Projekto XIVP-2347(3)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-857 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. lapkričio _ d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„29 straipsnis. Alkoholio reklamos draudimas

1. Lietuvos Respublikoje alkoholio reklama draudžiama.

2. Reklama nelaikoma informacija apie alkoholinius gėrimus informaciniuose pranešimuose, kurie skirti tik alkoholio verslo specialistams, taip pat alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų registruoti pavadinimai (jeigu alkoholinių gėrimų gamintojo pavadinimas yra sudedamoji šių įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų registruoto pavadinimo dalis) ir prekių ženklai, kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų buveinės ar padalinio pastato ir valdomo transporto. Reklama nelaikomi alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų registruoti pavadinimai ar prekių ženklai, kai šie pavadinimai ar prekių ženklai nereguliariai ir netikėtai matomi Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių transliuotojų ir retransliuotojų transliuojamose ar retransliuojamose programose ir kai šių pavadinimų ir prekių ženklų atvaizdai yra šalutiniai, palyginti su transliuojamos ar retransliuojamos programos vaizdais, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktuose ant alkoholinio gėrimo ir (ar) jo pirminės (prekinės) ar antrinės (grupinės) pakuotės nustatyti ženklinimo rekvizitai ir kita ženklinimo informacija, alkoholinių gėrimų eksponavimas (pateikimas parduoti), alkoholinio gėrimo grupė, pogrupis, kategorija, alkoholinio gėrimo kilmės šalis, geografinė nuoroda, regionas, alkoholinių gėrimų gamintojų ar alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių pavadinimai ir registruoti prekių ženklai, alkoholinio gėrimo kaina, kai ši informacija pateikiama mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami vartotojui, ar alkoholinius gėrimus gaminančių ar jais prekiaujančių įmonių interneto svetainėse.

3. Kaip laikomasi šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, kontroliuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

4. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikęs tyrimą ir nustatęs, kad elektroniniais ryšiais skleidžiama Lietuvos Respublikos rinkai skirta alkoholio reklama, turi teisę Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka duoti privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui ir (ar) viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo ir (ar) viešojo elektroninių ryšių tinklo paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama skleidžiant alkoholio reklamą, arba panaikinti galimybę pasiekti alkoholio reklamą.

5. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas atlikti šio straipsnio 4 dalyje nurodytus veiksmus, privalo pateikti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus pirmosios instancijos administraciniam teismui. Prašyme išduoti leidimą atlikti veiksmus turi būti nurodyta įtariamą pažeidimą padariusio asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas, o jeigu tokio asmens vardo, pavardės arba pavadinimo neįmanoma nustatyti ar šių duomenų nustatymas reikalauja neproporcingai daug sąnaudų, turi būti nurodyta asmens (asmenų), kurio (kurių) naudai arba interesais skleidžiama alkoholio reklama, pavadinimas (pavadinimai), įtariamų pažeidimų pobūdis ir numatomi veiksmai. Teismas išnagrinėja prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus ir priima motyvuotą nutartį prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus patenkinti arba atmesti. Prašymas išduoti leidimą atlikti veiksmus turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą atlikti veiksmus pateikimo momento. Jeigu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nesutinka su teismo nutartimi atmesti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus, jis turi teisę per 7 darbo dienas nuo tokios nutarties priėmimo apskųsti šią nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl teismo nutarties atmesti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento skundo priėmimo dienos. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovas turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą, kai skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl leidimo atlikti veiksmus išdavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m.. gegužės 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Komiteto pirmininkas                                                                                     Kazys Starkevičius