LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETAS

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO KONSTITUCINIO ĮSTATYMO NR. XIV-1381 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr.  XIVP-2557

 

2023-06-14 Nr. 113-P-18

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkas Ričardas Juška, pirmininko pavaduotojas Valentinas Bukauskas, komiteto nariai: Guoda Burokienė, Domas Griškevičius, Kęstutis Masiulis, Kęstutis Navickas, Audrius Petrošius, Eugenijus Sabutis, Algis Strelčiūnas, Rita Tamašunienė, Valdemaras Valkiūnas.

Komiteto biuras: vedėja Lina Milonaitė, patarėjai: Rasa Mačiulytė, Skaistė Meškelė, Rasa Šidlauskaitė, Juras Taminskas, padėjėja Vilma Keidūnė.

Kviestieji asmenys: Seimo narė Dalia Asanavičiūtė, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas, laikinai einantis pirmininko pareigas Andrius Puksas, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyresnysis patarėjas Adomas Puidokas.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.        

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-03-27

 

 

 

 

1.    Kaip matyti iš projekto turinio, juo siūloma pakeisti ne Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo, o šiuo konstituciniu įstatymu patvirtinto Rinkimų kodekso 17 straipsnį. Kadangi Rinkimų kodeksas yra patvirtintas konstituciniu įstatymu, šio kodekso teisinė forma taip pat yra konstitucinis įstatymas, kuris pagal Konstitucijos 69 straipsnio 3 dalį keičiamas ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma priimamu konstituciniu įstatymu. Atsižvelgiant į tai, projekto pavadinimas taisytinas – jo dalis „patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381“ išbrauktina, o prieš žodį „įstatymas“ įrašytinas žodis „konstitucinis“.

Pritarti

 

2.        

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-03-27

1

1

 

2.    Pagal projektu teikiamą siūlymą keičiant Rinkimų kodekso 17 straipsnio 1 dalyje pavartotą sąvoką „dalyvavusių“ formuluote „elektroniniu būdu užsiregistravusių“, atitinkamai reikėtų pakeisti ir šio straipsnio 2 bei 3 dalis, kuriose taip pat yra vartojama sąvoka „dalyvavusių“.

Įvertinta

Komitetas siūlo projektą atmesti

3.        

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-03-27

1

2

 

3.    Projektu keičiamo Rinkimų kodekso 17 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda būtų sudaroma tuo atveju, jeigu paskutiniuose Seimo rinkimuose užsienyje balsavusių rinkėjų skaičius būtų nuo 0,9 iki 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus (pagal galiojantį teisinį reguliavimą ši apygarda sudaroma, jeigu minėtas rinkėjų skaičius yra didesnis kaip 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus). Šią projektu siūlomą nuostatą reikėtų suderinti su to paties straipsnio 3 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu, pagal kurį antra Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda gali būti sudaroma tik jeigu užsienyje balsavusių rinkėjų skaičius viršija dviejų vienmandačių rinkimų apygardų vidutinį rinkėjų skaičių; nesuderinus šių nuostatų tarpusavyje, užsienyje balsavusių rinkėjų skaičiui esant didesniam nei 1,1 vidutinio rinkėjų skaičiaus, bet neviršijant dvigubo šio skaičiaus, antra Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda negalėtų būti sudaroma. Be to, tokiu atveju galėtų kilti abejonių net ir dėl vienos tokios apygardos sudarymo, nes pagal projektu siūlomą formuluotę Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda būtų sudaroma, jeigu užsienyje balsavusių rinkėjų skaičius neviršytų 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus.

Įvertinta

Komitetas siūlo projektą atmesti

4.        

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-03-27

1

2

 

4.    Projektu keičiamo Rinkimų kodekso 17 straipsnio 2 dalyje po skaičiaus „1,1“ vietoj žodžio „vidutinių“ įrašytinas žodis „vidutinio“ (skaičiaus).

