Projekto lyginamasis variantas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-93 „DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, Nepriklausomų šilumos gamintojų, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje energetikos REGULIAVIMO TARYBOJE tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2023 m.                     Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 21 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Investicijų skyriaus 2023 m.         d. pažymą Nr. O5E-      „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

Pakeisti Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašą, patvirtintą Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų (šilumos tiekėjai, nepriklausomi šilumos gamintojai toliau kartu vadinami – Šilumos įmonės), geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, regioninių geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, garantinių geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų (geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai, viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, regioniniai geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, garantiniai geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai toliau kartu vadinami – Vandens įmonės) investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Šilumos įmonių ir Vandens įmonių planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (toliau –Taryba) ir įvykdytų investicijų kontrolės tvarką.“

2.      Papildyti 6.2.3 papunkčiu:

6.2.3. investicijos, atliekamos garantinių geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų;“.

3.      Papildyti 6.2.4 papunkčiu:

6.2.4. investicijos atliekamos regioninių geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų;“.

4.   Pakeisti 7.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.2.2. investicijos pagrindimas ir detalus investicijos aprašymas. Šilumos įmonių atveju, turi būti užpildytos Tvarkos aprašo 3 priedo 1‒10 lentelės, kurios atitinka pagal temą teikiamas derinti investicijas. Vandens įmonių atveju, turi būti užpildytos Tvarkos aprašo 5 priedo 1‒3 lentelės, kurios atitinka pagal temą teikiamas derinti investicijas;“

5.      Papildyti 7.41 papunkčiu:

7.41 Regioniniai geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai pateikia detalią informaciją ir dokumentus pagrindžiančius, kad teikiamos derinti investicijos atitinka Įstatymo 33 straipsnio 7 dalyje 1-3 punkte nustatytus kriterijus;

6.      Pakeisti 7.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.6. Vandens įmonių atveju, investicijų vartotojų ir abonentų lėšomis įrengtiems ir naudojamiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektams, skirtiems geriamajam vandeniui tiekti, nuotekoms tvarkyti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis) suderinimui Vandens įmonės pateikia turto vertintojo pažymos kopiją apie išperkamo turto vertę, išskyrus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše numatytus atvejus;“.

7.    Pakeisti 7.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

            „7.7. Šilumos tiekėjų atveju savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais, Vandens įmonių atveju savivaldybių tarybų sprendimų vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų patvirtinimo kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti  investicijos yra patvirtintos savivaldybių  tarybų sprendimais vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų, arba savivaldybių tarybų sprendimų vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų patvirtinimo kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra savivaldybių tarybų vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų patvirtinto veiklos plano dalis, nurodant, kurio veiklos plano dalis yra teikiama derinti investicija. Vandens įmonių atveju investicijų projekte nurodomi investicijų finansavimo šaltiniai. Teikiant derinti investicijas į geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, Vandens įmonės pateikia savivaldybių vykdomosios valdžios institucijos raštus patvirtinančius, kad teikiamos derinti investicijos atitinka Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatytų dokumentų sprendinius;“.

8.       Papildyti 7.10.3 papunkčiu:

7.10.3 Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia savivaldybės sprendimo perduoti turtą kopiją, jei turtas neatlygintinai perduotas kitų asmenų, pateikiama perdavimo faktą patvirtinančio dokumento kopija;“.

9.       Pakeisti 8.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.10. Vandens įmonių atveju, investicijų vartotojų ir abonentų lėšomis įrengtiems ir naudojamiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektams, skirtiems geriamajam vandeniui tiekti, nuotekoms tvarkyti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis) suderinimui Vandens įmonės pateikia turto vertintojo pažymos kopiją apie išperkamo turto vertę, išskyrus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše numatytus atvejus;“.

