, kas bū­tų šian­dien – tur­būt Ar­ma­ge­do­nas. Kaip jūs, ar to­liau tę­si­te pa­tai­sas, ger­bia­ma Guo­da, ar gy­ven­si­te iš de­ko­ra­ty­vi­nių pa­tai­sų?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Aš ne­ži­nau, ką jūs tuo no­rė­jo­te pa­sa­ky­ti, bet ma­nau, kad lauk­si­me jū­sų ne­de­ko­ra­ty­vi­nių pa­siū­ly­mų. Kai jau at­ne­ši­te, ta­da ir svars­ty­si­me, o kol kas aš ti­kiuo­si, kad ma­žes­nė kai­na var­to­to­jams yra daug ge­riau ne­gu aukš­ta kai­na. Be­je, jū­sų kai­nos ten kaž­ko­kios prieš tre­jus me­tus su­skai­čiuo­tos.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū už pa­teik­tą pa­siū­ly­mą dėl įsta­ty­mo pro­jek­to ir no­riu pa­sa­ky­ti prieš klaus­da­mas, kad Ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba yra vis dėl­to tik sim­bo­li­nė, tik­rai ne­pa­de­da žmo­nėms. Jū­sų pa­siū­ly­mas, kad bū­tų kas 3 mė­ne­sius elek­tros tie­ki­mo ver­tė nu­sta­to­ma… (Bal­sas sa­lė­je) Val­de­ma­rai, bū­ki­te są­ži­nin­gas, ne­truk­dy­ki­te.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, pra­šom ne­truk­dy­ti.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Oho, gal­vo­jau, net pa­bu­čiuos.

PIRMININKAS. Aš ne jums sa­kiau. Ger­bia­ma Guo­da, rei­kia pa­kar­to­ti klau­si­mą?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Pa­bai­gos ne­gir­dė­jau.

PIRMININKAS. Pra­šau pa­kar­to­ti, nes ko­le­ga V. Val­kiū­nas su­truk­dė. Pra­šy­čiau dau­giau taip ne­da­ry­ti, nes iš tik­rų­jų truk­do­te žmo­gui, ku­ris yra tri­bū­no­je, su­si­kaup­ti ir iš­klau­sy­ti klau­si­mą.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Jū­sų siū­ly­mas dėl elek­tros tie­ki­mo ver­tės kas 3 mė­ne­sius tik­rai yra lai­ku. Ar yra ga­li­my­bė dar ma­žin­ti 1 mė­ne­siu?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Kas mė­ne­sį gal ir bū­tų ga­li­ma, jei­gu mū­sų VERTʼas grei­čiau ap­si­suk­tų ir ži­no­tų rin­kos kai­nas iš anks­to. Bet ka­dan­gi per­ka tą pa­tį mė­ne­sį, tai ma­nau, kad kas mė­ne­sį bū­tų ne­la­bai leng­va ap­skai­čiuo­ti, nors vis­kas įma­no­ma. Už 2 mė­ne­sius tik­rai įma­no­ma, tik rei­kia no­rė­ti. Iš tik­rų­jų ir da­bar, ir prieš tai šis įsta­ty­mo pro­jek­tas lei­do VERTʼui sa­vo ini­cia­ty­va daž­niau skai­čiuo­ti, bet jis kaž­ko­dėl ne­skai­čiuo­da­vo.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke, jūs vėl ma­ne bu­vo­te iš­try­nęs iš dar­bo­tvarkės.

PIRMININKAS. Ne, ne, ne­bu­vau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Aš no­rė­jau pa­klaus­ti. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, tik­rai ge­ras siū­ly­mas. Ma­no klau­si­mas, ko­dėl vis dėl­to vals­ty­bi­nis re­gu­liuo­to­jas, ku­ris tu­rė­tų bū­ti ob­jek­ty­vus, sto­ja į mo­no­po­li­nin­ko pu­sę, klau­so, ką pa­sa­kys ener­ge­ti­kos mi­nist­ras, ku­ris tu­rė­tų for­muo­ti po­li­ti­ką, o vals­ty­bi­nis re­gu­liuo­to­jas tu­rė­tų bū­ti ob­jek­ty­vus ir su­re­gu­liuo­ti, ypač pa­žei­džia­mų var­to­to­jų pu­sėn sto­ti. Ko­dėl jis sto­ja mo­no­po­li­nin­ko pu­sėn? Tai vie­nas da­ly­kas.

O ki­tas da­ly­kas, ko­dėl jūs pa­mir­šo­te du­jas? Juk mes 2023 me­tais per­mo­kė­jo­me po eu­rą už kub. met­rą įsi­gy­da­mi du­jas. Ir pir­ko vi­siems me­tams UAB „Ig­ni­tis“.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Aš ne­pa­mir­šau, tas įsta­ty­mo pro­jek­tas taip pat yra pa­teik­tas, tik kaž­ko­dėl bu­vo įtrauk­tas tik elek­tros tie­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kaip jūs sa­ko­te, man taip pat la­bai keis­ta, ko­dėl VERTʼas sto­ja di­džių­jų ga­min­to­jų pu­sėn, o ne var­to­to­jų, nors tu­rė­tų tar­nau­ti žmo­nių in­te­re­sams.

