LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

paGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS STIPRINIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO NR. XIVP-3203(2)

 

2024-03-20

Vilnius

 

          1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, komiteto nariai: Dainius Gaižauskas, Virgilijus Alekna, Jonas Jarutis, Arvydas Pocius, Raimondas Lopata, Valdas Rakutis. Komiteto biuras: vedėjas Evaldas Sinkevičius, patarėjai: Vilma Greckaitė, Vilma Kaminskienė, Mantas Lapinskas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.       

Seimo kanceliarijos

Teisės departamentas,

2023-03-15

 

 

2

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

Projekto 2 straipsniu siūloma pavesti Vyriausybei per 3 mėnesius nuo šio nutarimo priėmimo parengti, suderinti su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu ir patvirtinti 7 metų krašto apsaugos sistemos įsigijimų, susietų su pajėgumais, planą ir personalo plėtros planą. Pažymėtina, kad teisines pasekmes (šiuo atveju – atsirasti pareiga Vyriausybei vykdyti pavedimą) gali sukelti tik galiojančios teisės normos, todėl aptariamoje projekto nuostatoje nurodytas 3 mėnesių terminas sietinas ne su nutarimo priėmimu, o su jo įsigaliojimu, dėl ko projekto 2 straipsnis atitinkamai taisytinas.

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei per 3 mėnesius nuo šio nutarimo priėmimo įsigaliojimo parengti, suderinti su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetu ir patvirtinti 7 metų krašto apsaugos sistemos įsigijimų, susietų su pajėgumais, planą ir personalo plėtros planą.“

 

 

 Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

2.      .

Seimo kanceliarijos

Teisės departamentas,

2023-03-15

 

1

 

2

Programos 2 punkte reikėtų nurodyti, kokiu dokumentu patvirtintas valstybės gynybos planas.

 

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Programa parengta vadovaujantis Valstybės ginkluotos gynybos koncepcijos, patvirtintos Valstybės gynimo tarybos 2023 m. rugpjūčio 1 d. nutarimu Nr. V-46S „Dėl Valstybės ginkluotos gynybos koncepcijos“, (toliau – VGGK) nuostatomis ir Valstybės gynybos planu, patvirtintu Valstybės gynimo tarybos 2023 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. V-49 „Dėl Valstybės gynybos plano tvirtinimo“. patvirtintu Valstybės gynybos planu.

 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3.       

Seimo kanceliarijos

Teisės departamentas,

2023-03-15

 

1

 

4

Programos 4 punkte siūlytina sukonkretinti formuluotę „ne daugiau kaip 50 proc. skirti personalui, ne mažiau, kaip 20 proc. įsigijimams“, kad būtų aišku, kam konkrečiau turėtų būti skirtas finansavimas (pvz., taip, kaip numatyta Programos 8 punkte).

 

Nepritarti

NATO strateginiuose dokumentuose naudojama formuluotė „ne daugiau kaip 50 proc. skirti personalui, ne mažiau, kaip 20 proc. įsigijimams“ , todėl programoje ji yra atkartojama.

 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4.       

Seimo kanceliarijos

Teisės departamentas,

2023-03-15

 

1

 

7

Programos 7 punkto pirmojoje pastraipoje įvardijami „komendantiniai vienetai“. Atkreiptinas dėmesys, kad Programa yra poįstatyminis teisės aktas (tvirtinamas Seimo nutarimu), todėl jos nuostatos turi derėti su aukštesnės teisinės galios teisės aktais – įstatymais. Galiojančiuose įstatymuose komendantiniai vienetai neapibrėžiami, jų statusas nereglamentuotas. Komendantiniai vienetai minimi tik Karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 2, 8, 9, 11, 12, 13, 28 straipsnių, VI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo projekto XIVP-2978 nuostatose (yra įvykęs tik šio projekto pateikimas Seimo posėdyje, dėl jo yra kreiptasi Vyriausybės išvados), todėl aptariama Programos nuostata vertintina kaip neatitinkanti galiojančių įstatymų. Analogiškai vertintina Programos 16 punkto nuostata, kurioje taip pat minimi komendantiniai vienetai.

