LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

III (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 107

STENOGRAMA

 

2017 m. spalio 12 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. BAŠKIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
G. KIRKILAS

 

 


 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). La­bas ry­tas, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. Mie­la vi­sus ma­ty­ti. Pra­de­da­me 2017 m. spa­lio 12 d., ket­vir­ta­die­nio, ple­na­ri­nį ry­ti­nį po­sė­dį. Pra­šo­me re­gis­t­ruo­tis. (Gon­gas)

Už­si­re­gist­ra­vo 77 Sei­mo na­riai.

 

10.00 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2017 m. spa­lio 12 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Pir­ma­sis klau­si­mas – mū­sų šios die­nos dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Ar yra pa­siū­ly­mų dėl šios die­nos dar­bo­tvarkės? Ne­ma­tau. Ar ga­lime pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

 

10.01 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Nag­lį Pu­tei­kį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1143 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-1143. La­bai pra­šau ty­los ir jau dė­me­sio! Mes pra­de­da­me dar­bą. Jau pa­skel­biau Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl su­ti­ki­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rį Nag­lį Pu­tei­kį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-1143. Pri­ėmi­mas. Jūs pa­me­na­te, kad bu­vo iš­sa­ky­tos nuo­mo­nės, kal­bė­jo Sei­mo na­rys ir mums li­ko tik bal­sa­vi­mas.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš no­riu jums pri­min­ti mū­sų Sta­tu­to 23 straips­nio 6 punk­tą, kad jei­gu iš­va­do­je siū­lo­ma pa­ten­kin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro tei­ki­mą, ką ir pa­siū­lė ko­mi­si­ja, Sei­mo pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas su­tik­ti Sei­mo na­rį pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę ga­li bū­ti pri­im­tas, kai už jį bal­suo­ja dau­giau kaip pu­sė vi­sų Sei­mo na­rių. Tai reiš­kia – 71.

Pra­šom ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti. Ar pri­ta­ria­te ko­mi­si­jos, at­li­ku­sios ty­ri­mą, pro­to­ko­li­niam nu­ta­ri­mui su­tik­ti pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ti Sei­mo na­rio N. Pu­tei­kio lais­vę? Dar kar­tą la­bai pra­šau, ko­le­gos, sės­ti į sa­vo dar­bo vie­tas. Dir­ba­me ir bal­suo­ja­me da­bar jau dėl Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo. Skel­bia­me bal­sa­vi­mą.

Už­si­re­gist­ra­vo 62 Sei­mo na­riai. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš vis tiek no­riu jū­sų pra­šy­ti. Mes kar­to­si­me ir kar­to­si­me, nes Sta­tu­te nė­ra nu­ma­ty­ta ki­taip. Jūs sa­vo va­lią ga­li­te iš­reikš­ti tie­siog už­si­re­gist­ruo­da­mi ir ne­iš­reikš­da­mi nuo­mo­nės, bet ne­si­re­gist­ruo­ti – va­di­na­si, nuo­lat kar­to­ti tą pa­čią pro­ce­dū­rą. Ar jūs no­ri­te pa­sa­ky­ti, kad jūs ne­da­ly­vau­ja­te? Šian­dien sa­lė­je ką tik mes skel­bė­me, kad už­si­re­gist­ra­vo 77, ma­čiau, daug at­ėjo. Pra­ėju­sį po­sė­dį žai­di­mą žai­dė­me. (Bal­sai sa­lė­je)

Aš dar kar­tą pra­šau. Ko­le­gos, ar su­pra­to­te, kad mums vis tiek rei­kia pri­im­ti spren­di­mą? Ar jis bus vie­noks, ar jis bus ki­toks, tai yra jū­sų va­lia. Bet bal­suo­ti dėl to ir re­gist­ruo­tis, kad jūs esa­te, tik­rai tu­rė­ki­me at­sa­ko­my­bę ir tai pa­da­ry­ki­me. To­dėl dar kar­tą pra­šau. Ma­tau, kad ma­ne pa­lai­ko Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja pra­šy­da­ma ir Val­stie­čių taip pat pra­šy­da­ma dar kar­tą pa­kar­to­ti bal­sa­vi­mą. Ačiū, ko­le­gos. Dar kar­tą skel­bia­me bal­sa­vi­mą ir jūs pri­ima­te spren­di­mą – re­gist­ruo­ja­tės, o jū­sų va­lia ap­si­spręs­ti, kaip bal­suo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 88 Sei­mo na­riai, bal­sa­vo 76: už – 29, prieš – 10, su­si­lai­kė 37. Dar kar­tą pri­min­da­ma Sta­tu­to 23 straips­nio po­zi­ci­ją, for­mu­luo­tę, sa­kau, kad Sei­mo pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas ne­pri­im­tas, nes rei­kė­jo bal­sa­vu­sių už 71. (Gon­gas)

 

10.05 val.

Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. IX-517 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-549(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dir­ba­me to­liau. Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. IX-517 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-549(3). Pri­ėmi­mas. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją V. Ving­rie­nę, nes pri­ėmi­mo sta­di­joje yra gau­ta Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų. Mi­nu­tė­lę, kol at­ei­na pra­ne­šė­ja, dėl ve­di­mo tvar­kos – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, mes, frak­ci­ja, siū­ly­tu­me da­ry­ti pri­ėmi­mo sta­di­jos per­trau­ką, yra už­re­gist­ruo­ta pa­tai­sa, ir taip pat pra­šy­tu­me an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo, nes fak­tiš­kai yra siau­ri­na­mas at­lie­kų su­rin­ki­mas, kur ne­bu­vo da­ro­ma kai­muo­se iš­im­čių, da­bar kai­muo­se tų pa­kuo­čių ga­lės ne­rink­ti. Šis įsta­ty­mas aki­vaiz­džiai nau­din­gas pa­kuo­čių ad­mi­nist­ra­to­riams. Ma­nau, kad an­ti­ko­rup­ci­nis ver­ti­ni­mas bū­tų la­bai nau­din­gas. To­dėl mes frak­ci­jos var­du pra­šo­me da­ry­ti per­trau­ką, pa­teik­si­me pa­tai­są. Esa­me pa­ren­gę pa­siū­ly­mą ir pra­šo­me da­bar šio įsta­ty­mo ne­pri­imi­nė­ti. Frak­ci­jos var­du pra­šo­me bal­suo­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų pra­šy­mas tei­sė­tas. Skel­biu bal­sa­vi­mą, pra­šant frak­ci­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pri­ėmi­mo sta­di­jo­je skelb­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio.

P. GRAŽULIS (TTF). Kad bū­tų 24 va­lan­dos.

PIRMININKĖ. De­ja, Sta­tu­te nu­ma­ty­ta taip – iki ki­to po­sė­džio. Iki 15 va­lan­dos. Pra­de­da­me bal­sa­vi­mą. (Bal­sas sa­lė­je: „Tai da­bar ple­čia ar siau­ri­na?“)

P. GRAŽULIS (TTF). Siau­ri­na. Kai­mus at­lei­džia. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 21, prieš – 31, su­si­lai­kė 40. No­riu jums pri­min­ti Sta­tu­to 109 straips­nio 1 da­lį, kad jei­gu opo­zi­ci­nė frak­ci­ja pra­šo, tai už­ten­ka vie­no penk­ta­da­lio bal­sų, da­ly­vau­jan­čių po­sė­dy­je. Mes vie­ną penk­ta­da­lį tu­ri­me. Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio, tai reiš­kia, kad iki va­ka­ri­nio po­sė­džio.

 

10.08 val.

Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų ir Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių pen­si­nių teisių iš­sau­go­ji­mo ir per­kė­li­mo įsta­ty­mo Nr. XI-473 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-943(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dir­ba­me to­liau. Mū­sų dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų ir Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių pen­si­nių tei­sių iš­sau­go­ji­mo ir per­kė­li­mo įsta­ty­mo Nr. XI-473 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-943(2). Pri­ėmi­mas. Ko­le­gos, la­bai pra­šau ty­los! Mes šian­dien ypač aud­rin­gi, bet dirb­ti tu­ri­me su­telk­tai. Pri­ėmi­mas. Ar yra pa­tai­sų? Kaip ma­ne in­for­muo­ja Sek­re­to­ria­tas, pa­tai­sų nė­ra gau­ta.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. At­si­pra­šau, ger­bia­mie­ji Re­mi­gi­jau Že­mai­tai­ti, Vir­gi­ni­ja Ving­rie­ne, Pet­rai Gra­žu­li, la­bai pra­šy­čiau. Vyks­ta pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti.

„Įsta­ty­mo pa­skir­tis“ – 1 straips­nis. 2 straips­nis „Įsta­ty­mo tai­ky­mas“. 3 straips­nis, 4 straips­nis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 straips­niai. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. No­rin­čių kal­bė­ti dėl straips­nių nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti šiuos straips­nius? Ga­li­me pri­im­ti. Dėl ap­ra­šo, ku­ris yra kaip šio įsta­ty­mo prie­das, taip pat pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nis. Iš­var­dy­ti įgy­ven­di­na­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tai ir įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas – 2018 m. sau­sio 1 d. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 3 straips­nis. Pa­siū­ly­mai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei. Pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti. Dar kar­tą pra­šau V. Ving­rie­nę ir P. Gra­žu­lį pa­si­tar­ti gal­būt už sa­lės ir taip gar­siai ne­dis­ku­tuo­ti šio­je au­di­to­ri­jo­je. Jau vyks­ta bal­sa­vi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-943(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

E. Gent­vi­las – dėl ve­di­mo tvar­kos.

E. GENTVILAS (LSF). Na, ne vi­sai. Dėl as­me­ni­nio nu­si­ša­li­ni­mo. Aš ne­ži­nau, ar kiek­vie­no­je fa­zė­je aš tu­riu tą sa­ky­ti. Aš jau bu­vau pa­sa­kęs, tai ir da­bar ne­da­ly­va­vau bal­sa­vi­me.

PIRMININKĖ. Taip, E. Gent­vi­las nu­si­ša­li­no nuo bal­sa­vi­mo. Ačiū.

 

10.12 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 8, 15, 17 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1038(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 33 ir 35 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1038(2). Pri­ėmi­mas. Pa­straips­niui ap­tar­si­me straips­nius, dėl ku­rių pa­siū­ly­mų, kaip ma­tau, ne­bu­vo gau­ta.

1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Dar kar­tą pra­šau ty­los. (Skam­bi­na­ma var­pe­liu) 2 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 3 strai­ps­nis. Pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Ir 5 straips­nis – įsi­ga­lio­ja­mas nuo 2017 m. lap­kri­čio 1 d. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti jau tu­ri­me. Ma­lo­niai kvie­čiu R. Že­mai­tai­tį – nuo­mo­nė už. R. Že­mai­tai­tis dis­ku­tuo­ja, kal­bė­ti ne­no­ri. Nuo­mo­nė prieš – J. Lie­sys.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš ne­ži­nau, ar mū­sų vi­si me­di­kai yra tiek iš­pru­sę, kad mo­kė­tų vi­sų Eu­ro­pos ša­lių kal­bas, ku­rio­mis bus su­ra­šy­ti re­cep­tai. Tu­ri­me liūd­ną Kau­no pa­vyz­dį, kai bu­vo su­leis­ti ne tie vais­tai ir teis­mai ta­rė sa­vo žo­dį, to­dėl ir sa­kau, ar ta kai­na at­pirks ne­lai­mę žmo­nių, kai bus su­mai­šy­ti vais­tai, ku­rie iš­ra­šy­ti ki­ta kal­ba. Gal­vo­ju, kad vie­toj pred­ni­zo­lo­no ga­li bū­ti su­leis­tas vais­tas ode­ko­lo­nas. Ką ta­da sa­ky­si­me ir kaip sprę­si­me Sei­me to­kius rei­ka­lus?

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už jū­sų nuo­mo­nę. Nuo­mo­nė už – R. Mar­ti­nė­lis. Pra­šom, ko­le­ga.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­riu, kad vi­si pri­tar­tų šiam įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tui, nes tik sta­cio­na­ri­nė­se as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se bū­tų tie vais­tai var­to­ja­mi. Che­mi­nis vais­tų pa­va­di­ni­mas pui­kiai su­pran­ta­mas gy­dy­to­jams ir pa­slau­gų sau­gu­mui, ir ko­ky­bei nei­gia­mos įta­kos tik­rai ne­tu­rės. Tai su­ma­žin­tų vais­ti­nių pre­pa­ra­tų kai­nas, nes į kai­ną ne­bū­tų įskai­čiuo­tos lie­tu­viš­kų pa­kuo­čių ga­my­bos są­nau­dos. Siū­lau vi­siems pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. V. Rin­ke­vi­čius – nuo­mo­nė už. Pra­šom.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš taip pat pri­ta­riu tam pro­jek­tui. Vais­tų kai­nų ma­ži­ni­mas iš tik­rų­jų yra mū­sų mi­nis­te­ri­jos, mū­sų Vy­riau­sy­bės sie­kis ir stra­te­gi­nis žings­nis. Daug me­tų to­je sri­ty­je nie­ko ne­bu­vo da­ro­ma. Me­di­ci­nos įstai­go­se dir­ba aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, gy­dy­to­jai, ku­rie mo­ko­si lo­ty­nų kal­bos, ge­rai iš­stu­di­juo­ja ir ži­no tų vais­tų pa­va­di­ni­mus, pui­kiai ga­li orien­tuo­tis ir spręs­ti. Ne­vie­na­reikš­miš­kai pri­ima­ma ap­skri­tai vais­tų kai­nų ma­ži­ni­mo po­li­ti­ka, kur gy­ven­to­jams vais­tai, ta­čiau pa­stan­gos, ma­nau, vi­siš­kai tei­sin­gos, rei­ka­lin­gos ir to­kiu bū­du mes už tuos pa­čius pi­ni­gus ga­li­me su­teik­ti dau­giau pa­slau­gų, nes at­pi­gin­da­mi pa­da­ry­si­me ge­res­nį pri­ei­na­mu­mą žmo­nėms ir su­tau­py­si­me vals­ty­bės lė­šų. Pri­ta­riu ir ne­ma­tau jo­kio pa­vo­jaus, kad ga­li bū­ti ko­kių nei­gia­mų pa­sek­mių ir t. t. Siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Vin­kus – nuo­mo­nė už. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDPF). Aš taip pat, pri­tar­da­mas šiam įsta­ty­mui, no­riu pa­sa­ky­ti, kad mes se­niai ži­no­me, kad po­rei­kis ma­žin­ti vais­tų, pre­pa­ra­tų kai­nas yra di­džiu­lis, sie­kiant ge­rin­ti taip pat vais­ti­nių pre­pa­ra­tų pri­ei­na­mu­mą as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se ir ra­cio­na­liai nau­do­ti tu­ri­mus fi­nan­si­nius iš­tek­lius. Ma­nau, kad toks lei­di­mas bus veiks­min­ga prie­mo­nė ma­ži­nant vais­ti­nių pre­pa­ra­tų kai­nas, nes Lie­tu­vos vais­tų rin­ka ne­di­de­lė ir vais­ti­nių pre­pa­ra­tų pa­kuo­čių, į ku­rias su­pa­kuo­ti la­pe­liai, pa­reng­ti lie­tu­vių kal­ba, ga­my­ba di­di­na vais­ti­nių pre­pa­ra­tų są­nau­das. O dėl pa­vo­jų aš ir­gi ma­nau, kad pa­vo­jaus ne­bus, jei­gu dar la­biau su­stip­rin­si­me Vai­s­tų kon­tro­lės tar­ny­bą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šo­me bal­suo­ti dėl Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 93, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1038(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

 

10.17 val.

Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1553 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2317 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1009(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1553 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2317 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1009(2). Pri­ėmi­mas.

Pa­straips­niui. Vie­nas straips­nis – pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios. No­ri kal­bė­ti už, kad pri­pa­žin­tu­me ne­te­ku­siu ga­lios, R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­siū­ly­ti pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo dėl už­kre­čia­mų li­gų pro­jek­to pa­kei­ti­mui dėl Krau­jo do­no­rų re­gist­ro, nes ir Krau­jo do­no­rų re­gist­re yra He­pa­ti­tų re­gist­ras. Iš es­mės tai su­ma­žin­tų pi­ni­gų, ski­ria­mų dėl in­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plėt­ros, kie­kį, jie bū­tų nau­do­ja­mi ra­cio­na­liai. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – A. Vin­kus. Jei­gu ko­le­gos J. Ole­kas ir M. Pui­do­kas at­si­sės­tų, tai mes ma­ty­tu­me ir ger­bia­mą­jį A. Vin­kų, kal­ban­tį ir iš­sa­kan­tį nuo­mo­nę už.

A. VINKUS (LSDPF). Aš, pa­si­sa­ky­da­mas už, taip pat pri­ta­riu po­no R. Mar­ti­nė­lio pa­sa­ky­toms min­tims, kad ka­dan­gi jau yra su­kur­tas He­pa­ti­to re­gist­ras, tai ne­rei­kia kur­ti nau­jo re­gist­ro, ga­li­ma nau­do­tis su­kur­tais. Tuo la­biau kad He­pa­ti­to re­gist­ro įstei­gi­mą reg­la­men­tuo­ja Sei­mo 2016 m. ba­lan­džio 14 d. pri­im­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos krau­jo do­no­rys­tės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mai. Bal­suo­ju už.

PIRMININKĖ. Ačiū jums už nuo­mo­nę. E. Gent­vi­las – nuo­mo­nė už. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Ma­lo­nus ir re­tas at­ve­jis, bet vis daž­nė­ja at­ve­jų, kai mes nuo su­var­žy­mų, nau­jų ini­cia­ty­vų pa­reiš­ki­mo ei­na­me prie ra­cio­na­li­za­vi­mo. Šiuo at­ve­ju rei­kia pri­tar­ti, kad at­si­sa­ko­me He­pa­ti­to re­gist­ro kū­ri­mo. Aiš­ku, rei­kia ženg­ti to­liau.

Mes ir va­kar iš­klau­sė­me vie­na­me ko­mi­te­te Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos va­do­vės in­for­ma­ciją, kiek su tais re­gist­rais mes tu­ri­me pai­nia­vos, biu­ro­kratizmo ir ga­li­mos ko­rup­ci­jos. Tik­rai dė­kin­gas už tą ini­cia­ty­vą. Siū­lau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dar vie­na nuo­mo­nė už – M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Kvie­čiu pa­lai­ky­ti, nes iš tik­rų­jų Lie­tu­vo­je pro­fi­lak­ti­kos sri­tis yra ne­pel­ny­tai ap­leis­ta. Aš ma­nau, jei­gu ši sri­tis bus vys­to­ma dau­giau, tik­rai bus di­de­lis su­tau­py­mas svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je kaip vi­su­mo­je ir ga­lė­si­me tuos pi­ni­gus pa­skir­ti tiks­lin­gai tiek gy­dy­to­jų, tiek ki­tų me­di­ci­nos žmo­nių at­ly­gi­ni­mams.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos kon­tro­lės įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1009(2).

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai. Bal­sa­vo 96, už – 96. Vien­bal­siai pri­im­tas įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1009(2). (Gon­gas) Ačiū.

 

10.21 val.

Krau­jo do­no­rys­tės įsta­ty­mo Nr. I-1611 4 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2316 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1010(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės 1-6b klau­si­mas – Krau­jo do­no­rys­tės įsta­ty­mo Nr. I-1611 4 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2316 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1010(2). Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Dėl jo pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Skel­biu bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Bal­sa­vo 99 ir vien­bal­siai 99 Sei­mo na­riai pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1010(2). Skel­biu pri­im­tu. (Gon­gas)

 

10.22 val.

Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 2, 9, 48, 49 straips­nių ir de­vin­to­jo skir­snio pavadi­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-27(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 2, 9, 48, 49 straips­nių ir de­vin­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-27(2). Pri­ėmi­mas.

Pa­straips­niui. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

Tad dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. A. Anu­šaus­kas. Žo­dis jums. A. Anu­šaus­ko ne­ma­tau. Su­tei­kiu žo­dį J. Ja­ru­čiui – nuo­mo­nė už.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų ši­tuo įsta­ty­mo pro­jek­tu su­tei­kia­ma ga­li­my­bė žval­gy­bos pa­rei­gū­nams eks­tra at­ve­jais nau­do­tis spe­cia­lio­sio­mis prie­mo­nė­mis ir gin­klais, ko ne­tu­rė­jo iki šiol. Tą tu­rė­jo vi­sos ki­tos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą įsta­ty­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi nė­ra opo­nuo­jan­čių, aš tik kvie­čiu bal­suo­ti už ir pri­tar­ti šiam pa­teik­tam pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai, vien­bal­siai 98 Sei­mo na­riai pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-27(2). Dė­ko­ja­me. (Gon­gas)

 

10.25 val.

Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 69 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-875(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 69 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-875(2). Pri­ėmi­mas.

Pa­straips­niui. Yra du straips­niai. Dėl jų pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Įsi­ga­lio­ji­mą skelb­ti no­rė­tu­me nuo 2017 m. lap­kri­čio 1 d. Tad ga­li­me pa­straips­niui pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai, vien­bal­siai 98 Sei­mo na­riai pri­ta­rė Žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1861 69 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui. Skel­biu pri­im­tu. (Gon­gas)

 

10.26 val.

Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 7 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1047(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo Nr. I-920 7 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1047(2). Pri­ėmi­mas.

Trys straips­niai. Pa­siū­ly­mų dėl jų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pa­straips­niui pri­im­ti? Ga­li­me.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­tys kal­bė­ti. Nuo­mo­nė už – J. Ole­kas. Pra­šau, ko­le­ga.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, mes daug dis­ku­ta­vo­me svars­ty­mo sta­di­jo­je. Iš tik­rų­jų ši­tų įsta­ty­mo pa­tai­sų rei­kia, kad mes ga­lė­tu­me op­ti­mi­zuo­ti ir ra­cio­na­liau pa­nau­do­ti ir vals­ty­bės lė­šas, ir su­teik­ti, man at­ro­do, ga­li­my­bę ge­res­nė­mis są­ly­go­mis gy­vuo­ti Tech­ni­kos bib­lio­te­kai. To­dėl siū­lau pri­tar­ti, nors, kaip ir svars­ty­mo me­tu kal­bė­jau, iš tik­rų­jų mes esa­me da­vę tam tik­rus pa­ža­dus Tech­ni­kos bib­lio­te­kos dar­buo­to­jams apie tai, kad bib­lio­te­ka bus su­jung­ta, kad bus iš­sau­go­ta ir da­lis eta­tų jung­ti­nė­je bib­lio­te­ko­je su Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos bib­lio­te­ka ir fon­dų pe­rė­mi­mu, tų nau­din­gų, rei­ka­lin­gų fon­dų pe­rė­mi­mu, to­dėl aš ma­nau, kad tai tu­rė­tų pri­si­min­ti da­bar­ti­nė kraš­to ap­sau­gos va­do­vy­bė pri­im­da­ma to­les­nius spren­di­mus dėl bib­lio­te­kos re­or­ga­ni­za­vi­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – R. Že­mai­tai­tis. Pra­šau.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų iš­ties skir­tin­gos po­zi­ci­jos. Aš va­kar klau­siau­si prem­je­ro, mi­nist­rų kal­bų, kad biu­dže­tas yra so­cia­liai at­sa­kin­gas, so­cia­liai orien­tuo­tas į pa­pras­tą žmo­gų. Da­bar ko­va dėl 110 tūkst. ir dėl žmo­nių, ku­rie dir­ba iš tik­rų­jų la­bai svar­bų ir reikš­min­gą dar­bą, ku­rie kau­pia, ad­mi­nist­ruo­ja ir ser­ti­fi­kuo­ja ši­tuos da­ly­kus, mes nai­ki­na­me. Ko ge­ro, iš tik­rų­jų sun­ku eko­no­mis­tams su­vok­ti, kad pa­tal­pų, ku­rios šiuo me­tu yra įkur­tos Se­na­mies­ty­je, rei­kia Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Jei­gu bu­vo kal­bė­ta apie vie­šo­jo sek­to­riaus ad­mi­nist­ra­vi­mą, apie vie­šo­jo sek­to­riaus iš­lai­dų ma­ži­ni­mą, ta­da aš nie­kaip ne­su­pran­tu, kam Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai rei­kia to­kių pa­tal­pų to­kio­je vie­to­je? Ar ne­rei­kė­tų svars­ty­ti, jei­gu trūks­ta pa­tal­pų, tai yra ties Pi­lai­te pa­sta­ty­tas nau­jas pa­sta­tas, yra ap­tver­ta la­bai gra­ži te­ri­to­ri­ja, su­tvar­ky­ta, vie­tos ten dar yra nu­ma­ty­ta už­sta­ty­ti, ten ir sta­ty­ki­tės, bet griau­ti ir ar­dy­ti tai, kas yra pa­da­ry­ta, ar­ba dėl ke­lių žmo­nių ir dėl 110 tūkst. keis­ti įsta­ty­mą vien to­dėl, kad kaž­kas už­si­gei­dė ši­tos vie­tos… Ma­no ma­ny­mu, ki­tas žings­nis bus pra­dė­ti tų pa­tal­pų pri­va­ti­za­vi­mą. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja jį tik pe­rims, pa­tu­rės me­tus ir po to ati­duos pri­va­ti­zuo­ti. Kaž­ko­dėl aš taip jau­čiu. Tik­rai, mie­li ko­le­gos, pra­šau su­si­lai­ky­ti, bal­suo­ti prieš, kad to­kie da­ly­kai ne­bū­tų da­ro­mi mū­sų ran­ko­mis.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – R. Šar­knic­kas. Pra­šau, ko­le­ga.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). No­rė­čiau nu­ra­min­ti ko­le­gą R. Že­mai­tai­tį, kad to­kio da­ly­ko, ką jūs pa­sa­kė­te, tik­rai ne­bus, nes ir kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras aiš­kiai pa­sa­kė – tiek dar­buo­to­jų vie­tos bus iš­sau­go­tos, bus per­kva­li­fi­kuo­ja­ma ar­ba į ki­tas bib­lio­te­kas. Vi­si ar­chy­vai… Da­lį pe­ri­ma Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ka ir ki­tos. Pats pa­sta­tas iš es­mės griū­na. Ne­gi jūs no­ri­te, kad su­griū­tų pa­sta­tas, ir nei vil­kas, nei avis, kaip sa­ko­ma. Ne­bus jis pri­va­ti­zuo­tas, aiš­kiai pa­sa­kė mi­nist­ras.

PIRMININKĖ. Ačiū, už jū­sų nuo­mo­nę. Nuo­mo­nė prieš – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Tie­są pa­sa­kius, taip ir ne­su­pra­tau, kam mes tai da­ro­me. Pras­mės ko­kios nors di­de­lės aš čia ne­ma­tau nei dėl kraš­to ap­sau­gos klau­si­mų spren­di­mo, nei ap­skri­tai dėl vals­ty­bi­nių įstai­gų tam tik­ros plėt­ros, Se­na­mies­ty­je kam tą rei­kia da­ry­ti, ne­su­pran­tu.

Ger­bia­mas Šar­knic­kai, man te­ko gir­dė­ti la­bai daug mi­nist­rų pa­liu­di­ji­mų, kad nie­ko po to ne­bus, bet jei­gu tai ne­įra­šy­ta į įsta­ty­mą, tai daž­niau­siai taip ir bū­na. Mi­nist­rai kei­čia­si, at­ei­na ki­ti, ir jei­gu ši­tas pa­sta­tas ne­įtrau­kia­mas į ne­pri­va­ti­zuo­ti­nų pa­sta­tų ko­kį nors są­ra­šą, tai jis daž­niau­siai ir bū­na pri­va­ti­zuo­ja­mas. Tai ko­kios nors de­gan­čios bū­ti­ny­bės aš čia ne­la­bai ma­tau, to­dėl su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKĖ. Ir dar vie­na nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas. Pra­šau, ko­le­ga.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mai pir­mi­nin­kei už ga­li­my­bę iš­sa­ky­ti po­zi­ci­ją. Aš ma­nau, kad mes tik­rai esa­me ne­ma­žai ar­gu­men­tų iš­sa­kę, ir tik­rai pa­sau­lis ne­ap­si­vers, ar čia bal­suo­si­me taip, ar taip. Čia la­biau yra toks sim­bo­li­nis žings­nis, kur ma­to­me, kad Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ad­mi­nist­ra­ci­ja ple­čia­si kul­tū­ros są­skai­ta, ple­čia­si į Se­na­mies­tį. Tai tik­rai nė­ra ge­ras sig­na­las tiek mies­to plėt­ros po­žiū­riu, tiek kul­tū­ros po­žiū­riu, ap­skri­tai mies­to gy­ve­ni­mo po­žiū­riu.

Bet vie­nas da­ly­kas, į ku­rį no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, – mes da­bar nuo­la­tos di­di­na­me fi­nan­sa­vi­mą Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja to­kiu po­žiū­riu kaip da­bar ne­ro­do, ma­no su­pra­ti­mu, at­sa­kin­gos nuo­mo­nės ir at­sa­kin­go po­žiū­rio į fi­nan­sų val­dy­mą, nes yra, ma­no su­pra­ti­mu, pa­kan­ka­mai taip ne­at­sa­kin­gai žiū­ri­ma į plėt­rą ir ne­at­sa­kin­gai žiū­ri­ma į tur­to pa­nau­do­ji­mą. Tai aš ti­kiuo­si, kad tai toks vie­ne­ti­nis at­ve­jis, o to­liau bus į pi­ni­gus žiū­ri­ma pa­kan­ka­mai at­sa­kin­gai. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū. Aš su­pran­tu, kad ko­le­goms yra tik­rai daug svar­bių klau­si­mų ir ypač kai­rė­je pu­sė­je. La­bai pra­šy­čiau, di­džiu­lis triukš­mas sa­lė­je.