PIRMININKAS. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų L. Na­gie­nė už.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų la­bai tei­sin­gai Guo­da pa­mi­nė­jo, kad kaž­ko­dėl dėl du­jų bu­vo pa­sa­ky­ta, pa­teik­tas pro­jek­tas, kad per­skai­čiuo­ja­me kas 3 mė­ne­sius, o elek­tros ener­gi­ja bu­vo pa­mirš­ta. Aš ma­nau, kad tik­rai ne­be­bus ga­li­my­bės VERTʼui, Vals­ty­bi­nei ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bai, pa­si­aiš­kin­ti, kad re­a­liai mes čia prog­no­za­vo­me kai­ną vie­no­kią, o po to, pa­si­ro­do, ta kai­na kri­to, ir at­si­min­ki­me, kaip bu­vo kom­pen­sa­vi­mas, kom­pen­suo­ja­ma elek­tros ener­gi­ja ga­ran­ti­niam tie­kė­jui.

Ma­nau, tik­rai ge­ras pro­jek­tas. Aš šian­dien dar pa­si­žiū­rė­jau, ko­kia „Nord Po­ol“ kai­na. Tai ne­rei­kia aiš­kin­ti, rei­kė­tų mū­sų Val­de­ma­rui pa­sa­ky­ti, 10 cen­tų yra vi­du­ti­nė ki­lo­vat­va­lan­dės kai­na. Iš tik­rų­jų pa­lai­ko­me ši­tą pro­jek­tą, nes tai pa­leng­vins žmo­nių naš­tą. Iš tik­rų­jų kai­nos da­bar nė­ra la­bai aukš­tos, kaip tik va­sa­rą jos dar la­biau kris.

PIRMININKAS. Ačiū. Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti prieš.

 

16.04 val.

As­me­nų, slap­ta ben­dra­dar­bia­vu­sių su bu­vu­sios SSRS spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, re­gist­ra­ci­jos, pri­si­pa­ži­ni­mo, įskai­tos ir pri­si­pa­ži­nu­sių­jų ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1436 7, 8, 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3021(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Pas­ku­ti­nis dar­bo­tvarkės klau­si­mas yra 2-10 – As­me­nų, slap­ta ben­dra­dar­bia­vu­sių su bu­vu­sios SSRS spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis, re­gist­ra­ci­jos, pri­si­pa­ži­ni­mo, įskai­tos ir pri­si­pa­ži­nu­sių­jų ap­sau­gos įsta­ty­mo 7, 8, 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3021(2). Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Pra­ne­šė­jas – S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mie­li tau­tie­čiai, ma­no pri­sta­to­mas pro­jek­tas, ma­ny­čiau, yra svar­bus, nes su­si­jęs su Lie­tu­vos vals­ty­bės na­cio­na­li­niu sau­gu­mu. Įsta­ty­mo pro­jek­to ren­gi­mą pa­ska­ti­no sie­kis pa­pil­dy­ti tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, nu­sta­tan­tį, kad vals­ty­bės tar­ny­bo­je – vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se ir įstai­go­se – dirb­tų tik Lie­tu­vos Res­pub­li­kai iš­ti­ki­mi, pa­ti­ki­mi, ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos as­me­nys. Lie­tu­vos vals­ty­bė tu­ri pa­grin­dą abe­jo­ti as­me­ni­mis, ku­rie ga­li­mai ben­dra­dar­bia­vo su bu­vu­sio­mis SSRS spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis. Tai itin svar­bu šian­dien, kai kei­čia­si ge­o­po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja pa­sau­ly­je.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 5 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jai tu­ri bū­ti ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos. Tai yra kar­to­ja­ma ne vie­na­me straips­ny­je ir ne vie­no­je da­ly­je. Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja yra vals­ty­bės įstai­ga, per ku­rią įgy­ven­di­na­ma vals­ty­bės val­džia. Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­ja yra ins­ti­tu­ci­ja, įgy­ven­di­nan­ti tei­sę, grin­džia­mą sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nių in­te­re­sais. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra kon­sta­ta­vęs, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja yra vals­ty­bės funk­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo me­cha­niz­mo su­de­da­mo­ji da­lis ir vals­ty­bės funk­ci­ją įgy­ven­di­na vals­ty­bės tar­nau­to­jai – vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­je dir­ban­tys val­di­nin­kai.

