LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

IV (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 180

STENOGRAMA

 

2018 m. gegužės 31 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ge­gu­žės 31 d. po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 89 Sei­mo na­riai.

 

10.01 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2018 m. ge­gu­žės 31 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Į dar­bo­tvarkę pir­mu klau­si­mu yra įtrauk­ta Sei­mo re­zo­liu­ci­ja. J. Raz­ma tu­ri pa­siū­ly­mų.

J. RAZMA (TS-LKDF*). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš dar kar­tą siū­lau gerb­ti frak­ci­jos pa­da­ry­tą tei­ki­mą dėl A. Ku­bi­liaus de­le­ga­vi­mo į ap­kal­tos ko­mi­si­ją ir iš­brauk­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tą dėl jo ša­li­ni­mo iš tos ko­mi­si­jos. Ro­dos, dar­bo­tvarkės 1-19 klau­si­mas, jei­gu ne­klys­tu. Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl A. Skar­džiaus ap­kal­tos ko­mi­si­jos. Pra­šau frak­ci­jos var­du iš­brauk­ti šį klau­si­mą iš dar­bo­tvarkės.

PIRMININKAS. Kal­bė­jo­te apie pro­jek­tą Nr. XIIIP-2154 frak­ci­jos var­du. Dau­giau pa­siū­ly­mų dėl dar­bo­tvarkės? S. Šed­ba­ras. Pra­šau.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, yra nau­jai re­gist­ruo­tas dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas – Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­si­žiū­rė­ki­te Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą – aiš­kiai su­for­mu­luo­tas tei­gi­nys, jog ši­tas pro­jek­tas ga­li prieš­ta­rau­ti Kon­sti­tuci­jai. Ne­su­pran­tu, ko­dėl jis ne­pa­teik­tas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tui pre­li­mi­na­riai įver­tinti. Aš ma­nau, kad šian­dien jis ne­ga­li bū­ti pa­teik­tas, o tu­ri ko­mi­te­tas pa­si­sa­ky­ti dėl kon­sti­tu­cin­gu­mo.

PIRMININKAS. J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDDF). Mie­las ko­le­ga, per­skai­ty­ki­te Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dą ir pa­ma­ty­si­te, kad ten nė­ra for­mu­luo­tės, kad tas pro­jek­tas ga­lė­tų prieš­ta­rau­ti Kon­sti­tu­ci­jai, to­dėl ne­pri­si­im­ki­te sau Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo vaid­mens. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Aš ne siū­ly­siu, tik no­riu iš­reikš­ti ap­gai­les­ta­vi­mą.

Mes ži­no­me mū­sų ko­le­gės A. Ku­bi­lie­nės ne­mei­lę gy­dy­to­jams re­zi­den­tams. Šian­dien opo­zi­ci­nė­je dar­bo­tvarkėje kaip tik ne­ga­li­me pa­teik­ti net dvie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų, ku­rie bu­vo pa­teik­ti Sei­mui ir po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta sau­sio 13 die­ną. De­ja, dėl to, kad ko­mi­te­tas ne­įtrau­kia į sa­vo dar­bo­tvarkę ir ne­ap­svars­to, mes ne­ga­li­me jų svars­ty­ti, nors ne kar­tą bu­vo kreip­ta­si į Se­niū­nų su­ei­gą ir į ko­mi­te­tą, kad tas klau­si­mas bū­tų ap­svars­ty­tas.

Aš tie­siog dar kar­tą vie­šai čia, sa­lė­je, jū­sų pra­šau pa­si­rū­pin­ti, kad val­dan­čių­jų ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai ne­blo­kuo­tų taip rei­ka­lin­gų įsta­ty­mų pri­ėmi­mo.

PIRMININKAS. R. Šar­knic­kas. No­ri­te kal­bė­ti?

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo Nr. XI-1196 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes ana­lo­giš­kam jau yra po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Opo­zi­ci­nė dar­bo­tvarkė pri­va­lo­ma, mes ne­ga­li­me čia svars­ty­ti.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Ge­rai.

PIRMININKAS. Tu­ri­me bal­suo­da­mi ap­si­spręs­ti dėl J. Raz­mos pa­siū­ly­mo frak­ci­jos var­du iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės pro­jek­tą Nr. XIIIP-2154 dėl A. Skar­džiaus ko­mi­si­jos. Kas už pa­siū­ly­mą iš­brauk­ti, bal­suo­ja už, kas ma­no, kad tu­ri lik­ti, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 48, su­si­lai­kė 8. Klau­si­mas lie­ka dar­bo­tvarkėje.

Dėl S. Šed­ba­ro pa­siū­ly­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas ne­su­for­mu­la­vo to­kios fra­zės, kad prieš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai, to­dėl ir ne­bu­vo to­kio siū­ly­mo iš­brauk­ti klau­si­mą iš dar­bo­tvarkės.

Dau­giau pa­siū­ly­mų lyg ir ne­bu­vo dėl dar­bo­tvarkės. Siū­lau dar­bo­tvarkę pa­tvir­tin­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.06 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio įkū­ri­mo tris­de­šim­tų­jų me­ti­nių“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2271 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio įkū­ri­mo tris­de­šim­tų­jų me­ti­nių“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2271. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys A. Ku­bi­lius. Pa­tei­ki­mas.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ačiū Sei­mo va­do­vy­bei, Se­niū­nų su­ei­gai, kad  šian­dien su­ti­ko įtrauk­ti trum­pą re­zo­liu­ci­ją, pa­reng­tą mū­sų ke­tu­rių, t. y. A. Gu­mu­liaus­ko, R. Ba­š­kie­nės, I. De­gu­tie­nės ir ma­no, gra­žia pro­ga, t. y. Są­jū­džio 30-me­čio pro­ga. Bir­že­lio 3 die­na, kaip ži­no­me, iš­ei­na sek­ma­die­nis, pir­ma­die­nį bus iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas, bet ne Sei­mo po­sė­dis. Gry­nai dėl da­tų mes nu­ta­rė­me, kad ge­riau pa­teik­ti to­kią re­zo­liu­ci­ją šian­dien, dar mi­nė­ji­mo iš­va­ka­rė­se, ir pa­siū­ly­ti Sei­mui jai pri­tar­ti, kad iš tik­rų­jų Sei­mas pa­si­tik­tų šį gra­žų ju­bilie­jų to­kia trum­pa re­zo­liu­ci­ja, ku­ria džiau­gia­ma­si tuo, kad prieš 30 me­tų Lie­tu­vos žmo­nės tu­rė­jo drą­sos su­kur­ti Są­jū­dį. Aš tik­rai gal­vo­ju, kad dau­ge­lis mū­sų ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad dė­kui Aukš­čiau­sia­jam, kad Lie­tu­va tu­rė­jo to­kį ju­dė­ji­mą – pla­tų, vi­suo­me­ni­nį, ir ačiū li­ki­mui, kad mums te­ko pro­ga ja­me da­ly­vau­ti.