Žo­dį no­riu su­teik­ti Ž. Pa­vi­lio­niui, nuo­mo­nė už.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Aš ma­nau, čia tie par­ti­niai skir­tu­mai ne­tu­rė­tų bū­ti la­bai svar­būs – na­cio­na­li­nis sau­gu­mas tu­ri vie­ny­ti mus vi­sus ir prie­šin­ti švie­ti­mo su na­cio­na­li­niu sau­gu­mu ne­rei­kė­tų. Aš siū­lau bal­suo­ti už ir vi­siems su­si­vie­ny­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir dar vie­na nuo­mo­nė už – M. Pui­do­kas. Pra­šau.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų ma­nau, kad ko­le­gos la­bai lin­kę va­do­vau­tis prie­lai­do­mis. Šiuo at­ve­ju yra da­ro­mas su­jun­gi­mas dvie­jų bib­lio­te­kų, ir bu­vo la­bai aiš­kiai įvar­din­ta, kad dėl ši­to ne­bus pra­ras­ti dar­bo eta­tai, ir prie­šin­gai – bus su­jung­ti pa­jė­gu­mai. Pri­ta­riu ko­le­gai Ž. Pa­vi­lio­niui, kad švie­ti­mas, kraš­to ap­sau­ga ir kul­tū­ra ne­tu­rė­tų bū­ti tos sri­tys, ku­rias rei­kė­tų su­prie­šin­ti. Prie­šin­gai, tu­rė­tu­me, ma­nau, vi­sas jas ver­tin­ti kon­cep­tu­a­liai. Kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū, nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pra­šo­me ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl Bib­lio­te­kų įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šo­me bal­suo­ti! R. Mar­ti­nė­lis, A. Ši­rins­kie­nė! (Triukš­mas sa­lė­je) Jūs la­bai gar­siai vi­si dis­ku­tuo­ja­te ir čia, sa­lė­je, iš tik­rų­jų toks triukš­mas, kad pas­kui ne­su­pran­ta­te, už ką kas bal­sa­vo, taip daž­nai sa­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Dė­ko­ju, bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 69, prieš – 1, su­si­lai­kė 30. Bib­lio­te­kų įsta­ty­mą skel­biu (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1047(2) pri­im­tą. (Gon­gas)

 

10.34 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 3, 14, 15, 16, 31, 34, 35 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 351 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-786(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 3, 14, 15, 16, 31, 34, 35 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 351 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-786(2). Pri­ėmi­mas.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, dėl mi­nė­to įsta­ty­mo straips­nių, ku­rių yra de­vy­ni, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­im­ti pa­straips­niui? Ga­li­me pri­im­ti.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to pra­šo­me iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nes. Nuo­mo­nė už, no­ri kal­bė­ti R. Že­mai­tai­tis. Ma­lo­niai pra­šo­me.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi prieš nė­ra už­si­ra­šiu­sių­jų, tai, ko ge­ro, vi­si su­pra­to, kad tai bū­ti­nas, rei­ka­lin­gas pro­jek­tas. Aiš­ku, tai yra žings­nis į prie­kį ir pa­kan­ka­mai di­de­lis žings­nis į prie­kį, su­tei­kian­tis to­kioms or­ga­ni­za­ci­joms dau­giau sa­va­ran­kiš­ku­mo ir ga­li­my­bę dirb­ti su žmo­nėmis. Tai tik­rai vi­sus kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ki­tų nuo­mo­nių nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti ir dau­giau kal­bė­ti taip pat nė­ra no­rin­čių. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 90, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mą (pro­jek­tas Nr. XIIIP-786(2) skel­biu pri­im­tą. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ma­no bal­są pra­šau įskai­ty­ti už.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mo­ji Mo­ni­ka Na­vic­kie­ne, jū­sų bal­sas už.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, no­rė­čiau su ju­mis pa­si­tar­ti. Vi­sų pir­ma pa­dė­ko­ti, kad mes la­bai šau­niai dir­ba­me ir len­kia­me lai­ką, tai ačiū jums, ir už tuos bal­sa­vi­mus, ypač ku­rie ben­dru su­ta­ri­mu ir pri­im­ti vien­bal­siai. Da­bar tu­rė­tų bū­ti per­trau­ka, bet ma­nau, kad dir­ba­me to­liau. Ar ga­li­me svars­ty­ti dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mą, tie­siog nuo­sek­liai pa­gal dar­bo­tvarkę? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Su­ta­rė­me.

 

10.37 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1048(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Skel­biu 1-11 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-1048(2). Svars­ty­mas. Kvie­čiu Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką V. Ba­ką pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Tuoj mes jums ją pa­duo­si­me.

V. BAKAS (LVŽSF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Ko­mi­te­tas 2017 m. spa­lio 4 d. ap­svars­tė šio nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, jam pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. Kvie­čiu pa­pil­do­mo – Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą pa­gar­sin­ti M. Pui­do­ką. Pra­šau, ko­mi­te­to var­du.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Leis­ki­te jums pri­sta­ty­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to, kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, dėl šio pro­jek­to ben­dru su­ta­ri­mu pri­im­tas iš­va­das. Iš­klau­sęs po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių kraš­to ap­sau­gos ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rų, ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui, pa­to­bu­li­nus pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­sta­bas, pri­tar­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me už iš­sa­ky­tas iš­va­das. Dis­ku­si­ja. Kvie­čiu Ž. Pa­vi­lio­nį į tri­bū­ną iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę dis­ku­si­jos me­tu.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, no­rė­jau pa­si­džiaug­ti dėl šio man­da­to, ka­dan­gi ple­čia­si mū­sų da­ly­va­vi­mas įvai­rio­se tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Pa­čiam te­ko da­ly­vau­ti iš­ly­dint mū­sų ka­rius į Ma­lį pir­mą kar­tą to­kios su­dė­ties. Ten mes sau­go­si­me vo­kie­čių ba­ta­lio­ną, tą pa­tį vo­kie­čių ba­ta­lio­ną, ku­ris sau­go mus, čia, Lie­tu­vo­je bū­da­mas NATO prie­ša­ki­niuo­se bū­riuo­se. Tai tik­rai la­bai svei­kin­ti­na, ta­čiau no­riu pri­min­ti, kad toks tęs­ti­nu­mas ga­li bū­ti už­tik­rin­tas tik ta­da, jei­gu mes di­din­si­me gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą, ir ki­tais me­tais mes tu­ri­me pri­im­ti la­bai rim­tus spren­di­mus – pa­di­din­ti iki 2,5 %. Tai la­bai ti­kiuo­si, kad vi­si su­si­vie­ny­si­me dėl šio tiks­lo. La­bai ačiū. Siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti J. Ole­ką. Pra­šau.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš ma­nau, jei­gu vie­nin­gai pa­tvir­tin­si­me, kur ir nu­ma­ty­ta 2 % su tru­pu­čiu, tai jau bus ge­rai, nes tai bus pir­mi me­tai. Iš tik­rų­jų no­riu pa­si­džiaug­ti, kad ne­se­niai mums vie­šint NATO Par­la­men­ti­nė­je Asam­blė­jo­je NATO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius kaip tik pa­mi­nė­jo Lie­tu­vą, ku­ri pri­si­jungs ki­tais me­tais prie tų aš­tuo­nių vals­ty­bių iš 29, ku­rios jau ski­ria 2 %. Bet šian­dien kal­ba­me ne tiek apie bū­si­mą fi­nan­sa­vi­mą, kiek apie tarp­tau­ti­nes ope­ra­ci­jas. Da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se yra la­bai svar­bi NATO ša­lies mi­si­ja. Lie­tu­va, da­ly­vau­da­ma tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se, pri­min­siu, prieš ke­le­tą me­tų ryž­tin­gai ėmė­si va­do­vau­ti Af­ga­nis­ta­ne vie­nos iš pro­vin­ci­jų at­kū­ri­mo gru­pei ir pel­nė la­bai ge­rą var­dą tarp NATO ša­lių, pri­si­dė­jo prie to, kad šian­dien Lie­tu­vo­je mes pa­si­ruo­šę vals­ty­bę gin­ti ne tik pa­tys na­cio­na­li­niais pa­jė­gu­mais, bet taip pat tu­ri­me Al­jan­so vals­ty­bių ka­rių, tarp­tau­ti­nį ba­ta­lio­ną, ku­riam šiuo me­tu va­do­vau­ja Vo­kie­ti­jos ka­riai, ir ga­li­me jaus­tis sau­ges­ni, ga­li­me čia, Sei­me, dis­ku­tuo­ti ir vi­so­je ša­ly­je dirb­ti tai­kos są­ly­go­mis.

At­krei­piu dė­me­sį į ki­tų me­tų siū­lo­mą da­ly­va­vi­mą, jis nė­ra toks di­de­lis, ko­kį Lie­tu­va bu­vo pa­sie­ku­si anks­čiau, sa­ky­kim, 2008 me­tais, ka­da tu­rė­jo­me di­des­nius skai­čius ka­rių, da­ly­vau­jan­čių mi­si­jo­je. Bet at­krei­piu dė­me­sį, kad mes šį kar­tą la­bai ra­cio­na­liai da­ly­vau­ja­me įvai­rio­se tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se. Ne tik NATO va­do­vau­ja­mo­se ope­ra­ci­jo­se, ne tik kar­tu su są­jun­gi­nin­kais to­kio­se ben­dra­min­čių ko­a­li­ci­jo­se, bet ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Jung­ti­nių Tau­tų misi­jo­se. Tai iš tik­rų­jų lei­džia su­da­ry­ti ge­rą mū­sų ša­lies įvaiz­dį ir mū­sų ša­lies ka­riams įgy­ti pa­tir­ties įvai­rio­se mi­si­jo­se, tiek dau­giau ko­vi­nė­se, ku­rioms va­do­vau­ja NATO ar­ba są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gos, tiek ir tai­kes­nė­se, ku­rios yra Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Jung­ti­nių Tau­tų.

Aš siū­ly­čiau pri­tar­ti. Ma­nau, kad ši­tas siū­ly­mas yra ge­ras, su­tei­kia tam tik­rų pa­pil­do­mų ga­li­my­bių mū­sų ka­riams veik­ti, ypač Ira­ke, ir pa­gal­vo­ti at­ei­ty­je, kad mes da­ly­va­vi­mą tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se la­biau ver­tin­tu­me ir su­da­ry­tu­me ga­li­my­bę mū­sų ka­riams jo­se da­ly­vau­ti. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jo­je dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. J. Ole­kas dar no­ri nuo­mo­nę už? Jau ne­no­ri­te. R. Juk­ne­vi­čie­nė. Pra­šau, ko­le­ge.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, aš ne­abe­jo­ju, kad mes di­de­le bal­sų dau­gu­ma pri­tar­si­me šiam pro­jek­tui. Tik la­bai svar­bu ir kal­ban­tis su žmo­nė­mis ar­gu­men­ta­ci­ja, nes kar­tais ne vi­si žmo­nės gal­būt su­pran­ta, ko­dėl mes da­bar tu­ri­me pi­ni­gus leis­ti, siųs­ti sa­vo ka­rius taip to­li, ypač į tas to­li­mas vals­ty­bes, to­kias kaip Ira­kas, Af­ga­nis­ta­nas.

Aš ga­liu pa­ci­tuo­ti vie­no ka­rio, su ku­riuo te­ko dirb­ti, ar­gu­men­tą, kai jis kal­bė­jo­si su mo­ks­lei­viais. Jis sa­kė, kad jei­gu mes no­ri­me, kad ka­ro ne­bū­tų mū­sų te­ri­to­ri­jo­je, mū­sų vals­ty­bė­je, tai mes tu­ri­me gin­ti sa­vo tai­ką to­li nuo pri­ei­gų sa­vo sos­ti­nės ir sa­vo vals­ty­bės, ten yra fron­to li­ni­jos. De­ja, pa­sau­lis per šimt­me­čius taip ir ne­iš­mo­ko gy­ven­ti tai­kiai, tie kon­flik­tai ky­la, ir tam, kad mes ap­sau­go­tu­me ir Eu­ro­pą, Eu­ro­pos Są­jun­gą, ir sa­vo ša­lį nuo tie­sio­gi­nių ka­ri­nių veiks­mų, mes tu­ri­me bū­ti Uk­rai­no­je, mes tu­ri­me bū­ti to­se ša­ly­se, kur mū­sų pra­šo pa­dė­ti mū­sų są­jun­gi­nin­kai, to­kie kaip Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos.

Tai­gi kvie­čiu drą­siai bal­suo­ti už, mes to­kiu bū­du gi­na­me tai­ką ir pa­de­da­me pa­sau­liui iš­veng­ti di­des­nių kon­flik­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me už jū­sų nuo­mo­nę. Mie­lie­ji ko­le­gos, pra­šo­me bal­suo­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ka­ri­nių vie­ne­tų da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se“ pro­jek­to.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai 86 bal­sa­vo už. Po svars­ty­mo.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, bu­vo iš­sa­ky­tos la­bai pra­smin­gos min­tys, ir jei­gu jūs pri­tar­tu­mė­te ma­no siū­ly­mui dėl ypa­tin­gos sku­bos, mes šian­dien ga­lė­tu­me ši­tą nu­ta­ri­mą pri­im­ti. Ar nė­ra prieš­ta­rau­jan­čių? Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti ypa­tin­gai sku­bai? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Dė­ko­ju.

Skel­biu pri­ėmi­mo sta­di­ją. Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me pri­im­ti. Ir 3 straips­nis – šio nu­ta­ri­mo įsi­ga­lio­ji­mas nuo sau­sio 1 die­nos. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Dėl vi­so nu­ta­ri­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai, vien­bal­siai 87 Sei­mo na­riai pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mui (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1048(2). Skel­biu jį pri­im­tu. (Gon­gas)

 

10.47 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 29, 33 straipsnių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 62, 291 straips­niais įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1039(2)ES, Ke­lių trans­por­to ko­dek­so 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1040(2)ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 356, 459, 589 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1041(2)ES (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 29, 33 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 62, 291 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1039(2)ES. Svars­ty­mas. Pra­šau Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką J. Sa­ba­taus­ką pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pro­jek­tą, ku­ris yra su­si­jęs su Eu­ro­pos di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mu. Tai yra dėl pri­pa­ži­ni­mo tech­ni­nių ap­žiū­rų, at­lik­tų ki­to­se vals­ty­bė­se, Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se. Ko­mi­te­tas, at­si­žvel­gęs į dau­ge­lį pa­sta­bų, pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ar jūs kar­tu svars­tė­te ir ly­di­muo­sius įsta­ty­mo pro­jek­tus?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Taip, ir ly­di­muo­sius.

PIRMININKĖ. O tai bū­tų pro­jek­tų Nr. XIIIP-1040, Nr. XIIIP-1041, Nr. XIIIP-1042 ant­ro­sios re­dak­ci­jos.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Taip.

PIRMININKĖ. Pa­skelb­ki­te ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Dėl Ke­lių trans­por­to ko­dek­so 14 straips­nio pa­kei­ti­mo. Ko­mi­te­tas taip pat ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo va­rian­tui. Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 459 ir 589 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to taip pat ben­dru su­ta­ri­mu, už bal­sa­vus 9, t. y. vi­sais ko­mi­te­to na­rių bal­sais, pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Taip pat svars­tė dar vie­ną – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riam taip pat pri­ta­rė. Tie­sa, jis nė­ra su­si­jęs su šiuo pa­ke­tu.

PIRMININKĖ. Dėl jo at­ski­rai. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jūs dar li­ki­te tri­bū­no­je, nes mes tu­rė­si­me ap­tar­ti Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus.

Dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo yra gau­ta Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra, to­dėl pra­de­da­me svars­ty­ti pa­siū­ly­mus.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Dėl 2 straips­nio – ne­bu­vo. O dėl 3 straips­nio bu­vo gau­tas Sei­mo na­rio J. Raz­mos pa­siū­ly­mas.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ne­pra­šy­siu bal­suo­ti nei dėl šio, nei dėl ki­tų pa­siū­ly­mų. Tik trum­pai pa­aiš­kin­siu mo­ty­vus, ko­dėl bu­vo kai ku­rie pa­siū­ly­mai teik­ti ir kas pa­aiš­kė­jo dis­ku­tuo­jant ko­mi­te­te.

Pir­muo­ju at­ve­ju štai dėl šio straips­nio aš tu­rė­jau nuo­gąs­ta­vi­mą, kad Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai pa­ve­da­ma pa­tvir­tin­ti la­bai de­ta­lų kon­kre­čių tech­ni­nių ap­žiū­rų sto­ty­se nau­do­ti­nų prie­tai­sų są­ra­šą, su mar­kė­mis, su tiks­liais pa­va­di­ni­mais. Bet ka­dan­gi, kaip iš­aiš­kė­jo, su­pra­ti­mas yra ki­toks, kad iš es­mės bū­tų su­ra­šo­mi prie­tai­sų ti­pai ir nu­ro­do­mi rei­ka­la­vi­mai dėl tiks­lu­mo, ta­da ma­no pa­tai­sa ne­bū­tų rei­ka­lin­ga.

O dėl ki­tų aš, ma­ty­da­mas pro­ble­mą, kad bent iki šiol Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja la­bai van­giai krei­pė­si į ki­tas ša­lis, į jų tech­ni­nių ap­žiū­rų cen­trus, kad bū­tų juo­se ga­li­my­bė mū­sų lie­tu­viš­kiems au­to­mo­bi­liams at­lik­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą, tu­rė­jau min­tį, kad Lie­tu­va ga­lė­tų pri­pa­žin­ti au­to­ma­tiš­kai ki­to­se ša­ly­se at­lik­tą tech­ni­nę ap­žiū­rą lie­tu­viš­kiems au­to­mo­bi­liams. Tai bū­tų var­to­to­jams tik­rai pa­pras­čiau. Bet ka­dan­gi yra tam tik­rų pro­ble­mų dėl san­ty­kio su di­rek­ty­va, tai aš tą pa­tai­są ir­gi at­si­i­mu, čia dėl ki­tų straips­nių. Tie­siog iki pri­ėmi­mo gal­vo­siu, kaip ki­tais siū­ly­mais įpa­rei­go­ti Vy­riau­sy­bę ener­gin­giau spręs­ti tų įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mą kuo dau­giau ša­lių.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas no­ri ko­men­tuo­ti.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū ger­bia­ma­jam ko­le­gai už su­pra­ti­mą. Iš tik­rų­jų ko­mi­te­to po­sė­dy pa­aiš­kė­jo, ka­dan­gi di­rek­ty­vos pre­am­bu­lės 16 punk­te yra pa­sa­ky­ta, kad (pa­sa­ky­siu sa­vo žo­džiais) pir­miau­sia tos ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja, tai tik­riau­siai mi­nis­te­ri­ja, tu­rė­tų pa­skir­ti ap­žiū­ros cen­trus, ku­rie tu­rė­tų at­lik­ti ki­to­se vals­ty­bė­se re­gist­ruo­tų trans­por­to prie­mo­nių ap­žiū­rą, o ta­da jau mū­sų Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja su­teik­tų to­kį lei­di­mą tuo­se cen­truo­se… Bet pir­miau­sia, kaip sa­kau, tos vals­ty­bės. Prak­ti­ka da­bar yra to­kia, kad pra­džio­je iš tie­sų tas ko­le­gos nuo­gąs­ta­vi­mas bu­vo dėl vie­nos įmo­nės, bu­vo kal­ba­ma apie Vo­kie­ti­ją. Da­bar Vo­kie­ti­jo­je jau yra aš­tuo­nios įmo­nės, ku­rios at­liks tas ap­žiū­ras, bet bė­da yra ta, kad ne­pai­sant to, kad di­rek­ty­vą tu­ri įgy­ven­din­ti vi­sos vals­ty­bės, dėl vi­sų ši­tų da­ly­kų rei­kia tar­tis pri­imant dvi­ša­lius su­si­ta­ri­mus. To­kia di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mo ei­ga, de­ja, nie­ko ki­taip mes ne­ga­lė­si­me pa­da­ry­ti. Dar kar­tą dė­ko­ju ko­le­gai už su­pra­ti­mą, kad ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti dėl šių siū­ly­mų.

PIRMININKĖ. Ačiū ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Ačiū ger­bia­ma­jam J. Raz­mai. Jūs, kaip ir sa­kė­te, ki­tus pa­siū­ly­mus at­si­i­ma­te, tai dėl jų ne­bal­suo­ja­me. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Po svars­ty­mo nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė prieš – V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ne­su prieš šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ap­skri­tai, bet kai ku­rios nuo­sta­tos man ke­lia ne­ri­mą, nes ke­ly­je ga­li­ma pa­tik­rin­ti trak­to­riaus, au­to­mo­bi­lio ar ki­tos trans­por­to prie­mo­nės tech­ni­nę būk­lę ir jei­gu, pa­vyz­džiui, iš­me­ti­mo, tos emi­si­jos skai­čiai smar­kiai vir­ši­ja nor­mas, ga­li­me to­kios trans­por­to prie­mo­nės su­stab­dy­ti eks­plo­a­ta­ci­ją, pa­im­ti jos tech­ni­nį pa­są, do­ku­men­tus ir leis­ti pa­ša­lin­ti tuos trū­ku­mus. Ta­čiau Lie­tu­vos že­mės ūky­je yra šim­tai tūks­tan­čių trak­to­rių, ki­tos sa­va­ei­gės že­mės ūkio tech­ni­kos, iš ku­rių apie 70 %, ga­liu tru­pu­tį su­klys­ti, yra dar so­vie­ti­nių lai­kų. Ši­tuos šim­tus tūks­tan­čių, t. y. trans­por­to prie­mo­nes, ku­rios iš­va­žiuo­ja į ke­lius, ūki­nin­kai ve­ža grū­dus, dar ko­kią nors pro­duk­ci­ją, šiaip jas vi­sas šian­dien ga­li, tik­riau­siai taip ir bus, su­stab­dy­ti pa­rei­gū­nai, at­im­ti iš jų do­ku­men­tus, duo­ti ter­mi­ną, per ku­rį lai­ką su­si­tvar­ky­ti. Tai ne­įma­no­ma, jų vie­ta tik me­ta­lo lau­že. Bet tai pa­lies be­veik vi­sus, ne tik žem­dir­bius, nes yra ir ke­lių sta­ty­bos tech­ni­ka, me­lio­ra­ci­jos tech­ni­ka ir t. t. Čia la­bai toks pa­vo­jin­gas… Aš su­pran­tu, tai ne­lie­čia Va­ka­rų Eu­ro­pos, ki­tų ša­lių. Tai lie­čia tik bu­vu­sias so­vie­ti­nes vals­ty­bes. Ar ne­at­si­tiks taip, kad tie žmo­nės liks be trans­por­to prie­mo­nių? Aiš­ku, me­ta­lo lau­žo su­pir­ki­mas la­bai pa­di­dės, bet tie šim­tai tūks­tan­čių žmo­nių, prie­mo­nių sa­vi­nin­kų, ką su jo­mis da­rys? Ar jie ne­at­eis prie Sei­mo su vė­lia­vo­mis, su pla­ka­tais klaus­ti, ką jūs, kvai­liai, da­ro­te? Dėl to su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mas Vik­to­rai. (Skam­bi­na­ma var­pe­liu) Nuo­mo­nė už – J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų mū­sų ve­žė­jai la­bai lau­kia ši­tos di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mo. Tai reikš, kad jie ga­lės at­lik­ti sa­vo au­to­mo­bi­lių tech­ni­nes ap­žiū­ras ki­to­se vals­ty­bė­se, ki­tų vals­ty­bių įga­lio­to­se ap­žiū­rų sto­ty­se ir ne­rei­kės dėl to jiems grįž­ti į Lie­tu­vą. Tai yra bū­tent toks eu­ro­pi­nis tei­sės ak­tas, įgy­ven­di­ni­mas to­kio eu­ro­pi­nio tei­sės ak­to, ku­rio se­niai mes lau­kė­me ir dėl ku­rio bu­vo ban­do­ma in­di­vi­du­a­liai tar­tis su kai ku­rių vals­ty­bių tech­ni­nių ap­žiū­rų cen­trais. Pa­vyz­džiui, šian­dien dau­ge­lio ve­žė­jų au­to­mo­bi­liai ne­grįž­ta į Lie­tu­vą, jie iš­ti­sus mė­ne­sius pra­lei­džia už­sie­ny­je, Va­ka­rų Eu­ro­po­je, to­dėl mums kaip oro rei­kia ši­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū už iš­sa­ky­tas nuo­mo­nes svars­ty­mo sta­di­jo­je. Aš tik no­riu at­si­klaus­ti ger­bia­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko J. Sa­ba­taus­ko. Mes da­bar kal­bė­jo­me apie įsta­ty­mų pro­jek­tus Nr. XIIIP-1039, Nr. XIIIP-1040 ir Nr. XIIIP-1041. Jūs dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-1042 no­rė­si­te at­ski­rai. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1039 ir ly­din­čių­jų pro­jek­tų Nr. XIIIP-1040 ir Nr. XIIIP-1041. Pra­šom bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 79, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Po svars­ty­mo mi­nė­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams pri­tar­ta.

 

10.57 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 10, 25, 27 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-107 1 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1042(2)ES (svars­ty­mas)

 

Kaip ir mi­nė­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, dar vie­nas įsta­ty­mo pro­jek­tas. Mes jį esa­me įre­gist­ra­vę – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 10, 25, 27 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-107 1 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1042. Svars­ty­mas ir jū­sų, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to, iš­va­da.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, šis Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pro­jek­to pa­kei­ti­mas yra su­si­jęs su tuo įsta­ty­mu, ku­ris bu­vo pri­im­tas dar pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je dėl de­ši­nia­vai­rių au­to­mo­bi­lių. Tie­siog rei­kė­jo pa­da­ry­ti tam tik­rus tech­ni­nius, de­ja, bet bū­ti­nus pa­kei­ti­mus, nes tie­siog bu­vo at­ras­ta klai­da. Ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Pa­siū­ly­mų dėl mi­nė­to įsta­ty­mo pro­jek­to ne­bu­vo gau­ta. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1042(2).

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai. Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 78, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.00 val.

Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo Nr. IX-2135 3, 9 ir 45 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-722(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo Nr. IX-2135 3, 9 ir 45 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-722(2). Kvie­čiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą pa­skelb­ti šio ko­mi­te­to na­rį A. Bau­rą. Pra­šom, ko­le­ga.

A. BAURA (LVŽSF). Po­nia po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas šių me­tų rug­sė­jo 20 die­ną, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė mi­ni­mą pro­jek­tą ir ko­mi­te­to spren­di­mas yra toks: pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo Nr. IX-2135 3, 9 ir 45 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-722(2). Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­ri­mu. Tik tu­riu vie­ną pa­sta­bė­lę. Jei kas ati­džiai žiū­rė­jo­te, gal pa­ste­bė­jo­te, Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­tu­rė­jo, ta­čiau vie­na jų pa­sta­ba bu­vo pa­teik­ta. Jo es­mė, kad įsta­ty­mo pro­jek­to ir jo ly­gi­na­mo­jo va­rian­to tre­čios da­lys ne­su­tam­pa. O tai yra tech­ni­nė klai­da, at­si­ra­du­si dėl gra­žes­nės kal­bos. Kal­bi­nio re­dak­ci­nio po­bū­džio ne­su­ta­pi­mas, ne­kei­čian­tis es­mės ir pras­mės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs no­rė­jo­te kar­tu ir ly­di­mą­jį? Gal ly­di­mą­jį mes at­ski­rai ta­da, nes ten jūs pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas. Ačiū.

Dėl šio Elek­tro­ni­nių ry­šių įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Nuo­mo­nės už, nuo­mo­nės prieš no­rin­čių sa­ky­ti nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai. Vien­bal­siai 76 bal­sa­vus už pri­tar­ta mi­nė­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo.

 

11.02 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 464 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-723(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 464 straip­snio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-723(2). Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją R. Ša­la­še­vi­čiū­tę pa­skelb­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Jūs esa­te iš­va­dos ren­gė­ja ir pra­ne­šė­ja. Taip, mes jums iš­va­dą tuoj pa­duo­si­me.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas spa­lio 11 die­ną svars­tė mi­nė­tą pro­jek­tą. Spren­di­mas yra pri­tar­ti ini­cia­to­riaus pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Už bal­sa­vo 8, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kiu­sių taip pat ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Ačiū ger­bia­ma­jai pra­ne­šė­jai. Pa­pil­do­mas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Iš­va­dą, An­ta­nai Bau­ra, pra­šom pa­teik­ti.

A. BAURA (LVŽSF). Ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šių me­tų rug­sė­jo 20 die­ną Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė mi­ni­mus įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ėmė to­kį ver­dik­tą: pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 464 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-723 ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui pri­tar­ti Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to spren­di­mui dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-723. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už iš­sa­ky­tas ko­mi­te­to iš­va­das. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 464 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

11.05 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties komi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1146 (pa­tei­ki­mas ir svars­ty­mas)

 

Mie­lie­ji ko­le­gos, mes iš tik­rų­jų dir­ba­me pui­kiai, gal ga­li­me da­bar svars­ty­ti jau re­zer­vi­nius įsta­ty­mų pro­jek­tus? Ma­lo­niai kvie­čiu re­zer­vi­nį 1 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-1146 pa­teik­ti šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką A. Gu­mu­liaus­ką. Pa­tei­ki­mas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Mie­lie­ji ko­le­gos, rug­sė­jo 27 die­ną Sei­mo Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja svars­tė bū­tent ko­mi­si­jos nuo­sta­tų klau­si­mą ir ben­dru su­ta­ri­mu pa­tei­kė iš pra­džių Tei­sės de­par­ta­men­tui, o po to ir į ple­na­ri­nį po­sė­dį tvir­tin­ti šiuos nuo­sta­tus. Su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bo­mis, ku­rios yra tik ko­rek­ci­nio po­bū­džio, mes su­ti­ko­me. Kvie­čiu jus pri­tar­ti šiems nuo­sta­tams. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi pa­tei­ki­mas, gal no­ri kas jū­sų pa­klaus­ti. Ma­lo­niai lau­kia­me klau­si­mų. Ta­čiau no­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra, jūs vis­ką iš­sa­miai pa­sa­kė­te.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ar ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Taip, pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu.

No­rė­čiau siū­ly­ti ypa­tin­gą sku­bą. Ar pri­tar­tu­mė­te ypa­tin­gai sku­bai? Pri­ta­ria­te ypa­tin­gai sku­bai. Dė­ko­ju.

Svars­ty­mas. Yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio, bet ga­nė­ti­nai svar­būs pa­siū­ly­mai. Jiems ga­li­me pri­tar­ti. Ir ta­da skel­biu, kad po tri­jų va­lan­dų mes ga­lė­tu­me vyk­dy­ti pri­ėmi­mą. Su­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Po svars­ty­mo pri­ta­ria­me.

