LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 304

STENOGRAMA

 

2019 m. birželio 27 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. NEKROŠIUS ir R. ŽEMAITAITIS

 

 


 

PIRMININKAS (R. ŽEMAITAITIS, MSNG*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šom re­gist­ruo­tis. Va­ka­ri­nis po­sė­dis pra­de­da­mas. (Gon­gas)

Už­si­re­gist­ra­vo 52 Sei­mo na­riai.

 

14.00 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo su­tei­ki­mo Se­no­vės bal­tų re­li­gi­nei bendri­jai „Ro­mu­va“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2016(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Pra­de­da­me mū­sų va­ka­ri­nį po­sė­dį. Pir­mas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo su­tei­ki­mo Se­no­vės bal­tų re­li­gi­nei ben­dri­jai „Ro­mu­va“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2016(2).

Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – R. Šar­knic­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du pra­šau pu­sės va­lan­dos per­trau­kos.

PIRMININKAS. Pu­sės va­lan­dos per­trau­ka. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, pu­sės va­lan­dos per­trau­ka. Vi­si pri­ta­ria­me? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Ge­rai, ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta ko­le­gos pa­siū­ly­mui da­ry­ti pu­sės va­lan­dos per­trau­ką, bal­suo­ja už, kas ma­no ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos.

Už bal­sa­vo 39, prieš – 21, su­si­lai­kė 10 Sei­mo na­rių. Pu­sės va­lan­dos per­trau­kai pri­tar­ta.

 

14.02 val.

Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2002GR (Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to grą­žin­tas Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti) (svarsty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-2002. Tai Pre­zi­den­tės ve­tuo­tas Gin­k­lų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką V. Ba­ką. V. Ba­ko ne­ma­tau. (Bal­sai sa­lė­je) V. Ba­kas! Kvie­čiu V. Ba­ką į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti iš­va­dą dėl Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo.

Taip, ko­le­ga Pet­rai, se­kun­dė­lę. Kol at­eis Vy­tau­tas, pra­šom, per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas Re­mi­gi­jau Že­mai­tai­ti, jūs esa­te ma­no Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rys. Mes jū­sų į Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kus ne­de­le­ga­vo­me. Tai ar jūs ne­tu­rė­tu­mė­te at­si­sta­ty­din­ti, ar ga­li­te ves­ti po­sė­dį?

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis, no­riu jus in­for­muo­ti. Jei­gu no­ri­te, ga­li­te pra­dė­ti, Pet­rai, rink­ti pa­ra­šus kaip ir dėl sa­vo klau­si­mo, dėl ap­kal­tos. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, ko­le­gos. Pra­šom, V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas va­kar svars­tė Pre­zi­den­tės ve­to dėl įsta­ty­mo pro­jek­to. Pre­zi­den­tės ve­to pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Dis­ku­si­ja. M. Pui­do­kas. M. Pui­do­ko ne­ma­tau. Per­ei­na­me prie ki­to. Pri­ėmi­mas. Grą­žin­to įsta­ty­mo pri­ėmi­mo me­tu pir­miau­sia bal­suo­ja­ma, ar pri­im­ti vi­są įsta­ty­mą be pa­tai­sų. Ko­le­gos, kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti.

Ar, Min­dau­gai Pui­do­kai, jūs no­ri­te dis­ku­tuo­ti dėl Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­to, nes bu­vo­te už­si­ra­šęs dis­ku­tuo­ti, bet da­bar, ma­tau, esa­te už? (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau.

M. PUIDOKAS (MSNG). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Kal­bant apie šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, yra la­bai svar­bu, kad mū­sų vals­ty­bės Pre­zi­den­tė su­re­a­ga­vo, nes ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties, ka­ro pa­dė­ties at­ve­ju Lie­tu­vos gy­ny­bi­nė stra­te­gi­ja pri­va­lo bū­ti lanks­ti, ir to­kie žmo­nės, ku­rie šian­dien tu­ri lei­di­mą nau­do­tis gin­klu, tik­rai ne­tu­rė­tų pri­va­lo­ma tvar­ka tų gin­klų ati­duo­ti ka­ro po­li­ci­jai. Tai tu­rė­tų vyk­ti tik tais at­ve­jais, ka­da yra la­bai aiš­kiai nu­sta­to­ma, kad vie­nas ar ki­tas as­muo ne­ati­tin­ka mū­sų vals­ty­bės sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų ar­ba to­kie yra tie­siog mū­sų gy­ny­bi­nių pa­jė­gu­mų po­rei­kiai, ta­da tie spren­di­mai pri­ima­mi tiks­lin­gai. Šiuo at­ve­ju tik­rai kvies­čiau vi­sus ko­le­gas įsi­klau­sy­ti ir pri­tar­ti tiems pa­kei­ti­mams ir pa­tai­sy­mams.

Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų sau­gu­mo po­li­ti­kos eks­per­tai įvar­di­ja, kad vals­ty­bės kon­teks­te mū­sų gy­ny­bi­nės stra­te­gi­jos stip­ry­bė bū­tų ma­žos gin­kluo­tos gru­pės, ku­rios ga­lė­tų su­teik­ti la­bai di­de­lius nuos­to­lius ag­re­so­riui, prie­ši­nin­kui, ypač hib­ri­di­nio ka­ro at­ve­jais. Tai bū­tų la­bai stip­rus at­gra­san­tis fak­to­rius. To­dėl ši­tie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai mums leis­tų tą pro­ble­mą iš­spręs­ti.

Be abe­jo­nės, gai­la, kad Lie­tu­va daž­nai sku­ba kai ku­rias eu­ro­pi­nes di­rek­ty­vas įgy­ven­din­ti pa­žo­džiui ir la­bai grei­tai, nes tos pačios Len­ki­ja ir Če­ki­ja iki šios die­nos yra krei­pu­sios dėl šios di­rek­ty­vos ir su­pran­ta, kad pa­gal mū­sų ge­o­po­li­ti­nę pa­dė­tį mes pri­va­lo­me už­tik­rin­ti kiek­vie­nam gy­ven­to­jui ne tik­tai tei­sę gin­tis, bet ir tu­rė­ti gin­klą na­muo­se. Tik­rai mes ne­sa­me to­kios vals­ty­bės kaip Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja ar ki­tos, ku­rioms ky­la tarp­tau­ti­nio te­ro­riz­mo pa­vo­jus. Dėl to mū­sų kon­teks­tas ir si­tu­a­ci­ja yra vi­siš­kai ki­to­kie.

Ši di­rek­ty­va ir gi­mė bū­tent po tų ma­si­nių šau­dy­mų ar te­ro­riz­mo iš­puo­lių, ku­rie vy­ko Pran­cū­zi­jo­je. Ši­ta­me kon­teks­te vėl­gi rei­kė­tų su­pras­ti, kad kiek­vie­nas re­gio­nas – tiek Lie­tu­va, tiek Len­ki­ja, tiek ki­tos vals­ty­bės, jau šiuo at­ve­ju se­no­sios Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rės, su­si­du­ria su skir­tin­go­mis sau­gu­mo pro­ble­mo­mis ir skir­tin­gais iš­šū­kiais. To­dėl tik­rai ra­gin­čiau ko­le­gas pri­tar­ti šiems pa­tai­sy­mams ir į juos at­si­žvelg­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai už, prieš. Yra už­si­ra­šęs M. Pui­do­kas, bet, ko ge­ro, iš­sa­kė­te vis­ką. Tai ko­le­ga Min­dau­gas… At­si­pra­šau, V. Ba­kas. Pra­šau, Vy­tau­tai.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šis įsta­ty­mas bu­vo svars­to­mas be­veik me­tus. Bu­vo su­reng­ta la­bai daug klau­sy­mų. Aiš­ku, vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo ban­do­ma su­prie­šin­ti Sei­mą su pi­lie­čiais, kad mes ne­va nu­gin­kluo­ja­me pi­lie­čius. Iš tik­rų­jų šis Gin­klų kon­tro­lės įsta­ty­mas at­ve­ria dau­giau ga­li­my­bių ir pa­pras­čiau įsi­gy­ti gin­klus, bet, aiš­ku, mes kar­tu tu­ri­me įtvir­tin­ti ir sau­gik­lius, ku­rie ap­sau­go­tų mū­sų vi­suo­me­nę, mū­sų vals­ty­bę nuo ne­tei­sė­tos gin­klų apy­var­tos. Tik­rai įsta­ty­mas yra iš­dis­ku­tuo­tas vi­sais ly­giais, jam pri­ta­rė (bent jau ko­mi­te­te) vi­sų po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai ir tik­rai ra­mia są­ži­ne ga­li­me bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, no­riu da­bar pa­sa­ky­ti apie pro­ce­dū­rą. Da­bar pa­gal Sei­mo sta­tu­to 167 straips­nį… Ger­bia­mi ko­le­gos, klau­sy­ki­te vi­si, nes pas­kiau ne­su­pra­si­me… Ai, at­si­pra­šau, A. Skar­džius – prieš.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš­ties ma­no siū­ly­mas bu­vo toks: įsta­ty­mą lai­ky­ti ne­pri­im­tu ir iš nau­jo svars­ty­ti. Ačiū, kad bent jau bu­vo įsi­klau­sy­ta į Pre­zi­den­tės siū­ly­mą, ku­rio kaž­ka­da ne­iš­gir­do Sei­mas svars­ty­mo sta­di­jo­je tiek ko­mi­te­te, per­va­žia­vo bul­do­ze­riu per šį įsta­ty­mą. Tik­tai vie­nin­te­lė nuo­sta­ta, kad štai ne­at­im­tu­me gin­klų, ne­nu­gin­kluo­tu­me sa­va­no­rių. Bū­tų tik­rai ma­kab­riš­ka nu­gin­kluo­ti sa­va­no­rius. Bet ta­me įsta­ty­me yra tiek pro­ble­mų, vi­sai ne­su­si­ju­sių su Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­va, tie­siog pa­si­tvar­kant ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios at­sa­kin­gos už le­ga­lių gin­klų iš­da­vi­mą, jų prie­žiū­rą ir kon­tro­lę, kaip joms bū­tų pa­to­giau. Čia yra di­džiau­sia bė­da. Aš ma­nau, kad prie to įsta­ty­mo vis tiek mes pri­va­lo­me grįž­ti. Nie­kas mums jo­kių bau­dų už di­rek­ty­vos ne­per­kė­li­mą ne­bū­tų sky­rę, nes di­de­lė da­lis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių ne­su­tin­ka su to­kio­mis nuo­sta­to­mis, kad spren­džiant ne­va te­ro­ris­ti­nes pro­ble­mas, kai per tuos ne­lai­min­gus te­ro­ris­ti­nius įvy­kius ne­bu­vo nau­do­ja­mi jo­kie le­ga­lūs gin­klai, jie bu­vo ne­le­ga­lūs… Ta di­rek­ty­va kal­ba tik apie le­ga­liai lai­ko­mus gin­klus.

Aš dar kar­tą no­riu pa­si­džiaug­ti, kad į Pre­zi­den­tės nuo­mo­nę įsi­klau­sė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, tu­rė­da­mas sa­vo nuo­mo­nę, o į vi­sa ki­ta li­ko nu­si­spjau­ti, bet aš ma­nau, kad tu­rė­si­me grįž­ti prie to įsta­ty­mo. To­dėl šio­je sta­di­jo­je mes tik­rai ga­li­me bal­suo­ti prieš, lai­ky­ti įsta­ty­mą to­kį, koks bu­vo, ne­pri­im­ti jo, tie­siog ga­lio­tų se­na­sis, ir jį tai­sy­ti taip, kaip rei­ka­lin­ga Lie­tu­vos žmo­nėms.

PIRMININKAS. Ma­tau, kad dau­gė­ja no­rin­čių pa­si­sa­ky­ti. Pra­šau, ger­bia­mas ko­le­ga.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš tik la­bai no­riu pa­pra­šy­ti. Kai jau mes ruo­šia­mės spaus­ti myg­tu­kus, kad jūs la­bai taip iš­sa­miai…

PIRMININKAS. Aš pa­aiš­kin­siu tik­rai, kaip yra iš tik­rų­jų.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). …pa­aiš­kin­ti, už ką ir kaip bal­suo­ja­me.

PIRMININKAS. Ge­rai.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Žmo­nės ga­li bū­ti su­tri­kę. Ačiū.

PIRMININKAS. Ko­le­ga Lau­ry­nai, la­bai jums ačiū. A. Anu­šaus­kas bu­vo už.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Pre­zi­den­tės siū­ly­mas yra vi­siš­kai nor­ma­lus ir pri­im­ti­nas. Aš ma­nau, kad rei­kia svars­ty­ti ir jį pri­im­ti, ka­dan­gi pa­lie­kant įsta­ty­mą ga­lio­ti to­kį, koks yra, tie­są sa­kant, ga­lios kaip tik prie­šin­gos nuo­sta­tos ir bū­tent šia­me straips­ny­je. Tai­gi pa­siū­ly­ta nuo­sta­ta, kad ne­pa­pras­to­sios ir ka­ro pa­dė­ties at­ve­ju tik­tai iš­skir­ti­niais at­ve­jais ga­li bū­ti pa­ima­mi pi­lie­čių gin­klai, jei tai bū­tų ka­ri­nė ar ko­kia nors na­cio­na­li­nio sau­gu­mo bū­ti­ny­bė, aš ma­nau, lo­giš­kai ir po­zi­ty­viai su­for­muo­ta įsta­ty­mo nuo­sta­ta. Tik­rai siū­lau jai pri­tar­ti.

Gin­klų ir šaud­me­nų įsta­ty­mą mes svars­to­me ne pir­mą kar­tą ir tik­rai ne pas­ku­ti­nį. Įsta­ty­mas nie­ka­da ne­gims­ta ir ne­bus to­bu­las. Mes jį ir to­liau to­bu­lin­si­me. Ma­nau, kad pri­ei­si­me ir prie ki­tų siū­ly­mų anks­čiau ar vė­liau. Tie­siog, kaip ir šiuo at­ve­ju, kiek­vie­nai nuo­sta­tai at­si­ras­ti ir pri­im­ti rei­kia ir tam tik­ro lai­ko, ir su­ta­ri­mo. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Prieš – K. Ma­žei­ka. Pra­šau.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš prin­ci­po ne­su prieš šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, ką ir Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas lyg ir pa­ža­dė­jo čia man žo­džiu, kad iš­tai­sys tą pro­ble­ma­ti­ką. Tai gal­būt kad iš­lik­tų įra­šas, kad bus at­si­žvelg­ta į tai, ką at­lie­pė ne tik Pre­zi­den­tė, bet ir me­džio­to­jų ben­druo­me­nė, kur dėl tik­rai la­bai smul­kių pa­žei­di­mų, su­si­ju­sių net­gi su lau­ki­nių gy­vū­nų šė­ri­mu, bus, na, taip sa­kant, nu­sa­vin­ti, at­im­ti gin­klai me­džio­to­jams, pa­nai­kin­tas lei­di­mas tu­rė­ti gin­klą. Ma­nau, kad kai ku­rios nuo­sta­tos tik­rai yra ne­adek­va­čios, tu­ri­me į tai at­si­žvelg­ti ir iš­tai­sy­ti.

Dėl vi­so ki­to. Kaip ir yra tik­rai ge­rų nuo­sta­tų. Ma­nau, kad su Pre­zi­den­tės ve­to mes tik­rai ga­li­me ir tu­ri­me su­tik­ti. Tai tiek.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, už – J. Ole­kas. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų aš, kaip vie­nas iš įsta­ty­mo ren­gė­jų, tu­riu pri­pa­žin­ti, kad mes gal­būt pa­da­rė­me klai­dą ar­ba ne­ap­si­žiū­rė­jo­me dėl tų gin­klų pa­ė­mi­mo ka­ro pa­dė­ties at­ve­ju. Mes bu­vo­me ta­rę­si, bent mū­sų idė­ja, kad jie ga­lė­tų bū­ti pa­ima­mi tik kai tam yra bū­ti­nu­mas. O ki­ta, aš no­riu la­bai pa­ra­gin­ti pri­tar­ti Pre­zi­den­tės ve­to, ne­pa­lik­ti įsta­ty­mo ne­ga­lio­jan­čio, ka­dan­gi ja­me yra la­bai daug ge­rų nuo­sta­tų. Da­bar ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me nė­ra ga­li­my­bės įgū­džių to­bu­li­ni­mui įsi­gy­ti gin­klą mū­sų ka­riams. Ar tai bū­tų pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai, ar ka­riai sa­va­no­riai. To­dėl tos nau­jos ga­li­my­bės, ku­rias at­ve­ria šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas, iš tik­rų­jų yra la­bai rei­ka­lin­gos. Net­gi tiems pa­tiems me­džio­to­jams, sa­ky­kim, la­ze­ri­niai tai­kik­liai ir ki­ti da­ly­kai yra žings­nis į prie­kį, tai, ką nau­do­ja ki­tų ša­lių me­džio­to­jai. To­dėl aš ma­nau, kad tu­rė­tu­me da­bar pri­tar­ti Pre­zi­den­tės ve­to ir pri­im­ti ši­taip pa­to­bu­lin­tą įsta­ty­mą. To­dėl kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti ir pri­tar­ti pa­teik­tam įsta­ty­mui.

PIRMININKAS. Prieš – P. Sau­dar­gas. Pra­šau.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ma­nau, kad rei­kės dar kar­tą jū­sų ge­ro iš­aiš­ki­ni­mo, kaip bus bal­suo­ja­ma. Ma­tau, jūs link­si­te gal­va, tai pa­da­ry­si­te, nes čia tik­rai ko­le­gos su­si­mė­tė. Aš ir­gi, tie­są sa­kant, ne­su da­bar tik­ras, ar tei­sin­gai už­si­ra­šiau kal­bė­ti, nes iš es­mės esu prieš tai, kad mes pa­lik­tu­me tą įsta­ty­mą, nors aš už jį bal­sa­vau ir pri­ta­riau, ma­niau, kad toks yra pa­siek­tas kom­pro­mi­sas, ko­kį mes su­ge­bė­jo­me pa­siek­ti. Ta­čiau ma­nau, kad dėl Pre­zi­den­tės ve­to mes ga­li­me pa­da­ry­ti įsta­ty­mą dar ge­res­nį ir dar la­biau pa­di­din­ti mū­sų gin­k­luo­tų­jų pa­jė­gų ga­li­my­bes. Aš vi­sa­da tu­riu to­kią vil­tį ir, ma­nau, ji­nai yra pa­grįs­ta, kad vals­ty­bę gins jos pi­lie­čiai, ir ka­riuo­me­nė, ta­čiau ir kiek­vie­nas pi­lie­tis, su­ge­ban­tis gin­tis. Tai yra įra­šy­ta ir mū­sų Kon­sti­tu­ci­jo­je, kad aš tu­riu tei­sę gin­klu gin­ti sa­vo tė­vy­nę ir ki­tas ma­no lais­ves. Tai yra la­bai svar­bu. Ly­giai tas pats vy­ko par­ti­za­ni­nio ka­ro me­tu so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos kon­teks­te. Prie­ši­no­si vi­suo­me­nė, jau ne or­ga­ni­zuo­ta vals­ty­bė, ta­čiau vi­suo­me­nė su­sior­ga­ni­za­vo pa­si­prie­ši­ni­mo bū­rius. Ly­giai taip pat ir šau­liai šian­dien – svei­ki­na­me su šimt­me­čiu vi­sus. Aš dėl trau­mos ne­ga­lė­jau ap­si­reng­ti uni­for­mos, džiau­giuo­si ko­le­go­mis su uni­for­mo­mis. Ma­nau, kad tai yra pa­vyz­dys ir įro­dy­mas, kad tas, kas ne­bū­ti­nai pri­klau­so šian­dien vei­kian­čioms gin­kluo­to­sioms pa­jė­goms, ta­čiau tu­ri lei­di­mą gin­klui, yra iš­mo­kęs juo nau­do­tis, rei­ka­lui esant, tik­rai ga­li drą­siai sto­ti ir gin­ti tė­vy­nę.

To­dėl aš ma­nau, kad to­kiai ma­žai vals­ty­bei kaip Lie­tu­va bū­ti­na iš­nau­do­ti vi­sas ga­li­my­bes. Čia ger­bia­ma­sis J. Ole­kas pa­mi­nė­jo ir me­džio­to­jus, aš ir­gi apie tai esu kal­bė­jęs, kad tik­rai žmo­nės, tu­rin­tys la­bai daug tech­ni­kos, gin­klų ir taip to­liau, ge­ban­tys nau­do­tis gin­klais, taip pat tu­rė­tų pa­mąs­ty­ti, kaip jie bū­tų in­teg­ruo­ti, ir taip to­liau, ir taip to­liau. Aš pri­ta­riu Pre­zi­den­tės ve­to ir siū­lau grįž­ti prie tų nuo­sta­tų, ką siū­lo Pre­zi­den­tė. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai, ko­le­gos, jei­gu ga­li­ma, ty­los sa­lė­je. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­aiš­kin­siu pa­gal Sta­tu­to 167 straips­nį. Pau­liau, klau­sy­ki­tės! Pau­liau! Tik­rai už­si­ra­šė­te ne taip, kaip no­rė­jo­te pa­sa­ky­ti.

Da­bar dar kar­tą pa­aiš­ki­nu. Pa­gal pro­ce­dū­rą da­bar mes bal­suo­ja­me, kas už tai, jei­gu bal­suo­ja­te už, kad bū­tų pri­im­tas įsta­ty­mas toks, ko­kį mes prieš dvi sa­vai­tes pri­ėmė­me, be Pre­zi­den­tės pa­tai­sų, bal­suo­ja­te už. Kas no­rė­si­te vė­liau bal­suo­ti už Pre­zi­den­tės pa­tai­sas ar­ba kad lik­tų ga­lio­ti įsta­ty­mas iki pri­ėmi­mo nau­jos ak­tu­a­lios re­dak­ci­jos, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Ar vi­si ko­le­gos su­pra­to­te? Ko­le­gos, bal­suo­ja­te. Bal­suo­jame. Tu bal­suo­ji su prieš… Dar kar­tą sa­kau, jei­gu ko­le­gos no­ri­te, kad bū­tų pri­im­tas įsta­ty­mas toks, ko­kį mes jį pri­ėmė­me ir tei­kė­me Pre­zi­den­tei pa­si­ra­šy­ti, bal­suo­ja­te už. Kas no­ri­te, kad įsta­ty­mas bū­tų pri­im­tas, nes pas­kui bus ki­tas bal­sa­vi­mas, kas no­ri­te, kad bū­tų to­liau tę­sia­ma pro­ce­dū­ra ir bū­tų bal­suo­ja­ma už Pre­zi­den­tės ve­to, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te, o per an­trą bal­sa­vi­mą, jei­gu no­rė­si­te pri­tar­ti Pre­zi­den­tės ve­to, bal­suo­si­te už. Ar vi­siems aiš­ku, ko­le­gos? Ko­le­gos, pra­šom, da­bar bal­suo­ja­me, nes čia rei­kia 71 bal­so.

Ko­le­gos, bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 1, prieš – 82, su­si­lai­kė 16.

Ki­tas mū­sų bal­sa­vi­mas. Ko­le­gos, klau­sy­ki­te! Ki­tas mū­sų bal­sa­vi­mas, kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta įsta­ty­mo pro­jek­tui su Pre­zi­den­tės pa­tai­so­mis, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suoja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Tas prieš ar­ba su­si­lai­ko reiš­kia, kad lik­tų ga­lio­ti re­dak­ci­ja to­kia, ko­kia ga­lio­ja da­bar. Kad ne­bū­tų nau­jai pri­im­tas joks įsta­ty­mo pro­jek­tas – nei Pre­zi­den­tės, nei mū­sų.

Dar kar­tą. Kas už Pre­zi­den­tės ve­to, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Ko­le­gos, bal­suo­ja­te!

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ko­le­gos, in­for­muo­ju, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas yra pri­im­tas su Pre­zi­den­tės pa­tai­somis. Bal­sa­vo už – 77, prieš – 13, su­si­lai­kė 10. (Gon­gas)

Ko­le­gos, vi­siems aiš­ku? Ge­rai.

 

14.19 val.

Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo Nr. VIII-371 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3167(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Per­trau­kos dar ne­pra­ėjo pus­va­lan­dis. Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3167, pri­ėmi­mo sta­di­ja. Kvie­čiu G. Bu­ro­kie­nę, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę. Pra­šau, ko­le­ge.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Prieš pus­va­lan­dį bai­gė­si mū­sų po­sė­dis ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė­me įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ta­da gal ga­li­me ei­ti, ko­le­ge, pa­straips­niui?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. 1 straips­niui, ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Ga­li­me. 2 straips­nis. Yra gau­tas Sei­mo na­rės V. Ačie­nės pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom, ko­le­ge.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Pa­siū­ly­mas bu­vo toks, kad rei­kė­tų ko­re­guo­ti są­vo­ką „ar­ti­mi as­me­nys“. Ta są­vo­ka bu­vo ir anks­čiau ga­lio­ju­sia­me įsta­ty­me, bet ka­dan­gi da­bar įsta­ty­mas yra iš­dės­to­mas nau­ja re­dak­ci­ja, to­dėl ir bu­vo pa­siū­ly­mas, kad ši są­vo­ka bū­tų kuo aiš­kes­nė. Pa­gal da­bar­ti­nę są­vo­ką rei­kia de­kla­ruo­ti ne tik sa­vo gi­mi­nės, bet ir su­tuok­ti­nio, su­gy­ven­ti­nio vi­są ge­ne­a­lo­gi­nį me­dį, kaip aš ra­šiau. Ma­nau, kad rei­kė­tų va­do­vau­tis jau ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais, tai yra Ci­vi­li­niu ko­dek­su, ku­ris aiš­kiai nu­ma­to, kas yra ar­ti­mi gi­mi­nės pir­mos ir ant­ros ei­lės, ir tą są­vo­ką rei­kė­tų pra­plės­ti gi­mi­nių su­tuok­ti­niais. Ta­da bū­tų dau­giau aiš­ku­mo.

Ko­mi­te­tas sa­ko, kad ne­bus pa­žei­di­mo, jei­gu bus at­lik­tas ty­ri­mas, bus įro­dy­ta, kad de­kla­ruo­jan­ty­sis ne­ga­lė­jo nu­ma­ty­ti ar­ba ži­no­ti gi­mi­nys­tės ry­šių. Aš ma­nau, yra tik­rai su­dė­tin­ga ne tai kad si­tu­a­ci­ja, la­bai su­dė­tin­gas pats nu­sta­ty­mas, nes ne­įsi­vaiz­duo­ju, ko­kiais įro­dy­mais rei­kė­tų rem­tis, sie­kiant įro­dy­ti, kad to žmo­gaus ne­pa­žįs­ti. Siū­ly­mas yra aiš­kiai, su­pran­ta­mai, va­do­vau­jan­tis ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais ši­tą są­vo­ką ko­re­guo­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, vis tiek rei­kia sa­lė­je 29 Sei­mo na­rių, pa­lai­kan­čių ko­le­gės pa­siū­ly­mą. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta ko­le­gės V. Ačie­nės pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už… kad bū­tų svars­to­ma. Kad bū­tų svars­to­ma! Kad bū­tų leis­ta svars­ty­ti ir ko­mi­te­tas ga­lė­tų pri­sta­ty­ti sa­vo po­zi­ci­ją. Už svars­ty­mą, kad bū­tų lei­džia­ma ko­le­gei svars­ty­ti.

Yra 54. Ko­mi­te­to nuo­mo­nę pra­šom, ko­le­ge.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti, ka­dan­gi iš es­mės ana­lo­giš­ka įsta­ty­mo nuo­sta­ta ga­lio­ja nuo 2012 me­tų. At­krei­pia­me dė­me­sį, kad pa­gal įsta­ty­mą vi­sų ar­ti­mų as­me­nų de­kla­ruo­ti ne­rei­kia. Nau­ja įsta­ty­mo re­dak­ci­ja įpa­rei­go­ja de­kla­ruo­ti tik tuos as­me­nis, ku­rie ga­li bū­ti su­si­ję su de­kla­ruo­jan­čio as­mens at­lie­ka­mo­mis tar­ny­bi­nė­mis pa­rei­go­mis. Juo la­biau no­ri­ma at­kreip­ti dė­me­sį, kad įsta­ty­mas pa­pil­dy­tas nuo­sta­ta, kad de­kla­ruo­jan­čio as­mens pri­va­čiais in­te­re­sais ne­lai­ko­mi šio straips­nio 2 da­ly­je nu­ro­dy­ti su ar­ti­mais as­me­ni­mis su­si­ję duo­me­nys, ku­rie de­kla­ruo­jan­čiam as­me­niui ob­jek­ty­viai ne­ga­li bū­ti ži­no­mi.

PIRMININKAS. Prieš – P. Urb­šys. Pra­šom, ko­le­ga.

P. URBŠYS (MSNG). Gal trum­pai. No­rė­čiau la­bai pa­pras­tai pa­aiš­kin­ti siū­ly­mo es­mę. Yra taip, kad tas, ku­ris yra su­si­jęs su vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mu vals­ty­bės tar­ny­bo­je, už sa­ve de­kla­ruo­ja, bet dėl su­tuok­ti­nio jis ap­si­me­ta, kad ne­ži­no, kas yra su­tuok­ti­nio se­ne­lis, kas yra ki­ti jo gi­mi­nai­čiai, su tuo su­tuok­ti­niu su­si­ję.

PIRMININKAS. Čia ne tas straips­nis.

P. URBŠYS (MSNG). Tuo la­biau, kaip mi­nė­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, įsta­ty­mas ga­lio­ja nuo 2012 me­tų. Nors vie­nas Sei­mo na­ry, pri­si­min­ki­te, ar bu­vo ki­lu­si ko­li­zi­ja, kad nors vie­nam, ku­ris pa­ten­ka į ši­tą įsta­ty­mą, rei­kė­jo įro­di­nė­ti tai, ko jis ne­ži­no­jo, ir už tai jis su­lau­kė at­sa­ko­my­bės. To ne­bu­vo. Aiš­kiai šia pa­tai­sa sie­kia­ma dirb­ti­nai dar la­biau su­ma­žin­ti ga­li­my­bę vis dėl­to de­kla­ruo­ti skaid­riai vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta ko­le­gės V. Ačie­nės pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos.

Ko­le­gos, už bal­sa­vo 28, prieš – 11, su­si­lai­kė 44. Ne­pri­tar­ta.

Ki­ta – mū­sų Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Taip pat dar vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to, ir­gi pri­tar­ta. Ir tre­čia gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom, ko­le­ge.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). At­si­žvel­giant į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­teik­tas pa­sta­bas, yra pa­pil­dy­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas: į vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je dir­ban­čių as­me­nų ra­tą įtrauk­ti ne tik ak­ci­nių ben­dro­vių ir už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių, ku­rių ak­ci­jos, su­tei­kian­čios dau­giau kaip pu­sę bal­sų vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so vals­ty­bei ir sa­vi­val­dy­bėms, va­do­vus ir jų pa­va­duo­to­jus, bet ir to­kių ben­dro­vių duk­te­ri­nių ak­ci­nių ben­dro­vių ar už­da­rų­jų ak­ci­nių ben­dro­vių va­do­vus ir va­do­vų pa­va­duo­to­jus. Šis pa­siū­ly­mas su­for­mu­luo­tas iš­klau­sius in­for­ma­ci­ją apie kor­po­ra­ty­vi­nės val­dy­se­nos pa­vyz­džius, ypač ener­ge­ti­kos sri­ty­je.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti to­kiai ko­mi­te­to nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­tar­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai? Ga­li­me. Ačiū, ko­le­gos. Vi­sam 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū, ko­le­gos.

3 straips­nis. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 4 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas pri­ta­ria. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me, ko­le­gos. Dėl 5 straips­nio gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Pra­šau, ger­bia­ma ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Svars­ty­mo ko­mi­te­te me­tu įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo pa­tiks­lin­tas nuo­sta­to­mis, kad įstai­gos va­do­vas ga­li rei­ka­lau­ti pa­teik­ti de­kla­ra­ci­ją kar­tu su pre­ten­den­to do­ku­men­tais. Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys, jog įtvir­tin­ti kri­te­ri­jai, ku­riais va­do­vau­jan­tis įstai­gos va­do­vas pre­ten­den­tų ga­lė­tų rei­ka­lau­ti pa­teik­ti de­kla­ra­ci­ją. Dėl 5 straips­nio 5 da­lies pa­lie­ka­ma dis­kre­ci­ja tvar­ką ir ter­mi­nus nu­sta­ty­ti to­kių žval­gy­bą, kontr­žval­gy­bą ar kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą vyk­dan­čių įstai­gų va­do­vams.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai ne­pri­tar­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai? Ga­li­me. Ačiū, ko­le­gos. Dėl vi­so 5 straips­nio ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dar ket­vir­ta da­lis. Pra­šau, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ka­dan­gi ma­te­ria­li­nės nor­mos, nu­sta­tan­čios pa­rei­gą de­kla­ruo­ti pri­va­čius in­te­re­sus šiems as­me­nims, yra nu­sta­ty­tos spe­cia­liuo­se rin­ki­mų tei­si­nius san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se įsta­ty­muo­se bei Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­se.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ačiū. Dėl vi­so 5 straips­nio ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, ko­le­gos.

Dėl 6 straips­nio gau­tas J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. Pra­šau, ger­bia­mas ko­le­ga, pri­sta­ty­ti sa­vo pa­sta­bas.

J. RAZMA (TS-LKDF). Šia­me pa­siū­ly­me yra du da­ly­kai. Aš siū­lau pa­lik­ti do­va­nų de­kla­ra­vi­mą virš 150 eu­rų, tai yra da­bar ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me. Na, ko­mi­te­tas aiš­ki­na, kad do­va­na yra vie­na iš san­do­rio rū­šių ir čia at­ski­rai ne­rei­kia ra­šy­ti, bet žmo­nės tik­rai ne­su­pran­ta, kad do­va­na tai yra san­do­ris. Do­va­na vis tiek su­pran­ta­ma kaip do­va­na, vien­pu­sis da­ly­kas.

Ki­tas da­ly­kas. Aš siū­lau, kad bū­tų de­kla­ruo­ja­mi tu­ri­mi že­mės skly­pai, nes to pa­grin­du tik­rai ga­li iš­kil­ti in­te­re­sų kon­flik­tas. Sa­ky­ki­me, mes svars­ty­si­me di­fe­ren­ci­juo­tą že­mės mo­kes­tį pa­gal tu­ri­mų skly­pų dy­dį, ar ko­kia sa­vi­val­dy­bė svars­to, kur pir­miau­sia ties­ti as­fal­tuo­tą ke­lią, ir pa­aiš­kė­ja, kad kur nors kaip ty­čia jis vin­giuo­ja me­ro skly­po link. Rei­kia tuos skly­pus, aš ma­nau, de­kla­ruo­ti, nes ne vie­nu at­ve­ju yra si­tu­a­ci­jų, kai in­te­re­sų kon­flik­tas ga­li iš­kil­ti.