Tai­gi Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo prak­ti­ka ir­gi yra svar­bi ma­no ren­gia­mam pro­jek­tui, nes Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas yra sa­kęs, kad dar­buo­to­jo lo­ja­lu­mo vals­ty­bei rei­ka­la­vi­mas yra bū­din­ga įsi­dar­bi­ni­mo vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se są­ly­ga, su­po­nuo­ta vals­ty­bės at­sa­ko­my­bės gi­nant ir sau­gant ben­drą­jį in­te­re­są. De­ja, si­tu­a­ci­ja dėl bu­vu­sių agen­tų, bu­vu­sių ga­li­mų KGB ben­dra­dar­bių yra ga­na rim­ta ir ne­at­skleis­ta iki pa­bai­gos.

Štai is­to­ri­kė dak­ta­rė K. Bu­rins­kai­tė sa­vo mo­nog­ra­fi­jo­je at­krei­pė dė­me­sį, kad į KGB agen­tų dar­bo ty­ri­mo pro­ble­mą – iš­vež­tus ir su­nai­kin­tus do­ku­men­tus – bū­ti­na at­si­žvelg­ti ir apie tai kal­bė­ti ir kar­to­ti. Vien į Ru­si­jos Oms­ko KGB ar­chy­vus yra iš­vež­ta per 5 tūkst. do­ku­men­tų. De­šim­tys tūks­tan­čių do­ku­men­tų yra su­nai­kin­ta. Is­to­ri­kas, šiuo at­ve­ju, ma­ny­čiau, ge­riau var­to­ti šį api­bū­di­ni­mą, mū­sų ko­le­ga A. Anu­šaus­kas ne vie­no­je kny­go­je ir ne vie­no­je stu­di­jo­je yra kal­bė­jęs apie tuos da­ly­kus. Jis yra pa­sa­kęs, kad 1956–1990 me­tais apie 50 tūkst. žmo­nių bu­vo įtrauk­ti į šią KGB va­di­na­mų­jų dar­bų erd­vę.

No­riu dar pa­mi­nė­ti, kas ypač svar­bu. J. Ra­vai­ty­tė dar 2015 me­tais kon­sta­ta­vo pro­ble­mą, ku­ri bū­tų spren­džia­ma šiuo ma­no įsta­ty­mo pro­jek­tu, kad ne­pri­si­pa­ži­nę as­me­nys iš­li­ko po­ten­cia­li grės­mė Lie­tu­vos sau­gu­mui. Apie tai kal­bė­jo ir Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo tei­sė­jai. Tarp jų – lie­tu­vė, mū­sų D. Jo­čie­nė, ku­ri aiš­ki­no, kad vi­si ben­dra­dar­bia­vę as­me­nys ga­li bū­ti šan­ta­žuo­ja­mi. Vie­nas iš šio ma­no įsta­ty­mo sie­kių yra už­kirs­ti ke­lią pri­va­čiam ar ins­ti­tu­ci­niam šan­ta­žui, o tai iš es­mės taip pat tu­ri reikš­mės mū­sų vals­ty­bės sau­gu­mui.

Pro­jek­to pa­grin­di­niai už­da­vi­niai, kaip tur­būt skai­tė­te, yra eli­mi­nuo­ti ga­li­mą grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, Lie­tu­vos vals­ty­bės kon­sti­tu­ci­nei są­ran­gai ir kon­sti­tu­ci­nėms ver­ty­bėms. Ti­kiuo­si, kad šiam ma­no siū­ly­mui jūs pri­tar­si­te, nes čia nie­ko nė­ra ben­dra su tuo, apie ką man ir šian­dien ne vie­nas ko­le­ga kal­bė­jo. Čia yra ant­ra­sis va­rian­tas, pa­tai­sy­tas va­rian­tas, ku­rį prieš ke­le­tą mė­ne­sių svars­tė Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kur bu­vo kon­sta­tuo­ta, kad ga­li­mai ga­li bū­ti pa­žei­džia­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja. Da­bar ši­tie da­ly­kai yra iš­eli­mi­nuo­ti ir nei Tei­sės de­par­ta­men­tas, nei ki­ti nė žo­džiu ne­už­si­me­na, kad ma­no ši­ta pa­tai­sa ga­li­mai pa­žei­džia Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­ją, nes mes pa­da­rė­me iš­im­tį tiems 1 tūkst. 589 as­me­nims, ku­rie pri­si­pa­ži­nę ir ga­vę Lie­tu­vos vals­ty­bės ga­ran­ti­ją, kad jie ne­bus per­se­kio­ja­mi. Tai apie ši­tuos šia­me ma­no pro­jek­te nė­ra šne­ka­ma iš vi­so. Jiems yra su­da­ro­ma iš­im­tis.

Kvie­čiu pri­tar­ti ma­no tei­kia­mam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti de­šimt Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mas Sta­sy, jū­sų pa­siū­ly­mas ge­ras. Aš ma­nau, kad jums ne­rei­kės lauk­ti ki­tos ka­den­ci­jos, kad ir vi­sus tuos KGB dar­buo­to­jus iš­trauks iš tų mai­šų, kaip pa­da­rė lat­viai. Kaip jūs ma­to­te tas per­spek­ty­vas?