 

11.10 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Že­mai­ti­jos me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-762(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Že­mai­ti­jos me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-762(2). Pra­ne­šė­jas – A. Gu­mu­liaus­kas, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Pra­šo­me pa­skelb­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Šį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą pa­tei­kė per 50, kiek at­si­me­nu, Sei­mo na­rių. Jis bu­vo svars­ty­tas rug­sė­jo 20 die­ną Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, yra gau­tas ger­bia­mo­jo S. Tu­mė­no pa­siū­ly­mas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų rei­kia pri­tar­ti S. Tu­mė­no pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Gal mes leis­ki­me ko­le­gai ta­da pri­sta­ty­ti, ar ko­mi­te­tas svars­tė­te? Ko­mi­te­tas ne­svars­tė. Ar tei­sin­gai su­pra­tau, kaip man sa­ko Sek­re­to­ria­tas, čia ga­na re­dak­ci­nio po­bū­džio?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Taip, čia re­dak­ci­nio po­bū­džio. Aš ga­liu…

PIRMININKĖ. Pa­skelb­ki­te, kuo čia ski­ria­si?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš ga­liu pa­aiš­kin­ti. Nu­ta­ri­mo pro­jek­te yra pa­va­di­ni­mas, nes 21 Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­tis pa­si­ra­šė tai­kos su­tar­tį su Haličo–Voluinės… O čia yra Vo­ly­nės. Vo­ly­nės ter­mi­nas yra se­nas, da­bar­ti­nė­je is­to­riog­ra­fi­jo­je var­to­ja­mas Vo­lui­nės ter­mi­nas. Dėl var­do vie­no iš že­mai­čių ku­ni­gaikš­čių taip pat pri­ta­ria­me, nes tai yra vėl­gi nau­jau­sio­je is­to­riog­ra­fi­jo­je var­to­ja­ma to­kia var­do for­ma, ką pa­siū­lė ko­le­ga S. Tu­mė­nas.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji, vis­ką ma­to­me ir vis­ką nuo­sek­liai pa­da­ry­si­me taip, kaip pri­klau­so. Dėl šio pa­siū­ly­mų jūs no­rė­si­te, ko­le­ga, ar dėl vi­so svars­to­mo įsta­ty­mo pro­jek­to kal­bė­ti? Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Dėl šio pa­siū­ly­mo. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ar ga­li­me su­tar­ti, kad tai iš­ties yra re­dak­ci­nio po­bū­džio, ir man tvir­ti­na ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, kad po svar­s­ty­mo tam pa­siū­ly­mui ga­li­me pri­tar­ti.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Taip, taip. Čia pa­pras­čiau­siai tas pats kaip žo­dy­je, sa­ky­ki­me, „drą­sa“ ne­pa­ra­šy­ti ą no­si­nės, čia tas pats.

PIRMININKĖ. Ačiū. Vi­si su­pran­ta­me ir po svars­ty­mo pri­ta­ria­me. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­siū­ly­mui, ši­tam pa­siū­ly­mui. Da­bar nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Dė­ko­ju jums. Da­ly­vau­jan­čių dis­ku­si­jo­je nė­ra. Tad nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė už – E. Gent­vi­las. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Aš dėl vi­so už­si­ra­šęs, at­si­pra­šau. Aš tik­rai už­si­ra­šiau dėl vi­so, ko­dėl čia ma­ne me­ta, ne­ži­nau, at­leis­ki­te.

PIRMININKĖ. Dėl vi­so po svars­ty­mo.

E. GENTVILAS (LSF). Ge­rai. Jei­gu da­bar jau dėl vi­so, ar ne?

PIRMININKĖ. Taip, dėl vi­so po svars­ty­mo.

E. GENTVILAS (LSF). Taip, pa­si­sa­kau, pats bū­da­mas že­mai­tis, šiek tiek pai­nia­vos vi­sa­da su var­dais Ged­vi­las, Gend­vi­las ir pa­na­šiais bū­na, ne­pai­sant to. Ki­tas klau­si­mas, kaip mes žiū­rė­si­me į Že­mai­ti­ją. Mes pri­si­min­ki­me M. Va­lan­čiaus Že­mai­čių vys­ku­pys­tę, kur ta­da ri­bos iki Bir­žų nu­ei­na, ir t. t. Ar mes pri­si­min­si­me ir tuos is­to­ri­nius lai­kus, kai Že­mai­ti­ja bu­vo ir ana­pus, ar­ba, tiks­liau, šia­pus Du­by­sos, ar kal­bė­si­me apie Že­mai­ti­ją ir ver­tin­si­me tik pa­gal da­bar­ti­nes et­no­gra­fi­nes ri­bas? Ma­nau, kad tai yra ko­mi­si­jos dar­bas. Ko­mi­si­ja 2018 me­tais tu­rės pa­dir­bė­ti, kad 2019 me­tais mes įvar­din­tu­me, ma­no ma­ny­mu, ir pa­gal da­bar­ti­nes ri­bas tai, ką mes su­pran­ta­me kaip Že­mai­ti­ją, ir pa­gal tos pra­ei­ties ri­bas. Aš ne­sa­kau, kad čia že­mai­tiš­ką eks­pan­sio­niz­mą ant Lie­tu­vos, at­si­pra­šau už žar­go­ną, rei­kė­tų pa­leis­ti, ta­čiau pri­si­min­ti tą is­to­ri­nę fak­to­lo­gi­ją, kai Že­mai­ti­ja bu­vo ver­ti­na­ma ge­ro­kai pla­čiau, ne­gu yra šian­dien. Pa­si­sa­kau už ši­tą ini­cia­ty­vą, dė­ko­ju. Ne­ži­nau, kie­no čia kon­kre­čiai ini­cia­ty­va. Siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už nuo­mo­nę. Ini­cia­ty­va I. Šiau­lie­nės ir dar dvi­de­šim­ties Sei­mo na­rių, ku­rie pri­ta­rė to­kiai ini­cia­ty­vai. Nuo­mo­nė prieš – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Man ši­ta ini­cia­ty­va ro­do, kad Sei­mas ne­tu­ri ką veik­ti, tarp mū­sų kal­bant, ir už­si­i­ma vi­so­kiais da­ly­kais, ku­rie ma­žiau­siai tu­ri įta­kos tiek žmo­nių ki­še­nėms, tiek ki­tiems da­ly­kams. Ša­lia tų vi­sų Že­mai­ti­jos, Aukš­tai­ti­jos, Dzū­ki­jos, Su­val­ki­jos šven­čių dar rei­kė­tų pri­jung­ti ir vi­sų gy­vu­lė­lių, ku­rie gy­ve­na to­se ša­ly­se, šven­tes: var­nų, žvir­blių, paukš­čių ir ki­tų. Po­nai, iki ko mes nu­va­rėm, iki ku­rios vie­tos mes nu­ė­jom? Kas da­bar mums kliu­do pa­skelb­ti, sa­kau, vi­sų Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių žvė­re­lių šven­tes? Bū­tų la­bai gra­žu. Bū­tų vie­nin­te­lė vals­ty­bė pa­sau­ly­je, ku­ri, pa­vyz­džiui, šven­čia ru­dų­jų ta­ra­ko­nų šven­tę. Aš prieš ka­te­go­riš­kai, ne prieš že­mai­čius, bet prieš to­kius vi­so­kius cir­kus. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nės po svars­ty­mo iš­sa­ky­tos. Pra­šo­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai: už – 67, prieš – 2, su­si­lai­kė 10. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

J. Lie­sys no­ri pa­sa­ky­ti re­pli­ką po bal­sa­vi­mo.

J. LIESYS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Man prie ši­to svars­ty­mo trūks­ta biu­dže­to, kiek tai kai­nuos, Kul­tū­ros ko­mi­te­tas tu­rė­tų pa­teik­ti, ir dar trūks­ta gra­fi­ko, ku­ris ir­gi tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­tas, ka­da bus Aukš­tai­ti­jos me­tai pa­skelb­ti, ka­da bus Su­val­ki­jos me­tai, ka­da Dzū­ki­jos me­tai, nes mes kiek­vie­ną sa­vo Lie­tu­vos da­lį tu­ri­me gerb­ti. Ger­bia­mie­ji ini­cia­to­riai, tai su­da­ry­ki­te ir ta­da bus ga­li­ma švęs­ti vi­sas šven­tes kar­tu. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. No­rė­čiau jums ir vi­siems pa­sa­ky­ti, kad kaip tik nu­ta­ri­me ir siū­lo­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, jei­gu pri­im­si­me šį nu­ta­ri­mą, pa­reng­ti mi­nė­ji­mo pro­gra­mą, su­da­ry­ti, pa­tvir­tin­ti ir įgy­ven­din­ti 2019 me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­to­mis lė­šo­mis vi­są veik­lą. Jūs pa­sa­kė­te tei­sin­gą nuo­mo­nę, bet tai ir yra Sei­mo nu­ta­ri­me.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš siū­ly­čiau dėl ši­to nu­ta­ri­mo, jei­gu jūs pri­tar­si­te, ypa­tin­gą sku­bą. Ar ga­li­me pri­tar­ti ypa­tin­gai sku­bai, kad tu­rė­tu­me re­zul­ta­tus? (Bal­sai sa­lė­je) Ne. Pra­šo­me bal­suo­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti, kas už tai, kad pri­tar­tu­me ypa­tin­gai sku­bai.

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: ypa­tin­gai sku­bai pri­ta­rė 68, prieš – 1, su­si­lai­kė 11. Ypa­tin­gai sku­bai pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Yra šio nu­ta­ri­mo pre­am­bu­lė. Ga­li­me jai pri­tar­ti, ją pri­im­ti? Ga­li­me. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti? Ga­li­me. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti – nie­kas ne­už­si­ra­šė. (Bal­sai sa­lė­je) S. Tu­mė­nas. Jūs no­rė­si­te pa­sa­ky­ti re­pli­ką po bal­sa­vi­mo. O da­bar bal­suo­ja­me, ka­dan­gi re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Že­mai­ti­jos me­tais“.

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 85, prieš – 1, su­si­lai­kė 5. Sei­mo nu­ta­ri­mą, skel­bian­tį, kad 2019 me­tai pa­skelb­ti Že­mai­ti­jos me­tais, skel­biu pri­im­tą (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – S. Tu­mė­nas. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­ma­jam ko­le­gai Sei­mo na­riui pro­fe­so­riui no­riu pa­sa­ky­ti, kad Sei­mas tu­ri kuo už­si­im­ti, nes Sei­mo na­riams yra svar­bi mū­sų is­to­ri­nė at­min­tis, mū­sų šak­nys, mū­sų pra­džių pra­džia. Tai­gi svei­ki­nu, kad pa­skel­bė­me Že­mai­ti­jos me­tus. O at­ei­čiai no­riu pa­sa­ky­ti, kad to­kius pro­jek­tus ati­džiau reng­tu­me. Kai ren­gia­me to­kius „minkš­tuo­sius“ pa­ke­tus, daž­nai vy­rau­ja emo­ci­jos, ir ne tik re­dak­ci­nio po­bū­džio. Ka­dan­gi aš at­sto­vau­ju Lie­tu­vos kal­bi­nin­kų ben­druo­me­nei, no­riu pa­sa­ky­ti, kad ter­mi­nai ir vie­to­var­džiai tu­ri bū­ti tai­syk­lin­gai ra­šo­mi, ir no­riu, kad ati­džiau reng­tu­mė­te, ko­kie yra ku­ni­gaikš­čiai, ko­kie jų var­dai, ko­kie yra vie­to­var­džiai. Lin­kiu vi­siems sėk­mės ir svei­ki­nu že­mai­čius.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ko ge­ro, tu­rė­jo­me jau ro­kou­tes že­mai­tėš­ka. K. Gla­vec­kas. Pra­šau. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

K. GLAVECKAS (LSF). La­bai ačiū ko­le­gai už pa­mo­ką. Iš tik­ro ji ver­ta dė­me­sio, bet aš vis tiek lie­ku prie sa­vo nuo­mo­nės, kad mes tu­ri­me Lie­tu­vo­je da­ry­ti daug svar­bes­nių da­ly­kų ir ne vien tik šiais da­ly­kais už­si­im­ti. Tai pir­ma.

An­tra. Biu­dže­to pi­ni­gai taip pat yra vie­ši fi­nan­sai, žmo­nių su­neš­ti pi­ni­gai, ne­bū­ti­nai iš Že­mai­ti­jos, bet ir iš ki­tų kraš­tų. Ko­kiu pa­grin­du mes da­bar iš Su­val­ki­jos at­im­si­me, pa­vyz­džiui, 10 tūkst. ir ati­duo­si­me Že­mai­ti­jai? Jūs man pa­aiš­kin­ki­te. (Šur­mu­lys, bal­sai sa­lė­je: „…ar pa­mir­šai, kas Ma­žo­ji Lie­tu­va!..“) Ap­skri­tai to­kių šven­čių yra tiek daug, kad vi­so biu­dže­to ne­už­tek­tų pa­da­li­nus, to­dėl siū­lau… Iš tik­ro mei­lė sa­vo kraš­tui yra am­ži­na ir be­ga­li­nė, bet ne­už­mirš­ki­te, kad ša­lia to dar rei­kia my­lė­ti ir dar­bą, ir ką nors su­kur­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Te­gul mei­lė nie­ka­da ne­si­bai­gia. Yra ir toks po­sa­kis.

Kal­ba Vy­tau­tas… At­si­pra­šau, G. Land­sber­gis. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Vy­tauts kal­bie­da­vo anks­čiau. Aš nuo­rė­jau pa­sa­ky­te, kad rei­kie­je leis­te kal­bie­te tik­tai teims, kat­rei mok že­mai­tėš­ka kal­biet. Nes iš­ein da­bar – at­ein žmuo­nes, šnek, nieks ne­su­pront, apie kon čia kal­ba yra. Bet ki­tais me­tais aš la­bai ti­kio­us, kad tu­rie­sem bėnt ke­le­tą puo­sė­džių, kat­ruos ga­lie­sem pa­si­ro­kou­te – Že­mai­tė­jes me­ta ir ga­lie­sem pa­sa­ky­te, kon gal­vuo­jam apie Lie­tu­vą ir apie Že­mai­tė­je taip pat. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Di­ė­kou už la­ba trop­nia že­mai­tiš­ka kal­ba.

Tę­sia­me po­sė­dį to­liau. (Šur­mu­lys sa­lė­je) M. Ado­mė­nas. Ne. Tai da­bar pa­na­šu, kad už­vedė­me ge­rą to­ną tik­ram že­mai­čiui ger­bia­mam V. Bu­kaus­kui dar su­teik­siu žo­dį re­pli­kai po bal­sa­vi­mo.

V. BUKAUSKAS (LSDPF). Ačiū la­bai, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų no­ru pa­on­trin­te, ka G. Land­sber­gis kal­bie­je, kad is­tuo­ri­je iš tie­sų yra tuoks muoks­las, ku­ris nuo­la­tos nuori, kad būt kar­tuo­jams, ir ne­kal­ti, kad Že­mai­tė­je prieš teik me­tų bu­vo pa­mi­ni­ė­ta.

Ki­ta ver­tus, nu­oru pa­sa­kyt, kad ši me­ta bo­va ir Kryž­ke­lių me­ta, ir Pi­lia­kal­nių me­ta, ir Tau­ti­nia kos­tiu­ma me­ta. Vės­kas su­tėl­pa. Ben­druo­me­nė la­ba pui­kia at­sto­va­va gy­ven­vie­tėms, se­niū­ni­joms. Tep kad to­kių reik kuo dau­giau, tuo mes bū­sem tvir­tes­ne ir stip­res­ne. Ačiū už ge­rą nu­ta­ri­mą.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Kal­ba… Re­pli­ką po bal­sa­vi­mo no­ri pa­sa­ky­ti M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, kad ir ne­po­pu­lia­ru prieš­ta­rau­ti sa­vo par­ti­jos pir­mi­nin­kui, bet pri­me­nu sta­tu­ti­nę nor­mą, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo po­sė­džiai vyks­ta vals­ty­bi­ne kal­ba. Jei­gu dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių rei­kė­tų juos ves­ti že­mai­tiš­kai, pra­šy­tu­me už­tik­rin­ti ver­ti­mą. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų pa­juo­ka­vi­mą. Kal­bė­ti tar­miš­kai, aš ma­nau, yra ir gar­bė, ir pa­si­di­džia­vi­mas. Ačiū, ko­le­gos. La­bai links­ma na­ta mes šį nu­ta­ri­mą pri­ėmė­me. Re­pli­kos po bal­sa­vi­mo įvy­ko.

11.22 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-681 (pa­tei­ki­mas)

 

Mes dar su­spė­si­me vie­ną Sei­mo nu­ta­ri­mą. Ma­lo­niai kvie­čiu A. Vin­kų pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos me­tais“ įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-681. Pa­tei­ki­mas.

A. VINKUS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­jos var­du ma­lo­niai pra­šau jus pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mui „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos me­tais“. Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­ja šių me­tų ba­lan­džio 28 die­nos po­sė­dy­je pri­ėmė spren­di­mą siū­ly­ti Sei­mui 2019 me­tus pa­skelb­ti Pre­zi­den­to A. Sme­to­nos me­tais, pa­ren­gė ir pa­tei­kė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą. Šį pro­jek­tą Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­ja už­re­gist­ra­vo Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­te 2017 m. ge­gu­žės 19 d.

Taip pat Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­ja yra ga­vu­si ir Lie­tu­vos Są­jū­džio Vil­niaus sky­riaus ta­ry­bos pra­šy­mą pa­skelb­ti 2019 me­tus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to A. Sme­to­nos me­tais. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas ko­le­ga, jums teks at­sa­ky­ti į gau­sius Sei­mo na­rių klau­si­mus, o no­ri už­duo­ti klau­si­mus jums net de­vy­ni Sei­mo na­riai. Kiek spė­si­me, steng­si­mės atsaky­ti.

Pir­ma­sis klau­sia L. Kas­čiū­nas. Ruo­šia­si J. Sa­ba­taus­kas. L. Kas­čiū­no nė­ra. Klau­sia… Yra? Lau­ry­nas yra. Pra­šau. Įdė­ki­te kor­te­lę. Pra­šom. Ir klaus­ki­te.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, la­bai ačiū. Aš iš tie­sų no­rė­jau gal dau­giau pa­si­sa­ky­ti. Pir­miau­sia la­bai re­miu ši­tą ini­cia­ty­vą. Iš tie­sų yra ke­li la­bai svar­būs as­pek­tai. A. Sme­to­na bu­vo mū­sų vie­nas iš vals­ty­bės tė­vų, įkū­rė­jų. Tai yra žmo­gus, ku­rio val­dy­mo me­tu Lie­tu­va iš to­kios vals­tie­tiš­kos tau­tos ta­po mo­der­nia po­li­ti­ne tau­ta, aiš­ku, su vi­sa pa­gar­ba vals­tie­čiams ir vi­sam Lie­tu­vos že­mės ūkiui.

Ki­taip ta­riant, A. Sme­to­nos Lie­tu­va yra si­no­ni­mas mo­der­nios Lie­tu­vos. Aki­vaiz­du, kad jei­gu ne A. Sme­to­nos Lie­tu­va, ne­bū­tų už­au­gu­sios ir su­bren­du­sios tos kar­tos žmo­nių, ku­rios po to iš­ėjo į miš­kus gin­ti ir sau­go­ti mū­sų lais­vės. Aš gal­būt dau­giau net ne­klaus­da­mas, o tie­siog pa­rem­da­mas ši­tą ini­cia­ty­vą, vi­sus la­bai gra­žiai kvie­čiu vie­nin­gai ati­duo­ti pa­gar­bą mū­sų vals­ty­bės Pre­zi­den­tui. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ar jūs ką nors no­rė­tu­mė­te, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ko­men­tuo­ti?

A. VINKUS (LSDPF). Aš nie­ko ne­no­riu ko­men­tuo­ti. Tik­tai so­li­da­ri­zuo­juo­si su pa­si­sa­kiu­siu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia…

A. VINKUS (LSDPF). Kaip Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­jos na­rys.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas. Ruo­šia­si Ž. Pa­vi­lio­nis.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pri­min­ti šiek tiek is­to­ri­ją. Žmo­nės, ne­ži­nan­tys sa­vo is­to­ri­jos, tai yra kū­di­kiai. Į kū­di­kys­tę grįž­ti, aiš­ku, la­bai gra­žu, ta­čiau no­riu pri­min­ti, kad 1926 m. gruo­džio 17 d. bu­vo įvyk­dy­tas vals­ty­bės per­ver­smas, ku­rio me­tu bu­vo su­im­ti kai ku­rie mi­nist­rai ir Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas K. Gri­nius, ku­ris po to bu­vo lai­ko­mas na­mų areš­to są­ly­go­mis. Jį pri­ver­tė at­si­sta­ty­din­ti. Po to Sei­mas iš­rin­ko Pre­zi­den­tu A. Sme­to­ną ir 1927 m. ba­lan­džio 12 d. Pre­zi­den­to A. Sme­to­nos ak­tu III Sei­mas bu­vo pa­leis­tas, nors 1922 me­tų Kon­sti­tu­ci­ja ne­nu­ma­tė jam to­kių įga­lio­ji­mų. Kaip tai de­ra pra­ėjus 90-iai me­tų…

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te, ko­le­ga.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …po to an­ti­kons­ti­tu­ci­nio ak­to pri­im­ti Sei­mui to­kį nu­ta­ri­mą? Ačiū.

A. VINKUS (LSDPF). Ga­liu ko­men­tuo­ti ar ne?

PIRMININKĖ. Taip. Jūs tu­ri­te at­sa­ky­ti į ko­le­gos klau­si­mą.

A. VINKUS (LSDPF). Ga­liu tik­tai tiek pa­sa­ky­ti, kad 2019 m. ba­lan­džio 4 d. su­kan­ka 100 me­tų. Kiek­vie­nas žmo­gus ir kiek­vie­nas vals­ty­bės vei­kė­jas ar va­do­vas yra pa­ger­bia­mas. Nė­ra nė vie­no nei žmo­gaus, nei va­do­vo ide­a­lių, be tam tik­rų vie­no­kių ar ki­to­kių ver­ti­ni­mų, bet, mū­sų nuo­mo­ne, ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, pa­gerb­ti pri­va­lo­me. Aš drį­sau ko­mi­si­jos var­du pateik­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia Ž. Pa­vi­lio­nis. Ruo­šia­si J. Ole­kas.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. No­rė­čiau tik­rai pri­tar­ti šiai ini­cia­ty­vai. Ma­nau, kad tik­rai tu­ri­me gerb­ti vi­sus Lie­tu­vos pre­zi­den­tus. Tik­tai pas mus įpras­ta juos gerb­ti pa­va­di­ni­mais, die­no­mis, o to­kio­se ša­ly­se kaip Ame­ri­ka yra ug­do­ma po­li­ti­nė ly­de­rys­tė ku­riant to­kių pre­zi­den­tų bib­lio­te­kas. Šiuo me­tu eg­zis­tuo­ja tik­tai vie­na V. Adam­kaus bib­lio­te­ka, iš es­mės ne­re­mia­ma vals­ty­bės, ku­ria­ma sa­vo lė­šo­mis. Aš siū­ly­čiau vi­siems, ku­rie mėgs­ta vie­nus ar ki­tus pre­zi­den­tus, va­do­vus, pa­si­rū­pin­ti, kad ta po­li­ti­nė ly­de­rys­tė bū­tų ku­ria­ma ne tik pa­va­di­ni­mais, bet ir kon­kre­čiai ug­dant jau­nus žmo­nes sek­ti tų pre­zi­den­tų pa­vyz­džiais ir in­ves­tuo­jant į to­kias bib­lio­te­kas, kaip kad Pre­zi­den­tas V. Adam­kus ku­ria sa­vo. La­bai ačiū.

A. VINKUS (LSDPF). Jei­gu ga­li­ma, aš taip pat drįs­tu at­sa­ky­ti, nes yra pra­šy­mas Vil­niaus Są­jū­džio pa­skelb­ti to­kį trum­pą fak­tų kon­sta­ta­vi­mą. Ka­dan­gi šven­čia­me ir vals­ty­bės šimt­me­tį, ir kar­tu A. Sme­to­nos, tai jie sa­vo laiš­ke ra­šo: „A. Sme­to­na vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą pa­šven­tė Lie­tu­vos vals­ty­bei. 1905 me­tais da­ly­va­vo Lie­tu­vių su­va­žia­vi­me Vil­niu­je. Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais bu­vo Lie­tu­vių drau­gi­jos nu­ken­tė­ju­siems dėl ka­ro šelp­ti cen­tro ko­mi­te­to pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas. 1917 me­tais da­ly­va­vo Lie­tu­vių kon­fe­ren­ci­jo­je Vil­niu­je, kur bu­vo iš­rink­tas Lie­tu­vos ta­ry­bos, vė­liau – Vals­ty­bės ta­ry­bos pir­mi­nin­ku ir 1918 m. va­sa­rio 16 d. pa­si­ra­šė Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ak­tą.“ Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia J. Ole­kas. Ruo­šia­si A. Gu­mu­liaus­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš su­tin­ku su ko­le­go­mis, ku­rie kal­bė­jo apie pa­gar­bą ap­skri­tai mū­sų pre­zi­den­tams. Man la­bai pa­tik­tų Žy­gi­man­to pa­siū­ly­mas, kad mes to­kią ini­cia­ty­vą pa­lai­ky­tu­me ir pa­gerb­da­mi tu­rė­tu­me la­bai aiš­kią for­mą, ku­ri tu­rė­tų žy­miai di­des­nę is­to­ri­nę at­min­tį.

Dėl Pre­zi­den­to A. Sme­to­nos. Mes, be abe­jo, vi­si ži­no­me tuos jo nuo­pel­nus ne­pri­klau­so­my­bei, bet ži­no­me ir ant­rą­ją pu­sę – au­to­ri­ta­riz­mo įsi­ga­lė­ji­mą, par­ti­jų už­drau­di­mą ir ki­tus da­ly­kus, ku­rie ne­bu­vo, sa­ky­čiau, taip da­bar po­zi­ty­viai ver­ti­na­mi ir tur­būt tu­rė­jo tą nei­gia­mą at­spal­vį. Ir pa­si­trau­ki­mas oku­pa­ci­jos at­ve­ju, nepa­si­prie­ši­ni­mas taip pat bu­vo vie­nas iš tų da­ly­kų, ku­rių šian­dien ne­no­rė­tu­me mi­nė­ti.

Ma­no klau­si­mas yra: ko­kią for­mą mes pa­si­ren­ka­me to pa­mi­nė­ji­mo, nes ne 100 me­tų Pre­zi­den­tui A. Sme­to­nai, jis ge­ro­kai vy­res­nis, bū­tų ko­kie jau 145-eri me­tai? Mū­sų ko­mi­si­ja nu­sta­tė tam tik­ras tai­syk­les, ka­da mes mi­ni­me žmo­gaus me­tus pa­gal tam tik­rą su­kak­tį. Man at­ro­do, kad ši­tos nu­sta­ty­tos tvar­kos jū­sų siū­ly­mas ne­ati­tin­ka. Tai aš tie­siog no­riu pa­klaus­ti: kaip čia jūs lau­žia­tės per tą mū­sų su­si­ta­ri­mą?

A. VINKUS (LSDPF). Ko­le­ga, no­riu jums pa­sa­ky­ti ir šį­ryt jums sa­kiau, kad aš pri­sta­tau Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­jos po­zi­ci­ją ir nuo­mo­nę, ne­ga­liu jums dau­giau nie­ko ko­men­tuo­ti. Jei­gu bus pa­skelb­ti me­tai, bus nu­ma­ty­tos tam tik­ros prie­mo­nės. (Bal­sas sa­lė­je: „Ačiū.“) Ir jūs pa­tvir­tin­si­te jas ar ne­pa­tvir­tin­si­te.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia A. Gu­mu­liaus­kas, ruo­šia­si A. Skar­džius.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). La­bai ačiū. Na, dis­ku­tuo­ja­me tik­rai dėl kon­kre­čių is­to­ri­nių da­ly­kų. Jei­gu tą da­ry­tų A. Anu­šaus­kas ir aš, ku­rie esa­me pro­fe­sio­na­lūs is­to­ri­kai, aš su­pras­čiau. Na, gal ir Gab­rie­lius, bet jis nu­ė­jo ki­tais ke­liais, iš pra­džių ge­rai ėjo is­to­ri­jos ke­liu, bet pas­kui pa­su­ko ki­tur.

Tai šiuo at­ve­ju yra Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja, be tos ko­mi­si­jos, ku­rios nuo­sta­tus ką tik­tai tvir­ti­no­me, yra Eks­per­tų ta­ry­ba. Ir ta Eks­per­tų ta­ry­ba pro­fe­sio­na­liu bū­du iš tik­rų­jų tu­rė­tų iš­spręs­ti ši­tą klau­si­mą ir po to mes tu­rė­tu­me pa­teik­ti jau Sei­mui pri­im­ti vie­nu ar ki­tu bū­du. Šian­dien čia ren­gia­si kal­bė­ti, aš ma­tau, nema­žai. Tie, ku­rie ren­gia­tės kal­bė­ti apie is­to­ri­ją ir apie A. Sme­to­nos vaid­me­nį, ma­nau, kad ne­var­ki­te. Tą pa­da­rys eks­per­tai ir tai kaip tik su­teiks so­li­du­mo mū­sų Sei­mui.

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te, ko­le­ga.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ar jūs su­tin­ka­te dėl to­kio ke­lio?

A. VINKUS (LSDPF). Pro­fe­so­riau, kiek­vie­no mū­sų ko­le­gos Sei­mo na­rio pa­sa­ky­ta po­zi­ci­ja yra gerb­ti­na, aš iš­gir­dau jū­sų po­zi­ci­ją, ne­ko­men­tuo­ju.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, tik­rai pri­tar­da­mas jū­sų, kaip Ame­ri­kos lie­tu­vių ben­druo­me­nės ir Sei­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, ini­cia­ty­vai svei­ki­nu tą ini­cia­ty­vą, ta­čiau man ke­lia ne­ri­mą, sa­ky­ki­me, bu­vu­sių dik­ta­to­rių ar­ba dik­ta­to­riš­kai vei­kian­čių as­me­ny­bių iš­kė­li­mas. Ar jū­sų tas siū­ly­mas ne­pa­si­tar­naus mū­sų de­ši­nie­siems ra­di­ka­lams, kon­ser­va­to­riams, na, sa­ky­ki­me, su­ku­riant jiems nau­ją sta­bą, pa­na­šiai Ru­si­jo­je yra iš­kas­tas J. Sta­li­no kul­tas? Ar jūs ne­ma­no­te, kad pa­da­ry­si­te meš­kos pa­slau­gą kon­ser­va­to­riams? Ačiū.