PIRMININKAS. Aš da­bar no­riu ger­bia­mo ko­le­gos J. Raz­mos pa­klaus­ti, ar jūs no­rė­tu­mė­te, kad dėl abie­jų iš kar­to bū­tų 29 bal­sai, nes jūs pri­sta­tė­te abu pa­siū­ly­mus: ir dėl 4 punk­to, ir dėl 5 punk­to.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad dėl 29 bal­sų gal ga­li­ma bal­suo­ti kar­tu, o pas­kui atski­rai.

PIRMININKAS. Su­pra­tau, ačiū, ko­le­ga. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta leis­ti svars­ty­ti ko­le­gos J. Raz­mos pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja­te, nes rei­kia 29 Sei­mo na­rių. (Bal­sai sa­lė­je)

Yra 40.

Ko­mi­te­to po­zi­ci­ja. Pra­šom.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria pa­siū­ly­mams, ka­dan­gi že­mės skly­pai yra as­mens tur­tas, pats sa­vai­me ne­ro­dan­tis de­kla­ruo­jan­čio as­mens su­in­te­re­suo­tu­mo. Duo­me­nys apie gy­ven­to­jo ir jo šei­mos na­rių tu­ri­mus skly­pus yra at­sklei­džia­mi pa­gal tur­to de­kla­ra­vi­mą. Taip pat Ci­vi­li­nio ko­dek­so 4.2 straips­ny­je nu­sta­ty­ta, kad ne­kil­no­ja­mie­ji daik­tai pa­gal pri­gim­tį yra že­mės skly­pas ir su juo su­si­ję daik­tai, ku­rie ne­ga­li bū­ti per­ke­lia­mi iš vie­nos vie­tos į ki­tą ne­pa­kei­tus jų pa­skir­ties ir ne­su­ma­ži­nus jų ver­tės.

At­krei­pia­me dė­me­sį, jog da­lies gy­ven­to­jų, su­si­ju­sių su vie­šo­sio­mis vals­ty­bės funk­ci­jo­mis, tur­to de­kla­ra­ci­jos yra vie­šos. Taip pat svar­bu pa­mi­nė­ti, kad ko­mi­te­tas pa­to­bu­lin­da­mas šį įsta­ty­mo pro­jek­tą nu­ma­tė, kad de­kla­ruo­jan­tis as­muo tu­ri at­skleis­ti duo­me­nis apie ju­ri­di­nius as­me­nis, ku­riems jis, jo su­tuok­ti­nis, su­gy­ven­ti­nis ar part­ne­ris ga­li da­ry­ti le­mia­mą įta­ką.

O dėl do­va­nų, ko­mi­te­to nuo­mo­ne, yra ne­pro­por­cin­ga rei­ka­lau­ti de­kla­ruo­jan­čiam nu­ro­dy­ti vi­sas 150 eu­rų vir­ši­jan­čias do­va­nas (pa­ti sa­vai­me do­va­na nė­ra pri­va­tus in­te­re­sas ir ne­ke­lia in­te­re­sų kon­flik­to), to­dėl įsta­ty­mo pro­jek­te at­si­sa­ky­ta at­ski­rai iš­skir­ti do­va­no­ji­mo san­do­rius, ta­čiau tai ne­reiš­kia, jog do­va­no­ji­mas yra ap­skri­tai eli­mi­nuo­ja­mas. Šiuo at­ve­ju do­va­no­ji­mui bū­tų tai­ko­mas 6 straips­nio 2 da­lies 2 punk­tas.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, A. Skar­džius už pa­tai­są. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, aš ma­nau, kad jūs la­bai klys­ta­te sa­ky­da­ma, kad že­mė yra ne­kil­no­ja­mas daik­tas. Juk pa­si­žiū­rė­ki­te, vie­nos par­ti­jos pa­triar­chas su­kū­rė to­kį pre­ce­den­tą no­rė­da­mas per­si­kel­ti tvar­te­lį iš vie­nos vie­tos į ki­tą ir že­mė ta­po kil­no­ja­ma, ir iki šiol mes tris de­šimt­me­čius su tuo murk­do­mės. Aš siū­ly­čiau gal­būt svars­ty­ti iš nau­jo ir rei­kė­tų įsi­klau­sy­ti į J. Raz­mos pa­tai­sas.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Ger­bia­mas Jur­gi, aš tik­tai no­riu pa­klaus­ti, ar ga­li­me dėl abie­jų iš kar­to bal­suo­ti, ar dėl 4 punk­to? (Bal­sas sa­lė­je) At­ski­rai. Ge­rai. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta J. Raz­mos pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Pra­šau, ko­le­gos. Dėl 4 punk­to, ko­le­gos, tik no­riu pri­min­ti.

Bal­sa­vo 41 Sei­mo na­rys už, prieš – 11, su­si­lai­kė 32. De­ja, pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl 5 punk­to yra J. Raz­mos pa­siū­ly­mas – „per pas­ku­ti­nius dvy­li­ka ka­len­do­ri­nių mė­ne­sių gau­tas do­va­nas, iš­sky­rus ar­ti­mų as­me­nų do­va­nas, jei­gu do­va­nų ver­tė di­des­nė ne­gu 150 eu­rų“. Pra­šau, ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta J. Raz­mos to­kiam pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te prieš, ga­li­te prieš ar­ba su­si­lai­ky­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

Už bal­sa­vo 43 Sei­mo na­riai, prieš – 15, su­si­lai­kė 28. Ly­gu.

Bal­suo­ja­me, ko­le­gos. Ger­bia­mas Juo­zai Imb­ra­sai, už­im­ki­te vie­tą, nes ly­gūs bal­sai. Pra­šau bal­suo­ti. Ko­le­gos, į sa­vo vie­tas, jei­gu ga­li­ma, ir bal­suo­ja­me. Dar kar­tą bal­sa­vi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) De­ja, ant­ras bal­sa­vi­mas ki­toks.

Už – 42, prieš – 13, su­si­lai­kė 39. Ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas Tei­sės de­par­ta­men­to, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Teks­tas yra su­de­rin­tas su Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės ak­tų re­da­ga­vi­mo sky­riu­mi ir links­niai var­to­ja­mi pa­gal tik­rą įsta­ty­mo lei­dė­jo ke­ti­ni­mą. Čia yra to­kia ne­es­mi­nė pa­sta­ba.

PIRMININKAS. Ga­li­me, ko­le­gos, pri­tar­ti to­kiam ko­mi­te­to pa­siū­ly­mui? Ga­li­me.

Taip pat gau­ti Sei­mo na­rių V. Ačie­nės ir A. Pa­lio­nio. Jie yra ana­lo­giš­ki. Pa­gal ei­lę aš tu­riu V. Ačie­nės pa­siū­ly­mą. Pra­šau, ko­le­ge, pri­sta­ty­ti.

V. AČIENĖ (LVŽSF). At­si­ran­da to­kia kaip ir nau­ja nuo­sta­ta, ku­ri sa­ko, kad rei­kia de­kla­ruo­ti san­do­rius dėl de­kla­ruo­jan­čio­jo su­tuok­ti­nio, su­gy­ven­ti­nio, part­ne­rio ry­šių su ju­ri­di­niais ir fi­zi­niais as­me­ni­mis su­da­rius san­do­rį, ku­rio ver­tė di­des­nė ne­gu 3 tūkst. eu­rų, įskai­tant in­di­vi­du­a­lios veik­los san­do­rius. In­di­vi­du­a­li veik­la yra ko­mer­ci­nė veik­la, ku­ri yra vyk­do­ma kiek­vie­ną die­ną, ir san­do­riai taip pat ga­li bū­ti su­da­ro­mi kiek­vie­ną die­ną ir vir­šy­ti ši­tą su­mą. Tie­siog at­si­ran­da prie­vo­lė de­kla­ruo­ti nuo­lat, nes, kaip ir sa­kiau, ši­ta veik­la yra ne­per­trau­kia­ma. Tai yra ko­mer­ci­nė kas­die­ni­nė veik­la. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė, kad rei­kia de­kla­ruo­ti tik­tai tuos san­do­rius, ku­rie su­ke­lia in­te­re­sų kon­flik­tą. Per­skai­čius vi­są įsta­ty­mą pa­straips­niui jo­kios iš­ly­gos nė­ra. Va­di­na­si, yra de­kla­ruo­ja­mi vi­si san­do­riai, ir tie, ku­rie yra su­si­ję ir su kas­die­ni­ne ūki­ne veik­la.

Pa­ė­mus to­kią veik­lą kaip že­mės ūkis, pa­ten­ka vi­si san­do­riai. Ma­nau, kad ši­ta rei­ka­la­vi­mo nor­ma yra per­tek­li­nė.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, kas pri­ta­ria­te, kad bū­tų svars­to­mas V. Ačie­nės pa­siū­ly­mas, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Ko­le­gei rei­kia 29 jū­sų pa­lai­kan­čių pa­ra­šų ir bal­sų. Ir A. Pa­lio­nio, ka­dan­gi jis ana­lo­giš­kas yra. (Bal­sai sa­lė­je) An­driau! Taip, ana­lo­giš­ki yra, tai to­kia pro­ce­dū­ra, vy­rai.

Bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai, už – 65. 29 yra. Pra­šau, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, nes sie­kiant tei­si­nio aiš­ku­mo ir vie­no­do tei­sės nor­mų aiš­ki­ni­mo bei tai­ky­mo siū­lo­ma ne­pri­tar­ti. In­di­vi­du­a­lios veik­los san­do­rių iš­sky­ri­mas ar ne­iš­sky­ri­mas šios tei­sės nor­mos tu­ri­nio ne­keis. De­kla­ruo­jan­tis as­muo tu­rės de­kla­ruo­ti su­da­ry­tus san­do­rius, ku­rie yra jo pri­va­tus in­te­re­sas. Skir­tin­gai nuo šiuo me­tu ga­lio­jan­čio tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, pa­gal nau­ją pri­va­čių in­te­re­sų de­kla­ra­vi­mo tvar­ką rei­kės de­kla­ruo­ti tik tuos san­do­rius, ku­rie ga­li bū­ti su­si­ję su de­kla­ruo­jan­čio as­mens pri­va­čiu in­te­re­su.

PIRMININKAS. Taip, ko­le­gos, už – A. Pa­lio­nis. Pra­šau, ko­le­ga.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš ne­kar­to­siu, ką to­kio pa­ties pa­siū­ly­mo au­to­rė pa­sa­kė. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad mes iš­ski­ria­me vie­nin­te­lę veik­lą, tai yra in­di­vi­du­a­lią veik­lą, nors ki­tos ju­ri­di­nės for­mos, ku­rios sa­vi­nin­kas ar di­rek­to­rius, ar vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­tis ir to­kio dir­ban­čio ar­ti­mas gi­mi­nai­tis… ki­tos for­mos ver­slui net ne­rei­kia de­kla­ruo­ti san­do­rių, net jei­gu jie su­si­ję su prie­vo­le de­kla­ra­ci­jo­je pa­teik­ti as­mens dar­bo­vie­tę. Mes da­bar iš­ski­ria­me vie­ną veik­lą, vi­siš­ką skaid­ru­mą pa­da­ro­me, o ki­to­se veik­lo­se ne­rei­ka­lau­ja­me nie­ko, net­gi dar­bo­vie­tės, ko­kia nors mi­nis­te­ri­ja pirks ko­kią nors įran­gą ar ką nors iš de­kla­ruo­jan­čio su­tuok­ti­nio įmo­nės, net ne­rei­kės de­kla­ruo­ti. Mes ar­ba tai­ko­me vi­sur vie­no­dus skaid­ru­mo stan­dar­tus, ar­ba ne.

PIRMININKAS. Ko­le­ga P. Urb­šys – prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Man at­ro­do, mes esa­me šiek tiek klai­di­na­mi. Es­mė yra to­kia, ta in­di­vi­du­a­li veik­la yra iš­skir­ta to­dėl, kad tik­rai da­bar, kur no­ri­ma įtei­sin­ti švel­nes­nę nuo­sta­tą dėl vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų… No­riu pri­min­ti, kad pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą, jei­gu as­muo, ei­nan­tis vals­ty­bės tar­ny­bą, pa­vyz­džiui, „Se­nu­kuo­se“ nu­per­ka bal­dų kom­plek­tą, šal­dy­tuvą ar dar, sa­ky­kim, vir­tu­vės įran­gą, tai jis tu­ri de­kla­ruo­ti sa­vo san­ty­kį su pre­ky­bos cen­tru „Se­nu­kai“. Da­bar no­ri­ma ši­to da­ly­ko iš­veng­ti, bet tas dėl in­di­vi­du­a­lios veik­los yra pa­tiks­li­na­ma, kad bū­tent ši­ta da­lis ir­gi yra la­bai svar­bi, nes ki­tos veik­los ne­eli­mi­nuo­ja­mos, ki­tos vei­klos ir­gi tu­ri bū­ti de­kla­ruo­ja­mos, ir ne­rei­kia klai­din­ti. Pa­pras­čiau­siai prie ši­tos nuo­sta­tos yra aiš­kiau pa­sa­ko­ma, kad ne­bū­tų ga­li­ma ki­taip in­ter­pre­tuo­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta V. Ačie­nės pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­suo­ja­te, ko­le­gos!

Už bal­sa­vo 42 Sei­mo na­riai, prieš – 3, su­si­lai­kė 46. De­ja, pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Taip pat yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me, ko­le­gos.

Yra gau­ta ki­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau, ko­le­ge.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi įsta­ty­me ne­įma­no­ma iš­var­dy­ti vi­sų ga­li­mų pri­va­čių in­te­re­sų, to­dėl to­kia nuo­sta­ta su pa­vyz­di­niu są­ra­šu yra rei­ka­lin­ga, kur yra pa­teik­ta, o Tei­sės de­par­ta­men­tas siū­lė iš­brauk­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me. Dėl vi­so 6 straips­nio. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, ko­le­gos? Ga­li­me. Dėl 7 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, ko­le­gos. Dėl 8 straips­nio pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ko­le­gos, dėl 8 straips­nio pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­tari­mu? Ga­li­me. Dėl 9, 10 straips­nių pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me.

11 straips­nis. Gau­tas Sei­mo na­rio A. Pa­lio­nio pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ko­le­ga su­tin­ka. Ko­mi­te­tas su­tin­ka. Ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ga­li­me. Dėl 11, 12, 13, 14, 15, 16 straips­nių ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. 17 straips­nis. Yra gau­tas P. Urb­šio pa­siū­ly­mas.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­tar­ta. Ko­le­ga, ma­tau, su­tin­ka, pri­ta­ria. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Gau­tas… Jau ne­ak­tu­a­lu. Vis­kas ge­rai. Ko­le­gos, 17 straips­nis. Ga­li­me ben­dru sut­ari­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. 18 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dėl 19, 20, 21 straips­nių pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. 22 straips­nis. Yra gau­tas ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės G. Bu­ro­kie­nės pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Pir­mi­nin­ke, su­tin­ka­te?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Yra pa­tiks­li­na­ma, kad ki­tos ins­ti­tu­ci­jos ir įstai­gos, ku­rios dir­ba pa­gal spe­cia­liuo­sius įsta­ty­mus ar ki­tus tei­sės ak­tus, tu­ri tei­sę su­da­ry­ti ko­mi­si­ją tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka. Tie­siog yra pra­ple­čia­ma ga­li­my­bė da­ly­vau­ti ir teik­ti VTEK ata­skai­tas.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. 23 straips­nis. Gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šau, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi at­sa­ko­my­bė bū­tų tai­ko­ma Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­grin­du, ma­no­me, kad ne­rei­kia iš nau­jo vis­ko ra­šy­ti.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me 1 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 2 straips­nis – įgy­ven­di­ni­mas. Ir­gi nė­ra gau­ta pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu?

Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­im­tas… Mo­ty­vai už ir prieš. Se­kun­dė­lę, kom­piu­te­ris ne­la­bai spė­ja. Vi­si už­si­ra­šė už, la­bai no­ri­te kal­bė­ti, ko­le­ga An­ta­nai Vin­kau, Jur­gi Raz­ma ir Guo­da Bu­ro­kie­ne? Aš tu­riu at­si­klaus­ti, ar tik­rai no­ri­te kal­bė­ti, ko­le­gos? At­si­sa­ko­te. Guo­da at­si­sa­ko. Jur­gis? Ti­kė­ki­mės, kad taip. Ge­rai, ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­im­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3167, bal­suo­ja už, kas ma­no ki­taip, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Ko­le­gos, bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3167) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.43 val.

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. X-1666 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3168(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas ly­di­ma­sis – Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. X-1666 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3168. Kvie­čiu į tri­bū­ną ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę G. Bu­ro­kie­nę. Pra­šom, ko­le­ge.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Kaip ir mi­nė­jau, prieš pus­va­lan­dį bai­gė­si, jau prieš va­lan­dą bai­gė­si mū­sų po­sė­dis, ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė­me įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ko­le­gos, dėl 1 straips­nio, 2 straips­nio, 3 straips­nio, 4 straips­nio ir 5 straips­nio pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 6 straips­nis. Yra gau­tas Sei­mo na­rių M. Ma­jaus­ko, Ž. Pa­vi­lio­nio, E. Pu­pi­nio pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ko­le­ga Ed­mun­dai Pu­pi­ni, pra­šom pri­sta­ty­ti. Se­kun­dė­lę. Pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Da­bar grei­tai ne­su­si­gau­dau.

PIRMININKAS. Jei­gu taip, čia yra dėl 6 straips­nio, kur ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai VTEKʼo nariams.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Taip. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­no­me, kad tas pa­siū­ly­mas yra ver­tas dė­me­sio, nes kai ku­rie no­ri už­kel­ti tam tik­ras aukš­tas kar­te­les, kad bū­ti­nai as­muo da­ly­vau­tų vals­ty­bės tar­ny­bo­je ar ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Ma­nau, kad rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se ga­li da­ly­vau­ti as­me­nys, ku­rie tu­ri di­džiau­sią pa­tir­tį rin­ki­muo­se, o ne ap­si­ri­bo­ti tam tik­rais skai­čiais. Ačiū.

PIRMININKAS. Tie­siog aš no­riu dar ko­le­gą J. Raz­mą in­for­muo­ti, kad ne­ga­li­me kar­tu pri­sta­ty­ti, nes jū­sų šiek tiek ski­ria­si, nes ko­le­gos bu­vo pa­siū­lę įra­šy­ti sta­žą, to­dėl skir­tin­gi pa­siū­ly­mai.

Ko­le­gos, rei­kia 29 Sei­mo na­rių, pa­lai­kan­čių Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mą. Ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti. Kas už tai, kad leis­tu­me Sei­mo na­riams svars­ty­ti pa­teik­tą pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, kas ma­no ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko. Ko­le­gos, la­bai pa­na­šus yra J. Raz­mos. Už bal­sa­vo 37. Va­di­na­si, 29 yra. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­ją.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Mes ne­pri­ta­ria­me abiem pa­siū­ly­mams, nes VTEKʼo na­riui šia nuo­sta­ta ke­lia­mas kom­pe­ten­ci­jos vie­ša­ja­me sek­to­riu­je rei­ka­la­vi­mas. At­krei­pia­mas dė­me­sys, kad nė­ra re­gu­liuo­ja­ma VTEKʼo na­rio pa­tir­tis ir sta­žas pri­va­čia­me sek­to­riu­je, ir nuo­sta­ta ne­tu­rė­tų bū­ti su­pran­ta­ma kaip ri­bo­ji­mas. As­muo ga­li tu­rė­ti 20 me­tų bet ko­kio dar­bo pa­tir­ties, ta­čiau sie­kia­me už­tik­rin­ti, kad pre­ten­den­tas bū­tų su­si­pa­ži­nęs ir su dar­bu vie­ša­ja­me sek­to­riu­je. Vie­šo­jo sek­to­riaus rei­ka­lui tai­ko­mas prin­ci­pas: ga­li­ma tai, kas nu­ma­ty­ta tei­sės ak­tuo­se. Tuo tar­pu pri­va­taus sek­to­riaus veik­lai pa­pras­tai tai­ko­mas prin­ci­pas: ga­li­ma tai, kas ne­už­draus­ta. Vie­ša­ja­me sek­to­riu­je do­mi­nuo­ja vie­ša­sis in­te­re­sas, o VTEKʼo kom­pe­ten­ci­jai pa­ves­ta pri­žiū­rė­ti, kaip de­ri­na­mi vie­šie­ji ir pri­va­tūs in­te­re­sai. To­dėl vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ban­čių as­me­nų tar­ny­bi­nės eti­kos klau­si­mus tu­rė­tų ver­tin­ti as­muo, tu­rin­tis bent jau tre­jų me­tų dar­bo pa­tir­tį šia­me sek­to­riu­je, tai yra su­si­pa­ži­nęs su vie­šo­jo sek­to­riaus veik­los prin­ci­pais.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – M. Ma­jaus­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­dė­siu nuo to, kad ne­iš­gir­dau iki šiol jo­kių ar­gu­men­tų, jog iki šiol ėję Tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos na­rio pa­rei­gas as­me­nys, ku­rie ne­tu­ri pa­tir­ties vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, blo­gai at­li­ko sa­vo pa­rei­gas dėl to, jog jie ne­tu­ri pa­tir­ties kon­kre­čiai vie­ša­ja­me sek­to­riu­je.

Ant­ras da­ly­kas. At­kreip­siu, kad iki šiol vei­kia ir šiuo me­tu ga­lio­ja įsta­ty­mo nuo­sta­ta, ku­ri lei­džia bet kam ei­ti Tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos na­rio pa­rei­gas, jei­gu jis tu­ri pen­ke­rių me­tų dar­bo pa­tir­tį. Ne­svar­bu, vie­ša­ja­me ar ne vie­ša­ja­me.

Ir tre­čias da­ly­kas. Ar ga­li­te pa­pras­tais žo­džiais pa­aiš­kin­ti, ko­dėl as­muo, tu­rin­tis 20 me­tų dar­bo pa­tir­ties, na, tei­si­nin­ku, in­ži­nie­riu­mi, ne­ži­nau, dak­ta­ru, ne­ga­li dirb­ti Vyriausiosios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos na­riu? Man at­ro­do, kad to­kia nuo­sta­ta yra ne­tin­ka­ma ir rei­kė­tų ar­ba bent grįž­ti prie tos nuo­sta­tos, ku­ri bu­vo ga­lio­jan­ti, ar­ba šiuo me­tu ga­lio­ja, tai yra kad pen­ke­ri me­tai bet ko­kios dar­bo pa­tir­ties, ar­ba ta­da pri­im­ti to­kią, kad tre­ji me­tai dar­bo pa­tir­ties ar­ba vie­ša­ja­me, ar­ba ne vie­ša­ja­me. Ta­čiau ap­ri­bo­ti tik dar­bu vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, ir as­muo, ku­ris ne­tu­ri bent tre­jų me­tų dar­bo vie­ša­ja­me sek­to­riu­je pa­tir­ties… tik­rai nė­ra nei ob­jek­ty­vu, nei pras­min­ga. To­dėl kvie­čiu pri­tar­ti pa­teik­tam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos.

Už bal­sa­vo 41 Sei­mo na­rys, prieš – 20, su­si­lai­kė 29. Ne­pri­tar­ta.

Ko­le­ga J. Raz­ma. Pra­šom. (Bal­sas sa­lė­je) Pa­na­šus, taip. At­si­i­ma­te? Ge­rai, ko­le­gos.

6 straips­niui ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me.

7 straips­nis. Gau­tas J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom, Jur­gi Raz­ma, pri­sta­ty­ti sa­vo pa­siū­ly­mą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip ži­no­me, yra 5 Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos na­riai. Pa­gal tei­kia­mą pro­jek­tą, de­ja, pen­kis iš jų siū­lo po­li­ti­kai: Pre­zi­den­tas, Sei­mo Pir­mi­nin­kas, Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas. Ga­li taip at­si­tik­ti, pa­vyz­džiui, jei S. Skver­ne­lis bū­tų lai­mė­jęs Pre­zi­den­to rin­ki­mus, vi­si siū­ly­to­jai at­sto­vau­tų tai pa­čiai po­li­ti­nei jė­gai. To­kiu at­ve­ju trys iš pen­kių ko­mi­si­jos na­rių pa­si­da­ry­tų su­si­ję su vie­na po­li­ti­ne jė­ga ir du li­kę vi­suo­me­ninių or­ga­ni­za­ci­jų pa­siū­ly­ti na­riai čia to ba­lan­so, de­ja, ne­amor­ti­zuo­tų. To­dėl aš siū­lau vie­nu po­li­ti­kų tei­kė­jų skai­čių su­ma­žin­ti ir vie­toj Sei­mo Pir­mi­nin­ko kaip tei­kė­ją įra­šy­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą, ku­ri ir yra ko­vai su ko­rup­ci­ja ir, aš ma­nau, pa­siū­ly­tų tik­rai ne­ko­rum­puo­tą, tik­rai kom­pe­ten­tin­gą žmo­gų, ne­reik­tų su­pras­ti, kad jie tu­ri siū­ly­ti ko­kį sa­vo pa­rei­gū­ną. Jie bet ką ga­li siū­ly­ti, bet tie­siog pa­rink­tų at­sa­kin­gai ir pa­siū­ly­tų.

PIRMININKAS. Taip, ko­le­gos… Pra­šom, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria šiam pa­siū­ly­mai, ka­dan­gi Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai yra su­teik­ti ci­vi­li­nio po­bū­džio įga­lio­ji­mai ver­tin­ti tar­ny­bi­nės eti­kos klau­si­mus, o Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba yra tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja, pa­gal Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mą ga­lin­ti teik­ti in­for­ma­ci­ją apie as­me­nį, sie­kian­tį ei­ti ar­ba ei­nan­tį pa­rei­gas vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės įstai­go­je ar įmo­nė­je, taip pat ir in­for­ma­ci­ją apie kan­di­da­tą į VTEKʼo na­rius.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, už – E. Pu­pi­nis. Pra­šau, ko­le­ga.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, vis dėl­to tik­rai da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma vis ak­cen­ta­vo, kad gal­būt vi­sur rei­kė­tų ir pro­fe­sio­na­lų po­žiū­rio, po­li­ti­kai kai ka­da bū­na an­ga­žuo­ti ir Tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja ypač svar­bi, nes į sa­vo ran­kas ati­duo­da­me… taip pat kaip po­li­ti­kai į ran­kas ati­duo­da­me sa­vo li­ki­mus ir sa­vi­val­dos, ir taip to­liau. Iš tik­rų­jų gal­būt kai ku­rių struk­tū­rų da­ly­va­vi­mas da­ry­tų ob­jek­ty­ves­nį po­žiū­rį, ne tik po­li­ti­nį, bet gal­būt įver­tin­tų iš es­mės ir vi­sus ki­tus ar­gu­men­tus. Tik­rai siū­lau pri­tar­ti J. Raz­mos pa­siū­ly­mui dėl Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos de­le­guo­to as­mens da­ly­va­vi­mo Vy­riau­sio­jo­je tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jo­je.

PIRMININKAS. Prieš – P. Urb­šys. Pra­šau, ko­le­ga.

P. URBŠYS (MSNG). Tik­rai, kaip bu­vęs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos dar­buo­to­jas, aš ma­nau, kad to­kiu bū­du bū­tų po­li­ti­zuo­ja­ma tar­ny­ba. Šiaip ar taip, mes vi­si ži­no­me, kaip at­si­ran­da tar­ny­bos va­do­vas, kas vis dėl­to tei­kia jo kan­di­da­tū­rą, bū­tent Pre­zi­den­to ins­ti­tu­ci­ja. Tai nuo Pre­zi­den­to pri­klau­so va­do­vo ka­den­ci­jos. Mes da­bar tar­si su­da­ro­me iliu­zi­ją, ži­no­te, STT at­sto­vas ne­bus po­li­ti­zuo­tas ir bus lais­vas nuo po­li­ti­nių įta­kų. At­virkš­čiai, šia pa­tai­sa mes su­ku­ria­me to­kį kon­teks­tą, ku­ris pa­di­dins tą po­li­ti­nį spau­di­mą tam pa­čiam STT va­do­vui iš tos pa­čios pre­zi­den­tū­ros.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta J. Raz­mos pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 31, prieš 26, su­si­lai­kė 36. Pa­siū­ly­mui, de­ja, ne­pri­tar­ta.

Gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas pri­ta­ria. Ga­li­me, ko­le­gos, pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ga­li­me. Gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba dėl 4 da­lies, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Pra­šau, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi pri­ima­ma­me Sei­mo nu­ta­ri­me jo įsi­ga­lio­ji­mo da­ta ir bū­tų nu­sta­ty­ta. Šio straips­nio da­lies tiks­las – nu­sta­ty­ti to­kio Sei­mo nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo tai­syk­lę, kad įsta­ty­me bū­tų už­tik­rin­ta vi­sa VTEKʼo su­dė­tis ir veik­los ne­per­trau­kia­mu­mas.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ga­li­me. Vi­sam 7 straips­niui, ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me.

8 straips­nis. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. 9 straips­nis. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me.

Dėl 10 straips­nio gau­tas J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. Pra­šau, ko­le­ga.

J. RAZMA (TS-LKDF). Na, aš nuo­sek­liai ban­dau teik­ti pa­tai­sas, ku­rios di­din­tų Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos na­rių ir pir­mi­nin­ko ne­pri­klau­so­mu­mą. De­ja, ne­su­lau­kiu at­gar­sio kol kas. Šiuo at­ve­ju aš siū­lau, kad kan­di­da­tą į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus pa­si­rink­tų ne pats Sei­mo Pir­mi­nin­kas, o kad ko­mi­si­ja ne­pri­klau­so­mai jį iš­si­rink­tų, ir Sei­mo Pir­mi­nin­kas, taip sa­kant, bū­tų įpa­rei­go­tas jį teik­ti. Da­bar kaip at­si­tin­ka? Sei­mo Pir­mi­nin­kas pa­si­ren­ka vie­ną iš kan­di­da­tų ir, be abe­jo, Sei­mas jį pa­tvir­tins kan­di­da­tu. Da­bar Sei­mo Pir­mi­nin­kas vėl pa­si­ren­ka ir tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką, tai dar kar­tą su­stip­ri­na­ma ta pri­klau­so­my­bė. Aš ma­nau, kad pri­si­me­na­me tas is­to­ri­jas, kai vie­nas VTEKʼo pir­mi­nin­kas vaikš­čio­jo pas da­bar­ti­nį Sei­mo Pir­mi­nin­ką, čia pas­kui tos is­to­ri­jos ty­ri­nė­ja­mos A. Ši­rins­kie­nės ko­mi­si­jo­je. Tai yra kaip tik ta iliust­ra­ci­ja, kai ta ne­for­ma­li pri­klau­so­my­bė taip ir at­si­ran­da. Te­gul pa­ti ko­mi­si­ja iš­si­ren­ka, tai čia bus pa­pil­do­mas ne­pri­klau­so­mu­mo ele­men­tas. Sei­mas tvir­tins, na, ne­pa­tiks, ne­pa­tvir­tin­sim, ki­tą tu­rės iš­si­rink­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai, ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad leis­tu­me to­liau svars­ty­ti J. Raz­mos pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­suo­ja­me.

Už bu­vo 38. Va­di­na­si, ga­li­ma svars­ty­ti.

Pra­šau, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, nes ne­pri­ta­rė­te.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Tai­gi ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pa­siū­ly­mu bū­tų su­var­žo­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ko tei­sė pa­si­rink­ti kan­di­da­tą į VTEKʼo pir­mi­nin­kus. Taip pat svar­bu pa­mi­nė­ti, kad, ski­riant kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vus, to­kia prak­ti­ka, kai ins­ti­tu­ci­jos na­riai pa­tys pa­si­ren­ka kan­di­da­tą į jos pir­mi­nin­kus, yra ne­bū­din­ga. Ne­pri­tar­ta pa­siū­ly­mui, ka­dan­gi VTEKʼas yra ins­ti­tu­ci­ja, at­skai­tin­ga Sei­mui, to­dėl tiks­lin­ga Sei­mo Pir­mi­nin­kui pa­lik­ti lais­vę lais­vai pa­si­rink­ti kan­di­da­tą į pir­mi­nin­kus iš pa­skir­tų VTEKʼo na­rių. VTEKʼas nė­ra pa­ta­ria­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja. Jos spren­di­mai yra pri­va­lo­mi ir su­ke­lian­tys tei­si­nių pa­sek­mių as­me­nims, pa­žei­du­siems vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo, tar­ny­bi­nės eti­kos ir lo­bis­ti­nės veik­los tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus.

PIRMININKAS. P. Urb­šys – prieš. Pra­šau.

P. URBŠYS (MSNG). Nors esu gar­sio­sios A. Ši­rins­kie­nės ty­ri­mo ko­mi­si­jos ty­ri­mo ob­jek­tas, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę apie tai, nes kol kas tik­rai, ką kal­bė­jo pir­mi­nin­kė, yra nu­si­sto­vė­ju­si to­kia įsta­ty­mo prak­ti­ka pas mus, kad Sei­mui at­skai­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos va­do­vai vis dėl­to tei­kia­mi Pir­mi­nin­ko. To­kiu bū­du Sei­mas yra įtrau­kia­mas į ši­tą pro­ce­są.