Iš tik­rų­jų Są­jū­džio reikš­mė yra, tur­būt ne­rei­kia daug dis­ku­tuo­ti, di­des­nė ir pla­tes­nė, ne­gu vien tik tai, kad at­ve­dė iki Ko­vo 11-osios. Be abe­jo, Są­jū­dis gi­mė ne tuš­čio­je vie­to­je, gi­mė rem­da­ma­sis į is­to­ri­nį pa­vel­dą, į tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos pa­vel­dą, į po­ka­rio re­zis­ten­ci­ją, į trem­čių is­to­ri­nę pa­tir­tį. Ly­giai taip pat jam da­rė įta­ką jau de­vin­to­jo de­šimt­me­čio pa­bai­go­je la­bai ryš­kiai be­si­reiš­kian­čios jau­ni­mo ir in­te­li­gen­tų ini­cia­ty­vos, ga­lų ga­le iš­ei­vi­jos nuo­sek­li ko­va Lie­tu­vos lais­vės by­lo­je. Aki­vaiz­du, jog Są­jū­dis tam tik­ra pras­me ir jo veik­la Lie­tu­vą 1988–1991 me­tais pa­ver­tė ypa­tin­gu ge­o­po­li­ti­niu reiš­ki­niu, reikš­min­gai da­riu­siu įta­ką ir to me­to vi­sai Va­ka­rų po­li­ti­kai. No­riu pri­min­ti, kad Lie­tu­va, Ko­vo 11-ąją pa­skel­bu­si vi­siš­ką ne­pri­klau­so­my­bę, iš vi­sos bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos te­ri­to­ri­jos bu­vo vie­nin­te­lė. Mū­sų ko­le­gos lat­viai ir es­tai skel­bė tik per­ei­na­muo­sius lai­ko­tar­pius ir sa­vo vi­siš­ką ne­pri­klau­so­my­bę pa­skel­bė tik 1991 me­tų rug­pjū­čio pu­čo me­tu.

Tai ro­do, kad mes tu­ri­me ir ką pri­si­mi­nti, tu­ri­me kuo pa­si­džiaug­ti ir tu­ri­me kuo di­džiuo­tis. Kar­tu, ką mes siū­lo­me šio­je re­zo­liu­ci­jo­je? Iš tik­rų­jų at­ei­na me­tas į Są­jū­džio is­to­ri­ją ir į vals­ty­bės at­kū­ri­mo is­to­ri­ją, ku­ri ap­ima dau­giau ne­gu vien Są­jū­dį, nes tuo metu vyko ir la­bai reikš­min­gos bu­vu­sios Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos trans­for­ma­ci­jos, ir­gi la­bai stip­riai vei­kusios vi­są po­li­ti­nę rai­dą… Tai, mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, štai tam la­bai svar­biam Lie­tu­vos is­to­ri­jos mo­men­tui iki šiol nė­ra ski­ria­ma pa­kan­ka­mai moks­li­nio, aka­de­mi­nio is­to­ri­kų, ki­tų ty­ri­nė­to­jų dė­me­sio. Tuo rei­kė­tų taip pat pra­dė­ti rū­pin­tis kur kas rim­čiau vals­ty­bės ly­giu, to­dėl bai­gia­me šią to­kią trum­pą šven­ti­nę re­zo­liu­ci­ją, man at­ro­do, la­bai svar­biu pa­ra­gi­ni­mu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei ini­ci­juo­ti ir pa­tvir­tin­ti pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką spe­cia­lią Są­jū­džio ir Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo lai­ko­tar­pio moks­li­nių ty­ri­mų ir pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo pro­gra­mą, už­tik­rin­ti to­kiai pro­gra­mai įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gą dau­gia­me­tį fi­nan­sa­vi­mą. Iš tik­rų­jų to pa­vel­do yra daug, yra dar ne­ma­žai li­ku­sių gy­vų to me­to Są­jū­džio ly­de­rių, tu­rin­čių daug pa­tir­ties, ga­lin­čių daug su­teik­ti in­for­ma­ci­jos to­kiems aka­de­mi­niams ty­ri­mams, to­dėl tik­rai bū­tų ne­at­sa­kin­ga, jei­gu Lie­tu­va ne­pa­si­rū­pin­tų šiuo me­tu štai to­kiais reikš­min­gais ty­ri­mais. Tur­būt tik­rai tu­rė­tu­me vi­si kar­tu pa­sisteng­ti tai pa­da­ry­ti. Štai to­kia yra re­zo­liu­ci­ja, tik­rai kvies­čiau jai pri­tar­ti ir tik­rai gra­žiai pa­si­tik­tu­me Są­jū­džio ju­bi­lie­jų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, tik­rai džiau­giuo­si, kad to­kia re­zo­liu­ci­ja at­si­ra­do, ji tur­būt at­spin­di tą Są­jū­džio dva­sią, tą mū­sų ben­drą pra­džią. Gal šiek tiek po to gy­ve­ni­mas, ma­tant la­bai pa­na­šią Lie­tu­vos vi­zi­ją, bet skir­tin­gus įgy­ven­di­ni­mo ke­lius, pra­sky­rė, bet aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, ar tik­rai ne­ga­lė­jo­me tos ben­drys­tės dva­sia ras­ti su­ta­ri­mą vi­sų frak­ci­jų at­sto­vai? Jums taip įdo­mus iš­li­kęs toks 2K pro­jek­tas, ar A. Ku­bi­lius ir G. Kir­ki­las, ar A. Ku­bi­lius ir R. Kar­baus­kis, bet vis tiek jūs lie­ka­te prie dvie­jų. O ar ne­bū­tų tik­rai la­biau at­spin­dė­ję tos dva­sios, jei­gu bū­tu­me vi­si pa­si­ta­rę ir pa­tei­kę, ne­rei­kė­tų šian­dien apie ją dis­ku­tuo­ti ar teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mus? Ačiū.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ži­no­te, kaip vi­sa­da ga­liu sa­ky­ti, kad tik­rai gal­būt bu­vo ga­li­ma, bet kaip vi­sa­da gims­ta min­tys gal ir šiek tiek per vė­lai, kad to­kią re­zo­liu­ci­ją rei­kė­tų pri­im­ti. Mes su A. Gu­mu­liaus­ku su­sė­dę la­bai ko­le­gia­liai šli­fa­vo­me teks­tą, esa­me dė­kin­gi Sei­mo va­do­vy­bei I. De­gu­tie­nei ir R. Baš­kie­nei, kad jos taip pat pri­si­dė­jo. Dėl lai­ko sto­kos, aš ma­nau, gal čia ne­bū­tų di­de­lio biu­ro­kratinio nu­si­žen­gi­mo, jei po šios re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tu pa­si­ra­šy­tų ir da­bar dar ke­li Sei­mo na­riai. J. Ole­kas tik­rai tik­tų kaip Są­jū­džio vie­nas iš žmo­nių ir ly­de­rių. Čia ne­ma­tau pro­ble­mos dėl to.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ger­bia­mas ko­le­ga J. Ole­kas pa­sa­kė tą pa­tį, ką aš no­rė­jau sa­ky­ti. Aki­vaiz­du, kad ši­tam do­ku­men­tui pri­ta­ria, man re­gis, vi­sa sa­lė ir tai yra re­zo­liu­ci­ja, vie­ni­jan­ti vi­sas par­ti­jas, vi­sus Sei­mo na­rius, vi­są Sei­mą. Ta­čiau man no­ri­si iš­girs­ti, ko­kia yra prie­žas­tis, kad tik šios tei­kė­jų pa­var­dės? Pa­vyz­džiui, R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė, ma­čiau, kaip tie­sio­giai dir­bo ir ren­gė tą teks­tą, o jos pa­var­dės čia nė­ra. Tru­pu­tį keis­ta.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Žiū­rė­ki­te, aš tik­rai ne­ga­liu, ne­ži­nau, ką dar čia pa­sa­ky­ti. Ga­li­ma su­ra­šy­ti vi­sus Sei­mo na­rius, ga­li­ma nu­bal­suo­ti ir pa­sa­ky­ti, kad vien­bal­siai pri­ta­rė­me. O iš tik­rų­jų, jau sa­kiau, mes su jū­sų kai­my­nu va­kar apie pie­tus bai­gė­me re­da­guo­ti. Tik­rai A. Gu­mu­liaus­ko di­de­lis in­dė­lis į šio teks­to re­dak­ci­ją to­kią, ko­kia ji yra. Aš ne­ži­nau, ką dau­giau pa­sa­ky­ti. Ga­li­me dar pa­siū­ly­ti vi­siems pa­si­ra­šy­ti po ini­cia­ty­va, kas tik no­ri, net ir nu­bal­sa­vus, kad lik­tų is­to­ri­jai, kad čia yra ben­dra­au­to­rių daug. Tik­rai ne­no­riu dėl to da­ry­ti ko­kių nors pro­ble­mų. Bū­tų ge­rai šian­dien šią re­zo­liu­ci­ją pri­im­ti, nes re­a­liai ki­tas po­sė­dis, ka­da to­kią re­zo­liu­ci­ją bū­tų ga­li­ma svars­ty­ti, bus tik­tai bir­že­lio 12 die­ną. Tai bū­tų ge­rai šian­dien ją pri­im­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Dumb­ra­va.

