LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 361

STENOGRAMA

 

2019 m. gruodžio 5 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
J. LIESYS ir I. ŠIAULIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (J. LIESYS, LSF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me šios die­nos po­pie­ti­nę dar­bo­tvarkę. Pra­šom re­gist­ruo­tis. (Gon­gas)

Už­si­re­gist­ra­vo 60 Sei­mo na­rių.

 

14.01 val.

So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-2251 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2427 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3915(2) (pri­ėmi­mas)

 

Po­pie­ti­nę dar­bo­tvarkę pra­dė­si­me nuo ry­ti­nės dar­bo­tvarkės ne­iš­spręs­tų klau­si­mų – So­ciali­nių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-2251 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-2427 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3915. Kvie­čia­me į tri­bū­ną ger­bia­mą pra­ne­šė­ją J. Rim­kų. Ar yra? Yra, ge­rai. Bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas ir pra­šom pa­teik­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę. 1 straips­nis.

J. RIMKUS (LVŽSF). Bu­vo gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­da. Ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė ir siū­lo pa­to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pri­ta­rus ko­mi­te­to nuo­mo­nei, ne­lie­ka 1 straips­nio. Ta­da 1 straips­nis ke­lia­mas į 2 straips­nį. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­tu­ri­me.

J. RIMKUS (LVŽSF). Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. (Bal­sas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio. Pra­šom ko­mi­te­to nuo­mo­nės.

J. RIMKUS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­suo­ta: 8 – už, 1 – prieš ir 3 su­si­lai­kė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, ko­le­gos? Bal­suo­ja­me dėl 2 straips­nio, ku­ris tam­pa 1 straips­niu. Pra­šom.

Už­si­re­gist­ra­vo 73. Bal­sa­vo 72: už – 65, prieš nė­ra, 7 su­si­lai­kė. 2 straips­nis yra pri­im­tas su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­tai­sa.

Dėl vi­so. Pra­šom. J. Džiu­ge­lis. Prieš. Nė­ra. Už. J. Džiu­ge­lio nė­ra.

Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 73. Bal­sa­vo 71: už – 57, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 14. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3915(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

14.04 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo Al­bi­nui Ken­trai“ projek­tas Nr. XIIIP-4222 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo Al­bi­nui Ken­trai“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4222. Pra­ne­šė­jas – Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, di­de­lė gar­bė pri­sta­ty­ti šį do­ku­men­tą. Va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo 2 straips­niu ir Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos 2019 m. lap­kri­čio 14 d. spren­di­mu Nr. 912S-1, Sei­mas nu­ta­ria:

1 straips­nis. Pa­skir­ti 2019 me­tų Lais­vės pre­mi­ją Lai­vės ko­vų da­ly­viui, Vy­čio Kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­riui A. Ken­trai.

Ir 2 straips­nis. 2019 me­tų Lais­vės pre­mi­ją A. Ken­trai įteik­ti Lais­vės gy­nė­jų die­ną, 2020 m. sau­sio 13-ąją.

Tei­kia, be ma­nęs, O. Va­liu­ke­vi­čiū­tė, E. Jo­vai­ša, P. Urb­šys, R. Ta­ma­šu­nie­nė, G. Kir­ki­las, J. Baub­lys, J. Sa­ba­taus­kas, tai yra Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos na­riai. At­si­pra­šau, ir R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė, kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, taip pat yra tarp tei­kė­jų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, bet E. Zin­ge­ris tu­ri klau­si­mą. Pra­šom.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Mie­las Pir­mi­nin­ke, aš šiek tiek gud­rau­ju, aš no­rė­čiau pri­tar­ti, ka­dan­gi pa­žįs­tu, de­šim­tis me­tų pa­žįs­tu ir Są­jū­džio lai­kais at­si­me­nu po­ną A. Ken­trą, jis yra vi­so mū­sų iš­si­lais­vi­ni­mo ju­dė­ji­mo kro­ni­ki­nin­kas. Kas­dien ma­ty­da­vau jį ir vė­liau ba­ri­ka­do­se, o prieš tai ma­ty­da­vau jį, fil­muo­jan­tį mū­sų ju­dė­ji­mą. Aš ma­nau, ge­res­nį kan­di­da­tą bu­vo sun­ku pa­rink­ti, bet mes tu­ri­me iš­spręs­ti Se­na­mies­ty­je ar­chy­vo klau­si­mą, jį vi­si ži­no­te, ir tas klau­si­mas ša­lia tos sim­bo­liš­kos pre­mi­jos bū­tų la­bai svar­bus, jei­gu mes vi­si įteik­da­mi pre­mi­ją pa­gal­vo­tu­me, kaip vis­gi tą na­mą, ku­ria­me lai­ko ar­chy­vus po­nas A. Ken­tra, pa­da­ry­tu­me ar­chy­vu, bū­tent To­to­rių gat­vė­je. La­bai ačiū jums.

V. PRANCKIETIS. Pa­pil­dy­da­mas jus ga­lė­čiau dar pa­sa­ky­ti, kad aš jį ži­nau nuo to lai­ko, kai jis fil­ma­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to 400-ąsias me­ti­nes 1979 me­tais, ir man, kaip stu­den­tui, te­ko ten da­ly­vau­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me.

V. PRANCKIETIS. Nė­ra dau­giau klau­si­mų?

PIRMININKAS. Nė­ra dau­giau klau­si­mų. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai. Pra­šom. P. Kuz­mic­kie­nė.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ir aš no­riu pa­si­džiaug­ti, kad Lais­vės pre­mi­jai no­mi­nuo­tas toks la­bai kuk­lus, ta­čiau la­bai gar­bin­gas žmo­gus, ku­ris sa­vo gy­ve­ni­mą pa­sky­rė lais­vei. Jis yra tik­rą­ja ir gra­ži­ą­ja to žo­džio pras­me žmo­gus le­gen­da, to­kia as­me­ny­bė. A. Ken­tra, be­je, gi­męs ir au­gęs Ši­la­lė­je, bū­da­mas vos 16 me­tų miš­kuo­se da­vė par­ti­za­no prie­sai­ką ir jai li­ko iš­ti­ki­mas vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą, per vi­sus kan­ki­ni­mus la­ge­ry­je ir so­viet­me­tį. O po­ka­rio pa­si­prie­ši­ni­mą gin­klu iš­kei­tė į ki­tas for­mas. Na, tos for­mos… Bū­tent pra­si­dė­jus At­gi­mi­mui jis bu­vo pir­mo­se gre­to­se su fil­ma­vi­mo ka­me­ra. Fik­sa­vo svar­biau­sius tų die­nų įvy­kius, ir jo vaiz­do ar­chy­ve, kau­pia­ma­me nuo 1965 me­tų, la­bai daug svar­bios mums me­džia­gos. Ta me­džia­ga – mū­sų ke­lias iki Są­jū­džio. Mes vi­si jį su­tin­ka­me ir da­bar ren­gi­niuo­se, ir par­ti­za­no A. Krau­je­lio lai­do­tu­vė­se, jis vis dar su ka­me­ra, tik­rai šis žmo­gus yra šven­tas, šven­tas jo dar­bas. La­bai džiau­giuo­si, kad ga­liu šian­dien bal­suo­ti dėl šio gar­bin­go įver­ti­ni­mo. Kvie­čiu vi­sus ko­le­gas pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Svars­ty­mas. Mo­ty­vai. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl mo­ty­vų nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Mo­ty­vai. A. Anu­šaus­kas ir ta­da ger­bia­mas A. Gu­mu­liaus­kas. Pra­šau.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų, aiš­ku, svar­bi aki­mir­ka šiam žmo­gui, bet aš, ant­rin­da­mas sa­vo ko­le­gai, tu­riu pa­sa­ky­ti, kad jau ne vie­ną de­šimt­me­tį vyks­ta Miš­ko bro­lių drau­gi­jos, ku­riai va­do­vau­ja šis žmo­gus, ko­va dėl pa­sta­to Vil­niu­je, ko­va prieš jo na­cio­na­li­za­ci­ją, na­cio­na­li­za­vi­mą, drau­gi­jos lė­šo­mis su­re­mon­tuo­to pa­sta­to na­cio­na­li­za­vi­mą, tą rei­kia ži­no­ti. Kreip­ta­si ir jis pats ak­ty­viai krei­pė­si ir da­ly­vau­ja teis­muo­se, krei­pė­si į vi­sas Vy­riau­sy­bes per pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį. Iš tik­rų­jų rei­kia kal­bė­ti ir apie ar­chy­vą, bet rei­kia kal­bė­ti ir apie is­to­ri­nį tei­sin­gu­mą, šių žmo­nių, ku­rie jau tik­rai gar­baus am­žiaus, A. Ken­trai yra 90 me­tų, pa­stan­gas. Rei­kia pa­ste­bė­ti ir įver­tin­ti ne tik pre­mi­jo­mis, bet ir kai ku­riais vyk­do­mo­sios val­džios veiks­mais. Tai bū­tų, ko ge­ro, šiam žmo­gui dvi­gu­ba šven­tė. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, be abe­jo­nės, bu­vo ne vie­nas kan­di­da­tas ir mes iš­sa­kė­me įvai­rias nuo­mo­nes. Aš sa­ky­čiau, ma­no ma­ny­mu, kur tik­rai jo­kių dė­mių biog­ra­fi­jo­je ne­ra­si­me, tai ku­ni­go R. Gri­go, ta­čiau ko­mi­si­ja ap­si­spren­dė ki­taip. Vis dėl­to bu­vęs par­ti­za­nas vė­liau stu­di­juo­ja ir dir­ba Vil­niaus uni­ver­si­te­te, so­viet­me­čiu. La­bai keis­ta. Po to stu­di­juo­ja an­glų kal­bą Le­ning­ra­de. Ži­no­te, man, iš­gy­ve­nus vi­są so­vie­ti­nę sis­te­mą, ne vi­są, bet da­lį jos, kai ne­lei­do dirb­ti jo­kia­me ei­li­nia­me dar­be, nors ne­bu­vau nei par­ti­za­nas, nei kas, tie­siog ir­gi bu­vau per­se­kio­ja­mas so­vie­ti­nės sis­te­mos, man ši­tos jo biog­ra­fi­jos to­kie vin­giai la­bai keis­ti. Aš ke­liu klau­si­mą, kaip vis dėl­to ga­lė­jo par­ti­za­nas dirb­ti ir Vil­niaus uni­ver­si­te­te, ir stu­di­juo­ti Le­ning­ra­de an­glų kal­bą. Bu­vo vis­ko su par­ti­za­nais, pa­tys ži­no­te, vie­ni iš­da­vi­nė­jo ki­tus. Mes gal­būt tam tik­ros da­lies jo is­to­ri­jos ne­ži­no­me, to­dėl aš su­si­lai­kiau ir ne­bal­sa­vau. Aš bal­sa­vau už ku­ni­gą R. Gri­gą. Šian­dien aš taip pat ne­bal­suo­siu už, ka­dan­gi man yra tam tik­rų tik­rai to­kių ne­ži­nių jo gy­ve­ni­mo biog­ra­fi­jo­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­reikš­tas nuo­mo­nes. Ger­bia­mas A. Gu­mu­liaus­kas no­rė­jo per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš la­bai trum­pą re­pli­ką. Man la­bai keis­ta…

PIRMININKAS. Pri­ei­ki­te ar­čiau prie mik­ro­fo­no.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Man la­bai keis­ta, kad mū­sų ko­mi­si­jos na­riai Ema­nu­e­lis, Ar­vy­das ne­ži­no, kad pa­va­sa­rį bu­vo po­sė­dis, skir­tas spe­cia­liai A. Ken­tros pro­ble­moms. Bu­vo nu­tar­ta, kad iš vie­nos pu­sės Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, iš ki­tos Miš­ko bro­liai su­sės, aš tar­pi­nin­kau­siu toms de­ry­boms. De­ja, ir vie­na pu­sė, ir ki­ta pu­sė dir­ba la­bai van­giai. Tai bu­vo, yra ir bus ge­ra pro­ga ši­toms de­ry­boms, bet kol kas jos ne­vyks­ta dėl abie­jų pu­sių.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Pri­ėmi­mas. Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Dėl vi­so V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė. Pra­šom.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Man ši no­mi­na­ci­ja yra sim­bo­li­nė ir la­bai tei­sin­ga, nes A. Ken­tra iš­reiš­kė tą pa­si­ry­ži­mą gin­ti tė­vy­nę bet ku­rio­mis ap­lin­ky­bė­mis, to­kį pa­ro­dė žmo­nės Sau­sio 13-osios nak­tį. Dau­gy­bė jų bu­vo su­žeis­ta, dau­gy­bė nu­ken­tė­jo ki­taip, pra­ra­do svei­ka­tą, o kai ku­rie ir žu­vo. Aš įsi­vaiz­duo­ju, kad no­mi­nuo­da­mi A. Ken­trą mes kar­tu no­mi­nuo­ja­me vi­sus tuos žmo­nes, ku­rių ne­ma­to­me pir­muo­se por­ta­lų pus­la­piuo­se, ku­rie ne­si­jau­čia žvaigž­dė­mis, bet ku­rie tu­ri tą lie­tu­viš­ką są­ži­nę ir lie­tu­viš­ką at­sa­ko­my­bę. To­dėl man tie­siog ne­pa­to­gu, jei­gu dar at­si­ran­da no­rin­čių mes­ti še­šė­lį, bet aš apie tai ne­no­riu dau­giau kal­bė­ti. Ko­mi­si­ja įver­ti­no kuk­lų žmo­gų, jis kaip koks do­bi­liu­kas lie­tu­viš­ko­je lau­ko pie­vo­je, at­kak­liai ža­liuo­jan­tis, at­kak­liai žy­din­tis. Tai man su­si­ję su vi­sos mū­sų tau­tos li­ki­mu, ku­ri bu­vo try­pia­ma, tre­mia­ma, kan­ki­na­ma, žu­do­ma ir vis dėl­to kaip ta pa­va­sa­rio žo­lė ge­ban­ti at­si­gau­ti dė­ka to­kių žmo­nių. Aš tik dė­ko­ju ko­mi­si­jai, vi­sai ko­mi­si­jai, kiek­vie­nam jos na­riui ir ma­nau, kad tai bu­vo tik­rai la­bai jaut­rus, la­bai ge­ras spren­di­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš iš­sa­kiau tam tik­ras sa­vo abe­jo­nes dėl jo gy­ve­ni­mo is­to­ri­jos ir pa­sa­kiau, ko­dėl aš ne­ga­liu bal­suo­ti, nes tik­rai ne­ži­nau, kad tik­rai nors vie­nas par­ti­za­nas bū­tų ga­lė­jęs stu­di­juo­ti Le­ning­ra­de, da­bar Pe­ter­bur­ge, uni­ver­si­te­te an­glų kal­bą. Man la­bai keis­ta. Į ši­tuos klau­si­mus at­sa­ky­mų aš ne­ga­vau.

Ki­tas da­ly­kas. Aš su­pran­tu, ko­dėl kon­ser­va­to­riai pa­si­sa­kė prieš ku­ni­gą R. Gri­gą. O dėl to, kad ant­ra­me rin­ki­mų tu­re jis pa­sa­kė, kad aš re­miu ge­riau jau G. Nau­sė­dos ban­kus, ne­gu kon­ser­va­to­rių nak­ti­nį gė­jų klu­bą. Taip, tai yra kerš­tas, be abe­jo­nės. Ši­tas žmo­gus tik­rai yra daug la­biau nu­si­pel­nęs, ma­no ma­ny­mu, ir jo­kių dve­jo­nių dėl jo biog­ra­fi­jos nė­ra. Bet taip ko­mi­si­ja ap­si­spren­dė. Ir tai kon­ser­va­to­rių di­džiu­le da­li­mi ini­cia­ty­va. Jei­gu ne­bū­tų man jo­kių abe­jo­nių, aš tik­rai bū­čiau bal­sa­vęs ir dėl ger­bia­mo­jo A. Ken­tros. Bet abe­jo­nių yra ir šian­dien tos abe­jo­nės li­ko.

PIRMININKAS. A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­siš­kai ne­nuos­ta­bu, kad kiek­vie­ną, aš sa­ky­čiau, ge­rą pro­gą pa­gerb­ti žmo­gų, ku­ris tik­rai nu­si­pel­nė, ko ge­ro, šim­tą kar­tų dau­giau, ne­gu prieš tai kal­bė­jęs tas ti­pas su­nie­ki­na. Aš ma­nau, kad tai yra iš­vis ne­leis­ti­nas da­ly­kas.

Ko­mi­si­ja pri­ėmė ko­lek­ty­vi­nį spren­di­mą. Tai ne kon­ser­va­to­rių spren­di­mas, tai yra ko­lek­ty­vi­nis vi­sų par­ti­jų at­sto­vų spren­di­mas. Jei pats tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, tai pra­šom jos lai­ky­tis, o ne nie­kin­ti tą žmo­gų, ku­ris tik­rai yra nu­si­pel­nęs. Ke­tu­ri sū­nūs par­ti­za­nai, trys žu­vę. Ga­būs žmo­nės ir iš la­ge­rių iš­ei­da­vo mo­kė­da­mi kal­bas, nes ten ka­lė­da­vo su ki­tų tau­ty­bių žmo­nė­mis, mo­kė­da­mi ir vo­kie­čių, ir an­glų kal­bas. Ne­ga­būs žmo­nės, juos pa­so­dink ar į Sei­mą, ar kur, jie kaip bu­vo… ne­sa­ky­siu to žo­džio, taip ir liks jais.

PIRMININKAS. I. Ha­a­se.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš ma­nau ir ti­kiuo­si, kad šian­dien mes pri­tar­si­me Sei­mo nu­ta­ri­mui „Dėl Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo Al­bi­nui Ken­trai“. Gal ir pa­kar­to­siu, bet no­riu pa­sa­ky­ti, kad šis žmo­gus vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą sky­rė ko­vai už lais­vę ir ne­pri­klau­so­my­bę. Jis tę­sė par­ti­za­nų už­duo­tis re­zis­ten­ci­nė­je ko­vo­je. Ir no­riu vi­siems pri­min­ti jo iš­sa­ky­tus pras­min­gus žo­džius, ku­rie nu­sa­ko žmo­gaus mi­si­ją šia­me gy­ve­ni­me: „Juk mi­si­ja įgy­ven­di­na­ma ra­miai – ne­si­gi­riant, ne­si­ti­kint nuo­pel­nų, ta­čiau kas­dien nuo­sek­liai dir­bant ir vyk­dant tau skir­tą už­duo­tį.“ Tai pra­šau vi­sus bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. A. Na­vic­kas.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Ne­si­ruo­šiau kal­bė­ti, nes vi­si, kas pa­žįs­ta A. Ken­trą (te­ko da­ry­ti su juo ir di­de­lį in­ter­viu, te­ko do­mė­tis gi­liai jo gy­ve­ni­mu), tik­rai, man at­ro­do, pri­tars ši­tam spren­di­mui. Ta­čiau po to, kai vie­nas žmo­gus, apie ku­rį jo ar­ti­miau­si ben­dra­žy­giai sa­kė ne kar­tą, kad la­bai įtar­ti­nai jis vei­kia ir ne­aiš­ku, kie­no pu­sė­je jis vei­kia, tai kal­bė­jo, tai man at­ro­do, kad ši­tas žmo­gus jau bai­gia įro­dy­ti, kad jis pui­kiai ati­dir­bo KGB ir pui­kiai to­liau ati­dir­bi­nė­ja. Man la­bai gė­da dėl to, kad kiek­vie­nai šven­tei at­si­ran­da sa­vas gra­žu­lis, ir ką pa­da­ry­si dėl to. Bet tik­rai aš la­bai ap­gai­les­tau­ju ir tik­rai ma­nau, kad gal­būt po­nui P. Gra­žu­liui gai­la, kad iki A. Ken­tros jam – kaip iki mė­nu­lio. Tik­rai kvie­čiu bal­suo­ti už A. Ken­tros kan­di­da­tū­rą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­reikš­tas nuo­mo­nes. Trum­pai, ger­bia­mas Ema­nu­e­li Zinge­ri.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Taip, aš esu Vil­niaus uni­ver­si­te­to žmo­gus nuo 1981 me­tų, bai­gęs uni­ver­si­te­tą li­kau Fi­lo­lo­gi­jos fa­kul­te­te, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ka­ted­ro­je. Ma­ty­da­vau po­ną A. Ken­trą kas an­trą die­ną. Pas mus bu­vo toks po­nas B. Su­da­vi­čius, ku­ris už­si­ė­mė tuo, apie ką po­nas P. Gra­žu­lis kal­bė­jo. Po­nas A. Ken­tra vi­są lai­ką iš­lai­kė sa­vy­je tai, ką an­glai va­di­na in­teg­ri­ty, vi­są lai­ką bu­vo tie­sos pu­sė­je, nė vie­no so­vie­ti­nio žo­džio per vi­są lai­ko­tar­pį iš jo ne­su gir­dė­jęs bū­da­mas jo kai­my­nu Vil­niaus uni­ver­si­te­te. No­rė­čiau tai pa­liu­dy­ti, pra­šy­ti ne­pri­ešin­ti mū­sų ki­tų ger­bia­mų as­me­nų ir bal­suo­ti už A. Ken­trą, nes tai žmo­gus, ku­ris per vi­są gy­ve­ni­mą (ne tik par­ti­za­ni­niu lai­ko­tar­piu, so­vie­ti­niu lai­ku, L. Brež­ne­vo lai­kais) įro­dė, kad lie­tu­vių tau­ta tę­sia iki­ka­ri­nę Lie­tu­vos Res­pub­li­ką, jos tra­di­ci­jas, tai, kas bu­vo mū­sų sėk­min­gai iki­ka­ri­nia­me pro­jek­te įgy­ven­din­ta, A. Ken­tra sa­vo gy­ve­ni­mu pra­tę­sė. To­dėl aš pra­šy­čiau bal­suo­ti už, nes bu­vau jo kai­my­nu bū­da­mas as­pi­ran­tu ir dės­ty­to­ju Vil­niaus uni­ver­si­te­te ir ga­liu pa­liu­dy­ti jo vi­siš­kai ob­jek­ty­vią lai­ky­se­ną, re­mian­čią iki­ka­ri­nę Lie­tu­vą ir pra­tę­sian­čią ją Vil­niaus uni­ver­si­te­te sa­vo dės­ty­mu ir sa­vo stu­den­tams. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­reikš­tas nuo­mo­nes. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 90, bal­sa­vo 90: už – 88, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas dėl Lais­vės pre­mi­jos pa­sky­ri­mo A. Ken­trai (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4222) pri­im­tas. (Gon­gas)

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Pra­šom.

B. MATELIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš no­rė­čiau pa­dė­ko­ti P. Gra­žu­liui dėl jo pa­si­sa­ky­mo ir dėl jo bal­sa­vi­mo, no­riu pa­dė­ko­ti dėl to, kad šiuo me­tu šios pre­mi­jos įtei­ki­mas ne­bus su­tep­tas P. Gra­žu­lio pri­si­lie­ti­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pa­reikš­tas nuo­mo­nes.

Ki­tas klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­skelb­siu – ta­da. Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 8 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4228. Ruo­šia­si pra­ne­šė­jas A. Ve­ry­ga. Kol at­eis, pra­šom – P. Gra­žu­lis ir po to A. Gai­džiū­nas.

P. GRAŽULIS (MSNG). Po­nai kon­ser­va­to­riai, šian­dien nė­ra di­des­nių pat­rio­tų Lie­tu­vo­je kaip jūs, ar ne? Bet so­viet­me­čiu dau­giau kaip pu­sė jū­sų taip pat bu­vo­te so­vie­ti­nės val­džios pat­rio­tai ir uo­liai tar­na­vo­te, ir jū­sų tė­vai di­de­le da­li­mi tar­na­vo so­vie­ti­nei sis­te­mai. Ko­kia sis­te­ma bus, to­kiai ir tar­nau­si­te, toks jū­sų pa­trio­tiz­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me, ne­įžei­di­nė­ki­te vie­nas ki­to. (Bal­sai sa­lė­je)

A. GAIDŽIŪNAS (LVŽSF). Pra­ei­ta­me bal­sa­vi­me ma­no bal­sas bu­vo už.

PIRMININKAS. A. Gai­džiū­nas bal­sa­vo už, pro­to­ko­le pra­šom įra­šy­ti. Pra­šom, ger­bia­mas mi­nist­re, į tri­bū­ną. Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­tei­ki­mas.

 

14.22 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 8 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4228, Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4229 (pa­tei­ki­mas)

 

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų no­rė­čiau pri­sta­ty­ti įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­riuos pri­va­lo­me pri­im­ti to­dėl, kad tu­ri­me teis­mo įpa­rei­go­ji­mą. Ga­lė­čiau tik tiems, kas gal ma­žiau do­mė­jo­si šia te­ma, pri­min­ti ir pa­sa­ky­ti, kad ke­le­tas ko­le­gų Sei­mo na­rių krei­pė­si į teis­mą ap­skųs­da­mi mū­sų vais­tų sky­ri­mo tvar­ką, ir teis­mas pa­sa­kė, kad to­kia tvar­ka tu­rė­tų bū­ti reg­la­men­tuo­ja­ma ne mi­nist­ro įsa­ky­mu, bet tu­rė­tų bū­ti reg­la­men­tuo­ja­ma įsta­ty­mo ly­giu.

No­rė­čiau pa­teik­ti jums ke­le­tą fak­tų ir pa­ro­dy­ti šiek tiek in­for­ma­ci­jos, ką vis dėl­to ap­skun­dė ko­le­gos Sei­mo na­riai ir ką no­rė­tų at­suk­ti at­gal. Čia jūs ma­to­te Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to kai­nų in­dek­sus ir in­for­ma­ci­ją, ku­rią skel­bė ir ži­niask­lai­da apie tai, kad tur­būt pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je Lie­tu­vo­je pra­dė­jo ma­žė­ti vais­tų kai­nos ir bu­vo už­fik­suo­tas reikš­min­gas nei­gia­mas vais­tų kai­nų in­dek­sas. Ži­no­ma, la­bai daž­nai mes esa­me kri­ti­kuo­ja­mi už tai, kad sta­tis­ti­ką pa­tei­kia­me ne­tiks­liai, kaž­ką pa­tys kaip no­ri­me, taip su­skai­čiuo­ja­me. Vėl­gi tie­siog jū­sų in­for­ma­ci­jai – kai­nų ma­žė­ji­mą, pa­cien­tų prie­mo­kų ma­žė­ji­mą už­fik­sa­vo ne tik­tai mū­sų Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, bet už­fik­sa­vo ir ne­pri­klau­so­mos or­ga­ni­za­ci­jos, to­kios kaip IQVIA, ku­rios ste­bi vais­tų rin­ką, ir už­fik­sa­vo taip pat tiek kai­nų, tiek prie­mo­kų ma­žė­ji­mą.

Kas dar įvy­ko įgy­ven­di­nant sis­te­min­gai vais­tų po­li­ti­ką? Tai lei­do mums ne tik su­ma­žin­ti prie­mo­kas pa­cien­tams už vie­ną re­cep­tą nuo dau­giau kaip 5 eu­rų iki 2,3 eu­rų, ne tik lei­do su­tau­py­ti di­de­les lė­šas pa­cien­tams, bet už tuos su­tau­py­mus įtrauk­ti nau­jus vais­tus. Vie­na­me iš ši­tų gra­fi­kų jūs ma­to­te, kiek kas­met nau­jų, ino­va­ty­vių vais­tų yra įtrau­kia­ma į vais­tų kom­pen­sa­vi­mą. Vais­tų kon­ku­ren­ci­ja yra es­mi­nis da­ly­kas, ku­ris yra svar­bus dėl to, kad ne­bū­tų švais­to­mos svei­ka­tos sis­te­mos lė­šos. Apie tai sa­vo lei­di­niuo­se ir ata­skai­to­je yra pa­si­sa­kiu­si EBPO ir tai yra kon­sta­ta­vu­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja sa­vo ata­skai­to­je, ku­rią aš no­rė­čiau šiek tiek pa­ci­tuo­ti. Lei­di­ny­je, ku­rį jūs tik­rai ga­li­te ras­ti in­ter­ne­te, ku­ris yra vi­siš­kai švie­žias, šių me­tų, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja kon­sta­ta­vo, kad Eu­ro­pos kon­ku­ren­ci­jos ins­ti­tu­ci­jos ben­dra­dar­biau­da­mos ir siek­da­mos už­tik­rin­ti veiks­min­gą kon­ku­ren­ci­ją far­ma­ci­jos rin­ko­se nuo 2009 me­tų kar­tu pri­ėmė 29 an­ti­mo­no­po­li­nius spren­di­mus dėl far­ma­ci­jos ben­dro­vių. Šiais spren­di­mais nu­sta­ty­tos sank­ci­jos, ku­rių ben­dra bau­dų su­ma vir­ši­ja 1 mlrd. eu­rų. Tai yra far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos, ku­rios bu­vo nu­baus­tos už truk­dy­mą kon­ku­ruo­ti rin­ko­je. Pran­cū­zi­ja yra pri­ėmu­si spren­di­mą draus­ti net­gi blo­gų at­si­lie­pi­mų prak­ti­ką sie­kiant ap­ri­bo­ti nau­jai į apy­var­tą iš­leis­tų ge­ne­ri­kų pro­duk­tų nau­do­ji­mą. Aš ma­nau, kad ga­min­to­jai pui­kiai ži­no­da­mi šias prak­ti­kas, ir ma­nau, kad bi­jo­da­mi, kad pa­na­šios sank­ci­jos ne­bū­tų pri­tai­ky­tos Lie­tu­vo­je, ra­do Sei­mo na­rių, ku­rie už šias kom­pa­ni­jas krei­pė­si į teis­mą vien tik­tai dėl pro­ce­dū­ri­nių da­ly­kų. Iš tie­sų yra daug pa­vyz­džių šio­je ata­skai­to­je pa­teik­ta, kaip far­ma­ci­jos ben­dro­vės truk­do kon­ku­ren­ci­jai, ko­kius pa­si­tel­kia me­cha­niz­mus. Aš prie jų gal ne­su­sto­siu. Bet yra kon­sta­tuo­ja­ma, kad ne­są­ži­nin­ga kai­no­da­ra ga­li lem­ti nuo 300 % iki 1500 % di­des­nes kai­nas, ne­gu jos ga­lė­tų bū­ti.

Da­bar, kas vis dėl­to šia tvar­ka yra nu­sta­to­ma? Yra nu­sta­to­ma, kad pa­cien­tams, ku­rie anks­čiau ne­ga­vo to­kio gy­dy­mo, pir­mą­kart ski­riant vais­tą ar­ba po la­bai il­go lai­ko ski­riant vais­tą, kas ro­do, kad tai nė­ra ko­kia nors lė­ti­nė li­ga, ku­rią rei­kia nuo­lat gy­dy­ti, bū­tų iš­duo­da­mas kai­nų kon­kur­są lai­mė­jęs vais­tas. La­bai svar­bu yra pa­sa­ky­ti, kad pa­cien­tams, ku­rie šian­dien jau gy­do­si, ši tvar­ka yra ne­ak­tu­a­li.

Dar svar­biau yra pa­mi­nė­ti, kad tai, ką mes da­bar tei­kia­me kaip įsta­ty­mą, jau šiuo me­tu ga­lio­ja, reg­la­men­tuo­ta įsa­ky­mu, pui­kiai vei­kia ir iš tik­rų­jų ko­kių nors di­des­nių pro­ble­mų ne­ki­lo. Kai ko­le­gos Sei­mo na­riai ban­do sa­ky­ti, kad tai ri­bo­ja ko­kių nors pa­cien­tų ar­ba gy­dy­to­jų pa­si­rin­ki­mą ski­riant vais­tą, tai yra vi­siš­ka ne­są­mo­nė, nes jau dau­gy­bę me­tų iki mū­sų pri­im­ta tvar­ka nu­sta­to, kad gy­dy­to­jas iš­ra­šo veik­li­ą­ją me­džia­gą, o ne ko­kį nors fir­mi­nį vais­tą, ku­ris yra iš­duo­da­mas vais­ti­nė­je, ir vais­tų ga­min­to­jai tu­rė­tų kon­ku­ruo­ti dėl to, kas bus pir­ma­sis, kas pa­siū­lys ge­res­nį vais­tą, tas tu­rė­tų ga­li­my­bę tų vais­tų par­duo­ti dau­giau.

Kvies­čiau pri­tar­ti vis dėl­to šiems siū­ly­mams, nes jie tik­rai jo­kių pa­cien­tų tei­sių ne­var­žo. Juos at­šau­kus mes vėl su­si­dur­tu­me su far­ma­ci­nin­kų no­ru di­din­ti vais­tų kai­nas pa­ten­kant į kai­ny­ną ir tai lem­tų di­des­nes Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to iš­lai­das.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Jū­sų no­ri klaus­ti V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė.

Dėl ve­di­mo tvar­kos, kol klaus, pra­šau, ger­bia­mas J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Frak­ci­jos var­du pra­šy­siu per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Gal­būt per tą lai­ką mi­nist­ras su­si­voks, kad jis tu­rė­tų ne mo­ra­li­zuo­ti ir auk­lė­ti tuos, ku­rie krei­pia­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, o pats iš­reikš­ti ap­gai­les­ta­vi­mą, kad sa­vo įsa­ky­mais ne­si­lai­kė ga­lio­jan­čių įsta­ty­mų. Tai yra rim­ti pa­žei­di­mai po­li­ti­kui ir dėl to rei­kė­tų bent jau ap­gai­les­tau­ti. Po to ga­li­ma muš­tis į krū­ti­nę ir aiš­kin­ti, kad po tuo sly­pė­jo kaž­ko­kie ge­ri no­rai.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, bu­vo pa­siū­ly­mas frak­ci­jos var­du dėl per­trau­kos. Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Kar­to­ju, iki ki­to po­sė­džio.

Už­si­re­gist­ra­vo 80, bal­sa­vo 80: už – 31, prieš – 34, su­si­lai­kė 15. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

 

14.31 val.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. IX-985 2, 3 straips­nių ir prie­do pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3957(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Po­pie­ti­nė dar­bo­tvarkė. Ki­tas pro­jek­tas – Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo 2, 3 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3957(2). (Bal­sai sa­lė­je) Pra­ne­šė­jo ne­kvie­čia­me.

Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu 1 straips­niui? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio ir­gi nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Nė­ra. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Ačiū. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dė­ko­ja­me.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Nė­ra. Bal­suo­ja­me. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 76, bal­sa­vo 73: už – 70, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3957(2) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.33 val.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. IX-985 13, 14 ir 17 straips­nių pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3735(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas – Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo 13, 14 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3735(2). Kvie­čia­me pra­ne­šė­ją G. Bu­ro­kie­nę. Ei­si­me pa­straips­niui. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar po pa­tei­ki­mo ga­li­me su­tar­ti, kad yra vi­si 29 bal­sai, ar bal­suo­si­me dėl kiek­vie­no?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Čia Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to…

PIRMININKAS. Pri­ta­ria­me, kad dėl vi­sų. Ačiū, dė­ko­ju. Pra­šau, da­bar dėl 1 straips­nio, Tei­sės de­par­ta­men­to.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui mes pri­ta­rė­me, su­tvar­kė­me pa­gal jų pa­sta­bas, įra­šė­me kas­me­ti­nes atos­to­gas, ne vien tik atos­to­gas, ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl an­tro pa­siū­ly­mo, Sei­mo na­rės A. Ged­vi­lie­nės ir A. Anu­šaus­ko.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Čia yra dar ki­tas pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Taip.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Al­ter­na­ty­vus.

PIRMININKAS. Ged­vi­lie­ne, pra­šau, ar pri­sta­ty­si­te?

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Taip. Mes su A. Anu­šaus­ku siū­lo­me ki­taip ra­šy­ti šį pro­jek­tą ir siū­lo­me, kad Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mu, na­rių su­ti­ki­mu ko­man­di­ruo­ja juos at­sto­vau­ti Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai ar at­lik­ti ki­tas už­duo­tis už­sie­ny­je ir Lie­tu­vo­je, su­tei­kia atos­to­gas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jams, dir­ban­tiems vien Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je. Mū­sų ma­ny­mu, ši­tas pro­jek­tas už­tik­rin­tų ko­le­gia­lu­mo prin­ci­pą, kas yra įtvir­tin­ta įsta­ty­me, pa­dė­tų iš­veng­ti ga­li­mo gal­būt pa­lan­kių spren­di­mų… Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės no­ru. Mū­sų ma­ny­mu, svar­bu už­tik­rin­ti ko­le­gia­lu­mą ir ne­di­din­ti pir­mi­nin­kės ga­lios Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je. Ačiū.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė to­kiems siū­ly­mams. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 2, prieš – 6, su­si­lai­kė 2. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas yra biu­dže­ti­nės įstai­gos va­do­vas ir jis at­sa­kin­gas už šios įstai­gos veik­lą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai dėl pa­siū­ly­mo. A. Vin­kus. Pra­šom. Ar dėl vi­so no­rė­jo­te? At­si­sa­ko­te. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, kas už pa­siū­ly­mą, pra­šom bal­suo­ti, kas pri­ta­ria­te, vie­naip… At­si­pra­šau, ger­bia­mas J. Raz­ma. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, vis dėl­to ge­riau, kad spren­di­mus dėl ko­man­di­ruo­čių pri­ima ne vie­nas­me­niš­kai Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos va­do­vė, ku­ri yra vis tiek pa­rink­ta kon­kre­čios po­li­ti­nės jė­gos, te­gu tie da­ly­kai bū­na ko­le­gia­liai spren­džia­mi vi­siems Rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riams da­ly­vau­jant, bal­suo­jant, kad ne­at­si­ras­tų to­kios ter­pės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei vie­nus pa­ma­lo­nin­ti, ki­tus dis­kri­mi­nuo­ti tuo po­žiū­riu, nes tur­būt kiek­vie­nas ko­mi­si­jos na­rys nie­ko prieš kar­tais nu­vyk­ti į ki­tą ša­lį įgy­ti rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo pa­tir­ties. Bet jei­gu ne­pri­im­si­me pa­tai­sos, pa­lik­si­me vie­nas­me­niam ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės spren­di­mui. Ge­riau pa­si­ti­kė­ki­me ko­lek­ty­vi­niais spren­di­mais, jie bus, man at­ro­do, ob­jek­ty­ves­ni ir de­mo­kra­tiškesni.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Bal­suo­ja­me. Kas už pa­siū­ly­mą, pra­šom bal­suo­ti, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ki­te ki­taip.

Už­si­re­gist­ra­vo 87 Sei­mo na­riai. Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 25, prieš – 29, su­si­lai­kė 33. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me mes da­bar pri­tar­ti vi­sam straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne. Bal­suo­ja­me.

1 straips­nis: už – 59, prieš – 21, su­si­lai­kė 5, pri­im­tas.

Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pen­ki pa­siū­ly­mai. Ar mes prie kiek­vie­no su­sto­si­me, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­siems? (Bal­sai sa­lė­je) Vi­siems. Dė­ko­ju. Pra­ne­šė­ja, pra­šom pa­ko­men­tuo­ti.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dau­ge­lis iš jų bu­vo tie­siog re­dak­ci­nio po­bū­džio, ke­le­tui iš jų mes ne­pri­ta­rė­me. Ne­pri­ta­rė­me vie­nam pa­siū­ly­mui dėl 3 straips­nio. At­si­žvelg­da­mi į tai, kad ana­lo­giš­ka nuo­sta­ta įtvir­tin­ta Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo 12 straips­ny­je, mes tie­siog su­vie­no­di­na­me ir Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo straips­ny­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Vi­sam 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu su to­mis pa­tai­so­mis, ku­rios bu­vo pa­sa­ky­tos da­bar ko­mi­te­to? Dė­ko­ja­me. Ge­rai.

Dėl 3 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų ir Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų. Gal ta­da nuo Tei­sės de­par­ta­men­to. Pra­šom.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Mes Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai pri­ta­ria­me ir iš­brau­kia­me tie­siog vi­są straips­nį, kad ne­kil­tų nesu­si­pra­ti­mų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ačiū.

Da­bar, ka­dan­gi ne­lie­ka 3 straips­nio, tai…

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Tai nė­ra dėl ko bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Nė­ra dėl ko bal­suo­ti dėl Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mo. Ga­li­me da­bar kal­bė­ti dėl vi­so. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jai. A. Anu­šaus­kas. Pra­šom.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ne­kal­bė­siu apie VRK ko­le­gia­lu­mą, apie tai jau daug pri­kal­bė­ta. Aš kal­bė­siu apie tei­sė­kū­ros kul­tū­rą. Na, vis dėl­to su­si­da­ro to­kia pa­dė­tis, kad tu­riu bal­suo­ti prieš sa­vo pa­ties teik­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Rei­ka­las tas, kad ma­no siū­ly­tas įsta­ty­mo pro­jek­to pa­kei­ti­mas bu­vo at­mes­tas. To­kiu at­ve­ju pro­jek­tas tu­rė­jo bū­ti man grą­žin­tas to­bu­lin­ti ar­ba at­mes­tas ga­lu­ti­nai. Ta­čiau ko­mi­te­tas ant to jau at­mes­to įsta­ty­mo pro­jek­to pri­pil­dė sa­vo siū­ly­mų. Jūs įsi­vaiz­duo­ki­te da­bar, kiek­vie­nas iš jū­sų, ko­kio­je pa­dė­ty­je at­sidur­tu­mė­te, jei ant jū­sų pro­jek­tų, at­mes­tų pa­gal tu­ri­nį, įra­šy­tų vi­sai ki­tus su jū­sų siū­ly­mu ne­su­si­ju­sius da­ly­kus. Aš ma­nau, kad tai pra­si­len­kia su tei­sė­kū­ros kul­tū­ra. Tai nė­ra koks nors pla­gia­tas, tie­siog ne­si­lai­ko­ma prin­ci­pų, ir man keis­ta, kad Tei­sės de­par­ta­men­tas taip pat ne­patei­kia, kar­tais pa­tei­kia, bet šiuo at­ve­ju ne­pa­tei­kė sa­vo ko­men­ta­ro. Jei­gu ne­ati­tin­ka pa­teik­to įsta­ty­mo tiks­lų, ku­rie bu­vo kel­ti, jie yra vi­siš­kai pa­kei­čia­mi, tu­rė­tų bū­ti re­gist­ruo­ja­mas nau­jas pro­jek­tas. Aš ma­nau, kad bū­tų bu­vę lo­giš­ka, jei ko­mi­te­tas bū­tų sa­vo pro­jek­tą įre­gist­ra­vęs, at­ski­rai pa­tei­kęs, ir ma­nau, kad vi­si tie tei­sė­kū­ros prin­ci­pai bū­tų bu­vę iš­lai­ky­ti. Da­bar to, de­ja, nė­ra.