A. VINKUS (LSDPF). La­bai ačiū už jū­sų po­zi­ci­ją, bet, kaip to­je dai­no­je „Var­dan tos Lie­tu­vos“, at­mes­ki­me par­ti­nes nuo­sta­tas, kaip Lie­tu­vos pi­lie­čiai bal­suo­ki­me ir pri­im­ki­me tai – pa­gerbki­me is­to­ri­ją at­ei­nan­čio šimt­me­čio gar­bei. Aš dau­giau ko­men­tuo­ti ne­ga­liu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­ma­jam pra­ne­šė­jui. Jūs at­sa­kė­te į už­duo­tus klau­si­mus per nu­sta­ty­tą il­gą lai­ką.

L. Kas­čiū­nas – dėl ve­di­mo tvar­kos. Ačiū.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Pir­miau­sia, kaip su­pran­tu, mes ne­la­bai tu­ri­me žings­nio at­gal da­ry­ti, ar ne? Pro­ce­dū­ros ne­per­ei­tos taip, kaip gal­būt rei­kė­jo pa­da­ry­ti, bet mes tu­ri­me įver­tin­ti mū­sų bal­sa­vi­mo svar­bą. Mes kal­ba­me apie pir­mą­jį mū­sų ša­lies ir vals­ty­bės Pre­zi­den­tą. Da­bar dėl to ypač, į di­dži­ą­ją frak­ci­ją žiū­riu, at­sa­kin­gai bal­suo­ki­me, nes pa­si­gir­do la­bai įvai­rių, net­gi keis­tų ko­men­ta­rų.

Ger­bia­mas Ju­liau Sa­ba­taus­kai, žiū­rė­ki­te, tai­ky­ti šiuo­lai­ki­nius kri­te­ri­jus to lai­ko pro­ce­sams ver­tin­ti yra la­bai la­bai su­dė­tin­ga ir ri­zi­kin­ga. Ir net­gi kal­bant apie ki­tus Pre­zi­den­tus. Aš siū­lau jų ne­pri­ešin­ti, jie vie­nas ki­tą pra­tur­ti­na. Da­bar no­riu pa­sa­ky­ti pa­vyz­dį. Yra JAV tė­vai įkū­rė­jai, yra A. Ha­mil­to­nas, yra F. Dže­fer­so­nas. Jie bu­vo ne­pa­nai­ki­nę ver­gi­jos, kai įkū­rė Jun­g­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas, mo­te­rys bal­sa­vi­mo tei­sę įgi­jo 1920 me­tais, bet gi da­bar nie­kas ne­nui­ma jų at­vaiz­do nuo do­le­rio ban­kno­tų, nes su­pran­ta, kad bu­vo ki­toks is­to­ri­nis kon­teks­tas ir is­to­ri­nės ap­lin­ky­bės. Mie­lie­ji, tu­rė­ki­me tą gal­vo­je ap­si­spręs­da­mi…

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mas Lau­ry­nai! Jūs kal­ba­te ne dėl ve­di­mo tvar­kos!

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū.

PIRMININKĖ. Vi­sas re­pli­kas lei­siu po bal­sa­vi­mo. Da­bar nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė už – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš ma­nau, kad mes iš tik­rų­jų tu­ri­me ap­svars­ty­ti ir pri­im­ti spren­di­mą, bet to­kiam spren­di­mui pri­im­ti mes jau su­si­kū­rė­me me­cha­niz­mą, tai yra mū­sų Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja, ku­ri ga­lė­tų ap­svars­ty­ti ir pa­teik­ti. Kai mū­sų ko­le­gos da­ly­vau­ja net­gi Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nei at­sto­vau­da­mi, ne as­me­niš­kai sau, o at­sto­vau­da­mi vi­sam mū­sų Sei­mui, tam tik­ros kon­sul­ta­ci­jos Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos ga­lė­tų bū­ti ir kaip tam tik­ra kel­ro­dė žvaigž­dė. Mū­sų da­bar yra ne­ko­rek­tiš­ka pa­dė­tis, mū­sų bi­čiu­liai da­ly­va­vo ko­mi­si­jos dar­be ir pri­ta­rė, o mes čia, Sei­me, jiems da­bar ne­pri­ta­ria­me. To­dėl aš siū­lau po pa­tei­ki­mo pri­tar­ti ir ati­duo­ti At­min­ties ko­mi­si­jai, ku­ri ga­lė­tų svars­ty­ti, o ta­da pri­im­tu­me ga­lu­ti­nį spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Bū­čiau ne­kal­bė­jęs prieš, jei­gu bū­čiau ga­vęs žo­dį per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, at­sa­ky­da­mas dėl ko­le­gos Lau­ry­no re­pli­kos.

Ne da­bar­ti­niais stan­dar­tais, o tuo­me­ti­niais stan­dar­tais. 1922 me­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ja bu­vo pri­pa­žin­ta pa­ti de­mo­kra­tiškiausia kon­sti­tu­ci­ja. Net­gi mū­sų par­ti­za­nai, pa­skel­bę 1949 me­tų De­kla­ra­ci­ją, rė­mė­si ir pa­sa­kė, kad jie at­ku­ria 1922 me­tų Kon­sti­tu­ci­jos ga­lio­ji­mą, ne 1938 me­tų, at­kreip­čiau dė­me­sį. Tai­gi bū­tent to lai­ko­tar­pio stan­dar­tais taip pat bu­vo pa­da­ry­tas… Ne­pai­sant vi­sų nuo­pel­nų Vals­ty­bės ta­ry­bos dar­be, Lie­tu­vos… 1917 me­tų mū­sų, lie­tu­vių, su­ei­go­je, taip pat Vals­ty­bės ta­ry­bos. Ne su vi­sais jo spren­di­mais aš su­tin­ku, bet tai ne­reiš­kia, kad tai nė­ra gerb­ti­nas žmo­gus dėl tų nuo­pel­nų. Ta­čiau dėl 1926 me­tų gruo­džio mė­ne­sio įvy­kių ir ypač 1927 me­tų, kai bu­vo ne­tei­sė­tai, ne­pai­sant Kon­sti­tu­ci­jos, pa­leis­tas Sei­mas, po to už­draus­tos vi­sos par­ti­jos, iš­sky­rus Tau­ti­nin­kų, ir tik­tai 1936 me­tais bu­vo Sei­mo rin­ki­mai, ku­riuo­se bu­vo lei­džia­ma da­ly­vau­ti vėl tik vie­nai par­ti­jai – vie­na par­ti­ja – vie­na tie­sa, vėl grįž­ta­me? – tik vie­nai Tau­ti­nin­kų są­jun­gai bu­vo leis­ta da­ly­vau­ti su jau­na­lie­tu­viais…

PIRMININKĖ. Ačiū už iš­sa­ky­tą…

J. SABATAUSKAS (LSDPF). To­dėl ši­tą la­bai prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą žmo­gų to­kiu nu­ta­ri­mu pa­gerb­ti, ma­nau, Sei­mas ne­tu­rė­tų. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me už iš­sa­ky­tas nuo­mo­nes. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ap­si­spren­džia­me bal­suo­da­mi po pa­tei­ki­mo dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos me­tais“ pro­jek­to. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Bal­sa­vo 68 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 3, su­si­lai­kė 16. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Da­bar, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, yra siū­lo­mas, kaip pa­grin­di­nis Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas ir kaip pa­pil­do­ma Vals­ty­bi­nė is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, ar no­rė­tu­mė­te keis­ti, kad kaip pa­grin­di­nė bū­tų Vals­ty­bi­nė is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja? (Bal­sai sa­lė­je) Su­tin­ka­te su pa­siū­ly­mu, ku­rį siū­lo­me, ku­rį ką tik per­skai­čiau. Dar kar­tą pa­kar­to­ju: pa­grin­di­nis – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Dė­ko­ju.

Re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. A. Gu­mu­liaus­kas, ma­čiau, bu­vo at­si­sto­jęs pir­ma­sis.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš la­bai dė­ko­ju Sei­mui, ku­ris tik­rai so­li­džiai pa­si­ro­dė. Mes čia ne­bal­sa­vo­me už A. Sme­to­nos me­tus ar ne me­tus, mes bal­sa­vo­me už tai, kad pa­ga­liau A. Sme­to­ną įver­tin­tų eks­per­tų ko­mi­si­ja ir pa­teik­tų sa­vo iš­va­das Sei­mui bal­suo­ti. Apie tai kal­ba­ma bu­vo. Ačiū.

PIRMININKĖ. Šiuo at­ve­ju, ko­le­gos, aš tu­riu pri­min­ti, kad mes bal­sa­vo­me už Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo vie­nu ar ki­tu var­du, šiuo at­ve­ju A. Sme­to­nos.

R. J. Da­gys. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ma­no re­pli­ka yra skir­ta ger­bia­ma­jam J. Sa­ba­taus­kui, jei­gu po­nas Ju­lius klau­sy­tų. Jū­sų pa­sa­ky­ta ar­gu­men­ta­ci­ja ir to­kia kon­struk­ci­ja, ko­dėl ne­ga­li­ma bū­tų nag­ri­nė­ti ši­to klau­si­mo, fak­tiš­kai eli­mi­nuo­ja dau­ge­lį žmo­nių, taip pat ir ger­bia­mą­jį A. M. Bra­zaus­ką, kur ir­gi daug prieš­ta­rin­gų da­ly­kų bu­vo. Bū­ki­me at­sar­gūs su sa­vo ar­gu­men­ta­ci­ja.

PIRMININKĖ. Ačiū. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Aš at­si­pra­šy­siu, tie­siog no­rė­jau pa­si­klaus­ti, ar Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja ga­li fi­gū­ruo­ti kaip pa­gal­bi­nė ša­lia Moks­lo…

PIRMININKĖ. Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja šiuo at­ve­ju Sei­mo pri­ta­ri­mu, taip aš su­pra­tau ben­drą mū­sų pri­ta­ri­mą, yra įra­šy­ta kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas…

E. JOVAIŠA (LVŽSF). La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. …ir tu­rės pa­teik­ti sa­vo iš­va­dą.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­ma­sis J. Sa­ba­taus­kas, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis Ri­mai Jo­nai Da­gy, sa­vo ar­gu­men­tuo­se pa­mi­nė­jau tik ob­jek­ty­vius fak­tus, ku­riuos ir is­to­ri­kai pa­tvir­tin­tų. Nė vie­no ne­tik­ro fak­to ar­ba iš­gal­vo­to ne­pa­sa­kiau. 1926 me­tų per­vers­tas, 1927 m. ba­lan­džio 12 d. ak­tas, par­ti­jų drau­di­mas, 1936 me­tų rin­ki­mai, vis­kas yra tik­ra. Ir net­gi mū­sų par­ti­za­nų de­kla­ra­ci­ja taip pat. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Tik­rai yra taip, kad mes dir­ba­me šian­dien iš­ties la­bai at­sa­kingai ir daug, to­dėl žvelg­da­ma į dar­bo­tvarkę skel­biu pu­sės va­lan­dos per­trau­ką. Ren­ka­mės 12 val. 15 min. ir dirb­si­me to­liau. Vi­si ki­ti klau­si­mai ir jū­sų, ger­bia­ma­sis Pet­rai Gra­žu­li, taip pat. 12 val. 15 min. tę­si­me po­sė­dį to­liau.

PIRMININKAS (G. KIRKILAS, LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tę­sia­me ry­ti­nį po­sė­dį. Re­gis­t­ra­ci­ja. Pra­šo­me re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo kol kas 30 Sei­mo na­rių.

 

12.15 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-698(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu į tri­bū­ną P. Čim­ba­rą. 2-5 klau­si­mas – At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-698(2). Pra­šau, Pet­rai.

P. ČIMBARAS (LSDPF). Pir­mi­nin­ke, pri­sta­tau At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio tiks­las – įgy­ven­din­ti pa­reiš­kė­jo Ž. Ši­lė­no pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­pil­dy­ti At­min­ti­nių die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nio 2 da­lį ir nu­sta­ty­ti, kad ge­gu­žės 8 die­na bū­tų Pa­gar­bos mo­kes­čių mo­kė­to­jams die­na.

Šių me­tų ge­gu­žės 3 die­ną Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo pa­reiš­kė­jo pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą ten­kin­ti pa­teik­tą pa­siū­ly­mą. Sei­mas ge­gu­žės 9 die­ną pri­ta­rė ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­ėmė Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą ten­kin­ti. Šio pa­siū­ly­mo įgy­ven­di­ni­mas ne tik pa­gerb­tų vi­sus tuos, ku­rie są­ži­nin­gai mo­ka mo­kes­čius, bet ir pa­ska­tin­tų sa­va­no­riš­ką mo­kes­čių mo­kė­ji­mą ir pa­ge­rin­tų mo­kes­čių su­rin­ki­mą. Pa­gar­bos mo­kes­čių mo­kė­to­jams die­na di­din­tų gy­ven­to­jų su­pra­ti­mą, kaip vei­kia mo­kes­čių sis­te­ma, ir in­for­muo­tu­mą, kur jų mo­kes­čiai yra pa­nau­do­ja­mi. Tai ga­lė­tų bū­ti die­na, kuo­met vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos mo­kes­čių mo­kė­to­jus in­for­muo­tų apie tai, kur pa­nau­do­ja­mi su­mo­kė­ti mo­kes­čiai, o tai dar la­biau pa­di­din­tų pi­lie­čių nu­si­tei­ki­mą mo­kė­ti mo­kes­čius.

To­dėl pra­šau pri­tar­ti šio įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo. Iš tik­rų­jų tas įsta­ty­mas ki­lo iš pe­ti­ci­jos ir jūs, Sei­mo na­riai, bal­sa­vo­te. Kar­tais jūs pa­va­di­na­te Pe­ti­ci­jų at­me­ti­mo ko­mi­si­ja, da­bar pra­šau, kad tik­rai ten­kin­tu­mė­te ir ge­gu­žės 8 die­ną bū­tų Pa­gar­bos mo­kė­to­jams die­na. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū pra­ne­šė­jui. Yra no­rin­čių klaus­ti. E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, kaip tik pa­va­sa­rį ma­to­me to­kią li­be­ra­lų ak­ci­ją, ar ne­bus ta šven­tė dau­giau li­be­ra­li ne­gu iš es­mės?.. Su­pran­ta­me, kad mo­kes­čių mo­kė­to­jai svar­būs, bet ko­dėl bū­ti­nai pa­va­sa­rį pa­si­rink­ti tą da­tą, o ne, pa­vyz­džiui, tuo me­tu, kai gal­būt svars­to­me biu­dže­tą? Ačiū.

P. ČIMBARAS (LSDPF). Ge­ras pa­ste­bė­ji­mas, bet, pa­si­ro­do, mo­kes­čius mo­ka ne tik li­be­ra­lai, mo­ka ir kon­ser­va­to­riai, mo­ka ir dar­bie­čiai, ir len­kai, ir vals­tie­čiai, tik­rai tai pa­lies­tų vi­sus mus, taip pat ir vi­sus mū­sų Lie­tu­vos gy­ven­to­jus. Kad pa­va­sa­ris – tai mo­kes­čiai mo­ka­mi ir pa­va­sa­rį, ir žie­mą, ir ru­de­nį, to­dėl ta die­na, kaip sa­kant, ne­iš­skir­ti­nė yra.

PIRMININKAS. Kaip aš su­pran­tu, li­be­ra­lų ak­ci­ja yra prie­šin­gai skir­ta – prieš mo­kes­čių mo­kė­ji­mą, bet čia jau jų rei­ka­las.

I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šau.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ma­no klau­si­mas yra la­bai pa­na­šus. Aš vis dėl­to no­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­dėl ge­gu­žės 8 die­na, kuo ji čia taip kon­kre­čiai tin­ka mo­kes­čių mo­kė­to­jams pa­gerb­ti, ku­riuos rei­kia gerb­ti 365 die­nas per me­tus, bet man ir­gi ky­la vi­so­kių aso­cia­ci­jų su tais per­for­man­sais, ku­rie iš es­mės yra skir­ti prie­šin­gam tiks­lui?

P. ČIMBARAS (LSDPF). Aš pa­sa­ky­siu. Vi­sų pir­ma rei­kė­tų klaus­ti ger­bia­mo­jo Ž. Ši­lė­no, jis pa­siū­lė tą die­ną, kaip sa­kant, ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, Sei­mas ir­gi pri­pa­ži­no. Aš ma­nau, rei­kė­tų jo pa­klaus­ti, kai jūs da­ly­vau­si­te kur nors de­ba­tuo­se, tai jūs jo pa­klaus­ki­te, ko­dėl bū­tent 8 die­ną. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū pra­ne­šė­jui. Už no­rė­tų kal­bė­ti A. Gu­mu­liaus­kas. Pra­šo­me, ko­le­ga.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Aš tur­būt vė­liau pa­teik­siu pa­tai­są, da­bar la­bai ak­tu­a­lu bū­tų – Ko­vos su še­šė­liu ir mo­kes­čių mo­kė­to­jų die­na.

PIRMININKAS. Ko ge­ro, ge­ras pa­siū­ly­mas. Prieš no­rin­čių nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria po pa­tei­ki­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-698, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­sa­vo 54 Sei­mo na­riai: už – 43, prieš – 2, su­si­lai­kė 9. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Ger­bia­ma­sis Pet­rai, ar ki­tų ne­rei­kia, už­ten­ka tik Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to? Ge­rai. (Bal­sai sa­lė­je) Ar rei­kia Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to? Pet­rai, Sei­mo na­riai ne­pri­ta­ria. Ge­rai. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

12.20 val.

At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-979 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas. Kvie­čiu R. Ša­la­še­vi­čiū­tę. At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-979. Tri­bū­no­je ko­le­gė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pra­šom, ko­le­ge. Ger­bia­ma­sis Pet­rai, jūs la­bai gar­siai šne­ka­te iš vie­tos. Pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra per­re­gist­ruo­tas iš praėjusios ka­den­ci­jos, bu­vu­sių Sei­mo na­rių, tarp jų bu­vau aš ir A. Pa­lio­nis, da­bar mes vėl tei­kia­me ir dar I. Šiau­lie­nė. Tei­kia­me pro­jek­tą, ku­riuo pra­šo­me At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo 1 straips­nį pa­keis­ti ir nu­ma­ty­ti, kad lie­pos 1 die­na bū­tų Įtė­vių ir glo­bė­jų die­na.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad iš tie­sų, imant skai­čiais, šian­dien mes Lie­tu­vo­je tu­ri­me 5 tūkst. 477 glo­bo­ja­mus vai­kus. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad kiek­vie­nais me­tais glo­bo­ja­mų vai­kų šei­mo­se dau­gė­ja. Taip pat di­dė­ja ir šei­my­nų skai­čius, glo­bo­ja­mų vai­kų šei­my­no­se. Šei­my­nos ar šei­mos, ku­rios pri­ima vai­kus glo­bo­ti, tam­pa kaip ir tė­vais, kaip ir ma­mo­mis, ta­čiau iš tik­rų­jų taip nė­ra ir vy­res­nio am­žiaus vai­kai pui­kiai ži­no, kad jie at­si­du­ria šei­mo­se, kur žmo­nės pri­ima juos glo­bo­ti. Mes tu­ri­me Mo­ti­nos die­ną, Tė­vo die­ną. Šie glo­bo­ja­mi vai­kai jau­čia di­de­lę pa­gar­bą ir mei­lę tiems, ku­rie yra juos pri­ėmę, ta­čiau Mo­ti­nos die­na ar Tė­vo die­na tai nė­ra to­ly­gu iš­lie­ti tiems jaus­mams ir pa­gerb­ti sa­vo glo­bė­jus, to­dėl siū­lo­ma į at­min­ti­nas die­nas įtrauk­ti Įtė­vių ir glo­bė­jų die­ną.

Gal­būt dis­ku­si­jų kel­tų, ko­dėl mes siū­lo­me lie­pos 1 die­ną? Iš tie­sų, jei­gu ver­tin­tu­me įtė­vius, yra to­kia tra­di­ci­ja, vy­rau­jan­ti jau dau­ge­lį me­tų, kai į Lie­tu­vą net už­sie­nie­čiai, įvai­ki­nę lie­tu­vių vai­kus, at­vyks­ta į są­skry­dį ir kar­tu ben­drau­ja. Yra siū­ly­mas, kad gal­būt bū­tų tiks­lin­giau Įtė­vių ir glo­bė­jų die­ną nu­ma­ty­ti ne lie­pos 1 die­ną kaip at­min­ti­ną, o pir­mą­jį lie­pos sek­ma­die­nį. Aš ma­nau, iki svars­ty­mo gal bus no­rin­čių ir aš pa­ti be­veik pri­tar­čiau, da­ly­vau­čiau re­gist­ruo­jant to­kį pa­siū­ly­mą, kad pri­ly­gi­nant ma­mas, tė­čius ir glo­bė­jus lais­vą, po­il­sio die­ną – lie­pos pir­mą­jį sek­ma­die­nį bū­tų at­min­ti­na Įtė­vių ir glo­bė­jų die­na. La­bai pra­šau pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą, ka­dan­gi pa­ti idė­ja yra so­cia­li­nės pa­ra­mos cen­trų dar­buo­to­jų, ku­rie dir­ba su to­kio­mis šei­mo­mis ir pa­de­da vai­kams, ne­te­ku­siems sa­vo tė­vų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, jū­sų no­ri pa­klaus­ti, ne­pa­bė­ki­te. Pir­ma­sis – J. Ja­ru­tis. Pra­šom, ko­le­ga.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai ne­su prieš. Aš čia, ši­to­je pu­sė­je. Tie­siog, kaip liau­dis sa­ko, ne tas tė­vas, ku­ris pa­gim­dė, o tas, ku­ris iš­au­gi­no. Kaip ir pa­ti mi­nė­jo­te, tu­ri­me Mo­ti­nos die­ną, Tė­vo die­ną, ir dar iš­skir­ti Įtė­vių die­ną… Aš įsi­vaiz­duo­ju, jei­gu jau pa­ė­mei vai­ką glo­bo­ti, tai esi jam tė­vas ir ma­ma. Tie­siog ar ne­pa­di­din­tų dar to­kios at­skir­ties, dis­kri­mi­na­ci­jos? Man taip at­ro­do.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Aš pri­sta­ty­da­ma kaip tik ir pa­brė­žiau, kad ka­da pa­ima­mi glo­bo­ti vai­kai, sa­ky­ki­me, iki tre­jų me­tų, gal net iki pen­ke­rių, tai jie pri­ima tai taip, kad jie at­ėjo į šei­mą ir va­di­na ma­ma ir tė­čiu. Tai yra na­tū­ra­lu. Ta­čiau ben­dra sta­tis­ti­ka, ku­rią aš tu­riu (tie­siog ne­ma­niau, kad iki pie­tų teks pa­teik­ti, aš tu­riu ant sa­vo sta­lo pa­si­dė­ju­si), ro­do, kad dau­giau­sia yra nuo 9 iki 14 me­tų glo­bo­ja­mų vai­kų. Tai yra vai­kai, ku­rie jau pui­kiai su­vo­kia, kad bio­lo­gi­nio tė­čio nė­ra, bio­lo­gi­nės ma­mos nė­ra. Kaip mi­nė­jau, tai yra be­veik 5 tūkst. vai­kų, glo­bo­ja­mų vien šei­mo­se. Aš ma­nau, kad pa­gar­ba ir mei­lė, ku­rią ga­li iš­reikš­ti tą die­ną, kaip sa­vo tė­čiui ir ma­mai ga­lė­tų, jei­gu tu­rė­tų, gal ir ska­tin­tų dau­giau glo­bo­ti. Ne­už­mirš­ki­te, kad glo­bė­jai yra ir šei­my­nos, kur yra po 12 vai­kų. Yra šei­my­nų, kur vai­kams yra daug ge­riau ne­gu sa­vo na­muo­se dau­ge­liu at­ve­jų, kai yra so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos. Tai vėl­gi to­kia pa­gar­ba. O tų šei­my­nų mes tu­ri­me per 40. Aš ma­nau, kad tik­rai bū­tų dė­kin­gi glo­bė­jai, jei­gu mes pri­im­tu­me to­kį spren­di­mą ir įtei­sin­tu­me to­kią die­ną.

PIRMININKAS. Ko­le­ga A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, iš­ties pa­na­šiai no­rė­jau klaus­ti kaip ir ko­le­ga J. Ja­ru­tis, tik pra­džio­je pa­gal­vo­jau, ko­dėl lie­pos 1 die­na, prin­ce­sės Dia­nos gi­mi­mo die­na, pa­si­rink­ta. Bet jei­gu jūs su­tin­ka­te, kad ga­li­ma bū­tų įvar­din­ti, kad kiek­vie­no mė­ne­sio kaž­ku­ris sa­vait­ga­lis, tai gal bū­tų ge­riau. Bet aš no­rė­jau pa­klaus­ti to pa­ties.

Aš pa­žįs­tu šei­mų, ku­rios glo­bo­ja vai­kus, yra įtė­viai, ir vai­kai tie­siog va­di­na tė­vais. Lyg ir bū­tų kaž­koks pa­že­mi­ni­mas. Pa­vyz­džiui, ar ne­tiks­lin­ga bū­tų, pa­vyz­džiui, Mo­ti­nos ir Tė­vo die­ną dar pa­pil­dy­ti Įtė­vių ir glo­bė­jų die­na ir tą pa­čią die­ną bū­tų šven­čia­ma?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Be abe­jo, tai ga­li­ma svars­ty­ti. O dėl lie­pos 1 die­nos, kaip jūs pa­sa­kė­te, aš ir pa­ti jau da­bar… šian­dien dis­ku­tuo­jant mū­sų frak­ci­jo­je ki­lo min­tis, kad tei­sin­gas siū­ly­mas yra lie­pos pir­mą­jį sek­ma­die­nį da­ry­ti, nes iš tik­rų­jų tai yra po­il­sio die­na.

O jū­sų siū­ly­mas dėl pa­pil­dy­mo Tė­vo ir Mo­ti­nos, pri­de­dant Įtė­vių, bet čia ei­na ir glo­bė­jai, ne­la­bai de­rin­tų­si, nes pa­grin­di­nis ak­cen­tas yra glo­bė­jai. Aš ma­nau, kad ga­li­me svars­ty­ti, bet ar tai bū­tų tiks­lin­ga, man pa­čiai ky­la klau­si­mas.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­ga R. Šar­knic­kas. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju jums už ši­tą idė­ją. Ji yra šven­ta, nes pats iš sa­vo si­tu­a­ci­jos, is­to­ri­jos ži­nau, kaip mes no­rė­da­vo­me pa­svei­kin­ti sa­vo įtė­vius, glo­bė­jus, ta­čiau dau­ge­liui pa­na­šaus li­ki­mo vai­kų tek­da­vo iš­girs­ti – aš ne­su ta­vo ma­ma ar tė­tis, bet dė­ko­ju tau už gė­lę. Mo­ra­li­niai da­ly­kai yra la­bai svar­būs au­gan­tiems vai­kams ir kar­tu pa­ska­ta įtė­viams, glo­bė­jams jaus­tis tvir­čiau, kad jie taip pat yra pa­gerb­ti. Aš jums klau­si­mo ne­tu­riu. Šven­tai dė­ko­ju jums.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Ačiū, Ro­ber­tai. Vis­kas?

PIRMININKAS. Ne, yra dar. R. J. Da­gys. Pra­šom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, ar ne­at­ro­do, kad jūs šiek tiek vis­ką su­pai­nio­jo­te, nes Tė­vo ir Mo­ti­nos die­na, jei­gu pa­gal krikš­čio­niš­ką tra­di­ci­ją, ji ne­ski­ria ar tai bio­lo­gi­nis tė­vas, ar įvai­ki­nęs, ar pa­na­šiai. Tai yra tė­vas ir mo­ti­na ir vie­no­dai žiū­ri­ma į tas šei­mas. Toks jų iš­sky­ri­mas lyg ir su­dė­lio­ja į tam tik­ras ka­te­go­ri­jas. Ly­giai taip pat ir vai­kai, jie taip pat su­ran­guo­ja­mi: ta­vo yra tik­ri tė­vai, ta­vo yra… įvai­kiai. Mes net Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se ir vi­sur ki­tur sten­gia­mės to da­ly­ko iš­veng­ti, nes tai ga­li­ma dis­kri­mi­na­ci­ja. Vis dėl­to, grįž­tant prie ger­bia­mo­jo A. Ma­tu­lo siū­ly­mo, ar ne­rei­kė­tų ki­taip su­dė­ti ak­cen­tus Tė­vo ir Mo­ti­nos die­nos, o ne at­ski­rą die­ną da­ry­ti?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš ir sa­kiau, kad ga­li­me dis­ku­tuo­ti ir svars­ty­ti, bet aš pa­si­lie­ku prie sa­vo nuo­mo­nės. Bent jau tuos pen­ke­rius me­tus, kai man te­ko ben­drau­ti, dir­bant vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­re, su glo­bo­ja­mais vai­kais, su įtė­viais, su glo­bė­jais, kaip mi­nė­jau, ini­cia­ty­va ki­lo iš tie­sio­giai tą dar­bą dir­ban­čių so­cia­li­nės pa­ra­mos cen­trų dar­buo­to­jų, bet jū­sų siū­ly­mą, kaip ir ko­le­gos A. Ma­tu­lo, aš ma­nau, tik­rai ga­li­me svars­ty­ti.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Yra no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti už. Pir­miau­sia ko­le­ga R. Šar­knic­kas. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Net sun­ku ką nors pa­sa­ky­ti. Iš tie­sų, kai ban­do­ma jaus­mus, mei­lę ir pa­gar­bą ap­vy­nio­ti kaž­ko­kio­mis in­ter­pre­ta­ci­jo­mis, kad įsta­ty­mas… ar ką nors su­pai­nio­jo­te, ar kur nors pa­že­mi­ni­mai, ne­ma­nau, kad čia yra tei­sin­ga dėl to dis­ku­tuo­ti. Pa­li­ki­me ši­tą gar­bin­gą reiš­ki­nį gy­ve­ni­mui ir kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Prieš – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Do­va­no­ki­te, bet, man at­ro­do, kaip tik su­si­pai­nio­jo­me jaus­muo­se. Ma­no su­pra­ti­mu, tie tė­vai, ku­rie įvai­ki­na vai­kus, ne­di­fe­ren­ci­juo­ja vai­kų. Ir ne­ga­li­me net leis­ti di­fe­ren­ci­juo­ti, tai bū­tų prieš vai­ko in­te­re­sus, prieš tė­vų in­te­re­sus. Jie pri­si­i­ma ly­giai to­kią pa­čią at­sa­ko­my­bę ir jie ly­giai to­kie pa­tys tė­vai, kaip ir vi­si ki­ti. Jei­gu mes kal­ba­me apie glo­bė­jus, ką ger­bia­mas R. Šar­knic­kas sa­ko, kaip glo­bė­jų pro­fe­si­ją, ta­da taip. Tie, ku­rie ne­pri­si­i­ma tė­vys­tės, kaip tė­vo funk­ci­jos, jų pa­ger­bi­mas, tai aš su tuo su­tin­ku, bet šiuo at­ve­ju kaip tik pa­teik­ta vis­kas vie­na­me. Aš ma­nau, mes tik­rai dėl tų tė­vų, kur įvai­kin­ti vai­kai, ne­ga­li­me net dis­ku­tuo­ti. Vis­kas ge­rai, jie tu­ri bū­ti vi­siš­kai ly­gūs tiems, ku­rie tu­ri…

O jei­gu mes kal­ba­me apie glo­bė­ją kaip ins­ti­tu­ci­ją, kaip pro­fe­si­ją, kaip apie tuos žmo­nes, ku­rie ski­ria­mi tam dar­bui, ta­da apie tai ir kal­bė­ki­me. Bet šiuo at­ve­ju pa­teik­ta ir vis­kas su­pai­nio­ta. Čia di­džiau­sia bė­da, aš apie tai ir kal­bė­jau, kad čia vis­kas su­mal­ta į vie­ną vie­tą. Čia ne­ga­li­ma, tas dvi ka­te­go­ri­jas rei­kia iš­skir­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, vie­nin­gos nuo­mo­nės nė­ra, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo Nr. VIII-397 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-979 po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja­te už, kas ne­pri­ta­ria­te, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­šom sės­tis į vie­tas ir bal­suo­ti. Bū­tų ge­rai, kad dar ir per daug ne­triukš­mau­tu­me. Nuo­sai­kiai. (Bal­sai sa­lė­je)

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys: už – 43, prieš – 1, su­si­lai­kė 27. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­ma: pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Ką gal­vo­ja­te, ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Ir taip pat siū­lo­ma, kaip prieš tai bu­vu­sį pro­jek­tą, svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

12.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Lie­tu­vos šau­lių me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1043 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, grįž­ta­me prie re­zer­vi­nių klau­si­mų. Re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Lie­tu­vos šau­lių me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1043. Kvie­čiu pa­tei­kė­ją P. Gra­žu­lį į tri­bū­ną. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom, Pet­rai.