A. DUMBRAVA (TTF). La­bai ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ar jums ne­at­ro­do, kad šią to­kią ge­rą, gra­žią šven­tiš­ką nuo­tai­ką tru­pu­tį ap­kar­ti­na Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dos? Ir ap­skri­tai no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti, ar tik­rai mes, po­li­ti­kai, pa­tei­si­na­me tuos Są­jū­džio lū­kes­čius? Ar jums ne­at­ro­do, kad ap­skri­tai Lie­tu­vai rei­kė­tų dar vie­no Są­jū­džio, nes fak­tiš­kai vi­sos par­ti­jos šian­dien yra ga­nė­ti­nai su­si­te­pu­sios? La­bai ačiū.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš tik­rai ne­no­riu čia ta te­ma dis­ku­tuo­ti. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, iš tik­rų­jų pra­bė­gę ši­tie 30 me­tų Lie­tu­vai bu­vo la­bai sėk­min­gi, la­bai daug pa­siek­ta. Ga­li­me pa­si­džiaug­ti. Taip pat pa­siek­ta ir stip­ri, tvir­ta de­mo­kra­tija, o de­mo­kra­tija re­mia­si skir­tin­go­mis par­ti­jo­mis. Su J. Ole­ku bu­vo­me kar­tu Są­jū­džio vi­suo­se rei­ka­luo­se. Jis nu­ė­jo į vie­ną pu­sę, mes nu­ė­jo­me į ki­tą pu­sę, bet tai ir yra Są­jū­džio re­zul­ta­tas, kad Są­jū­dis su­kū­rė tą de­mo­kra­tijos pa­grin­dą ir pa­ma­tą.

Ir par­ti­jos gin­či­ja­si. Taip, ne vis­kas yra ge­rai, nes vis­kas yra šva­ru. Aš tik­rai ne­ma­nau, kad vi­sos par­ti­jos yra su­si­te­pu­sios, ir kaip tik tas ty­ri­mas, man at­ro­do, prie­šin­gai – mes tu­rė­tu­me ma­ty­ti, kad jis la­bai aiš­kiai pa­ro­do, jog, ne­pai­sant įvai­rių spau­di­mų, gun­dy­mų ar ko­kių nors in­ves­ti­ci­jų į ku­rias nors par­ti­jas, yra par­ti­jų, ku­rios at­lai­kė to­kius spau­di­mus ir gun­dy­mus, yra ku­rioms ne­pa­vy­ko, tu­rės pro­gų pa­si­tai­sy­ti.

Aš siū­lau Są­jū­džio 30-me­tį pa­si­tik­ti ma­tant vi­są pa­veiks­lą, vi­są 30-ies me­tų pa­no­ra­mą, ką mums, vi­sai Lie­tu­vai, te­ko per­ei­ti, ko­kius iš­ban­dy­mus, iš­mė­gi­ni­mus tiek 1990 me­tais, tiek 1991 me­tais, tiek per vi­są lai­ko­tar­pį. Aš tik­rai ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, kad džiau­giuo­si ir di­džiuo­juo­si tuo, ką Lie­tu­va pa­sie­kė per tuos 30 me­tų.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau jū­sų klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė.

I. De­gu­tie­nė – dėl ve­di­mo tvar­kos.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, re­a­guo­da­ma į jū­sų la­bai tei­sin­gą pa­sa­ky­mą, ko­dėl po re­zo­liu­ci­ja yra tik­tai ke­tu­rios pa­var­dės, kaip A. Ku­bi­lius ir sa­kė, tie­siog pas­ku­ti­niu me­tu gi­mė ta idė­ja, kad mes tu­ri­me pri­im­ti Sei­me ir ko­kį nors do­ku­men­tą. Ta­čiau jei­gu kiek­vie­nas iš mū­sų šian­dien bal­suo­da­mas už pri­si­dės prie re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mo, tai ir bū­si­me mes vi­si, ku­rie esa­me už tą mū­sų gar­bin­gą pra­ei­tį, už Są­jū­dį, už tą mū­sų vals­ty­bės is­to­ri­ją. Ir mū­sų vi­sų par­la­men­ta­rų ir bus tas in­dė­lis, kad mes vi­si pri­si­dė­jo­me prie šios re­zo­liu­ci­jos. Tai­gi kvie­čiu tie­siog vi­sus pri­si­dė­ti bal­suo­jant už ir be jo­kių po­ky­čių.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė.