PIRMININKAS. G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. La­bai dė­ko­ju ko­le­gai už po­li­ti­kos eti­kos pa­mo­ką, ta­čiau nie­kas ne­už­drau­dė dėl tų pa­čių straips­nių pa­teik­ti sa­vo nuo­mo­nę, tai ko­mi­te­tas ir pa­da­rė. Ma­nau, kad su­ly­gin­ti VRK ir VTEK to­kio­mis pa­čio­mis ga­lio­mis ir to­kiais pa­čiais rei­ka­la­vi­mais nė­ra blo­gai. Tie­siog yra iš­gry­ni­na­ma, kad ne­kil­tų dau­giau jo­kių pro­ble­mų ir kad dar­buo­to­jai ir ko­mi­si­jos na­riai, ku­rie pri­sie­kia, ne­bū­tų vie­no­do­mis są­ly­go­mis. Tik ko­mi­si­jos na­riai vis dėl­to yra pri­sie­kę Sei­me, tu­ri aukš­tes­nius įga­lio­ji­mus, jiems ga­lio­ja tru­pu­tė­lį ki­to­kios tai­syk­lės ne­gu dir­ban­tiems. Kaip ir Sei­mo na­riams. Tai­gi ma­nau, kad mes da­bar iš es­mės pa­si­žiū­rė­jo­me į įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pa­tai­sė­me taip, kaip jūs siū­lė­te, tie­siog ki­to­kią nuo­mo­nę tu­rė­jo ko­mi­te­to na­riai. Tai­gi aš siū­lau bal­suo­ti ir pri­im­ti.

PIRMININKAS. V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Toks keis­tas jaus­mas ap­ima, kai mes vie­nam pa­rei­gū­nui, ku­ris ly­giai taip pat, kaip ir vi­si ki­ti, pa­skir­ti VRK na­riais, duo­da prie­sai­ką bū­ti tei­sin­gas ir pai­sy­ti įsta­ty­mų, su­tei­kia­me ga­lias, to­kias vie­nas­me­nio val­dy­mo or­ga­nų ad­mi­nist­ra­ci­jos, lyg bū­tų ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, o tie ki­ti bū­tų pa­val­dūs. Tai iš tik­rų­jų su tie­sa ar­ba su tei­sin­gu­mu grei­čiau nie­ko ben­dro ne­tu­ri. Įsi­vaiz­duo­ki­te, jei­gu jū­sų, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ko­man­di­ruo­tės… dėl jū­sų ko­man­di­ruo­čių spręs­tų vie­nas Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir pa­si­ra­ši­nė­tų – aš tą iš­lei­džiu, to ne­iš­lei­džiu. Tam ir yra su­kur­ta struk­tū­ra, kad de­mo­kra­tinėje ins­ti­tu­ci­jo­je vyk­tų to­kie pro­ce­sai, kaip jie ir tu­rė­tų vyk­ti de­mo­kra­tinėje ins­ti­tu­ci­jo­je. Tam yra val­dy­ba. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja taip pat yra pa­na­šiu ko­le­gia­laus spren­di­mo, sa­ky­čiau, prin­ci­pu su­kur­ta, to­dėl su­teik­ti ga­lias ir ati­duo­ti val­džią į vie­nas ran­kas yra la­bai pa­vo­jin­ga, tu­rint ome­ny, kad tos val­džios ga­li ap­si­vers­ti, ir pas­kui, žiū­rė­ki­te, rei­kės kaž­kaip ki­taip per­žais­ti. Tai tie­siog ne­de­ra nei su tei­sės prin­ci­pu, nei šiaip su svei­ka lo­gi­ka ir po­li­ti­niu pa­do­ru­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Na, VRK pir­mi­nin­kas ga­li bū­ti šim­tą me­tų va­do­vas ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, spręs­ti dėl jų ko­man­di­ruo­čių, pa­si­ra­ši­nė­ti apy­skai­tas ir vi­so­kius ki­tus da­ly­kus da­ry­ti. Ta­čiau ki­tiems ko­mi­si­jos na­riams jis nė­ra joks vir­ši­nin­kas ir joks va­do­vas. Tai, kad ko­mi­si­ja yra ko­le­gia­lus or­ga­nas, ku­ria­me yra at­sto­vau­ja­ma po­li­ti­nėms par­ti­joms, ir taip pat yra tam tik­rų ins­ti­tu­ci­jų žmo­nės, ku­rie yra pa­skir­ti Sei­mo, jau ro­do, kad ne­ga­li vie­nas pir­mi­nin­kas kaž­ko­kiu bū­du bū­ti vir­šes­nis, jis tie­siog or­ga­ni­zuo­ja ko­mi­si­jos po­sė­džius ir or­ga­ni­zuo­ja ko­mi­si­jos dar­bą. Iš­ties vi­siš­kai pri­ta­riu Ar­vy­dui, kad pro­jek­to es­mė bu­vo vi­siš­kai iš­kreip­ta, bu­vo įtvir­tin­ta to­kia nuo­sta­ta, ku­ri ne­ati­tin­ka re­a­liai pa­čios ko­mi­si­jos pri­gim­ties. To­dėl ra­gin­čiau bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Ir K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, gai­la, kad ko­mi­te­tas, ku­ria­me man rei­kia dirb­ti, ne­įsi­klau­sė ir ne­įsi­gi­li­no į rei­ka­lo es­mę. Iš tik­ro yra taip, kad Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je dir­ba vals­ty­bės tar­nau­to­jai, tuo po­žiū­riu ji yra biu­dže­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja ir dėl tų dar­buo­to­jų ko­man­di­ra­vi­mo ar ne­ko­man­di­ra­vi­mo į vie­ną ar ki­tą ša­lį ga­lė­tų spręs­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai. Pa­na­šiai, kaip yra Sei­me. Ta­čiau dėl Sei­mo na­rių ko­man­di­ra­vi­mo ar ne­ko­man­di­ra­vimo spren­džia ne kanc­le­ris ar­ba ne vie­nas V. Pranc­kie­tis, dėl ko vie­ni la­bai džiaug­tų­si, o ki­ti liū­dė­tų, spren­džia ko­le­gia­lus or­ga­nas. De­ja, to ne­no­ri­ma leis­ti, no­ri­ma, kad ko­le­gia­laus or­ga­no va­do­vė bū­tų lyg vir­ši­nin­kė. Mums V. Pranc­kie­tis, kad ir kaip mes jį gerb­tu­me, nė­ra vir­ši­nin­kas, yra toks pat Sei­mo na­rys kaip mes. Ly­giai taip pat ir Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos va­do­vė nė­ra ki­tiems vir­ši­nin­kė ir ne­ga­li nu­ro­di­nė­ti, iš­lei­di­nė­ti ar ne­iš­lei­di­nė­ti. Tai tą rei­kė­jo ir įtvir­tin­ti, ši­tas spren­di­mas, koks yra da­bar, yra kri­ti­kuo­ti­nas, ne­pri­im­ti­nas ir siū­lau jį griež­čiau­siai at­mes­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės iš­reikš­tos. Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo.

Už­si­re­gist­ra­vo 63, bal­sa­vo 63: už – 59, prieš… Įsta­ty­mas… Ne­si­re­gist­ra­vo 71, bal­sa­vi­mas ati­dė­tas ki­tam kar­tui.

 

14.48 val.

Reg­la­men­tuo­ja­mų pro­fe­si­nių kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo įsta­ty­mo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straips­nių, 6 prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 61 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3845(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Reg­la­men­tuo­ja­mų pro­fe­si­nių kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo įsta­ty­mo 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straips­nių, 6 prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 61 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3845(2). Pra­ne­šė­jas – E. Pu­pi­nis. Pra­šo­me į tri­bū­ną.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mą, tai yra dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos reg­la­men­tuo­ja­mų pro­fe­si­nių kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo įsta­ty­mo Nr. X-1478 kai ku­rių straips­nių, ku­riuos įvar­di­jo po­sė­džio pir­mi­nin­kas, pa­kei­ti­mo. Įsta­ty­mo es­mė – dėl pri­pa­ži­ni­mo tre­čių­jų ša­lių as­me­nų kva­li­fi­ka­ci­jų, gau­tų tre­čio­sio­se ša­ly­se, ar­ba mū­sų vals­ty­bių na­rių as­me­nų ir­gi gau­tų tre­čio­sio­se ša­ly­se, ar­ba taip pat jų šei­mos na­rių. Ko­mi­te­tas ap­svars­tė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, į dau­ge­lį jų iš da­lies ar­ba vi­siš­kai at­si­žvel­gė. Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Da­bar dėl 1 straips­nio. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ge­rai. Iš­sky­rus Tei­sės de­par­ta­men­to…

PIRMININKAS. Ne, ne, ne. Tei­sės de­par­ta­men­to yra dėl 2 straips­nio.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Taip, taip, taip.

PIRMININKAS. 2 straips­nis. Pra­šom. Tei­sės de­par­ta­men­to.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­sta­bą iš­reiš­kė dėl to, kad vis dėl­to tu­rė­tų bū­ti tiks­liau reg­la­men­tuo­ja­mos ir tų as­me­nų, ku­rie yra šei­mos na­riai, tei­sės. Ko­mi­te­tas iš da­lies at­si­žvel­gė į siū­ly­mus, ta­čiau neat­si­žvel­gė į vie­ną siū­ly­mą, kur sa­ko­ma, kad šio įsta­ty­mo nuo­sta­tos, iš­sky­rus šio straips­nio 61 straips­nio nuo­sta­tas, tai­ko­mos tre­čių­jų vals­ty­bių pi­lie­čiams, ku­rie yra vals­ty­bės na­rės pi­lie­čio šei­mos na­riai. De­ja, Eu­ro­pos tei­sė, reg­la­men­tai rei­ka­lau­ja, kad ir tai bū­tų nu­ma­ty­ta – ne tik as­me­nų iš tre­čių­jų ša­lių, bet ir šei­mos na­rių. Bu­vo pa­siek­tas su­ta­ri­mas ir ko­mi­te­tas iš da­lies pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dai.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

3 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to…

E. PUPINIS (TS-LKDF). Taip, Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mams dėl 3 straips­nio yra pri­tar­ta ir pa­pil­do­mai įra­šy­tas žo­dis „nau­ja“. Iš tik­rų­jų su­tvar­ky­ta.

PIRMININKAS. Ga­li­me ir mes pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ne, yra. Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. 5 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Taip, bu­vo gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas su­tvar­ky­ti 5 straips­nio re­dak­ci­ją ir nu­ma­ty­ti, per kiek lai­ko nuo pra­šy­mo ga­vi­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos tu­ri ap­svars­ty­ti pa­teik­tą pra­šy­mą. Nu­ma­ty­ta da­ta – vie­nas mė­nuo, ir tam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ben­dru su­ta­ri­mu mes ir­gi ga­li­me pri­tar­ti? Taip, dė­ko­ja­me. Pri­tar­ta.

Dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to… Bet jau pa­sa­kė­te. Ten dėl da­tos, taip?

E. PUPINIS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Taip, pri­tar­ta. Dėl 6 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Dėl 7 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 8 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Dė­ko­ju. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta. Dėl 9 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 10 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 11 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 12 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 13 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 14 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 15 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­tari­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 16 straips­nio 6 prie­dė­lio ir­gi pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir dėl 17 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl vi­so nė­ra už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 85. Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3845(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.54 val.

Gin­klų fon­do prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos įsta­ty­mo Nr. I-1485 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2339(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Gin­klų fon­do prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos įsta­ty­mo Nr. I-1485 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2339(2). Pra­ne­šė­jas – ger­bia­mas V. Ba­kas.

Da­bar pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mas. Pra­šom, ger­bia­mas Ja­ru­ti, pri­sta­ty­ti.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Yra pa­siū­ly­ta (čia už­den­gė man) pa­keis­ti 2 straips­nio 1 ir 3 da­lis ir iš­dės­ty­ti taip: „Šis įsta­ty­mas, iš­sky­rus šio straips­nio 3 da­lį, įsi­ga­lio­ja nuo 2020 m. lie­pos 1 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gin­klų fon­das prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos iki 2020 m. bir­že­lio 30 d. per­duo­da Vy­riau­sy­bės įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai tu­ri­mus gin­klus, šaud­me­nis, sprog­me­nis ir spe­cia­li­ą­sias prie­mo­nes, ku­rio­mis ne­spė­jo ap­rū­pin­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų, fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų, taip pat do­ku­men­tus, su­si­ju­sius su šių gin­klų, šaud­me­nų, sprog­me­nų ir spe­cia­lių­jų prie­mo­nių apy­var­ta.“

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė šiam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ir mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ir dėl vi­so 2 straips­nio ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui.

Dėl vi­so – S. Gent­vi­las. Nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 93, bal­sa­vo 93: už – 89, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2339(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.57 val.

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 2, 6, 8, 23, 24, 25, 41, 42, 43 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 451 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2340(2) (pri­ėmi­mas)

 

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo 2, 6, 8, 23, 24, 25, 41, 42, 43 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 451 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2340(2). Pra­ne­šė­jas – V. Ba­kas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl pa­va­di­ni­mo yra daug pa­siū­ly­mų, bet mes gal ei­si­me per Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus, jei­gu per­eis, ta­da grį­ši­me prie pa­va­di­ni­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Vi­siems 29… (Bal­sai sa­lė­je) Mes kal­bė­jo­me apie tai, kad šian­dien, kur yra rei­ka­lin­gi 29 pa­lai­kan­tys, yra sa­lė­je, taip? Ben­dru su­ta­ri­mu mes taip bu­vo­me nu­ta­rę, kad 29 pa­lai­kan­tys yra. Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mas.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ga­liu?

PIRMININKAS. Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Siū­lau pa­keis­ti pa­va­di­ni­mą ir iš­dės­ty­ti taip: „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo…

PIRMININKAS. Dėl pa­va­di­ni­mo ne, dėl 1 straips­nio.

J. JARUTIS (LVŽSF). 1 straips­nį pa­keis­ti ir iš­dės­ty­ti taip…

PIRMININKAS. 2 straips­nį…

J. JARUTIS (LVŽSF). …pa­keis­ti 52 da­lį, įtrau­kiant žo­džius „spe­cia­lio­jo sta­tu­to sub­jek­tai“.

PIRMININKAS. Taip.

J. JARUTIS (LVŽSF). Pri­tar­ta yra vi­siems.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to…

J. JARUTIS (LVŽSF). Vi­siems siū­ly­mams iš es­mės yra pri­tar­ta ko­mi­te­te.

PIRMININKAS. Mes vis tiek tu­ri­me ei­ti pa­straips­niui, dėl kiek­vie­no.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ge­rai.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, ger­bia­mi ko­le­gos? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 1 straips­nio. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mas.

J. JARUTIS (LVŽSF). 2 straips­nis. Yra pa­siū­ly­mas pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą 3 straips­niu. Pro­jek­to 2–6 straips­nius ati­tin­ka­mai lai­ky­ti 3 ir 7 straips­niais. Pro­jek­to 3 straips­nį iš­dės­ty­ti taip: „3 straips­nis. 16 straips­nio 4 da­lies pa­kei­ti­mas.“ Ket­vir­tas. „A ka­te­go­ri­jos gin­klus, iš­var­dy­tus šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 6, 7, 8, 9 punk­tuo­se, B ar C ka­te­go­ri­jos gin­klus, jų šaud­me­nis tu­ri tei­sę šau­dy­mo spor­to var­žy­bų, pra­ty­bų, mo­ky­mų me­tu lai­ki­nai per­leis­ti nau­do­ti fi­zi­niams as­me­nims (įskai­tant tre­čių­jų ša­lių gy­ven­to­jus), pri­žiū­rint tre­ne­riui ar ki­tam at­sa­kin­gam už sau­gų šau­dy­mą as­me­niui.“

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. BAKAS (MSNG). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar dėl vi­so 2 straips­nio ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

3 straips­nis. Ger­bia­mas J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). 23 straips­nio pa­kei­ti­mas. Pa­keis­ti 23 straips­nio 1 da­lį ir ją iš­dės­ty­ti taip, iš­brau­kiant žo­džius „Gin­klų fon­das“: „Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja tu­ri tei­sę eks­por­tuo­ti, im­por­tuo­ti, vež­ti vi­sų ka­te­go­ri­jų gin­klus, gin­klų prie­dė­lius, šaud­me­nis, jų da­lis, taip pat šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 7 punk­te nu­ro­dy­tų gin­klų dė­tu­ves, į ku­rias tel­pa dau­giau kaip 20 šo­vi­nių, ir šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 8 punk­te nu­ro­dy­tų gin­klų dė­tu­ves, į ku­rias tel­pa dau­giau kaip 10 šo­vi­nių…“. To­liau teks­tas toks pats, kaip įsta­ty­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. BAKAS (MSNG). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

J. JARUTIS (LVŽSF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dėl vi­so 3 straips­nio ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

4 straips­nis. Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mas.

J. JARUTIS (LVŽSF). Siū­lo­ma pa­keis­ti… 5 straips­nis – 24 straips­nio pa­kei­ti­mas. Pa­keis­ti 24 straips­nio 1 da­lį ir ją iš­dės­ty­ti taip: „Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja tu­ri tei­sę pre­kiau­ti vi­sų ka­te­go­ri­jų gin­klais, gin­klų prie­dė­liais, šaud­me­ni­mis, jų da­li­mis, taip pat šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 7 punk­te nu­ro­dy­tų gin­klų dė­tu­vė­mis, į ku­rias tel­pa dau­giau kaip 20 šo­vi­nių, ir šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 8 punk­te nu­ro­dy­tų gin­klų dė­tu­vė­mis, į ku­rias tel­pa dau­giau kaip 10 šo­vi­nių.“

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Dėl 4 straips­nio ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

5 straips­nis. Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mas.

J. JARUTIS (LVŽSF). Pa­keis­ti 25 straips­nio 1 da­lį ir ją iš­dės­ty­ti taip: „Pre­kiau­to­jai ar pir­kė­jai tu­ri tei­sę su­da­ry­ti su­tar­tis dėl B, C, D ka­te­go­ri­jų gin­klų, gin­klų prie­dė­lių, šaud­me­nų, jų da­lių įsi­gi­ji­mo, eks­por­to, im­por­to, ve­ži­mo per tar­pi­nin­kus.“

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me mes pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta.

Dėl 5 straips­nio ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

6 straips­nis. Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mas.

J. JARUTIS (LVŽSF). Pa­keis­ti 26 straips­nio 1 da­lį ir ją iš­dės­ty­ti taip: „1. Eu­ro­pos fi­zi­nis as­muo ar Eu­ro­pos ju­ri­di­nis as­muo, no­rin­tys tai­sy­ti vi­sų ka­te­go­ri­jų gin­klus, gin­klų prie­dė­lius ir jų da­lis, per­dirb­ti gin­klus, gin­klų prie­dė­lius ir šaud­me­nis, pri­va­lo gau­ti li­cen­ci­ją ar ra­šy­ti­nį suti­ki­mą. Šią li­cen­ci­ją ar ra­šy­ti­nį su­ti­ki­mą Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­duo­da Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas. Li­cen­ci­ja ar ra­šy­ti­nis su­ti­ki­mas tai­sy­ti gin­klus, gin­klų prie­dė­lius ir jų da­lis, per­dirb­ti gin­klus, gin­klų prie­dė­lius ir šaud­me­nis su­tei­kia tei­sę įsi­gy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je ir im­por­tuo­ti, vež­ti iš už­sie­nio vals­ty­bių šiai veik­lai rei­ka­lin­gas gin­klų, gin­klų prie­dė­lių ir šaud­me­nų da­lis.“

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ar mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 6 straips­nio ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

J. JARUTIS (LVŽSF). Dar yra dėl 6 straips­nio.

PIRMININKAS. Dar yra vie­nas pa­siū­ly­mas.

J. JARUTIS (LVŽSF). Dar yra vie­nas pa­siū­ly­mas dėl 6 straips­nio.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau. Ta­da… Dėl 8 straips­nio ma­tau du pa­siū­ly­mus. At­si­pra­šau. Pra­šom pa­teik­ti.

J. JARUTIS (LVŽSF). Pa­siū­ly­mas yra pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą 8 straips­niu ir pro­jek­to 8 straips­nį iš­dės­ty­ti taip…

PIRMININKAS. 30 straips­nio 3 da­lies pa­kei­ti­mas.

J. JARUTIS (LVŽSF). „2) ati­duo­ti po­li­ci­jos įstai­gai lai­ki­nai sau­go­ti jų tu­ri­mus gin­klus, gin­klų prie­dė­lius, šaud­me­nis, jų da­lis dėl pa­blo­gė­ju­sios svei­ka­tos būk­lės. Šiuo at­ve­ju po­li­ci­jos įstai­ga gin­klus sau­go, iki as­muo pa­tei­kia svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos pa­žy­mą, kad ne­ser­ga li­go­mis ir ne­tu­ri fi­zi­nių trū­ku­mų, truk­dan­čių tin­ka­mai elg­tis su gin­klu, bei psi­chi­kos ir el­ge­sio su­tri­ki­mų.“

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Mes ga­li­me pri­tar­ti šiai pa­tai­sai ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sas sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta. Ir da­bar ga­li­me dėl 6 straips­nio su dviem pa­tai­so­mis. At­si­ran­da nau­jas straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

7 straips­nis. J. Ja­ru­čio pa­tai­sa.

J. JARUTIS (LVŽSF). 7 straips­nis. 41 straips­nio pa­kei­ti­mas. Pri­si­de­da dar vie­nas skai­čiu­kas – 4 punk­tas.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ir dar yra vie­nas pa­siū­ly­mas, vie­nas, dar du, dar trys. J. Ja­ru­tis. Pri­sta­ty­ki­te iš kar­to.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ket­vir­tas. „Tin­ka­mi nau­do­ti gin­klai, gin­klų prie­dė­liai, šaud­me­nys, jų da­lys as­mens, iš ku­rio yra pa­im­ti gin­klai, gin­klų prie­dė­liai, šaud­me­nys, jų da­lys, pra­šy­mu re­a­li­zuo­ja­mi per jo pa­siū­ly­tus sub­jek­tus, tu­rin­čius tei­sę pre­kiau­ti gin­klais, gin­klų prie­dė­liais, šaud­me­ni­mis, jų da­li­mis. Jei­gu as­muo, ku­riam po­li­ci­jos įstai­ga pa­nai­ki­no lei­di­mo lai­ky­ti gin­klus ar lei­di­mo ne­šio­tis gin­klų ga­lio­ji­mą, per 30 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo lei­di­mo lai­ky­ti gin­klus ar lei­di­mo ne­šio­tis gin­klus pa­nai­ki­ni­mo ne­si­krei­pia į po­li­ci­jos įstai­gą su pra­šy­mu re­a­li­zuo­ti gin­klą, gin­klo prie­dė­lį, šaud­me­nis, jų da­lis ir ne­pa­siū­lo sub­jek­tų, tu­rin­čių tei­sę pre­kiau­ti gin­klais, gin­klų prie­dė­liais, šaud­me­ni­mis, jų da­li­mis, po­li­ci­jos įstai­ga tin­ka­mus nau­do­ti gin­k­lą, gin­klo prie­dė­lį, šaud­me­nis, jų da­lis per­duo­da re­a­li­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka Vy­riau­sy­bės įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos at­rink­tam sub­jek­tui, tu­rin­čiam tei­sę pre­kiau­ti gin­klais, gin­klų prie­dė­liais, šaud­me­ni­mis ir jų da­li­mis.

A ka­te­go­ri­jos gin­klai, gin­klų da­lys ir šaud­me­nys, skir­ti tik A ka­te­go­ri­jos gin­klams, A ka­te­go­ri­jos gin­klų prie­dė­liai, taip pat šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 7 punk­te nu­ro­dy­tų gin­klų dė­tu­vės, į ku­rias tel­pa dau­giau kaip 20 šo­vi­nių, ir šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 8 punk­te nu­ro­dy­tų gin­klų dė­tu­vės, į ku­rias tel­pa dau­giau kaip 10 šo­vi­nių, re­a­li­zuo­ja­mi per Vy­riau­sy­bės įga­lio­tą ins­ti­tu­ci­ją ar­ba ne­tin­ka­mus gin­klus per­duo­da… ne­tin­ka­mi gin­klai, gin­klų prie­dė­liai, šaud­me­nys ir vi­sa ki­ta per­duo­da­mi Vy­riau­sy­bės įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai su­nai­kin­ti.“

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­ta­ria­me. Ga­li­me pri­tar­ti pa­tai­sai ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to… Ko­mi­te­to nuo­mo­nė dėl pa­siū­ly­mo.

V. BAKAS (MSNG). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mams.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ačiū, pri­tar­ta. To­liau, Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio ei­lės tvar­ka pa­siū­ly­mas. Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Pa­keis­ti įsta­ty­mo pro­jek­tu kei­čia­mo įsta­ty­mo 41 straips­nio 5 da­lį ir iš­dės­ty­ti ją taip: „Per 10 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo gin­klo prie­dė­lio, šaud­me­nų, jų da­lių re­a­li­za­vi­mo die­nos sub­jek­tas, tu­rin­tis tei­sę pre­kiau­ti gin­klais, gin­klų prie­dė­liais, šaud­me­ni­mis, jų da­li­mis, jų sa­vi­nin­kui pra­ne­ša apie re­a­li­zuo­tą gin­klą, gin­klo prie­dė­lį, šaud­me­nis ir jų da­lis ir jam at­vy­kus su­mo­ka, re­a­li­za­vus šį gin­klą, gin­klo prie­dė­lį, šaud­me­nis, jų da­lis, gau­tą pi­ni­gų su­mą, at­skai­tęs re­a­li­za­vi­mo iš­lai­das. Per­duo­tų Vy­riau­sy­bės įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai ar­ba vie­šuo­sius pir­ki­mus reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka Vy­riau­sy­bės įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos at­rink­tam sub­jek­tui, tu­rin­čiam tei­sę pre­kiau­ti gin­klais, gin­klų prie­dė­liais, šaud­me­ni­mis ir jų da­li­mis, re­a­li­zuo­ti gin­klų, gin­klų prie­dė­lių, šaud­me­nų, jų da­lių ver­tė ap­skai­čiuo­ja­ma Vy­riau­sy­bės ar­ba jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka.“

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ga­li­me pri­tar­ti ši­tai pa­tai­sai ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta,

Ki­ta Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio…

J. JARUTIS (LVŽSF). Ir dar yra pa­siū­ly­mas dėl šio straips­nio 1 da­lies – 6, 7 ir vie­toj 10 tam­pa 9 punk­tu.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Da­bar dėl vi­so straips­nio. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. 7 straips­niui pri­tar­ta.

8 straips­nis. Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mas.

J. JARUTIS (LVŽSF). 8 straips­nis yra 42 straips­nio pa­kei­ti­mas. „A ka­te­go­ri­jos gin­klai, gin­klų da­lys ir šaud­me­nys, skir­ti tik A ka­te­go­ri­jos gin­klams, A ka­te­go­ri­jos gin­klų prie­dė­liai, šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 7 punk­te nu­ro­dy­tų gin­klų dė­tu­vės, į ku­rias tel­pa dau­giau kaip 20 šo­vi­nių, ir šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 8 punk­te nu­ro­dy­tų gin­klų dė­tu­vės, į ku­rias tel­pa dau­giau kaip 10 šo­vi­nių, B, C, D ka­te­go­ri­jų gin­klai ir šaud­me­nys do­va­no­ja­mi ir pa­vel­di­mi.“

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir dar vie­nas pa­siūly­mas.

J. JARUTIS (LVŽSF). Dar vie­nas pa­siū­ly­mas dėl šio straips­nio. „A ka­te­go­ri­jos gin­klai, gin­klų da­lys ir šaud­me­nys, skir­ti tik A ka­te­go­ri­jos gin­klams, A ka­te­go­ri­jos prie­dė­liai, šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 7 punk­te nu­ro­dy­tų gin­klų dė­tu­vės, į ku­rias tel­pa dau­giau kaip 20 šo­vi­nių, ir šio įsta­ty­mo 3 straips­nio 8 punk­te nu­ro­dy­tų gin­klų dė­tu­vės, į ku­rias tel­pa dau­giau kaip 10 šo­vi­nių, B ir C ka­te­go­ri­jų gin­klų…“

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ge­rai. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

V. BAKAS (MSNG). Aš siū­ly­čiau gal trum­pin­ti, nes mes iš es­mės vi­soms pa­tai­soms pri­ta­rė­me. Gal ga­li­ma trum­piau, nes teks­tą ma­to vi­si, tie­siog trum­pai es­mę.

PIRMININKAS. Tai san­trau­ką trum­pai sa­ky­si­me. Pra­šom. Ger­bia­mas Sei­mo na­rys J. Ja­ru­tis. 42 straips­nio 4 da­lis. Trum­pai.

J. JARUTIS (LVŽSF). 42 straips­nio 4 da­lį iš­dės­ty­ti taip.

PIRMININKAS. Es­mė ta pa­ti.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ta pa­ti. A ka­te­go­ri­jos gin­klai, prie­dė­liai, dė­tu­vės, pa­ten­kan­čios…

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

J. JARUTIS (LVŽSF). …iš Gin­klų fon­do per­ei­na į ki­tas Vy­riau­sy­bės įga­lio­tas ins­ti­tu­ci­jas.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. BAKAS (MSNG). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti. Ir Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos de­par­ta­men­to.

V. BAKAS (MSNG). Taip pat pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Da­bar dar vie­na Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio dėl 5 da­lies.

J. JARUTIS (LVŽSF). 5 da­lį iš­dės­ty­ti taip, kad per 10 ka­len­do­ri­nių die­nų nuo pa­vel­dė­to gin­klo, šaud­me­nų re­a­li­za­vi­mo šio straips­nio 4 ir 6 da­ly­se nu­ro­dy­tais at­ve­jais sub­jek­tas tu­ri tei­sę pre­kiau­ti…

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Da­bar dėl 6 da­lies. J. Jaru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Taip pat su­si­ję su A ka­te­go­ri­jos gin­klais ir prie­dė­liais.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Vi­sam 8 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

9 straips­nis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Tie­siog iš­brauk­ti žo­džius „Gin­klų fon­das“.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas?

V. BAKAS (MSNG). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dar…

V. BAKAS (MSNG). Taip pat pri­ta­rė.

PIRMININKAS. …ko­mi­te­tas J. Ja­ru­čiui.

J. JARUTIS (LVŽSF). Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja, iš­brau­kia­me „Gin­klų fon­das“.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

 PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me.

V. BAKAS (MSNG). Čia yra es­mė, kad nai­ki­na­mas Gin­klų fon­das, dėl to kei­čia­mos są­vo­kos.

J. JARUTIS (LVŽSF). Vis­kas su­si­ję su Gin­klų fon­do pa­nai­ki­ni­mu.

PIRMININKAS. Bet aš tu­riu per­skai­ty­ti pa­siū­ly­mus. Taip, ga­li­me pri­tar­ti pa­siū­ly­mui ben­dru su­ta­ri­mu. Ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­tar­ta. Dėl Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Da­bar to­liau. Dar J. Jaru­čio.

J. JARUTIS (LVŽSF). Vy­riau­sy­bės įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai su­nai­kin­ti…

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Vi­sam 9 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

10 straips­nis. Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

V. BAKAS (MSNG). Pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Da­bar Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio dėl 10 straips­nio 12…

J. JARUTIS (LVŽSF). 451 straips­nis.

PIRMININKAS. Taip.

J. JARUTIS (LVŽSF). Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų, fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų ap­rū­pi­ni­mas gin­klais, gin­klų prie­dė­liais, šaud­me­ni­mis…

PIRMININKAS. Čia tas pats dėl dė­tu­vių ir taip to­liau, čia vis­kas kar­to­jama teks­te.

J. JARUTIS (LVŽSF). Čia vyks­ta per Vy­riau­sy­bės įga­lio­tą ins­ti­tu­ci­ją.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

V. BAKAS (MSNG). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 10 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. 10 straips­niui pri­tar­ta.

11 straips­nis. De­par­ta­men­to.

V. BAKAS (MSNG). Pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

J. JARUTIS (LVŽSF). Čia ma­no pa­siū­ly­mas pa­keis­ti 12 straips­nio 1, 3 ir 4 da­lis ir iš­dės­ty­ti jas taip. To­liau kaip teks­te.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. BAKAS (MSNG). Čia įgy­ven­di­ni­mas. Pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, ko­le­gos? Pri­tar­ta. Da­bar grįž­ta­me prie pa­va­di­ni­mo. Pra­šom trum­pai, ger­bia­mas Sei­mo na­ry. Čia skai­čiai kei­čia­mi ir dėl pre­am­bu­lės pa­va­di­ni­mo.

J. JARUTIS (LVŽSF). Apie ku­rį da­bar kal­ba­me?

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. BAKAS (MSNG). Čia pas­ku­ti­nis pa­siū­ly­mas? Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Tei­sės de­par­ta­men­to nuo­mo­nei ir­gi pri­tar­ta, ma­tau.

V. BAKAS (MSNG). Taip.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so. Ačiū pri­sta­čiu­sia­jam įsta­ty­mą, dė­ko­ja­me. Nė­ra už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 89, bal­sa­vo 89: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2339(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

Dar kar­te­lį kar­to­ju, įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2340) pri­im­tas.

 

15.15 val.

Sprog­me­nų apy­var­tos kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1315 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2341(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar – Sprog­me­nų apy­var­tos kon­tro­lės įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2341(2). Ka­dan­gi mes pri­ta­rė­me ir da­bar yra tik Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio, dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mas dėl… su­vie­no­din­ti, kad tik­tų da­tos.

J. JARUTIS (LVŽSF). Taip, yra tie­siog da­tos pa­kei­ti­mas į lie­pos 1 die­ną.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dėl 2 straips­nio ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Bal­suo­ja­me.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 93, bal­sa­vo 93: už – 91, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2341(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.17 val.

Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo Nr. IX-938 2, 22 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2342(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties įsta­ty­mo 2, 22 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2342(2).

Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Yra. At­si­pra­šau, dėl 3 straips­nio yra Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio…

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tie­siog yra siū­ly­mas pa­keis­ti 28 straips­nio 4 pun­k­tą ir iš­dės­ty­ti jį taip: „Drau­di­mas iš­duo­ti lei­di­mus ci­vi­li­nės apy­var­tos gin­klams įsi­gy­ti ir li­cen­ci­jas jais pre­kiau­ti, taip pat lai­ky­ti šau­na­muo­sius gin­klus, šaud­me­nis, sprogs­ta­mą­sias, ra­dio­ak­ty­vi­ą­sias, nuo­din­gą­sias ir ki­to­kias pa­vo­jin­gas me­džia­gas ar prie­mo­nes ir sprog­me­nis.“ Pa­keis­ti 28 straips­nio 11 punk­tą ir iš­dės­ty­ti jį taip: „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­bi­li­za­ci­jos ir pri­iman­čio­sios ša­lies pa­ra­mos įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka trans­por­to prie­mo­nių, gin­klų, gin­klų prie­dė­lių, šaud­me­nų ir jų da­lių ar ki­to tur­to lai­ki­na­sis pa­ė­mi­mas ar­ba rek­vi­zi­ci­ja sie­kiant už­kirs­ti ke­lią itin pa­vo­jin­giems ar sun­kiems pa­da­ri­niams ar­ba jiems lik­vi­duo­ti, žmo­nių gy­vy­bei, svei­ka­tai ir tur­tui gel­bė­ti. Gin­klai, gin­klų prie­dė­liai, šaud­me­nys ir jų da­lys, ku­rie pri­klau­so tei­sę juos lai­ky­ti tu­rin­tiems as­me­nims, ga­li bū­ti lai­ki­nai pa­ima­mi tik ta­da, kai tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, kad jie ga­li bū­ti pa­nau­do­ti nu­si­kals­ta­moms vei­koms.“ Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Ga­li­me mes pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 4 straips­nio Sei­mo na­rio J. Ja­ru­čio…

J. JARUTIS (LVŽSF). Įsi­ga­lio­ji­mo da­ta – lie­pos 1 die­na.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so dėl mo­ty­vų nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 90, bal­sa­vo 90: už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių ir­gi nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2342) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.20 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų, at­lie­ka­mų gy­ny­bos ir sau­gu­mo sri­ty­je, įsta­ty­mo Nr. XI-1491 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2343(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas – Vie­šų­jų pir­ki­mų, at­lie­ka­mų gy­ny­bos ir sau­gu­mo sri­ty­je, įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2343(2). Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio yra J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mas tik­tai dėl da­tos. Tas pats pa­siū­ly­mas, čia kar­to­ja­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dė­ko­ja­me, pri­tar­ta. Dėl vi­so už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 93, bal­sa­vo 93: už – 93, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2343(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.21 val.

Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo Nr. VIII-1443 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2344(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas – Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mo Nr. VIII-1443 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2344(2). Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio yra J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mas tik dėl da­tos. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so dėl mo­ty­vų nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 91, bal­sa­vo 91: už – 91, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių ir­gi nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2344(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.22 val.

Stra­te­gi­nių pre­kių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1022 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2345(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau ki­tas – Stra­te­gi­nių pre­kių kon­tro­lės įsta­ty­mo 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2345(2). Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio yra J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mas dėl da­tos. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Mo­ty­vai dėl vi­so. Už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 88, bal­sa­vo 88: už – 88, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2345(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.24 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2346(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2346(2). Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio yra J. Ja­ru­čio pa­siū­ly­mas. Čia taip pat dėl da­tos. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Mo­ty­vai dėl vi­so? Nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 84, bal­sa­vo 84: už – 84, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2346(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.25 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4044(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4044(2) prie pro­jek­to Nr. XIIIP-4043. Pra­ne­šė­ja – A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šo­me.

Kol at­eis, dar I. Ši­mo­ny­tė no­rė­jo per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš ma­tau su­ves­ti­nį do­ku­men­to teks­tą ir ne­la­bai su­pran­tu, kas jį taip su­ve­dė. Au­di­to ko­mi­te­tas ne­tei­kė jo­kių pa­siū­ly­mų iki pri­ėmi­mo, tik aš pa­ti tei­kiau. Tai ko­dėl ten yra Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mai ir ko­mi­te­to iš­va­dos, ku­rios bu­vo svars­ty­mo sta­di­jo­je, tie­są sa­kant, aš net ne­su­pran­tu.

PIRMININKAS. Ten yra…

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Dėl pa­va­di­ni­mo.

PIRMININKAS. Gal sis­te­ma su­me­tė, ten yra ge­rai. Mū­sų yra ge­ras. Jū­sų bus pa­siū­ly­mas, mes tuo­jau pa­sa­ky­si­me.

Pra­šom. Dėl 1 straips­nio.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). 1 straips­nis. Dėl pa­va­di­ni­mo?

PIRMININKAS. I. Ši­mo­ny­tės pa­siū­ly­mas. Mes tu­ri­me. Ger­bia­mo­ji Ši­mo­ny­te, ga­li­te prista­ty­ti.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ši­tas pa­siū­ly­mas bu­vo svars­ty­mo sta­di­jo­je, mes jau dėl jo bal­sa­vo­me. Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl jie iš vi­so iš pri­ėmi­mo sta­di­jos yra su­ves­ti­nia­me do­ku­men­te.

PIRMININKAS. Jis yra 25 die­nos, lap­kri­čio 25 die­nos. (Bal­sai sa­lė­je)

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). (Kal­ba ne per mik­ro­fo­ną, ne­gir­dė­ti) Ko­mi­te­tas ne­svars­tė prieš ši­to įsta­ty­mo pri­ėmi­mą.

PIRMININKAS. Se­niai ne­svars­tė. Pri­sta­ty­ki­te lap­kri­čio 25 die­nos sa­vo pa­siū­ly­mą.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Lap­kri­čio 25 die­nos pa­siū­ly­mas bu­vo svars­ty­mo sta­di­jo­je. Mes jau svars­tė­me ši­tuos pa­siū­ly­mus. Jis bu­vo anks­tes­nės da­tos, tur­būt ne 25 die­nos, lap­kri­čio 13 die­nos. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ima­me per­trau­kė­lę, pra­dė­si­me ki­tą pro­jek­tą. Tuo­jau su­grį­ši­me prie jo, iš­si­aiš­kin­si­me, kas pa­ra­šy­ta.

 

15.27 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3246(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3246(2). Pra­ne­šė­jas – K. Bart­ke­vi­čius. Pra­šom.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so nė­ra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 96, bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš – 1, su­si­lai­kė 11. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3246(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.29 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4044(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Grįž­ta­me at­gal, kur kal­bė­jo­me, – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4044(2). Dar kar­tą pa­ka­rto­si­me, čia yra I. Ši­mo­ny­tės pa­siū­ly­mas, pra­šom pri­sta­ty­ti.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, I. Ši­mo­ny­tės pa­siū­ly­mas yra ne dėl pa­va­di­ni­mo. Jūs iš ma­nęs rei­ka­la­vo­te pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą dėl pa­va­di­ni­mo.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Dėl 1 straips­nio.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Tai ko­kį da­bar pa­siū­ly­mą aš tu­riu pri­sta­ty­ti, jūs tie­siog žmo­niš­kai pa­sa­ky­ki­te.

PIRMININKAS. Mes jū­sų ne­rei­ka­lau­ja­me dėl pa­va­di­ni­mo. Mes jū­sų rei­ka­lau­ja­me dėl (…).

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Jūs rei­ka­la­vo­te prieš pen­kias mi­nu­tes. (Bal­sai sa­lė­je) Da­bar jau ga­liu sa­vo pa­siū­ly­mą pri­sta­ty­ti?

