LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Aplinkos apsaugos komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAUKINĖS GYVŪNIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-498 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3817 ES

2020-06-03 Nr. 107-P-27

Vilnius

1.  Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas; komiteto nariai: Kęstutis Bacvinka, Linas Balsys, Aistė Gedvilienė; Simonas Gentvilas;      Andrius Mazuronis; Kęstutis Mažeika; Petras Nevulis, Paulius Saudargas, Artūras Skardžius, Virginija Vingrienė.

            Komiteto biuras: vedėja Birutė Pūtienė, patarėja Rasa Matusevičiūtė, padėjėja Vida Katinaitė.

Kviestieji asmenys: Aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė, AM Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius, vyresnioji patarėja Lina Čaplinkaitė-Denisovienė, vyr. specialistė Kristina Klovaitė, Seimo narys Viktoras Rinkevičius, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Projekto 1 straipsnio pakeitimų esmės išdėstyme nurodytinas keičiamo įstatymo numeris, o šio straipsnio tekste žodis „įstatymas“ rašytinas atskiros eilutės centre.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

2

3

 

2.    Atsižvelgiant į tai, kad projekto 1 straipsniu dėstomos Laukinės gyvūnijos įstatymo naujos redakcijos (toliau - Nauja redakcija) 2 straipsnio 3 dalies sąvoka „Ekosisteminės paslaugos“ atitinka Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 3 straipsnio 6 punkto sąvoką „ekosistemų funkcijos“, siūlytina Naujos redakcijos 2 straipsnio 3 dalį dėstyti taip „Ekosisteminės paslaugos – ši sąvoka atitinka Reglamento (ES) Nr. 1143/2013 3 straipsnio 6 punkte apibrėžtą sąvoką „ekosistemų funkcijos“.

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

2

4

 

3.    Naujos redakcijos 2 straipsnio 4 dalyje nėra pakankamai aiškus joje vartojamos sąvokos „ūkyje“ turinys, t. y., neaišku, ar čia turimas omeny atskiras veiklos vienetas, apimantis kokią nors veiklos šaką šalis mastu (pavyzdžiui, miškų ūkis), ar atskiras kokio nors subjekto ūkis (pavyzdžiui, ūkininko ūkis).

Pritarti

Komiteto pasiūlymas: Epizootijos sąvokoje „ūkyje“ keisti į „atskirame ūkininko ūkyje“

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

2

5

 

4.    Atsižvelgiant į tai, kad Naujos redakcijos 2 straipsnio 5 dalies sąvoka „Invazinė rūšis“ atitinka Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 3 straipsnio 2 punkto sąvoką „invazinės svetimos rūšys“, siūlytina Naujos redakcijos 2 straipsnio 5 dalį dėstyti taip „Invazinė rūšis – ši sąvoka atitinka Reglamento (ES) Nr. 1143/2013 3 straipsnio 2 punkte apibrėžtą sąvoką „invazinės svetimos rūšys“.

Pritarti

 

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

2

27

18

3,4,5

 

5.    Naujos redakcijos 2 straipsnio 18 dalyje sąvoka „prekyba laukiniais gyvūnais“, be kita ko, apibrėžiama ir kaip „viešų vietų puošimas“. Nėra aišku, ar čia turimas mintyje viešų vietų puošimas būtent laukiniais gyvūnais, ar kas kita, todėl aptariamos nuostatos tekstas tikslintinas. Taip pat siekiant aiškumo siūlytina vietoje žodžių „tas šalis“ įrašyti žodžius „Europos Sąjungai nepriklausančias šalis“.

Be to, atkreiptinas dėmesys, kad toliau Naujos redakcijos tekste vartojama ir formuluotė „Europos Sąjungos nepriklausančios trečiosios šalys“ (pavyzdžiui, naujos redakcijos 19 straipsnis), todėl, siekiant aiškumo, reikėtų visame Naujos redakcijos tekste suvienodinti sąvokų vartojimą.

Pritarti

 

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

2

21

 

19

10

 

 

6.    Atsižvelgiant į tai, kad Naujos redakcijos 2 straipsnio 19 dalies sąvoka „Svetimžemė gyvūnų rūšis“ atitinka Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 3 straipsnio 1 punkto sąvoką „svetimos rūšys“, siūlytina Naujos redakcijos 2 straipsnio 19 dalį dėstyti taip „Svetimžemė gyvūnų rūšis – ši sąvoka atitinka Reglamento (ES) Nr. 1143/2013 3 straipsnio 1 punkte apibrėžtą sąvoką „svetimos rūšys“. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad terminas „Svetimžemė gyvūnų rūšis“ projekto nuostatose vartojamas skirtingai, t. y. „svetimžemė rūšis“, „svetimžemių rūšių gyvūnai“, siūlytina šį terminą suvienodinti ir atitinkamai patikslinti Naujos redakcijos 2 straipsnio 5 dalį, 9 straipsnio 4 dalies 5 punktą, 14 straipsnio 2 ir 10 dalis, 17 straipsnio 3 dalį.

 

Pritarti iš dalies

Komiteto pasiūlymas: Neatsižvelgti į

1) pastabos dalį siūlančią patikslinti 9 straipsnio 4 dalies 5 punktą (dabar 14 str. 2 d. 5 p.)

 “... paimti iš aplinkos nelaisvėje laikytus ir pabėgusius matomais ženklais paženklintus medžiojamuosius ir medžiojamiesiems nepriskiriamus laukinius gyvūnus, neženklintus svetimžemių rūšių gyvūnus (išskyrus gyvūnus svetimžemių rūšių, nurodytų Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse)” –

a) pirmuoju atveju kalbama apie ženklintus konkrečius (atskirus individus) gyvūnus – t. y. ženklinami gyvūnai, o ne jų rūšys;

b) antruoju atveju – Laukinių gyvūnų taisyklėse bus nurodomos gyvūnų rūšys, o ne gyvūnai.

 

2) neatsižvelgti į pastabos dalį siūlančią patikslinti 14 straipsnio 2 dalį (dabar 24 str. 3 d.)

14 str. 2 d. –  “Draudžiama išleisti į laisvę ar perkelti invazinių ir svetimžemių rūšių (išskyrus svetimžemių gyvūnų rūšis, nurodytas Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse) gyvūnus, sąmoningai ar nesąmoningai nelaisvėje išveistus hibridus. Nelaisvėje laikyti ir ištrūkę į laisvę hibridai, svetimžemių (išskyrus rūšių, nurodytų Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse) ir invazinių rūšių gyvūnai…”

išleidžiami į laisvę ar ištrūksta į laisvę individualūs gyvūnai, o ne gyvūnų rūšys.

3) Nepritarti 17 straipsnio 3 dalies tikslinimui – „...kad tam tikrų svetimžemių rūšių gyvūnai, ištrūkę į laisvę, galėtų sukelti...“ – į laisvę ištrūksta gyvūnas, o ne rūšis.

7.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

2

21

 

7.    Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktų nuorodų pateikimo įstatymuose ir kituose teisės aktuose rekomendacijų, patvirtintų 2006 m. rugsėjo 25 d. Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 129KKK (toliau – Europos teisės departamento rekomendacijų), 24.2. punktu, nereikia nurodyti tų Europos Sąjungos teisės akto pakeitimų ar papildymų, kurie nėra skirti Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimui, atsižvelgiant į tai, Naujos redakcijos 2 straipsnio 21 dalis tikslintina. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (toliau - Rekomendacijų), 6.1. punktu, jei teisės akto pavadinimas, kuris prasideda žodžiais „Lietuvos Respublika“, minimas ne kartą, pirmą kartą parašius visą pavadinimą, toliau jis gali būti rašomas be žodžių „Lietuvos Respublika“. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo pavadinimas jau yra minimas Naujos redakcijos 1 straipsnio 3 dalyje, siūlytina Naujos redakcijos 2 straipsnio 21 dalyje, prieš žodžius „medžioklės įstatyme“ išbraukti žodžius „Lietuvos Respublikos“, atitinkamai tikslintinos ir Naujos redakcijos 9 straipsnio 4 dalies 7 punkto, 16 straipsnio 5 dalies, 17 straipsnio 7 dalies ir 27 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatos. Analogiška pastaba teiktina ir dėl Naujos redakcijos 2 straipsnio 21 dalyje minimų Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo, Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo pavadinimų. Taip pat Naujos redakcijos 2 straipsnio 21 dalyje nurodyti įstatymų pavadinimai dėstytini abėcėlės tvarka.

Pritarti iš dalies

Komiteto pasiūlymas: Nepritarti pirmai  pastabos daliai „Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktų nuorodų pateikimo įstatymuose ir kituose teisės aktuose rekomendacijų, patvirtintų 2006 m. rugsėjo 25 d. Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 129KKK (toliau – Europos teisės departamento rekomendacijų), 24.2. punktu, nereikia nurodyti tų Europos Sąjungos teisės akto pakeitimų ar papildymų, kurie nėra skirti Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimui, atsižvelgiant į tai, Naujos redakcijos 2 straipsnio 21 dalis tikslintina.

Pastaboje pateikta nuoroda į nebegaliojančias Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus pateikimo įstatymuose ir kituose teisės aktuose rekomendacijas, patvirtintas Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 106k,  -  šios rekomendacijos pripažintos netekusiomis galios LR Teisingumo ministro  2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-72.

 

Pastaboje siūlomus ES teisės aktų pakeitimus reikia įgyvendinti (jie taikomi visoms ES narėms) visoms ES narėms, todėl siūloma nurodyti Reglamentą 338/97 ir Reglamentą (EB) Nr. 865/2006 su paskutiniais pakeitimais.

8.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

4

1

 

8.        Naujos redakcijos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytini pilni čia minimų valstybės institucijų pavadinimai, nes šios institucijos įvardijamos pirmąjį kartą. Taip pat Naujos redakcijos 4 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudojimo valstybinį valdymą pagal kompetenciją atlieka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Atkreiptinas dėmesys, kad Naujos redakcijos 4 straipsnio nuostatos nereglamentuoja, kokiais būdais ar priemonėmis Vyriausybė įgyvendina laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudojimo valstybinį valdymą, todėl, siekiant aiškumo, Naujos redakcijos 4 straipsnis turėtų būti atitinkamai tikslinamas.

Nepritarti

Komiteto argumentai:

Vyriausybė laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudojimo valstybinį valdymą įgyvendina įgyvendindama Vyriausybės programą, kurią tvirtina Seimas. Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybės valstybinio valdymo kompetencija nustatyta horizontaliuosiuose teisės aktuose (pvz., Vyriausybės įstatyme), Laukinės gyvūnijos įstatymo projekte netikslinga nustatyti konkrečias priemones ar būdus, kuriais Vyriausybė įgyvendina valstybinį valdymą (pvz., nustatydama strategines apsaugos ir naudojimo kryptis, suteikdama įgaliojimus institucijoms, sudarydama tarptautines sutartis dėl laukinės augalijosapsaugos ir naudojimo ir pan.)

9.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

4

4

 

9.        Naujos redakcijos 4 straipsnio 4 dalyje reikėtų nurodyti pilną čia pirmą kartą minimo įstatymo pavadinimą, t. y., įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos“.

Pritarti

 

10.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

5

 

 

10.    Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Rekomendacijų 44 punktu asmenų teises ir pareigas nustatančias nuostatas siūlytina atskirti. Atsižvelgiant į tai, svarstytina ar Naujos redakcijos 5 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios laukinės gyvūnijos išteklių naudotojų teises ir pareigas, neturėtų būti dėstomos atskirais straipsniais.

