Stenogramas galima rasti

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 323

STENOGRAMA

 

2023 m. lapkričio 16 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas V. MITALAS

 


 

PIRMININKAS (V. MITALAS, LF*). Pra­de­da­me lap­kri­čio 16 die­nos va­ka­ri­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

 

14.02 val.

Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mo Nr. IX-2389 3, 6, 10 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3108(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mo 3, 6, 10 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Taip, pra­šau. Dėl ve­di­mo tvar­kos P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ma­nau, kad net I. Ši­mo­ny­tei są­ži­nė pra­bu­do, ge­du­lin­gai juo­dai ap­si­ren­gė prieš ma­no nu­kry­žia­vi­mą.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, čia nė­ra dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau, ko­le­ga.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Dėl Mė­gė­jų žve­jy­bos įsta­ty­mo frak­ci­jos var­du pra­šau per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, nes yra pa­teik­tas tik­rai es­mi­nis pa­siū­ly­mas ir, ma­nau, dėl to ko­mi­te­tas jį ap­svars­tys iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, yra frak­ci­jos pra­šy­mas dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Tas pa­siū­ly­mas yra. Ji­sai tik­rai ne­iš­lai­ky­tų ter­mi­nų. Ma­tyt, kad ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti. Ge­rai, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

 

14.03 val.

So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1934 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2998(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mas – So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pro­jek­tas iš dvie­jų straips­nių. Dėl 1 strai­ps­nio bu­vo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Ga­li­me tiems dviem straips­niams pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti.

Bal­suo­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.03 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 29, 212, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1884 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1949 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3033(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pro­jek­tas iš vie­no straips­nio. Dėl to straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių šne­kė­ti. Bal­suo­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.04 val.

Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo Nr. XI-1196 45 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2943(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo 45 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pri­ėmi­mas. Yra vie­na ne­kon­kre­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba dėl 1 straips­nio. Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me šiems dviem straips­niams pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų už yra už­si­ra­šiu­sių kal­bė­ti, bet jų šiuo me­tu nė­ra Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je. Ta­da lie­ka tik bal­sa­vi­mas ir dėl šio klau­si­mo ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.05 val.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2834(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – blo­kas įsta­ty­mų pro­jek­tų. Vi­sų pir­ma taip, dėl Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo vis tiek pa­kvies­čiau ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, jei­gu bū­tų tam tik­rų pa­sta­bų.

Iš pra­džių dar­bo­tvarkės 2-7.1 klau­si­mas – Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2834(2). Pri­ėmi­mas. Yra ke­le­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. J. Raz­ma dėl ve­di­mo tvar­kos.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, gai­la, kad ne­bu­vo įsi­klau­sy­ta į mū­sų frak­ci­jos pra­šy­mą dėl vie­no iš ly­di­mų­jų – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­to. Mes tie­siog no­ri­me dar pa­dis­ku­tuo­ti, ne­sa­me nu­si­tei­kę prieš, bet šian­dien bus su­dė­tin­ga bal­suo­ti. Aš ma­nau, kad nie­ko to­kio, jei­gu, man frak­ci­jos var­du pa­pra­šius per­trau­kos dėl to pa­ke­to, bū­tų ga­li­my­bė dar pa­gal­vo­ti, ar at­im­ti iš ta­ry­bos ga­lias tvir­tin­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­rą ir mak­si­ma­lų eta­tų skai­čių, ar čia bus nau­din­ga de­mo­kra­tijai, ar ne­la­bai. Tai yra toks pra­šy­mas dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio.

PIRMININKAS. Taip, yra pra­šy­mas. Tai pra­šom, prem­je­rė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš ži­nau, kad yra ge­riau­sias vaiz­das, kai du kon­ser­va­to­riai tar­pu­sa­vy­je gin­či­ja­si. Bet šiuo at­ve­ju aš tik­rai pa­sa­ky­siu, kad ne­su­tik­čiau dėl pra­šy­mo frak­ci­jos var­du, nes frak­ci­ja ši­to ne­svars­tė, ir tai yra Vy­riau­sy­bės pro­jek­tas.

PIRMININKAS. Ap­si­spręs­ki­te, kaip ten yra frak­ci­jo­je. Da­bar R. Že­mai­tai­tis dėl ve­di­mo tvar­kos.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Kaip aš su­pran­tu, ka­dan­gi J. Raz­ma pra­šė frak­ci­jos var­du, tai kvie­čiu Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kę Auš­ri­nę ar­ba ko­mi­si­jos na­rius tir­ti, ar J. Ra­z­ma ne­vir­ši­jo frak­ci­jos įga­lio­ji­mų, nes prem­je­rė per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną pa­sa­kė, kad frak­ci­jo­je ne­bu­vo ap­svars­ty­ta, ir be frak­ci­jos lei­di­mo J. Raz­ma ėmė šiuos da­ly­kus. Va­di­na­si, Sei­mo na­rys me­la­vo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je, kaip ir M. Bas­tys, dėl to ky­la pa­grin­das kel­ti ap­kal­tos klau­si­mą, ar J. Raz­ma ne­vir­ši­jo įga­lio­ji­mų frak­ci­jos var­du.

PIRMININKAS. Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ga­lės aiš­kin­tis, bet aš taip su­pran­tu, kad ir J. Raz­ma at­si­ė­mė sa­vo pra­šy­mą. Tai mes ne­klau­sia­me frak­ci­jos ir Sei­mo nuo­mo­nės dau­giau. Sprę­si­me dėl pri­ėmi­mo pa­straips­niui.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, taip, čia pre­am­bu­lė. At­si­pra­šau. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai ne­pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Ne­ži­nau, pir­mi­nin­ke, ar no­rė­tu­mė­te ją trum­pai pa­ko­men­tuo­ti?

R. JUŠKA (LSF). Kaip pa­gei­dau­tu­mė­te, aš pa­si­ruo­šęs pa­ko­men­tuo­ti ne­pri­tar­ti. Ne­at­li­kus iš­sa­maus ga­lio­jan­čių įsta­ty­mų nuo­sta­tų ver­ti­ni­mo, ky­la ri­zi­ka, kad nu­sta­čius Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pir­me­ny­bę bus iš­ba­lan­suo­tas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas, ne­įver­tin­ta kai ku­rių biu­dže­ti­nių įstai­gų spe­ci­fi­ka, to­dėl ko­mi­te­tas ir ne­pri­ta­rė. Kad bū­tų leng­viau ap­si­spręs­ti, aš no­rė­čiau at­kreip­ti į tai dė­me­sį, kad Tei­sės de­par­ta­men­tas po pa­tei­ki­mo sta­di­jos svars­ty­mo sta­di­jo­je pa­sta­bų ne­tu­rė­jo ir ne­ma­žai pa­sta­bų at­si­ra­do tik pri­ėmi­mo sta­di­jo­je. Ver­ti­na­me taip tur­būt, kai tu­rė­jo per daug dar­bo ir pa­tei­kė pa­sta­bas, ku­rias ko­mi­te­tas svars­tė va­kar ir jas įver­ti­no.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 4 straips­nio yra dvi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Abiem ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ta? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 5 straip­s­nio taip pat yra ke­le­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Jas ko­mi­te­tas įver­ti­no, Ga­li­me pri­tar­ti 5 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 6, 7 straips­nių pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? At­si­pra­šau, dėl 7 straips­nio yra. Dėl 6 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti 6 straips­niui? Pri­tar­ta. Dėl 7 straips­nio taip pat yra pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 8 straips­nio taip pat yra ke­le­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Ko­mi­te­tas jas įver­ti­no, pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 9 straips­nio ana­lo­giš­kai dvi Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 10 straips­nio yra vie­na pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ar ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 11 straips­nio yra vie­na pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas taip pat jai pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Nuo 12 iki 14 straips­nių pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 15 straips­nio yra ke­le­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, ko­mi­te­tas jas įver­ti­no ir vi­soms pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 16 straips­nio pa­sta­bų nė­ra, ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 17 straips­nio – vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 18 straips­nio vie­na pa­sta­ba, taip pat pri­ta­ria. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 19 strai­ps­nio taip pat vie­na. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 20 straips­nio yra taip pat vie­na pa­sta­ba. Ar ga­li­me jai pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 21, 22 straips­nių nė­ra pa­sta­bų, pri­ta­ria­me.

Dėl 23 straips­nio yra trys Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos, ko­mi­te­tas joms pri­ta­rė. Ga­li­me vi­soms pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 24 straips­nio – dvi. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė abiems. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 25 straips­nio yra vie­na pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas ir­gi jai pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti 25 strai­ps­niui? Pri­tar­ta. Dėl 26 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 27 straips­nio ir nau­jos re­dak­ci­jos 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to dvi pa­sta­bos, abiems ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti šiems straips­niams? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Da­bar dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to prieš yra no­rin­tis kal­bė­ti V. Se­meš­ka. Pra­šau.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, iš prin­ci­po čia šian­dien yra dis­ku­si­ja tik­tai dėl Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų. Es­mė yra ta, kad mes sil­pni­na­me de­mo­kra­tiją sa­vi­val­dy­bė­se, tai yra at­ima­me iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų dar vie­ną ga­li­my­bę – tei­sę kon­tro­liuo­ti, pateikus per po­sė­dį svars­ty­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų struk­tū­rą, dar­bo už­mo­kes­čio fon­do tvir­ti­ni­mą, di­džiau­sio leis­ti­no vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal su­tar­tis, pa­rei­gy­bių skai­čiaus sa­vi­val­dy­bė­se, biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se nu­sta­ty­mą. Ką tai reiš­kia? Da­bar vie­nas­me­niš­kai re­a­liai me­ras su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi įgaus dar dau­giau įga­lio­ji­mų, o sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos iš prin­ci­po gaus tik at­ly­gi­ni­mą ir su­si­rinks kar­tą per mė­ne­sį.

Bu­vo pui­kus po­no K. Vil­kaus­ko, ko­le­gos K. Vil­kaus­ko pa­siū­ly­mas bent jau pa­vie­šin­ti ta­ry­bos po­sė­dį, bent jau dis­ku­tuo­ti. Vėl­gi VVSK smau­gia de­mo­kra­tiją ir po­nas R. Juš­ka ly­giai taip pat yra de­mo­kra­tijos prie­šas, drą­siai ga­lė­čiau įvar­din­ti… (Bal­sai sa­lė­je) …nes at­ima iš sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų jų funk­ci­jas. Kam tuo­met ren­ka­me sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bas? Tik tam, kad at­ly­gi­ni­mus gau­tų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, ar jie ir spręs­tų tam tik­ras pro­ble­mas: di­din­ti pa­rei­gy­bių skai­čių, ma­žin­ti, keis­ti struk­tū­ras sa­vi­val­do­je ar ne­keis­ti? Da­bar vėl­gi vis­ką į vie­nas ran­kas. Tai svei­ki­nu, po­nas Juš­ka, jūs pa­dir­bė­jo­te, kad sa­vi­val­dos de­mo­kra­tijai lik­tų kiek įma­no­ma ma­žiau. Ačiū.

PIRMININKAS. Taip, aš su­teik­siu, be abe­jo, R. Juš­kai re­pli­kos tei­sę gal tik­tai po R. Že­mai­tai­čio mo­ty­vų už. Pra­šau.

R. ŽEMAITAITIS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Te­gy­vuo­ja Troi­kos teis­mas! – taip pa­sa­kė V. Se­meš­ka. Tai, ma­tyt, vis dėl­to tas tė­vų ug­dy­mas, Ry­tų Vo­kie­ti­jos pa­var­džių ir įvai­riau­sių tar­ny­bų kei­ti­mas duo­da sa­vo po­vei­kį bet ko­kiu at­ve­ju vai­kų ir žmo­nių mąs­ty­mui. Iš tie­sų la­bai keis­ta yra, kad ko­a­li­ci­jos part­ne­riai (prem­je­rė ką tik sto­vė­da­ma per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną aiš­kiai iš­reiš­kė po­zi­ci­ją, pa­lai­ky­da­ma ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą) da­bar iš­va­di­na ger­bia­mą R. Juš­ką, ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką, kaip di­džiau­sią blo­gy­bę, kaip vel­nią, kaip šė­to­ną ir kaip kaž­ko­kį nu­si­kal­tė­lį.

Tai iš tie­sų man toks ky­la klau­si­mas: ar jūs, val­dan­čio­ji dau­gu­ma, vis dar ren­ka­tės ir tą pa­čią pyp­kę rū­ko­te, kur Lais­vės par­ti­ja duo­da? Ar jūs te­nai su­vo­kia­te, ką jūs da­ro­te? Val­dan­čia­jai dau­gu­mai iš­ei­ti į ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lę ir dėl to­kio įsta­ty­mo taš­ky­tis to­kiais kal­ti­ni­mais ko­a­li­ci­jos part­ne­riams – ir ne bet ko­kiam Sei­mo na­riui, o ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui, tai ma­žų ma­žiau­siai yra kvai­la, dau­gių dau­giau­siai idio­tiš­ka. Tai tie­siog pri­si­tai­ky­ki­te kaž­ko­kį sau pa­va­di­ni­mą, ger­bia­mas Se­meš­ka. (Bal­sai sa­lė­je: „Gė­da!“)

PIRMININKAS. Taip, aš R. Juš­kai duo­du žo­dį. Pra­šau.

R. JUŠKA (LSF). Aš tie­siog no­rė­čiau pa­aiš­kin­ti ir pri­min­ti, kad ko­mi­te­tas vien­bal­siai su­ta­rė ir pri­ta­rė tiek Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­ke­tui, tiek ši­tam Val­dy­se­nos pa­ke­tui, ku­rį šian­dien pri­ima­me. At­krei­piu dė­me­sį vi­siš­kai ne­su­si­gau­dan­tiems dėl eta­tų skai­čiaus ir jo tvir­ti­ni­mo: tai, kad mes val­dy­se­nos pa­ke­tu su­da­ro­me są­ly­gas va­do­vams spręs­ti dar­bo už­mo­kes­čio pa­skirs­ty­mų fon­dą; tai, kad nu­sta­ty­tų eta­tų skai­čių, ir da­bar stai­ga su­abe­jo­jo­me, dar ne­pri­ėmę įsta­ty­mo, jo ga­li­my­bė­mis ir kad įsta­ty­mas veiks, no­ri­me to­kiais žo­džiais pa­keis­ti ar tu­rė­ti įta­ką, kad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos nu­sta­ty­tų eta­tų skai­čių. Pa­žei­džia­mas pats prin­ci­pas. Ko­kio vel­nio tuo­met rei­ka­lin­gas tas ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas bū­ti at­sa­kin­gu už mo­kos fon­dą? Ko­dėl jis at­sa­kin­gas už eta­tų skai­čių?

Da­bar dėl ta­ry­bų. Ar jūs, bu­vę ta­ry­bo­se, su­vo­kia­te, kad ta­ry­bos na­rių tei­sė tvir­ti­nant sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą – gau­ti eta­tų skai­čių iš va­do­vų, mo­kos fon­dą nu­sta­ty­ti, jei­gu ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, pa­vyz­džiui, jums teiks 150 eta­tų, ta­ry­bos na­rių tei­sė nu­sta­ty­ti 140, 130, jūs ga­li­te pa­pra­šy­ti dėl eta­tų skai­čiaus, jūs bal­suo­si­te dėl to. Da­bar tai apei­nant ap­kal­tin­ti vi­sus kaip de­mo­kra­tijos prie­ši­nin­kus, tai ap­kal­tin­ki­te ir sa­vo ko­le­gas, ku­rie ko­mi­te­te bal­sa­vo.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš no­rė­čiau pa­pra­šy­ti jū­sų vi­sų, kad re­pli­kos įvyk­tų po bal­sa­vi­mo. R. Juš­kai aš da­viau žo­dį dėl to, kad jis bu­vo pa­mi­nė­tas. Pra­šau grįž­ti da­bar prie mo­ty­vų. Iš­sa­ky­si­me mo­ty­vus, vė­liau įvyks bal­sa­vi­mas, vi­sos re­pli­kos bus ga­li­mos. Bal­sa­vi­mas pra­si­de­da 14 val. 30 min., jau la­bai grei­tai.

Da­bar aš su­tei­kiu žo­dį E. Pu­pi­niui, jis bal­suos už. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt ten­ka su­tik­ti, kad kei­čia­si vi­sa val­s­ty­bės tar­ny­bos fi­lo­so­fi­ja su­tei­kiant va­do­vams di­des­nes ga­li­my­bes. Bet tai ne­reiš­kia, kad ta­ry­bos tu­rė­tų bū­ti už­mirš­tos. Jei­gu im­tu­me se­nes­nių ka­den­ci­jų pa­tir­tį, kuo­met tvir­tin­da­vo­me ta­ry­bų struk­tū­rą, tai iš tik­rų­jų vis tiek spręs­da­vo dau­gu­ma. Šiuo at­ve­ju ne­ma­tau to­kios di­de­lės pro­ble­mos, nes dau­gu­ma vis tiek tu­rės de­rin­ti su sa­vo me­ru ar­ba su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, kal­bė­tis, vis tiek bus svars­to­ma, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius yra as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, tai tie­sio­giai at­sa­kin­gas me­rui, šiuo at­ve­ju tu nie­kur nuo to ne­pa­bėg­si.

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, tur­būt ga­lė­tų bū­ti įra­šy­tas koks nors punk­tas dėl in­for­ma­vi­mo, kad ne­bū­tų ko­kių nors kal­bų. Ži­no­te, aš ti­kiu, kad tai bus įgy­ven­din­ta, kaip ir bu­vo pa­sa­ky­ta. Vis tiek biu­dže­tą skirs­tys ta­ry­ba, mo­kos fon­dą ma­tys, vi­sas ei­lu­tes ma­tys, ma­tys, kiek kin­ta dėl dar­bo už­mo­kes­čio ir ki­tų da­ly­kų. Šiuo at­ve­ju taip pat ga­li­ma pa­pra­šy­ti, kad bū­tų iš­sa­miai pa­pa­sa­ko­ta, kaip tos struk­tū­ros kei­čia­si. Ne pa­slap­tis, kad ad­mi­nist­ra­ci­jų di­rek­to­riai, ap­skri­tai vals­ty­bės tar­ny­ba kei­čia­ma tam, kad nustačius at­sa­ko­my­bę bū­tų struk­tū­riš­kai tvar­ko­ma ir vi­sa vals­ty­bės tar­ny­ba, ir vi­sa sa­vi­val­da. Šiuo at­ve­ju, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius bus tas, ku­ris pri­si­ims at­sa­ko­my­bę. Gal­būt su­teik­ti jam tei­sę ko­re­guo­ti pa­čią struk­tū­rą nė­ra tam tik­ras blo­gis. Aš ne­sa­kau, kad pa­keis iš es­mės vi­sus de­mo­kra­tinius prin­ci­pus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, bet link to ėjo­me, iš tik­rų­jų mes ėjo­me link to, kad me­ras tap­tų tvir­tes­nis, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se ir įstai­go­se va­do­vai bū­tų tvir­tes­ni, tu­rė­tų tam tik­rus sver­tus, ku­riais ga­lė­tų veik­ti vi­są sa­vo struk­tū­rą ir vi­są eko­no­mi­nę veik­lą.

PIRMININKAS. Ačiū. R. Šar­knic­kas – už.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Taip, ką tik ger­bia­mas R. Juš­ka ir pri­sta­tė, ir aiš­kiai pa­pa­sa­ko­jo. Tie, ku­rie dir­bo, bu­vo ta­ry­bos na­riais, tur­būt su­pran­ta vi­są es­mę, kaip vei­kia vi­sa ad­mi­nist­ra­ci­ja. Me­tų ga­le bū­na me­ti­nė ata­skai­ta ar­ba pri­sta­to­mas biu­dže­tas, tu ga­li su­tik­ti, ga­li ne­su­tik­ti, ne­pri­tar­ti tam eta­tų skai­čiui ir pa­na­šiai. Čia vis­kas aiš­kiai yra su­dė­lio­ta. Leis­ki­me dirb­ti tiems žmo­nėms, ku­rie at­sa­kin­gi už ad­mi­nist­ra­ci­nį dar­bą, už vi­so ko­lek­ty­vo dar­bą. Kvie­čiu bal­suo­ti už. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dėl ve­di­mo tvar­kos – D. Griš­ke­vi­čius. Pra­šau.

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Čia, tri­bū­no­je, ne­se­niai, na, ne tri­bū­no­je, bet iš sa­lės nu­skam­bė­jo tik­rai ne­etiš­ki žo­džiai pir­mi­nin­ko at­žvil­giu. Aš ma­nau, Vi­lius ga­lė­tų įver­tin­ti ir gal­būt tie­siog at­si­pra­šy­ti pir­mi­nin­ko. Pa­lau­ki­te, aš ne­bai­giau sa­vo min­ties. Aš tie­siog siū­lau jums at­si­pra­šy­ti.

Ant­ras da­ly­kas. Jei­gu jūs jau taip ko­vo­ja­te prieš tą bai­sų­jį čia sto­vin­tį he­ge­mo­ną, tai tie­siog pri­me­nu, kad Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas vien­bal­siai tam klau­si­mui pri­ta­rė. Ta­me ko­mi­te­te yra, at­ro­do, ke­tu­ri ar pen­ki Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos na­riai. Ne­su­si­pai­nio­ki­te, kur yra kas, – opo­zi­ci­ja, dau­gu­ma. Sa­kau, įver­tin­ki­te tai ir ki­tą kar­tą to­kių pa­reiš­ki­mų rei­kė­tų veng­ti tie­siog ger­biant vie­nam ki­tą.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, kuo la­biau vie­ni ki­tus mi­nė­si­me, tuo il­giau tę­sis, bet aš tu­riu su­teik­ti žo­dį V. Se­meš­kai.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ne­ži­nau, už ką aš čia tu­rė­čiau at­si­pra­šy­ti. Kad pa­va­di­nau de­mo­kra­tijos prie­šu? Ma­nau, kad gal­būt ir vi­siš­kai tei­sin­gai pa­sa­kiau, ka­dan­gi pri­si­min­ki­me ir Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos at­ve­jį, kuo­met Pre­zi­den­tui rei­kė­jo dė­ti ve­to, kai ši­tas po­nas iš ko­mi­te­to su vi­su ko­mi­te­tu no­rė­jo, kad Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja ne­be­tir­tų me­rų vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų. Vi­sa lai­mė, kad Pre­zi­den­tas su­stab­dė. Čia, be­je, la­bai pa­na­šus at­ve­jis, kuo­met mes sil­pni­na­me de­mo­kra­tiją ta­ry­bo­se, ir la­bai gai­la, kad sa­vi­val­dos de­mo­kra­tija nuo to nu­ken­tės. Ačiū.

PIRMININKAS. Ne­tru­kus bal­suo­si­me, iš­si­aiš­kin­si­me, kaip bus su šiuo įsta­ty­mu ir tur­būt de­mo­kra­tija.

 

14.20 val.

Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1428 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2835(3)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.2 klau­si­mas – Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra ke­le­tas pa­sta­bų. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio nė­ra pa­sta­bų. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas pri­ta­ria. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 4 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 5 straips­nio pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai iš da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti 5 straips­niui? Pri­tar­ta.

Dėl 6 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­ria. Jei­gu pir­mi­nin­kas no­rė­tų re­a­guo­ti…

R. JUŠKA (LSF). …ne­pri­tar­ti, nes šiuos do­ku­men­tus pri­ima skir­tin­gi sub­jek­tai, o spren­di­mas dėl įstei­gi­mo ne­ga­li bū­ti pri­ly­gi­na­mas stei­gi­mo ak­tui.

PIRMININKAS. Tvar­ka. Ar ga­li­me 6 straips­niui pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 7 straips­nio yra vie­na pa­sta­ba, jai pri­ta­ria. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 8 straips­nio yra ke­le­tas pa­sta­bų. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ar­ba pri­ta­rė iš da­lies. Vie­nai ne­pri­ta­rė, bet aš siū­lau jau ne­be­su­sto­ti ir pri­tar­ti 8 straips­niui. Ga­li­me? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 9 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, joms pri­ta­rė ar­ba pri­ta­rė iš da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 10 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 11 straips­nio yra ke­le­tas pa­sta­bų, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Aš čia ma­tau, kad la­biau re­dak­ci­niai pa­kei­ti­mai, ne­bent ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas no­rė­tų kaž­ką pla­čiau pa­sa­ky­ti?

R. JUŠKA (LSF). Ko­mi­te­tas tiks­li­na vi­sas įsta­ty­mo nuo­sta­tas, ku­rio­se ga­li bū­ti nu­ma­ty­ti ke­li ko­le­gia­lūs val­dy­mo or­ga­nai, ir nu­ma­to, kad ga­li bū­ti tik vie­nas.

PIRMININKAS. Tvar­ka. Ar 11 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 12 straips­nio taip pat yra ke­le­tas pa­sta­bų. Kaip ma­tau, ko­mi­te­tas pri­ta­rė ar­ba pri­ta­rė iš da­lies. Ar ga­li­me šiam straips­niui pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Taip pat dėl 13 straips­nio da­bar – tei­sin­gai, čia ne­pa­me­tu nu­me­ra­ci­jos? – dėl 13 straips­nio. Dėl 14 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Pri­tar­ta. Dėl 15 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 16 straips­nio taip pat yra ke­le­tas pa­sta­bų, joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 17 straips­nio, 18 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 19 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­ma pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 20 straip­s­nio yra pa­sta­bų. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 21 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 22 straips­nio Tei­sės de­par­tamen­tas tei­kė taip pat pa­siū­ly­mus. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 23 straips­nio, 24 straips­nio pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 25 straips­nio yra pa­s­ta­bų, ku­rioms ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies ar­ba pri­ta­rė. Ga­li­me joms pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 26 straips­nio taip pat yra ke­le­tas pa­sta­bų, ko­mi­te­tas jas ap­svars­tė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 27 strai­ps­nio taip pat Tei­sės de­par­ta­men­tas siū­lė ke­le­tą pa­sta­bų. Ko­mi­te­tas joms vi­soms pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 28 straips­nio yra dvi pa­sta­bos. Ko­mi­te­tas pri­ta­ria. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Dėl 29 straips­nio ir dėl nau­jos įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo re­dak­ci­jos 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, ko­mi­te­tas joms pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio yra vie­na pa­sta­ba, ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.25 val.

Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1234 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 23, 25 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2836(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.3 klau­si­mas – Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 4 pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 5 straips­nio yra vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl straips­nių nuo 6 iki 16 pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.25 val.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 5, 13, 22, 26, 281, 29, 291, 30, 301, 302, 31, 311, 32 ir 45 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2837(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.4 klau­si­mas – Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 15 pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo nė­ra no­rin­čių šne­kė­ti. Bal­suo­si­me dėl jo bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.26 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 4, 5, 6, 18, 19, 21, 26, 39 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 101 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2838(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.5 klau­si­mas – Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 11 pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so pro­jek­to nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me kiek vė­liau.

