LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

                                                                                                                                                                       

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 362 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIVP-2380

 

2023-03-15   Nr. 102-P-9

Vilnius

 

           

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, nariai: Aušrinė Armonaitė, Irena Haase,  Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Teisingumo ministerijos atstovai: Bausmių vykdymo politikos grupės vadovas Marius Rakštelis, Bausmių vykdymo politikos grupės patarėjas Rimvydas Laukis.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-01-16

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.         Vertinant tai, kad Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 76 straipsnio 1 dalyje numatytos prevencijos priemonės, taikomos nuteistiesiems, siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ir apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves iš esmės apriboja nuteistųjų teises, svarstytina, ar nereikėtų patikslinti projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 362 straipsnio 4 dalies, nustatant, kad šioje dalyje nurodytiems klausimams spręsti gali, o kai teikimas ar prašymas paduotas remiantis nuteistojo padėtį bloginančiais pagrindais, – privalo būti rengiamas teismo posėdis.

Nepritarti

BPK 362 straipsnio 4 dalyje dėl  teismo posėdžio rengimo ne imperatyvi norma, o  palikta galimybė rengti teismo posėdžius,  nes šios dalies normomis sprendžiamas klausimas dėl prevencinių priemonių taikymo,  siekiant užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ir apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves laisvės atėmimo vietų įstaigose. Tais atvejais turi būti operatyviai svarstomi klausimai ir sprendimai priimami greitai, o priėmus teismo nutartį, jeigu nuteistajam kyla  klausimų dėl jo teisių apsaugos ar  galimo pažeidimo, BPK yra nustatyta galimybė tokius teismo sprendimus apskųsti. Pažymėtina, kad dėl neprivalomų teismo posėdžių rengimo  tokia BPK 362 straipsnio 4 d.  norma galioja nuo šio Kodekso  įsigaliojimo (2003 m. gegužės 1 d.). Kitose BPK 362 straipsnio dalyse, kuriose sprendžiami kiti su nuosprendžio vykdymu susiję klausimai, o ne nusikalstamų veikų prevencijos klausimai,  numatyta TD pastaboje minima išimtis kai teikimas ar prašymas paduotas remiantis  nuteistojo padėtį bloginančiais pagrindais  –  privalo būti rengiamas teismo posėdis, kuri, beje, taip pat galioja nuo Kodekso įsigaliojimo.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-01-16

 

 

 

2.         Atkreipiame dėmesį į tai, kad projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 362 straipsnio 4 dalyje kai kurios norminio turinio nuostatos išdėstytos skliaustuose. Pažymime, kad norminio pobūdžio teisės aktų nuostatos turėtų būti dėstomos formuluojant jas kaip aiškias ir tikslias taisykles, o ne pateikiant skliaustuose pavyzdžius, paaiškinimus, sąlygas ar pan.; atsižvelgiant į tai, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 362 straipsnio 4 dalies nuostatų formuluotės taisytinos, atsisakant skliaustų.

Pritarti

Atsižvelgiant į pastabą, projektas patobulintas.

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė

2023-01-27

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos Seimo pateikto derinti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2380 atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Atsižvelgti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6.  Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui XIVP-2380(2) ir Komiteto išvadoms.

7. Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Stasys Šedbaras, Agnė Širinskienė.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Stasys Šedbaras

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Dalia Latvelienė