Pri­ėmi­mas. Ke­tu­ri – už, ke­tu­ri – prieš. Yra ke­tu­ri už ir vi­si, ti­kė­ti­na, no­ri kal­bė­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ar su­tin­ka už­si­ra­šę kal­bė­to­jai, kad bal­suo­ja­me, nes vi­si yra pri­ta­rian­tys? Ne. M. Ado­mė­nas rei­ka­lau­ja kal­bė­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, kai prieš 30 me­tų, bū­da­mas pen­kio­lik­me­tis, iš­gir­dau, kad Moks­lų aka­de­mi­jo­je kaž­kas vyks ir kad bū­ti­nai rei­kia da­ly­vau­ti, nes tai su­si­ję ir su tam tik­ro ne­leis­ti­nu­mo at­mo­sfe­ra, ir iš vi­so ne­ži­no­jo­me, kas ta­da bus, – tą die­ną įsi­kū­rė Są­jū­dis, ne­ma­niau, kad po 30 me­tų Sei­mo sa­lė­je bal­suo­siu už tai kaip už is­to­ri­nį įvy­kį.

Ko­le­gos, iš tik­rų­jų ne­no­riu gai­šin­ti jū­sų lai­ko. Tie­siog no­rė­jau pa­si­džiaug­ti tuo ne­ti­kė­tai įvy­ku­siu vir­smu. Tuo­met net ne­bu­vo ga­li­ma pa­gal­vo­ti, kad tai, kas pra­si­dės kaip vi­suo­me­ni­nin­kų su­si­rin­ki­mas, at­ves mus į ne­pri­klau­so­mą vals­ty­bę, ir štai da­bar pats tos ne­pri­klau­so­mos vals­ty­bės Sei­mo sa­lė­je bal­suo­siu už įam­ži­ni­mą įvy­kio, ku­ria­me da­ly­va­vau kaip gim­na­zis­tas, pats dar la­bai ne­su­vok­da­mas. Tuo ir no­rė­jau pa­si­da­lin­ti. Ma­nau, kad agi­tuo­ti jū­sų ne­rei­kia.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Aš sa­vos is­to­ri­jos ne­pa­sa­ko­siu. Aš ma­nau, kad ši­ta re­zo­liu­ci­ja yra ne kiek­vie­nam mums as­me­niš­kai, bet vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms – ir tiems, ku­rie bu­vo ta­da pir­muo­se Są­jū­džio mi­tin­guo­se, ir tiems, ku­riuos čia taip gra­žiai pa­žy­mi re­zo­liu­ci­jo­je, ku­rie at­ve­dė mus į Są­jū­džio mi­tin­gus, ar tai bū­tų po­ka­rio par­ti­za­nai, ka­riai, ar tai bū­tų trem­ti­niai, di­si­den­tai. Tai yra iš tik­rų­jų tas lai­kas, kai mes su­bren­do­me lais­vei. Man at­ro­do, šis pa­ger­bi­mas re­zo­liu­ci­ja yra la­bai tin­ka­mas ir tei­sin­gas. To­dėl kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti už šią re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ma­žas is­to­ri­jos fak­tas. Iš tik­rų­jų Są­jū­dis nu­vei­kė daug ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo la­bui, ta­čiau pir­miau­sia bu­vo kal­ba­ma apie tuo­me­ti­nės ko­rup­ci­nės no­men­kla­tū­ros val­dy­mo su­nai­ki­ni­mą. Aš tie­siog pri­min­siu vie­ną fak­tą, ku­ris gal ma­žai ži­no­mas. Kiek­vie­nais me­tais iš Lie­tu­vos biu­dže­to nuo 18 % iki 40 %, nors bu­vo la­bai men­kas so­vie­ti­nės Lie­tu­vos biu­dže­tas, bu­vo nu­ra­šo­ma į Mask­vos są­skai­tas ap­mo­kė­ti ko­kias nors gin­kla­vi­mo­si var­žy­bas kos­mo­se, o tai su Lie­tu­va ne­tu­rė­jo nie­ko ben­dro. Są­jū­dis vis dėl­to pa­kė­lė tuos žmo­nes, ku­rie no­rė­jo sa­vo už­dirb­tus pi­ni­gus, sa­vo biu­dže­tą, sa­vo tei­sę į vals­ty­bin­gu­mą ir vals­ty­bę tu­rė­ti sa­vo ran­ko­se. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį ne tik į sim­bo­li­nę šios re­zo­liu­ci­jos pras­mę, bet ir į tai, ką ji kon­kre­čiai siū­lo. Ji siū­lo Vy­riau­sy­bei skir­ti dau­giau re­sur­sų ti­riant tą lai­ko­tar­pį. Iš tik­rų­jų ta po­li­ti­nė trans­for­ma­ci­ja, vy­ku­si iki Są­jū­džio ir Są­jū­džio me­tu, yra įdo­mi ne tik mums, kaip spren­di­mų pri­ėmė­jams, mū­sų pi­lie­čiams, bet ir ap­skri­tai po­li­ti­kos moks­li­nin­kams, so­cio­lo­gams ir eko­no­mis­tams. Pro­fe­so­rė A. Ra­mo­nai­tė yra pa­rašiu­si bent ke­le­tą kny­gų, t. y. „Są­jū­džio iš­ta­kų bei­eš­kant“, taip pat „Ne­ma­to­ma so­vie­ti­nė vi­suo­me­nė“, ir tie moks­li­niai dar­bai yra ak­tu­a­lūs ne tik Lie­tu­vai, ne tik re­gio­nui, bet ir ap­skri­tai pa­čiam po­li­ti­kos, so­cio­lo­gi­jos, eko­no­mi­kos moks­lui. Mes tu­ri­me tą is­to­ri­nę pa­tir­tį, tu­ri­me in­ves­tuo­ti ir su­teik­ti moks­li­nin­kams įran­kius tir­ti tuos įvy­kius ir gal­būt pri­si­dė­ti prie di­des­nės moks­lo trans­for­ma­ci­ją ti­rian­čio moks­lo plėt­ros.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Vi­si pa­si­sa­kė už. At­ro­do, vi­si pri­ta­ria­me re­zo­liu­ci­jai. Kvie­čiu bal­suo­ti ir pri­im­ti šią re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 114, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Svei­ki­nu Sei­mą, svei­ki­nu vi­są Lie­tu­vą! Sei­mo re­zo­liu­ci­ja „Dėl Lie­tu­vos Per­si­tvar­ky­mo Są­jū­džio įkū­ri­mo tris­de­šim­tų­jų me­ti­nių“ pri­im­ta. (Plo­ji­mai, gon­gas)

L. Kas­čiū­nas – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji, aš ir­gi la­bai džiau­giuo­si, kad mes pri­ėmė­me šią re­zo­liu­ci­ją. Tik­rai vi­siems la­bai ačiū, ku­rie su­kū­rė šį ju­dė­ji­mą. Tie­siog dar vie­nas ak­cen­tas, ku­rio, ma­no po­žiū­riu, gal­būt šiek tiek pri­trū­ko teks­te, t. y. pa­gar­ba to­kioms or­ga­ni­za­ci­joms kaip Lie­tu­vos lais­vės ly­ga, kaip „Ka­ta­li­kų baž­ny­čios kro­ni­ka“, t. y. di­si­den­ti­niam ju­dė­ji­mui, ku­ris tuo me­tu iš­lai­kė lais­vės idė­ją ir po to ga­lų ga­le gi­mė Są­jū­dis. No­riu šiuo sa­vo pa­si­sa­ky­mu pa­gar­bą iš­reikš­ti ir jiems. La­bai ačiū.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Pir­mi­nin­ke, dar vie­ną re­pli­ką, jei­gu ga­lė­čiau.

