LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA (2)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-2721 9, 15 IR 33 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-3576(2)

 

2019-08-20  Nr. 113-P-25

Vilnius

 

 

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkė Guoda Burokienė, komiteto nariai: Valentinas Bukauskas, Ričardas Juška, Gintautas Kindurys, Kęstutis Masiulis, Zenonas Streikus.

Komiteto biuras: vedėja Lina Milonaitė, patarėja Ieva Lavišienė.

Kviestieji asmenys: Seimo narys Jurgis Razma, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė.

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-08-13

4

 

 

 

N

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams bei teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą:

Projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 15 straipsnio 9 dalyje siūloma nustatyti, kad, jeigu <...> yra sudaroma Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda, šios apygardos rinkimų komisijos funkcijas vykdo Vyriausioji rinkimų komisija.

Atkreipiame dėmesį, kad, jeigu Vyriausioji rinkimų komisija vykdys apygardos rinkimų komisijos funkcijas, neaišku kas ir kokia tvarka turės teisę apskųsti jos sprendimą dėl balsų skaičiavimo protokolų ir perskaičiuos rinkimų biuletenius, kaip tai numato Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 2 ir 4 dalys - apygardos rinkimų komisijos sprendimai dėl balsų skaičiavimo protokolų surašymo gali būti apskųsti Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jų surašymo ir privalo būti išnagrinėti iki rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo; Vyriausioji rinkimų komisija, nagrinėdama skundą dėl apygardos rinkimų komisijos sprendimo dėl apygardos balsų skaičiavimo protokolo surašymo, gali perskaičiuoti apygardos rinkimų komisijos pateiktus rinkimų biuletenius, o nustačiusi protokole aritmetinę klaidą, neteisingai suskaičiuotus galiojančius ar negaliojančius biuletenius, surašo papildomą apygardos, apylinkės balsų skaičiavimo protokolą ir prideda jį prie apygardos balsų skaičiavimo protokolo. Taip pat neaišku, ar būtų galimas Vyriausiosios rinkimų komisijos (šiuo atveju vykdančios rinkimų apygardos komisijos funkcijas) sprendimo apskundimas pagal galiojančią Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalį - partijos, iškėlusios kandidatus į Seimo narius, kandidatai į Seimo narius Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus arba jos atsisakymą nagrinėti skundus dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų ne vėliau kaip per 24 valandas po to, kai oficialiai paskelbiami rinkimų galutiniai rezultatai, gali apskųsti Seimui ar Respublikos Prezidentui. Tokiais atvejais Seimas ar Respublikos Prezidentas ne vėliau kaip per 48 valandas kreipiasi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl Seimo rinkimų įstatymo pažeidimo.   

Pritarti iš dalies

Pagal siūlomą reguliavimą, VRK vykdytų įstatymo 16 straipsnyje numatytas apygardos rinkimų komisijos funkcijas Pasaulio lietuvių rinkimų apygardoje. Tačiau tais atvejais, kai įstatymas numato tam tikras VRK, kaip aukščiausios rinkimų komisijos funkcijas (sprendimų apskundimas, rinkimų pripažinimas negaliojančiais ir pan.), Pasaulio lietuvių apygardoje būtų „praleidžiamas“ apygardos rinkimų komisijos etapas ir sprendimus iš karto, kaip galutinė sprendimus priimanti komisija, priimtų VRK. Toks modelis siūlomas todėl, kad skundų dėl rinkimų įstatymų pažeidimų balsuojant užsienyje būna itin mažai, todėl jų nagrinėjimas apygardos rinkimų komisijoje, o vėliau VRK būtų neproporcinga biurokratija.

Pagal galiojantį įstatymą balsavimo komisijos organizuoja balsavimą ir skaičiuoja paduotus balsus. Balsų skaičiavimo protokolai ir kiti dokumentai elektroninio ryšio priemonėmis pateikiami tiesiai Vyriausiajai rinkimų komisijai. Taigi ir  šiuo atveju yra praleidžiamas apygardos rinkimų komisijos „etapas“.

