LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO

NR. VIII-1881 51 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-04-14 Nr. XIVP-2616

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Projektu siūloma papildyti Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 3 dalį nauja nuostata: „Nepriklausomas tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas, kuriomis mažinama elektros energijos tiekimo kaina vartotojui.“ Siūloma nuostata diskutuotina. Pirma, formuluotė „pakeisti sutarties sąlygas, kuriomis mažinama elektros energijos tiekimo kaina“ gali būti suprantama dvejopai – kaip teisė vienašališkai sumažinti elektros energijos tiekimo kainą ir kaip teisė pakeisti sąlygas, kurios nustato kainos mažinimo taisykles, bet nebūtinai sumažina kainą. Antra, nėra pakankamai aiški elektros energijos tiekimo kainos vienašališko sumažinimo tvarka, įskaitant vartotojų informavimą apie kainos sumažinimą. Trečia, nėra aiškus naujos nuostatos santykis su galiojančiomis keičiamo įstatymo 51 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Ketvirta, pagal projekto aiškinamąjį raštą, projektu siekiama suteikti teisę nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams sumažinti elektros energijos tiekimo kainą buitiniams vartotojams, tačiau projekte tai neatsispindi. Penkta, iš projekto nuostatų nėra aišku, koks teikiamo siūlymo santykis su kitomis sutarties nuostatomis, pavyzdžiui, jeigu sutartyje būtų specialių nuostatų dėl sutarties keitimo (nustatančių, kad keičiant elektros energijos tiekimo kainą, pratęsiamas sutarties galiojimo terminas). Atsižvelgiant į tai, projektas tobulintinas. Siūlytina nuostatą dėl vienašališko kainos sumažinimo dėstyti naujoje 51 straipsnio 31 dalyje, įtvirtinant nepriklausomo tiekėjo teisę vienašališkai sumažinti elektros energijos tiekimo kainą buitiniams vartotojams. Taip pat šioje 31 dalyje reikėtų nustatyti buitinio vartotojo informavimo apie kainos sumažinimą tvarką ir, siekiant išvengti piktnaudžiavimo, įtvirtinti taisyklę, jog šiuo atveju (31 dalyje nustatytu) 51 straipsnio 3 dalies nuostatos netaikomos, jeigu kartu yra keičiamos kitos sutarties sąlygos.

2. Atsižvelgus į Energetikos ministerijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją, nustatytą Elektros energetikos įstatyme, manytina, kad dėl projekto turėtų būti gauta Vyriausybės išvada.

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. (8 5) 239 6164, el. p. [email protected]

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. daina.petrauskaite@lrs.lt

L. Schulte-Ebbert, tel. (8-5) 239 6055, el. p. [email protected]