PIRMININKAS. A. Ku­bi­lius. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš no­riu pa­dė­ko­ti vi­siems pa­rė­mu­siems, bal­sa­vu­siems ir pa­ren­gu­siems šį teks­tą. No­riu at­sa­ky­ti ir ko­le­gai Lau­ry­nui. Iš tik­rų­jų A. Gu­mu­liaus­ko ta­len­tas tau­py­ti teks­tą yra stip­rus. Mes bu­vo­me iš pra­džių iš­var­di­nę daug, vi­sas or­ga­ni­za­ci­jas, bet da­bar vi­sa tai, ką kal­ba Lau­ry­nas, tel­pa į tris la­bai kon­kre­čius žo­džius, kad Są­jū­dis, kaip tau­ti­nio at­gi­mi­mo ju­dė­ji­mas, rė­mė­si ir pa­si­prie­ši­ni­mo so­vie­tų oku­pa­ci­joms is­to­ri­ne pa­tir­ti­mi. Tai ap­ima vis­ką – nuo par­ti­za­nų, iki Lais­vės ly­gos iki „Ka­ta­li­kų baž­ny­čios kro­ni­kos“ ir t. t.

Baig­da­mas tik no­riu ta pro­ga pa­kvies­ti ir in­for­muo­ti, kad kaip tik šian­dien Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je, Vals­ty­bin­gu­mo erd­vė­je, V. Land­sber­gio bib­lio­te­ko­je, šeš­tą va­lan­dą vyks dis­ku­si­ja, ku­ri va­di­na­si taip: „Po­li­ti­kos vir­smas is­to­ri­ja: Są­jū­džiui 30“. A. Ku­la­kaus­kas, A. Ra­mo­nai­tė, M. Ta­mo­šai­tis kaip tik dis­ku­tuos apie tai, kas ši­to­je re­zo­liu­ci­jo­je yra pa­ra­šy­ta, kad Są­jū­džio is­to­ri­jai rei­kia jau ir aka­de­mi­nių ty­ri­mų.

PIRMININKAS. A. Dumb­ra­va.

A. DUMBRAVA (TTF). Aš svei­ki­nu Sei­mą, pri­ėmus to­kią gra­žią re­zo­liu­ci­ją, ta­čiau no­rė­čiau pa­lin­kė­ti, kad ki­ti 30 me­tų Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je bū­tų tru­pu­tį ki­to­kie, kad bū­tų ma­žiau ko­rup­ci­jos, kad bū­tų dau­giau dė­me­sio žmo­gui ir kad tik­rai mes, po­li­ti­kai, pa­tei­sin­tu­me tuos lū­kes­čius. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš no­riu at­sa­ky­ti ger­bia­mam A. Dumb­ra­vai. Ši­ta re­zo­liu­ci­ja skir­ta ne tiems 30 me­tų, ką mes da­bar da­rė­me, ši­ta re­zo­liu­ci­ja skir­ta bū­tent 1988 m. bir­že­lio 3 d. ir lai­ko­tar­piui iki Ko­vo 11-osios. Šiuo at­ve­ju ne­pai­nio­ki­me dvie­jų da­ly­kų.

 

10.26 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1720(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1720. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – V. Ba­kas. Pa­tai­sų nė­ra, siū­lau pri­im­ti pa­straips­niui.

1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 2 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. J. Ole­kas – mo­ty­vai už. J. Ole­ko ne… At­ei­na.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi ne­ma­tau opo­nuo­jan­čių, tai kvie­čiu pri­tar­ti ir dau­giau ne­ar­gu­men­tuo­siu. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū, mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 11, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1720(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.28 val.

Ka­ri­nės jė­gos nau­do­ji­mo sta­tu­to 8 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1721(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3b klau­si­mas – Ka­ri­nės jė­gos nau­do­ji­mo sta­tu­to 8 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1721. Pra­ne­šė­jas – taip pat V. Ba­kas. Į tri­bū­ną taip pat ne­kvie­siu, nes nė­ra jo­kių pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je. Siū­lau pri­im­ti pa­straips­niui.

 1 straips­nis. Ga­li­me prit­ar­ti jam ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­niui taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 102, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1721(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.29 val.

Prin­ci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros 2019 me­tais, pla­nuo­ja­mos prin­ci­pi­nės kariuome­nės struk­tū­ros 2024 me­tais nu­sta­ty­mo, ka­rių, ci­vi­li­nę kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą at­lie­kan­čių sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir ka­riuo­me­nės dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal darbo su­tar­tis ir gau­nan­čių dar­bo už­mo­kes­tį iš vals­ty­bės biu­dže­to ir vals­ty­bės pi­ni­gų fon­dų (iš­sky­rus dar­buo­to­jus, gau­nan­čius dar­bo už­mo­kes­tį iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struktūri­nės, ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės pa­ra­mos ir tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nės para­mos lė­šų (išsky­rus tech­ni­nės pa­ra­mos lė­šas), ri­bi­nio skai­čiaus 2019 m. ir 2024 m. pa­tvir­ti­ni­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2064(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Prin­ci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros 2019 me­tais, pla­nuo­ja­mos prin­ci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros 2024 me­tais nu­sta­ty­mo, ka­rių, ci­vi­li­nę kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bą at­lie­kan­čių sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir ka­riuo­me­nės dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis ir gau­nan­čių dar­bo už­mo­kes­tį iš vals­ty­bės biu­dže­to ir vals­ty­bės pi­ni­gų fon­dų (iš­sky­rus dar­buo­to­jus, gau­nan­čius dar­bo už­mo­kes­tį iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės, ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės pa­ra­mos ir tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šų (iš­sky­rus tech­ni­nės pa­ra­mos lė­šas), ri­bi­nio skai­čiaus 2019 m. ir 2024 m. pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2064.

Pra­ne­šė­jas – V. Ba­kas. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Pri­ima­me pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 3 straips­nio yra R. J. Da­gio pa­siū­ly­mas. Pri­sta­tys R. J. Da­gys. Pra­šom.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­no pa­tai­sa yra pa­na­ši į tai, kaip mes pra­ėju­sį kar­tą dis­ku­ta­vo­me dėl ka­rių skai­čiaus. Aiš­ku, iš da­lies tai yra su­si­ję ir su mū­sų ap­si­spren­di­mu dėl vi­suo­ti­nės pri­va­lo­mos tar­ny­bos, bet ne­bū­ti­nai tai. Aš ma­nau, ka­dan­gi ta dis­ku­si­ja iš tik­rų­jų tur­būt bus tę­sia­ma ir tai nė­ra baig­tas klau­si­mas, pla­nuo­da­mi vi­sus da­ly­kus mes ga­lė­tu­me įra­šy­ti tuos skai­čius, ku­rie ga­lė­tų pa­siek­ti tam tik­rą re­zul­ta­tą. O jei­gu jau bus ap­si­spręs­ta, kad mums vie­naip ar ki­taip ra­di­ka­liai to šau­ki­mo ne­rei­kės, to­kiu at­ve­ju bus ga­li­ma tuos skai­čius ko­re­guo­ti.