P. GRAŽULIS (TTF). La­ba die­na, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Jei­gu ki­ti klau­si­mai, ku­rie bu­vo įtrauk­ti į at­min­ti­nų die­nų są­ra­šą, su­kė­lė ne­ma­žai klau­si­mų, dis­ku­si­jų, tai ma­no, ma­nau, siū­ly­mas, tik­rai jo­kių klau­si­mų ir dis­ku­si­jų ne­su­kels. 1919 me­tais, Lie­tu­vai at­ga­vus ne­pri­klau­so­my­bę 1918 me­tais, po me­tų at­ku­ria­ma sa­va­no­riš­ka Šiau­lių su­ka­rin­ta or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri vei­kė iki Lie­tu­vą oku­puo­jant, o, Lie­tu­vą oku­pa­vus, veik­lą tę­sia iš­ei­vi­jo­je. Nors šiuo me­tu Lie­tu­va yra at­kū­ru­si ne­pri­klau­so­my­bę, stip­rė­ja Šiau­lių or­ga­ni­za­ci­ja, įsi­trau­kia daug jau­ni­mo į Šiau­lių or­ga­ni­za­ci­ją, vyk­do pa­trio­ti­nį dar­bą. Šią veik­lą taip pat vyk­do ir iš­ei­vi­jo­je vei­kian­čios lie­tu­viš­kos Šiau­lių or­ga­ni­za­ci­jos.

No­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad į ma­ne krei­pė­si iš­ei­vi­jos Šiau­lių or­ga­ni­za­ci­jos, ma­no ra­jo­no Šiau­lių or­ga­ni­za­ci­jos na­riai ir pra­šė, kad šis šimt­me­tis bū­tų pa­trauk­tas į at­min­ti­nų die­nų są­ra­šą ir iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tas.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti E. Gent­vi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Mie­las Pet­rai, pri­ta­riu pro­jek­tui.

P. GRAŽULIS (TTF). Ačiū nors vie­nam.

E. GENTVILAS (LSF). Ir pa­klaus­ti no­riu. Jūs tik­rai sklan­džia, gra­žia lie­tu­vių kal­ba mo­ka­te kal­bė­ti, bet ar jūs mo­ka­te iš­tar­ti žo­dį „šau­liai“, o ne „Šiau­liai“? Jūs pen­kis kar­tus pa­sa­kė­te „Šiau­lių“. No­riu pa­klaus­ti, iš­tar­ki­te žo­dį „šau­lys“.

P. GRAŽULIS (TTF). Jums as­me­niš­kai į au­sį pa­sa­ky­siu. (Juo­kas sa­lė­je) Ta­da iš­gir­si­te gal tei­sin­gai.

PIRMININKAS. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ačiū, Pet­rai, dė­kui. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Už no­rė­tų kal­bė­ti G. Skais­tė. Pra­šom, ko­le­ge. Pet­rai, jau ga­li­te…

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš jums klau­si­mų ne­tu­riu.

PIRMININKAS. Aš su­pran­tu, kad jums tri­bū­na la­bai pa­tin­ka, bet na… Pra­šom, Gin­ta­re.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ne­pai­sy­da­ma to, kad pri­sta­ty­mo me­tu bu­vo pri­sta­ty­ta kaž­ko­kia Šiau­lių są­jun­ga, vis dėl­to no­rė­čiau pa­ra­gin­ti pri­tar­ti nu­ta­ri­mui, kad 2019 me­tai bū­tų pa­skelb­ti Lie­tu­vos šau­lių me­tais. No­rė­čiau pri­min­ti ir Šau­lių gru­pės par­la­men­ta­rų, taip pat ir ka­riuo­me­nės drau­gų, ku­rie taip pat pa­siū­lė 2019 me­tus pa­skelb­ti Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos me­tais, ka­dan­gi tai yra šim­tas me­tų nuo or­ga­ni­za­ci­jos įkū­ri­mo… Or­ga­ni­za­ci­ja vei­kė ir tuo me­tu, kai Lie­tu­va bu­vo oku­puo­ta, ji bu­vo at­kur­ta iš­ei­vi­jo­je, tik­rai sėk­min­gai vei­kė ir tik­rai tu­rė­jo la­bai di­de­lį in­dė­lį į mū­sų par­ti­za­ni­nes ko­vas, tik­rai di­de­lė Šau­lių są­jun­gos na­rių da­lis ten da­ly­va­vo. Ma­nau, kad pa­ger­biant ir tuo­me­ti­nius šau­lius, ir taip pat tuos žmo­nes, ku­rie jun­gė­si prie tė­vy­nės, kraš­to gy­ny­bos (šian­dien or­ga­ni­za­ci­ja ple­čia­si tik­rai su di­de­liu pa­grei­čiu), 2019 me­tų pa­skel­bi­mas pa­dė­tų ak­tu­a­li­zuo­ti pa­čią te­mą. Tik­rai pri­si­dė­tų prie or­ga­ni­za­ci­jos plėt­ros ir prie vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo apie Šau­lių są­jun­gos in­dė­lį į Lie­tu­vos is­to­ri­ją ir kraš­to gy­ny­bą. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­ga K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Aš la­bai trum­pą gal re­pli­ką pa­sa­ky­siu, kad po mū­sų vi­sų gra­žių kal­bų dau­ge­lio ne­tur­tin­gų žmo­nių skran­džiai tik­rai ne­su­pras mū­sų kal­bų tu­ri­nio.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Dar ga­li­ma. Pra­šom. Ko­le­ga V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Pir­mi­nin­ke, gal jums aiš­kiau? Aš da­bar ne­be­su­pran­tu. Švę­si­me Že­mai­ti­jos, Že­mai­čių die­ną tais pa­čiais me­tais, An­ta­no Sme­to­nos die­ną, Šau­lių die­ną. Ka­da švę­si­me ir kaip? Ar bus ket­vir­čiais, ar mė­ne­siais, kaip čia bus?

PIRMININKAS. Ži­no­ki­te, mes to­kia tur­tin­ga sa­vo is­to­ri­jos ir tra­di­ci­jų tau­ta, kad tu­ri­me daug šven­čių. Aš ne­si­ste­biu, kad jų daug yra. Ir ban­do­me pa­žy­mė­ti iš­si­va­da­vę, o dar švęs­da­mi šimt­me­tį. Ačiū.

Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Lie­tu­vos šau­lių (spe­cia­liai E. Gent­vi­lui ta­riu) me­tais“ (šau­lių!) pro­jek­tui Nr. XIIIP-1043, ba­lsuo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­suo­ja­me po pa­tei­ki­mo.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 68, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nį siū­lo­me Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą, žiū­riu į pir­mi­nin­ką, link­čio­ja gal­vą. Ir taip pat pa­pil­do­ma – Vals­ty­bės įam­ži­ni­mo ko­mi­si­ja. Ga­li­me pri­tar­ti? Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties, at­si­pra­šau. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me.

Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kaip su­pran­tu, at­vy­ko mi­nist­rė. Ar dar ne? Dar nė­ra? (Bal­sai sa­lė­je) Tai kad jau lai­kas. Ne dar? Ge­rai. Dar vie­ną iš re­zer­vo. Ge­rai.

 

12.39 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. rug­sė­jo 14 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-633 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo III (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1198 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ta­da re­zer­vi­nis 5a, 5b, 5… Ne, pra­de­da­me pir­miau­sia nuo 5a klau­si­mo. Kvie­čiu ger­bia­mą pro­fe­so­rių A. Gu­mu­liaus­ką į tri­bū­ną. Jis pa­teiks pro­jek­tą Nr. XIIIP-1198 dėl pa­kei­ti­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mos. Pir­miau­sia ši­tą ap­svars­ty­sim, o po to ki­tus. Pra­šom, ko­le­ga. Pa­tei­kia kar­tu su E. Jo­vai­ša.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Siū­lo­me įra­šy­ti į de­vin­tą­jį skir­snį „Švie­ti­mas, moks­las, kul­tū­ra, spor­tas“ tri­jų pro­jek­tų svars­ty­mą, t. y. Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl 2018 me­tų pa­skel­bi­mo Adolfo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go me­tais“, ant­ras – „Dėl 2018 me­tų pa­skel­bi­mo Są­jū­džio me­tais“ ir tre­čias – „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Jė­zui­tų mi­si­jos Lie­tu­vo­je me­tais“.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Nie­kas ne­no­ri klaus­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ačiū, kal­bė­ti nie­kas ne­no­ri. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Bal­suo­ja­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, kas pri­ta­ria nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1198, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Pri­me­nu, kad mes tie­siog pa­kei­čia­me Sei­mo se­si­jos dar­bų pro­gra­mą ir po to svars­ty­si­me su tuo su­si­ju­sius ki­tus klau­si­mus. Da­bar kvie­si­me, at­vy­ko mi­nist­rė kaip tik lai­ku, tie­siog an­gliš­kai, pa­čiu lai­ku, nors ne­su įsi­ti­ki­nęs, kad an­glai yra to­kie tiks­lūs, bet tai ne­svar­bu. Lie­tu­viai tik­rai.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ko­le­gos, bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 69, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Sei­mo dar­bų pro­gra­mą pa­kei­tė­me. (Gon­gas)

 

12.42 val.

Kul­tū­ros mi­nist­rės L. Ruo­ky­tės-Jons­son at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus (pa­gal Sei­mo sta­tu­to 208 str.)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar kvie­čiu ger­bia­mą kul­tū­ros mi­nist­rę po­nią L. Ruo­ky­tę-Jons­son į tri­bū­ną. Pra­šo­me, mi­nist­re, at­sa­ky­ti į Sei­mo na­rių raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus pa­gal Sei­mo sta­tu­to 208 straips­nį. Ger­bia­ma mi­nist­re, ka­dan­gi klau­si­mų yra tik­rai la­bai daug, o lai­ko at­sa­ky­ti ne tiek daug, o kul­tū­ros klau­si­mai vi­są lai­ką la­bai kom­pli­kuo­ti ir la­bai il­gi, tai mes ma­no­me, kad jūs ga­li­te pa­ties klau­si­mo ir ne­skai­ty­ti, jei­gu su­tik­tu­mė­te. Sei­mo na­riai tu­ri vi­są me­džia­gą. Jūs tie­siog nu­me­rį pa­sa­ko­te – pir­mas, ant­ras, tre­čias. Tin­ka taip? Ačiū. Pra­šom, mi­nist­re. Ge­rai, ačiū, dė­kui.

L. RUOKYTĖ-JONSSON. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Ačiū už ga­li­my­bę at­sa­ky­ti į klau­si­mus ir gal­būt iš­sklai­dy­ti tam tik­ras sklan­dan­čias ore in­for­ma­ci­jas. Aš la­bai dė­ko­ju už pa­teik­tus klau­si­mus.

At­sa­kau į Sei­mo na­rių V. Juo­za­pai­čio, V. Ker­na­gio, M. Ado­mė­no, A. Ku­bi­liaus, L. Kas­čiū­no, D. Krei­vio, A. Ge­lū­no, A. Ažu­ba­lio, A. Anu­šaus­ko ir J. Raz­mos klau­si­mus, pa­teik­tus 2017 m. spa­lio 9 d., va­do­vau­damasi Sei­mo sta­tu­to 208 straips­niu. Pir­mo klau­si­mo ne­skai­ty­siu, iš kar­to at­sa­ky­siu į pir­mą klau­si­mą.

Pa­gal ga­lio­ju­sios re­dak­ci­jos Dar­bo ko­dek­so 101 straips­nio 3 da­lį ir (…) nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­to Kon­kur­sų į na­cio­na­li­nių, vals­ty­bi­nių ir sa­vi­val­dy­bių te­at­rų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų pa­rei­gas tvar­kos ap­ra­šo 35 punk­tą kul­tū­ros mi­nist­rui su­teik­ta vi­siš­ka dis­kre­ci­ja skir­ti lai­ki­nuo­sius mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo įstai­gų va­do­vus, šiam pro­ce­sui ne­nu­sta­tant jo­kių rei­ka­la­vi­mų. Ren­kant kan­di­da­tą į šias pa­rei­gas, vy­ko kon­sul­ta­ci­jos su įvai­riais sub­jek­tais. Jū­sų mi­ni­mą as­me­nį pa­sky­riau pa­ti, jo­kių re­ko­men­da­ci­jų ne­vyk­dau ir ne­vyk­dy­siu, o į pro­fe­sio­na­lius pa­ta­ri­mus vi­sa­da at­si­žvelg­siu. Ma­nau, jog ski­riant pre­ten­den­tą lai­ki­nai ei­ti to­kio ly­gio įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas, kon­sul­ta­ci­jos su per­so­na­lo val­dy­mo sri­ties pro­fe­sio­na­lais yra bū­ti­nos, nes tai tu­ri bū­ti pro­fe­sio­na­lus, kom­pe­ten­tin­gas as­muo.

An­tro klau­si­mo ben­dras at­sa­ky­mas ir vė­liau ban­dy­siu gru­puo­ti, kad ne­už­im­čiau daug lai­ko. An­tro klau­si­mo trum­pas at­sa­ky­mas. Ma­no mi­nė­ta Dar­bo ko­dek­so 101 straips­nio 3 da­lis į mi­nė­tas kon­kur­si­nes pa­rei­gas lei­do be kon­kur­so pri­im­ti lai­ki­ną­jį va­do­vą ne il­ges­niam nei vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­piui, t. y. iki tol, kol bus pa­skelb­tas ofi­cia­lus kon­kur­sas nuo­la­ti­nėms pa­rei­goms už­im­ti. O jū­sų mi­nė­tas Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mas lai­ki­nų­jų va­do­vų dar­bo san­ty­kių ne­reg­la­men­tuo­ja, mi­nė­tu tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu va­do­va­vau­si, kai iš ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gų už šiurkš­čius dar­bo draus­mės pa­žei­di­mus at­lei­dau po­ną G. Kė­vi­šą.

Ka­dan­gi da­bar bus ke­le­tas su­si­ju­sių klau­si­mų, prie to an­tro klau­si­mo yra net še­ši klau­si­mai, tai per­skai­ty­siu juos kar­tu tau­py­da­ma jū­sų bran­gų lai­ką. At­sa­ky­da­ma į 2.1, 2.2, 2.3 ir 2.4 klau­si­mus, no­riu pra­neš­ti, jog mi­nė­jau, kad lai­ki­na­sis Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to te­at­ro va­do­vas bu­vo pa­skir­tas ne kon­kur­so bū­du. To­kią tei­sę man su­tei­kė ga­lio­ju­sio Dar­bo ko­dek­so 101 straips­nio 3 da­lis ir Kon­kur­sų į na­cio­na­li­nių, vals­ty­bi­nių ir sa­vi­val­dy­bių te­at­rų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų pa­rei­gas tvar­kos ap­ra­šo 35 punk­tas, t. y. šie tei­sės ak­tai kul­tū­ros mi­nist­rui su­tei­kia vi­siš­ką dis­kre­ci­ją be kon­kur­so skir­ti lai­ki­nuo­sius įstai­gų va­do­vus ir to­kie sky­ri­mo pro­ce­sai ne­nu­ma­to jo­kių, pa­brė­žiu, jo­kių rei­ka­la­vi­mų. Kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai LNOB ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bei bu­vo nu­sta­ty­ti pra­ėju­sios ka­den­ci­jos kul­tū­ros mi­nist­ro 2016 m. bir­že­lio 29 d. įsa­ky­mu Nr. IV-600 pa­tvir­tin­ta­me LNOB ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­me. Ben­drie­ji kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai bu­vo to­kie: pir­ma – tu­rė­ti aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį ar­ba jam pri­ly­gin­tą iš­si­la­vi­ni­mą, ant­ras – tu­rė­ti ne ma­žes­nę kaip vie­ne­rių me­tų va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­tį. Ski­ria­mas as­muo juos ati­ti­ko.

Jū­sų pa­teik­ti klau­si­mai dėl in­for­ma­ci­jos skel­bi­mo kon­kur­so pro­ce­dū­rų, ki­tų ga­li­mų pre­ten­den­tų da­ly­va­vi­mo ir pa­na­šiai yra su­si­ję ne su lai­ki­no­jo va­do­vo sky­ri­mu, o su šiuo me­tu pa­gal tei­sės ak­tus vyk­do­mu kon­kur­su, ku­ria­me, rei­kia pa­si­džiaug­ti, da­ly­vau­ja dau­giau­sia pre­ten­den­tų per pas­ta­ruo­sius 15 me­tų. Kon­kur­so nu­ga­lė­to­jas po po­kal­bio pa­aiš­kės spa­lio 20 die­ną.

At­sa­ky­da­ma į klau­si­mą, ko­kios ne­nu­ma­ty­tos ap­lin­ky­bės lė­mė tai, kad rei­kė­jo ieš­ko­ti lai­ki­no­jo įstai­gos va­do­vo, at­krei­piu dė­me­sį, jog pa­gal tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą ne­nu­ma­ty­to­mis ap­lin­ky­bė­mis lai­ko­mi vi­si dar­bo san­ty­kių pa­si­bai­gi­mo pa­grin­di­mai, iš­sky­rus ter­mi­nuo­tų dar­bo su­tar­čių pa­si­bai­gi­mą.

Da­bar an­tro klau­si­mo penk­ta da­lis. At­krei­piu jū­sų dė­me­sį, kad G. Kė­vi­šas už šiurkš­čius dar­bo draus­mės pa­žei­di­mus at­leis­tas re­mian­tis ob­jek­ty­viais ne tik Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos at­lik­tų ty­ri­mų duo­me­ni­mis, bet ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų pa­teik­to­mis iš­va­do­mis. Dar 2017 m. va­sa­rio 28 d. bu­vo gau­ta Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos iš­va­da, 2017 m. ko­vo 6 d. – Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos iš­va­da. To­dėl bu­vo su­da­ry­ta ko­mi­si­ja ga­li­mam dar­bo draus­mės pa­žei­di­mui nag­ri­nė­ti. 2017 m. ko­vo 9 d. skir­ta draus­mi­nė nuo­bau­da – pa­sta­ba. Ga­vus duo­me­nis apie gau­tas pa­ja­mas, 2017 m. ko­vo 29 d. su­da­ry­ta ko­mi­si­ja ga­li­mam dar­bo draus­mės pa­žei­di­mui nag­ri­nė­ti. 2017 m. ge­gu­žės 24 d. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo kon­sta­ta­vo Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mo pa­žei­di­mus. Sei­mo na­riams pri­me­nu, jog tuo­me­ti­nis ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius bu­vo at­leis­tas ga­vus Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos, ty­ru­sios ga­li­mus dar­bo draus­mės pa­žei­di­mus, re­ko­men­da­ci­jas. Tai, kad šie spren­di­mai bu­vo tei­sė­ti, jau pri­pa­žin­ta Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo 2017 m. rug­sė­jo 19 d. spren­di­mu ci­vi­li­nė­je by­lo­je Nr. E-2273989967201 pa­gal ieš­ko­vo G. Kė­vi­šo ieš­ki­nį dėl draus­mi­nių nuo­bau­dų pa­nai­ki­ni­mo.

Sei­mo na­riams ir­gi no­riu pri­min­ti tuo me­tu te­at­re su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją, t. y. at­lie­ka­mus iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl in­ves­ti­ci­nių lė­šų te­at­re pa­nau­do­ji­mo, ma­si­nius Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo pa­žei­di­mus, to­dėl įžvel­gė­me pa­grįs­tas ri­zi­kas įstai­gos veik­los tęs­ti­nu­mui, taip pat grės­mę šios įstai­gos re­pu­ta­ci­jai ir pri­ėmiau spren­di­mą į šias pa­rei­gas skir­ti as­me­nį, ne­su­si­ju­sį su mi­nė­tais pro­ce­sais.

An­tro klau­si­mo šeš­to­ji da­lis. At­sa­ky­mas. Kaip tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te, mi­nė­tas lai­ki­na­sis va­do­vas į pa­rei­gas bu­vo pa­skir­tas at­li­kus rei­ka­lin­gus jo, kaip as­mens, pa­tik­ri­ni­mus. Va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo 9 straips­niu, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba yra su­rin­ku­si ir pa­tei­ku­si kul­tū­ros mi­nist­rui šio įsta­ty­mo 9 straips­nio 2 da­ly­je nu­ro­dy­tą in­for­ma­ci­ją apie S. Žu­tau­tą. Iš jos ne­nu­sta­ty­ta truk­džių pre­ten­den­tą skir­ti į šias pa­rei­gas.

Pri­me­nu, kad į STT bu­vo kreip­ta­si Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je vei­kiant 2017 m. ko­vo 29 d. su­da­ry­tai ko­mi­si­jai, ku­ri nag­ri­nė­jo bu­vu­sio va­do­vo ga­li­mus dar­bo draus­mės pa­žei­di­mus, už ku­riuos grė­sė mak­si­ma­li nuo­bau­da – at­lei­di­mas iš dar­bo, iš pa­rei­gų. To­dėl, va­do­vau­da­ma­si ge­rą­ja va­dy­bos prak­ti­ka, ren­giau­si blo­giau­siam sce­na­ri­jui, jei ko­mi­si­ja pa­teik­tų re­ko­men­da­ci­ją at­leis­ti tuo­me­ti­nį te­at­ro ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių.

Tre­čias klau­si­mas. At­sa­ky­mas. Taip, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos sve­tai­nė­je bu­vo įsi­vė­lu­si te­chni­nė klai­da. Ko­rek­ci­ja bu­vo at­lik­ta tam, kad ši klai­da bū­tų iš­tai­sy­ta. Ma­no aukš­to­jo moks­lo di­plo­mo ga­vi­mo vie­ta yra Klai­pė­da, Lie­tu­vos Res­pub­li­ka. Jis įteik­tas 1993 m. bir­že­lio 18 d., se­ri­ja B, Nr. 013292. Po­sė­džio pir­mi­nin­kui jau pa­tei­kiau šio do­ku­men­to ir jo prie­do ko­pi­ją. Įgy­ta spe­cia­ly­bė yra ren­gi­nių re­ži­sū­ra. 2004 m. lie­pos 29 d. Stu­di­jų ko­ky­bės ver­ti­ni­mo cen­tro raš­tu Nr. 14645 pa­tvir­tin­ta, jog įgy­ta kva­li­fi­ka­ci­ja pri­lygs­ta ant­ro­sios pa­ko­pos, t. y. ma­gist­ro laips­nio, kva­li­fi­ka­ci­jai. Šį raš­tą taip pat pa­tei­kiau po­sė­džio pir­mi­nin­kui.

At­sa­ky­mas į tre­čio klau­si­mo pir­mą­ją da­lį. In­for­muo­ju Sei­mo na­rius, jog nuo 1987 me­tų iki 1991 me­tų gy­ve­nau Klai­pė­do­je ir die­ni­nia­me sky­riu­je stu­di­ja­vau tuo­me­ti­nės Lie­tu­vos mu­zi­kos aka­de­mi­jos Klai­pė­dos te­at­ro fa­kul­te­te. Į Šve­di­ją iš­vy­ku­si 1991 me­tais bu­vau pa­si­nau­do­ju­si tei­se pa­si­im­ti aka­de­mi­nes atos­to­gas ir 1992 me­tais grį­žau baig­ti stu­di­jų. 1993 me­tais ap­gy­niau di­plo­mi­nį dar­bą ir sėk­min­gai bai­giau stu­di­jas. Svar­bu pa­žy­mė­ti tai, kad pas­ku­ti­nė­je stu­di­jų sta­di­jo­je stu­di­ja­vau in­di­vi­du­a­liu gra­fi­ku.

Tre­čio klau­si­mo ant­ro­ji da­lis. Apie ma­no dar­bą Šve­di­jos ra­di­jo už­sie­nio sky­riu­je „Ra­dio Swe­den“ ga­lė­tų pa­liu­dy­ti tuo­me­ti­niai Lie­tu­vos in­for­ma­ci­nio cen­tro Stok­hol­me dar­buo­to­jai, Lie­tu­vos ben­druo­me­nės Šve­di­jo­je at­sto­vai ir ki­ti re­dak­ci­jos ben­dra­dar­biai, ku­rie gy­ve­na Stok­hol­me. Taip pat pri­dė­jau dvi pa­žy­mas iš bu­vu­sių ma­no ben­dra­dar­bių po­sė­džio pir­mi­nin­kui.

Tre­čio klau­si­mo tre­čio­ji da­lis. Prieš at­sa­ky­da­ma į Sei­mo na­rių klau­si­mą, no­riu pa­tiks­lin­ti ne­tiks­lu­mą, ku­ris yra li­kęs Sei­mo na­rių klau­si­me. Ma­no dar­bas Šve­di­jos ra­di­jo už­sie­nio sky­riu­je ne­tru­ko dve­jus me­tus. Kaip ga­li pa­ste­bė­ti ir pa­tys Sei­mo na­riai, ma­no gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­me, kaip ir yra įpras­ta to­kio po­bū­džio in­for­ma­ci­jo­je api­bū­di­nant dar­bo­vie­tes, nė­ra nu­ro­do­mi net mė­ne­siai, ta­čiau tai jo­kiu bū­du ne­reiš­kia, jog dar­bas Šve­di­jos na­cio­na­li­nia­me ra­di­ju­je tru­ko ir 1991 me­tus, ir vi­sus 1992 me­tus. Taip, 1991 me­tais vy­ko in­ten­sy­viai, nes ren­giau ži­nių lai­das ir jas skai­čiau tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je, jas tran­slia­vo vi­sam pa­sau­liui, taip pat ir Lie­tu­vai. Po to, pa­si­bai­gus fi­nan­sa­vi­mui (tai bu­vo fi­nan­suo­ja­ma Šve­di­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos), bu­vo pra­tęs­tas ben­dra­dar­bia­vi­mas gry­nai pro­jek­ti­niu ly­giu.

To­liau dėl dar­bo nuo 1992 me­tų Res­pub­li­kos am­ba­sa­do­je Šve­di­jos Ka­ra­lys­tė­je. Ei­ti am­ba­sa­dos rei­ka­lų ve­dė­jo pa­rei­gas su ma­ni­mi bu­vo su­da­ry­ta dar­bo su­tar­tis 1992 m. rug­sė­jo 1 d. Tuo­me­ti­nis am­ži­na­til­sį am­ba­sa­do­rius R. Ka­lo­nai­tis at­krei­pė dė­me­sį, kad tai bu­vo ad­mi­nist­ra­ci­nio po­bū­džio dar­bas. Apie tai, ar tuo me­tu tai pa­rei­gy­bei už­im­ti bu­vo rei­ka­lau­ja­ma tu­rė­ti ma­gist­ro lyg­mens aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą, man nė­ra ži­no­ma. Ti­kiu, kad am­ba­sa­do­rius, su ku­riuo bu­vo pa­si­ra­šo­ma su­tar­tis, vis­ką da­rė pa­gal tuo me­tu ga­lio­ju­sius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tus.

Tre­čio klau­si­mo ket­vir­to­ji da­lis. Ak­to­ri­nio me­no ir te­at­ro re­ži­sū­ros stu­di­jos pa­sau­li­nia­me te­at­ro edu­ka­ci­nia­me ins­ti­tu­te „Akt-Zent“ Ber­ly­ne bu­vo laips­nio ne­su­tei­kian­čios stu­di­jos. Pa­žy­mą apie stu­di­jas taip pat pa­tei­kiau po­sė­džio pir­mi­nin­kui. Stu­di­jos bu­vo ne­nu­ola­ti­nio po­bū­džio ir bu­vo su­de­ri­na­mos su nuo­la­ti­niu dar­bu ei­nant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos am­ba­sa­dos Šve­di­jos Ka­ra­lys­tė­je kan­ce­lia­ri­jos ve­dė­jo pa­rei­gas.

