LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Užsienio reikalų komitetas

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

ĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1012 5, 7, 10, 43, 69, 71, 72 IR 79 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIVP-2086(3)

 

2022 m. gruodžio 20 d.  Nr. 105-P-145

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis, Užsienio reikalų komiteto nariai Audronius Ažubalis, Arminas Lydeka, Marius Matijošaitis, Giedrius Surplys, Antanas Vinkus.

Užsienio reikalų komiteto biuras: biuro vedėjas Evaldas Zelenka, patarėjos Eglė Mažėlė ir Laura Plyniuvienė, padėjėja Silvija Vaičiulytė.

Kviestieji asmenys: vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė, Ministrės Pirmininkės patarėjas Vitas Vasiliauskas, Užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) kanclerė Inga Černiuk, URM Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento direktorius Artūras Žurauskas, URM Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriaus vedėja Inga Galdikaitė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2022-11-15

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.   Projektas teikiamas kartu su Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIVP-2066(3) ir jo lydimaisiais įstatymų projektais, tarp jų Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo projektu Nr. XIVP-2098(3), kuriais siūloma pertvarkyti valstybės politikų, valstybės pareigūnų, teisėjų, valstybės tarnautojų ir kitų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ar kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų atlyginimą gaunančių asmenų darbo apmokėjimo sistemą, tačiau vertinamu projektu nėra teikiami atitinkami diplomatų darbo užmokesčio teisinio reguliavimo pakeitimai. Nors pagal Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymo projektą diplomatų, kaip statutinių valstybės tarnautojų, pareiginėms algoms apskaičiuoti nuo 2024 m. sausio 1 d. turėtų būti taikomas šiame projekte nurodytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (1579,4 euro), vertinamame projekte nenumatyta nuo šios datos atitinkamai sumažinti diplomatų pareiginių algų koeficientų, taigi būtų nustatytas neišbaigtas, nenuoseklus ir neaiškus nuo 2024 m. sausio 1 d. taikytinas diplomatų darbo užmokesčio teisinis reguliavimas. Kaip matyti iš projekto aiškinamojo rašto, atitinkami teisinio reguliavimo pakeitimai nėra parengti. Be to, projektu nesiūloma atsisakyti galiojančio teisinio reguliavimo, pagal kurį diplomatams yra mokamas priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą (taip pat už šį stažą suteikiamos kasmetinės papildomos atostogos), nors minėtame Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekte numatyta analogišką valstybės tarnautojams taikomą teisinį reguliavimą panaikinti. Taigi diplomatų darbo užmokesčio teisinis reguliavimas būtų nesuderintas su bendra valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistema.

Manytina, kad atsižvelgiant į valstybės tarnybos sistemos vientisumą (Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje aiškinamą kaip vieną iš valstybės tarnybos konstitucinės sampratos elementų, kartu ir reikalavimų, kurių privalu paisyti organizuojant valstybės tarnybą ir reguliuojant valstybės tarnybos santykius), valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos pertvarka turėtų būti atliekama sistemiškai, neišskiriant tam tikrų valstybės institucijų ar valstybės tarnautojų grupių. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, diferencijuotas valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo santykių teisinis reguliavimas iš principo nėra negalimas, tačiau būtina paisyti konstitucinių asmenų lygiateisiškumo, teisingumo, proporcingumo principų (2007 m. kovo 20 d. nutarimas); pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį valstybės tarnyba tam tikrose valstybės (savivaldybių) institucijose (kuri nors valstybės tarnybos sistemos grandis) būtų eliminuota iš bendros valstybės tarnybos sistemos arba kuris įtvirtintų privilegijuotą tam tikrų institucijų valstybės tarnautojų padėtį kitų analogiškų institucijų valstybės tarnautojų atžvilgiu arba, priešingai, jų diskriminavimą (2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Mūsų nuomone, diplomatų, kaip statutinių valstybės tarnautojų, teisinis statusas, kurį lemia jų atliekamos funkcijos, nėra toks išskirtinis, palyginti su kitais valstybės tarnautojais ir valstybės pareigūnais, kad juo būtų galima pagrįsti visiškai skirtingos diplomatams taikomos darbo apmokėjimo sistemos nustatymą.

 

Nepritarti

Atkreiptinas dėmesys, kad diplomatinės tarnybos stažas liudija apie diplomato lojalumą tarnybai bei valstybei ir užtikrina institucinę atmintį, be kurios negalėtų būti sėkmingai plėtojami valstybės tarptautiniai santykiai.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2022-11-15

 

 

 

2.   Projekto 4 straipsnio 2 dalyje dėstomoje Diplomatinės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 7 dalyje tikslintina nuoroda į Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas: atsižvelgiant į siūlomo nustatyti teisinio reguliavimo turinį (iš Užsienio reikalų ministerijos kanclerio ar užsienio reikalų viceministro, kaip politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, pareigų atleisto diplomato perkėlimas arba paskyrimas į kitas pareigas), taip pat į minėto kartu teikiamo Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto nuostatas, matyti, kad nuoroda turėtų būti daroma į Valstybės tarnybos įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktus, kuriuose numatomi politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų pagrindai (atleidus valstybės tarnautoją projekte nurodytame 7 punkte numatytu pagrindu – kai valstybės tarnautojui sukanka 65 metai arba baigiasi valstybės tarnybos pratęsimo terminas, – jis nebegalėtų būti perkeltas arba paskirtas į kitas pareigas).

 

 

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2022-11-15

 

 

 

3.   Atsižvelgiant į tai, kad pagal kartu teikiamo Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2066(3) 1 straipsnyje nauja redakcija dėstomo Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalį į tarnybos stažą Lietuvos valstybei įskaičiuojami laikotarpiai, einant pareigas, nurodytas, be kita ko, šio įstatymo 1 straipsnio 4 dalies 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 punktuose, atitinkamai patikslintina projekto 9 straipsniu keičiamo Diplomatinės tarnybos įstatymo 79 straipsnio 1 dalyje pateikta nuoroda.

 

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: nebuvo.

6. Komiteto sprendimas:

1) pritarti ir siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas patikslintam įstatymo projektui ir Užsienio reikalų komiteto išvadai;

2) pritarti ir siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti, kad būtų išsaugotas Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme įtvirtintas darbo užmokesčio priedas diplomatams – diplomatinės tarnybos stažas, kuris liudija apie diplomato lojalumą tarnybai bei valstybei ir užtikrina institucinę atmintį, be kurios negalėtų būti sėkmingai plėtojami valstybės tarptautiniai santykiai.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: A. Ažubalis, G. Surplys.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nėra.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Žygimantas Pavilionis

 

 

Užsienio reikalų komiteto biuro patarėja Laura Plyniuvienė