LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

III (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 111

STENOGRAMA

 

2017 m. spalio 19 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
A. NEKROŠIUS

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. spa­lio 19 d. po­sė­dį. (Gon­gas)

Iki me­tų ga­lo li­ko 73 die­nos, tu­ri­me nu­veik­ti daug dar­bų, o vie­ną iš la­bai svar­bių dar­bų at­li­ko E. Zin­ge­ris, svei­ki­na­me jį su­grį­žu­sį. Jis da­ly­va­vo Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nės Asam­blė­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se ir to­kiu bū­du la­bai pa­gar­si­no Lie­tu­vą. Ačiū jam. (Plo­ji­mai)

 

10.01 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2017 m. spa­lio 19 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tvir­ti­ni­mas

 

Dėl dar­bo­tvarkės. Ko­le­gos, esa­te su­si­pa­ži­nę su dar­bo­tvarke. Re­gist­ruo­ja­mės.

Ar tu­ri­te ko­kių nors pa­siū­ly­mų dėl dar­bo­tvarkės? Se­niū­nų su­ei­ga pri­ta­rė, pa­da­rė pa­kei­ti­mus ben­dru su­ta­ri­mu. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.02 val.

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jų prie­sai­ka

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, mū­sų dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jų prie­sai­ka. Spa­lio 17 die­ną, ant­ra­die­nį, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas slap­tu bal­sa­vi­mu pa­sky­rė še­šis nau­jus Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus. Teis­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad, prieš pra­dė­da­mi ei­ti sa­vo pa­rei­gas, tei­sė­jai pri­sie­kia Sei­me.

Šian­dien kvie­čia­me pri­siek­ti tris nau­jai pa­skir­tus tei­sė­jus, to­dėl ma­lo­niai kvie­čiu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį į tri­bū­ną pri­im­ti prie­sai­kas.

Pri­sie­kian­ty­sis as­muo prie­sai­ką skai­to pa­dė­jęs ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos. Pri­sie­kęs as­muo po prie­sai­kos teks­tu pa­si­ra­šo. Prie­sai­kos teks­tas ne­tai­so­mas ir ne­kei­čia­mas. Po prie­sai­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kas tei­sė­jui įtei­kia tei­sė­jų val­džios sim­bo­lį – žen­klą su Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bu.

Ma­lo­niai pra­šau Sei­mo na­rius, pa­ger­biant pri­ima­mą prie­sai­ką, at­si­sto­ti ir ty­los sa­lė­je.

Kvie­čiu Gab­rie­lę Juod­kai­tę-Grans­kie­nę pri­siek­ti.

G. JUODKAITĖ-GRANSKIENĖ. Aš, tei­sė­ja Gab­rie­lė Juod­kai­tė-Grans­kie­nė, iš­kil­min­gai pri­sie­kiu bū­ti iš­ti­ki­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, sa­vo pa­rei­gas at­lik­ti gar­bin­gai, vyk­dy­ti tei­sin­gu­mą pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, gin­ti žmo­gaus tei­ses, lais­ves ir tei­sė­tus in­te­re­sus, vi­sa­da bū­ti ne­ša­liš­ka, są­ži­nin­ga, hu­ma­niš­ka, sau­go­ti man pa­ti­kė­tas vals­ty­bės pa­slap­tis ir vi­sa­da elg­tis, kaip de­ra tei­sė­jui. Te­pa­de­da man Die­vas. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu pri­siek­ti Pra­ną Ku­co­nį.

P. KUCONIS. Prie­sai­ka (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Kvie­čiu pri­siek­ti Al­gir­dą Ta­mins­ką.

A. TAMINSKAS. Prie­sai­ka (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Svei­ki­na­me nau­jus Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus ir lin­ki­me vi­sa­da lai­ky­tis duo­tos prie­sai­kos. Lin­ki­me di­džiu­lės sėk­mės jū­sų dar­buo­se.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, to­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis.

 

10.08 val.

2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių patvirtini­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1227 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1227. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras V. Ša­po­ka.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kol mi­nist­ras at­eis į sa­lę, jis jau ei­na į sa­lę, pa­ci­tuo­siu Sta­tu­to 172 straips­nio 9 punk­tą: „Po pa­tei­ki­mo Sei­mo po­sė­dy­je Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas Sei­mo val­dy­bos nu­sta­ty­ta tvar­ka Sei­mo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia, iki ka­da ko­mi­te­te iš su­in­te­re­suo­tų as­me­nų yra lau­kia­ma pa­siū­ly­mų ir pa­sta­bų dėl vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­to.“ Yra su­da­ry­tas gra­fi­kas ir Sei­mo po­sė­dy­je pa­tei­kia­mas biu­dže­to pro­jek­tas spa­lio 19 die­ną.

To­liau, ei­li­niai Sei­mo ple­na­ri­niai po­sė­džiai ne­ren­gia­mi iki lap­kri­čio 3 die­nos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas lau­kia pa­siū­ly­mų iš su­in­te­re­suo­tų as­me­nų iki lap­kri­čio 5 die­nos.

Mi­nist­ras tri­bū­no­je. Su­tei­kia­mas žo­dis mi­nist­rui.

V. ŠAPOKA. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Tu­riu gar­bę pri­sta­ty­ti at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to pro­jek­tą. Tai yra pir­mą kar­tą per ne­pri­klau­so­my­bės lai­ko­tar­pį pla­nuo­ja­mas per­tek­li­nis biu­dže­tas. Ko­dėl tas bū­ti­na mū­sų eko­no­mi­kai? Dėl to, kad eko­no­mi­ka šy­la. Aki­vaiz­du tai iš au­gan­čios in­flia­ci­jos, iš brangs­tan­čio ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to. Tu­ri­me at­si­žvelg­ti į fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­les ir kaup­ti re­zer­vus ma­žiau pa­lan­kiems eko­no­mi­kos lai­ko­tar­piams, pri­va­lo­me su­val­dy­ti in­flia­ci­ją, ži­no­ma, ma­žin­ti vals­ty­bės sko­lą, ku­ri yra ga­na di­de­lė.

Ma­to­te pa­grin­di­nius skai­čius. Vi­sų vals­ty­bės fon­dų pa­ja­mos ir iš­lai­dos au­ga. Jei­gu pa­žiū­rė­jus pa­gal au­gi­mo grei­tį, tai na­tū­ra­lu, ka­dan­gi pla­nuo­ja­me per­tek­lių, tai pa­ja­mos au­ga kiek spar­čiau ne­gu iš­lai­dos. Spar­čiau­siai au­ga „Sod­ros“, Svei­ka­tos fon­do pa­ja­mos ir, ži­no­ma, re­gio­nų.

Kal­bant ben­drai apie iš­lai­dų pro­por­ci­jas, tai la­bai aiš­kiai ma­to­me, kad dau­giau­siai ski­ria­ma so­cia­li­nei ap­sau­gai, svei­ka­tos ap­sau­gai, taip pat švie­ti­mui, ben­droms vals­ty­bės pa­slau­goms, eko­no­mi­kai ska­tin­ti ir, ži­no­ma, mū­sų gy­ny­bai. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­mė­te, kur spar­čiau­siai au­ga, tai šie­met, ki­taip ne­gu anks­čiau, ne­pa­bars­tė­me vi­siems vi­siems, o kon­cen­tra­vo­mės į aiš­kius tiks­lus, tai­gi spar­čiau­siai au­ga so­cia­li­nei ap­sau­gai, svei­ka­tos ap­sau­gai ir gy­ny­bai.

Ko­kios pa­grin­di­nės kryp­tys? Tai skur­do ma­ži­ni­mas, sau­gu­mo di­di­ni­mas, eko­no­mi­kos au­gi­mo ska­ti­ni­mas, na, ir, ži­no­ma, re­gio­nai.

Kal­bant apie skur­do ma­ži­ni­mą, ko­kios prie­mo­nės. Yra nu­ma­to­ma di­din­ti mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį nuo 310 iki 380. Įves­ti vai­ko pi­ni­gus, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar vai­kas gy­ve­na tur­tin­ges­nių tė­vų šei­mo­je, ar ma­žiau tur­tin­gų, ati­tin­ka­mai at­si­sa­ko­ma yra pa­pil­do­mo NPD. Tai­gi kaip tai pa­lies ma­žiau­siai už­dir­ban­čias šei­mas? Šei­mos, ku­ri ne­tu­ri vai­kų, mė­ne­sio pa­ja­mų au­gi­mas bus per 50 eu­rų, šei­mos, au­gi­nan­čios vie­ną vai­ką, – dau­giau nei 60 eu­rų, du vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos – dau­giau nei 90 eu­rų ir tris vai­kus – dau­giau nei 120 eu­rų.

Kal­bant apie pen­si­jas, jei­gu ly­gin­tu­me su 2017 m. sau­sio 1 d., pen­si­jos iš­augs vi­du­ti­niš­kai 63 eu­rais. Pri­min­siu, kad nuo 2017 me­tų pra­džios jos pa­di­dė­jo vi­du­ti­niš­kai 20 eu­rų, nuo šių me­tų spa­lio – vi­du­ti­niš­kai 13 eu­rų ir nuo ki­tų me­tų sau­sio dėl in­dek­sa­ci­jos pa­di­dės dar pa­pil­do­mai vi­du­ti­niš­kai 30 eu­rų. De­šimt­me­tį ne­ju­din­tos šal­pos pen­si­jos taip pat bus pa­di­din­tos, pri­klau­so­mai nuo si­tu­a­ci­jos, jos di­dės nuo 9 iki 40 eu­rų. Ir ben­dra su­ma pen­si­joms di­din­ti, t. y. re­kor­di­nė, – dau­giau nei 370 mln. eu­rų. Taip pat yra pa­dė­tas pa­grin­das pen­si­joms aug­ti ir at­ei­ty­je – dau­giau nei 3 mlrd. sko­la iš „Sod­ros“ yra per­ke­lia­ma į vals­ty­bės iž­dą.

Pir­mą kar­tą įgy­ven­din­si­me įsi­pa­rei­go­ji­mus NATO są­jun­gi­nin­kams. Ša­lies sau­gu­mui yra ski­ria­ma 2 % ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to. Tai yra tik­rai la­bai ge­ra ži­nia, su­si­ju­si su mū­sų ša­lies sau­gu­mu.

Svei­ka­tos ap­sau­ga. Svei­ka­tos fon­das au­ga kaip nie­kad spar­čiai dau­giau nei 173 mln. eu­rų, kas leis di­din­ti at­ly­gi­ni­mus me­di­kams, pra­dė­ti fi­nan­suo­ti nau­jas iki šiol ne­kom­pen­suo­tas gy­dy­mo pa­slau­gas. Dau­giau dė­me­sio bus ga­li­ma skir­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms, vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms kom­pen­suo­ti, re­a­bi­li­ta­ci­jai ir, ži­no­ma, pre­ven­ci­jai.

Kal­bant apie eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mą, yra nu­ma­to­ma, kad įmo­nės, ku­rios in­ves­tuos į tech­no­lo­gi­nį at­si­nau­ji­ni­mą, ga­lės su­si­ma­žin­ti ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pel­ną šim­tu pro­cen­tų. Ko­mer­cia­li­za­ci­jai nu­ma­ty­tas 5 % ta­ri­fas. Nu­ma­to­mos tiek pel­no, tiek „Sod­ros“ įmo­kų atos­to­gos tiems, kas pra­de­da ver­slą. Taip pat nu­ma­ty­ta iš­plės­ti LEZʼų leng­va­tą. Kar­tu su ES lė­šo­mis ir vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis bus skir­ta 164 mln. ver­slui ska­tin­ti ir ino­va­ci­joms.

Iš­lai­dos kul­tū­rai taip pat au­ga la­bai spar­čiai, kar­tu su ES lė­šo­mis – be­veik 30 mln. eu­rų. Tai yra tiek Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, tiek na­cio­na­li­nės kul­tū­ros įstai­goms. Pir­mą kar­tą bus ga­li­ma įdieg­ti Kul­tū­ros pa­so pro­gra­mą, ku­ri Lie­tu­vos moks­lei­viams su­teiks ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai lan­ky­tis te­at­ruo­se, ki­no fil­muo­se, kon­cer­tuo­se, mu­zie­juo­se, taip ska­ti­nant juos da­ly­vau­ti kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me ir ug­dant ak­ty­vius kul­tū­ros var­to­to­jus.

Švie­ti­mui, ma­to­me, ski­ria­ma su­ma yra tik­rai di­de­lė, be­veik 1,3 mlrd. eu­rų. Efek­ty­vi­nant pa­skirs­ty­mą ši­tų asig­na­vi­mų vi­du­je bus ga­li­ma pa­pil­do­mai skir­ti lė­šų pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti, per­ei­nant prie eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo, dės­ty­to­jų ir moks­lo dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams kel­ti – vėl­gi per 20 mln. eu­rų, di­din­ti ne­for­ma­laus vai­kų švie­ti­mo fi­nan­sa­vi­mą 4 mln. eu­rų ir skir­ti ne­mo­ka­moms aukš­to­jo moks­lo ba­ka­lau­ro stu­di­joms pa­gal vals­ty­bės po­rei­kį 5 mln. eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bės. Kei­čia­si me­to­di­ka. Nuo 2018 me­tų sa­vi­val­dy­bės fi­nan­siš­kai tik­rai bus sa­va­ran­kiš­kes­nės, pa­čios spręs, kur leis­ti tas pa­pil­do­mas lė­šas. Jei­gu pa­ly­gin­tu­me su 2016 ir 2017 me­tais, tai au­gi­mas, ma­to­me, net ne­ly­gin­ti­nai di­des­nis.

Kal­bant apie smul­kaus ver­slo mo­kes­čių per­žiū­rą, tai, kaip daug kar­tų mi­nė­ta, yra siū­lo­ma ne­be­skirs­ty­ti į vie­no­kias ar ki­to­kias pro­fe­si­jas, o tie­siog su­vie­no­din­ti tvar­ką, kad tas mo­kes­čio ta­ri­fas pri­klau­sy­tų nuo re­a­laus pel­no, bet ne nuo vyk­do­mos veik­los ar pro­fe­si­jos. Taip pat siū­lo­ma su­ma­žin­ti ver­slo liu­di­ji­mų ri­bą nuo 45 tūkst. eu­rų iki 35 tūkst. eu­rų.

Dėl že­mės ūkio sek­to­riaus. Siū­lo­ma že­mės ūkio sek­to­rių įtrauk­ti į ben­drą mo­kes­čių sis­te­mą, pa­lie­kant re­gist­ra­ci­jos ri­bą 45 tūkst. eu­rų, kad ne­pa­kliū­tų itin smul­kūs sek­to­riai, smul­kūs ūki­nin­kai, ku­rių, na, ti­ki­my­bė, kad už­dirbs pel­no, yra ar­ti­ma nu­liui. Tam per­ėji­mui nu­ma­ty­ti tiek in­di­vi­du­a­liai už­si­i­man­tiems že­mės ūkio veik­la, tiek įmo­nėms nu­ma­ty­ti dve­jų me­tų per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį, tiek „Sod­ros“ įmo­koms, tiek pa­ja­mų ir pel­no mo­kes­čiams.

Siū­lo­ma įves­ti pro­gre­si­nį ta­ri­fą pra­ban­giam ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui, nuo­sai­kiai pa­di­din­ti ak­ci­zą dy­ze­li­niams de­ga­lams, kai­na tu­rė­tų po­vei­kį apie 2 %, žy­mė­tam dy­ze­li­nui po­vei­kis bū­tų apie 4 cen­tus, taip pat nuo­sai­kiai pa­di­din­ti ta­ri­fą ci­ga­re­tėms, kai­na pa­di­dė­tų apie 10 cen­tų vi­du­ti­niš­kai už pa­ke­lį.

Kal­bant apie PVM leng­va­tas, siū­lo­ma pa­pil­do­mai nu­sta­ty­ti 5 % ta­ri­fą ne­kom­pen­suo­ja­mie­siems vi­siems re­cep­ti­niams vais­tams, pa­lik­ti kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams, ne­įga­lių­jų tech­ni­kai, o 9 % – kny­goms, lei­di­niams, ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­goms, ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms ir, ži­no­ma, cen­tri­niam šil­dy­mui.

Kal­bant apie iš­lai­dų gy­ny­bai di­na­mi­ką, čia pa­vaiz­duo­tos iš­lai­dos ne tik kraš­to ap­sau­gos, bet kar­tu su VSD, sie­nos ap­sau­gos ir ki­to­mis. Ma­to­me, kaip nuo­sek­liai au­ga. Taip pat pa­kar­to­siu, kad yra la­bai spar­tus au­gi­mas svei­ka­tos ap­sau­go­je, so­cia­li­nė­je ap­sau­go­je ir, iš tik­rų­jų ga­li­ma pa­va­din­ti šuo­liu, – re­gio­nams.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, mi­nist­ras bai­gė pri­sta­ty­mą. Siū­lo­me nu­sta­ty­ti lai­ką klaus­ti iki 30 mi­nu­čių. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Klau­sia Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si R. Juk­ne­vi­čie­nė.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aki­vaiz­du, jog tę­sia­ma vals­ty­bės po­li­ti­ka di­din­ti so­cia­li­nes iš­mo­kas ir dau­giau­sia dė­me­sio skir­ti skur­dui ma­žin­ti, kas iš tie­sų yra svar­bi ir la­bai kil­ni mi­si­ja. Ta­čiau ma­no klau­si­mas, kaip šis pro­jek­tas pa­dės ne pa­šal­pos ga­vė­jams ar dir­ban­tiems už mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, bet vi­du­ri­nia­jai kla­sei, pro­fe­sio­na­lams, daž­niau­siai gy­ve­nan­tiems mies­te ir ak­ty­viai be­si­nau­do­jan­tiems vals­ty­bės pa­slau­go­mis? Šian­dien ma­to­me, kad re­a­lių re­for­mų švie­ti­mo sek­to­riu­je nė­ra, re­a­lių re­for­mų svei­ka­tos ap­sau­gos sek­to­riu­je taip pat nė­ra, kas su­da­ry­tų prie­lai­das gau­ti ko­ky­biš­kes­nes pa­slau­gas, at­ly­gi­ni­mai vi­du­ri­nia­jai kla­sei jū­sų biu­dže­te taip pat ne­di­dė­ja ar­ba di­dė­ja la­bai ne­reikš­min­gai, mo­kes­čiai taip pat ne­ma­žė­ja ar­ba ma­žė­ja la­bai ne­reikš­min­gai, o in­flia­ci­ja ir kai­nų au­gi­mas su šiuo me­tu vyk­do­ma so­cia­li­ne po­li­ti­ka tik di­dės, o tai reiš­kia, kad vi­du­ri­nio­sios kla­sės gy­ve­ni­mo są­ly­gos blo­gės. Klau­si­mas, kaip šis biu­dže­tas, jū­sų ma­ny­mu, ga­lė­tų pa­dė­ti vi­du­ri­nia­jai kla­sei?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Kal­bant apie vi­du­ri­ni­ą­ją kla­sę, tai tur­būt su­tik­si­te, kad vi­du­ri­nio­ji kla­sė nė vie­no­je ša­ly­je ne­iš­au­go su iš­mo­ko­mis ir mo­kes­ti­nė­mis leng­va­to­mis. Mo­kes­ti­nės leng­va­tos ir iš­mo­kos vi­sų pir­ma yra skir­tos skur­dui ma­žin­ti. Tai yra pri­ori­te­tas.

 Kal­bant apie vi­du­ri­ni­ą­ją kla­sę iš tik­rų­jų yra nu­ma­ty­tas ge­riau­sias vi­so­je ES pa­siū­ly­mų pa­ke­tas in­ves­ti­ci­joms į nau­jas tech­no­lo­gi­jas, į iš­ra­di­mus, į jų ko­mer­cia­li­za­ci­ją, ty­ri­mus ir eks­pe­ri­men­ti­nę plėt­rą tam, kad kur­tų­si kuo dau­giau ir ge­riau ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų. Ma­nau, kad vi­du­ri­ni­ą­ją kla­sę tu­ri­me for­muo­ti su­da­ry­da­mi są­ly­gas ir pa­ska­tas tam, kad ge­rai ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų gau­sė­tų. O skur­dą iš tik­rų­jų tu­ri­me ma­žin­ti, bet pa­brė­šiu, kad di­džio­ji ši­tos su­mos da­lis nė­ra pa­šal­pų da­li­ji­mas į kai­rę ir į de­ši­nę, o yra su­si­ję su NPD di­di­ni­mu, tai yra su­si­ję su pen­si­jo­mis, su ma­žes­niais mo­kes­čiais. Kal­bant apie tuos, ku­rie už­dir­ba vi­du­ti­niš­kai, kaip ži­no­te, pa­gal for­mu­lę NPD po­vei­kis iš­sen­ka net kaž­kiek vir­ši­jus vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą. Pa­gal tai, ką esa­me pa­siū­lę, tai su­da­rys 1140. Iki to lai­ko bus jun­ta­mas tas po­vei­kis.

Kal­bant apie in­flia­ci­ją, tai šiuo at­ve­ju tam ir for­muo­ja­mas per­tek­li­nis biu­dže­tas, kad bū­tų da­ro­ma įta­ka es­mi­nei vi­daus pa­klau­sai tam, kad pa­ža­bo­tu­me in­flia­ci­ją. Ne­tu­rint pi­ni­gų po­li­ti­kos, tą ga­li­ma da­ry­ti fis­ka­li­nė­mis prie­mo­nė­mis, tai ir da­ro­me. Ati­tin­ka­mai ki­tais me­tais nu­ma­ty­ta su šiuo biu­dže­tu in­flia­ci­ja tu­rė­tų trauk­tis iki 2,7 % vie­toj 3,6 %, kaip yra prog­no­zuo­ja­ma šiems me­tams.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia Sei­mo na­rė R. Juk­ne­vi­čie­nė. Ruo­šia­si A. Anu­šaus­kas.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ačiū. Aš la­bai no­rė­čiau, kad ir prem­je­ras pa­klau­sy­tų, ma­no klau­si­mas iš da­lies ir jam. Jis yra su­si­jęs su gy­ny­ba. Biu­dže­tas au­ga, ge­ra ži­nia. NATO ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius NATO se­si­jo­je pa­mi­nė­jo Lie­tu­vą, kad ji pa­sieks ki­tais me­tais 2 %, ta­čiau tai bus aiš­ku tik po me­tų. Jei­gu BVP au­gi­mas bus di­des­nis, ga­li tų 2 % ir ne­bū­ti. Ar esa­te pa­si­ruo­šę, jei­gu rei­kės pa­di­din­ti lė­šas vė­liau, kad ne­lik­tu­me pa­me­la­vę?

Taip pat no­riu pa­klaus­ti, ar jūs ir prem­je­ras esa­te su­si­pa­ži­nę su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tais po­rei­kiais bent še­še­rių me­tų per­spek­ty­vai? Gy­ny­bos biu­dže­to pla­nuo­to­jai tu­ri ži­no­ti pi­ni­gus ne tik ki­tiems me­tams, ne­ži­no­da­mi at­ei­ties, mes ne­ga­li­me ži­no­ti, ką iš tik­rų­jų pra­dė­ti įsi­gy­ti. Ma­ne kiek gąs­di­na prem­je­ro, ki­tų vals­tie­čių pa­si­sa­ky­mai, ne­va ties 2 % bus su­sto­ta, vėl es­ka­luo­ja­mas gy­ny­bos biu­dže­tas, vėl su­prie­ši­na­ma su ki­to­mis sri­ti­mis, nė­ra aiš­kus Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas pla­nas, ko­kia kam plėt­ra vyks ir koks fi­nan­sa­vi­mas bus bent iki 2020 me­tų.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Svar­biau­sias klau­si­mas apie tai, ar ne­at­si­tiks taip, jei­gu eko­no­mi­kos au­gi­mas bus kiek spar­tes­nis, ne­gu kad prog­no­zuo­ja­ma, ir tos skir­tos iš­lai­dos, ku­rios nu­ma­ty­tos pro­jek­te, stai­ga ne­tap­tų bent kiek ma­žes­nės ne­gu 2 %. Ši­tą si­tu­a­ci­ją su kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ru esa­me ap­ta­rę ir esa­me nu­ma­tę prie­mo­nes tam, kad už­tik­rin­tu­me 2 %.

O kal­bant apie gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo pla­na­vi­mą ir po­rei­kio iš­si­aiš­ki­ni­mą ir ati­ti­ki­mą, tai, ži­no­ma, nė­ra to biu­dže­to pro­jek­to da­lis, bet tik­rai Vy­riau­sy­bė tą pla­ną tu­rės.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Anu­šaus­kas. Ruo­šia­si A. Pa­pir­tie­nė.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­jau pa­si­klaus­ti tie­siog dėl jū­sų po­zi­ci­jos, ka­dan­gi į biu­dže­tą yra įkal­ku­liuo­tas tam tik­ras la­bai ne­di­de­lis, bet pa­di­di­na­mas vals­ty­bės po­li­ti­kų, pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų, biu­dže­ti­nin­kų – 180 tūkst. žmo­nių lie­čian­tis pus­an­tro eu­ro ba­zi­nio at­ly­gio dy­dis. Aš tik pri­min­siu, kad Sei­mo dau­gu­ma bu­vo at­me­tu­si ma­no 2,5 eu­ro di­di­ni­mą, bet pri­ta­rė 11,5 eu­ro grą­ži­ni­mui į prieš­kri­zi­nę sta­di­ją to ba­zi­nio dy­džio. Ką jūs da­ry­si­te, jei­gu Sei­mas pri­tars, nes tuo me­tu bal­sa­vo bū­tent dau­gu­ma už tą mak­si­ma­lų di­di­ni­mą? Kaip tai at­si­liep­tų biu­dže­tui?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Ži­no­ma, kad Sei­mas lais­vas ap­si­spręs­ti, kur ir kiek pa­di­din­ti. Tie­siog no­riu pri­min­ti, kad ka­dan­gi pri­klau­so­me eu­ro zo­nai, tu­ri­me fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­les, tai jei­gu bū­tų nu­tar­ta smar­kiai nu­kryp­ti nuo biu­dže­to, čia kal­bu ne tik apie ba­zi­nį dy­dį, bet ir apie ki­tas iš­lai­das, ir ski­ria­mus asig­na­vi­mus, to­kiu at­ve­ju ar­ba rei­kė­tų kaž­kur smar­kiai pa­di­din­ti mo­kes­čius, ar­ba nu­kar­py­ti iš­lai­das ki­tur, nes prie­šin­gu at­ve­ju pa­žeis­tu­me tiek na­cio­na­li­nės, tiek Eu­ro­pos Są­jun­gos fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­les.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė A. Pa­pir­tie­nė. Ruo­šia­si D. Krei­vys. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, va­kar Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ir švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos su­si­de­rė­jo dėl na­cio­na­li­nės švie­ti­mo ša­kos ko­lek­ty­vi­nės su­tar­ties. Jo­je nu­ma­ty­ta, kad eta­ti­nis mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lis bus įve­da­mas per dve­jus me­tus. Ar biu­dže­te tik­rai yra nu­ma­ty­ta pa­kan­ka­ma su­ma pir­mie­siems me­tams? Jū­sų pri­sta­ty­me nu­ro­dy­ta 20 mln. eu­rų. Ar tik­rai jų už­teks vi­sam eta­tui, t. y. 36 va­lan­dų eta­tui, nuo 2018 m. rug­sė­jo 1 d., t. y. ke­tu­riems mė­ne­siams?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Aš tik­rai pa­si­ti­kiu švie­ti­mo mi­nist­re. Tai yra jos pa­teik­tas skai­čius. Tik­rai ti­kiu, kad ši­tos ski­ria­mos su­mos už­teks pir­mie­siems me­tams. Tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te, kad yra nu­ma­ty­ta įdieg­ti eta­ti­nį ap­mo­kė­ji­mą eta­pais.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys D. Krei­vys. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

D. KREIVYS (TS-LKDF). Mi­nist­re, 2016 me­tų vals­ty­bės biu­dže­te bu­vo nu­ma­ty­ta, kad bus in­ves­tuo­ta 2,1 mlrd. Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų. Pla­no ne­įvyk­dy­mas bu­vo 650 mln. li­tų. Biu­dže­te li­ko ne tik pa­ra­ma, bet ir ko­fi­nan­sa­vi­mo lė­šos, ku­rias jūs, be abe­jo, dos­niai pa­da­li­no­te. 2017 me­tų biu­dže­te bu­vo nu­ma­ty­ta, kad bus in­ves­tuo­ta ta pa­ti su­ma – 2,1 mlrd. eu­rų. Pla­nas vėl sugriu­vo, o pa­dė­tis šiuo me­tu dar blo­ges­nė – vyk­dy­mo pro­cen­tas bus dar pras­tes­nis ne­gu pra­ei­tais me­tais. 2018 me­tais jūs pla­nuo­ja­te dar dau­giau – 2,3 mlrd. eu­rų. Aš su­pran­tu, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­jų per­spek­ty­va per­žen­gė vi­du­rį, o teiš­mo­kė­ta, bent mes to­kį skai­čių ga­vo­me me­tų vi­du­ry­je, vos 15 %.

Mi­nist­re, no­rė­čiau pa­klaus­ti, kaip jūs pla­nuo­ja­te šias iš­lai­das ir ar vi­sas biu­dže­tas yra su­pla­nuo­tas taip, kaip eu­ro­pi­nių lė­šų in­ves­ti­ci­jos, t. y. mai­šant no­ri­mą su esa­mu?

V. ŠAPOKA. Ačiū, kad pa­lie­tė­te la­bai svar­bų klau­si­mą. Man ta­pus mi­nist­ru pir­ma ži­nu­tė bu­vo ta, kad iš tik­rų­jų ne­bu­vo pa­da­ry­ti tie žings­niai, kad bū­tų spar­tus in­ves­ti­ci­jų pro­ce­sas, ko mes ėmė­mės, kad si­tu­a­ci­ja keis­tų­si, ir ji aki­vaiz­džiai ant­ra­ja­me pus­me­ty­je kei­čia­si. Mo­ni­to­rin­gas yra vyk­do­mas kar­tą per mė­ne­sį ir yra nu­ma­ty­tas in­ves­ti­ci­jų per­skirs­ty­mas iš tų pro­jek­tų, ku­rie nė­ra pa­reng­ti iki tin­ka­mo ly­gio. Ši­ta prie­mo­nė, mū­sų ma­ny­mu, su­veiks tik­rai efek­ty­viau­siai, nes bus per­skirs­to­ma ki­tiems pri­ori­te­ti­niams pro­jek­tams. Ma­nau, kad ki­tais me­tais tu­rė­si­me vi­siš­kai ki­to­kią si­tu­a­ci­ją.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si I. Ši­mo­ny­tė.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, gai­la, kad to­kia sri­tis kaip švie­ti­mas vėl lie­ka be di­des­nio dė­me­sio. Net jū­sų ro­dy­to­se skaid­rė­se (jūs taip grei­tai per jas per­ėjo­te) iš tik­rų­jų tos ei­lu­tės stul­pe­lis be­veik ne­ma­to­mas. Aiš­ku, ten pa­mi­nė­jo­te ke­le­tą ei­lu­čių dėl eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo, dėl ko ger­bia­ma A. Pa­pir­tie­nė tei­sin­gai pa­ste­bė­jo – tų pi­ni­gų ne­už­teks. Gal­būt bus iš­dė­lio­ta per tre­jus me­tus, ne­ži­nau, kaip tai bus vyk­do­ma.

Ypač no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad pra­ei­tais me­tais, t. y. šiais me­tais, ne­ma­žai gin­či­ja­mės dėl aukš­to­jo moks­lo re­for­mos. Iš tik­rų­jų dėl aukš­to­jo moks­lo re­for­mos, jos vyk­dy­mo iš es­mės nie­ko ne­ma­ty­ti. Iš tik­rų­jų tur­būt tie vi­si dar­bai ati­dė­ti to­li į stal­čius ir, ko ge­ro, nie­kas ne­bus vyk­do­ma, nes su­pran­ta­ma, kad kiek­vie­nai re­for­mai, ypač aukš­to­jo moks­lo, ją per­tvar­kant ir re­struk­tū­ri­zuo­jant rei­kia di­de­lių pi­ni­gų. Kaip čia ši­to­je sri­ty­je?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų iš biu­dže­to bū­tų sun­ku pa­ma­ty­ti vis­ką, nes tai nė­ra vie­nin­te­lis vie­šų­jų iš­lai­dų šal­ti­nis. Jei­gu kal­bė­tu­me apie švie­ti­mo sis­te­mą, tos pra­dė­tos struk­tū­ri­nės re­for­mos, be jo­kios abe­jo­nės, pa­rei­ka­laus ir pa­pil­do­mų iš­lai­dų, bent jau per­ei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu. No­riu tik­tai pri­min­ti, kad dau­giau nei 1 mlrd. eu­rų yra nu­ma­ty­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų ši­tai sri­čiai.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė I. Ši­mo­ny­tė. Ruo­šia­si K. Gla­vec­kas.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Daug čia ge­rų žo­džių sau Vy­riau­sy­bė ski­ria už tai, kad pla­nuo­ja­mas biu­dže­tas yra per­tek­li­nis, bet man ky­la klau­si­mų, kiek su­pla­nuo­tas per­tek­lius iš tik­rų­jų ati­tin­ka fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mus? Nes už to­kią įdo­mią ap­skai­tą, ku­rią jūs pa­de­monst­ra­vo­te aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, ir už to­kį at­skai­tos taš­ką, nuo ku­rio ne­va pa­ge­ri­no­te re­zul­ta­tą vie­nu pro­cen­ti­niu punk­tu tam, kad ga­lė­tu­mė­te iš­jung­ti iš­lai­dų au­gi­mo tai­syk­lę, tai įmo­nės, ku­rios mo­ka mo­kes­čius, jei­gu jos taip mo­kes­čių ba­zę pa­si­skai­čiuo­tų, vei­kiau­siai gau­tų gal­būt net ap­gau­lin­gos ap­skai­tos ti­tu­lą.

Aš no­riu pa­klaus­ti, ko­kiu tei­si­niu pa­grin­du jūs iš tik­rų­jų pa­tvir­ti­no­te skai­čia­vi­mą nuo re­a­liai ne­eg­zis­tuo­jan­čio skai­čiaus ar bent jau skai­čiaus, ku­ris šian­dien ne­tu­ri jo­kios pras­mės, nes jūs šian­dien ži­no­te, kad šių me­tų biu­dže­tas bus ar­ti­mas su­ba­lan­suo­tam ar­ba net šiek tiek per­tek­li­nis? Ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų čia rei­kia pa­aiš­ki­ni­mo. Rė­mė­mės ta me­to­do­lo­gi­ja, ku­ria re­mia­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Už­šal­dy­mas tam, kad bū­tų ga­li­ma pla­nuo­ti biu­dže­tą, da­ro­mas vi­suo­met ir iš es­mės vi­so­se ša­ly­se, nes jei­gu mes sek­tu­me kiek­vie­ną skai­čių, kaip jis kei­čia­si kas die­ną, tik­rai ne­tu­rė­tu­me ap­skai­tos taš­ko. Prieš pri­im­da­mi šį spren­di­mą, mes taip pat kon­sul­ta­vo­mės su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, koks yra jos po­žiū­ris. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja to­kį po­žiū­rį pa­tvir­ti­no, kad jis ati­tin­ka ir jų po­žiū­rį. To­dėl su to­mis ap­gau­lin­go­mis ap­skai­to­mis, ma­nau, kad čia tik­rai nė­ra nei tas at­ve­jis, nei kas nors ar­ti­ma ar pa­na­šaus.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas. Ruo­šia­si A. Dumb­ra­va. Klaus­ki­te per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs iš tik­ro tra­di­ciš­kai pri­sta­tė­te biu­dže­tą. Iš pa­si­sa­ky­mo bu­vo la­bai tan­kiai gir­di­mi to­kie žo­džiai, kad pa­da­ry­si­me ir t. t., ir pa­na­šiai, bet iš pa­ty­ri­mo jūs pui­kiai ži­no­te, kad šios die­nos pa­ža­dai pa­pras­tai virs­ta ryt­die­nos mo­kes­čiais, papras­tai.

Klau­si­mas bū­tų toks: Eu­ro­pos Są­jun­ga, kaip ži­no­te, ren­gia­si per­žiū­rė­ti vi­są biu­dže­tą. Ki­taip ta­riant, at­eis ki­ta for­ma su­da­ry­mo šal­ti­niai ir t. t., grei­čiau­siai bus di­di­na­ma. Ar ta­me fo­ne, ku­ris pra­si­dės jau nuo 2020 me­tų, mes ren­gia­mės kaip nors tuos mo­kes­čius, ar adap­tuo­ja­me, nes iš es­mės rei­kės da­lį su­ren­ka­mų mo­kes­čių ati­duo­ti į Eu­ro­pos cen­tri­nį biu­dže­tą? Ko­kie yra jū­sų pa­mąs­ty­mai?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų ga­liu pa­tvir­tin­ti, jog ES mas­tu tos dis­ku­si­jos tik­rai vyks­ta in­ten­sy­viai. Ži­no­ma, su­si­tar­ti dėl mo­kes­čių, ka­dan­gi kiek­vie­na ša­lis tu­ri ve­to tei­sę, nė­ra taip leng­va Eu­ro­pos Są­jun­gos mas­tu.

Kal­bant apie at­ei­tį ir tą pe­ri­odą – ki­tą fi­nan­si­nę per­spek­ty­vą, tai yra in­ten­sy­viai ren­gia­ma­si tam, kad gal­būt ma­žė­jan­tis ES in­ves­ti­ci­jų srau­tas, kad jį pa­keis­tu­me ins­ti­tu­ci­nių in­ves­tuo­to­jų lė­šo­mis. Tam yra ku­ria­mos įvai­rios fi­nan­si­nės in­ži­ne­ri­jos prie­mo­nės, stei­gia­mi fon­dai. Ma­nau, kad tu­ri­me lai­ko iki 2020 me­tų tik­rai pa­si­reng­ti ir pa­si­reng­si­me.

O kal­bė­ti apie mo­kes­čių di­di­ni­mą, ma­nau, kad tik­rai ne­rei­kė­tų. Ma­nau, pir­ma su­si­tvar­ky­ki­me su tais mo­kes­čiais, ku­riuos tu­ri­me da­bar. Svar­biau­sias da­ly­kas šiuo at­ve­ju yra žy­miai ge­res­nis mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mas, ne­gu jis bu­vo iki šiol.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Dumb­ra­va. Ruo­šia­si A. Ku­bi­lius.

A. DUMBRAVA (TTF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­jau pa­klaus­ti tru­pu­tį apie Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą. Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės tik­rai bus ki­tais me­tais ap­do­va­no­tos ne­blo­go­mis in­ves­ti­ci­jo­mis, bet daug sa­vi­val­dy­bių, ku­rios ir anks­čiau kaž­kiek gau­da­vo, nors po tru­pu­tį, šie­met ne­gaus. Tar­kim, ir daug gy­dy­mo įstai­gų, ki­tų įstai­gų.

Pra­šau pa­sa­ky­ti, ko­kiais kri­te­ri­jais va­do­vau­ja­ma­si? Pa­vyz­džiui, jei­gu yra pra­dė­ti ko­kie nors dar­bai ir ran­go­vai jau pa­sam­dy­ti, dir­ba ir pro­jek­tas yra tęs­ti­nis, ar mes ga­li­me ti­kė­tis, tar­kim, teik­da­mi pa­siū­ly­mus, kad jūs gal tru­pu­tį per­žiū­rė­si­te kai ku­riuos ob­jek­tus? Ką jūs apie tai ma­no­te? Ačiū.

V. ŠAPOKA. Aš ma­nau, ka­dan­gi tai yra pro­jek­tas ir ga­lu­ti­nį žo­dį tars ger­bia­mas Sei­mas, dėl tų vie­tų, kur bus ma­to­ma, jog yra ar ne­nuo­sek­lu­mų, ar ne­to­ly­gu­mų, grą­ži­nus pro­jek­tą, tik­rai vi­sus pa­siū­ly­mus įver­tin­si­me ir pa­tiks­lin­si­me, pa­to­bu­lin­si­me pro­jek­tą, kad jis ne­nu­skriaus­tų ko nors ne­pel­ny­tai.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Ku­bi­lius, ruo­šia­si J. Raz­ma.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš at­si­me­nu, prem­je­ras A. But­ke­vi­čius kiek­vie­ną biu­dže­tą pri­sta­ty­da­mas jį įvar­din­da­vo is­to­ri­niu ir ypač so­cia­liai orien­tuo­tu, bet, kaip ži­no­te iš pas­ku­ti­nių duo­me­nų, skur­das tik au­go Lie­tu­vo­je. Iš ki­tos pu­sės, vals­ty­bės kon­tro­lie­rius ger­bia­mas A. Dul­kys nuo­lat tei­sin­gai kri­ti­kuo­ja, kad biu­dže­tas tu­ri bū­ti ne tik skai­čiai, ne tik bu­hal­te­ri­ja, ko­kios pa­ja­mos, ko­kios iš­lai­dos, bet tu­ri bū­ti aiš­kiai įvar­din­ti re­zul­ta­tai, kas bus tais re­sur­sais pa­siek­ta. Jūs ne­įvar­di­no­te nė vie­no re­zul­ta­to sa­vo pri­sta­ty­me, tik tą gry­ną­ją bu­hal­te­ri­ją.

Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti dėl tri­jų la­bai svar­bių re­zul­ta­tų. Koks bus ki­tų me­tų pa­bai­go­je skur­do ro­dik­lis? Ant­ras klau­si­mas, koks bus švie­ti­mo ko­ky­bės ro­dik­lis pa­gal PISA ty­ri­mus, ar tik­rai pa­ge­rės švie­ti­mo ko­ky­bė? Ir tre­čias, koks bus mū­sų eko­no­mi­kos kon­ku­ren­cin­gu­mo ro­dik­lis ar­ba, ki­taip sa­kant, pro­duk­ty­vu­mo prie­au­gis?

V. ŠAPOKA. La­bai ačiū už taik­lius klau­si­mus. Kal­bant apie švie­ti­mą, tur­būt ne pi­ni­gais, kaip čia tarp­tau­ti­nė pa­tir­tis aiš­kiai ro­do, ne ski­ria­mų pi­ni­gų kie­kiu yra ma­tuo­ja­ma ko­ky­bė, ir čia vi­sų pir­ma rei­kia įgy­ven­din­ti struk­tū­ri­nes re­for­mas, ku­rios yra pra­dė­tos. Tie ro­dik­liai ir dy­džiai tik­rai yra nu­ma­ty­ti.

Kal­bant apie ki­tas sri­tis, iš­lai­das gy­ny­bai – 2 % tik­rai ga­li­me pa­va­din­ti is­to­ri­nė­mis.

At­sa­kant į klau­si­mą dėl vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus ir tur­būt pa­čios Vals­ty­bės kon­tro­lės daug me­tų pa­grįs­tai da­ro­mų prie­kaiš­tų dėl biu­dže­to vi­sos sis­te­mos, kaip ži­no­me, pa­gal Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos prie­mo­nių pla­ną yra nu­ma­ty­ta dviem eta­pais. Šie­met bu­vo nau­do­tas po­ky­čių krep­še­lio mo­de­lis, nu­ma­ty­ta la­bai de­ta­liai, kaip bus per­žiū­rė­ti vi­si stra­te­gi­niai do­ku­men­tai. Tas dar­bas yra vyk­do­mas ir bus pa­baig­tas ki­tų me­tų pir­mą­jį pus­me­tį. Vi­sa sis­te­ma iš tik­rų­jų taps vi­siš­kai ki­to­kia: ir su aiš­kiais ro­dik­liais, ir su aiš­kia at­sa­ko­my­be vie­toj tų tūks­tan­čių ro­dik­lių, ku­riuos per­skai­to tik Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir Vals­ty­bės kon­tro­lės tar­nau­to­jai.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Raz­ma, ruo­šia­si R. J. Da­gys.

J. RAZMA (TS-LKDF). Mi­nist­re, pa­skel­bė­te ge­rą ži­nią, kad ki­tais me­tais su­tram­dy­si­te in­flia­ci­ją, ki­taip sa­kant, ne­be­augs kai­nos. Ži­no­si­me, kur nu­kreip­ti žmo­nes, jei­gu jiems stai­ga pa­si­ro­dy­tų, kad yra ki­taip. Tik lie­ka ne­aiš­ku, ko­dėl šie­met nie­ko ne­da­rė­te, kad pa­veik­tu­mė­te in­flia­ci­ją, nes, kaip ži­no­te, pa­gal šį ro­dik­lį Eu­ro­po­je esa­me pir­mo­je vie­to­je.

Jūs la­bai ak­cen­ta­vo­te skur­do ly­gio ma­ži­ni­mą, to­dėl aš ir klau­siu, ko­dėl tą ak­cen­tuo­da­mi ren­ka­tės bū­tent to­kius at­ly­gi­ni­mų ir pen­si­jų di­di­ni­mo prin­ci­pus, kad di­di­na­te pro­por­cin­gai, juk ato­trū­kis tarp di­džiau­sių at­ly­gi­ni­mų vie­ša­ja­me sek­to­riu­je ir ma­žiau­sių ab­so­liu­čių dy­džių tik pa­di­dės? Taip pat su pen­si­jo­mis: ma­žiau­sią pen­si­ją gau­nan­tis žmo­gus gal net 10 Lt prie­au­gio ne­pa­jus iš to 30-ties vi­dur­kio. Ko­dėl ne­ga­li­ma vie­no­džiau tuos pa­di­di­ni­mus nu­ma­ty­ti kei­čiant ko­e­fi­cien­tus, o ne ba­zi­nius dy­džius?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Skur­do ma­ži­ni­mo prie­mo­nės pa­reng­tos la­bai taik­liai tam, kad di­din­tu­me pa­ja­mas tų žmo­nių, ku­rie iš tik­rų­jų su­si­du­ria su skur­du ar­ba yra prie skur­do ri­bos: tai yra šei­mos su vai­kais, tai yra pen­si­nin­kai. Tai yra pa­grin­di­nė ri­zi­kos gru­pė, ku­ri la­biau­siai nuo to ken­čia.

Kal­bant apie pa­ja­mų di­di­ni­mą vi­siems, tai iš tik­rų­jų mus ri­bo­ja ir fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­lės. Ži­no­ma, no­rė­tų­si pa­ge­rin­ti gy­ve­ni­mą vi­siems, bet ži­no­me… (Bal­sas sa­lė­je) Tai ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tiems ir di­di­na­me.

PIRMININKAS. Ar jau vis­kas? Jūs at­sa­kė­te į tuos tris klau­si­mus? Ge­rai.

Klau­sia Sei­mo na­rys R. J. Da­gys, ruo­šia­si G. Skais­tė.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs čia gud­rau­ja­te at­sa­ky­da­mas į ko­le­gos klau­si­mą, nes jei­gu kal­bė­tu­me apie ma­žiau­sias pen­si­jas gau­nan­čius, jūs tu­rė­tu­mė­te vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mą per­kel­ti ba­zi­nę pen­si­ją… vals­ty­bės biu­dže­to. Da­bar jūs ją iš­eik­vo­ja­te, pen­si­jų kė­li­mą, pen­si­nin­kų re­zer­vo są­skai­ta pa­di­di­no­te pen­si­jas, tie­siog pa­ė­mė­te ir iš vie­nos ki­še­nės pen­si­nin­kų pi­ni­gus per­kė­lė­te į ki­tą. Tai čia jo­kio di­de­lio nuo­pel­no nė­ra.

Ma­no klau­si­mas yra su­si­jęs su vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos per­tvar­kos fi­nan­sa­vi­mu. Tam ki­tiems me­tams, bu­vo su­skai­čiuo­ta, rei­kės 8,1 mln., nu­ma­ty­ta 6,1. Ir ki­tais me­tais, ki­tais ir ki­tais ta pa­ti su­ma, nors aiš­ku, kad po­rei­kis at­lik­ti tai per­tvar­kai yra daug di­des­nis. Tai fak­tiš­kai tos su­mos, ku­rios čia nu­ma­ty­tos, iš es­mės pa­lai­do­ja ši­tą per­tvar­ką.

V. ŠAPOKA. Gal ga­li­te pa­tiks­lin­ti, ku­rią per­tvar­ką pa­lai­do­ja?

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos per­tvar­ką!

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Tie­siog no­riu pri­min­ti dėl ba­zi­nio dy­džio. Ne­se­na nau­jie­na yra ta, kad nuo spa­lio 1 die­nos ba­zi­nis dy­dis, nuo ku­rio skai­čiuo­ja­mos pen­si­jos, bu­vo pa­di­din­tas 10 eu­rų. Kal­bant apie ba­zi­nės pen­si­jos di­di­ni­mą, tas pro­ce­sas yra už­fik­suo­tas įsta­ty­muo­se ir pa­laips­niui ba­zi­nė pen­si­ja, jos fi­nan­sa­vi­mas per­ke­lia­mas į vals­ty­bės biu­dže­tą. Tai tie­siog pri­me­nu, kad tuos įsta­ty­mus esa­te pri­ėmę.

Kal­bant apie vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos re­for­mą, re­mia­mės so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ru, ne­tu­riu pa­grin­do juo ne­pa­si­ti­kė­ti, ir tie skai­čiai už­tik­rins, kad ta re­for­ma vyk­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė G. Skais­tė, ruo­šia­si J. Ole­kas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Svei­ki. Aš no­rė­jau pa­klaus­ti apie biu­dže­to pa­ja­mas. Iš­ties klau­si­mas yra apie pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio su­rin­ki­mą. Kaip ži­no­me, Lie­tu­vo­je iš vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos yra vie­nas di­džiau­sių ne­su­rin­ki­mų pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio, ir tas ato­trū­kis mums ga­ran­tuo­ja mi­li­jar­di­nius nuos­to­lius. Tai iš prin­ci­po no­rė­jau pa­klaus­ti, ko­kių prie­mo­nių pla­nuo­ja­te im­tis, kad tas su­rin­ki­mas ge­rė­tų?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Nu­ma­ty­ta daug prie­mo­nių. Vi­sų pir­ma, ke­liais eta­pais yra die­gia­ma iš­ma­nio­ji sis­te­ma, ku­ri leis ir jau pra­de­da leis­ti tik­rai leng­vai iden­ti­fi­kuo­ti suk­čia­vi­mo at­ve­jus. Nau­jai Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos va­do­vy­bei yra nu­sta­ty­ti tik­rai am­bi­cin­gi tiks­lai. Taip pat yra nu­ma­ty­ta Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos per­tvar­ka sie­kiant su­stip­rin­ti ana­li­ti­nį cen­trą. Mes vyk­do­me Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do re­ko­men­da­ci­jas šio­je sri­ty­je tam, kad iš tik­rų­jų mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mas pa­ge­rė­tų reikš­min­gai ir PVM ato­trū­kis ma­žė­tų daug spar­čiau ne­gu šiuo me­tu.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Ole­kas, ruo­šia­si M. Na­vic­kie­nė.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ačiū už pri­sta­ty­mą. Jūs kal­bė­jo­te apie tai, kad ge­ri­na­ma tam tik­ra pa­dė­tis tų, ku­rie tu­ri ma­žes­nes pa­ja­mas, bet ir pats pri­pa­žįs­ta­te, kad ge­rė­ja pa­ja­mos ar­ba di­dė­ja pa­ja­mos ir tų, ku­rie yra tur­tin­ges­ni. Nors ir ką pa­im­tu­me, ar tai bū­tų pen­si­jų kai ku­rie da­ly­kai, ar vai­ko pi­ni­gai, jie yra ski­ria­mi vi­siems. Pa­sau­lis tu­ri vie­ną vais­tą su­ma­žin­ti ši­tą at­skir­tį – tai­ky­ti pro­gre­si­nius gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čius ar­ba ap­skri­tai pa­ja­mų mo­kes­čius. Jūs kol kas to ne­siū­lo­te. Kaip jūs ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti ki­taip, kad di­di­nant vi­siems pro­cen­tiš­kai ga­li­ma su­ma­žin­ti at­skir­tį? Ačiū už at­sa­ky­mą.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Pa­tiks­lin­siu. Pa­vyz­džiui, jei­gu kal­ba­me apie vai­ko pi­ni­gus, tai šiuo me­tu per pa­pil­do­mą NPD ne­tur­tin­gų tė­vų šei­mos, pa­vyz­džiui, tu­ri du vai­kus ir abu gau­na po mi­ni­mu­mą, tai jų nau­da iš pa­pil­do­mo NPD yra 22 eu­rai. Jei­gu pa­im­tu­me šei­mą, ku­rios mė­ne­si­nės pa­ja­mos yra, na, kad ir 100 tūkst. eu­rų, jų gau­na­ma nau­da iš NPD už tuos pa­čius du vai­kus yra 60 eu­rų. Da­bar­ti­nė sis­te­ma yra so­cia­liai ydin­ga, nes tur­tin­gų­jų vai­kai ne­tie­sio­giai gau­na dau­giau. Šiuo at­ve­ju mes su­vie­no­di­na­me tam, kad tik­rai ne­pri­klau­sy­tų nuo to, kur vai­kas gi­mė, kiek­vie­nas vai­kas gaus po 30 eu­rų. Šiuo at­ve­ju tai yra pa­ja­mų ne­ly­gy­bės ma­ži­ni­mo veiks­mas.

Kal­bant apie pro­gre­si­nius mo­kes­čius, na, ži­no­ma, tų dis­ku­si­jų yra, jų bus, bet kal­bant apie mū­sų eko­no­mi­kos struk­tū­rą, kai tik­rai daug už­dir­ban­čių yra nyks­ta­mai ma­žai, ly­gi­nant su to­mis ša­li­mis, jei­gu pa­ly­gin­tu­me su skan­di­na­vais, tai šiuo at­ve­ju, jei­gu ban­dy­tu­me ma­žin­ti mo­kes­čius ki­tiems ir įves­ti pro­gre­si­nius mo­kes­čius, tai įvai­rūs skai­čia­vi­mai ro­do, kad bū­tu­me už­prog­ra­muo­ti chro­niš­kam ke­lių šim­tų mi­li­jo­nų de­fi­ci­tui dau­ge­lį me­tų at­ei­ty­je, tai ne­ma­tau, kad tai iš tik­rų­jų yra spren­di­mas. Tie­siog jis ne­veik­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, ne­ga­liu ne­re­a­guo­ti į jū­sų ką tik pa­sa­ky­tą ar­gu­men­ta­ci­ją dėl to pa­ties NPD. Aš nie­kaip ne­su­pran­tu lo­gi­kos, jei­gu jūs sa­ko­te, kad kai ku­rie žmo­nės ne­ga­lė­da­vo tuo pa­si­nau­do­ti, tai ko­dėl jūs ne­pa­siū­lė­te skir­tin­gų me­cha­niz­mų, vie­ni iš jų ga­lė­tų bū­ti ska­ti­na­mie­ji – žmo­nės to­liau ga­lė­tų dirb­ti ir už­si­dirb­ti, o ki­ti bū­tų rė­mi­mo pa­grin­du? Tai aš tik­rai čia ne­ma­tau di­de­lės lo­gi­kos iš jū­sų šio pa­aiš­ki­ni­mo.

O ma­no klau­si­mas bū­tų dėl Vai­ko tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo ir bū­tent nu­ma­ty­tų lė­šų. Kaip ma­tau, da­bar yra nu­ma­ty­ta 6,1 mln. eu­rų ir įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja tik me­tų vi­du­ry. Tai re­a­lus po­rei­kis, ma­tyt, at­ei­nan­čiais me­tais bus ma­žes­nis, bet nu­ma­ty­tas mi­nis­te­ri­jos bu­vo vis dėl­to 8 mln. eu­rų įgy­ven­di­ni­mui. Tai ko­dėl nu­ma­ty­ta su­ma ma­žes­nė ir at­ei­nan­čiais me­tais, ko­dėl yra ne­nu­ma­ty­tas pa­di­dė­ji­mas, kai jau įsta­ty­mas tu­rės ne tik veik­ti, bet ir įgau­ti vis di­des­nį pa­grei­tį? Ačiū.

Taip pat dar, jei­gu ga­li­te, pa­tiks­lin­ki­te, kiek iš tų 6,1 mln. yra asig­nuo­ja­ma mi­nis­te­ri­ja ir kiek tie­siai sa­vi­val­dy­bės?

V. ŠAPOKA. Ačiū už ­klau­si­mą. Tuos de­ta­les­nius skai­čius tik­rai pa­teik­si­me. Šiuo me­tu aš tur­būt jų ne­ra­siu, bet tik­rai tą at­sa­ky­mą pa­teik­si­me.

Kal­bant dėl pa­pil­do­mo NPD, tai la­bai aiš­kūs skai­čia­vi­mai yra tiek tarp­tau­ti­nių, tiek vie­ti­nių eks­per­tų, kad NPD bu­vi­mas yra vie­na iš prie­žas­čių, dėl ko pa­čių skur­džiau­sių žmo­nių per pas­ta­rų­jų ke­le­rių me­tų lai­ko­tar­pį skur­do gy­lis, ki­taip sa­kant, ato­trū­kis nuo skur­do ri­bos, pa­di­dė­jo la­bai spar­čiai. Dėl klai­dos, bū­tent įve­dant tą NPD, sa­ky­čiau, iš tik­rų­jų mes tu­ri­me pa­tį di­džiau­sią skur­dą, jei­gu žiū­rė­si­me sta­tis­ti­ką, nes tie, kas už­dir­ba ne­daug, tuo NPD nie­ka­da ir ne­si­nau­do­ja.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Iš­se­ko lai­kas klaus­ti, mi­nist­ras at­sa­kė į vi­sus per tą lai­ką pa­teik­tus klau­si­mus. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mi – vi­si ko­mi­te­tai. Siū­lo­ma svars­ty­ti: pir­ma­sis svars­ty­mas – 2017 m. lap­kri­čio 23 d., ant­ra­sis svars­ty­mas – gruo­džio 7 die­na.

 

10.54 val.

Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-385 5, 10 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 12 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1228 (pa­tei­ki­mas)

 

1-3b klau­si­mas – Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-385 5, 10 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 12 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1228. Pra­ne­šė­jas – taip pat mi­nist­ras V. Ša­po­ka.

V. ŠAPOKA. Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­mų nu­sta­ty­mo me­to­di­kos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to es­mė ta, kad už­fik­suo­ja­ma 2017 me­tų pa­tvir­tin­ta kon­kre­čioms sa­vi­val­dy­bėms ben­dro­sios do­ta­ci­jos kom­pen­sa­ci­jos su­ma – 39,9 mln. eu­rų ir ši su­ma įtvir­ti­na­ma kaip pa­pil­do­mas ne­kin­tan­tis tų sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mų šal­ti­nis. Ši su­ma bus pa­lie­ka­ma kaip sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mos ir ne­bus kei­čia­ma. Tuo sie­kia­ma su­da­ry­ti są­ly­gas vi­soms sa­vi­val­dy­bėms au­gin­ti sa­vo biu­dže­tų pa­ja­mas ir su­teik­ti sa­vi­val­dy­bėms mo­ty­va­ci­ją ak­ty­viau ska­tin­ti už­im­tu­mą, pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas, ku­rios kur­tų nau­jas dar­bo vie­tas. At­si­sa­ko­ma ben­d­ro­sios do­ta­ci­jos kom­pen­sa­ci­jos sky­ri­mo pa­ja­mų ma­žė­ji­mui ir ap­skri­tai kaip pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nio, ku­ris iki šiol bu­vo vals­ty­bės biu­dže­tai. Vie­toj šios kom­pen­sa­ci­jos įtei­si­na­mas pa­ja­mų šal­ti­nis iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Nu­ma­to­mos iš­im­tys, kai bus kom­pen­suo­ja­ma sa­vi­val­dy­bėms su­ma­žė­ju­sios pa­ja­mos, pa­skel­bus ypa­tin­gą­ją pa­dė­tį, fi­nan­sų ar eko­no­mi­nę kri­zę, kom­pen­suo­ja­ma at­si­žvel­gus jau į ben­dras ša­lies fi­nan­si­nes ga­li­my­bes.

Dėl pa­ja­mų su­ma­žė­ji­mo pa­si­trau­kus ypač di­de­liam darb­da­viui iš sa­vi­val­dy­bės, jei pa­ja­mos ma­žė­ja 20 % ir dau­giau, jai bū­tų kom­pen­suo­ja­ma 90 % ne­tek­tų pa­ja­mų. Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čiui su­ma­žė­jus dėl Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo spren­di­mų, to­kiu at­ve­ju ne­tek­tys kom­pen­suo­ja­mos sa­vi­val­dy­bėms, nuos­to­lį pa­da­li­nant vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams ly­gio­mis da­li­mis.

PIRMININKAS. Klaus­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas. Ruo­šia­si J. Ole­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, čia gal dau­giau klau­si­mas dėl to­kio žvilgs­nio į prie­kį, nes mes iš es­mės tę­sia­me tą pra­dė­tą sa­vo prak­ti­ką, kai per sa­vi­val­dy­bes mes bars­to­me pi­ni­gus. Kai pra­de­da­ma kal­bė­ti apie ši­tų su­kur­tų pa­ja­mų ar­ba in­ves­ti­ci­jų efek­ty­vu­mą at­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se, tai mes kaž­kaip tą klau­si­mą nu­su­kame į šo­ną, nes pa­pras­čiau­siai daug kur tos in­ves­ti­ci­jos ar­ba pa­da­ry­tos iš­lai­dos yra ne­efek­ty­vios. Ar ne­ver­tė­tų at­ei­ty­je per­žiū­rė­ti iš tik­rų­jų ir gal­vo­ti apie tai, kad Lie­tu­vo­je sa­vi­val­dy­bių struk­tū­ra tu­rė­tų bū­ti pa­keis­ta? Jų skai­čius tu­rė­tų bū­ti su­ma­žin­tas ga­na daug, kad bū­tų ga­li­ma su­tau­py­ti val­dy­mo iš­lai­dų ir pa­di­din­ti efek­ty­vu­mą tų vi­sų iš­lai­dų. Da­bar­ti­niu me­tu iš tik­rų­jų yra sa­vi­val­dy­bių, to­kių kaip Ne­rin­gos, kur 3 tūkst. žmo­nių, ad­mi­nist­ra­ci­ja ten vi­sa ap­im­ti­mi, ga­lų ga­le yra dau­ge­lis pro­jek­tų, ku­rie ne vi­suo­met nau­din­gi, ga­lų ga­le blo­giau­siu at­ve­ju ir efek­ty­vūs. Jū­sų nuo­mo­nė?

V. ŠAPOKA. Ačiū, la­bai ge­ras klau­si­mas. Kal­bant apie sa­vi­val­dy­bių skai­čių, ži­no­ma, to­kios dis­ku­si­jos ga­li­mos. Kas šiuo me­tu yra da­ro­ma? Kaip ži­no­me, yra pa­skelb­ta Bal­to­ji kny­ga dėl re­gio­nų, tai ten taip pat yra nu­ma­ty­ta daug prie­mo­nių, kaip bū­ti­na op­ti­mi­zuo­ti sa­vi­val­dy­bių pa­slau­gų tei­ki­mą, nes kar­tais la­bai aki­vaiz­džiai yra tiek per­tek­li­nių įmo­nių, tiek per­te­k­li­nių įstai­gų. Vi­si ši­tie dar­bai yra nu­ma­ty­ti. Tik­rai yra daug erd­vės, kur su­si­ma­žin­ti iš­lai­das ar pa­di­din­ti tik jų efek­ty­vu­mą, na, pa­vyz­džiui, kad ir vie­šo­jo trans­por­to sri­ty­je, kur sa­vi­val­dy­bės ko­o­pe­ruo­da­mo­si tik­rai ga­lė­tų su­tau­py­ti dau­giau. Tie­sa, tai jos ga­li da­ry­ti ir da­bar, bet da­bar­ti­nis val­dy­mo me­cha­niz­mas ne­už­tik­ri­na, kad tos sa­vi­val­dy­bės ge­bė­tų ir tu­rė­tų pa­ska­tų su­si­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Ole­kas. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, aš no­riu pa­klaus­ti, ko­kias pa­ska­tas jūs siū­lo­te da­bar, kad iš tik­rų­jų sa­vi­val­dy­bėms bū­tų ra­cio­na­lu tar­tis ir kad jos iš to lai­mė­tų, kad lai­mė­tų jų gy­ven­to­jai?

V. ŠAPOKA. Taip, šiuo at­ve­ju, kaip ir mi­nė­jau, yra pa­skelb­ta Bal­to­ji kny­ga, ku­rio­je re­mia­ma­si tuo, kad su­skirs­to­ma į re­gio­nus, iš­skir­ti jų iden­ti­te­tai, ku­ris re­gio­nas la­biau yra orien­tuo­tas į vie­ną ar ki­tą ver­slo ti­pą ir pri­trau­ki­mą. Taip pat yra nu­ma­ty­ta, kaip tu­rė­tų bū­ti įtrau­kia­mos ben­druo­me­nės į spren­di­mų pri­ėmi­mą tam, kad bū­tų ga­li­ma pri­im­ti daug la­biau pa­grįstus spren­di­mus, tiek at­lie­piant ver­slo po­rei­kius, tiek at­lie­piant vi­suo­me­nės, ben­druo­me­nių po­rei­kius, o ne vien tik, kaip kar­tais vyks­ta, tie­siog skir­tin­gų sa­vi­val­dy­bių va­do­vų am­bi­ci­jas tam, kad, na, bū­tų re­mia­ma­si la­biau efek­ty­vu­mo kri­te­ri­jais.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si A. But­ke­vi­čius.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, no­rė­čiau pa­svei­kin­ti su mo­ty­vuo­jan­čiais Sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais, nes iš tik­rų­jų sa­vi­val­dy­bėms rei­kia mo­ty­va­ci­jos už­dirb­ti, at­si­suk­ti į mo­kes­čių mo­kė­to­ją. Ti­kiu, iš tik­rų­jų tos pa­grin­di­nės nuo­sta­tos, ku­rios įdė­tos į šian­die­ni­nį įsta­ty­mą, tik­rai pa­ska­tins sa­vi­val­dų va­do­vus at­si­suk­ti ne tik į iš­lai­ky­ti­nius, bet ir į dir­ban­čius ir am­bi­cin­gus gy­ven­to­jus.

Bet klau­si­mas šiek tiek iš per­spek­ty­vos. Tai yra jū­sų, kaip val­dan­čio­jo mi­nist­ro, pir­mas biu­dže­tas su­ku­ria­mas, su­dė­lio­ja­mas, ir iš es­mės lyg ir bu­vo lū­kes­tis, kad jūs vi­siš­kai ki­taip pa­žiū­rė­si­te į Lie­tu­vos sa­vi­val­dą, vi­siš­kai ki­taip skir­si­te funk­ci­jas, pa­di­din­si­te ir jų kie­kį, ir fi­nan­sus. Šian­dien mes ma­to­me, kad sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai augs iš es­mės ly­giai tiek pat, kiek vi­sos ki­tos vals­ty­bės iš­lai­dos, t. y. tik 10 %. No­rė­tų­si iš es­mės ap­vers­ti Lie­tu­vą, kad Lie­tu­vo­je bū­tų stip­rios sa­vi­val­dy­bės ir ma­žiau stip­ri cen­tri­nė val­džia, bet šian­dien pir­ma­sis jū­sų biu­dže­tas. Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mas lyg ir ro­do, kad jūs tę­sia­te nuo­sai­kią cen­tra­li­zuo­tą po­li­ti­ką, ku­ri yra pa­vel­dė­ta iš cen­tra­li­zuo­tos…

PIRMININKAS. Lai­kas klaus­ti.

S. GENTVILAS (LSF). …so­vie­tų sis­te­mos. Dė­ko­ju.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų tie­siog at­kreip­siu dė­me­sį, kad jei­gu pa­žiū­rė­tu­me tre­jų me­tų ret­ros­pek­ty­vą, tai sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sa­vi­mas, ly­gi­nant 2016 me­tus su 2017 me­tais, ne tai kad ne­di­dė­jo, bet net­gi 1 mln. eu­rų su­ma­žė­jo, tai nuo 143 iki 142, o 2018 me­tais nu­ma­ty­ta, jog di­dės dau­giau nei 250 mln. Iš tik­rų­jų šuo­lis yra reikš­min­gas. Kal­bant apie biu­dže­to sis­te­mą, la­bai skaid­riai ir aiš­kiai nuo pat pra­džių lai­ko­mės nuo­mo­nės, ka­dan­gi tvar­ko­me va­žiuo­jan­tį me­cha­niz­mą. Tai pir­mas žings­nis bu­vo po­ky­čių krep­še­lis tam, kad su­fo­ku­suo­tu­me iš­lai­das ten, kur jų la­biau­siai rei­kia, ir at­si­sa­ky­tu­me fi­nan­sa­vi­mo ne­per­spek­ty­vių pro­jek­tų, ne­di­din­tu­me iš­lai­dų ten, kur yra efek­ty­vu­mas tik­rai ma­žas. Šiuo at­ve­ju Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo pla­ne yra nu­ma­ty­tas es­mi­nis biu­dže­to sis­te­mos san­da­ros ren­gi­mo me­to­di­kos pa­kei­ti­mas. Tai šiuo me­tu tie do­ku­men­tai yra ren­gia­mi ir nu­ma­ty­ta, kad pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį juos ga­lė­si­me vi­siems pri­sta­ty­ti ir jie ati­tiks Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jas. Vals­ty­bės kon­tro­lė, kaip ži­no­te, tur­būt jau pa­var­go pri­min­ti, jog mū­sų biu­dže­to me­to­di­ka yra tik­rai pa­se­nu­si.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. But­ke­vi­čius. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, mes jau Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te tru­pu­tį kal­bė­jo­me apie smul­kiuo­sius ver­sli­nin­kus. Pas­ku­ti­nė ma­no tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja sa­ko, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai, dar­buo­to­jai bu­vo su­ta­rę su smul­kiai­siais ver­sli­nin­kais, kad jų va­di­na­mo­ji li­mi­to apy­var­tos ri­ba nuo 45 tūkst. bus ma­ži­na­ma iki 35 tūkst. tiems, ku­rie už­si­i­ma pa­slau­go­mis, o tiems, ku­rie už­si­i­ma pre­ky­ba, bus pa­lik­ta 45 tūkst. eu­rų ri­bos apy­var­ta. Bet, kiek ma­tau, yra pa­teik­tas ki­tas va­rian­tas. Ar ga­li­te pa­aiš­kin­ti, kaip yra iš tik­rų­jų?

V. ŠAPOKA. Tik­rai ga­liu pa­aiš­kin­ti. Čia pa­mi­nė­jo­te vie­nos or­ga­ni­za­ci­jos siū­ly­mą, o smul­kių ver­sli­nin­kų, pri­klau­so­mai nuo to, ar jie už­si­i­ma pre­ky­ba, ga­my­ba ar pa­slau­go­mis, tų at­sto­vau­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų yra ke­le­tas. Tai tam pa­siū­ly­mui, kad bū­tų pa­lik­ta tik 35 tūkst. eu­rų apy­var­ta tik vie­nai iš sri­čių, pa­prieš­ta­ra­vo ki­ta or­ga­ni­za­ci­ja. Iš es­mės, jei­gu smul­kių­jų ver­sli­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos ne­su­ta­ria tar­pu­sa­vy­je, tai kom­pro­mi­si­nį va­rian­tą tu­ri­me siū­ly­ti mes.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju, mi­nist­re, už pri­sta­ty­mą. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti apie gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lį, ten­kan­čią mies­tams. Ne­pai­sant to, kad po teis­mo spren­di­mo Vil­niui ten­kan­ti GPM da­lis tru­pu­tį di­dė­jo, bet mes vis dar tu­ri­me tą ten­den­ci­ją Lie­tu­vo­je, jog mies­tams do­no­rams lie­ka ma­žiau lė­šų, pi­ni­gų ne­gu toms sa­vi­val­dy­bėms, ku­rias jie do­tuo­ja. Ar mes ka­da nors su­kur­si­me prie­lai­das toms sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios au­ga, ku­rios ku­ria­si, ku­rios tvar­ko­si ir pri­trau­kia gy­ven­to­jus kur­ti čia sa­vo gy­ve­ni­mus, ar su­kur­si­me mes prie­lai­das pa­ga­liau ka­da nors toms sa­vi­val­dy­bėms veik­ti ir jas ska­tin­si­me, o ne de­mo­ty­vuo­si­me?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų me­to­di­kos pa­kei­ti­mo es­mė ir yra tam, kad sa­vi­val­dy­bės bū­tų ska­ti­na­mos, nes to pa­kei­ti­mo tiks­las ir bu­vo, ir tų sa­vi­val­dy­bių, ku­rios dės dau­giau­siai pa­stan­gų, di­dės ir fi­nan­sa­vi­mas. Kal­bant apie at­ei­tį, tas tris sa­vi­val­dy­bes do­no­res, taip pat yra nu­ma­ty­ti pa­kei­ti­mai tam, kad bū­tų žy­miai draus­min­giau val­do­mi fi­nan­sai. Nu­ma­ty­ta, jog tu­ri bū­ti struk­tū­ri­nis ba­lan­sas. Šiuo at­ve­ju, ma­nau, tais klau­si­mais tik­rai tų dis­ku­si­jų dar tu­rė­si­me.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl nuo­mo­nių už ir prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me pro­jek­tui pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Bal­suo­ja­me? Ge­rai, bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 32. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi – Au­di­to ko­mi­te­tas ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti 2017 m. lap­kri­čio 23 d.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mi­nist­ras sa­ko, kad jam bū­tų ge­rai pri­sta­ty­ti vi­sus ki­tus kar­tu. Ar ga­li­me su­teik­ti mi­nist­rui to­kią ga­li­my­bę? Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Lei­si­me pa­klaus­ti.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). No­rė­čiau pra­neš­ti, kad įvy­ko klai­da, bal­sa­vau už, iš tik­rų­jų bal­sa­vau prieš. At­si­pra­šau.

PIRMININKAS. Ačiū už at­si­pra­šy­mą. Prieš.

 

11.09 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 4, 6, 10, 14, 15, 18, 32 ir 33 straips­nių pakeitimo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 101 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1229, Finan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. IX-816 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1230, Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1183 17 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1231, Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros progra­mos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-2032 1, 2, 3, 8, 10 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 4 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1232, Žuvininkys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1233, Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 3 prie­do pa­kei­ti­mo ir kai ku­rių su juo susiju­sių įsta­ty­mų pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo Nr. XII-681 6 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1234, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. IX-547 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1235, Ak­ci­zų įsta­ty­mo Nr. IX-569 30, 31 ir 37 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 53 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1236, Gyventojų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 181, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 182 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1237, Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. X-233 6 ir 7 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1238, Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 17, 22, 30, 33, 461, 58 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 301 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1239, Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 ir 96 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1240, Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų, 2019 me­tų ir 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1241 (pa­tei­ki­mas)

 

V. ŠAPOKA. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tei­kiu pro­jek­tą – Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pa­kei­ti­mų es­mė.

Sie­kiant efek­ty­viau ir ra­cio­na­liau pla­nuo­ti vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas, Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­ma pa­tiks­lin­ti, ko­kių įstai­gų va­do­vai ga­li bū­ti asig­na­vi­mų val­dy­to­jais. Pir­miau­sia sie­kia­ma per­žiū­rė­ti mi­nist­rams pa­ves­to­se val­dy­mo sri­ty­se esan­čius vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų val­dy­to­jus. To­kių įstai­gų yra ener­ge­ti­kos ir vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rams pa­ves­to­se val­dy­mo sri­ty­se. Pri­ta­rus šiam pro­jek­tui, asig­na­vi­mų val­dy­to­jų su­ma­žė­tų. Ener­ge­ti­kos mi­nist­rui dėl Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jos prie Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos ir vi­daus rei­kalų mi­nist­rui dėl Vals­ty­bi­nės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos pa­ves­to­se val­dy­mo sri­ty­se.

Ta­me pa­čia­me pro­jek­te nu­ma­ty­ta asig­na­vi­mų tur­tui įsi­gy­ti eko­no­mi­ją leis­ti nau­do­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tams fi­nan­suo­ti, taip pat sie­kia­ma už­tik­rin­ti, kad so­cia­li­nės pa­ra­mos lė­šų eko­no­mi­ja bū­tų nau­do­ja­ma tik so­cia­li­nei sri­čiai, ati­tin­ka­mai siū­lo­ma pa­tiks­lin­ti 6 straips­nį. Siū­lo­ma pa­tiks­lin­ti 14 straips­nį ir at­si­sa­ky­ti ne­pa­nau­do­tų pa­ja­mų įmo­kų ket­vir­ta­da­lio da­lies ap­ri­bo­ji­mo – ke­liant šių lė­šų li­ku­čius į ki­tus me­tus, bū­tų lei­džia­ma per­kel­ti ir nau­do­ti vi­są su­mą. Taip pat siū­lo­ma pra­plės­ti Vy­riau­sy­bės re­zer­vo lė­šų pa­nau­do­ji­mo tiks­lus, tai yra sig­na­ta­rų ant­ka­pių pa­sta­ty­mo, ka­pa­vie­tės su­tvar­ky­mo ir ki­toms iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. Siū­lo­ma pa­pil­dy­ti 32 straips­nį 5 da­li­mi, ku­ria nu­sta­to­ma, kad sub­jek­tai į PVM at­skai­tą įtrauk­tas iš vals­ty­bės ir (ar­ba) sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų ap­mo­kė­tas pir­ki­mo (im­por­to) PVM su­mas pri­va­lo grą­žin­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą. Taip pat pro­jek­te at­lik­ti kai ku­rie ki­ti tech­ni­nio po­bū­džio pa­tiks­li­ni­mai.

Dėl Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas tei­kia­mas kar­tu su Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu, sie­kiant, kad Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tos dėl asig­na­vi­mų val­dy­to­jų sta­tu­so bū­tų su­de­rin­tos su Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis.

Dėl Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo 17 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas tei­kia­mas kar­tu su Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu, sie­kiant, kad Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo nuo­sta­tos dėl asig­na­vi­mų val­dy­to­jų sta­tu­so bū­tų su­de­rin­tos su Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis.

Dėl Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo 1, 2, 3, 8 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 4 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­to. Šis pro­jek­tas pa­ren­gtas at­si­žvel­giant į tai, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, aiš­kin­da­mas Kon­sti­tu­ci­jos 131 straips­nio 2 da­lį dėl Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­jos ren­giant ir tvir­ti­nant vals­ty­bės biu­dže­tą, kon­s­ta­ta­vo, kad spe­cia­liais įsta­ty­mais ne­ga­li bū­ti nu­ma­to­mos iš­lai­dos vals­ty­bės nuo­la­ti­nėms fun­kci­joms vyk­dy­ti, vi­suo­me­nės kas­die­ni­nėms reik­mėms fi­nan­suo­ti, su­sie­tos su kon­kre­čiais į vals­ty­bės biu­dže­tą mo­ka­mais mo­kes­čiais, o Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos iš­lai­dos pri­skir­ti­nos prie vi­suo­me­nės kas­die­ni­nių reik­mių. To­dėl Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mas šiuo me­tu ga­li­mai ne­ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo ir ri­bo­ja tiek Vy­riau­sy­bės, tiek Sei­mo įga­lio­ji­mus pla­nuo­ti ir tvir­tin­ti vals­ty­bės biu­dže­tą, at­si­žvel­giant į ati­tin­ka­mų me­tų ša­lies eko­no­mi­nę si­tu­a­ci­ją, vals­ty­bės fi­nan­si­nes iš­ga­les ir Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tus. Pro­jek­te kei­čia­mi Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai, at­si­sa­ko­ma skir­ti 65 % ak­ci­zo pa­ja­mų, gau­tų už re­a­li­zuo­tą ben­zi­ną, dy­ze­li­nius de­ga­lus, su­skys­tin­tas du­jas, skir­tas au­to­mo­bi­liams, ir iš trans­por­to mo­kes­čių. Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nis – tai vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos, ku­rių dy­dis nu­sta­to­mas Vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­me. At­krei­piu dė­me­sį, kad 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­te pro­gra­mai nu­ma­to­ma skir­ti be­veik 440 mln. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, ar­ba 11 mln. eu­rų dau­giau ne­gu 2017 me­tais.

Dėl Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas taip pat pa­reng­tas, sie­kiant, kad ne­bū­tų ne­ati­ti­ki­mo su Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mu, ir sie­kiant, kad ne­bū­tų ri­bo­ja­mi tiek Vy­riau­sy­bės, tiek Sei­mo įga­lio­ji­mai pla­nuo­ti ir tvir­tin­ti vals­ty­bės biu­dže­tą. Pro­jek­tu sie­kia­ma, kad įsta­ty­mo 31 strai­­ps­nio 4 da­ly­je nu­sta­ty­tos tiks­li­nės pa­skir­ties pa­ja­mos, lė­šos už auk­cio­no bū­du pa­skirs­ty­tas in­di­vi­du­a­lias žve­jy­bos ga­li­my­bes, lė­šos, iš­ieš­ko­tos už žu­vų iš­tek­liams pa­da­ry­tą ža­lą, pa­žei­dus ver­sli­nę žve­jy­bą jū­rų van­de­ny­se reg­la­men­tuo­jan­čius įsta­ty­mus, pa­ja­mos, ku­rios bu­vo gau­tos pa­da­rius sun­kų pa­žei­di­mą ar už kon­fis­kuo­tus žve­jy­bos pro­duk­tus ir žve­jy­bos įran­kius, ir ki­ta bū­tų per­ve­da­mos į vals­ty­bės biu­dže­tą. Žu­vi­nin­kys­tei rem­ti ski­ria­mos lė­šos bū­tų nu­sta­to­mos kiek­vie­nų me­tų vals­ty­bės biu­dže­te.

Dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 3 prie­do pa­kei­ti­mo ir kai ku­rių su juo su­si­ju­sių įsta­ty­mų pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­to 3 prie­do pa­kei­ti­mas, ku­ria­me siū­lo­ma me­tams ati­dė­ti nuo 2018 me­tų nu­ma­ty­tų vals­ty­bės tar­nau­to­jų su­vie­no­din­tų pa­rei­gy­bių ka­te­go­ri­jų in­ter­va­lų ma­ži­ni­mą iki dvie­jų pa­rei­gy­bės ka­te­go­ri­jų. Šiuo me­tu nu­sta­ty­tas tri­jų ka­te­go­ri­jų in­ter­va­las. Įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas at­si­žvel­giant į tai, kad šiuo me­tu ren­gia­mas ir bus tei­kia­mas svars­ty­ti nau­jas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ria­me, be ki­ta ko, iš es­mės kei­čia­ma vals­ty­bės tar­nau­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma.

Dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­las – per­ke­liant Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do su­kaup­tą sko­lą, ką jau mi­nė­jau, vals­ty­bės iž­dui, at­si­sa­ky­ti nuo­sta­tų, kad vals­ty­bės biu­dže­tas den­gia Vals­ty­bės so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos po 2018 me­tų pa­im­tų pa­sko­lų pa­lū­ka­nas. Vyk­dant Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos prie­mo­nių pla­ną, nuo 2018 m. sau­sio 1 d. su­si­kau­pu­si „Sod­ros“ sko­la bus per­kel­ta vals­ty­bės iž­dui. Be Vy­riau­sy­bės „Sod­rai“ per­sko­lin­tų be­veik 3,7 mlrd. eu­rų ver­tės pa­sko­lų, bus per­im­tos ir ko­mer­ci­nių ban­kų „Sod­rai“ su­teik­tos pa­sko­los. Šis veiks­mas ne­pa­keis vals­ty­bės sko­los dy­džio, ta­čiau leis „Sod­rai“ ne­mo­kė­ti kri­zės me­tais su­kaup­tos sko­los naš­tos, na, ir, ži­no­ma, pa­lū­ka­nų.

Dėl Ak­ci­zų įsta­ty­mo 30, 31 ir 37 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 53 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­to. Pro­jek­tas tei­kia­mas kar­tu su 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu. Pro­jek­to tiks­las – plės­ti eko­no­mi­kos au­gi­mui ma­žiau ža­lin­gų var­to­ji­mo mo­kes­čių ba­zę, kar­tu pri­si­de­dant ir prie ap­lin­ko­sau­gi­nių tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo, kas ati­tik­tų ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vai.

Pro­jek­te siū­lo­ma siau­rin­ti ak­ci­zų leng­va­tas že­mės ūky­je nau­do­ja­miems dy­ze­li­niams de­galams, to­kiu bū­du su­ma­žin­tas že­mės ūkio ir ki­tos eko­no­mi­nės veik­los, sa­vo veik­lo­je nau­do­jan­čios ga­zo­lius, ap­mo­kes­ti­ni­mo skir­tu­mas. Dėl leng­va­tų siau­ri­ni­mo vie­nas lit­ras žy­mė­tų dy­ze­li­nių de­ga­lų ga­lė­tų pa­brang­ti apie 4 ct. Pa­nai­kin­ti ak­ci­zų leng­va­tą ap­lin­kai ža­lin­gai ak­mens an­g­liai, kok­sui ir lig­ni­tui, kai jie par­duo­da­mi gy­ven­to­jams, taip pat pa­ra­mos ga­vė­jo sta­tu­są tu­rin­tiems as­me­nims. To­kiu bū­du bus pa­spar­tin­tas šva­res­nės ener­gi­jos ga­my­bos rū­šių plė­to­ji­mas, įskai­tant ir at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos iš­tek­lius, tai yra ma­žiau tar­šų ku­rą de­gi­nan­čių ka­ti­lų die­gi­mas na­mų ūkiuo­se ar­ba elek­tros, sau­lės, ge­o­ter­mi­nės ener­gi­jos nau­do­ji­mas.

Pri­si­de­dant prie mo­kes­ti­nės naš­tos per­kė­li­mo nuo dar­bo jė­gos prie eko­no­mi­kos au­gi­mui ma­žiau ža­lin­gų mo­kes­čių, to­kių kaip var­to­ji­mo mo­kes­čiai, siū­lo­ma pa­di­din­ti stan­dar­ti­nį ak­cizų ta­ri­fą dy­ze­li­niam ku­rui la­bai nuo­sek­liai, nuo­sai­kiai, kad vie­no lit­ro dy­ze­li­nių de­ga­lų kai­na ga­lė­tų pa­di­dė­ti vos apie 2 ct. Taip pat siū­lo­ma pa­di­din­ti ak­ci­zų ta­ri­fą ci­ga­re­tėms nuo 2018 m. ko­vo 1 d. Kar­tu, sie­kiant iš­veng­ti ga­li­mo ci­ga­re­čių pa­kei­čia­mu­mo efek­to, siū­lo­ma di­din­ti ak­ci­zų ta­ri­fą ir ci­ga­rams bei ci­ga­ri­lėms. Ak­ci­zų ta­ri­fai pa­di­dė­tų apie 6 %, ci­ga­re­čių pa­ke­lis ati­tin­ka­mai pa­brang­tų apie 10 ct. Šių ak­ci­zų ta­ri­fų di­di­ni­mas taip pat pri­si­dė­tų ir prie svei­ka­tin­gu­mo ge­ri­ni­mo tiks­lų.

Dėl Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Jis tei­kia­mas kar­tu su 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu. Pro­jek­tu siū­lo­ma, sie­kiant su­ma­žin­ti ma­žiau­siai už­dir­ban­čių as­me­nų ap­mo­kes­ti­ni­mą, pa­di­din­ti mak­si­ma­lų mė­ne­sio NPD tai­ky­mą nuo 310 iki 380 eu­rų. Įgy­ven­di­nus šiuos siū­ly­mus, as­me­nims, už­dir­ban­tiems 50 % VDU, ben­dra mo­kes­čių ir so­cia­li­nių įmo­kų naš­ta tu­rė­tų su­ma­žė­ti iki 32,5 %. At­krei­pia­mas dė­me­sys, kad 2016 me­tais jis su­da­rė 36,5 % ir 4 punk­tais vir­ši­jo vi­dur­kį. Kar­tu siū­lo­ma di­din­ti ne­įga­liems as­me­nims tai­ko­mus in­di­vi­du­a­lius NPD: ma­žes­nę ne­ga­lią tu­rin­tiems – nuo 320 iki 390 eu­rų, di­des­nę ne­ga­lią tu­rin­tiems – nuo 380 iki 450 eu­rų.

Kaip ir mi­nė­jau, siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti PNPD už vai­kus, kar­tu per­ei­nant ki­tų tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mais prie tiks­li­nių vai­ko iš­mo­kų, ku­rios bū­tų mo­ka­mos už vi­sus vai­kus, ne­ver­ti­nant šei­mos pa­ja­mų. Pa­grin­di­nis PNPD at­si­sa­ky­mo ir per­ėji­mo prie iš­mo­kų vai­kams tiks­las yra pa­di­din­ti ma­žiau­siai už­dir­ban­čių pa­ja­mas ir ma­žin­ti skur­dą. Šiuo me­tu ga­lio­jan­čio­je ap­mo­kes­ti­nimo sis­te­mo­je ma­žiau­siai už­dir­ban­tys ne­ga­li vi­sa ap­im­ti­mi pa­si­nau­do­ti PNPD už vai­kus, o di­džiau­sią nau­dą dėl PNPD pa­nai­ki­ni­mo ir per­ėji­mo prie iš­mo­kų vai­kams pa­jus bū­tent ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tys, o gau­nan­čių di­des­nes pa­ja­mas pa­dė­tis ne­blo­gė­ja.

Sie­kiant to­ly­giau pa­skirs­ty­ti mo­kes­čių naš­tą smul­kia­jam ver­slui, t. y. in­di­vi­du­a­lia veik­la už­si­i­man­tiems as­me­nims, siū­lo­ma in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­ja­mas ap­mo­kes­tin­ti vie­no­du 15 % ta­ri­fu, ne­skirs­tant pa­gal 5 ir 15, o re­a­lią ap­mo­kes­ti­ni­mo naš­tą re­gu­liuo­ti ma­ži­nant pa­tį ap­skai­čiuo­tą gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį, tai­kant mo­kes­čio kre­di­to me­to­do­lo­gi­ją. Jo dy­dis bū­tų ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal nu­sta­ty­tas for­mu­les. Taip bū­tų pa­siek­ta, kad tais at­ve­jais, kai in­di­vi­du­a­lios veik­los pel­nas ne­vir­ši­ja 10 tūkst. eu­rų per me­tus, jis fak­tiš­kai bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mas 5 %; kai me­ti­nis pel­nas vir­ši­ja 10 tūkst. eu­rų per me­tus, jam tai­ko­mas efek­ty­vus pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fas pa­laips­niui kil­tų, kol ties 30 tūkst. eu­rų ri­ba pa­siek­tų to­liau jau ne­kin­tan­tį 15 % ta­ri­fą.

Siū­lo­ma nau­ją in­di­vi­du­a­lios veik­los ap­mo­kes­ti­ni­mo sis­te­mą tai­ky­ti ir iš in­di­vi­du­a­lios že­mės ūkio veik­los gau­toms pa­ja­moms, jei šios pa­ja­mos vir­ši­ja re­gist­ra­vi­mo­si PVM mo­kė­to­ju ri­bą, t. y. 45 tūkst. eu­rų, kar­tu nu­sta­tant dve­jų me­tų per­ei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį ir pa­pil­do­mai lei­džiant iš pa­ja­mų at­skai­ty­ti že­mės įsi­gi­ji­mo iš­lai­das pa­laips­niui. Iki 35 tūkst. eu­rų ma­žin­ti šiuo me­tu tai­ko­mą 45 tūkst. eu­rų apy­var­tos ri­bą, ku­rią per­žen­gus in­di­vi­du­a­lios veik­los pa­ja­mos ne­be­ga­li bū­ti ap­mo­kes­ti­na­mos fik­suo­to dy­džio mo­kes­čiu, mo­ka­mu įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mą. Kar­tu siū­lo­ma vi­sas tei­ses dėl fik­suo­to dy­džio mo­kes­čio nu­sta­ty­mo ir leng­va­tų tai­ky­mo per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms.

Kar­tu, įver­ti­nus prak­ti­ko­je ky­lan­čius klau­si­mus dėl kai ku­rių įsta­ty­mo nuo­sta­tų nuo­sek­lu­mo, siū­lo­mi ki­ti pa­kei­ti­mai. Pa­vyz­džiui, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti 500 eu­rų ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį dy­dį taip pat ir už pa­lū­ka­nas, gau­na­mas per al­ter­na­ty­vaus fi­nan­sa­vi­mo prie­mo­nes, ne­ap­mo­kes­tin­ti nau­dos, gau­tos darb­da­viui ap­mo­kė­jus vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tus, 5 % ta­ri­fą tai­ky­ti pa­ja­moms iš vi­sų rū­šių at­lie­kų, ne tik me­ta­lo lau­žo, kaip da­bar, par­da­vi­mo.

Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Pro­jek­tas tei­kia­mas kar­tu su 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu. Pro­jek­to tiks­las – plės­ti eko­no­mi­kos au­gi­mui ma­žiau ža­lin­gą tur­to ap­mo­kes­ti­ni­mą, kas ati­tik­tų Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vai, ir di­din­ti mo­kes­čių sis­te­mos pro­gre­sy­vu­mą.

Pro­jek­tu siū­lo­ma pro­gre­si­niu ta­ri­fu ap­mo­kes­tin­ti fi­zi­nių as­me­nų ne­ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, to­liau ne­ap­mo­kes­ti­nant to­kio tur­to ver­tės iki ri­bos, ku­ri ir ga­lio­ja šiuo me­tu, t. y. 220 tūkst. eu­rų, esa­mą 0,5 % ta­ri­fą tai­kant to­kio tur­to ver­tės da­liai, vir­ši­jan­čiai 220 tūkst. eu­rų, ta­čiau ne­vir­ši­jan­čiai 300 tūkst. eu­rų; nau­ją 1 % ta­ri­fą tai­kant to­kio tur­to ver­tės da­liai, vir­ši­jan­čiai 300 tūkst. eu­rų, ta­čiau ne­vir­ši­jan­čiai 500 tūkst. eu­rų; nau­ją 2 % ta­ri­fą tai­kant to­kio tur­to ver­tės da­liai, vir­ši­jan­čiai 500 tūkst. eu­rų.

Kar­tu siū­lo­ma ir to­liau 30 % di­din­ti mi­nė­tus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­čių in­ter­va­lus tiks­li­nėms so­cia­liai jaut­rioms gy­ven­to­jų gru­pėms, dau­gia­vai­kėms ar ne­įga­lų vai­ką au­gi­nan­čioms šei­moms. Taip pat siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti ga­lio­jan­čio sek­to­ri­nio po­bū­džio leng­va­tos, ku­ria nau­do­ja­si ko­mer­ci­nę veik­lą vyk­dan­tys as­me­nys, t. y. pa­nai­kin­ti mo­kes­čio leng­va­tą, tai­ko­mą ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui, ku­rį fi­zi­nis as­muo nau­do­ja kul­to apei­gų, reik­me­nų ga­my­bai ir ku­rį fi­zi­nis ar ju­ri­di­nis as­muo nau­do­ja lai­do­ji­mo pa­slau­goms teik­ti.

Dėl Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Jis tei­kia­mas kar­tu su 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu. Pro­jek­tu siū­lo­ma ska­tin­ti pro­duk­ty­vias ir re­gio­nų plėt­rą di­di­nan­čias in­ves­ti­ci­jas, iš­plės­ti pel­no mo­kes­čio leng­va­tą į tech­no­lo­gi­nį at­si­nau­ji­ni­mą in­ves­tuo­jan­čioms įmo­nėms, su­tei­kiant tei­sę to­kioms in­ves­ti­ci­joms ma­žin­ti iki 100 %, o ne 50 % (kaip da­bar) ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pel­no, nu­sta­ty­ti pa­pil­do­mą leng­va­tą į moks­li­nius ty­ri­mus ir eks­pe­ri­men­ti­nę plėt­rą in­ves­tuo­jan­čioms įmo­nėms, tai­ky­ti su­ma­žin­tą 5 % pel­no mo­kes­čio ta­ri­fą įmo­nės pel­nui, ku­ris gau­na­mas įmo­nės veik­lo­je pa­nau­do­jus vyk­dant MTEP su­kur­tus pa­ten­tais ap­sau­go­tus iš­ra­di­mus ar au­to­rių tei­sė­mis ap­sau­go­tas kom­piu­te­ri­nes pro­gra­mas, at­si­sa­ky­ti baig­ti­nių veik­lų, iš ku­rių vyk­dy­mo gau­tam pel­nui ga­li bū­ti tai­ko­ma lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų įmo­nėms nu­sta­ty­ta leng­va­ta, są­ra­šo.

Šios leng­va­tos tai­ky­ti ne­ga­lė­tų tik pre­ky­bos veik­la ir veik­la, ku­ri ne­su­de­ri­na­ma su vals­ty­bės pa­gal­bą reg­la­men­tuo­jan­čiais ES tei­sės ak­tais, už­si­i­man­čios įmo­nės. Taip pat siū­lo­ma, kad nu­sta­ty­tus kri­te­ri­jus ati­tin­kan­čios nau­jos LEZ įmo­nės de­šimt mo­kes­ti­nių lai­ko­tar­pių vie­toj še­šių šiuo me­tu ne­mo­kė­tų pel­no mo­kes­čio, o ki­tus še­šis mo­kes­ti­nius lai­ko­tar­pius joms bū­tų tai­ko­mas 50 % su­ma­žin­tas pel­no mo­kes­čio ta­ri­fas.

Ska­ti­nant Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ver­slu­mą, nu­sta­ty­ti pel­no mo­kes­čio „atos­to­gas“ nau­jam smul­kia­jam ver­slui įmo­nių, ku­rių dar­buo­to­jų skai­čius ne­vir­ši­ja 10 žmo­nių ir mo­kes­ti­nio lai­ko­tar­pio pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 300 tūkst. eu­rų. Už pir­mą­jį mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį ap­skai­čiuo­tas ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pel­nas bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mas pel­no mo­kes­čio 0 % ta­ri­fu. At­si­sa­kant ne­efek­ty­vių leng­va­tų įtrauk­ti į ben­drą pel­no ap­mo­kes­ti­ni­mo sche­mą že­mės ūkio veik­lą vyk­dan­čias įmo­nes, smul­kių že­mės ūkio veik­lą vyk­dan­čių įmo­nių pel­nas ir to­liau bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mas kaip ir ki­to­se ūkio ša­ko­se, tai­kant pel­no mo­kes­čio 5 % ta­ri­fą, o stam­bių – 15 % ta­ri­fą. Že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vams siū­lo­ma iš­lai­ky­ti pel­no mo­kes­čio 5 % ta­ri­fo tai­ky­mą, taip pat at­si­sa­ky­ti 0 % pel­no mo­kes­čio leng­va­tos so­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­są tu­rin­čioms įmo­nėms, at­si­žvel­giant į tai, kad so­cia­li­nės įmo­nės sie­kia gau­ti pel­ną ir nau­dą ir iš to­kios leng­va­tos tai gau­na ne pa­tys ne­įga­lie­ji, o tie­siog įmo­nių sa­vi­nin­kai. At­si­sa­ky­ti sek­to­ri­nės pel­no mo­kes­čio leng­va­tos, pa­gal ku­rią jū­rų uos­to ir oro na­vi­ga­ci­nių pa­slau­gų rin­klia­vos pri­ski­ria­mos ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­sioms pa­ja­moms.

Dėl Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo 19 ir 96 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Pro­jek­tas tei­kia­mas kar­tu su 2018 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų fi­nan­si­nių ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu. Pro­jek­tu siū­lo­ma nuo 2018 m. sau­sio 1 d. tai­ky­ti leng­va­ti­nį PVM 5 % ta­ri­fą vi­siems re­cep­ti­niams ne­kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams. Šiuo me­tu tai­ko­ma, jei iš­ori­nės pa­kuo­tės ap­mo­kes­ti­na­mo­ji ver­tė yra di­des­nė ne­gu 300 eu­rų. To­kia PVM leng­va­ta siū­lo­ma sie­kiant pa­di­din­ti vais­tų pri­ei­na­mu­mą, ypač so­cia­liai jaut­riems gy­ven­to­jams, įver­ti­nus vais­tų pre­ky­bos ant­kai­nių vals­ty­bi­nio re­gu­lia­vi­mo me­cha­niz­mo tai­ky­mo ga­li­my­bes, kas su­da­ry­tų są­ly­gas bū­tent ga­lu­ti­niams var­to­to­jams gau­ti nau­dą dėl PVM leng­va­tos vais­tams nu­sta­ty­mo.

Taip pat tai­ky­ti 9 % leng­va­ti­nį PVM ta­ri­fą ši­lu­mos ener­gi­jai ir karš­tam van­de­niui, ne­nu­sta­tant šios PVM leng­va­tos ga­lio­ji­mo pa­bai­gos ter­mi­no, kaip bū­da­vo dau­ge­lį me­tų iki šiol.

Taip pat at­lik­ti tech­ni­nius PVM įsta­ty­mo 96 straips­nio pa­kei­ti­mus, pa­tiks­li­nant sta­ty­bos dar­bų są­vo­ką, at­si­žvel­giant į iš­dės­ty­tas nau­jos re­dak­ci­jos Sta­ty­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 metų, 2019 me­tų ir 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­to. Kar­tu su 2018 me­tų biu­dže­to pro­jek­tu tei­kia­mu Sei­mo nu­ta­ri­mu tvir­ti­na­mi tri­jų biu­dže­ti­nių me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos, ne­įska­ti­nat sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tams skir­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų, pla­nuo­ja­mi ro­dik­liai, pa­ja­mos ir asig­na­vi­mai.

PIRMININKAS. J. Raz­ma – dėl ve­di­mo tvar­kos.

J. RAZMA (TS-LKDF). Vis­kas ge­rai. Mi­nist­ras pri­sta­tė vi­są krū­vą pro­jek­tų, bet klaus­ti ir pa­si­sa­ky­ti už, prieš mes esa­me už­si­ra­šę prie at­ski­rų pro­jek­tų. No­rė­čiau, kad taip ir iš­lik­tų, nes bal­sa­vi­mai čia ga­li bū­ti skir­tin­gi. Kaip?

PIRMININKAS. Taip esa­me su­ta­rę: klau­si­me ben­drai, mo­ty­vai bus…

J. RAZMA (TS-LKDF). Ką reiš­kia ben­drai? Jei­gu aš už­si­ra­šiau prie tri­jų pro­jek­tų, jūs ma­ne čia įra­šo­te į vie­ną vie­tą. Kaip aš spė­siu per mi­nu­tę už­duo­ti tris klau­si­mus? Ko­dėl toks jo­va­las ir?..

PIRMININKAS. Tam Sei­mas pri­ta­rė pra­džio­je ir pa­gal to­kią tvar­ką dirb­si­me. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Mi­nist­re, tęs­ki­te. (Bal­sai sa­lė­je)

A. Ku­bi­lius – dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, tai, ką sa­ko J. Raz­ma, yra vi­siš­kai tei­sė­tas rei­ka­la­vi­mas. Taip, kaip už­si­ra­šė­me vi­si iš ei­lės, da­bar tu­ri­te vi­siems duo­ti. Jei­gu yra už­si­ra­šy­ta tris kar­tus, tris kar­tus ir duo­si­te ar J. Raz­mai, ar A. Ku­bi­liui.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ben­drai vi­si su­tar­ti dėl vi­sų įsta­ty­mų, ku­riuos pa­tei­kė mi­nist­ras iki šiol, kad klau­si­me ir kiek lai­ko? (Bal­sai sa­lė­je) Tiek, kiek spės, tiek ir klau­si­me. Tik tu­ri­me nu­sta­ty­ti lai­ko li­mi­tą. Mes tu­ri­me iki 11 val. 50 min. baig­ti šį klau­si­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ar bū­tų ga­li­ma? Pir­mas da­ly­kas, iš tik­rų­jų biu­dže­tą pri­ima­me ir pa­tei­ki­mas bū­na vie­ną kar­tą per me­tus. Iš es­mės mi­nist­rą mes ma­ty­si­me su biu­dže­to klau­si­mu tik šian­die­ną, nei klau­si­mų ga­lė­si­me už­duo­ti, nei dau­giau ką nors mi­nist­ras ga­lės at­sa­ky­ti.

V. ŠAPOKA. An­trą kar­tą ma­ty­si­te…

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų yra… Kiek čia jis pri­sta­tė įsta­ty­mų, aš net ne­ži­nau…

PIRMININKAS. Su­pra­tau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Prie kiek­vie­no įsta­ty­mo yra už­si­ra­šę Sei­mo na­riai. Dėl kiek­vie­no įsta­ty­mo bent po 10 mi­nu­čių tu­ri bū­ti klau­si­mams.

PIRMININKAS. Be­je, čia yra biu­dže­to ly­di­mie­ji klau­si­mai, ne biu­dže­to. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau.

K. Gla­vec­kas – dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tas klau­si­mas jau gal dvi­de­šimt­me­tį vi­są lai­ką iš­ky­la. Jis iš­ky­la tik dėl to, kad fi­nan­sų mi­nist­ras yra pri­vers­tas už­si­im­ti dai­liuo­ju skai­ty­mu. Vi­sa me­džia­ga, ku­rią jis per­skai­tė, yra iš­da­ly­ta. Kur kas pro­tin­giau bū­tų jam, kaip anuo­met J. Ha­še­kas ra­šė, kai bu­vo toks ka­ro ka­pe­lio­nas Ka­cas, tai jis pra­dė­da­vo sa­vo kal­bą, apie ką nors pa­sa­ky­da­vo tris žo­džius ir pas­kui sa­ky­da­vo „ir taip to­liau“. Jei­gu tą bū­dą bū­tum pa­nau­do­jęs, mes iš tik­ro bū­tu­me tu­rė­ję dau­giau lai­ko klaus­ti.

Da­bar A. Ku­bi­liaus pa­sta­ba, kad dėl kiek­vie­no pa­teik­to klau­si­mo vi­si mes ga­li­me pa­si­saky­ti ir pa­klaus­ti. Iš tik­ro tai yra tie­sa, nes jūs pa­lie­tė­te apie 30 klau­si­mų. Po­ten­cia­liai ga­li­te tu­rė­ti ma­žiau­siai 300 klau­si­mų iš klau­sė­jų, jei­gu kiek­vie­nas už­duos po 30 klau­si­mų. Pa­vyz­džiui, aš tu­riu 24 klau­si­mus dėl kiek­vie­no ši­to – apie ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, apie ki­tus da­ly­kus. Ta­da rei­kia keis­ti pa­tį žan­rą, kad mes ga­lė­tu­me tik klaus­ti. O kaip da­bar yra, tai la­bai ne­pro­tin­ga. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Mo­ty­vai bus dėl kiek­vie­no, bal­suo­si­me dėl kiek­vie­no. Jūs jau kal­bė­jo­te dėl ve­di­mo tvar­kos. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl vi­sų kar­tu ar ga­li­me nu­si­sta­ty­ti 20 mi­nu­čių? (Triukš­mas sa­lė­je) Dėl vi­sų kar­tu. Ne­juo­kau­ju, nes lai­kas yra li­mi­tuo­tas ir dar­bo­tvarkę mes pa­tvir­ti­no­me. (Triukš­mas sa­lė­je) Ge­rai.

Bal­suo­ja­me dėl to, kad skir­tu­me klaus­ti 20 mi­nu­čių dėl pri­sta­ty­tų pro­jek­tų. (Triukš­mas sa­lė­je) Kas už tai, kad skir­tu­me 20 mi­nu­čių, bal­suo­ja­te už, kas prieš­ta­rau­ja­te, bal­suo­ja­te ki­taip. (Triukš­mas sa­lė­je) Bal­suo­ja­me! (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš – 29, su­si­lai­kė 4, va­di­na­si, klaus­ti yra ski­ria­ma 20 mi­nu­čių. (Bal­sai sa­lė­je)

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, dėl ve­di­mo tvar­kos ga­li­ma?

PIRMININKAS. Ne­ga­li­ma. Klau­sia Sei­mo na­rė M. Na­vic­kie­nė. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas. (Bal­sai sa­lė­je)

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Mes tik­rai tu­ri­me klau­si­mų dėl ve­di­mo tvar­kos, Pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau, kad bū­tų at­sa­ky­ta į juos. Kaip su­da­ry­ta klau­sė­jų ei­lė?

PIRMININKAS. Klau­sė­jų ei­lė su­jung­ta iš vi­sų už­si­ra­šiu­sių­jų. (Bal­sas sa­lė­je: „20 mi­nučių!?“)

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau iš­lai­ky­ti tei­sę klaus­ti, kai bus iš­si­aiš­kin­ta ši­ta si­tu­a­ci­ja. Ar ga­lė­tu­me kaip nors ją iš­si­aiš­kin­ti ir pa­lik­ti ga­li­my­bę man pa­klaus­ti ma­no klau­si­mo, Pir­mi­nin­ke? (Triukš­mas sa­lė­je)

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke! Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ar ga­li­ma!? Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke!

PIRMININKAS. G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Gal tru­pu­tė­lį nė­ra iki ga­lo aiš­ku, kad ši­ta si­tu­a­ci­ja iš­ties yra rim­ta. Mes svars­to­me svar­biau­sius me­tų įsta­ty­mų pro­jek­tus ir mes jau­čia­me, kad pa­si­sa­ky­ti ga­li­my­bės tik­rai ne­tu­rės žmo­nės, ku­rie yra už­si­ra­šę. 20 mi­nu­čių yra pa­juo­ka. No­rė­da­mi pa­brėž­ti šios pa­juo­kos stip­ru­mą, mes esa­me pa­si­ren­gę pa­lik­ti sa­lę, iš­ei­ti, kad ta­da val­dan­tie­ji pa­tys ga­lė­tų pri­si­im­ti sa­vo biu­dže­tą, pa­tys už jį bal­suo­ti. Ta­da aš tie­siog pa­kar­to­siu tai, kas bu­vo pa­sa­ky­ta, kad gal jūs ta­da tie­siog ir bal­suo­ki­te šian­dien už biu­dže­tą, nes dis­ku­si­jai lai­ko nė­ra pa­lik­ta. (Bal­sas sa­lė­je: „Ga­li­ma dar?“) (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šau.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­kui. Iš tik­rų­jų, kai jūs pa­skel­bė­te bal­sa­vi­mą dėl 20 mi­nu­čių, ne­bu­vo vi­siš­kai aiš­ku, ko­kia yra al­ter­na­ty­va. Ei­lė klau­sian­čių­jų bu­vo su­da­ry­ta at­ski­rai už kie­k­vie­ną klau­si­mą, tai aš no­rė­čiau, kad vi­si, ku­rie yra są­ra­še, vi­si tu­rė­tų ga­li­my­bę pa­klaus­ti. Pa­gal Sta­tu­tą kiek­vie­nam klau­si­mui tu­ri bū­ti su­teik­ta bent 10 mi­nu­čių, tai pra­šau lai­ky­tis Sta­tu­to, leis­ki­me vi­siems no­rin­tiems pa­klaus­ti, jei­gu biu­dže­tas yra la­bai svar­bus Sei­mo pri­ori­te­tas.

PIRMININKAS. Biu­dže­tui bu­vo skir­ta lai­ko tiek, kiek pa­si­sky­rė­me, o ly­di­mie­siems įsta­ty­mams pa­si­sky­rė­me čia. (Bal­sai sa­lė­je)

R. BAŠKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, im­ki­me ir ras­ki­me kom­pro­mi­są. Mi­nist­ras pa­tei­kė ly­di­muo­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus, taip. Pa­tei­ki­mą mes iš­gir­do­me. Da­bar ga­li­me gal­būt gru­puo­ti, o gru­pa­vi­mas bū­tų la­bai pa­pras­tas: ima­me pir­mą­jį klau­si­mą dėl sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų, kur yra, pa­klau­sia tie, ku­rie už­si­ra­šę dėl sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų, ta­da gru­puo­ja­me ki­tą gru­pę, kur yra ben­dri ly­di­mie­ji, ta­da bus ir grei­tai, nes mes tu­ri­me nu­si­sta­tę lai­ką, ir dir­ba­me, nes da­bar mes gaiš­ta­me lai­ką tuš­čiai. Gal ta­da ga­li­me taip ir da­ry­ti? (Bal­sas sa­lė­je: „10 mi­nučių klaus­ti!..“) Taip mes ir da­ry­si­me pa­tei­ki­mo me­tu, mi­nist­ras da­bar… Siū­ly­čiau, jei­gu pri­tar­tu­mė­te to­kiai tvar­kai… (Bal­sai sa­lė­je) at­sa­ko į klau­si­mus… (Triukš­mas sa­lė­je) Sa­vi­val­dy­bių jau bu­vo, taip? (Bal­sas sa­lė­je: „Taip.“) Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mas ir yra trys įsta­ty­mai, ku­rie ei­na kar­tu – Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo ir Va­do­vy­bės ap­sau­gos. Yra no­rin­čių klaus­ti dėl ši­tų tri­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų? (Triukš­mas sa­lė­je) O kur din­go są­ra­šai? (Triukš­mas sa­lė­je) Yra są­ra­šai. Na, štai. Po­nia Vio­le­ta, pra­šo­me at­kur­ti są­ra­šus. Ir 10 mi­nu­čių klau­sia­me. O po to ei­si­me pa­gal ki­tus įsta­ty­mus. (Bal­sai sa­lė­je) Vis­kas. (Bal­sas sa­lė­je: „Tai da­bar dėl kiek­vie­no?“)

 

11.44 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 4, 6, 10, 14, 15, 18, 32 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 101 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1229 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

PIRMININKAS. Dėl kiek­vie­no duo­da­me. Ge­rai. Dėl Biu­dže­to san­da­ros klau­sia Sei­mo na­rė R. Ta­ma­šu­nie­nė, ruo­šia­si A. Sy­sas. Klaus­ti – mi­nu­tė, at­sa­ky­ti – dvi.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų mes, pa­skirs­tę lai­ką, tai, man at­ro­do, pa­da­rė­me dar blo­giau, nes dėl kiek­vie­no klau­si­mo bus ly­giai po 10 mi­nu­čių, o ne dėl svar­bes­nių il­giau. Na, bet mes taip nu­spren­dė­me, taip ir dirb­si­me, nes Pir­mi­nin­kas jau pa­skel­bė.

Aš mi­nist­ro no­riu pa­klaus­ti dėl vai­ko pi­ni­gų. Iš es­mės at­si­ran­da mū­sų frak­ci­jos idė­ja Lie­tu­vai ir vai­ko pi­ni­gai at­si­ran­da kaip at­ski­ra, tiks­li­nė iš­mo­ka, nai­ki­na­mas PNPD, ku­ris iš tik­rų­jų bu­vo so­cia­liai ne­tei­sin­gas, ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tys žmo­nės au­gin­da­mi tris vai­kus gau­da­vo ly­giai nu­lį, o di­des­nes pa­ja­mas gau­nan­tys žmo­nės gau­da­vo pi­ni­gus už kiek­vie­ną vė­les­nį vai­ką. Jūs pri­sta­ty­da­mas pa­ro­dė­te skaid­res, kaip di­dės šei­mos pa­ja­mos, ta­čiau vis dėl­to no­rė­tų­si ži­no­ti. Mi­ni­ma­lias pa­ja­mas mes su­pran­tam, kad gaus po 30 eu­rų už vai­ką, ta­čiau kaip tai pa­lies virš vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio už­dir­ban­čių abie­jų tė­vų šei­mos biu­dže­tą, no­rė­čiau iš­girs­ti.

PIRMININKAS. Lai­kas!

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Taip pat ko­dėl pa­si­rink­ta to­kia siau­ra vai­ko pi­ni­gų kry­p­tis? Mes tik spren­džia­me so­cia­li­nės at­skir­ties ir skur­do klau­si­mą…

PIRMININKAS. Lai­kas!

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). …bet ne­spren­džia­me de­mo­gra­finės pro­jek­ci­jos, nes pa­ti su­ma yra la­bai men­ka, tai ar ji­nai bus di­des­nė?

PIRMININKAS. 1 min. 30 sek.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų dėl vai­ko pi­ni­gų pa­kei­ti­mo vie­toj PNPD, kaip ir pri­sta­ty­mo me­tu at­krei­piau dė­me­sį, kad tą tei­gia­mą po­vei­kį pa­jus tie, ku­rie už­dir­ba iki kiek dau­giau nei vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas, taip pat ypač pa­jus tie, ku­rių pa­ja­mos yra ypač že­mos. Tai ta tvar­ka, ku­ri ga­lio­ja šiuo me­tu, iš­lie­ka. Kal­bant apie… Koks ant­ras klau­si­mas? (Bal­sas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas…

V. ŠAPOKA. Ko­dėl 30 eu­rų, ko­dėl ne 40 ar ne 100, tai tie­siog ri­bo­ja fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­lės, o ta ski­ria­ma su­ma, ka­dan­gi ji­nai yra virš 100 mln. eu­rų, na, iš tik­rų­jų la­bai rei­k­š­min­ga.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš klau­siu iš Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo, tas, ku­ris pa­žy­mė­tas, aš spe­cia­liai už­si­ra­šiau. Ži­nau, kad yra ki­ta­me įsta­ty­me nu­ma­ty­ta tiks­liau nau­do­ti so­cia­li­nėms reik­mėms skir­tas lė­šas. Mes ma­tė­me, kaip jos bu­vo nau­do­ja­mos, jos bu­vo ir asig­na­vi­mų įsi­sko­li­ni­mams deng­ti, da­lis sa­vi­val­dy­bių nau­do­jo. Da­bar jūs kei­čia­te 2 straips­nio 6 straips­nį, bet vėl­gi tas įra­šas yra toks pa­kan­ka­mai dvi­pras­miš­kas. Ar po pri­im­tų pa­tai­sų tik­sli­nėms so­cia­li­nėms reik­mėms nau­do­ja­mos lė­šos ne­bus nau­do­ja­mos asig­na­vi­mų sko­loms deng­ti? Klau­si­mas tie­siai švie­siai.

V. ŠAPOKA. Taip. Tai pa­gal tai, kaip yra su­for­mu­luo­ta, ma­nau, tų tei­si­nių ne­aiš­ku­mų nė­ra, nes yra aiš­kiai pa­sa­ky­ta, jog bus nau­do­ja­ma tik so­cia­li­nei sri­čiai.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių dėl ši­to pro­jek­to nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je: „Bal­suo­jam! Bal­suo­jam!“) Bal­suo­jam.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 1, su­si­lai­kė 32. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Au­di­to ko­mi­te­tas ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti 2017 m. lap­kri­čio 23 d.

 

11.49 val.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. IX-816 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1230 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas pro­jek­tas Nr. XIIIP-1230. Klaus­ti no­rė­tų… Pro­jek­tas Nr. XIIIP-1230. Nie­kas ne­už­si­ra­šė klaus­ti dėl šio pro­jek­to.

Mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-1230. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš – 1, su­si­lai­kė 21. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Svars­ty­ti siū­lo­ma taip pat lap­kri­čio 23 die­ną.

 

11.51 val.

Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1183 17 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1231 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas pro­jek­tas Nr. XIIIP-1231. Klaus­ti ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vai. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Dėl mo­ty­vų. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš krei­piuo­si į ger­bia­mą­jį Sei­mo Pir­mi­nin­ką, ku­ris čia, sa­lė­je, yra ir ku­ris nau­do­ja­si Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­slau­go­mis pa­gal įsta­ty­mą. Ar jūs ne­gal­vo­ja­te, kad ga­li kil­ti pro­ble­mų, jei­gu da­bar Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to fi­nan­sus to­liau val­dys vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras ir Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ne­be­tu­rės sa­va­ran­kiš­kų pi­ni­gų, o pa­rei­gū­nai, kaip ži­nia, jų daug yra Lie­tu­vo­je, kar­tais su­gal­vos strei­kuo­ti? Daž­niau­siai to­kiu at­ve­ju mi­nist­rai pra­de­da ieš­ko­ti iš vi­sur pi­ni­gų ir paims pi­ni­gų iš Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to, pa­di­dins gal­būt at­ly­gi­ni­mus ko­kiems nors ak­ty­viems prof­są­jun­gų vei­kė­jams ir jūs, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, lik­si­te be ap­sau­gos. Aš siū­lau ne­bal­suo­ti už ši­tą įsta­ty­mą.

PIRMININKAS. Aš jau­čiuo­si la­bai sau­giai ir be ap­sau­gos mū­sų Lie­tu­vo­je, to­dėl ne­ma­nau, kad tai yra pro­ble­ma, ką jūs iš­kė­lė­te.

Bal­suo­ja­me. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 77, prieš – 2, su­si­lai­kė 24. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

11.53 val.

Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-2032 1, 2, 3, 8, 10 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 4 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1232 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas – Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1232. Klaus­ti no­rė­tų Sei­mo na­rys J. Raz­ma. Ruo­šia­si J. Ole­kas.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, ar ne­ma­no­te, kad tuo siū­ly­mu, kai at­si­sa­ko­ma bent mi­ni­ma­lios ga­ran­ti­jos dėl fi­nan­sų ap­im­ties ke­lių prie­žiū­rai ir plėt­rai, pa­sių­si­te blo­gą sig­na­lą žmo­nėms, ku­rie su­si­rū­pi­nę ke­lių būk­le, ir tik­rai ji Lie­tu­vo­je yra tra­giš­ka. Taip, te­oriš­kai biu­dže­to pro­gra­mo­se mes ga­li­me įsi­vaiz­duo­ti, kad nu­ma­to­me ir dar di­des­nes su­mas, bet ga­ran­ti­jų nė­ra, to­kių, ko­kios bu­vo šia­me įsta­ty­me da­bar. Ir jei­gu šiems me­tams tur­būt ne­no­ri­te kaž­ko dras­tiš­ko da­ry­ti, tai ne­aiš­ku, kaip bus ki­tais me­tais, kai pri­trūks pi­ni­gų. Ar ne­bus tę­sia­mos se­nos tra­di­ci­jos pa­im­ti iš ke­li­nin­kų, ku­rių ne­be­gins iki šiol bu­vu­si bent ta mi­ni­ma­li ga­ran­ti­ja?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Tai tur­būt du pa­grin­di­niai as­pek­tai. Pir­ma, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mus, ma­nau, de­mo­kra­tinėje ša­ly­je pri­va­lė­tu­me vyk­dy­ti. Tai vie­na. An­tra, de fac­to ši­tos tvar­kos jau daug me­tų ne­si­lai­ko­ma per va­di­na­mą­ją žvaigž­du­tę. Kad sis­te­ma yra išba­lan­suo­ta, tai yra aki­vaiz­du, nes jei­gu lik­tu­me prie ga­lio­jan­čios tvar­kos ir be jo­kių žvaigž­du­čių lai­ky­tu­mės, tai pa­di­dė­ji­mas šio­je sri­ty­je bū­tų to­kio pa­ties dy­džio kaip ir kraš­to ap­sau­gai tam, kad pa­siek­tu­me 2 % mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mų są­jun­gi­nin­kams. Aki­vaiz­du, kad yra tiek tei­si­nės prie­žas­tys, tiek eko­no­mi­nės prie­žas­tys ši­tą tvar­ką keis­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rio J. Ole­kas. Ruo­šia­si R. Sin­ke­vi­čius.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, man at­ro­do, ne­ko­rek­tiš­ka čia prieš­prie­šin­ti da­bar kraš­to ap­sau­gą ir ke­lių su­tvar­ky­mus, nes iš tik­rų­jų ke­liams pri­žiū­rė­ti ir tvar­ky­ti lė­šų trūks­ta ir ke­lių tvar­ky­mas la­bai žen­kliai at­si­lie­ka. Aš pri­min­siu, kad vie­nais iš ge­res­nių me­tų bu­vo tvar­ko­ma virš 400 ki­lo­met­rų žvyr­ke­lių, as­fal­tuo­ja­ma. Da­bar ga­li­me to­kius lai­kus pri­si­min­ti kaip ge­rą sap­ną. Ma­nau, kad ši­tie jū­sų ar­gu­men­tai iš tik­rųjų neko­rek­tiš­ki ir ne vie­to­je. Aš vis tiek kvie­čiu la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kaip ki­taip ga­li­ma už­tik­rin­ti įsta­ty­miš­kai, kad ke­liams fi­nan­suo­ti lė­šos bū­tų pa­skir­tos?

