LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS komitetas

 

KOMITETO IŠVADA

 

DĖL PRELIMINARAUS ĮVERTINIMO AR LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO

NR. IX-1007  20 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR. XIIP-3564(2)

NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 

2017-03-15 Nr. 102-P-09

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras, Komiteto nariai: Rimas Andrikis, Vitalijus Gailius, Kęstutis Masiulis, Česlav Olševski, Rimantė Šalaševičiūtė, Petras Valiūnas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, komiteto biuro patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Dalia Latvelienė, Rita Karpavičiūtė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, Komiteto biuro padėjėjos: Aidena Bacevičienė, Modesta Banytė.

Kviestieji asmenys: Seimo narys Naglis Puteikis, teisininkas Paulius Markevičius.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.

Seimo kanceliarijos  Teisės departamentas

2017-02-27

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, galiojantiems įstatymams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.         Įstatymo projektu yra siūloma nustatyti, kad pagrindinis neapmokestinamasis pajamų dydis negali būti didesnis negu dvylika minimalios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių. Atkreiptinas dėmesys, kad minimalios mėnesinės algos dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Konstitucinio Teismo aktuose ne kartą buvo konstatuota, kad tokie esminiai mokesčio elementai kaip mokesčio objektas, mokestinių santykių subjektai, jų teisės ir pareigos, mokesčio dydžiai (tarifai), mokėjimo terminai, išimtys turi būti nustatomi įstatymu (Konstitucinio Teismo 2000 m. kovo 15 d., 2002 m. birželio 3 d., 2003 m. lapkričio 17 d., 2004 m. rugsėjo 2 d., 2006 m. sausio 24 d., 2006 m. rugsėjo 26 d., 2007 m. lapkričio 29 d., 2012 m. gruodžio 14 d. nutarimai). Be to, Konstitucinis Teismas 2007 m. lapkričio 29 d. nutarime taip pat konstatavo, kad visi teisėkūros subjektai turi paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos; Konstitucija draudžia žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais; žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manome, kad toks teisinis reguliavimas, kai pagrindinis neapmokestinamasis pajamų dydis būtų nustatomas ne įstatymu, o tvirtinamas Vyriausybės, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai kaip pažeidžiantis iš Konstitucijos kylančią teisės aktų hierarchiją.

Pritarti

 

3. Komiteto sprendimas: Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 67 straipsnio 3 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas ir Teisės ir teisėtvarkos komiteto argumentus, Teisės ir teisėtvarkos komitetas preliminariai įvertino, kad Įstatymo projekto 1 straipsnyje dėstomos keičiamo Gyventojų pajamų mokesčio 20 straipsnio nuostatos, kuriomis siūlomas toks teisinis reguliavimas, kai pagrindinis neapmokestinamasis pajamų dydis būtų nustatomas ne įstatymu, o tvirtinamas Vyriausybės, prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisės aktų hierarchijos principui.

4. Balsavimo rezultatai:

Balsavimui teikta formuluotė: „kas už tai, kad Įstatymo projekto nuostatos prieštarauja Konstitucijai“:

už – 3, susilaikė – 3, prieš – nėra (balsavimo rezultatus lėmė komiteto pirmininko balsas).

5. Komiteto paskirti pranešėjai: Julius Sabatauskas, Stasys Šedbaras.

6. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                              (Parašas)                                                                         Julius Sabatauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja Jurgita Janušauskienė