Da­bar įsi­vaiz­duo­ki­me, kad mes vie­ną ins­ti­tu­ci­ją iš­ski­ria­me ir jai pa­da­ro­me… ne, jūs ga­li­te pa­tys iš­si­rink­ti ir ta­da Sei­mo tri­bū­no­je tik įgar­sin­si­te tą as­me­nį, kad jūs jau iš­si­rin­ko­te pir­mi­nin­ką. O mes ta­da ką čia? Mes iš tik­ro ta­da tar­si kves­tio­nuo­ja­me pa­čią ko­mi­si­ją. Jei­gu at­me­ta­me jos pa­siū­ly­tą kan­di­da­tą, mes sa­vo­tiš­kai iš­reiš­kia­me ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ko­mi­si­ja. Tai at­virkš­čiai – vėl to­kiu pa­siū­ly­mu no­ri­ma įtrauk­ti pa­čią ko­mi­si­ją į po­li­ti­nį veiks­mą. Man at­ro­do, to da­ly­ko ne­da­ry­ki­me. Lai­ky­ki­mės tos sis­te­mos. Ne­bent Sei­mo na­riai nu­spręs­tų: vis­kas, kei­čia­me tvar­ką, vi­sos Sei­mui pa­val­džios ins­ti­tu­ci­jos tu­ri bū­ti ski­ria­mos taip, kaip VTEKʼas, aš ta­da su­tik­čiau. Jei­gu ne, pa­li­ki­me taip, kaip yra.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta J. Raz­mos pa­siū­ly­mui? Už at­si­ra­do, ne­ma­čiau. At­si­pra­šau. J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Bū­čiau ne­kal­bė­jęs, bet iš­gir­dau, kad ko­le­ga sa­ko –vi­sos pa­val­džios Sei­mui ins­ti­tu­ci­jos. VTEK’as – Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja tik­rai nė­ra pa­val­di Sei­mui. Ji yra at­skai­tin­ga Sei­mui. Taip pat ne­pa­val­di ir Sei­mo Pir­mi­nin­kui, nes tai yra ne­pri­klau­so­ma ins­ti­tu­ci­ja. Tik tiek, kad Sei­mas, kaip ir Pre­zi­den­tas, ir ki­ti sub­jek­tai, da­ly­vau­ja su­da­rant tą ko­mi­si­ją, ta­čiau iš tie­sų, ma­ny­čiau, tos ins­ti­tu­ci­jos ne­pri­klau­so­mu­mas tik­rai pa­di­dė­tų, jei­gu nė vie­nas sub­jek­tas iš tų, ku­rie tu­ri tei­sę pa­siū­ly­ti kan­di­da­tus į ko­mi­si­jos na­rius, ne­siū­ly­tų ku­rio nors vie­no iš jų į pir­mi­nin­kus. Ta­da tik­rai tos ko­mi­si­jos ne­pri­klau­so­mu­mas bū­tų vi­sai ki­to ly­gio. Da­bar vis­ką ver­tin­ti, kad bū­tų var­žo­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ko tei­sė – iš kur to­kia tei­sė? Pri­gim­ti­nė? Nė­ra to­kios tei­sės. Ji­nai tik kie­no nors gal­vo­se taip įsi­vaiz­duo­ja­ma. Ma­nau, kad to­kia ko­mi­si­ja kaip Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja tik­rai ver­ta tu­rė­ti dau­giau ne­pri­klau­so­mu­mo, ne­gu da­bar tu­ri. Bal­suo­ki­te už.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta J. Raz­mos pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 38, prieš – 24, su­si­lai­kė 31. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu 10 straips­niui pri­tar­ti? Ačiū, ga­li­me. Dėl 11, 12, 13, 14, 15, 16 straips­nių pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me, ko­le­gos, ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 17 straips­nis. Gau­tas J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. Pri­tar­ta. Ko­le­ga pri­ta­ria. Tvar­ka. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei?

Ga­li­me. Dėl 18, 19 straips­nių pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, ko­le­gos, ga­li­me. Dėl 20 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dėl 21 straips­nio gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šau, pir­mi­nin­ke.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ne­pri­ta­rė­me, nes Pra­ne­šė­jų ap­sau­gos įsta­ty­me yra var­to­ja­ma są­vo­ka „pra­ne­šė­jas“, o šis sta­tu­sas su­tei­kia­mas esant tam tik­roms mi­nė­ta­me įsta­ty­me nu­ma­ty­toms są­ly­goms. Kad ne­kil­tų ne­aiš­ku­mų tai­kant VTEKʼo įsta­ty­mą, siū­lo­me pa­lik­ti ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me įtvir­tin­tą „pa­reiš­kė­jo“ są­vo­ką.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ga­li­me. Dėl 22, 23, 24 straips­nių pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dėl 25 straips­nio gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai ne­pri­ta­rė. Pra­šau, pir­mi­nin­ke.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ne­pri­ta­ria­me, ka­dan­gi sis­te­miš­kai įver­ti­no­me 25 straips­nį ir kitus įsta­ty­mus, ku­riuo­se re­gu­liuo­ja­mas ty­ri­mo da­ly­kas, su­si­jęs su tei­kia­mu skun­du, ir ma­nome, kad ne­tiks­lin­ga spe­cia­liai reg­la­men­tuo­ti ty­ri­mo da­ly­ko ri­bų, kai ty­ri­mą ini­ci­juo­ja pa­ts VTEKʼas. To­kiu at­ve­ju VTEKʼas, kaip pa­gal kom­pe­ten­ci­ją at­sa­kin­ga už tam tik­rų įsta­ty­mų nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­rą ins­ti­tu­ci­ja, nu­sta­to ty­ri­mo da­ly­ko ri­bas ir apie tai pra­ne­ši­mu in­for­muo­ja de­kla­ruo­jan­tį as­me­nį, pa­siū­ly­da­ma pa­teik­ti pa­aiš­ki­ni­mą dėl ga­li­mo pa­žei­di­mo.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ga­li­me. Jei­gu ga­li­ma, šiek tiek ty­los, ko­le­gos, po to vėl ne­ži­no­si­me, už ką bal­suo­ja­me. Dėl 26 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. Dėl 27 straips­nio gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šau, pir­mi­nin­ke.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip pat ne­pri­ta­ria­me, nes at­si­žvel­giant į tai, jog pa­reiš­kė­jui jo pa­reiš­ki­mo nag­ri­nė­ji­mas VTEKʼe ne­su­ke­lia tie­sio­gi­nių tei­si­nių pa­sek­mių, bu­vo at­si­sa­ky­ta to­kio as­mens tei­sės pra­šy­ti ati­dė­ti jo pra­ne­ši­mo nag­ri­nė­ji­mą. Čia svar­bu pa­mi­nė­ti, kad jei­gu toks as­muo pa­gei­dau­ja, jis ga­li da­ly­vau­ti VTEKʼo po­sė­džiuo­se ir do­mė­tis jo pra­ne­ši­mo nag­ri­nė­ji­mo ei­ga. Taip pat at­krei­pia­me dė­me­sį, jog ad­mi­nist­ra­ci­nių teis­mų prak­ti­ko­je pa­reiš­kė­jai apie ga­li­mus Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tų pa­žei­di­mus ne­lai­ko­mi tin­ka­mu pa­reiš­kė­ju pro­ce­si­ne pras­me ir jų skun­dai teis­muo­se nė­ra pri­ima­mi.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ga­li­me. Dėl 28, 29 straips­nių pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dėl 30 straips­nio gau­tas Sei­mo na­rės V. Ačie­nės pa­siū­ly­mas. Pra­šau, ko­le­ge, pri­sta­ty­ki­te. Čia dėl įspė­ji­mo ir dėl…

V. AČIENĖ (LVŽSF). Apie ma­ža­reikš­miš­ku­mą.

PIRMININKAS. Taip, apie ma­ža­reikš­miš­ku­mą.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Pa­siū­ly­mas yra tas, kad įsta­ty­me ne­nu­ma­ty­ta, ka­da pa­žei­di­mas yra ma­ža­reikš­mis. Ma­ža­reikš­mis pa­žei­di­mas yra api­brėž­tas Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­me, to­dėl ir siū­ly­mas yra, kad jei­gu yra ma­ža­reikš­mis pa­žei­di­mas, kad tie­siog tai bū­tų įspė­ji­mas. Šiuo at­ve­ju ši­ta­me punk­te yra tik­tai pa­žei­dė, ne­pa­žei­dė ir pa­na­šiai, o kaip ži­no­me, ne­se­ni įvy­kiai pa­ro­dė, kad net­gi Sei­mo na­riui ne­dek­la­ra­vus, kad jis ta­po mi­nist­ru, tai bu­vo trak­tuo­ja­ma kaip pa­žei­di­mas. Kad iš­veng­tu­me to­kių ka­zu­sų, tam ir bu­vo pa­teik­tas pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Ko­le­gos! Pra­šau, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke. Pra­šau, pir­mi­nin­ke, po­zi­ci­ja.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Taip, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, nes Sei­mo na­rės pa­siū­ly­mu ke­lia­mi tiks­lai re­a­li­zuo­ti ko­mi­te­tui pa­to­bu­li­nus įsta­ty­mo pro­jek­to 18 ir 25 straips­nius, ku­rie sa­ko, kad ga­vus pra­ne­ši­mą VTEKʼo ty­ri­mas bus pra­de­da­mas tik tuo at­ve­ju, jei­gu yra pa­grin­das de­kla­ruo­jan­čio­jo as­mens veiks­muo­se įtar­ti in­te­re­sų kon­flik­tą ir ant­ras, per VTEKʼo ra­gi­ni­me nu­sta­ty­tą ter­mi­ną de­kla­ruo­jan­tis as­muo ne­pa­tei­kia, ne­pa­tiks­li­na, ne­pa­pil­do de­kla­ra­ci­jos. No­riu vi­siems pri­min­ti, kad jei­gu iš­ky­la kon­flik­tas dėl de­kla­ra­ci­jos, as­me­niui yra iš­siun­čia­mas pri­mi­ni­mas pa­si­tiks­lin­ti de­kla­ra­ci­ją, ko iki šiol ne­bu­vo, ir per tą lai­ką jis ga­li pa­tiks­lin­ti ir ty­ri­mas ne­bus pra­dė­tas.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos, kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta V. Ačie­nės pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 82 Sei­mo na­riai: už – 22, prieš – 8, su­si­lai­kė 52. Ne­pri­tar­ta.

Ki­tas gau­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Pra­šau, ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ma­no­me, kad pa­vyz­di­nis są­ra­šas ob­jek­ty­vių ap­lin­ky­bių įsta­ty­me tu­rė­tų bū­ti įtvir­tin­tas ir VTEKʼas nė­ra su­si­dū­ręs su pik­tnau­džia­vi­mu šio­mis nuo­sta­to­mis.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Prieš­ta­rau­ja. J. Raz­ma už Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą. Pra­šom, ko­le­ga.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­ra­šė rim­tą pa­sta­bą, kad ga­li bū­ti pik­tnau­džiau­ja­ma. Jei­gu as­muo, ku­ris jau­čia, kad bus nei­gia­mai įver­tin­tas, tu­ri to­kį dar­bo po­bū­dį, kad ga­li nuo­lat vyk­ti į ko­man­di­ruo­tes, tai jam ne­bus su­dė­tin­ga iš­vyk­ti į ko­man­di­ruo­tę kaip ty­čia tą die­ną, kai jo klau­si­mą tu­ri nag­ri­nė­ti VTEKʼas. Čia mes pa­ra­šo­me, kad jei­gu yra iš­vy­kęs, VTEKʼas ne­ga­li pri­im­ti spren­di­mo. Da­bar ra­šo­ma, kad to­kio at­ve­jo ne­bu­vo, bet ir taip ties­mu­kai ne­bu­vo pa­ra­šy­ta. Tik­rai nė­ra ga­ran­ti­jų, kad at­ei­ty­je mes ne­tu­rė­si­me pik­tnau­džia­vi­mo. Aš ma­nau, kad ko­mi­te­tas ga­lė­jo čia su­gal­vo­ti kaip nors api­ben­drin­tai pa­ra­šy­ti, kad ne­bū­tų to­kio ties­mu­kiš­ko ap­ri­bo­ji­mo.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Nuo­mo­nė čia tie­siog bus dėl vi­so, kai jūs pa­si­sa­kė­te prieš, tiks­liau, už to­kį pa­siū­ly­mą, bū­tų ga­li­ma, ne­pri­ta­riant ko­mi­te­to po­zi­ci­jai. Bu­vo Sei­mo na­rio A. Pa­lio­nio pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas, kaip su­pran­tu, jį pa­pil­dė 8 da­li­mi. At­si­pra­šau, ne­pri­ta­rė.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Sei­mo na­rys no­rė­jo pa­pil­dy­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­ga, at­si­i­ma­te?

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Čia ly­giai toks pats, kaip bu­vo prieš tai bal­suo­ta už V. Ačie­nės.

A. PALIONIS (LSDDF). Pri­ta­riu ko­mi­te­to nuo­mo­nei.

PIRMININKAS. Pri­ta­ria­te ko­mi­te­to nuo­mo­nei. Ki­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Vėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom, pir­mi­nin­ke.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ka­dan­gi VTEKʼui įgy­ven­di­na­ma­me pro­jek­te siū­lo­ma nu­sta­ty­ti tei­sę pa­si­tar­ti, ne­ga­li bū­ti ne­si­lai­ko­ma įsta­ty­me nu­sta­ty­tų tri­jų mė­ne­sių ty­ri­mo at­li­ki­mo ter­mi­nų. Pa­žy­mė­ti­na ir tai, kad VTEKʼas spren­di­mus pri­ima ne pas­ku­ti­nę ty­ri­mams at­lik­ti nu­sta­ty­tą ter­mi­no die­ną, iš­skir­ti­niais įsta­ty­me nu­sta­ty­tais at­ve­jais VTEKʼui yra su­tei­kia­ma tei­sė ty­ri­mo ter­mi­ną pra­tęs­ti iki še­šių mė­ne­sių.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ko­le­gos, da­bar dėl vi­so. Ka­dan­gi J. Raz­ma bu­vo iš­sa­kęs po­zi­ci­ją už Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, tai aš kvie­čiu bal­suo­ti. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta po ko­mi­te­to svars­ty­mo 30 straips­niui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Už ko­mi­te­tą – nuo­mo­nė už, prieš ko­mi­te­to nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te, nes ko­le­ga J. Raz­ma iš­kė­lė abe­jo­nę dėl ne­pri­ta­ri­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai. Bal­suo­ja­me už vi­są 30 straips­nį, nes bu­vo iš­sa­ky­ta po­zi­ci­ja už Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mą, o Tei­sės de­par­ta­men­tas ne­tu­ri įsta­ty­mų lei­dy­bos tei­sės.

Už bal­sa­vo 48, prieš – 1, su­si­lai­kė 35. Pri­tar­ta.

Dėl 31, 32 straips­nių pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ko­le­gos, dėl vi­so 1 straips­nio ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Dėl 2 straips­nio gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pra­šom, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Įsta­ty­mo pro­jek­te nu­sta­ty­ti įga­lio­ji­mų nu­trau­ki­mo pa­grin­dai yra iš es­mės ana­lo­giš­ki, to­dėl as­me­nų tei­sė­ti lū­kes­čiai ne­bus pa­žeis­ti. Ne­pa­si­ti­kė­ji­mas yra įtvir­tin­tas ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo re­dak­ci­jos 15 straips­nio 2 da­ly­je, svei­ka­tos būk­lės pa­grin­das taip pat yra ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo 15 straips­nio 1 da­ly­je. Ne­veiks­nu­mas yra ob­jek­ty­vus teis­mo tvar­ka nu­sta­to­mas pa­grin­das. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, jog ly­gi­nant su ga­lio­jan­čiu įsta­ty­mu pro­jek­te yra su­siau­ri­na­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ini­cia­to­rių ra­tas, to­dėl nė­ra pa­grin­do teig­ti, jog siū­lo­mu tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu bū­tų kė­si­na­ma­si į tei­sė­tų lū­kes­čių ir tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pus.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­jai? Ga­li­me.

Dėl vi­so 2 straips­nio ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Mo­ty­vai už ir prieš dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Prieš – M. Ma­jaus­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš grįž­tu prie, man at­ro­do, tik­rai pa­ma­ti­nio klau­si­mo ir nie­kaip ne­ga­liu su­pras­ti, kas ga­lė­jo su­gal­vo­ti, kad mi­nis­te­ri­jos ar sa­vi­val­dy­bės kler­kas tu­ri ge­res­nį su­pra­ti­mą apie eti­ką ne­gu tei­si­nin­kas, moks­li­nin­kas, in­ži­nie­rius ar, ne­ži­nau, pa­ga­liau tas ūki­nin­kas. Kam ga­lė­jo at­ei­ti į gal­vą, kad tre­ji me­tai vie­ša­ja­me sek­to­riu­je yra ver­tes­ni už pen­ke­rius me­tus pri­va­čia­me sek­to­riu­je, taip, kaip bu­vo iki šiol? Dar dau­giau, pa­gal nau­ją re­dak­ci­ją 20 me­tų dar­bo pa­tir­tį tu­rin­tis aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos tei­si­nin­kas ne­ga­lės pre­ten­duo­ti tap­ti VTEKʼo na­riu. Ko­dėl? Ar jis ne­tu­ri su­pra­ti­mo apie eti­ką? Ar jis ne­tu­ri su­pra­ti­mo, kaip vei­kia vals­ty­bė? Aš nie­kaip ne­su­pran­tu, ko­dėl mes sa­vo spren­di­mais no­ri­me už­si­da­ry­ti biu­ro­kratijoje ir ri­bo­ti kon­ku­ren­ci­ją?

Ko­dėl ma­no­me, kad tik vals­ty­bės tar­nau­to­jai ar vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jai tu­ri su­pra­ti­mą apie eti­ką? Ap­skri­tai aš ma­nau, kad toks ri­bo­ji­mas nė­ra pa­grįs­tas jo­kiais ob­jek­ty­viais kri­te­ri­jais ir to­kia dis­kri­mi­na­ci­ja yra ele­men­ta­riai pri­temp­ta. Ir pri­ėmus šį įsta­ty­mą į VTEKʼą bus ga­li­ma su­kiš­ti tie­siog leng­vai kon­tro­liuo­ja­mus žmo­nes, ku­rie dėl dar­bo vie­ša­ja­me sek­to­riu­je jau ir taip yra tie­siog pri­klau­so­mi nuo po­li­ti­kų. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. J. Raz­ma – prieš. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Pri­ima­me nau­ją įsta­ty­mo re­dak­ci­ją. Tur­būt tai lyg ir bū­tų pa­grin­das ti­kė­tis ko­ky­bi­nio po­ky­čio į ge­rą­ją pu­sę, reg­la­men­tuo­jant Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos veik­lą, bet, de­ja, nie­ko nau­jo iš es­mės čia nė­ra. Yra at­si­sa­ky­ta ga­li­my­bių pa­di­din­ti tos ko­mi­si­jos na­rių ne­pri­klau­so­mu­mą nuo po­li­ti­kų. Iš­li­ko tas pats, kas bu­vo, kad trys ko­mi­si­jos na­riai yra ski­ria­mi ir siū­lo­mi po­li­ti­kų. Du na­riai čia nie­ko per daug ne­amor­ti­zuo­ja.

To­liau. Pir­mi­nin­ko iš­rin­ki­mas vėl­gi pa­lik­tas po­li­ti­kų ran­ko­se, ven­giant bet ko­kio ne­pri­klau­so­mu­mo ta­me pro­ce­se, ir taip to­liau. Ge­rai, kad ko­mi­te­tas ir Sei­mas su­si­my­lė­jo, bent vie­ną ma­no pa­tai­są pri­ėmė, nes jei­gu tos pa­tai­sos ne­bū­tu­mė­te pri­ėmę, tai Vy­riau­sy­bės na­riai iš­vis ne­bū­tų nie­kur nag­ri­nė­ja­mi. Jie bū­tų li­kę už šio įsta­ty­mo ri­bų. Tai bū­tų la­bai įdo­mus va­rian­tas, kad Vy­riau­sy­bės na­riai lyg ir ap­skri­tai ne­ga­lė­tų tu­rė­ti in­te­re­sų kon­flik­to. Tą šiaip taip iš­tai­sė­me. Žo­džiu, ne­ma­tau pa­grin­do bal­suo­ti už to­kį pro­jek­tą, ku­ris, kaip sa­kiau, nie­ko ko­ky­biš­kai nau­jo ge­ro ne­duo­da.

PIRMININKAS. Už – G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šom.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Dė­kui. Man la­bai gai­la, kad Sei­mo na­riai ne­įsi­gi­li­no ir ne­ma­tė nie­ko nau­jo vien dėl to, kad VTEKʼas pa­ga­liau pa­dės as­me­nims de­kla­ruo­ti, o ne tik baus, vyk­dys pre­ven­ci­nę veik­lą. Taip pat yra įtvir­ti­na­mi VTEKʼo įga­lio­ji­mai. Tvar­kys pri­va­čių in­tere­sų re­gist­rą Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ir vie­šai skelbs jo duo­me­nis. Taip pat at­si­ran­da, kaip ir ži­no­te, iš­anks­ti­nė de­kla­ra­vi­mo tvar­ka, kai VTEKʼas pa­dės vi­siems val­di­nin­kams, vie­šo­jo sek­to­riaus žmo­nėms de­kla­ruo­ti sa­vo vie­šus ir pri­va­čius in­te­re­sus.

Taip pat jie rinks, kaups, sis­te­mins ir ana­li­zuos duo­me­nis, bus pre­ven­ciš­kai per­žiū­ri­ma in­te­re­sų kon­flik­tų ri­zi­kos ste­bė­se­na. Taip pat VTEKʼui, kaip iš­anks­ti­nei gin­čų nag­ri­nė­ji­mo ins­ti­tu­ci­jai, bus skun­džia­mi tik sa­vi­val­dy­bių eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mai dėl eti­kos pa­žei­di­mų, at­si­sa­ko­ma Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos spren­di­mai… Taip pat tiks­li­na­mos skun­dą VTEKʼui pa­tei­ku­sio as­mens (pa­reiš­kė­jo) tei­sės. VTEKʼo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je me­tus lai­ko bus skel­bia­mi vi­si spren­di­mai, tiek pa­žei­dus, tiek ne­pa­žei­dus de­ri­ni­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ko iki šiol ne­bu­vo. Tai­gi siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. A. Skar­džius – už.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš­ties ko­mi­te­tas ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė pa­dir­bė­jo iš pe­ties. Bet klau­si­mas, kas pa­dės pa­čiam VTEKʼui su­si­tvar­ky­ti sa­vo vi­du­je? Kas da­ly­vau­ja ger­bia­mos A. Ši­rins­kie­nės va­do­vau­ja­mo­je ko­mi­si­jo­je, na, tie­siog au­sys lin­ko klau­san­tis po­kal­bių, ko­kie vy­ko pa­čia­me VTEKʼe, ka­da bu­vo va­ro­mi iš dar­bo sa­vi dar­buo­to­jai, ka­da už te­le­fo­ni­nių po­kal­bių lė­šas bu­vo „Oli­fė­jos“ bi­lie­tai per­ka­mi ir vi­si ki­ti da­ly­kai.

Kaip sa­ko­ma, kaip dan­gu­je, taip ir ant že­mės. Čia aš ma­tau di­džiu­lę pro­ble­mą bū­tent pa­čios de­le­ga­vi­mo funk­ci­jos, po to pats eti­kos ko­dek­sas, sa­vi­re­gu­lia­ci­jos me­cha­niz­mas. Ma­no klau­si­mas taip ir lie­ka šia­me reg­la­men­ta­vi­me ne­at­sa­ky­tas, kas re­gu­liuos pa­tį VTEK’ą ir ten pri­žiū­rės, kad tvar­ka bū­tų kaip baž­ny­čio­je? Šiuo at­ve­ju tik­rai to­kia tvar­ka, ko­kia yra ten, ir toks mo­ra­li­nis ly­gis, kad tik­rai pir­miau­sia tu­ri su­si­tvar­ky­ti vi­du­je, o ne spręs­ti ki­tų eti­kos rei­ka­lus. Šian­dien tik tiek ga­liu pa­sa­ky­ti iš to dar­bo ko­mi­si­jo­je, kiek te­ko su­si­pa­žin­ti su liu­dy­to­jais, su pa­čia me­džia­ga, ta me­džia­ga, ku­ri bu­vo tei­kia­ma ko­mi­si­jai, dar ne vi­sa iš­nag­ri­nė­ta. Na, man tai tie­siog ža­ve­sio jo­kio, ir tik­rai rei­kė­tų pra­dė­ti nuo pa­čios nau­jos ko­mi­si­jos for­ma­vi­mo, at­rin­ki­mo kri­te­ri­jų ir pa­čios ko­mi­si­jos dar­bo ko­dek­so.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, nuo­mo­nės už, prieš iš­sa­ky­tos. Ko­le­gos, kvie­čiu bal­suo­ti. Kas už tai, kad bū­tų pri­im­tas Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3168, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš – 5, su­si­lai­kė 27. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3168(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.16 val.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3169(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas mū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas – Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3169(2). Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta, bet vis tiek kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę. Ne­rei­kia, nie­ko nė­ra. Pri­ima­me pa­straips­niui.

1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Ko­le­gos, už, prieš nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­im­tas Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3169, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 83, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-3169(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.17 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo su­tei­ki­mo Se­no­vės bal­tų re­li­gi­nei bendri­jai „Ro­mu­va“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2016(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo su­tei­ki­mo Se­no­vės bal­tų re­li­gi­nei ben­dri­jai „Ro­mu­va“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2016(2). Vie­nas straips­nis. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, ko­le­gos? Ne. Mo­ty­vai už, prieš. Už vi­są ta­da, nes nie­ko nė­ra, pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra, ta­da tik mo­ty­vai ei­na.

Už – V. Si­mu­li­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

V. SIMULIK (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, aš tik­rai kvie­čiu iš­reikš­ti po­zi­ci­ją po­zi­ty­viai žiū­rint į vi­suo­me­nės at­sto­vus, ne­pri­klau­so­mai nuo jų pa­si­rin­ki­mo į ti­kė­ji­mo lais­vę. Aš ger­bia­mam An­driui no­riu at­sa­ky­ti, nes man ta­da ne­iš­ėjo at­sa­ky­ti. Ma­nau, kad dau­ge­lis pui­kiai su­pran­ta­me, kad jei­gu vals­ty­bė pa­si­ti­kės ir įtei­sins šią re­li­gi­nę ben­dro­vę, sa­vai­me aiš­ku, vi­si įsta­ty­me nu­ma­ty­ti in­stru­men­tai bus ga­li­mai nau­do­ja­mi. Ga­li­mai tų vai­kų tė­vai rink­sis ir mo­ky­mą­si, kas yra mo­kyk­lo­se nu­ma­ty­ta, ga­li­mai vals­ty­bė skirs ir do­ta­ci­ją, nes tie žmo­nės gy­ve­na Lie­tu­vo­je, jie dir­ba, mo­ka mo­kes­čius. Vi­sa tai bus nu­sta­ty­ta įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka. Tai, mie­li ko­le­gos, ką mes pa­tys ir nu­sta­tė­me. Ko­dėl tu­rė­tu­me vie­nus ar ki­tus iš­skir­ti?

Jei­gu mes su­kū­rė­me tai­syk­les, jų lai­ko­si žmo­nių ben­druo­me­nės ir pa­gal tas tai­syk­les jie tu­ri tei­sę pre­ten­duo­ti į ką nors, ko­dėl jūs no­rė­tu­mė­te ir jų at­im­ti tą tei­sę? Aš esu žmo­gus iš tų, ku­rie… Šiaip dėl dau­ge­lio da­ly­kų, kai drau­di­mai bu­vo įve­da­mi, aš ne­bal­suo­da­vau ir ne­ma­nau, kad drau­di­mais ar ap­ri­bo­ji­mais mes ga­li­me pa­siek­ti nor­ma­lios, ci­vi­li­zuo­tos, eu­ro­pie­tiš­kos vi­suo­me­nės vys­ty­mo­si, žiū­rint į at­ei­tį. Jei­gu mes ger­bia­me vie­nas ki­tą ir mū­sų pa­gar­ba ne­truk­do ki­to žmo­gaus pa­gar­bai, ma­nau, nuo to vis­kas ir pra­si­de­da. Tik­rai nuo­šir­džiai kvie­čiu pa­gal­vo­ti apie kai­my­ną, drau­gą, bi­čiu­lį, ku­ris gal tru­pu­tį ki­taip gal­vo­ja nei jūs, bet jis tu­ri tą tei­sę, ne­at­im­ki­te iš jo tos tei­sės. Ačiū.

Prieš – R. J. Da­gys. Pra­šom, ko­le­ga.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Iš pra­džių gal­vo­jau, kad ši­tas svars­ty­mas bus toks tru­pu­tį su len­g­va po­teks­te – pa­dis­ku­tuo­si­me, pa­si­da­lin­si­me nuo­mo­nė­mis ir pa­lik­si­me jį. Bet, pa­si­ro­do, ji­sai ju­da į prie­kį ir jau, ma­no gal­va, ga­na pa­vo­jin­gai. Pir­miau­sia siū­lau ko­le­goms ne­klai­din­ti – ben­­druo­me­nės jau įtei­sin­tos. Mes kal­ba­me apie vi­siš­kai ki­tus da­ly­kus. Jūs ga­vo­te Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jos raš­tą. Kas ma­tė, tas skai­tė ir pa­ma­tė ar­gu­men­tus. Kas ne­no­ri ma­ty­ti, nie­ka­da ir ne­ma­tys jų.

Aš vėl no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į kai ku­riuos da­ly­kus. Aš tik­rai ger­biu vi­sus žmo­nes, ku­rie ti­ki į vi­sas dei­ves, joms mel­džia­si ir taip to­liau. Bet aš la­bai abe­jo­ju, ar kal­ba­me apie tą, ką mes čia sa­ko­me.

At­kreip­siu dė­me­sį į kai ku­riuos ar­gu­men­tus. Bal­tų są­vo­ka, kaip ra­šo­ma vys­ku­pų raš­te, ver­ti­na­ma kaip moks­li­nis kon­struk­tas. Bal­tai nė­ra nei tau­ta, nei kul­tū­riš­kai, re­li­giš­kai vie­nin­ga gru­pė. Įves­ta tam, kad bū­tų leng­viau su­kla­si­fi­kuo­ti ką? Gi­mi­niš­kas kal­bas. Prū­sų, lie­tu­vių, lat­vių re­li­gi­nių ti­kė­ji­mų kom­plek­sai bu­vo la­bai skir­tin­gi. Sky­rė­si die­vy­bės, ri­tu­a­lai ir pa­pro­čiai. Aki­vaiz­du, kad nie­ka­da ne­bu­vo jo­kios vie­nin­gos uni­ver­sa­lios bal­tų re­li­gi­jos, apie ką mes čia da­bar šne­ka­me. Nė­ra vie­ny­bės ir tarp tų or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios da­bar yra.

Da­bar, kas svar­biau­sia. Jei­gu mes šią kul­tū­ri­nę ben­dri­ją pra­dė­si­me įtei­sin­ti kaip re­li­gi­nę, tai anks­čiau ar vė­liau mes iš­plau­si­me vi­sų re­li­gi­nių ben­dri­jų są­vo­kas ir ta­da kiek­vie­ną kul­tū­ri­nę ben­dri­ją ga­lė­si­me pa­skelb­ti kaip re­li­gi­ją, o re­li­gi­ją trak­tuo­ti tik kaip kul­tū­ri­nę ben­druo­me­nę, ką mes da­bar no­ri­me pa­da­ry­ti. Tai mes ta­da jau pa­žei­džia­me tam tik­rus fun­da­men­ta­lius…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga!

R. J. DAGYS (TS-LKDF). …įsi­pa­rei­go­ji­mus ir Kon­sti­tu­ci­ją.

PIRMININKAS. Ačiū jums, ko­le­ga. P. Urb­šys – už. Pra­šau, Po­vi­lai.

P. URBŠYS (MSNG). Bū­da­mas ka­ta­li­kas nie­ka­da ne­nei­giau ir ne­neig­siu se­no­vės lie­tu­vių krikš­čio­niš­kos re­li­gi­jos svar­bos for­muo­jant mū­sų tau­tos dva­si­nę ta­pa­ty­bę. Nie­ka­da ne­su­tik­siu su tei­gi­niais, kad tik krikš­čio­niš­kas mū­sų ti­kė­ji­mas bu­vo ana­pus Eu­ro­pos ci­vi­li­za­ci­jos ri­bos. Mū­sų tau­tos et­no­ge­ne­zės šer­dy­je glū­di ikik­rikš­čio­niš­kos ir krikš­čio­niš­kos pa­sau­lė­žiū­ros klo­dai. Jie yra vie­nas su ki­tu su­si­lie­ję. To­dėl nie­ka­da ne­pri­ta­riu nuo­mo­nei, ku­ri že­min­tų ro­mu­vie­čių in­dė­lį į mū­sų tau­tos ta­pa­ty­bės iš­sau­go­ji­mą. Jie dau­giau ne­gu 50 me­tų vyk­do šią svar­bią mi­si­ją. Ta­čiau jei kal­ba­me ne apie et­no­gra­fi­nę, kraš­to­ty­ri­nę mi­si­ją, o apie vals­ty­bės re­mia­mą re­li­gi­nę mi­si­ją, tu­ri­me su­vok­ti, kad mes vi­si pri­ima­me di­de­lę at­sa­ko­my­bę tiek už tos ben­druo­me­nės nu­veik­tą dar­bą, tiek prieš ikik­rikš­čio­niš­kos lie­tu­vių ti­kė­ji­mo sam­pra­tos iš­sau­go­ji­mą. Jei­gu yra ma­nan­čių, kad da­bar yra pri­bręs­ta bū­tent pri­pa­žin­ti ben­druo­me­nę, ku­ri ga­lė­tų pri­si­im­ti ši­tą at­sa­ko­my­bę, bal­suo­ki­te už. Jei­gu jus ten­ki­na tai, kad da­bar net sa­vo ofi­cia­lia­me pus­la­py­je jie kaip ka­len­do­ri­nes šven­tes nu­ro­do tik žie­mos sau­lėg­rį­žą, Kū­čias, pu­siau­žie­mį ir Už­ga­vė­nes, ir tai yra vi­sas mū­sų ikik­rikš­čio­niš­ko lie­tu­vių ti­kė­ji­mo pa­vel­das, ir tai yra re­li­gi­nės ben­druo­me­nės pa­tei­ki­mas, ro­do tai, kad mes sa­vo­tiš­kai, bal­suo­da­mi už, ei­na­me tuo ke­liu su­men­kin­ti ir pa­tį se­no­vės lie­tu­vių ti­kė­ji­mą, ir pa­tį „Ro­mu­vos“ ben­druo­me­nės nu­veik­tą dar­bą. Jei­gu esa­me už tai, bal­suo­ki­me.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Prieš – A. Na­vic­kas. Pra­šau, ko­le­ga.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Ke­li as­pek­tai. Iš kar­to vie­nas ne­ti­kė­tas. Klau­siau­si Po­vi­lo, ku­ris kal­ba kaip ka­ta­li­kas apie kaž­ko­kį ikik­rikš­čio­niš­ką pa­vel­dą. Aš no­riu sa­ky­ti, kad bal­tų „Romu­va“ ne­pre­ten­duo­ja į jo­kį ikik­rikš­čio­niš­ką pa­vel­dą. Jie pre­ten­duo­ja į da­bar­ti­nes re­li­gi­nes kon­struk­ci­jas čia ir da­bar. Čia yra jų rei­ka­las, tik­rai jie tu­ri tei­sę, jie yra įre­gist­ruo­ti. Kai mes kal­ba­me apie vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mą, tai aš no­rė­čiau sa­ky­ti, su­tin­ku su po­nu V. Si­mu­li­ku, kai jis sa­ko, kad jie tu­ri tam tei­sę. Bet aš no­riu sa­ky­ti, vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mas ap­ima ir mū­sų vei­ks­mą. Bū­tent at­sa­ko­my­bė bus Sei­mui, ar mes tę­si­me so­viet­me­čio po­li­ti­ką, kai iki 1940 me­tų et­no­kul­tū­ra, krikš­čio­niš­kos tra­di­ci­jos gy­va­vo la­bai gra­žiai ir har­mo­nin­gai, bu­vo at­skir­tos ir su­prie­šin­tos. De­ja, tą su­prie­ši­ni­mą šian­dien mes ga­li­me įtvir­tin­ti vėl. Aš ne­ti­kiu, kad kam nors pri­klau­so lie­tu­vių kal­ba, ne­ti­kiu, kad ko­kia nors re­li­gi­nė tra­di­ci­ja ga­li pri­va­ti­zuo­ti et­no­kul­tū­rą. Tas lie­tu­vy­bės ir krikš­čio­ny­bės su­prie­ši­ni­mas, et­no­kul­tū­ros ir krikš­čio­ny­bės su­prie­ši­ni­mas, ku­rį šian­dien mes no­ri­me pa­da­ry­ti, yra tik­rai so­viet­me­čio, de­ja, tra­di­ci­jos tą­sa. Tai nė­ra lais­vės įtei­si­ni­mas, tai yra so­viet­me­čio pro­jek­to pa­pras­čiau­siai pra­tę­si­mas. Aš nie­ko ne­sa­kau, kad „Ro­mu­va“ yra so­viet­me­čio pro­jek­tas, tik­rai ne, bet tas su­prie­ši­ni­mas yra, de­ja, at­ėjęs iš so­vie­ti­nių lai­kų ir siū­lau šian­dien ati­dė­ti tą klau­si­mą, ne­bal­suo­ti. Gal­būt at­eis lai­kas, kai mes ga­lė­si­me vals­ty­bės pri­pa­žin­ti ir ši­tą ben­dri­ją, bet tik­rai ne šian­dien.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. S. Gent­vi­las – už. Pra­šau, ko­le­ga.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas An­driau, man at­ro­do, at­ėjo die­na, kai bū­tent šian­dien rei­kia pri­pa­žin­ti šią re­li­gi­nę ben­druo­me­nę vals­ty­bės var­du, nes ši­ta ben­druo­me­nė, lai­ky­da­ma­si mū­sų įsta­ty­mų, 25 me­tai yra re­gist­ruo­ta Lie­tu­vos re­li­gi­nių ben­druo­me­nių są­va­de. Prie­šin­gai ne­gu tei­gia Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas, ku­ris, at­siun­tęs laiš­kus, kves­tio­nuo­ja Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gist­ro duo­me­nis, „Ro­mu­va“ jau 25 me­tus lau­kia ši­tos tei­sės ir, man at­ro­do, ji­nai iš­au­šo. Prie­šin­gai ne­gu Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas tei­gia šian­dien iš­pla­tin­ta­me laiš­ke, ši­ta ben­druo­me­nė tu­ri 5 tūkst. ir dau­giau se­kė­jų.