Ket­vir­tas klau­si­mas. At­sa­ky­mas į jį. Prieš at­sa­ky­da­ma į šią Sei­mo na­rių klau­si­mų gru­pę, no­riu at­kreip­ti Sei­mo na­rių dė­me­sį, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nia­me ko­dek­se ir Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­me nu­ma­ty­ti to­kie ter­mi­nai ir pro­ce­dū­ros kaip re­or­ga­ni­za­vi­mas, per­tvar­ky­mas ir pa­na­šiai Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos vyk­do­muo­se pro­ce­suo­se nė­ra ne­tai­ko­mi. Re­or­ga­ni­za­vi­mas yra kur kas di­des­nė ir su­dė­tin­ges­nė įstai­gos per­tvar­ky­mo for­ma, nei at­lie­ka­ma Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je. Mi­nis­te­ri­jo­je vyk­do­mi dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo pa­kei­ti­mai ir su tuo su­si­ję struk­tū­ri­niai po­ky­čiai. Sie­kiant efek­ty­ves­nės veik­los, kei­čia­ma mi­nis­te­ri­jos struk­tū­ra. Abu šie pro­ce­sai – tiek biu­dže­ti­nės įstai­gos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mas, tiek įstai­gos struk­tū­ros tvir­ti­ni­mas – yra vie­na­reikš­miš­kai įstai­gos va­do­vo pa­rei­ga, kaip nu­ma­ty­ta Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo 9 strai­ps­ny­je.

Vi­daus per­tvar­ky­mai vyks­ta griež­tai lai­kan­tis įsta­ty­me nu­sta­ty­tos tvar­kos, vyk­dant dar­buo­to­jų in­for­ma­vi­mo ir kon­sul­ta­vi­mo pro­ce­dū­ras, ku­rias įtvir­ti­no Dar­bo ko­dek­sas, Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vos, reg­la­men­tuo­jan­čios dar­buo­to­jų at­sto­vų vaid­me­nį šia­me pro­ce­se, ir at­sklei­džia Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo prak­ti­ką.

Ket­vir­to klau­si­mo pir­mo­ji da­lis. At­sa­ky­mas. In­for­muo­ju Sei­mo na­rius, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio pa­rei­gy­bės tik­rai ne­bu­vo at­si­sa­ky­ta, nes ji yra rei­ka­lin­ga. Be to, tai prieš­ta­rau­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mui. Mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris, kaip įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, yra at­sa­kin­gas už sklan­dų mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mo dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą ir struk­tū­ros pa­kei­ti­mų įgy­ven­di­ni­mą sie­kiant efek­ty­ves­nės veik­los, to­bu­li­nant įstai­gos funk­ci­jas, veik­los pro­ce­sus, mi­nė­to mi­nist­ro įsa­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mą, ko­or­di­na­vi­mą, kon­tro­lia­vi­mą ir vyk­dy­mą.

Ket­vir­to klau­si­mo ant­ro­ji da­lis. No­riu at­kreip­ti Sei­mo na­rių dė­me­sį, jog or­ga­ni­za­ci­jos struk­tū­ra lai­ko­ma su­kur­ta, kai ji įsi­ga­lio­ja. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je tai nu­ma­ty­ta 2018 m. sau­sio 15 d.

Taip pat no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, jog 2017 m. rug­pjū­čio 31 d. įsa­ky­mo Nr. 4910 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros mi­nist­ro 2017 m. lie­pos 14 d. įsa­ky­mo Nr. 4846 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros ir pa­rei­gy­bių są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ 2 prie­de yra pa­tei­kia­ma api­ben­drin­ta ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros gra­fi­nė sche­ma. Tur­būt ten tie­siog ne­bu­vo ma­ty­ti kanc­le­rio pa­rei­gy­bės. Mi­nist­ro ka­bi­ne­tą su­da­ro ir su­da­rys vi­ce­mi­nist­rai, mi­nist­ro pa­ta­rė­jai, kanc­le­ris, sek­re­to­ria­tas. Nau­jo­ji Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos struk­tū­ra bus pa­na­ši į Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos. Nau­ją­ją Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos struk­tū­rą sie­kia­ma for­muo­ti at­si­žvel­giant į ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­si­tei­si­nu­sią prak­ti­ką. Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos, at­si­sa­kius de­par­ta­men­tų bus la­biau pro­ce­si­nė, orien­tuo­ta į pa­grin­di­nių funk­ci­jų vyk­do­mus re­zul­ta­tus, kul­tū­ros po­li­tikos for­ma­vi­mą, jos or­ga­ni­za­vi­mą, kon­tro­lę, kaip tai re­ko­men­duo­ja Vals­ty­bės kon­tro­lė 2017 me­tų va­sa­rio mė­ne­sio sa­vo au­di­to ata­skai­to­je, kaip Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja for­muo­ja kul­tū­ros po­li­ti­ką, or­ga­ni­zuo­ja ir ko­or­di­nuo­ja jos įgy­ven­di­ni­mą.

Ket­vir­to klau­si­mo tre­čio­ji da­lis. Mi­nė­tu mi­nist­ro įsa­ky­mu yra pa­tvir­tin­ta tik gra­fi­nė sche­ma be pa­val­du­mo ry­šių. Pas­ta­rie­ji bus nu­sta­ty­ti pa­tvir­ti­nus pa­da­li­nių nuo­sta­tus ir pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mus ne vė­liau, nei to rei­ka­lau­ja tei­sės ak­tai.

Ket­vir­to klau­si­mo ket­vir­to­ji da­lis. Už Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ra­vi­mą bus at­sa­kin­gas kanc­le­ris, kaip jau ir mi­nė­jau, ir ben­drą­sias val­dy­mo funk­ci­jas at­lie­kan­tys pa­da­li­niai, ku­rių nuo­sta­tai ir pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­mai, kaip mi­nė­ta, bus pa­tvir­tin­ti vė­liau. Be to, 2017 me­tų rug­pjū­tį bu­vo at­nau­jin­tos ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­rų pa­rei­gy­bės, su ku­rio­mis Sei­mo na­riai ga­li su­si­pa­žin­ti, nes jos yra skel­bia­mos vie­šai.

Penk­tas klau­si­mas. At­sa­ky­mas į šį klau­si­mą. Ga­na il­gas at­sa­ky­mas, bet ti­kiuo­si, kad dar už­teks lai­ko.

Kul­tū­ros pa­vel­do ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jas at­lie­ka Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas. Jis ope­ra­ty­viai re­a­ga­vo į su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją, kai šių me­tų rug­sė­jo 30 die­ną sa­va­va­liš­kai bu­vo nu­griau­ti pa­sta­tai Žy­gi­man­tų g. 12 ir 12A. Šie pa­sta­tai Vil­niaus se­na­mies­čio ver­ti­ni­mo ta­ry­bos ak­te yra pa­žy­mė­ti kaip Vil­niaus se­na­mies­čio ver­tin­go­sios sa­vy­bės, to­dėl Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, da­ly­vau­jant Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ins­pek­ci­jos at­sto­vams, 2017 m. spa­lio 4 d. pa­tei­kė sta­ty­to­jui rei­ka­la­vi­mą dėl pa­sta­tų at­sta­ty­mo ir nu­ma­tė at­sta­ty­mo dar­bų pra­džios ter­mi­ną – ne vė­liau kaip per du mė­ne­sius nuo šio rei­ka­la­vi­mo pa­tei­ki­mo. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to di­rek­to­rė 2017 m. spa­lio 3 d. įsa­ky­mu Nr. I-205 su­da­rė Nu­griau­tų pa­sta­tų Žy­gi­man­tų g. 12 ir 12A at­kū­ri­mo bū­do ir nuos­to­lių dy­džio nu­sta­ty­mo ko­mi­si­ją. Ly­gia­gre­čiai Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te dėl Vil­niaus te­ri­to­ri­nio sky­riaus tar­nau­to­jų veiks­mų taip pat at­lie­ka­mas ir vi­di­nis tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas.

Tai­gi dėl si­tu­a­ci­jos, su­si­ju­sios su Žy­gi­man­tų g. 12 ir 12A, šiuo me­tu yra pa­kan­ka­mai tei­si­nių prie­mo­nių pri­vers­ti sta­ty­to­ją at­sta­ty­ti bu­vu­sius pa­sta­tus ir at­ly­gin­ti kul­tū­ros pa­vel­dui pa­da­ry­tą ža­lą.

Taip pat šiuo me­tu teig­ti, kad dėl sta­ty­to­jų sa­va­va­liš­kų veiks­mų nu­griau­nant mi­nė­tus pa­sta­tus yra at­sa­kin­gos kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, nė­ra pa­grin­do.

Kal­bant apie pro­jek­tą „Mi­sio­nie­rių so­dai“, tai yra dau­gia­bu­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas ad­re­su Su­ba­čiaus g. 20, 22, Vil­nius, bū­ti­na pa­žy­mė­ti, kad sta­ty­bų tei­sė­tu­mo klau­si­mas šiuo me­tu yra spren­džia­mas teis­muo­se. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja iš es­mės pa­lai­ko Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros po­zi­ci­ją. Teis­mams pri­ėmus spren­di­mus, bus ga­li­ma pa­da­ry­ti ati­tin­ka­mas iš­va­das ir dėl už kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gą at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų veiks­mų de­ri­nant šias sta­ty­bas.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad ren­giant pro­jek­tą „Mi­sio­nie­rių so­dai“ Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ko­mi­te­tas (ICOMOS) at­li­ko tų pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų po­vei­kio Vil­niaus is­to­ri­nio cen­tro, įra­šy­to į UNESCO pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą, iš­skir­ti­nei, vi­suo­ti­nei ver­tei ver­ti­ni­mą. Ver­ti­ni­mo iš­va­dos iš es­mės bu­vo tei­gia­mos.

Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai taip pat yra at­li­kę ty­ri­mą dėl „Mi­sio­nie­rių so­dų“ pro­jek­to ga­li­mo vi­zu­a­li­nio po­vei­kio Vil­niaus se­na­mies­čiui, Vil­niaus Mi­sio­nie­rių vie­nuo­ly­no sta­ti­nių an­sam­blio ir Vai­ke­lio Jė­zaus prie­glau­dos pa­sta­to ver­tin­go­sioms sa­vy­bėms. Šio ty­ri­mo iš­va­do­se tei­gia­ma, kad for­muo­ja­mas už­sta­ty­mas le­mia­mos vi­zu­a­li­nės įta­kos mi­nė­toms ver­tin­go­sioms sa­vy­bėms ne­tu­rės.

At­si­ra­dus abe­jo­nių dėl mi­nė­tų eks­per­ti­nių ver­ti­ni­mų, šian­dien Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ren­gia do­ku­men­tus, rei­ka­lin­gus pa­kvies­ti UNESCO ICOMOS pa­ta­ria­mą­ją mi­si­ją, su­da­ry­tą iš tarp­tau­ti­nių eks­per­tų, ku­rie ver­tin­tų „Mi­sio­nie­rių so­dų“ pro­jek­tą ir ren­gia­mą Mi­sio­nie­rių vie­nuo­ly­no ir baž­ny­čios tvar­ky­bos ir re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą. Pla­nuo­ja­ma, kad ši mi­si­ja ga­lė­tų at­vyk­ti šių me­tų lap­kri­čio ant­ro­je pu­sė­je.

Tai­gi, kaip pa­ro­dė pas­ta­rų­jų me­tų įvy­kiai, aki­vaiz­du, kad pro­ble­mų, su­si­ju­sių su kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­ga Lie­tu­vo­je, yra pa­kan­ka­mai. Vie­na to prie­žas­čių yra su­dė­tin­gas ir pai­nus ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas, to­dėl Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja per 2018 me­tus yra su­pla­na­vu­si pa­reng­ti nau­ją Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo re­dak­ci­ją. Ren­giant šį pa­ma­ti­nį ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gą reg­la­men­tuo­jan­tį tei­sės ak­tą bus glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja­ma…

PIRMININKAS. Mi­nist­re, at­si­pra­šau, jums dar daug lai­ko rei­kia?

L. RUOKYTĖ-JONSSON. Aš jau bai­giu.

PIRMININKAS. Ačiū.

L. RUOKYTĖ-JONSSON. …ir kon­sul­tuo­ja­ma­si su su­in­te­re­suo­to­mis vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Šia­me įsta­ty­me tu­rė­tų bū­ti aiš­kiai api­brėž­tos Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to, Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, da­ly­vau­jan­čių pa­vel­do­sau­gos pro­ce­se, aiš­kios funk­ci­jos ir at­sa­ko­my­bė, t. y. vie­no šei­mi­nin­ko prin­ci­pu.

Dė­ko­ju už iš­klau­sy­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš da­bar tie­siog no­riu jums pri­min­ti, kur mes esa­me, nes yra no­rin­čių dar pa­klaus­ti. Pa­gal Sei­mo sta­tu­to 208 straips­nio 14 punk­tą štai kur mes esa­me: „Vy­riau­sy­bės na­rio at­sa­ky­mui į to­kį klau­si­mą po­sė­džio pa­bai­go­je ski­ria­ma ne dau­giau kaip 20 mi­nu­čių (jūs tą iš­nau­do­jo­te). Sei­mui nu­ta­rus, lai­kas at­sa­ky­mui ga­li bū­ti pra­tęs­tas. Pir­mu­mo tei­sę už­duo­ti klau­si­mus žo­džiu tu­ri pa­si­ra­šę rei­ka­la­vi­mą Sei­mo na­riai. Jei­gu Vy­riau­sy­bės na­rys pa­gei­dau­ja, su­da­ro­ma ga­li­my­bė at­sa­ky­ti į pa­teik­tą klau­si­mą ki­ta­me po­sė­dy­je, bet ne vė­liau kaip po tri­jų die­nų.“

Pir­miau­sia tu­ri­me nu­spręs­ti, ar tę­sia­me klau­si­mus. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Ko­le­gos, ben­dros nuo­mo­nės nė­ra, to­dėl bal­suo­ja­me. Kas pa­si­sa­ko už tai, kad bū­tų pra­tęs­ta, nes jau da­bar mes įė­jo­me į Vy­riau­sy­bės lai­ką, bal­suo­ja už, tuo­met klaus pir­miau­sia pa­klau­sė­jai, tuo at­ve­ju pra­tę­sia­me 10 mi­nu­čių, kas gal­vo­ja ki­taip, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Už – už pra­tę­si­mą, prieš ar­ba su­si­lai­ko – ne­no­ri pra­tę­si­mo. Aiš­ku, mes at­si­pra­šo­me prem­je­ro, kad šiek tiek…

Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai: už – 21, prieš – 16, su­si­lai­kė 28. Ne­pra­tę­sia­me. At­si­pra­šo­me tų, ku­rie no­rė­jo pa­klaus­ti, bet taip jau pa­tys bal­sa­vo­me. Ačiū. Pra­de­da­me Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Ga­li­ma re­pli­ką po bal­sa­vi­mo. Dar su­ma­žin­si­me lai­ką. Pra­šau. R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Jau­čiu, kad iš tik­rų­jų Vy­riau­sy­bės dar­be su tei­si­niais klau­si­mais yra daug pro­ble­mų, to­dėl įsta­ty­mo pro­jek­tai to­kie at­ei­na. Mes su­ži­no­jo­me dvi nau­jie­nas, at­krei­piu vi­sų dė­me­sį, kad jei­gu Dar­bo ko­dek­sas ne­apib­rė­žia nie­ko, tai spe­cia­lie­ji įsta­ty­mai, ku­riais nu­ma­to­ma re­gu­lia­ci­ja, ne­ga­lio­ja, jais va­do­vau­tis ne­ga­li­ma. Va­di­na­si, vi­sus ki­tus – Vals­ty­bės tar­ny­bos, spe­cia­li­zuo­tus įsta­ty­mus tu­ri­me per­kel­ti į Dar­bo ko­dek­są.

Ir an­tra nau­jie­na, ku­ri bu­vo, kad val­džios ins­ti­tu­ci­jos, prie­šin­gai kon­sti­tu­ci­nei dok­tri­nai, tei­sės prin­ci­pams… kad ne­ga­li­ma kur­ti ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios ne­nu­ma­ty­tos įsta­ty­me. Pa­si­ro­do, jei­gu la­bai no­ri, ga­li­ma, nors įsta­ty­mas to ne­nu­ma­to. Tai yra fun­da­men­ta­lūs nesu­si­pra­ti­mai, man at­ro­do, tai yra tik­rai tam tik­ra kri­zė Vy­riau­sy­bės tei­sės de­par­ta­men­tų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­ga V. Juo­za­pai­tis. Pra­šau.

Ačiū. Ko­le­ga V. Juo­za­pai­tis. Pra­šau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ap­gai­les­tau­ju, kad pa­si­rin­ko­te to­kį de­struk­ty­vų ke­lią ir ne­lei­do­te pa­klaus­ti ir pa­si­tiks­lin­ti at­sa­ky­mų, ku­rių mi­nist­rės kal­bo­je, na, tur­būt bu­vo įžvelg­ta 2 %. De­ja, ir kal­bo­je apie Ope­ros ir ba­le­to te­at­ro pa­sky­ri­mą yra pa­da­ry­ta daug tei­si­nių klai­dų, ir Vy­riau­sy­bės mas­tu. Be jo­kios abe­jo­nės, da­bar bus tik­rai ge­ra pro­ga pa­si­tik­rin­ti ir Kon­sti­tu­ci­nia­me Teis­me ati­tik­tį to tei­sės ak­to, ku­ris va­di­na­mas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, ku­ris prieš­ta­rau­ja spe­cia­lia­jam įsta­ty­mui. Na, bet vis­kas bus at­ei­ty­je.

Taip pat la­bai liūd­na ir ap­mau­du, kad mi­nist­rė prieš sa­vai­tę ir vi­są sa­vai­tę sa­kiu­si, kad ji kon­sul­ta­vo­si su ver­slo vi­suo­me­ne, šian­dien kei­čia nuo­mo­nę ir sa­ko, kad ji ne­be­si­kon­sul­ta­vo. Prieš sa­vai­tę sa­kiu­si, kad bu­vo kon­kur­sas ir bu­vo ten vi­du­je pa­tik­ri­ni­mai įvai­riau­si la­bai skaid­rūs, šian­dien pa­sa­kė, kad ji­nai vie­nas­me­niš­kai pri­ėmė spren­di­mą. Na, ne­ži­nau, ma­tyt, prem­je­ras pa­si­ti­ki sa­vo mi­nist­re, mums abe­jo­nių šian­dien ki­lo dar dau­giau. Tai­gi be­lie­ka tik­tai pa­lin­kė­ti mums vi­siems stip­ry­bės per šį de­mo­kra­tijos eg­za­mi­ną. Ir dar kar­tą iš­reiš­kiu ap­gai­les­ta­vi­mą dėl jū­sų po­zi­ci­jos ne­lei­džiant pa­klaus­ti per de­šim­tį mi­nu­čių ke­le­to klau­si­mų. Bet mes tik­rai ra­si­me pro­gos pa­si­kal­bė­ti. Tai­gi lin­kiu stip­ry­bės!

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Dar E. Gent­vi­las ir gal baig­tu­me? Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Aš ap­gai­les­tau­ju dėl kai ku­rių Sei­mo na­rių ne­su­si­gau­dy­mo. Pa­teik­ti klau­si­mų tiek, ži­nant, kad Sta­tu­tas nu­ma­to tik 20 mi­nu­čių, ir pas­kui pik­tin­tis, kad ne­be­lei­džia­ma klau­si­nė­ti, tai skai­ty­ki­te Sta­tu­tą ir skai­ty­ki­te, ko­kias pa­klo­des su­ra­šė­te. Aš ne­kal­bu apie mi­nist­rės at­sa­ky­mų tu­ri­nį, čia at­ski­ra kal­ba, ver­ta tur­būt kal­bė­ti, ta­čiau ne­si­pik­tin­ki­te pa­tys tiek pri­ra­šę klau­si­mų.

 

13.11 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. Pir­ma­sis – G. Land­sber­gis. Pra­šom, ko­le­ga.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas prem­je­rui. Aš no­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti, prem­je­re, ar jūs ga­li­te la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl to­kio klau­si­mo, ku­ris pas­ku­ti­nė­mis die­no­mis yra ne vie­ną sy­kį kel­tas, t. y. dėl gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo. No­riu pri­min­ti, kad vi­sos dis­ku­si­jos apie au­gi­mą ar ne­au­gi­mą tu­rė­tų rem­tis mū­sų pa­tvir­tin­ta Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ja, ku­ri nu­ma­to, ku­ri yra pri­im­ta Sei­me be­veik vien­bal­siai ir ku­ri nu­ma­to to­ly­giai kas­met di­dė­jan­tį fi­nan­sa­vi­mą. Ką mes su­pra­to­me, kai mes pa­lai­kė­me šį pro­jek­tą, mes su­pra­to­me, kad yra kal­ba­ma apie 2,5 % iki 2020 me­tų. Šian­dien tu­rė­jo­me su­si­ti­ki­mą ir ga­li­my­bę kal­bė­ti su kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ru, ku­ris pa­sa­kė: ne­di­din­da­mi gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo, ga­li­me at­si­sa­ky­ti vi­suo­ti­nės ka­ro prie­vo­lės bei oro gy­ny­bos stip­ri­ni­mo. Prem­je­re, ar ga­li­te la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, ko­kia yra jū­sų po­zi­ci­ja ir ar fi­nan­sa­vi­mas gy­ny­bai bus di­di­na­mas taip, kaip yra nu­ma­ty­ta Na­cio­na­li­nė­je sau­gu­mo stra­te­gi­jo­je? Dė­ko­ju.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Fi­nan­sa­vi­mas bus di­di­na­mas to­ly­giai. Jei­gu tai bū­tų da­ro­ma nuo to mo­men­to, kai mes kū­rė­me ir su­kū­rė­me kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą ir ka­riuo­me­nę, šian­dien ne­tu­rė­tu­me to­kių pro­ble­mų. To­ly­giai tai ne­reiš­kia, kad ta pa­čia su­ma, ku­ri yra ski­ria­ma nuo 2015 me­tų, po 150 mln. eu­rų kas­met. Jei­gu jūs su­vo­kia­te, kad tai yra to­ly­gu, ta­da ne. Aš ma­nau, mes tu­ri­me at­si­žvelg­ti pir­miau­sia į mū­sų kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos ge­bė­ji­mą mo­der­ni­zuo­ti ir in­ves­tuo­ti ra­cio­na­liai tas lė­šas, pa­si­rink­ti tuos spren­di­mus, ku­rie yra tik­rai ir ge­o­po­li­ti­ne pras­me, ir sau­gu­mo pras­me pa­tys efek­ty­viau­si, kal­bant apie tą pa­čią oro gy­ny­bą. Jei­gu mes mąs­to­me, kad tu­ri­me tu­rė­ti, t. y. tiek Lie­tu­va, tiek Lat­vi­ja, tiek Es­ti­ja, tiek Len­ki­ja, vi­są pa­ke­tą, koks yra nu­ma­ty­tas ar­ba ko­kį kas nors įsi­vaiz­duo­ja, tai yra vie­nas po­žiū­ris. Aš ma­nau, kad mes tu­ri­me siek­ti to di­des­nio fi­nan­sa­vi­mo, tai yra nu­ma­ty­ta ir stra­te­gi­jo­je, bet to­ly­gus fi­nan­sa­vi­mas ne­reiš­kia, kad bus po 150 mln. At­si­žvelg­si­me ir į vi­sų ki­tų mū­sų sri­čių fi­nan­sa­vi­mą, bet kad ne­bus taip, kaip bu­vo, kad bū­tų ne­be­fi­nan­suo­ja­ma ka­riuo­me­nė ar­ba tai ma­ži­na­ma, tik­rai to ne­bus.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma­sis prem­je­re. Klau­sia K. Gla­vec­kas. Pra­šau.

K. GLAVECKAS (LSF). Fi­nan­sų mi­nist­ro nė­ra, tai klau­si­mas Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui. Yra arit­me­ti­nė dau­gu­ma ir yra po­li­ti­nė dau­gu­ma Vy­riau­sy­bė­je. Mes da­bar tu­ri­me to­kią si­tu­a­ci­ją, kad arit­me­ti­nė dau­gu­ma lyg ir šiek tiek kei­čia­si, ir kei­čia­si ne į 71 žmo­gaus skai­čių. Sa­ky­ki­te, ar to­kie po­ky­čiai, ku­rių da­bar dau­gu­ma lau­kia­me ir ne­ži­no­me, kas bus, nė­ra prie­žas­tis to, kad šių me­tų biu­dže­te iš es­mės iš mo­kes­ti­nės re­for­mos tų pa­ža­dų ar­ba ge­rų už­mo­jų, ku­rie bu­vo pra­dė­ti ir apie ku­riuos bu­vo kal­ba­ma, ma­žai kas be­lie­ka? O ki­tais me­tais, kai bus rin­ki­mų me­tai, jų vi­siš­kai ne­liks, nes jei­gu pa­im­si­me pa­grin­di­nius da­ly­kus, dėl ko vy­ko dis­ku­si­jos, t. y. dėl PVM ko­rek­ci­jų, dėl ki­tų, dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, tai ma­žai kas pa­si­kei­tė ar­ba pa­si­kei­tė la­bai mi­ni­ma­liai. Ger­bia­ma­sis Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, sa­ky­ki­te, jū­sų po­žiū­ris vis dėl­to į tą po­li­ti­nę…

PIRMININKAS. Klaus­ti – vie­na mi­nu­tė.

K. GLAVECKAS (LSF). …dau­gu­mą ir po­li­ti­nę arit­me­ti­ką, nes be vie­no ir be ki­to yra ga­na sun­ku įdieg­ti, įgy­ven­din­ti re­for­mas? Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Pri­me­nu vi­siems: klaus­ti – vie­na mi­nu­tė. Pra­šau, prem­je­re.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū ger­bia­mam pro­fe­so­riui. Rei­kė­tų gal­būt kon­kre­čiau pa­mi­nė­ti, ko ne­be­li­ko iš pir­mi­nio siū­ly­mo. Ma­tyt, mes ga­lė­si­me dis­ku­tuo­ti dėl nau­jų bu­vu­sių siū­lo­mų PVM ta­ri­fų įve­di­mo 5,15 (taip, to nė­ra), vi­sa ki­ta, kas bu­vo nu­ma­ty­ta, tai biu­dže­te ir ly­di­muo­siuo­se tei­sės ak­tuo­se at­si­spin­di.

Dėl dau­gu­mos, ma­žu­mos. Ga­li­me ir ki­taip klau­si­mą pa­sver­ti. Jei­gu mes ne­tu­ri­me dau­gu­mos, va­di­na­si, yra ki­ta dau­gu­ma. Gal ki­ta dau­gu­ma ga­li im­ti ir su­for­muo­ti Vy­riau­sy­bę? Jei­gu to nė­ra, va­di­na­si, yra ši­ta dau­gu­ma. Juo la­biau kad mes tu­ri­me Sei­me be dau­gu­mos ir opo­zi­ci­jos taip pat frak­ci­jas, ku­rios nė­ra nei dau­gu­mo­je, nei ma­žu­mo­je. To­dėl skai­čiuo­jant, kas yra dau­gu­ma, gal­būt ir­gi rei­kė­tų at­im­ti tuos, ku­rie nė­ra pri­si­jun­gę nei prie dau­gu­mos, nei prie ma­žu­mos. Aš ma­nau, kad ne arit­me­ti­ka svar­biau­sia, o svar­biau­sia, ar čia bus pri­im­ti rei­ka­lin­gi įsta­ty­mai. Ta­da aiš­kiai ma­ty­si­me, yra dau­gu­ma, nė­ra dau­gu­mos, ma­žu­ma ar ki­to­kiu pa­va­di­ni­mu įvar­di­ja­ma Sei­mo na­rių gru­pė, ku­ri re­mia ar ne­re­mia Vy­riau­sy­bės.

PIRMININKAS. Ačiū, prem­je­re. Klau­sia ko­le­ga V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Klau­si­mą no­rė­čiau už­duo­ti že­mės ūkio mi­nist­rui. Lie­tu­vo­je pa­skelb­ta eks­tre­ma­li že­mės ūkio si­tu­a­ci­ja, ta­čiau šian­dien Sei­mo va­do­vy­bės (vals­tie­čių bal­sais – pa­brė­žiu) bu­vo iš­brauk­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas, ku­riuo yra siū­lo­ma ne­del­siant spręs­ti ir su­da­ry­ti tar­pins­ti­tu­ci­nę dar­bo gru­pę, ku­rio­je da­ly­vau­tų Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, Že­mės ūkio rū­mai, Pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai. Ji pa­reng­tų ben­drą ir sis­te­mi­nį veiks­mų pla­ną, ku­ris leis­tų gau­ti na­cio­na­li­nę ir eu­ro­pie­tiš­ką pa­ra­mą nuos­to­lių pa­ty­ru­siems žem­dir­biams. Aš no­rė­jau jū­sų klaus­ti. Ne­jau­gi jū­sų ko­le­gos iš­vis ne­su­vo­kia, kas da­ro­si že­mės ūky­je? Ar jie są­mo­nin­gai jums kerš­tau­ja ir no­ri pa­ro­dy­ti, kad jūs nu­si­ša­li­na­te nuo vi­sų klau­si­mų spren­džiant že­mės ūkio pro­ble­mas?

PIRMININKAS. Ačiū. Pra­šau, prem­je­re.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Lyg ir mi­nist­rui klau­si­mas bu­vo.

PIRMININKAS. Mi­nist­rui, at­si­pra­šau. Mi­nist­rui.

B. MARKAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, Vy­tau­tai, už klau­si­mą. Aš ma­nau, kad tik­rai Sei­mo na­riai tu­ri tei­sę, ne tik tei­sę, bet ir pa­rei­gą ži­no­ti, kas vyks­ta, bet ma­nau, kad Vy­riau­sy­bė tik­rai adek­va­čiai re­a­guo­ja į tą si­tu­a­ci­ją, ku­ri yra šian­dien Lie­tu­vos že­mės ūky­je, nes Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ta­ry­ba prie Vy­riau­sy­bės yra pa­skel­bu­si eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją vi­so­je Lie­tu­vo­je. Pir­mas žings­nis.