Nepritarti

Komendantiniai vienetai minimi Karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 2, 8, 9, 11, 12, 13, 28 straipsnių, VI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo projekto XIVP-2978 nuostatose. Dėl šio projekto laukiama Vyriausybės išvados ir tikimasi, kad  projektas greitu metu bus priimtas. Be to, programos 39 punkte reglamentuota, kad „programa peržiūrima ir tikslinama iš esmės, keičiantis Nacionalinio saugumo strategijos, Partijų susitarimo, Valstybės ginkluotos gynybos koncepcijos nuostatoms, KAS finansavimo projekcijoms.“ Jeigu minėtas Karo padėties įstatymo projektas nebūtų priimtas, programos nuostatos dėl komendantinių vienetų būtų peržiūrimos.

 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

5.       

Seimo kanceliarijos

Teisės departamentas,

2023-03-15

 

1

 

7

Programos 7 punkto trečiojoje pastraipoje, programos 1 priedo 2.3 papunktyje įvardijami „kovinis asmuo“, „koviniai asmenys“, tačiau galiojančiuose teisės aktuose „kovinio asmens“ sąvoka nevartojama, jos turinys neatskleistas. Aptariamos projekto nuostatos tikslintinos.

 

Pritarti

Argumentai:

Atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą, siūloma kovinio asmens sąvokos vartojimą tikslinti pagal Karo padėties įstatyme vartojamą „kovinių asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo vienetų“ sąvoką.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 7 punkto trečią pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Kiekvienas kovinis asmuo, esantis kovinių asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo vieneto narys (taip pat parengtojo rezervo karys bei komendantinis šaulys), norintis prisidėti prie valstybės gynybos, turi žinoti algoritmą, kur ir į ką kreiptis dėl savo pagal gynybos planus numatyto vaidmens.“

 

Pasiūlymas:

Pakeisti programos 1 priedo 2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„Kovinių asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo vienetuose skaičius.“

 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

6.       

Seimo kanceliarijos

Teisės departamentas,

2023-03-15

 

1

 

7

Programos 7 punkto trečiojoje pastraipoje minimas parengtojo rezervo karys, programos 16 punkte – parengtojo rezervo karo prievolininkai. Pažymėtina, kad galiojančiuose įstatymuose (Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos, Principinės kariuomenės struktūros) „parengtojo rezervo kario“ sąvoka nenaudojama, ribinis kiekvienais metais į pratybas ir mokymus pašaukiamų parengtojo rezervo karių skaičius nenustatytas. Principinės kariuomenės struktūros įstatymo redakcijos (įsigaliojo 2020 m. liepos 1 d.) 2 straipsnio 3 dalyje yra nustatytas ribinis kiekvienais metais į pratybas ir mokymus pašaukiamų aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių skaičius. Todėl aptariamos Programos nuostatos vertintinos kaip nederančios su galiojančiais įstatymais.

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti 7 punkto trečią pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Kiekvienas kovinis asmuo, esantis kovinių asmenų ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo vieneto narys (taip pat parengtojo personalo rezervo karys karo prievolininkas bei komendantinis šaulys), norintis prisidėti prie valstybės gynybos, turi žinoti algoritmą, kur ir į ką kreiptis dėl savo pagal gynybos planus numatyto vaidmens.“

 

 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

7.       

Seimo kanceliarijos

Teisės departamentas,

2023-03-15

1

 

26.8.2

Tikslintina programos IV skyriaus numeracija: vietoje 26.8.2 punkto įrašytinas 31.8.2 punktas.

Pritarti

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

8.       

Seimo kanceliarijos

Teisės departamentas,

2023-03-15

 

3

 

 

Atsižvelgiant į Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. IR-298, projekto 3 straipsnyje nurodytina, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. X-743 „Dėl Krašto apsaugos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ pripažįstamas netekusiu galios su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„3.Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. X-743 „Dėl Krašto apsaugos sistemos plėtros programos patvirtinimo su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                            Laurynas Kasčiūnas                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro patarėjas Mantas Lapinskas