PIRMININKAS. Yra Sei­mo na­rės I. Ši­mo­ny­tės lap­kri­čio 25 die­nos pa­siū­ly­mas, bet čia ne dėl pa­va­di­ni­mo. (…) fon­do biu­dže­to, 14 straips­nis.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Dėl ap­ro­ba­vi­mo.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū. Da­bar jau aiš­ku. Pri­sta­ty­siu pa­siū­ly­mą. Ma­no pa­siū­ly­mo es­mė yra to­kia, kad at­si­ran­da tam tik­ros kon­flik­tuo­jan­čios nuo­sta­tos dėl to pa­siū­ly­mo, ku­ris yra da­bar kaip pa­pil­dy­mas, per­kė­li­mo tarp skir­tin­gų fon­do biu­dže­to ei­lu­čių, tai man tik­rai di­de­lių pro­ble­mų ne­ke­lian­ti nuo­sta­ta. Ir taip pat per­kė­li­mo iš re­zer­vo, tai yra jau re­zer­vo pa­nau­do­ji­mo da­ly­kas, ir Re­zer­vo pa­nau­do­ji­mo tai­syk­les api­brė­žia Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas. Šiuo at­ve­ju, ka­dan­gi Svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tas yra for­muo­ja­mas to­kiu keis­tu bū­du, kad per­ve­di­mai į re­zer­vą ten at­si­spin­di kaip kaž­ko­kia iš­lai­dų ei­lu­tė, at­ro­do, kad ne­la­bai aiš­ku, kaip ta­da tos lė­šos tu­rė­tų bū­ti pa­nau­do­ja­mos: ar svei­ka­tos mi­nist­ro spren­di­mu, ar vis dėl­to pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tas tai­syk­les. To­dėl yra siū­lo­ma įsta­ty­mą ati­tin­ka­mai pa­tiks­lin­ti, kad ši­to kon­flik­to ne­bū­tų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ar yra 29 pa­lai­kan­tys? Gal pa­kel­ki­te ran­kas. Yra. Dė­ko­ja­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ne­pri­tar­ti, nes biu­dže­to pro­jek­tų ren­gi­mas ir biu­dže­to vyk­dy­mas yra iš­im­ti­nė Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­ja. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, va­do­vau­da­ma­sis Sei­mo sta­tu­tu nu­sta­ty­to­mis veik­los kryp­ti­mis, svars­to Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to pro­jek­tą ir tei­kia iš­va­das Sei­mui. Ko­mi­te­tas nė­ra kom­pe­ten­tin­gas ap­ro­buo­ti PSDF biu­dže­to lė­šų sky­ri­mą, to­dėl Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui siū­lo­ma ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl… (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, ne tą pa­ko­men­ta­vo­te. Pra­šom, ger­bia­ma Ši­mo­ny­te.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė skai­to ko­mi­te­to ar­gu­men­tus dėl vi­sai ki­to pa­siū­ly­mo. Na, kaž­kaip ne­ži­nau.

PIRMININKAS. Čia pra­dė­jo­me nuo lap­kri­čio 25 die­nos klai­das tai­sy­ti, iš­tai­sy­si­me tuoj.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio frak­ci­jos var­du.

PIRMININKAS. Pra­šo­te per­trau­kos? (Bal­sai sa­lė­je) Kas už, pra­šom bal­suo­ti, kas prieš ir tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja ki­taip.

Ačiū. Už­si­re­gist­ra­vo 91, bal­sa­vo 90: 40 – už, prieš – 30, su­si­lai­kė 20. Per­trau­kai ne­pri­tar­ta. Ne, frak­ci­jos var­du pra­šy­ta. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

Ger­bia­mi ko­le­gos, to­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja I. Šiaulie­nė.

 

15.34 val.

Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3955(4) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ (I. ŠIAULIENĖ, LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tas pro­jek­tas yra Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3955(4). Kvie­čiu pa­teik­ti iš­va­dą. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pra­šom. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė A. Ku­bi­lie­nė.

Tai­gi 1 straips­nis. Yra Sei­mo na­rių gru­pės M. Na­vic­kie­nės, P. Kuz­mic­kie­nės, R. Bud­ber­gy­tės, G. Vai­če­kaus­ko ir E. Gent­vi­lo siū­ly­mai. Kas iš jų pri­sta­tys? Pra­šom, Mo­ni­ka Na­vic­kie­ne.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Šiuo me­tu ga­lio­jan­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo re­dak­ci­ja re­gu­liuo­ja tiek spe­cia­lis­tų, tiek įstai­gų li­cen­ci­ja­vi­mą. O nau­jos re­dak­ci­jos ren­gė­jai nė­ra pa­aiš­ki­nę (po­vei­kio ver­ti­ni­mas nė­ra at­lik­tas), ko­dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo nau­jo­je re­dak­ci­jo­je rei­kia keis­ti esa­mą re­gu­lia­vi­mą at­si­sa­kant įstai­gų veik­los są­ly­gų tei­si­nio api­brėž­tu­mo. Siū­lo­me už­pil­dy­ti šią spra­gą, pa­keis­ti Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo 1 straips­nio 1 da­lį ir ją iš­dės­ty­ti taip: „Šio įsta­ty­mo pa­skir­tis reg­la­men­tuo­ti odon­to­lo­go ir bur­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­to ver­ti­mo­si odon­to­lo­gi­jos ar bur­nos prie­žiū­ros prak­ti­ka bei odon­to­lo­gi­nės prie­žiū­ros (pa­gal­bos) įstai­gų veik­los Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je są­ly­gas.“

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti, nes ne­pa­grįs­tai tei­gia­ma, kad šiuo me­tu ga­lio­jan­ti Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo re­dak­ci­ja re­gu­liuo­ja tiek spe­cia­lis­tų, tiek įstai­gų li­cen­ci­ja­vi­mą. Įstai­gų li­cen­ci­ja­vi­mą re­gu­liuo­ja ki­tas įsta­ty­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mas.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš su­trum­pi­nau.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl mo­ty­vų prieš no­ri kal­bė­ti P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Iš tik­ro dėl ši­to įsta­ty­mo nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Vie­ni yra už tai, kad Odon­to­lo­gų rū­mai bū­tų vie­nin­te­lė iš­skir­ti­nė aso­cia­ci­ja, ku­ri ga­lė­tų ad­mi­nist­ruo­ti me­di­kų sa­vo sri­ties li­cen­ci­ja­vi­mą, ki­ta ini­cia­ty­va yra vis dėl­to su­teik­ti tą funk­ci­ją vals­ty­bi­nei ins­ti­tu­ci­jai, nes iš tik­rų­jų vie­naip ar ki­taip tai yra vals­ty­bi­nė funk­ci­ja, ku­ri už­tik­ri­na di­des­nį skaid­ru­mą. Da­bar, jei­gu mes pri­tar­tu­me šiam siū­ly­mui, iš tik­ro pri­tar­tu­me ta­da tam prin­ci­pui, kad Odon­to­lo­gi­jos rū­mai yra iš­skir­ti­niai ir jiems iš­sau­go­ma ta iš­skir­ti­nė funk­ci­ja, kad jie ga­lė­tų pri­žiū­rė­ti li­cen­ci­ja­vi­mą. Jei­gu aš tei­sin­gai su­pra­tau?

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vai už – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ar yra tiks­las keis­ti, kai me­cha­niz­mas funk­cio­nuo­ja, iš tik­rų­jų jis vei­kia? Kiek te­ko gir­dė­ti, anks­čiau bū­da­vo dau­giau pro­ble­mų, kuo­met li­cen­ci­ja­vi­mas bu­vo ki­to­se ran­ko­se, vals­ty­bė­s. Ma­ny­čiau, kad jei­gu vis­kas vei­kia, tai kam kei­s­ti, kam vals­ty­bei pri­si­im­ti funk­ci­jas, ku­rios nor­ma­liai vei­kia? Siū­lau pri­tar­ti šiai pa­tai­sai ir grįž­ti prie to va­rian­to, kuo­met aso­cia­ci­ja, kaip ir ki­tos aso­cia­ci­jos, ku­rios yra la­bai svar­bios vals­ty­bei, ir Ar­chi­tek­tų rū­mai, na, tur­būt vyk­dy­tų tą veik­lą, ku­rią vyk­dė anks­čiau. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti dėl siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas nė­ra pri­ta­ręs.

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 32, prieš – 21, su­si­lai­kė 31. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, čia ma­no­me, kad 29 yra, aš ne­skel­biu jū­sų dėl rė­mi­mo, ir per­ei­si­me grei­čiau vi­sas pa­tai­sas. Ir da­bar yra siū­ly­mas dėl 1 straips­nio 2 da­lies taip pat tos pa­čios gru­pės Sei­mo na­rių. Pri­sta­to Mo­ni­ka.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Čia yra ana­lo­giš­ka pa­sta­ba. Pa­siū­ly­mas: pa­keis­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo 1 straips­nio 2 da­lį pa­pil­dant ją nau­ju 4 punk­tu ir jį iš­dės­ty­ti taip: „4) odon­to­lo­gi­nės prie­žiū­ros (pa­gal­bos) įstai­gos tei­sės teik­ti odon­to­lo­gi­nės prie­žiū­ros (pa­gal­bos) ir (ar) bur­nos prie­žiū­ros pa­slau­gas įgi­ji­mo, įgy­ven­di­ni­mo ir pa­nai­ki­ni­mo są­ly­gas.“

PIRMININKĖ. Jei­gu su­si­ję, ar bū­ti­na bal­suo­ti?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ne, su­si­ję. Ga­li­me ir ne­bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ręs. Tai­gi, ko­le­gos, ne­pri­tar­ta. Pri­ima­me vi­są 1 straips­nį be pa­tai­sų. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

2 straips­nis. Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­te pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir vėl Sei­mo na­rių M. Na­vic­kie­nės, P. Kuz­mic­kie­nės, R. Bud­ber­gy­tės, G. Vai­če­kaus­ko ir E. Gent­vi­lo dėl 2 straips­nio 10 punk­to. Dės­ty­mas.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ši­tas pa­siū­ly­mas čia taip pat yra at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą.. Siū­lo­me su­for­mu­luo­ti taip: „Gy­dy­to­jo odon­to­lo­go pa­dė­jė­jas – tai as­muo, įgi­jęs svei­ka­tos moks­lų pro­fe­si­nio ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį ir gy­dy­to­jo odon­to­lo­go pa­dė­jė­jo pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją ar­ba jam ly­gia­ver­tę aukš­to­jo moks­lo kva­li­fi­ka­ci­ją.“

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti siū­ly­mui ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio 12 punk­to.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Čia jau tur­būt yra ta es­min­go­ji dis­ku­si­ja apie tai, kas tu­rė­tų li­cen­ci­juo­ti odon­to­lo­gus Lie­tu­vo­je. Mes, ši­to pa­siū­ly­mo ren­gė­jai, įsi­klau­sė­me į pa­čios odon­to­lo­gų ben­druo­me­nės siū­ly­mus ir tei­kia­me pa­siū­ly­mą vis dėl­to for­mu­luo­ti, kad li­cen­ci­jas iš­duo­dan­ti ins­ti­tu­ci­ja yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos odon­to­lo­gų rū­mai.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Tiek Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, tiek Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė nuo­sta­tai dėl li­cen­ci­ja­vi­mo per­da­vi­mo Vals­ty­bi­nei ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­los tar­ny­bai.

PIRMININKĖ. Pa­lai­kan­čių nei prieš mo­ty­vų no­rin­čių pa­reikš­ti nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti dėl siū­ly­mo dėl li­cen­ci­jos iš­da­vi­mo. Kas pa­lai­ko­te Sei­mo na­rių gru­pę, bal­suo­ja­te už, kas re­mia­te ko­mi­te­to po­zi­ci­ją, prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 34, prieš – 18, su­si­lai­kė 32. Sei­mo na­rių gru­pės siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta.

Taip pat dar dėl šio straips­nio 18 punk­to tu­ri­me for­mu­luo­tę vėl tos pa­čios Sei­mo na­rių gru­pės. Kas pri­sta­ty­si­te?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Čia taip pat su­si­ję su pir­mu pa­siū­ly­mu, dėl ku­rio mes jau ap­si­spren­dė­me.

PIRMININKĖ. Va­di­na­si, bal­suo­ti ne­be­rei­kia. Ar ga­li­me pri­im­ti 2 straips­nį ben­dru su­tarimu?

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ma­ty­da­ma ten­den­ci­jas bal­sa­vi­mo dėl pa­siū­ly­mo, aš siū­ly­čiau ne­be­bal­suo­ti dėl jo­kių mū­sų gru­pės teik­tų pa­siū­ly­mų, nes tur­būt re­zul­ta­tas bus pa­na­šus. Jei­gu ki­ti ko­le­gos su­tin­ka, siū­lau pri­pa­žin­ti dau­gu­mos va­lią.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bet vis tiek mes tu­ri­me dėl 2 straips­nio… Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ima­me. Taip?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Pri­im­ta. To­liau, dėl 3 straips­nio yra tik­tai Tei­sės de­par­ta­men­to.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. To­liau kar­to­ja­si ar ki­tos? At­si­ė­mė vi­sas pa­tai­sas?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). 4 straips­nio 4 da­liai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Čia M. Na­vic­kie­nės, P. Kuz­mic­kie­nės, R. Bud­ber­gy­tės ir ki­tų pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė 4 straips­nio 4 da­liai.

PIRMININKĖ. 3 straips­nį pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­nis su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. 4 straips­nis. Dėl 4 straips­nio vėl tu­ri­me Sei­mo na­rių siū­ly­mą, bet ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs. 4 straips­nį pri­ima­me su šiais siū­ly­mais. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl 5 straips­nio 1 da­lies yra Sei­mo na­rių A. Ve­ry­gos ir A. Ku­bi­lie­nės siū­ly­mas. Kas pri­sta­tys? Ger­bia­mas A. Ve­ry­ga.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Čia bu­vo… Pra­šau. Mi­nist­re, jūs pri­sta­ty­si­te ar man? Dėl ga­li­mai an­ti­kons­ti­tu­ci­nio…

A. VERYGA (LVŽSF). Taip, iš tie­sų tai bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba dėl įsi­dar­bi­ni­mo san­ty­kių. Tai tie­siog yra ati­tai­sy­mas pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tą.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Pri­ta­rė. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti vi­si ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. To­liau yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Aš at­si­pra­šau, dar yra 5 straips­nio 2 da­lies ana­lo­giš­ka dėl ga­li­mai an­ti­kons­ti­tu­ci­nio pa­žei­di­mo. Ir­gi yra ati­tai­sy­mas ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Taip pat pri­ta­rė. Ir 2 da­liai pri­ta­ria­me. Ar ga­li­me pri­im­ti 5 straips­nį? (Bal­sai sa­lė­je) Čia pri­ta­rė vi­soms: ir Tei­sės de­par­ta­men­to, ir vi­siems…

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip. Ir Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui, vi­siems pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ir Sei­mo na­rių. Vi­siems pri­ta­rė dėl 2 da­lies. Pri­ta­ria­me vi­si ben­dru su­ta­ri­mu. Ir M. Na­vic­kie­nės, ir Sei­mo na­rių gru­pės. Da­bar prie 3 da­lies susto­ja­me, taip?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). IV sky­rius.

PIRMININKĖ. Da­bar ei­si­me prie 4 da­lies. Dėl 4 da­lies taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to, ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Vėl yra Sei­mo na­rių gru­pės: M. Na­vic­kie­nės, P. Kuz­mic­kie­nės, R. Bud­ber­gy­tės, G. Vai­če­kaus­ko ir Gent­vi­lo, siū­ly­mai. Ir ko­mi­te­tas?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ne­pri­ta­rė, jei­gu čia kal­ba­me apie nau­jai siū­lo­mą IV sky­rių.

PIRMININKĖ. Ne, čia dar yra po Tei­sės de­par­ta­men­to.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Koks punk­tas? At­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. Čia 4 punk­tas, yra Tei­sės de­par­ta­men­to ir Sei­mo na­rių gru­pės. Ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Pri­ta­rė­me.

PIRMININKĖ. Pri­ta­rė­te. Ku­rių veik­la su­si­ju­si su šiuo įsta­ty­mu. Reg­la­men­tuo­ja­ma odon­to­lo­gi­jos ir bur­nos prie­žiū­ros prak­ti­kos veik­la. Tam pri­ta­rė­te. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­si? Dė­ko­ju. Dau­giau dėl 5 straips­nio ne­tu­ri­me. Ar ga­li­me vi­si ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ir pri­im­ti 5 straips­nį? Dė­ko­ju.

Dėl 6 straips­nio siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Dėl 7, 8, 9 ir 10 straips­nių taip pat nė­ra. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 11, 12 straip­snių taip pat siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 13 straips­nio yra Sei­mo na­rių: M. Na­vic­kie­nės, P. Kuz­mic­kie­nės, R. Bud­ber­gy­tės, G. Vai­če­kaus­ko ir Gent­vi­lo, siū­ly­mai. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs at­si­ė­mė­te, taip? Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ar ga­li­me pri­im­ti 13 straips­nį su ko­mi­te­to po­zi­ci­ja?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nau­jos re­dak­ci­jos 2 straips­nis dėl įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo nuo 2020 m. ge­gu­žės 1 d. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mas ir tai­ky­mas – nau­jos re­dak­ci­jos 3 straips­nis. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). 3 straips­nio 3 da­lis. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Kam jūs ne­pri­ta­rė­te?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Nes tai su­si­ję su pir­mu pa­siū­ly­mu.

PIRMININKĖ. De­ja, mes čia ne­tu­ri­me to­kio va­rian­to. Įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mas ir tai­ky­mas iki ba­lan­džio 30 die­nos Vy­riau­sy­bės… Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras pri­ima įgy­ven­di­na­muo­sius tei­sės ak­tus. (Bal­sai sa­lė­je) O 3 da­ly­je ką jūs tai­so­te?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Tuo­jau, mi­nu­tė­lę! 3 straips­nio 3 da­lis. Čia yra M. Na­vic­kie­nės, P. Kuz­mic­kie­nės, R. Bud­ber­gy­tės ir ki­tų pa­siū­ly­mas.

PIRMININKĖ. Jie at­si­ė­mė vi­sus.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). At­si­pra­šau ta­da.

PIRMININKĖ. Vis­kas. Ko­le­gos, mo­ty­vai. Dė­ko­ja­me ko­mi­te­to pir­mi­nin­kei. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai už. Kal­ba A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­to­me, kiek iš tik­rų­jų aist­rų ky­la dėl ši­to įsta­ty­mo, ir, ma­tyt, rei­kė­tų ke­le­tą ak­cen­tų su­dė­lio­ti. Iš tie­sų, man la­bai sun­kiai su­pran­ta­ma odon­to­lo­gų ben­druo­me­nės tam tik­ros da­lies bai­mė dėl ne­va nai­ki­na­mos sa­vi­val­dos at­sto­va­vi­mo ir pa­na­šiai, nes Odon­to­lo­gų rū­mai šiais pa­kei­ti­mais nė­ra nai­ki­na­mi. Ir jei­gu mes vis dėl­to kal­ba­me apie de­mo­kra­tinę vals­ty­bę, apie tą tik­rą­ją sa­vi­val­dą ir tik­rą­jį at­sto­va­vi­mą, aš ma­nau, kad yra, švel­niai ta­riant, keis­ta sa­vi­val­da, kai tu pri­va­lai pri­klau­sy­ti kaž­ko­kiai or­ga­ni­za­ci­jai. Jei­gu Odon­to­lo­gų rū­mai yra tik­rai ge­rai vei­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, ge­rai at­sto­vau­jan­ti sa­vo ben­druo­me­nei, tik­rai su­ku­rian­ti pri­dė­ti­nę ver­tę, aš ma­nau, kad jos na­riai Odon­to­lo­gų rū­muo­se iš­liks ir be pri­va­lo­mos na­rys­tės, nes iš tie­sų tas pri­va­lo­mu­mas šian­dien yra, švel­niai ta­riant, keis­tas. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad odon­to­lo­gai šian­dien yra, ma­tyt, vie­nin­te­lė to­kia svei­ka­tos sis­te­mo­je vei­kian­ti me­di­ci­ni­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti pro­fe­si­ja, ku­ri yra iš­kri­tu­si iš mū­sų li­cen­ci­ja­vi­mo sis­te­mos. Vis dėl­to kvies­čiau žiū­rė­ti į vi­są sis­te­mą – spe­cia­lis­tų li­cen­ci­ja­vi­mą, tų li­cen­ci­jų prie­žiū­rą, jų lai­ky­mą­si kaip į vie­nin­gą ele­men­tą ir dar kar­tą no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti, kad šiais spren­di­mais Odon­to­lo­gų rū­mai nė­ra nai­ki­na­mi, jiems nė­ra dėl ko nuo­gąs­tau­ti ir gąs­din­ti vi­suo­me­nę. Tie­siog vie­na iš funk­ci­jų yra per­ke­lia­ma į vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ją. Kvies­čiau pa­lai­ky­ti šiuos spren­di­mus ir bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Mi­nist­ras A. Ve­ry­ga sa­ko, kad Odon­to­lo­gų rū­mai nė­ra nai­ki­na­mai. Taip, vi­siš­kai tie­sa, ir nė vie­no tei­gi­nio aš ne­gir­dė­jau, kad Odon­to­lo­gų rū­mai yra nai­ki­na­mi. Ta­čiau Odon­to­lo­gų rū­mai yra vie­nin­te­lė pro­fe­si­nė me­di­kų sa­vi­val­da Lie­tu­vo­je, kaip ma­tė­me, ir paš­to žen­klą iš­si­lei­dę, ge­rai, svei­ki­ni­mai, ir ne­bus nai­ki­na­mi. Ta­čiau tai pro­fe­si­nei sa­vi­val­dai bu­vo ati­duo­tos vals­ty­bės de­le­guo­tos funk­ci­jos, tai yra li­cen­ci­ja­vi­mo funk­ci­jos, ir štai da­bar to­ta­li­ta­ris­ti­nė vals­tie­čių ir ža­lių­jų ir so­cial­dar­bie­čių val­džia, at­ima… (Bal­sai sa­lė­je) Taip, to­ta­li­ta­ris­ti­nė, ir tuoj pa­teik­siu dau­giau pa­vyz­džių, at­ima iš Odon­to­lo­gų rū­mų šią vals­ty­bės de­le­guo­tą funk­ci­ją, sa­ky­da­ma, kad val­džia vis­ką ge­riau pa­da­rys už biu­dže­to, tai yra už mo­kes­čių mo­kė­to­jų, pi­ni­gus. Ir pa­da­rys ge­riau, ne­gu Odon­to­lo­gų rū­mai už sa­vo pi­ni­gus tai pa­da­ry­da­vo.

Svars­ty­mo sta­di­jo­je kal­bė­da­mas iš tri­bū­nos taip pu­siau juo­kau­da­mas sa­kiau, o kaip jūs žiū­rė­tu­mė­te, jei­gu Ad­vo­ka­tų rū­mai ne­tek­tų ar­ba iš jų bū­tų at­ima­mos funk­ci­jos? Ko­kie Ant­sto­lių rū­mai ar No­ta­rų rū­mai? Pa­si­ro­do, ma­no juo­ka­vi­mas at­ve­da prie pa­sek­mių. Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras jau tei­kia įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad Odon­to­lo­gų, at­si­pra­šau, No­ta­rų, Ad­vo­ka­tų ir Ant­sto­lių rū­muo­se tu­ri bū­ti vi­suo­me­nės at­sto­vai, ku­riuos pa­siū­lys Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja. Štai čia ir yra to­ta­li­ta­riz­mas, kad pro­fe­si­nė sa­vi­val­da ga­li iš­si­rink­ti, ga­li eg­zis­tuo­ti, mes jums lei­džia­me eg­zis­tuo­ti, bet įki­ši­me sa­vo at­sto­vus, tai yra vi­suo­me­nės at­sto­vus, ku­riuos pa­siū­lys šiuo at­ve­ju Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Štai kaip jūs el­gia­tės su pro­fe­si­nė­mis sa­vi­val­do­mis, kaip jūs vyk­do­te va­di­na­mą­jį sa­vo pa­čių gar­siai iš­rek­la­muo­tą so­cia­li­nį dia­lo­gą su in­te­re­sų gru­pė­mis. Jūs nu­si­pjau­na­te į in­te­re­sų gru­pes ir ki­ša­tės vi­sur kaip rim­ta po­stko­mu­nis­ti­nė to­ta­li­ta­ri­nė val­džia.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš tik­rai no­rė­čiau pa­lai­ky­ti šias įsta­ty­mo nuo­sta­tas. Jo­kiu bū­du ne­ga­lė­tų nė vie­na sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­ja bū­ti pri­va­lo­ma ir ne­tu­rė­tų bū­ti de­le­guo­tos vals­ty­bės funk­ci­jos. Tik­rai pri­ta­riu mi­nist­ro nuo­mo­nei, jei­gu ta ins­ti­tu­ci­ja, sa­vi­val­da, pro­fe­si­nė sa­vi­val­da veik­tų efek­ty­viai, ma­nau, kad vi­sos or­ga­ni­za­ci­jos, vi­si na­riai pri­klau­sy­tų tai or­ga­ni­za­ci­jai. Aš jau sa­kiau, kad fak­tiš­kai ši de­le­guo­ta funk­ci­ja dėl li­cen­ci­jos iš­da­vimo ar­ba li­cen­ci­ja­vi­mo… tik­rai ja šiuo me­tu pik­tnau­džiau­ja­ma. Te­ko su­si­tik­ti ne su vie­nu odon­to­lo­gu, ku­rie bai­gę moks­lus už­sie­ny­je, dau­ge­lį me­tų dir­bo už­sie­ny­je, Šve­di­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, odon­to­lo­gais ir at­va­žia­vę į Lie­tu­vą dar dirb­ti dar­bo ne­ga­li. Be abe­jo­nės, jie pri­va­lė­jo su­si­mo­kė­ti da­bar­ti­nei aso­cia­ci­jai ir su­si­mo­kė­ję tuos pi­ni­gė­lius ga­vo tas li­cen­ci­jas. Jo­kių ten kur­sų. Ga­lė­jo lan­ky­ti, ga­lė­jo ne­lan­ky­ti, svar­biau­sia – ga­vo pi­ni­gų su­mą. Ir ne vie­ną to­kį me­di­ką pa­žįs­tu. Tai tik­rai ne­pri­im­ti­na de­mo­kra­tinėje vals­ty­bė­je, kad tik už pi­ni­gus bū­tų iš­duo­da­mos li­cen­ci­jos. Aš ma­nau, kad tik­rai ne­rei­kia gąs­din­tis. Šios funk­ci­jos yra vals­ty­bės de­le­guo­tos ir vals­ty­bė tas funk­ci­jas su­si­grą­ži­na. Aš ma­nau, la­bai tei­sin­gas žings­nis ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, kad ir ant­sto­lių, taip pat ir no­ta­rų aso­cia­ci­jo­se tu­rė­tų bū­ti vi­suo­me­nės at­sto­vų, nes tik­rai ant­sto­liai gy­ve­na iš są­skai­tos tų žmo­nių, ku­rie gal­būt ne­su­mo­ka mo­kes­čių, ne­ga­li su­mo­kė­ti mo­kes­čių, ir ma­nau, kad ten to­kio tei­sin­gu­mo ir de­mo­kra­tijos bū­tų dau­giau. To­dėl aš pra­šau pa­lai­ky­ti ši­tą įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas. Nė­ra. Tuo­met kal­ba A. Ma­zu­ro­nis už.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties ir­gi no­rė­čiau pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir šiek tiek pa­prieš­ta­rau­ti E. Gent­vi­lui, ku­ris čia kaip sek­ti­ną pa­vyz­dį ar­ba kaip pa­vyz­dį pro­fe­si­nių są­jun­gų pa­mi­nė­jo Ant­sto­lių rū­mus ar No­ta­rų rū­mus. Ger­bia­mi ko­le­gos, odon­to­lo­gų veik­la ir ant­sto­lių ar no­ta­rų veik­la yra vi­siš­kai skir­tin­ga sa­vo pri­gim­ti­mi. No­ta­rams ar ant­sto­liams la­bai aiš­kią funk­ci­ją de­le­guo­ja vals­ty­bė. No­ta­rams ar ant­stoliams įkai­nius re­gu­liuo­ja vals­ty­bė. Na­tū­ra­lu, kad vals­ty­bė tu­ri ir to­liau re­gu­liuo­ti kaž­ko­kiu bū­du, su­teik­ti tiems rū­mams tam tik­ras funk­ci­jas. Tuo tar­pu odon­to­lo­gai… Čia po­nas E. Gent­vi­las sa­vo kal­bo­je svars­ty­mo me­tu pa­ly­gi­no jų pro­fe­si­nę są­jun­gą su Ar­chi­tek­tų rū­mais, tai aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kas at­si­ti­ko Ar­chi­tek­tų rū­muo­se, kai pra­ei­tos ka­den­ci­jos Sei­mas pri­ėmė pri­va­lo­mą na­rys­tę. Ar­chi­tek­tų rū­mai įkai­nius pa­kė­lė dvi­gu­bai vi­siems ar­chi­tek­tams, at­skai­to­my­bės nu­lis, Ar­chi­tek­tų rū­mai, tu­rė­da­mi vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­ją, tai yra ates­ta­vi­mo funk­ci­ją ir re­gio­ni­nes ar­chi­tek­tų ta­ry­bas, iš prin­ci­po pa­si­da­rė įran­kiu su­si­do­ro­ti su kon­ku­ren­tais. Ar­chi­tek­tų rū­mai re­gu­liuo­ja įkai­nius, pa­gal ku­riuos ar­chi­tek­tai ga­li da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se ir pa­na­šiai. To­dėl aš la­bai džiau­giuo­si ši­ta Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va pa­im­ti vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­ją iš Odon­to­lo­gų rū­mų ir pa­na­šių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios, kaip Pet­ras mi­nė­jo, la­bai daž­nu at­ve­ju tam­pa tik to­kiu biu­ro­kratiniu bar­je­ru ar­ba pi­ni­gų rin­ki­mo bar­je­ru tam, kad gau­tum kaž­ko­kį pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją grin­džian­tį do­ku­men­tą. La­bai ti­kė­čiau­si, kad pa­na­šia lo­gi­ka ar pa­na­šia se­ka pa­seks ir ap­lin­kos mi­nist­ras, nes į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­ei­na vi­siš­kai prie­šin­gi pa­siū­ly­mai. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja re­gist­ra­vo pa­siū­ly­mą vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jas iš Sta­ty­bos mi­nis­te­ri­jos pa­im­ti ir per­duo­ti pri­va­tiems ūkio sub­jek­tams, tai yra rin­ko­je vei­kian­tiems eks­per­tams ir pa­na­šiai. Aš la­bai ti­kiuo­si, pri­tar­da­mas šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, kad mi­nist­ras per­duos šią to­kią sis­te­mi­nę vi­zi­ją per Vy­riau­sy­bės po­sė­džius sa­vo ki­tiems ko­le­goms, o ypač ap­lin­kos mi­nist­rui, nes jo mi­nis­te­ri­jos tei­kia­mi pro­jek­tai kar­di­na­liai ker­ta­si su to­kia sis­te­mi­ne vi­zi­ja, ku­rią da­bar ban­do­ma įgy­ven­din­ti.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia ne šiaip įsta­ty­mo pro­jek­tas, bet tra­jek­to­ri­ja. Vy­riau­sy­bė sa­vo pro­gra­mo­je daug kal­bė­jo apie pa­si­ti­kė­ji­mą ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, pro­fe­si­niais sek­to­riais, gil­di­jo­mis, luo­mais, ku­riems per­duo­da da­lį at­sa­ko­my­bės.

Ger­bia­mo­jo A. Ma­zu­ro­nio kri­ti­ka Ar­chi­tek­tų rū­mų at­žvil­giu yra pa­vyz­di­nė, nes Ar­chi­tek­tų rū­mai pa­sa­kė: ne­ga­li­ma re­kla­mi­nių kur­sų, čer­pių den­gė­jų kur­sų, čer­pių kaž­ko­kių pro­duk­tų pri­sta­ty­mo įskai­ty­ti kaip kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­sų ir kur­sai tu­ri kaž­kiek kai­nuo­ti. O ne taip, kad re­kla­mos kaž­ko­kie už­sa­ko­vai pa­va­di­na, kad tai kur­sai, ir pa­ra­šo di­plo­mą ar­chi­tek­tui, kad jis pa­kė­lė kva­li­fi­ka­ci­ją. Bū­tent Ar­chi­tek­tų rū­mai pa­sa­kė, ger­bia­mas An­driau, jums pa­žįs­ta­miems as­me­nims, kad ne­ga­li­ma da­ry­ti far­so iš kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo. O šiaip ši­ta ten­den­ci­ja, kai at­ima­mos funk­ci­jos iš ne­vy­riau­sy­bi­nio sek­to­riaus, yra įsi­bė­gė­jan­ti. Žiū­rė­ki­te, pri­va­čioms mo­kyk­loms ir dar­že­liams jau pa­gal pa­nau­dos su­tar­tis ne­be­su­teik­si­me pa­tal­pų.

Sa­vi­val­dy­bės nu­trau­kia pa­nau­dos su­tar­tis ir rei­ka­lau­ja mo­kė­ti nuo­mos mo­kes­čius pri­va­čioms mo­kyk­loms – ir ka­ta­li­kiš­koms, ir pri­va­čioms. Sta­ty­bi­nin­kų aso­cia­ci­ja iš­vys­tė at­ski­rą sta­ty­bi­nin­ko kor­te­lę, ir mes, užuot su­kū­rę sis­te­mą, ku­ri iš tik­rų­jų ap­sau­go­tų mus nuo in­te­re­sų kon­flik­tų, ku­ria­me at­ski­rą kor­te­lę, ku­rią per­im­si­me pa­tys kaip vals­ty­bė, iš­lei­si­me pu­sę mi­li­jo­no eu­rų. Ne­aiš­ku, ka­da ji pra­dės veik­ti.

Pa­si­ti­kė­ji­mas ne­vy­riau­sy­bi­niu sek­to­riu­mi ši­tai Vy­riau­sy­bei ir jū­sų dau­gu­mai nė­ra bū­din­gas. Ir tai, ką jūs de­kla­ra­vo­te Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je, nė­ra įgy­ven­di­na­ma. At­virkš­čiai, at­ima­mos tei­sės iš ne­vy­riau­sy­bi­nio sek­to­riaus, pro­fe­sio­na­lų su­kur­tų pro­fe­si­nių sa­vi­val­dų, ir tai tu­ri su­sto­ti. Kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti ši­to pro­jek­to.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi bu­vo du kal­bė­ję už, tai da­bar pa­ei­liui du kal­bės prieš. V. Ba­kas. De­ja, nė­ra. Tuo­met M. Na­vic­kie­nė. Pra­šom.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš lai­kau­si prin­ci­po, kad kol ne­su­ge­do, ne­rei­kia tai­sy­ti. Jei­gu jau vals­ty­bė prieš kaž­kiek me­tų pri­ėmė spren­di­mą, kad ši­tą funk­ci­ją kva­li­fi­kuo­tai ga­li at­lik­ti odon­to­lo­gų sa­vi­val­da… Ne­tu­rė­da­mi ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, ko­dėl jie tai da­ro blo­gai, ži­no­da­mi, kad į tai yra in­ves­tuo­tos ir Odon­to­lo­gų rū­mų lė­šos, kad pa­tys odon­to­lo­gai, ku­rie krei­pė­si ne tik į mus, bet ir į vi­sus jus, iš­sa­ko sa­vo ar­gu­men­tus, ir ne po vie­ną, ir aso­cia­ci­jo­mis, pra­šy­da­mi ne­da­ry­ti to­kių sku­bo­tų spren­di­mų, pa­tai­sas ir pa­siū­ly­mus mes tei­kia­me pra­šy­da­mi at­si­žvelg­ti į tai, kad Odon­to­lo­gų rū­mai li­cen­ci­ja­vi­mą at­lie­ka drau­ge su vals­ty­be kva­li­fi­kuo­tai. Tai kai­nuos vals­ty­bei ir pa­pil­do­mų re­sur­sų, rei­kės ir pa­pil­do­mų kom­pe­ten­ci­jų, kai mes tik­rai ne­ži­no­me, ar tų kom­pe­ten­ci­jų už­teks, ar jų tu­rė­si­me, ar ga­lė­si­me, ar ge­bėsi­me, pri­ėmus stai­ga ši­tą pa­kei­ti­mą, už­tik­rin­ti li­cen­ci­jų iš­da­vi­mo ko­ky­bę ir pa­ties pro­ce­so skaid­ru­mą. To­dėl aš ra­gi­nu ne­pa­lai­ky­ti ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to ir pa­lik­ti li­cen­ci­ja­vi­mo kom­pe­ten­ci­ją sa­vi­val­dai, ku­ri vei­kia pa­kan­ka­mai ge­rai.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – A. Ku­bi­lie­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma Mo­ni­ka, rei­kia tik­rai ge­rai pa­gal­vo­ti, ar ne­su­ge­do, kaip jūs pa­mi­nė­jo­te, ši sa­vi­val­da. Mes tu­ri­me 2014 ir 2018 me­tų Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos in­for­ma­ci­ją. Leis­ki­te man pa­skai­ty­ti ke­le­tą min­čių iš jos. Ne­ap­skai­to­ma ne­ma­ža da­lis pa­ja­mų, ne­iš­duo­da­mi pa­ja­mų ga­vi­mo do­ku­men­tai už at­lik­tas pa­slau­gas, ne­pa­grįs­tai nau­do­ja­ma­si Pel­no įsta­ty­mo nu­sta­ty­to­mis leng­va­to­mis, da­ro­mi įvai­rūs bu­hal­te­ri­niai ap­skai­tos pa­žei­di­mai.

2018 me­tais 172 ju­ri­di­niai as­me­nys, ne­tu­rė­da­mi ga­lio­jan­čių li­cen­ci­jų, ne­tei­sė­tai vyk­dė odon­to­lo­gi­nę veik­lą. Prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos yra Pa­cien­tų svei­ka­tai pa­da­ry­tos ža­los nu­sta­ty­mo ko­mi­si­ja. 2016–2017 me­tais ji nag­ri­nė­jo skun­dus ir fak­tiš­kai kas penk­tas skun­das yra su­si­jęs su odon­to­lo­gi­ja. Mes tu­ri­me ne vie­ną teis­mi­nį gin­čą, kai gy­dy­to­jai odon­to­lo­gai pri­pa­žįs­ta sa­vo klai­dą, ta­čiau, įsi­ki­šus Odon­to­lo­gų rū­mams, jie pa­kei­čia sa­vo nuo­mo­nę. Tai­gi mes šian­dien kal­ba­me dau­giau ne apie kai­ną, ne apie pa­slau­gų įkai­nį, mes šian­dien kal­ba­me apie pa­cien­tų sau­gą ir pa­slau­gos ko­ky­bę.

Dar vie­nas niu­an­sas, ku­riuo ma­ni­pu­liuo­ja Odon­to­lo­gų rū­mai, tai jie skel­bia, kad rei­kės 18 nau­jų eta­tų ir 225 tūkst. me­tams. Tai yra aki­vaiz­di ne­tie­sa. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja yra su­skai­čia­vu­si, kad me­tams rei­kės 47 tūkst. ir dvie­jų eta­tų. Jau ir da­bar, ir šian­dien ši­ta funk­ci­ja yra dub­liuo­ja­ma su Ak­re­di­ta­vi­mo tar­ny­ba, tik ne­vi­siš­kai. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­rai kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vai prieš – E. Zin­ge­ris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Mie­li bi­čiu­liai, aš da­ly­vau­ju tur­būt tre­čią sy­kį per pas­ta­ruo­sius de­šimt me­tų tuo­se ant­puo­liuo­se ar­ba at­rė­mi­muo­se ant­puo­lių prieš Odon­to­lo­gų rū­mus ir vi­są jų ir li­cen­ci­jų iš­da­vi­mo tvar­ką, ir kon­tro­lę, ir ban­dy­mą juos vi­sus su­kom­pro­mi­tuo­ti.

Ge­riau bū­tu­me pa­gal­vo­ję, kaip bent iš da­lies kom­pen­suo­ti žmo­nėms, ku­rie ne­ga­li su­mo­kė­ti už odon­to­lo­gų pa­slau­gas dėl ga­na di­de­lių kai­nų. Tai ne­su­si­ję su Odon­to­lo­gų rū­mais – tai su­si­ję su mū­sų svei­ka­tos po­li­ti­ka. O šiaip aš esu, ka­dan­gi už­vers­tas, kaip ir jūs, laiš­kais iš odon­to­lo­gų, iš vi­sos jų vi­suo­me­nės, aš vis dėl­to gal­vo­čiau, kad rei­kė­tų šį kar­tą ne­pa­rem­ti ši­to siū­ly­mo ir bal­suo­ti už sa­vi­val­dy­bė­se esan­čią tvar­ką iš­duo­dant li­cen­ci­jas. Vis dėl­to rei­kė­tų pa­rem­ti jų au­to­no­mi­ją. Aš siū­ly­čiau bal­suo­ti prieš. Ačiū jums.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šom bal­suo­ti dėl Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

De­ja, ko­le­gos, už­si­re­gist­ra­vo tik 69 Sei­mo na­riai. Ati­de­da­me bal­sa­vi­mą dėl pri­ėmi­mo. Taip pat ly­di­muo­sius. (Bal­sas sa­lė­je: „Dėl ve­di­mo tvar­kos!“) Taip pat ly­di­muo­sius bai­giant pa­gal dar­bo­tvarkę 2-7.5 klau­si­mu.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui, ger­bia­ma pra­ne­šė­ja. Ka­dan­gi bu­vo pa­mi­nė­ta ma­no pa­var­dė, ko­le­gai Gent­vi­lui no­rė­čiau at­sa­ky­ti, kad aš sa­vo pa­si­sa­ky­me kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­sų ne­mi­nė­jau kal­bė­da­mas apie Ar­chi­tek­tų rū­mus, bet tai, ką aš mi­nė­jau, yra tai, kad jū­sų pro­te­guo­ja­mi Ar­chi­tek­tų rū­mai yra įstei­gę re­gio­ni­nes ar­chi­tek­tų ta­ry­bas, ku­rio­se vei­kia rin­ko­se vei­kian­tys ar­chi­tek­tai. Jie da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se, o pra­lai­mė­ję pas­kui per tas re­gio­ni­nes ar­chi­tek­tų ta­ry­bas stab­do pro­jek­tus, ku­riuos jie pra­lo­šia. Tai yra įtei­sin­ta ko­rup­ci­nė sche­ma, ku­rią jūs ži­no­te ir jūs ne­da­ro­te nie­ko, bū­da­mas ket­ve­rius me­tus Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te, kad tą sche­mą pa­keis­tu­mė­te. Taip, ir su Pro­ku­ra­tū­ros rū­mais bū­tent taip ir at­si­ti­ko. Su pla­nuo­ja­mu teis­mų pa­sta­tu prie Pro­ku­ra­tū­ros. Jūs šiek tiek pa­si­do­mė­ki­te ir su­pra­si­te, apie ką aš kal­bu. Aš kal­bu apie ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas to­je sis­te­mo­je, o jų ten yra tik­rai la­bai daug. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ir per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – P. Urb­šys. Pra­šom. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Čia dėl ve­di­mo tvar­kos. Ger­bia­mi val­dan­tie­ji, ypač Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­ja, jau ke­lin­tą kar­tą yra bal­suo­ja­ma dėl įsta­ty­mo pri­ėmi­mo ir ne­už­ten­ka bal­sų. Čia yra tie­sio­gi­nė jū­sų at­sa­ko­my­bė. Aš su­pran­tu, kad jū­sų ly­de­ris šven­čia gim­ta­die­nį, bet tai ne­reiš­kia, kad jūs vi­si pra­dė­tu­mė­te da­bar švęs­ti, nes ta­da kam su­da­ri­nė­ti to­kią dar­bo­tvarkę, kam gai­šin­ti vie­nam ki­tą? Jei­gu yra pri­ėmi­mų, tai gal su­kel­ki­me juos pir­mo­je pu­sė­je, o ant­ro­je pu­sė­je ne­da­ro­me to te­at­ro?