10.   Pakeisti 8.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.13. Šilumos tiekėjų atveju savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais, Vandens įmonių atveju savivaldybių tarybų sprendimų vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų patvirtinimo kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti  investicijos yra patvirtintos savivaldybių  tarybų sprendimais vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų, arba savivaldybių  tarybų sprendimų vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų patvirtinimo kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra savivaldybių  tarybų vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų patvirtinto veiklos plano dalis, nurodant, kurio veiklos plano dalis yra teikiama derinti investicija. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė investicijų projekte nurodomi investicijų finansavimo šaltiniai. Teikiant derinti investicijas į geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, Vandens įmonės pateikia savivaldybių vykdomosios valdžios institucijos raštus patvirtinančius, kad teikiamos derinti investicijos atitinka Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatytų dokumentų sprendinius;“.

11.  Papildyti 8.16.3 papunkčiu:

8.16.3. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia savivaldybės sprendimo perduoti turtą kopiją, jei turtas neatlygintinai perduotas kitų asmenų, pateikiama perdavimo faktą patvirtinančio dokumento kopija;

12.  Papildyti 8.17 papunkčiu:

8.17. Regioniniai geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai pateikia detalią informaciją ir dokumentus pagrindžiančius, kad teikiamos derinti investicijos atitinka Įstatymo 33 straipsnio 7 dalyje 1-3 punkte nustatytus kriterijus;“.

13.  Pakeisti 9.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.4. Vandens įmonių atveju, investicijų vartotojų ir abonentų lėšomis įrengtiems ir naudojamiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo objektams, skirtiems geriamajam vandeniui tiekti, nuotekoms tvarkyti, išpirkti (investicijos atliktos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis) suderinimui Vandens įmonės pateikia turto vertintojo pažymos kopiją apie išperkamo turto vertę, išskyrus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše numatytus atvejus;“.

14.  Pakeisti 9.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.7. Šilumos tiekėjų atveju savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais, Vandens įmonių atveju savivaldybių  tarybų sprendimų vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų patvirtinimo kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti  investicijos yra patvirtintos savivaldybių  tarybų sprendimais vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų arba savivaldybių  tarybų sprendimų vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų patvirtinimo kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra  vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų patvirtinto veiklos plano dalis, nurodant, kurio veiklos plano dalis yra teikiama derinti investicija. Vandens įmonių atveju pateikiama 5 priedo 5 lentelė.  investicijų projekte nurodomi investicijų finansavimo šaltiniai. Teikiant derinti investicijas į geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, Vandens įmonės pateikia savivaldybių vykdomosios valdžios institucijos raštus patvirtinančius, kad teikiamos derinti investicijos atitinka Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatytų dokumentų sprendinius;“.

15.  Papildyti 9.10.3 papunkčiu:

9.10.3. Vandens įmonių atveju, įmonė pateikia savivaldybės sprendimo perduoti turtą kopiją, jei turtas neatlygintinai perduotas kitų asmenų, pateikiama perdavimo faktą patvirtinančio dokumento kopija;“.

16.  Papildyti 9.11 papunkčiu:

 9.11. Regioniniai geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai pateikia detalią informaciją ir dokumentus pagrindžiančius, kad teikiamos derinti investicijos atitinka Įstatymo 33 straipsnio 7 dalyje 1-3 punkte nustatytus kriterijus;“.

17.  Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Šilumos įmonių, Vandens įmonių ataskaitinio laikotarpio (paskutiniai kalendoriniai metai iki artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo duomenų vėliausio pateikimo termino Tarybai) faktiškai įvykdytos investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus (Vandens įmonės, aptarnaujančios daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų, faktiškai įvykdytas investicijas gali teikti derinti du kartus per metus) ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų artimiausio planuojamo derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Planuojamos ateinančių metų (kalendoriniai metai, kurių metu yra artimiausio ateinančio reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo vėliausio duomenų pateikimo termino Tarybai) arba trejų penkių metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos reguliavimo laikotarpio Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje  nurodytos investicijos gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje  nurodytos šilumos įmonių investicijos teikiamos derinti tik faktiškai įgyvendinus ir gali būti teikiamos Tarybai derinti kartu su ataskaitinio laikotarpio investicijomis. Planuojamos investicijos, kurias numatoma finansuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis arba investicijos vykdomos Garantinių geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų teikiamos derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo dokumentai. Regioninių geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų faktiškai įvykdytos investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus (įmonės, aptarnaujančios daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų, faktiškai įvykdytas investicijas gali teikti derinti du kartus per metus) ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki reguliuojamų paslaugų kainų artimiausio planuojamo derinimo, koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino tik tuo atveju, jei investicijos atitinka Įstatymo 33 straipsnio 7 dalies 1-3 punktų reikalavimus.“