Įvertinta

Komitetas siūlo projektą atmesti

5.        

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-03-27

1

 

 

5.    Projektas taisytinas vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija).

5.1. Projekto 1 straipsnio pavadinime išbrauktinas žodis „Įstatymo“ (175.1 papunktis).

5.2. Projekto 1 straipsnį sudaranti vienintelė dalis nenumeruotina (37.5 papunktis).

Įvertinta

Komitetas siūlo projektą atmesti

6.        

Teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė

2023-04-04

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2557 atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

2023-04-02

1

 

 

Reaguodami į kodekso keitimo projektą (reg. nr. XIVP-2557) ir Lietuvos

Respublikos Seimo kanceliarijos teisės departamento išvadas, PLJS valdyba rekomenduoja:

1.       punktuose 17.2 ir 17.3 vietoje „dalyvavusių“ naudoti „elektroniniu būdu užsiregistravusių“, taip suvienodinant šiuos punktus su siūlomu pakeitimu 17.1 punkte.

2. įtraukti papildomą punktą 17.4, kuriame būtų numatyta, kurioje apygardoje įrašomi užsienyje balsuojantys piliečiai, kai jų skaičius yra mažiau nei 0.9 vidutinių rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, arba kai jų skaičius sudarytoje vienmandatėje pasaulio lietuvių apygardoje yra didesnis nei 1.1 vidutinių rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, bet nepakankamas sudaryti papildomą, 17.3 punkte numatytą antrą arba trečią, pasaulio lietuvių vienmandatę apygardą. Remiantis iki 2022-09-01 galiojusiu Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo (nr. I-2721) 33.1 punkto pavyzdžiu, kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai yra įrašomi į tos vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikos Seimas. Dabartinė rinkimų kodekso redakcija neapibrėžia šių situacijų. Šiais atvejais, užsienio šalyse esančios atskiros rinkimų apylinkės, potencialiai galėtų būti priskiriamos

skirtingoms vienmandatėms. Praktika priskirti užsienyje gyvenančius Lietuvos piliečius į rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikos Seimas buvo taikoma iki 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo

rinkimų. Tokiu būdu būtų užtikrinamas suderinamumas su kodekso 16 straipsnyje numatyta sąlyga, kad rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,9 iki 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus.

       Pagal šias rekomendacijas siūlome pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip (lyginamasis variantas):

17 straipsnis. Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda

1. Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda sudaroma Seimo rinkimuose. Sudarant vienmandatę rinkimų apygardą, kurioje balsuoja kitose valstybėse esantys

Lietuvos Respublikos piliečiai, jos rinkėjų skaičius nustatomas įskaičiuojant paskutiniuose Seimo rinkimuose dalyvavusių elektroniniu būdu užsiregistravusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, taip pat papildomose balsavimo vietose užsienyje prie Lietuvos Respublikos diplomatinės

atstovybės ar konsulinės įstaigos balsavusių rinkėjų skaičių.

2. Kai paskutiniuose Seimo rinkimuose dalyvavusių elektroniniu būdu užsiregistravusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, taip pat papildomose balsavimo vietose užsienyje prie Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos balsavusių užsienyje esančių rinkėjų skaičius, nustatomas iki Seimo rinkimų likus vieniems

metams, yra didesnis kaip 1.1 0.9 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, sudaroma Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda.

Kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai įrašomi į šios Pasaulio

lietuvių vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, o Lietuvos Respublikos

teritorijoje esančių vienmandačių rinkimų apygardų skaičius sumažinamas viena

rinkimų apygarda.

3. Jeigu paskutiniuose Seimo rinkimuose dalyvavusių elektroniniu būdu užsiregistravusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, taip pat papildomose balsavimo vietose užsienyje prie Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos balsavusių užsienyje esančių rinkėjų skaičius viršija dviejų vienmandačių rinkimų apygardų

vidutinį rinkėjų skaičių, gali būti sudaroma antra, o viršijus trijų vienmandačių rinkimų apygardų vidutinį rinkėjų skaičių – trečia Pasaulio lietuvių vienmandatė apygarda, atitinkamai sumažinant Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių vienmandačių rinkimų apygardų skaičių.

4. Kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių skaičiaus

nepakanka sudaryti atskirą Pasaulio lietuvių vienmandatę apygardą yra įrašomi į tos vienmandatės rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikos Seimas.

Nepritarti

Pasiūlymas susiję su Teisės departamento pastabos įgyvendinimu. Komitetas pritaria galiojančiam teisiniam reglamentavimui ir siūlo projektą atmesti.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Vyriausioji rinkimų komisija

2023-05-26

1

1

 

Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2557

1. Projekto Rinkimų kodekso 17 straipsnio 1 dalyje siūloma keisti rinkėjų skaičiaus nustatymo, sudarant vienmandatę rinkimų apygardą, kurioje balsuoja kitose valstybėse esantys Lietuvos Respublikos piliečiai, būdą, t. y. vietoje „dalyvavusių“ į „elektroniniu būdu užsiregistravusių“. Pažymime, kad „asmenų registravimasis elektroniniu būdu“ pagal Rinkimų kodekso 58 straipsnio  3 dalies nuostatas, tėra tik procedūrinis veiksmas, t. y. tų asmenų prašymas įrašyti juos į Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose balsuojančių rinkėjų sąrašą. Toks asmenų elektroninis registravimasis (prašymas) savaime nereiškia, kad asmuo bus įrašytas į rinkėjų sąrašus. Be to, VRK oficialiai gali vadovautis tik patvirtintais duomenimis, t. y. patvirtintais rinkėjų sąrašais, nes vien tik prašymo pateikimas nereiškia, kad asmuo atitinka Rinkimų kodekse nustatytas sąlygas.  Siūlytume nekeisti minėto būdo ir palikti esamą teisinį reguliavimą arba vietoje „dalyvavusių“ rašyti „rinkėjų sąrašuose esančius“ (pastarasis skaičius visuomet yra didesnis, lyginant su dalyvavusiais rinkimuose). Nusprendus keisti vietoje „dalyvavusių“ į „ rinkimų sąrašuose esančius“, kartu siūlome jį suvienodinti ir šio straipsnio 2 ir 3 dalyse.

Pritarti

Komitetas pritaria, kad nereikia keisti esamo teisinio reguliavimo.

2.

Vyriausioji rinkimų komisija

2023-05-26

1

2

 

2. Nepritartume projekto Rinkimų kodekso 17 straipsnio 2 dalyje siūlomam intervalo įtvirtinimui („nuo 0,9 iki 1,1“ vietoje buvusio „didesnio kaip 1,1“), skaičiuojant vidutinį rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičių, sudarant Pasaulio vienmandatę rinkimų apygardą,  kadangi rinkėjų skaičiui „nepatenkant“ į nustatyto intervalo ribas, gali kilti grėsmė, kad rinkimų apygarda gali būti iš viso nesudaroma. Projektu siekiant mažinti minėtą skaičių, siūlytume atsisakyti viršutinės ribos ir vietose esamo „didesnio kaip 1,1“, numatyti „didesnio kaip 0,9“.

Nepritarti

Komitetas pritaria galiojančiai Rinkimų kodekso nuostatai dėl rinkėjų skaičiaus nustatymo Pasaulio lietuvių vienmandatėje apygardoje. Ši nuostata buvo ilgai diskutuota Rinkimų kodekso darbo grupėje ir nuspręsta dėl visiems tinkamo varianto.

3.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2023-05-22

 

 

*

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įvertino pateiktus derinti Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymų projektus Nr. XIVP-2557, XIVP-2696, XIVP-2707, XIVP-2708, XIVP-2439, XIVP-2566, XIVP-2556, XIVP-2619 (toliau – Projektai). Pastabų ir pasiūlymų dėl Projektų neturime.