Pri­min­siu Sei­mo na­riams, kad prieš dve­jus me­tus Lie­tu­vos Sei­mas yra pri­pa­ži­nęs Nau­ją­ją apaš­ta­lų baž­ny­čią, ku­ri tu­rė­jo tik 422 se­kė­jus, ar­ba prieš tre­je­tą me­tų pri­pa­ži­no­me Evan­ge­li­nio ti­kė­ji­mo krikš­čio­nių są­jun­gą, ku­ri tu­rė­jo 1 tūkst. 852 se­kė­jus, ofi­cia­liai re­gist­ruo­tus. „Ro­mu­va“ tu­ri at­ra­mą vi­suo­me­nė­je. Ji­nai yra re­gist­ruo­ta 25 me­tai ir ne man čia aiš­kin­ti, kad jie net nė­ra re­li­gi­nė ben­druo­me­nė, kai mū­sų tei­sės ak­tai sa­ko, kad jie yra jau 25 me­tai čia, Lie­tu­vo­je, gy­ve­na vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą. Kvie­čiu to­le­ruo­ti ki­to­kius už sa­ve, kvie­čiu ne­si­šai­py­ti ir kvie­čiu pri­pa­žin­ti tuos, ku­rie yra ki­to­kie ir ti­ki tuo, ką ma­no. Kvie­čiu pri­tar­ti ši­tam nu­ta­ri­mui.

PIRMININKAS. Ko­le­ga M. Ma­jaus­kas – prieš.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad tu­ri­me la­bai at­vi­rai ir aiš­kiai kal­bė­ti ir ne­klai­din­ti žmo­nių. Ši­tas pro­jek­tas nie­ko ben­dro su re­li­gi­ne lais­ve ar re­a­liu pri­pa­ži­ni­mu ne­tu­rin­tis pro­jek­tas. Iš­pa­žink ir ti­kėk kuo tu no­ri, kol tu ne­truk­dai ki­tam žmo­gui. Aš as­me­niš­kai esu už tai, kad Lie­tu­vo­je bū­tų kuo dau­giau įvai­riau­sias kon­fe­si­jas iš­pa­žįs­tan­čių žmo­nių. Ta­čiau šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra kon­kre­čiai apie vals­ty­bės do­ta­ci­jas ir mo­ky­mą mo­kyk­lo­se. Ką tu­ri­me rem­ti mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais ir ką tu­ri­me mo­ky­ti mo­kyk­lo­se, tai yra kon­kre­čiai tam skir­tas šis pro­jek­tas. Bū­tent tai ski­ria vals­ty­bės pri­pa­žin­tas ar ne­pri­pa­žin­tas va­di­na­mą­sias re­li­gi­jas.

Ma­no gi­liu su­pra­ti­mu, mes tu­ri­me va­do­vau­tis tuo, ką Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad re­li­gi­nės or­ga­ni­za­ci­jos at­ra­ma vi­suo­me­nė­je tu­ri bū­ti tvir­ta ir il­ga­lai­kė, jei­gu ją mes no­ri­me rem­ti do­ta­ci­jo­mis, ir tai ne­ga­li ap­si­ri­bo­ti ne­gau­sia žmo­nių gru­pe ar ne­di­de­le vi­suo­me­nės da­li­mi, ke­liais veik­los de­šimt­me­čiais, vie­na ar­ba ke­lio­mis žmo­nių kar­to­mis. Tai­gi yra la­bai aiš­kus iš­aiš­ki­ni­mas ir kvie­čiu tie­siog ne­klai­din­ti vi­suo­me­nės, ir la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad šis pro­jek­tas nė­ra apie re­li­gi­nę lais­vę. Ne­opa­go­nys ga­li ti­kė­ti kuo tik no­ri, ga­li už­si­im­ti kuo tik no­ri tol, kol ne­truk­do ki­tiems žmo­nėms. Šis pro­jek­tas yra apie vals­ty­bės do­ta­ci­ją. Jei­gu mes no­ri­me skir­ti vals­ty­bės do­ta­ci­ją ne­opa­go­nims, tai bal­suo­ki­me už, jei­gu mes ma­no­me, kad šis klau­si­mas yra ver­tas gi­les­nės dis­ku­si­jos, su­si­lai­ky­ki­me ar bal­suo­ki­me prieš.

PIRMININKAS. Taip, ma­tau, E. Jo­vai­ša – už. Pra­šau, ko­le­ga Eu­ge­ni­jau.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pir­miau­sia no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti tei­si­nius da­ly­kus. Mū­sų Kon­sti­tu­ci­ja la­bai aiš­kiai nu­sa­ko ti­kė­ji­mo, re­li­gi­nes lais­ves, iš­pa­ži­ni­mo lais­ves ir Re­li­gi­nių ben­druo­me­nių įsta­ty­me taip pat yra la­bai aiš­kiai pa­brėž­ta, kad mū­sų pi­lie­čiai ga­li su­da­ry­ti to­kias re­li­gi­nes ben­druo­me­nes, ku­rios kyla iš mū­sų kul­tū­ri­nio, et­ni­nio pa­li­ki­mo.

Da­bar dėl tei­si­nės pu­sės. Čia yra aki­vaiz­du, kad ši­ta ben­druo­me­nė ati­tin­ka vi­sas nor­mas ir vi­sus nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus.

Yra ki­ta me­da­lio pu­sė, ku­rią aš nuo­lat gir­džiu, – tai tu­ri­nio pu­sė. No­riu pa­sa­ky­ti, kad taip pat per­skai­čiau ar­ki­vys­ku­po G. Gru­šo laiš­ką, ku­rio da­lį pa­ci­ta­vo ko­le­ga, tai dėl va­di­na­mo­jo bal­tų kon­struk­to. Pa­sa­ky­siu la­bai aiš­kiai: čia kal­ba­ma apie kal­bos, są­vo­kos kon­struk­tą, sie­kiant at­skir­ti iš in­do­eu­ro­pie­čių šei­mų gau­sy­bės, bet teig­ti, kad bal­tai ne­tu­rė­jo nė tau­tos, va­di­na­si, ne­pri­pa­žin­ti, jog bal­tai tu­rė­jo gau­sy­bę tau­tų, iš ku­rių iš­li­ko, de­ja, da­bar tik dvi stam­bio­sios. Bet ga­li­ma skai­čiuo­ti ma­žą­sias tau­tas, jūs pa­tys, iš­si­la­vi­nę žmo­nės, ži­no­te kaip.

Ši­tie tei­gi­niai apie bal­tus, ku­rie ne­tu­rė­jo nei sa­vo kul­tū­ros, nei sa­vo tau­ti­nio iden­ti­te­to, yra tie­siog nie­kuo ne­pa­grįs­ti, ly­giai kaip dau­ge­lis tei­gi­nių, ku­rie yra kaip tei­gi­niai, bet ne­tu­ri jo­kio ar­gu­men­ta­vi­mo pa­grin­do. Aš ma­nau, kad dėl lais­vių, dėl ti­kė­ji­mo lais­vės tai tu­ri bū­ti pada­ry­ta.

PIRMININKAS. Ž. Pa­vi­lio­nis – prieš. Pra­šom, ko­le­ga.

Ž. PAVILIONIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Aš siū­ly­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į ge­o­po­li­ti­nius ir tei­si­nius ar­gu­men­tus, ku­riuos ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas įvar­di­no. Ne­už­mirš­ki­me, kad Ru­si­jos KGB nuo­sek­liai nuo so­vie­ti­nių lai­kų da­rė vis­ką, kad pa­go­ny­bė Lie­tu­vo­je su­stip­rė­tų. Pa­skai­ty­ki­te A. Du­gi­no raš­tus. Jis aiš­kiai įvar­di­na, kad krikš­čio­ny­bė yra vie­nas iš tų ak­me­nų, ku­riuos rei­kė­tų Lie­tu­vo­je su­nai­kin­ti, tai bu­vo ir par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo at­ra­ma. To­dėl aš ma­nau, kad no­rė­da­mi ar ne­no­rė­da­mi, są­mo­nin­gai ar ne­są­mo­nin­gai šiuo me­tu tie, ku­rie tei­kia šį pro­jek­tą, tie­siog vyk­do Krem­liaus in­struk­ci­ją. Vyk­do­te tai, apie ką A. Du­gi­nas ra­šė sa­vo kny­go­se la­bai stam­biu šrif­tu.

Taip pat pa­gal­vo­ki­te apie mū­sų san­ty­kius su Len­ki­ja. Ne­tru­kus vi­si va­žiuo­si­me Liub­li­no uni­ją mi­nė­ti. Pa­gal­vo­ki­te apie tai, kaip bū­tu­mė­te pa­žiū­rė­ję po­pie­žiui į akis, nes ban­dė­te šį įsta­ty­mą prieš me­tus pri­im­ti, bet, ma­tyt, su­si­gė­do­te. Pa­gal­vo­ki­te apie tuos ge­o­po­li­ti­nius as­pek­tus, ku­rie tik­rai bus pa­nau­do­ti. Mes bū­si­me iš­juok­ti vi­sa­me krikš­čio­niš­ka­me pa­sau­ly­je, nes mes, aiš­ku, bū­si­me uni­ka­lūs tuo. Taip pat pa­gal­vo­ki­te apie bū­si­mą Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo by­lą, ku­riai, aš ma­nau, tik­rai su­rink­si­me pa­ra­šus, nes tas nuo­sta­tas, ku­rias mi­nė­jo My­ko­las, jūs aki­vaiz­džiai pa­žei­džia­te.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, bal­suo­ja­me. Ko­le­gos, la­bai pra­šy­čiau ty­los sa­lė­je, už­im­ki­te sa­vo vie­tas iš šo­nų. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­im­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas „Dėl vals­ty­bės pri­pa­ži­ni­mo su­tei­ki­mo Se­no­vės bal­tų re­li­gi­nei ben­dri­jai „Ro­mu­va“, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu bal­suo­ti. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me! Ko­le­gos, bal­suo­ja­me! Kas ak­ty­viai agi­tuo­ja, kas pa­sy­viai agi­tuo­ja, bet vi­si bal­suo­ja­me.

Ko­le­gos, už bal­sa­vo 40, prieš – 31, su­si­lai­kė 15. Pro­jek­tui ne­pri­tar­ta. (Plo­ji­mai, bal­sas sa­lė­je: „Ačiū Die­vui!“)

 

15.34 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Svei­ka­tos tau­so­ji­mo ir stip­ri­ni­mo po­li­ti­kos gai­rių pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2476(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Svei­ka­tos tau­so­ji­mo ir stip­ri­ni­mo po­li­ti­kos gai­rių pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2476. K. Smir­no­vas. Kęs­tu­tis, ma­čiau, ką tik bu­vo. Nė­ra Kęs­tu­čio. Kas ga­lė­tų? Žiū­ri­me. Pra­šom, ko­le­ga. At­si­pra­šau, J. Raz­mos ne­ma­čiau. La­bai at­si­pra­šau ko­le­gos. Ko­le­ga J. Raz­ma per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. At­si­pra­šo­me, ko­le­ga. Re­pli­ka po bu­vu­sio bal­sa­vi­mo.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš dėl Svei­ka­tos stip­ri­ni­mo gai­rių pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio frak­ci­jos var­du.

PIRMININKAS. Tei­sė­tas jū­sų pra­šy­mas. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta J. Ra­z­mos pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Ko­le­ga J. Raz­ma pa­pra­šė, kad iki po­sė­džio bū­tų ati­dė­tas pri­ėmi­mas.

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 46, prieš – 21, su­si­lai­kė 14. Klau­si­mas bus svars­to­mas ki­ta­me ar­ti­miau­sia­me mū­sų po­sė­dy­je.

 

15.36 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl 1941 m. bir­že­lio 23-io­sios su­ki­li­mo pa­ger­bi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3585(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl 1941 m. bir­že­lio 23-io­sios su­ki­li­mo pa­ger­bi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3585. La­bai pra­šau, ko­le­gos, sa­lė­je, jei­gu ga­li­ma, ty­los. Pra­šau. Prie mik­ro­fo­no J. Ja­ru­tis. Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du dėl šio klau­si­mo pra­šo­me per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Tei­sė­tas toks jū­sų pra­šy­mas. Ko­le­gos, pra­šom bal­suo­ti. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta per­trau­kai iki ki­to po­sė­džio, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Tei­sė­tas pra­šy­mas. Ko­le­gos, ty­los!

Bal­sa­vo 87: už – 44, prieš – 30, su­si­lai­kė 13. Pri­tar­ta iki ki­to pa­sė­džio.

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas, aš dar kar­tą, ko­le­gos, jū­sų vi­sų pra­šau! (Triukš­mas sa­lė­je) Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną A. Ku­bi­lius. Pra­šom. Vis­kas yra ge­rai, ko­le­gos, ži­no­ki­te, tik­rai vis­kas yra ge­rai.

 

15.37 val.

Psi­cho­lo­gų prak­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-685(3) (svars­ty­mas)

 

Ko­le­gos, ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Psi­cho­lo­gų prak­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-685(3). Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną… Pra­šom, P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Dėl bal­sa­vi­mo sa­vo…

PIRMININKAS. Ko­le­gos!

P. URBŠYS (MSNG). Ma­no bal­sa­vi­mas bu­vo už, pra­šom trak­tuo­ti, kad prieš.

PIRMININKAS. Ge­rai, dėl pro­to­ko­lo už­re­gist­ruo­ja­me, kad jūs esa­te už per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio. P. Urb­šys dėl Sei­mo re­zo­liu­ci­jos. 

Ko­le­gos, pri­sta­čiau klau­si­mą – Psi­cho­lo­gų prak­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tą. Svars­ty­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną ko­le­gę A. Ši­rins­kie­nę.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Psi­cho­lo­gų prak­ti­nės veik­los įsta­ty­mą ir iš­va­dai, ku­ri tik­rai yra di­džiu­lė, bu­vo pri­tar­ta ben­dru ko­mi­te­to su­ta­ri­mu. Bet da­bar ky­la klau­si­mas dėl ki­to ko­mi­te­to sky­ri­mo, tai, ma­tyt, po­sė­džio pir­mi­nin­kui…

PIRMININKAS. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti ger­bia­mą ko­le­gę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę. Pra­šom, ko­le­ge. At­si­sa­ko­te. Se­kun­dė­lę, ko­le­gos, da­bar pa­gal mū­sų Sta­tu­to 151 straips­nio 8 da­lį, jei­gu Sei­mas ne­pri­ta­ria pa­grin­di­nio ko­mi­te­to pa­teik­tam pro­jek­tui ar­ba jei­gu Sei­mas nu­ta­ria pri­tar­ti pa­teik­tam al­ter­na­ty­viam pro­jek­tui, ku­riam ne­pri­ta­rė pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, da­ro­ma svars­ty­mo per­trau­ka ar­ba kei­čia­mas ko­mi­te­tas. To­kiu at­ve­ju tu­rė­tu­me tai­ky­ti 151 straips­nio 3 da­lies 7 punk­tą. Ko­le­gos, dėl ki­to ko­mi­te­to.

Ger­bia­mas T. To­mi­li­nas. Pa­lau­ki­te, čia tik dėl pro­to­ko­lo, ne­le­mian­tis bal­sa­vi­mas, vis­kas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du siū­lo­me Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas To­mai To­mi­li­nai, kaip aš su­pran­tu, jūs rei­ka­lau­ja­te, kad bū­tų pa­skir­tas ki­tas ko­mi­te­tas. Ko­le­gos, dėl ki­to ko­mi­te­to pa­sky­ri­mo. Pra­šau, ko­le­ge.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Frak­ci­jos var­du mes siū­lo­me, kad bū­tų tas pats ko­mi­te­tas, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Jis ga­lė­tų svars­ty­ti Psi­cho­lo­gų prak­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį yra pa­tei­kę Sei­mo na­riai su Z. Strei­ku­mi prie­ša­ky.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, aš da­bar no­riu pa­sa­ky­ti jums mū­sų pro­ce­dū­rą. Ka­dan­gi dis­ku­si­ja čia įsi­vė­lė, tai mes da­bar tu­ri­me bal­suo­ti už pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą. Jei­gu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dai yra ne­pri­ta­ria­ma, ta­da yra pa­si­ren­ka­mas pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ir spren­džia­ma ku­ris. Šiuo at­ve­ju Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ne­ga­lė­tų bū­ti, bū­tų siū­lo­mas koks nors ki­tas. Ge­rai, ko­le­gos, ta­da bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta ko­mi­te­to iš­va­dai, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. (Bal­sai sa­lė­je) Ne, čia yra bal­suo­ja­ma už pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dą. (Bal­sai sa­lė­je) Dar kar­tą, ko­le­gos, ar su­pra­to­te? Da­bar bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to, iš­va­dai. Jei­gu mes Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dai ne­pri­tar­si­me, ta­da bus ki­tas bal­sa­vi­mas. Aš iš­gir­dau ir iš vie­nos pu­sės, ir iš ki­tos, kad no­ri keis­ti ko­mi­te­tą. Sta­tu­te yra dvi nuo­sta­tos. In­for­muo­ju jus iš anksto, ko­le­gos. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta ko­mi­te­to nuo­mo­nei, tas bal­suo­ja už, kas ma­no ki­taip – prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 70 Sei­mo na­rių: už – 13, prieš – 38, su­si­lai­kė 19. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dai ne­pri­tar­ta.

Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, klau­so­mės to­liau. Ka­dan­gi yra ne­pri­tar­ta pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­dai, ga­li­me pa­ves­ti tam pa­čiam ko­mi­te­tui iš nau­jo svars­ty­ti, nau­jam ko­mi­te­tui ar­ba su­da­ry­ti spe­cia­lią ko­mi­si­ją. Aš lau­kiu ger­bia­mų ko­le­gų siū­ly­mų. T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Siū­lo­me Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą ir pa­pil­do­mą Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą, pa­na­šiai, kaip bu­vo…

PIRMININKAS. Ne, ne, dėl pa­grin­di­nio, ger­bia­mas To­mai.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Pa­grin­di­nis – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ko­le­gė Ri­man­tė pa­siū­lė Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą, tą pa­tį ko­mi­te­tą, taip?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taip, aš pa­siū­liau Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą, nes dve­jus me­tus ko­mi­te­tas ir biu­ras dir­bo, pui­kiai ži­no si­tu­a­ci­ją, dėl pro­jek­to pa­reng­ta iš­va­da ati­tin­ka ir tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, ir Eu­ro­pos tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus. Aš ma­nau, kad šis ko­mi­te­tas tik­rai ge­riau ga­li įver­tin­ti nau­ją tei­kia­mą pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Da­bar, ko­le­gos, vi­si įdė­miai klau­sy­ki­tės, nes bus al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Ger­bia­mas An­ta­nai Ma­tu­lai, klau­sy­ki­tės! Tie, kas no­ri­te, kad pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas bū­tų Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, bal­suo­ja­te už, kas no­ri­te, kad bū­tų tas pats ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, bal­suo­ja­te prieš. Du bal­sa­vi­mai, al­ter­na­ty­vus: už – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, prieš – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Bal­suo­ja­me, ko­le­gos. Ger­bia­mas Lau­ry­nai, ne­truk­dy­ki­te J. Imb­ra­sui bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mas Lau­ry­nai, bal­suo­ja­me! (Bal­sas sa­lė­je) Na, tai ne­truk­dy­ki­te, gar­sas la­bai di­de­lis.

Bal­sa­vo 79: už – 56, prieš – 23. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

Bu­vo siū­ly­mas dėl pa­pil­do­mo ko­mi­te­to – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to. Vie­ną ko­mi­te­tą siū­lo­te, kad bū­tų pa­pil­do­mas? Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me, ko­le­gos, ge­rai.

 

15.44 val.

Eu­ro­pos po­li­ti­nių par­ti­jų ir Eu­ro­pos po­li­ti­nių fon­dų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4481(3)ES, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo Nr. IX-985 2, 3 straips­nių ir Įsta­ty­mo prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3241(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Eu­ro­pos po­li­ti­nių par­ti­jų ir Eu­ro­pos po­li­ti­nių fon­dų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4481(3). Kvie­čiu į tri­bū­ną Z. Strei­kų.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, bir­že­lio 12 die­ną ap­svars­tė Eu­ro­pos po­li­ti­nių par­ti­jų ir Eu­ro­pos po­li­ti­nių fon­dų įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Ko­mi­te­to iš­va­da. At­si­žvel­giant į tai, kad pro­jek­te nu­ma­to­ma įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­ta ba­lan­džio 1 die­na jau yra pra­ėju­si, siū­lo­me nu­sta­ty­ti ki­tą įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą. Čia yra prak­tiš­kai tech­ni­nis toks spren­di­mas.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, 1 – prieš.

PIRMININKAS. Pra­šy­čiau kar­tu ir ly­di­mą­jį – Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos, ko­le­ga.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Rin­ki­mų ko­mi­si­jos?

PIRMININKAS. Taip.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Tai ana­lo­giš­kas, kad Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis bir­že­lio 12 die­ną ap­svars­tė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos įsta­ty­mo prie­do ir straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Ly­giai tas pats, kad at­si­žvel­giant į tai, kad įsi­ga­lio­ji­mo da­ta ba­lan­džio 1 die­na jau yra pra­ėju­si, siū­lo­me nu­sta­ty­ti ki­tą įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą – spa­lio 1 die­ną.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, po svars­ty­mo ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti abiem įsta­ty­mų pro­jek­tams? Ga­li­me? Ačiū, ko­le­gos. At­si­pra­šau, P. Urb­šys prieš už­si­ra­šęs, yra ki­ta nuo­mo­nė. Čia klai­da. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me?

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos. Pri­tar­ta.

 

15.46 val.

Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo Nr. I-606 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2981(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas – Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2981. Vėl­gi, ger­bia­mas ko­le­ga, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­da.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, bir­že­lio 12 die­ną ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2981(2) grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­to prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­sta­bas.

Pa­grin­di­nės pa­sta­bos, ko­dėl ko­mi­te­tas ir­gi pri­ta­rė, kad bū­tų grą­žin­tas. Šiuo as­pek­tu pa­žy­mė­ti­na, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jo­je as­mens ar­ba pi­lie­čio po­li­ti­nių tei­sių, rin­ki­mų, re­fe­ren­du­mo, įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vos bei Kon­sti­tu­ci­jos ini­cia­ty­vos ir kei­ti­mo įgi­ji­mas yra sie­ja­mas su as­mens, pi­lie­čio pil­na­me­tys­te ir veiks­nu­mu prak­tiš­kai nuo 18 me­tų.

Tą pa­tį nu­ro­do ir Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.5 straips­nio 1 da­lis, kad fi­zi­nio as­mens ga­lė­ji­mas sa­vo veiks­mais įgy­ti ci­vi­li­nes tei­ses ir su­si­kur­ti ci­vi­li­nes pa­rei­gas, tai yra ci­vi­li­nis veiks­nu­mas at­si­ran­da vi­siš­kai, kai as­muo su­lau­kia pil­na­me­tys­tės, kai jam su­ei­na 18 me­tų.

Mes siū­lo­me tie­siog grą­žin­ti ini­cia­to­riams ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Yra, ko­le­gos, nuo­mo­nė prieš. J. Ole­kas. Pra­šau, ger­bia­mas ko­le­ga.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš kvie­čiu ne­pri­tar­ti to­kiai ko­mi­te­to nuo­mo­nei, nes mes ži­no­me, kad mū­sų jau­no­ji kar­ta tik­rai pri­si­i­ma daug at­sa­ko­my­bės. Mes tu­ri­me pui­kius pa­vyz­džius iš ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, kur da­ly­va­vi­mas po­li­ti­nė­je veik­lo­je pra­si­de­da ge­ro­kai anks­čiau, nei jie įgy­ja tei­sę tiek į ak­ty­vi­ą­ją, tiek į pa­sy­vi­ą­ją rin­ki­mų tei­sę.

Lie­tu­vo­je yra dau­ge­lis veik­lų, ku­rio­se jau­ni­mas nuo 16 me­tų tu­ri da­li­nę ci­vi­li­nę at­sa­ko­my­bę, ar tai bū­tų ga­li­my­bė vai­ruo­ti tam tik­ras trans­por­to prie­mo­nes, leng­ves­nes ar di­des­nes, ar ki­tus veiks­mus pa­da­ry­ti. To­dėl 16-me­čių da­ly­va­vi­mas po­li­ti­nė­je veik­lo­je jo­kiu bū­du ne­kliu­do.

Mes ži­no­me, kad šian­dien la­bai gy­vas tarp Lie­tu­vos jau­nuo­me­nės, ku­ri vis drą­siau ir drą­siau at­ei­na, da­ly­vau­ja po­li­ti­nė­je veik­lo­je, rin­ki­muo­se no­ras, kad gal­būt mes ga­lė­tu­me dis­ku­tuo­ti klau­si­mą, ar ne­ga­lė­tų Lie­tu­vos jau­no­ji kar­ta bal­suo­ti, da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se nuo 16 me­tų. Štai da­bar mes ran­da­me biu­ro­kratinių prie­žas­čių, kaip jiems už­draus­ti da­ly­vau­ti par­ti­nė­je veik­lo­je. Be­veik vi­sos po­li­ti­nės par­ti­jos tu­ri sa­vo jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jas, bet šian­dien to yra ma­ža. Ne­ži­nau, ar jus pa­sie­kė, ar ne, bet ma­ne pa­sie­kė la­bai aiš­kus Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos, ku­ri vie­ni­ja dau­gy­bę or­ga­ni­za­ci­jų, ne tik Lie­tu­vos jau­nų­jų so­cial­de­mok­ra­tų, bet ir ki­tų ke­lio­li­ka ar net ke­lias­de­šimt jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios la­bai aiš­kiai pa­si­sa­ko, kad jos no­ri tu­rė­ti vi­sas tei­ses da­ly­vau­ti par­ti­nė­je veik­lo­je ir taip pa­si­ruoš­ti sa­vo pi­lie­ti­nėms tei­sėms re­a­li­zuo­ti. To­dėl aš kvie­čiu, ko­le­gos, ne­pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­reikš­tai nuo­mo­nei, o bal­suo­ti prieš šią nuo­mo­nę ir pa­rink­ti ki­tą ko­mi­te­tą, kad mes ga­lė­tu­me vis dėl­to su­teik­ti jau­ni­mui, kad per­ei­tų tą po­li­ti­nę mo­kyk­lą da­ly­vau­da­mi par­ti­nė­je veik­lo­je.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta ko­mi­te­to iš­va­dai, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­suo­ja­te. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai: už – 45, prieš – 24, su­si­lai­kė 7. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

15.51 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 4 ir 104 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2129, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1418 26 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2130 (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2129. Pra­šau, ger­bia­mas ko­le­ga.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ku­ris?

PIRMININKAS. Čia yra R. Mor­kū­nai­tės-Mi­ku­lė­nie­nės, kur yra 4 ir 104 straips­niai.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, taip?

PIRMININKAS. Ly­di­ma­sis, abu­du, Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo.

Z. STREIKUS (LVŽSF). 2129, taip?

PIRMININKAS. 2129 ir 2130.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. At­mes­ti siū­lo ko­mi­te­tas?

Z. STREIKUS (LVŽSF). Taip.

Es­mė – siū­lo­ma pa­pil­dy­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos…

PIRMININKAS. Ne, ne, jūs tik iš­va­dą per­skai­ty­ki­te.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Iš­va­da. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, ge­gu­žės 15 die­ną ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­sta­bas ir į tai, kad vals­ty­bės bei sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įmo­nių veik­los vie­ši­ni­mas ir rei­ka­la­vi­mai ati­tin­ka­mų sub­jek­tų in­ter­ne­to sve­tai­nėms jau yra reg­la­men­tuo­ti ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se, o pro­jek­tu siū­lo­mos tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nės su­da­ry­tų tei­sės ak­tų tai­ky­mo ko­li­zi­ją, įsta­ty­mo pro­jek­tą at­mes­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ir jo ly­di­ma­sis taip pat, ko­le­ga. Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo, ko­le­ga, ir­gi at­mes­tas.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ly­di­ma­sis. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, ge­gu­žės 15 die­ną ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pa­sta­bas ir į tai, kad vals­ty­bės bei sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įmo­nių veik­los vie­ši­ni­mas ir rei­ka­la­vi­mai ati­tin­ka­mų sub­jek­tų in­ter­ne­to sve­tai­nėms jau yra reg­la­men­tuo­ti ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se, o pro­jek­tu siū­lo­mos tei­si­nės reg­la­men­ta­vi­mo prie­mo­nės su­da­ry­tų tei­sės ak­tų tai­ky­mo ko­li­zi­ją, įsta­ty­mo pro­jek­tą at­mes­ti. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės, kaip ma­tau, iš­si­sky­rė. Prieš – G. Skais­tė. Pra­šau, ko­mi­te­to iš­va­da. Ačiū.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Man iš­ties bu­vo la­bai gai­la skai­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą, ku­ri re­mia­si ir Vy­riau­sy­bės nuo­mo­ne, ir Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos nuo­mo­ne. Ji yra la­biau orien­tuo­ta į tech­ni­nius da­ly­kus, ku­riuos tik­rai bū­tų ga­li­ma iš­spręs­ti de­ri­ni­mo sta­di­jo­je ver­ti­nant ir at­lie­piant tą pa­čią įsta­ty­mo idė­ją, ku­ri bu­vo iš­sa­ky­ta, nes tik­rai ma­to­me sis­te­mi­nę pro­ble­mą, kai la­bai di­delė da­lis sa­vi­val­dy­bių ski­ria la­bai di­de­les lė­šas sa­vo veik­lai vie­šin­ti, ta­čiau tai nie­kaip neat­si­spin­di nei to­je pa­čio­je ži­niask­lai­do­je, nei jų ata­skai­to­se, ku­rios yra pa­tei­kia­mos vi­suo­me­nei.

Ne kar­tą yra te­kę už­klaus­ti drau­ge su ko­le­go­mis at­ski­rų sa­vi­val­dy­bių, kiek jie ski­ria lė­šų ar kiek jų įmo­nės ski­ria lė­šų sa­vo veik­lai vie­šin­ti, ta­čiau gau­na­mi at­sa­ky­mai, kad tai ne­su­si­ję su jū­sų veik­la. Tai re­a­liai jo­kia kon­tro­lė yra ne­ga­li­ma, nes ne­at­sa­ko nei Sei­mo na­riams, nei sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riams, to­dėl ši­tos in­for­ma­ci­jos ži­no­ti mes nie­kaip ne­ga­li­me. Ma­to­me, kad lė­šos, ku­rias iš tik­rų­jų ski­ria sa­vi­val­dy­bės, yra mi­li­jo­nai eu­rų, at­ski­ros sa­vi­val­dy­bės plau­na sme­ge­nis ir mes net ne­ga­li­me ži­no­ti, kad mums plau­na sme­ge­nis už mū­sų pa­čių pi­ni­gus. Man at­ro­do, tai yra ypač svar­bu at­skir­ti to­kią in­for­ma­ci­ją, kad žmo­gus, gau­da­mas in­for­ma­ci­ją vie­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je, ma­ty­tų, kad ji­nai yra aiš­kiai pa­žy­mė­ta, kad ži­no­tų, kad ji­nai yra už­sa­ky­ta, ir ne­gal­vo­tų, kad tai yra pla­čio­ji, ob­jek­ty­vio­ji ži­niask­lai­dos pa­tei­kia­ma nuo­mo­nė.

Ki­tas la­bai svar­bus as­pek­tas, ku­rį šis įsta­ty­mas iš­sky­rė, yra tas, kad opo­zi­ci­ja taip pat tu­rė­tų sa­vo tei­sę į da­lį pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją vie­šo­jo­je erd­vė­je, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja sa­ko, kad bū­tų su­da­ry­tos iš­skir­ti­nės są­ly­gos. Man at­ro­do, kad da­bar su­da­ry­tos iš­skir­ti­nės są­ly­gos, ar val­dan­čia­jai dau­gu­mai, ar opo­zi­ci­jai? Man at­ro­do, rei­kia ne­pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ir tai­sy­ti ši­tą įsta­ty­mą pa­gal pa­teik­tas pa­sta­bas.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, bal­suo­ja­me. Kas už tai, kad bū­tų pri­tar­ta ko­mi­te­to iš­va­dai, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Ko­le­gos, bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai: už – 34, prieš – 23, su­si­lai­kė 16. Ne­pri­tar­ta.