 

14.26 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 6, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 55, 60 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2839(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.6 klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio nė­ra pa­sta­bų. Ga­li­me jam pri­tar­ti? Pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo na­rio K. Vil­kaus­ko pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­tarė. Aš tik pa­si­tiks­lin­siu, dar nė­ra bal­sa­vi­mo in­ter­va­las, ar, ko­le­ga, siū­ly­si­te dėl jo bal­suo­ti? Siū­ly­si­te bal­suo­ti, su­pra­tau. Tai rei­kės ap­si­spręs­ti per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą dėl šio pa­siū­ly­mo. Ta­da šiek tiek vė­liau aš siū­ly­čiau tai pa­da­ry­ti, kai pra­dė­si­me bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą. Ati­de­da­me ši­tą klau­si­mą.

 

14.27 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 10 ir 152 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2840(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-7.7 klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 4 pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.27 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 17 ir 110 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2841(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.8 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 3 pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.28 val.

Ci­vi­li­nį pro­ce­są reg­la­men­tuo­jan­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos ir tarp­tau­ti­nės tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo Nr. X-1809 315 ir 319 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2842(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.9 klau­si­mas – Ci­vi­li­nį pro­ce­są reg­la­men­tuo­jan­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos ir tarp­tau­ti­nės tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 3 pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me vė­liau.

 

14.28 val.

Kon­ce­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-1510 58, 62 ir 65 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2843(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.10 klau­si­mas – Kon­ce­si­jų įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 4 pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me vė­liau.

 

14.28 val.

Ofi­cia­lio­sios sta­tis­ti­kos ir vals­ty­bės duo­me­nų val­dy­se­nos įsta­ty­mo Nr. I-270 9, 20, 21 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2844(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.11 klau­si­mas – Ofi­cia­lio­sios sta­tis­ti­kos ir vals­ty­bės duo­me­nų val­dy­se­nos įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Dėl straips­nių nuo 1 iki 5 pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me vė­liau.

 

14.28 val.

Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų srities per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo Nr. XIII-328 68 ir 104 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2845(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.12 klau­si­mas – Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų sri­ties per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas. Pri­ėmi­mas pa­strai­ps­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 3 pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me vė­liau.

 

14.29 val.

Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją ir duo­me­nų pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1524 1, 2 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2846(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.13 klau­si­mas – Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją ir duo­me­nų pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl straips­nių nuo 1 iki 4 pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me vė­liau.

 

14.29 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 2, 5, 25, 26, 46, 58, 76, 93 ir 98 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2847(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.14 klau­si­mas – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Dėl 1 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Dėl 2 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, jai pri­tar­ta. Ga­li­me pri­tar­ti šiems, ir 1, ir 2, straips­niams? Ga­li­me pri­tar­ti. Dėl straips­nių nuo 3 iki 10 pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me kiek vė­liau.

 

14.30 val.

Stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-3096 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIVP-2848(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.15 klau­si­mas – Stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mo 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas. Iš dvie­jų straips­nių. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl jų abie­jų pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me tuoj pat.

 

14.30 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.104 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2849(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.16 klau­si­mas – Ci­vi­li­nio ko­dek­so vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Iš dvie­jų straips­nių. Dėl jų pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me vė­liau.

 

14.30 val.

Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-450 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2850(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.17 klau­si­mas – Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas. Iš dvie­jų straips­nių. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me tuoj pat, pa­bai­gę vi­sus pa­ke­to įsta­ty­mus.

 

14.31 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1985 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2851(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.18 klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mas. Vie­nas straips­nis. Ar ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Tuoj pat ir ap­si­sprę­si­me.

 

14.31 val.

Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-371 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2852(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.19 klau­si­mas – Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Iš tri­jų straips­nių. Pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me tuoj pat.

 

14.31 val.

Dar­bo ko­dek­so 33, 147 ir 210 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2853(2)VK (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.20 klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so tri­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pro­jek­tas iš pen­kių straips­nių, dėl jų pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me dėl bal­sa­vi­mo tuoj pat.

 

14.31 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3202(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ir pas­ku­ti­nis iš pa­ke­to yra dar­bo­tvarkės 2-7.21 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Iš dvie­jų straips­nių. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so pro­jek­to nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Kvie­siu tuoj pat bal­suo­ti.

 

14.32 val.

So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo Nr. IX-1934 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2998(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Mie­li ko­le­gos, da­bar yra bal­sa­vi­mo in­ter­va­las. Aš ma­nau, kad gal pra­dė­ki­me nuo pra­džių bal­suo­ti, nuo pir­mo­jo šio pa­ke­to… At­si­pra­šau, nuo dar­bo­tvarkės 2-4 klau­si­mo, iš ei­lės, ku­riuos ap­svars­tė­me. Dėl So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo tuoj pat bal­suo­si­me. Kvie­čiu į sa­vo vie­tas mie­lus ko­le­gas. Kvie­čiu už­kur­ti bal­sa­vi­mo ma­ši­ną. Ga­li­me ir grei­tai, ma­nau, vi­si vie­to­je esa­me. Rei­kės grei­tai bal­suo­ti, bū­ki­te pa­si­ruo­šę. Bal­suo­ja­me dėl So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo 16 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2998(2) pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 112: už – 111, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.33 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 29, 212, 589 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1884 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1949 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-3033(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Kvie­čiu bal­suo­ti dėl dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mo – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3033(2) pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 112: už – 111, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.33 val.

Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo Nr. XI-1196 45 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2943(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6 klau­si­mas – Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo 45 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2943(2) pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111: už – 107, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.34 val.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2834(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Kvie­čiu bal­suo­ti dėl dar­bo­tvarkės 2-7.1 klau­si­mo – Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2834(2) pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 113: už – 101, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 12. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.34 val.

Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1428 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2835(3)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.2 klau­si­mas – Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2835 pri­ėmi­mas. Ant­ro­ji re­dak­ci­ja. At­si­pra­šau, tre­čio­ji re­dak­ci­ja.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114: už – 109, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.35 val.

Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1234 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 23, 25 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2836(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.3 klau­si­mas – Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2836(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 116: už – 111, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.35 val.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 5, 13, 22, 26, 281, 29, 291, 30, 301, 302, 31, 311, 32 ir 45 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2837(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.4 klau­si­mas – Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2837(2). Kvie­čiu ap­si­spręs­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117: už – 112, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.36 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 4, 5, 6, 18, 19, 21, 26, 39 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 101 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2838(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.5 klau­si­mas – Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo ir straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2838(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115: už – 110, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.36 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 6, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 55, 60 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2839(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar sprę­si­me dėl dar­bo­tvarkės 2-7.6 klau­si­mo. Kvies­čiau pir­mi­nin­ką grįž­ti į tri­bū­ną. Yra vie­nas pa­siū­ly­mas dėl 2 straips­nio, jį pri­sta­tys Sei­mo na­rys K. Vil­kaus­kas. Pra­šau pri­sta­ty­ti siū­ly­mą.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Čia tas pa­siū­ly­mas, ku­ris šian­dien su­lau­kė daug skam­bių žo­džių ir emo­ci­jų. Tai yra pa­pras­tas pa­siū­ly­mas, siū­lo­ma, kad bū­tų tei­kia­ma me­ro in­for­ma­ci­ja sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai dėl vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis, pa­rei­gy­bių skai­čiaus ir lė­šų, skir­tų dar­bo už­mo­kes­čiui, ir iš­klau­sy­ti reg­la­men­to nu­sta­ty­ta tvar­ka. Tai yra pa­tei­kia­ma sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai in­for­ma­ci­ja, nors šiuos klau­si­mus spren­džia me­ras su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Pra­šau pa­lai­ky­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me? Ar bū­tų 29 pa­lai­kan­tys šio siū­ly­mo svars­ty­mą? Kvie­čiu ta­da ap­si­spręs­ti, ar yra 29 pa­lai­kan­tys, kad svars­ty­tu­me K. Vil­kaus­ko ką tik pri­sta­ty­tą siū­ly­mą. Tie, ku­rie esa­te už svars­ty­mą, bal­suo­ki­te už.

Taip. Bal­sa­vo 72, už – 51, tai 29 yra. Pra­šau pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to po­zi­ci­ją šiuo klau­si­mu.

R. JUŠKA (LSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai. Aš tei­kė­jams pa­siū­ly­čiau: tą pa­tį straips­nį rei­kė­jo pa­skai­ty­ti ne tik iki 9 punk­to, bet iki 16. Ir kas bu­vo mi­nė­ta tei­kiant ir svars­tant ko­mi­te­te, kad taip jūs siau­ri­na­te ga­li­my­bes.

Iš­im­ti­nė sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos kom­pe­ten­ci­ja vyk­dy­ti ju­ri­di­nių as­me­nų, ku­rių da­ly­viai yra sa­vi­val­dy­bė­je, prie­žiū­rą yra nu­sta­ty­ta Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 15 straips­nio 2 da­lies 16 punk­te, o jūs kal­ba­te apie 9 punk­tą. Tą pa­tį straips­nį rei­kė­jo tik iki ga­lo per­skai­ty­ti.

„Įsta­ty­mas su­tei­kia sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai tei­sę vyk­dy­ti vi­sų ju­ri­di­nių as­me­nų, taip pat ir biu­dže­ti­nių įstai­gų, ku­rių da­ly­viai yra sa­vi­val­dy­bė­je, prie­žiū­rą sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­si­rink­ta for­ma. Įsta­ty­mas šios prie­žiū­ros vyk­dy­mo ne­tu­ri ri­bo­ti, nu­sta­ty­da­mas tik me­ro tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos iš­klau­sy­mą kaip vie­ną iš vyk­do­mos prie­žiū­ros prie­mo­nių. Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos tu­ri tei­sę tu­rė­ti ne­var­žo­mai jų nu­sta­ty­tais bū­dais, ap­im­ti­mi, for­ma ar ter­mi­nais gau­ti vi­są rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją apie sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų veik­lą ir šios veik­los or­ga­ni­za­vi­mą, įskai­tant ir lė­šų, skir­tų dar­bo už­mo­kes­čiui, nau­do­ji­mą.“

Kal­bė­da­mi taip gar­siai apie de­mo­kra­tiją, šiuo siū­ly­mu jūs no­ri­te ją su­var­žy­ti, to­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir pa­si­lie­ka prie ga­lio­jan­čios re­dak­ci­jos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl mo­ty­vų dėl šio pa­siū­ly­mo už kal­bės V. Se­meš­ka. Pra­šau.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­ne po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Na, tik­rai nė­ra per­tek­li­nis da­ly­kas. Jei­gu jau mes iš sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų at­ėmė­me jų iš­im­ti­nę tei­sę, tai bent jau pa­vie­šin­tų, kuo­met per­da­vė vi­sas tei­ses me­rui ir jo pa­skir­tam ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui dėl biu­dže­ti­nių įstai­gų struk­tū­ros, dar­bo už­mo­kes­čio fon­do tvir­ti­ni­mo, di­džiau­sio leis­ti­no vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis, pa­rei­gy­bių skai­čiaus sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se nu­sta­ty­mo, tai jei­gu jau per­duo­da­me į vie­nas ran­kas, tai bent jau bū­tų pa­rei­ga pa­vie­šin­ti tai sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ko­dėl ne­pri­tar­ti ši­tam pa­siū­ly­mui, tik­rai ar­gu­men­tų nė­ra, to­dėl kvie­čiu pri­tar­ti ger­bia­mo K. Vil­kaus­ko pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Dė­kui, mo­ty­vai yra iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria K. Vil­kaus­ko siū­ly­mui, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 111: už – 36, prieš – 14, su­si­lai­kė 61. Pa­siū­ly­mui nė­ra pri­tar­ta. Ar ga­li­me 2 strai­ps­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Bal­suo­ja­me dėl 2 straips­nio. Ar pri­ta­ria­me 2 straips­niui to­kiam, kaip da­bar bū­tų su­re­da­guo­ta ne­pri­ta­rus siū­ly­mui? Pra­šau.

Bal­sa­vo 114: už – 102, prieš – 1, su­si­lai­kė 11. 2 straips­niui pri­tar­ta.

Nuo 3 iki 16 straips­nio pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me jiems pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to dėl mo­ty­vų prieš kal­bės V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ne­kal­bė­siu aš prieš, aš vis­ką pa­sa­kiau, ką no­rė­jau pa­sa­ky­ti. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Bal­suo­ja­me dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo. Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2839(2).

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 120: už – 106, prieš – 1, su­si­lai­kė 13. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.42 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 10 ir 152 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2840(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

 Dar­bo­tvarkės 2.7.7 klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2840(2). Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

 Bal­sa­vo 117: už – 108, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 9. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.42 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo Nr. VIII-1029 17 ir 110 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2841(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Bal­suo­ja­me dėl dar­bo­tvarkės 2-7.8 klau­si­mo – Ad­mi­nist­ra­ci­nių by­lų tei­se­nos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2841 pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115: už – 110, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.43 val.

Ci­vi­li­nį pro­ce­są reg­la­men­tuo­jan­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos ir tarp­tau­ti­nės tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo Nr. X-1809 315 ir 319 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2842(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Bal­suo­ja­me dėl dar­bo­tvarkės 2-7.9 klau­si­mo – Ci­vi­li­nį pro­ce­są reg­la­men­tuo­jan­čių Eu­ro­pos Są­jun­gos ir tarp­tau­ti­nės tei­sės ak­tų įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-2842 pri­ėmi­mo. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 112: už – 109, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.43 val.

Kon­ce­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-1510 58, 62 ir 65 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2843(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.10 klau­si­mas – Kon­ce­si­jų įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2843. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 116: už – 113, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.44 val.

Ofi­cia­lio­sios sta­tis­ti­kos ir vals­ty­bės duo­me­nų val­dy­se­nos įsta­ty­mo Nr. I-270 9, 20, 21 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2844(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.11 klau­si­mas – Ofi­cia­lio­sios sta­tis­ti­kos ir vals­ty­bės duo­me­nų val­dy­se­nos įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2844.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 108: už – 104, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.44 val.

Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų srities per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo Nr. XIII-328 68 ir 104 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIVP-2845(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.12 klau­si­mas – Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos ir ki­tų sri­čių per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2845. Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 118: už – 114, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.45 val.

Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją ir duo­me­nų pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1524 1, 2 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2846(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

2-7.13 klau­si­mas – Tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją ir duo­me­nų pa­kar­to­ti­nio nau­do­ji­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2846. Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114, už – 110, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.45 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 2, 5, 25, 26, 46, 58, 76, 93 ir 98 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2847(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.14 klau­si­mas – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2847(2).

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115: už – 111, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.45 val.

Stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-3096 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIVP-2848(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.15 klau­si­mas – Stra­te­gi­nio val­dy­mo įsta­ty­mo 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 118: už – 115, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.46 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.104 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2849(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.16 klau­si­mas – Ci­vi­li­nio ko­dek­so vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pro­jek­to Nr. XIVP-2849(2) pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 115: už – 111, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.46 val.

Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-450 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2850(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.17 klau­si­mas – Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įsta­ty­mo 17 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­to pri­ėmi­mas Nr. XIVP-2850(2).

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111: už – 107, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.47 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1985 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2851(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.18 klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2851(2). Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 116: už – 112, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.47 val.

Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-371 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2852(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

2-7.19 klau­si­mas – Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2852.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117: už – 113, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.48 val.

Dar­bo ko­dek­so 33, 147 ir 210 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2853(2)VK (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-7.20 klau­si­mas – Dar­bo ko­dek­so ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2853(2). Bal­suo­ki­me dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114: už – 110, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

14.48 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 22 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3202(2) (pri­ėmi­mo tęsi­nys)

 

Ir dar­bo­tvarkės 2-7.21 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­to Nr. XIVP-3202(2) priėmimas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 117: už – 113, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas) Svei­ki­ni­mai! Vi­sas įsta­ty­mų pa­ke­tas yra pri­im­tas. Ga­liu šiek tiek pa­ty­lė­ti.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2023 me­tų Lais­vės pre­mi­jų pa­sky­ri­mo Pet­rui Plum­pai ir Eu­ro­pos Par­la­men­tui“ pro­jek­tas. Aš ma­tau, kad tik­tai Sei­mo Pir­mi­nin­kės nė­ra, tai šiek tiek mes šį pra­lei­si­me.

 

14.49 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų vals­ty­bės kon­so­li­duo­tų­jų ataskai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3125(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ei­na­me svars­ty­ti dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2022 me­tų vals­ty­bės kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją M. Mal­dei­kį pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą dėl nu­ta­ri­mo.

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­ta­rė mi­nė­tam pa­siū­ly­mui: 10 bu­vo už, 3 su­si­lai­kė. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Ko­le­gos, aš tie­siog dėl ve­di­mo tvar­kos. Ma­nau, kad mes jau ne­spė­si­me iki 15 val. 10 min. dar dėl ko nors bal­suo­ti, tai, aš sa­ky­čiau, orien­tuo­ki­mės į ki­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą, pa­gal dar­bo­tvarkę nu­ma­ty­tą po­sė­džio pa­bai­go­je.

Da­bar vi­si ko­mi­te­tai taip pat tu­ri pri­sta­ty­ti šį do­ku­men­tą. Kvie­čiu Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją. Ruo­šia­si At­ei­ties ko­mi­te­tas.

A. GEDVILIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų vals­ty­bės kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą svars­tė spa­lio 18 die­ną. Jam bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu At­ei­ties ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką R. Lo­pa­tą. Ruo­šia­si Au­di­to ko­mi­te­tas, R. Bud­ber­gy­tė.

R. LOPATA (LSF). Po­nios ir po­nai, At­ei­ties ko­mi­te­tas svars­tė spa­lio 27 die­ną. Nu­ta­rė pri­tar­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 11, prieš – 5, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu R. Bud­ber­gy­tę. Ruo­šia­si Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas G. Pa­luc­kas.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). La­bai ačiū. Au­di­to ko­mi­te­tas spa­lio 25 die­ną po­sė­dy­je svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų vals­ty­bės kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3125 ir pri­ėmė spren­di­mą jam pri­tar­ti. Taip pat pa­siū­lė pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Au­di­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai bu­vo vien­bal­siai: už – 7.

Mū­sų pa­siū­ly­mas bu­vo pa­pil­dy­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą 2 straips­niu ir re­ko­men­duo­ti Vy­riau­sy­bei tęs­ti ir spar­tin­ti nu­ma­ty­tų trūks­ta­mų Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos mo­kes­čių fon­do ap­skai­tai tvar­ky­ti nau­do­ja­mų Mo­kes­čių ap­skai­tos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (MAIS) funk­ci­nių spe­ci­fi­ka­ci­jų, rei­ka­lin­gų šio fon­do fi­nan­si­nėms ata­skai­toms for­muo­ti iš pa­tvir­tin­to ap­skai­tos re­gist­ro, su­kū­ri­mą. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas pri­ta­rė šiam mū­sų siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu G. Pa­luc­ką pri­sta­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą. Ruo­šia­si M. Lin­gė, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to var­du M. Lin­gė tu­ri pri­sta­ty­ti. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Ruo­šia­si V. Juo­za­pai­tis – Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­da. Ro­ber­tas tur­būt.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas lap­kri­čio 10 die­ną ap­svars­tė ata­skai­tas ir pri­ėmė spren­di­mą joms pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu R. Šar­knic­ką pri­sta­ty­ti Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­dą. Ruo­šia­si V. Pranc­kie­tis, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Kul­tū­ros ko­mi­te­tas taip pat ap­svars­tė Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų vals­ty­bės kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3125. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to var­du… Pir­mi­nin­ko ne­ma­tau, tai tie­siog per­skai­ty­siu iš­va­dą, kad Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir iš­va­doms vien­bal­siu re­zul­ta­tu: už – 7.

Kas ga­lė­tų pri­sta­ty­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą? Nie­kas ne­ga­lė­tų. Kvie­čiu A. Ma­zu­ro­nį pri­sta­ty­ti NSGK iš­va­dą. Ruo­šia­si So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas J. Džiu­ge­lis.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir pri­ėmė spren­di­mą siū­ly­ti pa­grin­di­niam Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-3125 ir Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to var­du J. Džiu­ge­lis, su­pran­tu, iš sa­vo vie­tos pri­sta­tys iš­va­dą. Pra­šau. Tuoj, mi­nu­tę!

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. A. Ma­tu­las pri­sta­tys Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šom pri­sta­ty­ti. Ruo­šia­si A. Žu­kaus­kas.

A. MATULAS (TS-LKDF). Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ir jam pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu A. Žu­kaus­ką pri­sta­ty­ti Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to iš­va­dą. Ruo­šia­si I. Ha­a­se.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas pro­jek­tą svars­tė spa­lio 18 die­ną, bal­suo­ti bu­vo pa­teik­ta for­mu­luo­tė „iš es­mės pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų vals­ty­bės kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­to ir ko­mi­te­to iš­va­doms“, ir ne­pri­ta­rė. Už pri­ta­ri­mą bal­sa­vo 4, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 6.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Į tri­bū­ną kvie­čiu I. Ha­a­se. Ruo­šia­si pra­ne­šė­jas Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to var­du.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svar­s­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų vals­ty­bės kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3125. Ko­mi­te­to spren­di­mas – siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-3125. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kal­bė­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to var­du kvie­čiu A. Ly­de­ką.

A. LYDEKA (LSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas ap­svars­tė mi­nė­tą tei­sės ak­tą ir bal­sa­vo: 4 bu­vo už, prieš ne­bu­vo nė 1, su­si­lai­kė 1. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to var­du įpa­rei­go­tas B. Ma­te­lis, bet, ma­tau, D. Griš­ke­vi­čius ga­li pa­dė­ti tai at­lik­ti. Pra­šom.

D. GRIŠKEVIČIUS (DFVL). Ko­mi­te­te svars­ty­ta. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas T. V. Ras­ke­vi­čius. Pra­šom pri­sta­ty­ti iš­va­dą.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų vals­ty­bės kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą svars­tė šių me­tų spa­lio 25 die­ną, dėl šio nu­ta­ri­mo pro­jek­to bal­sa­vo ir jam pri­ta­rė, 4 ko­mi­te­to na­riams bal­sa­vus už, 1 su­si­lai­kius.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Iš­va­dos pri­sta­ty­tos. Da­bar sprę­si­me dėl pri­ėmi­mo. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Yra du straips­niai, dėl jų pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ir dėl vi­so pro­jek­to dėl mo­ty­vų? Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti, bal­suo­si­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą, ku­ris pra­si­dės kaž­ka­da po­sė­džio pa­bai­go­je. Aš ma­nau, gal net ir apie ko­kią 17 va­lan­dą. Bet dar įver­tin­si­me, kaip se­ka­si ei­ti pa­gal dar­bo­tvarkę.

 

14.58 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų na­cio­na­li­nio fi­nan­si­nių ataskai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3126(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų na­cio­na­li­nio fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas. Ana­lo­giš­kai ko­mi­te­tai pri­sta­tys sa­vo iš­va­das. Pir­ma­sis – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas M. Mal­dei­kis.

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ap­svars­tė mi­nė­tą pro­jek­tą ir jam pri­ta­rė. Už – 10, su­si­lai­kė 3.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą per­skai­ty­siu aš: „Svars­tė ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. “

At­ei­ties ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko taip pat ne­ma­tau. At­ei­ties ko­mi­te­tas svars­tė šį spren­di­mą, pri­ta­rė ir, at­si­žvelg­da­mas į tai, kas svars­ty­ta, pa­siū­lė pa­ra­gin­ti vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tus įver­tin­ti vals­ty­bi­nio au­di­to iš­va­das ir įgy­ven­din­ti pa­teik­tas re­ko­men­da­ci­jas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 13, prieš – 2, su­si­lai­kė 2.

Au­di­to ko­mi­te­to pra­ne­šė­ja R. Bud­ber­gy­tė, ma­tau, yra. Kvie­čiu ją į tri­bū­ną.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ačiū. Au­di­to ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pra­ne­šė­jo G. Pa­luc­ko nė­ra. Gal aš įvar­din­siu, kad svars­tė ir pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas M. Lin­gė kvie­čia­mas į tri­bū­ną. Pra­šau.

M. LINGĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas ap­svars­tė nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ir pri­ėmė spren­di­mą siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų na­cio­na­li­nio fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tui ir Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dai ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­kui. Kul­tū­ros ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­tys R. Šar­knic­kas. Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Kul­tū­ros ko­mi­te­to, kaip pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, iš­va­da dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų na­cio­na­li­nio fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­to Nr. XIVP-3126. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 7 – už. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ne­ma­tau. Pri­sta­ty­siu, kad svars­tė ir pri­ta­rė spren­di­mui ir ko­mi­te­to iš­va­doms vien­bal­siai.

NSGK. Gal A. Ma­zu­ro­nis no­rė­tų pri­sta­ty­ti dar kar­te­lį NSGK iš­va­dą? Kaip tik, ma­tau, ruo­šia­si, tai tik­rai ga­li at­min­ti­nai pri­sta­ty­ti. Pra­šau.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai ačiū. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas svars­tė klau­si­mą ir nu­spren­dė siū­ly­ti pa­grin­di­niam Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui pri­tar­ti pa­teik­tam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-3126 ir ko­mi­te­to iš­va­doms.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą pri­sta­tys J. Džiu­ge­lis. Pra­šau.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. A. Ma­tu­las – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­da. Ruo­šia­si A. Žu­kaus­kas.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, vėl­gi pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Kvie­čiu pri­sta­ty­ti A. Žu­kaus­ką iš Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to. Taip pat I. Ha­a­se ruo­šia­si.

A. ŽUKAUSKAS (LF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas spa­lio 18 die­ną svars­tė ši­tą pro­jek­tą. Bal­suo­jant bu­vo pa­teik­ta for­mu­luo­tė: iš es­mės pri­tar­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų vals­ty­bės kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vo: už – 4, prieš – 0, su­si­lai­kė 6. Tai­gi ne­pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Dė­kui. Kvie­čiu I. Ha­a­se pri­sta­ty­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą. Ruo­šia­si URKʼo at­sto­vai.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų na­cio­na­li­nio fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-3126. Ko­mi­te­to spren­di­mas – siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam pro­jek­tui Nr. XIVP-3126. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš, su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­da yra pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiam pro­jek­tui. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pra­ne­šė­jų taip pat ne­ma­tau, tai per­skai­ty­siu, kad „Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu“.

Ir Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. Pra­šau, ga­lė­tų pri­sta­ty­ti ŽTK.