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Aš ma­ny­čiau, ka­da jei­gu ne da­bar pa­baig­ti spręs­ti ši­tas pro­ble­mas, nes jos yra ge­ro­kai įsi­se­nė­ju­sios. Be­je, dar ne­pa­sa­kiau, kad ši­ta­me… Da­bar vi­si ži­no­me, kas tu­ri pri­si­pa­žin­ti – pre­ten­duo­jan­tys į tam tik­ras pa­rei­gas. Ten, pa­vyz­džiui, ne­li­kę net me­rų. Yra pa­ra­šy­ta, kad tu­ri sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų na­riai, me­rai, kai me­ras dar bu­vo ta­ry­bos na­rys. Ir yra įra­šy­ta to­kių tech­ni­nių de­ta­lių, ku­rios tu­rė­tų pa­gel­bė­ti. Ger­bia­mas ko­le­ga, ti­kiuo­si, kad ben­dro­mis jė­go­mis Sei­mas pa­ga­liau tu­rės drą­sos ir nuo to vals­ty­bei bus tik sau­giau, kad žmo­nės ne­bū­tų šan­ta­žuo­ja­mi.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, tai ei­li­nis ban­dy­mas po tru­pu­tį šiek tiek pri­ar­tė­ti, kad vis dėl­to įvyk­tų liust­ra­ci­ja, ku­ri, ma­no ver­ti­ni­mu, yra pri­va­lo­ma. Ir tik­rai vals­ty­bė, ku­ri pa­si­rin­ko ke­lią slėp­ti ske­le­tus spin­to­je, tie­siog pa­smerk­ta, kad tie vai­duok­liai ga­li at­gy­ti. Kaip jūs mi­nė­jo­te, ar­chy­vai ir tų bu­vu­sių, ben­dra­dar­bia­vu­sių skai­čiai, ku­rie yra prie­šiš­kos vals­ty­bės ar­chy­vuo­se, tai yra di­de­lė ter­pė ma­ni­pu­liuo­ti, da­ry­ti spau­di­mą, šan­ta­žuo­ti įvai­riais ga­li­mais bū­dais. Jūs tei­kia­te vėl vals­ty­bės tar­nau­to­jams, va­do­vau­jan­tis ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos prin­ci­pu, pri­si­pa­žin­ti, jei­gu žmo­gus tu­rė­jo są­sa­jų su spe­cia­lio­sio­mis SSRS tar­nybo­mis.

Vis dėl­to aš gal­vo­ju, kad ver­ta vi­siems kar­tu, ypač da­bar ver­ti­nant ge­o­po­li­ti­nę si­tu­a­ci­ją, grįž­ti prie Liust­ra­ci­jos įsta­ty­mo. Kaip jūs ver­ti­na­te ši­tą ma­no pa­siū­ly­mą, kad ne tik ma­žiu­ką žings­niu­ką pa­da­ry­tu­me, bet grįž­tu­me prie pa­grin­di­nio Liust­ra­ci­jos įsta­ty­mo.

Ant­ras da­ly­kas. Kaip jūs ver­ti­na­te? Kai tik­tai kas nors iš opo­zi­ci­jos pra­de­da kal­bė­ti apie KGB dar esa­mus ir ne­pri­si­pa­ži­nu­sius agen­tus, tuoj pat ki­tą po­sė­dį se­ka kon­ser­va­to­rių Ko­mu­nis­tų par­ti­jos pa­smer­ki­mas. Man at­ro­do, kad yra to­kia dau­giau vai­dy­ba ne­gu no­ras tik­rai pa­da­ry­ti vie­ną kar­tą ir pa­dė­ti taš­ką ši­to­je is­to­ri­jo­je.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­ma ko­le­ge, su­tin­ku, kad mes tu­ri­me ei­ti Len­ki­jos ke­liu, tu­ri­me ei­ti Vo­kie­ti­jos ke­liu, ku­rios dau­ge­lį da­ly­kų jau se­niai pa­da­riu­sios. O jūs ma­ne pro­vo­kuo­ja­te dar di­des­niam žings­niui, bet aš ma­nau, kad ši­tas žings­ne­lis, ku­ris šian­dien svars­to­mas, bū­tų ge­ra ši­tų pro­ce­sų pra­džia.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū. Pir­miau­sia gal no­rė­čiau pa­tiks­lin­ti, po­nia Ri­ta: ske­le­tai ne­at­gy­ja, o vai­duok­liai ne­mirš­ta. Čia, taip sa­kant, toks jau gy­ve­ni­mas.