Bet šiuo at­ve­ju aš ma­nau, kad ne­iš­ven­gia­mai tie skai­čiai tu­rė­tų di­dė­ti, at­si­žvel­giant į da­bar­ti­nę mū­sų sau­gu­mo si­tu­a­ci­ją. To­dėl ir siū­lau tuos skai­čius čia įra­šy­ti. Man at­ro­do, tai bū­tų toks ben­dras kon­sen­su­sas, o tai la­bai svar­bu šio­je dis­ku­si­jo­je, kad mes per daug ne­įsi­leis­tu­me į po­li­ti­nes ba­ta­li­jas. Tur­būt vi­si vie­no­dai su­pran­ta­me tas grės­mes.

PIRMININKAS. Pra­šau bal­suo­jant pa­ro­dy­ti, kad yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie pri­ta­ria, kad bū­tų svars­to­ma pa­tai­sa.

Yra 42. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. BAKAS (LVŽSF). Ne­pri­tar­ti pro­jek­tui. Iš tie­sų pa­siū­ly­mas ge­ras, bet rei­kia su­pras­ti, kad to­kie įsta­ty­mai pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus tei­kia­mi ne sti­chiš­kai. Tam pri­ta­ria, ap­ta­ria Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba. Šis pro­jek­tas dėl prin­ci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros taip pat bu­vo ap­tar­tas ir tik­rai iš­ana­li­zuo­tos vi­sos ga­li­my­bės ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. To­dėl siū­lo­ma ne­pri­tar­ti pa­tai­soms, nors tik­rai ga­li­ma dis­ku­tuo­ti ir dėl ki­tų va­rian­tų. Bet šian­dien pa­gal įsta­ty­mus svar­bu at­si­žvelg­ti į Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos nuo­mo­nę spren­džiant to­kius klau­si­mus.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai dėl pa­tai­sos. Mo­ty­vai už – A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes kal­ba­me apie ga­na il­gą lai­ko­tar­pį – še­še­rių me­tų. Iš tik­rų­jų yra ar­gu­men­tų už šį pa­siū­ly­mą. Jei­gu mes kal­ba­me apie per­spek­ty­vą po še­še­rių me­tų, tuo me­tu ir sei­mai kei­sis, bus ir dar vie­ni rin­ki­mai, ir po­žiū­riai kei­sis. Mes siū­lo­me vis dėl­to pus­an­tro tūks­tan­čio, tik pus­an­tro tūks­tan­čio di­des­nę ri­bą nu­sta­ty­ti.

Su vi­sa pa­gar­ba Gy­ni­mo ta­ry­bai, ta­čiau Sei­mas tvir­ti­na ir tu­ri tei­sę pa­teik­ti sa­vo siū­ly­mus. Aš ma­nau, at­ski­ri Sei­mo na­riai, teik­da­mi dėl šio svar­baus do­ku­men­to sa­vo siū­ly­mus, taip pat re­a­li­zuo­ja šią tei­sę. Tai­gi siū­lau rim­tai at­si­žvelg­ti ir nu­ma­ty­ti, kad kal­ba­ma apie per­spek­ty­vą, ku­ri įgy­ven­di­na­ma ne šian­dien, ne ry­toj, ne šiais me­tais, o per še­še­rius me­tus.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik­rai gal­vo­ju, kad kiek­vie­nas ga­li­me tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę, bet mes, so­cial­de­mok­ra­tai, ma­no­me, kad ka­riuo­me­nei rei­kia efek­ty­viai, ge­rai pa­reng­tų ka­rių, ge­rai ap­rū­pin­tų ka­rių. O toks siū­ly­mas – tik eks­ten­sy­viai plės­ti, kuo dau­giau pa­kvies­ti, bet ne­pa­si­rū­pin­ti jų tar­ny­bos są­ly­go­mis ir pa­si­ren­gi­mu. To­dėl ma­nau, kad tik­rai šian­dien Lie­tu­vai svar­bu už­si­brėž­ti ke­lią, kad mes tar­nau­jan­čius ka­rius ap­rū­pin­si­me mak­si­ma­liai, kad jie ga­lė­tų re­a­guo­ti lai­ku, nes įspė­ji­mo lai­kai la­bai su­trum­pė­ję.

Pa­sa­ky­siu ir apie mū­sų kai­my­nus. Mes ne­se­niai vie­šė­jo­me Var­šu­vo­je ir NATO Par­la­men­ti­nė­je Asam­blė­jo­je kal­bė­jo­mės su ko­le­go­mis Len­ki­jos kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos žmo­nė­mis. Į klau­si­mą, ar Len­ki­ja pla­nuo­ja grą­žin­ti šauk­ti­nius, Len­ki­jos gy­ny­bos mi­nist­ras la­bai aiš­kiai at­sa­kė, kad ne, jie to ne­pla­nuo­ja. Jie pla­nuo­ja ap­gin­kluo­ti sa­vo pa­reng­tus ka­rius.

Ki­tas da­ly­kas. Man at­ro­do, kad bū­tų daug svar­biau efek­ty­viai iš­nau­do­ti jau tuos iš da­lies pa­reng­tus ka­rius, tuos, ku­rie at­lie­ka pir­mi­nę pri­va­lo­mą­ją tar­ny­bą, po pen­ke­rių me­tų pa­kvies­ti pa­pil­do­miems mo­ky­mams. Tai bū­tų kur kas efek­ty­ves­nis lė­šų pa­nau­do­ji­mas ir mes tu­rė­tu­me pa­kan­ka­mą re­zer­vo ka­rių skai­čių. To­dėl kvie­čiu ne­pri­tar­ti ko­le­gos pa­teik­tam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Kvie­čiu bal­suo­ti. Tie, ku­rie pa­lai­ko R. J. Da­gio pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, ku­rie pa­lai­ko ko­mi­te­to nuo­mo­nę ne­pri­tar­ti, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 39, prieš – 43, su­si­lai­kė 31. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta. Kvie­čiu ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti vi­sam 3 straips­niui. Ačiū, pri­tar­ta.