T. V. RASKEVIČIUS (LF). Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas nu­ta­ri­mo pro­jek­tą svars­tė šių me­tų spa­lio 25 die­ną, jam pri­ta­rė 3 ko­mi­te­to na­riams bal­sa­vus už ir 2 su­si­lai­kius.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, iš­va­dos pri­sta­ty­tos. Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Iš vie­no straips­nio. Dėl 1 straips­nio nė­ra pa­sta­bų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl vi­so pro­jek­to nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti, ap­si­sprę­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

15.04 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2023 me­tų Lais­vės pre­mi­jų pa­sky­ri­mo Pet­rui Plum­pai ir Euro­pos Par­la­men­tui“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3310 (pa­tei­ki­mas)

 

Ma­tau, Sei­mo Pir­mi­nin­kė yra Sei­mo sa­lė­je. Aš kvies­čiau ją pri­sta­ty­ti dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2023 me­tų Lais­vės pre­mi­jų pa­sky­ri­mo Pet­rui Plum­pai ir Eu­ro­pos Par­la­men­tui“ pro­jek­tą. Pra­šau.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, va­do­vau­da­ma­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo 2 straips­niu ir at­si­žvelg­da­ma į Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­jos 2023 m. lap­kri­čio 6 d. spren­di­mą, tei­kiu jums svars­ty­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl 2023 me­tų Lais­vės pre­mi­jų pa­sky­ri­mo pro­jek­tą.

Lais­vės pre­mi­jų ko­mi­si­ja šį kar­tą siū­lo skir­ti dvi Lais­vės pre­mi­jas. Pir­mo­ji – Lie­tu­vos ne­gin­kluo­to an­ti­so­vie­ti­nio pa­si­prie­ši­ni­mo da­ly­viui, po­grin­di­nės spau­dos lei­dė­jui ir pub­li­cis­tui, po­li­ti­niam ka­li­niui, „Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios kro­ni­kos“ ben­dra­dar­biui P. Plum­pai už nuo­pel­nus ko­vo­je dėl Lie­tu­vos lais­vės ir ne­pri­klau­so­my­bės. Ant­ro­ji – Eu­ro­pos Par­la­men­tui už šian­die­nos pa­stan­gas stip­ri­nant de­mo­kra­tiją ir žmo­gaus tei­ses, už lais­vo tau­tų ap­si­spren­di­mo tei­sės ir tau­tų su­ve­re­ni­te­to gy­ni­mą, už nuo­la­ti­nį is­to­ri­nio tei­sin­gu­mo sie­kį, už in­dė­lį re­miant Lie­tu­vos lais­vės by­lą ir So­vie­tų Są­jun­gos oku­puo­tų Bal­ti­jos vals­ty­bių ne­pri­klau­so­my­bės tiks­lą, di­plo­ma­ti­nę pa­ra­mą ne­pri­klau­so­my­bę at­kū­ru­siai Lie­tu­vos vals­ty­bei ir už in­dė­lį į Lie­tu­vos in­teg­ra­ci­ją į Eu­ro­pos Są­jun­gą.

Ma­ny­čiau, kad abie­jų kan­di­da­tų nuo­pel­nai dėl žmo­gaus tei­sių ir de­mo­kra­tijos yra ne­abe­jo­ti­ni, to­dėl kvie­čiu pri­tar­ti šiam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui. 2023 me­tų Lais­vės pre­mi­jas bū­tų nu­ma­to­ma įteik­ti Lais­vės gy­nė­jų die­ną, 2024 m. sau­sio 13 d. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Yra no­rin­čių pa­klaus­ti. A. Skar­džius yra Sei­mo sa­lė­je, ki­tų no­rin­čių ne­ma­tau. Pra­šau, jūs tu­ri­te ga­li­my­bę.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji Sei­mo Pir­mi­nin­ke, dėl P. Plum­pos tur­būt abe­jo­nių nie­kam ne­ky­la, bet daug dis­ku­si­jų ir abe­jo­nių yra, kad ši pre­mi­ja pir­mą kar­tą tei­kia­ma ins­ti­tu­ci­jai – Eu­ro­pos Par­la­men­tui. Gal­būt pla­čiau pa­aiš­kin­tu­mė­te, koks čia žan­ras, kaip tos pre­mi­jos dy­dis įta­kos Eu­ro­pos Par­la­men­tui… Man tai pa­na­šu, kaip dram­bliui bam­bon­kė tur­būt. Tas dy­dis – ke­li tūks­tan­čiai eu­rų to­kiai ins­ti­tu­ci­jai, žars­tan­čiai mi­li­jar­dus. Ačiū.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Su­pran­tu, Lais­vės pre­mi­ja tik­rai nė­ra dėl fi­nan­si­nės pi­ni­gi­nės iš­raiš­kos – tai yra dėl vi­sai ki­tų da­ly­kų. Jūs tei­sin­gai pa­ste­bi­te, kad jei­gu bus Sei­mo va­lia ir Lais­vės pre­mi­ja bus skir­ta Eu­ro­pos Par­la­men­tui kaip ins­ti­tu­ci­jai, tai tas fi­nan­si­nis as­pek­tas čia bus vi­siš­kai sim­bo­li­nis ir ant­ra­ei­lis.

Ki­ta ver­tus, kal­bant apie ki­tus me­tus, 2024 me­tus, ku­riais mes mi­nė­si­me sa­vo na­rys­tės Eu­ro­pos Są­jun­go­je 20-me­tį, pri­si­me­nant tai, kiek Eu­ro­pos Par­la­men­tas, bū­tent kaip de­mo­kra­tiškai rink­ta ir at­sto­vus iš vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos su­bū­ru­si ins­ti­tu­ci­ja, il­gus de­šimt­me­čius pa­lai­kė Lie­tu­vos ir ki­tų vals­ty­bių de­mo­kra­tijos ir ne­pri­klau­so­my­bės, lais­vės sie­kius, at­ro­do, kad ar­gu­men­tų skir­ti tą pre­mi­ją Eu­ro­pos Par­la­men­tui kaip ins­ti­tu­ci­jai tik­rai pa­kan­ka. Aš svei­ki­nu to­kį ko­mi­si­jos spren­di­mą, ma­nau, kad tai iš­min­tin­gas spren­di­mas teik­ti dvi pre­mi­jas, ir Eu­ro­pos Par­la­men­tas tik­rai at­ro­dys, ma­nau, la­bai so­li­džiai tarp ki­tų šią pre­mi­ją už­si­tar­na­vu­sių as­me­nų ar ins­ti­tu­ci­jų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, dau­giau klau­sian­čių ne­ma­tau. Ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Dėl mo­ty­vų už kal­bės V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­kui, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tik­rai la­bai įdo­mus ko­mi­si­jos spren­di­mas ir tei­gia­mai ver­tin­ti­nas. Čia ne­ky­la abe­jo­nių dėl „Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios kro­ni­kos“ ben­dra­dar­bio P. Plum­pos. Ta­čiau Lais­vės pre­mi­ja Eu­ro­pos Par­la­men­tui – įspū­din­ga, sa­ky­čiau, ne­tra­di­ciš­ka ir kaž­kas nau­jo­viš­ka, nes tik­rai yra kuo pa­si­džiaug­ti. Eu­ro­pos Par­la­men­tas tai yra tas švie­sos ne­šė­jas ir de­mo­kra­tijos sklei­dė­jas, džiau­gia­mės dėl jo ypa­tin­gų spren­di­mų da­bar Uk­rai­nos at­žvil­giu, re­miant Mol­do­vos sie­kius įsto­ti į mū­sų šei­mą, Eu­ro­pos šei­mą, Lie­tu­vos be­są­ly­giš­ką rė­mi­mą. Na, ir gra­ži su­kak­tis, kaip Sei­mo Pir­mi­nin­kė ir mi­nė­jo. Dėl to čia tik­rai abe­jo­nių ne­ky­la. Prie­šin­gai – ma­lo­nus džiaugs­mas ir šyp­se­na vei­de, kad su­teik­si­me Lais­vės pre­mi­ją Eu­ro­pos Par­la­men­tui, ma­nau, iš­kil­min­gai. Tai pri­tar­ki­me vi­si. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Bal­suo­da­mi ap­si­sprę­si­me dėl šio pro­jek­to po pa­tei­ki­mo bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

15.09 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Re­zer­vi­nio (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­do 2022 me­tų me­ti­nių ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3127(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas – Re­zer­vi­nio (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­do 2022 me­tų me­ti­nių ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu M. Mal­dei­kį į tri­bū­ną.

M. MALDEIKIS (TS-LKDF). Dar kar­tą dė­kui pir­mi­nin­kui. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas ir­gi ap­svars­tė šį pro­jek­tą ir jam pri­ta­rė: 10 – už, 3 su­si­lai­kė. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Kvie­čiu R. Bud­ber­gy­tę pri­sta­ty­ti Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, Au­di­to ko­mi­te­tas vien­bal­siai, 7 – už, pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mui, ku­riuo tvir­ti­na­mas Sta­bi­li­za­vi­mo fon­do ata­skai­tų rin­ki­nys.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Iš vie­no straips­nio. Dėl jo pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl vi­so pro­jek­to nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi vė­liau.

 

15.11 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos draudi­mo fon­do me­ti­nių kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3124(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas dėl Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do me­ti­nių kon­so­liduo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio. Pra­ne­šė­jai… Vi­sų pir­ma Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Ma­tu­las pri­sta­tys ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl PSDF 2022 me­tų biu­dže­to ir džiau­gia­si, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė jo­kių es­mi­nių pa­žei­di­mų dėl biu­dže­to pa­nau­do­ji­mo ne­ra­do, to­dėl jam pri­ta­rė 9 bal­suo­jant už, nie­kam ne­su­si­lai­kius… Tiks­liau, 9 bal­sa­vo už, prieš ne­bu­vo, 3 su­si­lai­kė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu taip pat R. Bud­ber­gy­tę pri­sta­ty­ti Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, Au­di­to ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė ir spren­di­mas bu­vo pri­im­tas: 5 bal­sai bu­vo už ir 1 su­si­lai­kė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Iš vie­no straips­nio. Dėl jo pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me per bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

 

15.13 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do 2022 me­tų kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3138(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas. Iš pra­džių tu­rė­tų So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas pri­sta­ty­ti, bet jo sa­lė­je aš ne­ma­tau. Tai gal­būt aš pri­sta­ty­siu SRDK iš­va­dą. Ji­nai yra to­kia, jog ko­mi­te­tas pri­ta­ria ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir pri­ta­ria ben­dru su­ta­ri­mu.

Da­bar kvie­čiu taip pat R. Bud­ber­gy­tę iš Au­di­to ko­mi­te­to pri­sta­ty­ti.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, Au­di­to ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė So­cia­li­nio drau­di­mo fon­do ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mui Sei­mo nu­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pri­ėmi­mas. Iš vie­no straips­nio. Pa­sta­bų dėl jo ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių… Yra no­rin­tis kal­bė­ti prieš A. Ma­zu­ro­nis. Pra­šau.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi aš jau ne vie­ną kar­tą ban­dau pa­brėž­ti šią pro­ce­dū­rą, tai yra ata­skai­tų rin­ki­nių svars­ty­mą ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je, kaip iš­skir­ti­nai for­ma­lią ar­ba ne­ku­riančią jo­kios pri­dė­ti­nės ver­tės, tai pa­kar­to­siu dar kar­tą, kad, ma­no nuo­mo­ne, rei­kė­tų keis­ti Sei­mo sta­tu­tą ir šį žan­rą per­kel­ti į spe­ci­fi­nius sek­to­ri­nius ko­mi­te­tus, o ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je tos gry­nai for­ma­lios pro­ce­dū­ros, ku­ri, kaip ma­to­me iš da­ly­vau­jan­čių Sei­mo na­rių po­sė­džių sa­lė­je skai­čiaus, ne­la­bai kam ir įdo­mi, tie­siog at­si­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Bal­suo­si­me bal­suo­ti nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

15.14 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ga­ran­ti­nio fon­do 2022 me­tų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3139(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvar­kės 2-15 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ga­ran­ti­nio fon­do ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas. Taip pat So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą aš per­skai­ty­siu. Ji­nai yra to­kia: ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė pa­teik­tam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

Kvie­čiu Au­di­to ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją R. Bud­ber­gy­tę pri­sta­ty­ti Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ačiū. Au­di­to ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė šiam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Vie­nas straips­nis, dėl jo pa­sta­bų nė­ra. Ga­li­me jam pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

15.15 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų fon­do 2022 me­tų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3140(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų fon­do 2022 me­tų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­da dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to yra pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam spren­di­mo pro­jek­tui. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą pra­šau pri­sta­ty­ti R. Bud­ber­gy­tę.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ačiū. Au­di­to ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pro­jek­tas iš vie­no straips­nio. Dėl jo pa­sta­bų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų už nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Prieš no­ri kal­bė­ti A. Ma­zu­ro­nis.

A. MAZURONIS (DPF). Aš tik no­riu pa­klaus­ti, kas at­si­tik­tų, jei­gu ne­pa­tvir­tin­tu­me ši­to nu­ta­ri­mo? At­sa­ky­ti ga­liu pats – nie­ko. To­dėl to­kių nu­ta­ri­mų tvir­ti­ni­mas ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je, man at­ro­do, yra iš­skir­ti­nai per­tek­li­nis ir tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­mas spe­cia­li­zuo­tuo­se ko­mi­tetuo­se.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų pa­sta­bų dė­ka aš šiek tiek pail­siu, nes ne vi­sa­da kal­bu. Ti­kiuo­si, tę­si­te. Bal­suo­si­me bal­suo­ti nu­sta­ty­tu lai­ku dėl dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mo.

 

15.17 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Pen­si­jų anui­te­tų fon­do 2022 me­tų ata­skai­tų rin­ki­nio patvirtini­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2999(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Pen­si­jų anui­te­tų fon­do 2022 me­tų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas svars­tė ir nu­spren­dė pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu. Au­di­to ko­mi­te­tas taip pat svars­tė. Kvie­čiu R. Bud­ber­gy­tę pri­sta­ty­ti Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ačiū. Au­di­to ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė vien­bal­siai šiam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pro­jek­tas iš vie­no straips­nio, dėl jo pa­sta­bų ne­gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą šiek tiek vė­liau.

 

15.17 val.

Pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vos kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3268, Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XI-2220 1, 53, 6, 10 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3269 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mas – Pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vos kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ly­di­ma­sis Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mas. Kvie­čiu tei­sin­gu­mo mi­nist­rę E. Do­b­ro­wols­ką į tri­bū­ną. Pra­šau.

E. DOBROWOLSKA (LF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke, už ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šiuo pro­jek­tu vyk­do­mas Vy­riau­sy­bės įsi­pa­rei­go­ji­mas dėl kon­sti­tu­ci­nių įsta­ty­mų ren­gi­mo, at­si­žvel­giant į tai, kad kon­sti­tu­ci­nių įsta­ty­mų są­ra­šas bū­tent nu­ma­to, kad kon­sti­tu­ci­niu įsta­ty­mu tu­ri bū­ti re­gu­liuo­ja­mos rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vos ir Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mo ini­cia­ty­vos tei­sių įgy­ven­di­ni­mas. Šiuo pro­jek­tu iš es­mės sie­kia­ma, kad tin­ka­mo lyg­mens tei­sės ak­tu, tai yra kon­sti­tu­ci­niu įsta­ty­mu, aiš­kiau ir nuo­sek­liau bū­tų su­re­gu­liuo­ta ini­cia­ty­vos tei­sės įgy­ven­di­ni­mo tvar­ka, pa­leng­vin­tos šios tei­sės įgy­ven­di­ni­mo są­ly­gos ir iš­spręs­ti tech­ni­niai ne­su­ta­ri­mai.

Ly­di­ma­ja­me tei­sės ak­te yra nu­ma­ty­ta, kad yra sie­kia­ma nu­sta­ty­ti pi­lie­čių tei­kia­mo tei­sės ak­to pro­jek­to rei­ka­la­vi­mus, ta­pa­čius nu­sta­ty­tiems įgy­ven­di­nant re­fe­ren­du­mo pa­skel­bi­mo ini­cia­ty­vos tei­sę, taip pat įtvir­tin­ti pa­rei­gą Tei­sės ak­tų re­gist­re skelb­ti bū­ti­nus pa­skelb­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ar Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės var­du su­da­ro­mus su­si­ta­ri­mus.

Tai­gi pa­grin­di­niu pro­jek­tu iš es­mės ne­re­for­muo­jant ini­cia­ty­vos tei­sės įgy­ven­di­ni­mo me­cha­niz­mo, siū­lo­mi šie es­mi­niai pa­kei­ti­mai: nu­sta­to­ma ga­li­my­bė 50 tūkst. pi­lie­čių teik­ti Sei­mui ne tik kon­sti­tu­ci­nių įsta­ty­mų ir ki­tų įsta­ty­mų, bet ir ki­tų Sei­mo pri­ima­mų nor­mi­nių tei­sės ak­tų pro­jek­tus, su­ma­ži­na­mas nuo de­šim­ties iki pen­kių as­me­nų ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rių skai­čius, ini­cia­ty­vi­nei gru­pei nu­sta­to­ma pa­rei­ga pa­skir­ti ko­or­di­na­to­rius, pail­gi­na­mas nuo 4 iki 6 mė­ne­sių ter­mi­nas su­rink­ti 300 tūkst. pi­lie­čių pa­ra­šus, nu­sta­to­ma pa­rei­ga su pra­šy­mu įre­gist­ruo­ti ini­cia­ty­vi­nę gru­pę pa­teik­ti ini­cia­ty­vos pro­jek­tą ir jo aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, at­si­žvel­giant į ofi­cia­lią kon­sti­tu­ci­nę dok­tri­ną, nu­sta­to­ma VRK pa­rei­ga įver­tin­ti ini­cia­ty­vos pro­jek­to ati­tik­tį Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­me nu­sta­ty­tiems rei­ka­la­vi­mams, taip pat ar ini­cia­ty­vos pro­jek­to nuo­sta­to­mis nė­ra pa­nei­gia­mi iš Kon­sti­tu­ci­jos ky­lan­tys rei­ka­la­vi­mai. Taip pat sie­kiant in­for­muo­ti, švies­ti vi­suo­me­nę ir pa­ska­tin­ti pi­lie­čius nau­do­tis šia tei­se, nu­ma­to­ma pa­rei­ga VRK in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skelb­ti su ini­cia­ty­vos tei­sės įgy­ven­di­ni­mu su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją, aiš­kiau api­brė­žia­ma VRK kom­pe­ten­ci­ja ir VRK spren­di­mų rū­šys, su­re­gu­liuo­ja­ma įsta­ty­mo pa­žei­di­mo fak­to ty­ri­mo pro­ce­dū­ra, nu­sta­to­mas aiš­kes­nis ini­cia­ty­vos pro­jek­to po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos re­gu­lia­vi­mas ir, ati­tin­ka­mai at­si­žvel­giant į ofi­cia­lią kon­sti­tu­ci­nę dok­tri­ną, nu­sta­to­ma, kad pi­lie­čių tei­ki­mo, tei­sės ak­tų pro­jek­tų svars­ty­mo me­tu Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mo ar pa­pil­dy­mo įsta­ty­mų pro­jek­to tiks­las ne­ga­li iš es­mės bū­ti kei­čia­mos ar grą­ži­na­mas to­bu­lin­ti. Mie­lai at­sa­ky­čiau į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pir­ma­sis klau­sia A. Ma­zu­ro­nis. Pra­šom.

A. MAZURONIS (DPF). La­bai dė­kui. Ger­bia­ma mi­nist­re, iš­ties la­bai svar­bus ir tik­rai iš­skir­ti­nai vals­ty­bės gy­ve­ni­me, prak­ti­nia­me gy­ve­ni­me rei­ka­lin­gas įsta­ty­mo pro­jek­tas. To­kie du ma­ži klau­si­mė­liai. Kas pa­ska­ti­no ši­tas įsta­ty­mo pa­tai­sas? Ir kaip, jas pri­ėmus ar­ba jų ne­pri­ėmus, pa­si­keis pa­pras­to žmo­gaus gy­ve­ni­mas, kad ir, sa­ky­ki­me, Pa­sva­ly­je? Štai sė­di A. Ma­tu­las.

E. DOBROWOLSKA (LF). La­bai ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mus. Tai, vi­sų pir­ma, pa­ska­ti­no tai, kad jau yra nu­ma­ty­ta, ko­kie įsta­ty­mai tu­ri bū­ti įtvir­tin­ti kaip kon­sti­tu­ci­niai įsta­ty­mai. Ir tai, kad iki šiol to nesu­si­tvar­kė­me… Tai yra mū­sų pa­rei­ga. Taip pat nu­ma­tė­me ir Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je kaip vie­ną iš ro­dik­lių, kad įtvir­tin­si­me kon­sti­tu­ci­niais įsta­ty­mais tai, kas yra bū­ti­na.

At­sa­kau į ant­rą­ją klau­si­mo da­lį, kaip tai pa­lies pa­pras­tą žmo­gų? Tai šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu, jį pri­ėmus, yra su­pap­ras­ti­na­mos tos tvar­kos, kaip su­rink­ti tuos pa­ra­šus, kaip kreip­tis į Sei­mą, kad Sei­mas ne tik ga­lė­tų, bet ir pri­va­lė­tų svars­ty­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ger­bia­ma mi­nist­re, ar pri­ėmus šį jū­sų siū­lo­mą įsta­ty­mą Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ne­bus įspraus­ta į įsta­ty­mo rai­dę? Gy­ve­ni­mas yra gy­ve­ni­mu, o įsta­ty­mo rai­dė yra rai­dė. Ir čia ga­li iš­kil­ti tam tik­rų, sa­ky­ki­me, to­kios stag­na­ci­jos, ne­lanks­tu­mo?

E. DOBROWOLSKA (LF). Esu tik­ra, kad Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos vaid­muo, įgy­ven­di­nant ši­tą įsta­ty­mą, tai yra bū­tent pa­gal­ba tai ini­cia­ty­vi­nei gru­pei, kad jų ini­cia­ty­va ne tik ati­tik­tų tei­sės re­gu­lia­vi­mus, bet taip pat, kad leng­viau bū­tų įveik­tas tei­sė­kū­ros iš­šū­kis, dėl ku­rio, kar­tais mes ma­to­me prak­ti­ko­je, tik­rai ky­la tų klau­si­mų.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Dėl šio klau­si­mo bal­suo­si­me bal­sa­vi­mo in­ter­va­lo metu.

 

15.22 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 24, 25, 32, 391, 2491, 2502, 2504, 2506 ir 2521 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3279ES (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-19 klau­si­mas – Bau­džia­mo­jo ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu mi­nist­rę taip pat juos pri­sta­ty­ti.

E. DOBROWOLSKA (LF). Įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas sie­kiant pa­ša­lin­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos nu­sta­ty­tą Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės pa­žei­di­mą dėl ne­tin­ka­mo Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vos (dėl ko­vos su te­ro­riz­mu) nuo­sta­tų per­kė­li­mo į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę tei­sę. Ko­mi­si­jos iš­kel­ta pa­grįs­ta nuo­mo­nė yra pas­ku­ti­nė pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ros sta­di­ja, po ku­rios, tin­kamai ne­įgy­ven­di­nus di­rek­ty­vos nuo­sta­tų ir Ko­mi­si­jos įpa­rei­go­ji­mų, Ko­mi­si­ja ga­li kreip­tis į Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mą, ku­ris tu­ri ga­li­my­bę skir­ti di­de­les fi­nan­si­nes sank­ci­jas. Ati­tin­ka­mai su Ko­mi­si­ja šis įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­žo­džiui yra su­de­rin­tas ir ti­ki­ma­si, kad dar šie­met bus pri­im­tas.

Sie­kia­ma pa­ša­lin­ti ne tik iden­ti­fi­kuo­tas nuo­sta­tas, kaip pa­tei­kia­ma, bet ir api­brėž­ti te­ro­ris­ti­nę gru­pę. Šiam tiks­lui pa­siek­ti įsta­ty­mo pro­jek­tu pla­nuo­ja­ma pa­keis­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 25 straips­nio 3 da­lį, kur yra įtvir­tin­ta te­ro­ris­ti­nės gru­pės sam­pra­ta: „Te­ro­ris­ti­nė gru­pė – tri­jų ar dau­giau as­me­nų iš anks­to su­kur­ta tam tik­ram lai­ko­tar­piui ir su­de­rin­tai vei­kian­ti gru­pė, tu­rin­ti tiks­lą da­ry­ti vie­ną ar ke­lis te­ro­ris­ti­nius nu­si­kal­ti­mus.“ Ap­ta­ria­mais pa­kei­ti­mais sie­kia­ma ap­ro­buo­ti vi­sus di­rek­ty­vo­je nu­ma­ty­tus te­ro­ris­ti­nės gru­pės api­brėž­ties ele­men­tus.

Kar­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu iš­lai­ko­ma iki šiol bau­džia­ma­ja­me įsta­ty­me eg­zis­tuo­jan­ti dvie­jų ly­gių, tai yra ma­žes­nio ir di­des­nio, pa­vo­jin­gu­mo te­ro­ris­ti­nių gru­pių mo­de­liai. Ma­žes­nio pa­vo­jin­gu­mo ir or­ga­ni­zuo­tu­mo te­ro­ris­ti­nė gru­pė įtvir­ti­na­ma įsta­ty­mo pro­jek­tu 25 straips­nio 3 da­ly­je. O di­džiau­sio pa­vo­jin­gu­mo ir or­ga­ni­zuo­tu­mo te­ro­ris­ti­nė gru­pė, ku­ri Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se įvar­di­na­ma kaip or­ga­ni­zuo­ta te­ro­ris­ti­nė gru­pė, yra pri­ly­gi­na­ma nu­si­kals­ta­mam su­si­vie­ni­ji­mui. Ati­tin­ka­mai, ka­dan­gi pro­jek­tas yra su­de­rin­tas su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ti­kiuo­si jū­sų pa­lai­ky­mo ir at­sa­ky­čiau į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. V. Se­meš­kos ne­ma­tau sa­lė­je. Klau­sia A. Skar­džius. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji mi­nist­re, Sei­mas, at­ro­do, 2007 me­tais vie­ną iš šian­dien val­dan­čių par­ti­jų pri­pa­ži­no kaip te­ro­ris­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją, tu­rin­čią jos po­žy­mių dėl jos as­me­nų vei­ki­mo. Tai kaip da­bar jūs ma­no­te? Jū­sų ko­a­li­ci­jos part­ne­riais tu­rė­tų bū­ti.

E. DOBROWOLSKA (LF). Aš esu tik­ra, kad jū­sų klau­si­mas nie­kaip ne­su­si­jęs su pa­tei­kia­mu pro­jek­tu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Bal­suo­si­me per nu­ma­ty­tą bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ma­no toks spė­ji­mas, ka­dan­gi tik­rai reikės pa­anks­tin­ti bal­sa­vi­mo 17 val. 40 min. in­ter­va­lą, ma­ty­da­mas ne­di­de­lį klau­sian­čių­jų skai­čių, aš sa­ky­čiau, 16 val. 10 min. ga­lė­tų bū­ti mū­sų šios die­nos bal­sa­vi­mo in­ter­va­las. Jei­gu jūs ga­li­te pra­neš­ti sa­vo frak­ci­jų ko­le­goms, kad maž­daug to­kiu lai­ku mes pra­dė­tu­me – 16 val. 10 min.