Nepritarti

Komiteto argumentai:

Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (toliau - Rekomendacijų) 44 punkte sakoma:

44. Asmenų teises ir pareigas nustatančias nuostatas (pvz., reglamentuojančias kompetenciją, administracines procedūras ir kt.) siūlytina atskirti ir pateikti anksčiau nei nuostatas, neturinčias tokio tiesioginio ryšio su asmenimis.“

T.y. reikia atskiru straipsniu dėstyti asmenų teises ir pareigas (kaip yra dabar išdėstyta pateiktame projekte), o ne atskirti teises nuo pareigų ir kiekvienas iš jų dėstyti atskiruose straipsniuose.

Pvz., Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme Nr. XI-1860, kurio nauja redakcija buvo priimta 2019-06-27 d. 16 (Nepilnamečio probuojamojo atstovų) ir 17 (Probuotojų) straipsniuose asmenų teisės ir pareigos dėstomos kartu viename straipsnyje.

11.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

5

1

 

11.    Naujos redakcijos 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „kurie šio įstatymo 6 straipsnyje nurodytais būdais naudoja laukinės gyvūnijos išteklius“. Atkreiptinas dėmesys, kad minimi būdai yra įtvirtinti tik Naujos redakcijos 6 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į tai, tikslintina Naujos redakcijos 5 straipsnio 1 dalyje pateikta nuoroda.

Pritarti

 

12.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

5

2

3

12.    Naujos redakcijos 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad laukinės gyvūnijos išteklių naudotojai turi teisę „jeigu nelaisvėje laikyti laukiniai gyvūnai ištrūko į laisvę, per vieną mėnesį nuo šių gyvūnų ištrūkimo į laisvę dienos organizuoti jų paiešką ir juos sugauti, išskyrus šio straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytą atvejį“. Iš pateiktos nuostatos nėra aišku, kodėl laukiniam gyvūnui ištrūkus į laisvę ir apie tai pranešus policijai ir Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai, kaip tai numatyta Naujos redakcijos 5 straipsnio 3 dalies 4 punkte, laukinės gyvūnijos išteklių naudotojai prarastų teisę organizuoti šių gyvūnų paiešką ir sugavimą. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo, siūlytina Naujos redakcijos 5 straipsnio 2 dalies 3 punkte atsisakyti žodžių „išskyrus šio straipsnio 3 dalies 4 punkte numatytą atvejį“.

Pritarti

 

13.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

5

3

5

13.    Naujos redakcijos 5 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatyta pareigą „savo lėšomis organizuoti šių gyvūnų sugavimą <...>“ siūlytina dėstyti atskiru punktu.

Pritarti

 

14.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

6

8

4

4

 

 

1c

14.    Vadovaujantis Rekomendacijų 6.1. punktu Naujos redakcijos 6 straipsnio 4 dalyje prieš žodžius „saugomų teritorijų įstatymas“ brauktini žodžiai „Lietuvos Respublikos“, kadangi Naujos redakcijos 2 straipsnio 21 dalyje yra vartojamas pilnas įstatymo „Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas“ pavadinimas. Atitinkamai tikslintinos ir Naujos redakcijos 7 straipsnio 5 dalies 1 punkto c papunkčio nuostatos.

Pritarti

 

15.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

6

2

 

15.    Iš Naujos redakcijos nuostatų nėra aišku, kuris subjektas tvirtintų Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašą. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti tikslinamos Naujos redakcijos arba 6 straipsnio 2 dalies, arba 4 straipsnio nuostatos.

Pritarti

 

16.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

14

3

4

16.    Naujos redakcijos tekste vienur nurodoma, kad veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja „dokumentai“ (pavyzdžiui, Naujos redakcijos 6 straipsnio 4 dalis ir kt.), o kitur - „teisės aktai“ (pavyzdžiui, Naujos redakcijos 9 straipsnio 5 dalies 4 punktas). Siekiant aiškumo, reikėtų suvienodinti įstatymo tekste vartojamas formuluotes.

Pritarti

 

17.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

7, 8, 9

 

 

 

17.    Naujos redakcijos 7 straipsnio pavadinime yra nurodoma „Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje, leidimų laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimas ir galiojimo panaikinimas. Leidimų laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėtojų pareigos”. Atsižvelgiant į Naujos redakcijos 7 straipsnio apimtį bei siekiant aiškumo, siūlytina laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje nuostatas, leidimų laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimo ir galiojimo panaikinimo nuostatas, bei leidimų laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėtojų pareigų nuostatas išdėstyti atskirais straipsniais.

Pritarti

 

18.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

7

2

 

18.    Naujos redakcijos 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti sąrašai, draudimai ir išimtys, kuriuos Aplinkos ministerija nustato Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse, dėstytini atskirais punktais. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Naujos redakcijos 7 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad „Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba <...> uždraudžia laikyti nelaisvėje tam tikrų rūšių laukinius gyvūnus“. Nei iš pateiktos nuostatos, nei iš kitų projekto nuostatų nėra aišku per kiek laiko Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turi taikyti šį draudimą, todėl siekiant aiškumo siūlytina šį terminą apibrėžti.

Be to, nuostatos, susijusios su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kompetencija turėtų būti Naujos redakcijos 4 straipsnio atskiroje struktūrinėje dalyje. Šioje dalyje turėtų būti perkeliamos ir kitos Naujos redakcijos nuostatos, nustatančios šios tarnybos kompetenciją (pavyzdžiui, Naujos redakcijos 7 straipsnio 3 dalies 7 punkto nuostatos ir kt.)

Pritarti iš dalies

Komiteto pasiūlymas: Neatsižvelgti į pastabos dalį:

„Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Naujos redakcijos 7 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad „Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba <...> uždraudžia laikyti nelaisvėje tam tikrų rūšių laukinius gyvūnus“. Nei iš pateiktos nuostatos, nei iš kitų projekto nuostatų nėra aišku per kiek laiko Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turi taikyti šį draudimą, todėl siekiant aiškumo siūlytina šį terminą apibrėžti.

 

Tokį terminą apibrėžti nėra galimybės – atsiradus užkrečiamajai ligai, terminas (ilgesnis ar trumpesnis) numarinti gyvūnus gali būti nustatomas atsižvelgiant į ligos išplitimo grėsmę ar pavojingumą kitiems gyvūnams. Pvz., afrikinio kiaulių maro atvejis – įstatymuose ar kituose teisės aktuose nebuvo nustatytas terminas „per kiek laiko Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turi taikyti šį draudimą.“

 

Neatsižvelgti į:

„Be to, nuostatos, susijusios su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kompetencija turėtų būti Naujos redakcijos 4 straipsnio atskiroje struktūrinėje dalyje. Šioje dalyje turėtų būti perkeliamos ir kitos Naujos redakcijos nuostatos, nustatančios šios tarnybos kompetenciją (pavyzdžiui, Naujos redakcijos 7 straipsnio 3 dalies 7 punkto nuostatos ir kt.)“

VMVT kompetencijos nustatomos kituose įstatymuose – Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme, pvz., 4 str. 9 dalyje nustatyta, kad VMVT  „8) tvirtina prekybos ūkiniais gyvūnais ir gyvūnais augintiniais reikalavimus ir kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;“

Veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytos VMVT funkcijos:

„ 9) nustato gyvūnų sveikatos būklės įvertinimo ir kontrolės ir gyvūnų gerovės apsaugos reikalavimus, teritorijos apsaugos nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų, šių ligų prevencijos ir jų židinių likvidavimo privalomuosius reikalavimus, veterinarinių vaistų gamybos, tyrimų, tiekimo rinkai tvarką, veterinarinių vaistų registravimo taisykles;

10) kontroliuoja gyvūnų sveikatą, gerovę, veterinarinių vaistų, kitų veterinarinių priemonių, pašarų ir pašarų priedų, gyvūninių produktų gamybą, prekybą ir naudojimą, taip pat kaip laikomasi privalomųjų reikalavimų;

11) kartu su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis vykdo apsaugos nuo bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, taip pat kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo, profilaktikos ar apsaugos priemones;“ ir t.t.

 

Laukinės gyvūnijos įstatyme netikslinga perrašinėti kitų įstatymų, detaliai reglamentuojančių VMVT funkcijas, nuostatas.

 

19.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

7

3

 

19.    Naujos redakcijos 7 straipsnio 2 dalyje yra įvedamas trumpinys „Leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus“, svarstytina, ar šio trumpinio nereikėtų atsisakyti ar jo tikslinti, kadangi šis trumpinys visiškai atitinka pilną šio leidimo pavadinimą „leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus“.

Pritarti

 

20.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

8

8

11

11

11

17

22

26

8

2

9

14

4

7

16

23

1,4

3

2

14

1

 

4

2

3

 

 

 

14

20.    Vadovaujantis Rekomendacijų 6.1. punktu Naujos redakcijos 7 straipsnio 3 dalies 14 punkte prieš žodžius „gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo reikalavimų“ brauktini žodžiai „Lietuvos Respublikos“, kadangi Naujos redakcijos 2 straipsnio 21 dalyje yra vartojamas pilnas įstatymo „Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas“ pavadinimas. Atitinkamai tikslintinos ir Naujos redakcijos 7 straipsnio 9 dalies 1 punkto, 7 straipsnio 18 dalies, 8 straipsnio 5 dalies, 8 straipsnio 8 dalies 2 punkto, 8 straipsnio 18 dalies, 11 straipsnio 19 dalies, 15 straipsnio 1 bei 4 dalių, 18 straipsnio 3 dalies nuostatos. Taip pat Naujos redakcijos 7 straipsnio 3 dalies 14 punkte žodis „Asmenims“ rašytinas mažąja raide.

Pritarti

 

21.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

2

15

21.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 3 dalies 15 punkte vietoje sąvokos „neginčijamas“ siūlytina vartoti sąvoką „neskundžiamas“, nes teisiniai sprendimai gali būti skundžiami įvairioms valstybės institucijoms (ar pareigūnams), o ne ginčijami.

Pritarti

 

22.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

3

2

22.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 4 dalies 2 punkte yra numatoma, kad asmuo kartu su prašymu laikyti laukinius gyvūnus privalo pateikti žemės sklypo (statinio), valdomo, naudojamo ir disponuojamo bendrosios nuosavybės teise, bendraturčių sutikimą. Iš pateiktos nuostatos nėra aišku kodėl asmuo, kuriam turtas nuosavybės teise priklauso tik jam vienam, privalo pateikti Naujos redakcijos 7 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodyti sutikimą, atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo, ši nuostata tobulintina.

Pritarti

 

23.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

4

1c

23.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 5 dalies 1 punkto c papunkčio nuostatos nėra aiškios tuo aspektu, kad tvorų užtvėrimą paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose nuo 2020 m. sausio 1 d. reglamentuos ne Saugomų teritorijų įstatymas, o Specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymas. Atsižvelgiant į tai, projekto nuostatos turėtų būti tikslinamos.

Pritarti

 

24.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

4

5,6

24.     Nėra aiškus Naujos redakcijos 7 straipsnio 5 dalies 5 ir 6 punktų nuostatų įgyvendinimo mechanizmas, t. y., nėra aišku, kuriuo momentu šiuose nuostatose nurodytos institucijos turėtų pateikti informaciją: iki leidimo išdavimo, koks subjektas turėtų į jas kreiptis dėl minėtos informacijos pateikimo ir pan.

Nepritarti

Komiteto argumentai:

5 ir 6 punktuose nurodyta, kokią informaciją pateikia VMVT ir VSTT. Tai yra procedūriniai dalykai – t.y. kada, per kiek dienų Leidimus išduodanti institucija kreipiasi į VMVT ir VSTT bei per kiek dienų šios institucijos pateikia atsakymus bus nustatyti poįstatyminiame teisės akte (Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse), kaip yra ir šiuo metu. Įstatyme nustatome tik esmines leidimo išdavimo ir neišdavimo sąlygas.