PIRMININKĖ. Vi­sos re­pli­kos pa­sa­ky­tos. Ar dar J. Ja­ru­tis? Pra­šom. (Bal­sai sa­lė­je) Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Po­vi­lai, kad pri­me­na­te mums mū­sų pa­rei­gas, bet aš ma­nau, kad vi­so Sei­mo, vi­so par­la­men­to pa­rei­ga da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me pri­imant spren­di­mus. De­ja, kai ku­rie mū­sų ko­le­gos už­si­i­ma tam tik­ru sa­bo­ta­žu ir ne­da­ly­vau­ja bal­sa­vi­muo­se. Dėl to tik ten­ka ap­gai­les­tau­ti.

PIRMININKĖ. Ke­liau­ja­me to­liau. (Bal­sai sa­lė­je)

 

16.09 val.

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mo Nr. XII-717 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3623(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, ima­mės Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3623(3). Kvie­čiu G. Bu­ro­kie­nę, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę, į tri­bū­ną.

Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Nie­ko ne­tu­ri­me. Ir to­liau ei­na se­no­jo straips­nio 1 straips­nis, tai yra dėl se­no­jo įsta­ty­mo 1 straips­nio nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ga­li­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dėl 2 straips­nio siū­ly­mų, pa­tai­sų nė­ra. Pri­ima­me.

II sky­riaus 3 straips­nis. Taip pat nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 4, 5 straips­niai. Nė­ra.

Ir dėl se­no­jo įsta­ty­mo 6 straips­nio 6 da­lies yra Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mai, pa­sta­ba.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Pa­sta­ba.

PIRMININKĖ. Ir ko­mi­te­tas yra ne­pri…

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip, ne­pri­ta­ręs, ka­dan­gi tiek ben­druo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos yra ir ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, to­dėl Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mas lai­ko­mas ben­druo­ju įsta­ty­mu ir ji­sai vir­šuo­ja, sa­ky­kim, tą Ben­druo­me­nių įsta­ty­mą. Dėl to čia yra pa­siū­ly­mas, kad ma­žo­se sa­vi­val­dy­bė­se, iki 100 tūkst. gy­ven­to­jų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos ir ben­druo­me­ni­nės ta­ry­bos ga­lė­tų bū­ti vie­nas or­ga­nas.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai ir pri­im­ti 6 straips­nį? Dė­ko­ju.

Dėl III sky­riaus 7 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ir ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs jai.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip, pri­ta­ria­me.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­im­ti 7 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Dėl 8 straips­nio nė­ra siū­ly­mų. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 9 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to vie­nas siū­ly­mas.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Mes iš da­lies pri­ta­rė­me ir pa­tiks­li­no­me, nes ten bu­vo ne­tiks­lu­mas, ku­ri gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lis ati­teks į tą fon­dą, mes pa­tiks­li­na­me, ku­ri da­lis pa­teks, kad ne­kil­tų ne­aiš­ku­mų.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Ir yra dar vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Mes ne­pri­ta­rė­me. Čia fak­tiš­kai to­kia pa­ti pa­sta­ba, kaip bu­vo pa­čio­je pra­džio­je dėl ben­druo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju. Ir ta­da ga­li­me pri­im­ti vi­są 9 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Dėl 10 straips­nio nė­ra siū­ly­mų. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Dėl 11 straips­nio nė­ra. Dėl 12 straips­nio taip pat nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti juos ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­ta. Da­bar grįž­ta­me prie nau­jos re­dak­ci­jos 2 straips­nio ir yra jū­sų pa­čios.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip, yra pa­siū­ly­mas dėl įgy­ven­di­ni­mo da­tos. Aš siū­lau nu­kel­ti į 2020 m. ko­vo 1 d. Ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Sei­mo na­rės siū­ly­mui? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ir dar yra…

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dėl 4 da­lies, tai yra…

PIRMININKĖ. Dėl 2 da­lies.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip, yra ly­giai taip pat. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria, kad nu­kė­lus įgy­ven­di­ni­mą vi­si po­įsta­ty­mi­niai tei­sės ak­tai bū­tų pa­reng­ti iki ki­tų me­tų va­sa­rio 29 die­nos.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai ir pri­im­ti 2 straips­nį ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Pri­im­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo. Už kal­ba A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų iš tie­sų tu­ri­me tik­rai daug. Jų skai­čius tu­ri ten­den­ci­ją aug­ti. Jų veik­la įvai­ria­ly­pė. Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, iš­reikš­da­mos ir per­teik­da­mos ati­tin­ka­mų gy­ve­ni­mo sri­čių in­te­re­sus, pa­de­da mums for­muo­ti kryp­tin­gą vals­ty­bės po­li­ti­ką, pa­de­da ne­su­klys­ti pri­imant ati­tin­ka­mus spren­di­mus, ta­čiau su­pran­ta­ma, kad jų veik­la tu­ri bū­ti aiš­kiau reg­la­men­tuo­ta, su­ba­lan­suo­ta ir vi­siems vie­no­dai su­pran­ta­ma, tu­ri bū­ti aiš­kiai reg­la­men­tuo­tas jų fi­nan­sa­vi­mo prin­ci­pas, aiš­kiai api­brėž­tas skė­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų sta­tu­sas ir ki­ti su jų veik­la su­si­ję as­pek­tai. Tai­gi nau­ja­sis reg­la­men­ta­vi­mas, ku­ris pa­tei­kia­mas nau­jo­je Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­to re­dak­ci­jo­je, sie­kia aiš­kiau, kon­kre­čiau, su­pran­ta­miau at­sa­ky­ti į šiuos klau­si­mus ir iš­veng­ti dvi­pras­my­bių, su ku­rio­mis su­si­du­ria­me šiuo me­tu. Ne­abe­jo­ju, kad jei­gu nau­jo­ji įsta­ty­mo re­dak­ci­ja ir ne­pa­jėgs to­bu­lai iš­spręs­ti vie­nos ar ki­tos pro­ble­mos, tai ne­abe­jo­ti­nai bus to­bu­les­nė už da­bar ga­lio­jan­čią. Nuo­šir­džiai no­ri­si pa­dė­ko­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai, mi­nist­rui L. Ku­ku­rai­čiui, po­niai G. Bu­ro­kie­nei už ini­cia­ty­vą at­nau­jin­ti ir pa­to­bu­lin­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­los reg­la­men­ta­vi­mą. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – kal­ba I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad bu­vau nu­si­tei­ku­si bal­suo­ti už įsta­ty­mą, bet kai da­bar ma­tau, kas at­si­ti­ko su įsta­ty­mo 9 straips­niu, la­bai sun­kiai ga­liu pri­tar­ti. Man at­ro­do, kad lū­kes­čiai, ku­riuos tu­ri ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, bus ga­na stip­riai nu­vil­ti to­dėl, kad, skir­tin­gai nuo prieš tai bu­vu­sios nuo­sta­tos, gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lis, ku­ri nė­ra pa­ski­ria­ma pel­no ne­sie­kian­čioms or­ga­ni­za­ci­joms, ver­ti­na­ma tik­tai ta, ku­ri lie­ka vals­ty­bės biu­dže­te. O tai yra ma­žo­ji gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lis, nes di­džio­ji da­lis ati­ten­ka sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams. Tie­siog tik­rai la­bai la­bai keis­ta nuo­sta­ta, su­siau­ri­nan­ti iš es­mės fi­nan­si­nius šal­ti­nius, į ku­riuos ga­lės pre­ten­duo­ti ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. To­dėl prieš ne­bal­suo­siu, bet su­si­lai­ky­siu, nes ne­su tik­ra, ar ko­mi­te­tas tie­siog ne­su­pra­to, ką no­ri pa­tai­sy­ti, ar są­mo­nin­gai pas­ku­ti­nę mi­nu­tę žen­kliai su­ma­ži­no ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ga­li­mą gau­ti pa­ra­mą.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai, gal ir nė­ra vi­siš­kai to­bu­las šis įsta­ty­mo pro­jek­tas, bet ką pa­vy­ko pa­da­ry­ti… Nes iš tik­rų­jų yra no­ras vi­sa­da dar la­biau biu­ro­kratizuoti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­rą. Aš bu­vau nu­ste­bęs, kad tam tik­rą biu­ro­kratizavimo stip­ri­ni­mą no­rė­jo ini­ci­juo­ti ne kas ki­tas, o ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, ku­rie šian­dien, šiaip ar taip, tu­ri įta­kos pri­ima­miems spen­di­mams ir tu­ri tam tik­rą ga­li­my­bę gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš pro­jek­ta­vi­mo. Ma­tė­si ten­den­ci­ja iš­kel­ti tam tik­ras biu­ro­kratines kar­te­les, kad ki­tos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos tų kar­te­lių ne­ga­lė­tų per­ženg­ti, su­tei­kiant re­gist­rui vos ne vy­riau­sio­jo re­vi­zo­riaus sta­tu­są, o jis tu­rė­jo nu­spręs­ti, ku­rios yra ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios nė­ra. Vis dėl­to pa­vy­ko tą da­ly­ką su­sis­te­min­ti ir ap­sau­go­ti nuo to­kio nei­gia­mo po­vei­kio.

Man at­ro­do, kad vis vien yra svei­kin­ti­na tai, kad ban­do­ma ei­ti į stip­ri­ni­mą ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, su­vo­kiant tai, kad tam iš­gir­tam so­cia­li­niam dia­lo­gui rei­ka­lin­gi ly­gia­ver­čiai sub­jek­tai. Tai šiuo at­ve­ju tas įsta­ty­mas vis dėl­to skir­tas ne­ sil­pnin­ti, o stip­rin­ti ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas.

PIRMININKĖ. Pas­ku­ti­nio­ji mo­ty­vus už iš­sa­kys G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šom.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­si­džiaug­ti, kad tre­jus me­tus ši­tas įsta­ty­mas bu­vo de­ri­na­mas, ir no­riu pa­sa­ky­ti, kad, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės stip­ri­ni­mas yra la­bai svar­bus de­mo­kra­tijos pa­grin­das. Iki šiol Lie­tu­vo­je ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos tik­rai ne­bu­vo stip­ri­na­mos, joms ne­bu­vo skir­ta at­ski­ro fon­do, nuo šiol jis at­si­ras, kas, ma­nau, pri­si­dės prie jų ins­ti­tu­ci­nių ge­bė­ji­mų stip­ri­ni­mo.

Tie ge­bė­ji­mai tu­ri tik­rai di­de­lį pa­grin­dą stip­rė­ti, ka­dan­gi jau iš Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių pa­tir­ties ži­no­me, kad tai, ką pe­ri­ma ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos – vie­šą­sias pa­slau­gas ir ki­tas pa­slau­gas, so­cia­li­nio ver­slo pa­slau­gas, at­lie­ka­ma daug ge­riau ir daug pi­giau, įtrau­kiant žmo­nes, ku­rie sa­vo pa­tir­ti­mi, sa­vo ži­nio­mis stip­ri­na or­ga­ni­za­ci­jų veik­lą.

 No­rė­čiau tie­siog po­niai In­gri­dai pa­sa­ky­ti, kad mes la­bai il­gai svars­tė­me ir dėl fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių. Ir da­bar yra api­brėž­ta taip, kad yra nu­sta­ty­tas dy­dis iš da­lies, ku­ris bus gau­na­mas iš pa­skir­tos da­lies, o pi­ni­gai at­eis iš ne­pa­skir­tos da­lies ir nie­kas nuo to ne­nu­ken­tės, aš ma­nau. Taip, yra no­ras di­dė­ti, to­dėl pa­lie­ka­ma ga­li­my­bių, kad taip pat ir mi­nis­te­ri­ja ga­lės pri­si­dė­ti sa­vo asig­na­vi­mais prie fon­do. Ma­nau, kad ma­žais žings­ne­liais, bet rei­kia ju­dė­ti į prie­kį.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau bal­suo­ti dėl Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mo… At­si­pra­šau, dar J. Džiu­ge­lis – prieš. Pra­šom.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū, kad pa­ste­bė­jo­te. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos yra vi­suo­me­nės ai­das. Į Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pro­gra­mą bu­vo įra­šy­ta to­kia nuo­sta­ta, kad ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos bus stip­ri­na­mos. Ma­ža to, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų fon­das tu­rė­jo bū­ti su­kur­tas. Ta­čiau nė­ra šiuo me­tu fon­do, o pro­jek­te, ku­ris da­bar pri­ima­mas, kal­ba­ma apie ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų stip­ri­ni­mą la­bai la­bai mi­ni­ma­liai. To­dėl aki­vaiz­du, kad jūs ma­ni­pu­liuo­ja­te to­mis są­vo­ko­mis, kad jūs no­ri­te stip­rin­ti ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, ta­čiau ne­pa­da­ro­te tų na­mų dar­bų, ku­riuos kaž­ka­da mes drau­ge su ju­mis bu­vo­me pa­ža­dė­ję pa­da­ry­ti. Aš taip pat ma­tau ma­žą ir per ma­žą ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ska­ti­ni­mą veik­ti vi­suo­me­nės la­bui, to­dėl šia­me eta­pe taip pat su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKĖ. S. Gent­vi­las – už.

S. GENTVILAS (LSF). Vi­siš­kai trum­pai. Iš tik­rų­jų Sei­me jau daug me­tų vei­kia tarp­par­ti­nė ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros ir pa­lai­ky­mo gru­pė. Pro­jek­tas ir ini­cia­ty­vos at­ėjo iš tik­rų­jų ne iš par­la­men­to, bet iš Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų in­for­ma­ci­jos cen­tro, iš ger­bia­mo M. Žal­taus­ko, ku­ris šian­dien ta­po VTEK’o na­riu, ki­tų jau­ni­mo ir ki­tų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Tai­gi au­to­rys­tė yra jų.

Dėl ko pri­ta­riu ger­bia­mai In­gri­dai ir Jus­tui? Tai yra fi­nan­sa­vi­mo ne­už­tik­ri­ni­mas vi­sų pir­ma ad­vo­ka­ci­ja už­si­i­man­čioms ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios da­ro mil­ži­niš­ką dar­bą žmo­gaus tei­sių sri­ty­je, tei­sė­kū­ros sri­ty­je ir ne­bū­ti­nai yra gau­sios na­rių, bet jų pa­ra­ma yra kri­ti­nė, kad iš­si­vys­ty­tų tre­čia­sis sek­to­rius Lie­tu­vo­je. Tas nė­ra už­tik­rin­ta, bet pats pro­jek­tas yra ge­ras žings­nis į prie­kį, to­dėl kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti dėl Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plė­t­ros įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 20. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3623(3) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3624(2). (Bal­sas sa­lė­je) Dar yra re­pli­kų po bal­sa­vi­mo, at­si­pra­šau. I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šom per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma Guo­da, aš gal­būt šian­dien la­bai ne­aiš­kiai kal­bu, nes tik­rai jau čia kar­tais se­ka­si sun­kiai aiš­kiai kal­bė­ti, bet jū­sų įra­šy­ti ke­li žo­džiai „vals­ty­bės biu­dže­te lie­kan­čios da­lies“ ma­ži­na pa­ra­mą, ku­ri ga­li bū­ti skir­ta šiam fon­dui, maž­daug tris kar­tus nuo to, kas bu­vo prieš tai bu­vu­sio­je re­dak­ci­jo­je, ir tai yra la­bai svar­bus da­ly­kas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė G. Bu­ro­kie­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). La­bai ačiū, In­gri­da, už pa­sta­bas. Bū­tų ge­riau bu­vę, jei jos bū­tų bu­vu­sios lai­ku ir vie­to­je.

O Jus­tui no­rė­čiau at­sa­ky­ti: mes at­ėjo­me, mes da­ro­me, o ką jūs pa­da­rė­te? Ačiū.

PIRMININKĖ. Ke­liau­ja­me to­lyn.

 

16.24 val.

Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1969 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3624(2) (pri­ėmi­mas)

 

Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3624(2). G. Bu­ro­kie­nė jau tri­bū­no­je. Tu­ri­me vi­so la­bo įsta­ty­mo du straips­nius. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip, mes jai pri­ta­rė­me iš da­lies ir pa­tai­sė­me, kad ne­sie­kian­čio… ir ta­da bu­vo pa­teik­ta ma­no pa­tai­sa, kad ne­rei­kė­tų pa­čioms įro­di­nė­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų sta­tu­so, tie­siog ku­rios yra ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė jū­sų siū­ly­mui.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja­te pa­reikš­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me 1 straips­nį pri­im­ti? Dė­ko­ju. 2 straips­nis. Siū­ly­mų nė­ra ir įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų ki­tų me­tų bir­že­lio 1 die­ną. Ar ga­li­me pri­im­ti 2 straips­nį? Dė­ko­ju.

Mo­ty­vų nie­kas ne­pa­gei­dau­ja­te pa­reikš­ti. Tai­gi pra­šau bal­suo­ti dėl Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš – 1, su­si­lai­kė 11. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3624(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.26 val.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dų įsta­ty­mo Nr. I-1232 pa­pil­dy­mo 61 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3625(2) (pri­ėmi­mas)

 

Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dų įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 61 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3625(2). Vėl kvie­čiu G. Bu­ro­kie­nę. Dėl 1 straips­nio…

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Čia ly­giai to­kia pa­ti pa­sta­ba kaip dėl prieš tai bu­vu­sio įsta­ty­mo pro­jek­to: ir­gi ne­sie­kian­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos sta­tu­so… ku­rios yra ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, kad ne­rei­kė­tų joms įro­di­nė­ti, kad jos yra ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos. Dar yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai mes pri­ta­rė­me iš da­lies.

PIRMININKĖ. Jūs pri­ta­rė­te ir yra jū­sų siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me pri­im­ti 1 straips­nį su ko­mi­te­to po­zi­ci­ja? Dė­ko­ju. Dėl 2 straips­nio – įsi­ga­lio­ji­mas bir­že­lio 1 die­ną, jo­kių siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti 2 straips­nį? Pri­ima­me.

Mo­ty­vų nie­kas ne­iš­sa­ko. Pra­šom bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 63, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 11. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3625(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.28 val.

Lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-326 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1191(2) (pri­ėmi­mo tęsinys)

 

Lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1191. Pri­ėmi­mas. Kas pa­kei­si­te A. Pa­lio­nį iš Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to? (Bal­sai sa­lė­je) At­ei­na V. Ačie­nė.

1 straips­nis. Yra Sei­mo na­rių gru­pės A. Sa­la­ma­ki­no, J. Lie­sio, R. Kup­čins­ko, A. Ma­tu­lo ir A. But­ke­vi­čiaus siū­ly­mai.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Taip, mes tą pa­siū­ly­mą gir­dė­jo­me pra­ei­tą kar­tą, bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka, ir aš tik pa­an­tri­nu, kad bu­vo šioks toks nesu­si­pra­ti­mas, jis da­bar yra pa­teik­tas ne nau­jas, bet pa­ko­re­guo­tas, kaip bu­vo pri­im­ta ko­mi­te­te. Ko­mi­te­te bu­vo pri­tar­ta iš da­lies. Re­dak­ci­ja yra to­kia: or­ga­ni­zuo­jant lo­te­ri­ją, lo­te­ri­jos ir lo­ši­mų mo­kes­čio ba­zei 2020 me­tais tai­ko­mas 5,5 % mo­kes­čio ta­ri­fas, o nuo 2021 me­tų ir vė­les­niais me­tais tai­ko­mas 6 %. To­kią re­dak­ci­ją, ko­le­gos, jūs tu­ri­te.

PIRMININKĖ. Ar ten­ki­na tei­kė­jos… Tuoj. A. But­ke­vi­čius, pra­šom. Tuoj duo­si­me A. Sa­la­ma­ki­nui. (Bal­sai sa­lė­je) Tuoj, tuoj, tuoj. Ir A. But­ke­vi­čiui…

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ačiū, iš­si­pra­šiau, kad įjung­tumė­te.

Pir­miau­sia aš la­bai no­rė­čiau iš Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­girs­ti ar­gu­men­tus. Dėl ki­tų aš ne­kal­bu, bin­go, ka­zi­no, ten vi­si ki­ti, ne­si­ki­šu aš į tuos rei­ka­lus, bet iš­si­aiš­kin­ki­me, ką mes da­ro­me. Jei­gu mes pa­di­di­na­me at­skai­ty­mus į biu­dže­tą iš lo­te­ri­jų, va­di­na­si, pa­ima­me iš Olim­pi­nio ko­mi­te­to. Ko­kie šiuo me­tu yra skai­čiai? 13 % yra di­vi­den­dai, 8 % ei­na Olim­pi­niam ko­mi­te­tui, kaip lo­te­ri­jos stei­gė­jui, ir 5 % į biu­dže­tą. Da­bar mes sa­ko­me, kad 5,5 % ar­ba 6 % į biu­dže­tą. Va­di­na­si, jei­gu 6 % – 0,5 mln. ne­ten­ka Olim­pi­nis ko­mi­te­tas.

No­riu pa­sa­ky­ti – net kri­zės me­tu ne­si­ry­žo nei Vy­riau­sy­bė, nei Sei­mas ma­žin­ti asig­na­vi­mų Olim­pi­niam ko­mi­te­tui. Da­bar mes no­ri­me ši­tai pa­da­ry­ti esant eko­no­mi­niam au­gi­mui. 0,5 mln. ar 250 tūkst. la­bai iš­gel­bės biu­dže­tą, ta­čiau Olim­pi­niam ko­mi­te­tui jie yra la­bai la­bai rei­ka­lin­gi. Aš ne­no­rė­čiau, kad ki­tais me­tais mū­sų ko­man­da, ku­ri vyks į To­ki­ją, jei­gu bus ga­na daug ne­sėk­mių, kal­tin­tų Sei­mą, kad štai mums su­ma­ži­no asig­na­vi­mus ir mes tin­ka­mai ne­ga­lė­jo­me at­sto­vau­ti Lie­tu­vai.

Ant­ras da­ly­kas. Aš nie­kaip ne­gir­džiu iš Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to nei raš­tu, nei žo­džiu ar­gu­men­tų, ko­dėl tai rei­kia da­ry­ti. Ar jau mes taip nu­si­gy­ve­no­me, kad rei­kia pa­im­ti iš Olim­pi­nio ko­mi­te­to, kad iš­gel­bė­tu­me su 0,5 mln. biu­dže­tą? To­dėl, ko­le­gos, ir Spor­to ko­mi­si­jos na­riai vie­nin­gai pri­ta­rė, kad ši­to da­ry­ti ne­rei­kia. Bu­vo pa­ža­das, kad jie įti­kins sa­vo frak­ci­jas, kad tik­rai ne­im­ki­me iš Olim­pi­nio ko­mi­te­to ši­tų pi­ni­gų. To­dėl aš pra­šau bal­suo­ti, kad bū­tų taip, kaip yra mū­sų siū­ly­me, kad lik­tų 5 % į biu­dže­tą ir 8 % bū­tų skir­ti Olim­pi­niam ir Pa­ro­lim­pi­niam ko­mi­te­tams.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – B. Bra­daus­kas

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Čia už pa­tai­są. Aš už­si­ra­šiau prieš dėl vi­so.

PIRMININKĖ. Ta­da dėl pa­tai­sos no­ri kal­bė­ti A. Kup­čins­kas. Pra­šom.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų ra­gin­čiau pa­lai­ky­ti šią pa­tai­są, ku­rią mes tei­kia­me, nes ar­tė­ja olim­pi­niai me­tai ir jie svar­būs mums vi­siems. Vi­si ste­bė­si­me ko­vas, lauk­si­me re­zul­ta­tų, lauk­si­me me­da­lių. Aiš­ku, kol kas olim­pi­niai pa­sie­ki­mai ir nor­ma­ty­vai, ku­riuos ati­tik­tų spor­ti­nin­kai, la­bai ne­džiu­gi­na, ne­bent olim­pi­nė krep­ši­nio rink­ti­nė po at­ran­kos tur­ny­ro pa­teks į olim­pia­dą, tai, ti­kė­ki­mės, pa­si­ro­dy­mas ten ir­gi pri­trauks ne­ma­žai mū­sų dė­me­sio, ti­kė­ki­mės ir per­ga­lių, ir lai­mė­ji­mų. Prieš olim­pi­nius me­tus mo­kes­čio di­di­ni­mas tik­rai ne­iš­ei­tų į nau­dą. Tuo la­biau kad ir olim­pi­nio tur­ny­ro or­ga­ni­za­vi­mas Kau­ne „Žal­gi­rio“ are­no­je pa­rei­ka­laus tam tik­rų iš­lai­dų. Kiek man ži­no­ma, tiek Krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja, tiek Olim­pi­nis ko­mi­te­tas kar­tu or­ga­ni­zuos ši­tą tur­ny­rą ir tai tik­rai bū­tų stip­ri pa­spir­tis jiems suor­ga­ni­zuo­ti tą tur­ny­rą, ta­čiau jei­gu mo­kes­čiai bus pa­di­din­ti, aiš­ku, suor­ga­ni­zuo­ti to­kį tur­ny­rą bus ge­ro­kai su­dė­tin­giau. Ra­gin­čiau pa­lai­ky­ti pa­tai­są.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti dėl tei­kia­mos gru­pės Sei­mo na­rių A. Sa­la­ma­ki­no, J. Lie­sio, A. Kup­čins­ko, A. Ma­tu­lo ir A. But­ke­vi­čiaus pa­tai­sos. Kas pa­lai­ko­te pa­tai­są, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 44, prieš – 8, su­si­lai­kė 22. Va­di­na­si, Sei­mo na­rių pa­tai­sai yra pri­tar­ta.

Ta­da, ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­me bal­suo­ti dėl vi­so straips­nio su Sei­mo na­rių pa­tai­sa. Pra­šom bal­suo­ti dėl 1 straips­nio su Sei­mo na­rių pa­tai­sa.

(Šur­mu­lys sa­lė­je) Už straips­nį su Sei­mo na­rių pa­tai­sa.

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 46, prieš – 2, su­si­lai­kė 22. Tai­gi 1 straips­niui su Sei­mo na­rių pa­tai­sa yra pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­im­tas.

Pra­šau, mo­ty­vai dėl vi­so. Už kal­ba T. To­mi­li­nas. At­si­sa­ko. M. Ma­jaus­kas. Nė­ra. Tuo­met kal­ba A. Kup­čins­kas. At­si­sa­ko. L. Mat­ke­vi­čie­nė.

L. MATKEVIČIENĖ (LVŽSF). Gal ir aš at­si­sa­kau.

PIRMININKĖ. At­si­sa­ko­te. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Aš tik no­rė­jau pa­dė­ko­ti už prieš tai bu­vu­sius bal­sa­vi­mus. Da­bar, va­di­na­si, kai mū­sų krep­ši­nio rink­ti­nė da­ly­vaus at­ran­ki­nia­me tur­ny­re, Olim­pi­nis ko­mi­te­tas ga­lės pa­gel­bė­ti už star­ti­nį mo­kes­tį, tai yra už tei­sę reng­ti tą tur­ny­rą, kur ža­dė­jo pi­ni­gus, o ne tik fi­nan­suo­ti mū­sų olim­pi­nės rink­ti­nės da­ly­va­vi­mą ir pa­si­ren­gi­mą. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. A. Sa­la­ma­ki­nas – už.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Dė­ko­ju val­dan­čio­sios dau­gu­mos da­liai už tik­rai ge­rą bal­sa­vi­mą ir su­pra­ti­mą. Nuo­šir­džiai ačiū ir pa­lai­kau ši­tą pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. B. Bra­daus­kas.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tė ir aš kal­bė­da­mas no­riu štai ką pa­brėž­ti. Pa­im­ki­me ge­riau da­lį pi­ni­gų iš tų įstai­gų, įstai­gė­lių, ku­rioms duo­da­me gar­sin­ti Lie­tu­vos var­dą. Nie­kas taip ne­gar­si­na Lie­tu­vos var­do kaip mū­sų spor­ti­nin­kai, da­ly­vau­da­mi olim­pia­do­se, pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se ir pa­na­šiai. Bū­tų di­de­lė gė­da, jei­gu mes bū­tu­me pri­ta­rę ir at­ėmę pi­ni­gus iš Olim­pi­nio ko­mi­te­to. Da­bar aš ne­be­kal­bu prieš vi­są įsta­ty­mą, o kal­bu už. Ačiū.

PIRMININKĖ. J. Lie­sys.

J. LIESYS (LSF). Ačiū. Tau­py­da­mas lai­ką ir ge­rą nuo­tai­ką, siū­lau bal­suo­ti už ir ne­gaiš­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl Lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

De­ja, nė­ra rei­kia­mo skai­čiaus bal­sų pri­im­ti įsta­ty­mą. Ati­de­da­me bal­sa­vi­mą, kol bus 71 Sei­mo na­rys.

 

16.38 val.

So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1934 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 straips­nių ir penk­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 221 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2277(8) (pri­ėmi­mas)

 

So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir penk­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 221 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2277(8). Pri­ėmi­mas. Į tri­bū­ną kvie­čiu V. Bu­kaus­ką.

1 straips­nis – 2 straips­nio pa­kei­ti­mas. To­liau ima­me iš ei­lės. Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mai.

At­si­pra­šau, Va­len­ti­nai. Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai daug pa­siū­ly­mų, pa­gal dar­bo­tvarkę stip­riai vė­luo­ja­me. Gal ga­lė­tu­me į ki­tą po­sė­dį nu­kel­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos var­du?

PIRMININKĖ. Jūs pra­šo­me per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio? Pra­šom bal­suo­ti dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. (Bal­sai sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, yra per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Dė­ko­ja­me, Va­len­ti­nai.

 

16.40 val.

Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo Nr. I-1593 2, 4, 5, 6, 61, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 41, 411 straips­nių ir IV sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3037(2), Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 2, 8, 10, 101, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 321, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 61, 611, 63, 64, 65, 68, 69 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 322 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3038(2), Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. VIII-49 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3039(2), Principinės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros 2019 me­tais, pla­nuo­ja­mos prin­ci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros 2024 me­tais nu­sta­ty­mo, ka­rių, ci­vi­li­nę kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą at­lie­kan­čių sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir ka­riuo­me­nės dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo sutartis ir gau­nan­čių dar­bo už­mo­kes­tį iš vals­ty­bės biu­dže­to ir vals­ty­bės pi­ni­gų fon­dų (išsky­rus dar­buo­to­jus, gau­nan­čius dar­bo už­mo­kes­tį iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės, ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės pa­ra­mos ir tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šų (išsky­rus tech­ni­nės pa­ra­mos lė­šas), ri­bi­nio skai­čiaus 2019 m. ir 2024 m. pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1210 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3040, Tarp­tau­ti­nių opera­ci­jų, pra­ty­bų ir ki­tų ka­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ren­gi­nių įsta­ty­mo Nr. IX-703 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3041(2), Ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to 8, 21, 23, 38, 58 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Sta­tu­to pa­pil­dy­mo 21 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3042(2), Ka­rių ma­te­ria­li­nės at­sa­ko­my­bės įsta­ty­mo Nr. VIII-1857 1, 4, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 26 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 11 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3043(2), Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-375 8 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3044(2), Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1649 23 ir 64 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3045(2), Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to 70 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3046(2), Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 49 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3047(2), Dar­bo ko­dek­so 61 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3048(2), Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 558 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3049(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir IV sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3037(2). Kvie­čiu D. Gai­žaus­ką.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė šio įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pa­siū­lė pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam pro­jek­tui ir ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas ko­le­ga, ta­da pra­šom pri­sta­ty­ti ir ly­di­muo­sius pro­jek­tus Nr. XIIIP-3038(2) ir Nr. XIIIP-3039(2).

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Vi­siems ly­di­mie­siems pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. At­mes­ti. Vie­nas yra at­mes­ti.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Taip, vie­nas yra at­mes­ti, tai yra pro­jek­tas Nr. XIIIP-3040. Pra­šom jį at­mes­ti, nes šį pro­jek­tą Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas pa­siū­lė, nes yra pa­reng­tas ki­tas pa­to­bu­lin­tas Prin­ci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4156, jam va­kar ko­mi­te­tas po­sė­džio me­tu pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dėl Prin­ci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros?

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Yra ko­mi­te­to siū­ly­mas at­mes­ti. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė A. Vin­kus. Pra­šom. Pra­šom į tri­bū­ną.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ne­ko­men­tuo­siu vi­sų Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo siū­lo­mų pa­kei­ti­mų, bet la­bai no­riu ak­cen­tuo­ti sa­vo pri­ta­ri­mą ir pa­lai­ky­mą dėl nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos šauk­ti­nių am­žiaus ko­re­ga­vi­mo. Da­bar ga­lio­jan­tis šau­kia­ma­sis am­žius iš tik­rų­jų ke­lia daug pro­ble­mų: su­truk­do stu­di­jas, kar­je­rą. Tie, ku­rie su­kū­rė šei­mas, daž­nai ap­sun­ki­na šei­mi­nio gy­ve­ni­mo ir vai­kų au­gi­ni­mo ap­lin­ky­bes. Šau­kia­mo­jo am­žiaus pa­kei­ti­mas į lai­ko­tar­pį nuo 18 iki 23 me­tų, tai yra per­ėji­mas prie jau­nes­nio šauk­ti­nių am­žiaus, pa­leng­vin­tų ir su­švel­nin­tų kai ku­rias ma­no mi­nė­tas pro­ble­mas. Tai­gi la­bai pa­lai­kau įsta­ty­mo pa­tai­są ir kvie­čiu jus bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, gal šio įsta­ty­mo svars­ty­mas yra mums ga­li­my­bė šiek tiek stab­te­lė­ti ir įver­tin­ti mū­sų, kaip Sei­mo, dar­bo ko­ky­bę. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas, bu­vo pa­teik­tas prieš me­tus, jį ini­ci­ja­vo Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ini­ci­ja­vo to­dėl, kad pri­im­tas Ka­ri­nės prie­vo­lės įsta­ty­mas ne­ati­ti­ko šių die­nų rei­ka­la­vi­mų.

Pri­im­tas įsta­ty­mas at­sklei­dė tam tik­rų trū­ku­mų. Žiū­rė­ki­te, kiek per tuos me­tus mes pri­ėmė­me įvai­rių įsta­ty­mų pro­jek­tų. O Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mas yra bū­tent orien­tuo­tas, kad įves­tu­me tam tik­rą per­so­na­lo re­zer­vo per­tvar­ką, kad Ka­ri­nės prie­vo­lės įsta­ty­mas bū­tų pri­tai­ky­tas prie da­bar­ti­nių iš­šū­kių, nes da­bar mes kvie­čia­mės už­sie­nio ka­rius, di­di­na­me biu­dže­to iš­lai­das ka­ri­nei gy­ny­bai stip­rin­ti, bet iš es­mės ta­me įsta­ty­me vis dėl­to yra tam tik­rų rak­tų, tam tik­rų įran­kių, kaip bū­tų ga­li­ma re­a­guo­ti į tuos iš­šū­kius. De­ja, mes ga­li­me da­bar skir­ti la­bai daug dė­me­sio me­džiok­lės plo­tams ar tai­ky­ti am­nes­ti­ją tiems, ku­rie są­mo­nin­gai at­si­sa­ko mo­kė­ti mo­kes­čius. O į ši­tą įsta­ty­mą, ku­ris tie­sio­giai su­si­jęs su na­cio­na­li­niu sau­gu­mu, mes žiū­ri­me tar­si pro pirš­tus. Ta­da tai ro­do, kad mes, kaip Sei­mas, esa­me lin­kę vis dėl­to nu­kryp­ti į ant­ra­ei­lius da­ly­kus, o pa­grin­di­nę sa­vo pa­rei­gą tar­si ven­gia­me at­lik­ti. Jei­gu mes kal­ba­me apie Ka­ri­nės prie­vo­lės įsta­ty­mą, gal rei­kė­tų pri­im­ti Sei­mo na­rio prie­vo­lės įsta­ty­mą vyk­dy­ti sa­vo pa­rei­gą?

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės klau­si­mai 2-11, 2-11.2, 2-11.3 (čia yra di­de­lis kom­plek­si­nis klau­si­mas), 2-11.5, 2-11.6, 2-11.7, 2-11.8, 2-11.9, 2-11.10, 2-11.11 – po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti ir taip pat ko­mi­te­to po­zi­ci­jai klau­si­mą 2-11.4 at­mes­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ja­me. Yra dar ly­di­mie­ji du pro­jek­tai, tai yra dar­bo­tvarkės 2-11.12 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-3048(2), kad ne­bū­tų ig­no­ruo­ja­ma So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to po­zi­ci­ja, tie­siog tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ko­mi­te­to po­zi­ci­ja yra pri­tar­ti. Ne­tu­ri jo­kių pa­sta­bų. Ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir dar­bo­tvarkės 2-11.13 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 558 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3049(2). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Gal ger­bia­mas S. Šed­ba­ras (pir­mi­nin­kės sa­lė­je ne­ma­tau) ga­lė­tų in­for­muo­ti? Dėl ne­at­vy­ki­mo į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ko­mi­te­tas svars­tė gruo­džio 19 die­ną. Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­sta­bų ne­tu­rė­jo. Bu­vo pa­siū­ly­mas pa­keis­ti įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą. Tas ir bu­vo pa­da­ry­ta. Ir ko­mi­te­tas vi­sų da­ly­va­vu­sių, vie­nu at­ve­ju už – 12, ki­tu at­ve­ju bu­vo 9, vi­siems bal­sa­vus už pri­ta­rė šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Gruo­džio 4 die­ną pri­ta­rė dėl da­tos pa­kei­ti­mo, gruo­džio 19 die­ną – ap­skri­tai dėl pro­jek­to.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to, dėl įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo yra ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko siū­ly­mas, kad įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų 2020 m. lie­pos 1 d. Mes vė­luo­ja­me me­tus, bu­vo pir­mi­nė re­dak­ci­ja prieš me­tus lai­ko, jau tu­rė­jo 2019 m. sau­sio 1 d. Aki­vaiz­du, kad ne. Va­di­na­si, 2020 m. lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­ji­mas. Ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti? Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam kom­plek­sui, iš­sky­rus pro­jek­tą Nr. XIIIP-3040, – mes pri­ta­ria­me ko­mi­te­to po­zi­ci­jai at­mes­ti?

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – J. Lie­sys. Pra­šom.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Mes ne vis­ką su­pra­to­me gal dėl Lo­te­ri­jų įsta­ty­mo. Pra­šy­čiau per­bal­suo­ti pri­ėmi­mo sta­di­jo­je.

PIRMININKĖ. Jūs pra­šo­te, kad bū­tų bal­suo­ja­ma dėl Lo­te­ri­jų įsta­ty­mo?

J. LIESYS (LSF). Taip.

PIRMININKĖ. Pra­šo su­grįž­ti ir bal­suo­ti dėl Lo­te­ri­jų įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Ar su­tin­ka­me? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom bal­suo­ti dėl Lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Ar vi­si su­pra­to­te? (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ko­le­gos, ta­da ne­bu­vo 71, pra­šė bal­suo­ti, mes ne­pri­ėmė­me.

16.49 val.

Lo­te­ri­jų ir lo­ši­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-326 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1191(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Tad siū­ly­mas bu­vo, kad kar­to­tu­me bal­sa­vi­mą dėl Lo­te­ri­jų įsta­ty­mo 5 straips­nio. Ar vi­si su­pra­to­te? Pra­šau bal­suo­ti.

De­ja, nė­ra rei­kia­mo 71 bal­so.

 

16.51 val.

Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo Nr. IX-1709 4, 34, 162 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4092(2)ES, Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo Nr. IX-1709 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1872 1 ir 2 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4093(2), In­for­muo­tie­siems in­ves­tuo­to­jams skirtų ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų įsta­ty­mo Nr. XII-376 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1873 1 ir 2 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4094(2), Papildomo sa­va­no­riš­ko pen­si­jų kau­pi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1212 1, 2, 6, 8, 45, 47, 56, 57, 58, 59 straips­nių pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 61, 391, 571, 581, 582, 583 straips­niais ir prie­du ir 15, 16, 17, 60 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo Nr. XIII-1237 19 ir 20 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4095(2), Al­ter­na­ty­vių­jų ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų val­dy­to­jų įsta­ty­mo Nr. XII-1467 4, 55, 56, 60, 61 straips­nių ir priedo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4096(2) (svars­ty­mas)

 

Ke­liau­ja­me to­liau. Vėl kom­plek­si­nis dar­bo­tvarkės klau­si­mas 2-12, pra­de­dant nuo 1, 2, 3, 4 ir 5, pro­jek­tai Nr. XIIIP-4092(2), Nr. XIIIP-4093(2), Nr. XIIIP-4094(2), Nr. XIIIP-4095(2) ir Nr. XIIIP-4096(2). Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką V. Ąžuo­lą pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­ją.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Svei­ki. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Vi­siems ben­dru su­ta­ri­mu?

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Vi­siems ly­di­mie­siems pro­jek­tams. Ki­to pa­skir­to ko­mi­te­to mes ne­tu­ri­me.. Pa­tai­sų nė­ra, dis­ku­si­jo­se da­ly­vau­ti nie­kas ne­si­re­gist­ra­vo­te. Ar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam kom­plek­sui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju. Pri­tar­ta.

 

16.52 val.

Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1897 1, 2, 3, 8, 13, 16, 19, 21, 25, 26, 31, 33, 39, 40, 401, 48 ir 49 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3958(2) (svars­ty­mas)

 

Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3958(2). Pra­ne­šė­jas – E. Gent­vi­las, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Pra­šom. Taip pat svars­ty­mo sta­di­ja.

E. GENTVILAS (LSF). Po tik­rai ne­ma­žų dis­ku­si­jų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te vis dėl­to ra­do­me spren­di­mus ir ben­dru su­ta­ri­mu bu­vo nu­tar­ta pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­jo­se da­ly­vau­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, jo­kių siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju. Pri­tar­ta.