 

15.25 val.

Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 15, 20, 21, 31, 37, 64, 68, 83, 90 ir 94 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3280, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 358 ir 360 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3281, Pro­ba­ci­jos įsta­ty­mo Nr. XI-1860 14, 15, 16, 25, 29 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3282, Su­ėmi­mo vykdy­mo įsta­ty­mo Nr. I-1175 24 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3283 (pa­tei­ki­mas)

 

Tai­gi kvies­čiau E. Dob­ro­wols­ką pri­sta­ty­ti dar vie­ną pa­ke­tą, tai yra Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­są ir su­si­ju­sius įsta­ty­mus. Pra­šau.

E. DOBROWOLSKA (LF). Šių me­tų sau­sio 1 die­ną įsi­ga­lio­jo Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­sas ir su juo su­si­ję įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai. Ma­to­me prak­ti­ko­je tam tik­rus niu­an­sus, ku­riuos tik­rai ga­lė­tu­me pa­keis­ti. At­ėjo Ka­lė­ji­mų tar­ny­bos, Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos, pa­rei­gū­nų pa­siū­ly­mai, kaip ga­lė­tu­me efek­ty­viau vyk­dy­ti veik­lą.

Pro­jek­tuo­se siū­lo­mos prie­mo­nės. Vi­sų pir­ma siū­lo­ma pa­tiks­lin­ti vie­šų­jų dar­bų ir lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mių reg­la­men­ta­vi­mą, nu­teis­tų­jų pa­rei­gas, jų vyk­dy­mo as­pek­tus. Tai leis­tų su­ma­žin­ti per­tek­li­nį nu­teis­tų­jų at­vy­ki­mo į Pro­ba­ci­jos tar­ny­bą skai­čių.

Siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad nu­teis­tie­ji, be pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių nu­sta­ty­tu lai­ku ne­grį­žę į at­vi­ro ti­po baus­mės at­li­ki­mo vie­tą ar iš jos pa­bė­gę, bū­tų per­ke­lia­mi į pu­siau at­vi­ro ti­po baus­mės at­li­ki­mo vie­tą, tai, be abe­jo, veik­tų ir pre­ven­ciš­kai.

Siū­lo­ma leis­ti darb­da­viui, įdar­bi­nu­siam nu­teis­tą­jį, jo dar­bo už­mo­kes­tį per­ves­ti tie­sio­giai tais at­ve­jais, kai nu­teis­ta­sis tu­ri tei­sę dis­po­nuo­ti pi­ni­gais. At­si­žvel­giant į ka­ri­nės ag­re­si­jos prieš Uk­rai­ną me­tu vyk­do­mų nu­si­kal­ti­mų žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mų kon­teks­tą, siū­lo­ma lyg­ti­nio pa­lei­di­mo ne­tai­ky­ti as­me­nims, at­lie­kan­tiems baus­mę už nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui ir ka­ro nu­si­kal­ti­mus.

 Siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad tais at­ve­jais, kai vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, esan­čios ar­čiau­siai lais­vės at­ėmi­mo vie­tos įstai­gos, ne­tei­kia nu­teis­tie­siems rei­ka­lin­gų svei­ka­tos pa­slau­gų, šios pa­slau­gos jiems ga­lė­tų bū­ti tei­kia­mos ar­čiau­siai ka­lė­ji­mo esan­čio­je ir ati­tin­ka­mas Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šo­mis ap­mo­ka­mas as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­čio­je pri­va­čio­je as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je.

Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad į areš­to ir lais­vės at­ėmi­mo baus­mės at­li­ki­mo lai­ką ne­įskai­to­mas vie­ną pa­rą vir­ši­jan­tis lai­kas, per ku­rį nu­teis­ta­sis, bū­da­mas lai­ki­nai iš­leis­tas iš lais­vės at­ėmi­mo vie­tų įstai­gos, be svar­bios prie­žas­ties nu­sta­ty­tu lai­ku į ją ne­grį­žo ar bu­vo iš jos pa­bė­gęs, taip pat šios baus­mės at­li­ki­mo me­tu pa­skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – su­ėmi­mo lai­kas, iš­sky­rus pa­skir­tą su­ėmi­mo lai­ką, jei­gu nu­teis­ta­sis vė­liau bu­vo iš­tei­sin­tas ar­ba iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas, ar­ba kar­do­mo­ji prie­mo­nė bu­vo pri­pa­žin­ta ne­pa­grįs­ta.

Siū­lo­ma su­da­ry­ti ga­li­my­bę pro­buo­ja­ma­jam nu­sta­ty­ti pa­pil­do­mas pro­ba­ci­jos są­ly­gas, jei tai da­ry­tų tei­gia­mą įta­ką jo el­ge­siui. Siū­lo­ma nu­ma­ty­ti au­to­ma­ti­nių pro­ba­ci­jos są­ly­gų, jei jos ne­įvyk­dy­tos dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių, pra­tę­si­mą. Taip pat siū­lo­mos nau­jos pro­ba­ci­jos pa­nai­ki­ni­mo są­ly­gos, ku­rios su­si­jusios su nu­si­kals­ta­mo el­ge­sio ri­zi­kos ar­ba ža­los ki­tiems as­me­nims ri­zi­kos pa­di­dė­ji­mu.

At­sa­ky­čiau į jū­sų klau­si­mus, jei­gu tu­rė­tu­mė­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pir­ma­sis klau­sia A. Ged­vi­las. Pra­šau.

A. GEDVILAS (MSNG). Ger­bia­ma mi­nist­re, jū­sų pri­sta­to­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas skir­tas ra­cio­na­liau nau­do­ti baus­mių vyk­dy­mo sis­te­mos iš­tek­lius. Jūs tur­būt ži­no­te, prieš po­rą sa­vai­čių į vie­šu­mą iš­ki­lo in­for­ma­ci­ja, kad jū­sų mi­nis­te­ri­jai pa­val­dus Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas pla­nuo­ja steig­ti pu­siau­ke­lės na­mus Kau­no ra­jo­no Do­mei­ka­vos gy­ven­vie­tė­je. Ten at­li­kę baus­mę nu­teis­tie­ji ga­lė­tų leng­viau in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę. Tai su­kė­lė di­de­lį vie­ti­nių gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mą, nes Do­mei­ka­va yra la­bai spar­čiai au­gan­tis Kau­no ra­jo­nas, ku­ria­me yra daug nau­jų na­mų ir ko­te­džų kvar­ta­lų.

Ką jūs apie tai ma­no­te? Ar ke­ti­na­te nu­vyk­ti į vie­tą ir pa­kal­bė­ti su ne­ri­mą iš­gy­ve­nan­čiais gy­ven­to­jais? Gal to­kių pu­siau­ke­lės na­mų įkū­ri­mas in­ten­sy­viai ap­gy­ven­din­ta­me prie­mies­ty­je yra per­ne­lyg ra­di­ka­lus so­cia­li­nis eks­pe­ri­men­tas?

E. DOBROWOLSKA (LF). Ačiū, ko­le­ga. Tik no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai nė­ra su­si­ję su tei­kia­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu. La­bai trum­pai at­sa­ky­siu, kad vėl pa­si­nau­do­jo­te šiuo lai­ku. Šiuo me­tu vei­kia sep­ty­ni pu­siau­ke­lės na­mai vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ne pir­ma Vy­riau­sy­bė ir ne pas­ku­ti­nė įgy­ven­di­na pu­siau­ke­lės na­mų plėt­rą. Tai yra be ga­lo svar­bu. Ką mes ma­to­me? Tų nu­teis­tų­jų, ku­rie į lais­vę grįž­ta per pu­siau­ke­lės na­mus, grįž­ta­mu­mas yra ma­žiau ne­gu 10 %, o iš pu­siau­ke­lės na­mų tin­klo sep­ty­nių ati­da­ry­tų per sep­ty­ne­rius me­tus ne­ma­tė­me nė vie­no kar­to, kad tų as­me­nų bū­tų pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Se­meš­ka. Pra­šau.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma mi­nist­re, tik­rai no­rė­jau pa­dė­ko­ti už ši­tą pa­ke­tą ir pa­svei­kin­ti jū­sų mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tus. Tik­rai at­lik­tas di­de­lis dar­bas ir la­bai ko­ky­biš­kai pa­reng­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ati­tai­so­mos ir tam tik­ros klai­dos, kai tie nu­teis­tie­ji, ku­rie virš 10 me­tų tu­ri ka­lė­ti, ga­li grįž­ti į na­mus sa­vait­ga­lį, kai li­ko tam tik­ras bau­s­mės lai­ko at­li­ki­mas, o tie, ku­rie ma­žiau ne­gu 10 me­tų ne­ga­lė­da­vo to da­ry­ti… tai tik­rai pui­kiai su­re­gu­liuo­ja­ma. Ma­no klau­si­mas gal­būt bū­tų. Jūs taip pat įsta­ty­mo pro­jek­te ne­nu­ma­tė­te ga­li­my­bių tam tik­rus nu­teis­tuo­sius taip pat ir pri­va­čiai gy­dy­ti. Tai, kad bū­tų gal­būt vi­suo­me­nei aiš­ku, rei­kė­tų aiš­kiai pa­sa­ky­ti, kad jei­gu tas nu­teis­ta­sis eis pas pri­va­ti­nin­ką dan­tų pro­te­zuo­tis ar pa­na­šiai, pats ir ap­si­mo­kės. Tai tei­sin­gai su­pra­tau, taip? Ne vals­ty­bės są­skai­ta jau jam pri­va­ti­nin­ko bus pro­te­zuo­ja­mi tie dan­tys?

E. DOBROWOLSKA (LF). Vi­sų pir­ma la­bai ačiū, kad ver­ti­na­te mū­sų dar­bą, ypač tei­sė­kū­rą, kur prak­ti­ko­je ma­to­me tam tik­rų spra­gų, tai bū­ti­na su­si­tvar­ky­ti ir tu­rė­ti pro­gre­sy­vu­mo prin­ci­pą, ypač ir pa­gal lais­vės at­ėmi­mą, ir ben­dra­vi­mas su šei­ma yra be ga­lo svar­bus dėl re­so­cia­li­za­ci­jos. Jei­gu kal­bė­tu­me apie svei­ka­tos prie­žiū­rą, šios nuo­sta­tos pa­kei­ti­mas at­ėjo iš­im­ti­nai iš mū­sų Ka­lė­ji­mų tar­ny­bos gy­dy­to­jų, ka­dan­gi čia mū­sų me­di­kai yra įdar­bin­ti ir dir­ba. Pa­grin­di­nis iš­šū­kis tam tik­ruo­se re­gio­nuo­se, ne­pai­sant to, kad yra ir vals­ty­bi­nis sek­to­rius, kur, be abe­jo, mes sten­gia­mės vi­sa­da sa­vo re­sur­sais už­tik­rin­ti me­di­ci­ni­nę prie­žiū­rą, kai tas yra ne­įma­no­ma, ar­ti­miau­sia li­go­ni­nė ar­ba po­li­kli­ni­ka tam tik­rais at­ve­jais tam tik­rų pa­slau­gų tie­siog ne­tei­kia, tai čia ir yra iš­im­ti­niai at­ve­jai, ka­da, iš­nau­do­jus vi­są ši­tą pro­ce­dū­rą, ga­li­ma bū­tų į esan­čią ar­ti­miau­sią pri­va­čią, bet tik su są­ly­ga, kad ši­ta pa­slau­ga iš es­mės yra vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­ma iš PSDF, kad tai yra ta pa­slau­ga, ku­rią bū­tų ga­vęs ir vals­ty­bės įmo­nė­je, jei­gu kaž­kas už­si­no­rė­tų tie­siog pa­si­va­ži­nė­ti į ge­res­nę li­go­ni­nę, į pri­va­čią, tai tik­rai to­kios ga­li­my­bės net ne­bū­tų, net­gi su­si­mo­kė­jus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, dau­giau klau­si­mų nė­ra. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi vė­liau.

 

15.32 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 170 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3284 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar kvies­čiau, ma­tyt, M. Da­nie­lę pri­sta­ty­ti vie­ną iš pas­kiau dar­bo­tvarkėje įra­šy­tų klau­si­mų, tai yra 2-25 klau­si­mą – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 170 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pra­šau.

M. DANIELĖ (LF). Ger­bia­mi ko­le­gos, la­bai džiau­giuo­si pri­sta­ty­da­ma įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį pa­ren­gė­me kar­tu su Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja. Mū­sų ko­mi­si­ja dar bir­že­lio mė­ne­sį su­si­rin­ko po­sė­džiau­ti ir gi­li­no­si į elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių, ypač į jų pa­te­ki­mo į ne­pil­na­me­čių ran­kas, klau­si­mą. Ten tik­rai įsi­klau­sė­me į bū­tent po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų iš­reikš­tą di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą, kad šiuo me­tu po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­tu­ri jo­kių įran­kių, kad ga­lė­tų ko­vo­ti su fi­zi­niais as­me­ni­mis, ku­rie per­par­duo­da, tai yra nu­si­per­ka le­ga­lio­se par­duo­tu­vė­se elek­tro­ni­nius įren­gi­nius bū­tent be pil­dyk­lių, tai yra pa­tį įren­gi­nį, tech­no­lo­gi­jas nu­si­per­ka, ir tai tie­siog par­duo­da, to­kiu bū­du ver­slau­da­mi nei­gia­ma šio žo­džio pras­me, ban­dy­da­mi už­si­dirb­ti to­kių leng­vų pi­ni­gų, daž­niau­siai par­duo­da ne­pil­na­me­čiams. Ka­dan­gi pats įren­gi­nys, jei­gu ji­sai ne­tu­ri vi­du­je už­pil­dy­tos pil­dyk­lės, ne­tu­ri ni­ko­ti­no, jis nė­ra ak­ci­zu ap­mo­kes­ti­na­ma pre­kė ir jo­kia bau­da ne­ga­li bū­ti ski­ria­ma, o pa­ti pre­ky­ba, ka­dan­gi tai yra su rū­ky­mu su­si­jęs ga­mi­nys, ku­ris kad ir yra be ni­ko­ti­no, kad ir yra be pil­dyk­lės, bet pats įren­gi­nys lai­ko­mas su rū­ky­mu su­si­ju­siu įren­gi­niu, tai to­kiais įren­gi­niais ga­li pre­kiau­ti tik­tai ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­rie tu­ri tam skir­tą li­cen­ci­ją. Tai fi­zi­nis as­muo iš prin­ci­po to­kios pre­ky­bos vyk­dy­ti ne­ga­li, bet kar­tu po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­ga­lė­da­vo to­kio žmo­gaus nu­baus­ti, ne­ga­lė­da­vo skir­ti jam bau­dos, nes jei­gu tas įren­gi­nys bū­da­vo be pil­dyk­lės, be jo­kio ni­ko­ti­no ja­me, tai yra kaip ir ne ak­ci­zu re­gu­liuo­ja­ma pre­kė ir jo­kios bau­dos skir­ti ne­bu­vo pa­grin­do.

Tai bū­tent ši­tuo pa­pil­dy­mu mi­ni­mo straips­nio mes su­teik­si­me ga­li­my­bę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams skir­ti bau­das už to­kį fi­zi­nių as­me­nų vyk­do­mą per­par­da­vi­mą, ne­svar­bu, ar tas per­par­da­vi­mas vyk­tų ne­pil­na­me­čiams as­me­nims, ar pil­na­me­čiams. Jei­gu at­krei­pė­te dė­me­sį į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, tur­būt ma­tė­te, kad šiek tiek ki­lo klau­si­mas dėl žo­džio „re­a­li­za­vi­mas“. Mes kon­sul­ta­vo­mės su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, jie sa­ko, kad par­da­vi­mas yra siau­res­nė są­vo­ka. Ži­no­te, kad ne­sa­ky­tų, kad aš jam ne par­da­viau, o iš­mai­niau, pa­vyz­džiui, ne­ži­nau, į flo­mas­te­rius, ne­įvy­ko par­da­vi­mas. Tai žo­dis „re­a­li­za­vi­mas“ ap­ima to­kią pla­tes­nę są­vo­ką, kad ap­skri­tai ne­svar­bu, ar tu do­va­no­jai, ar tu sa­kai, kad ne­mo­ka­mai tam ne­pil­na­me­čiui įtei­kei ar iš­kei­tei į flo­mas­te­rius (aš čia šar­žuo­ju) – bet ku­riuo at­ve­ju, jei­gu tu re­a­li­za­vai ši­tą da­ly­ką, įsi­gi­jai le­ga­lio­je par­duo­tu­vė­je ir re­a­li­za­vai ši­tą da­ly­ką, ati­da­vei į ran­kas ne­pil­na­me­čiam as­me­niui, tai ga­lė­tų bū­ti ski­ria­ma bau­da. Toks yra pa­kei­ti­mas.

Gal­būt trum­pas ko­men­ta­ras dėl bau­dos dy­džio. Bau­da nė­ra nu­ma­ty­ta la­bai ma­ža. Aš pa­ti esu to­kių švel­nes­nių baus­mių, bau­dų at­sto­vė, bet šiuo at­ve­ju aš ma­nau, kad bau­da tu­ri bū­ti ga­na aukš­ta, kad ne­at­si­pirk­tų taip leng­vai ta bau­da par­da­vus vie­ną įren­gi­nį. Tie įren­gi­niai yra ga­na iš­vys­ty­tos to­kios tech­no­lo­gi­jos, jie kai­nuo­ja nuo 40 eu­rų, 50 eu­rų, 70 eu­rų, ki­ti ir 100 eu­rų. Ne­ga­li bū­ti taip, kad tu par­da­vei vie­ną įren­gi­nį ir tau kaip ir at­si­pir­ko ta su­mo­kė­ta bau­da. Dėl to bau­da yra nu­ma­ty­ta ga­nė­ti­nai ne­ma­ža ir už pa­kar­to­ti­nį par­da­vi­mą bū­tų dar di­des­nė. Gal bus klau­si­mų?

PIRMININKAS. Dė­kui. Pir­ma­sis – E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, tur­būt tam tik­ra pro­ble­ma yra, vis dėl­to pri­pa­žįs­ta­te, su elek­tro­ni­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, nes ne­ma­žai gir­di­me ir iš mo­kyk­lų, kad ne­ma­žai jau­ni­mo rū­ko ir ne­ži­nia, ką ten rū­ko, kas ap­skri­tai yra per skys­tis ir su kuo jis su­mai­šy­tas. Ne­te­ko nag­ri­nė­ti si­tu­a­ci­jos ša­ly­se, ku­rio­se ap­skri­tai sten­gia­ma­si už­draus­ti ir iš­im­ti iš rin­kos? Sa­vai­me su­pran­ta­ma, po­pu­lia­rus pa­sa­ky­mas yra: ta­da bus daug kon­tra­ban­dos, nesu­si­tvar­ky­si­me su si­tu­a­ci­ja, bet jei­gu jūs siū­lo­te, kad vis dėl­to bau­dos dėl ne­le­ga­lios pre­ky­bos tu­rė­tų bū­ti, tai taip pat tam tik­ra prie­mo­nė su­si­tvar­ky­ti su ta si­tu­a­ci­ja dėl ci­ga­re­čių. Ne­ma­no­te, kad vis dėl­to rei­kė­tų ei­ti kaip nors link už­kar­dy­mo ap­skri­tai, nes te­ko gir­dė­ti, kad maž­daug ir to­kia opi­ni­ja su­si­da­ro, kad ge­res­nė blo­gy­bė ne­gu ci­ga­re­čių rū­ky­mas? Ačiū.

M. DANIELĖ (LF). La­bai ge­ras klau­si­mas. Aš tik­rai nuo­šir­džiai pa­si­sa­kau prieš jū­sų tą mi­ni­mą vi­siš­ką už­kar­dy­mą ir da­bar pa­aiš­kin­siu ko­dėl. Ši­ta prie­mo­nė yra tiks­li­nė. Pro­ble­ma, ku­rią mes šian­dien tu­ri­me, tai yra ne­pil­na­me­čiams as­me­nims, ku­rie ne­le­ga­liai įgy­ja, ku­riems kaž­kas ne­le­ga­liai par­duo­da įren­gi­nius, skir­tus rū­ky­ti, jau yra drau­džia­ma įsta­ty­mu ir tu­rė­ti tuos įren­gi­nius, ir rū­ky­ti, taip pat tu­rė­ti pa­pras­tų ci­ga­re­čių, ne­svar­bu – bet ko. Įsta­ty­mai tam yra, bet mes su­si­du­ria­me su pro­ble­ma, kad yra daug pa­žei­di­mų ir reiš­ki­nys eg­zis­tuo­ja. Ne­le­ga­lus par­da­vi­mas, ne­le­ga­lus tu­rė­ji­mas ir ne­le­ga­lios me­džia­gos, ku­rios pa­ten­ka į tas pil­dyk­les. Aš nie­kaip ne­su­pran­tu, kaip vals­ty­bės re­gu­liuo­ja­mų par­duo­tu­vių už­drau­di­mas pa­dės mums iš­spręs­ti pro­ble­mą, ku­ri yra, ką tik iš­var­di­nau, ab­so­liu­čiai su­si­ju­si su še­šė­li­ne rin­ka.

Aš taip pat no­riu pa­sa­ky­ti, kad, gir­dė­da­ma en­tu­ziaz­mą ko­vo­ti su nau­jai­siais rū­ky­mo įren­gi­niais, ne­su­pran­tu, ko­dėl tuo­met Lie­tu­va ši­tiek me­tų lei­do ta­ba­ko ir ci­ga­re­čių pre­ky­bą, ko­dėl ne­bu­vo en­tu­zias­tin­gai pa­lai­ko­mas drau­di­mas? Aš tu­riu to­kią nuo­jau­tą, kad gal­būt to­dėl, kad vis dėl­to bu­vo įsi­vaiz­da­vi­mas, kad už­kar­dy­ti ne­pa­vyks. Štai šian­dien kas ket­vir­tas ci­ga­re­čių pa­ke­lis yra iš še­šė­lio. Jei­gu ci­ga­re­tės bū­tų už­draus­tos ar bū­tų bu­vu­sios už­draus­tos 1995 me­tais, ką ga­lė­jo Sei­mas pa­da­ry­ti, kaž­ko­dėl ne­pa­da­rė, ar tai bū­tų mus pri­ar­ti­nę prie spren­di­mo dėl rū­ky­mo Lie­tu­vo­je, ar prie dar di­des­nio še­šė­lio ir dar di­des­nių pro­ble­mų?

Aš no­riu ak­cen­tuo­ti, kad aš su­pran­tu, kad dau­gu­ma jū­sų ne­sa­te gal­būt net tos tech­no­lo­gi­jos lai­kę ran­ko­se, bet ši­ta tech­no­lo­gi­ja yra tam tik­ra vi­so rū­ky­mo reiš­ki­nio re­vo­liu­ci­ja ir ji yra iš­pli­tu­si. Ji yra di­de­lė ši­to šiuo­lai­ki­nio pa­sau­lio da­lis ir tik­rai nuo to, kad mes už­drau­si­me, ne­bus taip, kad at­ei­ties jau­ni­mas ne­įsi­gis ar­ba kad tas rū­ky­mo įren­gi­nys dings. Dėl to šian­dien la­bai ska­ti­nu mus kal­bė­ti apie ši­tą ir apie ki­tas la­bai tiks­li­nes prie­mo­nes, la­bai taik­liai nu­tai­ky­tas į pro­ble­mas, ku­rias mes šian­dien tu­ri­me. Šian­dien, pa­mi­nė­siu, pro­ble­mos yra ne­le­ga­lus par­da­vi­mas, ne­le­ga­lus įsi­gi­ji­mas žmo­nių, vai­kų, tų, ku­riems įsta­ty­mas drau­džia tu­rė­ti, įsi­gy­ti, rū­ky­ti. Vi­si drau­di­mai yra dėl ši­to rei­ka­lo, bet mes su­si­du­ria­me su ne­le­ga­liu par­da­vi­mu, ne­le­ga­liu tu­rė­ji­mu ir ne­le­ga­lio­mis me­džia­go­mis, ku­rios pa­ten­ka į tas pil­dyk­les.

PIRMININKAS. Dė­kui.

M. DANIELĖ (LF). Tai siū­ly­čiau taik­liai spręs­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū Ed­mun­dui ir ačiū pir­mi­nin­kui. Iš tik­rų­jų Ed­mun­das pa­klau­sė ma­no klau­si­mą, bet aš da­bar prieš­ta­rau­siu jums.

M. DANIELĖ (LF). Pra­šom.

L. NAGIENĖ (DFVL). Pir­ma, vie­nas ma­no tiks­lus pa­ste­bė­ji­mas. Jūs sa­ko­te – ci­ga­re­tės. Ci­ga­re­tė­se mes ne­tu­rė­jo­me, kad bū­tų nar­ko­ti­nių. Kar­tais žo­lę rū­kė, bet ta žo­lė ne­bu­vo to­kia po­pu­lia­ri kaip da­bar at­si­ra­du­sios skys­čių pil­dyk­lės ir vi­sos ki­tos. Jūs sa­ko­te – ne­ga­li­ma už­draus­ti. Bet, ži­no­te, man te­ko pa­čiai bū­ti, aš kar­tais ke­liau­ju į ki­tą pa­sau­lio… už At­lan­to ir aš ma­tau, kad at­ski­ro­se vals­ti­jo­se net nė­ra pro­ble­mos, nes ten nė­ra pre­ky­bos. Ne­gi mes, spręs­da­mi tai, kad ne­bū­tų nar­ko­ti­nių me­džia­gų, ne­ga­lė­jo­me spręs­ti ki­taip? Šian­dien aš esu už tai, kad taip, dar di­di­na­me bau­das, bet ma­nau, kad tik­rai tu­rė­tu­me dar ko­mi­si­jo­je spręs­ti klau­si­mą – vi­siš­ką jų už­drau­di­mą pre­ky­bo­je. O ta­da bus ki­ta – bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Ne­gal­vo­ja­te apie tai, jei­gu bus įve­ža­ma kon­tra­ban­da?

PIRMININKAS. Lai­kas.

L. NAGIENĖ (DFVL). Už kon­tra­ban­dą yra bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, jei­gu di­de­liais kie­kiais. Ar ne­gal­vo­ja­te, kad ga­lė­jo­me ki­taip už­kar­dy­ti ši­tą prie­mo­nę?