25.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

4

6,7,8

25.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 5 dalies 6 punkte nurodytos leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus neišdavimo sąlygos dėstytinos atskirais punktais.

Be to, siekiant suvienodinti įstatyme vartojamas formuluotes, šiose nuostatose po žodžių „prieštarauja veiklą“ įrašytinas žodis „saugomoje“.

Pritarti

 

26.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

4

9

26.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 5 dalies 7 punkte nurodoma, kad leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus neišduodamas, kai prašymas išduoti leidimą nebenagrinėjamas dėl to, kad leidimo prašytojas per 60 kalendorinių dienų nuo informacijos apie būtinybę pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją gavimo dienos raštu Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai nepateikia visų prašomų dokumentų, duomenų ir informacijos (čia ir toliau išskirta - mūsų), reikalingos išduoti leidimą, tačiau nenurodoma, kad leidimas neišduodamas nebenagrinėjant prašymo jį išduoti, nes pats prašymas yra netinkamai įformintas, kaip tai siūloma nustatyti 8 straipsnio 4 dalies 3 punkte. Svarstytina, ar Naujos redakcijos 7 straipsnio 5 dalies 7 punkto nuostata neturėtų būti atitinkamai papildyta.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Naujos redakcijos 7 straipsnio 5 dalies 7 punkto nuostatoje vartojamas terminas „leidimo“, atsižvelgiant į tai, kad Naujos redakcijos 7 straipsnio 2 dalyje yra įvedamas trumpinys „Leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus“, siūlytina Naujos redakcijos 7 straipsnio 5 dalies 7 punkte bei kitose Naujos redakcijos 7 straipsnio nuostatose nuosekliai vartoti „Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus“ trumpinį.

Pritarti

 

27.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

4

10

27.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 5 dalies 8 punkte numatyta, kad „jeigu, išdavus leidimą <...> eksponuos daugiau laukinių gyvūnų rūšių, negu nustatyta šio įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje“ Atkreiptinas dėmesys, kad Naujos redakcijos 2 straipsnio 18 dalis nenustato jokio laukinių gyvūnų rūšių skaičiaus, kurį leidžiama eksponuoti. Atsižvelgiant į tai Naujos redakcijos 7 straipsnio 5 dalies 8 punkto nuostata tikslintina.

Pritarti

 

28.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

9

2

28.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 9 dalies 2 punkte prieš žodžius „panaikinti leidimo galiojimą“ įrašytinas žodis „raštu“.

Pritarti

 

29.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

9

9

8

8

9

1

2

15

14

6

6,9

1

29.               Siekiant aiškumo, Naujos redakcijos 7 straipsnio 9 dalies 6 punkte po žodžių „ilgiau nelaikomi“ įrašytinas žodis „laukiniai“. Analogiško turinio pastaba taikytina ir 7 straipsnio 14 dalies 6 ir 9 punktų, 15, 16, 18 dalių nuostatoms.

Pritarti

 

30.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

9

9

1

8

4

30.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 9 dalies 8 punktas tikslintinas, nurodant nuo kurio momento turėtų būti skaičiuojamas 1 metų terminas. Analogiško turinio pastaba taikytina ir 7 straipsnio 14 dalies 4 punkto nuostatoms.

Pritarti

 

31.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

25

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

13

 

31.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 10 dalyje yra nurodoma, kad „Aplinkos ministerijos įgaliota institucija įspėja leidimo turėtoją“, atkreiptinas dėmesys, kad iš projekto nuostatų nėra aiškus terminas per kurį leidimo turėtojas yra įspėjamas ar dėl ko šis įspėjimas teikiamas leidimo turėtojui. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo, siūlytina Naujos redakcijos 7 straipsnio 10 dalį tikslinti.

Taip pat Naujos redakcijos 7 straipsnio 10 dalyje dėstoma nuostata, pagal kurią „<...> Aplinkos ministerijos įgaliota institucija įspėja leidimo turėtoją ir šiems pažeidimams pašalinti nustato ne ilgesnį kaip 10 kalendorinių dienų terminą, kuris leidimo turėtojo prašymu gali būti pratęstas 15 kalendorinių dienų vieną kartą <…>” vertintina kaip stokojanti teisinio aiškumo, nes, nėra aišku, ar siūloma nustatyti, kad maksimalus terminas pažeidimams pašalinti būtų 15 kalendorinių dienų (įskaitant pratęsimą) ar 25 kalendorinės dienos. Atsižvelgiant į tai projekto tekstas tikslintinas. Analogiška pastaba išsakytina Naujos redakcijos 8 straipsnio 9 daliai, 9 straipsnio 15 daliai, 17 straipsnio 19 daliai.

Pritarti iš dalies

Komiteto pasiūlymas:
Nepritarti pastabos daliai, kur siūloma tikslinti 9 straipsnio 15 dalį (dabar 14 str 14 d.) – šioje dalyje išdėstomos Leidimo naudoti laukinius gyvūnus galiojimo panaikinimo sąlygos.  Įspėjimas dėl šio leidimo galiojimo panaikinimo nenumatytas, leidimo galiojimas panaikinamas iš karto

 

1) leidimo naudoti laukinius gyvūnus turėtojui pateikus prašymą raštu panaikinti leidimo galiojimą;

2) kai juridinis asmuo, kuriam išduotas leidimas, baigia leidime nurodytą veiklą, likviduojamas ar reorganizuojamas baigdamas leidime nurodytą veiklą;

3) mirus fiziniam asmeniui, kuriam jis buvo išduotas;

4) jeigu leidimo naudoti laukinius gyvūnus turėtojas per leidimo galiojimo terminą 2 kartus pažeidžia leidimo sąlygas dėl leidžiamo naudoti ir (ar) paimti iš aplinkos laukinių gyvūnų skaičiaus, ir (arba) vietos; ir (arba) laiko (termino); ir (arba) paėmimo iš aplinkos būdų ar priemonių;

5) leidimui gauti buvo pateikęs suklastotus duomenis ir dokumentus.

 

Nei vienu iš išvardintų atvejų papildomas įspėjimas nereikalingas ir būtų nelogiškas.

 

32.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

11

 

32.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 11 dalyje po žodžių „nuo sprendimo priėmimo“ įrašytinas žodis „dienos“.

Pritarti

 

33.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

17

19

25

13

24

23

19

 

33.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 13 dalyje siūloma nustatyti, kad „Leidimas laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus pakeičiamas <…> kai pasikeičia fizinis asmuo, teisėtai naudojantis aptvarus, voljerus ar kitus statinius, ir nesikeičiant kitoms leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus sąlygoms <…>”. Neaišku, kas turima mintyje, nurodant fizinio asmens pasikeitimą - tai, kad pasikeičia fizinio asmens duomenys, kaip tai nurodoma 11 straipsnio 20 dalyje, ar kas kita, todėl aptariama nuostata tikslintina. Analogiška pastaba išsakytina 13 straipsnio 22 daliai, 17 straipsnio 25 daliai.

Pritarti iš dalies

Komiteto pasiūlymas: Fizinio asmens pasikeitimas reiškia, kad, pvz., vieną laukinių gyvūnų laikytoją pakeičia kitas – pvz., dėl mirties, ligos, žemės pardavimo ar kitų priežasčių – tuo pačiu adresu esančius voljerus, aptvarus ar statinius (su visais gyvūnais) teisėtai perima valdyti (naudoti) kitas asmuo.

Siūlome 7 straipsnio 13 dalį, 11 straipsnio 20 dalį, 13 straipsnio 22 dalį ir 17 straipsnio 25 dalį papildyti nuostatomis, kad leidimas pakeičiamas ir tuo atveju, kai fizinis asmuo pakeičia vardą ar pavardę.

 

34.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

13

 

34.     Siekiant suvienodinti įstatyme vartojamas formuluotes, Naujos redakcijos 7 straipsnio 13 dalyje prieš žodį „disponuojamas“ išbrauktinas žodis „(ar)“.

Pritarti

 

35.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

9

16

1

3

7

5

35.     Siūlytina Naujos redakcijos 7 straipsnio 14 dalies 7 punkte įvesti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009 trumpinį, kadangi pilnas reglamento pavadinimas minimas ir Naujos redakcijos 10 straipsnio 3 dalies 5 punkte.

Pritarti

 

36.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

9

1

 

36.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 14 dalies 10 punkto atsisakytina kaip perteklinio, nes jo turinys analogiškas šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 4 punktui.

Pritarti

 

37.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

9

 

 

37.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 15 dalis įtvirtina leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėto teisę. Atkreiptinas dėmesys, kad Naujos redakcijos 7 straipsnio pavadinimas reglamentuoja tik Leidimų laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėtojų pareigas. Atsižvelgiant į tai, siūlytina tikslinti Naujos redakcijos 7 straipsnio 15 dalies nuostatą arba atitinkamai patikslinti Naujos redakcijos 7 straipsnio pavadinimą.

Pritarti

 

38.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

9

1

10

38.     Naujos redakcijos 7 straipsnio 17 dalis tikslintina, nurodant nuo kurio momento turėtų būti skaičiuojamas 18 mėnesių terminas.

Pritarti

 

39.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

10, 11, 12

 

 

39.      Naujos redakcijos 8 straipsnio pavadinime yra nurodoma „Laukinių gyvūnų kryžminimas. Leidimų naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas. Leidimo naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui turėtojo pareigos”. Atsižvelgiant į Naujos redakcijos 8 straipsnio apimtį bei siekiant aiškumo, siūlytina laukinių gyvūnų kryžminimo nuostatas, leidimų naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo nuostatas bei leidimų naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui turėtojų pareigų nuostatas išdėstyti atskirais straipsniais.

Pritarti

 

40.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

10

2

 

40.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 2 dalyje yra įvedamas trumpinys „Leidimas naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui“, svarstytina ar šio trumpinio nereikėtų atsisakyti ar jo tikslinti, kadangi šis trumpinys visiškai atitinka Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos išduodamo leidimo pilną pavadinimą, t. y. „Leidimas naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui“.

Pritarti

 

41.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

10

2

 

41.     Atkreiptinas dėmesys, kad vienose Naujos redakcijos nuostatose yra vartojama formuluotė „mokslo ir (ar) studijų institucijos“ (pavyzdžiui, Naujos redakcijos 8 straipsnio 2 dalyje ir kt.), o kitose „mokslo ir studijų institucijos“ (pavyzdžiui, Naujos redakcijos 11 straipsnio 3 dalyje ir kt.) Atkreiptinas dėmesys, kad Mokslo ir studijų įstatyme yra apibrėžtas sąvokos „mokslo ir studijų institucija“ turinys. Atsižvelgiant į tai, reikėtų suvienodinti šių formuluočių vartojimą visame Naujos redakcijos tekste.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas: Visame projekte pakeisti į „mokslo ir studijų institucija“

42.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

11

1

 

42.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 3 dalyje vartojamas terminas „leidimo“. Atsižvelgiant į tai, kad Naujos redakcijos 8 straipsnio 2 dalyje yra įvedamas trumpinys „Leidimas naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui“, siūlytina Naujos redakcijos 8 straipsnio 3 dalyje bei kitose Naujos redakcijos 8 straipsnio nuostatose nuosekliai vartoti „Leidimo naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui“ trumpinį.