V. ŠAPOKA. At­kreip­siu dė­me­sį, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra kon­sta­ta­vęs, kad tų pro­cen­ti­nių da­lių nu­sta­ty­mas prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, nes ri­bo­ja tiek Vy­riau­sy­bės, tiek Sei­mo dis­po­zi­ci­ją nu­sta­ty­ti iš­lai­dų ro­dik­lius. Tai yra vie­na.

Kal­bant apie ki­lo­met­rus, aš net ne­abe­jo­ju, kad bus tų ke­lių nu­ties­ta daug dau­giau dėl ke­lių prie­žas­čių. Vie­na. Fak­tiš­kai iš es­mės yra kei­čia­ma struk­tū­ra ir nu­ma­ty­ti sau­gik­liai tam, kad iš tik­rų­jų bū­tų ir kai­na ke­lių tie­si­mo ma­žes­nė, ir ko­ky­bė di­des­nė. Ki­tas da­ly­kas, tu­rint ome­ny, kad yra di­džiu­lis sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sa­vi­mo šuo­lis, tai sa­vi­val­dy­bės taip pat ga­lės da­lį lė­šų skir­ti bū­tent ke­liams ties­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys R. Sin­ke­vi­čius. Ruo­šia­si Č. Ol­šev­skis. Klau­sia Sei­mo na­rys Č. Ol­šev­skis. Ruo­šia­si A. Anu­šaus­kas.

Č. OLŠEVSKI (LLRA-KŠSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, no­riu pa­klaus­ti dėl Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos li­ki­mo. Vie­na iš ak­tu­a­liau­sių pro­ble­mų yra pras­ta vie­ti­nės reikš­mės ke­lių, gat­vių, ku­rie su­da­ro di­džiau­sią vi­sų Lie­tu­vos ke­lių da­lį, būk­lė. At­si­žvel­giant į tai, kad sa­vi­val­dy­bės ne­pa­jė­gios šio klau­si­mo spręs­ti, bu­vo pa­di­din­ta vie­ti­nės reikš­mės ke­liams nuo 20 iki 30 % šios pro­gra­mos lė­šų, kas už­tik­ri­no efek­ty­ves­nę ke­lių prie­žiū­rą. Mū­sų siū­ly­mas – iš­vis di­din­ti iki 40 % šių lė­šų vie­ti­nės reikš­mės ke­liams. O da­bar ne­aiš­kus me­cha­niz­mas, kaip bus pa­di­din­tos lė­šos sa­vi­val­dy­bėms.

V. ŠAPOKA. Kal­bė­da­mas apie sa­vi­val­dy­bes, aš ga­liu tik pa­kar­to­ti – yra di­džiu­lis šuo­lis to ben­dro fi­nan­sa­vi­mo, nuo 140 mln. be­veik iki 260 mln., ir sa­vi­val­dy­bės yra tik­rai fi­nan­siš­kai sa­va­ran­kiš­kos tam, kad ga­lė­tų skir­ti tas lė­šas ten, kur jų la­biau­siai rei­kia, ir ten, kur iš tik­rų­jų ke­lių būk­lė yra la­bai pras­ta. Ma­nau, kad sa­vi­val­dy­bės, gerb­da­mos sa­vo rin­kė­jus, tas lė­šas ten skirs.

Da­bar dėl Ke­lių fon­do pro­gra­mos. Ma­nau, kad taip pat bu­vo ne­ma­žai žings­nių dėl to, kad tos iš­lai­dos bū­tų efek­ty­ves­nės, kaip jau ir mi­nė­jau anks­čiau, o dėl jos pa­čios struk­tū­ros, ma­nau, tą dis­ku­si­ją ga­li­ma pra­tęs­ti su su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Anu­šaus­kas. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, jūs, pri­sta­ty­da­mas šį pro­jek­tą, mi­nė­jo­te, kad da­bar bus ga­li­ma sie­ti fon­do lė­šų dy­dį su ši­tos pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mu, su eko­no­mi­ne pa­dė­ti­mi Lie­tu­vo­je. Ar ga­li­ma su­pras­ti, kad, pa­vyz­džiui, jei­gu kis eko­no­mi­nė pa­dė­tis Lie­tu­vo­je, jei­gu anks­čiau tai bu­vo nuo ak­ci­zų pro­cen­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas, da­bar to nė­ra, tai tos fon­do lė­šos bus ma­žes­nės, ga­li bū­ti ma­žes­nės? Ar kei­sis ko­kiu nors bū­du šių lė­šų nau­do­ji­mo kon­tro­lė, nes vi­si ži­no­me, ko­kių pro­ble­mų yra dėl ke­lių prie­žiū­ros ir iš tik­rų­jų to nau­do­ji­mo kon­tro­lės vi­sa­da trū­ko?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai ga­liu pa­ti­kin­ti, kad tiek anks­čiau, tiek da­bar ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl fi­nan­sa­vi­mo dy­džio pri­ims ger­bia­ma­sis Sei­mas. Jei­gu eko­no­mi­ka trauk­sis ir Sei­mas nu­tars, kad, užuot pa­dė­jus skur­džiau­siems sun­kme­čiu, vis dėl­to rei­kia dau­giau ke­lių ties­ti, Sei­mas tai tik­rai ga­lės pa­da­ry­ti tiek pa­gal anks­tes­nę tvar­ką, tiek pa­gal nau­ją tvar­ką. Ma­nau, kad šiuo at­ve­ju vi­si sver­tai tik­rai lie­ka Sei­me.

Kal­bant apie di­des­nę kon­tro­lę, ma­nau, kad tie veiks­mai, ku­rie yra da­ro­mi šio­je sri­ty­je, tik­rai ro­do stul­bi­na­mus žings­nius di­di­nant skaid­ru­mą, ir aš net ne­abe­jo­ju, kad ta pa­nau­do­ja­ma kon­tro­lė jau da­bar yra su­stip­rin­ta ir dar la­biau su­stip­rės.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si R. Sin­ke­vi­čius, su­grį­žęs į sa­lę.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, čia jau dau­ge­lis iš­sa­kė nuo­gąs­ta­vi­mus, kad Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo pro­gra­ma tam­pa ne­apib­rėž­tu reiš­ki­niu, ir čia ne tik ne­ga­li­me prog­no­zuo­ti, kiek ke­lių bus nu­ties­ta, bet ir ver­slas ne­ga­li prog­no­zuo­ti, ko­kios bus rei­ka­lin­gos ap­im­tys. Iš tik­rų­jų jis ži­no­jo, bu­vo sta­bi­lu, maž­daug ga­lė­jo prog­no­zuo­ti. Aiš­ku, vie­ną ki­tą kar­tą vals­ty­bė įsi­mai­šy­da­vo į pro­ce­sus, pa­im­da­ma pi­ni­gus, bet iš tie­sų tie pa­jė­gu­mai leis­da­vo orien­tuo­tis. Šiuo me­tu ga­li bū­ti to­kių at­ve­jų, ka­da ver­slas, už­si­i­man­tis ke­lių tie­si­mu, ne­no­rės da­ry­ti sa­vo plėt­ros. Šiuo at­ve­ju mes vėl tu­rė­si­me pro­ble­mų, jei­gu pa­teik­si­me di­des­nį fi­nan­sa­vi­mą. Iš tik­rų­jų gal­būt tos pa­slau­gos bus at­lie­ka­mos ne Lie­tu­vos įmo­nių, o kaž­ko­kių ki­tų įmo­nių, ku­rios lai­mės tam tik­rus kontr­aktus. Ar čia ge­rai? Ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų, jei­gu re­a­liai pa­žiū­rė­tu­me, ma­nau, kad prog­no­zuo­ja­mu­mas pa­ge­rės, nes, ži­nia, nau­do­jant tą žvaigž­du­tę, tai nuo prog­no­zuo­ja­mų dy­džių, ku­rie pri­klau­sy­da­vo nuo ak­ci­zų, fi­nan­sa­vi­mas skir­da­vo­si kaip die­na ir nak­tis, ir tai keis­da­vo­si pas­ku­ti­nę aki­mir­ką, kai pri­trūk­da­vo lė­šų ki­toms sri­tims. Ma­nau, kad tą ydin­gą tvar­ką rei­kia keis­ti ir tai sie­ti su ben­dros eko­no­mi­nės si­tu­a­ci­jos ge­rė­ji­mu, kaip ir šiuo me­tu yra pa­siū­ly­ta biu­dže­to pro­jek­te.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys. R. Sin­ke­vi­čius.

R. SINKEVIČIUS (LSDPF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, šiek tiek apie Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mą. Jūs iš­var­di­no­te, ko­dėl kei­čia­te tos pro­gra­mos biu­dže­to for­ma­vi­mo prin­ci­pus. Tai yra rim­tas ar­gu­men­tas. Iš ki­tos pu­sės, aš su­pran­tu, jei­gu tų prin­ci­pų bus lai­ko­ma­si, tai Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos au­gi­mas bus per­ne­lyg di­de­lis, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis veik­los sri­ti­mis, ne­bus pi­ni­gų deng­ti PVM leng­va­tą šil­dy­mui, dar ki­tų da­ly­kų, kas yras pa­kan­ka­mai su­vo­kia­ma. Bet no­rė­tų­si, kad ta pro­gra­ma tu­rė­tų prog­no­zuo­ja­mu­mą į at­ei­tį, nors ir ko­kiu prin­ci­pu mes ją su­da­ry­tu­me, ka­dan­gi ke­lių tie­sy­ba yra ne vie­nų me­tų pro­jek­tas. Pa­vyz­džiui, au­to­ma­gist­ra­lės „Via Bal­ti­ca“ nu­tie­si­mas nuo Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no, pro­jek­tai užims po ke­le­tą me­tų ir fi­nan­sa­vi­mas tu­ri bū­ti prog­no­zuo­ja­mas. Kaip tą da­ly­ką ge­riau pa­da­ry­ti?

V. ŠAPOKA. Aš ma­nau, kad stra­te­gi­nį pla­na­vi­mą šio­je sri­ty­je ir kaip tu­rė­tų jis kis­ti, ge­riau pa­ko­men­tuo­tų su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras, bet, ma­no as­me­ni­niu įsi­ti­ki­ni­mu, tai tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­ta mi­nis­te­ri­jos stra­te­gi­nia­me pla­ne, ku­ris su­da­ro­mas tre­jiems me­tams į prie­kį tam, kad bū­tų aiš­kiai ma­to­mi tie skai­čiai ir kad ver­slas ga­lė­tų prog­no­zuo­ti sa­vo veik­lą.

PIRMININKAS. Ačiū. Lai­kas klaus­ti bai­gė­si ir klau­sė­jai taip pat. Mo­ty­vai už, mo­ty­vai prieš. Mo­ty­vai už – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Iš­ties, ko­le­gos, ar ne keis­tai skam­ba, kai ko­le­gos pa­sa­ko­ja, kaip bu­vo ge­rai, kai as­fal­tuo­da­vo 400 ar kiek ki­lo­met­rų, ir taip bu­vo ma­tuo­ja­mas ši­tos pro­gra­mos efek­ty­vu­mas, nau­da ir dar kaž­ko­kie ki­ti da­ly­kai. Gal­būt tai ly­giai tas pats, jei mes Sei­mo na­rių dar­bo ko­ky­bę ver­tin­tu­me pa­gal tai, kiek ka­den­ci­jų jie iš­bu­vo. Pa­va­din­ki­me tai tam tik­ro­mis žir­klė­mis.

Iš tie­sų tik­rai no­rė­čiau pa­si­džiaug­ti tais sau­gik­liais, apie ku­riuos čia bu­vo kal­ba­ma ir kas yra už­fik­suo­ta. Re­a­liai tik­rai tu­ri­me di­de­lį įdir­bį, kal­bant apie ke­lio ki­lo­met­ro nu­tie­si­mo kai­ną. Gal­būt vi­si gir­dė­jo­me tas is­to­ri­jas ir ži­no­me. Ti­kė­ti­na, kad tai at­pi­gins ir pa­di­dins tų ki­lo­met­rų kie­kį.

Taip pat ko­ky­bė. Ta pa­ti pa­mi­nė­ta „Via Bal­ti­ca“. Ži­no­me, koks bu­vo jos ga­ran­ti­nis lai­ko­tar­pis, kiek lai­ko ji tu­rė­jo lai­ky­ti ir kaip šian­dien ji tar­nau­ja, kiek kar­tų re­mon­tuo­ta ir vėl šian­dien rei­kia re­mon­tuo­ti tas at­kar­pas, ku­rios bu­vo pa­da­ry­tos prieš 5 ar 10 me­tų. Ma­nau, at­sa­ky­mas yra aiš­kus. Ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mai tu­rė­tų už­tik­rin­ti tų dar­bų efek­ty­vu­mą ir il­ga­am­žiš­ku­mą.

Aiš­ku, la­biau­siai džiu­gi­na fi­nan­sa­vi­mo pa­di­dė­ji­mas sa­vi­val­dy­bėms, ką mi­nė­jo mi­nist­ras. Di­des­nės lė­šos leis sa­vi­val­dy­bėms pa­skirs­ty­ti bū­tent pa­tiems opiau­siems re­gio­no ke­liams, gal­būt pa­grei­de­riuo­ti, pa­as­fal­tuo­ti, kie­mams pri­žiū­rė­ti. Iš­ties yra vi­sos ga­li­my­bės ir no­riu tik pa­si­džiaug­ti, kad at­si­ra­do ta iš­plės­ti­nė sau­gik­lių sis­te­ma, apie ką mes kal­ba­me, o ne tik ma­ta­vi­mas ki­lo­met­rais, ku­rie daž­nai…

PIRMININKAS. Lai­kas.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). …vė­liau iš­nyk­da­vo, iš­tirp­da­vo ir ki­taip ding­da­vo. Ačiū, mi­nist­re, ir kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, da­bar bu­vo la­bai aiš­ki sis­te­ma ir lo­giš­kas pa­grin­di­mas, kaip su­tel­kia­mi pi­ni­gai ke­lių prie­žiū­rai ir plėt­rai. Dau­giau va­ži­nė­ja, dau­giau per­ka ku­ro, dau­giau su­mo­ka ak­ci­zo, ati­tin­ka­mai au­ga ir lė­šos tai pro­gra­mai. Pri­si­de­da lė­šos iš įvai­rių ke­lių mo­kes­čių. Mes ga­li­me ma­ty­ti, jei­gu ne­pa­kan­ka tų lė­šų, pla­nuo­ti ki­to­kius ke­lių mo­kes­čius kro­vi­ni­niam trans­por­tui ir t. t.

Da­bar vie­toj to lie­ka pa­pras­ta biu­dže­to ei­lu­tė, Sei­mo po­li­ti­nė va­lia, jo­kių ga­ran­ti­jų, jo­kio įsi­pa­rei­go­ji­mo, kiek tų lė­šų bus dar ki­tiems me­tams, jo­kių prog­no­zių, tik pa­pras­čiau­sia Sei­mo po­li­ti­nė va­lia. Man la­bai keis­ta, kad už to­kią po­zi­ci­ją, kaip su­pran­tu, pa­si­sa­ko ir du bu­vę su­si­sie­ki­mo mi­nist­rai, bu­vę so­cial­de­mok­ra­tai, ku­rie tu­rė­tų ge­rai su­vok­ti, koks svar­bus tos sri­ties fi­nan­sa­vi­mas, jo ne­pa­kan­ka­mu­mas. Bet, kaip ma­tau, už­si­ra­šo kal­bė­ti už šį mi­nist­ro tei­ki­mą.

Dėl biu­dže­ti­nių da­ly­kų. Jei­gu mi­nist­ras siū­ly­tų nai­kin­ti Svei­ka­ti­ni­mo fon­dą ir Kū­no kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­mo fon­dą, ir ki­tus, kur ir­gi yra tam tik­ri įsta­ty­mais fik­suo­ti kon­kre­tūs at­skai­ty­mai nuo at­ski­rų mo­kes­čių, aš gal­būt su­pras­čiau, bet to nė­ra. Yra ima­ma tik žu­vi­nin­kys­tės sri­tis ir Ke­lių pro­gra­ma. Ko­dėl tik į ši­tas sri­tis nu­si­tai­ky­ta, jei­gu jau to­kie nuo­sek­lūs biu­dže­to kon­sti­tu­cin­gu­mo gy­nė­jai?

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, tu­ri­me ap­si­spręs­ti po pa­tei­ki­mo bal­suo­da­mi.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 63, prieš – 12, su­si­lai­kė 26 Sei­mo na­riai. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ir Au­di­to ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti 2017 m. lap­kri­čio 23 d.

To­liau Sei­mo po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Kęs­tu­tis gal re­pli­ką po bal­sa­vi­mo, bet su­tar­ki­me, kad…

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau, kad ma­no bal­sas bū­tų įskai­ty­tas kaip bal­sa­vu­sio prieš.

PIRMININKĖ. K. Ma­siu­lis bal­sa­vo prieš.

 

12.11 val.

Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1233 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mas. Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­ri­te klau­si­mų mi­nist­rui? Ar mi­nist­ras dar ga­li at­sa­ky­ti, ar no­ri pen­kių mi­nu­čių per­trau­kos? Ga­li at­sa­ky­ti. Klau­sia K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš pra­tę­siu J. Raz­mos, ga­li­ma sa­ky­ti, klau­si­mų tę­si­nį, nes su Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mu da­ro­ma ly­giai tas pat, kas bu­vo ir su Ke­lių. Bu­vo aiš­kus for­ma­vi­mo me­to­das, kaip for­muo­ja­mi pi­ni­gai to­liau plė­to­ti žu­vi­nin­kys­tę, ge­rin­ti iš­tek­lius, gam­ti­nius re­sur­sus mū­sų eže­ruo­se. Da­bar­ti­niu me­tu mes vi­sus fon­dus, kaip bu­vo su­da­ro­mas šis fon­das, vi­sas lė­šas nai­ki­na­me ir cen­tra­li­zuo­ja­me. Ar ne­bus pa­blo­gin­ta mū­sų la­bai svar­baus rek­re­a­ci­nio gam­tos are­a­lo si­tu­a­ci­ja?

PIRMININKĖ. Mi­nist­re!

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Tie­siog pa­kar­to­siu. Tiks­las yra Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo ati­tik­tis. Kaip su Ke­lių fon­du, tai ly­giai taip pat ir šio­je sri­ty­je – bet ku­riuo at­ve­ju dėl fi­nan­sa­vi­mo dy­džio ga­lu­ti­nis žo­dis yra Sei­mo. O kal­bant apie 2018 me­tų pro­jek­tą, tai tik­rai ne­ma­žė­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už, prieš? Nuo­mo­nių prieš nė­ra, tai, Kęs­tu­ti, gal ne­kal­bė­ki­te. Ger­bia­mie­ji, bal­suo­ja­me.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, jūs tik­riau­siai ma­tė­te, kad biu­dže­tui ir ly­di­mie­siems įsta­ty­mams skir­tas lai­kas bai­gė­si, bet mes na­tū­ra­liai pra­tę­sia­me, kad pa­baig­tu­me pa­teik­ti ir vi­sus ly­di­muo­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus. Tam ne­pri­eš­ta­rau­ja­te. Ačiū.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš – 3, su­si­lai­kė 32. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­dinis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Au­di­to ko­mi­te­tas. Svars­to­me lap­kri­čio 23 die­ną.

 

12.13 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 3 prie­do pa­kei­ti­mo ir kai ku­rių su juo su­si­ju­sių įstatymų pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo Nr. XII-681 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1234 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas – dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 3 straips­nio… Yra no­rin­čių pa­klaus­ti? Yra. J. Raz­ma klau­sia pir­ma­sis.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, ar su­tik­si­te, kad aiš­ki­na­muo­ju raš­tu, mo­ty­vuo­da­mas šio pro­jek­to tei­ki­mą, jūs Sei­mo na­riams ne­vi­siš­kai lo­giš­kai aiš­ki­na­te, ko­dėl yra tas tei­ki­mas? Jūs sa­ko­te, kad bus vals­ty­bės tar­ny­bos nau­ja re­for­ma ir ne­ap­si­mo­ka čia da­ry­ti su­glau­di­ni­mo at­ly­gi­ni­mų, ku­ris nu­ma­ty­tas nuo sau­sio 1 die­nos, bet aki­vaiz­du, kad jū­sų biu­dže­to pro­jek­te jo­kiais nau­jais prin­ci­pais dėl tos nu­ma­to­mos re­for­mos nė­ra pa­da­ry­ti skai­čia­vi­mai mo­kos fon­dų, jie yra pa­skai­čiuo­ti pa­gal šian­dien ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus ir vals­ty­bės tar­ny­bos ko­e­fi­cien­tus. Ko­dėl vis dėl­to jūs ne­pri­pa­žįs­ta­te, kad vie­šo­jo sek­to­riaus at­ly­gi­ni­mų di­fe­ren­cia­ci­ja la­bai di­de­lė, kad nie­kur nė­ra to­kio skir­tu­mo tarp mi­nist­ro ar Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jo at­ly­gi­mo ir, sa­ky­ki­me, ko­kio…

PIRMININKĖ. Ko­le­ga, klaus­ki­te!

J. RAZMA (TS-LKDF). …vals­ty­bės tar­ny­bos spe­cia­lis­to ar mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mo? Ko­dėl ne­pa­da­ry­ti to šio­kio to­kio glau­di­ni­mo?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te yra aiš­kiai iš­dės­ty­ti mo­ty­vai. Ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad jie yra su­si­ję su nu­ma­to­ma vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­ma. Nie­kas ne­už­gin­čys, kad tie pro­jek­tai yra pa­reng­ti, bet, kaip ži­no­me, teik­da­mas biu­dže­to pro­jek­tą, kaip fi­nan­sų mi­nist­ras tu­riu rem­tis ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais. O kal­bant apie at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą, tai yra nu­ma­ty­ta di­din­ti ba­zi­nį dy­dį.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, Biu­dže­to pro­jek­tas – svar­biau­sias įsta­ty­mas ir jo vyk­dy­mą tu­rės už­tik­rin­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jai dau­giau­sia, nes tai yra mi­nis­te­ri­jos ir vi­sos ki­tos ins­ti­tu­ci­jos. Da­bar jūs, Vy­riau­sy­bė, siun­čia­te sig­na­lą vals­ty­bės tar­ny­bai ir vals­ty­bės tar­nau­to­jui. Jų da­bar daug žiū­ri per te­le­vi­zi­ją ši­tą mū­sų dis­ku­si­ją. Jūs siun­čia­te sig­na­lą, kad ba­zi­nį dy­dį di­din­si­te ne 12 eu­rų, koks bu­vo iki kri­zės, o tik 1,5 eu­ro. Ma­ža to, ši­tą įsta­ty­mą, jau bū­da­mi val­džio­je, an­trą kar­tą siū­lo­te nu­kel­ti, nes pir­mą kar­tą nu­kė­lė­te aš­tun­tų sau­sio… pra­ei­tų me­tų ru­de­nį, svars­tant biu­dže­tą. Ma­ža to, ten ne­di­di­na­me at­ly­gi­ni­mo, ne­ver­ti­na­me ši­tų žmo­nių dar­bo, da­bar…

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te, ko­le­ga.

A. SYSAS (LSDPF). …ir šiuo įsta­ty­mu taip pat da­ro­te tą pa­tį. Tai ko­kį sig­na­lą gau­na vals­ty­bės tar­nau­to­jai?

V. ŠAPOKA. Pri­min­siu, kad 18-tais me­tais val­džia ger­bia­mas A. Sy­sas bu­vo. Kal­bant apie… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ne­triukš­mau­ja­me. At­sa­ko­me į klau­si­mą tam Sei­mo na­riui, ku­ris jį už­da­vė. Vi­si klau­so.

V. ŠAPOKA. Kal­bant apie vals­ty­bės tar­nau­to­jams siun­čia­mą sig­na­lą, kad lau­kia es­mi­nė vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­ma. Ti­kė­tis, kad tu­rė­da­mi da­bar­ti­nius įsta­ty­mus mes grą­žin­si­me pa­si­ti­kė­ji­mą tiek vals­ty­bės tar­nau­to­jų, tiek grą­žin­si­me ši­tos pro­fe­si­jos pres­ti­žą be rim­tos re­for­mos nė­ra įma­no­ma. To­dėl ir yra pa­reng­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tai, kad ši­ta re­for­ma įvyk­tų.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų ba­zi­nio dy­džio di­di­ni­mas (tai yra vie­na) ir šio įsta­ty­mo pa­tei­ki­mas yra du skir­tin­gi da­ly­kai. Vie­nas ki­tam ne­truk­do. Aš su­pran­tu, kad lė­šų vis­kam nė­ra, ta­čiau kai ra­šo­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, kad pri­ėmus pro­jek­tą jis ne­tu­rės įta­kos ver­slo są­ly­goms, plėt­rai, tai mes ma­to­me, kad vals­ty­bės tar­ny­ba su­si­du­ria su tik­rai rim­to­mis pro­ble­mo­mis. Trūks­tant kom­pe­ten­ci­jų, eu­ro­pi­nių lė­šų pa­nau­do­ji­mas, pro­jek­tų ren­gi­mas, vis­kas strin­ga. Žmo­nės iš­ei­na į pri­va­tų ver­slą. Šiuo at­ve­ju aš vis dėl­to siū­ly­čiau įver­tin­ti įta­kas ir ver­slo są­ly­goms, plėt­rai, nes nei­gia­mos pa­sek­mės ma­to­mos jau da­bar. Aš su­pra­tau…

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te, ko­le­ga.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). No­rė­jau tik tiek pa­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Jūs siū­lo­te įver­tin­ti.

Klau­sia R. Bud­ber­gy­tė.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, ži­no­ma, aš su­pran­tu, kad čia ne fi­nan­sų mi­nist­ro pro­ble­ma yra, o dau­giau gal­būt vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro pro­ble­ma, kad iki šiol yra ne­pa­reng­tas va­di­na­ma­sis Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­tas, bet vis dėl­to tik­rai ta ži­nia, ku­rią siun­čia­me šian­dien svars­ty­da­mi Vals­ty­bės biu­dže­to įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad vals­ty­bės tar­ny­bos lau­kia re­for­ma, kai ne­pla­nuo­ja­ma jo­kių lė­šų pa­di­dė­ji­mo, nes net­gi jū­sų tei­kia­mas ba­zi­nio dy­džio pa­kė­li­mas vals­ty­bės tar­ny­bai, ir ne tik vals­ty­bės tar­ny­bai, bet kas yra svar­biau­sia, vi­siems vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams ir pa­gal dar­bo su­tar­tis dir­ban­tiems žmo­nėms, ku­rie dir­ba la­bai sun­kų dar­bą ir yra tik­rai tie ne­ma­to­mo mū­sų lau­ko ka­riai, ku­rie tei­kia žmo­nėms, sun­kiai gy­ve­nan­tiems skur­de, tu­rin­tiems pa­ja­mų ne­ly­gy­bę, vie­šą­sias pa­slau­gas…

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te, ko­le­ge!

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Iš tie­sų, mi­nist­re, no­riu pa­klaus­ti. Ką jūs ke­ti­na­te pa­da­ry­ti ir su vie­nu, ir ki­tu pro­jek­tu, ku­rį tei­kia­te dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo? Ar jūs ruo­šia­tės di­din­ti jų per­ka­mą­ją ga­lią…

PIRMININKĖ. Klaus­ti – mi­nu­tė.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). …ar jūs no­ri­te vis dėl­to su­tau­py­ti vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Jei­gu pra­dė­čiau dėl mo­ty­vų, tai pa­kar­to­siu, jie nu­ma­ty­ti aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te. Yra nu­ma­to­ma re­for­ma… Ma­nau, tik­rai už­teks ryž­to tiek Vy­riau­sy­bei, tiek Sei­mui tai re­for­mai pri­tar­ti.

Kai kal­ba­me apie struk­tū­ri­nes re­for­mas, ar tai bū­tų vals­ty­bės tar­ny­ba, ar ki­tos sri­tys, tai jos nė­ra sa­vai­me su­si­ju­sios, jog štai tie­siog ski­ria­me daug dau­giau pi­ni­gų ir pro­ble­mos bus iš­spręs­tos. Struk­tū­ri­nės re­for­mos ir rei­ka­lin­gos tam, kad esa­mus iš­tek­lius mes pa­skirs­ty­tu­me kur kas efek­ty­viau.

PIRMININKĖ. Ir pas­ku­ti­nis klau­sia E. Pu­pi­nis, taip?

E. PUPINIS (TS-LKDF). Čia pa­na­šių klau­si­mų bu­vo. Ar iš tik­rų­jų 12 mln. klau­si­mas yra tas klau­si­mas, ku­rio šiuo me­tu Vy­riau­sy­bė ne­ga­lė­jo iš­spręs­ti?

Ta­da ki­tas klau­si­mas, kur ga­ran­ti­jos ir kas pri­si­ims at­sa­ko­my­bę, kad ki­tais me­tais vėl vals­ty­bės tar­nau­to­jai bus pa­lik­ti lauk­ti, kad vėl kas nors pa­si­keis? Ar iš tik­rų­jų esa­te ga­ran­tuo­tas, kad ki­tais me­tais vi­są vals­ty­bės tar­ny­bos re­for­mą ga­lė­si­me pa­da­ry­ti? Ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Pa­kar­to­siu dėl mo­ty­vų. Jie iš­dės­ty­ti aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ir aš juos pa­mi­nė­jau jau ke­le­tą kar­tų. Kal­bant apie vals­ty­bės tar­ny­bą, tai vi­sa at­sa­ko­my­bė gu­la ant Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo. Tam, kad bū­tų pa­da­ry­ta ati­tin­ka­ma re­for­ma, Vy­riau­sy­bė tu­ri pa­da­ry­ti sa­vo dar­bą, Sei­mas tu­ri pa­da­ry­ti sa­vo dar­bą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Tik­rai kvie­čiu bal­suo­ti prieš. Ma­nau, kad šiuo at­ve­ju mi­nist­ras be rei­ka­lo ban­do pri­si­deng­ti bū­si­ma re­for­ma, ku­rios tu­ri­nys vi­siš­kai ne­aiš­kus, gin­da­mas šį ne­jaut­rų Vy­riau­sy­bės siū­ly­mą. Iš­ties 12 mln. eu­rų nė­ra to­kia jau mil­ži­niš­ka su­ma, ku­rios Vy­riau­sy­bė ne­ga­lė­jo su­ras­ti. Jei­gu tas įsta­ty­mas bū­tų ga­lų ga­le įsi­ga­lio­jęs nuo sau­sio 1 die­nos, bū­tų šiek tiek stip­riau pa­di­dė­ję ma­žiau­si vals­ty­bės tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mų ko­e­fi­cien­tai, ta sis­te­ma bū­tų ta­pu­si so­li­da­res­nė, so­cia­liai to­kia są­ži­nin­ges­nė ir iš tik­rų­jų bū­tu­me tu­rė­ję dau­giau ga­li­my­bių iš­lai­ky­ti ge­rus spe­cia­lis­tus, ei­nan­čius tas ne pa­čias aukš­čiau­sias pa­rei­gas, bet la­bai svar­bias, ir pri­trauk­ti nau­jus. Da­bar vi­sa tai skan­di­na­ma kaž­ko­kio­je ne­apib­rėž­to­je re­for­mo­je, ku­riai, be­je, ši­tas ko­e­fi­cien­tų pa­di­di­ni­mas bū­tų nė kiek ne­truk­dęs. Jei­gu da­ro­ma, tai da­ro­ma re­for­ma, ki­ti prin­ci­pai ir vis­kas pra­si­de­da nuo tos re­for­mos pra­džios. Čia, ma­nau, yra ne­tin­ka­mos prie­dan­gos ir siū­lau ne­pa­lai­ky­ti ir ne­pa­siųs­ti to blo­go sig­na­lo. Ma­nau, kad Vy­riau­sy­bė, su­grą­ži­nus biu­dže­to pro­jek­tą, bū­tų pa­jė­gi tą 12 mln. eu­rų su­ras­ti.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nė už – A. Sy­sas, jei­gu jis ne­juo­kau­ja.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, jūs gi ne A. Kaš­pi­rov­skis, kiau­rai ne­ma­to­te dar, bet jau ei­na­te link to. Tik­rai šiuo at­ve­ju aš tik­rai pa­si­sa­ky­siu už ši­tą pa­di­di­ni­mą. Ma­nau, jis at­si­ra­do bū­tent dėl to, kad bu­vo ir po­no A. Anu­šaus­ko, ir ma­no įsta­ty­mų pro­jek­tai, ir mes at­krei­pė­me dė­me­sį į tai, kad vals­ty­bės tar­ny­bai ir vi­sam vie­ša­jam sek­to­riui rei­kia di­din­ti. Aš no­riu pri­min­ti, kad yra dar ke­li pro­jek­tai už­re­gist­ruo­ti, ir svars­ty­mo me­tu mes tu­rė­si­me ga­li­my­bę svars­ty­ti ir juos, nes jie po pa­tei­ki­mo yra per­ėję. Aš ma­nau, ge­riau žvir­blis ran­ko­je ne­gu gan­dras dan­gu­je, kaip aš daž­nai da­bar mėgs­tu sa­ky­ti. Šiuo at­ve­ju vis tiek vals­ty­bės tar­nau­to­jų ko­e­fi­cien­tas vi­du­ti­niš­kai, dir­ban­čių net­gi Sei­me pa­dė­jė­jų, yra 11–12. Jūs ga­li­te pa­dau­gin­ti ir žiū­rė­ti, kad tai nė­ra pus­an­tro eu­ro. Aiš­ku, no­rė­tų­si grą­žin­ti į 2008 me­tų prieš­kri­zi­nį ly­gį ir to mes siek­si­me svars­ty­mo me­tu, o šiuo at­ve­ju aš siū­lau pri­tar­ti, nes vis tiek žmo­nės gaus dau­giau.

PIRMININKĖ. Ačiū. Bal­suo­ja­me. Gan­drai ge­rai, nes jie ne­ša vai­kus, ir tai yra džiaugs­mas, o mums vai­kų Lie­tu­vo­je rei­kia.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 71, prieš – 10, su­si­lai­kė 22. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas lap­kri­čio 23 die­ną.

 

12.25 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. IX-547 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1235 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo. No­ri klaus­ti A. Sy­sas. Pra­šau, ko­le­ga. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mas J. Ole­kas ne­už­sto­ja A. Sy­so, ku­ris no­ri pa­klaus­ti. A. Sy­sas ne­be­no­ri klaus­ti. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. (Bal­sai sa­lė­je) Na, jūs dis­ku­tuo­ja­te ki­tais klau­si­mais. A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ma­no klau­si­mas yra su­si­jęs su „Sod­ros“ lu­bo­mis. Tos idė­jos, kaip su­pran­tu, jūs at­si­sa­kė­te, nors tai tu­rė­tų la­bai po­zi­ty­vią įta­ką in­ves­ti­ci­joms ir nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mui. Tuo tar­pu „Sod­ros“ lu­bos eg­zis­tuo­ja ūki­nin­kams. Kaip ma­no­te, ar iki ga­lo yra są­ži­nin­gas toks sta­tus quo ir ar ne­pla­nuo­ja­te to keis­ti? Kiek aš pa­me­nu pir­mi­nes dis­ku­si­jas, tai Vy­riau­sy­bė ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja kal­bė­jo apie ga­li­my­bę įves­ti „Sod­ros“ lu­bas. Vi­sos mū­sų re­gio­no vals­ty­bės jas tu­ri. Jas tu­ri net Uk­rai­na. Dė­ko­ju.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Šiuo at­ve­ju ūki­nin­kų tik­rai ne­rei­kė­tų iš­skir­ti, nes lu­bas tu­ri vi­si, kas už­si­i­ma in­di­vi­du­a­lia veik­la, ar tai bū­tų ūki­nin­kas, mo­ky­to­jas, žur­na­lis­tas, ar kas tik no­ri­te.

Kal­bant apie lu­bas, taip, iš tik­rų­jų Vy­riau­sy­bė bu­vo pa­si­sa­kiu­si, kad jos at­si­ras­tų. De­ja, dėl fi­nan­si­nių ga­li­my­bių nuo aukš­tos su­mos – 120 VDU ir dis­ku­si­jo­se su ver­sli­nin­kais ta­po aki­vaiz­du, kad to­kios aukš­tos lu­bos ne­duo­tų re­zul­ta­tų, jei­gu kal­bė­tu­me apie žen­kles­nį in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą.

O kal­bant apie tai, jog ši­tas klau­si­mas yra svar­bus ir jį rei­kia tik­rai spręs­ti, tai esa­me su­ta­rę, kad ši­tą klau­si­mą sprę­si­me kar­tu su es­min­ges­ne vi­sos „Sod­ros“ sis­te­mos re­for­ma. Ma­nau, kad tik­rai ši­tas klau­si­mas ki­tais me­tais grįš į dar­bo­tvarkę.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­jau pa­klaus­ti dėl „Sod­ros“ sko­los iš­dės­ty­mo iš es­mės ir ka­da ji bus eli­mi­nuo­ta. Kaip, jū­sų įsi­vaiz­da­vi­mu, per šią ka­den­ci­ją, ko­kius nu­ma­to­te… Da­bar per­ke­lia­mas į vals­ty­bės biu­dže­tą tik ap­tar­na­vi­mas, bet kaip įsi­vaiz­duo­ja­te, 3,7 mlrd. eu­rų sko­la, ko­kia ji at­ro­dy­tų jū­sų ka­den­ci­jos pa­bai­go­je? Dė­kui.

V. ŠAPOKA. Šiuo me­tu pa­gal tą pa­siū­ly­mą, ku­rį esa­me pa­tei­kę, tai sko­la per­ke­lia­ma vie­nu kar­tu. „Sod­rai“ ne­rei­kės mo­kė­ti pa­lū­ka­nų už tas su­mas, ši­tas klau­si­mas per­ke­lia­mas į vals­ty­bės biu­dže­tą. Tai yra iš­spren­džia­ma tie­siog pa­pras­tuo­ju bū­du. O šio pro­jek­to es­mė, ka­dan­gi jis bu­vo pri­im­tas dar ne­per­kė­lus sko­los ir bu­vo nu­ma­ty­ta, jog vals­ty­bė deng­tų „Sod­ros“ sko­los ap­tar­na­vi­mo iš­lai­das, tai šiuo pro­jek­tu siū­lo­ma šios nuo­sta­tos at­si­sa­ky­ti na­tū­ra­liai dėl to, kad vi­sa sko­la per­ke­lia­ma į vals­ty­bės iž­dą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė prieš – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­tant pa­teik­tą biu­dže­tą, aki­vaiz­du, kad Vals­ty­bės kon­tro­lės iš­va­dos, ku­rias mes ne­se­niai svars­tė­me, ne­jau­di­na mū­sų Vy­riau­sy­bės. Pa­kei­ti­mo nor­ma ir to­liau ma­žės, ne­pai­sant prem­je­ro, ger­bia­mo prem­je­ro S. Skver­ne­lio čia ne kar­tą šio­je sa­lė­je pa­ti­ki­ni­mų, kad mes su biu­dže­tu pa­ma­ty­si­me po­ky­čius ir ba­zi­nės pen­si­jos per­kė­li­mą ant biu­dže­to pe­čių, bet mes to ne­ma­to­me, tie­siog nė­ra. Ma­ža to, Vy­riau­sy­bė jau iš­lei­do vi­są Pen­si­jų re­zer­vo fon­dą ir pa­si­šil­dė pen­si­jų pa­di­di­ni­mu, kas tik­rai pa­da­ry­ta ne­ge­rai, tai yra per­kė­li­mas iš vie­nos į ki­tą ki­še­nę. Tai bu­vo iki šiol jau pa­da­ry­ta ir at­ei­ty­je tas re­zer­vo fon­das tam­pa la­bai sim­bo­li­nis. Čia aš da­bar ma­tau du mi­nist­rus – mi­nist­rą V. Ša­po­ką ir mi­nist­rą L. Ku­ku­rai­tį ir ma­tau dar kar­tą nu­ga­lė­tą V. Ša­po­ką ir nu­ga­lė­tą mi­nist­rą L. Ku­ku­rai­tį, ku­ris ne­su­ge­bė­jo ap­gin­ti pen­si­nin­kų in­te­re­sų, ir pen­si­nin­kų pen­si­jos san­ty­ki­nai ma­žės. To­dėl to­kiam pro­jek­tui, pra­lei­džiant Lie­tu­vos ban­ko ak­cen­tuo­tą pa­čią pa­lan­kiau­sią pro­gą pas­ku­ti­nius me­tus da­ry­ti re­for­mą, kai de­mo­gra­finė si­tu­a­ci­ja dar lei­džia, pra­lei­džia­mi ši­tie me­tai ir tai da­ro­ma at­ei­ties pen­si­nin­kų są­skai­ta… Nie­kaip ne­ga­li­ma pa­lai­ky­ti ši­tos re­for­mos, nes vi­sas pro­ble­mas Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja spren­džia pen­si­nin­kų, „Sod­ros“ biu­dže­to są­skai­ta.