M. DANIELĖ (LF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Ka­dan­gi daug me­tų dir­bau prie nar­ko­ti­kų po­li­ti­kos klau­si­mų, tai aš ir­gi jums pa­prieš­ta­rau­siu. Dar prieš pen­ke­rius me­tus mes tu­rė­jo­me Lie­tu­vo­je „Spi­ce“ epi­de­mi­ją, ly­giai taip pat la­bai nuo­din­gos nau­jos psi­cho­ak­ty­vio­sios me­džia­gos bu­vo pa­pli­tu­sios tarp jau­ni­mo. Ta­ba­kas bu­vo ne­šė­jas. Ta­ba­kas bu­vo api­purš­kia­mas sin­te­ti­niais ka­na­bi­noi­dais. Tuo me­tu dir­bau taip pat su ri­zi­kos šei­mų pa­aug­liais, jie sa­ky­da­vo: la­bai ge­rai, tu rū­kai, jo­kio kva­po nė­ra, ga­li sto­vė­ti prie po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio, rū­ky­ti, jo­kio kva­po nė­ra, nie­ko ne­si­ma­to. Tes­tai ši­tų me­džia­gų ne­ro­do. Tai ne­šė­jas tuo me­tu bu­vo ta­ba­kas.

Šian­dien ne­šė­jas yra elek­tro­ni­nės pil­dyk­lės. Ry­toj gal­būt tas ne­šė­jas bus ko­kie nors, ne­ži­nau, uos­to­mi bu­te­liu­kai. Tas ne­šė­jas nuo­lat plin­ta. Tai, kad mes kaip nors čia su­ma­žin­si­me ši­tas ri­zi­kas, aš sa­ky­čiau, kad ne, tai ne­iš­spręs ne­le­ga­laus me­džia­gų var­to­ji­mo pro­ble­mų, bet pa­keis for­mą.

Da­bar dėl vi­siš­ko drau­di­mo. Man trūks­ta tei­si­nių ži­nių, aš pri­si­pa­žin­siu, aš ne­ži­nau, ar yra vals­ty­bė, ku­ri yra už­drau­du­si iš vi­so ta­ba­ką ir rū­ky­mo vi­sus da­ly­kus. Pa­vyz­džiui, kaip ta­da Eu­ro­pos Są­jun­go­je bū­tų, ar tu ga­li ta­da, ar tai reiš­kia, kad jei­gu tu nu­si­per­ki le­ga­liai ki­to­je vals­ty­bė­je ir ve­ži per sie­ną, bet Lie­tu­vo­je vi­sas rū­ky­mas yra už­draus­tas, ar tu ta­da tam­pi nu­si­kal­tė­liu? Ar mes ga­li­me to­kį drau­di­mą įgy­ven­din­ti? Tai įdo­mi dis­ku­si­ja. Aš ma­nau, kad ver­ta pa­si­gi­lin­ti, ir pa­ža­du tą pa­da­ry­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Da­bar ir man jau įdo­mi dis­ku­si­ja pa­si­da­rė dėl to, ko pa­klau­sė ko­le­gė, nes no­rė­jau klaus­ti vie­naip, bet at­si­ra­dus nau­jai te­mai, ar už­draus­ti vi­siš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je, kaip mes ta­da at­ro­do­me, nes vis­kas kin­ta, kei­čia­si ir tos me­džia­gos, ir pa­na­šiai. Mes tie­siog ne­su­ge­bė­si­me, tur­būt ne­įma­no­ma vis­ko už­da­ry­ti, kad ne­at­si­dur­tų mū­sų že­mė­je tos me­džia­gos, kaip sa­ko­ma. Da­bar yra esa­ma si­tu­a­ci­ja, kad tu­ri­me vis tiek spręs­ti, ir jū­sų pa­siū­ly­mas man yra iš tik­rų­jų pri­im­ti­nas dėl tų pla­tin­to­jų. Dau­giau čia re­to­ri­nis klau­si­mas, ne­už­duo­siu, nes (…).

M. DANIELĖ (LF). Ge­rai.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, jūs kal­ba­te čia apie pre­ky­bos cen­truo­se par­duo­da­mus tuos įren­gi­nius, ne­šė­jus, kaip jūs sa­ko­te. O kaip su in­ter­ne­ti­ne pre­ky­ba, nes la­bai po­pu­lia­ru ir tik­rai la­bai di­de­lis kie­kis per­si­kė­lė bū­tent į in­ter­ne­ti­nes plat­for­mas? Ačiū.

M. DANIELĖ (LF). Nuo­to­li­nė pre­ky­ba šiuo me­tu taip pat yra už­draus­ta. Bet mes ži­no­me, kad ji vyks­ta. Aš ma­nau, kad vie­na iš taik­lių prie­mo­nių ga­lė­tų bū­ti, dar ką ga­lė­tu­me svars­ty­ti at­ei­ty­je, tai va ši­tos vi­sos įgy­ven­di­ni­mo spra­gos, tai, kas jau yra už­draus­ta, ko­dėl tai ne­vei­kia, ką ga­li­me dar pa­stip­rin­ti dėl in­ter­ne­ti­nės pre­ky­bos, dėl įsi­gi­ji­mo ar par­da­vi­mo ne­pil­na­me­čiams, kiek, pa­vyz­džiui, le­ga­lių par­duo­tu­vių, su­re­gu­liuo­tų, vals­ty­bės šiuo me­tu val­do­mų par­duo­tu­vių, kiek yra tų pa­žei­di­mų dėl par­da­vi­mo ne­pil­na­me­čiams. Aš ga­liu pa­sa­ky­ti – tik­rai la­bai ma­žai, ke­li, bet gal­būt ga­li­ma la­biau tik­rin­ti, gal tik­rai nu­te­ka iš ten, nors šian­dien, iš tie­sų tai, ką ma­to­me šian­dien, vis dėl­to ver­sla­vi­mas per­par­duo­dant da­bar la­biau po­pu­lia­rė­ja, ka­da tu ga­li tie­siog už­pil­dy­ti tą spra­gą, ir to­kiu bū­du ne­pil­na­me­čiams į ran­kas pa­ten­ka tos rū­ky­mo prie­mo­nės.

Aš taip pat ma­nau, kad švie­ti­mas yra la­bai svar­bu ir tė­vų įtrau­ki­mas yra la­bai svar­bu. Ne­svar­bu, ar tai bū­tų rū­ky­mas nau­jo įren­gi­nio, ar se­no įren­gi­nio, ar pyp­kės, ar ci­ga­ri­lės, vi­sais lai­kais tė­vų vaid­muo bu­vo la­bai di­de­lis. Ir čia yra dar vie­na sri­tis, kur tik­rai tu­ri­me pa­si­temp­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ged­vi­las. Pra­šom.

A. GEDVILAS (MSNG). Ger­bia­ma ko­le­ge, ne­nu­sto­ja­te ste­bin­ti. Tai jūs sten­gia­tės dek­ri­mi­na­li­zuo­ti nar­ko­ti­kus, tai jūs tei­kia­te la­bai rei­ka­lin­gas įsta­ty­mo pa­tai­sas šių die­nų kon­teks­te. Įdo­mu, iš kur tas vir­smas? Ar jūs čia ben­dra­vo­te su gy­dy­mo įstai­go­mis, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, ar ruo­šia­tės ar­tė­jan­tiems rin­ki­mams? Tad prieš plo­da­mas ka­tu­čių, aiš­ku, no­riu pa­klaus­ti: ar anks­tes­nės idė­jos lie­ka jū­sų dar­bo­tvarkėje ir ko­kių ga­lė­tu­me dar ti­kė­tis to­kių pro­gre­sy­vių, po­zi­ty­vių, sa­ky­ki­me, pa­siū­ly­mų iš jū­sų? Ačiū.

M. DANIELĖ (LF). Ger­bia­mas Ai­dai, ne­nu­sto­ja­te ste­bin­ti sa­vo di­de­liu su­si­do­mė­ji­mu ma­no nag­ri­nė­ja­mais klau­si­mais. La­bai ačiū jums už klau­si­mą. Aš ma­nau, kad tiek šiuo klau­si­mu, tiek ki­tais su ma­no eks­per­ti­ze su­si­ju­siais klau­si­mais aš esu nuo­sek­li, nes aš vi­sa­da sa­kau, kad ne­le­ga­li rin­ka yra su­si­ju­si su di­de­le ža­la, ne­le­ga­li rin­ka yra su­si­ju­si su ap­si­nuo­di­ji­mais, su ne­lai­mė­mis.

Aš šio­je sa­lė­je kal­bė­jau, kai dis­ku­ta­vo­me dėl elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių sko­nių drau­di­mo. Aš sa­kiau, kad šis drau­di­mas bus ne­veiks­nus, kad jis at­neš dar dau­giau ne­lai­mių. Ir man la­bai liūd­na, kad ne vi­sa­da esu iš­girs­ta. To­dėl aš vi­sa­da pa­si­sa­kau už tai, kad vals­ty­bė re­gu­liuo­tų pa­vo­jin­gas me­džia­gas.

Šian­dien mes kal­ba­me apie elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes. Tu­ri­me su­da­ry­ti to­kias re­gu­lia­vi­mo tai­syk­les, ku­rios ma­žin­tų ža­lą, ma­žin­tų pa­trauk­lu­mą, bet taip pat ne­iš­stum­tų vi­so ši­to į še­šė­lį. Tai ga­li bū­ti am­žiaus ri­bo­ji­mai, ak­ci­zų kė­li­mo ri­bo­ji­mai, par­duo­tu­vių lai­ko ri­bo­ji­mai, spe­cia­li­zuo­tos par­duo­tu­vės, mes jų da­bar tu­ri­me, di­des­nės bau­dos per­par­da­vė­jams ir ki­tos la­bai tiks­li­nės prie­mo­nės, ku­rios mums pa­dė­tų iš­lai­ky­ti šį ba­lan­są, ap­sau­go­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tą ir kar­tu ne­iš­stum­ti šių da­ly­kų į še­šė­lį, nes še­šė­lis vi­sa­da reiš­kia di­des­nę ža­lą ir net pa­vo­jų gy­vy­bei.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dau­giau klau­si­mų nė­ra. Ačiū pra­ne­šė­jai. Pra­šom dėl mo­ty­vų. T. To­mi­li­nas kal­ba už.

T. TOMILINAS (DFVL). Tra­di­ciš­kai pa­sa­ky­siu, kad man ypa­tin­gas ma­lo­nu­mas, kai Lais­vės par­ti­jos at­sto­vas ar­ba at­sto­vė pri­sis­ta­to drau­di­mus, ri­bo­ji­mus, pa­pil­do­mas po­li­ci­nes prie­mo­nes. Bet aš la­bai pri­ta­riu šiam pro­jek­tui, ji­sai gi­mė mums kar­tu ben­dra­dar­biau­jant.

Ko­mi­si­ja ke­lis kar­tus nag­ri­nė­jo si­tu­a­ci­ją mo­kyk­lo­se. Po­li­ci­ja tie­siog pa­pra­šė šios pa­tai­sos ir mes ben­dru su­ta­ri­mu tą pa­tai­są pa­ren­gė­me. Ga­lė­jo­me ne­gaiš­ti lai­ko va­sa­rą ide­o­lo­gi­nėms dis­ku­si­joms, ar čia rei­kia po­li­ci­nių prie­mo­nių, ar čia rei­kia švie­ti­mo. Abie­jų ti­pų prie­mo­nių rei­kia. Rei­kia ir dau­giau už­im­tu­mo vai­kams, ir di­des­nio krep­še­lio ne­for­ma­lie­siems bū­re­liams, ir pla­tin­to­jų už­kar­dy­mo prie­mo­nių, kaip šian­dien siū­lo Pri­klau­so­my­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Tai­gi aš siū­lau bal­suo­ti už. Tai yra la­bai rei­ka­lin­gas pro­jek­tas, jau mes vė­luo­ja­me, šį pro­jek­tą ga­lė­jo­me svars­ty­ti ir anks­čiau, bet ge­riau vė­liau ne­gu nie­ka­da. La­bai siū­lau pa­siū­ly­ti sku­bos tvar­ką dėl šio pro­jek­to, ma­nau, tik­rai prieš­ta­rau­jan­čių ne­bus, ir tie­siog kuo grei­čiau su­teik­ti po­li­ci­jai pra­šo­mas kom­pe­ten­ci­jas ir įga­lio­ji­mus, kad per­par­da­vi­nė­to­jai mo­kyk­lo­se ne­si­jaus­tų ne­bau­džia­mi ir jų sa­vi­va­lei bū­tų pa­ga­liau pa­sta­ty­ta sie­na.

 

15.49 val.

Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo Nr. XI-1584 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3207 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ačiū. Ap­si­sprę­si­me bal­sa­vi­mo lai­ku. Ma­tau, yra P. Kuz­mic­kie­nė sa­lė­je. Kvie­čiu ją į tri­bū­ną iš pra­džių pri­sta­ty­ti dar­bo­tvarkės 2-22 klau­si­mą – Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą – ir ta­da ke­le­tą ki­tų.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, kvie­čiu pri­tar­ti siū­ly­mams dėl Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo. Jų es­mė, pir­ma, pa­di­din­ti Lais­vės pre­mi­jos dy­dį, an­tra, pa­anks­tin­ti ap­si­spren­di­mą dėl Lais­vės pre­mi­jos lau­re­a­to ar lau­re­a­tų.

Tai­gi pir­miau­siai apie Lais­vės pre­mi­jos dy­dį. Ži­no­ma, tai nė­ra svar­biau­sias mo­men­tas, kal­bant apie pa­čią Lais­vės pre­mi­ją, ku­ri įsteig­ta 2011 me­tais, ir tas dy­dis bu­vo nu­ma­ty­tas ly­gus 5 tūkst. eu­rų. Ta­čiau per vi­są tą lai­ką 2011 me­tais, at­ro­do, bu­vęs ga­na so­li­dus dy­dis, šian­dien jis at­ro­do šiek tiek kuk­liai ir man at­ro­dy­tų, ir ko­le­gų, ir Lais­vės ko­vų ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, ir Lais­vės pre­mi­jos ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, tas dy­dis di­din­ti­nas ir siū­ly­mas yra di­din­ti iki 200 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio. Tai reiš­kia, kad ga­lė­tų bū­ti apie 10 tūkst. eu­rų.

Kaip jau už­si­mi­niau, pra­šy­tu­me anks­tin­ti lai­ką, iki ka­da tu­rė­tų bū­ti ap­si­spręs­ta dėl Lais­vės pre­mi­jos lau­re­a­tų. Ma­ny­tu­me, kad tą rei­kė­tų anks­tin­ti apie mė­ne­sį ir nu­ma­ty­ti lai­ką iki lap­kri­čio 23 die­nos. Man at­ro­do, tai pa­dės ge­riau pa­si­ruoš­ti ap­do­va­no­ji­mams, pa­reng­ti tin­ka­mai me­džia­gą ir dėl to tik­tai Lais­vės pre­mi­jos ap­do­va­no­ji­mas bus ge­riau įvyk­dy­tas. Kvie­čiu pri­tar­ti šiam siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke už su­teik­tą žo­dį. Jū­sų pa­teik­ta idė­ja ve­ja ki­tą idė­ją, aš tik­rai pri­tar­siu, ta­čiau man at­lie­pia ki­ti da­ly­kai dėl sig­na­ta­rų, jie ga­na grei­tai jau iš­ei­na, bet ma­to­si, kad tas jų so­cia­li­nis gy­ve­ni­mas yra sun­kes­nis. Ar ne­ver­tė­tų ir jiems adek­va­čiai pa­di­din­ti tą sig­na­ta­rų at­ly­gi­ni­mą, ku­rį jie gau­na? Jau ten­ka gir­dė­ti, kad vie­nas ki­tas sun­kiai gy­ve­na. Ačiū.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Ma­nau, kad vis­ką svars­ty­ti yra ver­ta.

 

15.52 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl 2024 me­tais mi­ni­mų Lie­tu­vai svar­bių su­kak­čių, įvy­kių ir asme­ny­bių“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1716(3) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Taip, čia ne su pro­jek­tu su­si­jęs klau­si­mas. Klau­si­mų dau­giau dėl šio pro­jek­to nė­ra. Mo­ty­vų nė­ra. Dėl mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Tai kvie­čiu P. Kuz­mic­kie­nę pri­sta­ty­ti 2-23 klau­si­mą – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl 2024 me­tais mi­ni­mų Lie­tu­vai svar­bių su­kak­čių, įvy­kių ir as­me­ny­bių“ pro­jek­tą. Pra­šau.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, tik pri­min­siu, kad dėl 2024 me­tų pa­skel­bi­mo esa­me jau ap­si­spren­dę ir aš dė­ko­ju Sei­mui už bū­tent to­kį po­žiū­rį į is­to­ri­ją, į is­to­ri­jos po­li­ti­ką ir ap­si­brė­žiant, kas yra svar­bu Lie­tu­vai ir kaip mes ma­to­me Lie­tu­vą pa­sau­ly­je. Tai­gi 2024 me­tus esa­me pa­skel­bę NATO, Eu­ro­pos Są­jun­gos, Dai­nų šven­tės ir di­plo­ma­tų Lo­zo­rai­čių me­tais. Ta­čiau, kaip jau ži­no­te, ge­ro­kai dau­giau yra su­kak­čių ir as­me­ny­bių, ku­rių pa­mirš­ti ne­va­lia, ir dėl to mū­sų vi­sų ap­si­spren­di­mu tas da­tas ir tas su­kak­tis įra­šo­me į re­zo­liu­ci­ją, taip kvies­da­mi vals­ty­bę mi­nė­ti, švęs­ti, at­si­min­ti tai, kas mū­sų vals­ty­bei yra svar­bu.

Šiek tiek no­rė­čiau ke­le­tą da­ly­kų iš­skir­ti. Ma­tyt, svar­bu, kad 2024 me­tais tu­rė­si­me svar­bią su­kak­tį – mi­nė­si­me M. K. Pa­co 400-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes.

No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ki­tais me­tais svar­bi su­kak­tis, mi­nint Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio ta­ry­bos 1949 m. Va­sa­rio 16 d. de­kla­ra­ci­jos sig­na­ta­ro, Pre­zi­den­to J. Že­mai­čio-Vy­tau­to gi­mi­mo 115-ąsias me­ti­nes ir žū­ties 70-ąsias me­ti­nes.

At­kreip­čiau dė­me­sį, kad ki­tais me­tais mi­nė­si­me šimt­me­tį, kai Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai pir­mą­kart da­ly­va­vo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se Pa­ry­žiu­je. Ma­nau, la­bai svar­bu ne­pa­mirš­ti, ir čia bu­vo ne vie­nos ins­ti­tu­ci­jos pa­siū­ly­ta, pri­si­min­ti A. Vi­vuls­kio su­pro­jek­tuo­tos Ši­lu­vos Šven­čiau­sio­sios Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­reiš­ki­mo kop­ly­čios sta­ty­bą, mi­nė­si­me šios su­kak­ties šimt­me­tį. Taip pat svar­bus ju­bi­lie­jus, mi­nint 1944-ųjų P. Ple­cha­vi­čiaus Vie­ti­nės rink­ti­nės įkū­ri­mo ju­bi­lie­jų. Taip pat mi­nė­si­me ir par­ti­za­ni­nio ka­ro, pa­si­prie­ši­ni­mo pra­džią, prie­ši­nan­tis so­vie­ti­niam oku­pa­ci­niam re­ži­mui.

Svar­bu ki­tais me­tais bus at­min­ti Kau­no ir Šiau­lių ge­tų lik­vi­da­vi­mo su­kak­tis, mi­nė­si­me 80 me­tų nuo šių įvy­kių. No­rė­čiau dar at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad mi­nė­si­me 1954 me­tų po­li­ti­nių ka­li­nių su­ki­li­mo Ken­gy­ro la­ge­ry­je 70-ties me­tų ju­bi­lie­jų. Taip pat 1989 m. ko­vo 16 d. svar­bi su­kak­tis – įre­gist­ruo­tas Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­dis. Taip pat mi­nė­si­me nu­si­kals­ta­mo Mo­lo­to­vo–Ri­ben­tro­po pak­to ir jo slap­tų­jų pro­to­ko­lų pa­si­ra­šy­mo 50-ąsias me­ti­nes, taip pat ir Bal­ti­jos ke­lio 35 me­tų su­kak­tį. Na, pa­ban­džiau ap­rėp­ti, kas svar­biau­sia pa­sa­ky­ta re­zo­liu­ci­jo­je, vi­sa ki­ta jūs ma­to­te. Pra­šau šiai re­zo­liu­ci­jai pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji ko­le­ge, kai pa­ma­čiau ši­tas re­zo­liu­ci­jas – ir vie­ną, ir ki­tą, tai to­kia dvi­pras­miš­ka apė­mė nuo­tai­ka. Toks vaiz­das, kad mes ne­ga­lė­tu­me be re­zo­liu­ci­jų mi­nė­ti ką nors, įpa­rei­go­ja­me Vy­riau­sy­bę, ku­ri tu­ri daug dar­bų, už­si­im­ti, ne­pa­sa­ky­čiau, kad vi­sai ne­rei­ka­lin­gu dar­bu, bet tik­rai ją ap­krau­na­me. Ir klau­si­mas: ar tai yra baig­ti­nis są­ra­šas, ar mes dar ga­li­me, taip sa­kant, šir­dy mi­nė­ti ir ki­tus be Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo? Ačiū.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Čia bū­tų Sei­mo re­zo­liu­ci­ja su pa­ra­gi­ni­mu ne Vy­riau­sy­bei, o sa­vi­val­dy­bėms, ins­ti­tu­ci­joms at­min­ti tuos įvy­kius. Tie­sa, tie įvy­kiai, tie pa­siū­ly­mai ir at­ke­lia­vo bū­tent iš įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų ir sa­vi­val­dy­bių, to­dėl jie no­rė­tų, kad vals­ty­bės ly­giu ne­bū­tų pa­mirš­ta tai, kas svar­bu. Man ro­dos, net nė­ra ką sa­ky­ti, kad vis dėl­to mū­sų is­to­ri­ja yra svar­bi, taip, ji­nai yra tur­tin­ga, ir taip esa­me ap­si­spren­dę iš to tur­tin­gu­mo ma­ty­ti tai, kas yra svar­biau­sia, ir su­dė­ti į tre­je­tą, ki­taip ta­riant, no­mi­nuo­ti tre­jus mi­nė­ti­nus, švęs­ti­nus me­tus, bet, ki­ta ver­tus, ne­pa­mirš­ti ir tai, kas gal­būt re­gio­nuo­se svar­bu, nors gal­būt as­me­ny­bės ar įvy­kiai nė­ra tarp­tau­tiš­kai ar vals­ty­biš­kai svar­biau­si ar­ba tos su­kak­tys nė­ra to­kios di­de­lės ir ap­va­lios. Tai to­dėl mes tai pa­pil­do­me re­zo­liu­ci­jo­je.

Re­zo­liu­ci­ja toks jau žan­ras, kad pil­dy­ti jas su­dė­tin­ga ar­ba ne­la­bai ga­li­ma. Juo la­biau kad tu­riu pa­sa­ky­ti, jog, prieš pa­reng­da­mi šią re­zo­liu­ci­ją, tu­rė­jo­me di­de­lę dis­ku­si­ją, kaip jau mi­nė­jau, su pla­čiu vi­suo­me­nės bū­riu. Dėl to, man at­ro­do, kas svar­biau­sia, yra pa­mi­nė­ta, bet la­bai jums pri­ta­riu, kad ir vi­sa ki­ta, kas yra svar­bu or­ga­ni­za­ci­joms, sa­vi­val­dy­bėms, ir ver­ta, ir rei­kia mi­nė­ti, ne­rei­kia bū­ti­nai vis­ką su­dė­ti į re­zo­liu­ci­jas.

PIRMININKAS. Dė­kui, klau­sia R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma Pau­le, tur­būt pats me­cha­niz­mas yra, kai tei­kia įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos sa­vo siū­ly­mus, ta­da spren­džia ko­mi­si­ja, o tų siū­ly­mų, kiek iš jū­sų te­ko gir­dė­ti, bū­na 80, 90, ga­li bū­ti ir dau­giau. Da­bar aš pa­si­žiū­rė­jau ir gal­būt ne tiek dėl 2024 me­tų no­riu kal­bė­ti, ka­dan­gi jūs jau aiš­kiai pa­sa­kė­te, nė­ra čia pras­mės ir jo­kių ga­li­my­bių, bet aš iš kar­to kal­bu ir dėl 2025 me­tų re­zo­liu­ci­jos. Iš tik­rų­jų Že­mai­čių gru­pė, mū­sų Sei­mo Že­mai­čių gru­pė, ku­ri vie­ni­ja 25 as­me­nis, pa­tei­kė, kon­kre­čiai at­rin­ko iš ka­len­do­riaus, mes to­kį ka­len­do­rių tu­ri­me, du as­me­nis ir vie­ną įvy­kį, ku­riuos ma­no­me, kad tik­rai bū­ti­na pa­mi­nė­ti net ne­dis­ku­tuo­jant, ta­čiau nė vie­nas iš mū­sų Že­mai­čių gru­pės teik­tų siū­ly­mų 2025 me­tų re­zo­liu­ci­jo­je ne­at­si­ra­do.

PIRMININKAS. Lai­kas.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Aš ži­nau, aš tik­tai dar du sa­ki­nius. …ne­at­si­ra­do. Jūs pa­sa­kė­te, kad tai re­zo­liu­ci­jai ga­li­ma ne­pri­tar­ti, bū­tų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė ir per­žiū­rė­ti siū­ly­mai. Tai aš ir no­riu iš kar­to, ne­be­kal­bė­siu apie 2025 me­tus, aš ten esu ir­gi už­si­ra­šiu­si, pir­mi­nin­ke, aš čia pa­baig­siu min­tį, kad iš tik­rų­jų gal­būt ne­ga­li­ma taip vien ko­mi­si­jai pri­im­ti spren­di­mus. Tu­rė­tų at­si­ras­ti Sei­mo na­rių iš frak­ci­jų, įver­tin­ti, ką, kas pa­tei­kė, ir ta­da pri­im­ti spren­di­mus. La­bai pra­šau at­si­žvelg­ti į mū­sų, Že­mai­čių gru­pės, tris siū­ly­mus dėl 2025 me­tų. Vis­kas.

PIRMININKAS. Lai­kas.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Dėl 2025 me­tų tik­rai at­si­žvelg­si­me. Taip, kaip ir kal­bė­jo­me, pa­ko­re­guo­si­me da­tas.