Ko­le­gai. Ko­dėl jūs taip nai­viai gal­vo­ja­te, kad po 34 me­tų kas nors iš­eis į ši­tą tri­bū­ną ar ko­kią ir sa­kys: dir­bau, kal­tas, bet no­riu bū­ti me­ru. O gal jūs tu­ri­te ko­kį są­ra­šiu­ką? Pa­vie­šin­ki­te tą są­ra­šiu­ką, ta­da mes ži­no­si­me, kad įsta­ty­mas nu­kreip­tas la­bai kon­kre­čiai. Mes daug me­tų ko­vo­ja­me, tei­kia­me įsta­ty­mus, už­slap­ti­no­me mū­sų bu­vu­sius KGB agen­tus la­biau nei Ame­ri­kos slap­čiau­si do­ku­men­tai – 75 me­tams. Tai ši­tas jū­sų įsta­ty­mas ne­spren­džia ši­tos pro­ble­mos. Ar tu­ri­te są­ra­šiu­ką, ku­riam bus tai­ko­mas ši­tas įsta­ty­mas? Ačiū.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, są­ra­šiu­ko tik­rai ne­tu­riu, bet aš įsi­ti­ki­nęs, kad Lie­tu­vos vals­ty­bės sau­gu­mui bus daug so­li­džiau, kad žmo­gus, pre­ten­duo­jan­tis į vals­ty­bės tar­ny­bą, ši­tą in­for­ma­ci­ją tie­siog tu­rės pa­teik­ti. Ne­ma­nau, kad nuo to pa­sau­lis ap­si­vers, bet tai rei­kia pa­da­ry­ti. O ka­dan­gi jūs čia mi­ni­te ske­le­tus, še­šė­lius ir dar ki­tus tuos įvaiz­džius, tai aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­tie ga­li­mi žmo­nės, as­me­nys, ben­dra­dar­bia­vę su KGB struk­tū­ro­mis, pa­sau­ly­je ir­gi yra va­di­na­mi įvai­riai. Pa­vyz­džiui, yra va­di­na­mi… Is­to­ri­kas A. Kas­pa­ra­vi­čius juos pa­va­di­no už­šal­dy­ta žu­vi­mi. Va­di­na­si, ga­li at­ei­ti ta X mi­nu­tė, kai juos kaž­kas (mū­sų vals­ty­bės ne­drau­gas) pa­no­rės at­šil­dy­ti. Dar yra ter­mi­nas JAV tei­sė­je, kal­bant apie to­kius agen­tus, tai mie­gan­tys agen­tai; mie­gan­tys agen­tai, ku­rie ga­li bū­ti ban­do­mi pa­ža­din­ti. O są­ra­šiu­kų tai ne­tu­riu, ir ne­ma­nau, kad čia da­bar mums rei­kia siek­ti tuos są­ra­šiu­kus dė­lio­ti. Tie­siog žmo­gus tu­ri sa­vo va­lia nu­ro­dy­ti, pri­si­pa­žin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš taip pat su­tin­ku su ko­le­ga A. Sy­su. Man vi­sai ne­aiš­ku, ko­dėl ji­sai da­bar tu­ri pri­si­pa­žin­ti, jei­gu jis anks­čiau ne­pri­si­pa­ži­no ben­dra­dar­bia­vęs ir ne­bu­vo pa­slėp­tas 75 me­tams. Tai da­bar koks mo­ty­vas dėl 34 me­tų? Jam da­bar kaž­kur apie 70 me­tų, jis gal ne­dir­ba sa­vi­val­dy­bė­je ir da­bar jam pri­si­pa­žin­ti… Tai iš tik­rų­jų mo­ty­vą su­pran­tu, bet ir Tei­sės de­par­ta­men­tas ne­su­pran­ta, ko­dėl rei­ka­lin­gas toks įsta­ty­mas. Su­pras­čiau, jei­gu vi­sus, ku­rie, tar­ki­me, ga­vę tą 75 me­tų imu­ni­te­tą, tai čia idė­ja su­pran­ta­ma. Tik tam, kad iš­vie­šin­tų tuos, ku­rie ne­pri­si­pa­ži­no, – tai čia bū­tų aiš­ku. Bet kaip da­bar pri­si­pa­žin­ti žmo­gui, ku­ris prieš 34 me­tus ne­pri­si­pa­ži­no, da­bar jau pen­si­nio am­žiaus. Da­bar eis ir pri­si­pa­žins? Su­pran­ta­te, ne­ma­tau ši­to įsta­ty­mo veiks­nu­mo.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš jau ne pir­mą kar­tą kar­to­ju, kad tai, ką jūs sa­ko­te, ne­ga­lio­ja tiems 1 tūkst. 589 as­me­nims. Jiems ši­tai ne­ga­lio­ja, nes Lie­tu­vos vals­ty­bė įsi­pa­rei­go­jo, kad juos sau­go. Ta­čiau, ger­bia­ma­sis, jei­gu pre­ten­duo­ji į vals­ty­bės tar­ny­bą, ži­nant ge­o­po­li­ti­nius kon­teks­tus ir grės­mes da­bar Lie­tu­vos vals­ty­bei ir ne tik Lie­tu­vai, tai ma­ny­čiau, kad sau­gu­mo bū­tų daug dau­giau, jei­gu žmo­gus, ei­da­mas į šias pa­rei­gas, tai tu­rė­tų nu­ro­dy­ti ir pri­si­pa­žin­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ažu­ba­lis.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš su­pran­tu taip, kiek aš iš­ma­nau. Yra ka­te­go­ri­ja KGB ben­dra­dar­bių, ku­rie liust­ra­vo­si. Yra ne­si­liust­ra­vu­sių, ku­riuos Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras įtrau­kė į są­ra­šus, ir tie są­ra­šai yra pa­vie­šin­ti. Tai da­bar jūs kal­ba­te apie tre­čią ka­te­go­ri­ją ar kaip? Apie ku­riuos jūs kal­ba­te? Jūs sa­ko­te, 75 me­tams, ku­rie taip, vis­kas, ne. Bet jūs kal­ba­te apie tuos, tą są­ra­šą, ku­rį pa­vie­ši­no, ku­rį su­da­rė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras?