Atsakant į pastabos dalį dėl VRK sprendimų apskundimo po to, kai pasklbiami galutiniai rinkimų rezultatai, manytina, kad siūlomas modelis tokią galimybę užtikrina ir Pasaulio lietuvių rinkimų apygardoje, nes VRK visų pirma ir vykdo vyriausiojo rinkimų organizatoriaus funkcijas, ir tik tais atvejais kai tam tikrus rinkimų organizavimo klausimus turi spręsti apygardos rinkimų komisija, sprendžia ir šiuos klausimus.

Pritariant pastabos daliai, kad nėra reglamentuota skundų dėl balsavimo komisijų sprendimų pateikimo ir svarstymo tvarka, siūloma nustatyti, kad balsavimo komisijų sprendimai dėl balsų skaičiavimo protokolų gali būti apskųsti Vyriausiajai rinkimų komisijai, kuri šiuo atveju veiktų ne kaip apygardos rinkimų komisija, o įprastai.

Pasiūlymas:

Papildyti projektą nauju 4 straipsniu:

4 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 86 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„86 straipsnis. Skundai dėl rinkimų ir balsavimo komisijų sprendimų, priimtų pasibaigus balsavimui“

2. Papildyti 86 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Partijos, iškėlusios kandidatą į Seimo narius, kandidatai į Seimo narius, jų atstovai rinkimams, rinkimų stebėtojai balsavimo komisijų sprendimus dėl balsų skaičiavimo protokolų surašymo gali apskųsti Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jų surašymo. Šie skundai turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 24 valandas.

3. Buvusią 5 dalį laikyti 6 dalimi.“

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-08-13

5

 

 

N

 Be to, neaišku, kokia tvarka galėtų būti pripažinti negaliojančiais rinkimų rezultatai Pasaulio lietuvių apygardoje , t. y., kaip būtų taikoma (ar apskritai ji būtų taikoma) Seimo rinkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalis, kad apygardos rinkimų komisija gali pasiūlyti Vyriausiajai rinkimų komisijai pripažinti rinkimus apygardoje negaliojančiais.

Pritarti

Argumentai:

Kadangi Pasaulio lietuvių apygardos balsų skaičiavimo protokolai perduodami tiesiogiai Vyriausiąjai rinkmų komisijai, šiuo atveju nėra apygardos rinkimų komisijos, todėl rinkimai pripažinti negaliojančiais gali būti tik atsižvelgiant į gautą informaciją iš balsavimo komisijų, rinkimų stebėtojų ir rinkėjų. Visas šias aplinkybes vertins pati Vyriausioji rinkimų komisija.

Pasiūlymas:

Papildyti projektą nauju 5 straipsniu:

5 straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas

Papildyti keičiamo įstatymo 87 straipsnį 3 dalimi:

3. Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos balsų skaičiavimo protokolą pasirašo Vyriausioji rinkimų komisija. Vyriausioji rinkimų komisija, išnagrinėjusi balsavimo komisijų narių atskirąsias nuomones, rinkimų stebėtojų pastabas ir rinkėjų skundus gali pripažinti rinkimus šioje apygardoje negaliojančiais.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys

Jurgis Razma

2019-07-24

 

1

 

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Rinkimams organizuoti ir vykdyti sudaroma 71 vienmandatė rinkimų apygarda, atsižvelgiant į rinkėjų skaičių rinkimų apygardoje, Lietuvos Respublikos teritorijos suskirstymą į vienmandates rinkimų apygardas per ankstesnius Seimo rinkimus ir administracinį teritorinį padalijimą. Rinkimų apygarda sudaroma iš bendrą ribą turinčių rinkimų apylinkių. Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,9 iki 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus. Vyriausioji rinkimų komisija, likus ne mažiau kaip 210 dienų iki rinkimų, nustato ir, likus ne mažiau kaip 180 dienų iki rinkimų, savo interneto svetainėje skelbia rinkimų apygardas sudarančių rinkimų apylinkių sąrašą, jų balsavimo būstinių adresus ir telefonus, apygardos rinkėjų skaičių, apygardų rinkimų komisijų adresus ir telefonus. Sudarant vienmandatę(es) rinkimų apygardą(as), kurioje(iose) balsuoja šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nurodyti rinkėjai, jos(jų) rinkėjų skaičius nustatomas įskaičiuojant paskutiniuose rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsavusių rinkėjų skaičių ir jį dauginant iš paskutiniuose rinkimuose Lietuvos Respublikos teritorijoje į sąrašą įrašytų rinkėjų skaičiaus ir čia balsavusių rinkėjų skaičiaus santykio.

Nepritarti

Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad gali būti aplinkybių, kurios galėtų būti traktuojamos kaip ypatingos ir dėl to būtų galima taikyti didesnį nei 10 procentų rinkėjų skaičiaus nuokrypį tam tikroje apygardoje. Manome, kad būtent tai, jog Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda nėra susijusi su konkrečia valstybės teritorijos dalimi, taip pat tai, kad rinkėjų sąrašai šioje apygardoje formuojami kitu principu (t. y. atsižvelgiama į rinkėjų aktyvumą per buvusius rinkimus, o ne imamas faktiškai užsienyje esančių rinkėjų skaičius), leidžia šiai apygardai taikyti kitokius principus ir dėl rinkėjų skaičiaus nuokrypio.

Atsižvelgiant į buvusį rinkėjų aktyvumą, šiuo metu nesiūloma įvesti siūlomos sudėtingos kelių Pasaulio lietuvių rinkimų apygardų sistemos. Šis klausimas galėtų būti svarstomas ateityje, jeigu rinkėjų aktyvumas būtų stabiliai itin aukštas ir tai lemtų neproporcingą jų atstovavimą Seime.

Be to, pritarus siūlomai idėjai reikėtų iš esmės peržiūrėti skirstymo į apygardas reglamentavimą, nepakatų Seimo nario pasiūlytų pakeitimų.

Balsavimo rezultatai: už – 1, prieš – 0, susilaikė – 5.

2.

Seimo narys

Jurgis Razma

2019-07-24

 

2

 

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti 2 straipsnį:

„2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Papildyti 15 straipsnį 9 dalimi:

„9. Jeigu pagal šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalį yra sudaroma(os) Pasaulio lietuvių vienmandatė(s) rinkimų apygarda(os), šios(ų) apygardos(ų) rinkimų komisijos(ų) funkcijas vykdo Vyriausioji rinkimų komisija.“

Nepritarti

Pasiūlymas susijęs su pasiūlymu Nr. 1.

Žr. komiteto argumentus prie pasiūlymo Nr. 1.

3.

Seimo narys

Jurgis Razma

2019-07-24

 

3

(33)

 

(2)

 

 

Pasiūlymas: Pakeisti 3 straipsniu keičiamo 33 straipsnio 2  dalį:

 „2. Kai paskutiniuose rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsavusių užsienyje esančių rinkėjų skaičius, kuris nustatomas iki Seimo rinkimų likus vieneriems metams, yra didesnis negu 0,9 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, sudaroma Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda ir kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai įrašomi į Pasaulio lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, kai šis skaičius yra didesnis už 1,9 sudaromos dvi tokios apygardos jas atitinkamai numeruojant ir t.t.

Nepritarti

Pasiūlymas susijęs su pasiūlymu Nr. 1.

Žr. komiteto argumentus prie pasiūlymo Nr. 1.

 

4. Balsavimo rezultatai: už – 5, prieš – 0, susilaikė – 1.

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                                              Guoda Burokienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro vedėja L. Milonaitė