No­riu pa­sa­ky­ti, nė­ra taip, kad ko­mi­si­ja su­si­de­da iš ke­le­to žmo­nių. Ji su­si­de­da iš įvai­rių frak­ci­jų at­sto­vų. Tai­gi vi­sos frak­ci­jos tu­ri ga­li­my­bę bū­ti šia­me svars­ty­me. O ap­si­spren­džia ko­mi­si­ja stip­riai tar­da­ma­si bū­tent su is­to­ri­kais. Ap­si­spren­di­mas nė­ra tik­tai po­li­ti­kų, bet pa­si­tel­kiant ir is­to­ri­kus. Man at­ro­do, ten tu­ri­me tik­rai… Be­je, klau­sy­mus da­ro­me dar ir su ki­tu ko­mi­te­tu, tai yra su Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tu. Man at­ro­do, nu­ei­na­me tam tik­rą ge­rą ke­lią. Vi­sa­da ga­li­ma pa­to­bu­lin­ti, la­biau įsi­klau­sy­ti ar­ba ge­riau iš­girs­ti. Tai tik­rai da­ry­si­me.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Aš tik­rai pri­ta­riu ko­le­gei Ri­man­tei dėl 2025 me­tų re­zo­liu­ci­jos, kad bū­tų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. Ją mes, kaip sa­ky­ti, lai­ki­nai at­me­si­me, taip? Tvar­ka. At­si­ra­do ir­gi ke­le­tas kan­di­da­tų. Vi­suo­me­nė, ypač šiais me­tais, ga­na emo­cin­gai, karš­tai pa­lai­ko po­etą J. Mar­cin­ke­vi­čių. 2025 me­tais bus mi­ni­mos jo gi­mi­mo 95-osios me­ti­nės. Ša­lia jo yra taip pat le­gen­di­nis po­etas P. Šir­vys, jo 105-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Ačiū.

PIRMININKAS. Čia tur­būt bu­vo la­biau ko­men­ta­ras. Dė­kui. Dau­giau klau­si­mų nė­ra.

Dėl šio pro­jek­to dis­ku­si­jo­je no­ri kal­bė­ti A. Sy­sas. Ar no­ri­te kal­bė­ti dis­ku­si­jo­je? Ne, at­si­sa­ko­te. Svars­ty­mo sta­di­ja per­ei­ta.

Tuo­met dėl šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mo už kal­bės R. Šar­knic­kas. No­ri­te kal­bė­ti? Pra­šau.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Taip, no­riu. Ačiū iš es­mės už ši­tą pras­min­gą dar­bą, ge­rą idė­ją ir kad mū­sų Lie­tu­vos as­me­ny­bės, jos jau 2024 me­tų, tik­rai yra kaip pa­ma­ti­nės ver­ty­bės, Lie­tu­vos iden­ti­te­tas ir pa­na­šiai.

Tik­tai no­rė­jau šiek tiek ko­le­gai Al­gir­dui pa­sa­ky­ti. Kai sa­ko­ma, kad čia ne­bū­ti­na į re­zo­liu­ci­ją tų as­me­ny­bių įra­šy­ti ir pa­na­šiai, no­riu pa­sa­ky­ti, kad vals­ty­bė yra ne tik pi­ni­gai, bet ir tau­tos dva­sia, jos stip­ri­ni­mas, to­dėl juos bū­ti­na pa­mi­nė­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi kiek vė­liau. S. Tu­mė­no nė­ra.

 

16.03 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl 2025 me­tais mi­ni­mų Lie­tu­vai svar­bių įvy­kių ir as­me­ny­bių su­kak­čių“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3166 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-24 klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl 2025 me­tais mi­ni­mų Lie­tu­vai svar­bių įvy­kių ir as­me­ny­bių su­kak­čių“ pro­jek­tas. Kvie­čiu taip pat jį pri­sta­ty­ti.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, kal­ba­me apie 2025-uo­sius. Ma­lo­niai no­riu pri­min­ti, kad dėl 2025 me­tų pa­skel­bi­mo esa­me ap­si­spren­dę. Vėl­gi dė­ko­ju už to­kį ap­si­spren­di­mą. Ma­to­me svar­bų tre­je­tą: Mo­tie­jaus Ka­zi­mie­ro Sar­bie­vi­jaus ir Ba­ro­ko li­te­ra­tū­ros me­tais, Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio me­tais bei lėk­tu­vo „ANBO“ ir Lie­tu­vos avia­ci­jos kū­rė­jų me­tais.

Šį dar­bą esa­me pa­da­rę, bet vis dėl­to 2025 me­tais yra daug ir ki­tų su­kak­čių. Leis­ki­te ke­le­tą jų pa­žy­mė­ti. 2025-ai­siais mi­nė­si­me Že­mai­tės 180 me­tų gim­ties ju­bi­lie­jų, fi­lan­tro­po J. Mon­tvi­los 175-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes. No­rė­čiau iš­skir­ti, kad 2025-ai­siais mi­nė­si­me spau­dos dar­buo­to­jo, tau­ti­nio ju­dė­ji­mo da­ly­vio P. Vi­šins­kio 150-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes.

Svar­bu pa­sa­ky­ti ir at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad 2025-ie­ji mums bus svar­būs mi­nint Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to A. Stul­gins­kio ju­bi­lie­jų ir že­mės re­for­mos pa­grin­di­nio au­to­riaus, įgy­ven­din­to­jo M. Kru­pa­vi­čiaus ju­bi­lie­jų. Įdo­mus ir svar­bus ju­bi­lie­jus yra 2025 me­tais, kal­bant apie A. Ma­ci­jaus­ko iš­leis­tą lie­tu­viš­ką že­mė­la­pį „Že­mė­la­pis lie­tu­viš­kai lat­viš­ko kraš­to“, čia mi­nė­si­me 125-erius me­tus. No­rė­čiau iš­skir­ti ir at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį į žy­dų gel­bė­to­jo, ku­ni­go, pa­moks­li­nin­ko, Štut­ho­fo ka­li­nio (by­la pa­ke­liui į be­ati­fi­ka­ci­ją) A. Lip­niū­no ju­bi­lie­jų.

Taip pat svar­bu pa­sa­ky­ti – 2025 me­tai bus svar­būs, kal­bant apie par­ti­za­ni­nį ju­dė­ji­mą, ir čia rei­kia sa­ky­ti, kad pir­miau­siai no­rė­čiau iš­skir­ti 1949 me­tų De­kla­ra­ci­jos sig­na­ta­rų ju­bi­lie­jus: 1920 me­tais gi­mė sig­na­ta­ras A. Gry­bi­nas-Faus­tas, taip pat V. Vit­kaus­kas-Sai­do­kas ir dau­gy­bė ki­tų par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo da­ly­vių, ku­rių gim­ties šimt­me­tį mi­nė­si­me. No­rė­čiau iš­skir­ti ke­le­tą: ry­ši­nin­kė, di­si­den­tė, Lie­tu­vos lais­vės ly­gos na­rė E. Ter­lec­kie­nė; taip pat no­rė­čiau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį į dva­si­nin­ko, di­si­den­to ir Ti­kin­čių­jų tei­sėms gin­ti ka­ta­li­kų ko­mi­te­to įkū­rė­jo A. Sva­rins­ko su­kak­tį.

Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį ir į ki­tų kul­tū­ros žmo­nių su­kak­tis. Čia iš­skir­čiau dai­li­nin­ko, vit­ra­žis­to K. Mor­kū­no ju­bi­lie­jų. Man ro­dos, la­bai svar­bu pri­si­min­ti Lie­tu­vos di­džio­sios ku­ni­gaik­š­tie­nės Bi­ru­tės drau­gi­ją. Svar­bu at­si­min­ti, kad prieš 100 me­tų (2025 me­tais mi­nė­si­me to­kį ju­bi­lie­jų) bu­vo įkur­tas Žy­dų moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tas, ta­pęs ji­diš kul­tū­ros ir moks­li­nių ty­ri­mų cen­tru.

Dar vie­nas svar­bus par­ti­za­ni­nio ju­dė­ji­mo įvy­kis – mi­nė­si­me 1945 me­tais vy­ku­sio Kal­niš­kės mū­šio 80 me­tų ju­bi­lie­jų. Tai vie­nas di­džiau­sių Lie­tu­vos par­ti­za­nų mū­šių su so­vie­tų ka­riuo­me­ne.

Kaip jau ir bu­vo pa­mi­nė­ta, trūks­ta ke­le­to svar­bių su­kak­čių, ku­rias kiek vė­liau, nei mes pa­ren­gė­me šias re­zo­liu­ci­jas, pa­siū­lė Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­ja. Čia no­rė­čiau pa­mi­nė­ti S. Dau­kan­to drau­gi­jos su­kū­ri­mą, įre­gist­ra­vi­mą. Šimt­me­tis, ro­dos, to­kios drau­gi­jos įkū­ri­mo. Taip pat la­bai svar­bus ju­bi­lie­jus ne tik že­mai­čiams – vi­sai Lie­tu­vai, kal­bu apie M. K. Ogins­kio 260-ies me­tų gi­mi­mo ju­bi­lie­jų. Tai bū­ti­nai pa­pil­dy­si­me re­zo­liu­ci­ją. To­dėl kvies­čiau to­kią dar­bo gru­pę su­da­ry­ti, pa­pil­dy­ti dar R. Šar­knic­ko pa­siū­ly­to­mis su­kak­ti­mis ir 2025 me­tus tu­rė­ti tik­rai la­bai pla­čiai ap­žvel­gus, ir iš es­mės šven­čiant. Be abe­jo­nės, kaip ir kiek­vie­no­je re­zo­liu­ci­jo­je, siū­lo­me Vy­riau­sy­bei, tarp­ži­ny­bi­nėms gru­pėms reng­ti iš anks­to pro­gra­mas, ku­rios leis­tų vis dėl­to iš es­mės pa­mi­nė­ti šias su­kak­tis ir as­me­ny­bes.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Aš tik­tai no­riu pa­si­tiks­lin­ti. Jei­gu jūs siū­ly­si­te pa­pil­dy­ti re­zo­liu­ci­ją, tai jūs siū­ly­si­te ne pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją, o bal­suo­ti dėl re­da­ga­vi­mo. Ge­rai, tas la­bai svar­bu. Da­bar klau­si­mai. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, sa­kė, ne­be­klaus. Ge­rai. (Bal­sai sa­lė­je) La­bai ačiū. R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (DPF). Mie­las, be­si­šyp­san­tis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, tik­rai taip, klau­si­mų ne­tu­riu, nes jau su­tar­ta.

PIRMININKAS. Ge­rai. K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš la­bai trum­pą klau­si­mą. Ma­tyt, ir ko­le­goms čia už­kliu­vo Lie­tu­vos ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mas, o ko­dėl bū­tent ši­tas įsta­ty­mas iš­ski­ria­mas? Ačiū.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Ju­bi­lie­ji­niai me­tai. Ma­no­ma, kad tai yra svar­bu pa­mi­nė­ti. Man at­ro­do, svar­bu, kad mes to­kias ka­te­go­ri­jos tu­ri­me. Vie­niems yra vė­jai, ki­tiems – ne vė­jai, tai man at­ro­dy­tų, kad rei­kė­tų taip žiū­rė­ti. Be­je, vi­sa­da yra ge­ra pro­ga per šias su­kak­tis pa­si­do­mė­ti is­to­ri­ja ir su­ži­no­ti, kiek pras­mės bu­vo mo­der­nios Lie­tu­vos kū­ry­bo­je, ir toks įsta­ty­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia K. Ma­siu­lis. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Kaip vi­sa­da, skep­tiš­kas dėl to­kių pro­jek­tų ir ne­kei­čiu nuo­mo­nės. Ne­ma­nau, kad Sei­mas tu­rė­tų tai da­ry­ti. Ma­nau, kad čia Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, jei­gu svar­bu, ga­lė­tų ir su­da­ry­ti to­kį am­ži­ną są­ra­šą, ku­rį pa­pil­dy­tų. Man čia pri­me­na to­kį ka­len­do­rių. Yra to­kie sie­ni­niai ka­len­do­riai su la­pe­liais, ma­no ma­ma la­bai mėgs­ta. Nu­plė­šia la­pe­lį, o ten vir­šu­je už­ra­šy­ta: šią die­ną gi­mė Že­mai­tė, šią die­ną gi­mė P. Vi­šins­kis ir pa­na­šiai, tiek ir tiek me­tų su­kan­ka. Skir­tin­go ly­gio, skir­tin­go svo­rio tie siū­ly­mai tiek ano, tiek ši­to. Są­jū­dis – tai rim­ta, so­li­du. Na, ir as­me­ny­bės la­bai skir­tin­go svo­rio – dėl kai ku­rių rei­kia tik­rin­tis in­ter­ne­te. Ką tai reiš­kia? Mes nie­ko nei su­stip­rin­si­me, nei pa­stip­rin­si­me. Man at­ro­do, be­rei­ka­lin­gas tok­sai vė­jo vir­pi­ni­mas. Juo la­biau kad vi­suo­me­nė ir­gi ne­la­bai at­kreips dė­me­sį į tuos mū­sų spren­di­mus. Tai, at­leis­ki­te, bet yra to­kia ko­mi­si­ja – tvir­tin­ki­te. Bent jau ta­da bū­tų iš­var­din­ta, čia apie 40 yra tų pro­jek­tų, bū­tų iš­var­din­ta, tai aš dėl dvie­jų bal­suo­čiau už.

PIRMININKAS. Lai­kas.

P. KUZMICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas Kęs­tu­ti, ge­rai, kad jū­sų mo­čiu­tė tu­ri tokį ka­len­do­rių ir ji ne­pa­mirš­ta pa­si­žiū­rė­ti į jį. Grei­čiau­siai mes kal­ba­me vis dėl­to apie vals­ty­bės is­to­ri­ją, ku­ri ge­rai, kad pa­mi­nė­ta ka­len­do­riuo­se, bet bū­tų ge­rai, kad bū­tų di­des­nis su­pra­ti­mas apie tuos is­to­ri­nius įvy­kius. Man at­ro­dy­tų, tik­rai ne­nu­ver­tin­čiau to­kios re­zo­liu­ci­jos ir kaip žan­ro, ir kaip bū­do at­kreip­ti dė­me­sį vien to­dėl, kad mes vis dėl­to ne frag­men­tiš­kai žiū­rė­tu­me į sa­vo is­to­ri­ją, bet pa­ma­ty­tu­me es­mę, gal­būt svar­bius ju­bi­lie­jus, ku­rie lei­džia mums pa­tiems sa­ve su­vok­ti, per­mąs­ty­ti is­to­ri­ją. Man at­ro­do, kad čia ge­ras bū­das sa­vęs ne­pa­mirš­ti, ki­ta ver­tus, ir su­sie­ti su da­bar­ti­mi, ir gal­vo­ti apie at­ei­tį.

PIRMININKAS. Dė­kui. A. Sy­sas. Ar klaus­tų? A. Sy­sas? Ne­klau­sia. Ge­rai, ko­le­gos, dau­giau klau­sian­čių ne­ma­tau. Svars­ty­mas. At­si­pra­šau, aš tei­sin­gai su­pra­tau ini­cia­to­rius, kad jie… Ger­bia­ma Pau­le, ar dar ga­lė­tu­mė­te pa­tiks­lin­ti? Jūs pri­sta­tė­te ir jūs siū­lo­te ne­pri­tar­ti re­zo­liu­ci­jai, o po to re­da­guo­ti. Tai gal ga­li­me da­ry­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio? Jūs pa­reng­si­te nau­ją va­rian­tą ir ta­da… Ki­tu at­ve­ju ta­da su­si­da­ro ko­mi­si­ja ir to­kiu ke­liu ga­li­me ei­ti, jei­gu rei­kia re­da­guo­ti re­zo­liu­ci­ją. Bet jei­gu ši­tą re­zo­liu­ci­ją iš tik­rų­jų rei­kia iš es­mės re­da­guo­ti, gal aš ga­lė­čiau pa­siū­ly­ti per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio ir mes ta­da grįž­tu­me, ir įre­gist­ruo­tu­me nau­ją va­rian­tą? Tvar­ka? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio? Ge­rai, tai dėl ši­to klau­si­mo per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio. Ne­kal­ba­me dau­giau dėl mo­ty­vų.

 

16.13 val.

Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-2044 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1722 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2925(2), Iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1031 2, 3, 5, 11, 13, 14, 20 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1724 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3111 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dar yra ke­le­tas klau­si­mų. A. Dumb­ra­va ar ga­lė­tų da­bar pri­sta­ty­ti dar­bo­tvarkės 2-26 klau­si­mą – Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ly­di­mą­jį – Iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo pro­jek­tą?

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš pa­si­steng­siu kuo trum­piau, nes tik­rai tru­pu­tį ir pa­var­go­me. No­riu mie­lus ko­le­gas in­for­muo­ti, kad nuo ki­tų me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lios As­mens su ne­ga­lia tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mas. Tai yra svar­bus įsta­ty­mas, di­de­lė re­for­ma, ta­čiau, pa­vyz­džiui, mū­sų, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, frak­ci­ja ne­ri­mau­ja dėl vie­no da­ly­ko – dėl to, kad šia­me įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad pra­dings­ta Gin­čų ko­mi­si­ja. Mes apie tai daug kar­tų esa­me kal­bė­ję ir ko­mi­te­te, ir su ger­bia­ma mi­nist­re. Tie­siog ma­to­me to­kius nuo­gąs­ta­vi­mus, jau­čia­me, kad ga­li bū­ti tru­pu­tį ne­ge­rai.

Gin­čų ko­mi­si­ja bu­vo įkur­ta 2005 me­tais ir gana il­gai dir­bo – 18 me­tų. Nė vie­na ka­den­ci­ja la­bai to­kių pre­ten­zi­jų jai ne­reiš­kė. Bu­vo su­da­ry­ta tam, kad bū­tų ti­ria­mi gin­čai ne­įga­lių žmo­nių, ku­rie yra ne­pa­ten­kin­ti Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos pri­im­tais spren­di­mais, ir jie ga­li tą spren­di­mą skųs­ti bū­tent Gin­čų ko­mi­si­jai.

Tu­riu pa­ste­bė­ti, kad Gin­čų ko­mi­si­ja per tą lai­ko­tar­pį, nors mi­nis­te­ri­ja ir mi­nist­rė sa­ko, kad tas dar­bas ne­bu­vo efek­ty­vus ir tų gin­čų ma­žė­ja, ta­čiau tų gin­čų, at­si­pra­šau, tų skun­dų yra. Jei­gu mes pa­im­tu­me 2023 me­tus, tai bu­vo 326 skun­dai ir Gin­čų ko­mi­si­ja juos kiek ga­lė­da­ma nag­ri­nė­jo. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad bent 70 %, vėl tai yra žo­džiai Gin­čų ko­mi­si­jos, tų skun­dų bu­vo ten­kin­ti­na ir nė vie­nas skun­das ne­bu­vo at­mes­tas kaip ne­ten­kin­ti­nas teis­muo­se. Tai yra la­bai svar­bu, va­di­na­si, Gin­čų ko­mi­si­ja dir­bo ga­na kom­pe­ten­tin­gai.

Mū­sų siū­ly­mas toks, kad te­bū­nie tai ne prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos – te­bū­nie tai prie Vy­riau­sy­bės ar­ba prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, bet kad to­kia ko­mi­si­ja vis dėl­to iš­lik­tų. Gal­būt at­si­ras­tų ki­tų žmo­nių, at­si­ras­tų ki­tų stei­gė­jų. Ma­no­me, kad tų gin­čų nag­ri­nė­ji­mo per­da­vi­mas bū­tent ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui ga­li su­kel­ti ne­ge­rų pa­sek­mių, nes mes ži­no­me, kad re­or­ga­ni­zuo­ja­ma Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­ba, re­or­ga­ni­zuo­ja­mas Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas, ku­ria­ma agen­tū­ra, kur bus žmo­nės, aš ti­kiuo­si, kvie­čia­mi iš Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos, gal­būt iš de­par­ta­men­to, gal­būt iš kur ki­tur, iš gat­vės, aš ne­ži­nau, ta­čiau tai bus nau­jas da­ri­nys. Ir da­bar mes dar to ne­su­jun­gia­me, ne­ži­no­me, kas čia bus, kiek žmo­nių dirbs, ko­kie krū­viai bus, ko­kie at­ly­gi­ni­mai bus, ko­kios mo­ty­va­ci­jos, bet mes nai­ki­na­me tą Gin­čų ko­mi­si­ją, pa­ves­da­mi Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai, ku­ri ne­tu­ri jo­kios pa­tir­ties šio­je veik­lo­je. Aš ma­nau, mes per­si­sten­gia­me su sa­vo am­bi­ci­jo­mis, ir ma­ny­čiau, kad to rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, jūs bai­gė­te pri­sta­ty­mą, taip?

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Gal­būt taip, gal ir pri­sta­čiau. Pa­grin­di­nius da­ly­kus pa­sa­kiau ir ma­nau, kad vis dėl­to tu­rė­tu­me su­grįž­ti prie tos Gin­čų ko­mi­si­jos, kad kom­pe­ten­tin­gi žmo­nės ga­lė­tų spręs­ti tuos klau­si­mus, ku­rių, ko ge­ro, iš pat pra­džių ne­pa­jėgs iš­spręs­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ja.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­si­mai. A. Ged­vi­las pir­ma­sis. Pra­šau.

A. GEDVILAS (MSNG). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, vi­si su­pran­ta­me, kad ne­įga­lių­jų so­cia­li­nė in­teg­ra­ci­ja yra la­bai svar­bi pro­ble­ma. Da­bar­ti­niai val­dan­tie­ji už­si­mo­jo re­for­muo­ti ne­ga­lios sfe­rą ir la­bai daug kal­ba apie da­ly­vu­mą. Jū­sų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas siū­lo ne tik ne­nai­kin­ti Gin­čų ko­mi­si­jos, bet at­virkš­čiai – dar ją ir stip­rin­ti. Sa­ky­ki­te, ko­kie duo­me­nys ro­do tai, kad spe­cia­li­zuo­ta Gin­čų ko­mi­si­ja yra rei­ka­lin­ges­nė ne­gu mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mas mo­de­lis?

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Aš jau ir pa­sa­kiau, kad spe­cia­li­zuo­ta Gin­čų ko­mi­si­ja kaip ir yra spe­cia­li­zuo­ta. Kiek­vie­nas iš mū­sų, tar­ki­me, kai su­skaus­ta au­sį, pir­miau­sia ei­na­me, ko ge­ro, ne pas… pri­klau­so ei­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją, bet mes sten­gia­mės, kad šei­mos gy­dy­to­jas mums duo­tų siun­ti­mą pas spe­cia­lis­tą. Taip ir čia. Spe­cia­li­zuo­ta ko­mi­si­ja tu­ri di­džiu­lę pa­tir­tį, yra spe­cia­lis­tai me­di­kai, yra spe­cia­lis­tai tei­si­nin­kai, ku­rie tuos klau­si­mus nag­ri­nė­ja, ku­rie yra įsi­gi­li­nę ir dir­ba vien tik tą dar­bą.

Mes tu­ri­me dar ir Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją, tu­ri­me ir Mo­kes­ti­nių gin­čų ko­mi­si­ją, Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ją. Mes jų ne­nai­ki­na­me. Tuo la­biau kad, kiek esu gir­dė­jęs, ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ža­da ža­los at­ly­gi­ni­mo, įver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją steig­ti. Tų ko­mi­si­jų yra ir jos vei­kia. Aš ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me ypač jaut­riai žiū­rė­ti į ne­įga­lių­jų klau­si­mus ir ne­ati­to­lin­ti jų nuo tei­sin­gu­mo. Šios ko­mi­si­jos pa­nai­ki­ni­mas, aš ma­nau, yra jų ati­to­li­ni­mas. Žmo­nės sun­kiau pri­si­bels ir sun­kiau su­ras tie­są. To­kie mo­ty­vai.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Na­vic­kie­nė. Pra­šau.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš vis dėl­to no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti, ko­dėl jū­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te yra tiek ne­tie­sos? Pir­miau­sia jūs tei­gia­te, kad skun­dus per­da­vus Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai ne­ga­li bū­ti už­tik­rin­ti Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mai pa­gal Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­ją. Tai yra ne­tie­sa, Kon­ven­ci­jos nu­ro­do su­kur­ti ne­pri­klau­so­mą struk­tū­rą, skir­tą kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mui ste­bė­ti ir kon­tro­liuo­ti, vi­sa­pu­siš­kai įtrau­kiant pir­miau­sia pa­čius žmo­nes su ne­ga­lia, o Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad nuo 2019 m. lie­pos 1 d. kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­ną ir kon­tro­lę vyk­do Žmo­nių su ne­ga­lia tei­sių ste­bė­se­nos ko­mi­si­ja prie Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos. Tai Gin­čų ko­mi­si­jai nė­ra pa­ves­ta vyk­dy­ti kon­ven­ci­jos įgy­ven­di­ni­mo ste­bė­se­ną ir kon­tro­lę.

To­liau jūs tei­gia­te, kad gin­čų nag­ri­nė­ji­mą per­da­vus Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai, ky­la grės­mė, kad skun­dai ne­bus tin­ka­mai ir ko­ky­biš­kai nag­ri­nė­ja­mi. Tai yra ne­tie­sa. Da­bar Gin­čų ko­mi­si­ja tu­ri tris na­rius ir pen­kis pa­dė­jė­jus…

PIRMININKAS. Lai­kas.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). …o Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jo­je yra 26 na­riai, 62 žmo­nės ir te­ri­to­ri­niai pa­da­li­niai. Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ja yra vi­sa­pu­siš­kai pa­si­ren­gu­si nuo sau­sio 1 die­nos ne tik to­liau ko­ky­biš­kai nag­ri­nė­ti gin­čus, bet ir plės­ti sa­vo ap­rėp­tį ir ar­tė­ti prie ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių. Tai ko­dėl tiek daug tie­siog ne­tie­sos ir in­ter­pre­ta­ci­jų?

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Aš ne­pa­sa­ky­čiau, kad tai yra ne­tie­sa, tai yra nuo­gąs­ta­vi­mai, tie­siog kaip mes gal­vo­ja­me. Vis tiek aš ma­ny­čiau, kad iš jū­sų mi­nis­te­ri­jos yra sa­ko­ma: vis­kas ge­rai, tvar­ka, vi­si yra pa­si­ruo­šę. Bet, tar­ki­me, dėl tų pa­čių mo­ky­mų. Mes vyk­dė­me par­la­men­ti­nę kon­tro­lę. Na, bu­vo įvai­rių pa­mąs­ty­mų. Sa­kė, kad tų mo­ky­mų nė­ra. Vie­ni sa­ko, kad mo­ky­mai vyks­ta, ki­ti sa­ko, kad mo­ky­mai ne­vyks­ta.

Pas­ku­ti­nė par­la­men­ti­nė kon­tro­lė bu­vo Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jos. Iš­vis mes ne­gir­dė­jo­me, kad ji bū­tų at­vy­ku­si ir pa­sa­ky­tų, kas vyks­ta.

O dėl Jun­gi­nių Tau­tų kon­ven­ci­jos, na, mes ma­no­me, kad di­des­nė ri­zi­ka da­bar at­si­ran­da, ne­gu bū­nant Gin­čų ko­mi­si­jai. Mums taip at­ro­do. Ka­dan­gi, na, mes ga­li­me tik­tai pa­si­džiaug­ti ir pa­si­di­džiuo­ti, kad tu­ri­me spe­cia­li­zuo­tą Gin­čų ko­mi­si­ją, tai ko­dėl mes ją tu­ri­me nai­kin­ti? Man ne­su­pran­ta­mas tas da­ly­kas. Tai pa­nai­kin­ki­me ta­da yra ir Mo­kes­ti­nių gin­čų ko­mi­si­ją, su­jun­gi­me su kuo nors, per­duo­ki­me Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai. Ne­gi mums ne­įga­lių­jų rei­ka­lų klau­si­mai yra ma­žiau svar­būs ne­gu mo­kes­ti­niai ar­ba dar­bo gin­čai?