V. ŠAPOKA. Prie­šin­gai da­ro­me.

PIRMININKĖ. Ačiū. J. Džiu­ge­lis – už. Jus­tas. La­bai trum­pai. Tuoj, mi­nu­tė­lę. Tuoj įjun­gsi­me.

J. DŽIUGELIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Kas jau kas, bet kon­ser­va­to­riai iš tik­rų­jų apie pen­si­nin­kus ga­lė­tų iš­vis, be­je, pa­ty­lė­ti su sa­vo nak­ti­nė­mis re­for­mo­mis. Aš siū­lau iš tik­rų­jų pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ne­klau­sy­ti šiuo at­ve­ju, ką, at­si­pra­šau, ger­bia­mas ko­le­ga de­ma­go­ge, kal­ba­te, bet ši­ta Vy­riau­sy­bė jau per me­tus pa­kė­lė iki to­kio ly­gio pen­si­nin­kų pen­si­jas, kad jūs net apie tai pa­sva­jo­ti ne­ga­lė­jo­te. To­dėl pra­šau bal­suo­ti už. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 103: už – 71, prieš – 4, su­si­lai­kė 28. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Au­di­to ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas – lap­kri­čio 23 die­ną.

 

12.32 val.

Ak­ci­zų įsta­ty­mo Nr. IX-569 30, 31 ir 37 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 53 straips­nio pripaži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1236 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ak­ci­zų įsta­ty­mas. Klau­si­mai. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ko­le­gos, su­tar­ki­me, pri­si­rep­li­kuo­si­me vė­liau. Žo­džio ne­su­tei­kiu. Dėl Ak­ci­zų įsta­ty­mo klau­sia K. Gla­vec­kas. Dir­ba­me to­liau. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl Ak­ci­zų įsta­ty­mo klau­sia K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, toks epi­zo­di­nis klau­si­nė­ji­mas, aiš­ku, nė­ra rim­ta dis­ku­si­ja šiais klau­si­mais, bet ma­no klau­si­mas bus apie tai… Sa­ky­ki­te, ar, jū­sų nuo­mo­ne, pas­ku­ti­niai skai­čiai, ki­taip sa­kant, ko­rek­ci­jos al­ko­ho­lio ak­ci­zų ir dy­ze­li­no ak­ci­jų, ku­rios bus, ar jos bus ko­re­liuo­ti­nos su pa­ja­mo­mis tie­sio­giai, ar bus koks nors at­si­li­ki­mas? Kaip jūs ma­no­te, ko­kios prog­no­zės yra? Ir ar ne­bus taip, kad to pa­ties dy­ze­li­no va­žiuos pil­tis į Len­ki­ją sunk­ve­ži­miai pa­gal su­tar­tis, ir iš kar­to mes vėl­gi tu­rė­si­me tam tik­rus nuos­to­lius iš ak­ci­zų su­rin­ki­mo? Pra­šau.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Kal­bant apie al­ko­ho­lio ak­ci­zus, ne­siū­lo­me ki­tiems me­tams jų keis­ti, o kal­bant apie šių me­tų ak­ci­zų su­rin­ki­mą, taip, kaip ir bu­vo ti­kė­ta­si, kaip ir bu­vo no­rė­ta, kad al­ko­ho­lio var­to­ji­mas ma­žė­tų, jis ma­žė­ja, o ak­ci­zų su­rin­ki­mas au­ga. Ki­taip ta­riant, tas pla­nas, ku­ris bu­vo Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ana­li­ti­kų pa­da­ry­tas, šim­tu pro­cen­tų pa­si­tvir­ti­no.

Kal­bant apie dy­ze­li­ną, jei­gu ly­gin­tu­me su kai­my­ni­nė­mis ša­li­mis, tai jei­gu Len­ki­ja ne­da­rys jo­kių veiks­mų, tie­siog su­si­ly­gin­si­me pa­gal tą mo­kes­čių naš­tą su Len­ki­ja. Ki­taip ta­riant, šiuo at­ve­ju tik­rai nė­ra erd­vės, kad tam kon­ku­ren­ci­niam pra­na­šu­mui kaip nors bū­tų pa­kenk­ta.

O kal­bant apie Lat­vi­ją, tai Lat­vi­jo­je nu­ma­ty­ta dras­tiš­kai di­din­ti dy­ze­li­no ak­ci­zą. Vien jau ki­tais me­tais po­vei­kis kai­nai siek­tų iki 15 eu­ro cen­tų ir tuo ne­už­si­baig­tų. Nu­ma­ty­ta daug me­tų į prie­kį smar­kiai di­din­ti ak­ci­zą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Aš no­rė­čiau at­si­pra­šy­ti R. Sin­ke­vi­čiaus. Jis no­rė­jo pa­sa­ky­ti, kad per pra­ėju­sį bal­sa­vi­mą bal­sa­vo ki­taip.

R. SINKEVIČIUS (LSDPF). Ačiū Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­ma­jai pa­va­duo­to­jai. Jūs at­spė­jo­te ma­no no­rus – aš tik­rai bal­sa­vau už.

PIRMININKĖ. R. Sin­ke­vi­čius dėl Vals­ty­bės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo bal­sa­vo už.

Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­jau pa­klaus­ti apie pla­čiai dis­ku­tuo­ja­mą ūki­nin­kų leng­va­tų klau­si­mą ir šiuo at­ve­ju ga­zo­li­no ak­ci­zo pa­kė­li­mą. Ne­at­me­ta­ma, kad ūki­nin­kams skir­tu ga­zo­li­nu nau­do­ja­si ne tik­tai tie­sio­giai že­mės ūky­je veik­lą vyk­dan­tys, bet ir ki­ti kar­tais įsi­pi­lan­tys. Jūs pa­sa­kė­te apie pa­pras­tą dy­ze­li­ną, ku­ris su­si­ly­gins su Len­ki­jos ly­giu. Bet gal ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti, ko­dėl tiek ma­žai yra ke­lia­mas ūki­nin­kams skir­tas dy­ze­li­nas ir kaip jis at­ro­do Eu­ro­pos Są­jun­gos mas­tu? Dė­kui.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Ly­gin­da­mi su ben­dru pa­kė­li­mu, ma­to­me, kad bent jei­gu pa­gal po­vei­kį kai­nai yra di­di­na­ma dvi­gu­bai. Yra ne­ma­žai ap­ri­bo­ji­mų, kaip nau­do­ti. Aiš­ku, ne­at­mes­ti­na ga­li­my­bė, kad kas nors gal­būt ir pik­tnau­džiau­ja. Šiuo at­ve­ju dau­giau ne įsta­ty­mo, o kon­tro­lės su­stip­ri­ni­mo klau­si­mas, o ki­tų ša­lių kon­teks­te izo­liuo­tai vien tik­tai žiū­rė­ti į dy­ze­li­no ak­ci­zą, ma­nau, kad nė­ra tiks­lin­ga. Rei­kia žiū­rė­ti pla­tes­nį kon­teks­tą ir kar­tu at­si­žvelg­ti į tai, jog iš­mo­kos ūki­nin­kams yra taip pat la­bai skir­tin­go dy­džio. Šiuo at­ve­ju vien tik­tai dy­ze­li­no ak­ci­zo pa­di­di­ni­mas sa­vai­me ne­pa­ro­do tos si­tu­a­ci­jos, kaip kon­ku­ren­ci­niu po­žiū­riu at­ro­do mū­sų ūki­nin­kai, nes yra svar­bus as­pek­tas – iš­mo­kos.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs, pri­sta­ty­da­mas įsta­ty­mų pro­jek­tus, daug kar­tų mi­nė­jo­te, kad vie­nas ar ki­tas da­ly­kas da­ro­mas pa­laips­niui, bet šiuo at­ve­ju šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te yra 250 % pa­di­dė­ji­mas ku­ro ak­ci­zo žem­dir­biams. Gal ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, vis dėl­to taip pa­kė­lus ak­ci­zą, kiek re­a­liai pa­di­dės ku­ro kai­na žem­dir­biams, nes jo są­nau­dos jiems yra ga­na di­de­lės?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Ži­no­ma, kad tas po­vei­kis bus in­di­vi­du­a­lus, pri­klau­so­mai nuo to, kiek yra su­var­to­ja­ma, o vi­du­ti­niš­kai, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ana­li­ti­kų ver­ti­ni­mu, po­vei­kis ga­lė­tų siek­ti apie 4 cen­tus.

PIRMININKĖ. Ačiū.

V. ŠAPOKA. Šiaip, iliust­ruo­siu – net de­ga­li­nė­se kar­tais per sa­vai­tę ga­li su­svy­ruo­ti kai­nos net ir dau­giau.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, toks leng­vo pa­si­pi­ni­ga­vi­mo, di­di­nant ak­ci­zą, ypač dy­ze­li­niams de­ga­lams, ban­dy­mas bu­vo jau ne vie­nas, po to tek­da­vo grįž­ti at­gal. Čia tas ar­gu­men­tas, kad su­si­ly­gin­si­me su Len­ki­ja, nie­ko ge­ro ne­ža­da. Len­ki­jos ver­slas ir apy­var­tos di­des­nės, jie tai­ko nuo­lai­das kro­vi­ni­niams ve­žė­jams, ku­rie va­žiuo­ja pro Len­ki­ją, tai­gi čia jau ne­si­pils, pra­va­žiuos to­liau. Iš to vi­so no­ro gau­ti di­des­nių įplau­kų… Aiš­ku, gal­būt čia ūki­nin­kus su­gau­dy­si­te, bet vis dėl­to pa­grin­di­nis da­ly­kas yra tie ve­žė­jai, ku­rie iš tik­rų­jų su­var­to­ja di­de­lį kie­kį dy­ze­li­no. Ma­nau, kad jūs pa­blo­gin­si­te kon­ku­ra­vi­mo są­ly­gas, nes lat­viams ir­gi nė­ra tas ver­slas pa­kan­ka­mai svar­bus, o Lie­tu­vai jis yra svar­bus. Iš tik­rų­jų, ma­nau, jūs su­kur­si­te dvi pro­ble­mas. Ar ne­ma­no­te, kad po kaž­kiek lai­ko vėl tu­rė­si­me grįž­ti, kaip kaž­ka­da ir grį­žo­me – prie ma­žes­nio ak­ci­zo?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Tie­siog trum­pai – ne­ma­nau.

PIRMININKĖ. K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). 2018 me­tų vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pro­jek­te pla­nuo­ja­ma žen­kliai su­ma­žin­ti asig­na­vi­mus že­mės ūkiui ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos vyk­do­moms pro­gra­moms fi­nan­suo­ti. Vi­so to su­mą jūs pui­kiai ži­no­te – 20 mln., ben­dro­jo fi­nan­sa­vi­mo – 1 mln., vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos ma­ži­na­mos 18 mln. ir t. t. Iš tik­rų­jų di­di­na­mas ak­ci­zas. Ak­ci­zas di­di­na­mas (jau čia anks­čiau iš­si­aiš­ki­no­me, kiek tų cen­tų), ta­čiau ar ne­gal­vo­ja­te, kad tai ga­lė­tų bū­ti tam tik­ras kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mas, at­si­žvel­giant į šių me­tų esa­mą si­tu­a­ci­ją, van­dens per­tek­lių ir žem­dir­bių pra­šy­mus, rei­ka­la­vi­mus tiek Briu­se­lio, tiek vals­ty­bės pa­gal­bos? Tai gal­būt kaip tik ne­di­di­ni­mas šiais me­tais pa­dė­tų iš­spręs­ti ki­tą pro­ble­mą, ne­reik­tų ta­da ieš­ko­ti ki­tur pi­ni­gų, ką jūs pa­ža­dė­jo­te?

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, ne­mo­ka­me klaus­ti trum­pai. Mi­nu­tę!

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Taip, vi­suo­met vi­soms reik­mėms tų vals­ty­bės lė­šų trūk­sta. No­rė­tų­si, aiš­ku, pa­dė­ti vi­siems. Bet kal­bant apie šią si­tu­a­ci­ją, dėl ku­rios bu­vo pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ir kreip­ta­si, ir kon­tak­tuo­ja­ma su Briu­se­liu tam, kad bū­tų re­a­li pa­gal­ba skir­ta, tai aš ti­kiu, kad že­mės ūkio mi­nist­ras tą dar­bą tik­rai at­liks sėk­min­gai ir pa­ra­ma ūki­nin­kus pa­sieks.

PIRMININKĖ. S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, ma­no klau­si­mas bus šiek tiek ša­lia ak­ci­zų, bet ma­ne do­mi­na jū­sų at­sa­ky­mas. Va­kar mes čia nag­ri­nė­jo­me spor­to fi­nan­sa­vi­mą nau­jiems me­tams ir ma­tė­me, kad ten lė­šų trūks. Aš no­riu vie­nu klau­si­mu tru­pu­tė­lį iš jū­sų iš­girs­ti, kaip jūs žiū­ri­te dėl tų lo­ši­mo lo­te­ri­jų griež­tes­nio ap­mo­kes­ti­ni­mo, ar tas lė­šas skir­ti spor­tui? Kaip pa­ste­bė­jau, 2018 me­tų pa­ja­mų jūs nu­ma­to­te net­gi ma­žes­nį su­rin­ki­mą, ne­gu 2017 me­tais. Ko­dėl taip yra, nors jų apy­var­ta au­ga, ir bū­tų ga­li­ma į tai at­kreip­ti dė­me­sį?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Bent jau ma­no ži­nio­mis, Sei­me įre­gist­ruo­tas ar nu­ma­to­mas re­gist­ruo­ti pro­jek­tas, ku­riuo lo­ši­mo au­to­ma­tams ir lo­te­ri­joms bū­tų tie mo­kes­čiai pa­di­din­ti, nes jie il­gą lai­ką ne­bu­vo ju­din­ti.

Kal­bant apie kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mą, apie ben­dras kul­tū­ros… (Bal­sai sa­lė­je) spor­to fi­nan­sa­vi­mą, at­si­pra­šau, tas fi­nan­sa­vi­mas ne­ma­žė­ja, yra baig­ti­niai pro­jek­tai, ku­rie yra tie­siog iš­brauk­ti. O dėl pa­čių fi­nan­sa­vi­mo prin­ci­pų, kaip ži­no­te, yra dar­bo gru­pė, ku­ri dir­ba prie pro­jek­to. Ma­nau, kad tuos sau­gik­lius yra pras­min­ga ap­tar­ti to­je dar­bo gru­pė­je prieš pa­tei­kiant tą re­zul­ta­tą Sei­mui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė už – A. Ma­tu­las. A. Ma­tu­las ne­kal­ba? Ar kal­ba? Nuo­monė už.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties ga­li­ma pri­tar­ti, kad, pa­vyz­džiui, di­dė­ja ci­ga­re­čių ak­ci­zas, bet, be abe­jo, kar­tu tu­ri bū­ti pa­siū­ly­tos ko­kios nors pa­pil­do­mos prie­mo­nės ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dai ri­bo­ti, nes pa­bran­gi­mas 10 cen­tų ar kiek vėl­gi tik­riau­siai ne­su­ma­žins rū­kan­čių­jų kon­tra­ban­di­nes ci­ga­re­tes kie­kio, nes ma­ty­ti, tik­rai ma­ty­ti kai­muo­se, kad yra tų ciga­re­čių.

Dėl dy­ze­li­no, ypač žem­dir­biams, aš ma­nau, tik­rai pri­tar­ti ne­iš­ei­tų, ko­le­gos, nes žiū­rė­ki­te…

PIRMININKĖ. Jū­sų nuo­mo­nė už.

A. MATULAS (TS-LKDF). Taip, aš ir šne­ku, aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kaip no­riu, ar jau ne­ga­li­ma?

PIRMININKĖ. Jei­gu už­si­ra­šė­te kal­bė­ti už, kal­ba­te…

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­ge, ne­per­trau­ki­te ma­nęs, ge­rai? Tai dėl dy­ze­li­no iš­ties bū­tų la­bai sun­ku pri­tar­ti.

Dėl al­ko­ho­lio. Jūs mi­nė­jo­te, kad ki­tais me­tais ne­siū­lo­te di­din­ti, tai la­bai šau­nu, kad kaž­kas pa­ga­liau at­si­kvo­šė­jo ir ban­do­te tai­sy­ti tas klai­das. Žiū­rė­ki­te, jūs sa­kė­te, kad su­ma­žė­jo al­ko­ho­lio var­to­ji­mas. Ne­su­ma­žė­jo al­ko­ho­lio var­to­ji­mas, tik su­ma­žė­jo alaus ir vy­no par­da­vi­mas virš 13 %, nes da­bar tas 13 % alaus ir vy­no per­ka­ma Len­ki­jo­je ir Lat­vi­jo­je. Gy­ve­nu prie Lat­vi­jos sie­nos ir ma­tau, kas da­ro­si. O pa­di­dė­jo iki 8 % stip­raus al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mas, par­da­vi­mas. Tai kaip kis var­to­ji­mas, dar ne­aiš­ku, bet mes iš es­mės apie 15 % pa­ja­mų ati­da­vė­me lat­viams. Tai įver­ti­nęs vis­ką, vis dėl­to aš su­si­lai­ky­siu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi A. Ma­tu­las kal­bė­jo dvi­pras­miš­kai, prieš kal­ban­tiems ne­su­teik­siu žo­džio. Bal­suo­ja­me iš­reikš­da­mi sa­vo nuo­mo­nę.

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 65, prieš – 8, su­si­lai­kė 25. Pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas lap­kri­čio 23 die­ną.

 

12.45 val.

Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 181, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 182 straips­niu įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1237 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas – Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įstatymas, ir no­rin­tys pa­klaus­ti yra jau už­si­ra­šę. M. Na­vic­kie­nė klau­sia pir­mo­ji.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs šian­dien la­bai aiš­kiai pa­aiš­ki­no­te, ko­dėl Lie­tu­vo­je at­si­ran­da skur­das ir pa­ja­mų ne­ly­gy­bė. Dėl to yra kal­tas PNPD dir­ban­čioms šei­moms, ku­rios au­gi­na vai­kus ir dir­ba Lie­tu­vo­je. Man tik įdo­mu, ko­dėl ta lo­gi­ka ne­be­vei­kia, kai PNPD ska­ti­ni­mo me­cha­niz­mas toms pa­čioms dir­ban­čioms šei­moms yra iš­ver­čia­mas iš­mo­ko­mis, ar čia jau kei­čia­si ta lo­gi­ka, ar ne?

Bet ma­no klau­si­mas bū­tų, ko­dėl ne­ga­li bū­ti vis dėl­to skir­tin­gi ska­ti­ni­mo me­cha­niz­mai tų žmo­nių, ku­rie ne­ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti PNPD me­cha­niz­mu dėl to, kad jų pa­ja­mos ne­bu­vo pa­kan­ka­mos ska­tin­ti juos iš­mo­ko­mis, kad ir 100 eu­rų, jei­gu tik­tai vals­ty­bė ga­li tą sau leis­ti, la­bai pa­lai­ky­čiau, bet tie, ku­rie dir­ba ir už­si­dir­ba, kad tą PNPD ga­li­ma dar net ir kel­ti ska­ti­nant tuo bū­du šei­mas rū­pin­tis sa­vi­mi ir au­gin­ti dau­giau vai­kų?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Tie­siog at­kar­to­siu, kal­ba­ma apie dir­ban­čiuo­sius, ku­rie šiuo me­tu dėl ydin­gos PNPD tvar­kos su­dė­lio­tos ne­pa­si­nau­do­ja leng­va­ta dėl per ma­žų pa­ja­mų, nors dir­ba, ir tik­rai smar­kiai. O tų žmo­nių, ku­rių pa­ja­mos yra di­džiu­lės, gau­na­ma nau­da vir­ši­ja tris kar­tus, at­si­pra­šau, ne vir­ši­ja, o tris kar­tus. Tai šiuo at­ve­ju, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, kuo­met mes pa­sa­ko­me, kad ne­pri­klau­so­mai nuo to, ku­rio­je šei­mo­je vai­kas gi­mė, ne­pri­klau­so­mai nuo to, kiek už­dir­ba jo tė­vai, kiek­vie­nam vai­kui po 30 eu­rų, čia pra­džia ir at­ei­ty­je di­di­nant, yra kur kas so­cia­liai tei­sin­giau, ne­gu šiuo me­tu ga­lio­jan­ti tvar­ka.

PIRMININKĖ. Klau­sia L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų dėl pa­pil­do­mo ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio jū­sų ar­gu­men­tai mū­sų iki ga­lo vis tiek ne­įti­ki­na, kam vi­sa tai rei­kia nai­kin­ti. Iš tie­sų ele­men­ta­rus skai­čia­vi­mas vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čios šei­mos yra toks, kad jūs vie­na ran­ka tie­siog at­ima­te, o ki­ta ran­ka ban­do­te pri­dė­ti per vai­ko pi­ni­gus. Tai čia mums tru­pu­tė­lį klau­si­mas ky­la, ar nė­ra taip, kad jūs čia tik­tai imi­tuo­ja­te pa­ska­tas šei­moms au­gin­ti vai­kus, o ne­da­ro­te re­a­lios šei­mos po­li­ti­kos? Tai čia bū­tų es­mi­nis klau­si­mas, nes iš tik­rų­jų toms šei­moms, ku­rios dir­ba, no­ri už­si­dirb­ti, pa­pil­do­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis yra la­bai ge­ras mo­ty­va­ci­nis me­cha­niz­mas, tur­būt ne iki ga­lo dar įgy­ven­din­tas ir ne­pa­sie­kė sa­vo ri­bų Lie­tu­vo­je. Tai gal­būt mums rei­kė­tų šiuo at­ve­ju pa­ieš­ko­ti to­kių įvai­rių kom­bi­na­ci­jų…

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te, ko­le­ga!

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). …kaip bū­tų ga­li­ma su­de­rin­ti vai­ko pi­ni­gų pa­di­di­ni­mą ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mą už vai­kus. Ačiū.

V. ŠAPOKA. Bu­vo klau­si­mas?

PIRMININKĖ. Bu­vo kaip ir pa­siū­ly­mas.

V. ŠAPOKA. Aš pa­­kar­to­siu. Iš tik­rų­jų ma­no­me, kad pa­siū­ly­ta sis­te­ma yra so­cia­liai tei­sin­ges­nė. Iš tik­rų­jų ne, ne­imi­tuo­ja­me ši­tos veik­los, nes šiuo me­tu pa­da­ry­ta taip, kad kuo dau­giau už­dir­ba šei­ma, tuo di­des­nė vals­ty­bės pa­ra­ma.

PIRMININKĖ. Taip. Ačiū.

V. ŠAPOKA. So­cia­li­niu po­žiū­riu, skur­do ma­ži­ni­mo po­žiū­riu, pa­ja­mų ne­ly­gy­bės ma­ži­ni­mo po­žiū­riu tai yra ne­tei­sin­ga. Šiuo at­ve­ju siū­lo­me tik­rai ir at­sa­kin­ges­nę, ir so­cia­liai la­biau fo­ku­suo­tą sis­te­mą pa­dė­ti toms šei­moms, ku­rios dir­ba, bet šiuo me­tu už­dir­ba ma­žiau ir ma­žiau­siai gau­na iš eko­no­mi­kos au­gi­mo.

PIRMININKĖ. I. Ši­mo­ny­tė. Klau­si­te?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. La­bai džiau­giuo­si, kad ap­skri­tai ga­vo­me šan­są pa­klaus­ti, nes kar­tais at­ro­do, kad mi­nist­ras ga­lė­tų at­neš­ti ka­žin ko­kią mo­kes­čių re­for­mą vie­nu pa­ke­tu ir nie­kas ne­ga­lė­tų pa­si­aiš­kin­ti, kas ten pa­teik­ta.

Aš no­rė­čiau kon­kre­čiai pa­klaus­ti apie Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­rie su­si­ję su leng­va­tų ūki­nin­kams pa­nai­ki­ni­mu. Ar tai, kad įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta šiaip, na, re­tai ma­no gy­ve­ni­mo ma­ty­ta ga­li­my­bė nu­dė­vė­ti že­mės įsi­gi­ji­mo są­nau­das, nes že­mė kaip tur­tas nė­ra nu­dė­vi­mas tur­tas, ar tai ne­reiš­kia, kad gar­si fra­zė apie tai, kad ap­mo­kes­ti­ni­mo są­ly­gos yra su­vie­no­di­na­mos, vis dėl­to re­a­liai bus te­oriš­kai ar­klys, o prak­tiš­kai ne­pasi­kel­ia? Te­oriš­kai mo­kes­čiai tar­si su­vie­no­di­na­mi, bet dėl at­si­ra­du­sio ap­mo­kes­ti­ni­mo tai­syk­lių tų mo­kes­čių mo­kė­ti tie­siog ne­rei­kės.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų au­gi­nant že­mės ūkio kul­tū­ras, tur­būt ir ko­le­gos kon­ser­va­to­riai, ku­rie yra že­mės ūkio eks­per­tai, tik­rai su­tin­ka, po ke­le­to me­tų vis dėl­to į tą že­mę rei­kia in­ves­tuo­ti ir ji­nai nu­dė­vi­ma. Taip, ji­nai nė­ra nu­dė­vi­ma iki nu­lio, dėl to nu­ma­ty­tas mak­si­ma­lus lai­ko­tar­pis 20 me­tų. Ki­to­se ša­ly­se ga­li­ma su­tik­ti me­na­mas nuo­mos iš­lai­das, tai tik­rai tie nuo­gąs­ta­vi­mai, kad, įtrau­kus į ben­drą sis­te­mą, šiuo at­ve­ju kaž­kas yra pa­slė­p­ta… Prie­šin­gai, po dau­ge­lio dis­ku­si­jų yra su­tar­ta, kad taip, rei­kia įtrauk­ti ūki­nin­kus į ben­drą sis­te­mą, bet taip, kad tie mo­kes­čiai bū­tų mo­ka­mi nuo re­a­laus, o ne nuo ko­kio nors te­ori­nio pel­no.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Iš tie­sų ma­no klau­si­mas la­bai pa­na­šus, bet aš kaip tik no­rė­čiau pa­dė­ko­ti ger­bia­mam mi­nist­rui, kad bū­tent įtrau­kė­te že­mės įsi­gi­ji­mo ver­tę, yra ga­li­my­bė at­skai­tyti iš pa­ja­mų, nes di­džią da­lį iš­lai­dų ūki­nin­kai pa­ti­ria įsi­gy­da­mi že­mę. Tik no­rė­jau pa­klau­s­ti, ko­dėl bū­tent 1/20, t. y. per 20 me­tų, kai ki­tas pa­grin­di­nes prie­mo­nes, jų iš­lai­das per­ke­lia pa­tys ūki­nin­kai, pa­tys ūki­nin­kai nu­sta­to, per ko­kį lai­ko­tar­pį? Ma­no bū­tų toks klau­si­mas. Ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų pa­si­rink­tas mak­si­ma­lus lai­ko­tar­pis. Že­mė kaip tur­tas, su­tin­ku, kad nu­dė­vi­ma, bet nė­ra ji­nai nu­dė­vi­ma iki nu­lio ver­tės, to­dėl ir bu­vo pa­si­rink­tas mak­si­ma­lus lai­ko­tar­pis, šiuo at­ve­ju 1/20.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau prie pa­pil­do­mo NPD ir pa­grin­di­nio NPD dy­džių su­grįž­ti, nes Vy­riau­sy­bė di­di­na NPD, bet kar­tu di­di­na ir mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą iki 400. Jei­gu jau žiū­rė­tu­me ar­gu­men­tus, dėl to nai­ki­na­te pa­pil­do­mą NPD, kad bū­tų so­cia­liai tei­sin­giau dėl tų, ku­rie už­dir­ba ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą, tai ko­dėl pa­grin­di­nis NPD mo­kes­tis nė­ra su­ly­gi­na­mas su mi­ni­ma­lia mė­ne­si­ne al­ga? Ma­nau, kad tai ir­gi bū­tų so­cia­liai at­sa­kin­gas Vy­riau­sy­bės spren­di­mas. Su­tin­ku ir su jū­sų ar­gu­men­tais dėl pa­pil­do­mo NPD, bet aš ma­nau, kad ir dir­ban­tiems žmo­nėms rei­kė­tų pa­dė­ti ne tik vai­ko pi­ni­gais, bet ir su­teik­ti ga­li­mybę gau­ti pa­pil­do­mą NPD, juos ska­tin­ti gim­dy­ti vai­kus ir taip tai­sy­ti mū­sų ša­lies de­mo­gra­finę pa­dė­tį.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Kaip mi­nė­jau, šiuo at­ve­ju no­ri­ma pa­da­ry­ti sis­te­mą so­cia­liai tei­sin­ges­nę tam, kad dėl pa­čios mo­kes­ti­nės sis­te­mos ir iš­mo­kų sis­te­mos vai­kai ne­be­bū­tų skirs­to­mi į tur­tin­gų­jų ir ma­žiau už­dir­ban­čių. Tik­rai vai­kas ne­kal­tas, pa­vyz­džiui, kad jo tė­vai už­dir­ba mi­ni­mu­mą ar šiek tiek dau­giau ir ne­ga­li nau­do­ti to NPD. Ma­nau, kad šiuo at­ve­ju tik­rai so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo link yra žen­gia­ma.

Kal­bant apie mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą, kaip ži­no­te, Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je yra su­tar­ta, kad rei­kia nu­sta­ty­ti in­dek­sa­vi­mo me­cha­niz­mą. Šiuo at­ve­ju, ma­nau, svar­bus as­pek­tas bus ir gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis kaip vie­nas iš ele­men­tų. Kal­bant apie da­bar­ti­nį biu­dže­tą, tai su­ly­gi­ni­mą NPD su nu­ma­ty­ta mi­ni­ma­lia mė­ne­si­ne al­ga – 400 eu­rų ri­bo­ja tik mū­sų fi­nan­si­nės ga­li­my­bės, nes tas 20 pa­pil­do­mai pa­di­di­ni­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio, to kai­na yra 50 mln.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. At­si­pra­šo­me Si­mo­no, kad lai­ko pa­klaus­ti ne­be­lie­ka. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė prieš – M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad dau­ge­lis ar­gu­men­tų bu­vo iš­sa­ky­ta iš Sei­mo po­sė­džių sa­lės. Mi­nist­re, gal­būt tik­rai bū­tų ver­ta įsi­klau­sy­ti į tuos ar­gu­men­tus, kas yra sa­ko­ma? To­kia gy­ny­bi­nė po­zi­ci­ja tar­si da­bar yra jū­sų, kai gi­na­te idė­ją, ku­ria, man at­ro­do, kar­tais ne­la­bai iki ga­lo ir ti­ki­te.

Grįž­tant prie to, kad šei­mos, ku­rios dir­ba, tu­rė­tų ga­li­my­bę bū­ti ska­ti­na­mos su­mo­ka­mais mo­kes­čiais, bū­tų vals­ty­bei tik­rai di­des­nis gė­ris. Ne­ap­lei­džiant tų, ku­rie iki šiol ne­ga­lė­jo pa­si­nau­do­ti šio­mis leng­va­to­mis ir su­tei­kiant jiems ga­li­my­bę gau­ti di­des­nes iš­mo­kas už vai­kus. Aš ma­nau, kad so­cia­liai bū­tent toks po­žiū­ris bū­tų tei­sin­ges­nis, to­dėl ne­ga­liu bal­suo­ti už ši­tą įsta­ty­mą ir ko­le­gas tik­rai ra­gi­nu su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me dėl Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo.

Bal­sa­vo 93: už – 56, prieš – 5, su­si­lai­kė 32. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas – pa­grin­di­nis, pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas lap­kri­čio 23 die­ną.

 

12.56 val.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. X-233 6 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1238 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mas. No­ri pa­klaus­ti ke­tu­ri Sei­mo na­riai. K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, jūs pui­kiai ži­no­te, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis yra mu­ni­ci­pa­li­nis mo­kes­tis ir iš prin­ci­po dau­ge­ly­je ša­lių, tarp jų eu­ro zo­nos, jis su­daro liū­to da­lį sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mų, na, pa­grin­di­nę bent jau, la­bai svar­bią da­lį. Mes pra­ei­tais metais tu­rė­jo­me tą per 1 mln., kai mes pa­ko­re­ga­vo­me, tai mes su­rin­ko­me, kiek ži­nau, 1 mln. 600 tūkst. per me­tus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio. Jei­gu skai­čiuo­tu­me nuo BVP, tai su­da­ro ket­vir­tą žen­klą po nu­lio. Vo­kie­ti­jo­je, Bri­ta­ni­jo­je yra apie 1,2, Pran­cū­zi­jo­je – 1,6 ir taip to­liau. Sa­ky­ki­te, jū­sų ši­ta įves­ta ko­rek­ci­ja, ku­ri ap­skri­tai tę­sia tą pa­čią lo­gi­ką, kad že­mė ir pa­sta­tas yra du skir­tin­gi da­ly­kai, kad jie skir­tin­gai ver­ti­na­mi, kiek leis mums su­rink­ti mo­kes­čio, ko­kia tai ga­lė­tų bū­ti su­ma, ku­ri pa­pil­dys sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus? Ko­kios su­mos lau­kia­ma?

V. ŠAPOKA. Iš tik­rų­jų pa­pil­do­ma su­ma tik­rai nė­ra di­de­lė – iki 2 mln. eu­rų. Kal­bant apie pa­ly­gi­ni­mą su ki­to­mis ša­li­mis, tai rei­kia pri­si­min­ti, kad Lie­tu­vo­je su­kaup­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė, jei­gu ly­gin­tu­me su ES vi­dur­kiu, yra ma­žiau­siai tris kar­tus ma­žes­nė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ši­tą įsta­ty­mą aš va­di­nu dū­mų už­dan­ga, kai ne­ga­li pa­da­ry­ti pa­ža­dų, ku­riuos ža­dė­jai, ta­da pa­lei­di to­kį įsta­ty­mą. Da­bar pa­ban­dy­siu pa­aiš­kin­ti, po to pa­klaus­ti. Jūs pats pri­si­pa­žįs­ta­te, kad nau­dos iš jo – 2 mln., ir tai su di­de­liu klaus­tu­ku. Bet ypač Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas ga­lės sa­ky­ti, ma­to­te, kai mes kal­ba­me apie pro­gre­si­nius mo­kes­čius nuo vi­sų pa­ja­mų ir tur­to, jūs įve­da­te ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pro­gre­si­nį mo­kes­tį, po to vi­si sa­kys, tur­čiai ir taip jau mo­ka pro­gre­si­nius mo­kes­čius, mo­kė­da­mi tur­to mo­kes­tį! Ger­bia­mie­ji, ką mes žai­džia­me? Va­ka­ruo­se nė­ra pro­gre­si­nių tur­to mo­kes­čių, yra tur­to ir pa­ja­mų, o ypač ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to. Ar aš tei­sus dėl sa­vo spė­lio­ji­mo, kad tai yra tam tik­ra dū­mų už­dan­ga, iš ku­rios nau­dos ne­bus, tik dū­mai?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Tur­būt nuo­mo­nė – vis dėl­to sub­jek­ty­vus da­ly­kas, o aš ga­liu pri­min­ti, koks yra tiks­las – di­din­ti mo­kes­čių sis­te­mos pro­gre­sy­vu­mą. Taip, su­mo­mis tai nė­ra di­de­lis da­ly­kas, bet kuo čia dė­ta dū­mų už­dan­ga? Ma­nau, čia tie­siog jū­sų nuo­mo­nės da­lis.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, jau klau­siau jū­sų kon­cep­tu­a­liai apie po­žiū­rį į sa­vi­val­dą. Ši­tas įsta­ty­mas vėl­gi šiek tiek at­spin­di po­žiū­rį į sa­vi­val­dą, nes ko­mer­ci­nio tur­to ar­ba ju­ri­di­nių as­me­nų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį, nuo­sa­vy­bę nu­sta­to sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos. Šiuo at­ve­ju jūs no­ri­te, kad bū­tų nu­sta­to­ma įsta­ty­mo var­du, ne sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos, ir ei­tų į vals­ty­bės biu­dže­tą. No­rė­čiau pa­si­klaus­ti, ko­dėl ne­pa­si­ti­ki­ma sa­vi­val­dy­bė­mis ir ko­dėl sa­vi­val­dy­bės vi­du­je ne­ga­lė­tų nu­spręs­ti, ko­kio so­li­da­ru­mo ir mo­kes­čio per­skirs­ty­mo rei­kė­tų ir ko­dėl ši­tas mo­kes­tis ei­na į vals­ty­bės, o ne sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tą? Dė­kui.

V. ŠAPOKA. Ačiū. Tai yra kiek skir­tin­gi tiks­lai, jei­gu kal­ba­me apie ko­mer­ci­nės pa­skir­ties tur­tą, tai šiuo at­ve­ju sa­vi­val­dy­bėms yra duo­da­mas sa­va­ran­kiš­ku­mas tam, kad ga­lė­tų pri­klau­so­mai nuo to, ko­kį ver­slą no­ri pri­trauk­ti, tuos mo­kes­čius ko­re­guo­ti. Šiuo at­ve­ju mes kal­ba­me apie gy­ven­to­jų tur­tą, tai šiuo po­žiū­riu tik­rai ne­no­rė­tu­me dis­kri­mi­nuo­ti, kur pra­ban­gus tur­tas yra vie­no­je ar ki­to­je vie­to­je ir kad dėl ko­kių nors po­li­ti­nių prie­žas­čių bū­tų at­lei­džia­mi nuo mo­kes­čio ypač pra­ban­gaus tur­to tu­rė­to­jai.

PIRMININKĖ. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Mi­nist­re, no­rė­čiau pa­klaus­ti dėl per­spek­ty­vos. Kas bus to­liau? Ar ap­rėp­tis di­dės, jei­gu ki­tais me­ta­is at­ei­si­te su biu­dže­tu, ar vėl ša­ku­tės di­dės, ar su­mos ma­žės, ap­mo­kes­ti­ni­mas di­dės ir pa­na­šiai? Ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio tai tur­būt, ko­le­gos, ne­lei­si­te su­me­luo­ti, ta dis­ku­si­ja vyks­ta nuo­lat ir tik­rai tų dis­ku­si­jų at­ei­ty­je ne­iš­veng­si­me, bet šiuo me­tu pa­sa­ky­ti apie at­ei­tį, na, tie­siog bū­tų spė­lio­nės, bet to­kią dis­ku­si­ją tik­rai tu­rė­si­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė prieš – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, prieš, ko ge­ro, še­še­rius ar sep­ty­ne­rius me­tus bu­vo pri­im­tas tur­to mo­kes­tis ir bu­vo lau­kia­ma la­bai di­de­lių pa­ja­mų iš to mo­kes­čio, bet iš jo iš­ėjo šnipš­tas ir aki­vaiz­du ko­dėl. Pa­pras­čiau­siai ne­bu­vo vi­suo­ti­nio tur­to de­kla­ra­vi­mo. Šian­dien de­kla­ruo­ja tik 100 tūkst. žmo­nių. To­dėl įve­di­mas ši­tų pro­gre­si­nių tur­to mo­kes­čių, to­liau pa­kar­to­siu, tai yra dū­mų už­dan­ga, kai ne­no­ri, ne­pa­da­rai to, ką ža­dė­jai prieš rin­ki­mus, ta­da pa­lei­di, kad tur­tin­gi su­mo­kės dau­giau. La­bai abe­jo­ju, ar tie 2 mln. bus su­rink­ti. To­dėl pa­si­sa­ko­me ir pa­si­sa­ky­siu už vi­suo­ti­nį tur­to de­kla­ra­vi­mą ir gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to pro­gre­si­nius mo­kes­čius. Ta­da so­li­da­ru­mo, tei­sin­gu­mo bus dau­giau Lie­tu­vo­je ir Lie­tu­va bus pa­na­ši į Eu­ro­pos ša­lis, į ku­rias mes no­ri­me ly­giuo­tis.

PIRMININKĖ. Ačiū. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 3, su­si­lai­kė 30. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – lap­kri­čio 23 die­na.

 

13.03 val.

Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 17, 22, 30, 33, 461, 58 straips­nių pakei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 301 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1239 (patei­ki­mo tę­si­nys)

 

Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mas. No­ri pa­klaus­ti M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mes su ger­bia­muo­ju fi­nan­sų mi­nist­ru jau ne vie­ną kar­tą apie tai kal­bė­jo­me ir vie­šai, ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te. Jū­sų siū­ly­mas at­leis­ti įmo­nes nuo pel­no mo­kes­čio pir­mai­siais veik­los me­tais yra sun­kiai pa­aiš­ki­na­mas, nes kam te­ko su­si­dur­ti ir te­ko kur­ti ver­slą pir­mai­siais veik­los me­tais, la­bai re­tai tu pla­nuo­ji pel­ną, ieš­kai rin­kų, ku­ri pro­duk­tus, or­ga­ni­zuo­ji dar­bą, bet pla­nuo­ti rim­tą, reikš­min­gą pel­ną tik­rai tai yra pa­kan­ka­mai re­tai. Ne­bent tai yra jau vei­kian­čios įmo­nės, vei­kian­tys as­me­nys, ku­rie nu­spren­džia kur­ti nau­ją veik­lą, rem­da­mie­si jau esa­ma veik­la, ir to­kiu bū­du už­dir­ba pel­ną. Bet star­ta­pai tik­rai ne­pla­nuo­ja pir­mai­siais me­tais pel­no. Tai ne­gi jūs ma­no­te, kad keis­da­mi šį įsta­ty­mo pro­jek­tą jūs iš tik­rų­jų re­a­liai pa­dė­si­te smul­kiam ir vi­du­ti­niam ver­slui?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai yra siū­lo­ma ne tik ju­ri­di­niams as­me­nims, kal­bant apie pel­no mo­kes­čio pa­ska­tą, bet ir „Sod­ros“ įmo­koms, tiems, kas už­si­i­ma in­di­vi­du­a­lia veik­la. Tik­rai su­tin­ku, jog da­lis ver­slo tie­siog per­ei­na į ki­tą vys­ty­mo­si sta­di­ją, kaip įpras­ta pra­de­da nuo in­di­vi­du­a­lios veik­los, ta­da stei­gia ju­ri­di­nę for­mą. Re­mian­tis sta­tis­ti­ka, kas pir­mą kar­tą įstei­gia ju­ri­di­nę for­mą, per 10 me­tų 40 % iš jų yra pel­nin­gi. Tik­rai ne­su­tik­siu su tuo, jog tai ne­pa­ska­tins už­si­im­ti ver­slu.

PIRMININKĖ. Klau­sia I. Ši­mo­ny­tė. Pra­šom.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, gal jūs ga­lė­tu­mė­te man pa­aiš­kin­ti lo­gi­ką, ko­dėl jūs siū­lo­te vis dėl­to pa­lik­ti pel­no mo­kes­čio leng­va­tą že­mės ūkio ko­o­pe­ra­ty­vams? Kai gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fas že­mės ūkio veik­lai bu­vo 5 % ir yra 5 %, tai yra vi­siš­kai lo­giš­ka, kad su­si­ko­o­pe­ra­vus ir gau­nant pa­ja­mas iš ko­o­pe­ra­ty­vo tas ta­ri­fas ir­gi tu­rė­jo bū­ti toks pat. Da­bar gi jūs siū­lo­te pa­ja­mų mo­kes­tį keis­ti, ap­mo­kes­tin­ti nuo pa­ja­mų dy­džio pro­gre­si­niu bū­du, taip. Pel­no mo­kes­čio leng­va­tos jūs ne­nai­ki­na­te ir iš­mo­kom ko­o­pe­ra­ty­vų leng­va­tą taip pat pa­lie­ka­te. Ar jūs čia tu­ri­te kaž­ko­kį slap­tą pla­ną, ar čia tie­siog no­ri­te pa­lik­ti to­kią lan­dą, kad ne­pri­klau­so­mai nuo to, kaip ūki­nin­kau­ja­ma, žmo­nių pa­ja­mos yra ap­mo­kes­ti­na­mos skir­tin­gai?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai ne­tu­riu jo­kių slap­tų pla­nų, o leng­va­tos pa­lie­ka­mos tam, kad bū­tų ska­ti­na­ma ko­o­pe­ruo­tis, kai bū­tų ta nau­da gau­na­ma ir pa­si­da­li­na­ma tarp ko­o­pe­ra­ty­vo na­rių. O šiuo at­ve­ju kal­bė­ti apie tai, kad bus pik­tnau­džia­vi­mų, tai ma­nau, kad tie sau­gik­liai, ku­rie šiuo me­tu yra, tiems pik­tnau­džia­vi­mams ši­tą ke­lią už­kirs.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš iš tik­rų­jų kvie­čiu ko­le­gas su­si­lai­ky­ti dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to, nes vėl­gi aš ma­nau, kad no­rai yra la­bai ge­ri, bet pa­si­rink­tos prie­mo­nės tik­rai ke­lia abe­jo­nių ir tik­rai dar ver­tė­tų pa­dis­ku­tuo­ti. Aš, kaip kon­ser­va­to­rius, vi­suo­met no­rė­čiau pa­si­sa­ky­ti už mo­kes­čių ma­ži­ni­mą, tuo la­biau bū­da­mas opo­zi­ci­jo­je, bet vis dėl­to re­a­liai pa­skai­čiuo­ki­me. Ar iš tik­rų­jų tam smul­kiam ver­slui taip yra svar­bu šian­dien pir­mie­ji me­tai, pir­mai­siais me­tais pel­no mo­kes­tis. Smul­kios įmo­nės jau da­bar tu­ri ne­ma­žai pel­no mo­kes­čių leng­va­tų ir jis yra tik­rai la­bai ma­žas. Da­bar mes no­ri­me net ir tą pel­no mo­kes­tį su­ma­žin­ti. Ne­ma­nau, kad tai bū­tų ra­cio­na­lus ėji­mas, kaip ir sa­kiau, ne­ma­nau, kad tai re­a­liai pa­ska­tins žmo­nes ei­ti ir steig­ti įmo­nes, nes tik­rai iš sa­vo pa­tir­ties, ku­ri yra la­bai ne­di­de­lė, bet ne­ma­čiau nė vie­nos ini­cia­ty­vos, ku­ri bū­tų suž­lu­gu­si dėl to, jog pir­mai­siais me­tais rei­kė­tų mo­kė­ti pel­ną ar­ba kad bū­tų kaž­kas ne­pra­dė­jęs ver­slo to­dėl, kad pir­mai­siais me­tais rei­kia mo­kė­ti pel­ną. Iš tik­rų­jų la­bai keis­ta to­kia ini­cia­ty­va ir ne­su tik­ras, ar ji yra pa­ma­tuo­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me, ap­si­sprę­si­me dėl Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo.

Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš – 1, su­si­lai­kė 23. Pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas – lap­kri­čio 23 die­ną.

 

13.09 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 19 ir 96 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1240 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mas. Ko­le­gos, yra du Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mai pa­teik­ti, skir­tin­gų straips­nių. Klaus­ki­te dėl Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo. Kuo dau­giau klau­si­me, tuo mes il­giau dirb­si­me, bet šian­dien tam nu­si­tei­kęs M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų no­riu pa­svei­kin­ti mi­nist­rą, ku­ris da­bar jau šyp­so­si, aš ir­gi šyp­sau­si, ga­lė­jo­me abu­du šyp­so­tis dar prieš pu­sę me­tų, kai ne vie­ną kar­tą tei­kė­me įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą pra­tęs­ti leng­va­tas šil­dy­mui. Da­bar pra­ėjo pu­sė me­tų, gy­ven­to­jai bu­vo ne­ži­nio­je, val­dan­čio­ji dau­gu­ma bu­vo ne­ži­nio­je, nors vi­si nuo­sek­liai sa­kė, kad iš tik­rų­jų rei­kia pra­tęs­ti ir pa­lik­ti tą leng­va­tą. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti jū­sų, kas jus pri­ver­tė vis dėl­to su­si­mąs­ty­ti ir ap­si­gal­vo­ti? Kas įvy­ko per tuos pas­ta­ruo­sius še­šis mė­ne­sius? Ačiū.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Įvy­ko tai, kas jums ir taip la­bai aki­vaiz­du, – bu­vo po­li­ti­nis su­si­ta­ri­mas dėl urė­di­jų re­for­mos ir tai yra es­mi­nė prie­žas­tis.

PIRMININKĖ. Klau­sia A. Ku­bi­lius. A. Ku­bi­lius kal­ba te­le­fo­nu ir at­si­sa­ko?

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ne, ne, aš klau­siu.

PIRMININKĖ. Klau­sia. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aš dar pra­tę­siu tą, ką M. Ma­jaus­kas klau­sia. Aš tik no­rė­čiau pa­pras­čiau pa­klaus­ti. Ar jūs pri­pa­žįs­ta­te da­bar, kad jūs kly­do­te dėl šio mo­kes­čio, o Tė­vy­nės są­jun­ga bu­vo tei­si? Ir ar jūs, žiū­rė­da­mas da­bar į at­ei­tį, avan­su ne­ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, kad jūs no­rė­tu­mė­te iš mū­sų iš­girs­ti ir ki­tais klau­si­mais, su­si­ju­siais su biu­dže­tu, iš anks­to nuo­mo­nę, kad ga­lė­tu­mė­te iš kar­to ži­no­ti, kur jūs po to tu­rė­si­te pri­pa­žin­ti sa­vo klai­das?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Jei­gu pa­siū­ly­mai ge­ri, tai ne­svar­bu, po­zi­ci­ja ar opo­zi­ci­ja tuos pa­siū­ly­mus tei­kia, mes juos svars­to­me ir jiems pri­ta­ria­me.

Dėl ki­tų pa­ta­ri­mų, pa­kar­to­siu, jei jie ge­ri, vi­suo­met iš­klau­sy­si­me.

Kal­bant apie PVM ta­ri­fą šil­dy­mui, tai ma­no nuo­mo­nė yra ly­giai to­kia pa­ti kaip ir dau­ge­lio tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų – jis stab­do re­no­va­ci­jos pro­ce­są, tai vie­na, ir jis nė­ra so­cia­liai tei­sin­gas, nes juo nau­do­ja­si ir tur­tin­gi, ir ne­tur­tin­gi. Tu­rint ome­ny­je, kad tiems, kam iš tik­rų­jų trū­ks­ta lė­šų, yra smar­kiai su­ma­žin­ta su­ma, ri­ba iki 10 % tam, kad ga­lė­tų gau­ti kom­pen­sa­ci­ją. Su­ti­ki­te, nė­ra nor­ma­lu, kai yra ski­ria­ma tiek pat lė­šų iš biu­dže­to, kad re­no­va­ci­ja vyk­tų, ir tiek pat, kad ne­vyk­tų. Bet po­li­ti­nis su­si­ta­ri­mas įvy­ko ir to­kį pa­siū­ly­mą pa­tei­kė­me.

PIRMININKĖ. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aš jus už­jau­čiu ir ma­nau, kad jūs esa­te tei­sus. Aš ir­gi pa­lai­kiau, kad leng­va­tos ne­bū­tų pri­tai­ky­tos, juo la­biau kad cen­tra­li­zuo­tas šil­dy­mas šie­met pin­ga 9 %, pa­ly­gin­ti su per­nai me­tais, iš es­mės kas ga­lė­tų bū­ti ab­sor­buo­ta.

Mi­nist­re, no­rė­čiau iš jū­sų gir­dė­ti ge­rą ži­nią, ar bai­gė­si Lie­tu­vo­je kri­zė, ar ne­si­bai­gė? Lie­tu­vo­je PVM įves­tas 2008 me­tais kaip ge­ra prie­mo­nė su­rink­ti, užuot sko­li­nu­sis iš tarp­tau­ti­nių rin­kų mil­ži­niš­kus pi­ni­gus, iš vi­daus rin­kos mo­kes­čius. Šian­dien yra di­dy­sis pa­ra­dok­sas – kad su aukš­tes­niais no­mi­na­liais mo­kes­čių ta­ri­fais mes per biu­dže­tą per­skirs­to­me ma­žiau pi­ni­gų ne­gu iki 2008 me­tų kri­zės, kai tu­rė­jo­me no­mi­na­liai ma­žes­nius mo­kes­čius. Tai klau­si­mas: ar ne­rei­kė­tų ma­žin­ti vi­suo­ti­nio PVM ta­ri­fo? Dė­ko­ju.

V. ŠAPOKA. Kal­bant apie mo­kes­čių ma­ži­ni­mą ar di­di­ni­mą, vis­kas pri­klau­so nuo to, ko­kia si­tu­a­ci­ja yra. Šiuo at­ve­ju esa­me nu­si­tei­kę ma­žin­ti skur­dą, di­din­ti pen­si­jas. Tam fi­nan­si­niai iš­tek­liai yra rei­ka­lin­gi. Jei smar­kiai su­ma­žin­tu­me PVM ta­ri­fą, tai dau­ge­lio vals­ty­bės funk­ci­jų šiuo me­tu fi­nan­suo­ti jau ne­ga­lė­tu­me. To­kiu at­ve­ju esant ši­li­mo eko­no­mi­kos sta­di­jai, ma­žin­da­mi mo­kes­čius ga­li­me pri­šauk­ti dar vie­ną kri­zę. Čia rei­kia elg­tis tik­rai la­bai at­sa­kin­gai ir lai­ky­tis fis­ka­li­nės draus­mės, ir pra­dė­ti vyk­dy­ti an­ti­cik­li­nę po­li­ti­ką. Tai mes ir siū­lo­me, tai mes ir da­ro­me.

PIRMININKĖ. Klau­sia G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, no­rė­čiau tik pa­si­tiks­lin­ti, nes pa­sa­kė­te, kad 9 % šil­dy­mo leng­va­ta yra grą­ži­na­ma tik dėl po­li­ti­nio su­si­ta­ri­mo. Kiek man te­ko ben­drau­ti su jū­sų frak­ci­jos ko­le­go­mis, jie tik­rai nuo­šir­džiai pri­ta­rė pa­čiam grą­ži­ni­mui kaip ga­li­my­bei ma­žin­ti ener­ge­ti­nį skur­dą ir pri­si­dė­ti prie to, ką jūs iš­kė­lė­te kaip vie­ną pa­grin­di­nį sa­vo biu­dže­to pro­gra­mos da­ly­kų, tai bū­tent skur­do ma­ži­ni­mo. Mi­nist­re, ar ga­lė­tu­mė­te pa­tiks­lin­ti, ar tai tik­rai tė­ra vie­nin­te­lė prie­žas­tis, nes kiek anks­čiau esu gir­dė­jęs taip pat ir prem­je­rą kal­ban­tį, jis bu­vo iš­sa­kęs kur kas pla­tes­nį spek­trą prie­žas­čių, ko­dėl yra grį­ž­ta prie tos leng­va­tos?

Ant­ro­ji klau­si­mo da­lis bū­tų, ar vis dėl­to pla­nuo­tu­mė­te at­ei­ty­je grįž­ti dar ir per­svars­ty­ti šios leng­va­tos nai­ki­ni­mą ar­ba bent jau aukš­tes­nio PVM ta­ri­fo tai­ky­mą?

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Kas lie­čia ener­ge­ti­nį skur­dą, tur­būt es­mi­nis spren­di­mas bu­vo pa­da­ry­tas ma­ži­nant ri­bą, nuo ku­rios žmo­nės ga­li kreip­tis kom­pen­sa­ci­jos, nes ten yra ir pa­ja­mų, ir tur­to tes­tas įver­tin­ti, ar tik­rai žmo­gus gy­ve­na skur­džiai. Šiuo at­ve­ju, kal­bant apie PVM leng­va­tos grą­ži­ni­mą, tai nė­ra vien tik su skur­du su­si­jęs klau­si­mas. Šiuo at­ve­ju iš­lei­si­me dau­giau at­im­da­mi iš ki­tų sri­čių ir pa­pil­do­mai fi­nan­suo­da­mi ir tur­tin­ges­nius, jei gy­ve­na­te bu­te, tai ir jus, šiuo at­ve­ju, ma­nau, la­bai aiš­ku. O ka­da prie to klau­si­mo bū­tų ga­li­ma grįž­ti, tai prie ši­to klau­si­mo bū­tų ga­li­ma grįž­ti tuo­met, kai jau di­džio­ji da­lis na­mų bus re­no­vuo­ta.

PIRMININKĖ. Pas­ku­ti­nis klau­sia P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Iš da­lies gal­būt no­rė­čiau pa­pil­dy­ti tą klau­si­mą. Man at­ro­do, kad prem­je­ras tik­rai pa­tei­kė so­cia­liai at­sa­kin­gą įsta­ty­mą ir po to ly­di­mie­ji bu­vo pri­im­ti, kad jei­gu žmo­gus dau­giau kaip 10 % iš­lei­džia šil­dy­mui, jam yra kom­pen­suo­ja­ma, to­dėl nu­spren­dė ne­tai­ky­ti PVM leng­va­tos. Bet po to vis dėl­to bu­vo per­si­gal­vo­ta ir pa­teik­ta vėl šil­dy­mo leng­va­ta. Kaip jūs ma­no­te, kiek tą leng­va­tą dar jūs tai­ky­si­te? Ar vis dėl­to at­si­sa­ky­si­te tos leng­va­tos, ar tol, kol jūs bū­si­te fi­nan­sų mi­nist­ras, bus tai­ko­ma leng­va­ta?

V. ŠAPOKA. Aiš­ku, jei prog­no­zuo­čiau, tai tie­siog spė­čiau. Šiuo at­ve­ju, jei dau­gia­bu­čių re­no­va­vi­mas vyks­ta spar­čiai, tai ma­nau, kad nu­spren­dus, kad šis pro­ce­sas yra spar­tus ir įsi­bė­gė­jęs, tik tuo­met ir bus ga­li­ma grįž­ti. Jei nė­ra po­li­ti­nio kon­sen­su­so šiuo klau­si­mu, vien tik žais­ti tą žai­di­mą „pa­tei­kiau tam, kad at­mes­tų“, tik­rai ne­ma­nau, kad ver­ta gaiš­ti lai­ką.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tik­rai ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad po tam tik­ro spy­rio­ji­mo­si ir fan­ta­zi­jų apie nau­ją PVM ta­ri­fą, gal­būt 15 %, vis dėl­to bu­vo grįž­ta prie to, ką mes ne kar­tą siū­lė­me, kad yra so­cia­liai pa­grįs­ta PVM leng­va­ta ši­lu­mai ir kad ji tu­ri lik­ti, kaip bu­vo anks­čiau, su 9 % ta­ri­fu.

Aiš­ki­ni­mai čia at­sa­ki­nė­jant į klau­si­mus, kad vie­nas ki­tas tur­tin­ges­nis žmo­gus gaus tą ma­žes­nę są­skai­tą, aš ma­nau, nė­ra pa­kan­ka­mas mo­ty­vas abe­jo­ti ši­tos leng­va­tos pras­min­gumu. Nes jei­gu taip žiū­rė­tu­me, tai ta­da į PVM leng­va­tą vieš­bu­čiams bū­tų ga­li­ma žiū­rė­ti kaip į vi­siš­kai so­cia­liai ne­pa­tei­si­na­mą, nes tur­būt vieš­bu­čių pa­slau­go­mis tik tur­tin­gi nau­do­ja­si. Šiuo at­ve­ju la­bai žy­mi da­lis žmo­nių, ku­rie nau­do­ja­si šia šil­dy­mo sis­te­ma ir šia leng­va­ta tuo pa­čiu, yra ma­žas ar vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys ir tik­rai jų ap­sun­kin­ti ne­reik­tų da­rant juos pa­šal­pi­nin­kais, jei­gu iš­aug­tų są­skai­tos, ne­sant PVM leng­va­tos. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti ir to­liau ne­be­lies­ti tos te­mos. Ta leng­va­ta te­gul lie­ka. Gal ka­da nors ge­ro­kai pa­ge­rės na­mų ap­šil­ti­ni­mas, bus šiaip ne­di­de­lės tos są­skai­tos, tai ta­da gal­būt bus ga­li­ma spręs­ti.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nė prieš – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ma­nau, kad mes spren­džia­me pro­ble­mą tik la­bai iš da­lies, nes, kaip sa­kė, dau­ge­lis dau­gia­bu­čių ap­šil­ti­na­mi, re­no­vuo­ja­mi, o dau­ge­lis žmo­nių, gy­ve­nan­tys skur­džiau kai­me, ku­rie nau­do­ja ne cen­tri­nį šil­dy­mą, bet nau­do­ja, kū­re­na an­glį, me­dį sa­vo na­mams šil­dy­ti, tos leng­va­tos ne­tu­ri. Man at­ro­do, kad bū­tų kur kas tei­sin­giau, jei mes ir tiems, ku­rie dar pa­tys tu­ri varg­ti, kad ap­šil­tin­tų na­mus, tiems, ku­riems ne­ski­ria­me re­no­va­vi­mo lė­šų re­no­vuo­ti se­nuo­sius na­mus… jie taip pat ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti to­kia leng­va­ta. Tai bū­tų kur kas tei­sin­giau. Na, o kai su­grįž­ta­me prie tų tur­tin­ges­nių ga­vi­mo leng­va­tos, tai mes tu­ri­me la­bai ge­rą re­cep­tą, kaip me­di­kai sa­ko­me, ger­bia­mas fi­nan­sų mi­nist­re, tą, ką nau­do­ja vi­sos de­mo­kra­tinės Eu­ro­pos vals­ty­bės – pro­gre­si­nius pa­ja­mų mo­kes­čius. Ir ta­da iš­ly­gi­na­ma: leng­va­tas gau­na vi­si, o kas tu­ri dau­giau, tas su­grą­ži­na į biu­dže­tą, ir iš to tas leng­va­tas ga­li­ma mo­kė­ti.

Ko­dėl sa­kau, kad ver­tė­tų ir 2 da­liai, ir ži­nau, kad ne­su­rink­tu­me tam tik­ros pi­ni­gų su­mos? Bet jūs ir pats sa­ko­te, kad mes ne­ga­li­me vis­ko iš­mo­kė­ti dėl mū­sų Fi­nan­si­nės draus­mės įsta­ty­mo, o ne­su­rink­ti šiek tiek į biu­dže­tą, virš­pel­ni­nį biu­dže­tą, mes ga­lė­tu­me, pa­lik­da­mi bū­tent ši­tą pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tą šil­dy­mui ir ki­tų rū­šių ku­rui. Tik­rai ta pu­sė žmo­nių, ku­rie ne­si­nau­do­ja cen­tri­niu šil­dy­mu, bū­tų jums ir mums vi­siems la­bai dė­kin­gi. To­dėl aš kvie­čiu pri­tar­ti vė­liau svars­tant ir mū­sų teik­toms pa­tai­soms. Ačiū.

PIRMININKĖ. Bal­suo­ja­me ap­si­spręs­da­mi dėl Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 89, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

13.22 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų, 2019 me­tų ir 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to ir savival­dy­bių biu­dže­tų kon­so­li­duo­tos vi­su­mos pla­nuo­ja­mų ro­dik­lių“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1241 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas mū­sų įsta­ty­mas. Klau­sian­čių nė­ra dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl 2018, 2019, 2020 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to. No­rin­tys kal­bė­ti. A. Ku­bi­lius – prieš. A. Ku­bi­liaus nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ne? Bal­suo­ja­me. Mes taip šau­niai bal­suo­ja­me, gal vėl bus 90.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 62, prieš – 1, su­si­lai­kė 32. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Au­di­to ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas lap­kri­čio 23 die­ną.

 

13.23 val.

Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-751 116 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1055 (pa­tei­ki­mas)

 

Ir pas­ku­ti­nis ši­to pa­ke­to – Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­tas. No­ri pa­klaus­ti J. Ole­kas pir­ma­sis.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū. Ne­klau­siu.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ne­klau­sia­te. A. Sy­sas. Jo nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sai sa­lė­je) No­ri­te bal­suo­ti? Pra­šau bal­suo­ti dėl Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1055.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­nis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Svars­ty­mas lap­kri­čio 23 die­ną.

Vi­są pa­ke­tą biu­dže­to, ly­di­mų­jų įsta­ty­mų svars­tė­me, po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Ger­bia­mas minist­re, jūs esa­te iš­tver­min­giau­sias mi­nist­ras ir, ma­nau, pel­nė­te to­kią no­mi­na­ci­ją. Dė­ko­ja­me jums.

V. ŠAPOKA. Ačiū.

PIRMININKĖ. Tę­sia­me to­liau po­sė­dį. Aš no­riu ger­bia­mie­siems ko­le­goms pa­skelb­ti pa­reiš­ki­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Vi­siems dė­me­sio!

13.25 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Pa­reiš­ki­mas dėl frak­ci­jos pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo. „Pra­ne­ša­me, kad Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja kei­čia frak­ci­jos pa­va­di­ni­mą į Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo frak­ci­ją.“ Pa­si­ra­šo frak­ci­jos se­niū­nas A. Pa­lio­nis. (Plo­ji­mai)

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja A. Ne­kro­šius.

 

13.26 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2018 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1218, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 2, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1219, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. IX-547 2, 4, 5, 7 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1220, Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2512 1 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1221, Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 35 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1222, Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įstaty­mo 3, 13, 15, 19, 20, 27, 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1223, Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1509 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2472 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1224, Ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga lai­ki­no­jo įsta­ty­mo Nr. VIII-366 2, 3, 7, 11, 12 ir 13 straips­nių ir ant­ro­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1225 ir Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo Nr. XII-2604 9 ir 10 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIII-1226 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2018 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1218. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis. Pa­pra­šy­si­me mi­nist­ro pri­sta­ty­ti ir ly­di­muo­sius iki pro­jek­to Nr. XIIIP-1226.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­kia­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to 2018 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ly­di­mie­ji pro­jek­tai.

„Sod­ros“ biu­dže­to pro­jek­tas 2018 me­tams pa­reng­tas at­si­žvel­giant į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos rug­sė­jo mė­ne­sį pa­skelb­tą ša­lies eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­jų 2018–2020 me­tams, taip pat į ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų nuo­sta­tas bei įver­ti­nus nu­ma­to­mą pen­si­jų in­dek­sa­vi­mą 2018–2020 me­tams. Kar­tu tei­kia­mos įsta­ty­mų pa­tai­sos dėl sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų ap­mo­kes­ti­ni­mo su­vie­no­di­ni­mo, so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų „atos­to­gų“ nu­sta­ty­mo pra­de­dan­tiems sa­va­ran­kiš­ką in­di­vi­du­a­lią veik­lą, pen­si­jų ir so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų drau­dė­jų grin­dų iki mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos įve­di­mo.

Nuo 2018 me­tų sau­sio 1 d., sie­kiant su­ma­žin­ti nei­gia­mą li­gos so­cia­li­nio drau­di­mo rū­šies ba­lan­są, įmo­kų ta­ri­fas ne­dar­bo so­cia­li­niam drau­di­mui ma­ži­na­mas 0,2 pro­cen­ti­niais punk­tais ir nu­krei­pia­mas li­gos so­cia­li­niam drau­di­mui. To­dėl ben­dras drau­dė­jo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų ta­ri­fo dy­dis ne­si­kei­čia ir iš­lie­ka 27,5 %.

Pla­nuo­ja­mos pa­ja­mos. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2018 me­tais „Sod­ros“ biu­dže­to pa­ja­mos sieks 4 mlrd. 252,8 mln. eu­rų. Tai bus 9,2 %, ar­ba 377 mln. eu­rų, di­des­nis, nei 2017 me­tais lau­kia­ma. Ne­įver­ti­nus 2017–2018 me­tų asig­na­vi­mo su­mų iš vals­ty­bės biu­dže­to, pa­ja­mos 2018 me­tais bus di­des­nės 7,4 %, ar­ba 305,4 mln. eu­rų.

Trum­pai apie pa­ja­mas pla­čiau. Pa­ja­mų di­dė­ji­mui dau­giau­sia įta­kos tu­rės ap­draus­tų­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­dė­ji­mas. Įver­ti­nus są­ly­gi­nio dar­buo­to­jų skai­čiaus ki­ti­mą, nu­ma­to­ma, kad 2018 me­tais ap­draus­tų­jų, drau­džia­mų vi­so­mis drau­di­mo rū­ši­mis, skai­čius ma­žės 0,3 %, ar­ba 3,8 tūkst. žmo­nių, ir sieks 1 mln. 330,2 tūkst. žmo­nių. Prog­no­zuo­ja­ma, kad ap­draus­tų­jų, drau­džia­mų vi­so­mis so­cia­li­nio drau­di­mo rū­ši­mis, me­ti­nė drau­džia­mų­jų pa­ja­mų ba­zė, ne­įver­ti­nant siū­lo­mų pa­tai­sų įta­kos, bus 12 mlrd. 323 mln. eu­rų, ar­ba 5,9 % di­des­nė, nei lau­kia­ma šiais me­tais. Asig­na­vi­mų iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to ben­drai pen­si­jų da­liai kom­pen­suo­ti bus skir­ta 133,4 mln. eu­rų. Tai pa­dengs 1 % so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įmo­kų ne­tek­tį dėl nuo 2017 me­tų lie­pos mė­ne­sio su­ma­žė­ju­sio pen­si­jų įmo­kos ta­ri­fo.

Apie iš­lai­das. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2018 me­tais „Sod­ros“ biu­dže­to iš­lai­dos vir­šys 4 mlrd. 12 mln. eu­rų ir bus 7,4 %, ar­ba 277 mln. eu­rų, di­des­nės, nei lau­kia­ma 2017 me­tais.

Apie iš­lai­das pla­čiau. Di­džiau­sią „Sod­ros“ iš­lai­dų da­lį, tai yra 73,3 % vi­sų iš­lai­dų, su­da­rys iš­lai­dos so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­joms. Pen­si­joms nu­ma­ty­ta skir­ti 2 mlrd. 939,3 mln. eu­rų, ar­ba 315,9 mln. eu­rų, ar­ba 12 % dau­giau, nei lau­kia­ma 2017 me­tais. Šių iš­lai­dų di­dė­ji­mą lė­mė ba­zi­nės pen­si­jos pa­di­di­ni­mas 10 eu­rų šių me­tų spa­lio mė­ne­sį – iki 130 eu­rų. Tam pa­pil­do­mai rei­kės 86,8 mln. eu­rų. Pen­si­jų dy­džiui per­skai­čiuo­ti pa­gal nau­jo Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo nuo­sta­tas rei­kės 59,1 mln. eu­rų. Nu­ma­to­mas ir pen­si­jų di­di­ni­mas 6,9 % pa­gal ap­skai­čiuo­tą in­dek­sa­vi­mo ko­e­fi­cien­tą 2018 me­tams, tam rei­kės apie 170 mln. eu­rų.

At­si­žvel­giant į Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo nuo­sta­tas, nuo 2018 m. sau­sio 1 d. nu­sta­to­mas nau­jas ba­zi­nės pen­si­jos dy­dis – 152 eu­rai 92 cen­tai. Ba­zi­nė pen­si­ja pa­di­dė­ja 22 eu­rais 92 cen­tais, ar­ba 17,7 %, pa­ly­gin­ti su 2017 me­tų gruo­džio mė­ne­siu. Pla­nuo­ja­ma, kad 2018 me­tais vi­du­ti­nė me­ti­nė pen­si­ja, tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą, sieks 331,75 eu­ro, t. y. bus 40,68 eu­ro, ar­ba 14 %, di­des­nė nei 2017 me­tais, o įver­ti­nus pen­si­jos di­dė­ji­mą nuo 2017 m. spa­lio 1 d., 2018 me­tais pen­si­ja pa­di­dės 30,15 eu­rų, ar­ba 10 %. Vi­du­ti­nės se­nat­vės pen­si­jos, tu­rint bū­ti­ną­jį sta­žą ir ap­draus­tų­jų vi­du­ti­nių… mė­ne­sio drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, nuo ku­rių skai­čiuo­ja­mas so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos san­ty­kis, 2018 me­tais bus 43 %, o tai yra tri­mis pro­cen­ti­niais punk­tais di­des­nis san­ty­kis, nei 2017 me­tais lau­kia­ma.

Li­gos so­cia­li­nio drau­di­mo iš­lai­dos 2018 me­tais sieks 298 mln. eu­rų, t. y. bus 25,4 mln. eu­rų, ar­ba 9,3 %, di­des­nės nei 2017 me­tais ati­tin­ka­mos iš­lai­dos.

Mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­koms 2018 me­tais nu­ma­to­ma 38,8 mln. eu­rų, t. y. 20,4 mln. eu­rų, ar­ba 7, 1 %, dau­giau nei 2017 me­tais.

Ne­dar­bo so­cia­li­niam drau­di­mui 2018 me­tais nu­ma­to­ma 167 mln. eu­rų, ar­ba 4,2 % vi­sų iš­lai­dų. Iš­lai­dos šiai drau­di­mo rū­šiai di­dės 13,4 mln. eu­rų, ar­ba 8,7 %, nei lau­kia­ma 2017 me­tais.

Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo iš­lai­dos su­da­rys 27,3 mln. eu­rų, ar­ba 0,7 % vi­sų iš­lai­dų. Iš­lai­dos ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be so­cia­li­niam drau­di­mui bus 11,1 %, ar­ba 2,7 mln. eu­rų di­des­nės, nei lau­kia­ma 2017 me­tais.

Lė­šų, per­ve­da­mų į pen­si­jų fon­dus, su­ma sieks 189,6 mln. eu­rų. Lė­šos, per­ve­da­mos į pen­si­jų fon­dus, di­dė­ja 9 %, ar­ba 15,6 mln. eu­rų.

Veik­los są­nau­dos prog­no­zuo­ja­mos įver­ti­nus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tais pri­skir­tas funk­ci­jas. Veik­los są­nau­dos 2018 me­tais su­da­rys 76,4 mln. eu­rų, t. y. bus 115,6 mln. eu­rų, ar­ba 60,2 %, ma­žes­nės, nei lau­kia­ma 2017 me­tais. Veik­los są­nau­dų ma­žė­ji­mą nu­lė­mė Vals­ty­bi­no so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to su­kaup­tos sko­los per­da­vi­mas vals­ty­bės biu­dže­tui. Fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo įstai­gų fi­nan­sa­vi­mo są­nau­dos 2018 me­tais sieks 71,3 mln. eu­rų. Fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo įstai­gų są­nau­dų da­lis – fon­do biu­dže­to iš­lai­dos 2018 me­tais su­da­rys 1,8 %, o įver­ti­nus veik­los pa­ja­mų už pa­ves­tų ki­tų funk­ci­jų vyk­dy­mą – 1,6 % vi­sų fon­do iš­lai­dų. Nors nuo 2018 me­tų fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo įstai­gos pe­ri­ma dau­ge­lio nau­jų funk­ci­jų vyk­dy­mą, kaip Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do, vai­kų iš­lai­ky­mo iš­mo­kų mo­kė­ji­mą, dar­bo už­mo­kes­čio sub­si­di­jų, ka­ro prie­vo­li­nin­kams, at­li­ku­siems nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą mo­kė­ji­mą, kai ku­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų sky­ri­mą, ta­čiau „Sod­ros“ dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio fon­das 2018 me­tams pla­nuo­ja­mas 37,1 mln. eu­rų dy­džio. Tai yra 0,8 % ma­žes­nis ne­gu 2017 me­tais. Dar­bo už­mo­kes­čio fon­dą su­da­ro 48,6 % vi­sų veik­los są­nau­dų.

Me­tų ben­dras re­zul­ta­tas – ei­na­mų­jų me­tų pa­ja­mos vir­šys iš­lai­das 240,5 mln. eu­rų.

Kar­tu su 2018 me­tų „Sod­ros“ biu­dže­to pro­jek­tu tei­kia­ma svars­ty­ti daug ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų. Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tys as­me­nys, iš­sky­rus as­me­nis, dir­ban­čius pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus, ir šei­my­nų da­ly­vius, mo­ka pen­si­jų so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas nuo pu­sės gau­tų mo­kes­ti­nių pa­ja­mų ar iš­ima­mų as­me­ni­niams po­rei­kiams su­mų li­gai ir mo­ti­nys­tei bei ne­dar­bui nuo su­mų, ne ma­žes­nių nei mi­ni­ma­lio­ji mė­ne­si­nė al­ga.

Taip pat at­si­sa­ky­ti iš­im­čių, kad kai so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos ga­li bū­ti ne­mo­ka­mos, nu­sta­ty­ti, kad me­ti­nės so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų lu­bos – 28 vi­du­ti­niai ša­lies dar­bo už­mo­kes­čiai.

Taip pat įtei­sin­ti so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų atos­to­gų sa­va­ran­kiš­ką in­di­vi­du­a­lią veik­lą pra­de­dan­tiems as­me­nims, su­mo­kant įmo­kas nuo mi­ni­ma­laus mė­ne­si­nio at­ly­gi­ni­mo iš vals­ty­bės biu­dže­to ski­ria­mų asig­na­vi­mų.

Taip pat nu­sta­ty­ti ūki­nin­kams ir jų part­ne­riams mak­si­ma­lias pa­ja­mų su­mas, nuo ku­rių ne­mo­ka­mos so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos. 2018 me­tais – 14 vi­du­ti­nių ša­lies dar­bo už­mo­kes­čių per ka­len­do­ri­nius me­tus, 2019 me­tais ir vė­les­niais – 28 vi­du­ti­niai ša­lies dar­bo už­mo­kes­čiai.

Taip pat pa­gal ver­slo liu­di­ji­mus dir­ban­tiems as­me­nims, vyk­dan­tiems veik­lą trum­pes­niais nei mė­ne­sis lai­ko­tar­piais, nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę su­si­mo­kė­ti so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas už vi­są ka­len­do­ri­nį mė­ne­sį.

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų grin­dis už sam­do­mą dar­bą dir­ban­čius as­me­nis.

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma „Sod­rai“ kom­pen­suo­ti veik­los są­nau­das, su­si­da­ran­čias dėl Il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų fon­do ir Ga­ran­ti­nio fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo.

Ir pas­ku­ti­nis siū­ly­mas – nu­sta­ty­ti nau­jas „Sod­ros“ re­zer­vi­nio fon­do su­da­ry­mo tai­syk­les. Nu­sta­ty­ti, kad „Sod­ros“ re­zer­vi­nis fon­das pri­va­lo­mai su­da­ro­mas kiek­vie­nais biu­dže­ti­niais me­tais, per­ve­dant į jį so­cia­li­nio drau­di­mo įplau­kų da­lį, vir­ši­jan­čią įpras­ti­nės ir in­ves­ti­ci­nės veik­los iš­lai­das ir me­tų pa­bai­go­je ne­grą­žin­tų pa­sko­lų su­mą. Re­zer­vi­niam fon­dui pa­sie­kus dy­dį, ly­gų pas­ku­ti­nių pra­ėju­sių me­tų fon­dui įpras­ti­nės ir in­ves­ti­ci­nės veik­los me­ti­nių iš­lai­dų su­mai, įplau­kų da­lis, vir­ši­jan­ti šias iš­lai­das ir me­tų pa­bai­go­je ne­grą­žin­tų pa­sko­lų su­mą, nau­do­ja­ma so­cia­li­nio drau­di­mo reik­mėms.

Ki­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu, Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu, siū­loma pa­tiks­lin­ti nuo­sta­tas, ku­rios yra šiuo me­tu Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tuo­se Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kų nuo­sta­tuo­se, ta­čiau nė­ra įsta­ty­me, bei reg­la­men­tuo­ti iš­mo­kų mo­kė­ji­mą sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems as­me­nims, t. y. iš­mo­kas mo­kė­ti ir tuo lai­ko­tar­piu, jei šis as­muo tu­ri drau­džia­mų­jų pa­ja­mų. Tai le­mia sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čių as­me­nų veik­los sri­ties spe­ci­fi­ka.

Dar vie­nu įsta­ty­mo pro­jek­tu, Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu, siū­lo­ma skai­čiuo­jant iš­mo­kas tai­ky­ti ne už­pra­ei­to ket­vir­čio ša­lies vi­du­ti­nį mė­ne­si­nį dar­bo už­mo­kes­tį, o vi­du­ti­nį me­ti­nį ša­lies dar­bo už­mo­kes­tį. Taip pat pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti iš­mo­kų ne­ma­ži­ni­mo tai­syk­lę tais at­ve­jais, kai pa­gal 2017 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­ju­sį pa­keis­tą Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mą per­skai­čia­vus anks­čiau pa­skir­tas kom­pen­sa­ci­jas ar iš­mo­kas jos ma­žė­ja. Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad, nu­sta­čius nau­jus ne­tek­to dar­bin­gu­mo pro­cen­tus, iš­mo­kos ir kom­pen­sa­ci­jos bus per­skai­čiuo­ja­mos pa­gal nau­jus ne­tek­to dar­bin­gu­mo pro­cen­tus.

Dar vie­nu įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tu, Ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga lai­ki­no­jo įsta­ty­mo pro­jek­tu, siū­lo­ma iš­mo­koms skai­čiuo­ti vie­to­je ei­na­mų­jų me­tų drau­džia­mų­jų pa­ja­mų tai­ky­ti 65 % vi­du­ti­nio ša­lies dar­bo už­mo­kes­čio.

Ki­tu įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tu, Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo pro­jek­tu, siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad tais at­ve­jais, kai as­muo dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, pa­vyz­džiui, dėl vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų, dėl ne­dar­bin­gu­mo ar dėl ne­mo­ka­mų atos­to­gų, ne­tu­rė­jo su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sių pa­ja­mų ir dėl to ne­ga­li bū­ti ap­skai­čiuo­ta il­ga­lai­kė dar­bo iš­mo­ka, il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­ka skai­čiuo­ja­ma iš pas­ku­ti­nių 12 mė­ne­sių, ku­rių me­tu as­muo tu­rė­jo su dar­bo san­ty­kiais su­si­ju­sių pa­ja­mų.

Taip pat siū­lo­ma aiš­kiau api­brėž­ti dar­bo san­ty­kius, ku­rie tę­sia­si ne­per­trau­kia­mai. Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo ir Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo pro­jek­tais siū­lo­ma at­lik­ti pa­tiks­li­ni­mus, su­si­ju­sius su ga­lio­jan­čiais ir tei­kia­mais įsta­ty­mų pa­kei­ti­mais. Iš es­mės tai yra tech­ni­niai pa­kei­ti­mai.

Dė­kui už iš­klau­sy­mą. Pra­šom įsta­ty­mų pro­jek­tų…

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me mi­nist­rui. To­liau klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, mi­nist­re, už pa­tei­ki­mą. Su­pran­tu, kad so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas, skur­do ma­ži­ni­mas yra kaip pa­grin­di­nis at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to pri­ori­te­tas.

Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad in­dek­suo­dami, di­di­ndami pen­si­jas jūs di­džiau­sias pen­si­jas di­di­na­te dau­giau­siai, ma­žiau­sias pen­si­jas gau­nan­tiems žmo­nėms di­di­na­te ma­žiau­siai. Ar ne­gal­vo­jo­te, kad iš tik­rų­jų rei­kė­tų tą di­di­ni­mą pa­skirs­ty­ti at­virkš­čiai. Aš su­pran­tu, kad di­des­nes pen­si­jas gau­na tie, ku­rie su­mo­kė­jo di­des­nius mo­kes­čius, dau­giau mo­kes­čių, dau­giau su­kau­pė. Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ma­žiau­sias pen­si­jas gau­nan­tiems žmo­nėms iš tik­rų­jų yra la­bai la­bai sun­ku iš­gy­ven­ti ir da­lis jų yra ant skur­do ri­bos, gal net ir že­miau.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Jei­gu mes skai­čiuo­ja­me to­kia pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka, tai yra taip, kaip jūs sa­ko­te, kad au­ga dau­giau. Pro­cen­tiš­kai ver­ti­nant au­ga dau­giau tų, ku­rie tu­ri ma­žes­nes pen­si­jas, nes kai mes di­di­na­me ba­zi­nę pen­si­ją, tai ba­zi­nė pen­si­ja jų pen­si­jos da­lies su­da­ro di­des­nį pro­cen­tą, dėl to ba­zi­nės pen­si­jos pa­di­di­ni­mas tu­ri di­des­nę įta­ką ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tiems, o ta­da jau pa­skai­čiuo­ja­ma pa­gal jų mo­kė­tas įmo­kas.

Su­pran­tu pro­ble­mą, bet taip pat pro­ble­ma yra tai, kad ir mū­sų pen­si­jų iš­mo­kos sa­ko, kad jos yra per daug plokš­čios ir dėl to ne­mo­ty­vuo­ja mo­kė­ti įmo­kų, dėl to mes tu­ri­me spręs­ti ir ma­žes­nių pen­si­jų klau­si­mą, bet taip pat ir pa­trauk­lu­mą da­ly­vau­ti ši­to­je sis­te­mo­je. Ši­ta in­dek­sa­vi­mo struk­tū­ra, ku­ri yra su­kur­ta, už­tik­rin­tų tai, kad aug­tų pa­gal ba­zi­nę ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­čių, bet taip pat in­dek­sa­vi­mu įmo­kų pro­cen­ti­ne iš­raiš­ka aug­tų tų, ku­rie įmo­kė­jo įmo­kas. Kol kas tai nau­ja sis­te­ma, žiū­ri­me, kaip ji­nai veiks, ir ta­da da­ry­si­me spren­di­mus.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Dumb­ra­va.

A. DUMBRAVA (TTF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, mū­sų frak­ci­ja pa­tei­kė siū­ly­mą dėl kom­pen­sa­vi­mo ka­rių, pa­rei­gū­nų, tų, ku­rie da­ly­va­vo kri­zės lai­ko­tar­piu pro­fe­si­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pro­gra­mo­je, kur tu­rė­jo ypa­tin­gas dar­bo są­ly­gas pen­si­nio am­žiaus žmo­nės, na, kur bu­vo pri­tai­ky­tas ko­e­fi­cien­tas kri­zės lai­ko­tar­piu, kad tos lė­šos bū­tų kom­pen­suo­ja­mos už tuos ket­ve­rius me­tus. Vy­riau­sy­bė pri­ėmė tik­rai to­kį džiu­gi­nan­tį spren­di­mą, kad iš es­mės pri­ta­rė pa­čiai idė­jai, bet siū­lo ne­svars­ty­ti Sei­me šio klau­si­mo. Tik­rai la­bai gai­la, nes tai yra tie žmo­nės, ku­rie la­biau­siai gal­būt nu­ken­tė­jo kaž­ka­da nuo pa­vo­jin­gų dar­bo są­ly­gų, įgi­jo pro­fe­si­nes li­gas. Ką jūs apie tai ma­no­te, ką mes ga­li­me žmo­nėms pa­sa­ky­ti, ar at­ei­ty­je ką nors ga­lė­tu­me jiems pa­ža­dė­ti? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Tik­rai nuo­sta­ta yra ta, ku­rią jūs įvar­di­not, kad tai tu­ri­me pa­da­ry­ti, kom­pen­suo­ti. Ta­čiau žiū­rint į da­bar­ti­nius iš­šū­kius, ku­riuos mes ma­to­me, o ypač, kai da­bar pa­ma­tė­me 2016 me­tų re­zul­ta­tus, kad skur­das taip dra­ma­tiš­kai au­ga, tai tas biu­dže­to pro­jek­tas, ku­ris yra skir­tas da­bar­ti­niams ma­žiau­sias pa­ja­mas tu­rin­tiems as­me­nims, mes ma­no­me, kad tai yra da­bar­ti­nis pri­ori­te­tas ir tu­ri­me šiuos ir ki­tus at­ei­nan­čius me­tus į tai in­ves­tuo­ti. O kom­pen­sa­ci­jas nu­ma­ty­ti pa­gal eko­no­mi­nį au­gi­mą, lai­ko­tar­pį, nuo ka­da tai ga­lė­tų bū­ti. Ir Vy­riau­sy­bė, man at­ro­do, yra pa­tei­ku­si kon­kre­čius me­tus, nuo ku­rių siū­lo pra­dė­ti kom­pen­suo­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ačiū, ger­bia­mas mi­nist­re, už pri­sta­ty­mą. Aš no­rė­čiau ban­dy­ti pa­dė­ti spręs­ti pen­si­jų di­di­ni­mo klau­si­mą, ka­dan­gi mes ma­to­me – di­di­nant ba­zi­nį di­dė­ja ir tos ma­žos pa­ja­mos, ir la­bai di­de­lės. Su­plokš­tė­ji­mas vėl, sa­ko­te, yra pro­ble­ma. Ar ne­bū­tų ver­ta pa­gal­vo­ti ar­ba gal­būt su­ras­ti for­mu­lę, kad ir žmo­nių įmo­kos, ypač dar­bo sta­žo ver­tė, to­je for­mu­lė­je už­im­tų di­des­nę vie­tą, ta­da gal­būt tam tik­ro plokš­tė­ji­mo bū­tų, bet tie žmo­nės, ku­rie iš tik­rų­jų il­giau mo­kė­jo ir įmo­kas, ir dau­giau su­mo­kė­jo, taip pat dau­giau gau­tų, nes kar­tais tas at­ly­gi­ni­mas, ypač da­bar dar vy­res­nės kar­tos, iš tik­rų­jų bu­vo la­bai že­mas, ir kiek mes be­di­din­tu­me, vis tiek ta pen­si­ja lie­ka la­bai ma­ža, o tas sta­žo fak­to­rius, tai jie yra iš­dir­bę ir už­si­tar­na­vę tam tik­ra pras­me. Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Tas skai­čia­vi­mo bū­das, ku­ris yra nu­ma­ty­tas nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos, ku­ris įsi­ga­lios, bu­vo svars­to­mas kar­tu su so­cia­li­niu mo­de­liu ir įtrau­kiant įvai­rias prie­lai­das, kri­te­ri­jus ir t. t. Mes kol kas iki ga­lo ne­ga­li­me įver­tin­ti, kaip iš tie­sų su­si­dė­lios, nes rei­kia pa­gal kiek­vie­no as­mens pen­si­ją per­skai­čiuo­ti. Ta­da, kai ma­ty­si­me, kaip vyks­ta pro­ce­sas, ta­da tur­būt rei­kės su­grįž­ti ir pa­žiū­rė­ti, kaip sis­te­ma vei­kia, ko­kia tu­rė­tų bū­ti sta­žo įta­ka, ko­kia tu­rė­tų bū­ti drau­di­mi­nės įmo­kos įta­ka ir t. t. Kol kas tai, kas nu­spręs­ta, kam pri­tar­ta, ir rei­kia pra­dė­ti, o ta­da to­liau ver­tin­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, du trum­pi, bet la­bai kon­kre­tūs klau­si­mai. Vie­nas tai yra fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo įstai­gų fi­nan­sa­vi­mo są­nau­dos, tai yra „Sod­ros“ iš­lai­dos. Gry­nai ad­mi­nist­ra­vi­mo. Kaž­koks ste­buk­las, mes jiems duo­da­me nau­jus įpa­rei­go­ji­mus, Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­dą ad­mi­nist­ruo­ti, rink­ti ir iš­mo­kė­ti, bet ki­tiems me­tams pla­nuo­ja­me 5, 4 mln. ma­žiau, o po me­tų vėl 5 mln. dau­giau. Kas čia at­si­tin­ka, kad vie­niems me­tams su­ma­ži­nam, o po to pa­di­di­nam?

Ant­ras klau­si­mas yra dėl asig­na­vi­mų iš Lie­tu­vos biu­dže­to. La­bai ge­rai – 1 % per­me­ta­me. Ką da­ro­me to­liau? Nes, ma­tau, ir 2019 me­tais, ir 2020 me­tais to­liau nie­kas ne­kin­ta. Tai kur ju­da­me?

L. KUKURAITIS. Dėl ant­ro­jo klau­si­mo, pa­kar­to­ki­te. At­si­pra­šau.

A. SYSAS (LSDDF). Ant­ras klau­si­mas dėl Vy­riau­sy­bės asig­na­vi­mų, 1 % per­ve­si­me ir su­sto­ja­me. Ką da­ro­me to­liau?

L. KUKURAITIS. Ačiū už klau­si­mus. Tai, kas pa­teik­ta 2018 me­tams, su­ma­ži­ni­mas, iš tie­sų yra op­ti­mi­za­vi­mas. Čia mes ne tik „Sod­ros“, bet ir vi­sų mums pa­val­džių, taip pat ir mi­nis­te­ri­jos dar­bo už­mo­kes­čio fon­do dy­dį ma­ži­na­me tam, kad dirb­tu­me efek­ty­viau ir pa­da­ry­tu­me dau­giau. Tai čia yra ben­dra nuo­sta­ta.

Dėl to­les­nių me­tų prog­no­zių, tai yra tie­siog iš­im­tas pro­cen­ti­nis skai­čia­vi­mas, bus per­skai­čiuo­ta, kai pla­nuo­si­me 2019 me­tus. Aš ti­kiu, kad mes to­liau tę­si­me su op­ti­mi­za­vi­mo nuo­sta­ta. O dėl ba­zi­nės pen­si­jos per­da­vi­mo vals­ty­bės biu­dže­tui – taip, tas įsi­pa­rei­go­ji­mas, ku­ris yra pri­im­tas, mes jį įvyk­do­me – 1 % per­duo­da­me vals­ty­bės biu­dže­tui, ta­čiau dėl at­ei­ties iš tie­sų rei­kia po­li­ti­nio spren­di­mo. Jei­gu mes no­ri­me vi­są ba­zi­nę pen­si­ją per­kel­ti, tai tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma grei­čiau­siai pa­gal tuos siū­ly­mus, ku­rie yra kar­tu dėl ga­li­my­bės kon­so­li­duo­ti darb­da­vio ir dar­buo­to­jo mo­kes­tį.

PIRMININKAS. Klau­sia R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš už­duo­siu klau­si­mą steng­da­ma­sis kiek įma­no­ma for­ma­liai, nes ko­le­ga J. Džiu­ge­lis ma­no anks­tes­nį klau­si­mą, ku­rį for­mu­la­vo Vals­ty­bės kon­tro­lė, Lie­tu­vos ban­kas, iš­va­di­no de­ma­go­gi­ja, tai man čia la­bai sun­ku už­duo­ti taip ko­rek­tiš­kai klau­si­mus. Ma­tau, kad „Sod­ros“ sko­los klau­si­mą pa­vy­ko iš­spręs­ti, tai tik­rai yra pliu­sas, bet vis dėl­to vie­nas su įsta­ty­mu su­si­jęs So­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo prin­ci­pas, ma­no gal­va, li­ko, kaip ir kiek­vie­ną kar­tą, be­je, čia ne jūs pir­mas ir jums ne­pa­vy­ko pa­da­ry­ti, ap­gin­ti to prin­ci­po. Tai yra tai, kad mes pa­di­din­tų iš­lai­dų drau­di­mi­nių rū­šių vis dėl­to ne­kom­pen­suo­ja­me vals­ty­bės biu­dže­tu, kaip tu­rė­tų bū­ti pa­gal so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mus, bet vėl ma­nev­ruo­da­mi „Sod­ros“ biu­dže­to vi­du­je, per­kel­da­mi ko­e­fi­cien­tus. Ko­dėl jums ne­pa­vy­ko tos ydos at­si­sa­ky­ti ši­tam biu­dže­te?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Čia tik­riau­siai klau­sia­te apie tas iš­mo­kas, ku­rios yra ne­su­si­ju­sios su drau­di­mi­niu prin­ci­pu, kad kom­pen­suo­ja­me už pra­ras­tas dar­bo už­mo­kes­čio pa­ja­mas.

Taip, ši­tą dis­ku­si­ją mes per­ke­lia­me į 2018 me­tus, pla­nuo­da­mi 2019 me­tų biu­dže­tą tik­rai tu­ri­me spręs­ti ir dėl mo­ti­nys­tės, ir dėl li­gos iš­mo­kų, nes ten trū­ku­mai yra di­džiu­liai. Per­kel­da­mi 0,2 %, šiek tiek ma­ži­na­me, bet iš es­mės ne­spren­džia­me.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, šiuo me­tu ga­lio­ja įsta­ty­mas, kad ūki­nin­kai, ku­rių eko­no­mi­nis dy­dis yra 4 EDV, ir ūki­nin­kai, ku­rie jau yra draus­ti ar­ba gau­na se­nat­vės pen­si­ją, ar­ba yra drau­džia­mi so­cia­li­niu drau­di­mu ki­to­se įmo­nė­se, ga­li ne­mo­kė­ti įmo­kų. Sa­ky­ki­te, ko­dėl kei­čia­te ši­tą punk­tą? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų yra taip, kad ūki­nin­kai, ly­gi­nant su ki­tais sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čiais as­me­ni­mis, tu­rė­da­vo ši­to­je sri­ty­je dau­giau leng­va­tų. Tai, kad mes ke­lia­me lu­bas ir taip pat kad siū­lo­me pa­nai­kin­ti leng­va­tas pen­si­nin­kams, ne­įga­lie­siems ir tiems, ku­rie dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­tis, tai yra są­ly­gų su­vie­no­di­ni­mas su sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čiais. Tai yra vie­nas iš mo­kes­ti­nės per­tvar­kos prin­ci­pų – kiek ga­li­ma la­biau su­vie­no­din­ti mo­kes­čių ba­zes tam tik­roms gru­pėms, ta­čiau rei­kia pa­sa­ky­ti, kad ap­mo­kes­ti­ni­mas yra ne nuo vi­sos pa­ja­mų su­mos, bet nuo pu­sės su­mos. Smul­kie­siems ūki­nin­kams tai bus tur­būt pa­lan­kiau.

PIRMININKAS. Taip, dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – S. Ja­ke­liū­nas.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, svei­ki­nu su jū­sų ryž­tu iš­spręs­ti tą pro­b­le­mą, ku­ri su­si­kau­pė per dau­ge­lį me­tų, čia ir iš kai­rės, ir iš de­ši­nės ga­li­ma kal­tų ieš­ko­ti. Ta pro­ble­ma ne to­kia ir ma­ža – be­veik 4 mlrd. eu­rų, naš­ta „Sod­ros“ biu­dže­tui bu­vo dau­giau kaip 100 mln. kas­met pa­lū­ka­nų. Nuo ki­tų me­tų to ne­liks, tai yra „Sod­ros“ dis­kre­di­ta­vi­mo pa­bai­ga, ant bė­gių pa­sta­ty­mas „Sod­ros“ fi­nan­sų ir ga­li­my­bė tva­riai mo­kė­ti ir di­din­ti pen­si­jas, to­dėl ši­tie spren­di­mai yra es­mi­niai. Lin­kiu ne­su­sto­ti, to­liau dirb­ti dar­bą ir spręs­ti „Sod­ros“ klau­si­mus, ku­rie jau yra pra­dė­ti dis­ku­tuo­ti su ju­mis. Ačiū jums.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tik­rai su­tin­ku su prieš tai kal­bė­ju­siu po­nu S. Ja­ke­liū­nu, tai yra di­de­lis da­ly­kas, kad „Sod­ros“ sko­los pro­ble­ma yra iš­spręs­ta, ir čia ne­abe­jo­ti­nai bū­ti­nas bu­vo spręs­ti klau­si­mas, bet jis yra dau­giau tech­ni­nis klau­si­mas, kur, ku­rio­je vie­to­je ap­skai­ty­ti tą vals­ty­bės sko­lą – ar vals­ty­bės biu­dže­te, ar „Sod­ro­je“. Dau­ge­lį me­tų to nie­kaip ne­pa­vyk­da­vo pa­da­ry­ti, taip pat ir mū­sų Vy­riau­sy­bei to ne­pa­vy­ko, ob­jek­ty­vu­mo dė­lei tai rei­kia pa­sa­ky­ti, tai yra pliu­sas. Bet vis dėl­to du da­ly­kai, ku­rie yra ne­iš­spręs­ti ir ku­rie iš tik­rų­jų ne­lei­džia žen­kliai keis­ti pa­lū­ka­nų nor­mų… to san­ty­kių… pa­ge­rin­ti pen­si­jos dy­džio ly­gi­nant su vi­du­ti­ne al­ga, tai, ką ko­le­ga A. Sy­sas mi­nė­jo. Prak­tiš­kai tik ba­zi­nės al­gos per­kė­li­mas (…) vals­ty­bės biu­dže­to spren­džia ši­tą pro­ble­mą, nes pi­ni­gai ne­au­ga ant me­džių, jie yra la­bai kon­kre­tūs. Se­nė­jan­čio­je vi­suo­me­nė­je ba­zi­nės al­gos per­kė­li­mas yra bū­ti­nas, ir tai kal­ba vi­sos fi­nan­si­nės ins­ti­tu­ci­jos, kad vėl ne­bū­čiau ap­kal­tin­tas de­ma­go­gi­ja, vi­sos, ir vi­si tarp­tau­ti­niai eks­per­tai. Ši­tas klau­si­mas su­sto­jęs, ir me­tų nu­kė­li­mas bran­giai mums kai­nuos, nes mes ei­na­me į de­mo­gra­finę duo­bę.

Ki­tas da­ly­kas, ku­rio šiuo me­tu ir­gi ne­pa­vy­ko iš­spręs­ti, kaip, be­je, ir pra­ėju­sioms Vy­riau­sy­bėms ne vis­kas pa­vy­ko, tai mes vis dėl­to ne­pri­ver­čia­me šia­me biu­dže­te, nors ir ne kri­zės są­ly­go­mis, veik­ti So­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo vi­sa jė­ga. Tuos per­vir­šius, kai mes iš­mo­ka­me dau­giau, ne­gu ga­li­me, pa­gal So­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mą tu­ri amor­ti­zuo­ti biu­dže­tas, bet ne ki­tos drau­di­mi­nės rū­šys. Da­bar taip pat pa­siū­ly­ta per­mes­ti iš vie­nos vie­tos į ki­tą, tiks­liau, pi­ni­gus iš vie­nos ki­še­nės per­dė­ti į ki­tą.

PIRMININKAS. Lai­kas!

R. J. DAGYS (TS-LKDF). To­dėl siū­lau su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Vi­si no­rin­tys pa­si­sa­ky­ti pa­si­sa­kė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 72 Sei­mo na­riai: už – 56, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 16. Pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi – Au­di­to ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tai. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

13.54 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 2, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35 ir 40 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1219 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mas. Pir­mas klau­sia J. Baub­lys.

J. BAUBLYS (LSF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, jūs mi­nė­jo­te, kad ke­ti­na­te nu­sta­ty­ti so­cia­li­nių įmo­kų grin­dis, t. y. kad so­cia­li­nės įmo­kos tu­rė­tų bū­ti mo­ka­mos ne ma­žes­nės ne­gu mi­ni­ma­lus dar­bo už­mo­kes­tis. Ta­čiau, kaip ži­no­te, yra daug se­zo­ni­nių dar­bų, kai darb­da­viai ne­ga­li ap­rū­pin­ti vi­sus me­tus dar­buo­to­jų dar­bu ir ne­ga­li mo­kė­ti vi­so at­ly­gi­ni­mo, bet no­rė­da­mi iš­lai­ky­ti dar­buo­to­jus, kad su­lauk­tų ki­to se­zo­no, ga­lė­tų įdar­bin­ti, jie tie­siog tru­pu­tį mo­ka ir taip su­lau­kia ki­to se­zo­no. Ar ne­bus taip, kad bus pri­vers­ti at­leis­ti tuos dar­buo­to­jus ir tie­siog jie eis į dar­bo bir­žą? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų „Sod­ros“ ir li­gos bei mo­ti­nys­tės grin­di­mis yra spren­džia­ma drau­di­mo pro­ble­ma. Tik­rai da­bar, kai gau­na­me duo­me­nis, kiek žmo­nių ne­tu­ri bū­ti­no­jo sta­žo, ku­ris yra rei­ka­lin­gas gau­ti vi­są pen­si­ją, yra di­džiu­liai skai­čiai ir ši­tas spren­di­mas yra tik dir­ban­čio­jo nau­dai. Tu­ri­me 160 tūkst. žmo­nių, ku­rie už­dir­ba ma­žiau ne­gu mi­ni­ma­lų dar­bo už­mo­kes­tį, yra di­džiu­lė ri­zi­ka, kad tiek žmo­nių se­nat­vė­je skurs. Nu­sta­ty­da­mi įmo­kų lu­bas ar mė­ne­siui, ar me­tams, rū­pi­na­mės, kad tiems žmo­nėms, ku­rie gau­na ma­žiau, bū­tų už­tik­ri­na­mas vi­sas sta­žas ir vi­sa „Sod­ros“ pen­si­ja. To­kiu bū­du sie­kia­me, kad kuo dau­giau da­ly­vių da­ly­vau­tų… vi­su se­nat­vės pen­si­jos sta­žu.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės at­ve­ju – ly­giai taip pat. Tam, kad ga­lė­tų mo­ti­nos, ku­rios už­dir­ba 10, 20 ar dau­giau eu­rų, gau­ti mi­ni­ma­lią iš­mo­ką, rei­kia, kad jos bū­tų drau­džia­mos nuo mi­ni­ma­laus at­ly­gio. To­dėl bū­tų to­kia nor­ma. Ačiū.

PIRMININKAS. Taip, ačiū. Ki­tas klau­sia A. Sy­sas. Ta­čiau, ma­tau, jis už­si­ė­męs ir ne­no­ri klaus­ti. Klau­sia V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ma­no klau­si­mas la­bai pa­na­šus į ką tik klau­siu­sio ko­le­gos, nes su­pran­tant jū­sų de­kla­ruo­ja­mus tiks­lus vis dėl­to ar bu­vo įver­tin­ta tai, ko­kį efek­tą tai tu­rės, tar­ki­me, ma­žų įmo­nių dar­buo­to­jams, ku­rie dir­ba pu­se eta­to ar gal­būt net­gi ket­vir­čiu eta­to, ne dėl to, kad sle­pia pa­ja­mas, ne dėl to, kad vo­ke­liuo­se gau­na jas, o dėl to, kad ne­ga­li ar­ba ne­no­ri dirb­ti vi­su eta­tu? Ir ar ne­at­si­tiks taip, kad ma­žos įmo­nės bus pri­vers­tos tie­siog at­leis­ti to­kius dar­buo­to­jus ir jie ne­teks vie­nin­te­lio pa­ja­mų šal­ti­nio?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ja­me už klau­si­mą. Taip, iš tie­sų bu­vo ver­tin­tos įvai­rios si­tu­a­ci­jos. Yra skai­čiuo­ja­ma, kad ta­me di­de­lia­me skai­čiu­je yra ir žmo­nių, ku­rie gau­na še­šė­li­nes pa­ja­mas. Va­di­na­si, įve­dus grin­dis pa­nai­ki­na­mi mo­ty­vai mo­kė­ti į vo­ke­lį, jei­gu at­si­ran­da mo­kes­čiai. Tuo mes sie­kia­me, kad žmo­gus bū­tų ap­sau­go­tas nuo ne įmo­kų, ku­rios tu­rė­tų bū­ti už jį pa­da­ro­mos, ir dėl to pas­kui ati­de­da­mas jo skur­das į se­nat­vę. Yra ke­lios iš­ly­gos, t. y. ne­ap­mo­kes­ti­na­mi šio­mis grin­di­mis pen­si­nin­kai, jau­ni žmo­nės, taip pat ir tie, ku­rie dir­ba ki­ta­me dar­be. Žiū­rė­si­me, kaip tos iš­ly­gos, ko­kią tai da­ro įta­ką da­ly­va­vi­mui dar­bo rin­ko­je, kiek žmo­nių yra at­lei­džia­ma ir taip to­liau, ta­da da­ry­si­me spren­di­mus. Kol kas yra toks siū­ly­mas, pra­de­da­me veik­ti, da­ro­me mo­ni­to­rin­gą, kaip iš tie­sų vei­kia, ir ta­da da­ry­si­me ki­tus spren­di­mus, po­ky­čius. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, at­si­pra­šau, kad bu­vau iš­ėjęs prieš tai jū­sų pri­sta­to­mu klau­si­mu, iš­klau­siau in­te­re­san­tės, to­dėl da­bar no­rė­čiau pa­klaus­ti. Žiū­rė­ki­te, „Sod­ra“ ima tam tik­rą mo­kes­tį už svei­ka­tos drau­di­mo lė­šų su­rin­ki­mą. Tuo tar­pu me­di­kai at­lie­ka la­bai daug ne­įga­lu­mo, ne­dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo funk­ci­jų – gy­dy­to­jų kon­sul­ta­ci­nės ko­mi­si­jos, ir tai da­ro ne­mo­ka­mai ir, be abe­jo, kad pa­ima lai­ką nuo pa­cien­tų. Il­gė­ja ei­lės. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te ne kar­tą kė­lė­me tą klau­si­mą ir mums bu­vo pa­sa­ky­ta, kad vyks­ta de­ry­bos. Tai ar vyks­ta tos de­ry­bos ir ko­dėl šių me­tų biu­dže­te vis dėl­to ne­nu­ma­ty­tos lė­šos ar­ba bū­tų bent jau pa­si­rink­tas nu­li­nis va­rian­tas – jo­kių mes jums mo­kes­čių ne­mo­ka­me ir iš jū­sų gal­būt ne­rei­ka­lau­ja­me ku­rį lai­ką, nes, kaip sa­kiau, me­di­kai dir­ba dar­bą, ku­ri tu­ri at­lik­ti „Sod­ra“, bent jau ap­mo­kė­ti „Sod­ra“ tu­ri, ir tai už­ima la­bai daug lai­ko. Tai vyks­ta pro­ce­sas ir ko­dėl čia mes biu­dže­te ne­ma­to­me?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Pir­miau­sia tai, kad „Sod­ra“ ima ad­mi­nist­ra­ci­nį mo­kes­tį dėl to, kad ad­mi­nist­ruo­ja ši­tą fon­dą, ir tai yra ir Vals­ty­bės kon­tro­lės nu­sta­ty­ta, kad tam tik­rą pro­cen­tą nuo fon­do ad­mi­nist­ruo­ja­mų lė­šų tu­rė­tų im­ti „Sod­ra“. Tu­rint gal­vo­je, kad jei­gu mes tų ke­le­to mi­li­jo­nų, ku­riuos „Sod­ra“ pa­ima ad­mi­nist­ra­vi­mui, jei­gu mes jų ne­pa­im­si­me iš Svei­ka­tos drau­di­mo fon­do, ta­da bus iš ki­tų, iš Pen­si­jų drau­di­mo fon­do. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti.

O da­bar dėl ne­įga­lu­mo nu­sta­ty­mo. Iš tie­sų tai yra at­ski­ras klau­si­mas ir į jį mes tu­rė­tu­me ieš­ko­ti spren­di­mo kar­tu, nes ne­įga­lu­mo nu­sta­ty­mas tu­rė­tų bū­ti abie­jų sis­te­mų, tiek svei­ka­tos, tiek so­cia­li­nės sis­te­mos, ben­dras dar­bas ir kiek ga­li­ma ge­riau pa­da­ry­tas. Taip pat ir fi­nan­sa­vi­mas ši­tai funk­ci­jai at­lik­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Vyks­ta de­ry­bos, vyks­ta pro­ce­sas, kol kas su­ta­ri­mo dar ne­tu­ri­me.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė, gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū. Pri­tar­ta. Ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

14.00 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. IX-547 2, 4, 5, 7 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1220 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau ki­ti klau­sia dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to pro­jek­to Nr. XIIIP-1220. Nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Mo­ty­vai? Taip pat nė­ra. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. Ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Au­di­to ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

14.00 val.

Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-549 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2512 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1221 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas klau­sian­ty­sis dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-1221 – A. Sy­sas. Klaus­ki­te.

A. SYSAS (LSDDF). Dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to san­da­ros? Taip? La­bai at­si­pra­šau, bu­vau iš­ėjęs.

PIRMININKAS. Dėl pen­si­jų įsta­ty­mo.

A. SYSAS (LSDDF). Dėl pen­si­jų.

PIRMININKAS. Pro­jek­tas Nr. XIIIP-1221.

A. SYSAS (LSDDF). At­si­pra­šau, tuo­jau. Mi­nu­tė­lę. Aš čia ne­tu­riu klau­si­mo.

L. KUKURAITIS. Ten yra tech­ni­niai pa­kei­ti­mai.

PIRMININKAS. Ne­klau­sia. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ka­dan­gi pa­grin­di­nis dar­bo­tvarkės lai­kas bai­gė­si, aš siū­lau ben­dru su­ta­ri­mu pra­tęs­ti dėl vi­sų klau­si­mų, su­si­ju­sių su so­cia­li­nė­mis reik­mė­mis. Ga­li­me pra­tęs­ti? Dė­ko­ju.

Ki­tas pro­jek­tas yra… At­si­pra­šau, dar ko­mi­te­to ne­pa­skel­biau. Pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

14.01 val.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 35 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1222 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas yra Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Klau­sia M. Na­vic­kie­nė. Nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nie­kas ne­už­si­ra­šė? Nie­kas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

14.01 val.

Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 3, 13, 15, 19, 20, 27, 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1223 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mas. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

14.03 val.

Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1509 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2472 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1224 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau – Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mas. Klaus­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

14.03 val.

Ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga laikino­jo įsta­ty­mo Nr. VIII-366 2, 3, 7, 11, 12 ir 13 straips­nių ir ant­ro­jo skir­snio pavadini­mo pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1225 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ža­los at­ly­gi­ni­mo dėl ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ar su­sir­gi­mų pro­fe­si­ne li­ga lai­ki­no­jo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Klaus­ti no­ri A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, gal ga­lė­tu­mė­te pa­aiš­kin­ti, nes tai bu­vo ir prieš tai įsta­ty­me, aš ne­pa­si­žy­mė­jau. Bet anks­čiau skai­čiuo­da­mi iš­mo­kas mes nau­do­jo­me drau­džia­mą­sias pa­ja­mas. Da­bar jūs kei­čia­te į „vi­du­ti­nį ša­lies dar­bo už­mo­kes­tį“. Iš es­mės ski­ria­si ir stip­riai ski­ria­si dy­džiai. Kaip tai veiks iš­mo­kas ir su­ba­lan­sa­vi­mą? Jei­gu bū­tų tai­ko­ma vie­nas su vie­nu, tai vi­sos iš­mo­kos tu­rė­tų žen­kliai iš­aug­ti.

L. KUKURAITIS. Tai yra 65 % nuo vi­du­ti­nio ša­lies dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio ir to­kiu bū­du mes pri­ar­ti­na­me prie to, ku­ris da­bar eg­zis­tuo­ja. Tik tiek, ka­dan­gi vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis au­ga, tos iš­mo­kos augs kar­tu su dar­bo už­mo­kes­čiu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dau­giau klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas skir­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

14.04 val.

Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo Nr. XII-2604 9 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1226 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau – Ga­ran­ti­jų dar­buo­to­jams jų darb­da­viui ta­pus ne­mo­kiam ir il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų įsta­ty­mo pro­jek­tas. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ačiū. Pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

14.04 val.

So­cia­li­nės ap­sau­gos iš­mo­kų at­skai­tos ro­dik­lių ir ba­zi­nio baus­mių ir nuo­bau­dų dydžio nu­sta­ty­mo įsta­ty­mo Nr. X-1710 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1242 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – So­cia­li­nės ap­sau­gos iš­mo­kų at­skai­tos ro­dik­lių ir ba­zi­nio baus­mių ir nuo­bau­dų dy­džio nu­sta­ty­mo įsta­ty­mo Nr. X-1710 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1242. Pra­šau, mi­nist­re, pri­sta­ty­ti.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, sie­kiant to­bu­lin­ti skur­do ir so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo prie­mo­nes ir įgy­ven­din­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­no nuo­sta­tas, pa­reng­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma įtvir­tin­ti nau­ją so­cia­li­nės ap­sau­gos iš­mo­kos at­skai­tos ro­dik­lį, t. y. mi­ni­ma­lių var­to­ji­mo po­rei­kių dy­dį, to­liau bū­tų MVPD. An­tra, nu­sta­ty­ti MVPD ap­skai­čia­vi­mo tvar­ką ir so­cia­li­nės pa­ra­mos iš­mo­kų at­skai­tos ro­dik­lius, ati­tin­ka­ma pro­cen­ti­ne da­li­mi su­sie­ti MVPD, kad nuo ro­dik­lių dy­džių pri­klau­san­ti tei­kia­ma pa­ra­ma ati­tin­ka­mai di­dė­tų, pri­klau­so­mai nuo di­dė­jan­čios me­ti­nės in­flia­ci­jos, mais­to ir ne mais­to pre­kių bei pa­slau­gų kai­nų.

Mi­ni­ma­lių var­to­ji­mo po­rei­kių dy­dis – tai ro­dik­lis, nu­ro­dan­tis as­mens iš­lai­dų su­mą eu­rais, ku­ri rei­ka­lin­ga mi­ni­ma­liems as­mens mais­to ir ne mais­to pre­kių ir pa­slau­gų po­rei­kiams pa­ten­kin­ti per mė­ne­sį. Tai­ko­mas ba­zi­nės so­cia­li­nės iš­mo­kos, šal­pos pen­si­jų ba­zės, tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų ba­zės ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džiams nu­sta­ty­ti.

2017 me­tais ap­skai­čiuo­tas MVPD yra 238 eu­rai. Įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, jog MVPD at­ei­nan­tiems ka­len­do­ri­niams me­tams eu­ro tiks­lu­mu kas me­tus ap­skai­čiuo­ja­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ir iki gruo­džio 31 die­nos tvir­ti­na­mas so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro.

Įsta­ty­mu taip pat siū­lo­ma, kad nuo 2019 me­tų sau­sio 1 die­nos ba­zi­nė so­cia­li­nė iš­mo­ka su­da­ry­tų ne ma­žiau ar­ba ly­gu 16 % MVPD. Šiuo me­tu tai ati­tin­ka da­bar­ti­nį 38 eu­rų dy­dį. Šal­pos pen­si­jų ba­zė su­da­ry­tų ne ma­žiau ar­ba ly­gu 54 % MVPD. Tai ati­tin­ka nuo 2018 me­tų nu­ma­ty­tą di­din­ti iki 130 eu­rų šal­pos pen­si­jų ba­zės dy­dį. Da­bar šis dy­dis yra 112 eu­rų. Tiks­li­nių kom­pen­sa­ci­jų ba­zė su­da­ry­tų ne ma­žiau ar­ba ly­gu 47 % MVPD, šiuo me­tu tai yra 112 eu­rų. Vals­ty­bės re­mia­mos pa­ja­mos su­da­ry­tų ne ma­žiau ar­ba ly­gu 50 % MVPD. Nuo 2018 me­tų tai bū­tų 122 eu­rai, da­bar yra 102 eu­rai.

Iš­var­din­ti ro­dik­liai su MVPD sie­ja­mi ati­tin­ka­ma, ne ma­žes­ne pro­cen­ti­ne da­li­mi, ku­ri ap­skai­čiuo­ta pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čius jų dy­džius, iš­sky­rus šal­pos pen­si­jos ba­zės dy­dį, ku­rio pro­cen­tas ap­skai­čiuo­tas pa­gal jo pla­nuo­ja­mą pa­di­din­ti dy­dį iki 130 eu­rų, ir vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­dį, ku­rio pro­cen­tas ap­skai­čiuo­tas pa­gal jo pa­di­din­tą dy­dį iki 122 eu­rų nuo sau­sio 1 die­nos.

Įsta­ty­mo pro­jek­to įsi­ga­lio­ji­mas nu­ma­ty­tas 2018 m. sau­sio 1 d. Įsta­ty­mo nuo­sta­tos, įtvir­ti­nan­čios so­cia­li­nės ap­sau­gos iš­mo­kų at­skai­tos ro­dik­lių su­sie­ji­mą su MVPD, įsi­ga­lio­ji­mas nu­ma­ty­tas 2019 m. sau­sio 1 d.

Lė­šos, pri­ėmus įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, pa­pil­do­mai iš vals­ty­bės biu­dže­to rei­kės 2018 me­tais 17,8 mln. eu­rų šal­pos pen­si­jų ba­zės dy­džio pa­grin­du ap­skai­čiuo­toms šal­pos iš­mo­koms. 2019–2020 me­tais pa­pil­do­mai kas me­tus rei­kės po 1,67 mln. eu­rų tik­s­li­nių kom­pen­sa­ci­jų ba­zės dy­džio pa­grin­du ap­skai­čiuo­toms slau­gos ir prie­žiū­ros tiks­li­nėms kom­pen­sa­ci­joms.

Toks įsta­ty­mo pro­jek­tas. Siū­lo­ma pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pir­mo­ji klau­sia M. Na­vic­kie­nė, ta­čiau jos ne­ma­tau. R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, nuo vi­sų ši­tų ko­e­fi­cien­tų pri­klau­so pa­šal­pos dy­dis, bet bū­si­mus ko­e­fi­cien­tus ga­li­ma ap­skai­čiuo­ti dviem bū­dais. Vie­nas – sie­kiant kon­kre­čių tiks­lų, ką mes no­ri­me pa­siek­ti, ko­kio efek­ty­vu­mo tos pa­šal­pos tu­rė­tų bū­ti. O ki­tas – tai yra tie­siog ži­nant, kiek pi­ni­gų tau da­vė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, tuos ko­e­fi­cien­tus pri­ar­tin­ti prie to, ką tu tu­ri.

Tai aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ku­riuo va­rian­tu čia jie ap­skai­čiuo­ti, pir­muo­ju ar ant­ruo­ju? Jei­gu vis dėl­to pir­muo­ju, kad jūs at­skleis­tu­mė­te kon­kre­čiai, ko­kių tiks­lų sie­kia­te to­kiais ko­e­fi­cien­tais? Kas pa­si­keis? Pa­ra­mos dy­dis, ko­kioms gru­pėms? Kuo rem­da­mie­si jūs skai­čia­vo­te dy­džius?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš gal pra­dė­čiau nuo to an­tro bū­do. Iš tie­sų tiek dėl VRP di­di­ni­mo, tiek dėl šal­pos pen­si­jų ba­zės di­di­ni­mo yra su­de­rė­ta su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. To la­bai rei­kia, nes, kaip ži­no­te, nuo kri­zės lai­ko­tar­pio jo­kios ba­zi­nės iš­mo­kos, pa­gal ku­rias skai­čiuo­ja­ma, jo­kie dy­džiai ne­bu­vo di­di­na­mi, tai yra ir­gi pir­mas kar­tas, kai mes tai da­ro­me. In­dek­suo­jant vie­nas pa­grin­di­nių tiks­lų yra tai, kad so­cia­li­nės iš­mo­kos ir ga­vė­jų skai­čius ati­tin­ka­mai aug­tų su au­gan­čia eko­no­mi­ka ir su au­gan­čia in­flia­ci­ja, t. y. už­bėg­ti už akių tam, kas nu­ti­ko per šiuos be­veik de­šimt me­tų, kai iš es­mės so­cia­li­nės iš­mo­kos ne­bu­vo ke­lia­mos. Tie­siog kad kas­met bū­tų in­dek­suo­ja­ma pa­gal tą mi­ni­ma­laus var­to­ji­mo po­rei­kio dy­dį. Tai ši­tas pa­grin­di­nis prin­ci­pas.

Da­bar pats pro­cen­tas ga­li kis­ti. Mes pla­nuo­ja­me, žiū­rė­da­mi į eko­no­mi­nes ga­li­my­bes ir t. t., ma­ty­da­mi ir svars­ty­da­mi, kaip pa­ska­tin­ti tuos, ku­rie gau­na iš­mo­kas, kad jie ga­lė­tų ak­ty­viau da­ly­vau­ti dar­bo rin­ko­je ir t. t., taip pat kaip už­kar­dy­ti la­biau­siai skur­di­nan­čias si­tu­a­ci­jas, ko­re­guo­ti ir pro­cen­tus. Tai yra įma­no­ma, ta­čiau yra la­bai svar­bu, kad tai bū­tų nuo­lat in­dek­suo­ja­ma ir aug­tų kas­met.