18.  Papildyti 113 punktu:

113. Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ 743 punktu ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 17.4 papunkčiu, nustatant reguliuojamas šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, gali būti nustatoma papildoma dedamoji investicijoms įgyvendinti. Tokie investiciniai projektai derinami, jei tenkinami šie kriterijai (raštu pateikiamas pagrindimas ir pagrindžiantys dokumentai apie kriterijų tenkinimą):

113.1. Šilumos įmonių investicinis projektas pagal paskirtį turi būti priskirtas investicijoms, nurodytoms Tvarkos aprašo 36.1 arba 36.3 papunkčiuose, Vandens įmonių investicinis projektas investicijoms nurodytoms Tvarkos aprašo 37.1 arba 37.3 papunkčiuose. Papildoma dedamoji neskiriama naujų vartotojų ir abonentų prijungimui (plėtrai), išskyrus atvejus, kai vartotojų ir abonentų prijungimas yra būtinas saugių ir kokybiškų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo užtikrinimui;

113.2. Šilumos ar Vandens įmonė pateikia Tarybos Techninės priežiūros departamento ar nepriklausomų ekspertų išvadą, kad turima infrastruktūra (kurios pakeitimui rengiamas investicinis projektas) nebėra tinkami eksploatuoti;

113.3. Ne mažiau nei 70 proc. investicinio projekto yra finansuojama skolintomis lėšomis (Investicijos dedamosios intensyvumas negali būti didesnis nei 30 proc. viso investicinio projekto vertės);

113.4. Šilumos ir Vandens įmonės pateikia savivaldybės garantijos ir (ar) laidavimo sutartis arba kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, taip pat banko garantinius dokumentus, kad bus suteikta paskola;

113.5. Investicijų dedamoji nėra skiriama projektui, kuriam nepriskyrus papildomos investicijų dedamosios, apskaičiuota projekto FGDV yra didesnė arba lygi nuliui, t. y. projektas yra finansiškai gyvybingas ir be investicijų dedamosios;

113.6. Investicijų derinimo metu nustatoma ir Tarybos skyriaus parengtoje pažymoje ir (ar) nutarime nurodoma, kokia suma skiriama per papildomą investicijų dedamąją.”.

19.  Pakeisti 13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.3. Šilumos tiekėjų atveju savivaldybių tarybų sprendimų kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra suderintos savivaldybių tarybų sprendimais, Vandens įmonių atveju savivaldybių  tarybų sprendimų vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų patvirtinimo kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti  investicijos yra patvirtintos savivaldybių  tarybų sprendimais vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų  arba savivaldybių  tarybų sprendimų vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų patvirtinimo kopijos, nurodančios, kad teikiamos Tarybai derinti investicijos yra savivaldybių  vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų  patvirtinto veiklos plano dalis, nurodant, kurio veiklos plano dalis yra teikiama derinti investicija. Vandens įmonių atveju  pateikiama  5 priedo 5 lentelė investicijų projekte nurodomi investicijų finansavimo šaltiniai;“

20.  Papildyti 13.4 papunkčiu:

13.4 Regioniniai geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai pateikia detalią informaciją ir dokumentus pagrindžiančius, kad teikiamos derinti investicijos atitinka Įstatymo 33 straipsnio 7 dalyje 1-3 punkte nustatytus kriterijus;