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Čia rei­kė­tų žiū­rė­ti tru­pu­tį kom­plek­siš­kiau į ši­tą da­ly­ką. Jei­gu tu, žmo­gau, pre­ten­duo­ji į ko­kias me­ro pa­rei­gas, tu­ri tai nu­ro­dy­ti. Ar esi ta­me Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro są­ra­še, ar ne­si, tai bū­ti­na ge­riau pa­čiam nu­ro­dy­ti, ne­gu pas­kui pra­ra­si pa­rei­gas, kai ki­ti tai nu­ro­dys.

PIRMININKAS. Klau­sia…

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Da­bar dar. Yra toks do­ku­men­tas, de­kla­ra­ci­ja, kur žmo­gus tu­ri su­ra­šy­ti. Yra sep­ty­ni punk­tai. Tarp tų sep­ty­nių punk­tų – nei žo­džio apie tą to­kią iš­ti­ki­my­bę vals­ty­bei. Nė­ra to­kio punk­to, nors to­je an­ke­to­je tu­rė­tų, ma­no nuo­mo­ne, toks ir­gi bū­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ra­ku­tis.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, mes ap­si­ri­bo­ja­me KGB pa­rei­gū­nais, bet gal rei­kė­tų į tą pri­si­pa­ži­ni­mo ei­lu­tę įtrauk­ti ir FSB ar ki­tas or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios iš es­mės to­liau tę­sia KGB veik­lą? Tai ką, da­bar žmo­gus sa­kys, ne­nu­ro­džiau, nes jau bu­vau mo­der­nes­niais lai­kais?

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Na taip, ger­bia­mas pro­fe­so­riau, jūs čia dar to­liau žen­gia­te, bet, man at­ro­do, svar­bes­nis da­ly­kas, kad mes, įsi­leis­da­mi pa­bė­gė­lius, tuos de­šim­tis tūks­tan­čių, dau­giau tų sau­gik­lių ir fil­trų įdė­tu­me, kad ne­pa­tek­tų į mū­sų vals­ty­bę tie in­fil­truo­ti jū­sų mi­ni­mų struk­tū­rų žmo­nės. Ko ge­ro, čia tru­pu­tį ki­ta te­ma yra, bet ver­ta dė­me­sio.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Lai­kas bai­gė­si. Da­bar dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų už kal­bės A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Dė­ko­ju ger­bia­mam ko­le­gai už ini­cia­ty­vą, ku­rią mes ne kar­tą ir ne vie­no­je ka­den­ci­jo­je tei­kė­me su ki­tais Sei­mo na­riais. Ge­o­po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja yra pa­si­kei­tu­si ir rei­kė­tų į vis­ką pa­žvelg­ti švie­žio­mis aki­mis iš da­bar­ti­nio taš­ko. Tai aš vi­siems opo­nen­tams, ku­rie il­gus me­tus blo­ka­vo ka­gė­bis­tų, te­gul bū­na FSB ar ku­rių nors ki­tų as­me­nų, ga­lin­čių bū­ti mie­gan­čiais agen­tais, iš­vie­ši­ni­mą, jų pri­lei­di­mą prie val­džios.

Ger­bia­mas Pu­pi­ni, jūs mi­nė­jo­te pen­si­nį am­žių. Pa­žiū­rė­ki­te, mes ir su ju­mis ar­tė­ja­me tur­būt prie to pen­si­nio am­žiaus, ne vie­nas yra gar­bin­go pen­si­nio am­žiaus ir Sei­mo na­rys, me­ras ar ki­tas vals­ty­bės ku­riuo­se nors sek­to­riuo­se dir­ban­tis pa­rei­gū­nas. To­dėl rei­kė­tų į vis­ką pa­žvel­g­ti švie­žio­mis aki­mis. Mū­sų kai­my­nai se­niai pa­vie­ši­no. Na ir kas, kad lat­viai ra­do sa­vo prem­je­rą tuo­se są­ra­šuo­se?