PIRMININKAS. To­liau klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, svei­ki­nu, kad yra tam tik­ras di­di­ni­mas, bet ele­men­ta­riai, jei mes taip at­su­ka­me laik­ro­du­ką de­šimt me­tų at­gal ir pa­žiū­ri­me, kaip per tą lai­ko­tar­pį di­dė­jo mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas ir kaip di­dė­ja vie­nin­te­lės pa­ja­mos dau­ge­lio žmo­nių, ku­rie kaip tik gy­ve­na skur­de ir di­de­lė­je at­skir­ty­je, tai, aiš­ku, mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas di­dė­jo kur kas spar­čiau, grei­čiau ir pro­por­cin­gai plius, mi­nus, o šie dy­džiai bu­vo įšal­dy­ti. Da­bar tas pa­ki­li­mas ge­ro­kai at­si­lie­ka pa­gal pro­por­ci­jas ly­gi­nant su mi­ni­ma­lia mė­ne­si­ne al­ga. Su­pran­tu, kur čia bė­dos, bet ma­no klau­si­mas bū­tų: jūs pa­mi­nė­jo­te 16, 47, 47, 43, čia yra pro­cen­ti­niai dy­džiai nuo da­bar­ti­nių dy­džių, ar mes nepa­si­kly­si­me tarp ši­tų dy­džių…

PIRMININKAS. Klaus­ki­te!

A. SYSAS (LSDDF). …spręs­da­mi klau­si­mus?

L. KUKURAITIS. Taip, to­kius dy­džius yra siū­lo­ma nu­sta­ty­ti. Jei­gu jie įsi­ga­lios nuo 2019 m. sau­sio 1 d., tai jau 2019 me­tais pa­kils vi­si dy­džiai, tarp jų ir BSI dy­dis, nuo ku­rio pri­klau­so bū­tent iš­mo­kos dy­dis ati­tin­ka­mai. Kiek ga­lė­jo­me, tas pa­di­di­ni­mas bu­vo bū­tent vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio ir šal­pos pen­si­jų ba­zės, ta­čiau… Ne­ži­nau, pa­da­rė­me tai, ką ga­lė­jo­me iš biu­dže­to. Ypač, jei mes dar ša­lia tų iš­mo­kų, ku­rias esa­me nu­ma­tę, ša­lia ši­tų pa­šal­pų, ku­rias esa­me nu­ma­tę, pa­pil­do­mai dar įve­da­me ir da­lį ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų dar­bo už­mo­kes­čio pa­ja­mų, tai reiš­kia, kad žmo­nės ga­lės la­biau rem­tis ši­to­mis iš­mo­ko­mis net dirb­da­mi. Tai ša­lia mes da­ro­me dar ki­tą pa­pil­do­mą veiks­mą, kad žmo­nės, ku­rie dir­ba, už­dir­ba, ga­lė­tų gau­ti so­cia­li­nes iš­mo­kas, jei­gu tos pa­ja­mos iš dar­bo yra la­bai ma­žos. To­kiu at­ve­ju tų da­ly­vių bū­tų dau­giau ir ta pa­gal­ba pa­siek­tų tuos, ku­rie dir­ba.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dau­giau klau­sian­čių­jų nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so. Už­si­ra­šė R. J. Da­gys, bet gal ga­li­ma ne­pa­si­sa­ky­ti ir gal ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) No­ri­te bal­suo­ti? Ge­rai, bal­suo­ja­me.

Ačiū. Bal­sa­vo 51 Sei­mo na­rys: vi­si 51 bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

14.14 val.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų bei vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dydžio, tai­ko­mo 2018 me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1243 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-1243. Klau­sia… Pra­šom pri­sta­ty­ti dar prieš tai.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tei­kia­me Val­s­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų bei vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dy­džio, tai­ko­mo 2018 me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tą. Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma 2018 me­tams pa­tvir­tin­ti 132 eu­rų pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį, ku­ris bus tai­ko­mas ap­skai­čiuo­jant vals­ty­bės po­li­ti­kų, ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos ir spe­cia­li­zuo­tų teis­mų tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų bei vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų pa­rei­gi­nes al­gas, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mus ir ka­rių tar­ny­bi­nius at­ly­gi­ni­mus bei ki­tas tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tas iš­mo­kas. Sie­kiant iš­sau­go­ti fi­nan­si­nį sta­bi­lu­mą, at­si­žvelg­ta į Lie­tu­vos sta­bi­lu­mo 2017 me­tų pro­gra­mos, ku­riai pri­tar­ta Vy­riau­sy­bės šių me­tų ba­lan­džio 26 die­ną nu­ta­ri­mu, nuo­sta­tas, kad vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dos 2018 me­tams ne­di­dės ir bus to­kios pat, kaip 2017 me­tais. At­si­žvel­giant į jau pri­im­tus vals­ty­bės il­ga­lai­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą kraš­to ap­sau­gai, vyk­dy­ti struk­tū­ri­nę so­cia­li­nės sri­ties re­for­mą, so­cia­li­nį mo­de­lį, ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį bei tai, kad pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį pa­di­di­nus vie­nu eu­ru iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to pri­reik­tų dau­giau kaip 21 mln. eu­rų, pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį siū­lo­ma di­din­ti 1,5 eu­ro.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų, ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos ir spe­cia­li­zuo­tų teis­mų tei­sė­jų, vals­ty­bės pa­rei­gū­nų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to įstai­gų dar­buo­to­jų, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų dar­bo už­mo­kes­tis ir ki­tos tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tos iš­mo­kos 180 tūkst. dar­buo­to­jų pa­di­dės 1,12 %. Tam iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to rei­kės apie 32 mln. eu­rų. Tai pir­mas kar­tas, jei bū­tų pri­tar­ta, kai pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­nis dy­dis di­di­na­mas nuo kri­zi­nio lai­ko­tar­pio. Jei­gu ne­bū­tų pri­im­tas įsta­ty­mas dėl pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­nio dy­džio nu­sta­ty­mo, įsta­ty­mai ne­nu­ma­to ga­li­my­bės tai­ky­ti 2017 me­tams nu­sta­ty­tą pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Iš vi­sų už­si­ra­šiu­sių ma­tau A. Sy­są.

A. SYSAS (LSDDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, su­pran­tu jū­sų sun­kią ir ne­dė­kin­gą pa­dė­tį – sto­vė­ti to­je tri­bū­no­je, nes mes apie tai dis­ku­ta­vo­me su fi­nan­sų mi­nist­ru. Kaip jūs ma­no­te, kiek mi­nis­te­ri­ją jums va­do­vau­jant pa­li­ko kom­pe­ten­tin­gų vals­ty­bės tar­nau­to­jų dėl dar­bo už­mo­kes­čio?

L. KUKURAITIS. Mū­sų mi­nis­te­ri­ją…

A. SYSAS (LSDDF). Taip.

L. KUKURAITIS. …dėl dar­bo už­mo­kes­čio? Tik­rai bū­tų sun­ku ver­tin­ti mo­ty­vus, dėl ko dar­buo­to­jai pa­lie­ka. Tie­sa, tas pro­cen­tas nė­ra di­de­lis. Ži­nau, kad žmo­nės la­bai ne­ri­mau­ja dėl mū­sų siū­lo­mos ir vyk­do­mos mi­nis­te­ri­jos vi­daus per­tvar­kos, tai ga­li da­ry­ti di­des­nę įta­ką sie­kiui pa­lik­ti mi­nis­te­ri­ją, dėl tos ne­ži­no­my­bės, dėl įtam­pos. Mes tam no­ri­me už­bėg­ti už akių, kiek ga­li­ma, ta­ria­mės, kal­ba­mės. Dėl to ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kiek pa­li­ko žmo­nių dėl ši­tos jū­sų mi­nė­tos prie­žas­ties.

PIRMININKAS. Ar R. Bud­ber­gy­tė no­ri pa­klaus­ti? Ma­tau, kad no­ri, sku­ba. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną pra­šom.

R. BUDBERGYTĖ (LSDDF). Taip, aš no­rė­čiau, ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų pa­klaus­ti. Ko yra sie­kia­ma to­kiu ma­žu ba­zi­nio dy­džio pa­kei­ti­mu, nes, sa­ky­ki­me, žiū­rint į fi­nan­sų mi­nist­ro kom­pe­ten­ci­jos sri­tį, yra su­pran­ta­ma, kad lyg ir skai­čiuo­ja­ma, kiek ne­daug ne­teks biu­dže­tas pa­di­di­nus tą ba­zi­nį dy­dį? Ta­čiau aš jū­sų, kaip so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro, no­rė­čiau pa­klaus­ti. Ar tik­rai ga­li­te pa­tvir­tin­ti, kad pa­di­dės per­ka­mo­ji ga­lia, kai mū­sų dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kis yra tik­rai du kar­tus ma­žes­nis, ne­gu Eko­no­mi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­jos ša­lių vals­ty­bės tar­ny­bo­je ir vie­ša­ja­me sek­to­riu­je dir­ban­čių žmo­nių?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Jūs tur­būt gal net ge­riau už ma­ne su­skai­čiuo­ja­te, kiek pa­di­dė­ja, kiek pa­di­dė­tų per­ka­mo­ji ga­lia pa­di­di­nus 1,5 eu­ro. Ta­čiau ne­da­ry­ti nie­ko ne­ga­lima, la­bai aiš­kiai sa­ko ir vals­ty­bės tar­nau­to­jai, ir biu­dže­ti­nin­kai, kad tu­ri­me kel­ti ba­zi­nį dy­dį, tur­būt yra vi­sų ben­dras no­ras su­grįž­ti į prieš­kri­zi­nį lai­ko­tar­pį. Ži­nau, kad to­kių siū­ly­mų yra ir Sei­me pa­teik­ta, ta­čiau šiuo me­tu yra in­ves­ti­ci­ja, kad skur­do si­tu­a­ci­ją kuo la­biau su­ma­žin­tu­me, nes, kiek ma­to­me, skur­das kas­met au­ga. Ski­ria­ma tiek. Taip pat yra nu­ma­ty­ta dau­ge­lis bū­dų, kaip bū­tų ga­li­ma di­din­ti dar­buo­to­jams už­mo­kes­tį ir tai yra da­ro­ma Biu­dže­ti­nių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio įsta­ty­me, yra nu­ma­ty­tos ša­ku­tės ir pa­lie­ka­ma va­do­vams ga­li­my­bė spręs­ti, kiek dar­buo­to­jas tu­rė­tų gau­ti dar­bo už­mo­kes­čio. Tik­rai yra pa­lik­ta lais­vė. Taip pat kiek ga­li­ma daug da­ro­ma re­for­mų sie­kiant op­ti­mi­zuo­ti ir to­kiu bū­du pa­di­din­ti dar­buo­to­jams dar­bo už­mokes­tį. Bet aš taip pat pri­ta­riu jums ir su­tin­ku, kad ba­zi­nis dy­dis tu­ri bū­ti di­di­na­mas kiek įma­no­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, tik­rai tie skai­čiai, ku­rių rei­kia iš­spręs­ti pro­ble­mas, nė­ra la­bai di­de­li, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis pro­ble­mo­mis. Ma­nau, mes tu­rė­tu­me su­telk­ti pa­stan­gas bent ko­kiam nors tiks­lui iš­si­kel­ti. Jei­gu mes ir ne­ga­li­me šiuo me­tu kom­pen­suo­ti to, kas per de­šimt me­tų ne­bu­vo in­dek­suo­ta, bet gal bent iš­si­kel­ki­me am­bi­ci­ją, kad mū­sų da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je vals­ty­bi­nio sek­to­riaus at­ly­gi­ni­mai kis­tų taip pat kaip pri­va­taus sek­to­riaus at­ly­gi­ni­mai. Da­bar jūs pla­nuo­ja­te be­veik tri­gu­bai ma­žes­nį ki­li­mo grei­tį. Jau da­bar mes ne­gau­na­me, net vals­ty­bės re­for­mos įsta­ty­mų ne­gau­na­me, nes nė­ra kam reng­ti. Po­nios M. Dar­gu­žai­tės pa­reng­ti pro­jek­tai tie­siog ne­iš­lai­ko jo­kios kri­ti­kos, tie­siog nė­ra kam pa­da­ry­ti. Tai gal mes bent ši­tą ga­lė­tu­me iš­spręs­ti, ne­ke­liant am­bi­ci­jos kom­pen­suo­ti, kas prieš de­šimt me­tų pra­ras­ta. Val­s­ty­bi­nės sis­te­mos nu­krau­ja­vi­mas le­mia mū­sų dar­bo ko­ky­bę ir tai kai­nuos dar bran­giau, kur kas bran­giau. Ir da­bar jau kai­nuo­ja.

L. KUKURAITIS. To­dėl ša­lia ši­tų da­ro­mų veiks­mų rei­ka­lin­gi ir veiks­mai kiek ga­li­ma su­da­ry­ti ge­res­nes dar­bo są­ly­gas op­ti­mi­zuo­jant ir efek­ty­vi­nant vals­ty­bės tar­ny­bos, taip pat ir biu­dže­ti­nio sek­to­riaus dar­bą.

PIRMININKAS. Klau­sia I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, aš no­rė­čiau šiek tiek pra­tęs­ti, ką sa­kė R. J. Da­gys. Iš tik­rų­jų tur­būt mes vals­ty­bės tar­ny­bos at­ly­gi­ni­mais žen­kliai at­si­lie­ka­me nuo pri­va­taus sek­to­riaus ir nuo to ken­čia vi­sa vals­ty­bės tar­ny­ba pa­gal dar­bo ko­ky­bę. Žmo­nės iš vals­ty­bės tar­ny­bos bė­ga į pri­va­tų sek­to­rių ne­ga­lė­da­mi iš­gy­ven­ti iš to­kio at­ly­gi­ni­mo.

Bet aš no­riu pa­klaus­ti kit­ko. Ne per se­niau­siai, kiek pa­me­nu, A. Sy­sas, tik ne­at­si­me­nu, ar su ger­bia­mu A. Pa­lio­niu, siū­lė ir­gi in­dek­sa­vi­mą ir dy­dį pa­di­din­ti iki 142 eu­rų, ba­zi­nį dy­dį. Ir tuo­met, pa­žiū­rė­jau ste­nog­ra­mas, vi­sa val­dan­čio­ji dau­gu­ma pri­ta­rė ši­tam dy­džiui. Tai gal jūs man ga­li­te pa­sa­ky­ti, ka­da jūs bu­vo­te ob­jek­ty­vus: ar ta­da, kai bal­sa­vo­me už 142 (ir mes ta­da bal­sa­vo­me taip pat), ar da­bar, kai 132, ir aš žiū­rė­siu, kaip bal­suos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vai. Tuo la­biau kad biu­dže­tas yra per­tek­li­nis. Tai ar ne­rei­kė­jo ir mi­nis­te­ri­jai teik­ti 142 eu­rų ba­zi­nį dy­dį?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Kaip ži­no­te, 142 eu­rų ba­zi­nis dy­dis pa­pil­do­mai rei­ka­lau­tų 252 mln. eu­rų. Da­bar­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je šia­me biu­dže­te, ka­dan­gi esa­me įpa­rei­go­ti lai­ky­tis fis­ka­li­nės draus­mės, tai bū­tų ne­įti­kė­ti­na, ne­pa­ke­lia­ma biu­dže­tui naš­ta ar­ba tu­rė­tu­me at­si­sa­ky­ti tų pri­ori­te­tų, ku­rie yra iš­kel­ti tiek skur­do ma­ži­ni­mo, tiek vals­ty­bės sau­gu­mo klau­si­mais. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jau bu­vo kal­bė­ta čia, kad iš vals­ty­bės tar­ny­bos trau­kia­si žmo­nės. Jie po to­kio di­di­ni­mo iš vi­so ne­ti­kės per­spek­ty­va. Ne­ma­no­te, kad gal­būt iš val­dan­čių­jų tu­rė­tų iš­plauk­ti koks nors su­si­ta­ri­mas, pa­ža­dai su vi­sų par­ti­jų pa­ra­šais, kad iš tik­rų­jų per ke­le­rius me­tus bus pa­di­din­ta, nes tas pa­si­trau­ki­mas ga­li tik pa­spar­tė­ti po to­kio di­di­ni­mo. Jis tik­rai ne­su­lai­kys, nes nė­ra es­mi­nis, o žmo­nės rei­ka­lin­gi ir vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Ačiū.

L. KUKURAITIS. Tu­rint gal­vo­je, kad ši­tas dy­dis ne­bu­vo di­di­na­mas nuo kri­zės lai­ko­tar­pio, pra­ėju­siais, už­pra­ei­tais ir to­les­niais me­tais, grei­čiau­siai tie vals­ty­bės tar­nau­to­jai jau ta­da trau­kė­si iš vals­ty­bės tar­ny­bos. Da­bar yra di­di­na­ma, ta­čiau kar­tu ir siū­lo­mos, kiek aš ži­nau, įvai­rios rim­tos per­tvar­kos tam, kad dar­bas bū­tų kiek ga­li­ma dau­giau pro­duk­ty­ves­nis, efek­ty­ves­nis, ir to­kiu bū­du iš dar­bo už­mo­kes­čio fon­do, ku­rį mes tu­ri­me skir­tą vals­ty­bės tar­ny­bai ir biu­dže­ti­niam sek­to­riui, ga­li­ma skir­ti pa­pil­do­mai lė­šų kiek­vie­nam dar­buo­to­jui. Tu­ri­me kar­tu ir kel­ti, bet taip pat tu­ri­me ir pa­da­ry­ti na­mų dar­bus vals­ty­bės tar­ny­bos kon­kre­čio­se įstai­go­se, taip pat ir biu­dže­ti­nia­me sek­to­riu­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai už – T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik pa­pil­dy­siu mi­nist­ro at­sa­ky­mą į ger­bia­mo E. Pu­pi­nio klau­si­mą. Tai toks su­si­ta­ri­mas yra pa­siek­tas, jis yra pa­si­ra­šy­tas pir­ma­die­nį, ku­ria­me juo­du ant bal­to pa­ra­šy­ta, kad dar­bo už­mo­kes­tis ga­li bū­ti di­di­na­mas iš da­bar­ti­nio fon­do. Aš taip pat nuo sa­vęs pri­dė­čiau, kad iš tik­rų­jų pra­džio­je tu­ri bū­ti re­for­mos, o pas­kui už­mo­kes­čio di­di­ni­mas, bet pa­tys dar­buo­to­jai tu­rė­tų ta­me ak­ty­viai da­ly­vau­ti per sa­vo ko­lek­ty­vi­nius da­ri­nius, per pro­fe­si­nes są­jun­gas, kas yra, vyks­ta, pa­vyz­džiui, mo­ky­to­jų at­ve­ju. Ta­čiau ki­tiems rei­kia pa­si­steng­ti ir bur­tis, o ne vien tik in­di­vi­du­a­liai ra­šy­ti į Sei­mą laiš­kus.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – A. Anu­šaus­kas, ta­čiau jo nė­ra. J. Raz­ma. Taip pat nė­ra. R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aiš­ku, ko­kį nors pa­ju­dė­ji­mą gal ir bū­tų ga­li­ma lai­ky­ti po­zi­ty­viu, bet jis fak­tiš­kai nie­ko ne­spren­džia. Ko­kius mes tiks­lus pa­siek­si­me? Nes šių me­tų re­a­laus pa­bran­gi­mo ir in­flia­ci­jos ne­kom­pen­suo­ja­me. Va­di­na­si, san­ty­ki­nai vals­ty­bės sek­to­riaus at­ly­gi­ni­mai ma­žės. Mo­ty­va­ci­ja dirb­ti šio­se įstai­go­se tik­rai bus dar ma­žes­nė.

Ki­tas da­ly­kas. Jau da­bar mes tu­ri­me sis­te­mą, kad svars­ty­da­mi per­tek­li­nį biu­dže­tą ne­ga­lime iš­spręs­ti ele­men­ta­rios pro­ble­mos. Mū­sų vals­ty­bė­je dir­ban­čių žmo­nių da­lis yra so­cia­liai rem­ti­ni ir fi­nan­suo­ja­mi ki­to­mis pro­gra­mo­mis. Apie ką mes čia šne­ka­me, apie ko­kį fon­dą, ger­bia­mas To­mi­li­nai, jūs kal­ba­te? Čia yra re­a­ly­bė. Vi­sų pro­ble­mų ne­iš­sprę­si­me, bet bent iš­si­kel­ki­me sau nor­ma­lų iš­šū­kį šia­me biu­dže­te, kad bent ne­at­si­lik­tų, ne­nu­ver­tė­tų, da­bar­ti­nės pen­si­jos ne­nu­ver­tė­tų, ly­gi­nant su in­flia­ci­ja, šiais me­tais. Kom­pen­sa­vi­mą pa­li­ki­me to­liau, bet tą tai ga­li­me pa­da­ry­ti, tai tik­rai ne su­per­ekst­ra ko­kios iš­lai­dos. Bent jau tą pa­da­ry­ki­me. Bet da­bar ir tos am­bi­ci­jos nė­ra. Na, tai kas, da­bar vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čiam žmo­gui pa­di­dės še­šiais eu­rais at­ly­gi­ni­mas? Apie ką jūs čia šne­ka­te? Čia vi­dur­kį gau­nan­tis vals­ty­bės… Ką jis tau pa­sa­kys? Čia net ir ne­di­din­ti, ne­ner­vin­ti žmo­nių su to­kiu pa­di­di­ni­mu. Ar­ba mes spren­džia­me ko­kį nors tiks­lą, gal ne pa­tį di­džiau­sią, ar­ba ne. Svei­ki­na­me, kad mė­gi­na­ma kaip nors spręs­ti, bet tik­rai ne­pa­kan­ka­mai. Čia jau mū­sų Sei­mo bus pa­rei­ga tuos klau­si­mus iš­spręs­ti. Tik­rai da­bar to­kiam siū­ly­mui bū­tų kaip ir ne­la­bai sma­gu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 54 Sei­mo na­riai: už – 46, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. Įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

14.29 val.

Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo Nr. IX-1675 1, 4, 8, 10, 17, 20, 23 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1244 (pateiki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo
pro­jek­tas Nr. XIIIP-1244.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas įgy­ven­di­nant Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įsi­pa­rei­go­ji­mą, kad so­cia­li­nėms reik­mėms vals­ty­bės sa­vi­val­dy­bėms skir­tos, ta­čiau ne­iš­leis­tos lė­šos, ger­biant sa­vi­val­dos sa­va­ran­kiš­ku­mą, pir­miau­sia tu­ri bū­ti pa­nau­do­tos tik ki­toms gi­mi­nin­goms so­cia­li­nėms reik­mėms, ir, vyk­dant Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­no prie­mo­nę, nu­ma­tant už­im­tu­mo ska­ti­ni­mo ir mo­ty­va­vi­mo pa­slau­gų ne­dir­ban­tiems ir so­cia­li­nę pa­ra­mą gau­nan­tiems as­me­nims mo­de­lio su­kū­ri­mą ir įgy­ven­di­ni­mą.

Sie­kiant su­da­ry­ti pa­lan­kes­nes są­ly­gas ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams gau­ti pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą, už­tik­rin­ti šios pa­ra­mos adek­va­tu­mą, di­din­ti dar­bin­go am­žiaus dar­bin­gų as­me­nų mo­ty­va­ci­ją in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką, įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma, pir­ma, įtvir­tin­ti im­pe­ra­ty­vią nor­mą dėl pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai skai­čiuo­ti ir mo­kė­ti ne­pa­nau­do­tų sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo ir nu­sta­ty­ti kon­kre­čias so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­tis, ku­rioms tu­rė­tų bū­ti nau­do­ja­mos mi­nė­tai pa­ra­mai ne­pa­nau­do­tos lė­šos. Tai so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir in­teg­ra­ci­jos prie­mo­nėms so­cia­li­nės ri­zi­kos veiks­nius pa­ti­rian­tiems as­me­nims, šei­moms įgy­ven­din­ti; taip pat šei­mo­je ir ben­druo­me­nė­je tei­kia­mai pa­gal­bai vai­kams, ne­įga­lie­siems, se­ny­vo am­žiaus as­me­nims ir jų šei­moms plė­to­ti; fi­nan­si­nei pa­ra­mai, skur­dui ir so­cia­li­nei at­skir­čiai ma­žin­ti; smur­to, sa­vižu­dy­bių, pri­klau­so­my­bių, pre­ky­bos žmo­nė­mis pre­ven­ci­jai; ne­įga­lių­jų so­cia­li­nei in­teg­ra­ci­jai; ben­druo­me­nių ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­rai, jų vyk­do­moms so­cia­li­nėms pro­gra­moms įgy­ven­din­ti; už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­moms įgy­ven­din­ti; sa­vi­val­dy­bės ir so­cia­li­nio bū­­­sto fon­do plėt­rai, re­konst­ruk­ci­jai, re­mon­tui; so­cia­li­nių pa­slau­gų prie­mo­nėms fi­nan­suo­ti, jų in­f­rastruk­tū­rai mo­der­ni­zuo­ti ir plė­to­ti; so­cia­li­nių pa­slau­gų sri­ties dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­goms ge­rin­ti. Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma iš­mo­kos vai­kui ne­įskai­ty­ti į šei­mos gau­na­mas pa­ja­mas.

Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti to­le­ruo­ti­ną pa­ja­mų ly­gį – į šei­mos (as­mens) gau­na­mas pa­ja­mas ne­įskai­ty­ti da­lies už­dir­ba­mų dar­bo už­mo­kes­čio pa­ja­mų: 15 % ne­įskai­ty­ti ben­drai gy­ve­nan­tiems as­me­nims, ne­au­gi­nan­tiems vai­kų (įvai­kių), ar­ba vie­nam gy­ve­nan­čiam as­me­niui; 20 % – ben­drai gy­ve­nan­tiems as­me­nims, au­gi­nan­tiems vie­ną ar du vai­kus (įvai­kius); 25 % – ben­drai gy­ve­nan­tiems as­me­nims, au­gi­nan­tiems tris ar dau­giau vai­kų (įvai­kių); 30 % – as­me­nims, vie­niems au­gi­nan­tiems vie­ną ar du vai­kus (įvai­kius), ir 35 % – as­me­nims, vie­niems au­gi­nan­tiems tris ar dau­giau vai­kų (įvai­kių).

Taip pat šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti pa­ja­mų ri­bą (lu­bas), ku­ri bū­tų ne­įskai­to­ma į ne­nu­ola­ti­nio vien­kar­ti­nio po­bū­džio šei­mos as­mens gau­na­mas pa­ja­mas. Į šei­mos (as­mens) gau­na­mas pa­ja­mas įskai­ty­ti tik tą lė­šų da­lį, ku­ri vir­ši­ja vie­ną vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­dį.

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti nuo­sta­tos, kad as­mens tei­sė į pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą yra su­sie­ta su gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo rei­ka­la­vi­mu, ir nu­sta­ty­ti, kad as­me­nys, ne­dek­la­ra­vę gy­ve­na­mo­sios vie­tos ir ne­įtrauk­ti į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­tą, dėl pa­ra­mos tu­ri kreip­tis į sa­vi­val­dy­bės, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je fak­tiš­kai gy­ve­na, ad­mi­nist­ra­ci­ją.

Taip pat šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma pa­pil­dy­ti so­cia­li­nės pa­ra­mos, ski­ria­mos ki­tais įsta­ty­me ne­nu­sta­ty­tais at­ve­jais, rū­šių są­ra­šą nau­jo­mis for­mo­mis, nu­ma­tant tei­si­nį pa­grin­dą skir­ti ne tik vien­kar­ti­nę pa­šal­pą, bet ir tiks­li­nę, pe­ri­odi­nę bei są­ly­gi­nę pa­šal­pą.

Įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­mu to­le­ruo­ti­nų pa­ja­mų ly­gio nu­sta­ty­mu, ne­įskai­tant da­lies už­dirb­tų pa­ja­mų į šei­mos ar­ba vie­no gy­ve­nan­čio as­mens pa­ja­mas, sie­kia­ma mo­ty­vuo­ti dar­bin­go am­žiaus dar­bin­gus pa­ra­mos ga­vė­jus ak­ty­viai in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką ir sa­vo pa­stan­go­mis gau­ti di­des­nes dar­bi­nes pa­ja­mas, o joms pa­di­dė­jus iš­veng­ti stai­gaus gau­na­mos pa­ra­mos dy­džio su­ma­žė­ji­mo, at­ski­rais at­ve­jais tei­sės į pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą pra­ra­di­mo.

Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­moms nuo­sta­toms, iš­mo­koms vai­kui, ne­įskai­ty­mui į šei­mos gau­na­mas pa­ja­mas ir to­le­ruo­ti­no pa­ja­mų ly­gio nu­sta­ty­mui, ne­įskai­tant da­lies už­dirb­tų pa­ja­mų, įgy­ven­din­ti pa­pil­do­mai rei­kė­tų apie 35 mln. eu­rų.

At­si­žvel­giant į tai, kad 2017 me­tais nu­ma­to­ma ne­pa­nau­do­ti apie 134 mln. eu­rų pi­ni­gi­nei so­cia­li­nei pa­ra­mai fi­nan­suo­ti skir­tų lė­šų, įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­moms nuo­sta­toms įgy­ven­din­ti pa­pil­do­mų lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to ir (ar) sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų ne­rei­kės. Pra­šom pri­tar­ti pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, svei­ki­nant, kad tiks­li­na­me ne­pa­nau­do­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mą, ma­no klau­si­mas, ko­dėl no­ri­me skriaus­ti so­cia­li­nius dar­buo­to­jus, ku­rie ir pa­da­ro tą eko­no­mi­ją? Nes jūs įra­šė­te 9 punk­tu tik­tai dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mą. Tai nu­pirk­si­te dvi­ra­tį, gal nu­pirk­si­te ma­ši­ną. Bet ko­dėl at­si­sa­ko­ma su­mo­kė­ti, pa­di­din­ti dar­bo už­mo­kes­tį ar­ba už kenks­min­gu­mą kai ku­riais at­ve­jais, ką da­rė kai ku­rie ra­jo­nai, ar­ba pre­mi­juo­ti už tai, kad pui­kiai su­si­tvar­kė su tuo dar­bu ir tik­rai su­tau­pė daug bū­tent jų dė­ka? Ko­dėl ap­si­ri­bo­jat tik­tai dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mu?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Dar­bo są­ly­goms ge­rin­ti… Kaip aš su­pran­tu, tai yra ir­gi ga­li­my­bė dar­bo už­mo­kes­čiui di­din­ti, bet, svars­ty­da­mi ko­mi­te­te, mes ga­lė­si­me tai… Jei­gu tai ne­įtrauk­ta, tai pa­tiks­lin­siu.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, daž­nai kai­miš­kuo­se ra­jo­nuo­se pa­grin­di­nė pro­ble­ma gau­ti pa­ra­mą bū­da­vo tie 3 hek­ta­rai že­mės. Ka­dan­gi da­bar jūs pa­di­di­na­te iki 3, iš tik­rų­jų daug kam pro­ble­mos ga­li ne­spręs­ti, nes vie­nas… iš es­mės po vie­ną ma­žai kas ir tu­rė­da­vo. Dau­giau­siai bū­da­vo ku­riant ūkius su­tei­kia­ma ga­li­my­bė nau­do­tis ir gau­ti 3 hek­ta­rų plo­tą. Ar ne­ma­no­te, kad šiek tiek ga­lė­tų bū­ti di­des­nė, nes vėl­gi 3 hek­ta­rų tu­rė­ji­mas ne­reiš­kia, kad ge­ras gy­ve­ni­mas, jei­gu iš tik­rų­jų tu nei ūki­nin­kas, nei ką? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju. Šiuo at­ve­ju šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te mes, kaip su­pran­tu, ne­kei­čia­me nuo­sta­tos. Jei­gu rei­kia keis­ti, ta­da rei­kė­tų svars­ty­mo me­tu teik­ti pa­siū­ly­mus ir ta­da svars­ty­ti ko­mi­te­te.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so. Kaip ma­tau, už­si­ra­šęs R. J. Da­gys už, ta­čiau at­si­sa­ko kal­bė­ti. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

14.37 val.

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo Nr. I-621 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1245 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas, pro­jek­tas Nr. XIIIP-1245.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas įgy­ven­di­nant Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos ir jos įgy­ven­di­ni­mo pla­no prie­mo­nę, nu­ma­tan­čią iš­mo­kos vai­kui vi­siems… ar­ba, taip sa­kant, vai­kų pi­ni­gų vi­siems šei­mo­je au­gi­na­miems, glo­bo­ja­miems vai­kams sis­te­mos su­kū­ri­mą ir įtei­si­ni­mą. Sie­kiant rem­ti vai­kus au­gi­nan­čias šei­mas bei ma­žin­ti vai­kų skur­dą ir pa­ja­mų ne­ly­gy­bę, įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais siū­lo­ma įtei­sin­ti iš­mo­kas vai­kui, vai­ko pi­ni­gų mo­kė­ji­mą vi­siems vai­kams – 30 eu­rų vi­siems vai­kams nuo gi­mi­mo iki 18 me­tų ir vy­res­niems, jei mo­ko­si pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mą, bet ne il­giau, iki jiems su­kaks 21 me­tai, kaip uni­ver­sa­lią iš­mo­ką.

Taip pat pa­pil­do­mai iš­mo­ką vai­kui nuo gi­mi­mo die­nos iki dve­jų me­tų – 28,5 eu­ro; nuo 2 iki 18 me­tų ir vy­res­niems, jei mo­ko­si pa­gal ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mą, bet ne il­giau, iki jiems su­eis 21 me­tai, – 15,2 eu­ro skir­ti šei­moms, au­gi­nan­čioms ir (ar) glo­bo­jan­čioms vie­ną ar du vai­kus, jei­gu šei­mos pa­ja­mos vie­nam as­me­niui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės ne­gu 153 eu­rai; šei­moms, au­gi­nan­čioms ir (ar) glo­bo­jan­čioms tris ar dau­giau vai­kų, ne­ver­ti­nant šei­mos gau­na­mų pa­ja­mų.

Iš­mo­ką vai­kui pa­pil­do­mai gau­tų 400 tūkst. vai­kų. Iš vi­so – 530,8 tūkst. vai­kų. Mi­nė­tai nuo­sta­tai įgy­ven­din­ti 2018 me­tų biu­dže­te pa­pil­do­mai tu­ri bū­ti skir­ta 195 mln. eu­rų.

Dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių iš­mo­ka vai­kui, šei­mos iš­mo­ka yra uni­ver­sa­li, tai yra ski­ria­ma ne­ver­ti­nant šei­mos pa­ja­mų. Taip pat Es­ti­ja, Lat­vi­ja iš­mo­ką vai­kui ski­ria ne­ver­ti­ndamos šei­mos pa­ja­mų.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia R. Bud­ber­gy­tė.

R. BUDBERGYTĖ (LSDDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­čiau pa­klaus­ti, kiek vai­kų mū­sų tik­rai pa­gal pa­teik­tą jū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tą, pla­nuo­ja­te, pro­cen­ti­ne iš­raiš­ka iš­eis ki­tais me­tais iš so­cia­li­nio skur­do at­skir­ties ri­bos?

L. KUKURAITIS. To­kių duo­me­nų ne­tu­ri­me. Tu­rė­da­mi gal­vo­je, kad da­bar apie 30 % yra skur­do ri­zi­kos, tu­rė­da­mi gal­vo­je, kad la­biau­siai skurs­ta šei­mos, ku­rios tu­ri dau­giau vai­kų, o ypač jei­gu yra vie­nas iš su­au­gu­sių, ku­ris au­gi­na, tas po 30 eu­rų už kiek­vie­ną vai­ką pri­dė­ji­mas tu­rė­tų bū­ti žen­klus in­dė­lis į biu­dže­tą, ir mes ti­ki­mės, kad tai žen­kliai pri­si­dė­tų prie skur­do ma­ži­ni­mo.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so. Už­si­ra­šė už R. J. Da­gys. At­si­sa­ko kal­bė­ti. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas – kaip pa­grin­di­nis. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną.

 

14.40 val.

Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-693 12, 13, 14, 15 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1254 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1254. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tei­kia­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad nuo 2018 m. sau­sio 1 d. vals­ty­bi­nes pen­si­jas bu­vu­siems pro­ku­ro­rams, Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ir Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nams skir­tų Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos įga­lio­ta įstai­ga. At­si­žvel­giant į tai, kad nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­ja nau­ja Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mo re­dak­ci­ja, siū­lo­ma pa­tiks­lin­ti Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo 15 straips­nį nu­sta­tant, kad prie­das prie pen­si­jos mo­ka­mas tik as­me­nims, ku­rie nė­ra drau­džia­mi vals­ty­bi­nių pen­si­jų so­cia­li­niu drau­di­mu pa­gal So­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mą, iš­sky­rus as­me­nis, ku­rie drau­džia­mi vals­ty­bi­niu so­cia­li­niu drau­di­mu dėl jų so­cia­li­nio sta­tu­so ypa­ty­bių.

Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ga­li­my­bę pa­rei­gū­nų ir ka­rių pen­si­jos ir prie­do ga­vė­jo mir­ties at­ve­ju ap­skai­čiuo­tas, ta­čiau dėl mir­ties ne­gau­tas su­mas iš­mo­kė­ti pa­vel­dė­to­jams. At­si­žvel­giant į tai, kad Pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo 14 straips­nio 1 da­ly­je nu­sta­ty­tas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas yra ne­tiks­lus, tai yra ne vi­sais at­ve­jais pa­si­kei­tę ne­tek­to dar­bin­gu­mo pro­cen­tai tu­ri įta­kos pen­si­jos dy­džio pa­si­kei­ti­mui ir pen­si­jos sky­ri­mas iš nau­jo yra tiks­lin­gas, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad pen­si­ja ne­bū­tų ski­ria­ma iš nau­jo tais at­ve­jais, kai nu­sta­to­mi to pa­ties in­ter­va­lo ne­tek­to dar­bin­gu­mo pro­cen­tai.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­mas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas pa­dės pa­siek­ti Sei­mo pa­tvir­tin­tuo­se Vals­ty­bės so­cia­li­nio drau­di­mo ir pen­si­jų sis­te­mos per­tvar­kos gai­rė­se nu­ma­ty­tą tiks­lą, kad Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos įga­lio­tos Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo įstai­gos mo­kė­tų ne tik so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kas, bet ir vi­sas vals­ty­bi­nes pen­si­jas, ren­tas, šal­pos pen­si­jas, bus su­de­rin­tos tei­sės ak­tų nuo­sta­tos, už­tik­rin­tas sklan­dus pa­rei­gū­nų ir ka­rių vals­ty­bi­nių pen­si­jų sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo pro­ce­sas.

Cen­tra­li­zuo­jant pen­si­nio po­bū­džio iš­mo­kų ad­mi­nist­ra­vi­mą, vi­sų pir­ma sie­kia­ma at­si­sa­ky­ti kai ku­rioms vals­ty­bi­nėms ins­ti­tu­ci­joms ne­bū­din­gų iš­mo­kų sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo funk­ci­jų, op­ti­mi­zuo­ti šiuos pro­ce­sus, už­tik­rin­ti vie­no­dą pen­si­nio po­bū­džio iš­mo­kų sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo prak­ti­ką.

Įgy­ven­di­nant įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­mas nuo­sta­tas, pa­pil­do­mų lė­šų ne­rei­kės.

Dė­ko­ju, kad iš­klau­sė­te. Pra­šom klaus­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me mi­nist­rui. Nie­kas klaus­ti ne­už­si­ra­šė, dėl mo­ty­vų taip pat. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. Pri­ta­ria­me. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną. Dė­ko­ja­me mi­nist­rui už iš­sa­mų pri­sta­ty­mą.

L. KUKURAITIS. La­bai jums ačiū.

PIRMININKAS. Ki­ti klau­si­mai. Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą per­ke­lia­me į po­pie­ti­nę dar­bo­tvarkę.

 

14.43 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo pasky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1164(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Da­bar siū­lo­me svars­ty­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-1164. Pri­sta­tys mums S. Jo­vai­ša. Pra­šau.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas pri­ta­rė Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo ger­bia­mo­jo A. Nor­man­to pa­sky­ri­mui ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. No­rė­čiau pri­min­ti bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pę: V. Alek­na, A. Ši­mas, L. Kas­čiū­nas, R. Sin­ke­vi­čius, Č. Ol­šev­skis, R. Že­mai­tai­tis.

To­liau pa­si­tvir­ti­na­me stan­dar­ti­nį mū­sų bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį, ku­ria­me pa­žy­mi­me, tiks­liau, ku­ria­me pa­lie­ka­me, ką mes pa­lai­ko­me, iš­brau­kia­me, prieš ką esa­me. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pa­tvir­tin­ti? Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

Da­bar skel­biu slap­tą bal­sa­vi­mą ir ei­na­me bal­suo­ti. Bal­suo­ti ski­ria­me lai­ką iki 15 va­lan­dos. (Bal­sai sa­lė­je) Grįž­ta­me į sa­lę 15 val. 15 min.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, leis­ki­te pa­skelb­ti, kad ry­ti­nis po­sė­dis bai­gė­si. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.