AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1725 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

 

 

1.      Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

 

Įstatymo projekto tikslas – nustatyti, kad vietinė rinkliava už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nebūtų taikoma mokykliniams autobusams.

Įstatymo projekto rengimą paskatino švietimo įstaigų vadovų pateikti nusiskundimai dėl mokykliniams autobusams taikomos vietinės rinkliavos už parkavimą savivaldybių nustatytose mokamose vietose automobiliams statyti. 

Pažymėtina, kad mokykliniai autobusai laisvu nuo mokinių vežimo į mokyklas ir iš jų metu yra naudojami vežti mokinius į pažintines ir kultūrines išvykas, olimpiadas, konkursus, sporto varžybas, meninės raiškos bei kitus renginius. Atvykus į Vilniaus mieste, Trakuose, kitose savivaldybėse esančias mokinių lankomas pažintines vietas, tenka susimokėti už mokyklinių autobusų parkavimą, neretai ir iškart už dvi parkavimo vietas, arba mokinius išlaipinti tam nepritaikytose vietose, kas kelia pavojų eismo saugumui.

Mokinių kultūrinė edukacija yra viešojo intereso dalykas, manytina, kad savo esme svarbesnis už savivaldybių lokalų interesą.

 

2.      Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir rengėjai.

 

Lietuvos Respublikos Seimo nariai Algirdas Butkevičius ir Aurimas Gaidžiūnas.

 

3.      Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai.

 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktu savivaldybės tarybai yra suteikta teisė nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti, išskyrus vietas automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus; taip pat išskyrus automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, statymą savivaldybių tarybų nustatytose nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti ir Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos transporto priemonių, naudojamų saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų apsaugai, statymą.

Šiuo metu išimtis mokyklinių autobusų statymui galiojančiame įstatyme nėra numatyta.

 

4.      Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama.

 

Priėmus siūlomą įstatymo projektą, mokyklinius autobusus savivaldybių tarybų nustatytose nerezervuotose mokamose vietose būtų galima statyti nemokamai.

 

5.      Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

 

Neigiamų pasekmių nenumatoma, atvirkščiai, siūlomas teisinis reguliavimas supaprastintų mokyklinių autobusų statymo tvarką ir tokiu būdu būtų pagerintos sąlygos organizuoti mokinių kultūrinę ir pažintinę veiklą bei geriau užtikrinti jų saugumą kelyje.

 

6.      Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai.

 

Įstatymas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

 

7.      Kaip įstatymų įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai.

 

Įstatymo įgyvendinimas tiesioginės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturės.

 

8.      Įstatymų inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

 

Priimti naujų, pakeisti ar pripažinti netekusiais galios galiojančių įstatymų nereikės.

 

9.      Ar įstatymų projektai parengti laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų ir atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas. Įstatymo projekte nėra vartojama naujai apibrėžtų sąvokų.

 

10.  Ar įstatymų projektai atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus.

 

Įstatymo projektas neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos dokumentams.

 

11.  Jeigu įstatymams įgyvendinti reikia įstatymų įgyvendinamųjų aktų, kas ir kada juos turėtų parengti, šių aktų metmenys.

 

Priėmus Įstatymo projektą įgyvendinamųjų teisės aktų priimti nereikės. 

 

12.  Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)

 

Priėmus Įstatymo projektą, tikėtini nežymūs Vilniaus miesto ir kai kurių kitų savivaldybių biudžetų netekimai.

 

13.  Rengiant įstatymų projektus gauti specialistų vertinimai ir išvados

 

Negauta.

14.  Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno Eurovoc terminus, temas bei sritis.

 

Vietinė rinkliava, mokykliniai autobusai.

 

15.  Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

 

Nėra.

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai                                                                                        Algirdas Butkevičius

 

Aurimas Gaidžiūnas