Ki­tas ko­mi­te­tas to­kiu at­ve­ju. Mū­sų Sta­tu­to 151 straips­nis. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl ki­to ko­mi­te­to pra­šom siū­ly­ti. Ga­li­me tą pa­tį ko­mi­te­tą, ar­ba ko­le­gos siū­lo­te, koks ko­mi­te­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Kaip? Pra­šom, J. Raz­ma. Ko­le­gos, tu­ri­te siū­ly­ti. Aš, po­sė­džio pir­mi­nin­kas, ne­tu­riu to­kios tei­sės. Pra­šom, Jur­gi.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Tei­sės ta­da gal. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos.

J. RAZMA (TS-LKDF). Gal­būt iš tik­rų­jų ar­ti­miau­sia bū­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui ar Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tui, ka­dan­gi kal­ba­ma apie vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mą. Aš gal­būt siū­ly­čiau Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą, ku­ris ga­lė­tų pa­žiū­rė­ti.

PIRMININKAS. Švie­ti­mo… G. Bu­ro­kie­nė. Pra­šom per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Aš siū­lau Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tą.

PIRMININKAS. Ge­rai, ka­dan­gi yra du pa­siū­ly­mai, rei­kia bal­suo­ti. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me. At­si­pra­šau, bus al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Kas už tai, kad bū­tų Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, bal­suo­ja­te už, kas už tai, kad bū­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, bal­suo­ja­te prieš. Ko­le­gos, bal­suo­ja­me.

Ko­le­gos, bal­sa­vo 77 Sei­mo na­riai: už – 37, prieš – 40. Pri­tar­ta dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to. Ačiū, ger­bia­mi ko­le­gos.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ne­kro­šius. Pra­šom, ko­le­ga.

 

15.57 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3257 (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). To­liau dar­bo­tvarkėje – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3257. Svars­ty­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

Z. STREIKUS (LVŽSF). Svars­ty­mo sta­di­ja, taip. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, bir­že­lio 12 die­ną ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. Ne ši­tas… Prieš tai. Pra­ne­šė­ja tu­rė­jo bū­ti Guo­da. (Bal­sai sa­lė­je) Ze­no­nai, gal ta­da jūs pa­skai­ty­ki­te.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Spren­di­mas: įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3257 at­mes­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu dėl iš­va­dos? Ačiū, pri­tar­ta. At­me­ta­me.

 

15.59 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3240(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau ki­tas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3240(2). Pra­šom, Ze­no­nai. Da­bar jau tas, ku­rį prieš tai skai­tė­te.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, bir­že­lio 12 die­ną ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-3240(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Ko­mi­te­tas at­si­žvel­gė į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Eu­ro­pos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, iš da­lies at­si­žvel­gė į E. Pu­pi­nio ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių se­niū­nų aso­cia­ci­jos pa­teik­tus pa­siū­ly­mus ir pa­ren­gė pa­to­bu­lin­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Šiaip jau pri­min­siu, kad šio įsta­ty­mo pro­jek­to ini­cia­to­rius siū­lė nu­sta­ty­ti, kad se­niū­nas į pa­rei­gas be kon­kur­so ga­li bū­ti ski­ria­mas ki­tai ka­den­ci­jai, bū­ti­nai jei­gu pas­ku­ti­nę ka­den­ci­ją la­bai ge­rai įver­tin­tas. Ir ant­ras, bu­vo siū­lo­ma, kad se­niū­nas į pa­rei­gas be kon­kur­so ga­li bū­ti ski­ria­mas ir re­or­ga­ni­zuo­jant se­niū­ni­ją. Ko­mi­te­tas pa­to­bu­li­no šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, va­do­vau­da­ma­sis šio­mis nuo­sta­to­mis: ne­iš­skir­ti pas­ku­ti­nių veik­los me­tų ver­ti­ni­mo, kai prieš tai bu­vo ver­tin­tas ge­rai ar­ba la­bai ge­rai, ir kad se­niū­nas be kon­kur­so ski­ria­mas, tik kai kei­čia­ma se­niū­ni­jos for­ma, o as­muo ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus, nu­sta­ty­tus ki­tos se­niū­ni­jos for­mos se­niū­no pa­rei­gy­bei, ir iki tol vi­sų veik­los me­tų tar­ny­bi­nės veik­los ver­ti­ni­mai bu­vo ge­ri ar­ba la­bai ge­ri.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­rys J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šau į tribū­ną.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, svars­to­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio pa­va­di­ni­mas yra „Vie­tos sa­vi­val­dos“, ta­čiau dik­tuo­ja­me są­ly­gas iš čia, iš Sei­mo dėl skir­tin­gų at­ro­dy­tų, bet ly­giai tas pa­čias funk­ci­jas at­lie­kan­čių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­da­li­nių va­do­vų, tarp ku­rių yra sky­rių ve­dė­jai, taip pat ir se­niū­nai. Jie to­kie pa­tys pa­da­li­nių va­do­vai. Jau anks­čiau nu­sta­tė­me skir­tin­gas tai­syk­les, kad šiems as­me­nims, tai yra se­niū­ni­jų va­do­vams, bū­tų nu­sta­to­mos ka­den­ci­jos, ta­čiau sky­rių ve­dė­jams kaž­ko­dėl ka­den­ci­jos ne­nu­sta­to­mos. Ko­dėl čia toks skir­tin­gas re­gu­lia­vi­mas? Ar ma­žes­nė at­sa­ko­my­bė sky­rių ve­dė­jų? Ar jie pri­ima men­kes­nius spren­di­mus ar­ba?.. Ne. Kar­tais jų spren­di­mai bū­na su žy­miai di­des­nė­mis pa­sek­mė­mis ne­gu se­niū­nų.

Da­bar lyg ir ban­do­me šiek tiek tai­sy­ti, kad štai se­niū­nams, jei­gu juos įver­ti­na­me la­bai ge­rai, tai ant­rai ka­den­ci­jai ne­reik­tų da­ly­vau­ti kon­kur­se. Ban­do­me šiek tiek švel­nin­ti. Tai pa­lau­ki­te, bet jie yra ly­giai to­kie pa­tys vals­ty­bės tar­nau­to­jai kaip ir vi­si ki­ti ad­mi­nist­ra­ci­jų dar­buo­to­jai. To­dėl aš ne­ži­nau, už­li­pę ant grėb­lio, to­liau li­pa­me ant to pa­ties grėb­lio, užuot iš­vis pa­nai­ki­nę ydin­gą re­gu­lia­vi­mą, kad jiems nu­sta­to­mos ka­den­ci­jos ir kad kiek­vie­ną ka­den­ci­ją jiems iš nau­jo rei­kia da­ly­vau­ti kon­kur­se. Vi­siems ki­tiems vals­ty­bės tar­nau­to­jams už­ten­ka vie­no kon­kur­so – prieš pra­de­dant dirb­ti. Lai­mė­jai kon­kur­są, ta­pai vals­ty­bės tar­nau­to­ju, jei­gu ta­vo re­pu­ta­ci­ja yra ne­pri­ekaiš­tin­ga ir ati­tin­ki ki­tus rei­ka­la­vi­mus. Šiuo at­ve­ju, ko­le­gos, iš­vis su­si­mąs­ty­ki­me. Jei­gu mes no­ri­me…

Dar yra ki­tas pro­jek­tas, ku­ris, ma­no ma­ny­mu, yra dar ydin­ges­nis, jei­gu ne­pa­sa­ky­čiau, kad kvai­les­nis, – nu­sta­ty­ti, kad tie se­niū­nai ren­ka­mi tie­sio­giai. Aš su­tin­ku, kad juos bū­tų ga­li­ma rink­ti tie­sio­giai, bet ta­da kal­bė­ki­me apie sa­vi­val­dą, že­mes­nio ly­gio sa­vi­val­dą, su biu­dže­ti­niais asig­na­vi­mais, ta­da yra pras­mė juos rink­ti.

Da­bar mes vis no­ri­me kaž­ko­kius varž­te­lius pri­suk­ti, griež­tes­nius rei­ka­la­vi­mus tai­ky­ti, bet ne­duo­da­me jo­kių in­stru­men­tų, nie­ko. Kad duo­tu­me se­niū­nui ga­li­my­bę, nu­sta­ty­ki­me že­mes­nio ly­gio sa­vi­val­dą, ta­da tos sa­vi­val­dy­bės, ar tai bū­tų ra­jo­no, ar tai bū­tų mies­to sa­vi­val­dy­bė, bū­tų tam tik­ras kie­kis se­niū­ni­jų. Vėl bu­vo ban­dy­mas, kad Sei­mas nu­sta­ty­tų, kiek tu­ri bū­ti se­niū­ni­jų, kaip jos… Tai vėl sa­vi­val­dos klau­si­mas. Ta­da ga­lė­tu­me iš jų pa­rei­ka­lau­ti vis­ko ir ta­da at­sa­ko­my­bė bū­tų jau griež­tes­nė. To­dėl rin­kė­jai spręs­tų: ga­vai biu­dže­tą, ga­vai in­stru­men­tus, ga­vai tei­ses, bet at­lik ir pa­rei­gas. Da­bar kaž­ko­dėl mes rei­ka­lau­ja­me tik iš se­niū­nų, bet ne­rei­ka­lau­ja­me iš ki­tų ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų, ypač ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­da­li­nių va­do­vų.

Aš ma­nau, rei­kė­tų ap­skri­tai su­sto­ti su tais eks­pe­ri­men­tais ir jei­gu pra­de­da­ma re­for­ma, tai kar­di­na­liai, taip, kaip bu­vo nu­ma­ty­ta 1994 me­tais, kai Sei­mas ad­mi­nist­ra­ci­nio su­skirs­ty­mo re­for­mai bu­vo pri­ta­ręs, pir­mam eta­pui, ant­ram eta­pui, ir bu­vo nu­ma­ty­ta, kad ga­li bū­ti ir tre­čias eta­pas da­rant smul­kes­nes sa­vi­val­dy­bes. Tie­sa, tuo me­tu bu­vo dvie­jų ly­gių sa­vi­val­da, tik jie va­di­no­si ne se­niū­nais, o vir­šai­čiais. Ma­nau, kad rei­kė­tų grįž­ti prie to. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dau­giau dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Per­ei­na­me prie pa­tai­sų. Kvie­čiu Ze­no­ną į tri­bū­ną. Yra Sei­mo na­rio E. Pu­pi­nio. Sei­mo na­rys gal su­tin­ka su pa­sta­bo­mis? Ed­mun­dai, pra­šom.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ge­rai, ačiū. Iš tik­rų­jų aš ir pa­siū­liau, kad vis dėl­to pas­ku­ti­nių me­tų ver­ti­ni­mai ne­bū­ti­nai tu­rė­tų bū­ti la­bai ge­ri, nes iš tik­rų­jų ga­lė­tų at­si­ras­ti tam tik­ro po­li­ti­ka­vi­mo, kai pa­si­kei­tus sa­vi­val­dy­bės val­džiai ga­li bū­ti spe­cia­liai ne­įver­ti­na­ma la­bai ge­rai, nors ri­ba tarp ge­rai ir la­bai ge­rai, kaip čia pa­sa­kius, nė­ra to­kia… Sa­vai­me su­pran­ta­ma, jei­gu bū­tų blo­gai, vis­kas bū­tų aiš­ku, ta­da bū­tų ga­li­ma ne­skir­ti. Pri­ta­riu ko­mi­te­to siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Taip, pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Dė­kui. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū, pri­tar­ta.

Tuoj pa­žiū­rė­si­me, ar yra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – E. Pu­pi­nis. Ed­mun­dai, pra­šom, nuo­mo­nė už.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, vis dėl­to aš siū­lau pri­tar­ti. Nors čia J. Sa­ba­taus­kas kal­bė­jo ki­taip, ta­čiau nė­ra la­bai pa­klau­sios tos pa­rei­gy­bės, kad ten ri­kiuo­tų­si ei­lės. Iš tik­rų­jų ta įtam­pa, ku­ri at­si­ran­da, tar­kim, pa­si­kei­tus po­li­ti­nei si­tu­a­ci­jai, tik­rai ne­rei­ka­lin­ga. Ma­nau, ypač kal­bant apie se­niū­nų pa­rei­gy­bę, nie­ko blo­ga, kai žmo­gus pa­žįs­ta ki­tus žmo­nes ir tuo la­biau yra ver­ti­na­mas tų pa­čių žmo­nių, ir jei­gu kas nors blo­gai, tik­rai pa­sie­kia po­li­ti­kus ir, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ima­ma­si prie­mo­nių.

Ma­nau, su­teik­ti ga­li­my­bę, jei­gu ver­ti­ni­mas ge­ras ar­ba la­bai ge­ras per vi­sus pen­ke­rius me­tus, pra­tęs­ti dar­bą be jo­kių kon­kur­sų tik­rai nė­ra tam tik­ras iš­ra­di­mas, nes ir ki­to­se sri­ty­se mes tą tai­ko­me. O dėl kon­kur­sų taip pat bu­vo tam tik­rų gin­čų, kad ar tik­rai vi­sa­da rei­kia bū­ti­nai per­va­ry­ti per tą me­cha­niz­mą su­dė­tin­gą, kai žmo­gus pa­rei­gas at­lie­ka ge­rai. Aš siū­lau pri­tar­ti tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš vis dėl­to tu­riu abe­jo­nių dėl šio siū­ly­mo. Ka­den­ci­jos se­niū­nams bu­vo nu­sta­ty­tos sie­kiant už­tik­rin­ti dau­giau skaid­ru­mo, at­skai­tin­gu­mo ir pa­ska­tin­ti dau­giau žmo­nių įsi­trauk­ti į sa­vi­val­dą. Dar dau­giau. Mes pui­kiai ži­no­me, kad se­niū­nų at­ran­kos ko­mi­si­jo­je da­ly­vau­ja se­niū­nai­čiai, ku­rie yra tie­sio­giai ren­ka­mi, to­dėl tai nė­ra tie­siog ei­li­nis vals­ty­bės tar­nau­to­jas, ku­ris ne­tu­ri tie­sio­gi­nės at­skai­to­my­bės pi­lie­čiams. To­dėl šie kon­kur­sai yra ypa­tin­gi ir jie yra bū­ti­ni, jei­gu mes no­ri­me stip­rin­ti sa­vi­val­dos ry­šį su pi­lie­čiais.

Šiuo at­ve­ju pri­ėmę ši­tą įsta­ty­mą mes tie­siog su­da­ry­si­me ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bei pa­ra­šy­ti ge­rą pa­žy­mį ir pra­tęs­ti se­niū­nai­čio dar­bą dar pen­ke­rius me­tus, taip už­tik­rin­da­mi de­šim­ties me­tų ne­per­trau­kia­mą dar­bą, kai gal­būt tas se­niū­nai­tis ir pra­ra­dęs ry­šį su pi­lie­čiais, bet tu­rė­da­mas la­bai ge­rus po­li­ti­nius san­ty­kius su sa­vi­val­dy­be ga­lės ne­per­trau­kia­mai dirb­ti de­šimt me­tų. Man at­ro­do, kad nu­sta­ty­ta nuo­sta­ta tu­ri bū­ti kon­kur­sas pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai. Jis už­tik­ri­na tai, jog se­niū­nai nuo­la­tos dirb­tų su se­niū­nai­čiais, dirb­tų su pi­lie­čiais ir ne tik­tai tu­rė­tų už­si­tik­ri­nę po­li­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mą iš sa­vi­val­dy­bės. To­dėl kvie­čiu su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi mo­ty­vai iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to.

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: 56 – už, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 18. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

16.11 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. ko­vo 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1999 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3602 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. ko­vo 19 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1999 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3602. Kvie­čiu pra­ne­šė­ją A. Kup­čins­ką.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu jums nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl įtrau­ki­mo į pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą Sa­vi­val­dy­bių ir ki­tų tri­jų rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Jo es­mė yra rin­kė­jo kor­te­lių at­si­sa­ky­mas. Jei­gu bū­tų įtrauk­ta į pa­va­sa­rio dar­bų se­si­ją, pas­kui ga­lė­tu­me iš­sa­miau pa­dis­ku­tuo­ti ar­ba at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Svars­ty­mas. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 74 Sei­mo na­riai: už – 66, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas) Pra­šau.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Iš kar­to vi­sus ke­tu­ris pri­sta­ty­ki­te.

 

16.13 val.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-532 16, 23, 27, 28, 29, 54, 62, 64, 65, 73 straips­nių ir ket­vir­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3566, Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 18, 25, 29, 30, 31, 57, 65, 67, 671, 69, 71, 72, 73, 78 straips­nių ir ket­vir­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3567, Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-28 16, 23, 27, 28, 29, 55, 57, 59, 64, 66 ir 68 straips­nių ir tre­čio­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3568, Rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą įsta­ty­mo Nr. IX-1837 18, 25, 29, 30, 31, 57, 65, 67, 68, 70, 79 straips­nių ir ket­vir­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3569 (pa­tei­ki­mas)

 

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­sta­tau ke­tu­rių rin­ki­mų įsta­ty­mų, tai yra Pre­zi­den­to, Sei­mo, Sa­vi­val­dy­bių ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Šį pro­jek­tą teik­ti pa­ska­ti­no pas­ku­ti­nių rin­ki­mų ste­bė­ji­mas, ben­dra­vi­mas su apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riais ir tai, kad iš tik­rų­jų rin­kė­jo kor­te­lės at­si­žvel­giant į nū­die­nos ak­tu­a­li­jas yra pra­ra­du­sios pras­mę, o tai vie­nas im­liau­sių dar­bų, ku­riuos tu­ri at­lik­ti rin­ki­mų ko­mi­si­jos. Or­ga­ni­zuo­jant rin­ki­mus rin­ki­mų ko­mi­si­jos la­biau­siai skun­džia­si bū­tent dėl tų kor­te­lių iš­ne­šio­ji­mo, nes daž­nai ne­pa­vyks­ta jų įteik­ti. Jos yra var­di­nės, as­me­ni­nės ir jų ne­ga­li įteik­ti nei kai­my­nui, nei iš­mė­ty­ti į paš­to dė­žu­tes, nors, aiš­ku, pa­si­tai­ko vi­so­kių at­ve­jų. Ne vi­sos rin­ki­mų ko­mi­si­jos ir pai­so tų įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mų.

To­dėl kin­tant ir in­for­ma­ci­nėms tech­no­lo­gi­joms, šios rin­kė­jo kor­te­lės pra­ra­do pras­mę. Ka­dai­se, jei­gu pri­si­min­si­me, prieš ke­le­tą de­šimt­me­čių, rin­kė­jo kor­te­lės bu­vo įtei­ki­nė­ja­mos net­gi pa­si­ra­šant, tiks­liau, jas at­neš­da­vo ir kiek­vie­nas rin­kė­jas tu­rė­da­vo pa­si­ra­šy­ti, pas­kui ga­lio­jo ki­to įsta­ty­mo nuo­sta­tos, o da­bar ste­bint pas­ku­ti­nius rin­ki­mus, ma­no po­žiū­riu, ir ti­kiu, kad ir jūs esa­te su tuo su­si­dū­rę, šios rin­kė­jo kor­te­lės tik­rai yra pra­ra­du­sios pras­mę, jas bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti in­for­ma­ci­niais pra­ne­ši­mais, dėl ku­rių ­pla­ti­ni­mo bū­do spręs­tų jau pa­ti rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Ačiū jums.

PIRMININKAS. No­rė­tų pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tie­sų vis­kas ge­rai, gal­būt ge­rai, kad ko­mi­si­joms su­ma­žės dar­bo, ta­čiau yra to­kių pa­vie­nių rin­kė­jų, ku­rie gal­būt nu­to­lę, jiems bu­vo vie­nas iš to­kių in­for­ma­vi­mo šal­ti­nių ar­ba tuo pa­čiu me­tu su­de­ri­ni­mas, ar at­ei­ti, ar bal­suo­ti na­muo­se. Ar ne­bus už­mirš­ti tie žmo­nės, ku­rie gy­ve­na vie­ni, ir vie­nin­te­lis kon­tak­tas bū­da­vo, kai at­ei­da­vo ir at­neš­da­vo jiems kor­te­lę? Ačiū.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Iš da­lies ga­liu su­tik­ti, gal vy­res­nės kar­tos žmo­nėms no­ri­si to ben­dra­vi­mo, gal tai la­biau nu­lem­ta no­ru pa­ben­drau­ti ap­skri­tai su pa­sau­liu, su ap­lin­ka, su kai­my­nais, su bet kuo pa­ben­drau­ti, nei pa­ben­drau­ti dėl rin­kė­jo kor­te­lės. To­dėl man at­ro­do, kad net ir in­for­ma­ci­nis pra­ne­ši­mas, ku­rį taip pat bū­tų ga­li­ma ar­ba įteik­ti, ar­ba įmes­ti į paš­to dė­žu­tę, ar­ba at­siųs­ti elek­tro­ni­niu paš­tu, taip pat ro­do, kad gy­ven­to­jas ar­ba pi­lie­tis bū­tų in­for­muo­tas, o, sa­ky­kim, tas ­ben­dra­vi­mo klau­si­mas yra dau­giau so­cia­li­nis as­pek­tas, ku­riuo tu­rė­tų rū­pin­tis ne rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Strel­čiū­nas.

A. STRELČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, no­rė­jau pa­klaus­ti, ka­dan­gi čia ko­mi­si­jos na­riams su­ma­žė­ja dar­bo, ar čia ne­bus tau­po­mos sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­mos lė­šos?

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Su­pran­tu ir ši­tą nuo­gąs­ta­vi­mą. Iš tik­rų­jų tas dar­bo ap­mo­kė­ji­mas ko­mi­si­jų na­riams yra ga­na mi­ni­ma­lus. Jei­gu pa­si­žiū­rė­si­me į šiuos vy­ku­sius rin­ki­mus, tai už kiek­vie­nus rin­ki­mus ko­mi­si­jos na­riai, atsižvelgiant į pa­rei­gy­bę, ga­vo nuo 150 iki 180 eu­rų. Aš ma­nau, kad tai nė­ra di­de­li pi­ni­gai. Ti­kiuo­si, kad to­kie ir iš­lik­tų, bet dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo pras­me to ne­pra­smin­go dar­bo tik­rai su­ma­žė­tų. Aš ma­nau, kad per­spek­ty­vo­je rei­kė­tų ap­skri­tai svars­ty­ti, kad rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riai ga­lė­tų, na, žiū­rint į ki­tų vals­ty­bių pa­tir­tį, ga­lė­tų bū­ti ren­ka­mi pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai ir bū­tų už­tik­ri­na­mas pro­fe­sio­na­lu­mas. Gal­būt ta­da, kai jie bū­tų iš­ren­ka­mi pen­ke­riems me­tams, bū­tų ga­li­ma gal­vo­ti ir apie tam tik­ras už­mo­kes­čio ka­te­go­ri­jas, bet čia jau ki­to įsta­ty­mo ir ki­tų pa­mąs­ty­mų da­ly­kas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Dėl mo­ty­vų už už­si­ra­šė S. Šed­ba­ras. Pra­šau.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Aš tik no­rė­jau pri­min­ti ko­le­goms, ku­rie anks­čiau čia dir­ba­me, kad mes jau esa­me svars­tę ši­tą pa­siū­ly­mą ir, de­ja, prieš ke­le­tą me­tų jam bu­vo ne­pri­tar­ta. Pri­si­min­ki­me, kaip vy­ko šių me­tų ke­le­ri rin­ki­mai. La­pe­lius mes gau­da­vo­me, tai iš tie­sų kai­nuo­ja ne­ma­žus biu­dže­to pi­ni­gus, ta­čiau at­ėjus į bal­sa­vi­mo apy­lin­kę ši­tų la­pe­lių nie­kas ne­be­pri­im­da­vo, tie­siog pa­im­da­vo ta­pa­ty­bės kor­te­lę, nu­ske­nuo­da­vo ir mes gau­da­vo­me vi­sus bal­sa­vi­mo do­ku­men­tus. O dėl vy­res­nio am­žiaus žmo­nių in­for­ma­vi­mo, tai iš tie­sų tur­būt yra kon­tak­tai su so­cia­li­niais dar­buo­to­jais, yra se­niū­nai, jei­gu kai­mo vie­to­vė. Aš ma­nau, kad tik­rai yra ver­tas pri­ta­ri­mo ir svars­ty­mo pro­jek­tas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo ir siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

16.18 val.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro įsta­ty­mo Nr. VIII-238 pre­am­bu­lės, 2, 4, 5, 6 straips­nių ir tre­čio­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-3378(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro įsta­ty­mo Nr. VIII-238 pre­am­bu­lės, kai ku­rių straips­nių ir tre­čio­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3378(2). Z. Strei­kus pri­sta­tys VVSK iš­va­das.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, bir­že­lio 12 die­ną ap­svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą ir nu­spren­dė pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Es­mi­niai da­ly­kai. Pro­jek­tu siū­lo­ma su­re­gu­liuo­ti cen­tro di­rek­to­riaus tar­ny­bos san­ty­kius, kas iki šiol įsta­ty­me ne­bu­vo pa­da­ry­ta. Cen­tro ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui nu­sta­to­ma pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja, ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jos iš ei­lės. An­tra, cen­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­rą Sei­mui vie­toj pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį re­gu­lia­vi­mą tei­kian­čio Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko teik­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kas, nes cen­tras yra at­skai­tin­gas Sei­mui. Tre­čia, nu­sta­to­mi rei­ka­la­vi­mai cen­tro ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui: pir­ma – ne­pri­ekaiš­tin­ga re­pu­ta­ci­ja; an­tra – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos, aiš­ku, pi­lie­tis; tre­čia – aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas ir hu­ma­ni­ta­ri­nių ar­ba so­cia­li­nių moks­lų kryp­ties ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nis laips­nis; ket­vir­ta – ne ma­žes­nis kaip trejų me­tų dar­bo sta­žas sri­ty­se, su­si­ju­sio­se su cen­tro už­da­vi­niais ir funk­ci­jo­mis; penk­tas rei­ka­la­vi­mas – tu­rė­ti lei­di­mą dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

Nu­sta­to­mi at­lei­di­mo pa­grin­dai ir at­lei­di­mo tvar­ka ir so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos. Nu­sta­ty­ta, kad cen­tro ta­ry­ba yra pa­ta­ria­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja ir ją su­da­ro cen­tro di­rek­to­rius, jo pa­va­duo­to­jas ir struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių va­do­vai. Ta­ry­bai va­do­vau­ja jos iš­rink­tas pir­mi­nin­kas. (Bal­sai sa­lė­je) Iš­va­dą sa­kiau. Ko­mi­te­to iš­va­da – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­ko­men­ta­vau.

PIRMININKAS. Ačiū. Į tri­bū­ną kvie­čiu R. Ša­la­še­vi­čiū­tę, ku­ri pri­sta­tys So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas iš es­mės pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus, ku­riems ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir į ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš – 1, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Į tri­bū­ną kvie­čiu A. Gu­mu­liaus­ką, ku­ris pri­sta­tys Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos iš­va­dą.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja iš da­lies pri­ta­rė A. Anu­šaus­ko pa­tai­soms ir vi­sam do­ku­men­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, prieš – 3.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu Ze­no­ną at­gal į tri­bū­ną. Yra pa­tai­sų. Pir­mo­ji – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pa­tai­sa dėl 6 straips­nio. Ar Ri­man­tė pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­tar­ti iš da­lies?

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Ar Ri­man­tė su­tin­ka?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taip.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. To­liau yra A. Anu­šaus­ko. Ar­vy­das no­rė­tų pri­sta­ty­ti?

Z. STREIKUS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Pir­miau­sia Ar­vy­dui su­tei­kia­me žo­dį.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Šiuo at­ve­ju pri­ta­riu iš da­lies tai ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Taip, pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Tai ne­pra­šo­te. To­liau yra ant­ras pa­siū­ly­mas. Gal jūs vi­siems ga­li­te pri­tar­ti?

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ne. Ant­ras pa­siū­ly­mas pa­na­šus. Tai ir­gi ne­pri­eš­ta­rau­ja­me tam pri­ta­ri­mui iš da­lies.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti iš da­lies.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Taip, pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. To­liau yra tre­čias pa­siū­ly­mas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). O štai tre­čias pa­siū­ly­mas, nors ten pa­ra­šy­ta – pri­tar­ti iš da­lies, bet ten yra vie­nas es­mi­nis da­ly­kas, į ku­rį no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį. Dau­giau kaip du de­šimt­me­čius Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko tei­ki­mu bu­vo ski­ria­mas ir at­lei­džia­mas cen­tro di­rek­to­rius. Aš ma­nau, kad nė­ra vi­sai ge­ra prak­ti­ka, kai da­bar šio­kia to­kia po­li­ti­nė su­iru­tė, gal Vy­riau­sy­bės va­do­vas ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad jo įga­lio­ji­mai, ski­riant svar­bios ins­ti­tu­ci­jos va­do­vą, yra nu­ker­pa­mi, tai yra jų ne­lie­ka. Aš siū­ly­čiau pa­lik­ti bu­vu­sią prak­ti­ką, to­dėl šiam pri­ta­ri­mui iš da­lies ne­ga­lė­čiau pri­tar­ti dėl šios nuo­sta­tos.

Z. STREIKUS (LVŽSF). Sei­mo ar­gu­men­tai ne­pri­tar­ti ši­tam, nes yra at­skai­tin­ga įstai­ga Sei­mui, to­dėl Sei­mo Pir­mi­nin­kas tu­rė­tų teik­ti. Iš es­mės ski­ria­si.

PIRMININKAS. Su­pra­to­me ar­gu­men­tus. Da­bar krei­piuo­si į A. Anu­šaus­ką. Čia yra su­ra­šy­ti to­kie punk­tai ga­na keis­tai. Ar jūs pra­šo­te dėl kiek­vie­no bal­suo­ti?

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ne, aš pra­šau tik bal­suo­ti dėl to punk­to, kur ne­pri­tar­ti siū­ly­mui dėl 3 da­lies, tai yra kad tei­kian­čiu kan­di­da­tū­rą sub­jek­tu nu­ma­ty­tų Sei­mo Pir­mi­nin­ką, o ne Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką, kaip bu­vo iki šiol.

PIRMININKAS. Su­pra­to­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, ta­da kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio… (Bal­sai sa­lė­je) Dar mo­ty­vai, at­si­pra­šau. Už­si­ra­šė dar P. Urb­šys prieš. Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Iš tik­ro bū­tent tie siū­ly­mai ir kei­čia pa­čią kon­cep­ci­ją. Va­do­vau­jan­tis lo­gi­ka, jei­gu ins­ti­tu­ci­ja yra pa­val­di Sei­mui, tai Sei­mas tu­ri ta­me da­ly­vau­ti. Tas da­ly­va­vi­mas pa­si­reiš­kia bū­tent per Sei­mo Pir­mi­nin­ko tei­ki­mą. To­kiu bū­du įtrau­kia­mas ir pats Sei­mas. Kaip tik čia bu­vo ne tai­syk­lė, o iš­im­tis, su­si­ju­si su vals­ty­bi­ne įstai­ga, ku­ri yra pa­val­di Sei­mui. Da­bar ta lo­gi­ka yra at­ku­ria­ma. To­dėl aš ne­pri­ta­riu tam ger­bia­mo A. Anu­šaus­ko siū­ly­mui pa­lik­ti taip, kaip bu­vo.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, kon­kre­čiai dėl šio punk­to ir bal­suo­ja­me. Kas pa­lai­ko­te A. Anu­šaus­ko siū­ly­mą, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Tai­gi bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už – 22, prieš – 24, su­si­lai­kė 23. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – A. Gu­mu­liaus­kas. Pra­šom.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš ma­nau, kad šios pa­tai­sos tik­rai bu­vo rei­ka­lin­gos. Jos bu­vo su­de­rin­tos su Ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro dar­bo gru­pe. Ma­nau, kad tik­rai tai pa­ge­rins dar­bą, bent pa­ge­rins pa­ties vi­daus vei­ki­mo ko­or­di­na­ci­ją. Mes va­kar ko­mi­si­jo­je pri­ėmė­me, pa­tvir­ti­no­me ata­skai­tą dėl to­kio fak­to – dėl KGB agen­tų žur­na­lo pa­vie­ši­ni­mo. Mes aiš­kiai ten pa­ma­tė­me, kad, de­ja, vi­daus veik­los ko­or­di­na­vi­mo nė­ra.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – A. Anu­šaus­kas. Pra­šom.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, vis dėl­to aš dėl to pa­ties. Man tik­rai no­rė­jo­si iš­girs­ti Vy­riau­sy­bės va­do­vo nuo­mo­nę šiuo at­ve­ju, nes tai vis tiek lie­čia jo įga­lio­ji­mus. Ne­pa­vy­ko to iš­girs­ti ir su­ži­no­ti, ko­kia yra Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja. Yra ta prak­ti­ka, kai Sei­mui yra pa­val­džios ins­ti­tu­ci­jos, bet tei­ki­mus dėl va­do­vų tei­kia ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. Pa­vyz­džiui, pre­zi­den­tū­ra. Čia nie­ko to­kio ypa­tin­go nė­ra. Nė­ra čia ypa­tin­gas at­ve­jis. To­dėl bū­tent dėl šio da­ly­ko aš ne­ga­lė­čiau pri­tar­ti siū­lo­mam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 72 Sei­mo na­riai: už – 56, prieš – 1, su­si­lai­kė 15. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

16.29 val.

As­me­nų, nu­ken­tė­ju­sių nuo 1939–1990 me­tų oku­pa­ci­jų, tei­si­nio sta­tu­so įsta­ty­mo Nr. VIII-342 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2442(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau – As­me­nų, nu­ken­tė­ju­sių nuo 1939–1990 me­tų oku­pa­ci­jų, tei­si­nio sta­tu­so įsta­ty­mo Nr. VIII-342 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2442. Pra­ne­šė­jas – R. J. Da­gys. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­da.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį pro­jek­tą, iš es­mės pri­ta­rė be­veik vi­soms Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­doms ar­ba į jas at­si­žvel­gė, taip pat Vy­riau­sy­bės iš­va­doms, Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to siū­ly­mams, Lie­tu­vos ko­vų is­to­ri­jos at­min­ties ko­mi­si­jos siū­ly­mams, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to siū­ly­mui ir pa­tei­kė nau­ją re­dak­ci­ją, pa­to­bu­li­no įsta­ty­mo pro­jek­tą ir po de­ta­lių svars­ty­mų pa­tei­kė žy­miai kon­kre­tes­nę re­dak­ci­ją, ku­ri da­bar vi­sus ten­ki­na. Už bal­sa­vo 6, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu J. Varž­ga­lį, jis pri­sta­tys Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos… Iš es­mės pri­tar­ti ir pa­siū­ly­ti pa­grin­di­niam So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui pa­to­bu­lin­ti pro­jek­tą pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to ir Vy­riau­sy­bės pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. Ko­mi­te­te yra pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu A. Na­vic­ką, ku­ris pri­sta­tys Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to išva­dą.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). Kiek su­pran­tu, ka­dan­gi toks svar­bus įsta­ty­mas, svars­tė net trys ko­mi­te­tai. Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas po il­go svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu džiaugs­min­gai pri­ta­rė ši­tai įsta­ty­mo pa­tai­sai. Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu A. Gu­mu­liaus­ką pri­sta­ty­ti Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos iš­va­dą.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Įsta­ty­mo pro­jek­tui mes pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vai tik už. Gal ga­li­te ne­kal­bė­ti, ar no­ri­te?