 

16.53 val.

Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-1863 191 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3919(2) (svars­ty­mas)

 

Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mo 191 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3919(2). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­zi­ci­ją mums pri­sta­tys J. Raz­ma. Nė­ra. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką ta­da pra­šy­si­me. Ger­bia­mas… Ar, Eu­ge­ni­jau, pri­sta­ty­si­te? Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mas.

E. GENTVILAS (LSF). Pa­da­vė­te man kaž­ką… Bu­vo pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms vėl­gi ben­dru su­ta­ri­mu. Stip­riai čia.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Mes ne kaž­ką pa­da­vė­me, o ko­mi­te­to iš­va­dą. Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­ly­mų nė­ra, dis­ku­si­jo­se da­ly­vau­ti taip pat nie­kas ne­si­re­gist­ra­vo. Ar ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

16.54 val.

Bran­duo­li­nės ener­gi­jos įsta­ty­mo Nr. I-1613 1 ir 2 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4150(2) (svars­ty­mas)

 

Bran­duo­li­nės ener­gi­jos įsta­ty­mo 1 ir 2 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4150(2). Ir kvie­čia­me Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką V. Po­de­rį pa­teik­ti iš­va­dą.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir spren­di­mas yra pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­jo­je taip pat nie­kas ne­pa­gei­dau­ja­te da­ly­vau­ti. Mo­ty­vų nie­kas ne­sa­ko­te. Tai­gi ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Pri­tar­ta. Dė­ko­ju.

 

16.55 val.

Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XI-2220 pa­pil­dy­mo 51, 52 ir 53 straips­niais įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3052(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas pro­jek­tas – Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 51, 52 ir 53 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3052(2). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą mums jau pa­si­ruo­šęs pri­sta­ty­ti S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas dar lap­kri­čio 27 die­ną svars­tė šį pro­jek­tą. Pro­jek­to svars­ty­mas šiek tiek už­tru­ko ir ke­le­tą kar­tų bu­vo grįž­ta­ma, nes bu­vo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to siū­ly­mas ir Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to siū­ly­mas. Šiaip ši­tas pro­jek­tas yra su­si­jęs su Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mu. Ko­mi­te­tas pa­to­bu­li­no šį Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tą ir vi­sų 9 da­ly­va­vu­sių­jų bal­sais už jam pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą pa­teik­ti V. Ba­ką.

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui at­mes­ti Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tą at­si­žvel­giant į Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą dėl Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­ria­me siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti iš­im­čių, su­si­ju­sių su lo­bis­ti­nės veik­los re­gu­lia­vi­mu. Spren­di­mas – siū­ly­ti at­mes­ti – pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti pa­gal ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus ir Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas.

PIRMININKĖ. Po­vi­lai, mi­nu­tė­lę dar luk­tel­ki­te. Yra jū­sų ko­mi­te­to pa­tai­sa. Ar jūs rei­ka­lau­si­te bal­suo­ti, nes Tei­sės ir tei­sėt­var­kos… Rei­ka­lau­si­te? Tai ta­da pra­dė­si­me dis­ku­si­ją. Ačiū.

Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė P. Urb­šys. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, kaž­ko­dėl įsta­ty­mus, ku­rie tu­rė­tų skaid­rin­ti mus, mes jau ke­lin­tą kar­tą nu­spren­džia­me svars­ty­ti pa­tam­sy­je, į va­ka­rą. Taip bu­vo pa­da­ry­ta su Lo­biz­mo įsta­ty­mu, da­bar taip da­ro­ma su Tei­sė­kū­ros.

Tei­sė­kū­ros įsta­ty­mas iš tik­rų­jų tu­ri api­brėž­ti mū­sų san­ty­kius, ne vien tik mū­sų, o ir esan­čių vals­ty­bės tar­ny­bo­je pa­rei­gū­nų san­ty­kius, su as­me­ni­mis, ku­rie tu­ri vie­no­kį ar ki­to­kį siū­ly­mą dėl vie­no ar ki­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo. Lo­biz­mo įsta­ty­mas api­brė­žia san­ty­kius, su­si­ju­sius su lo­bis­tais, o ši­tas įsta­ty­mas yra su­si­jęs su as­me­ni­mis, su aso­cia­ci­jo­mis, ku­rios nė­ra lo­bis­tai.

Šiaip ar taip, mes vi­si esa­me su­si­dū­rę sa­vo, kaip Sei­mo na­rio, veik­lo­je, kad į mus krei­pia­si na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­kas ar dau­gia­vai­kė ma­ma, ar ki­ti as­me­nys su kon­kre­čio­mis pa­sta­bo­mis, ką rei­kia pa­tai­sy­ti įsta­ty­me. Ir mes vie­naip ar ki­taip re­a­guo­ja­me. Da­bar Tei­sė­kū­ros įsta­ty­me vie­naip ar ki­taip no­ri­ma kaž­kaip įbiu­rok­ra­tin­ti ši­tą san­ty­kį. Kai kas ga­li pa­sa­ky­ti, čia vis­kas ge­rai, čia tik skaid­ru­mas, bet kaž­ko­dėl tie, ku­rie ini­ci­juo­ja tą iš­skir­ti­nį skaid­ru­mą… aš ne­la­bai ti­kiu jų nuo­šir­du­mu. Daž­niau tai yra kaip fi­gos la­pe­lis da­bar, kai ban­do­ma pa­sa­ky­ti, kryž­mi­nis de­kla­ra­vi­mas iš­spręs vi­sas ko­rup­ci­jos pro­ble­mas, pri­va­lo­mos dar­bo­tvarkės iš­spręs vi­sas pro­ble­mas, ir vie­nas iš to­kių ini­cia­to­rių yra žmo­gus, ku­ris nie­ka­da ne­me­luo­ja ir vis­ką lai­mi. Jis bu­vo ini­cia­to­rius dėl pri­va­lo­mo dar­bo­tvarkės re­gist­ra­vi­mo Lo­biz­mo įsta­ty­me. Po svars­ty­mo jūs leng­va ran­ka pri­ta­rė­te. Da­bar aš skai­tau šio as­mens gruo­džio 5 die­nos dar­bo­tvarkę: Se­niū­nų su­ei­gos po­sė­dis, 8 val. 45 min. frak­ci­jos po­sė­dis ir pas­kui 10 va­lan­dą Sei­mo ry­ti­nis po­sė­dis, 14 va­lan­dą Sei­mo va­ka­ri­nis po­sė­dis. Pa­žiū­rė­ki­te. Tai tas žmo­gus, ku­ris nie­ka­da ne­me­luo­ja. (Bal­sai sa­lė­je) Iš tik­rų­jų ta­da su­pran­ti, kad tos in­ten­ci­jos, ku­rios yra, jos yra gry­nai fik­ty­vios. Vi­du­ry bal­tos die­nos pri­ima­mas įsta­ty­mas, ku­ris su­tei­kia am­nes­ti­ją tiems, ku­rie ven­gia su­mo­kė­ti pri­va­lo­mus mo­kes­čius dėl gam­ti­nių iš­tek­lių nau­do­ji­mo. Pri­skai­čia­vo nei daug, nei ma­žai tos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios kon­tro­liuo­ja tą si­tu­a­ci­ją, – 7,9 mln. Jūs kal­ba­te apie tai, kad nė­ra pi­ni­gų su­mo­kė­ti mo­ky­to­jams, o leng­va ran­ka am­nes­tuo­ja­te juos ir pa­sa­ko­te, mums tų pi­ni­gų ne­rei­kia. Ir kas ta­da de­kla­ruo­ja šį san­ty­kį, ko­kie bū­tent Sei­mo na­riai pa­si­da­vė tam spau­di­mui tų, ku­rie ne­at­lie­ka sa­vo prie­vo­lės? Jei­gu mes no­ri­me ap­si­dangs­ty­ti fi­gos la­pe­liais, dar­bo­tvarkėmis, kryž­mi­niu de­kla­ra­vi­mu, tai… Bet kur yra tos or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios ko­vo­ja su ko­rup­ci­ja? Nors kar­tą at­lik­tų įsta­ty­mų, ku­rie yra pri­ima­mi, ir tų įsta­ty­mų, ku­rie orien­tuo­ti į kon­kre­čių gru­pių in­te­re­sus, ana­li­zę. Ne, jų veik­la pa­vir­šu­ti­niš­ka. Štai dar­bo­tvarkės ir štai kryž­mi­nis de­kla­ra­vi­mas.

Tei­sė­kū­ros įsta­ty­me nu­ei­ta dar to­liau į ne­lo­giš­ku­mą. Tei­sė­kū­ros įsta­ty­me yra fik­suo­tas sa­va­no­riš­ku­mas, tai yra as­muo, ku­ris krei­pia­si, ga­li pa­si­nau­do­ti ta re­gist­ra­ci­ja ir ga­li ne­si­nau­do­ti, ir taip pat as­muo, ku­riam bū­tent yra… as­muo, į ku­rį krei­pia­si, ir­gi ga­li pa­si­nau­do­ti ar­ba ne. Ir tam sa­va­no­riš­ku­mo kon­teks­te at­si­ran­da tas va­di­na­ma­sis pseu­dok­ryž­mi­nis de­kla­ra­vi­mas. Ko­kią jis es­mę tu­rės? Jo­kios. Nu­li­nę. Gal ne­vaiz­duo­ki­me ta­da, bet iš tik­rų­jų da­ry­ki­me tą skaid­ru­mą re­a­lų, o ne ta­ria­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to siū­ly­mas. Pra­šau, ger­bia­mas Po­vi­lai, at­gal į tri­bū­ną ir – siū­ly­mo es­mę.

P. URBŠYS (MSNG). Siū­ly­mo es­mė, kaip ir mi­nė­jau da­bar dis­ku­si­jo­je, at­si­sa­ky­ti to pseu­dok­ryž­mi­nio de­kla­ra­vi­mo, nes pa­čia­me įsta­ty­me yra įtvir­ti­na­mas sa­va­ran­kiš­ku­mas. Tas kryž­mi­nis de­kla­ra­vi­mas iš es­mės pra­ran­da sa­vo pras­mę ir es­mę, to­dėl ko­mi­te­tas nu­spren­dė, kaip pa­sa­ky­ti, ne­imi­tuo­ti tuš­čiai šio da­ly­ko.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, yra ne­pri­ta­ręs. Ar bus kas siū­lo?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas Po­vi­lai, ko­mi­te­tas lau­kė jū­sų tur­būt ko­mi­te­to Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo, koks bus pri­im­tas ga­lu­ti­nis spren­di­mas, ir pa­gal tai su­re­gu­lia­vo Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mą. Mes ne­tu­rė­jo­me ki­tos iš­ei­ties. Jei­gu mes da­bar ne­pri­tar­tu­me šiai for­mu­luo­tei, ta­da skir­tin­guo­se įsta­ty­muo­se bū­tų skir­tin­ga re­dak­ci­ja. To­dėl ko­mi­te­tas, su­lau­kęs jū­sų ga­lu­ti­nės re­dak­ci­jos, ją tie­siog tik su­ly­gi­no su tam tik­ro­mis tei­sė­kū­ros pro­ce­dū­ro­mis. Ir čia dau­giau nie­ko ne­ga­liu pa­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Aš no­rė­čiau pa­tiks­lin­ti. Lo­biz­mo įsta­ty­mo svars­ty­mo fa­zė pra­ėju­si, bet dar ne­už­baig­ta. Ir šiuo me­tu yra re­gist­ruo­ti siū­ly­mai, ku­rie vie­naip ar ki­taip leis­tų, su­da­ry­tų ga­li­my­bę Sei­mo na­riams dar la­biau įsi­gi­lin­ti į es­mę, to­dėl sa­ky­ti, kad prie to pri­de­ri­no, tai nei vie­nas, nei ki­tas tei­sės ak­tas nė­ra baig­tas, vyks­ta tei­sė­kū­ros pro­ce­sas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Iš tie­sų, jei­gu ga­li­ma, aš ma­ny­čiau, kad ap­skri­tai ši­tie du įsta­ty­mai dar­bo­tvarkėje tu­rė­tų bū­ti įtrau­kia­mi kar­tu. Jei­gu yra kaž­ko­kia ko­rek­ci­ja vie­na­me įsta­ty­me, iš kar­to tu­rė­tų ei­ti ko­rek­ci­ja ši­ta­me įsta­ty­me. Bet da­bar mes esa­me su­si­de­ri­nę tar­pu­sa­vy­je, ki­to­kį spren­di­mą var­gu ar mes ga­li­me šian­dien pri­im­ti.

PIRMININKĖ. Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – V. Ba­kas.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ši­tie įsta­ty­mai, Lo­bis­ti­nės veik­los ir Tei­sė­kū­ros, tu­ri ei­ti kar­tu. Ko­mi­te­tas tu­ri juos su­de­rin­ti, nes ten bu­vo dau­gy­bė pa­sta­bų. Aš siū­ly­čiau iš tik­rų­jų ko­mi­te­tui su­de­rin­ti Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mą ir Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų ir ta­da teik­ti Sei­mui svars­ty­ti, o da­bar rei­kia da­ry­ti per­trau­ką, mes ga­li­me čia pri­skal­dy­ti rim­tų pro­ble­mų, nes tai yra rim­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­sa tai bus ga­li­ma pri­ėmi­mo sta­di­jo­je. O da­bar tie­siog ap­si­spręs­ki­me dėl Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to siū­ly­mo, ku­riam pa­grin­di­nis Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je: „Dėl ko bal­suo­ja­me?“) Dėl pa­siū­ly­mo, ku­rį pri­sta­tė P. Urb­šys. Kas pa­lai­ko­te P. Urb­šio pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę ar­ba… Po­vi­lai, dar no­ri­te pri­sta­ty­ti? Pra­šom. Nu­trau­kia­me bal­sa­vi­mą. Po­vi­lai, pra­šom pri­sta­ty­ti.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, čia ne P. Urb­šio, čia yra ko­mi­te­to.

PIRMININKĖ. Bet jūs pri­sta­to­te.

P. URBŠYS (MSNG). Aš esu tik pri­sta­ty­to­jas. Es­mė mū­sų siū­ly­mo yra to­kia – at­si­sa­ky­ti to pseu­dok­ryž­mi­nio de­kla­ra­vi­mo. Ši­tas Tei­sė­kū­ros įsta­ty­mas įtvir­ti­na sa­va­no­riš­ku­mą ir to­dėl man ne­la­bai su­pran­ta­ma, ko­dėl jis bu­vo su­gre­ti­na­mas su Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mu, kur nė­ra sa­va­ran­kiš­ku­mo. Ten yra pri­va­lo­mos tam tik­ros nuo­sta­tos tarp san­ty­kių su lo­bis­tais. Tai mū­sų kaip ir ko­mi­te­to yra taip, kad me­cha­niš­kai ne­per­kel­tu­me tos kryž­mi­nės ap­klau­sos. Dėl tos kryž­mi­nės ap­klau­sos tik­rai dar ne­pa­dė­tas taš­kas, ne ap­klau­sos, o de­kla­ra­ci­jos, ne­pa­dė­tas taš­kas Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­me. To­dėl aš siū­lau pa­lai­ky­ti ko­mi­te­to nuo­sta­tą at­si­sa­ky­ti to pseu­do­dek­la­ra­vi­mo ta­me įsta­ty­me, ku­ria­me nė­ra įtvir­tin­tas pri­va­lo­mas san­ty­kis.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Aš ga­liu dar pa­pil­dy­ti?

PIRMININKĖ. Pra­šom.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Aš da­bar pa­skai­ty­siu mū­sų ko­mi­te­to ar­gu­men­tą, ko­dėl mes ne­pri­ta­rė­me, nes čia svars­ty­mo sta­di­ja, jei­gu bus ko­re­guo­ja­mas iki pri­ėmi­mo sta­di­jos anas įsta­ty­mas, tai rei­kės ko­re­guo­ti ir ši­tą. Bet da­bar žiū­rė­ki­te, ko­kie yra ko­mi­te­to ar­gu­men­tai. 2019 m. lap­kri­čio 26 d. Sei­mo po­sė­dy­je, svars­tant pa­grin­di­nį pa­ke­te esan­tį Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tą, svars­tant jau čia sa­lė­je, ir jam teik­tus Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus, pri­tar­ta Sei­mo na­rio R. Kar­baus­kio pa­siū­ly­mams at­sta­ty­ti kryž­mi­nio de­kla­ra­vi­mo pa­rei­gą Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­te ir taip to­liau. Čia sa­lė­je bu­vo taip su­re­gu­liuo­ta, kaip mes da­bar tu­ri­me Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­me. Ši­to­je sta­di­jo­je mes ne­ga­li­me ki­taip pa­si­elg­ti. Ta­čiau jei­gu iki pri­ėmi­mo bus įre­gist­ruo­ti ki­ti Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pa­siū­ly­mai… Po­vi­lai, Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mas po svars­ty­mo yra vie­noks, o Tei­sė­kū­ros bus ki­toks, nes sa­lė­je bu­vo pri­tar­ta Sei­mo na­rio R. Kar­baus­kio pa­siū­ly­mams ir pa­gal jį da­bar yra su­re­gu­liuo­ta. Tai ar­ba tu­ri­me da­ry­ti per­trau­ką ir dar sy­kį per­svars­ty­ti, ar­ba tu­ri­me šian­dien pri­tar­ti taip, kaip yra. Aš žiū­riu į ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę, juk aš tei­sin­gai sa­kau?

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar­ba pri­ėmi­mo sta­di­jo­je dėl abie­jų įsta­ty­mų teik­ti siūly­mą?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKĖ. Da­bar pa­bai­gia­me svars­ty­mą ir re­gist­ruo­ja­te siū­ly­mą. Pra­šom, Po­vi­lai.

P. URBŠYS (MSNG). Dėl ve­di­mo tvar­kos. Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės var­du pra­šau per­trau­kos.

PIRMININKĖ. Pra­šo­te per­trau­kos.

P. URBŠYS (MSNG). Taip, nes iš tik­rų­jų yra tai, kad pai­nio­ja­te du įsta­ty­mus ir jų nuo­sta­tas. Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­me yra pri­va­lus san­ty­kis, čia yra sa­va­no­riš­kas san­ty­kio įpras­mi­ni­mas, to­dėl ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti, nuo ka­da pas mus Sei­me at­si­ran­da, kad jei­gu pri­ima­me vie­ną įsta­ty­mą ir at­si­ran­da ki­to įsta­ty­mo nuo­sta­ta, jis au­to­ma­tiš­kai per­si­ke­lia. Kam ta­da mes bal­suoja­me?

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, bet vis tiek da­bar ko­mi­te­tas iš­reiš­kęs po­zi­ci­ją, abu ko­mi­te­tai iš­reiš­kę. Vis­kas. Mes tu­ri­me pa­baig­ti pro­ce­dū­rą ir iki pri­ėmi­mo pra­šau… Nes kaip jūs grį­ši­te, ko­kiu pa­grin­du? Bal­suo­ja­me ta­da. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Kas pri­ta­ria­te Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo svars­ty­mo per­trau­kai iki ki­to po­sė­džio?

Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai: už per­trau­ką – 31, prieš – 23, su­si­lai­kė 12. Per­trau­kai nė­ra pri­tar­ta. Yra, at­si­pra­šau, yra.

 

17.11 val.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 6, 7, 8, 11, 111, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 57, 59, 60, 61, 64, 67, 671, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80 ir 82 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3940(3), Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-28 3, 10, 12, 13, 15, 21, 23, 33, 35, 38, 39, 40, 53, 54, 60, 67, 68 ir 70 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3941(3), Rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą įsta­ty­mo Nr. IX-1837 9, 10, 13, 15, 17, 23, 25, 35, 38, 39, 40, 41, 46, 60, 61, 64, 71 ir 79 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3942(3), Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-532 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 48, 57, 58, 61, 73, 77, 86, 88, 89, 90 ir 91 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3943(3), Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo Nr. IX-929 11, 12, 17, 19, 20, 23, 26, 33, 35, 39, 40, 41, 45, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 69 ir 80 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3944(3), Pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vos įsta­ty­mo Nr. VIII-1003 6, 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3945(2) (svars­ty­mas)

 

Ima­mės ki­to blo­ko, dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas: 2-17.1, 2-17.2, 2-17.3, 2-17.4, 2-17.5, 2-17.6. Pa­grin­di­nis įsta­ty­mas – Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3940(3), ly­di­mie­ji – Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3941(3), Rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3942(3), Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3943(3), Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3944(3) ir Pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vos įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3945(2). Svars­ty­mo sta­di­ja.

Kvie­čiu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją Z. Strei­kų pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­va­da dėl vi­sų mi­nė­tų įsta­ty­mų yra to­kia pat ir bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai to­kie pat. Ko­mi­te­to iš­va­da to­kia: spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, nie­kas ne­si­re­gist­ra­vo da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je, siū­ly­mų ne­tu­ri­me. Ar ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

17.13 val.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 15 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3897(2) (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mas – Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo 15 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3897(2). Pa­tei­ki­mo tę­si­nys. Kvie­čiu J. Ber­na­to­nį pra­tęs­ti mums pa­tei­ki­mą. Jū­sų klau­sia A. Ma­zu­ro­nis.

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš no­riu pri­sta­ty­ti, nes pa­tei­ki­mo me­tu ne­bu­vo pri­sta­ty­ta, tik pa­skel­bus pa­va­di­ni­mą bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka. Ne­ži­nau, jei­gu lei­si­te. Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke.

Mie­lie­ji ko­le­gos Sei­mo na­riai, tei­kiu įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris bu­vo grą­žin­tas mums, ini­cia­to­riams, to­bu­lin­ti. Jis bu­vo pa­to­bu­lin­tas pa­gal vi­sas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tus pa­reng­ti pa­ska­ti­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se su­kaup­ta tei­gia­ma pa­tir­tis ir at­si­sklei­dę trū­ku­mai su­da­rant apy­gar­dų ir apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jas.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mu bu­vo su­teik­ta tei­sė siū­ly­ti kan­di­da­tus par­la­men­ti­nėms par­ti­joms ir par­ti­joms, gau­nan­čioms vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mus. To­kios pat ko­mi­si­jos šiais me­tais or­ga­ni­za­vo ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus, ir Pre­zi­den­to rin­ki­mus, jie vy­ko ga­na sklan­džiai. Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas ne­bu­vo šiuo as­pek­tu pa­tai­sy­tas, to­dėl, įver­ti­nant tą po­zi­ty­vią prak­ti­ką, siū­lo­ma pa­tai­sy­ti ir Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą.

Mū­sų nuo­sta­ta yra to­kia: jei­gu par­ti­ja gau­na vals­ty­bės do­ta­ci­jas, tu­ri pri­si­dė­ti ir prie tam tik­rų vals­ty­bės už­da­vi­nių įgy­ven­di­ni­mo, tai yra prie rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo. Yra ke­le­tas nau­jų Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, jos dau­giau­sia yra ju­ri­di­nės tech­ni­kos rei­ka­la­vi­mų dva­sios, su vi­so­mis su­tin­ka­me, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tas pri­pa­žįs­ta, kad Eu­ro­pos tei­sei ne­pri­eš­ta­rau­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Jū­sų no­ri klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia A. Ma­zu­ro­nis. Pra­šom.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jūs tę­sia­te įsta­ty­mų pro­jek­tų cik­lo pa­tei­ki­mą, jie yra rei­ka­lin­gi ir nau­din­gi tik vie­nai jū­sų at­sto­vau­ja­mai po­li­ti­nei par­ti­jai. Ma­no klau­si­mas la­bai pa­pras­tas, tiks­liau, ke­li klau­si­mė­liai. Kaip jūs jau­čia­tės kaip žmo­gus pri­sta­ty­da­mas šį įsta­ty­mo pro­jek­tą? Kaip jūs jau­čia­tės kaip tei­si­nin­kas pri­sta­ty­da­mas šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris yra tai­ko­mas tik vie­nai jū­sų at­sto­vau­ja­mai po­li­ti­nei par­ti­jai?

Šian­dien jū­sų kan­di­da­tū­ra bu­vo pa­teik­ta į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kus Sei­mo Pir­mi­nin­kui, nors jis jau pa­sa­kė, kad ne­si­ruo­šia jū­sų teik­ti, tad ar ne­si­ruo­šia­te re­gist­ruo­ti įsta­ty­mo pro­jek­to, kur įsta­ty­mo pro­jek­tu bū­tų ga­li­ma teik­ti jū­sų kan­di­da­tū­rą į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, o ne Sei­mo Pir­mi­nin­ko tei­ki­mu? Ar­ba gal­būt įsta­ty­mo pro­jek­tu pa­pras­čiau­siai pa­tvir­tin­ti jus Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo na­riu? (Bal­sas sa­lė­je: „Pui­ki min­tis.“)

J. BERNATONIS (LSDDF). Iš tie­sų aš ne­la­bai su­pran­tu, ko­le­ga, iš kur tu­ri­te tiek pyk­čio ma­no at­žvil­giu. Aš do­mė­jau­si, tai nė­ra jū­sų par­ti­jos po­zi­ci­ja, tai yra jū­sų as­me­ni­nė po­zi­ci­ja, tai tas ma­ne šiek tiek nu­ra­mi­no, nes aš pa­gal­vo­jau, kad čia prieš ma­ne su­ki­lo vi­sa Dar­bo par­ti­ja. Ačiū Die­vui, kad tai yra jū­sų as­me­ni­nės nuo­sta­tos.

Bet at­sa­ky­da­mas į šį klau­si­mą, vi­sų pir­ma, aš no­riu pa­pra­šy­ti vi­sų ko­le­gų pa­skai­ty­ti pro­jek­tus, ku­riuos ko­men­tuo­ja­me. Ten ne apie vie­ną par­ti­ją kal­ba­ma, ten apie pen­kias par­ti­jas, ku­rios jau da­ly­va­vo or­ga­ni­zuo­jant šiais me­tais ir sa­vi­val­dos rin­ki­mus, ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus, ir Pre­zi­den­to rin­ki­mus. Pa­­žiū­rė­ki­te bu­vu­sią ko­mi­si­jų su­dė­tį ir po to ko­men­tuo­ki­te. Man tie­siog, ko­le­ga, gė­da, kad toks jau­nas žmo­gus tin­gi pa­si­skai­ty­ti pro­jek­tus. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Klau­sia P. Gra­žu­lis. Nė­ra sa­lė­je. Tuo­met S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, skai­čiau aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, ja­me net še­ši sa­ki­niai. Tu­rint ome­ny jū­sų frak­ci­jos pa­dė­jė­ją, su­pran­tu, kad kaip bu­vu­siam Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui bu­vo ga­li­ma tru­pu­tį iš­sa­miau ap­ra­šy­ti tei­gia­mą pa­tir­tį, su­kaup­tą rin­ki­muo­se. Gal jūs ga­lė­tu­mė­te pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti, nes pir­mu sa­ki­niu sa­ko­te: pro­jek­tas pa­reng­tas va­do­vau­jan­tis tei­gia­ma pa­tir­ti­mi sa­vi­val­dos ta­ry­bos rin­ki­muo­se. Kas ten bu­vo per tei­gia­ma pa­tir­tis? Ačiū.

J. BERNATONIS (LSDDF). Jūs ži­no­te vie­no gar­saus ru­sų ra­šy­to­jo po­sa­kį, kad trum­pu­mas yra ta­len­to po­žy­mis. Man at­ro­do, kad čia vis­kas yra la­bai aiš­kiai iš­dės­ty­ta ir aš la­bai aiš­kiai pa­sa­kiau. Mes, tos par­ti­jos, ku­rios gau­na iš biu­dže­to do­ta­ci­ją, no­ri­me ati­dirb­ti už tą do­ta­ci­ją. Bet jūs da­bar, kaž­ko­dėl ne­truk­dę vi­sus me­tus, kai vy­ko tre­ji rin­ki­mai, kur ko­mi­si­jo­se da­ly­va­vo ne tik So­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja, bet ir ana­lo­giš­kai ki­tos par­ti­jos, da­bar kaž­ko­dėl truk­do­te tai da­ry­ti. Aš su­pran­tu, kad jūs no­ri­te po to mus ap­kal­tin­ti, kad mes, gau­da­mi fi­nan­sa­vi­mą, velt­ė­džiaujame gal­būt. Jei­gu toks po­li­ti­nis tiks­las, tai taip, bet jei­gu kal­bė­tu­me rim­tai, aš ma­nau, kad nuo to, kad da­ly­vaus, dau­giau par­ti­jų de­le­guos sa­vo na­rius, bus leng­viau Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai su­da­ry­ti apy­gar­dų ko­mi­si­jas, o apy­gar­dų ko­mi­si­joms – apy­lin­kių ko­mi­si­jas, nes nuo­lat ten trūks­ta žmo­nių ir juos rei­kia tuo­met de­le­guo­ti ki­to­kiais bū­dais.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš ne­teik­siu nie­ko. Aš tie­siog no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į tam tik­rą sis­te­mą, nes kiek­vie­nas įsta­ty­mas, tei­kia­mas, tar­kim, per tas ini­cia­ty­vas, per pas­ku­ti­nį pus­me­tį ver­ti­nant at­ski­rai gal ir ga­li ras­ti pa­aiš­ki­ni­mą, ta­čiau su­si­da­ro įspū­dis, kad ini­cia­ty­va dėl Sei­mo na­rių ren­tų, dėl kar­te­lės ma­ži­ni­mo, vėl­gi šian­die­n jū­sų kan­di­da­tū­ros tei­ki­mas į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo na­rius, na, at­ro­do, kad vis tik­tai yra to­kie sa­va­nau­diš­ki tiks­lai ir nu­kreip­ti į vie­ną po­li­ti­nę jė­gą jū­sų to­se ini­cia­ty­vo­se. Gal jūs ga­lė­tu­mė­te iš­sklai­dy­ti tą abe­jo­nę, kad vis tik­tai ne­pai­sy­da­mas to, kad tai ne­la­bai etiš­kai at­ro­do, jūs rū­pi­na­tės bū­tent iš­ėji­mu vie­no­kiu ar ki­to­kiu bū­du iš šio Sei­mo?

J. BERNATONIS (LSDDF). Ko­le­ge, jei­gu jūs skai­tė­te tuos pro­jek­tus, vėl­gi jūs pui­kiai ži­no­te, kad nei dėl kar­te­lės, nei dėl ren­tos aš pro­jek­tų ne­tei­kiau. Ar jūs ma­no­te ki­taip? Tai pa­si­žiū­rė­ki­te, kas bu­vo ini­cia­to­riai. Vie­na.

Ant­ras da­ly­kas. Jei­gu kal­ba­me apie kar­te­lės ma­ži­ni­mą, tai dėl to yra iš­si­gan­du­sios di­džio­sios par­ti­jos, ku­rios ne­gaus pre­mi­ji­nių vie­tų, jiems ne­pri­klau­san­čių. Sa­ky­ki­te, 3 % reiš­kia pa­gal tai, kiek da­bar da­ly­vau­ja Sei­mo rin­ki­muo­se rin­kė­jų, va­di­na­si, 50 tūkst. rin­kė­jų. Ar 50 tūkst. rin­kė­jų biu­le­te­nius mes tu­ri­me mes­ti į šiukš­lių dė­žę, ar jie tu­ri tei­sę tu­rė­ti sa­vo at­sto­vą Sei­me? Ir ne­bi­jo­ki­te jūs, kad tau­ta blo­gai pa­si­rinks. Tau­ta tik­rai bus pro­tin­ges­nė už čia sė­din­čius iš­min­čius ir pa­si­rinks la­bai ge­rai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­ga. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

J. BERNATONIS (LSDDF). Dė­ko­ju.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai. P. Urb­šys kal­ba už.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai, aš iš kar­to pa­sa­kau, jau gy­ve­ni­me ne­bū­siu jo­kios par­ti­jos są­ra­še, už­ten­ka, bet ma­no po­li­ti­nis kre­do bu­vo su­stip­rin­ti žmo­nių at­sto­va­vi­mą, kad jie tu­rė­tų ga­li­my­bę vis dėl­to kuo ge­riau re­a­li­zuo­ti kon­sti­tu­ci­nę tei­sę kur­ti šią vals­ty­bę. Kai man kal­ba apie tai, kad, ži­no­te, Da­ni­jo­je tas rin­kė­jas yra pro­tin­ges­nis ne­gu Lie­tu­vo­je, ta­da ky­la klau­si­mas, ko­dėl per 30 at­kur­tos ne­pri­klau­so­my­bės me­tų jis ne­ta­po to­kiu sa­vo są­mo­nė­je at­sa­kin­gu pi­lie­čiu. Kas už tai tu­ri pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę? Ar ne tie, ku­rie įtvir­ti­no tą to­kį par­tok­ra­ti­nį val­dy­mą, ku­rie api­brė­žė, ku­ris čia yra są­mo­nin­gas pi­lie­tis, kai jis ima vie­ną biu­le­te­nį, ir pa­si­da­ro ne­są­mo­nin­gas, kai jis pa­ima ki­tą biu­le­te­nį? Da­bar jau Pan­do­ros skry­nia ati­da­ry­ta. Man džiu­gu gir­dė­ti, kaip ger­bia­mas J. Ber­na­to­nis pri­sta­to ši­tą pro­jek­tą. Aš įsi­ti­ki­nęs, jei­gu bū­tų su­si­klos­tę ki­taip, jis bū­tų gal­būt ki­to­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je, bet da­bar jau fi­nan­sa­vi­mas yra skir­tas. Skir­tas toms par­ti­joms, ku­rios tu­ri sa­vo na­rius čia ir su­si­da­ro čia. Lo­giš­ka, jie tu­ri tu­rė­ti sa­vo at­sto­vus rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se. Jei­gu jūs ne­no­ri­te tu­rė­ti tų at­sto­vų, tai ky­la klau­si­mas, gal yra kaž­kas ne­skaid­raus? Ne­bi­jo­ki­me! Iš tik­rų­jų nuo to ne­su­grius mū­sų po­li­ti­nė sis­te­ma.

PIRMININKĖ. Ir mo­ty­vai prieš – A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties, ma­tyt, ape­liuo­siu į Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos na­rius, ape­liuo­siu į jū­sų są­ži­nę ir į jū­sų pa­do­ru­mą. Kai sa­vait­ga­lį per­skai­čiau vie­no po­li­ti­kos ap­žval­gi­nin­ko, pro­fe­so­riaus straips­nį su to­kiais ga­na rie­biais ir ties eti­kos ri­ba ba­lan­suo­jan­čiais pa­sa­ky­mais, iš tie­sų be­veik su­ti­kau su po­nios A. Ši­rins­kie­nės pa­si­pik­ti­ni­mu dėl tų api­bū­di­ni­mų. Iš tie­sų man at­ro­do, kad lek­si­ka bu­vo ga­na griež­ta ir ba­lan­suo­jan­ti ties gru­bu­mo ir ne­etiš­ku­mo ri­ba. Ta­čiau šian­dien, kai aš gir­džiu šio įsta­ty­mo pro­jek­tą, kai ma­tau, kad tai yra jau ket­vir­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, pri­tai­ky­tas iš prin­ci­po vie­nai par­ti­jai, kai ma­tau, kad tei­sė­kū­ros pro­ce­sas yra nau­do­ja­mas as­me­ni­niams ko­a­li­ci­jos part­ne­rių įgei­džiams ten­kin­ti, ger­bia­mi ko­le­gos, ne­su­py­ki­te, bet tik­rai ten­ka pa­gal­vo­ti, kad, ma­tyt, pro­fe­so­rius, sa­vait­ga­lį iš­spaus­di­nęs straips­nį, dėl kai ku­rių api­brė­ži­mų ir kai ku­rių są­vo­kų vis dėl­to bu­vo tei­sus.

Ger­bia­mi vals­tie­čiai, jūs tu­ri­te pui­kią pro­gą įro­dy­ti, kad tai, ką jis ra­šė, tai, kas sa­vait­ga­lį bu­vo vi­sur spau­do­je, yra ne­tie­sa. Bal­suo­ki­te pa­gal są­ži­nę ir pa­gal tai, kaip jums at­ro­do, o ne pa­gal tai, kaip lie­pia po­li­ti­nė kon­junk­tū­ra, ir ne pa­gal tai, kaip lie­pia jū­sų ko­a­li­ci­jos part­ne­riai.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo 15 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, tu­rin­tys ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 43, prieš – 18, su­si­lai­kė 5. Po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui yra pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ne­nu­ma­to­mas. Svars­ty­si­me šio­je ru­dens se­si­jo­je. Kon­kre­čios da­tos nė­ra.

 

17.27 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. rug­sė­jo 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2426 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VII (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4273 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Kom­plek­si­nis 2-19.1.ir 2-19.2 klau­si­mas – pro­jek­tai Nr. XIIIP-4273 ir Nr. XIIIP… (Bal­sai sa­lė­je) Pir­ma pri­im­si­me jį, Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo. Kvie­čiu A. Dumb­ra­vą jį mums pa­teik­ti.

A. DUMBRAVA (LGF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, la­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau pa­pil­dy­ti VII (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mą 123 punk­tu, kad ga­lė­čiau pa­teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3932.

PIRMININKĖ. Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių ir naš­lai­čių, mai­tin­to­jo ne­te­ki­mo, iš­tar­nau­to lai­ko ir taip to­liau įsta­ty­mo pro­jek­tą.

A. DUMBRAVA (LGF). Ir taip to­liau.

PIRMININKĖ. Pa­tei­ki­mas. Nė­ra no­rin­čių klaus­ti. Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Dė­ko­ju. Svars­ty­mas. Nė­ra no­rin­čių. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Dė­ko­ju. Ir pri­ėmi­mas. Pra­šau bal­suo­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ru­dens se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 64 Sei­mo na­riai: už – 62, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4273) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.29 val.

Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių ir naš­lai­čių, mai­tin­to­jo ne­te­ki­mo, iš­tar­nau­to laiko, vals­ty­bi­nių pen­si­jų, kom­pen­sa­ci­jų už ypa­tin­gas dar­bo są­ly­gas, ren­tų, kompensacinių iš­mo­kų, šal­pos, slau­gos ir prie­žiū­ros (pa­gal­bos) iš­lai­dų tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų kompen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3932 (pa­tei­ki­mas)

 

Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių ir naš­lai­čių, mai­tin­to­jo ne­te­ki­mo, iš­tar­nau­to lai­ko, vals­ty­bi­nių pen­si­jų, kom­pen­sa­ci­jų už ypa­tin­gas dar­bo są­ly­gas, ren­tų, kom­pen­sa­ci­nių iš­mo­kų, šal­pos, slau­gos ir prie­žiū­ros (pa­gal­bos) iš­lai­dų tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3932. Pra­šo­me, Al­gi­man­tai, pri­sta­ty­ti.

A. DUMBRAVA (LGF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­si­steng­siu trum­piau. Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad as­me­nims, ku­riems so­cia­li­nės iš­mo­kos bu­vo su­ma­žin­tos dėl lai­ki­no­jo įsta­ty­mo nuo­sta­tų tai­ky­mo ir ne­bu­vo kom­pen­suo­tos ar ne­bu­vo kom­pen­suo­ta da­lis su­ma­žin­tų so­cia­li­nių iš­mo­kų, pa­gal įsta­ty­mus bū­tų kom­pen­suo­ja­ma 10 % jų pa­tir­tų pra­ra­di­mų. Tai­gi šiai gru­pei pri­klau­so vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių ir naš­lai­čių pen­si­jos, vals­ty­bi­nės so­cia­li­nio drau­di­mo mai­tin­to­jo ne­te­ki­mo pen­si­jos, iš­tar­nau­to lai­ko pen­si­jos, kom­pen­sa­ci­jos už ypa­tin­gas dar­bo są­ly­gas, kom­pen­sa­ci­nės iš­mo­kos te­at­rų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų kū­ry­bi­niams dar­buo­to­jams, šal­pos kom­pen­sa­ci­jos, slau­gos, prie­žiū­ros (pa­gal­bos) iš­lai­dų tiks­li­nės kom­pen­sa­ci­jos, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vals­ty­bi­nė ren­ta, vals­ty­bi­nė sig­na­ta­rų ren­ta ir vals­ty­bi­nė sig­na­ta­rų naš­lių ir naš­lai­čių ren­ta, ren­tos bu­vu­siems spor­ti­nin­kams, taip pat vals­ty­bi­nės pen­si­jos.

Tai­gi pa­gal šį įsta­ty­mo pro­jek­tą kom­pen­suo­ja­ma su­ma bū­tų iš­mo­ka­ma 2020 me­tų bir­že­lio mė­ne­sį, ne­rei­ka­lau­jant iš so­cia­li­nių iš­mo­kų ga­vė­jų pra­šy­mų, iš­sky­rus at­ve­jį, kai as­muo kom­pen­sa­vi­mo me­tu nė­ra ati­tin­ka­mos so­cia­li­nės iš­mo­kos ga­vė­jas. Tuo­met kom­pen­suo­ja­mą su­mą siū­lo­ma iš­mo­kė­ti iki 2020 m. gruo­džio 31 d., jei­gu as­muo iki 2020 m. spa­lio 31 d. iš­mo­ką ad­mi­nist­ruo­jan­čiai įstai­gai pa­teiks pra­šy­mą dėl kom­pen­suo­ja­mos su­mos iš­mo­kė­ji­mo.

Tai­gi pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Jū­sų no­ri klaus­ti A. Sy­sas. De­ja, sa­lė­je ne­ma­tau. Tuo­met R. Baš­kie­nė. Pra­šom.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga, kad pa­tei­kė­te šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Iš­ties ten­ka dar ir da­bar, po tiek me­tų, tai­sy­ti bu­vu­sios kri­zės pa­da­ri­nius ir iš­girs­ti žmo­nes, ku­rie li­ko nu­skriaus­ti. Jūs siū­lo­te kom­pen­sa­vi­mo ati­tin­ka­mą su­mą. Kiek ži­nau, ji vals­ty­bės biu­dže­te yra nu­ma­ty­ta, ir yra džiu­gu, kad ši­ta Vy­riau­sy­bė ėmė­si šio at­sa­kin­go dar­bo. Ta­čiau no­rė­tų­si jū­sų klaus­ti ir gal­vo­ti taip pat apie at­ei­tį. 2020 me­tams biu­dže­te yra šie pi­ni­gai. Kas bus 2021, 2022 me­tais, nes ati­tin­ka­mai tai yra tik tam tik­ras pro­cen­tas, ku­rį mes žmo­nėms grą­žin­si­me? Grą­žin­si­me už bu­vu­sių pa­da­ry­tas klai­das, bet kas bus at­ei­ty­je?

