Atsiėmė 2018-06-20

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2269

 

________2018-06-19__________

(data)

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

10

3

 

Argumentai:

Projektu siūloma patikslinti Tarybos sudarymo nuostatas, suderinant jas su Vyriausybės įstatymo 27 str. Vyriausybės įstatymo 27 str. nustato, kad Vyriausybės komitetai yra Vyriausybės patariamosios institucijos, kurių tikslas - teikti Vyriausybei siūlymus dėl jos veiklos prioritetų, politikos ir strategijos tam tikroje srityje pasirinkimo ir jų atitikties Valstybės  pažangos strategijai, prireikus derinti ministrų pozicijas sprendžiant valstybės valdymo   reikalus ir vykdyti kitus Vyriausybės nustatytus uždavinius ir funkcijas. Vyriausybės įstatymas numato komitetų sudarymo tvarką, taip pat nustato, kad komitetų darbas organizuojamas Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka, todėl siūlomas reglamentavimas dėl sudėties tvirtinimo ir darbo organizavimo tvarkos nustatymo yra perteklinis. 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3.Taryba veikia Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka. Tarybos darbo reglamentą tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Tarybos institucinę sudėtį tvirtina Vyriausybė, Tarybos personalinę sudėtį tvirtina VTI politika formuojanti ministerija. Tarybai pirmininkauja Ministras Pirmininkas. Tarybą sudaro Vyriausybė. Į Tarybos sudėtį turi būti įtraukiami VTI politiką formuojančios ministerijos ministras ir švietimo ir mokslo ministras, kurie yra Tarybos pirmininko pavaduotojai, ministerijų, kurioms pavesta įgyvendinti sumanios specializacijos kryptis, ministrai ir 7 asocijuotų verslo ir mokslo struktūrų atstovai, kurių veikla susijusi su technologijomis ir inovacijomis. Į Tarybos sudėtį gali būti įtraukiami ir kiti asmenys.“

2

15

1

 

Argumentai:

Įstatymo projekte numatytas viešosios įstaigos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau – Centras) vaidmuo atlikti Tarybos sekretoriato funkcijas nepagrįstai susiaurina Centro paskirtį, kuri nustatyta Mokslo ir studijų įstatymo 21 str. Mokslo ir studijų įstatymas numato, kad Centras yra ekspertinė institucija teikianti analitinę informaciją sprendimų priėmimui. Todėl siekiant užtikrinti švietimo, mokslo ir inovacijų politikos integralumą, politikos sprendimų sistemiškumą ir kokybę, siūloma įstatymo projektą papildyti funkcijomis, kurios atitiktų Centro analitinę paskirtį ir pasitarnautų Tarybai priimant sprendimus valstybės mokslo, technologijų ir inovacijų politikos formavimo ir strateginio valdymo klausimais. Kadangi Mokslo ir studijų įstatyme, Profesinio mokymo įstatyme, Užimtumo įstatyme bei teikiamu įstatymo projektu plečiamos Centro veiklos sritys ir sudaromos sąlygos formuoti įrodymais grįstą politiką ir kitais aktualiais politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, siūloma patikslinti dabartinį Centro pavadinimą ir jį pakeisti į Lietuvos strateginį analitikos centrą, kuris tiksliau, aiškiau atspindi Centro veiklos paskirtį.   

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Lietuvos strateginis analitikos centras Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

 

Lietuvos strateginis analitikos centras Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras teikia Tarybai įrodymais grįstą analitinę informaciją, pasiūlymus aktualiais sisteminiais klausimais, reikalingais Tarybai jai pavestoms užduotims atlikti, atlieka atlikdamas Tarybos sekretoriato funkcijas , padeda Tarybai vykdyti jos veiklą bei vykdo kituose teisės aktuose Mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas.“

 

3

26

2

 

Argumentai:

Pakeitus Centro pavadinimą įstatymo projekto 15 str. ir šio įstatymo projekto lydinčiajame Mokslo ir studijų įstatymo 21 str., siūloma atsisakyti perteklinės nuostatos dėl pavadinimo keitimo, o patikslinti įstatymo projekto įgyvendinimo nuostatas nustatant, kad pakeistas Centro pavadinimas taikomas nuo įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos Nuo 2019 m. sausio liepos 1 d. galiojančiose teisės aktuose Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui nustatytos teisės, pareigos ir funkcijos reiškia Lietuvos strateginiam analitikos centrui Mokslo, technologijų ir inovacijų stebėsenos ir analizės centrui nustatytas teises, pareigas ir funkcijas.

Šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytos viešosios įstaigos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau šiame straipsnyje – įstaiga) savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija iki 2019 m. liepos 1 d. pakeičia įstaigos pavadinimą į „Mokslo, technologijų ir inovacijų stebėsenos ir analizės centras“.

 

 

Teikia

 

Seimo narė                                                                                          Rūta Miliūtė