Projekto

                                                                                                                        lyginamasis variantas

                                                                                                                        

 

 

Lietuvos respublikos

nekilnojamojo kultūros paveldo  apsaugos

ĮSTATYMO nr. i-733

5 ir 8 straipsnių pakeitimo

įstatymas

 

2018 m.                                    d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnį nauja 11 dalimi:

           „11. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų (tyrėjų, projektuotojų, paveldosaugos ekspertų) atestavimo komisija ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisija atlieka joms jų nuostatuose  priskirtas funkcijas, o jų narių darbas apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.“

           2. Buvusią 5 straipsnio 11 dalį laikyti 12 dalimi.

 

           2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

           Pakeisti 8 straipsnio 6 dalį  ir ją išdėstyti taip:

           „6. Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijus, šių vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimtį ir vertinimo tarybų pavyzdinius nuostatus tvirtina kultūros ministras. Vertinimo tarybų narių darbas apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

            1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki 2019 m. birželio 28 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

           Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Teikia Komiteto Pirmininkė

Rimantė Šalaševičiūtė