A. DUMBRAVA (LGF). Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge, už klau­si­mą. Tik­rai gal­būt ne vie­nam ki­lo klau­si­mas. Tai yra tik pra­džia, tai yra tik pa­tei­ki­mas. Aš ma­nau, mes su ko­le­go­mis ga­lė­tu­me ap­si­tar­ti, pa­si­kal­bė­ti, kaip elg­tis to­liau, nes jei­gu mes pri­si­min­tu­me se­nat­vės pen­si­jų grą­ži­ni­mo mo­men­tą, tai bu­vo iš­dė­lio­ta per ke­lis me­tus po kaž­kiek pro­cen­tų, kad biu­dže­tui ne­bū­tų di­de­lė naš­ta. Aš ma­nau, bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti ir apie tai, apie per­spek­ty­vą 2021, 2022 ir 2023 me­tais. Svar­biau­sia, kad žmo­nes pa­siek­tų tas sig­na­las, ta ge­ra ži­nia, kad vis dėl­to mes pri­si­me­na­me, kad tie žmo­nės pa­sko­li­no vals­ty­bei, kai jai bu­vo sun­ku, ir mes esa­me pa­si­ren­gę kom­pen­suo­ti tas su­mas, ku­rios bu­vo pra­ras­tos. Mes tų da­ly­kų ne­pa­mir­šo­me ir no­ri­me elg­tis są­ži­nin­gai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vų už nė­ra sa­kan­čių. Prieš – A. Sy­sas. Bet, de­ja, sa­lė­je nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-3932.

Bal­sa­vo 66 Sei­mo na­riai ir vi­si pri­ta­rė pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo.

Siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Svars­ty­mo da­ta – taip pat šio­je se­si­jo­je.

 

17.34 val.

Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 7 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4243 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-20 klau­si­mas – Mo­kes­čio už ap­l­in­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo 7 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4243. Kvie­čiu P. Ne­vu­lį jį pa­teik­ti.

P. NEVULIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tei­kia­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo Nr. VIII-1183 7 prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, pa­ren­g­tą at­si­žvel­giant į Lie­tu­vos re­gio­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trų aso­cia­ci­jos siū­ly­mą 2020 me­tais pa­lik­ti ga­lio­ti to­kį pa­tį kaip ir 2019 me­tais nu­sta­ty­tą mo­kes­tį už ap­lin­kos ter­ši­mą są­var­ty­ne ša­li­na­mo­mis at­lie­ko­mis, nes dar nė­ra su­kur­ta pa­kan­ka­ma at­lie­kų per­dir­bi­mo in­fra­struk­tū­ra ir dar ne­vei­kia sta­to­mi at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­niai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Jū­sų no­ri klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis klau­sia A. Bau­ra. Pra­šom.

A. BAURA (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, mes abu prieš ne­pil­nus dve­jus me­tus kaip tik lan­kė­mės Pa­ne­vė­žio re­gio­ni­nia­me cen­tre, ma­tė­me, kaip kas tvar­ko­si, ir ma­tė­me ypač tas ši­fe­rio at­lie­kas. Ma­no klau­si­mė­lis bū­tų toks. Ka­dan­gi dau­giau­sia as­bes­to at­lie­kų at­ke­liau­ja iš tų stam­bia­ga­ba­ri­čių aikš­te­lių, gal jūs kar­tais dis­po­nuo­ja­te ar bent jau ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, kiek maž­daug nuo ben­drų at­lie­kų kie­kio, pa­ten­kan­čio į są­var­ty­nus, tas as­bes­tas su­da­ro?

P. NEVULIS (LVŽSF). Kiek pro­cen­tiš­kai, aš tik­rai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Bet šis mū­sų siū­lo­mas pro­jek­tas ir yra… jis ne­lie­čia as­bes­to at­lie­kų. Čia yra ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­ne ša­li­na­moms at­lie­koms.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga Pet­rai, ke­le­tas klau­si­mų. Spa­lio 7 die­ną Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas ir mi­nis­te­ri­ja gau­na RATC aso­cia­ci­jos raš­tą, ku­ria­me pra­šo sep­ty­nių eu­rų už to­ną mo­kes­čio ki­tiems me­tams. Jū­sų tei­kia­ma­me pro­jek­te yra pen­ki eu­rai. Čia bū­tų pir­ma­sis klau­si­mas, ko­dėl jūs tą da­ro­te?

Ant­ra­sis klau­si­mas. V. Ving­rie­nė, K. Ma­žei­ka, o tre­čias va­rian­tas – ir pa­ti Vy­riau­sy­bė yra pa­tei­ku­si tris įsta­ty­mų pro­jek­tus, vie­nas iš jų kar­tu su biu­dže­tu Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­šimą įsta­ty­mas, jie jau ei­na, yra Sei­me. Ko­dėl jūs tei­kia­te ket­vir­tą pa­siū­ly­mą, ku­ris ne­ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­ji­mą, nes Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mas ne­lei­džia su biu­dže­tu ne­pa­teik­tų pro­jek­tų įsi­ga­lio­ji­mą da­ry­ti anks­čiau ne­gu po še­šių mė­ne­sių? Ačiū.

P. NEVULIS (LVŽSF). Aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, ger­bia­mas ko­le­ga, kad mes tei­kia­me šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes ne­ma­to­me pa­grin­do, kam rei­kia da­bar kel­ti tą va­di­na­mą­jį var­tų mo­kes­tį. O ir 2018 me­tais, ir 2019 me­tais, šiais me­tais, bu­vo pen­ki eu­rai. Mes ne­pra­šo­me ko nors pa­keis­ti, bet pra­šo­me pa­lik­ti tą pa­tį mo­kes­tį.

PIRMININKĖ. Klau­sia L. Bal­sys.

L. BALSYS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, man ro­dos, jūs čia pai­nio­ja­te kai ku­rias są­vo­kas, bet jei­gu pa­skai­ty­tu­mė­te Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das, tai su­pras­tu­mė­te ir pa­ma­ty­tu­mė­te, kad ne­ga­li­ma net da­ry­ti tei­ki­mo, nes pa­žei­džia­mi da­bar ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai. Vie­nas iš to­kių pa­žei­di­mų yra tai, kad 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mos iš tar­šos mo­kes­čio jau su­pla­nuo­tos. Da­bar at­si­du­ria­me keis­to­je si­tu­a­ci­jo­je, nes tu­rė­tų bū­ti bent jau gau­ta Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė ar­ba per­pla­nuo­tas Biu­dže­to įsta­ty­mas. Jūs siū­lo­te vi­siš­kai kar­di­na­lius pa­kei­ti­mus.

Ki­ta ver­tus, ta­me pa­čia­me da­bar ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me sa­ko­ma, kad ta­ri­fus ga­li­ma… ta­ri­fai nu­sta­to­mi pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui ir tai tu­ri bū­ti at­lik­ta likus ne­ ma­žiau kaip li­kus dve­jiems me­tams iki kei­ti­mo lai­ko­tar­pio. Tai jau ir čia smar­kiai vė­luo­ja­te. Ar ne­rei­kė­tų jums tie­siog at­si­im­ti šio tei­ki­mo?

P. NEVULIS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad mes pra­šo­me pa­lik­ti šį mo­kes­tį tik 2020 me­tams. O ka­dan­gi tai yra pa­tei­ki­mas, tai ma­nau, kad mes jį ap­svars­ty­si­me ko­mi­te­te, iš­dis­ku­tuo­si­me ir pri­im­si­me pa­tį ge­riau­sią spren­di­mą.

PIRMININKĖ. A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Man keis­ta klau­sy­ti ko­le­gų, kai kal­ba apie biu­dže­to for­ma­vi­mą, kad mo­kes­čiai biu­dže­te for­muo­ja­mi iš tar­šos mo­kes­čių, ku­rie ga­li bū­ti, ku­rių ga­li ir ne­bū­ti. Ga­li bū­ti są­var­ty­nas ša­li­na­mas, są­var­ty­nas ne­ša­li­na­mas. Jei­gu ge­rai tvar­ky­si­mės pa­gal žie­di­nės eko­no­mi­kos dok­tri­ną, tai to nie­ka­da ir ne­bus, ir ne­rei­kės už tai mo­kė­ti. Taip pat kaip bū­tų su­ren­ka­mos bau­dos už grei­čio vir­ši­ji­mą: jei­gu nie­kas ne­vir­šys, tai biu­dže­tas bus kiau­ras. To­dėl čia nie­kaip nė­ra su­si­ję su biu­dže­tu, ger­bia­mas ko­le­ga, ne­rei­kė­tų klai­din­ti.

Bet ger­bia­mo­jo pra­ne­šė­jo no­rė­čiau pa­klaus­ti, kaip tai ga­li bū­ti su­si­ję su pla­nuo­ja­mo­mis pri­va­taus ver­slo pa­ja­mo­mis, jei stai­ga pa­di­dė­tų mo­kes­tis, kiek pa­pil­do­mai pa­ja­mų gau­tų at­lie­kų de­gin­to­jai, nes jie ap­si­me­ta, kad yra tvar­ky­to­jai, nors iš tik­rų­jų de­gi­na tą, kas de­ga. O šian­dien, kai nė­ra de­gi­ni­mo įmo­nių, ar tas mo­kes­tis yra laiku? Jis bu­vo įves­tas ta­da, kai bu­vo ma­no­ma, kad pra­dės veik­ti ga­myk­los tiek Vil­niu­je, tiek Kau­ne. O jos pra­dės tik ki­tų me­tų pa­bai­go­je. Tai no­rė­čiau pa­klaus­ti, kaip ko­re­liuo­ja, kaip de­ra su tuo?

P. NEVULIS (LVŽSF). Aš da­bar tik­rai ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kiek už­dirb­tų pri­va­tus ver­slas, bet mes tik­rai tai svars­to­me ir šian­dien su ko­le­ga bu­vo apie tai šne­kė­ta. Ma­nau, kad svars­ty­da­mi mes tą tik­rai su­ži­no­si­me, pa­si­do­mė­si­me tais da­ly­kais ir vis­ką iš­si­aiš­kin­si­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs at­sa­kė­te į vi­sų klau­sian­čių­jų klau­si­mus. Mo­ty­vai. Už kal­ba S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­ly­čiau pri­tar­ti ir su­jung­ti tuos ke­tu­ris įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie šian­dien yra ko­mi­te­te. Bet no­rė­čiau tru­pu­tį pa­reikš­ti ir ke­le­tą kri­ti­kos strė­lių val­dan­tie­siems, ku­rie vis dar pre­ten­duo­ja bū­ti ža­liai­siais. Iš mi­nist­ro čia, tri­bū­no­je, iš­ėjo pa­siū­ly­mas 15 eu­rų mo­kes­tis nuo ki­tų me­tų. Pa­ti mi­nis­te­ri­ja ir mi­nist­ras duo­da 15 eu­rų mo­kes­tį nuo 2020 me­tų, ma­ži­na­ma nuo 27 eu­rų. Ko­le­ga Pet­ras tei­kia 5 eu­rus, nors pa­ti LRATC aso­cia­ci­ja spa­lio 5 die­ną ad­re­suo­tu laiš­ku ko­mi­te­to na­riams pra­šo 7 %. V. Ving­rie­nė, ki­ti dė­jo mil­ži­niš­kas pa­stan­gas, kad iš es­mės su­nai­kin­tų ir su­stab­dy­tų ko­ge­ne­ra­ci­nes at­lie­kų de­gi­ni­mo jė­gai­nes. Ką mes ta­da bū­tu­me tu­rė­ję? Da­bar kal­ba­me apie tas ko­ge­ne­ra­ci­nes jė­gai­nes, kaip jos ne­ga­li pra­dė­ti veik­los, to­dėl mes tu­ri­me ne­kel­ti mo­kes­čių ir ša­li­ni­mą pa­da­ry­ti pi­giau­sia al­ter­na­ty­va. Vi­siš­kas pa­si­me­ti­mas, vi­siš­kas po­li­ti­kos ne­bu­vi­mas. Ke­tu­ri įsta­ty­mų pro­jek­tai, vie­nas Vy­riau­sy­bės, ki­tas mi­nist­ro, tre­čias V. Ving­rie­nės, ket­vir­tas P. Ne­vu­lio. Re­gio­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trų aso­cia­ci­ja vi­siš­kai ki­to­kius skai­čius siū­lo ir štai jūs ban­do­te pre­ten­duo­ti į kaž­ko­kį nuo­sek­lu­mą. Pro­jek­tas tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti sau­sio 1 die­ną, tai yra už 25 die­nų. Siū­lau pri­tar­ti, bet tai tie­siog pa­ro­do, koks yra cha­o­sas jū­sų po­li­ti­ko­je, o ko­mi­te­te su­jung­ti vi­sus šiuos įsta­ty­mus.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – L. Bal­sys.

L. BALSYS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tai siū­ly­čiau vis dėl­to ne­pri­tar­ti. Nors aš su­pran­tu tą no­rą pa­lik­ti, kaip sa­ko ko­le­ga P. Ne­vu­lis, pa­lik­ti 5 eu­rų ta­ri­fą, ta­čiau ne­pa­mirš­ki­me, iš ko tai ki­lo. Tai ki­lo iš to, kad dar pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je bu­vo toks mo­kes­tis nu­sta­ty­tas, su­ma­žin­tas nuo 27 dėl to, kad bu­vo bai­mi­na­ma­si, kad iš kar­to tai kris ant žmo­nių pe­čių, žmo­nėms tie­siog pa­kils at­lie­kų iš­ve­ži­mo kai­nos. Ko ge­ro, tai bū­tų bu­vu­si tie­sa, bet čia ir yra vi­sa pro­ble­ma, kad tas mo­kes­tis tu­ri bū­ti mo­ka­mas, kaip sa­ko įsta­ty­me, aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kas ši­tą mo­kes­tį mo­ka. Mo­ka są­var­ty­no ope­ra­to­riai, na, tai va­di­na­mie­ji RATC, ki­taip ta­riant, sa­vi­val­dy­bė ar­ba sa­vi­val­dy­bės, ku­rios daž­niau­siai tų RATC ir yra sa­vi­nin­kės. De­ja, taip nė­ra, tas mo­kes­tis vis tiek per­ke­lia­mas į var­tų mo­kes­tį ir pas­kui var­tų mo­kes­tis už­krau­na­mas žmo­nėms. Čia ir tu­rė­tu­me pa­gal­vo­ti, ne­pa­lik­ti tų 5 eu­rų, pa­da­ry­ti, kad bū­tų 27, kaip ir bu­vo pla­nuo­ta se­na­me įsta­ty­me, ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ei­na rei­ka­la­vi­mas, nes jei­gu mes da­bar pa­lik­si­me 5, tai dar pen­ke­riems me­tams bus, tai mes iš tik­rų­jų su­lauk­si­me iš Eu­ro­pos Są­jun­gos di­džiu­lių bau­dų. Vėl gal­vo­si­me, ką da­ry­ti ir kas tas bau­das mo­kės, vėl per­kel­si­me žmo­nėms ant pe­čių. Čia bū­tų ne­tei­sin­gi spren­di­mai. To­dėl aš siū­ly­čiau da­bar ne­pri­tar­ti, ne­svars­ty­ti 5, bet iš kar­to pa­gal­vo­ti, kaip pa­da­ry­ti, kad tie 27 bū­tų mo­ka­mi są­var­ty­nų ope­ra­to­rių ar­ba, tiks­liau, kad sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų sti­mu­lą or­ga­ni­zuo­ti per­dir­bi­mą, or­ga­ni­zuo­ti ant­ri­nį pa­nau­do­ji­mą ir taip to­liau, ki­taip – žie­di­nę eko­no­mi­ką, kad jiems ne­rei­kė­tų to mo­kė­ti, kad ne­rei­kė­tų vež­ti į są­var­ty­ną. Čia ir yra vi­sa pras­mė to­kio mo­kes­čio. Tai­gi siū­lau da­bar ne­už­si­im­ti vėl ati­dė­ji­mu ri­zi­kuo­jant gau­ti bau­das, o iš es­mės pa­gal­vo­ti, ką ko­le­ga Si­mo­nas sa­kė, su­vie­ny­ti esa­mus va­rian­tus ir tu­rė­ti nor­ma­lų, ge­rą, eu­ro­pi­nį tik­rai tar­šos mo­kes­tį, ku­ris pa­dė­tų iš­veng­ti ga­be­ni­mo į są­var­ty­ną, o ne at­pi­gin­tų jį.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dar P. Ne­vu­lis. Pra­šom.

P. NEVULIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­ne ste­bi­na jū­sų to­kie pa­si­sa­ky­mai, ka­da jūs ko­mi­te­te šne­ka­te vie­na, at­ei­na­te į sa­lę, ap­si­ver­čia­te aukš­tyn ko­jo­mis ir kaž­kaip pra­de­da­te vi­sai ki­taip šne­kė­ti. Tik­rai ste­bi­na. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Pra­šom bal­suo­ti dėl tei­kia­mo Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai: už – 58, prieš – 1, su­si­lai­kė 9. Tai­gi po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Svar­s­ty­mo da­ta – gruo­džio 17-oji.

 

17.45 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl vai­kų, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių, ap­sau­gos ir jų tei­sių už­tik­ri­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4266 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl vai­kų, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių, ap­sau­gos ir jų tei­sių už­tik­ri­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4266. Pa­tei­kia mums M. Pui­do­kas. Pra­šom.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, steng­siuo­si ope­ra­ty­viai pa­teik­ti šį re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą. Tai yra pen­kių frak­ci­jų, 30 Sei­mo na­rių pro­jek­tas, re­zo­liu­ci­ja, ku­ria sie­kia­ma pa­ge­rin­ti mū­sų šei­mų ir vai­kų si­tu­a­ci­ją už­sie­ny­je. At­li­ko­me iš­sa­mų ty­ri­mą. Bu­vo ma­mų krei­pi­ma­sis iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir Nor­ve­gi­jos į Pre­zi­den­tą G. Nau­sė­dą ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas iš­klau­sė vi­sas at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas – ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją, ir vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rę, ir ki­tus ir bu­vo su­ras­tas kon­sen­su­sas, ko­kius spren­di­mus bū­tų ga­li­ma pa­siū­ly­ti, kad si­tu­a­ci­ja šio­je sri­ty­je pa­ge­rė­tų.

La­bai trum­pai apie kiek­vie­ną iš siū­ly­mų ir ra­gi­ni­mų. Pir­mas siū­ly­mas ir ra­gi­ni­mas bū­tų dau­giau dė­me­sio skir­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus už­sie­nio vals­ty­bė­se, kad ta pa­gal­ba šei­moms bū­tų ak­ty­ves­nė, in­ten­sy­ves­nė, kaip yra ki­tų vals­ty­bių – Len­ki­jos, Ru­mu­ni­jos, Veng­ri­jos, nes Lie­tu­va kar­tais ima­si per­ne­lyg pa­sy­vios po­zi­ci­jos šiais at­ve­jais.

Ant­ras punk­tas bū­tų teik­ti ra­ti­fi­kuo­ti Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nės Asam­blė­jos pri­im­tą tre­či­ą­jį pa­pil­do­mą Vai­ko tei­sių kon­ven­ci­jos pro­to­ko­lą dėl skun­dų pro­ce­dū­ros. Jis su­teik­tų tei­sę vai­kui ar ki­tiems as­me­nims kreip­tis į Jung­ti­nių Tau­tų Vai­ko tei­sių ko­mi­te­tą dėl pa­žeis­tų vai­ko tei­sių. Tai yra la­bai svar­bus in­di­vi­du­a­laus skun­do me­cha­niz­mo at­si­ra­di­mas, kai kiek­vie­nas tu­rė­tų ga­li­my­bę kreip­tis ir kad jų tei­sės bū­tų ap­sau­go­tos. Mi­nist­ras L. Lin­ke­vi­čius jį yra pa­si­ra­šęs dar 2015 me­tais.

Taip pat su­da­ry­ti pa­tvir­tin­tų ver­tė­jų ir ad­vo­ka­tų są­ra­šus vi­so­se ša­ly­se, ku­rio­se yra lie­tu­vių ben­druo­me­nės, taip sie­kiant už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kas kon­sul­ta­ci­jas į kri­zi­nę si­tu­a­ci­ją pa­te­ku­sioms lie­tu­vių šei­moms.

Pa­si­ta­rę su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, nu­ta­rė­me taip pat teik­ti siū­ly­mą ska­tin­ti steig­ti šei­mos ata­šė eta­tus to­se vals­ty­bė­se, ku­rio­se yra pa­čios di­džiau­sios lie­tu­vių ben­druo­me­nės, ir to­se, ku­rio­se su to­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria­ma daž­niau­siai.

Pas­ku­ti­nis siū­ly­mas, ku­ris iš­plau­kė iš pa­čios lo­gi­nės se­kos, tai yra siū­ly­ti Vy­riau­sy­bei ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bą iš­skai­dy­ti į dvi at­ski­ras ins­ti­tu­ci­jas, kad ne­bū­tų lo­gi­nės prieš­prie­šos, kaip yra da­bar, kai ta pa­ti tar­ny­ba pri­ima spren­di­mus dėl vai­ko pa­ė­mi­mo iš šei­mos ir ta pa­ti tar­ny­ba nu­spren­džia, kam tu­rė­tų ati­tek­ti vai­ko glo­ba. To­kie siū­ly­mai. Lau­kiu jū­sų klau­si­mų ir pra­šau pa­lai­ky­mo.

PIRMININKĖ. Yra klau­sian­čių­jų. Pir­ma­sis klau­sia E. Gent­vi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Min­dau­gai, po­rą to­kių trum­pų klau­si­mų. Ma­tė­me jū­sų žūt­bū­ti­nę ko­vą po­li­ti­niais tiks­lais dėl E. Kru­čins­kie­nės kon­fis­kuo­tų vai­kų Kau­ne. Ar ne­ap­mau­du, kad E. Kru­čins­kie­nė ne­įver­ti­no jū­sų ir pa­si­rin­ko N. Pu­tei­kį, o ne tams­tos va­do­vau­ja­mą Dar­bo par­ti­jos Kau­no sky­rių?

Ant­ras klau­si­mas toks. Pri­si­me­na­me vė­jus, kai čia bu­vo ke­lia­mi tie vė­jai po „Bar­ne­ver­net“ pa­im­to lie­tu­vių kil­mės vai­ko Nor­ve­gi­jo­je. Ar jūs ži­no­te da­bar sta­tis­ti­ką, kur dau­giau pa­ima­ma vai­kų – Lie­tu­vo­je ar Nor­ve­gi­jo­je? Ir gal ži­no­te tą sta­tis­ti­ką, kai gi­na­te vai­kus, ku­riuos tik­rai rei­kia gin­ti, ar jums ži­no­ma to­kia sta­tis­ti­ka įvai­rio­se lie­tu­vių kon­cen­truo­tai gy­ve­na­mo­se ša­ly­se ir Lie­tu­vo­je?

M. PUIDOKAS (MSNG). Dė­kui už klau­si­mus. Kal­bant apie po­nią E. Kru­čins­kie­nę, tai tiek teis­mo spren­di­mas pa­ro­dė, kad ma­no įsi­trau­ki­mas bu­vo tei­sin­gas, ir pa­kar­to­ti­nis spren­di­mas tai pa­tvir­ti­no. Ma­no, kaip vien­man­da­ti­nės apy­gar­dos Sei­mo na­rio, pa­rei­ga bu­vo re­a­guo­ti į žmo­nių pa­gal­bos krei­pi­mą­si, ir ma­no re­ak­ci­ja bu­vo tin­ka­ma ir tei­sin­ga, nes iš tik­rų­jų Kau­no vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos at­ve­ju bu­vo pa­nau­do­tos ne­tei­sin­gos, per­tek­li­nės prie­mo­nės, net ir pil­dant tą pa­čią an­ke­tą, kai tė­tis bu­vo ap­kal­tin­tas, kad yra be­dar­bis, nors jis už­si­ė­mė in­di­vi­du­a­lia veik­la ir tu­rė­jo da­li­nį krū­vį, taip pat at­li­ko vi­sas sa­vo pa­rei­gas Alek­so­to se­niū­ni­jo­je ir tu­rė­jo la­bai tei­gia­mas re­ko­men­da­ci­jas. O ma­ma bu­vo ap­kal­tin­ta, kad yra al­ko­ho­li­kė, dėl to vė­liau bu­vo at­si­pra­šy­ta, tai taip pat bu­vo ne­tei­sin­gas kal­ti­ni­mas. Ma­nau, kad du ma­ža­me­čiai vai­kai tik­rai ne­nu­si­pel­nė to­kio stre­so, koks ten ki­lo dėl na­cis­ti­nių pa­žiū­rų tu­rin­čio as­mens pri­im­tų ne­tei­sin­gų spren­di­mų.

Kal­bant apie an­trą klau­si­mą, šian­dien si­tu­a­ci­ja su Nor­ve­gi­ja yra pa­ge­rė­ju­si po 2016 me­tų, kai Nor­ve­gi­ja ra­ti­fi­ka­vo Ha­gos kon­ven­ci­ją. Šian­dien tu­ri­me daug di­des­nę pro­ble­mą dėl mū­sų gau­siau­sios lie­tu­vių ben­druo­me­nės Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ne­gu su Nor­ve­gi­ja, nes vai­ko tei­sių kon­tro­lie­rė ir ki­tos at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos pa­tvir­ti­no, kad bū­tent po 2016 me­tų at­si­ra­do dia­lo­gas su Nor­ve­gi­ja, o iki to tik­rai bu­vo rim­tų pro­ble­mų, nes jie į mū­sų krei­pi­mu­sis ne­re­a­guo­da­vo ir jo­kio grįž­ta­mo­jo ry­šių fak­tiš­kai ne­tu­rė­da­vo­me.

PIRMININKĖ. Klau­sia G. Vai­če­kaus­kas.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis Min­dau­gai, jūs sa­ko­te esąs na­cio­na­li­nio sau­gu­mo eks­per­tas, tai tur­būt at­sa­ky­si­te į pa­pras­tą klau­si­mą. Lie­tu­viai gy­ve­na 192 ša­ly­se, kaip jūs tech­niš­kai įsi­vaiz­duo­ja­te sa­vo tei­gi­nį, sa­vo re­zo­liu­ci­jos tei­gi­nį su­da­ry­ti pa­tvir­tin­tą ver­tė­jų ir ad­vo­ka­tų są­ra­šą vi­so­se ša­ly­se, ku­rio­se yra lie­tu­vių ben­druo­me­nės? Kas tą są­ra­šą tvir­tins, kas su­da­rys? Ačiū.

M. PUIDOKAS (MSNG). La­bai dė­kui, ge­ras klau­si­mas. Iš tik­rų­jų tas klau­si­mas yra la­bai ne­sun­kiai tech­niš­kai iš­spren­džia­mas. Tai ga­li pa­da­ry­ti mū­sų am­ba­sa­dos. Tas tik­rai ne­rei­ka­laus ko­kių nors pa­pil­do­mų pi­ni­gų, nes šian­dien dėl pras­tų, dėl ne­ko­ky­biš­kų ver­ti­mų yra ki­lu­si ne vie­na tei­si­nė ko­li­zi­ja, ir šei­mos dėl to nu­ken­tė­da­vo, kai tuo ver­ti­mu už­si­im­da­vo net ir tie as­me­nys, ku­rie tam ne­tu­rė­da­vo rei­kia­mų ge­bė­ji­mų.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Min­dau­gai, šiaip nuo­šir­džiai ne­su­pra­tu, kam to­kia re­zo­liu­ci­ja yra ini­ci­juo­ja­ma, nes Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bės, į ku­rias jūs čia šiek tiek nu­krei­pęs re­to­ri­ką, daž­nai mums yra pa­vyz­dys, kaip tvar­ky­tis dėl vai­ko tei­sių ap­sau­gos. Tra­giš­ki at­ve­jai Lie­tu­vo­je pa­ro­dė, kad rei­kė­jo vai­ko tei­sių ap­sau­gą su­stip­rin­ti, o jūs bū­da­vo­te daž­nai prieš tą su­stip­ri­ni­mą.

Klau­si­mas yra, ko­dėl mes ape­liuo­ja­me į už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių vai­kų ap­sau­gą, kai Lie­tu­vos vai­kai yra ta tiks­li­nė gru­pė, ku­ria iš tik­rų­jų rei­kė­tų pa­si­rū­pin­ti, nes, pa­vyz­džiui, jūs ne­kal­ba­te apie pa­vyz­džius Ry­tų vals­ty­bė­se, bet links­niuo­ja­te iš es­mės Skan­di­na­vi­jos vai­kų tei­sių ap­sau­gą ar­ba ki­tų Va­ka­rų vals­ty­bių, Eu­ro­pos Są­jun­gos part­ne­rių. Ko­dėl ne­si­i­ma­te Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, ki­tų vals­ty­bių pa­vyz­džių var­di­ni­mu, ne­si­i­ma­te Lie­tu­vos vai­kų tei­sių pro­ble­ma­ti­kos, bet ape­liuo­ja­te iš es­mės į Eu­ro­pos Są­jun­gos ko­le­gų?

M. PUIDOKAS (MSNG). Dė­ko­ju, ko­le­ga Si­mo­nai, pir­mas da­ly­kas, jūs grei­čiau­siai jau pa­mir­šo­te, kad ma­no su­da­ry­ta eks­per­tų gru­pė pa­ren­gė pa­tai­sas įsta­ty­mų, ku­rių da­lis bu­vo pri­im­ta čia, Sei­me. Tai bu­vo pa­tai­sos, skir­tos Lie­tu­vos vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mai ge­rin­ti. Ma­nau, kad dėl to ji tik­rai bu­vo sėk­min­gai pa­to­bu­lin­ta, nes at­si­ra­do ci­vi­li­nio pro­ce­so svars­ty­mas žo­di­ne tvar­ka, kai yra iš­klau­so­mi tė­vai, kai at­si­ran­da ad­vo­ka­to bu­vi­mas, ir taip šei­mos tik­rai jau­čia­si sau­ges­nės, to­kiais at­ve­jais pri­ima­mi žy­miai la­biau pa­ma­tuo­ti spren­di­mai, nei bu­vo prieš tai, kai bu­vo spren­džia­ma ra­šy­ti­ne tvar­ka.

Taip pat šio­je re­zo­liu­ci­jo­je yra mi­ni­mas vie­nas iš svar­bių Lie­tu­vai spren­di­mų, apie ku­rį kal­ba ir Ha­gos kon­ven­ci­ja, tai yra šiuo at­ve­ju vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bų iš­skai­dy­mas į dvi tar­ny­bas. Aš dar kar­tą pa­brė­žiu, kad tas bu­vo ap­svars­ty­ta Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te, de­rin­ta su So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Tam pri­ta­rė ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rė E. Žio­bie­nė. Toks bū­tų pa­pras­tas at­sa­ky­mas.

Kal­bant apie Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bes, tai re­mia­si tuo, kad nau­jau­si Eu­ro­pos Žmo­gaus Teisių Teis­mo spren­di­mai by­lo­se pa­ro­dė, kad bū­tent šio­se vals­ty­bėse ir bu­vo la­bai rim­tų klai­dų pa­imant vai­kus, tai­kant lai­ki­ną po­ėmį, kai tas lai­ki­nas po­ėmis truk­da­vo iš­ti­sus sep­ty­ne­rius ir dau­giau me­tų. Tos by­los bai­gė­si, žmo­nės lai­mė­jo tas by­las, bet per tą lai­ką, kol by­los bu­vo lai­mė­tos, vai­kai su­lau­kė pil­na­me­tys­tės. O šei­mos tik­rai su­lau­kia la­bai ne­pa­ma­tuo­tos skriau­dos, ku­rios šian­dien jo­kiais pi­ni­gais ne­ga­lė­tu­me įkai­no­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis Min­dau­gai, gal­būt nor­ve­gų „Bar­ne­ver­net“, užuot at­imi­nė­ju­si Lie­tu­vos vai­kus, ga­lė­tų pa­si­im­ti tą lai­vą „In­de­pen­den­ce“ iš Klai­pė­dos.

M. PUIDOKAS (MSNG). La­bai šmaikš­tus siū­ly­mas. Pa­lik­siu spren­di­mus dėl LNG ter­mi­na­lo Sei­mui ir ki­toms dis­ku­si­joms, ka­da ir bus kal­ba­ma apie tos su­tar­ties pra­tę­si­mą, ku­ris ga­lė­tų bū­ti tik­rai la­bai ža­lin­gas mū­sų vals­ty­bei.

PIRMININKĖ. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pas­ta­ruo­ju me­tu yra gau­na­ma daug laiš­kų dėl prie­var­ti­nio skie­po. Tar­ki­me, to­se vals­ty­bė­se, kur gy­ve­na mū­sų lie­tu­vai­čiai, aš ne­ži­nau, ku­rio­se vals­ty­bė­se yra pri­va­lo­mas skie­pas, ku­rio­se ne, nes yra sa­ki­nys, kad vals­ty­bės pa­rei­ga rū­pin­tis už­sie­ny­je gy­ve­nan­čiais vai­kais ir Lie­tu­vos pi­lie­čiais. Tai rū­pes­tis yra ir svei­ka­ta, su­pran­tu. Koks yra jū­sų po­žiū­ris dėl kaž­ku­rio­je vals­ty­bė­je esan­čio prie­var­ti­nio skie­po? Tie­są sa­kant, ne­ži­nau jū­sų po­žiū­rio, ar už prie­var­ti­nį, ar už ne­pri­evar­ti­nį esa­te šiuo me­tu. Bū­tų įdo­mu su­ži­no­ti jū­sų nuo­mo­nę, jei­gu yra prie­var­ti­nis ir ne­su­tin­ka­te su tuo, ką jūs tuo­met da­ry­tu­mė­te dėl to­je vals­ty­bė­je gy­ve­nan­čių vai­kų? Ačiū.

M. PUIDOKAS (MSNG). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Pir­mas da­ly­kas. Ir šia­me Sei­me mes tu­rė­jo­me ne vie­ną ini­cia­ty­vą dėl prie­var­ti­nio skie­pi­ji­mo, bet vėl­gi, re­mian­tis žmo­gaus tei­sė­mis ir dau­gu­mos Sei­mo na­rių nuo­mo­ne, ne­bu­vo pa­si­sa­ky­ta už prie­var­ti­nius skie­pus. Aš gal­vo­ju, kad bet ko­kia ini­cia­ty­va, ku­ri yra prie­var­ti­nė, iš tik­rų­jų ver­čia žmo­nes ieš­ko­ti bū­dų, kaip iš­veng­ti tos si­tu­a­ci­jos, daž­nai ir ne vi­sai tei­sė­tais bū­dais. Tai­gi rei­kia vi­są lai­ką ieš­ko­ti su vi­suo­me­ne dia­lo­go, o ne da­ry­ti kaž­ką prie­var­ti­niu bū­du. O kal­bant apie už­sie­nio vals­ty­bes, rei­kė­tų at­ski­rai nag­ri­nė­ti, ana­li­zuo­ti kiek­vie­nos ša­lies prak­ti­ką, įsta­ty­mi­nę ba­zę ir ta­da jau, ma­tant tos įsta­ty­mi­nės ba­zės si­tu­a­ci­ją, žiū­rė­ti, kaip mū­sų di­plo­ma­ti­nė tar­ny­ba ir kaip mū­sų vals­ty­bė ga­lė­tų pa­dė­ti šei­moms ir vai­kams. Bet ver­ti­nant tarp­tau­ti­nę prak­ti­ką, jei­gu tu iš­va­žiuo­ji į už­sie­nį, tai vis dėl­to tu pri­va­lai lai­ky­tis tos vals­ty­bės įsta­ty­mų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me re­zo­liu­ci­jos svars­ty­mą. Nie­kas ne­sa­te re­gist­ra­vę­si. Pra­dė­si­me re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mą. Ar ga­li­me pri­tar­ti re­zo­liu­ci­jai be pa­tai­sų? (Bal­sai sa­lė­je) E. Gent­vi­las kal­ba prieš.

E. GENTVILAS (LSF). Taip. Čia yra ir ge­rų da­ly­kų to­je re­zo­liu­ci­jo­je, bet kai su­pla­ka­mi vi­so­kie da­ly­kai ir dar len­da po­li­ti­niai in­te­re­sai, po­li­ti­nės po­teks­tės, man at­ro­do, ga­li­ma pra­dė­ti įžvelg­ti spe­ku­lia­ci­jas vai­kais. Lie­tu­vos am­ba­sa­dų tin­klas už­sie­ny­je tik­rai ne­blo­gai iš­plė­to­tas. Be­je, aš pri­si­me­nu, 1992 me­tų spa­lio mė­ne­sį Lie­tu­vos Res­pub­li­ka bu­vo ap­si­brė­žu­si, kad tu­rės am­ba­sa­das 14 ša­lių. Šian­dien aš jau net ne­ži­nau, kiek Lie­tu­va to­li pa­žen­gė į prie­kį, ir tos am­ba­sa­dos tik­rai už­tik­ri­na. Kaip el­gia­si pa­tys lie­tu­viai ir su vai­kais, ir ne su vai­kais? Pa­vyz­džiui, Lon­do­ne vie­na da­ma gu­li su sa­vo vy­ru, bet kar­tais gu­li ir su ki­tu, o kad iš­si­aiš­kin­tų, sa­ko, pa­ko­vo­ki­te tar­pu­sa­vy­je. Vie­nas nu­do­bia ki­tą ir ji lie­ka gy­ven­ti su tuo jau­nes­niuo­ju. Ne­duok Die­ve, at­si­ras­tų ten vai­kų, jo­kia am­ba­sa­da to­kiai šei­mai ne­pa­dės.

Da­bar Min­dau­gas šio­je sa­vo re­zo­liu­ci­jo­je pa­siū­lo vie­ną uni­ka­lų in­stru­men­tą – šei­mos ata­šė. Su­pran­tu, kad ne vi­so­se Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­se ir di­plo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se, o tik kai ku­rio­se, kur dau­giau­siai lie­tu­vių gy­ve­na­ma. Ki­ta ver­tus, jei­gu yra am­ba­sa­da, ko ge­ro, ten lie­tu­vių ben­druo­me­nė ga­na ne­ma­ža ir ver­ta tu­rė­ti šei­mos ata­šė eta­tą. Tik­rai ne vi­sur dar tu­ri­me eko­no­mi­kos ata­šė, trans­por­to, kul­tū­ros ata­šė re­tą tin­klą tu­ri­me sa­vo di­plo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se. Man at­ro­do, kad čia esa­ma taip for fun, at­si­pra­šau, pa­pokš­tau­siu, gal, žiū­rėk, pra­eis ir gal bū­siu la­bai aukš­tai įver­tin­tas, kaip aš ko­vo­ju už šei­mos in­te­re­sus. Man at­ro­do, čia esa­ma ne­ma­žai vai­dy­bos ir pri­pa­žįs­tu, kad ko­le­ga Min­dau­gas yra tik­rai ne­blo­gas ak­to­rius. Aš su­si­laiky­siu.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai už – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ak­to­ri­niai ge­bė­ji­mai čia mums vi­siems pa­si­reiš­kia vie­no­kie ar ki­to­kie. Bet jei­gu kal­bė­tu­me apie vai­ko tei­sių ap­sau­gą, tik­rai rei­kia su­tik­ti, kad kar­tais mes neat­si­spi­ria­me pa­gun­dai šiek tiek pa­spe­ku­liuo­ti…

PIRMININKĖ. Po­vi­lai, pra­šom ar­čiau mik­ro­fo­no.

P. URBŠYS (MSNG). …šiek tiek pa­spe­ku­liuo­ti ir pa­si­rink­ti po­li­ti­nių di­vi­den­dų. Aš su­tin­ku, kad ta re­zo­liu­ci­ja yra ne­to­bu­la. Su­tin­ku, kad dėl ata­šė ir­gi rei­kia svars­ty­ti. Bet sa­vo lai­ku ban­džiau pa­si­do­mė­ti, kaip at­sto­vau­ja­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių in­te­re­sams, kai jie su­si­du­ria su pro­ble­mo­mis ki­to­se vals­ty­bė­se. Ir aš nu­ste­bau, kad Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba ne­dis­po­nuo­ja in­for­ma­ci­ja pa­gal už­sie­nio vals­ty­bes, kur yra pra­si­dė­ju­sios vie­no­kios ar ki­to­kios pro­ce­dū­ros, su­si­ju­sios su vai­ko tei­sių pa­žei­di­mais. Kai ku­riais at­ve­jais su­si­da­ro įspū­dis, kad to­se už­sie­nio vals­ty­bė­se, kur gy­ve­na lie­tu­viai, yra jų šei­mos, jie vie­naip ar ki­taip tam­pa tar­si ant­ra­rū­šiai pi­lie­čiai. Kai ku­rios ins­ti­tu­ci­jos, kaip ir Nor­ve­gi­jo­je, net pa­tys nor­ve­gai pri­pa­žįs­ta, pik­tnau­džia­vo sa­vo ga­lio­mis, kai bu­vo at­imi­nė­ja­mi vai­kai iš šei­mų. Bet kai ne­gi­na­mos tų žmo­nių tei­sės, kai vals­ty­bė nu­si­plau­na ran­kas, tik­rai at­si­ran­da di­des­nių ga­li­my­bių toms ins­ti­tu­ci­joms pik­tnau­džiau­ti ir pa­min­ti mū­sų pi­lie­čių tei­ses.

Tam, kad joms bū­tų de­ra­mai at­sto­vau­ja­ma, tam, kad bū­tų ga­li­ma įsi­gi­lin­ti į kiek­vie­ną si­tu­a­ci­ją, man at­ro­do, rei­ka­lin­gas ki­toks vals­ty­bės dė­me­sys. Da­bar jis tik­rai dau­giau abe­jin­gu­mo de­monst­ra­vi­mas, ne­gu de­monst­ra­vi­mas, kad ta pro­ble­ma mums yra svar­bi.

PIRMININKĖ. Mo­ty­vai prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu kas… čia vi­so­kių klau­si­mų bu­vo, į ku­riuos ga­li at­sa­ky­ti gug­las. Jei­gu R. Šar­knic­kas im­tų ir pa­gug­lin­tų, tai pa­ma­ty­tų, kad ket­vir­ta­die­nį Sa­moa vals­ty­bė bu­vo už­da­ry­ta dėl ty­mų pro­trū­kio. Gat­vė­mis ei­na me­di­kai ir prie­var­ta skie­pi­ja šei­mas, nes mirš­ta žmo­nės iš­ti­sai, nes jie bu­vo ne­skie­py­ti. Jei­gu R. Šar­knic­kui rū­pė­tų, jis ga­lė­tų pa­žiū­rė­ti, kad Niu­jor­ko vals­ti­jo­je bu­vo pa­skelb­ta ypa­tin­go­ji pa­dė­tis dėl ty­mų pro­trū­kio. Šiaip, bet čia tik taip sau… Kai žmo­gus ne­ži­no, at­sto­va­vo an­ti­vak­se­riams, an­ti­kul­tū­rai ir an­ti­ci­vi­li­za­ci­jai, pas­kui sklei­džia vi­so­kias fiks idė­jas.