4 straips­nis – įsta­ty­mas įsi­ga­lio­ja 2019 m. sau­sio 1 d. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ša­lia vi­sų ki­tų ar­gu­men­tų, ku­riuos mes iš­gir­do­me tiek pa­tei­ki­mo, tiek pri­sta­ty­mo me­tu, man at­ro­do, la­bai svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad, tvir­ti­nant ka­riuo­me­nės struk­tū­rą, yra di­di­na­mi ka­riuo­me­nės ki­ber­ne­ti­nės gy­ny­bos ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų pa­jė­gu­mai, nes ži­no­me, jog hib­ri­di­niai ka­rai tam­pa vis ak­tu­a­les­ni ir jų grės­mė yra vis di­des­nė. Tai­gi šiuo spren­di­mu yra ku­ria­mas ry­šių ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų ba­talio­nas gre­ta NATO tu­ri­mų to­kių pa­jė­gu­mų čia, Lie­tu­vo­je. Kvie­čiu pri­tar­ti ir ne tik kal­bė­ti apie tuos da­ly­kus, bet taip pat nu­ma­ty­ti tam rei­kia­mą fi­nan­sa­vi­mą ir skir­ti pa­pil­do­mą dė­me­sį. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­tar­da­mas pa­teik­tam pro­jek­tui, ypač to­dėl, kad bu­vo neat­si­žvelg­ta į ko­le­gos siū­ly­mus dėl pro­jek­to, ma­nau, kad ši­tas tei­kia­mas pro­jek­tas dėl prin­ci­pi­nės ka­riuo­me­nės struk­tū­ros yra pa­kan­ka­mai su­ba­lan­suo­tas. Nors tu­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad iš tik­rų­jų pa­reng­to­jo re­zer­vo mo­ky­mai čia nė­ra dar pa­kan­ka­mi, to­kie, ko­kie tu­rė­tų, ma­no su­pra­ti­mu, bū­ti, bet šiuo at­ve­ju aš kvie­čiu pri­tar­ti vi­sam pro­jek­tui, o at­ei­ty­je, tur­būt svars­ty­da­mi jau ki­tų me­tų pro­jek­tus, ga­lė­si­me at­si­žvelg­ti, kad vi­si tie ka­riai, ku­rie per­ėjo pri­va­lo­mą­ją tar­ny­bą ir ku­rie jau pen­ke­rius me­tus ne­tar­na­vo, ga­lė­tų tu­rė­ti ga­li­my­bes per­ei­ti pa­pil­do­mus trum­pes­nius mo­ky­mus, kad jie bū­tų pa­si­ren­gę ir iš­lai­ky­tų tas įgy­tas vals­ty­bės gy­ny­bos kom­pe­ten­ci­jas. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, bet ko­kiu at­ve­ju šis įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­pa­pras­tai svar­bus. Taip, mes pa­si­sa­ko­me už di­na­miš­kes­nį ir šau­ki­mo vyk­dy­mą, ir sa­va­no­rių įtrau­ki­mą, ir pri­va­lo­mą­ją ka­ri­nę tar­ny­bą, ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, kraš­to ap­sau­ga tu­ri kiek­vie­nais me­tais pa­si­tvir­tin­ti šį tei­sės ak­tą, ku­ris yra svars­to­mas ir Gy­ny­bos ta­ry­bo­je, ir ga­liau­siai Sei­me. Aš siū­lau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nors bu­vo ne­pri­tar­ta ma­no pa­tai­sai, vis tiek ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me dėl to da­ly­ko pa­tvir­tin­ti tą sche­mą. Tu­rė­si­me ga­li­my­bę dar pa­dis­ku­tuo­ti, kiek­vie­nais me­tais mes tiks­li­na­me tuos skai­čius, bet ne­la­bai no­rė­čiau su­tik­ti su ko­le­gos J. Ole­ko mo­ty­vais. Mes jau tu­rė­jo­me tą dis­ku­si­ją vis dėl tos pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės kon­cep­ci­jos. Ma­to­me, kad iš tik­rų­jų ji dėl da­bar­ti­nių grės­mių ne­pa­si­tei­si­na. Ji yra ne­pa­kan­ka­ma ne tik­tai dėl ko­ky­bės, kas la­bai svar­bu, kas už­tik­ri­na­ma pa­di­din­tu fi­nan­sa­vi­mu. Bet iš prin­ci­po ir pa­si­ren­gi­mas, jau­ni­mo pa­si­ren­gi­mas gin­ti sa­vo vals­ty­bę la­bai svar­bu, nes be įgū­džių, be nie­ko, tai nie­ko ne­ap­gin­si­me, kad ir ge­riau­sius mes ten gin­klus, šau­tu­vus nu­pirk­si­me ar dar ką nors ir juos ap­gin­kluo­si­me. Jau­nuo­liai tam tu­ri pa­si­ruoš­ti ir ži­no­ti, kaip jais nau­do­tis, nes ne­ap­mo­ky­ta ka­riuo­me­nė, kad ir ką tu jiems duo­si, yra leng­vas gro­bis mū­sų prie­šui. Iš prin­ci­po, jei­gu mes ma­to­me grės­mes, tai rei­kia grės­mes adek­va­čiai ir spręs­ti. Ma­nau, kad tam tik­ras ir gy­ve­ni­mo, draus­mės, apie gy­ve­ni­mą su­vo­ki­mas, toks draus­mės su­vo­ki­mas ir pa­rei­gos jaus­mo su­vo­ki­mas tik­rai ne­pa­kenks mū­sų jau­niems žmo­nė­mis, juo la­biau kad tai yra lai­ko­tar­pis, ne taip, kaip so­viet­me­čiu tre­ji me­tai, dve­ji su pu­se ar dve­ji, bet tai yra de­vy­ni mė­ne­siai, tai yra tik­rai tas lai­ko­tar­pis, ku­rį ga­li­ma skir­ti tiems da­ly­kams ir tik­rai tai bus tik į nau­dą. To­dėl pri­ta­riu ši­tam įsta­ty­mui, bet ma­nau, kad mes tą dis­ku­si­ją… tu­ri­me ne­su­sto­ti ir iki ki­tų me­tų ap­si­spręs­ti ga­lu­ti­nai.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Vi­si mo­ty­vai bu­vo už. Kvie­čiu bal­suo­ti ir pri­im­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių, vi­si bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2064(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.42 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 701 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1930(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 701 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1930(2). Pra­ne­šė­jas – K. Bac­vin­ka. Pri­ėmi­mas.

Dėl 1 straips­nio yra Sei­mo na­rio K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Jį pri­sta­tys K. Ma­žei­ka. Kęs­tu­ti Ma­žei­ka, pra­šau pri­sta­ty­ti sa­vo pa­siū­ly­mą dėl 1 straips­nio.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš tuoj. Gal ga­li Kęs­tu­tis pa­ko­men­tuo­ti, ji­sai tu­ri po ran­ka.