Pritarti

 

43.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

11

2

1

43.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatyta, kad leidimas naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui neišduodamas, kai ketinama kryžminti skirtingų laukinių, naminių ir laukinių rūšių gyvūnus, kryžminimui naudoti hibridus ir šiuos gyvūnus veisti ketinama tik ne mokslinių tyrimų tikslais. Svarstytina, ar leidimas naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui neturėtų būti neišduodamas ir kai ketinama gyvūnus naudoti ne eksperimentinės plėtros tikslais.

Pritarti

 

44.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

11

2

4

44.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 4 dalies 5 punkto atsisakytina kaip perteklinio, nes jo turinys analogiškas šio straipsnio 4 dalies 3 punktui.

Pritarti iš dalies

Komiteto pasiūlymas: Atsisakyti 8 straipsnio 4 dalies 3 punkto kaip perteklinio. 8 straipsnio 4 dalies 5 punktą pakoreguoti (atsižvelgiant į 26 pastabą) nurodant, kad leidimas neišduodamas nebenagrinėjant prašymo jį išduoti, nes pats prašymas yra netinkamai įformintas.

45.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

11

4

 

45.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 5 dalyje išvardinta informacija, kurią mokslo ir (ar) studijų institucija turi pateikti Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai, dėstytina atskirais punktais.

          Be to šiose nuostatose po žodžių „apie numatomų mokslinių“ įrašytinas žodis „tyrimų“.

Pritarti

 

46.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

11

6

 

46.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 7 dalies redakcija tikslintina kalbiniu požiūriu (derintini žodžių „nurodyto“ ir „pagrįstumą“ linksniai).

Pritarti

 

47.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

11

7

 

47.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 8 dalyje yra nurodoma, kad „leidimo naudoti laukinis gyvūnus kryžminimui turėtojas įspėjamas“. Atkreiptinas dėmesys, kad iš projekto nuostatų nėra aiškus terminas, per kurį leidimo turėtojas yra įspėjamas ar dėl ko šis įspėjimas teikiamas leidimo turėtojui. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo, siūlytina Naujos redakcijos 8 straipsnio 8 dalį tikslinti.

Pritarti

 

48.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

11

10, 11

 

48.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 11 ir 12 dalyse po žodžio „kryžminimui“ įrašytinas žodis „galiojimo“.

Pritarti

 

49.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

11

13

 

49.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 14 dalis nustato baigtinį aplinkybių sąrašą kuomet yra panaikinamas leidimo naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui galiojimas. Svarstytina, ar šios nuostatos neturėtų būti papildytos nuostata, jog minėto leidimo galiojimas panaikinamas ir mirus fiziniam asmeniui, kuriam šis leidimas buvo išduotas.

Nepritarti

Komiteto argumentai:

Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „Kryžminti skirtingų laukinių, naminių ir laukinių rūšių gyvūnus, kryžminimui naudoti hibridus ir šiuos gyvūnus veisti leidžiama tik mokslo ir studijų institucijoms mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tikslais...“

 

Fiziniams asmenims leidimai naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui neišduodami, todėl ir siūloma leidimo panaikinimo priežastis šiuo atveju netinkama.

50.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

11

14

 

50.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 15 dalyje yra nurodoma, kad „Aplinkos ministerijos įgaliota institucija įspėja leidimo turėtoją“. Atkreiptinas dėmesys, kad iš projekto nuostatų nėra aiškus terminas per kurį leidimo turėtojas yra įspėjamas ar dėl ko šis įspėjimas teikiamas leidimo turėtojui. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo, siūlytina Naujos redakcijos 8 straipsnio 15 dalį tikslinti.

Pritarti

 

51.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

11

15

 

51.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 16 dalyje po žodžių „3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo“ įrašytinas žodis „dienos“.

Pritarti

 

52.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

12

1

 

52.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 17 dalies 5 punkto atsisakytina kaip perteklinio, nes jo turinys analogiškas šio įstatymo 5 dalies 3 dalies 4 punktui.

Pritarti

 

53.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

11

16

 

53.     Naujos redakcijos 8 straipsnio 18 dalyje nurodytos sąlygos dėstytinos atskirais punktais.

 

 

54.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

13, 14, 15

 

 

54.     Naujos redakcijos 9 straipsnio pavadinime yra nurodoma „Laukinių gyvūnų paėmimas iš aplinkos ir naudojimas. Leidimų naudoti laukinius gyvūnus išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas. Leidimo naudoti laukinius gyvūnus turėtojo pareigos”. Atsižvelgiant į Naujos redakcijos 9 straipsnio apimtį bei siekiant aiškumo, siūlytina laukinių gyvūnų paėmimo iš aplinkos nuostatas, leidimų naudoti laukinius gyvūnus išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo nuostatas bei leidimų naudoti laukinius gyvūnus turėtojų pareigų nuostatas išdėstyti atskirais straipsniais.

Pritarti

 

55.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

14

 

 

55.     Naujos redakcijos 9 straipsnio 3 dalyje vartojamas terminas „leidimo“. Atsižvelgiant į tai, kad Naujos redakcijos 9 straipsnio 2 dalyje yra įvedamas trumpinys „Leidimas naudoti laukinius gyvūnus“, siūlytina Naujos redakcijos 9 straipsnio 3 dalyje bei kitose Naujos redakcijos 9 straipsnio nuostatose nuosekliai vartoti „Leidimo naudoti laukinius gyvūnus“ trumpinį.

Pritarti

 

56.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

14

2

5

56.     Naujos redakcijos 9 straipsnio 4 dalies 5 punkte dėstoma nuostata „jeigu laukinių gyvūnų paėmimas vykdomas medžioklės plotuose leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus per Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse nustatytą terminą, apie numatomą vykdyti veiklą ir laiką praneša medžioklės plotų naudotojui ir Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai, vykdančiai laukinės gyvūnijos apsaugos ir laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę“ vertintina kaip neaiški, nesuprantamo turinio, todėl turėtų būti patikslinta.

Pritarti

 

57.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

14

2

1

57.     Pagal Naujos redakcijos 9 straipsnio 4 dalies 5 punktą siekiant paimti iš aplinkos nelaisvėje laikytus ir pabėgusius matomais ženklais paženklintus medžiojamuosius ir medžiojamiesiems nepriskiriamus laukinius gyvūnus, neženklintus svetimžemių rūšių gyvūnus (išskyrus svetimžemių rūšių, nurodytų Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse) ir hibridus leidimas naudoti laukinius gyvūnus nereikalingas, o pagal to paties straipsnio 5 dalies 1 punktą siekiant paimti anksčiau laikytus nelaisvėje ir ištrūkusius į laisvę gyvūnus toks leidimas neišduodamas. Reikėtų įvertinti aptariamų nuostatų tarpusavio santykį.

Pritarti

 

58.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

14

14

15

8

3

7,8

 

4

4

 

 

6

58.     Naujos redakcijos 9 straipsnio 5 dalies 4 punkte, 8 ir 11 dalyse bei 7 straipsnio 5 dalies 6 punkte nenuosekliai vartojamas institucijos pavadinimas (saugomos teritorijos direkcija ir saugomų teritorijų direkcija).

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:

Visur pakeisti į „saugomos teritorijos direkcija“

59.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

14

3

4

59.     Naujos redakcijos 9 straipsnio 5 dalies 4 punkte po žodžių „neprieštarauja veiklą“ įrašytinas žodis „saugomoje“.

Pritarti

 

60.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

14

 

 

15

5, 7, 8

 

1

 

 

 

2

60.     Siekiant suderinti įstatyme vartojamas formuluotes, Naujos redakcijos 9 straipsnio 6 dalyje prieš žodį „trikdyti“ įrašytinas žodis „tyčia“. Analogiško turinio pastaba taikytina ir Naujos redakcijos 9 straipsnio 8 daliai ir 11 dalies 2 punktui.

Pritarti

 

61.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

14

8

 

61.     Naujos redakcijos 9 straipsnio 8 dalyje po žodžių „prieštarauja veiklą“ įrašytinas žodis „saugomoje“.

Pritarti

 

62.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

14

8

 

62.     Naujos redakcijos 9 straipsnio 11 dalis reglamentuoja leidimo naudoti laukinius gyvūnus turėtojo pareigas. Pastebėtina, kad Naujos redakcijos 9 straipsnio 11 dalies 2 punkto antrajame sakinyje yra reglamentuojami atvejai kuomet Saugomų teritorijų direkcijos nepritaria laukinių gyvūnų paėmimui. Atkreiptinas dėmesys, kad šie atvejai niekaip nėra susiję su Naujos redakcijos 9 straipsnio 11 dalyje reglamentuojamomis leidimo naudoti laukinius gyvūnus turėtojo pareigomis. Atsižvelgiant į tai Naujos redakcijos 9 straipsnio 11 dalies 2 punkto nuostatos tikslintinos.

Pritarti

 

63.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

14

12

 

63.     Naujos redakcijos 9 straipsnio 13 dalyje po žodžio „gyvūnus“ įrašytinas žodis „galiojimo“.

Pritarti

 

64.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

14

15

 

64.     Naujos redakcijos 9 straipsnio 16 dalyje po žodžių „3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo“ įrašytinas žodis „dienos“.

Pritarti

 

65.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

16

1

 

65.     Naujos redakcijos 10 straipsnio 1 dalies nuostata tikslintina, aiškiai nurodant kokie duomenys ir informacija kaupiami ir teikiami, atsižvelgiant, pavyzdžiui, į to paties straipsnio 3 dalies 2 ir 4 punktų, kuriuose aiškiai įvardijama informacija apie pagamintas iškamšas, nuostatas.

Pritarti

 

66.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

16

2

 

66.     Naujos redakcijos 10 straipsnio 2 dalyje pateiktas netikslus taisyklių pavadinimas. Atsižvelgiant į tai Naujos redakcijos 10 straipsnio 2 dalis tikslintina.

Pritarti

 

67.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

17

8

 

67.     Atkreiptinas dėmesys, kad ne visos Naujos redakcijos 11 straipsnio dalys yra sunumeruotos, todėl Naujos redakcijos 11 straipsnis tikslintinas.

Pritarti

 

68.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

17

1

 

68.     Naujos redakcijos 11 straipsnio 1 dalies, kuria siūloma nustatyti, kad „Prieš įkuriant zoologijos sodą ir pradedant į jį leisti lankytojus, būtina gauti leidimą įkurti zoologijos sodą, išduotą vadovaujantis šio įstatymo ir Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų kontrolės tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Leidimas įkurti zoologijos sodą)“ atsisakytina kaip perteklinės, nes straipsnio pavadinime įvardijamas leidimų įkurti zoologijos sodą išdavimas suponuoja, kad ši veikla galima tik gavus leidimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Naujos redakcijos 11 straipsnio 1 dalyje yra įvedamas trumpinys „Leidimas įkurti zoologijos sodą“, svarstytina ar šio trumpinio nereikėtų atsisakyti ar jo tikslinti, kadangi šis trumpinys visiškai atitinka leidimo pilną pavadinimą, t. y. „Leidimas įkurti zoologijos sodą“.

Pritarti iš dalies

Komiteto pasiūlymas:

Nepritarti į pastabos daliai Naujos redakcijos 11 straipsnio 1 dalies, kuria siūloma nustatyti, kad „Prieš įkuriant zoologijos sodą ir pradedant į jį leisti lankytojus, būtina gauti leidimą įkurti zoologijos sodą, išduotą vadovaujantis šio įstatymo ir Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų kontrolės tvarkos aprašo reikalavimais (toliau – Leidimas įkurti zoologijos sodą)“ atsisakytina kaip perteklinės, nes straipsnio pavadinime įvardijamas leidimų įkurti zoologijos sodą išdavimas suponuoja, kad ši veikla galima tik gavus leidimą.“

1999 m. kovo 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/22/EB dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose, 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „kiekvienas zoologijos sodas, o nauji zoologijos sodai – prieš juos atidarant lankytojams, turi gauti leidimą.“.

Siekiant tiksliai perkelti direktyvos nuostatas, siūloma nuostatą „ir pradedant į juos leisti lankytojus“ palikti Projekte.

 

69.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

17

 

 

69.     Naujos redakcijos 11 straipsnio 3 dalis reglamentuoja Zoologijos sodų vertinimo komisijos funkcijas bei sudėtį. Atkreiptinas dėmesys, kad Naujos redakcijos 11 straipsnio pavadinimas nėra niekaip susijęs su 11 straipsnio 3 dalimi, todėl siūlytina Naujos redakcijos 11 straipsnio 3 dalį dėstyti atskiru straipsniu arba tikslinti 11 straipsnio pavadinimą.

Pritarti

 

70.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

17

1,4

 

70.     Neaišku, kodėl Naujos redakcijos 11 straipsnio 1-4 dalyse vartojamos skirtingos formuluotės tam pačiam veiksmui apibrėžti („prieš pradedant leisti į jį lankytojus“, „prieš įleidžiant į jį lankytojus“). Aptariamų nuostatų tekstas tikslintinas, suvienodinant vartojamas formuluotes.

Pritarti

 

71.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

17

17

 

4

 

71.     Naujos redakcijos 11 straipsnio 4 dalyje vartojamas terminas „leidimo“. Atsižvelgiant į tai, kad Naujos redakcijos 11 straipsnio 1 dalyje yra įvedamas trumpinys „Leidimas įkurti zoologijos sodą“, siūlytina Naujos redakcijos 11 straipsnio 4 dalyje bei kitose Naujos redakcijos 11 straipsnio nuostatose nuosekliai vartoti „Leidimas įkurti zoologijos sodą“ trumpinį. Taip pat Naujos redakcijos 11 straipsnio 4 dalyje numatytos leidimo įkurti zoologijos sodą neišdavimo sąlygos dėstytinos atskirais punktais.

Pritarti

 

72.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

17

24

5-12

7

 

1

72.     Naujos redakcijos 11 straipsnio 5 dalyje vartojamas terminas „leidimą zoologijos sodams įkurti“. Atsižvelgiant į tai, kad leidimo pavadinimas pagal Naujos redakcijos 11 straipsnio 1 dalį yra „Leidimas įkurti zoologijos sodą“, atitinkamai tikslintina 11 straipsnio 5 dalis. Analogiška pastaba teiktina ir dėl Naujos Redakcijos 11 straipsnio 6, 7, 8, 9 dalių ir 17 straipsnio 6 dalies 1 punkto nuostatų.

Pritarti

 

73.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

17

6, 7

 

73.     Naujos redakcijos 11 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad „Leidimus zoologijos sodams įkurti išduodanti Aplinkos ministerijos įgaliota institucija nuo prašymo, visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos, reikalingos leidimui gauti, gavimo dienos ir, įvertinusi pateiktą komisijos ataskaitą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl leidimo įkurti zoologijos sodą išdavimo ir išduoda leidimą arba pateikia leidimo įkurti zoologijos sodą prašytojui rašytinį atsisakymą išduoti leidimą“. Atkreiptinas dėmesys, kad nei šioje, nei kitose 11 straipsnio nuostatose nenurodomas terminas, per kurį Zoologijos sodų vertinimo komisija turėtų pateikti ataskaitą, todėl neaišku, kaip būtų sprendžiamas leidimo išdavimo klausimas, jei per nurodomą maksimalų 30 kalendorinių dienų terminą minima ataskaita nebūtų pateikta.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas: Papildyti nuostata, „kad vietos, kurioje numatoma įkurti zoologijos sodą, įvertinimo ir komisijos ataskaitos pateikimo Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai terminai įskaičiuojami į leidimo įkurti zoologijos sodą išdavimo terminą.“

 

Procedūrinis dalykas – konkretus terminas, per kurį komisija turi pateikti ataskaitą bus nurodytas poįstatyminiame teisės akte – Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų kontrolės tvarkos apraše. (kaip ir kiti procedūriniai dalykai, t.y. per kiek laiko komisijos pirmininkas informuoja komisijos narius apie patikrinimą, terminas per kiek laiko organizuojamas patikrinimas).

 

74.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

17

6

 

74.     Naujos redakcijos 11 straipsnio 6 dalyje vartojami terminai „atsisakymas išduoti leidimą“ ir „leidimo neišdavimas“ akivaizdžiai yra tapataus turinio, todėl turėtų būti suvienodinti.

Pritarti

 

75.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

17

12

4

75.     Naujos redakcijos 11 straipsnio 9 dalies 4 punkte vartojamoje formuluotėje „fiziologinius ir poreikius“ jungtuko „ir“ atsisakytina kaip perteklinio. Pagal tą pačią nuostatą Leidimo zoologijos sodui įkurti turėtojas privalo vykdyti prevencines ir gydomosios veterinarinės priežiūros ir mitybos programas, prireikus gydyti ir vakcinuoti. Svarstytina, ar vakcinavimas nėra prevencinės veterinarinės priežiūros dalis, todėl siūlytina aptariamos nuostatos redakciją tikslinti ir šiuo aspektu.

Pritarti iš dalies

Komiteto pasiūlymas: Palikti „vakcinavimas“ – pastaboje nurodytoji formuluotė buvo tikslinama pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateiktas pastabas. Ir papildyta „vakcinavimu“.  Dėl aiškumo siūloma palikti projekte pateiktą formuluotę.

76.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

17

14

 

76.     Naujos redakcijos 11 straipsnio 11 dalyje yra nurodoma, kad „Aplinkos ministerijos įgaliota institucija įspėja leidimo turėtoją“. Atkreiptinas dėmesys, kad iš projekto nuostatų nėra aiškus terminas, per kurį leidimo turėtojas yra įspėjamas ar dėl ko šis įspėjimas teikiamas leidimo turėtojui. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo, siūlytina Naujos redakcijos 11 straipsnio 11 dalį tikslinti.

Pritarti

 

77.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

17

16

 

77.         Naujos redakcijos 11 straipsnio 12 dalies nuostata, pagal kurią „Laukinės gyvūnijos apsaugos ir laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę vykdanti Aplinkos ministerijos įgaliotos institucija, atsižvelgdama į zoologijos sodų patikrinimų metu nustatytus pažeidimus dėl šio straipsnio 9 dalies 3–6 punktuose nurodytų reikalavimų ir privalomų įgyvendinti priemonių, keliančių grėsmę lankytojų saugumui, nevykdymo, sprendimą dėl draudimo įleisti lankytojus į zoologijos sodą arba į jo dalį gali priimti nedelsdama“ tikslintina, nes tikriausiai siekiama nustatyti reikalavimą įgyvendinti priemones, apsaugančias lankytojus, o ne keliančias grėsmę jų saugumui, kaip nurodoma aptariamoje nuostatoje. Taip pat siūlytina Naujos redakcijos 11 straipsnio 12 dalyje po žodžių „nuo sprendimo dėl draudimo įleisti lankytojus į zoologijos sodą arba į jo dalį“ įrašytini žodžiai „priėmimo dienos“.

Pritarti iš dalies

Komiteto pasiūlymas: Vietoje siūlomos formuluotėsnustatyti reikalavimą įgyvendinti priemones, apsaugančias lankytojus“, pakeisti į „...priemonių, keliančių grėsmę užtikrinančių lankytojų saugumui saugumą, nevykdymo,..“

 

78.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

17

22

 

78.    Vadovaujantis Rekomendacijų 6.1. punktu Naujos redakcijos 11 straipsnio 18 dalyje prieš žodžius „miškų įstatyme“ brauktini žodžiai „Lietuvos Respublikos“, kadangi Naujos redakcijos 7 straipsnio 4 dalies 3 punkte yra vartojamas pilnas įstatymo „Lietuvos Respublikos miškų įstatymas“ pavadinimas.

Pritarti

 

79.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

18

1

 

79.     Naujos redakcijos 12 straipsnio 1 dalies antrojo sakinio siūlytina atsisakyti, nes, mūsų nuomone, ši nuostata dėstytina Invazinių rūšių kontrolės tarybos nuostatuose, o ne įstatyme.

Nepritarti

Komiteto argumentai:
12 straipsnio 1 dalies 2 sakinyje nustatomi įgaliojimai Invazinių rūšių kontrolės tarybai.

Invazinių rūšių kontrolės taryba pagal Viešojo administravimo įstatymą priskiriama viešojo administravimo subjektams (dalyvauja įstatyme nustatytų administracinių paslaugų teikime – išduodant introdukcijos/reintrodukcijos ir leidimus naudoti invazines rūšis leidimus, teikiant informaciją, rekomendacijas ir pasiūlymus Aplinkos ministerijai priimant sprendimus dėl teisės aktų susijusių su invazinėmis rūšimis, introdukcija/reintrodukcija ir kt.).  Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio  1 dalies 1 punkte nustatyta, kad viešojo administravimo įgaliojimai gali būti suteikti įstatymais ir šiam subjektui turi būti nustatomi konkretūs viešojo administravimo įgaliojimai.

80.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

18

2

 

80.     Naujos redakcijos 12 straipsnio 2 dalyje nurodytinas pilni institucijų pavadinimai - Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

Pritarti

 

81.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

18

2

 

81.     Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 m. birželio 10 d. Seime yra registruoti įstatymų projektai (reg. Nr. XIIIP-3540 - XIIIP-3554), kuriais siūloma Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos reorganizuoti skaidymo būdu išdalijant jos teises ir pareigas kitoms institucijoms. Šių įstatymų įsigaliojimo data numatoma 2020 m. sausio 1 d. Jei šie įstatymų projektai būtų priimti, atitinkamai reikėtų tikslinti Naujos redakcijos 12 straipsnio 2 dalies nuostatas išbraukiant iš jų Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.

Nepritarti

Komiteto argumentai: Įstatymų projektai (reg. Nr. XIIIP-3540 – XIIIP-3554), kuriais siūloma Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos reorganizuoti, buvo atmesti.

82.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

19

 

 

82.     Atkreiptinas dėmesys, kad ne visos Naujos redakcijos 13 straipsnio dalys yra sunumeruotos, todėl Naujos redakcijos 13 straipsnis tikslintinas.

Pritarti

 

83.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

19, 20

 

 

83.     Naujos redakcijos 13 straipsnio pavadinime yra nurodoma „Laukinių gyvūnų introdukcija, reintrodukcija. Leidimo Introdukuoti ar reintrodukuoti laukinius gyvūnus išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas. Leidimo turėtojo pareigos”. Atsižvelgiant į Naujos redakcijos 13 straipsnio apimtį bei siekiant aiškumo, siūlytina Laukinių gyvūnų introdukcijos, reintrodukcijos nuostatas, leidimo introdukuoti ar reintrodukuoti laukinius gyvūnus išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo bei leidimo turėtojų pareigų nuostatas išdėstyti atskirais straipsniais.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas: Kadangi bendrosios laukinių gyvūnų introdukcijos, reintrodukcijos nuostatos susijusios su leidimų išdavimu  ir nėra atskirų bendrųjų introdukcijos/reintrodukcijos nuostatų, siūlome šį straipsnį išskirstyti į 2 straipsnius :

 

Laukinių gyvūnų introdukcija, reintrodukcija. Leidimo Introdukuoti ar reintrodukuoti laukinius gyvūnus išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas.

ir

Leidimo introdukuoti/reintrodukuoti turėtojo pareigos

 

84.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

19

 

 

84.     Atkreiptinas dėmesys, kad Naujos redakcijos 2 straipsnio 17 dalyje yra apibrėžta sąvoka „laukinių gyvūnų rūšis“. Atsižvelgiant į tai, Naujos redakcijos 13 straipsnio ir kitos projekto nuostatos, kuriose vartojama sąvoka „rūšis“, tikslintinos.