Ant­ras žings­nis. Vy­riau­sy­bė pa­gal Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ta­ry­bos spren­di­mą pri­ėmė nu­ta­ri­mą pa­skelb­ti eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją. Vy­riau­sy­bės var­du prem­je­ras pa­si­ra­šė laiš­ką Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui Ž. K. Jun­ke­riui dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos Lie­tu­vos žem­dir­biams. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je yra su­da­ry­ta Eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos lik­vi­da­vi­mo ko­mi­si­ja, ku­rios pir­mi­nin­kas esu aš. Vi­siems že­mės ūkio sky­riams yra iš­siųs­ta me­to­di­ka, len­te­lės, ku­rias tu­ri už­pil­dy­ti pa­gal žem­dir­bių pa­tir­tus nuos­to­lius. Pir­ma­die­nį Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je ren­ka­si že­mės ūkio sky­rių ve­dė­jai, ku­riems bus dar kar­tą su­teik­ta vi­sa in­for­ma­ci­ja, ku­ri rei­ka­lin­ga. Eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos pa­skel­bi­mas lei­džia Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mo agen­tū­rai ne­pra­šy­ti iš žem­dir­bių jo­kių pa­žy­mų dėl pri­si­im­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo tiek dėl gau­tos eu­ro­pi­nės pa­ra­mos, tiek dėl bū­ti­ny­bės už­sė­ti pū­dy­mus ar­ba plo­tus po ža­li­ni­mo. Iš tik­rų­jų aš ma­nau, kad vis­kas yra da­ro­ma. Tik tiek, kad mes tu­rė­tu­me tu­rė­ti pa­rei­gą Sei­mui, o aš ma­nau, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui mes tą in­for­ma­ci­ją pa­teik­si­me. Aš ne­ži­nau, ži­no­ma, Sei­mo rei­ka­las, ar su­da­ry­ti pa­pil­do­mą dar­bo gru­pę, ar ne. Bet aš ma­nau, kad šian­dien tik­rai vis­kas da­ro­ma, kas yra bū­ti­na.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Klau­sia G. Ste­po­na­vi­čius. Ruo­šia­si S. Tu­mė­nas.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). La­bai ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau pa­si­džiaug­ti, kad da­ly­vau­ja švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė, ir jums už­duo­ti klau­si­mą. Va­kar Vy­riau­sy­bės svars­ty­mo kon­teks­te pa­skelb­ta biu­dže­to te­ma. Ma­čiau jū­sų vie­šą pa­si­džiau­gi­mą – apie 50 mln. eu­rų su­telk­ta ne­for­ma­lia­jam švie­ti­mui, mo­ky­to­jų ir dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti. Aš tai tik­rai svei­ki­nu, tai yra žings­niai, ku­rių lau­kia­me. Bet kar­tu aš skai­tau ir ofi­cia­lius Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mus spau­dai, kur jūs pa­tys tei­gia­te, ci­tuo­ju: „Biu­dže­tas be­veik toks pat kaip per­nai, to­dėl tu­ri­mi iš­tek­liai per­skirs­ty­ti ir su­telk­ti ke­liems svar­biau­siems tiks­lams.“ Vėl­gi sis­te­ma tu­ri bū­ti efek­ty­ves­nė ir aš su tuo su­tin­ku. Bet, ger­bia­mo­ji mi­nist­re, aš no­rė­čiau iš­girs­ti, iš ko­kių sri­čių yra ima­mos švie­ti­mo lė­šos tam, kad tie 50 mln. bū­tų ras­ti? Ar iš tie­sų ne­ma­žė­ja švie­ti­mo biu­dže­tas, tu­rint min­ty, kad…

PIRMININKAS. Vie­na mi­nu­tė.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). …Eu­ro­pos Są­jun­gos asig­na­vi­mai švie­ti­mui ki­tais me­tais di­dė­ja.

PIRMININKAS. Ačiū. Pra­šom, mi­nist­re.

J. PETRAUSKIENĖ. Ger­bia­ma­sis Gin­ta­rai, dė­ko­ju už klau­si­mą ir už pa­brė­ži­mą tų ak­cen­tų, ku­rie tik­rai yra la­bai svar­būs. Švie­ti­mo biu­dže­tas tik­rai ne­ma­žė­ja, jis, kaip ir mi­nė­jo­te, yra su­telk­tas į pri­ori­te­tus, į ku­riuos dau­ge­lį me­tų bu­vo ma­žiau ski­ria­ma dė­me­sio. Iš es­mės tai yra žmo­nės švie­ti­mo sis­te­mo­je. Taip, švie­ti­mo sis­te­ma yra ga­na smar­kiai at­nau­jin­ta in­fra­struk­tū­ros pras­me per pas­ta­ruo­sius me­tus. De­ja, pa­grin­di­nį efek­tą duo­da in­ves­ti­ci­jos į žmo­nes, o ne in­ves­ti­ci­jos į sie­nas. Kon­kre­čiai mes esa­me ga­vę pla­na­vi­mą struk­tū­ri­nių fon­dų, jis yra pa­reng­tas dar anos Vy­riau­sy­bės, ir ši­ta Vy­riau­sy­bė per­pla­nuo­ja skir­da­ma stra­te­gi­nėms per­tvar­koms vyk­dy­ti. Kon­kre­čiai ei­lu­čių de­ri­ni­mo aš ne­ga­lė­čiau da­bar pa­teik­ti, bet mie­lai pri­sta­ty­siu ko­mi­te­te.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Klau­sia ko­le­ga S. Tu­mė­nas. Ruo­šia­si A. Skar­džius. Pra­šom.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ka­dan­gi nė­ra mi­nist­ro, no­riu kreip­tis į Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką. Ger­bia­ma­sis prem­je­re, va­do­vau­jan­tis Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mu yra keis­tai skai­čiuo­ja­mi gy­ve­ni­mo Lie­tu­vo­je me­tai. Pa­vyz­džiui, ma­ma, at­si­ve­žu­si iš Uk­rai­nos sū­nų, gy­ve­na pen­ke­rius me­tus, ma­mai skai­čiuo­ja­mas gy­ve­ni­mo sta­žas pen­ke­ri me­tai, o jos sū­nui tik 50 % – 2,5 me­tų. Ir taip yra moks­lei­viams, stu­den­tams. Jū­sų nuo­mo­ne, ar čia yra tei­sin­gas toks keis­tas skai­čia­vi­mas gy­ve­ni­mo Lie­tu­vo­je sta­žo, ar ne­rei­kė­tų ši­to keis­ti? Nes man ma­ma sa­ko: tai ką, ma­no sū­nus tu­ri nak­tį iš­skris­ti į Uk­rai­ną gy­ven­ti, nors gy­ve­na­me čia kar­tu? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Pa­ko­men­tuos, ne­sant vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras. Pra­šom.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Kiek ži­nau, tai ta tvar­ka, ku­ri pa­siū­ly­ta prie­globs­čio ga­vė­jams, pa­bė­gė­liams, pa­ra­mos būs­tui yra ta pa­ti, ko­kia yra ir mū­sų Pa­ra­mos būs­tui įsta­ty­me. Ta pa­ti tvar­ka ir ta pa­ti rė­mi­mo tvar­ka ga­lio­ja ir gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vo­je. Da­bar ar ji iš es­mės yra tei­sin­ga tiek uk­rai­nie­čių at­žvil­giu, tiek lie­tu­vių, gy­ve­nan­čių Lie­tu­vo­je, at­žvil­giu, čia ki­tas klau­si­mas. Bet pa­ti tvar­ka yra su­de­rin­ta su Pa­ra­mos būs­tui įsta­ty­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Skar­džius. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties no­rė­jau pa­klaus­ti tei­sin­gu­mo mi­nist­rės, bet gal­būt, ne­ži­nau, gal prem­je­ras at­sa­kys. Tur­būt vi­si su­pran­ta­me, kad už įsta­ty­mo ri­bų de­mo­kra­tija ne­eg­zis­tuo­ja. Bet aš ma­nau, kad to­kios tar­ny­bos kaip STT ne­turė­tų pieš­ti pa­žy­mų ir veik­ti už įsta­ty­mo ri­bų. Ka­dan­gi jos, at­li­ku­sios ver­ti­ni­mus pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją, pa­vyz­džiui, to­kioms Sei­mo na­rio pa­tai­soms kaip lei­di­mas jū­ros te­ri­to­ri­jo­je iš­duo­da­mas 35 me­tų lai­ko­tar­piui, nu­brau­kus be pra­tę­si­mo ga­li­my­bes, ką ver­ti­na mū­sų tei­sė, tai yra ter­mi­no nai­kin­ti­nas po­bū­dis ne­pri­klau­so nuo to, ar įsta­ty­me yra įra­šy­tas drau­di­mas to­kį ter­mi­ną pra­tęs­ti, ar to­kio drau­di­mo nė­ra, STT ra­šo, kad pa­gal nu­ty­lė­ji­mą pra­tęs­ti lei­di­mo ga­lio­ji­mą ne­ri­bo­tą lai­ką nau­do­ti kon­kur­se lai­mė­tą vie­tą, tai to­ly­gu fak­ti­niam te­ri­to­ri­jos pri­va­ti­zavi­mui, yra ko­rup­ci­jos ri­zi­kos veiks­nys ir tai to­ly­gu Bal­ti­jos jū­ros te­ri­to­ri­jos pri­va­ti­za­vi­mui, ir ver­tin­da­mi pa­tai­są, pa­siū­ly­mas ga­lė­jo su­da­ry­ti są­ly­gas kai ku­rioms gru­pėms pa­si­pel­ny­ti val­s­ty­bės są­skai­ta. Ger­bia­ma­sis prem­je­re, ar ga­li­ma šiuo lai­ku veik­ti už įsta­ty­mo ri­bų, ne­pai­sy­ti jo, pa­si­tvir­tin­ti kaž­ko­kias tai­syk­les ir tie­siog pa­min­ti tei­sę, pie­šiant kaž­ko­kias pa­žy­mas, kad ir la­bai kaž­kas jų pra­šo, kad to­kios bū­tų tei­kia­mos? Aiš­ku, tai tei­sin­gu­mo mi­nist­rei, bet jūs, kaip bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras ir prem­je­ras, gal­būt pa­sa­ky­tu­mė­te sa­vo žo­dį. Teis­mai ne­pri­ima to­kių skun­dų, nes tai yra nuo­mo­nė.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Vi­siš­kai su­tin­ku, kad ne iš įsta­ty­mo jo­kios prie­vo­lės, įpa­rei­go­ji­mai ne­ga­lė­tų bū­ti kil­di­na­mi. Tik­rai ne­ga­lė­čiau de­ta­liai ko­men­tuo­ti jū­sų pa­si­sa­ky­mo, bet iš prin­ci­po pa­gal Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mą Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai yra pa­ves­ta fun­k­ci­ja at­lik­ti ga­li­mą ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mą. Tai nė­ra įsta­ty­mi­nė nuo­sta­ta, tai nė­ra ap­kal­ti­na­mo­ji nuo­sta­ta, tai yra nuo­mo­nė ži­ny­bos, ku­riai to­kią funk­ci­ją at­lik­ti pa­ve­dė įsta­ty­mas. Ma­nau, kad spren­di­mų pri­ėmė­jui yra pa­lik­ta dis­kre­ci­jos tei­sė tą nuo­mo­nę ver­tin­ti. Ma­no bū­tų toks at­sa­ky­mas.

PIRMININKAS. Ačiū, prem­je­re. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si E. Gent­vi­las. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Klau­si­mą no­rė­čiau už­duo­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei. Ger­bia­mo­ji mi­nist­re, švie­ti­mo sri­ty­je yra pra­dė­tos ke­lios re­for­mos, va­di­na­ma­sis per­ėji­mas prie eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo, ta­čiau jis nuo­la­tos ati­de­da­mas, ar­ba aukš­to­jo moks­lo re­for­ma, kur da­bar nie­ko ne­gir­dė­ti. Ta­čiau klau­si­mą no­rė­čiau už­duo­ti dar apie vie­ną per­tvar­ką, su­si­ju­sią su pla­nais at­si­sa­ky­ti spe­cia­lių­jų mo­kyk­lų, ku­rio­se ug­do­mi vai­kai, tu­rin­tys spe­cia­lių­jų ug­dy­mo po­rei­kių ir ne­ga­lių. Aiš­ku, tin­ka­mai pa­si­ren­gus to­kiai re­for­mai, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ji ga­li­ma, ta­čiau tam rei­kia fi­nan­sa­vi­mo, tam rei­kia mo­kyk­lų pa­si­ruo­ši­mo, pa­si­ren­gi­mo ir tam tik­rų prie­mo­nių. Ta­čiau tiek ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­los ir tė­vai, ku­rie tu­ri mi­nė­tų vai­kų, tu­ri tam tik­rų nuo­gąs­ta­vi­mų, kad ir šiai re­for­mai ne­bus tin­ka­mai pa­si­reng­ta, kad spe­cia­lio­sios mo­kyk­los bus už­da­ro­mos, ten dir­ban­tys spe­cia­lis­tai bus at­lei­džia­mi, o in­teg­ra­ci­ja, ti­ki­ma­si, bus iš­spręs­ta kaž­kaip na­tū­ra­liai, per­kė­lus vai­kus į ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las. To­dėl gal mi­nist­rė ga­lė­tų pa­ko­men­tuo­ti, ko­kie pa­pil­do­mi re­sur­sai yra nu­ma­to­mi ir ar nu­ma­to­mi, sie­kiant už­tik­rin­ti nu­ma­to­mos per­tvar­kos veiks­min­gu­mą ir kaip įma­no­ma ma­žes­nę ža­lą mi­nė­tiems vai­kams…

PIRMININKAS. Vie­na mi­nu­tė.

E. PUPINIS (TS-LKDF). …ir mo­kyk­lų ben­druo­me­nėms. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Pra­šau, mi­nist­re.

J. PETRAUSKIENĖ. Ger­bia­ma­sis Ed­mun­dai, dė­ko­ju už klau­si­mą. Apie vyks­tan­čias re­for­mas vi­są in­for­ma­ci­ją pa­tei­kia­me vie­šai, taip pat Sei­mo ko­mi­te­te, jei­gu tu­rė­tu­me pa­pil­do­mų klau­si­mų, vi­sa­da ga­li­me ap­tar­ti ir apie tai, kas vyks­ta aukš­ta­ja­me moks­le, ir apie tai, kas vyks­ta dėl eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo. Dar va­kar bu­vo su­si­ti­ki­mas Sei­me, gai­la, kad ne­da­ly­va­vo­te. O dėl spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kų aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad to­kios re­for­mos nė­ra ir nė­ra ma­si­nio, kaip jūs pa­va­di­no­te, no­ro už­da­ry­ti mo­kyk­las. Tie­siog sie­kia­me už­tik­rin­ti kuo ge­res­nes są­ly­gas spe­cia­liuo­sius po­rei­kius tu­rin­tiems vai­kams, nu­ma­tant ga­li­my­bes plės­ti ben­dro­jo ug­dy­mo sis­te­mą, ir nė­ra jo­kios nuo­sta­tos už­da­ry­ti vi­sas spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kus ug­dan­čias mo­kyk­las.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Klau­sia E. Gent­vi­las. Ruo­šia­si A. Dumb­ra­va. Pra­šom, ko­le­ga.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma­sis prem­je­re, pa­kal­bė­ki­me apie Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą ir jo veik­los ne­efek­ty­vu­mą. Aš esu tik­ras, kad jei­gu jūs da­bar bū­tu­mė­te vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras, jūs bū­tu­mė­te gre­ta dvie­jų žmo­nių at­ra­dęs dar ke­le­tą iš vi­sos vals­ty­bės tar­ny­bos, ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių, ir pri­sky­ręs juos at­lik­ti tą funk­ci­ją – pa­im­ti pa­reiš­ki­mus iš už­sie­nie­čių ir iš­duo­ti lei­di­mus. Ką da­ro da­bar­ti­nis vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras, ku­rio net pa­klaus­ti šian­dien ne­ga­liu? Ko­dėl jis ne­už­tik­ri­no, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas nu­ma­ty­tais, įsta­ty­mų nu­ma­ty­tais ter­mi­nais už­tik­rin­tų funk­ci­jos vyk­dy­mą? Ga­li­ma su­vers­ti kal­tę Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­riui, kaip ap­lin­kos mi­nist­ras K. Na­vic­kas su­ver­tė kal­tę vi­ce­mi­nist­rui, ku­ris pa­kė­lė le­te­nė­les į vir­šų. Ar čia to­kia tra­di­ci­ja? Ar iš ke­lias­de­šim­ties tūks­tan­čių ga­li­ma at­ras­ti ke­lis kva­li­fi­kuo­tus žmo­nes, ku­rie vyk­dy­tų įsta­ty­mo ter­mi­nus, nu­ma­ty­tus rei­ka­la­vi­mus? Kaip jūs ver­ti­na­te šiuo at­ve­ju ne Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to, bet vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro dar­bą?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Ma­tyt, rei­kė­tų pa­žiū­rė­ti į tam tik­rą ret­ros­pek­ty­vą. Kaip mi­nė­jo­te, jei bū­tu­mė­te jūs, aš bu­vau, ir šio­je gar­bin­giau­sio­je Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jo­je bu­vo pa­teik­ti spren­di­mai. Jei jie bū­tų bu­vę įgy­ven­din­ti, šian­dien mes apie tą skan­da­lin­gą si­tu­a­ci­ją su Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tu net ne­kal­bė­tu­me. Ta­čiau aš ne­be­bu­vau vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ru ir tai, kas bu­vo pa­reng­ta mū­sų mi­nis­te­ri­jos, tie­siog bu­vo nu­žu­dy­ta. Ir mes tu­rė­jo­me, tai ir bu­vo prog­no­zuo­ti­na – pra­eis kiek lai­ko ir vėl mes grį­ši­me. Grį­žo­me į tą pa­čią si­tu­a­ci­ją, į tą pa­tį pra­di­nį at­ski­rų nuo­mo­nių pa­reiš­ki­mą: aš ma­nau taip, aš gal­vo­ju ki­taip. Sis­te­ma yra pa­reng­ta ir bu­vo pa­reng­ta, ir vėl tuo ke­liu rei­kės ju­dė­ti. Tai­gi tuos spren­di­mus rei­kės pri­im­ti vėl­gi čia, ir aš net ne­abe­jo­ju, kad mes tą pa­da­ry­si­me šį kar­tą.

Dėl pa­grin­di­nių re­sur­sų, taip, mi­nist­ras ma­ne in­for­ma­vo, yra pri­im­tas spren­di­mas, yra per­ke­lia­mi kva­li­fi­kuo­ti, at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai iš ki­tų vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos pa­da­li­nių į Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą, kad bū­tų ga­li­ma su­re­gu­liuo­ti ir at­lik­ti tas funk­ci­jas nu­sta­ty­tu lai­ku, kaip nu­ma­to įsta­ty­mas. Man mi­nė­jo apie 12 pa­rei­gy­bių, dėl ku­rių jau tie spren­di­mai yra pri­im­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Dumb­ra­va. Ruo­šia­si R. Mar­ti­nė­lis. Pra­šom.

A. DUMBRAVA (TTF). La­bai ačiū. No­rė­čiau pa­klaus­ti su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, no­rė­čiau pa­kal­bė­ti tru­pu­tį apie ke­li­nin­kus. Kaip jūs ži­no­te, ke­li­nin­kai bu­vo pa­kan­ka­mai stip­ri or­ga­ni­za­ci­ja, ne or­ga­ni­za­ci­ja, bet žmo­nės pa­kan­ka­mai so­li­da­rūs, iš­ma­nan­tys, daug dir­ban­tys, vi­suo­met ge­rą var­dą tu­rė­jo. Ta­čiau pas­ku­ti­niu me­tu kaž­kas vyks­ta, ypač Ke­lių di­rek­ci­jo­je, kad­rai kei­čia­si, va­do­vy­bės, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai kei­tė­si, da­bar ne­se­niai (…), kad ir pats di­rek­to­rius no­ri iš­ei­ti. Ar tai nė­ra bė­da ši­tų vi­sų re­for­mų, su­jun­gi­mų ir t. t.? Pas­ku­ti­niu me­tu ne­vyk­do­mi pir­ki­mo kon­kur­sai, kaž­kas, lyg ir dar­bas su­sto­jęs. Jums ne­ke­lia ko­kių nors bai­mių? Ir gal­būt dar ke­le­tą min­čių apie Utenos–Vilniaus ke­lią, ko­kių nau­jie­nų tu­ri­te? Ačiū.

PIRMININKAS. Pra­šom.

R. MASIULIS. Ačiū jums už klau­si­mą. Net ne­ži­nau, kaip at­sa­ky­ti dėl to, kad ke­li­nin­kų bu­vo stip­ri ko­man­da. Taip, gal­būt bu­vo stip­ri, bet ir bė­dų bu­vo. Kuo to­liau nag­ri­nė­ja­ma si­tu­a­ci­ja, tuo dau­giau at­ran­da­ma ne­ge­rų da­ly­kų. Jau ne­ma­žai skan­da­lų yra pa­vie­šin­ta. Ti­kė­ti­na, kad dar kaž­kiek jų bus. Tos įsi­se­nė­ju­sios pro­ble­mos, kaip įmo­nių tur­to nau­do­ji­mas sa­vo reik­mėms, tie da­ly­kai tu­ri keis­tis.

Ki­tas da­ly­kas, jei mes pa­si­žiū­rė­tu­me šių­me­ti­nius kon­kur­sus, ke­lių re­mon­to ir ke­lių sta­ty­bos kai­nos reikš­min­gai kren­ta. Va­di­na­si, tie kon­kur­sai anks­čiau ne­bu­vo efek­ty­vūs, per ma­žai da­ly­vių bu­vo, kai­nos bu­vo už­aukš­tin­tos. Tai­gi yra di­de­lis įta­ri­mas, kad bū­da­vo ir su­si­ta­ri­mų tarp tų, ku­rie or­ga­ni­zuo­da­vo kon­kur­sus, ir tarp tų, ku­rie kon­kur­suo­se da­ly­vau­da­vo. Ma­tė­me, kad ke­lių įmo­nės tam tik­ra pras­me ir pri­si­jau­ki­na dar­buo­to­jus. Pa­vie­šin­ta ta in­for­ma­ci­ja bu­vo. Tai­gi Ke­lių di­rek­ci­jo­je vy­ko tik­rai di­de­li pa­si­kei­ti­mai. Daug ir pa­va­duo­to­jų pa­keis­ta, ir dar­buo­to­jų ne­ma­žai pa­keis­ta vien to­dėl, kad sis­te­mą rei­kia at­nau­jin­ti. Tie pa­kei­ti­mai ro­do, kad kai­nos su­ma­žė­jo.

Ki­tas da­ly­kas – ko­ky­bė. Ma­to­me, kad ir ko­ky­bė bu­vo ne­tin­ka­ma. Da­bar at­lie­ka­mi ke­li au­di­tai ir dar bus at­lie­ka­mi iki ki­tų me­tų vi­du­rio, ta­da ga­lė­si­me pa­teik­ti įro­dy­mus, kad ir ke­lių ko­ky­bė ne­bu­vo už­tik­ri­na­ma. Taip, su­krė­ti­mas yra, pa­si­kei­ti­mai vyks­ta. To­kių reikš­min­gų pro­jek­tų ati­dė­ji­mų ar su­sto­ji­mų aš ne­gir­dė­jau, gal dau­giau ke­li­nin­kai da­bar mums skun­džia­si dėl oro, kad taip pat kaip ir žem­dir­biams, jie to­kiu drėg­nu oru ne­ga­li dirb­ti. To­kie, sa­ky­čiau, tik bui­ti­niai su­krė­ti­mai. O ti­kiu, kad ki­tais me­tais tiek Au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, tiek ir prie­žiū­ros įmo­nės įeis su nau­jais va­do­vais, nau­jo­mis struk­tū­ro­mis ir vi­siš­kai nau­ju po­žiū­riu. To­dėl ti­kiuo­si, kad tas ke­lių biu­dže­tas, ku­rį mes tu­rė­da­vo­me, bus iš­nau­do­tas žy­miai efek­ty­viau ir per ki­tus me­tus mes su­skai­čiuo­si­me, kiek re­a­liai Lie­tu­vai rei­kia pi­ni­gų, kad ke­liai bū­tų pri­žiū­rė­ti, bū­tent dėl vi­sų šių pa­kei­ti­mų tiek per kon­kur­sus, tiek va­do­vy­bės.

PIRMININKAS. Ačiū, mi­nist­re. Klau­sia R. Mar­ti­nė­lis. Ruo­šia­si A. Pa­lio­nis. Pra­šom, kole­ga.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš tu­riu klau­si­mą švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei, pa­na­šų į ko­le­gos G. Ste­po­na­vi­čiaus, dėl mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų. Čia ir vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad jie ma­žes­ni ne­gu 500 eu­rų. Ar tik­rai tai sta­tis­tiš­kai tie­sa?

Da­bar 2018 me­tų biu­dže­te švie­ti­mo sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mas di­dė­ja ma­žiau­siai, ly­gi­nant su ki­to­mis sri­ti­mis. Kaip jūs ma­no­te, ar eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas ga­li bū­ti kaip prie­žas­tis at­ly­ginimams kel­ti, ar ne­bus at­lei­džia­mi mo­ky­to­jai? Kaip gal­vo­ja­te spręs­ti šią so­cia­liai jaut­rią pro­ble­mą?

PIRMININKAS. Pra­šom, mi­nist­re.

J. PETRAUSKIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Jis la­bai svar­bus. Taip, pir­mą kar­tą bu­vo pa­teik­ta iš­sa­mes­nė mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mų ap­žval­ga. Vi­si duo­me­nys re­mia­si „Sod­ros“ ir ki­tų ofi­cia­lių šal­ti­nių duo­me­ni­mis. Ap­žval­ga yra vie­šai pa­skelb­ta Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pus­la­py­je, tik­rai mie­lai kvie­čiu su­si­pa­žin­ti.

Apie eta­ti­nį mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mą yra kal­ba­ma nuo 2004 me­tų. Ši Vy­riau­sy­bė star­ta­vo su šiuo dar­bu kaip vie­nu iš pir­mų­jų, ir tik­rai po la­bai su­dė­tin­gų dis­ku­si­jų kar­tu su so­cia­li­niais part­ne­riais vi­siš­kai esa­me fi­ni­šo tie­sio­jo­je. Yra pa­reng­tas mo­de­lis, ku­rį at­ne­ša­me į Sei­mą, į Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą ­apsvars­ty­ti. Vy­riau­sy­bė yra įsi­pa­rei­go­ju­si įves­ti eta­ti­nį mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mą nuo ki­tų me­tų rug­sė­jo 1 die­nos kar­tu su mo­kyk­los mo­de­lio kei­ti­mu. Taip, at­ly­gi­ni­mų kė­li­mas mo­ky­to­jų ir eta­ti­nis mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mo įve­di­mas sie­ja­si ir tai tu­ri už­tik­rin­ti, kad mo­ky­to­jų dar­bo są­ly­gos ge­rės. Vie­nas iš prin­ci­pų eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo yra tai, kad mo­ky­to­jams yra su­mo­ka­ma ne tik už pa­mo­kų ve­di­mą ir už pa­si­ren­gi­mą pa­mo­koms, bet ir už ki­tas veik­las, ku­rių ti­ki­si mo­kyk­la iš mo­ky­to­jo ir ku­rių la­bai rei­kia vi­suo­me­nei, – ir kon­sul­ta­ci­jos, ir ren­gi­niai, ir dar­bas su tė­vais, ir me­to­di­nės me­džia­gos ren­gi­mas. Eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas nu­ma­to ap­mo­kė­ti už šias veik­las.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia A. Pa­lio­nis. Ruo­šia­si V. Ker­na­gis. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bu­vo, aiš­ku, pa­reng­tas fi­nan­sų mi­nist­rui, bet ti­kiu, kad Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas ir­gi su­ge­bės at­sa­ky­ti. Iš es­mės pa­kei­tus sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to su­da­ry­mo me­to­di­ką ir na­tū­ra­liai di­dė­jant gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­rin­ki­mui 2018 me­tais sa­vi­val­dy­bėms sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms su­ma ir­gi di­dė­ja apie 17 %, tai su­da­ro 244 mln. eu­rų. Yra sma­gu ma­ty­ti, kad vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se, ir tik vie­na sa­vi­val­dy­bė iš­kren­ta iš kon­teks­to, ku­riai nė­ra pa­di­dė­ji­mo, tai yra Nau­jo­ji Ak­me­nė. Ti­kiu, tik­riau­siai dėl to, kad jie vi­sur bū­da­vo pir­mi ir da­ly­vau­da­vo pi­lo­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se, ku­rie bai­gė­si. Klau­si­mas, ar bū­tų ga­li­ma iš­lai­ky­ti, kad neiš­si­skir­tų iš vi­sų 60 sa­vi­val­dy­bių, kad jie bū­tų nors to pa­ties ly­gio, ku­ris yra, ir 2017 me­tais?

Ki­tas klau­si­mas, ar Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja pa­reng­ti ap­ra­šą, kur tuos pi­ni­gus sa­vi­val­dy­bės ga­lės nau­do­ti, nes mes ži­no­me, kad ir VIPʼo pro­gra­ma ma­žė­ja, gal jos ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie VIPʼo pro­gra­mos? Ar yra to­kių pla­nų?

PIRMININKAS. Pra­šom, prem­je­re.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). (…) yra, no­rint, kad iš tie­sų tie pi­ni­gai ne­bū­tų pra­val­go­mi, o in­ves­tuo­ti ir ge­rin­tų ra­jo­nuo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir pa­slau­gų ko­ky­bę. Į an­trą da­lį.

Į pir­mą da­lį. Taip, iš tie­sų yra ir bu­vo da­ro­mi įvai­rūs pi­lo­ti­niai pro­jek­tai, ir mes jau ra­do­me vie­ną iš klai­dų, kur pen­kios sa­vi­val­dy­bės, da­ly­va­vu­sios so­cia­li­nės pa­ra­mos skirs­ty­mo eks­pe­ri­men­te, ir­gi li­ko šiek tiek nu­skriaus­tos. Tai pa­si­žiū­rė­si­me, kaip tai yra su­si­ję su Ak­me­ne. Tik­rai ta me­to­di­ka, ku­ri da­bar pri­tai­ky­ta – pa­lik­ti tik vie­ną sa­vi­val­dy­bę… Pa­si­žiū­rė­si­me, kad ne­bū­tų čia ir­gi ko­kių nors… Na, gal­būt vie­no iš pi­lo­ti­nių pro­jek­tų da­ly­va­vi­mo pa­sek­mės.

PIRMININKAS. Ačiū, prem­je­re. Klau­sia V. Ker­na­gis. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė. Tie­sa, aš jos ne­ma­tau. Tuo­met R. Že­mai­tai­tis. Da­bar – V. Ker­na­gis. Pra­šom, ko­le­ga.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). La­ba die­na. Tu­riu klau­si­mą kul­tū­ros mi­nist­rei. Iš­gir­do­me jū­sų at­sa­ky­mus čia, sa­lė­je. Bent jau aš su­pra­tau, kad iš es­mės nau­jo­ji struk­tū­ra nė­ra pa­tvir­tin­ta, kad pa­rei­gy­bi­niai ry­šiai nė­ra nu­sta­ty­ti, kad at­sa­ko­my­bė struk­tū­ri­nių vie­ne­tų ir­gi nė­ra nu­sta­ty­ta, kad vi­sa tai bus ka­da nors, yra da­ro­ma, nors pre­zen­ta­ci­jo­je, ku­ri yra jū­sų mi­nis­te­ri­jos tin­kla­la­py­je, aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad ši­ta struk­tū­ra yra pa­tvir­tin­ta jū­sų pa­čios įsa­ky­mu. Bet čia yra ki­tas klau­si­mas. Aš no­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti.