PIRMININKAS. Klau­sia L. Na­gie­nė.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, gal ga­li­te man įvar­din­ti pa­grin­di­nes ri­zi­kas, ku­rias jūs įžvel­gia­te, jei­gu da­bar nuo sau­sio 1 die­nos, kaip yra jau nu­ma­ty­ta, bus per­duo­tos Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai šios vi­sos funk­ci­jos? Ko­kias jūs įžvel­gė­te pa­čias pa­grin­di­nes ri­zi­kas? Ką jūs ma­to­te teik­da­mas šią įsta­ty­mo pa­tai­są?

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Na, pir­miau­sia, man at­ro­do, ne nuo sau­sio 1 die­nos, o nuo va­sa­rio 1 die­nos. Įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja nuo sau­sio 1 die­nos, bet iki va­sa­rio 1 die­nos dar…

Aš kaip ir sa­kiau, tos ri­zi­kos yra to­kios, kad vyk­do­me re­for­mą. Mes gi da­bar gir­di­me sig­na­lus iš Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos (ne­ži­nau, Sei­mo na­riai, ar esa­te ga­vę) dėl at­ly­gi­ni­mo, dėl ki­tų da­ly­kų. Mes ne­ži­no­me, kaip vyks ta re­for­ma, nes yra daug ne­ži­no­mų­jų.

Mi­nist­rė sa­ko, kad kal­ba­ma, bu­vo at­ėju­si, kiek gir­dė­jo­me, vi­ce­mi­nist­rė į tą tar­ny­bą, na, nie­ko ne­su­ta­rė nei dėl krū­vio, nei dėl at­ly­gi­ni­mo, nei dėl kri­te­ri­jų nie­kas ne­iš­spręs­ta. Aš ma­nau, anks­ti lai­do­ti tą ko­mi­si­ją. Rei­kė­tų kaž­kiek pa­lauk­ti, kad dar su­si­gu­lė­tų. Mes tu­ri­me įver­tin­ti si­tu­a­ci­ją. Gal tų gin­čų pa­dau­gės dvi­gu­bai ar­ba tri­gu­bai? Ar tik­rai Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ja, ne­tu­rė­da­ma pa­tir­ties, su­si­tvar­kys su tais da­ly­kais?

Aš ma­nau, tik­rai vie­na iš to­kių prie­žas­čių, kad, na, mes tik­rai sku­ba­me kirs­ti tą ša­ką, kur ne­bū­ti­na. Mes ne­tu­ri­me sku­bė­ti tų da­ly­kų da­ry­ti. Te­gul tas įsta­ty­mas ei­na. O, tar­ki­me, gin­čų klau­si­mą mes pa­li­ki­me spręs­ti spe­cia­li­zuo­tai ko­mi­si­jai.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, ger­bia­mas ko­mi­te­to na­ry, aš su­pran­tu, kad jums iš tie­sų su­dė­tin­ga šian­dien sto­vė­ti tri­bū­no­je ir gin­ti tai, kuo pa­tys ne­ti­ki­te. Žiū­rė­ki­te, per pas­ku­ti­nį po­sė­dį par­la­men­ti­nės kon­tro­lės mes krei­pė­mės į Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ją ir pa­pra­šė­me pa­teik­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją, ar jie yra pa­si­ruo­šę per­im­ti funk­ci­jas iš Gin­čų ko­mi­si­jos. Va­kar mes ga­vo­me iš­sa­mų ke­tu­rių pus­la­pių at­sa­ky­mą, ku­ria­me yra pa­tvir­ti­na­ma, jog ne­įga­lu­mo nu­sta­ty­mo pro­ce­sai bus efek­ty­ves­ni, spar­tes­ni ir ši ko­mi­si­ja vi­siš­kai pa­si­ren­gu­si šiam dar­bui.

Ma­no klau­si­mas la­bai pa­pras­tas ir su­pran­tu, ko­dėl jums taip sun­ku sto­vė­ti šio­je tri­bū­no­je. Kiek Gin­čų ko­mi­si­jo­je dir­ba Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rių? Jūs da­bar esa­te šios frak­ci­jos na­rys, ma­nau, esa­te pui­kiai in­for­muo­tas ir apie šios ko­mi­si­jos dar­buo­to­jų par­ti­nę pri­klau­so­my­bę. Ačiū.

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Aš la­bai at­si­pra­šau, kiek mū­sų frak­ci­jo­je dir­ba ko?

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Kiek šiuo me­tu Gin­čų ko­mi­si­jo­je dir­ba Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rių? Jūs tik­rai tu­rė­tu­mė­te ži­no­ti šią in­for­ma­ci­ją, nes jūs esa­te šios frak­ci­jos na­rys.

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Aš pir­mą kar­tą gir­džiu. Tik­rai aš ne­si­do­mė­jau, kiek dir­ba, aš tik­rai nie­ko ne­ži­nau. Pir­mą kar­tą iš jū­sų gir­džiu, kad ten kaž­kas dir­ba iš Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos na­rių. Ne­ži­nau, gal­būt kas nors iš mū­sų frak­ci­jos pa­sa­ky­tų. Aš ne­su par­ti­jos na­rys ir gal­būt ma­nęs ne­in­for­ma­vo, tik­rai aš to ne­ži­nau. Sa­kau at­vi­rai.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas ko­le­ga Al­gi­man­tai, žiū­rė­ki­te, Sei­mas iš­reiš­kė sa­vo aiš­kią po­li­ti­nę va­lią pri­im­da­mas ne­ga­lios nu­sta­ty­mo re­for­mą, įskai­tant ir ši­tą as­pek­tą, kad Gin­čų ko­mi­si­ja kei­čia­ma į ne­pri­klau­so­mą Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ją. Čia jau mi­nist­rė pa­si­sa­kė. Kai jūs sa­ko­te, kad anks­ti lai­do­ti Gin­čų ko­mi­si­ją, jūs tie­siog pra­de­da­te lai­do­ti re­for­mą, ku­ri dar ne­pra­si­dė­jo. Jūs ją griau­na­te jai vyks­tant, dar jai ne­įsi­bė­gė­jus. Koks sig­na­las yra siun­čia­mas re­for­mos da­ly­viams ir pa­tiems ne­įga­lie­siems, kai Sei­mas iš­reiš­kė la­bai aiš­kią po­li­ti­nę va­lią – tuoj tuoj vis­kas pra­si­dės ir Sei­mas vėl at­su­ki­nė­ja? Man at­ro­do, kad jūs čia… Ži­nau, dėl ko taip da­ro­te, ir ma­nęs pra­šė taip da­ry­ti, aš pa­sa­kiau – ne, ne­su­tin­ku, Sei­mas tu­ri sa­vo po­zi­ci­ją. Tai ne­griau­ki­me re­for­mos ar­ba ne­pa­sė­ki­me ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ši­ta re­for­ma.

A. DUMBRAVA (LVŽSF). Jūs tei­sin­gai sa­ko­te, kad kiek­vie­na re­for­ma tu­ri tu­rė­ti pa­si­ti­kė­ji­mą, bet tai nė­ra re­for­mos grio­vi­mas. Aš tik­tai vie­ną seg­men­tą. Te­gul mes nu­sta­to­me, žiū­ri­me tuos la­biau so­cia­li­nius da­ly­kus ne­gu me­di­ci­ni­nius, te­gul mes da­ly­vu­mo ly­gius, vi­sa ki­ta, stei­gia­ma agen­tū­ra – te­bū­nie, taip yra, bet man svar­biau­sia ir rū­pi, ir aš tik­rai dėl to iš­gy­ve­nu (ne­ži­nau, pra­šė, ne­pra­šė), aš su­pran­tu, kad spe­cia­li­zuo­ta ko­mi­si­ja bū­tų žy­miai ge­riau ne­gu ne­spe­cia­li­zuo­ta ko­mi­si­ja. Čia iš­im­ti ši­tą gran­dį ir tru­pu­tį pa­lauk­ti, gal­būt pra­tęs­ti jos dar­bą, gal­būt dar me­tams, pa­žiū­rė­ti, kaip tai agen­tū­rai sek­sis dirb­ti. Ta min­tis čia ir yra. Čia nė­ra re­for­mos grio­vi­mas.

PIRMININKAS. Dė­kui. Dau­giau klau­si­mų nė­ra.

Dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų už kal­bės A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­dėl kal­bu už? Ne vie­ną Vy­riau­sy­bės va­lan­dą klau­siau mi­nist­rės, kaip yra pa­si­reng­ta ši­tą re­for­mą įgy­ven­din­ti. De­ja, kol kas bent vie­na­me iš pas­ku­ti­nių at­sa­ky­mų mi­nist­rė sa­kė, kad lap­kri­čio pa­bai­go­je vyks ten ir kal­bė­sis su žmo­nė­mis, bet iš jų laiš­kų tai ir ap­ra­šy­mų, ir tvar­kos, ir aiš­ku­mo jie iki šiol ne­ži­no, tie žmo­nės, ku­rie tu­rės dirb­ti nau­jo­je agen­tū­ro­je. Mes šian­dien kal­ba­me ne apie agen­tū­ras. Pa­tai­sa, agen­tū­ra liks, NDNT bus re­for­muo­ta į nau­ją įstai­gą. Čia vis­kas vyks­ta. Gin­čų ko­mi­si­ja spręs­da­vo dėl spren­di­mų, ku­riuos pri­im­da­vo Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­ba. Tai nau­ja agen­tū­ra vėl pri­imi­nės ir kaž­kas tu­rės ta­da tuos da­ly­kus spręs­ti. Mes tu­rė­jo­me spe­cia­li­zuo­tą įstai­gą, ku­ri spren­dė ši­tuos da­ly­kus. Aš su­pran­tu, kad kaž­kas tarp mi­nist­rės ir ši­tos ko­mi­si­jos va­do­vo per­bė­go ar ten per­šliau­žė ir da­bar dau­giau, ko ge­ro, as­me­ni­niai da­ly­kai ne­gu dar­bi­niai, prin­ci­pi­niai, nes į Gin­čų ko­mi­si­ją krei­pia­si pa­cien­tai, tai yra ne­įga­lie­ji, ku­rie ma­no, kad jiems nu­sta­ty­tas vie­noks ar ki­toks laips­nis. Aš ma­nau, tai yra pa­slau­gos tei­ki­mas žmo­nėms, nes jie jau nu­skriaus­ti li­ki­mo ir jie no­rė­tų gau­ti kva­li­fi­kuo­tus at­sa­ky­mus. Ne­už­mirš­ki­me, kad mes, ro­dos, šį ant­ra­die­nį, ne, pra­ei­tą sa­vai­tę pri­ėmė­me nau­ją pa­ke­tą dėl so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kų žmo­nėms su ne­ga­lia. Mes ati­da­ro­me Pan­do­ros skry­nią, kai ga­lės į ši­tą agen­tū­rą kreip­tis ge­ro­kai dau­giau žmo­nių, jau su­lau­ku­sių pen­si­nio am­žiaus. Nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, kiek jų bus. Va­di­na­si, skun­dų skai­čius ga­li iš­aug­ti dar dau­giau. Aš ma­nau, ne­su­pla­ki­me ke­lių di­de­lių įsta­ty­mų, ne­už­krau­ki­me dar­bo, ne­ži­no­me, kaip ji veiks.

O ger­bia­mam ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui at­sa­ky­siu. Viš­čiu­kus skai­čiuo­ja ru­de­nį. Kas bus nuo sau­sio 1 die­nos, mes ga­lė­si­me po 3 mė­ne­sių pa­sa­ky­ti, ge­rai dir­ba agen­tū­ra ar blo­gai…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. SYSAS (LSDPF). …dau­giau skun­dų ar ma­žiau. To­dėl aš kvie­čiu pri­tar­ti. Ati­dė­ki­me pus­me­čiui, nie­kas ne­truk­dys ir ru­de­nį, taip sa­kant, už­da­ry­da­mi šio Sei­mo du­ris pri­im­ki­me spren­di­mą šią Gin­čų ko­mi­si­ją nai­kin­ti.

PIRMININKAS. Lai­kas! Prieš – M. Na­vic­kie­nė.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes tik­rai la­bai daug dė­me­sio ir ener­gi­jos šian­dien ski­ria­me vie­nos ko­mi­si­jos, o gal net ir vie­no as­mens gy­ni­mui ar­ba sie­kiui iš­sau­go­ti. Juk vi­sos ne­ga­lios re­for­mos tiks­las yra ki­tas – ne kal­bė­ti apie vie­ną ko­mi­si­ją ar vie­ną žmo­gų, ten dir­ban­tį, bet kal­bė­ti apie vi­sus ne­ga­lią tu­rin­čius žmo­nes. Juk ir to­liau nuo sau­sio 1 die­nos ne tik bus ga­li­my­bė kreip­tis dėl NDNT pri­im­tų spren­di­mų, gin­ti sa­vo tei­ses, bet bus ga­li­my­bė tą da­ry­ti ir pla­čiau, ir su di­des­niu kie­kiu dir­ban­čių dar­buo­to­jų. Jie jau yra ir ­mo­ky­ti, jie ga­lės pa­si­telk­ti eks­per­tus, jie tu­ri te­ri­to­ri­nius pa­da­li­nius, iš pen­kių jau ke­tu­ri yra pri­tai­ky­ti as­me­nims su ne­ga­lia. Mes ple­čia­me ga­li­my­bę žmo­nėms kreip­tis, di­di­na­me kom­pe­ten­ci­ją žmo­nių, ku­rie su tuo dirbs.

Mes ma­to­me, kiek tų gin­čų bū­da­vo iš­nag­ri­nė­ja­ma. Ar mes ga­li­me ei­ti į skai­čius, jei­gu mes ma­to­me kaž­ke­lin­tų me­tų ro­dik­lius – 0,2 % iš vi­sų be­si­krei­pian­čių­jų? Tie skai­čiai ir iki šiol ne­bu­vo di­de­li, jie nuo­lat ma­žė­jo nuo 2019 me­tų. O da­bar mes ma­to­me, kad Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ja yra pa­si­ren­gu­si nuo sau­sio 1 die­nos. Mes kaip Sei­mas jau bal­sa­vo­me, pri­ėmė­me ne­ga­lios re­for­mą. Žmo­nės pa­si­ruo­šę pri­im­ti ir nag­ri­nė­ti tuos skun­dus ne ma­žiau ko­ky­biš­kai, bet ko­ky­biš­kiau ir ar­čiau pa­čių ne­ga­lią tu­rin­čių as­me­nų.

Kal­bė­ki­me apie tai, kad re­for­ma tu­ri tęs­tis, tu­ri vyk­ti. Kaip ir mi­nė­jau, Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­ja tu­ri 26 na­rius, 62 dar­buo­to­jus. Leis­ki­me ne­ga­lios re­for­mai vyk­ti, ne­di­din­ki­me ne­pa­si­ti­kė­ji­mo tarp ne­ga­lią tu­rin­čių as­me­nų. Ir to­liau gin­čai bus nag­ri­nė­ja­mi, bus nag­ri­nė­ja­mi prin­ci­pin­gai, ko­ky­biš­kai ir tų žmo­nių ge­ro­vė dėl to tik­tai di­dės.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Kvie­čiu ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Ko­le­gos, mes pa­sie­kė­me bal­sa­vi­mo in­ter­va­lą, bet yra li­kę dar du klau­si­mai, aš siū­ly­čiau jų iš­klau­sy­ti ir ta­da bal­suo­ti dėl vis­ko iš ei­lės. Ge­rai?

 

16.33 val.

Mais­to įsta­ty­mo Nr. VIII-1608 2 ir 4 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 62 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2890(2) (svars­ty­mas)

 

Re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – Mais­to įsta­ty­mo 2 ir 4 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2890. Svars­ty­mas. A. Kup­čins­kas pri­sta­tys Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Svei­ki, ko­le­gos, ti­kiuo­si, vi­si pa­val­gę pie­tus. Be to, šian­dien to­kia ypa­tin­ga die­na – tre­čia­sis lap­kri­čio ket­vir­ta­die­nis. Jau­nas vy­nas at­va­žiuo­ja. Tai ra­gin­čiau…

PIRMININKAS. Ar ga­li­ma šiek tiek grei­čiau? (Bal­sai sa­lė­je)

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ga­liu trum­pai pa­sa­ky­ti, kad pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. T. To­mi­li­nas pri­sta­tys Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šau.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip pa­pil­do­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas rug­sė­jo 13 die­ną svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Ta­čiau yra at­si­žvelg­ta į VšĮ „Žie­di­nė eko­no­mi­ka“ pa­sta­bą, kad šį įsta­ty­mą svars­ty­tu­me kar­tu su ki­tu Sei­mo na­rių pa­teik­tu Mais­to įsta­ty­mo pro­jek­tu. Apie tą svars­ty­mą pa­si­sa­ky­siu, kai kal­bė­siu už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą, ma­tyt, L. Sluš­nys pri­sta­tys. Pra­šau.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas svars­tė klau­si­mą – įsta­ty­mo pa­tai­sas. Iš es­mės pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-2890 ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Už – 10.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti ne­bu­vo no­rin­čių. Dėl mo­ty­vų po svars­ty­mo… At­si­pra­šau, dar yra vie­na pa­tai­sa. Pra­šom. Yra dvi Sei­mo na­rių A. Kup­čins­ko, V. Fio­do­ro­vo pa­tai­sos. Abiem ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Jūs no­rė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti pa­tai­są? Iš sa­vo vie­tos Sei­mo sa­lė­je ga­lė­tu­mė­te to­kį pri­sta­ty­mą at­lik­ti.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra teik­tas Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos. Ži­no­me, kad Lais­vės frak­ci­ja ne vi­sa­da ge­rai drau­gau­ja su Lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja, tai mes ėmė­mės at­sa­kin­go dar­bo kar­tu su V. Fio­do­ro­vu ir su­re­da­ga­vo­me kal­biš­kai. Tai šiek tiek pri­si­dė­jo­me prie tei­sė­kū­ros to­bu­li­ni­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Čia abu pa­siū­ly­mai iš es­mės to­kie, ar ne? At­si­pra­šau. Tai pir­ma­sis pa­siū­ly­mas. Aš su­pran­tu, kad yra de­šimt Sei­mo na­rių, ku­rie rem­tų to­kį pa­siū­ly­mą. Gal­būt ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu jam pri­tar­ti, nes ko­mi­te­tas pri­ta­ria? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir ant­ra­sis siū­ly­mas yra dėl įsi­ga­lio­ji­mo da­tos pa­kei­ti­mo, ji šiek tiek, po­rą mė­ne­sių, vė­liau, jei­gu tei­sin­gai aš įžvel­giu – ne 2023 m. lap­kri­čio 1 d., o 2024 m. sau­sio 1 d. De­šimt Sei­mo na­rių, ma­tyt, yra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiam pa­siū­ly­mui? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Da­bar dėl mo­ty­vų dėl Mais­to įsta­ty­mo. Aš ma­tau, kad T. To­mi­li­nas no­rė­tų kal­bė­ti, nors ne­už­si­ra­šė. (Bal­sai sa­lė­je) Kaž­kur už­si­ra­šęs. Kvie­čiu jį kal­bė­ti už. Pra­šom.

T. TOMILINAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes pri­ima­me, šiuo me­tu svars­to­me įsta­ty­mą, ku­ris leis par­duo­ti pre­ky­bos cen­truo­se tam tik­rą mais­tą, ne vi­są, ku­rio ga­lio­ji­mo da­ta yra pa­si­bai­gu­si. Tai yra ta žy­mė, kai mais­tas žy­mi­mas eti­ke­te „Ge­riau­sias iki“. Tai nė­ra vi­sas mais­tas, nes trum­po ga­lio­ji­mo mais­tas ne­bus par­duo­da­mas, pa­si­bai­gus ga­lio­ji­mo da­tai. Ir tai, to­kia tei­sė leis­ti pre­ky­bos cen­trams pre­kiau­ti sau­sai­niais, ma­ka­ro­nais, ku­rie jau ne­be­ga­lio­ja, yra vie­na iš mais­to gel­bė­ji­mo stra­te­gi­jų. Ta­čiau drau­ge mes tu­ri­me aiš­kiai pa­sa­ky­ti, o tai ga­lė­si­me pa­da­ry­ti ne­tru­kus, pri­im­da­mi ki­tą Mais­to įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį pa­ren­gė gru­pė Sei­mo na­rių ir ku­riam pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė vi­sai ne­se­niai, ir ku­ris ska­ti­na mais­to au­ko­ji­mą, mais­to au­ko­ji­mą lab­da­rai, žmo­nėms. Ten kal­ba­ma apie vi­są mais­tą, įskai­tant ir trum­po ga­lio­ji­mo mais­tą.

Tie pro­jek­tai tu­ri ei­ti kar­tu, tai yra ir mū­sų ko­mi­te­to iš­va­dos es­mė. Pro­jek­te, apie ku­rį aš kal­bu, yra nu­ma­to­ma pri­va­lo­ma su­tar­tis su lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­ja bei pri­va­lo­mas mais­to švais­ty­mo ma­ži­ni­mo sta­tis­ti­kos de­kla­ra­vi­mas kiek­vie­nam di­des­niam pre­ky­bos cen­trui. Tai­gi, no­riu pa­dė­ko­ti mi­nist­rei A. Ar­mo­nai­tei, jos ko­man­dai, mi­nist­rui S. Gent­vi­lui ir jo ko­man­dai. Taip pat ir že­mės ūkio mi­nist­ras šiek tiek pa­dė­jo, ir prem­je­rė, kad šie du pro­jek­tai tap­tų vie­nu kon­cep­ci­niu spren­di­mu ir kad Lie­tu­va pa­gal mais­to švais­ty­mo ro­dik­lius ga­lė­tų tik­rai pa­ge­rin­ti sa­vo sta­tis­ti­ką ir tur­būt pa­ro­dy­ti la­bai ge­rą pa­vyz­dį ki­toms ša­lims. Eu­ro­pos Są­jun­ga mus ra­gi­na ma­žin­ti mais­to švais­ty­mą, tai ga­lė­si­me, pri­ėmę vi­sus įsta­ty­mus, tik­rai pa­ro­dy­ti ge­rą pa­vyz­dį.

PIRMININKAS. Dė­kui. Prieš nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Tuoj, tuoj, tuoj bal­suo­si­me, po S. Gen­t­vi­lo klau­si­mo pri­sta­ty­mo.

 

16.39 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 1, 6, 8, 194, 31 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3292, Ap­lin­kos oro ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1392 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13 ir 17 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 51 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3293, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 242, 268, 286 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3294 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-21 klau­si­mas, tai yra Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ly­di­mie­ji. Pra­šom pri­sta­ty­ti, mi­nist­re.

S. GENTVILAS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas vi­ce­pir­mi­nin­ke. Vy­riau­sy­bės var­du tei­kia­me Sei­mui tri­jų įsta­ty­mų: Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo, Ap­lin­kos oro ap­sau­gos įsta­ty­mo ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so įsta­ty­mo pro­jek­tų, pa­kei­ti­mus.

Trys pa­grin­di­nės prie­žas­tys, ko­dėl yra tei­kia­mi įsta­ty­mai. Vi­sų pir­ma, tai už­terš­tas oras mies­tuo­se ir pras­tes­ni ne­gu Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos… oro ko­ky­bės stan­dar­tai Lie­tu­vos did­mies­čiuo­se – oro už­terš­tu­mas kie­to­sio­mis da­le­lė­mis vi­du­ti­niš­kai vir­ši­ja­mas be­veik vi­suo­se Lie­tu­vos did­mies­čiuo­se. Taip pat jau kon­kre­ti ir for­ma­li Eu­ro­pos Są­jun­gos, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos tei­sės pa­žei­di­mo pro­ce­dū­ra prieš Lie­tu­vą, ku­ri pra­dė­ta šių me­tų sau­sio 24 die­ną dėl į ap­lin­kos orą iš­me­ta­mų tri­jų ter­ša­lų: azo­to ok­si­dų, ne­me­ta­ni­nių or­ga­ni­nių jun­gi­nių ir amo­nia­ko.

Kas pa­pil­do­mai siū­lo­ma įsta­ty­mais? Yra iš­plė­ti­mas ir sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų įga­li­ni­mas rū­pin­tis ir da­ry­ti įta­ką gy­ven­to­jų spren­di­mams dėl pa­si­ren­ka­mų bui­ti­nių šil­dy­mo įren­gi­nių, taip pat bui­ti­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo įren­gi­nių. Įsta­ty­mais reikš­min­gai iš­ple­čia­mos sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ga­li­my­bės nu­sta­ty­ti aukš­tes­nius stan­dar­tus nei vals­ty­bi­niai. Kai, pa­vyz­džiui, vie­no­je ar ki­to­je mies­to te­ri­to­ri­jo­je yra stip­riai už­terš­tas oras, tai sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ga­li nu­sta­ty­ti net aukš­tes­nį stan­dar­tą ne­gu vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos. Kar­tu sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­joms su­tei­kia­ma tei­sė kon­tro­liuo­ti, kad ne­bū­tų de­gi­na­ma pa­vo­jin­ga ar­ba tar­ši ku­ro rū­šis gy­ven­to­jų pri­va­čiuo­se na­muo­se.

Taip pat at­si­ran­da įsta­ty­mi­nis drau­di­mas nuo 2026 m. va­sa­rio… at­si­pra­šau, ge­gu­žės 1 d. de­gin­ti kie­tą­jį iš­kas­ti­nį ku­rą – tai ap­ima an­glis, lig­ni­tą ir ki­tas ku­ro rū­šis. Mes ši­tą del­sė­me il­gai pri­im­ti ir aki­vaiz­du, kad jau eg­zis­tuo­ja al­ter­na­ty­vos: nuo gam­ti­nių du­jų iki šil­dy­mo siur­blių. Nuo­sek­li vals­ty­bės pa­ra­ma yra skai­čiuo­ja­ma ne vie­na de­šim­ti­mi mi­li­jo­nų eu­rų ir ji­nai su­ge­bė­jo pa­keis­ti ku­rą 10 tūkst. Lie­tu­vos gy­ve­na­mų­jų na­mų.

