LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSŲ RINKOS DALYVIŲ MOKESČIO ĮSTATYMO IR

LIETUVOS  RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO projektŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  

1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai:

Lietuvos Respublikos finansų rinkos dalyvių mokesčio įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projekto) tikslas ir uždaviniai – nustatant naują specialų mokestį įstatymo projekte nustatytiems finansų rinkos dalyviams būtų sudarytos sąlygos didinti šių finansų rinkos dalyvių įnašą užtikrinant valstybės biudžeto pajamas, reikalingas viešosioms paslaugoms finansuoti ir valstybės įsipareigojimams vykdyti.

Siekiant papildyti šiuo mokesčiu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą administruojamų mokesčių sąrašą, kartu teikiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai:

Įstatymo projektus parengė

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatomis, šiuo metu bankams ir kitoms kredito įstaigoms taikomos bendrosios pelno apmokestinimo taisyklės, pagal kurias pelno mokestis mokamas nuo apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus. Pelno mokesčio įstatymas nustato baigtinį ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų (maksimalius atskaitomus dydžius, neatsižvelgiant į faktiškai patirtų išlaidų dydį) sąrašą, kartu numatant kredito įstaigoms papildomas galimybes iš pajamų atskaityti specialiuosius atidėjinius abejotiniems aktyvams padengti.

Iš esmės finansinės paslaugos, atsižvelgiant į sunkumus nustatyti jų apmokestinamąją vertę, pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos yra PVM neapmokestinamos. Šios nuostatos įgyvendintos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme. Pažymėtina, kad Lietuva yra pasinaudojusi minėtos direktyvos nuostata, kuri leidžia valstybėms narėms suteikti teisę ūkio subjektams pasirinkti tokias paslaugas apmokestinti PVM, tačiau šios nuostatos taikymas yra ribotas.

        

 4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama:

Įstatymo projektu siūloma nustatyti specialų naują mokestį, kurį mokėtų tik kredito įstaigos ir nustatytą reguliuojamą skolinimo veiklą vykdantys subjektai.

Įstatymo projekte numatoma, kad mokesčio objektas – Įstatymo projekte  apibrėžtų finansų rinkos dalyvių turtas, jei šio mokesčio mokėtojo turto vertė viršija atitinkamą Įstatymo projekte nustatytą dydį (300 milijonų eurų). Šis turtas būtų apmokestinamas 0,03 procento mėnesiniu finansų rinkų dalyvių mokesčio tarifu. Kartu Įstatymo projektu siūloma nustatyti atvejus, kada šis mokestis nemokamas.

Kredito įstaigų ir nustatytą reguliuojamą skolinimo veiklą vykdančių subjektų apmokestinimas naujuoju mokesčiu didintų įplaukas į valstybės biudžetą, reikalingas viešosioms paslaugoms finansuoti ir valstybės įsipareigojimams vykdyti.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentu), galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:

Priimtas įstatymas padidintų nustatytų finansų rinkos dalyvių mokestinę naštą.

 

6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:

Priimtas įstatymas kriminogeninei situacijai ir korupcijai įtakos neturės.

 

7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:

  Priimtas įstatymas padidintų nustatytų finansų rinkos dalyvių mokestinę naštą.

 

8. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios:

Kartu su Įstatymo projektu teikiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112  13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.

 

9. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka:

Įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Įstatymo projekte nėra vartojamos naujai apibrėžtos sąvokos.

 

10. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus:

Įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas bei Europos Sąjungos dokumentus.

 

11. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos turėtų priimti:

Centrinis mokesčių administratorius turės patvirtinti finansų rinkos dalyvių mokesčio deklaracijos formą, reikalaujamus joje pateikti duomenis ir užpildymo tvarką.

 

12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais):

Priėmus įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas papildomai galėtų gauti apie 60 milijonų eurų metinių pajamų iš šio mokesčio.


13. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

 

14. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno Eurovoc terminus, temas bei sritis:

 

Finansų rinkų dalyvių mokestis, bankai, kredito unijos.

15. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:

Nėra.

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                               Zbignev Jedinskij