Įvertinta

Komitetas siūlo projektą atmesti

4.

Teisingumo ministerija

2023-05-30

 

 

*

Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2557 pastabų ir pasiūlymų neturime.

Įvertinta

Komitetas siūlo projektą atmesti

5.

Vidaus reikalų ministerija

2023-05-31

 

 

*

Dėl Rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XIV-1381 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2557

3.1. Projekte siūloma pakeisti įstatymo nuostatą, kurioje rinkėjų skaičius yra nustatomas įskaičiuojant paskutiniuose Seimo rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičių ir vietoj to nustatant, jog šis skaičius būtų nustatomas atsižvelgiant į elektroniniu būdu užsiregistravusių rinkėjų skaičių. Pabrėžtina, kad projekto aiškinamajame rašte nėra paaiškintas šio keitimo turinys, juo siekiami tikslai, bei nauda, kurios iš to yra tikimasi.

3.2. Projekte taip pat siūloma nustatyti, kad „kai paskutiniuose Seimo rinkimuose dalyvavusių ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, taip pat papildomose balsavimo vietose užsienyje prie Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos balsavusių užsienyje esančių rinkėjų skaičius, nustatomas iki Seimo rinkimų likus vieniems metams, yra nuo 0,9 iki 1,1 vidutinių rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, sudaroma Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda“. Šiuo pakeitimu siūloma pakeisti galiojančią tvarką, pagal kurią Pasaulio lietuvių vienmandatei rinkimų apygardai sudaryti rinkėjų skaičius turi būti didesnis kaip 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus.

Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius siūlomą reguliavimą, esant rinkėjui skaičiui didesniam nei 1,1 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, Pasaulio lietuvių vienmandatė rinkimų apygarda nebūtų sudaroma.

Įvertinta

Komitetas pritaria, kad netikslingas galiojančių nuostatų keitimas, nes neaiškūs nei pasiūlymu siekiami tikslai, nei nauda, kurios iš to yra tikimasi.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: Projektą Nr. XIVP-2557 atmesti dėl šių priežasčių:

1. Rengiant Rinkimų kodeksą darbo grupėje buvo ligai diskutuojama dėl Pasaulio lietuvių rinkimų apygardų sudarymo ir buvo priimtas bendras sutarimas. Neaišku, kodėl nepraėjus metams siūloma paneigti šį susitarimą ir keisti galiojančias nuostatas.

2. Siūlymas sąvoką užsienyje „balsavusių“ keisti į „elektroniniu būdu užsiregistravusių“ yra ydingas, kadangi toks užsiregistravimas yra formalus, ir tik pagal dalyvavusių rinkėjų skaičių galima spręsti, kurie rinkėjai tapatinasi save su Lietuva, kurie neturi galimų ryšių su kitomis valstybėmis ir gali viešai reikšti savo nuomonę bei vykdyti pareigas savo šaliai (privaloma pradinė karinė tarnyba ir kt).

3. Projektas diskriminuotų Lietuvoje gyvenančius rinkėjus. Didinant Pasaulio lietuvių rinkimų apygardų skaičių, mažėtų Lietuvos teritorijoje esančių vienmandačių apygardų skaičius, o jų teritorija dar labiau išsiplėstų, kas apsunkintų vienmandatėse apygardose renkamų Seimo narių darbą ir pablogintų atstovavimą rinkėjams. Taip pat, jeigu būtų nuspręsta mažinti dydį, pagal kurį būtų sudaromos užsienyje balsuojančių rinkėjų rinkimų apygardos, galimai nepagrįstai padidėtų Pasaulio lietuvių apygardų skaičius, nes sudarant apygardas Lietuvos teritorijoje liktų galioti didesnė riba.

6.2. Pasiūlymai: nėra.

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Ričardas Juška.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                                              Ričardas Juška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Rasa Mačiulytė