2017-10-25

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 PAKEITIMO ĮSTATYMo PROJEKTO NR. XIIIP-1074

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

2

7

 

Argumentai:

Profesinio mokymo įstatymo projekte praktinis mokymas apibrėžiamas kaip profesinių įgūdžių ugdymas įstaigoje ir (arba) įmonėje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį mokytoją. Pažymėtina, kad pašalinus iš sąvokos nuostatą, kad praktinis mokymas gali būti vykdomas profesinio mokymo įstaigoje, lieka neaišku, ar profesinio mokymo įstaigų turima praktinio mokymo infrastruktūra būtų naudojama ir ar profesinio mokymo įstaigos, kurių vykdomas mokymas neatskiriamas nuo praktinio mokymo, turėtų vykdyti tik teorinį mokymą. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, tačiau kartu pritariant vienai esminių šio projekto idėjų – įvesti privalomą praktinį mokymą darbo vietoje, siūlytina tobulinti praktinio mokymo sąvoką.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Praktinis mokymaspraktinis profesinio mokymo teikėjo teikiamas mokymas, kai profesiniai įgūdžiai ugdomi ir formuojami profesinio mokymo teikėjo patalpose, aprūpintose būtinais profesinio mokymo kokybei užtikrinti materialiaisiais ištekliais, ir vykdomas praktinis mokymas darbo vietoje, kai profesiniai įgūdžiai formuojami ir įtvirtinami realioje darbo vietoje.“

20

1

 

Argumentai:

Siūlytina patikslinti 20 straipsnio 1 dalį, nes vystantis technologijoms asmenų, kuriems atimta ar apribota laisvė, praktiniam mokymui gali būti naudojamos ir realios darbo vietos simuliacijos, praktinis mokymas gali būti vykdomas įkalinimo įstaigose veikiančiose įmonėse, t. y. nereikia griežtos nuostatos, kad praktinis mokymas gali būti neskiriamas, nes tuo gali būti piktnaudžiaujama. 

 

Pasiūlymas:

„1. Asmenims, kuriems atimta ar apribota laisvė, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka sudaromos sąlygos mokytis specialiose auklėjimo ar bausmės atlikimo vietose. Šių grupių asmenims profesinio mokymo programoje numatytas praktinis mokymas realioje darbo vietoje gali būti neskiriamas.“

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                            Eugenijus Jovaiša

                                                                                                Aušra Papirtienė

                                                                                                Edmundas Pupinis

                                                                                                Gintaras Steponavičius