Pritarti

 

85.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

19

4

 

85.     Naujos redakcijos 13 straipsnio 4 dalyje vartojamas terminas „leidimo“. Atsižvelgiant į tai, kad Naujos redakcijos 13 straipsnio 1 dalyje yra įvedamas trumpinys „Leidimas introdukuoti/reintrodukuoti“, siūlytina Naujos redakcijos 13 straipsnio 4 dalyje bei kitose Naujos redakcijos 13 straipsnio nuostatose nuosekliai vartoti „Leidimas introdukuoti/reintrodukuoti“ trumpinį.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:

Patikslinti visame 19 straipsnyje

86.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

19

5

 

86.     Naujos redakcijos 13 straipsnio 5 dalies nuostatos, kurioje nurodoma kokia informacija turi būti pateikiama rūšies introdukcijos/reintrodukcijos projekte dėstytinos atskirais punktais.

Pritarti

 

87.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

19

7

 

87.     Naujos redakcijos 13 straipsnio 7 dalyje po žodžių „nurodytus reikalavimus“ įrašytinas žodis „rūšies“.

Pritarti

 

88.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

19

25

12

10

 

88.     Siekiant suvienodinti įstatyme vartojamas formuluotes, Naujos redakcijos tekstas tikslintinas, nes vienose nuostatose vartojama formuluotė „žmonių sveikatai“, kitose – „visuomenės sveikatai“.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas: Visame įstatyme formuluotė „visuomenės sveikatai“ pakeisti į „žmonių sveikatai“,

89.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

19

10

 

89.     Iš Naujos redakcijos 13 straipsnio 10 dalies nuostatos nėra aišku kam yra išduodamas leidimas introdukuoti/reinstrodukuoti ar pateikiamas atsakymas dėl leidimo neišdavimo. Atsižvelgiant į tai, Naujos redakcijos 13 straipsnio 10 dalis tikslintina.

Pritarti

 

90.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

19

12

 

90.     Naujos redakcijos 13 straipsnio 12 dalis tikslintina, nes nėra aišku, apie kokias dienas čia kalbama įvardijant termino sprendimui priimti pratęsimą 30 dienų – kalendorines ar darbo, nes Naujoje redakcijoje nurodomi terminai apibrėžiami ir kalendorinėmis, ir darbo dienomis. Taip pat Naujos redakcijos 13 straipsnio 12 dalyje prieš žodžius „aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai, ir terminas“ brauktini žodžiai „Lietuvos Respublikos“.

Pritarti

 

91.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

19

19

13

14

1

91.     Naujos redakcijos 13 straipsnio 13 dalies 1 punkte vartojami terminai „dokumentai ir (ar) informacija“ ir „dokumentai, duomenys ir informacija“ turi būti suvienodinti, nes akivaizdžiai turimi mintyje tapatūs objektai.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas: Pakeisti  į „dokumentai, duomenys ir (ar) informacija“

92.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

19

5

3

92.     Naujos redakcijos 13 straipsnio 14 dalies 3 punkto tekstas tikslintinas, nes tikriausiai gaunama ir įvertinama informacija apie planuojamos ar vykdomos introdukcijos/ reintrodukcijos galimą grėsmę (o ne „informacija apie planuojamą ar vykdomą introdukcijos/ reintrodukcijos galimą grėsmę”, kaip nurodoma aptariamoje nuostatoje). Be to, šiose nuostatose po punkto numerio įrašytinas žodis „jeigu“.

Pritarti

 

93.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

19

17

 

93.     Naujos redakcijos 13 straipsnio 16 dalyje yra nurodoma, kad „Aplinkos ministerijos įgaliota institucija įspėja leidimo turėtoją“. Atkreiptinas dėmesys, kad iš projekto nuostatų nėra aiškus terminas, per kurį leidimo turėtojas yra įspėjamas ar dėl ko šis įspėjimas teikiamas leidimo turėtojui. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo, siūlytina Naujos redakcijos 13 straipsnio 16 dalį tikslinti.

Pritarti

 

94.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

 

 

 

94.     Naujos redakcijos 13 straipsnio nenumeruotoje po šio straipsnio 16 dalies naująja eilute dėstomoje nuostatoje nurodoma, kad „Gavusi šio straipsnio14 dalies 3 punkte nurodytą informaciją, Aplinkos ministerijos įgaliota institucija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įspėja leidimo turėtoją apie tokios informacijos gavimą”, tačiau šio įspėjimo pasekmės nenurodomos.

Pritarti

(Nuostatos atsisakyti)

Komiteto pasiūlymas:
 Šią nuostatą siūloma išbraukti.

Šio straipsnio14 dalies 3 punkte, nurodoma, kad leidimo introdukuoti/reintrodukuoti leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu “gaunama ir įvertinama nauja informacija apie planuojamos ar vykdomos introdukcijos/ reintrodukcijos galimą grėsmę arba galimą neigiamą poveikį biologinei įvairovei ir ekosisteminėms paslaugoms;”

Tokiu atveju leidimo galiojimas turi būti stabdomas iš karto, kol vykdoma (ar planuojama) rūšies introdukcija ar reintrodukcija nepadarė didesnės ar nepataisomos žalos. Kadangi leidimo galiojimas vis tiek turi būti sustabdytas, leidimo turėtojo informavimas įspėjimas neturi prasmės.

95.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

21

1, 2

 

95.     Naujos redakcijos 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nenuosekliai vartojami terminai „išleisti į laisvę“ ir „ištrūkę į laisvę“, neaišku, ar čia aptariami draudimai ir, jei jų nepaisoma, kylančios prievolės taikytinos esant valiniam veiksmui (išleidus laukinius gyvūnus ar jų hibridus į laisvę) ar atsitikus įvykiui (laukiniams gyvūnams ar jų hibridams ištrūkus į laisvę), todėl aptariamos nuostatos tikslintinos. Atkreiptinas dėmesys, kad 14 straipsnio pavadinime nurodomas „išleidimas į laisvę“.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:
Pakeisti į “tyčia ar netyčia išleisti į laisvę ar ištrūkę į laisvę“

96.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

22

 

 

96.     Naujos redakcijos 15 straipsnyje reikėtų suvienodinti formuluočių „paimti iš aplinkos“ ir „paimti iš gamtos“ vartojimą.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas: „paimti iš gamtos“ pakeisti į „paimti iš aplinkos“

97.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

24

3, 4

 

97.     Naujos redakcijos 17 straipsnio 3 ir 4 dalyse du kartus nurodomi „įvežimas į Lietuvos Respubliką“ (3 dalis) ir „įvežimo į Lietuvos Respubliką“ (4 dalis). Perteklinių formuluočių atsisakytina.

Pritarti

 

98.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

 

 

 

98.      Naujos redakcijos 17 straipsnio 5 dalyje vartojama formuluotė „Sąjungos invazinių rūšių sąrašas“ nėra aiški, nes neaišku, ar čia turimas mintyje „Sąjungos sąrašas“, ar koks kitas sąrašas. Tuo atveju, jei tai nėra „Sąjungos sąrašas“, siūlytina prieš žodžius „Sąjungos invazinių rūšių sąrašą įtrauktų rūšių naudojimą” įrašyti žodį “Europos”. Analogiška pastaba teiktina ir dėl Naujos redakcijos 17 straipsnio 10 dalies antro sakinio.

Pritarti

 

99.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

24

7

 

99.         Naujos redakcijos 17 straipsnio 6 dalyje žodžiai „Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąrašą“ keistini žodžiais „Sąjungos sąrašą“, atsižvelgiant į trumpinį įvestą Naujos redakcijos 17 straipsnio 5 dalyje.

Pritarti

 

100.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

25

1

 

100.     Naujos redakcijos 17 straipsnio 8 dalies 1 punkte yra įvedamas trumpinys „Leidimas naudoti invazines rūšis moksliniams tyrimams, ex-situ išsaugojimui arba naudoti invazines rūšis medicinos tikslais, kai to reikia siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje“. Svarstytina, ar šio trumpinio nereikėtų atsisakyti ar jo tikslinti, kadangi šis trumpinys visiškai atitinka leidimo pavadinimą, t. y. „Leidimas naudoti invazines rūšis moksliniams tyrimams, ex-situ išsaugojimui arba naudoti invazines rūšis medicinos tikslais, kai to reikia siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje“.

Pritarti

 

101.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

25

2

 

101.  Naujos redakcijos 17 straipsnio 8 dalies 2 punkte yra įvedamas trumpinys „Leidimas naudoti invazines rūšis tikslais, susijusiais su įtikinamais visuomenės interesais, įskaitant socialinio ar ekonominio pobūdžio interesus”. Svarstytina, ar šio trumpinio nereikėtų atsisakyti ar jo tikslinti, kadangi šis trumpinys visiškai atitinka leidimo pavadinimą, t. y. „Leidimas naudoti invazines rūšis tikslais, susijusiais su įtikinamais visuomenės interesais, įskaitant socialinio ar ekonominio pobūdžio interesus”.

Pritarti

 

102.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

25

 

 

102.     Naujos redakcijos 17 straipsnio 9 dalyje vartojamas terminas „leidimo“. Atsižvelgiant į tai, kad Naujos redakcijos 17 straipsnio 8 dalyje yra įvedamas trumpinys „Leidimas naudoti invazines rūšis“, siūlytina Naujos redakcijos 17 straipsnio 9 dalyje bei kitose Naujos redakcijos 17 straipsnio nuostatose nuosekliai vartoti „Leidimas naudoti invazines rūšis“ trumpinį.

Pritarti

 

103.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

25

2

 

103.     Svarstytina, ar Naujos redakcijos 17 straipsnio 9 dalyje po žodžio „sustabdomas“ nereikėtų įrašyti žodžių „galiojimo sustabdymas panaikinamas“.

Pritarti

 

104.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

25

 

 

 

 

 

 

33

35

3, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19

 

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

104.      Vadovaujantis Rekomendacijų 6.1. punktu, Naujos redakcijos 17 straipsnio 10 dalyje prieš žodžius „Vyriausybės įgaliota institucija“ brauktini žodžiai „Lietuvos Respublikos“. Analogiška pastaba teiktina dėl Naujos redakcijos 10 straipsnio 11, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25 dalių, 25 straipsnio 1 dalies ir 27 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatų.

Pritarti

 

105.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

25

7

 

105.     Naujos redakcijos 17 straipsnio 14 dalyje yra numatoma, kad „Gavusi pranešimą iš Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija išduoda leidimą arba leidimo prašytojui pateikia atsakymą išduoti leidimą per 10 kalendorinių dienų nuo Europos Komisijos pranešimo gavimo dienos”. Iš pateiktos nuostatos nėra aišku, kokiais atvejais, kuo remiantis ir dėl kokių priežasčių leidimas išduodamas asmeniui iš karto, o kokiais atvejais leidimas išduodamas tik per 10 kalendorinių dienų nuo Europos Komisijos pranešimo gavimo dienos. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo, siūlytiną Naujos redakcijos 17 straipsnio 14 dalį tikslinti.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:
„pateikia atsakymą išduoti leidimą“ pakeisti į „pateikia rašytinį atsisakymą išduoti leidimą“

106.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

25

10

 

106.  Siekiant aiškumo Naujos redakcijos 17 straipsnio 16 dalyje po žodžių „prašytojui atsakymą dėl prašymo leidimui gauti nagrinėjimo” siūlytina įrašyti žodžius „termino pratęsimo“. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Naujos redakcijos 17 straipsnio 16 dalies antrajame sakinyje pateiktas nepilnas leidimo naudoti invazines rūšis moksliniams tyrimams, ex-situ išsaugojimui arba naudoti invazines rūšis medicinos tikslais, kai to reikia siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje, pavadinimas.

