LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos apsaugos ĮSTATYMO NR. I-2223

 6, 25, 26 ir 57 STRAIPSNIų PAKEITIMO įstatymo PROJEKTO

 

2020-09-14 Nr. XIIIP-5098

Vilnius

 

Įvertinę įstatymo projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šią pastabą:

Projekte vartojama sąvoka „radiologinis aplinkos monitoringas“, kurios turinys nei keičiamame įstatyme, nei teikiamame projekte nėra apibrėžtas. Siekiant teisinio aiškumo ir nuoseklumo, siūlytina apibrėžti minėtos sąvokos turinį.

 

 

Departamento direktorius                                                                                              Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. [email protected]

M. Griščenko, tel. (8 5) 239 6552, el. p. mantas.griscenko@lrs.lt