Ly­giai taip pat ir ši re­zo­liu­ci­ja, ji – tuš­čia ir nie­ki­nė. Juo la­biau kad ją su­kū­rė ir pri­sta­to val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Pa­žiū­rė­ki­te, kas yra siū­lo­ma: „Ak­ty­viau teik­ti rei­ka­lin­gą di­plo­ma­ti­nę kon­sul­ta­ci­nę pa­gal­bą už­sie­ny­je vai­kus au­gi­nan­tiems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams.“ Tai ką da­bar am­ba­sa­do­rius tu­rė­tų da­ry­ti? Kaip jis tu­rės ak­ty­vi­zuo­tis? Man pa­aiš­kin­ki­te kaip nors. Dar ak­ty­viau kaž­kaip, kaž­ko­kį ak­ty­vu­mą pa­da­ry­ti? Su­da­ry­ti ver­tė­jų są­ra­šus. Na, su­da­rys ver­tė­jų są­ra­šus lie­tu­vių ben­druo­me­nėms. Tie­są sa­kant, su­da­rius tie są­ra­šai nie­ko ne­reiš­kia. Ta­da ką, rei­kia teik­ti pa­gal­bą ver­ti­mo? Tai kai­nuo­ja pi­ni­gy­čių. Tai ta­da kur­ki­te įsta­ty­mą, pri­dė­ki­te fi­nan­sų Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, kad bū­tų su­kur­tos to­kios ins­ti­tu­ci­jos… ver­tė­jus. Ly­giai taip pat yra steig­ti ata­šė, skal­dy­ti ins­ti­tu­ci­jas… Die­ve ma­no! Ne­kva­li­fi­kuo­ti siū­ly­mai, tie­siog net gė­da skai­ty­ti!

PIRMININKĖ. Ger­bia­mas Min­dau­gai, jūs kaip pra­ne­šė­jas kal­bė­jo­te, ne­be­gau­si­te dėl mo­ty­vų. S. Gent­vi­las – prieš. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu rū­ką šiek tiek iš­sklai­dy­ti. Kai pa­ma­čiau, kad ne vie­nas Min­dau­gas pa­si­ra­šęs, tarp pa­si­ra­šiu­sių la­biau­siai nu­ste­bau, ger­bia­mas Ro­ber­tai Šar­knic­kai, dėl jū­sų pa­ra­šo po ši­ta re­zo­liu­ci­ja. M. Pui­do­kas spau­dos kon­fe­ren­ci­jos me­tu, ku­rio­je pa­skel­bė apie pre­zi­den­ta­vi­mą, su­si­gin­či­jo su ju­mis dėl Kau­no įvai­ki­ni­mo at­ve­jų ir Lie­tu­vos vai­kų, ku­rie pra­ra­do ant­rus tė­vus Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je.

Šian­dien su ta re­to­ri­ka mes iš­ei­na­me kaip ge­rie­čiai, ži­nan­tys pui­kiai, su­vo­kian­tys, kaip Lie­tu­vos vai­kams už­sie­ny­je rei­kia iš­lai­ky­ti Lie­tu­vos iden­ti­te­tą, to­dėl mū­sų di­plo­ma­ti­nės tar­ny­bos tu­ri steig­ti šei­mos ata­šė tam, kad ap­sau­go­tų Lie­tu­vos iden­ti­te­tą tų vai­kų, ku­rie ne­ten­ka sa­vo glo­bė­jų ar tė­vų.

Man at­ro­do, čia yra tra­di­ci­nė šei­mos puo­se­lė­ji­mo po­li­ti­ka, kri­ti­ka nu­kreip­ta prieš Va­ka­rų mo­der­nią glo­bė­jiš­ką po­li­ti­ką, tą, ku­rią mes ban­do­me Lie­tu­vo­je su­kur­ti. Aš siū­lau ne­pa­si­duo­ti toms fik­ci­joms, nes ši­to žmo­gaus veiks­mai įro­dė iš tik­rų­jų prie­šin­gus veiks­mus re­a­ly­bė­je. Aš kvie­čiu su­si­lai­ky­ti dėl to­kių re­zo­liu­ci­jų.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti, ar pri­ima­ma re­zo­liu­ci­ja be pa­tai­sų.

Bal­sa­vo 54 Sei­mo na­riai: už – 14, prieš – 3, su­si­lai­kė 37. Tai­gi re­zo­liu­ci­jai be pa­tai­sų nė­ra pri­tar­ta.

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Vy­res­nio­jo Gent­vi­lo var­du no­rė­čiau at­si­pra­šy­ti R. Šar­knic­ko – ne taip jis daug nu­si­žen­gė, pa­si­ra­šė pats pas­ku­ti­nis, o ga­vo py­los lyg pir­mas ar ant­ras bū­tų. Tai tiek to. Bet aš no­riu pa­brėž­ti, kad Ro­ber­tas pa­si­ra­šė pas­ku­ti­nis – 31-as, o už re­zo­liu­ci­ją bal­savo kiek? 14? Ką jūs čia da­ro­te, ne­su­pran­tu, val­dan­tie­ji jūs po ga­lais ar ne val­dan­tie­ji? Ar T. Ja­ne­liū­nas tei­sus ar ne­tei­sus, ne­ži­nau.

PIRMININKĖ. R. Šar­knic­kas per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Į po­sė­džio pa­bai­gą pa­var­dė tam­pa po­pu­lia­ri, dė­ko­ju jums. Taip, aš tu­riu tei­sę kaip ir kiek­vie­nas Sei­mo na­rys iš­si­gry­nin­ti po pa­dė­tu pa­ra­šu. Tam ir yra pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas. Jūs tą pa­tį ana­lo­giš­kai da­ro­te vi­si, dėl to prie­kaiš­tau­ti tik­rai ne­ver­tė­tų.

O dėl po­no bal­tais marš­ki­niais ir aki­niais – tik­rai nie­ko mes ne­su­pra­to­me, ką jūs no­rė­jo­te pa­sa­ky­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ma­siu­li!

PIRMININKĖ. Per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (MSNG). La­bai trum­pai. Vis dėl­to esu pri­vers­tas pa­tiks­lin­ti, nes ko­le­ga S. Gent­vi­las kal­bė­jo iš­krai­py­da­mas fak­tus, pa­teik­da­mas me­la­gin­gus fak­tus. Kal­bant apie mer­gai­tę, ji jo­kių glo­bė­jų ne­pra­ra­do, bu­vo net du va­rian­tai. Bu­vo glo­bė­jų šei­ma su­ras­ta Lie­tu­vo­je, Aly­tu­je, žmo­nės bu­vo tik­rai la­bai pa­si­tu­rin­tys ir la­bai no­rė­jo tą mer­gai­tę glo­bo­ti, bet da­bar ji iš­vy­ko į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją, ir tą vi­si ži­no­te, pas tuos pa­čius glo­bė­jus. Ne­rei­kia vis dėl­to klai­din­ti ko­le­gų Sei­mo na­rių ir me­luo­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, re­zo­liu­ci­ja yra… Dar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš, kaip žmo­gus bal­tais marš­ki­niais, žmo­gui mė­ly­nu kos­tiu­mu pa­aiš­kin­siu. Ki­nai sa­kė, kad ir kaip aiš­kiai aiš­kin­tum, jei­gu trims žmo­nėms aiš­ki­ni, vi­sa­dos at­si­ras bent vie­nas, ku­riam nie­kas ne­da­ei­na. Tai čia jau ne ma­no… Kla­si­ka, taip. Tai yra ki­nų liau­dies iš­min­tis.

O da­bar aš svei­ki­nu val­dan­čiuo­sius. Mes esa­me iš tik­ro pa­var­gę, dir­ba­me virš­va­lan­džius, bet vis dėl­to dar už­ten­ka iš­min­ties ir ne­pri­ima­te to­kių keis­tų re­zo­liu­ci­jų.

 

18.09 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. rug­sė­jo 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2426 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VII (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4272 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-22.1 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VII (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4272. Jį mums pa­teiks D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). La­bas va­ka­ras. Aiš­ku, vi­si esa­te la­bai pa­var­gę, aš tie­siog pa­si­steng­siu trum­pai. Pra­šau tei­sės pa­pil­dy­ti dar­bų pro­gra­mą ir pa­teik­ti Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo 20 straips­nio 1 punk­to pa­tai­sas. Gal iš kar­to kar­tu ir pri­sta­ty­ti? Man at­ro­do, bus daug pa­pras­čiau.

PIRMININKĖ. Mi­nu­tė­lę! Mes tu­ri­me pri­im­ti.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ge­rai.

PIRMININKĖ. Nie­kas klaus­ti ne­pa­gei­dau­ja. Tad pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo? Dė­ko­ju.

Svars­ty­me nie­kas ne­si­re­gist­ra­vo­te kal­bė­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svarstymo?

Ir pri­ėmi­mas. Pra­šom bal­suo­ti dėl įsta­ty­mo (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4272) pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. Pa­ve­si­me Do­ku­men­tų sky­riui su­jung­ti į vie­ną šiuos du Sei­mo nu­ta­ri­mus.

 

18.11 val.

Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-1702 20 straips­nio 1 punk­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4238 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar pro­jek­tas Nr. XIIIP-4238. Bu­vo pri­im­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas, kad bū­tų ga­li­ma pa­teik­ti Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo 20 straips­nio 1 punk­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pra­šom, Do­vi­le Ša­ka­lie­ne, pri­sta­ty­ti.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ta­da pa­si­steng­siu tie­siog trum­pai pa­aiš­kin­ti, ko­dėl to­kios pa­tai­sos rei­kia ir ko­kios pro­ble­mos ar­ba ri­zi­kos iš­kil­tų jos ne­pri­ėmus nuo sau­sio 1 die­nos. Kaip ži­no­te, nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­ja Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, ku­rios įtvir­tina pri­va­lo­mą me­dia­ci­jos tai­ky­mą šei­mos gin­čuo­se.

Kas yra tie šei­mos gin­čai? Tai yra sky­ry­bos, tai yra vai­ko gy­ve­na­mo­sios vie­tos nu­sta­ty­mas, tai yra gin­čai dėl vai­ko iš­lai­ky­mo, tai yra tur­to pa­si­da­li­ji­mas, ben­dra­vi­mas su vai­ku ir taip to­liau. Aiš­ku, me­dia­ci­ja yra grei­tes­nis, pi­ges­nis, pri­va­tes­nis pro­ce­sas ir dau­ge­liu at­ve­ju jis yra la­bai rei­ka­lin­gas ir nau­din­gas. Ta­čiau me­dia­ci­jos es­mė yra tai­kus ly­gia­ver­čių gin­čo ša­lių su­si­ta­ri­mas, o tais at­ve­jais, kai sky­ry­bos vyks­ta smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je kon­teks­te, mes vi­si su­pran­ta­me, kad jos nė­ra ly­gia­ver­tė­se po­zi­ci­jo­se. Au­ka ir smur­tau­to­jas nė­ra ly­gia­ver­tė­je po­zi­ci­jo­je ir jiems tik­rai sun­ku su­si­tar­ti.

Kaip liu­di­ja prak­ti­ka, smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jais smur­tau­to­jai ne­re­tai kaip tik ma­ni­pu­liuo­ja tei­se glo­bo­ti vai­kus, jų iš­lai­ky­mu, būs­to at­ėmi­mu, o au­ka daž­nai nė­ra pa­jė­gi gin­ti sa­vo in­te­re­sų. To­dėl, re­a­guo­da­ma į spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trų in­for­ma­ci­ją dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je au­kų tei­sių pa­žei­di­mo, re­gist­ra­vau šią pa­tai­są, nes tais at­ve­jais, kai gau­tas pra­ne­ši­mas, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ar pri­im­tas ap­kal­ti­na­ma­sis nuosp­ren­dis dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, lie­čian­tis vie­ną iš gin­čo ša­lių, pri­va­lo­mos me­dia­ci­jos tai­ky­mas bū­tų nu­si­kal­ti­mo au­kos tei­sių pa­žei­di­mas.

Kas­met Lie­tu­vo­je gau­na­ma ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių pra­ne­ši­mų apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Tik pri­min­siu, kad nuo 40 iki 50 tūkst. kas­met pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus. Iš jų pra­de­da­ma maž­daug apie 10–11 tūkst. iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Juo­se 90 % įta­ria­mų­jų yra vy­rai. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma nu­ken­tė­ju­sių yra mo­te­rys. To­kia sta­tis­ti­ka.

Vien 2018 me­tais spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trai su­tei­kė pa­gal­bą 10 tūkst. nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je nu­ken­tė­ju­sių mo­te­rų. Jie iš sa­vo tik­rai la­bai iš­sa­mios prak­ti­kos sa­ko, kad ir šian­dien mes jau tu­ri­me dau­gy­bę at­ve­jų, kai smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je au­ka ver­čia­ma tai­ky­tis su smur­tau­to­ju.

Jei­gu mes įtvir­ti­na­me įsta­ty­me, o nuo sau­sio 1 die­nos be šios pa­tai­sos jis įsi­ga­lio­tų to­kiu bū­du, kad smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je au­ka bū­tų ver­čia­ma tai­ky­tis su smur­tau­to­ju, to­kiu at­ve­ju mes pa­žei­džia­me ir mū­sų pa­čių Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mą, ir Nu­si­kal­ti­mų au­kų tei­sių ap­sau­gos di­rek­ty­vą, ir Jung­ti­nių Tau­tų Mo­te­rų dis­kri­mi­na­ci­jos pa­nai­ki­ni­mo ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jas, pa­ga­liau Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mą, ku­ria­me pa­ra­šy­ta, kad smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­ju ne­ga­li­ma pri­va­lo­ma me­dia­ci­ja. Ji bū­tų ga­li­ma tik in­di­vi­du­a­liais at­ve­jais, tik sa­va­no­riš­kai ir tik tai­kant spe­cia­lius sau­gik­lius už­tik­rin­ti nu­ken­tė­ju­sios pu­sės in­te­re­sus.

Vėl­gi moks­li­niai ty­ri­mai, pa­vyz­džiui, Jung­ti­nių Tau­tų… Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės šei­mos me­dia­ci­jos tin­klo at­lik­ta at­ve­jų ana­li­zė pa­ro­dė, kad smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je au­kos daž­nai pa­ti­ria įvai­rių trau­mų, su­si­ju­sių su sa­vi­ver­te, pa­si­ti­kė­ji­mu sa­vi­mi, jos nė­ra pa­jė­gios gin­ti sa­vo in­te­re­sų, lin­ku­sios nu­si­leis­ti au­to­ri­te­tams ar­ba tiems, kas šiuo at­ve­ju kaip me­dia­to­rius bū­tų lai­ko­mas aut­ho­ri­ty fi­gu­re, tam tik­ru au­to­ri­te­tu. To­dėl tik me­dia­to­riai, ku­rie iš­klau­sė spe­cia­lų ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je kur­są, tik tai­kant to­kius sau­gik­lius – ne­su­ve­dant į vie­ną pa­tal­pą au­kos ir smur­tau­to­jo, tik sa­va­no­riš­kai ga­lė­tų tai bū­ti da­ro­ma. Jo­kio pri­va­lo­mu­mo čia bū­ti ne­ga­li.

Ma­tau, kad jau vi­si yra la­bai pa­var­gę, po­kal­biai, vi­sos ki­tos te­mos vi­siems ir­gi yra ak­tu­a­lūs. Tai gal tie­siog to­liau ne­be­tę­siu, tik pa­sa­ky­siu pas­ku­ti­nę pa­sta­bą. Aš la­bai džiau­giuo­si, kad prie ši­tų pa­tai­sų pri­si­jun­gė ko­ne vi­sų Sei­mo frak­ci­jų at­sto­vės, tai yra ir ma­no pa­čios frak­ci­jos at­sto­vė R. Bud­ber­gy­tė, ir Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė R. Baš­kie­nė, ir V. Ving­rie­nė, taip pat I. Ši­mo­ny­tė, A. Ar­mo­nai­tė. Aš ma­nau, kad mū­sų ži­nia yra pa­kan­ka­mai aiš­ki.

PIRMININKĖ. Jū­sų no­ri klaus­ti A. Na­vic­kas. Ne­ma­tau sa­lė­je. Tuo­met J. Sa­ba­taus­kas. Ger­bia­mas Ju­liau, pra­šom, jū­sų klau­si­mas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Iš tie­sų si­tu­a­ci­ja dėl me­dia­ci­jos Lie­tu­vo­je ga­lė­tų bū­ti ge­res­nė, nes tas įran­kis yra tik­rai la­bai ge­ras. Dau­ge­ly­je ša­lių pui­kiai vei­kia ir tik­rai ga­lė­tų su­ma­žin­ti by­li­nė­ji­mo­si ne tik lai­ką, kaš­tus, pa­ga­liau ir pa­dė­tų su­si­tai­ky­ti tiek ci­vi­li­nė­se by­lo­se, tiek bau­džia­mo­sio­se ir ki­to­se by­lo­se abiem ša­lims. Ši­tas at­ve­jis, kai siū­lo­ma da­ry­ti iš­im­tį, iš tie­sų pa­si­žy­mi daž­niau­siai tuo, kad au­ka, ly­gi­nant su smur­tau­to­ju, at­si­dū­rus vie­nu du, tar­si su­ak­me­nė­ja, su­stings­ta, tar­si bū­na pa­ra­ly­žiuo­ta ir ne­be­ga­li nei ra­cio­na­liai mąs­ty­ti, nei pri­im­ti spren­di­mų. Iš tik­rų­jų šiuo at­ve­ju rei­ka­lin­gas toks me­dia­to­rius, ku­ris tik­rai im­tų­si ne tik tar­pi­nin­ko vaid­mens, bet, ma­no ma­ny­mu, šiuo at­ve­ju rei­kė­tų pa­gal­bos, psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos, nes prie­šin­gu at­ve­ju nie­ko ne­bus ar­ba bus nei­gia­mi re­zul­ta­tai.

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, klau­si­mas!

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Kaip jūs ma­no­te, ar ne­rei­kia prieš tai abiem ša­lims bū­tent per­ei­ti tam tik­rą pro­gra­mą kad ir spe­cia­li­zuo­to­se cen­truo­se tam, kad pir­miau­sia smur­tau­to­jas su­vok­tų, ką jis da­ro ne­ge­rai, o au­ka, kad tos au­kos pa­ga­liau su­stip­rė­tų psi­cho­lo­giš­kai, fi­ziš­kai.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). La­bai trum­pai ta­da aš gal tie­siog pa­sa­ky­siu, kad vėl dė­ko­ju už dar vie­ną liu­di­ji­mą, kad iš tie­sų pri­va­lo­mas me­dia­ci­jos tai­ky­mas bū­tų pa­kar­to­ti­nis au­kos trau­ma­vi­mas, ant­ri­nis vik­ti­mi­za­vi­mas. Tais at­ve­jais, in­di­vi­du­a­liais at­ve­jais, jei­gu me­dia­to­rius tu­ri spe­cia­lių­jų smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je ži­nių ir yra tai­ko­mi sau­gik­liai ir pa­pil­do­mos prie­mo­nės, gal­būt tai ga­lė­tų bū­ti da­ro­ma. Tai, pa­vyz­džiui, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, žiū­rint at­ve­jo ana­li­zę, yra nu­ma­to­ma, kad tuo pa­čiu me­tu smur­tau­to­jas, ku­ris pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tę, lan­ko kur­sus, vi­siš­kai su­vo­kia, ko­kia ža­la yra pa­da­ry­ta au­kai, jie nė­ra su­ve­da­mi į tą pa­čią pa­tal­pą, toks pro­ce­sas ga­lė­tų vyk­ti tik sa­va­no­riš­ku spren­di­mu, iš tie­sų sa­va­ran­kiš­ku ap­si­spren­di­mu nuo smur­to nu­ken­tė­ju­sios au­kos. Šiuo at­ve­ju apie ką mes kal­ba­me, yra tas pats. Pri­va­lo­mu­mo čia bū­ti ne­ga­li, tu­rint ome­ny dar, kad kas­met Lie­tu­vo­je įvyks­ta maž­daug 8 tūkst. sky­ry­bų. At­si­žvel­giant į ką tik mi­nė­tus ma­no skai­čius dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ga­li­me da­ry­ti prie­lai­dą, kad ne ma­žiau kaip 2 tūkst. iš jų yra su­si­ję su smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jais.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jai.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Ne­pri­ėmę sku­biai ši­tų pa­tai­sų…

PIRMININKĖ. Dvi mi­nu­tės at­sa­ky­ti. V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, la­bai svei­kin­ti­na ini­cia­ty­va. Ką mi­nė­jo ko­le­ga J. Sa­ba­taus­kas, me­dia­ci­ja, pri­va­lo­ma me­dia­ci­ja sky­ry­bų at­ve­ju, kad tai­kiai su­si­tar­tų, be emo­ci­jų, yra svei­kin­ti­nas da­ly­kas, ta­čiau smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ar tai ne­bū­tų, tar­kim, tas at­ve­jis, ka­da au­ka, ku­ri ir taip da­bar ne­drįs­ta kreip­tis pa­gal­bos daž­niau­siai dėl pa­čios vi­suo­me­nės nei­gia­mo po­žiū­rio ar­ba spau­di­mo ir gal­būt jau­čia gė­dą, dar la­biau pa­si­jus ap­sun­kin­ta ir vi­siš­kai ne­ap­sau­go­ta to­kiu at­ve­ju, jei­gu bū­tų pri­vers­ti­nė me­dia­ci­ja?

Ir ki­tas klau­si­mas. Pa­tys pa­rei­gū­nai, ty­rė­jai jau šiuo me­tu, ne­sant me­dia­ci­jos, da­ro spau­di­mą, tar­ki­me, nu­ken­tė­ju­siai mo­te­riai, jei­gu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ir­gi su­si­tai­ky­ti, at­leis­ti, ne­ga­din­ti smur­tau­to­jui kar­je­ros ir pa­na­šiai. Kaip jūs žiū­ri­te į tai?

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Pra­dė­siu nuo ant­ro­jo klau­si­mo. Taip ir yra, kaip sa­kiau, mes per me­tus tu­ri­me 10 tūkst. mo­te­rų, nu­ken­tė­ju­sių nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, su ku­rio­mis dir­ba spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trai vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ir jie vie­nu bal­su sa­ko, kad net­gi ne­sant šian­dien to­kios prie­vo­lės, ku­ri pa­žeis­tų jų tei­ses, mes jau ste­bi­me dau­gy­bę at­ve­jų, šim­tus kas­met, kai mo­te­rims yra siū­lo­ma su­si­tai­ky­ti su jas mu­šan­čiu, dau­žan­čiu, šon­kau­lius lau­žan­čiu vy­ru. Tai yra trau­mos, ne­var­din­siu, bet iš tie­sų tai yra bai­su. Mes tu­ri­me to­kių si­tu­a­ci­jų, kai yra pa­kar­to­ti­nės dau­gy­bi­nės trau­mos, ir vis dar yra pa­siū­ly­mas, kad gal no­rė­tų su juo su­si­tai­ky­ti. Šian­dien mes tu­ri­me su­vok­ti, kad jei­gu mus kas nors api­plė­šė gat­vė­je ir su­mu­šė, tai tei­sė­jas ne­sa­ko, gal no­rė­tu­mė­te su­si­tai­ky­ti, čia nie­ko bai­saus, jums su­gi­jo vi­si ran­dai. Tai ir čia ne­ga­li­ma, toks pat nu­si­kal­ti­mas.

Ant­ras mo­men­tas, kaip jūs ir pa­ti pa­mi­nė­jo­te, tai ne tik de­mo­ty­vuo­tų au­kas, jas iš tie­sų pa­že­min­tų, bet ir vėl­gi, kaip sa­ko spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos cen­trų dar­buo­to­jos, ku­rios kas­dien ma­to tas mo­te­ris, tai at­gra­sy­tų da­lį mo­te­rų ap­skri­tai kreip­tis pa­gal­bos, nes jos bi­jo­tų ei­ti per sky­ry­bų pro­ce­są.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma Do­vi­le, vi­sų pir­ma ma­žas siū­ly­mas. Ki­tą kar­tą at­ei­ty­je įtrau­ki­te ir vy­rus, ne­pa­bi­jo­ki­te į ši­tuos skaus­min­gus klau­si­mus įtrauk­ti vy­rus, nes sil­pnų­jų ap­sau­ga yra vi­sų rei­ka­las, ne tik mo­te­rų. Čia tik­rai tu­ri pri­si­jung­ti ir vy­rai.

Bet klau­si­mas tru­pu­tį pla­tes­nis. Ši­tas pa­siū­ly­mas su­si­jęs su mo­te­rų tei­sių ap­sau­gos kon­fe­ren­ci­ja, ku­ri pir­ma­die­nį vy­ko čia, Sei­me, ten daug apie tai kal­bė­ta. Bet kal­bė­ta ir apie CEDAW ko­mi­te­to prie Jung­ti­nių Tau­tų re­ko­men­da­ci­jas, ku­rios prieš pen­ke­rius me­tus bu­vo iden­tiš­kos, kaip ir šian­dien, 2019 me­tais, jos yra at­kar­to­tos.

Vy­riau­sy­bė vi­siš­kai ne­už­si­i­ma Lie­tu­vos mo­te­rų tei­sių ap­sau­ga ir Lie­tu­va iš 19 vie­tos nu­smu­ko per me­tus į 23 vie­tą. Ir tik dėl jū­sų as­me­ni­nės ini­cia­ty­vos štai ma­to­me pa­žan­gą. Į Že­ne­vą va­žiuo­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, prie prem­je­ro yra at­ski­ra dar­bo gru­pė, bet re­zul­ta­tas yra nu­li­nis. Jei­gu D. Ša­ka­lie­nės ir ši­tų mo­te­rų ne­bū­tų, pro­ble­ma ne­bū­tų spren­džia­ma. Tai ką da­ry­ti, kad Vy­riau­sy­bei tai tap­tų pri­ori­te­tu? Ger­bia­ma vi­ce­pir­mi­nin­kė I. Šiau­lie­nė, ku­ri pa­si­ra­šiu­si, ir­gi ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, trep­tel­ti ko­ja ir sa­ky­ti, ko­dėl mo­te­rų tei­sės yra iš es­mės ne­spren­džia­ma pro­ble­ma, ko­dėl tu­ri bū­ti at­ski­ros par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­vos ši­tuos klau­si­mus spręs­ti?

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš ma­nau, kaip tik mū­sų vie­nin­gi spren­di­mai ir lei­džia tam tik­rus da­ly­kus iš­ju­din­ti. Mes pa­tei­kė­me, at­si­pra­šau, pa­mir­šau pa­mi­nė­ti ger­bia­mą I. Šiau­lie­nę, ku­ri taip pat pri­si­jun­gė prie šių pa­tai­sų, bet mes tik ini­cia­to­rės. Jūs vi­si tu­ri­te nu­bal­suo­ti ar­ba bent jau dau­gu­ma jū­sų tu­ri­te nu­bal­suo­ti, kad šios pa­tai­sos tap­tų re­a­ly­be, kad žings­nis ap­gin­ti mo­te­ris nuo pa­kar­to­ti­nio smur­to tap­tų re­a­ly­be Lie­tu­vo­je. Tai­gi, aš pa­sa­ky­čiau, kad iš tie­sų tai yra mū­sų vi­sų ben­dros jung­ti­nės pa­stan­gos.

Dėl Jung­ti­nių Tau­tų Mo­te­rų dis­kri­mi­na­ci­jos pa­nai­ki­ni­mo ko­mi­te­to. Aš ma­nau, kad rei­kė­tų dar at­kreip­ti dė­me­sį į po­rą da­ly­kų. Kal­bant apie ši­tas pa­tai­sas, tai bū­tent ko­mi­te­tas, iš­ana­li­za­vus pas­ta­rų­jų pen­ke­rių me­tų ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jas, moks­li­nin­kė L. Vai­gė tai pa­da­rė, pa­aiš­kė­jo, kad ko­mi­te­tas nė vie­nu at­ve­ju ne­pri­ta­ria me­dia­ci­jos tai­ky­mui smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jais, vi­sais at­ve­jais griež­tai tai kri­ti­ka­vo. Tai­gi, mes šiuo at­ve­ju vėl­gi vyk­dy­tu­me Jung­ti­nių Tau­tų ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jas šio­je sri­ty­je. Tai bū­tų dar vie­nas pa­žan­gos žings­nis.

Ant­ras mo­men­tas, aš la­bai ti­kiuo­si, kad gal­būt 2020 me­tais, pas­ku­ti­niai­siais me­tais, ši Vy­riau­sy­bė su­voks, kad 600 mln. eu­rų nuos­to­lio per me­tus dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je yra tie­siog la­bai bran­gu ir gal mes tu­rė­si­me to­kių tru­pu­tį ak­ty­ves­nių žings­nių šio­je sri­ty­je. Be­je, ka­dan­gi ke­lios ir val­dan­čių­jų at­sto­vės pri­si­jun­gė prie šių pa­tai­sų, aš ma­tau tai kaip po­zi­ty­vą.

Žiū­rė­ki­me į vis­ką kaž­kaip op­ti­mis­tiš­kai.

PIRMININKĖ. Aš gal­vo­ju, kad vy­rai ne tik pa­si­ra­šys ir bal­suos už įsta­ty­mą, bet ir or­ga­ni­zuos vi­suo­me­ni­nę po­zi­ci­ją. Pa­pi­ke­tuo­si prieš ko­kį vie­ną smur­tau­to­ją, ir tuoj bus kon­kre­tus re­zul­ta­tas. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji pra­ne­šė­ja, aš jus la­bai ger­biu už ini­cia­ty­vas, to­kias hu­ma­ni­ta­ri­nes, bet man, kaip ir Si­mo­nui, vie­nas da­ly­kas kliū­na. Aš tie­siog su­skai­čia­vau jau ke­tu­rias ar pen­kias to­kias fe­mi­nis­ti­nes ma­ni­fes­ta­ci­jas: mo­te­rys – nu­ken­tė­ju­sio­sios, mo­te­rys – au­kos. Ar tik mo­te­rys? O vai­kas? Aš au­gau to­kio­je šei­mo­je, ber­niu­kas bu­vau. Aš ne­bu­vau nu­ken­tė­ju­sio­ji pu­sė, kaip jūs ma­no­te? Ką aš at­si­ne­šu ir ką aš at­si­me­nu, kaip tė­vą at­si­me­nu? Kaip tai man pa­dė­jo for­muo­tis ar truk­dė for­muo­tis? O ap­skri­tai vi­suo­me­nė ta­da in cor­po­re, pa­žiū­rė­ki­me pla­čiau. Vi­suo­me­nės kul­tū­ra, psi­chi­nė svei­ka­ta. Kaip ji – trau­muo­ja­ma ar ne­trau­muo­ja­ma? Tai gal ne­rei­kia taip ak­cen­tuo­ti siau­rai, kad tik tos ke­lios mo­te­rys, ir pa­na­šiai. Tai yra pla­tus, bai­sus ne­ci­vi­li­zuo­tu­mo reiš­ki­nys, ir tas žmo­gus, ku­ris smur­tau­ja, ar tik­rai tu­ri bū­ti va­di­na­mas vy­ru? Koks jis vy­ras? Jis ne vy­ras, jis smur­tau­to­jas yra. Jis yra kaž­kas…

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, klau­si­mas.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ne taip rei­kė­tų. Man at­ro­do, kad jūs be rei­ka­lo taip fe­mi­nis­tiš­kai ir siau­rai in­ter­pre­tuo­ja­te.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Aš tik no­rė­čiau at­si­liep­ti, kad ne­ma­nau, kad siau­rai in­ter­pre­tuo­ju. Kal­bant apie fe­mi­nis­ti­nį po­žiū­rį, ir­gi ne­ma­nau, kad tai yra kaž­kas blo­go. Fe­mi­niz­mo es­mė yra už­tik­rin­ti mo­te­rims to­kias pat tei­ses kaip vy­rams, ne kaž­kuo iš­skir­ti­nes, tik to­kias pat. Tai čia, ma­nau, kaip tik tai, ko mes tur­būt vi­si no­rė­tu­me. Ir kal­bant apie tą ža­lą, aš su ju­mis su­tin­ku. Ir kai jūs sa­ko­te, kad rei­kė­tų taip pat kal­bė­ti apie nu­ken­tė­ju­sius vai­kus, tai lei­siu sau šiuo at­ve­ju liūd­nai pa­juo­kau­ti, kad ma­no ban­dy­mas ap­gin­ti vai­kus nuo smur­to bai­gė­si to­kiu smur­to pro­trū­kiu prieš ma­ne pa­čią, kad iš tie­sų pra­dė­jau gal­vo­ti, kad gal rei­kė­tų at­sar­giau tai ver­tin­ti. Bet, kal­bant re­a­liai, smur­tas ar­ti­mo­je…

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma Do­vi­le, lai­kas bai­gė­si.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). Tai gal sa­ki­nį ga­lė­čiau pa­baig­ti? Iš tik­rų­jų smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je trau­muo­ja vi­sus – ir vai­kus, nes jie pa­ti­ria dėl to svei­ka­tos su­tri­ki­mų, psi­chi­kos su­tri­ki­mų, el­ge­sio su­tri­ki­mų, ir mo­te­ris, nes jos pa­ti­ria dėl to ir fi­zi­nę, ir psi­cho­lo­gi­nę, ir ki­to­kią ža­lą, ir trau­muo­ja tuos pa­čius vy­rus. Tad jei mes iš tie­sų no­ri­me su šiuo reiš­ki­niu ko­vo­ti, rei­kia daug dau­giau ne­gu ši­tos pa­tai­sos, bet pri­im­ki­me šią pa­tai­są ir da­ry­ki­me to­les­nius žings­nius. Jū­sų ran­ko­se taip pat yra ini­cia­ty­vos tei­sė. Mes vi­si esa­me ly­gūs šio­je sa­lė­je.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar bus iš­sa­kan­čių mo­ty­vų po pa­tei­ki­mo? Už kal­ba A. Na­vic­kas, bet sa­lė­je nė­ra. V. Ving­rie­nė. Pra­šom.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Aš gal per­leis­čiau žo­dį ne­kal­bė­ju­siems, nes aš jau pa­si­sa­kiau klau­si­mo me­tu, tai gal ta­da leis­ki­me pa­klaus­ti, te­gul pa­si­sa­ko… Aš siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. O. Va­liu­ke­vi­čiū­tė. Pra­šom.

O. VALIUKEVIČIŪTĖ (LGF). La­bai ačiū, aš ap­gai­les­tau­ju, kad Do­vi­lė ne­lei­do ir man pa­si­ra­šy­ti kaip vie­nai iš smur­to įsta­ty­mo kū­rė­jų, bet la­bai pri­ta­riu ir iš as­me­ni­nės, ir iš vi­suo­me­ni­nės pa­tir­ties. Tai yra la­bai rei­ka­lin­gas įsta­ty­mas. Bet aš gal­vo­ju, ka­dan­gi pa­klaus­ti ne­ga­lė­jau, ar ne­rei­kė­tų ir smur­to įsta­ty­mą dar taip pat pa­pil­dy­ti? Me­dia­ci­jos įsta­ty­mas, kiek at­si­me­nu, yra jau­nes­nis už šį įsta­ty­mą. Aš ma­nau, kad čia yra daug ga­li­my­bių tie­siog ir Me­dia­ci­jos įsta­ty­mą to­bu­lin­ti, ir Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. O, be­je, kad Do­vi­lė pa­to­bu­li­no šį mū­sų su D. Kuo­dy­te kur­tą įsta­ty­mą, la­bai dė­ko­ju ne pir­mą kar­tą.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom bal­suodami ap­si­spręs­ti po mo­ty­vų dėl Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo 20 straips­nio 1 punk­to pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 50 Sei­mo na­rių: už – 38, prieš – 2, su­si­lai­kė 10. Tai­gi po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4238 yra pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra. Svars­ty­mo da­ta – pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Dė­ko­ju.

E. Gent­vi­las trokš­ta dar. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Ne­trokš­tu, yra mi­ne­ra­li­nio, tai troš­ku­lį ga­li­ma nu­mal­šin­ti. Bet ma­tau du da­ly­kus: dar­bo­tvarkę, dar­bo­tvarkės lai­kas tu­ri baig­tis 18 val. 30 min., ir laik­ro­dį ma­tau…

PIRMININKĖ. Aš laik­ro­dį pa­žįs­tu, ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau.

E. GENTVILAS (LSF). …jau yra po to. Ta­da lie­ka kon­sta­tuo­ti vie­ną da­ly­ką. Po­sė­dis, ku­rio dar­bo­tvarkę ir lai­ką Sei­mas pa­tvir­ti­no ry­te, yra pa­si­bai­gęs.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Čia ma­no spren­di­mo tei­sė, ne­si­kė­sin­ki­te į ją, ka­da aš pa­skelb­siu po­sė­dį baig­tą. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Ir per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – D. Ša­ka­lie­nė.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). At­si­pra­šau, kaip pa­va­sa­rio se­si­jo­je? Iš tik­rų­jų juk aš ką tik pri­sta­čiau, kad nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­ja Me­dia­ci­jos įsta­ty­mo ver­si­ja, pa­gal ku­rią smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je au­kos at­si­du­ria bai­sio­je si­tu­a­ci­jo­je, šim­tai ar net tūks­tan­čiai tų mo­te­rų. Tai rei­kia pri­im­ti iki sau­sio 1 die­nos, ne­ga­li bū­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je! (Bal­sai sa­lė­je) Tai ne sku­bos, tie­siog…

PIRMININKĖ. Sku­bos mes ne­spė­si­me.

D. ŠAKALIENĖ (LSDPF). …svars­ty­mas gruo­džio 12 die­ną, o pri­ėmi­mas 19 die­ną.

PIRMININKĖ. Pra­šom bal­suo­ti ta­da. Yra D. Ša­ka­lie­nės siū­ly­mas, kad šią se­si­ją. Yra al­ter­na­ty­va. Kas už D. Ša­ka­lie­nės… bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš.

Ko­le­gos, bal­sa­vo 48: už – 22, prieš – 26. Ta­da lie­ka pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

Tai­gi, ger­bia­mi ko­le­gos, kaip E. Gent­vi­las pa­ste­bė­jo, po­sė­džio lai­kas yra pa­si­bai­gęs, jau dvi mi­nu­tės, bet aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kė, siū­lau pra­tęs­ti, iki baig­si­me dar­bo­tvarkę. O dar­bo­tvarkę bai­gia­me, fak­tiš­kai nie­ko ne­li­ko.

 

18.32 val.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4245 (pa­tei­ki­mas)

 

To­dėl kvie­čiu pa­teik­ti Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4245 So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę. Pra­šom, ko­le­ge.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­rai kal­bė­siu la­bai trum­pai. Šiuo pro­jek­tu mes tu­ri­me iš­tai­sy­ti klai­dą, ku­rią pa­da­rė­me Sei­me bal­suo­da­mi vie­nin­gai, 101 bal­sas bu­vo už, – nu­skriau­dė­me nėš­čias mo­te­ris, ku­rios ne­gau­na mo­ti­nys­tės iš­mo­kų. Pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas vyk­dant Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­tar­tį. To­dėl pro­jek­tu, ku­ris yra tei­kia­mas da­bar bal­suoti, yra siū­lo­ma su­grįž­ti prie tos re­dak­ci­jos, ku­ri bu­vo iki 2019 m. spa­lio 30 d., – kad mo­te­ris gau­tų iš­mo­ką, tu­ri tu­rė­ti, taip bu­vo ir taip da­bar yra siū­lo­ma, rei­ka­lau­ja­mą mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo sta­žą, tai yra 12 mė­ne­sių per pas­ku­ti­nius 24 mė­ne­sius. Taip ir tos ma­mos, ku­rios nu­trau­kė dar­bi­nę veik­lą iki nėš­tu­mo, įgy­tų tei­sę gau­ti mo­ti­nys­tės iš­mo­ką, ne­bū­tų su­da­ro­ma pa­pil­do­ma naš­ta mo­te­rims fik­ty­viai įsi­dar­bin­ti nors vie­nai die­nai.

Taip pat pro­jek­tu yra nu­ma­to­ma, kad mo­te­rims, ma­moms, ku­rias mes nu­skriau­dė­me ir ne­ga­vo nuo spa­lio 30 die­nos iš­mo­kų, iš­mo­kos tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ja­mos įsi­ga­lio­jus šiam įsta­ty­mui. Lė­šų po­rei­kis (ko­dėl aš tik­rai jau su­si­rū­pi­nau, ar spė­siu pa­teik­ti) me­tams yra 650 tūkst., tai yra tiek mo­te­rų tu­rė­jo tei­sę ir tu­ri ją vėl įgy­ti nau­do­tis iš­mo­ko­mis.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma ko­le­ge. Nie­kas jū­sų klaus­ti ne­no­ri, ne­pa­gei­dau­ja.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) No­ri­te bal­suo­ti. Pra­šau bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-4245.

Bal­sa­vo 52 Sei­mo na­riai – vi­si už. Tai­gi pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – ši se­si­ja. Iki gruo­džio 17 die­nos tu­rė­tu­me tai pa­da­ry­ti.

 

18.36 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 492 ir 590 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4037 (pa­tei­ki­mas)

 

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 492 ir 590 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4037. Tei­kia jį T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi bai­gia­si dar­bo­tvarkė, tai pa­si­steng­siu la­bai trum­pai. Mes jau ant­rus me­tus svars­to­me Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, su­si­ju­sias su li­be­ra­liu ir švel­niu ri­bo­ji­mu bal­ko­nuo­se rū­ky­ti ta­da, kai tu ken­ki tie­sio­giai sa­vo kai­my­nui, kai to ken­ki­mo nė­ra, drau­di­mas ne­ga­lio­ja.