Pritarti

 

107.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

25

10

 

107.  Naujos redakcijos 17 straipsnio 16 dalyje vietoj sąvokos „mokslo institucijas“ siūlytina įrašyti sąvoką „mokslo ir studijų institucijas“.

Pritarti

 

108.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

25

12

4

108.  Siekiant suvienodinti projekte vartojamus terminus, siūlytina Naujos redakcijos 17 straipsnio 18 dalies 4 punkte vietoje žodžių „rašytinį prašymą“ įrašyti žodžius „prašymą raštu“.

Pritarti

 

109.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

25

13

 

109.     Naujos redakcijos 17 straipsnio 19 dalyje yra nurodoma, kad „Vyriausybės įgaliota institucija įspėja leidimo turėtoją“. Atkreiptinas dėmesys, kad iš projekto nuostatų nėra aiškus terminas, per kurį leidimo turėtojas yra įspėjamas ar dėl ko šis įspėjimas teikiamas leidimo turėtojui. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo, siūlytina Naujos redakcijos 17 straipsnio 19 dalį tikslinti. Taip pat svarstytina, ar nereikėtų Naujos redakcijos 17 straipsnio 19 dalies trečią sakinį papildyti nuostata, kad leidimo turėtojas ne tik turi užtikrinti, kad invazinės rūšys nesidaugintų, bet kad ir jos neištrūktų į laisvę.

Pritarti

 

110.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

25

14

 

110.     Naujos redakcijos 17 straipsnio 20 dalyje vietoje žodžių „šio straipsnio 18 dalyje“ įrašytini žodžiai „šio straipsnio 18 dalies 4 punkte“.

Pritarti

 

111.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

 

 

 

111.     Atsižvelgiant į Naujos redakcijos 18 straipsnio 3 dalies antrojo sakinio nuostatas ir į kitas šio straipsnio nuostatas, lieka neaiškus teisinis reguliavimas, susijęs su leidimais prekiauti laukiniais gyvūnais, t. y. nėra aišku, ar šie leidimai reikalingi visais prekybos laukiniais gyvūnais atvejais, ar tik kai kuriais atvejais, koks subjektas tokius leidimus išduoda (panaikina galiojimą) ir pan. Svarstytina, ar projektas neturėtų būti papildytas nuostatomis, pašalinančiomis šį neaiškumą.

Nepritarti

Komiteto argumentai:
Rengiant LGĮ projektą ir nusprendus, kad leidimai prekiauti laukiniais gyvūnais bus reikalingi tik nustatytais atvejais prekiaujant saugomų rūšių laukiniais gyvūnais. Šių leidimų išdavimo ir galiojimo panaikinimo sąlygos perkeltos į Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių projektą, kuris teikiamas kaip lydintysis teisės aktas.

 

Įstatymo projekto 2 straipsnyje (Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas) 4 dalyje jau nustatyta, kad

“ Asmenims, turintiems leidimus prekiauti laukiniais gyvūnais, išduotus iki šio įstatymo įsigaliojimo, leidžiama prekiauti šiame leidime nurodytais laukiniais gyvūnais. Iki šio įstatymo įsigaliojimo išduotų leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas vadovaujantis Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme nustatytais leidimams prekiauti saugomų rūšių laukiniais gyvūnais galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo pagrindais.”

 

Naujos redakcijos 18 straipsnyje būtų netikslinga aptarinėti iki šio įstatymo įsigaliojimo buvusių leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais (nesaugomomis rūšimis) išdavimo procedūras ir nurodyti kokiais atvejais ir prekiaujant kokiomis nesaugomomis laukinių gyvūnų rūšimis buvo reikalingi leidimai prekiauti laukiniais gyvūnais (visi šių leidimų išdavimo atvejai ir procedūros nustatytos Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse, kurios bus panaikintos – vietoje jų bus tvirtinamos Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklės).

 

112.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

27

1

 

112.     Iš pateiktos Naujos redakcijos 19 straipsnio 1 dalies nuostatos, kurioje numatoma, kad „<...> kitais jo įgyvendinimo taisykles nustatančiais reglamentais ir šiuo įstatymu”, nėra aišku kieno įgyvendinimo taisykles nustatančiais reglamentais yra vadovaujamasi, todėl, siekiant aiškumo, Naujos redakcijos 19 straipsnio 1 dalis tikslintina. Taip pat Naujos redakcijos 19 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Reglamentas (EB) Nr. 865/2006“, keistini žodžiais „Reglamentu (EB) Nr. 865/2006“.

Pritarti

 

113.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

27

5

 

113.           Naujos redakcijos 19 straipsnio 4 dalies, kuria siekiama reglamentuoti atvejus, kai reikalingas Leidimas įvežti/išvežti iš Lietuvos Respublikos laukinius gyvūnus, 2 punkto antrasis sakinys, numatantis, kad „Leidimas įvežti/išvežti į/iš Lietuvos Respublikos laukinius gyvūnus nereikalingas, kai išvežami/įvežami iš/į Europos Sąjungai nepriklausančias trečiąsias šalis saugomoms rūšims nepriskiriami medžiojamieji gyvūnai, nurodyti Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklėse, kuriems šiose taisyklėse nustatytas medžioklės terminas“ dėstytinas kaip savarankiška struktūrinė 19 straipsnio dalis, nes šia nuostata reglamentuojamas atvejis, kai leidimas nereikalingas.

Be to, Naujos redakcijos 19 straipsnio 4 dalies 2 punkto formuluotėje „Leidimas įvežti/išvežti į/iš Lietuvos Respublikos laukinius gyvūnus“ vietoj žodžių „į/iš“ įrašytinas žodis „iš“ (kaip nurodyta šioje dalyje įvedamame sąvokos trumpinyje).

Pritarti

 

114.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

27

6

 

114.  Naujos redakcijos 19 straipsnio 5 dalyje vartojamas terminas „leidimo“. Atsižvelgiant į tai, kad Naujos redakcijos 19 straipsnio 4 dalyje yra įvedamas trumpinys „Leidimas įvežti/išvežti iš Lietuvos Respublikos laukinius gyvūnus“, siūlytina Naujos redakcijos 19 straipsnio 5 dalyje bei kitose Naujos redakcijos 19 straipsnio nuostatose nuosekliai vartoti „Leidimas įvežti/išvežti iš Lietuvos Respublikos laukinius gyvūnus“ trumpinį.

Pritarti

 

115.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

27

7

 

115.     Naujos redakcijos 19 straipsnio 6 dalyje nurodytas 30 dienų terminas tikslintinas jį atitinkamai susiejant su darbo arba kalendorinėmis dienomis.

Pritarti

 

116.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

27

12

 

116.   Siekiant teisinio aiškumo, Naujos redakcijos 19 straipsniu 10 dalyje derėtų nurodyti juridinį faktą, nuo kurio būtų skaičiuojamas šioje dalyse nustatytas 12 mėnesių terminas.

Pritarti

 

117.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

8

11

14

17

19

25

27

5

3

4

10

4

9

9

 

117.           Naujos redakcijos 7 straipsnio 5 dalies 7 punkte, 8 straipsnio 4 dalies 3 ir 5 punktuose, 9 straipsnio 5 dalies 6 punkte, 11 straipsnio 7 dalyje, 13 straipsnio 13 dalies 1 ir 2 punktuose, 17 straipsnio 15 dalyje, 19 straipsnio 7 dalyje reglamentuojami atvejai, kai prašymas išduoti šiose nuostatose aptariamus leidimus nebenagrinėjamas. Svarstytina, ar aptariamos nuostatos neturėtų būti papildytos nuostatomis, numatančiomis, kad šiuo atveju leidimo prašytojui grąžinami jo pateikti dokumentai ir kita informacija, pateikti leidimui gauti.

Pritarti

 

118.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

 

 

 

118.           Naujos redakcijos tekste, mūsų nuomone, nenuosekliai, kartais kaip sinonimai vartojamos sąvokos „aplinka“ ir „buveinės“, todėl svarstytina, ar jos neturėtų būti vienodinamos arba tikslinamos, atsižvelgiant į nuostatų turinį.

Nepritarti

Komiteto argumentai:
Sąvokos „aplinka“ ir „buveinės“ nėra sinonimai. Projekto 2 str. 13 dalyje
Laukinių gyvūnų rūšies buveinė  apibrėžta kaip – specifiniais abiotiniais ir biotiniais veiksniais pasižyminti aplinka, kurioje tam tikros rūšies laukiniai gyvūnai gyvena bet kuriuo savo biologinio ciklo etapu.

 

Aplinkos sąvoka yra platesnė – “Gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų, antropogeninių komponentų) visuma ir antropogeninės sistemos. (Aplinkos apsaugos įstatymas)” – t.y.  apima ne tik tam tikros rūšies buveinę, bet ir visą kitą aplinką, kur ši rūšis natūraliai neaptinkama.

Aplinkos sąvoka naudojama, kai kalbama apie gyvūnų paėmimą iš aplinkos – gyvūnas gali būti paimamas ne tik iš jam būdingos buveinės, bet ir iš jam nebūdingos aplinkos, pvz., kai stirnos ar briedžiai atklysta į miestus ir pan.

“Buveinės” sąvoka naudojama tais atvejais, kai kalbama apie aplinką, kurioje rūšis natūraliai gyvena. Pvz., kad leidžiama išleisti į laisvę gyvenančių rūšių gyvūnus į jiems būdingas buveines.

Šiuo atveju, negalima būtų vartoti “aplinkos” sąvokos – t.y. leisti gyvūnus išleisti į laisvę į bet kurią neapibrėžtą aplinką ar  į antropogeninę sistemą, pvz., globos tikslais paimtus ir išgijusias stirnas į miesto parką, jūrinius paukščius į pušyną ir pan.

 

119.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

29

 

 

119.           Atsižvelgiant į tai, kad pagal Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje, šios programos finansavimo pajamos ir išlaidos planuojamos savivaldybių biudžete, svarstytina, ar nereikėtų tikslinti Naujos redakcijos 21 straipsnio nuostatų nustatant, kad šiose projekto nuostatose minimos priemonės finansuojamos ir iš savivaldybių biudžetų lėšų.

Pritarti

 

120.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

30

 

 

120.           Naujos redakcijos 22 straipsnio nuostatos nėra aiškios santykyje su Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostatomis, nes nėra aišku kur - informacinėje sistemoje ar registre, būtų kaupiami ir tvarkomi duomenys apie laukinę gyvūniją. Taip pat nėra aišku, ar invazinių rūšių informacinė sistema būtų atskira sistema, kurioje būtų kaupiami tik invazinių rūšių stebėsenos ir kiti jų paplitimo duomenys, ar ji būtų sudedamoji dalis informacinės sistemos, kurioje kaupiami visi duomenys, susiję su laukine gyvūnija.

Nepritarti

Komiteto argumentai:
 Projekto 22 straipsnio 1 ir 2 dalyse pateikiama tik bendra nuostata, kad Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos kaupia duomenis apie laukinę gyvūniją – t. y. nustatoma įstaigos funkcija ir teisinis pagrindas kaupti ir tvarkyti įvairius duomenis, pvz., apie nelaisvėje laikomus gyvūnus, apie gyvūnijos tyrimus, populiacijų pokyčius ir pan. Projekte nenustatoma, kad šie duomenys turi būti kaupiami registre ar informacinėje sistemoje Tokie duomenys gali būti kaupiami ir administruojant leidimų išdavimą (pvz., apie nelaisvėje laikomus gyvūnus). Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės informacinių išteklių įstatymas taikomas tik informacinėse sistemose ir registruose kaupiamiems duomenims, tuo tarpu disponavimas apskritai duomenimis nėra minėto įstatymo reglamentavimo dalykas.