Jūs to­je pa­čio­je pre­zen­ta­ci­jo­je mi­ni­te, kad at­li­ko­te funk­ci­jų, pa­da­li­nių, žmo­nių ir pro­ce­sų ana­li­zę. Ar ga­lė­tu­mė­te tiks­liai įvar­din­ti, ka­da jūs ją at­li­ko­te, kas ją at­li­ko, ir ar ga­lė­tu­mė­te ar­ti­miau­siu me­tu su­pa­žin­din­ti mus ar­ba bent jau Kul­tū­ros ko­mi­te­tą su ta ana­li­ze, ku­ri jau yra at­lik­ta? Ačiū.

PIRMININKAS. Pra­šom, mi­nist­re.

L. RUOKYTĖ-JONSSON. La­bai ačiū. Ačiū už klau­si­mą. Taip, dar kar­tą pa­tvir­ti­nu, kad nau­ja struk­tū­ra įsi­ga­lios nuo 2018 m. sau­sio 15 d.

Dėl funk­ci­jų ana­li­zės. Funk­ci­jų ana­li­zė bu­vo at­lik­ta dar lie­pos–­rug­pjū­čio mė­ne­siais, ta­čiau kon­sul­tuo­jan­tis su Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja bu­vo pa­teik­tos ki­tos for­mos ir mes ją tie­siog per­kė­lė­me į ki­tą for­mą. Su­trum­pin­tas funk­ci­jų ana­li­zės va­rian­tas yra pa­teik­tas mi­nis­te­ri­jo­je eg­zis­tuo­jan­čiai prof­są­jun­gi­nei or­ga­ni­za­ci­jai. Tie­siog ga­li­ma pri­sta­ty­ti ir ko­mi­te­te kar­tu su struk­tū­ri­nių pa­kei­ti­mų pri­sta­ty­mu. Ka­da nu­ma­ty­si­te po­sė­dy­je, ta­da pri­sta­ty­si­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Že­mai­tai­tis. Ruo­šia­si V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Pra­šom.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų klau­si­mas bu­vo ap­lin­kos mi­nist­rui, tei­sin­gu­mo nė­ra, tai gal ta­da prem­je­rui, nors, aiš­ku, čia yra ne jo funk­ci­ja, bet ne­py­ki­te, prem­je­re.

Dar re­pli­ka že­mės ūkio mi­nist­rui Bro­niui, ką Vy­tas klau­sė. Iš tik­rų­jų sa­ko­te – Sei­mo tei­sė. Ant­ra­die­nį di­džiau­sias ab­sur­das, koks ga­lė­jo bū­ti, kai Sei­mas su­da­rė Ne­ko­ky­biš­kų mais­to pro­duk­tų ty­ri­mo ko­mi­si­ją. Tai čia gė­da ir Sei­mui, ir po­li­ti­kai, ir vi­sai Vy­riau­sy­bei, tar­si su šla­piu sku­du­ru už­mo­ja­vo per ge­rą vie­tą. Čia yra tik Vy­riau­sy­bės rei­ka­las ir tik Vy­riau­sy­bė tu­ri tir­ti.

Bet aš tu­riu dėl ap­lin­kos mi­nist­ro, gal to­dėl ir ne­at­ėjo. Prem­je­re, pa­si­trau­kė vi­ce­mi­nist­ras M. Gu­das, ku­ris iš tik­rų­jų vyk­dė mi­nist­ro nu­ro­dy­mą bu­vu­siai mi­nist­ro dar­bo­vie­tei skir­ti be­veik 4 mln. eu­rų. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je ir iš jo ap­lin­kos žmo­nių iš tik­rų­jų tas ne­pa­si­ten­ki­ni­mas, sa­ko, gul­džiau už mi­nist­rą gal­vą, vyk­džiau mi­nist­ro nu­ro­dy­mą, o da­bar esu pri­vers­tas at­si­sta­ty­din­ti. Ar jūs ne­ma­no­te, kad tu­rė­tų bū­ti su­šauk­ta nau­ja ko­mi­si­ja, šiai įstai­gai ne­tu­rė­tų būti ski­ria­mi pi­ni­gai ir tie 4 mln., ku­rie ga­li­mai bu­vo ne­tei­sė­tai skir­ti mi­nist­ro ku­ruo­ja­mai bu­vu­siai įmo­nei, skir­ti ki­toms? Nes tas toks ga­li­mas, aš ne­no­rė­čiau ti­kė­ti, gal ten ko­rup­ci­jos ir ne­bu­vo, bet tas me­na­mas įta­ria­mas ko­rup­ci­nis reiš­ki­nys… vis­kas, va, ga­vai įmo­nę, to­kią kaip ir baus­mę, ėjai per mi­nist­rą, pa­ki­šai vi­ce­mi­nist­rą, tai ir ne­gau­si šiais me­tais, tar­ki­me, 2018 me­tais, tų pi­ni­gų.

PIRMININKAS. Klaus­ti – vie­na mi­nu­tė.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). O ta­da bū­tų tvar­ka ir ki­ti mi­nist­rai bi­jo­tų sa­vo vi­ce­mi­nist­rus pakiš­ti.

PIRMININKAS. Re­mi­gi­jau! Klaus­ti – vie­na mi­nu­tė. Pra­šau.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš tik­rai pa­lai­kau, kad tu­ri bū­ti ir tvar­ka, ir tei­sin­gu­mas kiek­vie­no­je mi­nis­te­ri­jo­je ir vals­ty­bė­je. Jūs, ko­le­ga Re­mi­gi­jau, pa­si­sa­ky­me, klau­si­me ke­lis kar­tus pa­brė­žė­te, kad mi­nist­ro nu­ro­dy­mu, mi­nist­ro už­sa­ky­mu bu­vo skir­ti. Tik­rai kol kas yra tik prie­lai­dos, nie­kuo ne­pa­grįs­tos, kad taip ga­li da­ry­ti. Aš ma­nau, kad mi­nist­ras, kiek ma­ne in­for­ma­vo, da­rė vis­ką: krei­pė­si į anks­tes­nės su­dė­ties Vy­riau­si­ą­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją, pats įvar­di­no ga­li­mas ri­zi­kas, pats ga­vo re­ko­men­da­ci­jas, pats nu­si­ša­li­no, pats ne­pri­ėmė jo­kių spren­di­mų ir da­bar ga­liau­siai pats krei­pė­si į VTEK’ą, kad bū­tų iš­tir­ta ir iš­aiš­kin­ta, ar bu­vo ga­li­mi pa­žei­di­mai, ar ne.

Nors ta prak­ti­ka, ku­ri da­bar nau­ja dė­lio­ja­si, kad vei­ki­mas ga­li­mo in­te­re­so kon­flik­to zo­no­je pa­lie­čia fak­tiš­kai vi­sus, ir ta­da nė vie­nas nei iš da­bar dir­ban­čių, nei at­ei­ty­je dirb­sian­čių ne­ga­lės nie­ko da­ry­ti, nes iki tap­da­mi ar Sei­mo na­riu, ar Vy­riau­sy­bės na­riu vei­kė ko­kio­je nors pro­fe­si­nė­je veik­lo­je, jei­gu to­kią prak­ti­ką mes tai­ky­si­me at­ei­ty­je, tai tik­rai yra di­džiu­lė grės­mė. Ga­liau­siai pats VTEK’as tu­ri pa­sa­ky­ti tam tik­ras ri­bas, ku­rios yra. Jei­gu dėl šio klau­si­mo ky­la bent ko­kių abe­jo­nių, kad ga­lė­jo bū­ti pa­skir­ta ne­tei­sė­tai, be abe­jo, tas spren­di­mas tu­rė­tų bū­ti pa­keis­tas.

Dėl vi­ce­mi­nist­ro pa­si­trau­ki­mo. Tik­rai ne­sie­čiau to su šiuo klau­si­mu, nes spren­di­mas bu­vo bran­di­na­mas ne vie­ną die­ną ir mi­nist­ras taip pat bu­vo in­for­ma­vęs, kad no­ri da­ry­ti po­ky­čius sa­vo ko­man­do­je, ne­įvar­din­da­mas kon­kre­čių žmo­nių. Tai tik­rai ne­su­sie­čiau su šiuo kon­kre­čiu spren­di­mu ir ne­ma­nau, kad mi­nist­ras pa­ki­šo… Dar šian­dien ma­nau, kad vis dėl­to ap­lin­kos mi­nist­ras da­rė vis­ką, kad ne­bū­tų jo­kio in­te­re­sų kon­flik­to.

PIRMININKAS. Ačiū, prem­je­re. Klau­sia V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas. Pra­šom, Vik­to­ri­ja.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bu­vo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui, ta­čiau ka­dan­gi jo nė­ra, pe­rad­re­suo­siu jį prem­je­rui.

Jau ku­rį lai­ką įvai­rios Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jos ir Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos eks­per­tai skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais dėl ser­ga­mu­mo tu­ber­ku­lio­ze Lie­tu­vo­je. Me­di­kų tei­gi­mu, vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl ser­ga­mu­mas ši­ta pa­vo­jin­ga li­ga mū­sų ša­ly­je yra net pen­kis kar­tus di­des­nis nei Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis, yra ta, kad sis­te­ma ne­už­tik­ri­na, kad su­au­gu­sie­ji li­go­niai iš­bū­tų vi­są gy­dy­mo kur­są, ku­ris kar­tais tę­sia­si net ke­le­rius me­tus. Tuo pat me­tu vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mas apie ši­tą li­gą yra ne­pa­kan­ka­mas. Ne­se­niai vy­ku­sios ap­klau­sos duo­me­ni­mis, net 88 % tė­vų ne­ži­no ty­ri­mo pa­va­di­ni­mo, da­lis tė­vų ma­no, kad vai­kai šia li­ga net ne­ser­ga. 2016 me­tais bu­vo pa­tik­rin­ta 42 tūkst. vai­kų ir 10 % iš jų bu­vo tei­gia­mas at­sa­ky­mas.

Su­pran­ta­ma, kad ši si­tu­a­ci­ja su­si­da­rė ne per vie­ne­rius me­tus, ta­čiau at­ro­do, kad tai tu­rė­tų bū­ti tiek Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, tiek gal­būt ir Vy­riau­sy­bės vie­nas iš pri­ori­te­tų, nes mes skam­ba­me Eu­ro­pos Są­jun­go­je kaip tu­ber­ku­lio­zės ži­di­nys. Ar jūs svars­tė­te šį klau­si­mą, ar ke­ti­na­te im­tis ko­kių nors kom­plek­si­nių prie­mo­nių ko­vo­jant su šia tik­rai pa­vo­jin­ga li­ga?

PIRMININKAS. Vik­to­ri­jai tik iš­im­ties tvar­ka bu­vo ga­li­ma il­giau klaus­ti. Prem­je­re, pra­šau.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ir ne­at­sa­ky­ti ne­ga­liu.

PIRMININKAS. Ne­ga­li­te.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). De­ta­liai jums ne­ga­lė­siu at­sa­ky­ti, bet vi­siš­kai pri­ta­riu tam, ką pa­sa­kė­te. Vie­nas iš bū­dų spręs­ti ši­tą pro­ble­mą yra tin­ka­ma pro­fi­lak­ti­ka ir pre­ven­ci­ja, taip pat ir pa­tik­ri­ni­mai, ir gal­būt tam tik­ros ri­zi­kos gru­pės įvar­di­ji­mas, nes ne pa­slap­tis, kad ši­ta li­ga yra ga­na, kaip jūs mi­nė­jo­te, pa­pli­tu­si. Tai su­si­ję su tam tik­rais gy­ve­ni­mo ko­ky­bės rei­ka­lais ir dau­ge­lis tų žmo­nių tie­siog pa­tys ne­įta­ria, ne­ži­no, ne­ga­li iden­ti­fi­kuo­ti, ne­ga­li ap­lin­ki­niai iden­ti­fi­kuo­ti. Kal­bant ap­skri­tai apie sis­te­mą, aš ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kas yra nau­din­giau ir tik­rai ra­cio­na­liau vals­ty­bei – in­ves­tuo­ti į pro­fi­lak­ti­ką, švie­ti­mą ir pre­ven­ci­ją ne­gu į pa­sek­mių ša­li­ni­mą. Taip, tai yra vie­nas iš pri­ori­te­tų, bet ne­sa­ky­siu, kad tai yra ši­ta li­ga. Tik­rai ne­ga­liu at­sa­ky­ti, mi­nist­ras gal ga­lės at­sa­ky­ti de­ta­liau ki­tą kar­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Ruo­šia­si A. Vin­kus. Pra­šau, ko­le­ga.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Vi­sų pir­ma aš no­riu pa­dė­ko­ti jū­sų Vy­riau­sy­bei už ne­įti­kė­ti­nai ne­vil­ki­na­mus dar­bus, o tai yra aki­vaiz­du, ir lin­kė­ji­mai prem­je­rui iš Len­ki­jos Sei­nų ir Puns­ko gy­ven­to­jų. Kul­tū­ros ko­mi­te­tas ap­si­lan­kė, pa­da­rė iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį, san­ty­kiai aki­vaiz­džiai šil­tes­ni. Žo­džiu, mes vi­si kar­tu džiau­gia­mės.

Ka­dan­gi nė­ra ke­lių mi­nist­rų, tai gal toks re­to­ri­nis klau­si­mas, dau­giau pa­sta­ba. Man te­ko ap­si­lan­ky­ti Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se, su­si­tik­ti su ad­mi­nist­ra­ci­ja, su dar­buo­to­jais. Pra­ėju­sį ant­ra­die­nį Sei­mas jau pri­ėmė spren­di­mą dėl sta­tu­ti­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mo, vis­kas ge­rai. Ta­čiau yra slau­gy­to­jų, ku­rios dir­ba dvi­gu­bai pa­vo­jin­ges­nį dar­bą su re­ci­dy­vis­tais ne­gu pa­pras­to­se li­go­ni­nė­se, tos slau­gy­to­jos gau­na apie 300–400 eu­rų ir dir­ba že­mi­nan­tį dar­bą, nes ka­li­niai ne­si­skai­to su jo­mis. Aš to­kį pa­ste­bė­ji­mą pra­ne­šu jums, kad per­spek­ty­vo­je bū­tų ga­li­ma at­kreip­ti į tai dė­me­sį dėl at­ly­gi­ni­mo.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Tik­rai ži­no­ma si­tu­a­ci­ja vi­sos Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to sis­te­mos ir kon­kre­čiai Aly­taus pa­tai­sos na­mų. Ir tei­sin­gu­mo mi­nist­rė, ir vi­ce­mi­nist­ras… Yra la­bai aiš­kus, kon­kre­tus veiks­mų pla­nas iš es­mės per­tvar­kant baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mą, da­rant struk­tū­ri­nes per­tvar­kas. Tai yra pra­dė­ta vyk­dy­ti.

Dėl at­ly­gi­ni­mo slau­gy­to­jams tik­rai ne­pa­sa­ky­siu, nes ne­su tiek įsi­gi­li­nęs, per ko­kią sis­te­mą tai yra fi­nan­suo­ja­ma. Čia rei­kė­tų iš tik­rų­jų pa­klaus­ti tei­sin­gu­mo mi­nist­rės. Bet yra pra­dė­ti žings­niai. Jūs ži­no­te, dėl Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se įvyk­dy­tų gal­būt ne­skaid­rių pa­žei­di­mų yra kreip­ta­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas. To­kių pro­ble­mų mes ma­to­me vi­so­je šio­je sis­te­mo­je.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­le­ga A. Vin­kus. Ruo­šia­si V. Juo­za­pai­tis.

A. VINKUS (LSDPF). No­rė­jau kreip­tis į ko­le­gą ger­bia­mą svei­ka­tos mi­nist­rą, bet ta­da į ger­bia­mą švie­ti­mo mi­nist­rę. Va­kar, va­do­vau­jant pro­fe­so­riui A. Kir­ku­čiui, bu­vo la­bai ge­ras Svei­ka­tos pa­ko­mi­te­čio po­sė­dis, kai mus pa­ger­bė ir bu­vo gy­ny­bos mi­nist­ras, kiek aš ži­nau, is­to­ri­jo­je tur­būt pir­mą kar­tą. Ta­da bu­vo ir jo me­di­ci­ni­nė tar­ny­ba, pats gy­ny­bos mi­nist­ras ir bu­vo ap­ta­ria­ma šauk­ti­nių jau­nuo­lių, at­ei­nan­čių į ka­riuo­me­nę, svei­ka­ta. Mes iš tie­sų pa­ma­tė­me, kad ta svei­ka­ta ap­verk­ti­na. Pa­im­ki­me ju­dė­ji­mo apa­ra­to sis­te­mos su­sir­gi­mus, gast­ro­en­te­ro­lo­gi­ją, psi­cho­e­mo­ci­nę bū­se­ną, re­gė­ji­mą, stu­bu­ro pa­to­lo­gi­ją ir pa­na­šiai. Pro­ble­mų yra la­bai daug. Kai pra­dė­jo­me ana­li­zuo­ti, aiš­ku, tai la­bai di­de­lė sa­vi­val­dy­bių pro­ble­ma, pra­de­dant pa­čių gy­ven­to­jų šei­mo­mis, to­liau – ži­ny­bos. Ger­bia­ma mi­nist­re, ar jums ne­at­ro­do, kad šauk­ti­nių, bai­gu­sių jū­sų va­do­vau­ja­mas mo­kyk­las, svei­ka­ta šlu­buo­ja? Ar yra koks ko­or­di­nuo­tas Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos, Švie­ti­mo ir Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jų veiks­mų pla­nas?

J. PETRAUSKIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Vai­kų svei­ka­ta, ben­drai Lie­tu­vo­je mo­ki­nių svei­ka­ta tik­rai ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą. Esa­me ap­ta­rę ne vie­ną prie­mo­nę kar­tu su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja dėl svei­kos gy­ven­se­nos pa­grin­dų stip­ri­ni­mo mo­kyk­lo­se. Esa­me net ap­ta­rę ke­lis pi­lo­ti­nius pro­jek­tus dėl ju­du­mo stip­ri­ni­mo mo­kyk­lo­se. Šiuo me­tu kaip tik pra­si­de­da ug­dy­mo tu­ri­nio per­žiū­ra, tai ap­ima vi­sas jū­sų mi­nė­tas ga­li­my­bes. Per­žiū­ri­mos ir kū­no kul­tū­ros ug­dy­mo pro­gra­mos, ku­rios pas­ku­ti­nį kar­tą bu­vo at­nau­jin­tos 1997 me­tais. Tų po­ky­čių tik­rai la­bai rei­kia. Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je ug­dy­mo tu­ri­nio per­tvar­ka yra nu­ma­ty­ta iki 2018 me­tų pa­bai­gos. Be jo­kios abe­jo­nės, ben­dra­dar­biau­ja­me ir su ki­to­mis mi­nis­te­ri­jo­mis.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis. Ruo­šia­si G. Vai­če­kaus­kas. Pra­šau, pro­fe­so­riau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma kul­tū­ros mi­nist­re, jūs šian­dien vie­šai pri­pa­ži­no­te, kad jūs ne­si­ta­rė­te su nie­kuo ir vie­nas­me­niš­kai pa­sky­rė­te žmo­gų, ku­rio ne­pa­žįs­ta­te, ir įver­ti­no­te jo kom­pe­ten­ci­jas. Jūs sa­kė­te, kad yra du kri­te­ri­jai, pa­gal ku­riuos jis ti­ko sa­vo pa­rei­goms, bet jūs pa­mir­šo­te pa­mi­nė­ti, kad ten yra try­li­ka spe­cia­lių rei­ka­la­vi­mų, ku­riuos tu­ri ati­tik­ti to­kie pre­ten­den­tai, ne­pai­sant to, kad jie ski­ria­mi lai­ki­nai. Ar jūs taip pat juos pa­tik­ri­no­te vie­nas­me­niš­kai, tuos try­li­ka ki­tų li­ku­sių, ar bu­vo ko­kie nors žmo­nės, nes aš ne­tu­riu to­kio ofi­cia­laus at­sa­ky­mo?

Ki­tas klau­si­mas. Jūs pa­sky­rė­te S. Žu­tau­tą lai­ki­nuo­ju (sa­ko­te, jis pa­skir­tas ne lai­ki­nuo­ju, bet ne­svar­bu) su­si­da­rius ne­nu­ma­ty­toms ap­lin­ky­bėms to­dėl, kad te­at­re ne­bu­vo pa­ti­ki­mų žmo­nių, kam pa­ves­ti ei­ti pa­rei­gas. Šian­dien S. Žu­tau­tas, jū­sų pa­skir­ta­sis ir jū­sų pro­te­guo­ja­mas as­muo, plau­kio­ja ra­miai Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne jach­ta „Am­ber­sa­le“ jau tre­čią sa­vai­tę ir da­bar ei­na pa­rei­gas tas pats jū­sų žmo­gus, ku­riuo jūs ne­pa­si­ti­kė­jo­te, bu­vęs „Sno­ro“ vi­ce­pre­zi­den­tas N. Stan­ci­kas. Ten taip pat vyks­ta įvai­rūs to­kie keis­ti da­ly­kai. Ar jis įga­vo jau jū­sų pa­si­ti­kė­ji­mą, ar jie­du su po­nu S. Žu­tau­tu su­ta­rė, kad vie­nas ki­tą ga­li pa­pil­dy­ti? Ačiū jums.

PIRMININKAS. Pra­šau, mi­nist­re.

L. RUOKYTĖ-JONSSON. Ačiū už klau­si­mą. Ne­ga­liu ver­tin­ti, nes fak­tų nė­ra. Gal jūs ta­da pa­tei­ki­te sa­vo įta­ri­mus, pa­rem­ki­te fak­tais ir mes ta­da pa­si­žiū­rė­si­me, ar yra ten ko­kių nors ne­tei­sė­tų veiks­mų ar­ba ke­lian­čių abe­jo­nių dėl veik­los skaid­ru­mo, ar ne.

Kaip jau ir mi­nė­jau, re­mian­tis Dar­bo ko­dek­so 101 straips­nio 3 da­li­mi ir kon­kur­sų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka, tai yra mi­nist­ro dis­kre­ci­ja, kaip pa­ski­ria, nes iš vi­so nė­ra jo­kių reg­la­men­ta­vi­mų. Tai yra lai­ki­nai pa­skir­tas di­rek­to­rius. Dar kar­tą pa­kar­to­ju, tai yra lai­ki­nai pa­skir­tas di­rek­to­rius su­val­dy­ti si­tu­a­ci­jai. Tai reiš­kia, kad pri­va­lo pa­skir­tas lai­ki­na­sis di­rek­to­rius vyk­dy­ti sa­vo pa­rei­gas. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia G. Vai­če­kaus­kas. Ruo­šia­si J. Ja­ru­tis. Ger­bia­mas pro­fe­so­riau, aš ne­ga­liu su­teik­ti jums vien tik dis­ku­tuo­ti. Vy­riau­sy­bė tu­ri at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus. At­si­pra­šau, bet dar tu­ri­me baig­ti. Pra­šau.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū už su­teik­tą žo­dį. Ka­dan­gi nė­ra vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro, tai klau­si­mas bus prem­je­rui jam ne­sve­ti­ma te­ma. Ger­bia­mas prem­je­re, ar­tė­jant biu­dže­to svars­ty­mui, klau­si­mas bū­tų toks: kiek su­ren­ka­ma pi­ni­gų už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Aš ma­nau, kad fi­nan­sų mi­nist­ras ar­ba Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tu­rė­tų pa­tiks­lin­ti, nes tik­rai ne­ži­nau, kiek su­ren­ka­ma pi­ni­gų už šiuo at­ve­ju Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus. Tie­siog ne­ži­nau.

PIRMININKAS. Ačiū, prem­je­re. Pa­si­tiks­lin­si­me. J. Ja­ru­tis. Ruo­šia­si J. Raz­ma. Pra­šau. Ar yra J. Ja­ru­tis? Nė­ra. Ta­da J. Raz­ma. Pas­ku­ti­nis bus D. Ke­pe­nis. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, ko­men­tuo­jant nau­ją­jį biu­dže­to pro­jek­tą, frag­men­tiš­kai šis tas yra pa­sa­ky­ta. Aš no­rė­čiau pa­si­tei­rau­ti, ar yra nu­ma­to­ma kiek nors lė­šų ko­kiems nors vi­suo­ti­niams biu­dže­ti­nio sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti, nes kaip ži­no­me, Sei­me yra jau pa­teik­tos ini­cia­ty­vos di­din­ti pa­grin­di­nio at­ly­gi­ni­mo ba­zi­nį dy­dį? Aš ry­toj ža­du re­gist­ruo­ti ki­tą prin­ci­pą, siū­ly­da­mas ba­zi­nį dy­dį pa­lik­ti tą pa­tį, bet di­din­ti at­ly­gi­ni­mus tiems, ku­rie gau­na ma­žiau­sius at­ly­gi­ni­mus, t. y. di­din­ti ko­e­fi­cien­tus ma­žiau­sius at­ly­gi­ni­mus gau­nan­tiems tar­nau­to­jams. Jei­gu vis dėl­to kiek nors lė­šų yra pla­nuo­ja­ma biu­dže­ti­nio sek­to­riaus mo­kos fon­dui pa­pil­do­mai fi­nan­suo­ti, kaip jums at­ro­dy­tų, ku­ris prin­ci­pas bū­tų tin­ka­mes­nis šian­dien? Ne­se­niai gir­dė­jo­me Lie­tu­vos ban­ko iš­va­das apie di­de­lį at­ly­gi­ni­mų di­fe­ren­ci­ja­vi­mą. Ar di­di­na­me at­ly­gi­ni­mus vi­siems, įskai­tant ir tei­sė­jus, ir mi­nist­rus, ar tik­tai tiems že­miau­siems – spe­cia­lis­tams, mo­ky­to­jams ir pa­na­šiai?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ma­tyt, čia bū­tų ke­le­tas at­sa­ky­mų. Pir­miau­sia tik­rai yra nu­ma­ty­tos lė­šos Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti, t. y. at­ly­gi­ni­mams pa­kel­ti. Yra pri­im­tas spren­di­mas dėl ba­zi­nio dy­džio pa­kė­li­mo vi­sam vie­ša­jam sek­to­riui, vals­ty­bės tar­ny­bai. Tuos skai­čius jūs pa­ma­ty­si­te. Jie nė­ra di­de­li, bet jie yra.

Kal­bant apie tai, kaip tai pa­da­ry­ti. Šian­dien ga­lio­jan­tis Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas yra dau­giau ar ma­žiau su­ba­lan­suo­tas ir su­sie­tas su tam tik­ra at­sa­ko­my­be vyk­dant pa­rei­gas. Jei­gu mes pra­dė­si­me veiks­mą, kad ver­tin­tu­me ir kel­tu­me at­ly­gi­ni­mus spe­cia­lis­tams, vy­res­nie­siems spe­cia­lis­tams, tai tu­rė­si­me to­kią si­tu­a­ci­ją, ko­kią ir šian­dien mes tu­ri­me – kai ku­rių mi­nis­te­ri­jų, de­par­ta­men­tų di­rek­to­riai ne dėl to, kad jų la­bai aukš­ti at­ly­gi­ni­mai, bet jie yra su vals­ty­bės tar­ny­bos sta­žu, kva­li­fi­ka­ci­nė­mis ka­te­go­ri­jo­mis, už­dir­ba dau­giau ne­gu, pa­vyz­džiui, mi­nist­rai. Ma­nau, kad su­ba­lan­suo­ta at­ly­gi­ni­mų hie­rar­chi­ja tu­rė­tų lik­ti. Ar tas ša­ku­tes dar rei­kia glau­din­ti, kad ne­bū­tų to­kios dis­pro­por­ci­jos, ji nė­ra tik­rai šian­dien di­de­lė, tai nė­ra vals­ty­bės įmo­nės, kur ten at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mas yra di­džiu­lis, kar­tais ke­lio­li­ka kar­tų, ke­le­tą kar­tų ski­ria­si. Čia yra mū­sų ap­si­spren­di­mo rei­ka­las. Tie­siog rei­kia ver­tin­ti. Mes tik­rai ne­ga­li­me šian­dien pa­sa­ky­ti tiems dar­buo­to­jams, tar­nau­to­jams, ku­rių yra at­sa­ko­my­bės ri­bos vi­siš­kai ki­to­kios, kad tu per daug gau­ni. Vie­šo­jo sek­to­riaus tik­rai nė­ra ste­buk­lin­gi at­ly­gi­ni­mai. Bent jau su Biu­dže­to įsta­ty­mo pa­ke­tu at­ei­na ba­zi­nio dy­džio kė­li­mas. O jei­gu ap­si­sprę­si­me, kad ne vi­siems rei­kia, ta­da lie­ka tik­tai ko­e­fi­cien­tų ko­re­ga­vi­mas.

PIRMININKAS. Ačiū, prem­je­re. Aš dar no­rė­čiau, kad Vy­riau­sy­bė šiek tiek pa­lauk­tų. Aš tu­riu ke­le­tą in­for­ma­ci­jų. Pir­miau­sia kvie­čiu Sei­mo na­rius… Jūs tur­būt ži­no­te, kad šian­dien pas­ku­ti­nę die­ną dir­ba M. Sin­ke­vi­čius. Aš siū­ly­čiau pa­dė­ko­ti jam ir pa­plo­ti. (Plo­ji­mai) Ačiū, Min­dau­gai. Lin­ki­me tau to­les­nės kar­je­ros.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­ga­liau po vi­so­kių nuo­ty­kių, kaip su­pran­tu, at­vy­ko Sei­mo Pir­mi­nin­kas su de­le­ga­ci­ja ir at­ve­žė to­kią ypa­tin­gą do­va­ną. Pir­mi­nin­ke, aš net ne­drįs­tu jos pa­kel­ti, tai yra Bel­gi­jos At­sto­vų Rū­mų pre­zi­den­to Z. Bra­kės do­va­na, taip su­pran­tu. Tei­sin­gai? Gal mes taip at­sar­giai ir baig­si­me ši­tą po­sė­dį? (Bal­sai sa­lė­je, gon­gas)

Ne­su­du­žo, kriš­to­las. Ačiū, ko­le­gos. Po­sė­dį tę­si­me 15 va­lan­dą.* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.