Da­bar jūs, ger­bia­mie­ji val­dan­tie­ji kon­ser­va­to­riai, ke­lia­te klau­si­mą dėl ko­mu­nis­tų. Ko­mu­nis­tai pa­pras­tai bu­vo kar­je­ros sie­kian­tys žmo­nės, o vie­nin­te­lis kar­je­ros ke­lias bu­vo už­si­tik­ri­na­mas tur­būt tuo par­ti­niu bi­lie­tu tais lai­kais. Bet tai ne­bu­vo vei­ki­mas prieš vals­ty­bę, prieš pi­lie­čius, dir­bant slap­to­sio­se tar­ny­bo­se. Tad aš no­rė­čiau pa­lai­ky­ti šį siū­ly­mą, žvel­giant iš da­bar­ti­nės per­spek­ty­vos, nes bu­vu­sių ka­gė­bis­tų ne­bū­na.

PIRMININKAS. Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų prieš ne­no­ri­te, ko­le­ga? Iš­si­try­nė­te. Ge­rai, ko­le­gos, ka­dan­gi jau vi­si pro­jek­tai pa­teik­ti, pra­si­de­da bal­sa­vi­mo lan­gas, tai nuo šio pro­jek­to ir pra­dė­si­me bal­sa­vi­mą. Kas už tai, kad pri­tar­tu­me po pa­tei­ki­mo As­me­nų, slap­ta ben­dra­dar­bia­vu­sių su bu­vu­sios SSRS spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-3021(2). Pa­tei­ki­mo sta­di­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 76, bal­sa­vo 75: už – 46, prieš – 5, su­si­lai­kė 24. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mų ne­siū­lo­ma. Siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 11 die­ną.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš la­bai nu­steb­čiau, jei­gu pa­gal tą įsta­ty­mą bū­tų bent vie­nas pri­si­pa­ži­nęs at­ei­ty­je. Tik­rai ma­nau, kad čia nie­kas ne­su­veiks, ger­bia­mas ko­le­ga. Čia ge­ri jū­sų no­rai, vis­kas ge­rai, bet aš ma­nau, kad ne­bus efek­to, ne­įvyks. (Bal­sas sa­lė­je: „Pri­ta­riu, Kęs­tu­ti.“)

PIRMININKAS. Čia, žiū­riu, ne­su­pla­nuo­tas joks pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas. Ar ne­rei­kė­tų kaip pa­pil­do­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu?

Pra­šau. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – pro­jek­to au­to­rius S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ka­dan­gi tai yra ant­ras ban­dy­mas, pir­mas vy­ko Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, tai ga­vo­me ne vi­sai at­vi­rą pa­siū­ly­mą, kad Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas svars­ty­tų kaip pir­mi­nis, nes čia orien­tuo­ja­ma į grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Ma­no, kaip tei­kė­jo, bū­tų pra­šy­mas, kad pa­grin­di­nis bū­tų Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mite­tas.

PIRMININKAS. Taip ir nu­ma­ty­ta.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Kaip?

PIRMININKAS. Taip ir nu­ma­ty­ta, taip.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ge­rai.

PIRMININKAS. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Ažu­ba­lis.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš čia no­rė­čiau vie­nam ko­le­gai pa­sa­ky­ti, pa­tiks­lin­ti, kai sa­kė, kad į Ko­mu­nis­tų par­ti­ją sto­jo žmo­nės, no­rė­da­mi da­ry­ti kar­je­rą. Taip, da­lis taip. Ta­čiau rei­kia at­si­min­ti es­mi­nį da­ly­ką, kad Ko­mu­nis­tų par­ti­ja bu­vo va­do­vau­jan­ti vi­soms rep­re­si­nėms struk­tū­roms par­ti­ja. Dar dau­giau ga­liu pa­sa­ky­ti. Kad net­gi dėl to tam tik­rų ka­te­go­ri­jų Ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­rių KGB ne­tu­rė­da­vo tei­sės ver­buo­ti. Tai yra iki to­kio bu­vo pri­im­ta, kad čia yra va­do­vau­jan­ti ir nu­krei­pian­ti, or­ga­ni­zuo­jan­ti jė­ga. Čia tik ži­niai.

PIRMININKAS. Ačiū ko­le­gai, bet jūs tu­rė­si­te ga­li­my­bę iš tik­rų­jų ki­tą sa­vai­tę pla­čiau apie tai pa­kal­bė­ti. Čia bu­vo re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (MSNG). Aš re­pli­ką po bal­sa­vi­mo. Bent jau kaž­koks ma­žiu­kas žings­ne­lis, nes iš tie­sų keis­ta, kuo­met ka­gė­bis­tus, kad ir pri­si­pa­ži­nu­sius, vals­ty­bė sau­go kaip ko­kią na­cio­na­li­nę ver­ty­bę ir dar 75 me­tus juos sau­gos. Žmo­nėms pa­aiš­kin­ti tai yra la­bai su­dė­tin­ga ir dėl to vis dėl­to da­bar kaip tik ta die­na ir ta pro­ga ir ko­mu­nis­tus, ir ka­gė­bis­tus vi­sus vie­no­dai… vi­siems gra­žiai pa­dė­ko­ti.