Ka­dan­gi iš es­mės Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pa­pra­šė mū­sų pa­pil­dy­ti Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­tai­sa, mes kar­tu su po­li­ci­ja ren­gė­me tą pa­tai­są, kaip re­a­liai funk­cio­nuos tas ri­bo­ji­mas, kaip bus in­for­muo­ja­mi žmo­nės, kaip bus krei­pia­ma­si dėl to, kad kon­kre­čiam žmo­gui, jo svei­ka­tai ken­kia kai­my­nas, ir koks bus to­les­nis al­go­rit­mas, jei­gu at­si­ran­da tą ri­bo­ji­mą pa­žei­džian­tis as­muo. Mums rei­ka­lin­ga, svars­tant Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mą, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so ly­di­mo­ji pa­tai­sa, ku­ri tie­siog aiš­kiai su­sta­to tą al­go­rit­mą iki ga­lo. Aš jį čia ro­dau gra­fi­ke. Tik­rai ne­no­riu gai­šin­ti jū­sų lai­ko. Mums ši­tos pa­tai­sos rei­kia, kad ga­lė­tu­me ra­miai, ne­sku­bė­da­mi to­liau svars­ty­ti Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mą, ku­riam vi­sai ne­se­niai Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pri­ta­rė, taip pat dė­ko­ju ir opo­zi­ci­jos bal­sams. Mes ju­da­me to­liau su pa­grin­di­niu įsta­ty­mu, bet be ši­tos pa­tai­sos tie­siog ne­įma­no­ma to da­ry­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri klaus­ti A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš tie­sų il­gas dar­bas il­ga­me ke­ly­je, kol pri­ėjo­me iki šios die­nos, šio va­ka­ro, bu­vo daug ir pro­ble­mų iš­spręs­ta, ir po­van­de­ni­nių ak­me­nų. Įsta­ty­mą įgy­ven­di­nant, ži­no­me, ak­ty­viai tu­ri da­ly­vau­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ir sa­vi­val­da.

Drįs­tu dar kar­tą pa­klaus­ti. Jūs pa­sa­kė­te – ko­mi­te­tas pri­ta­rė, bet ar Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas bu­vo vi­sas in cor­po­re, ar bal­sa­vo vien­bal­siai, ar ko­kio pu­sės bal­so, ar vie­no bal­so per­sva­ra ir ar de­ri­no­te su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja? Ten daug bu­vo mums klau­si­mų, ne­pri­ta­ri­mų, kon­kre­čiai sa­kant, su po­li­ci­ja. Pra­šau at­sa­ky­ti, jei­gu ga­li­te.

T. TOMILINAS (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Taip, kaip ir mi­nė­jau, Vy­riau­sy­bės pri­ta­ri­mo to­je pra­di­nė­je sta­di­jo­je ne­bu­vo, ta­čiau to­liau mes vyk­dė­me de­ri­ni­mo dar­bą ir šiuo me­tu po­li­ci­jos po­zi­ci­ja yra tei­gia­ma. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te po­li­ci­jos nuo­mo­nę iš­sa­kė vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas D. Ur­bo­nas, bu­vęs vi­ce­mi­nist­ras, ir la­bai kva­li­fi­kuo­tai pa­aiš­ki­no, ko­dėl mums rei­kia ši­tos Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tai­sos, – tam, kad tas al­go­rit­mas dėl ri­bo­ji­mo, esant bū­ti­nu­mui, ne vi­suo­ti­niam… Pa­vyz­džiui, šia­me bal­ko­ne, ku­ria­me rū­ko Sei­mo na­riai, pui­kiau­siai ga­lė­si­te to­liau rū­ky­ti, nes re­a­liai nie­kam tai ne­truk­do. Ne­bent at­si­ras žmo­gus, ku­ris ap­si­gy­vens Sei­mo tre­čia­me aukš­te ir ten bus bu­tas, kur žmo­gus nuo­lat kvė­puos tais dū­mais, bet taip ne­at­si­tiks. To­dėl ra­miai po­nas E. Gent­vi­las ir ki­ti ga­lės rū­ky­ti. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji, ne­rep­li­kuo­ja­me.

T. TOMILINAS (LVŽSF). At­si­pra­šau.

PIRMININKĖ. G. Vai­če­kaus­kas klau­sia. Pra­šom.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. (Bal­sai sa­lė­je)

T. TOMILINAS (LVŽSF). La­bai at­si­pra­šau, aš tie­siog jus pa­ma­čiau, at­si­pra­šau.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Po­ne To­mai, sa­ky­ki­te, gal jūs vi­sai pa­blū­do­te? Rū­ky­mą bal­ko­ne pri­ly­gin­ti nu­si­kal­ti­mui, ku­rį ga­li­ma fik­suo­ti! Ką, po­li­ci­ja ne­tu­ri ką veik­ti, sa­ky­ki­te? Jūs tu­rė­si­te pro­ble­mų su įro­dy­mais, tik­rai ga­ran­tuo­ju, nes, įsi­vaiz­duo­ki­te, ma­no žmo­na džiau­na skal­bi­nius žie­mą, ten ga­ruo­ja, ją kaž­kas fo­to­gra­fuo­ja ir po to kaž­kas tei­gia, kad, oi, ap­si­ri­kau? Apie įro­dy­mus ga­li­te pa­aiš­kin­ti man?

T. TOMILINAS (LVŽSF). Žiū­rė­ki­te, įro­dy­mus… Ga­li­ma ir da­bar fo­to­gra­fuo­ti, jei­gu yra da­ro­mas pa­žei­di­mas, ta­čiau tai ne­bus taip leng­va. Taip pa­pras­tai ne­bus ga­li­ma fik­suo­ti pa­žei­di­mo. Jei­gu ta­me na­me bus per­ei­ta vi­sa pro­ce­dū­ra, apie ku­rią aš kal­bu, ir al­go­rit­mą ką tik ro­džiau, va­di­na­si, bus kon­kre­tus as­muo, ku­riam nuo­lat kai­my­nas truk­do. Tas as­muo kreip­sis į sa­vi­val­dy­bę, pra­eis 15 die­nų, sa­vi­val­dy­bė in­for­muos vi­sus na­mo gy­ven­to­jus, kad šia­me na­me yra pro­ble­ma. Ta­da bus iš­ka­bin­ti spe­cia­lūs žen­klai. Dar pra­eis lai­ko.

Di­džio­ji dau­gu­ma žmo­nių tie­siog lai­ky­sis įsta­ty­mo ir ne­truk­dys vie­ni ki­tiems, ne­rū­kys bal­ko­ne. Bet jei­gu bus pa­žei­dė­jas, ku­ris pik­ty­biš­kai ne­si­lai­ko ga­lio­jan­čio drau­di­mo kon­kre­čia­me na­me, ne vi­suo­ti­nio, gre­ti­ma­me na­me ga­li to ne­bū­ti, ta­da įro­dy­mų pras­me, jau ir da­bar, da­rant pa­žei­di­mą sa­vo bal­ko­ne, jei­gu aš jus už­fik­suo­siu ar­ba jūs ma­ne, da­rant pa­žei­di­mą tei­sė į pri­va­tu­mą ne­ga­lio­ja. Da­rant bet ko­kį pa­žei­di­mą tei­sė į pri­va­tu­mą yra šiek tiek ri­bo­ja­ma, tai yra vi­siš­kai nor­ma­lu. Ar tai bū­tų gy­vū­nų tei­sė, ar dar ko­kia nors tei­sė. Ne­svar­bu, ko­kią tei­sę jūs pa­žei­džia­te, sa­vo bal­ko­ne ar ne sa­vo, tei­sė į pri­va­tu­mą dings­ta, kai pra­de­da­te pa­žeis­ti ki­tų žmo­nių tei­ses.

Šiuo at­ve­ju be įsta­ty­mo mes ne­ga­li­me to da­ry­ti, nes iš tik­rų­jų ga­lio­ja ga­na griež­ta pri­va­čios nuo­sa­vy­bės ap­sau­gos sis­te­ma. Ta­čiau mū­sų Kon­sti­tu­ci­jo­je tei­sė ne­bū­ti kan­ki­na­mam ir ža­lo­ja­mam svei­ka­tos pras­me sto­vi aukš­čiau už tei­sę į būs­to ne­lie­čia­my­bę, net­gi straips­niai yra 32 ir 33.

PIRMININKĖ. Trum­pin­ki­te, ko­le­ga, at­sa­ky­mą. Klau­sia E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas To­mai, gry­nai apie tei­sės sub­or­di­na­ci­nius da­ly­kus. Žiū­rė­ki­te, dar nė­ra pri­im­tas įsta­ty­mas, ku­ris už­drau­dė rū­ky­ti bal­ko­nuo­se. Jūs ma­no po­zi­ci­ją ži­no­te, dėl to čia ma­ne ban­do­te pa­šiep­ti, lyg aš bū­čiau…

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ne, ne, ne.

E. GENTVILAS (LSF). …vie­nin­te­lis rū­kan­tis Sei­mo na­rys. Ir jū­sų frak­ci­jos na­rius ga­lė­čiau iš­var­dy­ti, bet mes, no­riu pa­sa­ky­ti, ne­da­ro­me jo­kio nu­si­žen­gi­mo ir pra­šy­čiau čia ne­įžei­di­nė­ti ma­nęs. Ta­čiau nė­ra dar įnor­min­to pa­grin­di­nio įsta­ty­mo, ku­ris draus­tų rū­ky­ti bal­ko­nuo­se, o jūs jau ku­ria­te sank­ci­jų me­cha­niz­mą, tai yra nu­ma­to­te Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se nor­mas to­kiems ga­li­miems nu­si­žen­gė­liams ir nu­si­žen­gi­mams, ku­rie dar jo­kia­me įsta­ty­me nė­ra įtei­sin­ti.

Kaip pa­aiš­kin­ti ši­tą tei­si­nį pa­ra­dok­są ar fe­no­me­ną? Ką jūs čia mums siū­lo­te duo­ti? Aš, pa­vyz­džiui, da­bar re­gist­ruo­siu Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se, kad ne­ga­li­ma val­gy­ti tig­rų, nors įsta­ty­mo, drau­džian­čio val­gy­ti tig­rus, nė­ra.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Žiū­rė­ki­te, aš taip jums ir pa­aiš­kin­siu. Įsta­ty­mas, drau­džian­tis, tie­siog drau­džian­tis rū­ky­ti bal­ko­ne, ne­veiks. Jūs vi­si tai pui­kiai su­pran­ta­te. Jei­gu tie­siog bus pa­ra­šy­ta, kad drau­džia­me, ir tiek. Mes no­ri­me su­kur­ti vei­kian­tį me­cha­niz­mą, to­dėl tu­ri bū­ti vi­sa se­ka ir vi­sa lo­gi­ka tei­si­nė. Mes ta­rė­mės su tei­si­nin­kais, su po­li­ci­jos tei­si­nin­kais.

Ši­tas įsta­ty­mas bū­tent to­dėl ir veiks, kad bus ta ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė tais re­tais at­ve­jais, kai ne­bus lai­ko­ma­si sa­vi­val­dy­bės ri­bo­ji­mo kon­kre­čiam na­mui. Ši­tą lo­gi­ką, aš la­bai dė­ko­ju S. Jo­vai­šai, mes la­bai aiš­kiai, la­bai gi­liai iš­nag­ri­nė­jo­me Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­te. Ir opo­zi­ci­jos, ir po­zi­ci­jos da­lis at­sto­vų bal­sa­vo, nes su­pra­to, kad Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mo pas­ku­ti­nių pa­tai­sų mes ne­ga­li­me pri­im­ti be ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­ce­so ko­rek­ci­jų. Tas ko­rek­ci­jas ra­miai at­lik­si­me Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, o pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, to­liau ga­lės svars­ty­ti Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mą. Jei­gu šios pa­tai­sos ne­bus, vi­sa Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mo ri­bo­ji­mo lo­gi­ka ne­ga­lio­ja. Ži­no­ma, jai ap­skri­tai ga­li­ma ne­pri­tar­ti, bet jei­gu ei­nant prie pri­ta­ri­mo, šie abu įsta­ty­mai yra tie­sio­giai su­si­ję ir tu­ri bū­ti svars­to­mi kar­tu. Aš nie­kur jū­sų ne­spau­džiu ir ne­rei­ka­lau­ju svar­ty­ti grei­tai, tie­siog bū­tent tas tei­sės in­te­gralumas šiuo at­ve­ju ir tu­ri at­si­ras­ti.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Jūs už­si­mi­nė­te apie tai, kad Sei­me toks įsta­ty­mas ne­ga­lio­tų, nes čia nė­ra dau­gia­bu­tis. Bet čia taip pat dir­ba žmo­nės ir dir­ba ga­na il­gą lai­ką. Kaip ir šian­dien mes sė­di­me, o iš už to kam­po sklin­da pri­rū­ky­to ta­ba­ko kva­pas, ku­ris tik­rai ne vie­ną va­ro iš pro­to. Aš tie­siog klau­siu, ko­dėl jūs da­ro­te iš­im­tis. Ir dar aš pri­min­siu, kad yra vie­nas bal­ko­nas, III rū­mų ket­vir­ta­me aukš­te, ja­me sto­vi vamz­dis, ku­ris pu­čia tą pri­rū­ky­tą orą tie­siai į Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to sa­lę po­sė­džių me­tu. Aš ne­ro­dy­siu pirš­tais į tą žmo­gų, ku­ris ten nuo­lat rū­ko ir tu­ri rak­tą bū­tent nuo to bal­ko­no, vie­nin­te­lis ten rū­ko. Aš ne­ro­dy­siu į tą žmo­gų. Bet ar jūs pir­miau­sia iš­si­aiš­ki­no­te tar­pu­sa­vy­je, kiek tai ga­li ga­lio­ti. Ir gal­būt, aš jau aną kar­tą sa­kiau pri­sta­tant, ar jūs, ar kas pri­sta­tė, gal pra­dė­ki­me pir­miau­sia nuo sa­vęs, su­si­tvar­ky­ki­me šiuo­se rū­muo­se, kad rū­ky­ti bū­tų ga­li­ma ten, kur ki­tiems ne­kenk­tų. O jūs da­bar no­ri­te vi­są pa­sau­lį už­da­ry­ti, ne­ži­nau kur. Ačiū jums už at­sa­ky­mą.

T. TOMILINAS (LVŽSF). La­bai ačiū, Vy­tau­tai. Aš pa­tiks­lin­siu, tik­rai ne­ga­lios vien tik bu­tams. Taip, jū­sų vie­no, vie­no žmo­gaus skun­das, kon­kre­tus skun­das Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai nu­lems, kad ta­me kon­kre­čia­me bal­ko­ne jau ne­be­bus ga­li­ma rū­ky­ti. Ne­rei­kia bu­to… Aš tik pa­sa­kiau, kad tik­riau­siai… (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu ga­li­ma, aš pa­baig­siu. Tik­riau­siai dėl to bal­ko­no, ku­ris yra čia prie pat sa­lės, skun­dų ne­bus, to­dėl to­liau, aš pa­sa­ky­siu, ir aš ga­lė­siu rū­ky­ti ten, ir ki­ti ko­le­gos. Aš at­si­pra­šau, Eu­ge­ni­jau, jei­gu jūs įsi­žei­dė­te, tik­rai jo­kių pro­ble­mų, tik­rai daug žmo­nių rū­ko Sei­me, vis­kas ge­rai. Ką aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad ta­me bal­ko­ne bus ga­li­ma rū­ky­ti. Bet jei­gu jūs kreip­si­tės į Sei­mo kan­ce­lia­ri­ją, jū­sų vie­no skun­das, jū­sų vie­no pa­žei­džia­ma tei­sė į jū­sų svei­ka­tą nu­lems, kad ten ne­be­bus ga­li­ma rū­ky­ti. Bet tik­riau­siai dėl šio nie­kas ne­si­skųs, o dėl ki­to skų­sis.

PIRMININKĖ. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, at­ro­do la­bai de­kla­ra­ty­vus jū­sų siū­ly­mas. Jūs pats pri­pa­žįs­ta­te, kad pri­ėmus šį spren­di­mą, jis ne­tu­rės jo­kios ga­lios, nes nė­ra drau­di­mo. Ne­la­bai su­pran­tu, ar čia ban­do­te po­li­ti­nius taš­kus su­si­rink­ti, ar šiaip pa­si­ro­dy­ti, bet at­sa­ky­ki­te, ko­dėl ne­ina­te nuo­sek­liai, kad bū­tų drau­di­mas, bū­tų at­sa­ko­my­bė, bū­tų dar kaž­kas. Da­bar, at­ro­do, iš­ei­na­te kaip Pi­ly­pas iš ka­na­pių ir siū­lo­te baus­ti tuos, ku­rie ne­įskun­džia. At­ro­do la­bai keis­tai.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas My­ko­lai, ačiū už klau­si­mą. Aš gal­būt ne­pa­kan­ka­mai ak­cen­ta­vau. Tre­čio­jo­je sta­di­jo­je, jau su Nr. 3, yra Ta­ba­ko kon­tro­lės įsta­ty­mas, ku­ria­me yra drau­di­mas, esant žmo­gaus skun­dui. Ta­čiau tas drau­di­mas ne­ga­li veik­ti, jei­gu nė­ra sank­ci­jos, ku­rią nu­ma­to­me šia pa­tai­sa. Tos pa­tai­sos tu­ri ei­ti kar­tu. Kad ir kaip jūs nu­spręs­tu­mė­te, pri­tar­si­te, ne­pri­tar­si­te, ga­liau­siai tai bus mū­sų at­ei­ties spren­di­mai. Bet be šių dvie­jų in­te­gralių įsta­ty­mų ne­ga­li­ma kal­bė­ti apie re­a­liai vei­kian­tį drau­di­mą. To­dėl aš at­sa­kau į jū­sų klau­si­mą: taip, jūs tei­sus, ir drau­di­mas jau yra spar­čiai pa­žen­gęs. Mes pa­tei­kė­me pas­ku­ti­nį pa­siū­ly­mą, ir jam Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pri­ta­rė, įskai­tant ir da­lį opo­zi­ci­jos bal­sų. To­liau mes ju­dė­si­me su re­a­liu ir efek­ty­viu drau­di­mu, ta­čiau mums rei­kia ir šios sank­ci­jos.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi jau pa­var­go­me, tai pir­miau­sia pa­juo­kau­siu. Ger­bia­mas Gin­ta­rai, tur­būt jū­sų na­muo­se dar ta se­no­ji skal­bi­mo ma­ši­na „Ry­ga“, jei­gu ga­ruo­ja skal­bi­niai, nes da­bar­ti­nės ma­ši­nos lyg ne­be­ga­ruo­ja. O da­bar rim­tai.

To­mas ak­cen­tuo­ja, kad rei­kia su­kur­ti vei­kian­tį įsta­ty­mą, ta­čiau po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, su ku­riais te­ko daug ben­drau­ti, ga­ran­tuo­ja, kad tai ne­bus vei­kian­tis įsta­ty­mas. Jie nesu­si­tvar­ko su gir­tau­to­jais, kai­my­nais ir ku­rie įro­di­nė­ja, kad gir­ta­vo iki 10 val., o ne po 10 val. 15 min. Kaip už­tik­rin­si­me tą ga­ran­ti­ją, ar ne­kur­si­me to­kios vi­suo­me­nės tų skun­di­kų kai­my­nų, ku­rie at­si­ims sa­vo žo­džius, kai juos iš­kvies į po­sė­dį svars­ty­ti?

PIRMININKĖ. Pra­šom at­sa­ky­ti.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ge­rai. Ger­bia­mas Sta­sy, bū­tent ši­tos pa­tai­sos yra pa­reng­tos kar­tu su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to tei­si­nin­kais. Ta po­li­ci­jos po­zi­ci­ja dėl re­a­laus vei­ki­mo bu­vo iš­sa­ky­ta, iki kol mes pa­ren­gė­me šias pa­tai­sas. Tai bu­vo pro­ce­sas. Bū­tent po­li­ci­ja pa­siū­lė to­kį mo­de­lį tam, kad jis bū­tų re­a­lus ir veiks­min­gas. Ana­lo­gi­ja yra ima­ma iš si­tu­a­ci­jos, ku­ri su­si­da­ro, jei jūs pa­žei­di­nė­ja­te, pa­vyz­džiui, grei­tį, vir­ši­ja­te grei­tį, ta­da jus po­li­ci­ja iš­si­kvie­čia ir ta­da, jei, pa­vyz­džiui, nė­ra aiš­ku, kas vai­ra­vo, yra tam tik­ra sa­vi­nin­ko at­sa­ko­my­bė. Mo­de­lis yra vei­kian­tis mo­de­lis grei­čio vir­ši­ji­mo sis­te­mo­je, to­kį pat mo­de­lį mes čia tai­ky­si­me ir ma­žiau­siai už­krau­si­me po­li­ci­ją dar­bu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Pir­miau­sia no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš tie­sų čia pa­blū­du­sių nė­ra nė vie­no. Pa­blū­dę yra tam tik­ro­se įstai­go­se. Ga­li­ma kur­ti hu­mo­ro sce­na­ri­jus, šai­py­tis, taip to­liau, bet mes kiek­vie­nas tu­ri­me tei­sę ra­miai pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, ne­šo­ki­nė­da­mi, ne­įžei­di­nė­da­mi vie­ni ki­tų. Nuo­lat iš tie­sų dau­gė­ja gy­ven­to­jų pra­šy­mų pa­dė­ti šei­moms, mo­te­rims, vai­kams, ku­rie ne­be­ga­li nau­do­tis sa­vo nuo­sa­vy­be dėl nuo­lat iš kai­my­nų sklin­dan­čio ta­ba­ko kva­po. Lie­tu­vo­je kas­dien rū­ko apie 40 % su­au­gu­sių vy­rų ir dau­giau kaip de­šim­ta­da­lis su­au­gu­sių mo­te­rų. Pra­ėju­siais me­tais at­lik­to­je ben­dro­vės ty­ri­mų ap­klau­so­je 52 % gy­ven­to­jų pri­ta­rė.

O da­bar at­sa­kant mo­ty­vai už. Ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad ne­ga­li bū­ti to­le­ruo­ja­mos vie­no gy­ven­to­jo tei­sės, kai yra pa­žei­džia­mos ki­to gy­ven­to­jo tei­sės – tei­sės kvė­puo­ti šva­riu oru, ne­bū­ti pa­sy­viu rū­ka­liu­mi. Rū­ka­liui net iš­me­tus ci­ga­re­tę ir pa­li­kus pa­tal­pą, ant bal­dų ir ki­tų pa­vir­šių lie­ka ta­ba­ko ir ni­ko­ti­no pėd­sa­kų. Tei­si­nė­je vals­ty­bė­je ga­lio­ja tam tik­ra tei­sių hie­rar­chi­ja, kaip aš skai­čiau. Jei­gu at­si­ran­da kon­flik­tas tarp tei­sės ne­var­žo­mai nau­do­tis sa­vo bal­ko­nu ir tei­sės kvė­puo­ti ne­už­terš­tu ta­ba­ko dū­mais oru sa­vo pri­va­čia­me bu­te, aki­vaiz­du, kad žmo­gaus tei­sė į svei­ka­tą tu­ri pri­ori­te­tą prieš tei­sę rū­ky­ti. Ta­vo žmo­gaus tei­sės bai­gia­si ties ki­to žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mu. Be to, žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­jos vi­sų pir­ma gi­na žmo­gaus tei­sę į svei­ka­tą, tei­sę ne­bū­ti kan­ki­na­mam. Šios tei­sės yra svar­bes­nės už vi­sas ki­tas. Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas pri­pa­ži­no, kad ta­ba­ko dū­mų tar­ša ir kva­pai pa­žei­džia tei­sę į būs­to ne­lie­čia­my­bę, už­ker­ta ke­lią ne­truk­do­mai nau­do­tis pri­va­čios nuo­sa­vy­bės pa­to­gu­mais. Aš tu­riu drą­sos ir to­liau kur­ti, ga­lė­siu sa­ky­ti ši­tą po­zi­ci­ją, kvie­siu bal­suo­ti už. Šį va­ka­rą tie, ku­rie per­si­gal­vo­si­te, gal­vo­ja prieš, bal­suo­ki­te už. O mes tie, ku­rie jau at­ėjo­me nu­si­tei­kę už, bal­suo­si­me už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). S. Tu­mė­nas pa­sa­kė, kad pa­var­go­me. Aš ne­pa­var­gau ko­vo­ti su ne­są­mo­nė­mis, dėl to sė­džiu šian­dien spe­cia­liai iki ši­to po­sė­džio pa­bai­gos ir dar vie­ną pa­reiš­ki­mą no­rė­siu apie vie­ną ko­le­gą Sei­mo na­rį pa­sa­ky­ti vė­liau.

Ko­dėl aš va­di­nu, kad tai yra ne­są­mo­nės? Aš la­bai ger­biu A. Vin­kaus pa­sa­ky­mą – li­be­ra­liz­mo ker­ti­nį prin­ci­pą: ta­vo tei­sės bai­gia­si ten, kur pra­si­de­da ki­to tei­sės. Ta­čiau jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, kas čia ban­do­ma pa­da­ry­ti? Įsta­ty­miš­kai reg­la­men­tuo­ti žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kius. Ši­tų da­ly­kų, de­ja, dar ne­pa­vy­ko nie­kam pa­da­ry­ti. O čia yra bū­tent taip da­ro­ma, įtvir­ti­na­ma vie­no as­mens dik­ta­tū­ra prieš kaž­ko­kią ben­druo­me­nę. Pa­vyz­džiui, prieš dau­gia­bu­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo, ku­ria­me yra bu­tų, yra to­kių na­mų po 200 bu­tų, ku­ria­me gy­ve­na 500 žmo­nių, už­ten­ka vie­no as­mens pa­sa­ky­mo ir tai tam­pa re­a­lu.

Ant­ras da­ly­kas, į ką aš at­krei­piau dė­me­sį. Kas čia per ne­są­mo­nė, kai nė­ra įsta­ty­mi­nės nor­mos, drau­džian­čios rū­ky­ti bal­ko­nuo­se, o mes Sei­me jau pri­vers­ti svars­ty­ti, kaip bus bau­džia­mi tie, ku­rie rū­ko bal­ko­nuo­se, kaip bus bau­džia­mi tie, ku­rie ne­pra­neš, kas rū­ko bal­ko­nuo­se, ir taip to­liau. Ar jūs ne­jau­čia­te, kad čia yra ne tik tei­si­nis, bet iš prin­ci­po lo­gi­nis non­sen­sas? Tai žmo­giš­kai.

O da­bar jau šiek tiek pa­juo­kau­jant. Žiū­riu, įtei­si­na­ma skun­di­kų vals­ty­bė, ka­dan­gi dau­giau­sia skun­dų Sei­me, at­ro­do, Ag­nė ra­šo, nors gal yra ir dau­giau ra­šan­čių. Sei­mo ben­dra­bu­čio bal­ko­ne pa­rū­ky­siu – gau­siu skun­dą iš Ag­nės, Sei­mo pa­lo­ciuo­se pa­rū­ky­siu – gau­siu skun­dą iš Ag­nės. Na, bai­ki­te per­se­kio­ti! Rū­kan­tie­ji taip pat tu­ri žmo­gaus tei­ses. Įren­ki­te nor­ma­lias rū­ko­mą­sias vie­tas ta­me pa­čia­me Sei­me ir ne­nie­kin­ki­te ki­tų žmo­nių.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau bal­suo­ti dėl tei­kia­mo Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 48 Sei­mo na­riai: už – 37, prieš – 2, su­si­lai­kė 9. Po pa­tei­ki­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-4037 yra pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Svars­ty­mo da­ta – pa­va­sa­rio se­si­ja.

Ir re­pli­kos. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – G. Vai­če­kaus­kas.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Po­ne Sta­sy, ma­ža re­pli­ka. Jūs tur­būt ne­sa­te skal­bęs skal­bi­nių su ma­ši­na, nes ga­ruo­ja ne ma­ši­nos, o skal­bi­niai. Ki­tas da­ly­kas. In­te­re­sų jo­kių ne­tu­riu nei prieš rū­kan­čius, nei už rū­kan­čius, tie­siog pats ne­rū­kau 12 me­tų, ta­čiau vi­sa­da bū­si­me prieš to­kius idio­tiš­kus drau­di­mus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ir. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pir­mi­nin­ke, aš no­riu vis dėl­to dėl ve­di­mo tvar­kos pa­prie­kaiš­tau­ti jums tru­pu­tė­lį. Jūs pra­tę­sė­te vien­val­diš­kai, au­to­ri­ta­riš­kai po­sė­dį, o vis dėl­to, ma­nau, mes tu­rė­jo­me tei­sę pa­reikš­ti su­ti­ki­mą ar ne­su­ti­ki­mą.

Ant­ras da­ly­kas. Jūs pra­tę­sė­te vien­val­diš­kai ir ši­to klau­si­mo pri­sta­ty­mą. Ten taip links­ma bu­vo, kad net ir kvai­la. Gal bu­vo ga­li­ma ma­žiau gai­šin­ti mū­sų gy­ve­ni­mo lai­ko to­kiais niekalais?

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, sa­vo re­pli­ko­mis ne ma­žiau gai­ši­na­me. Ger­bia­mas Kęs­tu­ti, 98 straips­nio 3 da­lis – Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­ko spren­di­mu, o jei­gu kas nors bū­tų rei­ka­la­vęs, bū­tu­me bal­sa­vę. Dė­ko­ju. (Bal­sai sa­lė­je) Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną rei­kė­jo, ne iš dar­bo vie­tos, jei­gu rei­ka­la­vo­te.

Ger­bia­mi ko­le­gos, li­ko mums du re­zer­vi­niai klau­si­mai.

 

18.58 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-14 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4271 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų su­dė­ties pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4271. Pa­tei­kia Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, tri­juo­se ko­mi­te­tuo­se pa­si­kei­ti­mai. V. Sin­ke­vi­čius sėk­min­gai dir­ba Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je ir iš Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to jį pri­va­lo­me iš­brauk­ti. V. Čmi­ly­tė jau se­niai lau­kia ga­li­my­bės dirb­ti Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te, ją siū­lo­me įra­šy­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos pra­šy­mu, iš ten iš­brauk­ti K. Smir­no­vą, o K. Smir­no­vas at­ei­na dirb­ti į Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą, ku­ria­me prieš tai dir­bo V. Čmi­ly­tė. Pra­šo­me pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Jū­sų no­ri klaus­ti K. Ma­siu­lis. At­si­sa­ko. V. Juo­za­pai­tis.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). At­si­sa­ko.

PIRMININKĖ. Ar klau­si­te?

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ne, aš no­riu pa­klaus­ti. Gal jau at­si­ra­do ga­li­my­bė kaip nors ma­ne per­kel­ti į Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi nė­ra jū­sų frak­ci­jos pra­šy­mo, to­kio siū­ly­mo ne­ga­vo­me ir ne­kei­čia­me. O Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja krei­pė­si ir bu­vo iš­girs­ta, te­gul ir ne iš kar­to. At­si­prašo­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju. Svars­ty­mas. Bus kal­ban­čių? Nė­ra. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

Ar ga­li­me 1 straips­nį pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. 2 straips­nis. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ir 3 straips­nis. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl vi­so – J. Lie­sys. Pra­šom.

J. LIESYS (LSF). Ge­ras spren­di­mas. Siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau bal­suo­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4271.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 48 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4271) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

19.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-13 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus“ pa­kei­ti­mo“ projek­tas Nr. XIIIP-4270 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 16 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­te­tų na­rių skai­čiaus“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4270. Pra­šom. Ger­bia­ma R. Baš­kie­nė.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ką tik pri­im­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas įpa­rei­go­ja mus pa­keis­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rių skai­čių – vie­toj 13 į 12. Pra­šom pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Klaus­ti nie­kas ne­pa­gei­dau­ja­te. Ar ga­li­me pri­tar­ti, pri­im­ti? Dė­ko­ju.

Svars­ty­mas. Nie­kas ne­pa­gei­dau­ja kal­bė­ti.

Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Ar ga­li­me jį pri­im­ti? Pra­šom bal­suo­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4270.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 49 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš nė­ra ir su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-4270) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Vir­gi­ni­jaus Jur­gai­čio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko nė­ra, bet gal kas yra iš ko­mi­si­jos? (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra. Va­di­na­si, ne­bus pa­teik­tas.

 

19.03 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2019-12-09–2019-12-13) – 2019 m. gruo­džio 10 d. (ant­ra­die­nio) ir 12 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Ta­da kvie­čia­me kan­triai sė­dė­ju­sį Sei­mo Pir­mi­nin­ką pa­teik­ti sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios gruo­džio 9 die­ną, po­sė­džių dar­bo­tvarkę.

V. PRANCKIETIS. Svar­bu, kad ži­no­jau dėl ko.

Ger­bia­mi ko­le­gos, sa­vai­tė, pra­si­de­dan­ti gruo­džio 9 die­ną. Po­sė­džiai nu­ma­ty­ti 10 ir 12 die­nomis. La­bai svar­bi die­na yra ant­ra­die­nis – ant­ra­sis biu­dže­to svars­ty­mas, ir svars­ty­si­me Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. To­liau Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl 2021 me­tų ir 2022 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių ir taip to­liau. Daug yra dar So­cia­li­nio drau­di­mo fon­do, Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mų.

No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį ir pa­pra­šy­ti, kad po­ky­čiai yra ga­li­mi, ir ga­li­me juos pa­da­ry­ti šian­dien. Ka­dan­gi So­di­nin­kų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2277(8) bu­vo ati­dė­tas iki ki­to po­sė­džio, ki­tas po­sė­dis ir bus tas ry­ti­nis, tai jo pa­bai­go­je siū­ly­čiau įkel­ti bal­sa­vi­mą dėl So­di­nin­kų įsta­ty­mo ir Odon­to­lo­gų įsta­ty­mo taip pat tuo pat me­tu. O ki­ti pro­jek­tai yra to­kie, kaip bu­vo pa­teik­ti ir ry­te ap­tar­ti Se­niū­nų su­ei­go­je. Dėl 10 die­nos.

12 die­ną la­bai daug pri­ėmi­mų. Yra Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų me­to­di­kos įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų, Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, So­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo, Svei­ka­tos drau­di­mo, Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo, Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mo, Bran­duo­li­nės ener­gi­jos įsta­ty­mo, to­liau Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­jek­tų, ku­riuos pri­sta­tys mi­nist­ras E. Jan­ke­vi­čius, pa­tei­ki­mas – Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so ir su­si­ju­sių. Taip pat Vy­riau­sy­bės va­lan­da.

Ir va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je daug pri­ėmi­mų. Ko­lek­ty­vi­nio in­ves­ta­vi­mo sub­jek­tų, Mo­kes­čio už vals­ty­bi­nius gam­tos iš­tek­lius įsta­ty­mas. To­liau yra Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mas, ir čia no­rė­čiau su­sto­ti. Šian­dien, ka­da įvy­ko dis­ku­si­ja dėl tei­sė­kū­ros, tai dėl Tei­sė­kū­ros įsta­ty­mo yra pa­pra­šy­ta per­trau­kos, ne­pa­sa­ky­ta, iki ka­da, ir ini­cia­to­riai su­tin­ka, kad bū­tų svars­to­ma 19 die­ną. Pir­ma bū­tų pri­im­tas Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mas, o 19 die­ną bū­tų Tei­sė­kū­ros įsta­ty­mas. Su­tin­ka ko­mi­te­tas, ma­tau, link­si. Ir ki­ti pro­jek­tai pa­gal tai, kaip bu­vo pa­skelb­ta dar­bo­tvarkėje iš anks­to.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Jū­sų klaus­ti no­ri M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, pa­mi­nė­jo­te tei­sė­kū­rą. Jū­sų, kaip svar­biau­sios tei­sė­kū­ros ins­ti­tu­ci­jos Pir­mi­nin­ko, at­sto­vo, no­riu pa­klaus­ti. Fi­nan­sų mi­nist­ras tei­gia, kad yra tik vie­nas ly­di­ma­sis įsta­ty­mas kar­tu su biu­dže­tu, tai yra Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mas, nei Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ku­ris pa­teik­tas yra Sei­mo na­rių, nei au­to­mo­bi­lių, Trans­por­to prie­mo­nių tar­šos mo­kes­čio, nei Ban­kų, nei Pre­ky­bos cen­trų nė­ra biu­dže­to ly­di­mie­ji. Pa­gal Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mą ir tei­sė­kū­ros prin­ci­pus, tie mo­kes­čiai ne­ga­li įsi­ga­lio­ti po dvie­jų sa­vai­čių, po mė­ne­sio ar dvie­jų mė­ne­sių. Jiems yra tai­ko­ma še­šių mė­ne­sių įsi­ga­lio­ji­mo ati­dė­ji­mo tai­syk­lė. Di­džiau­sios frak­ci­jos pir­mi­nin­kas Sei­me sa­kė, kad vi­si mo­kes­čiai įsi­ga­lios nuo sau­sio 1 die­nos. Ar ga­li­te pa­ko­men­tuo­ti, ar ga­li­te už­tik­rin­ti, kad jūs ne­pa­si­ra­šy­si­te įsta­ty­mų pro­jek­tų, ku­rie prieš­ta­raus Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mui ir tei­sė­kū­ros pa­grin­dams.

V. PRANCKIETIS. Ma­nau, kad tie įsta­ty­mai, ku­rie ne­bus pri­im­ti iki Nau­jų­jų me­tų, tu­rės įsi­ga­lio­ti po pu­sės me­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Ko­le­gos, li­ko Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. Kvie­čia­me E. Gent­vi­lą per­skai­ty­ti pa­reiš­ki­mą.

 

19.07 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

E. GENTVILAS (LSF). Svei­ki, tik­rai ne­gai­šin­siu il­gai, už­si­ra­šiau iš pat ry­to, tik­rai nie­ko su ei­na­mo­sio­mis ak­tu­a­li­jo­mis čia ne­pa­sa­ky­čiau, gal iš­sky­rus ne­bent, kad por­ta­luo­se pa­ra­šy­ta, kad mū­sų ko­le­ga P. Čim­ba­ras Mo­lė­tuo­se sa­vait­ga­lį už­puo­lė sa­vo įmo­nės ap­sau­gi­nin­ką A. Bim­bi­rį. Pa­var­džių su­ta­pi­mas toks, ti­kiuo­si, kad nie­ko bai­saus ne­bus, nes, kaip ra­šo por­ta­lai, mū­sų ko­le­ga P. Čim­ba­ras tu­rė­jo la­bai rim­tą ar­gu­men­tą – ap­sau­gi­nin­kas ne­ži­no­jo, kaip rei­kia elg­tis, jei­gu įvyk­tų gais­ras. Ma­nau, tai pa­kan­ka­mas ar­gu­men­tas, taip?

O ma­no pa­reiš­ki­mas su­si­jęs su va­ka­rykš­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­džiu. Po­sė­džio dar­bo­tvarkėje bu­vo įra­šy­tas ko­le­gos A. Ve­ry­gos tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris vėl­gi su­si­jęs su ta­ba­ku ir kur nu­ma­to­ma, kad pre­ky­bos vie­tų plo­tuo­se ne­ga­li bū­ti eks­po­nuo­ja­mos ci­gare­tės. Nor­ma­lu, dis­ku­tuo­si­me, svars­ty­si­me šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, pats esu pa­tei­kęs dėl jo pa­siū­ly­mų.

Po­no A. Ve­ry­gos ne­bu­vo ko­mi­te­to po­sė­dy­je, tai ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas R. Sin­ke­vi­čius su­tei­kė žo­dį mi­nis­te­ri­jos at­sto­vams, o kon­kre­čiai – G. Be­lian, Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­rei. Po­nia G. Be­lian pra­dė­jo pri­sta­ti­nė­ti A. Ve­ry­gos pro­jek­tą, aš tik pa­pra­šiau dėl vi­so ko pa­tiks­lin­ti, kas tei­kia šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ar Sei­mo na­rys A. Ve­ry­ga, ar mi­nist­ras A. Ve­ry­ga, ku­ris, jei­gu teik­tų pro­jek­tą kaip mi­nist­ras, tu­rė­tų per­ei­ti vi­sas per Vy­riau­sy­bę ei­nan­čias pro­ce­dū­ras? Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ir biu­ras pa­tvir­ti­no, kad tai yra A. Ve­ry­gos tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ta­da aš pa­pra­šiau nu­trauk­ti svars­ty­mą, nes ga­lė­čiau įžvelg­ti, kad Sei­mo na­rys A. Ve­ry­ga nau­do­ja­si tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir jo, kaip Sei­mo na­rio, pro­jek­tus Sei­mo ko­mi­te­te ima­si pri­sta­ti­nė­ti jam pa­val­dūs mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nai. Ma­no ma­ny­mu, tai yra ne­leis­ti­na. Sei­mo na­rys pats ar­ba su kaž­kuo kur­da­mas pro­jek­tą tu­ri ga­li­my­bę pats tie­sio­giai pri­sta­ty­ti. Jei­gu jis, kaip Sei­mo na­rys, re­gist­ruo­ja įsta­ty­mo pro­jek­tą, jam pa­val­dūs vals­ty­bės tar­nau­to­jai ne­tu­ri jam tar­nau­ti. G. Be­lian ir ki­ti tar­nau­to­jai yra vals­ty­bės tar­nau­to­jai, o ne Sei­mo na­rio A. Ve­ry­gos tar­nau­to­jai.

Ži­no­ma, pir­ma min­tis kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, ar čia nė­ra pa­žei­di­mo ir taip to­liau. Aš ne­si­kreip­siu. Siū­lau ne­si­kreip­ti, o tie­siog drau­giš­kai krei­piuo­si į A. Ve­ry­gą ir į ki­tus Sei­mo na­rius, ku­rie vyk­do mi­nist­rų pa­rei­gas Sei­mo pa­ve­di­mu, ne­pik­tnau­džiau­ti sa­vo, kaip Sei­mo na­rių, pa­dė­ti­mi. Ir jei­gu jau tei­ki pro­jek­tą kaip Sei­mo na­rys, būk ma­lo­nus, pri­sta­tyk kaip Sei­mo na­rys, o ne baks­telk pirš­tu, kad at­eis kas nors iš tau pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų ar mi­nis­te­ri­jos pri­sta­ty­ti šiuos įsta­ty­mų pro­jek­tus.

Ne­su la­bai di­de­lis krikš­čio­nis, bet šiuo at­ve­ju tik­rai siū­lau elg­tis su­pran­tant ir su­vo­kiant tai, ką Sei­mo na­rys ga­li da­ry­ti, ko ne­ga­li da­ry­ti, ir ne skun­dais čia no­riu už­si­im­ti, o tik pa­sa­ky­ti. Ma­to­me to­kią si­tu­a­ci­ją, tai­sy­ki­me ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkė baig­ta. Pra­šom re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 39 Sei­mo na­riai. Gruo­džio 5 die­nos Sei­mo va­ka­ri­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį skel­biu baig­tą. (Gon­gas) Ge­ro va­ka­ro!* Santrumpų reikšmės: LGF – frakcija „Lietuvos gerovei“; LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.