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, nors tai bu­vo ma­no idė­ja, ta­čiau So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, de­rin­da­mas su ins­ti­tu­ci­jo­mis, pa­kei­tė pa­tį pro­jek­tą, bet es­mė vis dėl­to iš­li­ko, nes pa­grin­di­nis tu­ri­nys, ku­ris įde­da­mas, kad tiems, ku­rie gi­mė trem­ty­je, kaip ir jų tė­vams, trem­tis pa­si­bai­gė ne ten, kur nors Si­bi­re, kur juos ten ta­ria­mai pa­lei­džia, o čia, Lie­tu­vo­je, kai jie su­grį­žo į Lie­tu­vą. Aš ma­nau, kad idė­ja daug­maž iš­lai­ky­ta, tai siū­lau pri­tar­ti pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi dėl mo­ty­vų prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė, gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

16.33 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3388(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau – Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3388(2). Kvie­čiu A. Pa­lio­nį. Pra­šau. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, svars­tė du kar­tus. Pa­grin­di­nė ko­mi­te­to iš­va­da bu­vo svars­ty­ta bir­že­lio 12 die­ną. Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui bei ko­mi­te­to iš­va­doms ir, sie­kiant tei­si­nio aiš­ku­mo, siū­ly­ti­na tei­sės ak­tuo­se aiš­kiai api­brėž­ti, kaip bū­tų nu­sta­to­ma dar­buo­to­jų ak­ci­jų, įsi­gy­tų pa­gal pa­si­rin­ki­mo san­do­rius iš darb­da­vio ar su juo su­si­ju­sio as­mens, įsi­gi­ji­mo kai­na jų par­da­vi­mo mo­men­tu, tai yra ne­at­ly­gin­ti­nai gau­tų ak­ci­jų įsi­gi­ji­mo kai­nos ver­tė tu­ri bū­ti pri­ly­gi­na­ma nu­liui, o už leng­va­ti­nę kai­ną įsi­gy­tų ak­ci­jų – už ak­ci­jas su­mo­kė­ta kai­na jų įsi­gi­ji­mo mo­men­tu. At­si­žvel­giant į tai, siū­ly­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei pa­pil­dy­ti Gy­ven­to­jų ne in­di­vi­du­a­lios veik­los tur­to įsi­gi­ji­mo kai­nos nu­sta­ty­mo tam tik­rais at­ve­jais tai­syk­les, pa­tvir­tin­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės, ku­rios reg­la­men­tuo­ja gy­ven­to­jų ne in­di­vi­du­a­lios veik­los tur­to įsi­gi­ji­mo kai­nos nu­sta­ty­mą. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir ant­ro­ji iš­va­da bu­vo bir­že­lio 26 die­nos. Bu­vo gau­ti Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mai ir ko­mi­te­to spren­di­mas, iš­va­da – pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu į tri­bū­ną R. Sin­ke­vi­čių, ku­ris pri­sta­tys mums Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė klau­si­mą ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – M. Pui­do­kas. Pra­šau į tri­bū­ną.

M. PUIDOKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų, kal­bė­da­mas apie šį įsta­ty­mą, no­rė­čiau pa­siū­ly­ti vie­ną pa­siū­ly­mą jį pa­tai­sy­ti. Šian­dien vi­suo­me­nei tik­rai tam­pa ak­tu­a­lūs įvy­kiai, kai vyks­ta žmo­nių pa­gal­bos ak­ci­jos iš­ti­kus įvai­rioms ne­lai­mėms, pa­vyz­džiui, ma­no pa­ties at­ve­ju vi­siš­kai ša­lia kai­my­nys­tė­je su­de­gė žmo­nių na­mas. Taip pat ži­no­me re­zo­nan­si­nį įvy­kį Jur­bar­ke ir dau­ge­lį ki­tų įvy­kių, kai pi­lie­tiš­ki žmo­nės sten­gia­si pa­dė­ti ne­lai­mės iš­tik­tiems žmo­nėms, bet, de­ja, šian­dien pa­gal mū­sų vals­ty­bės įsta­ty­mus žmo­nių po 50, po 100 eu­rų su­au­ko­tos su­mos yra ap­mo­kes­ti­na­mos gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiu.

Kiek te­ko ben­drau­ti gy­vai su ne­lai­mės iš­tik­tais žmo­nė­mis, dau­ge­lis apie to­kią tvar­ką net ne­ži­no ir ne­ži­no, kad me­tų pa­bai­go­je jiems teks už iš pa­pras­tų žmo­nių gau­tą pa­gal­bą vė­liau su­mo­kė­ti mo­kes­čius. Dau­ge­liu at­ve­jų, kai kal­ba­me apie su­dė­tin­gas ope­ra­ci­jas, apie su­dė­tin­gas ne­lai­mes, žmo­nės su­ren­ka tiek pi­ni­gė­lių, kiek jiems rei­kia kon­kre­čiai pro­ble­mai iš­spręs­ti, ir jie net ne­pa­gal­vo­ja, kad vė­liau ga­li tek­ti im­ti ban­ko pa­sko­lą tam, kad su­mo­kė­tų mo­kes­čius.

Šian­dien per kai ku­riuos po­įsta­ty­mi­nius ak­tus Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ga­li tai­ky­ti iš­im­tis, bet tos iš­im­tys nė­ra aiš­kiai api­brėž­tos. Dėl to tik­rai bū­tų svar­bu iš­plės­ti, pa­pil­dy­ti įsta­ty­mo pro­jek­to 17 straips­nio 1 da­lį 59 punk­tu ir jį iš­dės­ty­ti taip, kad „fi­zi­nių as­me­nų gau­tos au­kos li­gos ir (ar) ne­lai­mės at­ve­ju“, kad bū­tent to­kiais at­ve­jais žmo­nių pa­ra­ma, su­au­ko­ta žmo­nėms, ku­rie pa­ty­rė ne­lai­mę, ne­bū­tų ap­mo­kes­ti­na­ma.

Ma­nau, tai iš­spręs­tų ir kai ku­rias skaid­ru­mo pro­ble­mas, nes šian­dien žmo­nės ga­li gau­ti pa­gal­bą tik per fon­dus ar­ba aso­cia­ci­jas, bet, na­tū­ra­lu, pa­pras­tam žmo­gui, ku­ris ne­tu­ri tei­si­nio iš­si­la­vi­ni­mo, la­bai sun­ku su­ži­no­ti, kiek tiks­liai tos tiks­li­nės pa­skir­ties lė­šų tai pa­gal­bai bu­vo per­ves­ta. Ga­liau­siai žmo­nės šian­dien gy­ve­na gy­ve­ni­mą, ku­ris pa­grįs­tas grei­tu spren­di­mų pri­ėmi­mu per so­cia­li­nius tin­klus, ir na­tū­ra­lu, kad ta pa­ra­ma vi­sų pir­ma bū­na per­ve­da­ma dau­giau­siai žmo­nėms as­me­niš­kai, bet ne per tam tik­ras or­ga­ni­za­ci­jas.

Aki­vaiz­du, kad šiuo at­ve­ju iš­ky­la tam tik­ras klau­si­mas jums vi­siems, kaip ta vi­sa tvar­ka tu­rė­tų bū­ti pri­žiū­ri­ma. Vėl­gi yra ma­no siū­ly­mas, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė ar jos įga­lio­ta ins­ti­tu­ci­ja iki šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo pa­reng­tų įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gas tvar­kas, ku­rios ga­lio­tų gy­ven­to­jams de­kla­ruo­jant gau­tas pa­ja­mas už 2019 me­tus. Na­tū­ra­lu, kaip ir kiek­vie­no­je sri­ty­je, taip ir šio­je vi­są lai­ką yra ga­li­my­bė, kad ga­li at­si­ras­ti žmo­nių, ku­rie no­ri ne­si­lai­ky­ti įsta­ty­mų, bet tam tu­ri­me tei­si­nių pro­ce­dū­rų ir tvar­kų, ku­rios ne­leis­tų to da­ry­ti.

Tai­gi, kaip so­cia­liai jaut­ri vals­ty­bė ir vi­suo­me­nė, ku­ri ug­do žmo­nių pi­lie­tiš­ku­mą, no­rą bū­ti krikš­čio­niš­kiems ir vie­ni ki­tiems pa­dė­ti… Ma­nau, bū­tų tik­rai ge­ras ir tei­sin­gas spren­di­mas pa­lai­ky­ti šį siū­ly­mą, ka­dan­gi daž­nai to­kiais at­ve­jais ne­lai­mės iš­tik­ti žmo­nės iš tie­sų yra ap­sun­ki­na­mi to­kios tvar­kos, ko­kia yra da­bar. Kai yra pa­tei­kia­ma vie­nos ar ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos są­skai­ta, pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą ne­ap­mo­kes­ti­na­mos au­kos ir do­va­nos, gau­tos iš lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dų, aso­cia­ci­jų, vie­šų­jų įstai­gų, re­li­gi­nių ben­druo­me­nių, ben­dri­jų ir cen­trų, tarp­tau­ti­nių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų sky­rių, ta­čiau tai la­biau pri­me­na tam tik­rą įsta­ty­mo apė­ji­mą, to­dėl bū­ti­na įsta­ty­me įtei­sin­ti fi­zi­nių as­me­nų gau­tų to­kio po­bū­džio au­kų ne­ap­mo­kes­ti­ni­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu į tri­bū­ną A. Sy­są. Frak­ci­jos var­du, to­dėl šiek tiek dau­giau lai­ko.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, su­pran­tu, kad lai­kas šil­tas, karš­tas, kar­tais pa­ly­ja, kaip to­je dai­no­je, va­sa­ra, va­sa­ra, va­sa­ra. Ir taip nuo­šir­džiai pa­sa­ky­ki­me sau, kad tai, kas čia vyks­ta, apie ką čia kal­ba iš tri­bū­nų, dau­ge­liui iš mū­sų dzin, tur­būt kad tik grei­čiau pa­si­baig­tų po­sė­dis. Aš la­bai no­rė­čiau, kad mes sis­te­miš­kai žiū­rė­tu­me, ypač į to­kius įsta­ty­mus, nes aš už­duo­du jums klau­si­mą. Ar Lie­tu­va yra tarp tų ša­lių, kur mo­kes­čių per­skirs­tymas yra di­džiau­sias? O gal Lie­tu­vo­je yra di­džiau­sios pen­si­jos Eu­ro­pos Są­jun­go­je? O gal Lie­tu­va tu­ri lais­vų „Sod­ros“ ir biu­dže­to pi­ni­gų, ir mes ne­tu­ri­me jų kur dė­ti? Ir ap­skri­tai ar su­ma­žės so­cia­li­nė at­skir­tis ir skur­das, apie ką kal­ba Vy­riau­sy­bė ir Sei­mo dau­gu­ma pri­ėmus ši­tą įsta­ty­mą? Bet ne taip, kad pa­ra­šo aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, pa­skai­ty­ki­te aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, la­bai įdo­miai pa­ra­šy­ta.

Ką mums ra­šo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja? Kad su mo­kes­čiais pas mus pras­tai, su­ren­ka­mu­mu, iš­ren­ka­mu­mu. Va­kar ir Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas tur­būt, ir mes svars­tė­me Ta­ry­bos di­rek­ty­vą, 2019 me­tų Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės re­for­mų pro­gra­mos su Ta­ry­bos nuo­mo­ne re­ko­men­da­ci­jas. Ir ką gi mums re­ko­men­duo­ja? Vėl 1 punk­te – ge­rin­ti mo­kes­čių prie­vo­lių vyk­dy­mą, nes tai ma­žin­tų pa­ja­mų ne­ly­gy­bę, skur­dą, so­cia­li­nę at­skir­tį. Aš no­riu pa­klaus­ti, ar ši­tas įsta­ty­mas su­ma­žins at­skir­tį? O gal jis su­ma­žins skur­dą? Nei vie­no, nei ki­to ne­pa­da­rys. Kai aš va­kar pa­klau­siau mū­sų ko­mi­te­te da­ly­va­vu­sio eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų vi­ce­mi­nist­ro (nes jis gy­rė­si, kaip mes pa­gal vi­so­kias nau­jas ten­den­ci­jas pir­mau­ja­me tarp prof­są­jun­gų), ko­dėl pa­gal so­cia­li­nius ro­dik­lius mes pas­ku­ti­niai ar­ba prieš­pas­ku­ti­niai Eu­ro­pos Są­jun­go­je, jis at­sa­kė – čia ne mū­sų klau­si­mas. Tai ši­tas įsta­ty­mas pa­ra­šy­tas to­kiu pa­čiu prin­ci­pu – čia ne mū­sų rei­ka­las.

Mes ska­ti­na­me star­tuo­lius, bet ska­tin­da­mi star­tuo­lius mes lei­džia­me da­liai žmo­nių ne­mokė­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ir so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų. Čia klau­si­mas ir mums visiems: kaip mes sprę­si­me tų pen­si­jų di­di­ni­mą, kaip mes sprę­si­me biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus? Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te pa­ra­šy­ta (kur yra klau­si­mas), kiek vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to ir ki­tų vals­ty­bės įsteig­tų fon­dų lė­šų pri­reiks įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti? Ra­šo: „Ne­gau­tos mo­kes­čių pa­vi­da­lu lė­šos su­grįš į vals­ty­bės biu­dže­tą iš ak­ty­vios ver­slo plėt­ros iš­au­gus pa­pil­do­mų pa­slau­gų pa­klau­sai, o vė­liau, pa­di­dė­jus nau­jų įmo­nių ir jų dar­buo­to­jų skai­čiui, į vals­ty­bės biu­dže­tą bus su­ren­ka­ma dau­giau mo­kes­čių“.

Ma­no klau­si­mas, jei­gu mes mo­kė­si­me di­des­nius mo­kes­čius so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, mo­ky­to­jams, gy­dy­to­jams, po­li­ci­nin­kams, tai ne­pa­di­dės mo­kes­čių su­rin­ki­mas? Jie tuos pi­ni­gus kur nors įsi­dės? Mes da­ro­me iš­ly­gas vie­nai siau­rai gru­pei ir ne vel­tui eko­no­mis­tai sa­ko – gy­vu­lių ūkis. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas ir­gi iš tos se­ri­jos, kaip kam nors apei­ti mo­kes­čių sis­te­mą ir ne­mo­kė­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Ak­ci­jos tai ir­gi tam tik­ras tur­tas, ku­rį gaus ši­tas pi­lie­tis. Pa­lai­ko tre­jus me­tus, ta­da jau ga­li ne­mo­kė­ti. Jei­gu ma­žiau ne­gu tre­jus me­tus, ta­da su­si­mo­ka. Bet čia mes to­mis iš­ly­go­mis ir griau­na­me vi­są mū­sų sis­te­mą, nes nie­ka­dos ne­su­rink­si­me tiek mo­kes­čių, kiek mums rei­kia, o nau­jų mo­kes­čių įves­ti mes ne­no­ri­me. Sa­ko­me, ne, jo­kiu bū­du! Sa­ko­me, ko­vo­si­me su še­šė­liu, bet kar­tu mes ir „Sod­ros“, ir vals­ty­bės biu­dže­tus ne di­di­na­me, o ma­ži­na­me. Tai pir­myn į gy­vu­lių ūkį!

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu A. Pa­lio­nį į tri­bū­ną. Tu­ri­me du Sei­mo na­rio M. Pui­do­ko pa­siū­ly­mus. No­rė­čiau pa­klaus­ti Sei­mo na­rių, ar bū­tų de­šimt pa­lai­kan­čių? Min­dau­gai Pui­do­kai, pra­džio­je pri­sta­ty­ki­te. Min­dau­gai Pui­do­kai, pri­sta­ty­ki­te sa­vo pa­siū­ly­mą!

M. PUIDOKAS (MSNG). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Per dis­ku­si­ją sten­giau­si kuo de­ta­liau pri­sta­ty­ti pa­ties siū­ly­mo es­mę ir kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti, ka­dan­gi su­si­dū­riau su dau­gy­be si­tu­a­ci­jų vi­so­je Lie­tu­vo­je, ypač kal­bant apie tuos stai­gius ne­lai­mės at­ve­jus, re­zo­nan­si­nius at­ve­jus, ka­da vals­ty­bė ne­ga­li ar ne­tu­ri nu­ma­čiu­si prie­mo­nių, kaip pa­dė­ti žmo­nėms, ar tai bū­tų su­si­ję su svei­ka­ta, ar su sti­chi­nė­mis ne­lai­mė­mis, ar su ki­tais da­ly­kais. Iš tik­rų­jų tų ne­lai­mių bū­na įvai­rių ir to­kiais at­ve­jais tu­rė­ti ga­li­my­bę ir tu­rė­ti jaut­ru­mą, kai žmo­nės gau­na fi­zi­nių as­me­nų au­kas, kad jos ne­bū­tų ap­mo­kes­tin­tos mo­kes­čiais, ma­nau, yra la­bai svar­bus da­ly­kas da­bar XXI am­žiu­je. Tai nie­kaip ne­reiš­kia, kad vi­sos ki­tos prie­mo­nės ne­bū­tų nau­do­ja­mos. Šiuo at­ve­ju aš kal­bu tiek apie aso­cia­ci­jas, tiek apie fon­dus. Na­tū­ra­lu, kad vi­sais įpras­tais at­ve­jais žmo­nės tuo da­ly­ku nau­do­sis. Bet kai žmo­gus pa­ten­ka į la­bai stai­gią bė­dą, tai iš tik­rų­jų tiek to tei­si­nio raš­tin­gu­mo tam tik­ras trū­ku­mas, tiek stre­si­nė si­tu­a­ci­ja… Iš tik­rų­jų, jei pa­tei­kia sa­vo są­skai­tą, gau­na pa­ra­mą, daž­niau­siai ją už­da­ro, ka­da tos pa­ra­mos pa­kan­ka, ir vė­liau ten­ka su­simo­kė­ti mo­kes­čius. Tu­rė­jo­me ne vie­ną at­ve­jį, pla­čiai ap­ra­šy­tą ži­niask­lai­do­je, kai žmo­nėms ten­ka im­ti pa­sko­las, kad vė­liau ga­lė­tų ati­duo­ti vals­ty­bei mo­kes­čius už re­a­liai gau­tą pa­ra­mą, gau­tas au­kas iš pa­pras­tų žmo­nių. Kvies­čiau vi­sus bū­ti so­cia­liai jaut­rius, pa­žiū­rė­ti į ši­tą da­ly­ką tik­rai jaut­riai ir pa­lai­ky­ti šią tik­rai, ma­no ma­ny­mu, krikš­čio­niš­ką ir jaut­rią pa­tai­są, ku­ri ska­ti­na mū­sų vi­suo­me­nės jaut­ru­mą ir sie­kį pa­dė­ti vie­nas ki­tam.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti. Ko­mi­te­tas ma­no, kad šiuo me­tu pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus gy­ven­to­jų ar įmo­nių lab­da­ra yra tei­kia­ma per lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dus ir or­ga­ni­za­ci­jas, nes šių or­ga­ni­za­ci­jų pa­grin­di­nis tiks­las yra kaup­ti pa­ra­mą tei­kian­čias lė­šas ir skir­ti jas sto­ko­jan­tiems iš­tek­lių, ne­pa­si­tu­rin­tiems, li­go­niams, ne­lai­mių už­klup­tiems ir ki­tiems pa­gal­bos rei­ka­lin­giems as­me­nims. Šios or­ga­ni­za­ci­jos ga­li ati­da­ry­ti at­ski­ras są­skai­tas ar­ba kaup­ti ben­dro­sio­se są­skai­to­se su nuo­ro­da, ko­kiam tiks­lui yra ski­ria­ma ta pa­ra­ma. To­dėl ga­lio­jan­ti tvar­ka yra nau­din­ga ir pa­čiam pa­ra­mos ga­vė­jui, nes su­ta­rus su lab­da­ros ar pa­ra­mos or­ga­ni­za­ci­ja pa­si­nau­do­ti jos ati­da­ry­to­mis są­skai­to­mis ga­li­ma bū­ti tik­riems, kad jiems pa­rem­ti skir­tos lė­šos ne­bus ap­mo­kes­tin­tos, taip pat ne­si­rū­pin­ti rink­ti do­ku­men­tus ir są­skai­tas, sie­kiant įro­dy­ti, kad pa­au­ko­tos lė­šos bu­vo pa­nau­do­tos bū­tent tam tiks­lui, dėl ku­rio bu­vo ren­ka­mos.

Taip pat, kaip ir pa­tai­sos au­to­rius sa­kė, kad yra daž­nų at­ve­jų, kai gy­ven­to­jai tie­sio­giai gau­na pa­ra­mą, tai mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius re­a­liai lai­ko tą gy­ven­to­ją for­ma­liai ati­tin­kan­tį lab­da­ros ga­vė­jo sta­tu­są. Au­ko­to­jų per­ves­tos kon­kre­čiu tiks­lu, ta­čiau pa­nau­do­tos ne šiems ir ne mi­ni­ma­liems as­mens ar šei­mos po­rei­kiams ten­kin­ti pa­gal tu­ri­nį tos au­kos lai­ko­mos do­va­no­mis ir ta­da ap­mo­kes­ti­na­mos pa­gal do­va­no­ji­mo bū­du gau­toms pa­ja­moms nu­sta­ty­tas tai­syk­les. Taip pat, ko­mi­te­to nuo­mo­ne, siū­lo­ma pa­tai­sa ne­de­rė­tų su au­kų tei­ki­mo bū­du per lab­da­ros fon­dus, reg­la­men­tuo­ja­mus Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mu, ir ne­už­tik­rin­tų per­ves­tų lė­šų ir gau­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo skaid­ru­mo. Pa­gau­sė­tų au­ko­ji­mo ne per fon­dus at­ve­jų. Įžvel­gia­ma ri­zi­ka pik­t­nau­džiau­ti, kad ar­ti­mi as­me­nys ar ki­ti žmo­nės vie­toj do­va­no­ji­mo rink­tų­si to­kią pa­ra­mą, ir dėl pi­ni­gų plo­vi­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar yra 10 Sei­mo na­rių, pa­lai­kan­čių šį pa­siū­ly­mą? Bal­suo­ja­me.

Yra 11 Sei­mo na­rių, ku­rie pa­lai­ko. Ga­li­me many­ti, kad ir ki­tą pa­siū­ly­mą taip pat pa­lai­kys tie pa­tys.

Mo­ty­vai už – M. Pui­do­kas. Ka­dan­gi pats yra tei­kė­jas, tai ne­ga­li kal­bė­ti. Prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši pa­tai­sa ne­tu­ri nie­ko ben­dro su krikš­čio­niš­ku­mu ir jaut­ru­mu. Iš tik­rų­jų tai tik su­da­ry­tų ga­li­my­bes pik­tnau­džiau­ti. Kaip ir ko­mi­te­to ko­le­ga A. Pa­lio­nis mi­nė­jo, jau šiuo me­tu ga­lio­jan­čios nuo­sta­tos lei­džia rink­ti pa­ra­mą per šiuo me­tu ga­lio­jan­čius (ne­rei­kia nau­jo steig­ti), per šiuo me­tu ga­lio­jan­čius lab­da­ros pa­ra­mos fon­dus. Tie au­ko­jan­tys žmo­nės ga­li aiš­kiai nu­ro­dy­ti, ko­kiu tiks­lu, ir tu tuos pi­ni­gus gau­si be jo­kio pa­pil­do­mo ap­mo­kes­ti­ni­mo.

Ant­ras da­ly­kas, jau šiuo me­tu yra ga­lio­jan­ti nuo­sta­ta, ku­ri lei­džia gau­ti tam tik­rą lab­da­rą iki 2500 eu­rų be jo­kių mo­kes­čių. Tai­gi ga­li gau­ti iki 2500 eu­rų ne iš gi­mi­nai­čių be jo­kių mo­kes­čių, pa­pil­do­mą lab­da­rą ga­li gau­ti per pa­ra­mos, lab­da­ros fon­dus krei­pę­sis į juos, kad leis­tų per juos rink­ti sau pa­ra­mą.

Ir tre­čias da­ly­kas, prak­ti­ka ro­do, kad Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja daž­nai žiū­ri ne rai­dę, o tu­ri­nį, la­bai aiš­kiai įver­ti­na, ar iš tik­rų­jų, taip šiukš­čiai kal­bant, su­de­gė na­mas ir ar pi­ni­gai bu­vo su­rin­k­ti iš tik­rų­jų tuo tiks­lu, tai yra at­sta­ty­ti na­mą, ir jie tik­rai ne­ap­mo­kes­ti­na to­kių gau­tų pa­ja­mų.

Ir ket­vir­tas da­ly­kas, ką mi­nė­jau pra­džio­je, kad įtei­si­nę to­kią tvar­ką mes su­da­ry­tu­me ga­li­my­bę pik­tnau­džiau­ti, nes mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius ne vi­suo­met ga­lė­tų iš­si­aiš­kin­ti, ar de­kla­ruo­tos pa­ja­mos, gau­tos kaip pa­ra­ma, iš tik­rų­jų bu­vo įvy­kus ne­lai­mei ir ar ta ne­lai­mė to­kios ap­im­ties. Ir daug ki­tų da­ly­kų, ku­rie su­da­ry­tų ga­li­my­bę veng­ti ap­mo­kes­ti­ni­mo, veng­ti mo­kes­čių mo­kė­ji­mo. Tai­gi šiuo me­tu ga­lio­jan­čios nuo­sta­tos su­da­ro vi­sas ga­li­my­bes gau­ti pa­ra­mą be jo­kių mo­kes­čių per pa­ra­mos, lab­da­ros fon­dus.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, ger­bia­mi ko­le­gos, kas pa­lai­ko­te M. Pui­do­ko siū­ly­mą, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­suo­ja­me dėl M. Pui­do­ko pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 60 Sei­mo na­rių: už – 21, prieš – 13, su­si­lai­kė 23. Ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas. Pra­šom, Min­dau­gai, pri­sta­ty­ki­te.

A. PALIONIS (LSDDF). Šiaip jis pra­ran­da pras­mę, jei­gu mes…

PIRMININKAS. Pra­ran­da pras­mę. Ge­rai, dė­kui ta­da. Dėl jo ne­bal­suo­ja­me.

Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Gir­dė­jo­me ko­le­gos pa­si­sa­ky­mą apie gy­vu­lių ūkį, apie skur­dą ir ne­ly­gy­bę, bet pri­min­siu, kad čia kal­ba­me apie au­gan­čias įmo­nes, įmo­nes, ku­rios už­si­i­ma plėt­ra, ku­rios no­ri pa­ska­tin­ti sa­vo dar­buo­to­jus įsi­trauk­ti į tą plėt­rą, į au­gi­mą, į pri­dė­ti­nės ver­tės kū­ri­mą ir to­kiu bū­du su­kur­ti dar di­des­nę ver­tę.

Kaip ži­no­ma, bu­vu­si bri­tų mi­nist­rė pir­mi­nin­kė M. Te­čer sa­kė, kad jei­gu mes no­ri­me pa­da­ry­ti ly­gy­bę vi­sus nu­skur­din­da­mi, tai mes tą ga­li­me pa­siek­ti. Bet iš tik­rų­jų mes ga­li­me iš­spręs­ti ne­ly­gy­bės klau­si­mą ska­tin­da­mi tuos žmo­nes, ku­rie ku­ria, ku­rie dir­ba, ku­rie mo­ka vals­ty­bei mo­kes­čius, kur­ti ir mo­kė­ti tų mo­kes­čių dar dau­giau, su­ku­riant pri­dė­ti­nę ver­tę, ir to­kiu bū­du vė­liau tuos už­dirb­tus pi­ni­gus per­skirs­ty­da­mi. Tai­gi ši­ta prie­mo­nė yra nu­kreip­ta į au­gan­čias įmo­nes, į grei­tai au­gan­čias įmo­nes, ku­rios da­lin­tų­si sa­vo su­ku­ria­ma ver­te su dar­buo­to­jais, ku­rie bū­tų mo­ty­vuo­ti kur­ti ir su­kur­ti dar dau­giau. Man at­ro­do, kad tai yra tei­sin­ga prie­mo­nė, ir kvie­čiu bal­suo­ti už.

Mo­ty­vai prieš – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, plėt­ra tu­ri bū­ti da­ro­ma ne ki­tų są­skai­ta. Šiuo at­ve­ju tai da­ro­ma ki­tų są­skai­ta, ele­men­ta­riai. Ko­dėl aš tai va­di­nu gy­vu­lių ūkiu, kaip tai da­ro ki­ti eko­no­mis­tai? To­dėl, kad mes vie­niems su­da­ro­me prie­lai­dą ge­riau gy­ven­ti, tai yra mo­kė­ti ma­žiau mo­kes­čių. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti, nes mes ska­ti­na­me ne mo­kė­ti mo­kes­čius, o kaip tik ieš­ko­ti bū­dų, kaip juos apei­ti, nes at­si­ran­da to­kia iš­ly­ga ir ta­da vi­si ban­do tap­ti star­tuo­liais. Star­tuo­liai, vi­si bū­si­me star­tuo­liai, kad tik ne­mo­kė­tu­me da­lies mo­kes­čių.

Pa­lau­ki­te, skai­ty­ki­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos iš­va­das. Kai rei­kia, mes jas skai­to­me vie­naip, kai mums rei­kia ką nors pra­stum­ti, mes skai­to­me ki­taip. Tai aš dar kar­tą klau­siu, ar nuo to kas nors pa­ge­rės? Taip, ke­lių žmo­nių gy­ve­ni­mas.

No­rė­čiau, kad pa­si­skai­ty­tu­mė­te ne­se­ną ty­ri­mą apie star­tuo­lius, kas ten bu­vo pa­ra­šy­ta, kad yra la­bai daug įtar­ti­nų ir dar su­sie­tų su ne vi­sai drau­giš­ko­mis ša­li­mis. Mes ga­li­me taip pri­kal­bė­ti la­bai gra­žių da­ly­kų, bet aš kal­bu apie sis­te­mą. Jei­gu mes sa­ko­me, kad Lie­tu­vo­je yra di­de­lė at­skir­tis ir skur­das, rei­kė­tų su­rink­ti dau­giau mo­kes­čių, mes ne­ga­li­me vie­ša­jam sek­to­riui mo­kė­ti nor­ma­lius at­ly­gi­ni­mus, nes trūks­ta pi­ni­gų, bet tuo pa­čiu me­tu vie­nai gru­pei lei­džia­me ne­mo­kė­ti, ne­se­niai, ant­ra­die­nį, pri­ėmė­me per in­di­vi­du­a­lios veik­los… da­bar pa­da­ro­me ūki­nin­kams kaž­ko­kią iš­ly­gą, šian­dien star­tuo­liams pa­da­ro­me iš­ly­gą. Tai ar dėl to mo­kes­čiai pa­ge­rė­ja? Vi­sa­da tik pa­blo­gė­ja. To­dėl ir siū­lau: ne­bal­suo­ki­me, žiū­rė­ki­me sis­te­miš­kai, ar mū­sų mo­kes­čiai jau taip ge­rai yra su­ren­ka­mi, kad mes dar ga­li­me da­ry­ti iš­ly­gas, ku­rios… jau 56 iš­ly­gos yra, pa­da­ro­me dar 57-ą. Aš – prieš.

PIRMININKAS. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to.

Bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 53, prieš – 1, su­si­lai­kė 7. Po svars­ty­mo pri­im­ta.

 

16.56 val.

Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so 4, 14, 16, 19, 26, 41 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 161, 162, 241 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3327(2)ES (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo kai ku­riais straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3327(2)ES. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą ga­lė­tų pri­sta­ty­ti R. Sin­ke­vi­čius. Pra­šau.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­le­gos Sei­mo na­riai, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ap­svars­tė gau­sias Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, taip pat pri­ta­rė Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mams, pa­to­bu­li­no įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. V. Ąžuo­las pri­sta­tys Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­to įsta­ty­mo pro­jek­tą ir taip pat pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Yra vie­nas pa­siū­ly­mas, tai yra Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to, ir ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Ir mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar dėl vi­so. Ar yra už­si­ra­šiu­sių mo­ty­vuo­ti? M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Čia iš tik­rų­jų dar vie­nas tik­rai ne­blo­gas Vy­riau­sy­bės pa­teik­tas pro­jek­tas. La­bai no­rė­tų­si, kad to­kių bū­tų dau­giau. Jis ma­ži­na biu­ro­kratiją, ku­ri yra tik­rai per­tek­li­nė, kai­nuo­ja vals­ty­bei pi­ni­gus ir tie­siog ma­ži­na gy­ven­to­jų pa­si­ten­ki­ni­mą vals­ty­bės tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis. Kon­kre­čiai šiuo at­ve­ju da­bar ga­lio­ja nuo­sta­ta, ku­ri rei­ka­lau­ja, jog lai­vai, pra­mo­gi­niai ir as­me­ni­niai lai­vai, tu­ri perei­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą, tu­ri at­lik­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą, tu­ri gau­ti tą tech­ni­nės ap­žiū­ros ta­lo­ną. Ne­re­tai pa­tį lai­vą rei­kia čia at­vež­ti į tą ins­ti­tu­ci­ją, agen­tū­rą, ku­ri tei­kia tą tech­ni­nę pa­žiū­rą, ap­žiū­ri tą lai­vą. Tai vež­ti per vi­są mies­tą, čia kaž­kur prie Min­dau­go til­to, pa­si­sta­ty­ti val­tį, ją ap­žiū­ri ir pa­pras­tai vi­są lai­ką su­tei­kia tą tech­ni­nę ap­žiū­rą. Šia nuo­sta­ta yra at­si­sa­ko­ma to­kio per­tek­li­nio rei­ka­la­vi­mo tik­rin­ti lai­vus ir jiems iš­duo­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros talonus, ne­bent tie lai­vai yra nau­do­ja­mi ko­mer­ci­niais tiks­lais. Man at­ro­do, to­kio spren­di­mo la­bai rei­kia ir jį se­niai rei­kė­jo pri­im­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

 

16.59 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Bra­zi­li­jos Fe­de­ra­ci­nės Res­pub­li­kos su­tar­ties dėl nu­teis­tų­jų as­me­nų per­da­vi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3125(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Bra­zi­li­jos Fe­de­raci­nės Res­pub­li­kos su­tar­ties dėl nu­teis­tų­jų as­me­nų per­da­vi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3125(2). Kvie­čiu J. Ber­na­to­nį, ku­ris per­skai­tys Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį su­tar­ties ra­ti­fi­ka­vi­mo įsta­ty­mą ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.00 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Pro­to­ko­lo, ku­riuo pa­kei­čia­mas Kon­ven­ci­jos dėl nu­teis­tų­jų as­me­nų per­da­vi­mo pa­pil­do­mas pro­to­ko­las, ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3326(2) (svars­ty­mas)

 

To­liau – įsta­ty­mo „Dėl Pro­to­ko­lo, ku­riuo pa­kei­čia­mas Kon­ven­ci­jos dėl nu­teis­tų­jų as­me­nų per­da­vi­mo pa­pil­do­mas pro­to­ko­las, ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3326(2). Taip pat kvie­čiu J. Ber­na­to­nį į tri­bū­ną. Pra­šau.