Kar­tu su šiuo pro­jek­tu yra kei­čia­mas ir sa­vi­val­dy­bių lyg­mens ap­lin­kos mo­ni­to­rin­go reg­la­men­ta­vi­mas. Sa­vi­val­dy­bės, pa­ste­bė­ju­sios klai­dų ver­ti­nant įmo­nių tar­šos mo­ni­to­rin­gą, tu­ri tei­sę pra­neš­ti as­me­niš­kai apie pa­žei­di­mus ir teik­ti agen­tū­rai pra­šy­mus per­žiū­rė­ti to­kių įmo­nių veik­los są­ly­gas. Ne vie­na sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas su ge­ra­no­riš­ko­mis pa­sta­bo­mis, bet da­bar įsta­ty­mais nu­ma­ty­ti pa­kei­ti­mai leis sa­vi­val­dy­bėms tu­rė­ti ir for­ma­lių ga­lių.

Tai­gi pro­jek­tas ap­tar­tas su įvai­rio­mis mi­nis­te­ri­jo­mis, taip pat ir Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, de­rin­tas su vi­suo­me­ne. Ma­no­me, kad pro­jek­tas leis pa­ge­rin­ti gy­ve­na­mą­ją ko­ky­bę mies­tuo­se, did­mies­čiuo­se ir įga­lin­ti sa­vi­val­dą ak­ty­viau pa­si­reikš­ti ge­ri­nant gy­ven­to­jų ap­lin­ką, ypač di­di­nant nor­ma­ty­vus. Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus ir pra­šy­čiau pri­tar­ti Vy­riau­sy­bės tei­kia­mam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia A. Vin­kus. Pra­šom.

A. VINKUS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, tei­kiant šian­die­ni­nį tri­jų įsta­ty­mų pa­ke­tą, ma­no nuo­mo­ne, yra vie­nas ne­gin­či­ja­mas fak­tas, o gal ir prie­vo­lė, kad pa­kei­tus Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ne­iš­ven­gia­mai tu­ri bū­ti tarp sa­vęs su­de­rin­ti su juo su­si­ję ki­ti įsta­ty­mai. Man su­si­da­ro toks įspū­dis ar prie­lai­da, sa­ky­ki­me, kad siū­lo­mų nau­jų nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mas sa­vi­val­dy­bė­se pa­rei­ka­laus pa­pil­do­mų ma­te­ria­li­nių, fi­nan­si­nių ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių. Ar šis klau­si­mas ap­tar­tas, o gal jau iš­spręs­tas? Ar ne­gre­sia ri­zi­ka, kad įpa­rei­go­ji­mai sa­vi­val­dy­bėms dėl pa­pil­do­mų iš­tek­lių trū­ku­mo liks tik po­pie­riu­je?

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas dak­ta­re, me­di­ke An­ta­nai, ko­le­ga, jums pui­kiai ži­no­ma, kad žmo­gus kar­tais gal ne­tu­ri tei­sės pa­si­rink­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos, o kvė­puo­ja ap­lin­kos oru, to­dėl ap­lin­kos oro ko­ky­bė yra itin svar­bi. To­dėl ačiū iš anks­to už jū­sų pa­ra­mą pro­jek­tui, bet, kal­bant apie sa­vi­val­dy­bių asig­na­vi­mus kon­tro­lei, tai ta kon­tro­lė bū­tų vyk­do­ma per sa­vi­val­dy­bių Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius. Įsta­ty­mu yra nu­ma­to­ma tei­sė įei­ti į as­me­nų val­do­mą te­ri­to­ri­ją, bet ne į gy­ve­na­mą­jį būs­tą. Vie­šo­sios tvar­kos sky­riai tu­rės tei­sę at­lik­ti tai, ką da­ry­da­vo Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nai. Kal­bant apie bui­ti­nius var­to­to­jus, vie­šo­ji tvar­ka tą da­ry­tų.

Dėl asig­na­vi­mų. Kol kas yra ap­tar­ta su Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, kad da­lis asig­na­vi­mų ga­lė­tų per­ei­ti iš Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to, bet šiaip tai yra sa­vi­val­dy­bių sa­va­ran­kiš­ko­ji funk­ci­ja. Tai­gi mes tie­sio­giai įga­li­na­me sa­vi­val­dą da­ry­ti tai tais at­ve­jais, kai tai yra bū­ti­na, kai už­terš­tu­mas vir­ši­ja nor­ma­ty­vus ir kai ma­to­ma, kad kai­my­nas de­gi­na itin už­terš­tą ku­rą ir nuo­di­ja ki­tus kai­my­nus. Tai sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos tie­siog įgau­tų įga­lio­ji­mus.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tik­rų­jų tur­būt svar­bu gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką ge­rin­ti, tuo la­biau kad kai kur pri­va­čiuo­se kvar­ta­luo­se bū­na di­de­lis dū­mų rū­kas. Bu­vo tra­di­ci­jos, kad pa­dan­gas kū­ren­da­vo, iš tik­rų­jų tai yra ne­ge­rai. Bet žmo­nėms taip pat naš­ta, kai ku­rie tu­ri, kū­re­na tur­būt ne tik iš­kas­ti­nį, gal­būt dar nau­do­ja ak­mens an­glį, kar­tu dar ir me­dį. Da­bar bus leis­ta sa­vi­val­dy­bėms su­re­gu­liuo­ti tai, tar­ki­me, net­gi už­draus­ti. Tu­ri­me ge­rų pa­vyz­džių, kai per­ei­nant, pa­vyz­džiui, nuo du­jų ba­lio­nų prie elek­tri­nių vi­ryk­lių kom­pen­suo­da­vo, pa­dė­da­vo įsi­reng­ti ir pa­na­šiai.

Ar vis dėl­to ne­ma­no­te, kad taip pat tu­rė­tų bū­ti ko­kie nors kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mai, kad žmo­nės ne­lik­tų su sa­vo pro­ble­ma vie­ni? Aš su­pran­tu, kad čia yra ir įmo­nėms už­draus­ta, bet ypač fi­zi­niams as­me­nims tai ga­li bū­ti tam tik­ra naš­ta. Ar ne­ma­no­te, kad tu­rė­tų bū­ti ko­kia nors kom­pen­sa­vi­mo sis­te­ma, bent pa­ra­mos, ne tik nuo sa­vi­val­dy­bių pri­klau­san­ti, bet gal­būt ir reg­la­men­tuo­ja­ma įsta­ty­mu? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Tai at­skir­ki­me klau­si­mą. Jei­gu jūs gy­ve­na­te slė­ny­je, šal­tą žie­mos va­ka­rą jū­sų kai­my­nas pra­de­da kū­ren­ti ka­lio­šus, gru­biai ta­riant, ar­ba an­glį, o jūs esa­te tas kai­my­nas, ku­ris gre­ta esa­te įsi­ren­gęs ge­rą re­ku­pe­ra­ci­nę sis­te­mą, siur­bia­te iš­orės orą į sa­vo būs­tą ir įsi­ur­bia­te vi­sus kan­ce­ro­ge­nus. Šian­dien sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li jums pa­dė­ti. Tai sa­vi­val­dy­bė ga­li pa­dė­ti už­draus­da­ma de­gin­ti an­glį ar­ba dur­pes jū­sų kai­my­no na­me. Kros­nies pa­kei­ti­mas nė­ra bū­ti­nas, nes to­kio­je kros­ny­je ga­li bū­ti kū­re­na­mos me­džio gra­nu­lės. Ta­čiau jei­gu jūs no­ri­te at­si­sa­ky­ti ir pa­si­keis­ti į eko­lo­giš­kes­nį ar ši­lu­mos siur­blį, ar de­gi­ni­mo įren­gi­nį, tai tam yra nu­ma­ty­ta pa­ra­ma. Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja yra su­pla­na­vu­si 7 mln. 440 tūkst. eu­rų pa­ra­mos dėl kie­to iš­kas­ti­nio ku­ro kei­ti­mo. Va­di­na­si, gy­ven­to­jai ga­lės pre­ten­duo­ti. Iki šiol bu­vo da­li­na­ma pa­ra­ma iki 85 % ir­gi ka­ti­lų kei­ti­mui ne­pa­si­tu­rin­tiems, ši­lu­mos leng­va­tas gau­nan­tiems būs­tams. Tai­gi yra ga­li­my­bė net ir pa­si­keis­ti, bet vie­toj an­glies de­gi­nant me­džio gra­nu­les nė­ra bū­ti­na keis­ti ka­ti­lą.

PIRMININKAS. Klau­sia G. Kin­du­rys. Pra­šom.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, tur­būt vi­sa­da ap­lin­kos ap­sau­gos funk­ci­jos bu­vo sie­kia­mos stip­rin­ti su­tel­kiant jas vie­no­se ran­ko­se, sa­ky­kim, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­te, tiek žmo­giš­kai­siais iš­tek­liais, tiek kom­pe­ten­ci­jo­mis. Da­bar jūs da­lį ši­tų kom­pe­ten­ci­jų no­ri­te ati­duo­ti sa­vi­val­dai, iš­ei­na toks kaip ir funk­ci­jų dub­lia­vi­mas.

Vie­nas iš klau­si­mų: ka­da vyks į tam tik­rą įvy­kį sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, o ka­da de­par­ta­men­to at­sto­vai, nes de­par­ta­men­tui lie­ka veik­los sri­tis, ki­ti ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mai reg­la­men­tuo­ja šio­se sri­ty­se veik­ti? Tai čia vie­nas iš klau­si­mų.

Ki­tas da­ly­kas, ši­tos funk­ci­jos įgy­ven­di­ni­mas rei­ka­lau­ja ir kom­pe­ten­ci­jų, ir lė­šų, ir pa­tir­ties. Aš su­pran­tu, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­te trūks­ta žmo­nių, sun­ku su­ras­ti. Ly­giai taip pat ir sa­vi­val­dai dar sun­kiau bus su­ras­ti, nes tai nau­ja funk­ci­ja. Tai dar vie­nas iš klau­si­mų…

PIRMININKAS. Lai­kas.

G. KINDURYS (LVŽSF). …ar nu­ma­ty­ti at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­te ši­tai funk­ci­jai pi­ni­gai sa­vi­val­dy­bėms?

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju, ge­ras klau­si­mas. Bet šian­dien yra apie 100 įvai­rių Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so straips­nių už pa­žei­di­mus gam­tai ir jau 30 iš jų pri­žiū­ri sa­vi­val­da. Tai sa­vi­val­dai tas nė­ra sve­ti­ma. Ir už bui­ti­nių nuo­te­kų iš­lei­di­mą sa­vi­val­dy­bės bau­džia, ir už žel­dy­nus, ir už ki­tus pa­žei­di­mus. Tai­gi sa­vi­val­dy­bės jau tu­ri kai ku­rias bui­ti­nes funk­ci­jas.

Vals­ty­bi­nis ap­lin­kos ap­sau­gos kon­tro­lės me­cha­niz­mas tu­ri orien­tuo­tis jau į tuos in­dust­ri­nius, ga­my­bi­nius iš­tek­lius, kur rei­kia ir in­ži­ne­ri­nių, ir bio­lo­gi­nių, ir che­mi­nių ži­nių, ir tar­šos lei­di­mų su­vo­ki­mo. Vals­ty­bi­niai ins­pek­to­riai tu­rė­tų vaikš­čio­ti po tuos jau itin ri­zi­kin­gus ob­jek­tus, kai sa­vi­val­dy­bių vie­šo­ji tvar­ka tik­rai ga­li spręs­ti tiek dėl žel­dy­nų, tiek dėl vie­ti­nių bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų, tiek dėl gy­ven­to­jų šil­dy­mo rū­šies.

Jei­gu mes su­tei­kia­me sa­vi­val­dai tei­sę ap­si­spręs­ti dėl aukš­tes­nių nor­ma­ty­vų, tai na­tū­ra­lu, kad sa­vi­val­da ir ga­lė­tų juos pri­žiū­rė­ti. Šiaip nė­ra dėl to di­de­lių de­ba­tų, ar trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos, ar jos už­ten­ka.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Girs­kie­nė. Pra­šau.

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). Aš esu už tai, kad sa­vi­val­dy­bės tik­rai ga­lė­tų dau­giau pa­da­ry­ti, bet da­bar jos tu­ri vi­sus įran­kius, ku­riuos jūs iš­var­di­no­te. Šiuo me­tu jos ga­li tai­ky­ti griež­tes­nius nor­ma­ty­vus, ne­gu yra nu­sta­ty­ta, pra­neš­ti apie pa­žei­di­mus, nie­kas ne­drau­džia pa­tek­ti į įmo­nių te­ri­to­ri­jas ir pa­na­šiai.

Aš jū­sų to­kį pa­siū­ly­mą ma­tau kaip Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to no­rą tie­siog nu­si­kra­ty­ti da­lies funk­ci­jų, nes jie, ma­no nuo­mo­ne, nesu­si­tvar­ko. Pri­ta­riu ko­le­gų iš­sa­ky­toms nuo­mo­nėms dėl kom­pe­ten­ci­jų ir pa­na­šiai. Kas at­sa­kys, kas ap­draus tuos žmo­nes, ku­rie iš Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus eis į įmo­nes, pri­ims ko­kius nors spren­di­mus? Ma­nau, kad jie at­liks ne tik po­li­ci­jos da­bar at­lie­ka­mų funk­ci­jų da­lį, bet ir ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių funk­ci­ją. Kas jiems su­teiks vi­sas prie­mo­nes? Kaip jie bus ap­draus­ti…

PIRMININKAS. Lai­kas!

L. GIRSKIENĖ (LVŽSF). …veik­los drau­di­mu ir pa­na­šiai? Ne­ži­nau, man tas spren­di­mas at­ro­do vi­siš­kai ne­lo­giš­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Jei­gu, ger­bia­ma Li­gi­ta, jūs skai­ty­tu­mė­te pro­jek­tą, tai jis at­ro­dy­tų lo­giš­kas, bet ka­dan­gi jūs ne­la­bai įsi­gi­li­nu­si, man at­ro­do, jums ir at­ro­do… Kai jūs var­to­ja­te žo­dį „įmo­nės“, tai sa­vi­val­dy­bės įmo­nių ne­tik­rins. Sa­vi­val­dy­bės tik­rins bui­ti­nius var­to­to­jus. Čia ir yra jū­sų es­mi­nė lo­gi­kos klai­da, nes pro­jek­te kal­ba­ma apie bui­ti­nių gy­ven­to­jų ku­ro rū­šies tik­ri­ni­mą, ne apie įmo­nių, ne apie įmo­nių stab­dy­mą. To­dėl, kaip jūs sa­ko­te, ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės įmo­nių veik­los stab­dy­mu sa­vi­val­da ne­už­si­ims. Sa­vi­val­da ei­tų tik­tai pas gy­ven­to­jus, į gy­ven­to­jų kū­re­na­mus tar­šius ūki­nius pa­sta­tus ar gy­ve­na­muo­sius pa­sta­tus, kad ir kas te­nai bū­tų. Čia yra ta skir­tis, kur, man at­ro­do, jūs ne­sa­te iki ga­lo įsi­skai­čiu­si, to­dėl, ti­kiuo­si, pa­kei­si­te nuo­mo­nę.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, 10 mi­nu­čių klaus­ti kaip ir bai­gė­si. Ar no­rė­tu­mė­te dar čia pra­tęs­ti, nes yra ke­le­tas pro­jek­tų? Gal ju­da­me to­liau. Jei­gu ką, ko­mi­te­tuo­se, aš ma­nau, bus ga­li­my­bė. Ge­rai, tvar­ka. Ačiū mi­nist­rui už pa­tei­ki­mą.

Da­bar dėl mo­ty­vų. Prieš kal­bės G. Kin­du­rys.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš vis tiek ma­nau, kad funk­ci­jų dub­lia­vi­mas bus ir bus gin­čas dėl to­kių mo­men­tų, kai de­par­ta­men­to at­sto­vai sa­kys, kad čia sa­vi­val­dy­bė tu­ri tik­rin­ti, o sa­vi­val­dy­bė sa­kys, kad de­par­ta­men­tas tu­ri tik­rin­ti. Vi­sa­da žmo­nės, ypač gy­ven­to­jai, vi­sai ki­taip re­a­guo­ja, kai į juos krei­pia­si pa­rei­gū­nas, ku­ris yra uni­for­muo­tas, ar tai bū­tų po­li­ci­nin­kas, ar gam­to­sau­gi­nin­kas. Vi­sai ki­ta re­ak­ci­ja.

Ki­tas da­ly­kas. To­kią di­džiu­lę pa­tir­tį tu­ri su­kau­pę ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­riai, o ne sa­vi­val­da. Aš ma­ny­čiau, kad ge­riau su­stip­rin­ti tiek Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to per­so­na­lą, tiek ke­liant jų al­gas, da­rant pa­trauk­les­nes dar­bo są­ly­gas, tai tik­rai bū­tų vi­sai ki­ta nau­da.

Brė­žiant pa­ra­le­lę, kad, pa­vyz­džiui, sa­vi­val­do­je yra ir ki­tų funk­ci­jų, tai sa­vi­val­do­je yra funk­ci­ja ir da­ly­va­vi­mas, ben­dra­dar­bia­vi­mas už­tik­ri­nant vie­šą­ją tvar­ką. Ly­giai taip pat mes ga­li­me su­lauk­ti įsta­ty­mo pro­jek­to, kad da­lį po­li­ci­jos funk­ci­jų per­duo­si­me sa­vi­val­dai.

Tik­rai, ma­nau, nė­ra ge­ras klau­si­mo spren­di­mas. Ma­nau, kad tik­rai pas­ku­bė­ta ir ne­įver­tin­ta. Aš tik­rai pra­šau vi­sų su­si­mąs­ty­ti ir ne­sku­bė­ti da­ry­ti ši­to žings­nio, ir ne­pa­lai­ky­ti ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to. O jei­gu tik­rai yra pro­ble­mų su pa­tik­ro­mis, įvai­riau­siais nu­sta­ty­mais, ver­ti­ni­mais, tai aš pa­kar­to­siu – stip­rin­ki­me Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to funk­ci­jas, ge­bė­ji­mus, ma­te­ria­li­nius iš­tek­lius ir taip to­liau. Siū­lau bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar pra­dė­si­me bal­sa­vi­mą. Tai kvie­čiu vi­sus į sa­vo vie­tas po­sė­džių sa­lė­je. Ap­si­spręs­ki­me dėl ši­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­to pa­tei­ki­mo – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo ir ly­di­mų­jų. Kas pri­ta­ria po pa­tei­ki­mo, kvie­čiu bal­suo­ti už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, kvie­čiu ją iš­reikš­ti ki­taip.

Bal­sa­vo 84: už – 59, prieš – 2, su­si­lai­kė 23. Po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu dėl dvie­jų pir­mų­jų pa­ke­to įsta­ty­mų pro­jek­tų yra siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me tam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

16.56 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2023 me­tų Lais­vės pre­mi­jų pa­sky­ri­mo Pet­rui Plum­pai ir Euro­pos Par­la­men­tui“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3310 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Grįž­ta­me į dar­bo­tvarkės pra­džią. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2023 me­tų Lais­vės pre­mi­jų pa­sky­ri­mo Pet­rui Plum­pai ir Eu­ro­pos Par­la­men­tui“ pro­jek­tas. Kas pri­ta­ria po pa­tei­ki­mo, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 87: už – 69, su­si­lai­kė 18. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

 

16.56 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų vals­ty­bės kon­so­li­duo­tų­jų ataskai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3125(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas. Bal­suo­ja­me dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92: už – 79, prieš – 3, su­si­lai­kė 10. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.57 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų na­cio­na­li­nio fi­nan­si­nių ataskai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3126(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų na­cio­na­li­nio fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92: už – 79, prieš – 3, su­si­lai­kė 10. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.57 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Re­zer­vi­nio (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­do 2022 me­tų me­ti­nių ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3127(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Re­zer­vi­nio (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­do 2022 me­tų me­ti­nių ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94: už – 82, prieš – 3 su­si­lai­kė 9. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.58 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos 2022 me­tų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos draudi­mo fon­do me­ti­nių kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3124(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-13 klau­si­mas – PSDF me­ti­nių kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 93: už – 79, prieš – 5 su­si­lai­kė 9. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.58 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do 2022 me­tų kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3138(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-14 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do 2022 me­tų kon­so­li­duo­tų­jų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 92: už – 79, prieš – 3 su­si­lai­kė 10. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.59 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ga­ran­ti­nio fon­do 2022 me­tų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3139(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-15 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ga­ran­ti­nio fon­do 2022 me­tų ata­s­kai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pri­ėmi­mas. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94: už – 80, prieš – 3, su­si­lai­kė 11. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

16.59 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų fon­do 2022 me­tų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-3140(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-16 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Il­ga­lai­kio dar­bo iš­mo­kų fon­do 2022 me­tų ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91: už – 78, prieš – 3, su­si­lai­kė 10. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.00 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Pen­si­jų anui­te­tų fon­do 2022 me­tų ata­skai­tų rin­ki­nio patvirtini­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2999(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-17 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Pen­si­jų anui­te­tų fon­do ata­skai­tų rin­ki­nio pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas. Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94: už – 81, prieš – 4, su­si­lai­kė 9. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.00 val.

Pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vos kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3268, Tei­sė­kū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. XI-2220 1, 53, 6, 10 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3269 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Kvie­čiu ap­si­spręs­ti dėl dar­bo­tvarkės 2-18 klau­si­mų pa­ke­to, tai yra Pi­lie­čių įsta­ty­mų lei­dy­bos ini­cia­ty­vos kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pro­jek­to ir ly­di­mo­jo pro­jek­to. Pa­tei­ki­mas. Kas pri­ta­ria po pa­tei­ki­mo?

Bal­sa­vo 94: už – 82, prieš – 2, su­si­lai­kė 10. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti abiem pro­jek­tams? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

17.01 val.

Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 24, 25, 32, 391, 2491, 2502, 2504, 2506 ir 2521 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3279ES (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-19 klau­si­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl Bau­džia­mo­jo ko­dek­so kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Pa­tei­ki­mas.

Bal­sa­vo 89: už – 75, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 14. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Pra­šom. E. Dob­ro­wols­ka – dėl ve­di­mo tvar­kos.

E. DOBROWOLSKA (LF). Siū­lau svars­ty­ti šio­je se­si­jo­je, nes la­bai trum­pas pa­kei­ti­mas. Kal­bė­jau su TTK pir­mi­nin­ke, tik­rai yra įma­no­ma. Pa­vyz­džiui, gruo­džio 19 die­ną.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas TTK. Svars­ty­mo da­ta – gruo­džio 19 die­na. Vi­siems tin­ka? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

17.02 val.

Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 15, 20, 21, 31, 37, 64, 68, 83, 90 ir 94 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3280, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 358 ir 360 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3281, Pro­ba­ci­jos įsta­ty­mo Nr. XI-1860 14, 15, 16, 25, 29 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3282, Su­ėmi­mo vykdy­mo įsta­ty­mo Nr. I-1175 24 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3283 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-20 klau­si­mų pa­ke­tas – Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ly­di­mie­ji įsta­ty­mų pro­jek­tai. Pa­tei­ki­mas. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 95: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 10. Pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: dėl vi­sų pro­jek­tų pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas dėl vi­sų pro­jek­tų – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ar ga­li­me tam pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

17.03 val.

Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo Nr. XI-1584 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3207 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-22 klau­si­mas – Lais­vės pre­mi­jos įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 94: už – 90, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 12 die­ną. Ga­li­me tam pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

 

17.03 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl 2024 me­tais mi­ni­mų Lie­tu­vai svar­bių su­kak­čių, įvy­kių ir asme­ny­bių“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1716(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-23 klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl 2024 me­tais mi­ni­mų Lie­tu­vai svar­bių su­kak­čių, įvy­kių ir as­me­ny­bių“ pro­jek­tas. Siū­lo­me bal­suo­ti, ar pri­ta­ria­me re­zo­liu­ci­jai be pa­tai­sų. Kas už, tas pri­ta­ria be pa­tai­sų.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91: už – 80, prieš – 1, su­si­lai­kė 10. Re­zo­liu­ci­jai yra pri­tar­ta. (Gon­gas)

 

17.04 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 170 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3284 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-25 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 170 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 93: už – 91, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je. Ga­li­me tam pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs siū­lo­te ki­tą da­tą? Pra­šau.

T. TOMILINAS (DFVL). Pa­lau­ki­te, pa­lau­ki­te. Aš tai siū­lau sku­bos tvar­ką ir svars­ty­ti šią se­si­ją, nes po­li­ci­jai rei­kia įran­kių.

PIRMININKAS. Ar jūs siū­lo­te, ar frak­ci­ja siū­lo? (Bal­sai sa­lė­je) Na, ge­rai. Tai ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne. Dėl sku­bos? Žiū­rė­ki­te, ko­le­gos, dėl sku­bos, ma­tau, rei­kia bal­suo­ti, tai kvie­čiu ap­si­spręs­ti, ar pri­ta­ria­me tai sku­bos tvar­kai. Bal­suo­ki­me.

Bal­sa­vo 91: už – 65, prieš – 11, su­si­lai­kė 15. Tai sku­bos tvar­kai yra pri­tar­ta. Na­tū­ra­lu, šio­je se­si­jo­je įra­šy­si­me tam tik­rą pre­li­mi­na­rią da­tą, kad bū­tų ga­li­ma įsta­ty­mo pro­jek­tą svars­ty­ti.

 

17.06 val.

Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-2044 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1722 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2925(2), Iki­teis­mi­nio ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1031 2, 3, 5, 11, 13, 14, 20 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-1724 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-3111 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Prie 2-26 klau­si­mo ga­li­me? Dar­bo­tvar­kės 2-26 klau­si­mas, ger­bia­mi ko­le­gos, įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas – Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo ir ly­di­mo­jo. Bal­suo­ja­me. Ar kas pri­ta­ria po svars­ty­mo? Kas pri­ta­ria po pa­tei­ki­mo? – at­si­pra­šau. Kas pri­ta­ria po pa­tei­ki­mo, tas bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, – prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 93: už – 29, prieš – 31, su­si­lai­kė 33, ne­pri­tar­ta.

Kvie­čiu bal­suo­ti al­ter­na­ty­viai: tie, ku­rie bal­suo­tų už, – už to­bu­li­ni­mą, ku­rie prieš – už at­me­ti­mą. Al­ter­na­ty­viai.

Bal­sa­vo 85: už – 37, prieš – 48. Pro­jek­tas yra at­mes­tas.

Grįž­ta­me dar šiek tiek prie Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so. Tai yra siū­lo­ma gruo­džio 5 die­nos svars­ty­mo da­ta. Ir pa­grin­di­nis – TTK. Vi­siems tin­ka? Ačiū, ben­dru su­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ta.

 

17.07 val.

Mais­to įsta­ty­mo Nr. VIII-1608 2 ir 4 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 62 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2890(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Ir re­zer­vi­nis 1 klau­si­mas – dėl pri­ta­ri­mo Mais­to įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIVP-2890(2) po svars­ty­mo. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti.

Bal­sa­vo 84: už – 80, prieš – 1, su­si­lai­kė 3. Po svars­ty­mo šiam pro­jek­tui yra pri­tar­ta.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, skel­biu lap­kri­čio 16 die­nos po­sė­dį baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.