LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMO NR. XII-2604 5, 7, 8, 14, 19, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 6, 15 IR 21 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2642

 

2023-05-10 Nr. 103-P-20

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Justas Džiugelis – komiteto pirmininkas, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Rima Baškienė, Algimantas Dumbrava, Vaida Giraitytė-Juškevičienė, Gintautas Kindurys, Linas Kukuraitis, Monika Ošmianskienė, Algirdas Sysas, Gintarė Skaistė, Jonas Varkalys; komiteto biuras: Evelina Bulotaitė – vedėja, patarėjos: Dalia Aleksejūnienė, Diana Jonėnienė, Asta Kazlauskienė, padėjėja Renata Liekienė; kviestieji asmenys: Vaida Budzevičienė – Respublikos Prezidento patarėja, Giedrė Stalauskienė – Valstybės kontrolės Finansinio audito 2-ojo departamento vadovė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai: Vaidotas Kalinauskas – Socialinio draudimo grupės vadovas, Ona Stravinskaitė – Socialinio draudimo grupės patarėja; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovai: Rasa Domarkienė – Fondo finansų ir apskaitos skyriaus vedėja, Violeta Latvienė – direktoriaus pavaduotoja.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-04-19

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Atkreiptinas dėmesys, kad 2023 m. kovo 23 d. Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1818, kuriuo taip pat yra keičiami įstatymo 6 ir 8 straipsniai ir kurio nuostatos taip pat įsigalios 2023 m. liepos 1 d. Atsižvelgus į projektu siūlomus pakeitimus, kartu turi būti teikiamas ir šio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

Pritarti.

Žiūrėti Komiteto pasiūlymus.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-04-19

3

 

 

2. Projekto 3 straipsnio pakeitimo esmėje formuluotė „pirmąją pastraipą“ keistina formuluote „nuostatą iki dvitaškio“.

Pritarti.

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-04-19

10

2

 

3. Projekto 10 straipsnio 2 dalies formuluotė „iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos“ keistina formuluote „iki 2023 m. birželio 30 d.“

Pritarti.

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

 

7.1. Komiteto sprendimas: pritarti Komiteto patobulintam Įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms.

 

7.2. Komiteto pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

2023-05-10

4

2

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas, siūlome tikslinti įstatymo projekto Nr. XIVP-2642 4 straipsniu keičiamo Įstatymo 8 straipsnio 4 dalį, atsižvelgiant į jau priimtą Įstatymą Nr. XIV-1818 (kuris įsigalios 2023-07-01) ir šią dalį išdėstyti taip:

Pasiūlymas:

Patikslinti įstatymo projekto 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Išmokos iš Garantinio fondo neskiriamos darbuotojui, kuriam išmokos, analogiškos šio straipsnio 3 dalyje nurodytoms išmokoms iš Garantinio fondo, buvo skirtos kitų valstybių narių institucijų, atliekančių garantijų institucijų funkcijas. Jeigu šioje dalyje nurodytam darbuotojui buvo skirtos išmokos iš Garantinio fondo, administratorius Garantinio fondo nuostatuose nustatytais terminais priima sprendimą dėl darbuotojui skirtų išmokų iš Garantinio fondo grąžinimo. Šios išmokos iš Garantinio fondo grąžinamos Vyriausybės Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka.“

Pritarti.

 

2.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

2023-05-10

10

 

 

Argumentai:

2023 m. kovo 23 d. Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1818, kuriuo taip pat yra keičiami įstatymo 6 ir 8 straipsniai ir kurio nuostatos taip pat įsigalios 2023 m. liepos 1 d. Siekiant išvengti skirtingų nuostatų galiojimo nuo 2023 m. liepos 1 d., siūlome šio Įstatymo įsigaliojimo datą patikslinti.

Pasiūlymas:

Patikslinti įstatymo projekto 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 2 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos 2023 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šis įstatymas taikomas rengiant ir tvirtinant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetų projektus, taip pat vykdant 2024 metų ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetus ir atsiskaitant už jų vykdymą. 2023 metų Garantinio fondo lėšų sąmata ir 2023 metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmata vykdomos pagal Lietuvos Respublikos Ggarantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.“

Pritarti.

 

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: Justas Džiugelis.

 

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepareikšta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                                              Justas Džiugelis

 

 

 

 

SRDK biuro patarėja Ieva Kuodienė