Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS ĮSTATYMO NR. IX-987

2, 7, 9 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

                      1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

                      Papildyti 2 straipsnį 201 dalimi:

                      „201. Žemės ūkio rizikos valdymo fondas – savanoriška žemės ūkio veiklos subjektų tarpusavio pagalbos sistema, grindžiama narių įnašais ir skirta jų pajamų lygiui palaikyti.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

                      1. Papildyti 7 straipsnio 2 dalį nauju 8 punktu:

                      „8) žemės ūkio rizikos valdymo priemonės, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36 str. 1 d. a ir c p.“

2. Buvusį 7 straipsnio 2 dalies 8 punktą laikyti atitinkamai 9 punktu.

9) kitos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos priemonės.

 

 

3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

                      Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Rizikos valdymo priemonės žemės ūkyje

2. Valstybės pagalbos žemės ūkiui priemonė –dalies žemės ūkio veiklos subjektų sumokėtos draudimo įmokos sumos atlyginimas – įgyvendinama  Žemės ūkio ministerijos  nustatyta tvarka.

9 straipsnis. Žemės ūkio rizikos valdymo fondų tinkamumo sąlygos valstybės ir Europos Sąjungos paramai gauti.

1. Žemės ūkio rizikos valdymo fondų kūrimo sąlygos:

1) žemės ūkio rizikos valdymo fondai kuriami ne mažiau kaip penkių žemės ūkio veiklos subjektų;

2) žemės ūkio rizikos valdymo fondai turi turėti:

a) tarpusavio pagalbos tikslui skirtą nuo kito turto atskirtą ir atskirai tvarkomą sąskaitą;

b) administratorių (sąskaitai tvarkyti, nuostoliams skaičiuoti, įnašams ar prarastų pajamų kompensacijoms administruoti, apskaitai tvarkyti ir kitoms veikloms susijusioms su žemės ūkio rizikos valdymo fondo tvarkymu);

c) vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 39 str. 3 dalimi patvirtintas ir viešai paskelbtas žemės ūkio rizikos valdymo fondo veiklai skirtas taisykles, nustatančias: lėšų administravimą, kaupimą, naudojimą; įnašų ir prarastų pajamų kompensacijų apskaičiavimą bei išmokėjimą; tapimo žemės ūkio rizikos valdymo fondo nariu ir išėjimo iš žemės ūkio rizikos valdymo fondo sąlygas; informacijos apie galimus interesų konfliktus teikimą; prarastų pajamų kompensacijų sumažinimo ar neišmokėjimo žemės ūkio rizikos valdymo fondo nariams dėl jų aplaidumo sąlygas; žemės ūkio rizikos valdymo fondo narių atsakomybę už skolas, susidariusias dėl žemės ūkio rizikos valdymo fondo veiklos.

2. Žemės ūkio rizikos valdymo fondų lėšas sudaro:

1) žemės ūkio rizikos valdymo fondo narių įnašai;

2) pajamos, gautos iš žemės ūkio rizikos valdymo fondo lėšų investavimo į vertybinius popierius arba palūkanos už terminuotus indėlius (negali būti investuojamos lėšos, nurodytos šios dalies 3 punkte);

3) parama, teikiama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos fondų lėšų;

4) juridinių bei fizinių asmenų savanoriški tiksliniai įnašai;

5) kitos teisėtai įgytos lėšos.

3. Žemės ūkio rizikos valdymo fondų veiklai kasmet atliekamas nepriklausomas auditas.

4. Žemės ūkio rizikos valdymo fondų atitiktį paramos reikalavimams vertina ir veiklos susijusios su paramos panaudojimu žemės ūkio rizikos valdymo fondų narių prarastų pajamų kompensavimui stebėseną Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka vykdo institucija, atsakinga už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai išlaidų valdymą ir kontrolę. Žemės ūkio rizikos valdymo fondui  neatitikus šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų parama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos fondų lėšų neteikiama.

5. Žemės ūkio rizikos valdymo fondo narių prarastų pajamų kompensacija mokama įvertinus visus galimus finansavimo šaltinius ir negali viršyti prarastų pajamų dydžio.

6. Parama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos fondų lėšų skiriama tik tuo atveju, jei pajamų sumažėjimas viršija 30 proc. atskiro žemės ūkio veiklos subjekto vidutinių metinių praėjusių trejų metų laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių metų laikotarpio vidutinių trejų metų pajamų, neįskaitant didžiausios ir mažiausios vertės. Pajamos yra įplaukų, kurias žemės ūkio veiklos subjektas gauna iš rinkos, įskaitant bet kokios formos viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. Iš žemės ūkio rizikos valdymo fondo žemės ūkio veiklos subjektui mokamomis prarastų pajamų kompensacijomis kompensuojama mažiau kaip 70 proc. pajamų, prarastų tais metais, kuriais žemės ūkio veiklos subjektas įgyja teisę gauti šią paramą.

7. Žemės ūkio rizikos valdymo fondams nutraukus veiklą  sukauptos žemės ūkio rizikos valdymo fondo lėšos grąžinamos žemės ūkio rizikos valdymo fondo nariams proporcingai jų sumokėtoms įmokoms, atskaičius administravimo kaštus. Šio straipsnio 2   dalies 3 punkte nurodytos gautos ir žemės ūkio rizikos valdymo fondo narių prarastoms pajamoms kompensuoti nepanaudotos paramos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos fondų lėšų lėšos grąžinamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.“

4 straipsnis. Priedo pakeitimas

                      Papildyti priedą 3 punktu:

                      „3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487).

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas