LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijai

El. p.: Vitalijus.Gailius@lrs.lt;

laima.ragauskiene@lrs.lt;

priim@lrs.lt

 

Į 2017-02-21

Nr. S-2017-1592

 

 

 

 

 

 

 

ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADA

DĖL MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-349

 

 

 

 

 

2017 m. kovo 24 d. Nr. 4-01-2375

                    

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 8 straipsnio 2 dalies nuostatomis, atlikome Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 8, 13 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-349 (toliau – Projektas) antikorupcinį vertinimą.

Vertinimo metu nustatyta, kad Projektu siekiama pakeisti minimalią reikalaujamą vientisų medžioklės plotų apimtį vietoje dabar esančio ne mažiau kaip 1000 ha į ne mažiau kaip 700 ha, bet ne daugiau kaip 5000 ha. Taip pat siūloma sumažinti reikalaujamą turėti nuosavybės teise žemės sklypo dydį vietoj 100 ha į 50 ha, kuris suteiktų teisę būti medžioklės plotų naudotojo medžioklės kolektyvo nariu.

Atlikę Projekto antikorupcinį vertinimą šias pastabas ir pasiūlymus:

1. Projektu keičiamo 8 straipsnio pirmoje dalyje siūloma nustatyti, kad medžioklės plotų vienetas turi apimti ne mažiau, kaip 700 ha ir ne daugiau kaip 5000 ha vientisų medžioklės plotų. Aiškinamajame rašte pakeitimas motyvuojamas tuo, kad pagal dabartinius įstatymus asmuo ar susiję asmenys gali įsigyti tiek žemės Lietuvos teritorijoje, kad bendras jiems priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įsigytos žemės ūkio paskirties žemės plotas nebūtų didesnis kaip 500 ha, todėl siūloma mažinti minimalų medžioklės plotų dydį, tačiau kodėl iki 700 ha plato nepaaiškinta. Taip pat neaišku kuo vadovaujantis pasirinktas 5000 ha maksimalaus ploto dydis. Aiškinamajame rašte neatskleisti dabar esančio minimalaus medžioklės plotų vieneto dydžio reikalavimų keliamos problemos, kurias siūlomais pakeitimais norima išspręsti. Siūlome aiškinamajame rašte išdėstyti dabar egzistuojančio vientisų medžioklės plotu reikalavimo, kad jie būtų ne mažesni kaip 1000 ha, sukeliamas problemas, bei pagrįsti, kaip siūlomi nustatyti ploto minimalūs bei maksimalūs reikalavimai tas problemas išspręstų.

2. Projektu keičiamo 13 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 50 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės, turi teisę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, prisiimdamas visas medžiotojų kolektyvo įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojas privalo priimti į medžiotojų kolektyvą narius per 30 dienų nuo jų prašymų pateikimo dienos. Siūlymas sumažinti reikalaujamo valdyti nuosavybės teise žemės sklypo plotąį vertintinas teigiamai. Tai sudarytų sąlygas daugiau asmenų įgyti tiesę tapti medžiotojų kolektyvo nariu, tačiau teisės tapti medžiotojų kolektyvo nariu suteikimas asmenims pagal nuosavybės teise valdomo sklypo ploto dydį diskriminuoja asmenis, kurie neatitinka šių reikalavimų ir gali sukelti konfliktus tarp medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo ir žemės savininkų. Skirtingų kriterijų nustatymas asmenims įgyjant teises tapti medžiotojų kolektyvo nariu yra korupcijos rizikos veiksnys. Siūlome visiems žemės savininkams nepriklausomai nuo jų nuosavybės teise valdomo žemės ploto ir atitinkantiems medžiotojams keliamus reikalavimus suteikti teisę tapti tuose plotuose medžiojančio medžiotojų kolektyvo nariu.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, ir siekdami skaidraus medžioklės plotų formavimo ir teisės medžioti suteikimo proceso siūlome tobulinti Projekto nuostatas.

 

 

Direktorius                                                                                                 Saulius Urbanavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aivaras Raišys, tel. (8 706) 63 331, el. p. aivaras.raisys@stt.lt