21.  Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

„31. Naujų vartotojų ir abonentų prijungimo prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose ir aglomeracijose, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų atliktos investicijos yra derinamos, kai minėtos investicijos atitinka savivaldybių tarybų patvirtintuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planuose ir Vandens įmonių veiklos planuose. Informaciją apie investicijos atitikimą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planams ir Vandens įmonių veiklos planams geriamojo vandens tiekėjai, nuotekų tvarkytojai pateikia Tvarkos aprašo 5 priedo 1 lentelėje.“

22.  Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Šilumos įmonių, Vandens įmonių Tarybai teikiamos derinti investicijos ir teikiamos derinti faktinės investicijos turi būti su savivaldybių tarybomis (Šilumos įmonių atveju) arba savivaldybių vykdomųjų institucijų arba Vandens įmonių valdybų (Vandens įmonių atveju) suderinto investicijų plano dalis, Vandens įmonių veiklos plano dalis (išskyrus Tvarkos aprašo 30 punkte paminėtas išimtis). Jei su savivaldybės taryba (Šilumos atveju) arba savivaldybės vykdomąją institucija ar Vandens įmonių valdyba (Vandens įmonių atveju) suderintos investicijos, kurios suma viršija ribinę sumą 3 kartus, vertė po viešųjų pirkimų procedūros (ar atlikus statybą ūkio būdu) padidėjo daugiau kaip 10 proc., tokia padidėjusi investicija turi būti iš naujo suderinta su savivaldybės taryba (Šilumos atveju) arba savivaldybės vykdomąją institucija ar Vandens įmonių valdyba (Vandens įmonių atveju) ir Taryba. Jei Tarybai teikiamos derinti investicijos darbų apimtys, finansavimo šaltiniai ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba (Šilumos įmonių atveju) arba savivaldybės vykdomąja institucija arba Vandens įmonių valdyba (Vandens įmonių atveju) suderintos investicijos darbų apimčių, finansavimo šaltinių ir sudėties ir dėl to pasikeičia investicinio projekto esminės charakteristikos (tikslai, uždaviniai, bendrieji rodikliai), šilumos tiekėjas, Vandens įmonė turi tokią investiciją (su pasikeitusia darbų sudėtimi ir apimtimi) pakartotinai suderinti su savivaldybės taryba (Šilumos įmonių atveju), savivaldybės vykdomąja institucija arba Vandens įmonių valdyba (Vandens įmonių atveju) ir Taryba. Jeigu faktiškai įvykdytos investicijos vertė yra mažesnė už investicijos vertę, nustatytą su Taryba derinant investiciją, arba yra iki dešimt procentų didesnė su Taryba suderintos investicijos vertės, laikoma, jog investicijos pakartotinai derinti su Taryba nereikia,  pateikiant Tarybai tai pagrindžiančius dokumentus (paaiškinimas laisva forma, viešųjų pirkimų dokumentai, sudarytos sutartys, sąskaitos faktūros ar kt.) (dokumentai teikiami tik tuo atveju, kai investicijos vertė viršija Tvarkos aprašo 6.1.1.2 papunktyje numatytą ribinę sumą).

23.  Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

„33. Šilumos įmonės, Vandens įmonės investicijas, finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis arba investicijas vykdomas Garantinių geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų gali teikti derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų paslaugų (produkto) kainų derinimo, nustatymo ar koregavimo dokumentai.“

24.  Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

„35. Tvarkos aprašo 39 punkte nurodytos ES struktūrinių fondų lėšomis nefinansuojamos Šilumos ir Vandens įmonių investicijos, kurių suderinimui Taryboje neteikiamas investicijų įgyvendinimo alternatyvų įvertinimas, teikiamos Tarybai derinti tik šias investicijas įgyvendinus.“

25.  Pakeisti 37.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„37.1. investicijos, atliekamos Vandenų srities plėtros programoje/plane nustatytiems tikslams įgyvendinti pagal Vandenų srities plėtros programos įgyvendinimo Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro patvirtintą veiksmų planą, kaip privalomos vandens įmonėms infrastruktūros plėtrai, renovacijai, saugumui ir patikimumui užtikrinti, vartotojų ir abonentų prijungimui prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atitinkančios aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos reikalavimus, investicijos, kurios galiojančiuose teisės aktuose yra nurodytos kaip privalomos atlikti Vandens įmonėms;“