Dėl pastabos dalies “Taip pat nėra aišku, ar invazinių rūšių informacinė sistema būtų atskira sistema, kurioje būtų kaupiami tik invazinių rūšių stebėsenos ir kiti jų paplitimo duomenys, ar ji būtų sudedamoji dalis informacinės sistemos, kurioje kaupiami visi duomenys, susiję su laukine gyvūnija.”

Įstatymo projekto 22 straipsnio 3 dalyje aiškiai nustatyta, kad “Invazinių rūšių stebėsenos ir kiti jų paplitimo duomenys registruojami invazinių rūšių informacinėje sistemoje. Informacinės sistemos sąvoka yra apibrėžta Valstybės informacinių išteklių įstatyme. Manytina, kad LGĮ 22 str. 3 d. nuostatos yra absoliučiai aiškios ir nepalieka vietos interpretacijai.

 

121.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

33

1

 

121.           Naujos redakcijos 25 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad laukinės gyvūnijos apsaugos ir laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę vykdo Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (pastebėtina, kad daugiskaita minima ir šio straipsnio 2 dalyje). Tuo tarpu Naujos redakcijos tekste vartojamos tokios formuluotės kaip „Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, vykdanti laukinės gyvūnijos apsaugos ir laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę“ bei „laukinės gyvūnijos apsaugos ir laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę vykdanti Aplinkos ministerijos įgaliota institucija“. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 6 straipsnio nuostatas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, kuri savo turiniu apima ir laukinės gyvūnijos apsaugos ir laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę, Lietuvos Respublikoje vykdo biudžetinė įstaiga Aplinkos apsaugos departamentas. Taigi, iš projekto nuostatų nėra aišku, kiek subjektų (viena ar kelios Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos) vykdytų laukinės gyvūnijos apsaugos ir laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę. Be to, svarstytina, ar atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nuostatas ir siekiant aiškumo bei įstatymų nuostatų suderinamumo, projekto nuostatose nereikėtų įvardinti konkrečios laukinės gyvūnijos apsaugos ir laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę vykdančios institucijos - Aplinkos apsaugos departamento.

Pritarti

Iš dalies.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto pasiūlymas:
Nepritarti pastabos daliai siūlančiai įvardinti konkrečios laukinės gyvūnijos apsaugos ir laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę vykdančios institucijos - Aplinkos apsaugos departamento

 

 Siekiant išvengti situacijų, kai būtų nepagrįstai apribota Vyriausybės kompetencija tvarkyti krašto reikalus ir optimaliai spręsti vykdomosios valdžios pertvarkymo (optimizavimo) klausimus, siūlytina nenurodyti  konkrečios institucijos, priešingu atveju, be įstatymo pakeitimo nebūtų galima daryti institucijos reformos tokia apimti, jog reikėtų keisti pavadinimą, dalį funkcijų perskirstyti ir pan. Įstatymuose konkrečių institucijų įrašymas gali riboti Vyriausybės konstitucinius įgaliojimus – tvarkyti krašto reikalus ir spręsti dėl valstybinės ūkinės veiklos optimizavimo ir pokyčių vykdymo, t. y. neturėtų būti į įstatymus be pakankamo teisinio pagrindo įrašomos konkrečios valstybės institucijos, kadangi toks įrašymas ribotų galimybes vykdyti šių juridinių asmenų reorganizaciją, likvidavimą, funkcijų perskirstymą, pavadinimo keitimą ir pan. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, įstatymo projekte būtų tikslinga nenurodyti konkrečios laukinės gyvūnijos apsaugos ir laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę vykdančios institucijos.

 

122.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

35

35

2

9

3

122.           Naujos redakcijos 27 straipsnio 2 dalies 3 punkte siūloma nustatyti, kad atlyginama griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padaryta žala naminiams gyvūnams ar gyvuliams. Atkreiptinas dėmesys, kad Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme yra apibrėžtos sąvokos „gyvūnas augintinis“ ir „ūkinis gyvūnas“, todėl šias projekto ir Naujos redakcijos 27 straipsnio 9 dalies nuostatas reikėtų suderinti su minėtame įstatyme apibrėžtomis sąvokomis. Be to, iš projekto nuostatų nėra aišku, ar žala būtų atlyginama, jei ją griežtai saugomų rūšių laukiniai gyvūnai padarytų gyvūnams augintiniams. Jei taip, tai svarstytina, ar tokiu atveju nereikėtų tikslinti ir Naujos redakcijos 2 straipsnio 1 dalies nuostatų, kad būtų atlyginama vilkų padaryta žala ne tik ūkiniams gyvūnams, bet ir gyvūnams augintiniams.

Pritarti iš dalies

Komiteto pasiūlymas:
Nepritarti pastabos daliai „kad būtų atlyginama vilkų padaryta žala ne tik ūkiniams gyvūnams, bet ir gyvūnams augintiniams.”

Jeigu būtų nuspręsta, kad atlyginama vilkų padaryta žala gyvūnams augintiniams, pvz., šunims, reikėtų papildomai skirti biudžeto lėšų arba aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų. Gyvūnus augintinius, dažniausiai šunis, savininkas turi visas galimybes apsaugoti nuo vilkų, pvz., nepalikdamas laisvai lakstyti po apylinkes, laikydamas uždaruose voljeruose ar aptvertoje teritorijoje, kur vilkai negalėtų patekti.

 

Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekte įvesta sąvoka “domestikuoti gyvūnai” -

„naminiai gyvūnai ir  gyvuliai“pakeisti į „domestikuotus gyvūnus“

123.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

35

8

 

123.           Naujos redakcijos 27 straipsnio 8 dalyje nurodytas 7 dienų terminas tikslintinas jį atitinkamai susiejant su darbo arba kalendorinėmis dienomis.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:

Nurodyti 7  darbo dienų terminą

124.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

35

8

 

124.           Siekiant aiškumo, Naujos redakcijos 27 straipsnio 8 dalies antrajame sakinyje po žodžio „sudarytoje“ įrašytini žodžiai „nuostolių skaičiavimo“.

Pritarti

 

125.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

35

10

 

125.           Naujos redakcijos 27 straipsnio 10 dalyje reikėtų nurodyti nuo kokio atskaitos momento būtų skaičiuojamas 2 darbo dienų terminas.

Pritarti

 

126.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

35

11

 

126.           Atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 1 straipsnio nuostatas, Naujos redakcijos 27 straipsnio 11 dalies paskutiniajame sakinyje brauktini žodžiai „Lietuvos Respublikos“.

Pritarti

 

127.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

Priedas

 

 

127.  Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Europos teisės departamento rekomendacijų 24 punktu, jei įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas yra pakeistas ar papildytas ir naujos jo nuostatos įgyvendinamos teisės aktu, pagal Rekomendacijose nustatytus reikalavimus taip pat nurodomi visi to Europos Sąjungos teisės akto pakeitimai ar papildymai. Atsižvelgiant į tai, siūlytina Naujos redakcijos priedą patikslinti pagal minėtas Rekomendacijas.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:

Pastaboje pateikta nuoroda į nebegaliojančias Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus pateikimo įstatymuose ir kituose teisės aktuose rekomendacijas, patvirtintas Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 106k,  -  šios rekomendacijos pripažintos netekusiomis galios LR Teisingumo ministro  2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-72.

 

 

128.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

2

3

 

128.  Iš projekto 2 straipsnio 3 dalies nuostatų nėra aišku, ar nuo 2020 m. lapkričio 1 d. leidžiant laikyti nelaisvėje naudotus cirkuose laukinių rūšių gyvūnus, būtų reikalinga šių gyvūnų laikymui gauti leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, ar ne.

Pritarti

Komiteto pasiūlymas:

Šių gyvūnų laikymui reikėtų gauti leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus

129.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

2

4

 

129.  Vadovaujantis Rekomendacijų 6.1. punktu Projekto 2 straipsnio 4 dalyje prieš žodžius „saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme“ brauktini žodžiai „Lietuvos Respublikos“, kadangi projekto 2 straipsnio 3 dalyje yra vartojamas pilnas įstatymo „Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas“ pavadinimas.

Pritarti

 

130.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2019-09-20

2

7

 

130.          Projekto 2 straipsnio 7 dalyje vietoj žodžio „ministerija“ įrašytinas žodis ‚ministras“.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

5.      Eil.

6.      Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Kaimo reikalų komitetas

2020-04-10

 

 

 

 

Grąžinti Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-3817) iniciatoriams patobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos teisės departamento pastabas bei į tai, kad Komitetas nusprendė grąžinti susijusį Lietuvos Respublikos Laukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymo projektą  (Nr. XIIIP-3816) iniciatoriams patobulinti.

Nepritarti

Siūloma įstatymą tobulinti Seime

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Komiteto sprendimas:  Pritarti įstatymo projektui, komiteto išvadoms dėl šio projekto ir teikti patobulintą įstatymo projekto variantą.

7.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Aplinkos apsaugos komitetas

2020-06-03

 

2

 

 

 

Argumentai: užsitęsus šio įstatymo (ir lydinčiųjų įstatymų) svarstymo procedūroms, siūloma numatyti vėlesnes jo įsigaliojimo ir įgyvendinimo datas

 

Pasiūlymas:

Siūloma patikslinti  2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

„2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 ir 7 dalis, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsniu išdėstyta Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos  įstatymo 6  straipsnio 6 dalis  ir šio straipsnio 3 dalis įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

3. Nuo 2021 m. gegužės 1 d. leidžiama laikyti nelaisvėje naudotus cirkuose laukinių rūšių paukščius, žinduolius, varliagyvius ir roplius, kuriems iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo išduotas leidimas prekiauti laukiniais gyvūnais (jeigu toks leidimas buvo reikalingas) arba nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu buvo išduotas leidimas prekiauti saugomų rūšių laukiniais gyvūnais (jeigu toks leidimas reikalingas), laikantis gyvūnų gerovės ir laikymo nelaisvėje reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme ir Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse; šiems laukiniams gyvūnams laikyti nelaisvėje privaloma turėti leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus (jeigu jis reikalingas), nurodytą šio įstatymo 1 straipsniu išdėstyto Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos  įstatymo 8 straipsnyje.

4. Asmenims, turintiems leidimus prekiauti laukiniais gyvūnais, išduotus iki šio įstatymo įsigaliojimo, leidžiama prekiauti šiame leidime nurodytais laukiniais gyvūnais. Iki šio įstatymo įsigaliojimo išduotų leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas vadovaujantis Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme nustatytais leidimams prekiauti saugomų rūšių laukiniais gyvūnais galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo pagrindais.

5. Leidimų išdavimo procedūros, pradėtos iki 2021 m. sausio 1 d., baigiamos pagal prašymų išduoti leidimus pateikimo metu galiojusius teisės aktus.

6. Iki šio įstatymo įsigaliojimo iškeltose bylose dėl žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, atlyginimo atstovauja tie asmenys, kurie atstovavo iki šio įstatymo įsigaliojimo.

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

Pritarti

 

8. Balsavimo rezultatai: 5 – už, 0 – prieš, 3 – susilaikė.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: V.Vingrienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas Nr. XIIIP-3817 (2).

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                          Juozas Imbrasas

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Matusevičiūtė