PIRMININKAS. Tur­būt rei­kė­tų ko­kią at­min­ti­ną die­ną įsteig­ti? (Juo­kas sa­lė­je) A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Tik­rai at­min­ti­na die­na bū­tų, jei­gu mes, kaip ir nor­ma­lios de­mo­kra­tijos mū­sų vals­ty­bės kai­my­nės, iš­vie­šin­tu­me ga­lų ga­le, ženg­tu­me tuo ke­liu, bet aš ne­la­bai ti­kiuo­si, kad fi­ni­šą pa­siek­si­me. Aš tie­siog no­rė­čiau kal­bė­ju­siam ger­bia­mam ko­le­gai A. Ažu­ba­liui. Ger­bia­mas ko­le­ga, mes gy­ve­no­me tais lai­kais. Aš ne­bu­vau ko­mu­nis­tas. Ti­kiuo­si, jūs ir­gi ne­bu­vo­te ko­mu­nis­tas. Ma­tė­me mes tai, to­kie bu­vo lai­kai. Kai kas bu­vo kom­jau­nuo­liai… aš ma­nau, kad ne ma­žiau tiek de­ši­nė­je, tiek kai­rė­je pu­sė­je tur­būt bū­tų ba­lan­sas čia sė­din­čių, kiek yra tų bu­vu­sių ko­mu­nis­tų.

PIRMININKAS. Pra­šau. V. Ra­ku­tis.

V. RAKUTIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia šiuo at­ve­ju tu­ri­me su­pras­ti, kad dėl svar­bių da­ly­kų tarp­tau­ti­nė­se su­tar­ty­se ir dėl vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mų duo­ti pa­ža­dai ne­ga­li bū­ti kves­tio­nuo­ja­mi, nes ta­da bus kves­tio­nuo­ja­mas pats vals­ty­bės duo­tas žo­dis. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­tiks­li­nu ko­mi­te­tus: pa­grin­di­nis – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas nu­ma­ty­tas ba­lan­džio 11 die­ną.

 

16.29 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 72 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2386 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ko­le­gos, da­bar bal­suo­ja­me dėl Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 72 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2386. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 85, bal­sa­vo 85: už – 83, su­si­lai­kė 2. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu nu­ma­ty­tas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 30 die­ną. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu tiek ko­mi­te­to pa­rin­ki­mui, tiek svars­ty­mo da­tai? Ačiū, pri­tar­ta.

 

16.30 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 211, 22 ir 67 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2738(2), At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 14 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2739(2) (pateikimo tę­si­nys)

 

Ki­tas yra jau dvie­jų pro­jek­tų pa­ke­tas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 211, 22 ir 67 straip­snių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2738(2) ir At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2739(2). Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 83, bals­avo 81: už – 36, prieš – 13, su­si­lai­kė 32. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui ne­pri­tar­ta.

Tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ką to­liau da­ry­ti. Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas: už – grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, prieš – at­mes­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 82, bal­sa­vo 82: už – 61, prieš – 21. Tai­gi abu pro­jek­tai grą­ži­na­mi ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

16.31 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 69 straips­nio 6 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3468 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ir dar vie­nas pro­jek­tas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 69 straips­nio 6 da­lies pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3468. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja.

Už­si­re­gist­ra­vo 82, bal­sa­vo 81: už – 41, prieš – 16, su­si­lai­kė 24. Pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Nu­ma­to­mas kaip pa­grin­di­nis Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas – ge­gu­žės 30 die­ną.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Vyš­niaus­kas.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Pra­šy­tu­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Pra­šo­te frak­ci­jos var­du? Ga­li­me pri­tar­ti dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, Vy­riau­sy­bės iš­va­da yra tei­kia­ma ta­da, kai su­si­ję su ko­kiu nors fi­nan­sų po­rei­kiu pri­ėmus įsta­ty­mo pro­jek­tą. Mes kal­ba­me apie per­skai­čia­vi­mo daž­nu­mą bū­tent vals­ty­bi­nio re­gu­liuo­to­jo, kad jis daž­niau skai­čiuo­tų. Gal kaip tik dau­giau pi­ni­gų liks.

PIRMININKAS. Ki­taip sa­kant, čia ne­nu­ma­to­ma vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dų. (Bal­sai sa­lė­je) Frak­ci­jos pra­šy­mas yra tei­sė­tas, nors ne vi­sai lo­giš­kas, vis tiek tu­ri­me bal­suo­ti.

Bal­suo­ja­me dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Kas už, prieš arba su­si­lai­ko. (Bal­sai sa­lė­je)

Už Vy­riau­sy­bės iš­va­dą – 42, prieš – 33, su­si­lai­kė 5. Pri­tar­ta dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

Siū­lo­mas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Ge­gu­žės 30 die­na – siū­lo­ma svars­ty­mo da­ta. Ga­li­ma pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­vo 21 die­nos dar­bo­tvarkė baig­ta. Po­sė­dis bai­gė­si. (Bal­sai sa­lė­je: „Re­gist­ruo­ja­mės!“) Ką tik bal­sa­vo­me, ko­le­gos! (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.