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos Sei­mo na­riai, dėl Pro­to­ko­lo, ku­riuo pa­kei­čia­mas Kon­ven­ci­jos dėl nu­teis­tų­jų as­me­nų per­da­vi­mo pa­pil­do­mas pro­to­ko­las, ra­ti­fi­ka­vi­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­si­sa­kė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti ir dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.01 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir In­di­jos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo dėl oro su­si­sie­ki­mo pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo pro­to­ko­lo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3557 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir In­di­jos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo dėl oro su­si­sie­ki­mo pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo pro­to­ko­lo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3557. Pa­tei­ki­mas. Pro­jek­tą pri­sta­to R. De­gu­tis. Pra­šau.

R. DEGUTIS. Ačiū. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, la­ba die­na. Tei­kia­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir In­di­jos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo dėl oro su­si­sie­ki­mo pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo pro­to­ko­lo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tą. Šio įsta­ty­mo tiks­las yra ra­ti­fi­kuo­ti 2017 m. spa­lio 9 d. Nau­ja­ja­me De­ly­je pa­si­ra­šy­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir In­di­jos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mą dėl oro su­si­sie­ki­mo pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo pro­to­ko­lą.

Pro­to­ko­lo tiks­las. 2008 me­tais bu­vo su­da­ry­tas Eu­ro­pos ben­dri­jos ir In­di­jos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mas dėl oro su­si­sie­ki­mo pa­slau­gų, ku­riuo bu­vo pa­keis­ti vi­si Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ir In­di­jos Res­pub­li­kos dvi­ša­liai su­si­ta­ri­mai dėl oro su­si­sie­ki­mo. Taip pat bu­vo su­tar­ta, kad In­di­jos Res­pub­li­ka ra­ti­fi­kuos jį tik po to, kai pri­rei­kus ati­tin­ka­mo­mis nuo­sta­to­mis bus pa­pil­dy­ti vi­si Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių ir In­di­jos Res­pub­li­kos dvi­ša­liai su­si­ta­ri­mai. Pro­to­ko­lu sie­kia­ma ati­tin­ka­mai pa­pil­dy­ti ga­lio­jan­tį dvi­ša­lį su­si­ta­ri­mą tarp Lie­tu­vos ir In­di­jos vy­riau­sy­bių. Pri­ėmus įsta­ty­mą, ra­ti­fi­ka­vus pro­to­ko­lą bus la­biau li­be­ra­li­zuo­ta oro su­si­sie­ki­mo rin­ka, su­da­ry­tos są­ly­gos plė­to­ti ben­dra­dar­bia­vi­mą su In­di­ja įvai­ria­rū­šio ve­ži­mo rin­ko­da­ros sri­ty­se. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. To­liau žiū­ri­me, ar dėl mo­ty­vų… Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? (Bal­sas sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas nė­ra siū­lo­mas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.03 val.

Do­ku­men­tų ir ar­chy­vų įsta­ty­mo Nr. I-1115 10, 11, 12 ir 14 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3558 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Do­ku­men­tų ir ar­chy­vų įsta­ty­mo Nr. I-1115 įvai­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3558. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras M. Kviet­kaus­kas. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau.

M. KVIETKAUSKAS. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Do­ku­men­tų ir ar­chy­vų įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­to ren­gi­mą pa­ska­ti­no po­rei­kis to­ly­giai di­din­ti do­ku­men­tų val­dy­mo efek­ty­vu­mą vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ins­ti­tu­ci­jo­se, ma­žin­ti do­ku­men­tų apy­var­tą, su­pap­ras­tin­ti jų ap­skai­tą. Įstai­goms vei­kiant di­na­miš­ko­je ap­lin­ko­je, nau­do­jant elek­tro­ni­nius do­ku­men­tus, svar­bu už­tik­rin­ti, kad bet ku­ria for­ma su­da­ry­ti do­ku­men­tai, įskai­tant do­ku­men­tų skait­me­ni­nius įra­šus, bū­tų val­do­mi pa­gal nor­mi­na­mo­sios ap­lin­kos rei­ka­la­vi­mus, pri­ei­na­mi ir tin­ka­mi nau­do­ti. Do­ku­men­tų val­dy­mas tu­ri bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas taip, kad bū­tų pa­lai­ko­mas veik­los tęs­ti­nu­mas, už­tik­ri­na­ma bū­ti­na at­skai­to­my­bė. Šiuo at­ve­ju kal­ba­ma apie elek­tro­ni­nių ir po­pie­ri­nių do­ku­men­tų tvar­ky­mo san­ty­kį, ap­skai­tos tvar­ky­mo su­pap­ras­ti­ni­mą ir pa­to­bu­li­ni­mą.

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą įstai­gos va­do­vas ar jo įga­lio­tas as­muo pri­va­lo nu­sta­ty­ti do­ku­men­tų re­gist­rus, tai yra tra­di­ci­nius po­pie­ri­nius re­gist­rus ar do­ku­men­tų val­dy­mo sis­te­mas, ku­rie nau­do­ja­mi do­ku­men­tams į ap­skai­tą įtrauk­ti, ir ki­tus ap­skai­tos do­ku­men­tus. Ki­taip ta­riant, tai reiš­kia, kad ir elek­tro­ni­niai do­ku­men­tai ap­skai­to­mi po­pie­ri­nia­me do­ku­men­tų re­gist­re. Nors jie jau tu­ri sa­vo uni­ka­lų IS nu­me­rį, jį vis tiek rei­kia pa­pil­do­mai re­gist­ruo­ti po­pie­ri­nių do­ku­men­tų re­gist­re.

Vie­nas iš pa­grin­di­nių įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­lų – įtei­sin­ti nuo­sta­tą, kad vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių įstai­gos įmo­nės do­ku­men­tus į ap­skai­tą ga­lė­tų įtrauk­ti nau­do­da­mo­si ne tik do­ku­men­tų re­gist­rais, bet ir ins­ti­tu­ci­jų nau­do­ja­mų in­for­ma­ci­nių sis­te­mų prie­mo­nė­mis. Įtei­si­nus šią nuo­sta­tą, įstai­gos va­do­vas ga­lė­tų nu­spręs­ti, ku­rie do­ku­men­tai re­gist­ruo­ja­mi do­ku­men­tų re­gist­ruo­se, o ku­riuos į ap­skai­tą įtrauk­ti pa­kan­ka nau­do­jan­tis tik in­for­ma­ci­nių sis­te­mų prie­mo­nė­mis. Taip bū­tų ge­ro­kai su­pap­ras­tin­tos do­ku­men­tų re­gist­ra­vi­mo pro­ce­dū­ros.

Ki­tas svar­bus įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las – su­da­ry­ti tei­si­nes ga­li­my­bes ins­ti­tu­ci­joms, taip pat ne­vals­ty­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, pri­va­tiems ju­ri­di­niams as­me­nims elek­tro­ni­ne for­ma sau­go­ti veik­los do­ku­men­tus, ku­rie bu­vo su­kur­ti po­pie­ri­ne for­ma, ne­sau­gant po­pie­ri­nės for­mos do­ku­men­tų, iš­sky­rus nuo­lat sau­go­mus tam tik­rus do­ku­men­tus.

Po­pie­ri­nių do­ku­men­tų at­ran­kos ir sau­go­ji­mo elek­tro­ni­ne for­ma rei­ka­la­vi­mus nu­sta­ty­tų Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ar­chy­va­ras. Vie­nas iš svar­biau­sių rei­ka­la­vi­mų – po­pie­ri­nio do­ku­men­to skait­me­ni­nio vaiz­do tik­ru­mo už­tik­ri­ni­mas. Šis įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas leis­tų ju­ri­di­niams as­me­nims pri­im­ti eko­no­miš­kai nau­din­gą spren­di­mą tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tą lai­ką sau­go­ti po­pie­ri­nius ori­gi­na­lius do­ku­men­tus ar iš­sau­go­ti juos elek­tro­ni­ne for­ma.

Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas nu­ma­to­mas 2020 m. sau­sio 1 d., įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­muo­sius tei­sės ak­tus, tarp jų ir rei­ka­la­vi­mus sau­gant do­ku­men­tus tik elek­tro­ni­ne for­ma, Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ar­chy­va­ras pri­ims iki šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos. Pra­šo­me pri­tar­ti tei­kia­mam pro­jek­tui ir svars­ty­ti jį Sei­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pir­ma­sis klau­sia S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, ar šis įsta­ty­mas ga­lios tik Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je esan­tiems ar­chy­vams ir pa­na­šiai, nes yra dau­gy­bė pro­ble­mų su už­sie­ny­je esan­čiais mū­sų ar­chy­vais, net Lie­tu­vos ar­chy­va­rai ne vi­sus ži­no, nė­ra in­ven­to­ri­za­vę vi­suo­se li­tu­a­nis­ti­kos ži­di­niuo­se Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se esan­čių ar­chy­vų. Ar įeis į tą įsta­ty­mą tie da­ly­kai, ar ne? Apie iš­ei­vi­jos ar­chy­vų si­tu­a­ci­ją.

M. KVIETKAUSKAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Įsta­ty­mas ga­lios Lie­tu­vos ju­ri­di­niams as­me­nims, Lie­tu­vos įstai­goms ir įmo­nėms, tu­rin­čioms sau­go­ti įvai­raus po­bū­džio do­ku­men­tus. Mū­sų li­tu­a­nis­ti­nių ar­chy­vų si­tu­a­ci­ja pa­sau­ly­je yra šiek tiek ki­ta sri­tis, šiek tiek ki­tas ob­jek­tas ty­ri­mų, su­si­grą­ži­ni­mo į Lie­tu­vą. To­kių ar­chy­vų su­si­grą­ži­ni­mo į Lie­tu­vą pro­gra­ma, pa­ra­mos jų ty­ri­mams pro­gra­mos vyk­do­mos Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bo­je, Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bo­je. Be abe­jo, tam fi­nan­sa­vi­mo iš tik­rų­jų trūks­ta. Bet ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas skir­tas, aiš­ku, Lie­tu­vos įstai­gų, įmo­nių vyk­do­mai do­ku­men­tų tvar­ky­bai ir ap­skai­tai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dė­ko­ja­me mi­nist­rui. Mo­ty­vai dėl vi­so. Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Ma­tau vi­ce­mi­nist­rą. At­si­pra­šau. Dar ne­pa­sky­rė­me ko­mi­te­tų. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Kaip pa­grin­di­nis – Kul­tū­ros ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

 

17.09 val.

Au­ga­lų ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-1069 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3540, Fi­to­sa­ni­ta­ri­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3541, Pa­ša­rų įsta­ty­mo Nr. VIII-1610 2, 3, 10, 12 ir 13 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3542, Au­ga­lų sėk­li­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. IX-602 2, 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3543, Au­ga­lų veis­lių ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-618 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3544, Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3545, Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. IX-987 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3546, Trę­šia­mų­jų pro­duk­tų įsta­ty­mo Nr. XIII-1927 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3547, Ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų organiz­mų įsta­ty­mo Nr. IX-375 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3548, Che­mi­nių me­džia­gų ir pre­pa­ra­tų įsta­ty­mo Nr. VIII-1641 14, 18 ir 19 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3549, Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 191 ir 37 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3550, Lau­ki­nės gy­vū­ni­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-498 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3551, Nuo­din­gų­jų me­džia­gų prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. IX-456 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3552, Vals­ty­bės sie­nos ir jos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1666 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3553, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3554 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu vi­ce­mi­nist­rą E. Gus­tą, jis mums pri­sta­tys vi­są pa­ke­tą įsta­ty­mų pro­jek­tų. Tai nuo pro­jek­to Nr. XIIIP-3540 ir baig­sis pro­jek­tu Nr. XIIIP-3554. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

E. GUSTAS. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šių įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­to tiks­las yra ma­žin­ti ūkio sub­jek­tų prie­žiū­rą at­lie­kan­čių ins­ti­tu­ci­jų skai­čių, kon­so­li­duo­ti Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos ir Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos funk­ci­jas vie­no­je ins­ti­tu­ci­jo­je. Šiuo pro­jek­tų pa­ke­tu įgy­ven­di­na­ma XVII Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nuo­sta­ta vyk­dant vals­ty­bės ad­mi­nist­ra­ci­nės sis­te­mos per­tvar­ką ma­žin­ti ver­slą re­gu­liuo­jan­čių įstai­gų skai­čių, pa­nai­ki­nant dirb­ti­nai su­kur­tas ir per­tek­li­nes val­dy­mo sri­tis, ku­rios dub­liuo­ja­si. Įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­to es­mė: siū­lo­ma ma­žin­ti že­mės ūkio mi­nist­ro val­dy­mo sri­ties ūkio sub­jek­tų prie­žiū­rą at­lie­kan­čių įstai­gų skai­čių, kon­so­li­duo­jant Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ir Vals­ty­bi­nes au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos vyk­do­mas funk­ci­jas. Iš es­mės įsta­ty­mų pro­jek­tais nu­sta­ty­ta, kad funk­ci­jas, ku­rias vyk­do au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­ba, vyk­dys Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, tai yra įsta­ty­muo­se, kur bu­vo įvar­din­ta Vals­ty­bi­nė au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­ba, įvar­di­ja­ma Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ar­ba Vy­riau­sy­bės įga­lio­ta įstai­ga.

Taip pat sie­kia­ma su­da­ry­ti tei­si­nes ga­li­my­bes tam tik­rus au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos pa­da­linius, to­kius kaip la­bo­ra­to­ri­jas, au­ga­lų veis­lių ty­ri­mo sky­rius, jung­ti prie Na­cio­na­li­nio mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­to. Pri­ėmus įsta­ty­mų pro­jek­tus, au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­ba bus re­or­ga­ni­zuo­ja­ma skai­dy­mo bū­du, iš­da­li­jant jos tei­ses ir pa­rei­gas Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai ir Na­cio­na­li­niam mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tui. Siū­lo­mu tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu su­ma­ži­nus ūkio sub­jek­tų prie­žiū­rą at­lie­kan­čių ins­ti­tu­ci­jų skai­čių, bus su­da­ry­tos prie­lai­dos ge­rin­ti ver­slo ap­lin­ką ša­ly­je, nes ver­slo są­ly­gų kon­tro­lė ir ūkio sub­jek­tų kon­sul­ta­vi­mas bus vie­nin­ges­nis, aiš­kes­nis, taip taps efek­ty­ves­nis skun­dų ir gin­čų nag­ri­nė­ji­mas.

Su­jun­giant abie­jų įstai­gų la­bo­ra­to­ri­jas bus op­ti­mi­zuo­ja­mas la­bo­ra­to­ri­jų ben­drų­jų funk­ci­jų at­li­ki­mas su­ku­riant ben­drą lo­gis­ti­ką, su­vie­no­di­nant ap­mo­kė­ji­mą už pa­slau­gas. Įstai­gų vyk­do­mos funk­ci­jos ne nai­ki­na­mos, bet su­jun­gus įstai­gas bus op­ti­mi­zuo­ja­mas ben­drų­jų funk­ci­jų vyk­dy­mas. Taip pat bus op­ti­mi­zuo­ja­mas įstai­gų val­do­mas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas at­si­sa­kant da­lies šiuo me­tu nau­do­ja­mo ad­mi­nist­ra­ci­nio ir ki­tos pa­skir­ties tur­to. Pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pa­klaus­ti už­si­ra­šė trys Sei­mo na­riai. Pir­mo­ji – V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, svei­kin­ti­na ini­cia­ty­va. Aš pa­ti, kaip il­ga­me­tė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­ja, ši­tą ini­cia­ty­vą pa­lai­ky­da­vau, kad kon­tro­lės funk­ci­jos, su­si­ju­sios su au­ga­li­nin­kys­tės sri­ti­mi, tai yra že­mės ūkio sri­ti­mi, bū­tų op­ti­mi­zuo­tos. Ta­čiau man ky­la klau­si­mų, žvel­giant į šiuos siū­ly­mus. Kaip bū­tų su pa­čiais kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos as­pek­tais ir gal­būt ka­bi­ne­ti­niais ins­ti­tu­ci­jų klau­si­mais? Nes šian­dien mes tu­ri­me pa­vyz­dį, tar­ki­me, iš ap­lin­ko­sau­gi­nės kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jų sri­ties, kad kaž­kaip dau­giau neiš­si­spren­dė ta kon­tro­lė, ar­ba dau­giau dar­bas su kon­tro­liuo­jan­čiais as­pek­tais, kad gal­būt pa­si­li­ko prie ka­bi­ne­ti­nių. Kaip bus iš­spręs­tas ši­tas klau­si­mas? Ir ki­tas klau­si­mas – aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te įra­šy­ta dėl „Eko­ag­ros“, ko­dėl jos taip iš­lie­ka nuo­ša­ly­je ir ne­su­jun­gia­mos į tai?

PIRMININKAS. Lai­kas.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). No­rė­čiau pa­klaus­ti, ar tai bū­tų at­ski­ra ins­ti­tu­ci­ja, ar tai bū­tų ins­ti­tu­ci­ja prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos?

E. GUSTAS. Ačiū už klau­si­mus. Gal pra­dė­siu nuo ant­ro­jo klau­si­mo dėl vie­šo­sios įstai­gos „Eko­ag­ros“. Mes iš­nag­ri­nė­jo­me Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių pa­tir­tį ir, at­si­žvelg­da­ma į Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jas, Vy­riau­sy­bė pri­ėmė spren­di­mą „Eko­ag­ros“, kaip vie­šą­ją įstai­gą, pa­lik­ti kaip at­ski­rą įstai­gą. Tai bus įstai­ga prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, tai yra vie­šo­ji įstai­ga, ku­rios vie­nin­te­lis da­li­nin­kas kol kas yra Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja. Kal­bant apie kon­tro­li­nių funk­ci­jų kon­so­li­da­vi­mą, tai ši­to kon­so­li­da­vi­mo tiks­las ir yra toks – ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą ver­slui, kad bū­tų ma­žiau kon­tro­li­nių pa­tik­ri­ni­mų, ma­žiau kon­tro­lie­rių, ma­žiau bū­tų truk­do­mas ver­slas, ir, ži­no­ma, yra tiks­las ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų skai­čių ir per­kva­li­fi­kuo­ti tuos dar­buo­to­jus kon­tro­li­nėms ar­ba kon­sul­ta­ci­nėms funk­ci­joms at­lik­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, bū­tų įdo­mi Sei­mo Pir­mi­nin­ko V. Pranc­kie­čio nuo­mo­nė, ar­ba spe­cia­lis­to K. Ma­žei­kos, kaip įma­no­ma jung­ti au­ga­li­nin­kys­tę kon­tro­liuo­jan­čias ins­ti­tu­ci­jas su ve­te­ri­na­ri­jos sau­gą tu­rin­čias skir­tin­go pro­fi­lio ins­ti­tu­ci­jas po vie­nu sto­gu? Gal ga­lė­tu­mė­te iš­sa­miau at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą. Ne tik dėl to, kad la­bo­ra­to­ri­jo­mis da­lin­tų­si ar spe­cia­lis­tai pa­na­šaus pro­fi­lio, bet kaip iš es­mės tai įma­no­ma?

O ant­ra­sis klau­si­mas, ka­dan­gi Vals­ty­bi­nei au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bai yra pa­ves­ta trą­šų ko­ky­bės kon­tro­lė, ar tai bus už­tik­rin­ta ir ar esa­te pa­si­ren­gę nau­jo įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mui? Dė­kui.

E. GUSTAS. Dė­kui už klau­si­mus. Dėl trą­šų kon­tro­lės, dėl rin­kos kon­tro­lės, tai iš tik­ro tai vi­siš­kai nau­ja Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos funk­ci­ja, ji at­ei­na bū­tent nuo lie­pos 1 die­nos, ir Au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­ba tik pa­laips­niui pe­ri­ma šią funk­ci­ją. Aš ne­ma­nau, kad bus di­de­lė bė­da ir pro­ble­ma bū­tent šią kon­tro­lės funk­ci­ją per­im­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai.

Kal­bant apie, kaip jūs sa­ko­te, skir­tin­gas funk­ci­jas, tai Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių pa­tir­tis, ži­no­ma, yra įvai­ri, bet pas­ta­ruo­ju me­tu vis dėl­to ma­ty­ti bū­tent ten­den­ci­ja, kad gy­vu­li­nin­kys­tės, au­ga­li­nin­kys­tės kon­tro­lės funk­ci­jos yra kon­so­li­duo­ja­mos. Kaip kon­kre­tų pa­vyz­dį aš ga­liu pa­sa­ky­ti Suo­mi­jos pa­vyz­dį, kur bū­tent vi­sos trys funk­ci­jos, tai yra au­ga­li­nin­kys­tės, gy­vu­li­nin­kys­tės ir mais­to kon­tro­lės funk­ci­jos, yra kon­so­li­duo­tos vie­no­je vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­jau pra­ne­šė­jo pa­klaus­ti, kas au­to­rius ši­tos ne­są­mo­nės? Tai vie­nas da­ly­kas. Aš tu­riu šiek tiek pa­tir­ties. Ko­dėl jūs tuos da­ly­kus šiuo me­tu da­ro­te, kai yra cha­o­sas že­mės ūky­je? Ar jūs no­ri­te prieš baig­da­mas ka­den­ci­ją su­si­tvar­ky­ti sa­vo as­me­ni­nius rei­ka­lus ir tam tik­rų ki­tų vy­rų, ar čia yra ki­to­kie da­ly­kai?

E. GUSTAS. No­riu pa­sa­ky­ti, vi­sų pir­ma, kad bū­tent prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jų kon­so­li­da­vi­mas bu­vo ne tik šios Vy­riau­sy­bės, bet ir pra­ei­tų vy­riau­sy­bių už­da­vi­nys, vie­nas iš pa­grin­di­nių už­da­vi­nių, ir tai bu­vo nuo­lat da­ro­ma. Bū­tent kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jų skai­čiaus ma­ži­ni­mas yra ši­tų pro­jek­tų pa­ke­to tiks­las.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mas. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? No­ri. M. Ma­jaus­kas sa­ko, kad ne­pa­vy­ko už­si­ra­šy­ti. Pra­šom. Jūs dėl mo­ty­vų už ar prieš? Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš esu už­si­ra­šęs klaus­ti dėl ly­di­mų­jų pro­jek­tų, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, gal ne­pa­ste­bė­jo­te.

PIRMININKAS. Pra­šom klaus­ti.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš no­rė­jau pa­klaus­ti. Kiek šiuo me­tu dir­ba dar­buo­to­jų vie­no­je tar­ny­bo­je, kiek ki­to­je ir kiek pla­nuo­ja­te, kad dirbs su­jun­gus tas abi tar­ny­bas? Tie­siog toks gal­būt pa­pras­tas tech­ni­nis…

E. GUSTAS. Šiuo me­tu Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bo­je dir­ba apie 1500 dar­buo­to­jų. Vals­ty­bi­nė­je au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bo­je dir­ba apie 350 dar­buo­to­jų. Apie 290 Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos dar­buo­to­jų per­eis dirb­ti į Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, o li­kę dar­buo­to­jai dirbs Na­cio­na­li­nia­me mais­to ri­zi­kos kon­tro­lės ins­ti­tu­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų, kaip mi­nė­jau, nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Siū­lo bal­suo­ti. Ge­rai, bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te šiems pro­jek­tams po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 51 Sei­mo na­rys: už – 33, prieš – 1, su­si­lai­kė 17. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta vi­siems pro­jek­tams.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: dėl vi­sų įsta­ty­mų pro­jek­tų, iš­sky­rus pas­ku­ti­nį, ku­rio nu­me­ris Nr. XIIIP-3554, pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra siū­lo­ma. Siū­lo­ma svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. O dėl to mi­nė­to pas­ku­ti­nio pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, o pa­pil­do­mu – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.20 val.

Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1960 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3463(2) (svars­ty­mas)

 

Kol lau­kia­me mi­nist­rų, ga­li­me pra­dė­ti re­zer­vi­nius. Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1960 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3463(2).

Kvie­čia­me R. Ša­la­še­vi­čiū­tę, ku­ri pri­sta­ty­tų mums So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to išva­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė pa­teik­tą pro­jek­tą, pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Ka­dan­gi iš tik­rų­jų pro­jek­tas yra rei­ka­lin­gas ir ak­tua­lus, jam pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu vi­si ko­mi­te­to na­riai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­kutuoti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so – A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­si­sa­kau už siū­lo­mą Pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, ku­ris nu­ma­to, kad ski­riant pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą iš­mo­ka vai­kui ir to­liau bū­tų ne­įskai­to­ma į šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, gau­na­mas pa­ja­mas. Ma­no nuo­mo­ne, toks spren­di­mas pa­dės ap­sau­go­ti šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, lū­kes­čius, taip pat už­tik­rins tei­si­nės nuo­sta­tos dėl iš­mo­kų vai­kams ne­įskai­ty­mo, ski­riant pin­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą, tęs­ti­nu­mą. Be to, toks tei­si­nis mi­nė­tų san­ty­kių re­gu­lia­vi­mas už­tik­rins veiks­min­ges­nę vals­ty­bės pa­ra­mą ne­pa­si­tu­rin­tiems as­me­nims, pri­žiū­rin­tiems vai­ką.

Pri­ta­riu ir ki­tai siū­lo­mai nuo­sta­tai, kad as­me­nims, pa­ti­rian­tiems so­cia­li­nę ri­zi­ką, iš­mo­kos dy­dis pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis ga­lės vir­šy­ti 50 % pa­skir­tos iš­mo­kos dy­džio, kai to­kį spren­di­mą siū­lys pro­ce­są ko­or­di­nuo­jan­tis va­dy­bi­nin­kas ar­ba re­ko­men­duos so­cia­li­nis dar­buo­to­jas. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.22 val.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 5, 22, 23 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1878(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas iš re­zer­vi­nių – Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 5, 22, 23 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1878(2).

Kvie­čiu R. Baš­kie­nę, ku­ri pri­sta­tys So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svars­tė, įver­ti­no Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus ir pa­tei­kė pa­to­bu­lin­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad yra gau­ta ir Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nė, pri­ta­rian­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 6, su­si­lai­kė 1. Pra­šau pri­tar­ti po svars­ty­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuoti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Yra vie­nas pa­siū­ly­mas, tai yra Sei­mo na­rių A. Dumb­ra­vos, R. Že­mai­tai­čio, J. Imb­ra­so ir V. Bu­kaus­ko. Kas no­rė­tų pri­sta­ty­ti? A. Dumb­ra­va. Pra­šau.

A. DUMBRAVA (MSNG). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, siū­lau ne­svars­ty­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Ar dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė kas nors, tuoj pa­žiū­rė­si­me. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je: „Ne­ga­li­me!“) Ge­rai, bal­suo­ja­me dėl šio vi­so pro­jek­to.

Bal­sa­vo 40 Sei­mo na­rių, at­si­pra­šau, 46: už – 40, prieš – 1, su­si­lai­kė 5. Po svars­ty­mo pritar­ta.

 

17.24 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų pa­skel­bi­mo At­ei­ti­nin­kų me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3534(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2020 me­tų pa­skel­bi­mo At­ei­ti­nin­kų me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3534(2). Kvie­čiu A. Gu­mu­liaus­ką, ku­ris pri­sta­tys Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to bei Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos iš­va­das. Pra­šom.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Lais­vės ko­vų ir vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu nu­ta­ri­mo pro­jek­tui. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas taip pat ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė šiam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, mo­ty­vuo­ti taip pat. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.26 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos pra­tę­si­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3610 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Žiū­ri­me, ką čia dar iš ei­lės. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos pra­tę­si­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3610. Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį, ku­ris pri­sta­tys mums šį pro­jek­tą.

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos, tei­kiu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mą „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos VI (pa­va­sa­rio) se­si­jos pra­tę­si­mo“. Yra vie­nas straips­nis. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Klau­sia…

V. PRANCKIETIS. Pra­tęs­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją iki 2019 m. lie­pos 18 d.

PIRMININKAS. Klau­sian­čių… A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ko­dėl iki 18 die­nos? Ar spė­si­me per tą lai­ką nau­ją Vy­riau­sy­bę, nau­ją pro­gra­mą pa­tvir­tin­ti? Ar ne­rei­kės dar kar­tą pra­tęs­ti se­si­jos?

V. PRANCKIETIS. Jei­gu rei­kės, pra­tę­si­me, bet la­bai no­rė­tu­me ir ti­ki­mės, kad per tą lai­ką mes tu­rė­tu­me su­spė­ti pa­tvir­tin­ti ir Vy­riau­sy­bę, ir ka­riuo­me­nės va­dą, ir už­baig­ti se­si­ją, ir su­gie­do­ti him­ną.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dau­giau klau­sian­čių­jų nė­ra. Mo­ty­vuo­ti… (Bal­sas sa­lė­je) M. Ma­jaus­kas. Ne­spė­jo­te už­si­ra­šy­ti, bet su­tei­kiu žo­dį. Pra­šom, My­ko­lai.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Yra už­ra­šy­ta. Aš ne­ži­nau, ko­dėl jūs ne­ma­to­te, bet esu ir dėl mo­ty­vų, ir klaus­ti už­si­ra­šęs, bent jau ma­no ek­ra­ne ro­do. Aš vis­gi no­rė­čiau…

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, bet ma­no ek­ra­ne ne­ro­dė. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …pra­šy­ti pa­tiks­lin­ti ger­bia­mo A. Skar­džiaus už­duo­tą klau­si­mą, gal­būt ga­lė­tu­mė­te šiek tiek de­ta­liau, nes iš tie­sų svar­bus klau­si­mas. Jei­gu mes pla­nuo­ja­me baig­ti pa­va­sa­rio se­si­ją 18 die­ną, tai aki­vaiz­du, kad jei­gu po­sė­džiai yra nu­ma­ty­ti tik 16 ir 18 die­no­mis, nau­jos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos mes nie­kaip ne­spė­si­me pa­tvir­tin­ti, nes Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą tu­ri ap­svars­ty­ti vi­si ko­mi­te­tai. Man at­ro­do, tik­rai yra la­bai la­bai svar­bu šian­dien su­pras­ti, ar mes, tvir­tin­da­mi šią at­ei­nan­čios sa­vai­tės dar­bo­tvarkę, tą nu­ma­no­mą dar­bo­tvarkę, ne­pla­nuo­ja­me tvir­tin­ti nau­jos Vy­riau­sy­bės dar­bų pro­gra­mos?

V. PRANCKIETIS. Mes pla­nuo­ja­me, kad Vy­riau­sy­bės pro­gra­ma iš­liks ta pa­ti ir jos tvir­tin­ti ne­rei­kės.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių­jų nė­ra. Mo­ty­vuo­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Ar dis­ku­tuo­ti kas nors už­si­ra­šė? Tuoj pa­žiū­rė­si­me. Taip, nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 45 Sei­mo na­riai: už – 40, prieš – 2, su­si­lai­kė 3. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.30 val.

Sei­mo sa­vai­tės (2019-07-08–2019-07-12) – 2019 m. lie­pos 9 d. (ant­ra­die­nio), 11 d. (ket­vir­ta­die­nio) ir 12 d. (penk­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės pa­tei­ki­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Ki­tas klau­si­mas – sa­vai­tės, pra­si­de­dan­čios lie­pos 8 die­na, po­sė­džių dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Pra­ne­šė­ja – R. Baš­kie­nė. Pra­šau.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, lau­kia la­bai at­sa­kin­ga lie­pos 9 die­na ir sa­vai­tė, ku­rią mes dirb­si­me la­bai in­ten­sy­viai. Lie­pos 9 die­ną pri­sie­kia nau­jie­ji Sei­mo na­riai, ku­rie pa­kei­čia šian­dien pas­ku­ti­nę die­ną dir­bu­sius ko­le­gas, ku­rie iš­ėjo dirb­ti į Eu­ro­pos Par­la­men­tą. Ant­ra­die­nis, bet mes tu­rė­si­me la­bai daug pri­ėmi­mų, ka­dan­gi svars­ty­mai įvy­kę, ir tiks­las yra, ar­tė­jant se­si­jos pa­bai­gai, pri­im­ti tuos įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­riuos esa­me ap­svars­tę, tai ir Dvi­gu­bo ap­mo­kes­ti­ni­mo, ir Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės tur­to, ir daug, daug ki­tų, ir Že­mės gel­mių (ti­ki­mės, kad jau vis­ką su­tvar­kė­me su že­mės gel­mė­mis). Tuos įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­riuos šian­dien iš­brau­kė­me iš dar­bo­tvarkės, tuos pro­jek­tus, dėl ku­rių pa­pra­šė­me per­trau­kos, mes įra­šė­me į 9 die­nos dar­bo­tvarkę.

Taip pat lau­kia dar dau­ge­lio tei­sės ak­tų svars­ty­mas, tai Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties ir ki­tų, nes ši­tie įsta­ty­mų pro­jek­tai bu­vo se­si­jos dar­bų pro­gra­mo­je, to­dėl no­rė­da­mi se­si­jos dar­bų pro­gra­mą kiek ga­li­ma dau­giau įvyk­dy­ti ir pa­lik­ti jau la­bai ne­di­de­lį kie­kį ne­svars­ty­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų, fak­tiš­kai jų kaip ir ne­bus, svars­ty­si­me. Yra ke­le­to įsta­ty­mų pro­jek­tų, jū­sų pra­šy­mu ar­ba Vy­riau­sy­bės, jie taip pat bu­vo pro­gra­mo­je, tai Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos, pa­tei­ki­mai. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pri­sieks Sei­mo na­riai, tu­rė­si­me keis­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų pa­pil­dy­mo pa­var­dė­mis ir skai­čiais ir ras­ti spren­di­mus.