26.  Pakeisti 39.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„39.2. Vandens įmonių investicijos, atliekamos Vandenų srities plėtros programoje/plane nustatytiems tikslams įgyvendinti pagal  Vandenų srities plėtros programos įgyvendinimo Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro patvirtintą veiksmų planą, kaip privalomos vandens įmonėms infrastruktūros plėtrai, renovacijai, saugumui ir patikimumui užtikrinti, vartotojų ir abonentų prijungimui prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atitinkančios aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos reikalavimus, investicijos, kurios galiojančiuose teisės aktuose yra nurodytos kaip privalomos atlikti Vandens įmonėms;“

27.  Pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

„66. Visa informacija Šilumos įmonės ir Vandens įmonės visą informaciją apie investicijas (taip pat ir investicijas pagrindžianti informacija bei investicijų projektai) privalo Tarybai  pateikiama pateikti elektronine forma per Tarybos Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą arba popierine (toliau – DSAIS), išskyrus atvejus numatytus  62 punkte. Jeigu dokumentų pateikimo metu dėl techninių kliūčių Šilumos įmonės, Vandens įmonės negali pateikti informacijos elektronine forma arba (ir) per DSAIS, informaciją gali pateikti el. paštu elektroniniu  formatu parašu pasirašytas DSAIS investicijų derinimo dokumentų formas (tekstinė informacijos dalis – .docx, formatu, o informacijos lentelėse dalis – .xls formatu arba juos atitinkančiais formatais arba pasirašytas DSAIS investicijų derinimo dokumentų formas popieriniu formatu ir el. paštu [email protected]  pateiktas šių dokumentų duomenų rinkmenas (MS Excel, MS Word formatu). Informacija elektroniniu formatu Tarybai teikiama el. paštu. Šilumos įmonių, Vandens įmonių teikiamoje informacijoje investicijoms pagrįsti piniginės vertės yra nurodomos be PVM.

28.  Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

29.  Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

30.  Pakeisti 5 priedo 1 lentelę ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

31.  Pakeisti 5 priedo 2 lentelę ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

32.  Pakeisti 5 priedo 4 lentelę ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

33.  Pripažinti netekusia galios i 5 priedo 5 lentelę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo

1 priedas

 

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo kriterijai

 

Eil. Nr.

Investicijos

Finansinis investicijos pagrindimas

Ekonominis investicijos vertinimas

Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV)

Finansinė vidinė grąžos norma (FVGN)

Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas

Investicijos nauda (IN)**

Įtaka reguliuojamoms kainoms

Kiti socialiniai-ekonominiai ir sistemos saugumo aspektai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Investicijos, skirtos pagal Vyriausybės patvirtintą priemonių įgyvendinimo planą Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje nustatytiems energetikos prioritetams įgyvendinti, Nacionalinei šilumos ūkio plėtros programai įgyvendinti, paminėtos galiojančiuose teisės aktuose, kaip privalomos atlikti šilumos tiekėjams, nepriklausomiems šilumos gamintojams, sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti bei esamos sistemos atnaujinimui, šilumos vartotojų prijungimui

Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FGDV.*

Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FVGN.*

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams ir šilumos įmonei (IN)**.

Įvertinama ir nurodoma įtaka reguliuojamoms kainoms.

Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.

2.

Investicijos, skirtos įgyvendinti Vandenų srities plėtros programoje/plane nustatytiems tikslams įgyvendinti pagal  Vandenų srities plėtros programos įgyvendinimo  Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro patvirtintą veiksmų planą ir kituose teisės aktuose paminėtos nurodytos, kaip privalomos vandens įmonėms infrastruktūros plėtrai, renovacijai, saugumui ir patikimumui užtikrinti, vartotojų ir abonentų prijungimui prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atitinkančios aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos reikalavimus.

Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FGDV.*

 

 

Apskaičiuojama ir nurodoma investicijos FVGN.*

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Apskaičiuojama investicijos nauda geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir vandens įmonei (IN)**.

Įvertinama ir nurodoma įtaka reguliuojamoms kainoms.

Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.

3.

Investicijos, skirtos šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai, naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo vartotojų ir abonentų prijungimui (neapima naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo vartotojų ir abonentų prijungimo centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo zonose investicijų).

FGDV turi būti didesnė arba lygi nuliui***.

FVGN turi būti ne mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma***.

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir šilumos įmonei, vandens įmonei (IN)**.

Neturi didinti kainos esamiems vartotojams.

Nevertinama.

4.

Investicijos, skirtos esamų šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų efektyvumo didinimui modernizuojant sistemas.

FGDV turi būti didesnė arba lygi nuliui***.

FVGN turi būti ne mažesnė kaip atitinkamo sektoriaus įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma***.

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams ir abonentams ir šilumos įmonei, vandens įmonei (IN)**.

Neturi didinti kainos esamiems vartotojams.

Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.

5.

Reguliuojamų NŠG, kurie neužtikrina šilumos generavimo šaltinių galios rezervo, investicijos.

Nevertinama.

Nevertinama.

Nevertinama.

Apskaičiuojama investicijos nauda šilumos vartotojams ir šilumos įmonei (IN)**

Neturi didinti kainos esamiems šilumos vartotojams.

Nevertinama.

6.

Su energetikos inovacijų, atitinkančių Bandomosios aplinkos apraše inovacijai nustatytus kriterijus, diegimu susiję investiciniai projektai, kurie pretenduoja į dalies investicinių išlaidų finansavimą  iš reguliuojamų šilumos kainų.

 

FGDV be iš reguliuojamų šilumos kainų finansuotos investicinių išlaidų dalies turi būti neigiama

 

FGDV su iš reguliuojamų šilumos kainų finansuota investicinių išlaidų dalimi turi būti didesnė arba lygi nuliui.

 

FVGN be iš reguliuojamų šilumos kainų finansuotos investicinių išlaidų dalies turi būti mažesnė, nei šilumos įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma.

 

FVGN su iš reguliuojamų šilumos kainų finansuota investicinių išlaidų dalimi turi būti ne mažesnė, nei šilumos įmonei nustatyta kapitalo grąžos norma.

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

(IN)** su iš reguliuojamų šilumos kainų finansuota investicinių išlaidų dalimi turi būti didesnė arba lygi nuliui****.

Įvertinama ir nurodoma įtaka reguliuojamoms kainoms.

Nurodoma socialinė-ekonominė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda.

7.

Tvarkos aprašo 113 punkte nurodyti investiciniai projektai, kurie pretenduoja į dalies investicinių išlaidų finansavimą  iš reguliuojamų šilumos, geriamojo vandens,  nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimo kainų.

FGDV be iš reguliuojamų šilumos ir vandens tiekimo kainų finansuotos investicinių išlaidų dalies turi būti neigiama.

 

 

Nevertinama.

Įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas.

Nevertinama.

Įvertinama ir nurodoma įtaka reguliuojamoms kainoms.

Nevertinama.

* Netaikoma Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijoms, kurios paminėtos Tvarkos aprašo 6.1.1.2, 6.1.1.3, 6.1.2 papunkčiuose.

** Skaičiuojama 471 punkte nurodytoms investicijoms. 471 punkte nenurodytoms investicijoms skaičiuojama tik tuo atveju, kai investicijos derinimo metu reikia nuspręsti ar derinti investiciją ar investicijos alternatyvą. Derinama ta investicija ar investicijos alternatyva, kurios IN yra didesnis.

*** Netaikoma Šilumos įmonių, Vandens įmonių investicijoms, kurios paminėtos Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje.

**** IN gali būti mažesnė už nulį tik Tvarkos aprašo 471.3 papunktyje nurodytu atveju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas