Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO Nr. I-779 7, 14 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                  d. Nr. 
Vilnius

 

 1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„7 straipsnis.

Valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų ir organizacijų, ryšių,  transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, policijos ir teisėsaugos tarnybų, prekybos ir kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai turi užtikrinti, kad gyventojai būtų aptarnaujami valstybine kalba, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip“.

 

2 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

,,14 straipsnis. 

Oficialios, sunormintos vietovardžių lytys Lietuvos Respublikoje rašomos valstybine kalba, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip“.

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

,,17 straipsnis.

Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine kalba, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Valstybinė kalba privaloma visų Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir  kituose užrašuose, Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

  

Respublikos Prezidentas 

Projektą teikia:  

Seimo nariai:                                                                                       Dovilė Šakalienė

                                                                                                            Juozas Olekas

                                                                                                            Julius Sabatauskas

                                                                                                            Rasa Budbergytė

                                                                                                            Raminta Popovienė

                                                                                                            Algimantas Salamakinas

                                                                                                            Algirdas Sysas