Lie­pos 11 die­na (ket­vir­ta­die­nis), la­bai daug pri­ėmi­mų tų, ku­riuos mes, kaip mi­nė­jau, ap­svars­tė­me. Vy­riau­sy­bės va­lan­da – pas­ku­ti­nė, ma­nau, to­kios su­dė­ties iki nau­jo pa­tvir­ti­ni­mo, per­tvir­ti­ni­mo, gal­būt taip rei­kė­tų sa­ky­ti. Dar­bo ko­dek­sas, At­min­ti­nos die­nos, So­cia­li­nės pi­ni­gi­nės pa­ra­mos, Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mai. Ir ket­vir­ta­die­nis…

12 die­na (penk­ta­die­nis). Mie­li ko­le­gos, ačiū už jū­sų jau pri­im­tą spren­di­mą da­ly­vau­ti iš­kil­min­ga­me Sei­mo po­sė­dy­je, ku­ris pra­si­dės 11 va­lan­dą ir dėl ku­rio pra­šė pri­min­ti, kad rei­kės at­vyk­ti anks­čiau į po­sė­džių sa­lę, jau 10 val. 40 min., ir da­ly­vau­ti šia­me po­sė­dy­je. To­kia lau­kia lie­pos 8 die­na pra­si­de­dan­ti sa­vai­tė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, aš no­rė­jau pa­klaus­ti ir grįž­ti prie to klau­si­mo, apie ku­rį kal­bė­jo­me tvir­tin­da­mi šios sa­vai­tės dar­bų pro­gra­mą, tai mo­kes­ti­niai pa­kei­ti­mai, ku­riuos įre­gist­ra­vo šian­dien jū­sų ko­le­gos, tarp jų ir S. Ja­ke­liū­nas, ku­riais yra švel­ni­na­mas mo­kes­čių ma­ži­ni­mas nuo 2020–2021 me­tų ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų di­di­ni­mo. Ar mes pla­nuo­ja­me šį įsta­ty­mą svars­ty­ti jau at­ei­nan­čią sa­vai­tę, ar vis dėl­to šie klau­si­mai nu­si­kels į ru­dens se­si­ją ir tik tuo­met bus su­ži­no­ta, ar bus pa­pil­do­mai pi­ni­gų nau­jiems gal­būt ko­a­li­ci­jos įsi­pa­rei­go­ji­mams pri­im­ti?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū. Jū­sų la­bai pui­kus klau­si­mas, kar­tu klaus­da­mas iš da­lies ir at­sa­kė­te, nes iš­ties ne­pla­nuo­ja­ma da­bar, kar­tu su biu­dže­tu, juo­lab kad iš­ėjus S. Ja­ke­liū­nui pir­miau­sia rei­kia iš­si­rink­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, nes ko­mi­te­tas ne­ga­li pri­im­ti iš­va­dų be ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko. Mo­kes­ti­niai… kar­tu su biu­dže­tu mes ga­lė­si­me pri­im­ti ar­ba li­kus pu­sei me­tų, ar­ba kar­tu su biu­dže­tu.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Ar tu­rint ome­ny, kad mes ką tik pra­tę­sė­me se­si­ją su ga­li­my­be dar ją pra­tęs­ti, jei­gu rei­kė­tų dar spręs­ti dėl ko­kių nors klau­si­mų, ar ne­bū­tų bu­vę pras­min­ga ki­tą sa­vai­tę po­sė­džiau­ti, kiek aš su­pran­tu, vis tiek to­liau bus de­ry­bos dėl nau­jos ko­a­li­ci­jos, čia, Sei­me, jos vyks, ar ne­svars­tė­te to­kio va­rian­to? Vis dėl­to kam į rug­pjū­tį įlip­ti, jei­gu ga­li­me lie­pą dirb­ti?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Apie vis­ką yra pa­gal­vo­ta. O pa­gal­vo­ta yra tai, kad inau­gu­ra­ci­ja yra tas at­skai­tos taš­kas, apie ku­rį su­ka­si mū­sų se­si­jos dar­bų pra­tę­si­mas. Lie­pos 16–18 die­no­mis įsta­ty­mų pri­ėmi­mų iš es­mės bus la­bai ne­daug. Pa­grin­di­nis da­ly­kas bus Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ra, ka­riuo­me­nės va­do­vo kan­di­da­tū­ra ir po to jau, ga­vus dek­re­tus dėl mi­nist­rų, Vy­riau­sy­bės tvir­ti­ni­mas. Štai pa­grin­di­niai da­ly­kai. Ma­no­me, jei­gu vis­kas vyks sklan­džiai, o ti­ki­mės, kad taip ir bus, 18 die­ną mes ga­lė­si­me sėk­min­gai baig­ti se­si­ją. Ka­riuo­me­nės va­do­vo su­si­ti­ki­mai su frak­ci­jo­mis įvyk­tų 17 die­ną, pa­tei­ki­mas – 16 die­ną, o 18 die­ną Sei­me bal­suo­tu­me. Du at­sa­kin­gi bal­sa­vi­mai – Vy­riau­sy­bės ir ka­riuo­me­nės va­do­vo tvir­ti­ni­mas ir jei­gu bus li­kęs koks vie­nas ki­tas, aiš­ku, svar­bus, įsta­ty­mo pri­ėmi­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­ke, jums yra skir­tos di­de­lės pa­rei­gos, tai yra dar­bo­tvarkės for­ma­vi­mas ir frak­ci­jų kvo­tų for­ma­vi­mas. Tu­rint ome­ny, kad mes už­tru­ko­me pus­an­tro mė­ne­sio gau­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, da­bar S. Ja­ke­liū­nas iš­ei­na, ar Sei­mo val­dy­ba ki­tą sa­vai­tę pa­teiks kan­di­da­tū­rą į Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kus ir ne­už­dels pus­an­tro mė­ne­sio, kaip bu­vo su Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tu?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, kiek­vie­nu at­ve­ju yra ki­taip. Šiuo at­ve­ju iš­ėjus S. Ja­ke­liū­nui kvo­ta ne­pa­si­kei­čia. Jei­gu kas nors keis­tų­si, mes Se­niū­nų su­ei­go­je pir­miau­sia tu­rė­tu­me pa­tvir­tin­ti kvo­tas, ku­rios pri­klau­so vie­noms ar ki­toms frak­ci­joms pa­gal jų skai­čių ir pa­si­kei­ti­mą. Ant­ras žings­nis, tai yra pa­siū­ly­mas ir ati­tin­ka­mai pa­gal kvo­tą ren­ka ko­mi­te­tas sa­vo pir­mi­nin­ką. Ti­kiuo­si, kad ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką pra­si­de­dan­čią sa­vai­tę… Kaip jūs ži­no­te, ki­tą sa­vai­tę po­sė­džiai ne­vyks, o pa­si­ren­gi­mas jiems. 9 die­ną bus ple­na­ri­nis po­sė­dis, dėl ko­mi­te­tų jau pri­sta­ty­da­ma mi­nė­jau, bus ir dėl skai­čiaus, dėl at­ėju­sių nau­jų na­rių ir pa­si­kei­tu­sių nau­jų na­rių pa­gal frak­ci­jas, o tre­čia­die­nį ko­mi­te­tas iš­si­rinks sa­vo pir­mi­nin­ką.

Su Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tu, vi­liuo­si, tik­rai vyks vis­kas sklan­džiai ir grei­tai.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū. Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, aš vis dėl­to ne­bū­čiau toks op­ti­mis­tas dėl Že­mės gel­mių įsta­ty­mo, nors, be abe­jo, jį rei­kia kuo sku­biau pri­im­ti, mes tu­ri­me jau tur­būt gre­sian­čias pro­ce­dū­ras iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos. Ta­čiau pas­ku­ti­niu me­tu at­si­ra­dęs Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos lo­biz­mas, kad bū­ti­nai rei­kia į že­mės gel­mes pum­puo­ti CO2, ku­rio po­vei­kio ne­ga­li prog­no­zuo­ti nie­kas, tai yra pa­lai­do­ti, ne sau­go­ti, bet bū­tent pa­lai­do­ti, nes jo at­gal jau ne­iš­krapš­tys jo­kiam pa­nau­do­ji­mui, o po­vei­kis, be abe­jo, bus kaip są­var­ty­no po že­me, ir da­bar tas no­ras vi­so­kiais bū­dais, ma­tė­te, skai­tė­te pa­reiš­ki­mus, aš kal­bu apie ko­mi­te­to po­sė­džius, vi­sas tas prie­mo­nes, ku­rios da­bar de­da­mos dėl to vie­nin­te­lio pri­va­taus in­ves­tuo­to­jo, ku­ris čia no­ri da­ry­ti iš to biz­nį… Aš ne­bū­čiau tik­ras. Kaip jūs ma­no­te, ar čia ne­bus kai­šio­ja­ma pa­ga­lių, nes mes vis nu­kė­lė­me?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, la­bai tei­sin­gas, tiks­lus jū­sų klau­si­mas, kad ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas jau la­bai il­gai vis nu­ke­lia­mas, vis da­ro­mos per­trau­kos. Taip, tai la­bai su­dė­tin­gas įsta­ty­mo pro­jek­tas ir Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tui ten­ka di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė dėl jo svars­ty­mo ir pa­tei­ki­mo pri­im­ti. Pa­siū­ly­mų la­bai daug, bet ma­nau, kad ko­mi­te­tas su­si­do­ros įver­ti­nęs, kaip jūs ži­no­te, bu­vo kreip­ta­si ir į STT, pra­šo­ma iš­va­dos, ir vi­sus pa­siū­ly­mus su­de­rins. Lo­biz­mo ne­tu­ri bū­ti to­kio, ko­kį jūs įžvelg­tu­mė­te. Dėl tu­ri­nio tik­rai ne­ga­lė­čiau at­sa­ky­ti.

Ga­liu at­sa­ky­ti tik dėl dar­bo­tvarkės. Taip, tai yra ant­ra­die­nį, 9 die­ną, ir tam ski­ria­ma pus­an­tros va­lan­dos. Ma­nau, vėl­gi lai­kas svars­ty­ti pa­siū­ly­mus ski­ria­mas la­bai at­sa­kin­gai il­gas, kad ne­pa­da­ry­tu­me klai­dų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ačiū.

PIRMININKAS. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me pa­tvir­tin­ti dar­bo­tvarkę ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pa­tvir­tin­ta.

 

17.40 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 28, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 71, 72, 77, 82, 83, 84, 85, 87 ir 90 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo 251 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3604, Ve­te­ri­na­ri­jos įsta­ty­mo Nr. I-2110 2, 131 straips­nių ir tre­čio­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3605, Švie­ti­mo įsta­ty­mo Nr. I-1489 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3606 (pa­tei­ki­mas)

 

Tik­riau­siai pas­ku­ti­nis šios die­nos klau­si­mas. Kvie­čiu mi­nist­rą A. Mon­ke­vi­čių į tri­bū­ną. Jis mums pri­sta­tys tris įsta­ty­mų pro­jek­tus. Tai pro­jek­tai Nr. XIIIP-3604, Nr. XIIIP-3605 ir Nr. XIIIP-3606.

A. MONKEVIČIUS. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Sei­mui tei­kia­mi Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo, Švie­ti­mo įsta­ty­mo ir Ve­te­ri­na­ri­jos įsta­ty­mo, tri­jų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo įsta­ty­mų pro­jek­tai, ku­riems Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė bir­že­lio 19 die­ną.

Pri­sta­ty­siu pir­mą­jį – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, ku­ris yra su­si­jęs su Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mu ir pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­no dar­bais. Iš­ski­ria­mi trys pa­grin­di­niai ši­to pa­kei­ti­mo blo­ko už­da­vi­niai. Pir­ma­sis – aukš­tų­jų mo­kyk­lų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čių nuo­sta­tų tiks­li­ni­mas spren­džiant pro­ble­mas, iš­ki­lu­sias per­tvar­kant vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klą.

Ant­ra­sis už­da­vi­nys – stu­di­jų ir moks­lo veik­los to­bu­li­ni­mas die­giant tarp­tau­ti­nius ko­ky­bės stan­dar­tus.

Tre­čia­sis – moks­lo ir ino­va­ci­jų sklai­dos cen­tro ini­ci­ja­vi­mas.

Dėl pir­mo­jo už­da­vi­nio yra ke­le­tas svar­bių pa­kei­ti­mų. Pir­miau­sia, iš­ryš­kė­jus įsta­ty­mo nuo­sta­tų ne­pa­kan­ka­mu­mui fak­tiš­kai vyk­dant vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mą ir at­si­žvel­gus į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą dėl vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų re­or­ga­ni­za­vi­mo, įsta­ty­me siū­lo­ma iš­sa­miau reg­la­men­tuo­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­vi­mo ir lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ras, pa­nai­kin­ti prieš­ta­ra­vi­mą Kon­sti­tu­ci­jos 68 straips­niui, pa­gal ku­rį aukš­to­ji mo­kyk­la nė­ra įsta­ty­mų ir ki­tų Sei­mo tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo ini­cia­ty­vos tei­sės sub­jek­tas. Tai yra nu­sta­ty­ti, kad, pir­ma, Sta­tu­to pro­jek­tą, re­or­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gų pro­jek­tą ar­ba lik­vi­da­vi­mo pla­no pro­jek­tą aukš­to­sios mo­kyk­los ta­ry­ba, su­de­ri­nu­si su se­na­tu ar­ba aka­de­mi­ne ta­ry­ba (jei­gu tai yra ko­le­gi­ja), tei­kia ne Sei­mui, bet Vy­riau­sy­bei.

Ant­ras. Nu­sta­ty­ti, kad spren­di­mą dėl re­or­ga­ni­za­vi­mo pri­ima Sei­mas Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu, o ko­le­gi­jos at­ve­ju – Vy­riau­sy­bė mi­nis­te­ri­jos tei­ki­mu, įver­ti­nu­si aukš­to­sios mo­kyk­los ta­ry­bos nuo­mo­nę, ir tai at­lie­ka dviem eta­pais: pir­muo­ju eta­pu pri­ta­ria­ma re­or­ga­ni­zuo­ti, o ant­ruo­ju eta­pu re­or­ga­ni­zuo­ja­ma aukš­to­ji mo­kyk­la. Jei­gu aukš­to­ji mo­kyk­la ne­pa­tei­kia sta­tu­to ir re­or­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gų pro­jek­to, siū­lo­ma, kad juos ga­lė­tų reng­ti ir teik­ti Vy­riau­sy­bei Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, į pro­ce­są įtrauk­da­ma re­or­ga­ni­zuo­ja­mas aukš­tą­sias mo­kyk­las.

Taip pat šia­me Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­te siū­lo­ma ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą Vy­riau­sy­bei ir pa­grei­tin­ti spren­di­mų pri­ėmi­mą spren­džiant prak­ti­nius vals­ty­bės tur­to per­da­vi­mo aukš­to­sioms mo­kyk­loms klau­si­mus. Tai yra ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą pa­lie­kant, kaip ir iki šiol, Vy­riau­sy­bei, ta­čiau spren­di­mai dėl to­kio tur­to, kaip šiukš­lių kon­tei­ne­riai ir pa­na­šūs da­ly­kai, tik­rai ne Vy­riau­sy­bės spren­di­mu tu­rė­tų bū­ti pri­ima­mi. Tai ga­lė­tų spręs­ti pa­ti aukš­to­ji mo­kyk­la ir tai tu­rė­tų bū­ti aiš­kiai reg­la­men­tuo­ta įsta­ty­me.

Ant­ra­sis už­da­vi­nys – ma­no mi­nė­tas Stu­di­jų ir moks­lo veik­los to­bu­li­ni­mas, die­giant tarp­tau­ti­nius ko­ky­bės stan­dar­tus. Pir­miau­sia siū­lo­ma pa­keis­ti įsta­ty­mo nuo­sta­tas, pa­gal ku­rias Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai pa­ves­tos su po­li­ti­kos for­ma­vi­mu ne­su­si­ju­sios funk­ci­jos, tai yra iš­duo­ti, pa­nai­kin­ti, pa­tiks­lin­ti lei­di­mus, vyk­dy­ti stu­di­jas ar­ba su stu­di­jo­mis su­si­ju­sią veik­lą, šias funk­ci­jas siū­lo­ma per­duo­ti Stu­di­jų ko­ky­bės ver­ti­ni­mo cen­trui. Taip pat siū­lo­ma Stu­di­jų ko­ky­bės ver­ti­ni­mo cen­trui su­teik­ti tei­sę ver­tin­ti, pri­pa­žin­ti aukš­to­jo moks­lo kva­li­fi­ka­ci­jas. Sie­kiant aukš­to­jo moks­lo kva­li­fi­ka­ci­jų pri­pa­ži­ni­mo sis­te­mos vien­ti­su­mo, iki šiol moks­lo ir me­no laips­nių pri­pa­ži­ni­mą at­lik­da­vo Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­ba, tai­gi bū­tų tiks­lin­ga, kad tai at­lik­tų vie­na ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri yra tarp­tau­ti­nio stu­di­jų ko­ky­bės ver­ti­ni­mo tin­klo at­sto­vė.

At­si­žvel­gus į prak­ti­nį po­rei­kį, siū­lo­ma tiks­lin­ti at­ve­jus, ka­da pa­nai­ki­na­mas lei­di­mas vyk­dy­ti stu­di­jas ar su stu­di­jo­mis su­si­ju­sią veik­lą (šiuo at­ve­ju kal­ba­ma apie ne­vals­ty­bi­nes mo­kyk­las), kai pa­ti ne­vals­ty­bi­nė aukš­to­ji mo­kyk­la pri­ima spren­di­mą ne­be­vyk­dy­ti stu­di­jų, nes to­kiu at­ve­ju yra vi­siš­kai ne­lo­giš­kas vals­ty­bės ki­ši­ma­sis dar svars­tant, ko­kį spren­di­mą pri­im­ti.

Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad vals­ty­bi­nių moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tų, kaip da­bar šiuo me­tu ir aukš­tų­jų mo­kyk­lų veik­los iš­ori­nį ver­ti­ni­mo tvar­kos ap­ra­šą tvir­tin­tų švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras, taip bū­tų su­ma­žin­ta Vy­riau­sy­bei ten­kan­ti ad­mi­nist­ra­vi­mo naš­ta, su­vie­no­din­ta pro­ce­dū­ra.

Sie­kiant aiš­ku­mo siū­lo­ma pa­pil­dy­ti, kad aukš­to­sios mo­kyk­los ga­li nu­sta­ty­ti tvar­ką, kaip pri­ima­mi as­me­nys įgy­ja ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį tęs­ti stu­di­jas dok­to­ran­tū­ro­je. Tai la­bai ak­tu­a­lu tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je to­kios ma­gist­ran­tū­ros for­mos kaip LLM, MBE ir pa­na­šiai. Ga­liau­siai la­bai svar­bi nuo­sta­ta sie­kiant at­si­sa­ky­ti pro­ble­miš­kos prak­ti­kos, kai sto­jan­tie­siems į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas ir ne­fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų vie­tas bu­vo nu­sta­to­mi skir­tin­gi sto­ji­mo rei­ka­la­vi­mai, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, ko­kius rei­ka­la­vi­mus tu­rė­tų vyk­dy­ti vi­si sto­jan­tie­ji, kad ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į aukš­to­jo moks­lo stu­di­jas ne­pri­klau­so­mai nuo fi­nan­sa­vi­mo po­bū­džio. Nu­ma­to­ma, kad pri­ėmus šį įsta­ty­mą, jo pa­kei­ti­mus, nuo 2021 me­tų įgi­ju­siems vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir sto­jan­tiems į aukš­tą­sias mo­kyk­las rei­kės bū­ti iš­lai­kius lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros, ma­te­ma­ti­kos ir tre­čią pa­si­ren­ka­mą­jį sa­vo nuo­žiū­ra vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus. Tai­gi tai yra lanks­čiau, tai yra tam tik­ras pa­leng­vi­ni­mas, su­tei­kian­tis ga­li­my­bę abi­tu­rien­tams la­biau pri­tai­ky­ti pa­si­rin­ki­mą prie sa­vo bū­si­mų kar­je­ros po­rei­kių. Šių eg­za­mi­nų vi­dur­kis sto­jant į uni­ver­si­te­tą tu­rė­tų bū­ti ne že­mes­nis ne­gu pa­grin­di­nis, o sto­jant į ko­le­gi­jas – bent jau pa­ten­ki­na­mas. Tie pa­tys ly­giai tai­ko­mi ir bran­dos ates­ta­to me­ti­nių pa­žy­mių vi­dur­kiams, o sto­jan­tiems į me­nų stu­di­jas ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­no lai­ky­ti ne­rei­kė­tų, ga­lė­tų, bet ne­bū­ti­na.

Siū­lo­ma pa­keis­ti stu­di­jų kryp­ties pa­va­di­ni­mą „ve­te­ri­na­ri­nė me­di­ci­na“, to­kia są­vo­ka tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je yra ne­be­tai­ko­ma, į pa­va­di­ni­mą „ve­te­ri­na­ri­ja“, kas yra ir stu­di­jų kryp­čių, ir moks­lo kla­si­fi­ka­to­riuo­se, ir ati­tin­ka­mai pa­tai­sy­ti vė­liau ma­no pri­sta­ty­ta­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ve­te­ri­na­ri­jos įsta­ty­me tą pa­čią są­vo­ką.

Dėl Moks­lo ir ino­va­ci­jų sklai­dos cen­tro ini­ci­ja­vi­mo. Šiuo me­tu vei­kia lai­ki­nas cen­tras, ta­čiau nė­ra nuo­lat vei­kian­čios moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mo in­fra­struk­tū­ros. No­rint to­kią in­fra­struk­tū­rą su­kur­ti ir skaid­riai skir­ti asig­na­vi­mus, tai tu­ri bū­ti api­brėž­ta įsta­ty­me. Apie tai bu­vo pra­neš­ta Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ir gau­ta iš­va­da. Pa­siū­ly­mams taip pat pri­ta­rė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba. Nau­ja struk­tū­ra pa­dė­tų su­telk­ti iš­tek­lius, ko­or­di­nuo­ti moks­lo po­pu­lia­ri­ni­mą, ini­cia­ty­vas ska­tin­ti vi­suo­me­nės, ypač jau­ni­mo, su­si­do­mė­ji­mą moks­lu, ino­va­ci­jų kū­ri­mu, ver­slu­mu. Šis dar­bas, kaip mi­nė­jau pra­džio­je, yra nu­ma­ty­tas Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ne.

Taip pat siū­lo­ma, čia yra ma­žiau tech­ni­niai, for­ma­lūs da­ly­kai, pa­siū­ly­ti įsta­ty­me mi­nis­te­ri­jos mi­nist­ro pa­rei­gų pa­va­di­ni­mą, nes jis yra pa­si­kei­tęs. Tiek trum­pai dėl šio įsta­ty­mo. Gal ga­liu ir li­ku­sius du pri­sta­ty­ti, nes jie yra su­si­ję?

PIRMININKAS. Taip, ga­li­te, bet trum­piau, jei­gu ga­li­ma.

A. MONKEVIČIUS. La­bai trum­pai. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ve­te­ri­na­ri­jos įsta­ty­mo Nr. I-2110 2, 131 straips­nių ir tre­čio­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bū­tų kei­čia­ma tik tiek, kiek yra mi­nė­tas ma­no pa­siū­ly­mas keis­ti Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me var­to­ja­mą stu­di­jų kryp­ties pa­va­di­ni­mą – ne „ve­te­ri­na­ri­nė me­di­ci­na“, bet „ve­te­ri­na­ri­ja“.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo įsta­ty­me yra siū­lo­ma keis­ti 59 straips­nį sie­kiant, kad šia­me straips­ny­je nu­sta­to­mi rei­ka­la­vi­mai sie­tų­si su vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos bai­gi­mo ly­giais. Kei­čia­mas Švie­ti­mo įsta­ty­mo 11 straips­nis nu­sta­tant, kad as­mens me­ti­niai da­ly­kų ver­ti­ni­mai ati­tin­ka pa­sie­ki­mo ly­gių – aukš­tes­nio, pa­grin­di­nio ir pa­ten­ki­na­mo po­žy­mius, ku­rie yra api­brėž­ti vi­du­ri­nio ug­dy­mo ben­dro­sio­se pro­gra­mo­se, o bran­dos eg­za­mi­nų įver­ti­ni­mai ir­gi ana­lo­giš­kai aukš­tes­nio, pa­grin­di­nio ar­ba pa­ten­ki­na­mo pa­sie­ki­mo ly­gius ir jų ri­bas, ku­rios yra nu­sta­ty­tos švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro tvir­ti­na­mo­se bran­dos eg­za­mi­nų pro­gra­mo­se ir Vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų kri­te­ri­nio ver­ti­ni­mo nuo­sta­tuo­se. Ši­ta nuo­sta­ta įsi­ga­lio­tų nuo 2020 m. rug­pjū­čio 1 d. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­klaus­ti no­rė­tų S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs čia pri­sta­tė­te to­kį gi­gan­to­ma­niš­ką pa­ke­tą. Ma­ny­čiau, kad pu­sę die­nos ver­ta bū­tų dis­ku­tuo­ti ir pa­dir­bė­ti po­sė­dy­je. Ta­čiau iš to pa­ke­to aš no­riu po­rą to­kių as­pek­tų, kad at­sa­ky­tu­mė­te į po­rą.

Pir­mas, kai kal­bė­jo­te apie uni­ver­si­te­tų re­or­ga­ni­za­ci­ją ir apie po­ky­čius, ku­rių rei­ka­lin­gu­mą pa­ro­dė, ma­tyt, da­bar vyks­tan­tys pro­ce­sai, ar tai ga­lio­tų tik­tai nau­joms re­or­ga­ni­za­ci­joms, nau­jiems da­ri­niams, ar ir tiems uni­ver­si­te­tams, kur jau pra­si­dė­jo?

Ant­ras da­ly­kas. Ma­ne do­mi­na, čia yra apie eg­zi­lio są­ly­go­mis vei­kian­čių uni­ver­si­te­tų stu­di­jų kryp­čių ver­ti­ni­mą ir ak­re­di­ta­vi­mo tvar­ką. Ar tai ga­lio­tų ir li­tu­a­nis­ti­kos, bal­tis­ti­kos cen­t­rams, vei­kian­tiems už­sie­ny­je, ar tik­tai Lie­tu­vo­je vei­kian­tiems? Pa­vyz­džiui, ko­kia si­tu­a­ci­ja su Eu­ro­pos hu­ma­ni­ta­ri­niu uni­ver­si­te­tu? Ar jam ga­lio­tų? Po­ra to­kių mo­men­tų iš vi­so pa­ke­to.

A. MONKEVIČIUS. Ačiū. Pir­miau­sia gal pra­dė­siu nuo pas­ku­ti­nio. Į jį ga­li­ma trum­pai at­sa­ky­ti, kad eg­zi­lio są­ly­go­mis vei­kia tik vie­nas jū­sų mi­nė­tas Eu­ro­pos hu­ma­ni­ta­ri­nis uni­ver­si­te­tas, ku­riam ir ga­lio­tų nuo­sta­ta, kad nuo ak­re­di­ta­vi­mo yra tre­ji me­tai, kad ga­lė­tų at­si­ras­ti re­zul­ta­tai, ku­riuos jau ga­li­ma ver­tin­ti kaip tam tik­rą tu­ri­nį. Kol nė­ra ši­to­kios veik­los, ma­no­ma (čia mes rė­mė­mės ir tarp­tau­ti­ne pa­tir­ti­mi), ne­la­bai yra ką ver­tin­ti. Ki­tiems uni­ver­si­te­tams, ku­rie star­tuo­tų, ga­lio­tų ne vie­ni, kaip da­bar, bet dve­ji me­tai. Tai ga­lio­tų ir vi­siems ki­tiems, ne­svar­bu, kur jie vei­kia.

O da­bar dėl jū­sų mi­nė­to Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo pri­tai­ky­mo Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me. Tai ga­lio­tų, aiš­ku, da­bar vyks­tan­tiems… tarp kit­ko, taip ir vyks­ta. Da­bar tiek Šiau­lių ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tų, tiek MRU ir VGTU, jei­gu jie da­bar pa­tei­kia sa­vo pa­siū­ly­mus, bus lai­ko­ma­si jau iš es­mės Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo. Aš džiau­giuo­si, kad Sei­mas vi­so to lai­ko­si ir jau nuo ši­to iš­aiš­ki­ni­mo įgy­ven­di­ni­mo bū­tent pa­gal ši­to iš­aiš­ki­ni­mo lo­gi­ką… Čia kaž­ko­kių kliū­čių ne­ma­tau. Ma­no gal­va, tai yra la­bai aiš­ku, skaid­ru ir lei­džia tei­siš­kai tvar­kin­gai or­ga­ni­zuo­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų re­or­ga­ni­za­vi­mo pro­ce­sus.

PIRMININKAS. Klaus­ti už­si­ra­šė S. Gent­vi­las, ta­čiau aš jo sa­lė­je ne­ma­tau. Dau­giau klau­sian­čių­jų nė­ra. Dė­ko­ju, mi­nist­re.

Dėl mo­ty­vų ar kas nors už­si­ra­šė? Taip pat ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra siū­lo­ma. Siū­lo­ma svars­ty­ti lie­pos 11 die­ną.

A. Gu­mu­liaus­kas. Pa­siū­ly­mą per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną gal tu­ri­te? Pra­šau.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ma­nęs pra­šė per­duo­ti, kad ne­la­bai spė­si­me 11 die­ną. Gal ga­li­ma ta­da 16 die­ną? Ten iš tik­rų­jų di­džiu­lis pa­ke­tas.

PIRMININKAS. Jūs siū­lo­te 16 die­ną? (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Ar ga­li­me pri­tar­ti šiam siū­ly­mui – lie­pos 16 die­nai? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­la­bai.

R. Baš­kie­nė. Pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je) Ar po­sė­dis vyks?

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, jei­gu no­ri­me pa­spar­tin­ti pro­ce­są, tai nu­kė­li­mas į 16 die­ną tik­rai ne­su­da­ry­tų ga­li­my­bės pri­im­ti. Sku­bos mes ne­be­tai­ko­me po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo. To­dėl tik­rai rei­kė­tų ko­mi­te­tui kaip nors at­si­rai­to­ti ran­ko­ves ir pa­si­dar­buo­ti, bet čia jau jū­sų va­lia. Siū­ly­čiau pa­si­dar­buo­ti.

PIRMININKAS. Arū­nai, ką gal­vo­ja­te?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ra­šy­ki­te 11 die­ną. Jei­gu ne­spė­si­me, tai ati­dė­si­me.

PIRMININKAS. Ge­rai, pa­lie­ka­me 11 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

17.54 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas – Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. N. Pu­tei­kis at­bė­ga su sa­vo pa­reiš­ki­mu.

N. PUTEIKIS (MSNG). Ko­le­gos, mes tu­rė­jo­me ko­le­gę (tu­rė­jo­me, nes te­oriš­kai šian­dien tu­rė­jo bū­ti pas­ku­ti­nė jos dar­bo die­na), ku­ri vi­sus mo­ra­li­za­vo, skai­čia­vo, ana­li­za­vo ir pa­moks­la­vo. Tai – A. Mal­dei­kie­nė.

Aš no­riu pa­skelb­ti sta­tis­ti­ką. A. Mal­dei­kie­nė per šias pas­ta­rą­sias šios ka­den­ci­jos še­šias se­si­jas da­ly­va­vo 12 po­sė­džių ma­žiau nei aš. Aš at­si­pra­šau, kad sa­ve imu kaip ma­tą, nes jus im­ti kaip ma­tą ne­la­bai etiš­ka. Bet čia aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad feis­bu­ke ji nuo­lat ra­šy­da­vo, kad aš esu la­bai ne­pa­vyz­din­gas lan­ky­to­jas. Tai 12 po­sė­džių ji lan­kė ma­žiau nei aš.

Jei­gu skai­čiuo­si­me pa­gal bal­sa­vi­mus, kiek bu­vo bal­suo­ta už do­ku­men­tus, tai ji bal­sa­vo per vi­są se­si­ją už 4 tūkst. 27, aš – už 4 tūkst. 937. Tai yra aš bal­sa­vau dėl 910 tei­sės ak­tų už ją dau­giau.

Ko­dėl aš šį da­ly­ką čia da­bar skai­čiuo­ju? To­dėl, kad ji, no­rė­da­ma vyk­ti į Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jų po­sė­dį, pa­pra­šė, kad Au­di­to ko­mi­te­tas ją iš­leis­tų ir leis­tų jai ap­mo­kė­ti šią iš­vy­ką iš par­la­men­ti­nių lė­šų. Aš čia jau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ji mus vi­sus, ap­skri­tai vals­ty­bės tar­nau­to­jus ir po­li­ti­kus, mo­ra­li­za­vo ir mo­ra­li­zuo­ja, kad mes švais­to­me vals­ty­bės lė­šas. Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, toks jos mė­gi­ni­mas pa­si­nau­do­ti tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir pa­nau­do­ti Sei­mo lė­šas, ku­rios ga­li bū­ti skir­tos tik par­la­men­ti­nei veik­lai, eu­ro­par­la­men­ti­nei veik­lai. Aš ne­ži­nau, ar jai pa­vy­ko nu­si­pirk­ti bi­lie­tus už šiuos pi­ni­gus, nes iš Sei­mo val­dy­bos aš ga­vau at­sa­ky­mą, kad vi­si Sei­mo na­riai, ku­rie vy­ko į frak­ci­jų po­sė­džius iki pra­si­de­dant Eu­ro­pos Par­la­men­to se­si­jai, ne­tu­rė­jo tei­sės nau­do­ti kan­ce­lia­ri­nių lė­šų.

Tik no­rė­jau pa­sa­ky­ti, kad kai ku­rie ka­ti­lai… Mo­ra­las yra toks, kai ku­rie juo­di ka­ti­lai juo­kia­si, kad puo­dai juo­di. Te­gul po­nia pa­si­žiū­ri į ob­jek­ty­vius duo­me­nis – jos lan­ko­mu­mą ir bal­sa­vi­mą, ir te­gul pa­si­žiū­ri, kaip ji pa­ti nau­do­ja vals­ty­bės lė­šas. Ačiū.

PIRMININKAS. Ir per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Bet kal­bė­jęs ko­le­ga, ku­ris iš­ana­li­za­vo lan­ko­mu­mą, tur­būt ne­ana­li­za­vo tei­sės ak­tų pa­siū­ly­mų, ku­riuos ko­le­gė pa­tei­kė. Man te­ko pa­ana­li­zuo­ti. De­ja, su­ra­dau tik vie­ną, tai yra ak­ci­zo vy­nui su­ma­ži­ni­mą. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Tai šia sta­tis­ti­ka ir bai­gia­me šį po­sė­dį. Kvie­čiu re­gist­ruo­tis. (Bal­sai sa­lė­je)

Už­si­re­gist­ra­vo 39 Sei­mo na­riai. Va­ka­ri­nį po­sė­dį skel­biu baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.