K. BACVINKA (LVŽSF). Čia iš es­mės re­dak­ci­nio po­bū­džio, čia bu­vo pra­leis­ti žo­džiai.

PIRMININKAS. Au­to­riaus pa­siū­ly­mas yra pri­sta­to­mas au­to­riaus. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs siū­lo­te 701 straips­nio 2 da­lį iš­dės­ty­ti taip.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ga­liu pri­sta­ty­ti, taip, jau at­si­da­riau, at­si­pra­šau. Čia yra de­rin­ta su mi­nis­te­ri­ja, iš­ties pa­grin­di­nis tiks­las bu­vo tas, kad re­da­guo­jant pir­mi­nį va­rian­tą bu­vo pra­leis­tas vie­nas žo­dis ir for­mu­luo­tė tru­pu­tį ne­ati­ti­ko tei­si­nių nuo­sta­tų, to­dėl yra siū­lo­ma at­kurti for­mu­luo­tę, kad bū­tų tei­sin­ga, ir taip pat mi­nis­te­ri­jas iš­dė­lio­ti pa­gal tei­sin­gą tvar­ką.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti, kad bū­tų svars­to­ma ši pa­tai­sa? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta.

Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

K. BACVINKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiai pa­tai­sai, jai ko­mi­te­tas pri­ta­rė? Ga­li­me. Dė­ko­ju.

Ki­tas pa­tai­sa taip pat dėl šio straips­nio yra Sei­mo na­rių S. Gent­vi­lo, R. Sin­ke­vi­čiaus, A. Pa­lio­nio, K. Bart­ke­vi­čiaus. Ku­ri no­rė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti? S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, vi­sas ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra at­sa­ko­my­bės tai­ky­mas už tai, kad jei­gu Bal­ti­jos ar­ba Šiau­rės jū­ro­je plau­kian­tys lai­vai tu­ri ku­rą, ku­ris tu­ri sie­ros. Iš es­mės prieš ke­le­tą me­tų Bal­ti­jos ir Šiau­rės jū­ro­je už­draus­ta tu­rė­ti ku­rą, ku­ris su­ke­lia sie­ros emi­si­ją, ki­taip ta­riant, ne­įma­no­ma nau­do­ti ma­zu­to, rei­kia nau­do­ti tik­tai ar­ba du­jas, ar­ba dy­ze­lį.

Mū­sų siū­ly­mas yra, kad jei­gu lai­vai, ku­rie įplau­kia į Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rą, pa­tei­kia įro­dy­mus, kad ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių ar­ba ne­ga­vo ga­li­my­bės įsi­pil­ti šva­raus ku­ro, jie ne­bū­tų bau­džia­mi Lie­tu­vo­je tik­ri­nant ap­lin­ko­sau­gi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.

PIRMININKAS. Ar yra 29 Sei­mo na­riai, pa­lai­kan­tys, kad bū­tų svars­to­ma pa­tai­sa?

Yra. Bal­sa­vo 46, kad bū­tų svars­to­ma. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

K. BACVINKA (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė ne­pri­tar­ti, ka­dan­gi ši nuo­sta­ta kaip ir per­tek­li­nė bū­tų.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už pa­tai­są – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš ne už pa­tai­są, aš už vi­są. At­si­pra­šau.

PIRMININKAS. Ta­da čia iš­si­trin­ki­te. Nė­ra mo­ty­vuo­jan­čių. Bal­suo­ja­me dėl šios pa­tai­sos. Kas bal­suo­ja už Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, tie, ku­rie ma­no, kad rei­kia pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei ne­pri­tar­ti, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 33, prieš – 30, su­si­lai­kė 39. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti vi­sam 1 straips­niui su vie­na pa­tai­sa, ku­riai pri­ta­rė­me? Ga­li­me. Ačiū.

2 straips­nis – įsta­ty­mo prie­do pa­kei­ti­mas. Pa­tai­sų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

3 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas nuo lie­pos 1 die­nos. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so. K. Ma­žei­ka – mo­ty­vai už. Ačiū, Kęs­tu­ti Bac­vin­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, tai yra di­rek­ty­vos per­kė­li­mas. Tik­rai mū­sų la­biau­siai už­terš­ta Bal­ti­jos jū­ra. Ma­nau, šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu gal­būt tu­rė­si­me ga­li­mybę bent šiek tiek su­ma­žin­ti už­terš­tu­mą ir tai pri­si­dės prie tų po­ky­čių, ku­rių mes vi­si ir sie­kia­me. Kvie­čiu pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­le­ga Kęs­tu­tis yra tei­sus dėl Bal­ti­jos jū­ros už­terš­tu­mo, tik pro­ble­ma yra ki­ta. Pa­vyz­džiui, jei­gu iš Ame­ri­kos plau­kia kro­vi­nys į Uk­rai­ną, tai jam pi­giau plauk­ti per Vi­dur­že­mio jū­rą, nes ga­lės ma­zu­tu kū­re­na­mais lai­vais ga­ben­ti, o per Bal­ti­jos jū­rą jau tu­ri dy­ze­li­niu ku­ru kū­ren­ti lai­vus.

Ši­tuo įsta­ty­mu yra nu­sta­to­mos baus­mės už lai­vus, ku­rie at­plau­kia su sie­ros emi­si­ją ga­mi­nan­čiu ku­ru. Ir jos yra di­des­nės baus­mės, ne­gu mū­sų kai­my­ni­nės vals­ty­bės su­tei­kia. Iš tik­rų­jų tai yra ga­na reikš­min­gos bau­dos lai­vų sa­vi­nin­kams, to­dėl rei­kė­tų la­bai at­sar­giai tai­ky­ti bet ko­kią at­sa­ko­my­bę, ka­dan­gi li­gi šiol ne­bu­vo jo­kios at­sa­ko­my­bės. Įsta­ty­mas yra svei­kin­ti­nas, ir ka­dan­gi po­įsta­ty­mi­niuo­se ak­tuo­se yra iš­im­čių, tai ver­tė­tų jam vi­sam pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. To­kia gra­žia gai­da kvie­čiu tęs­ti bal­suo­jant, pri­ta­riant šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 103, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1930(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.50 val.

Ap­lin­kos mo­ni­to­rin­go įsta­ty­mo Nr. VIII-529 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1515(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Ap­lin­kos mo­ni­to­rin­go įsta­ty­mo ati­tin­ka­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1515. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – K. Ma­žei­ka, ta­čiau pa­siū­ly­mų nė­ra, į tri­bū­ną ne­kvie­si­me. Ga­li­me pri­im­ti pa­straips­niui?

1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. 2 straips­niui taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pri­tar­ta.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, svars­ty­da­mi šį klau­si­mą Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te, mes smar­kiai pik­ti­no­mės tiek su L. Bal­siu, tiek su po­zi­ci­jos, opo­zi­ci­jos at­sto­vais, ko­dėl vals­ty­bė nu­spren­dė, Vy­riau­sy­bė šiuo at­ve­ju, ap­lin­kos mo­ni­to­rin­gą, ku­ris kiek­vie­nais me­tais tu­ri pa­ro­dy­ti Lie­tu­vos ap­lin­kos ir gam­tos būk­lę, nu­leis­ti iš vy­riau­sy­bi­nio lyg­mens į vie­nos ins­ti­tu­ci­jos, t. y. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, at­sa­ko­my­bę. Ko­mi­te­te, ne­ge­bant at­sa­kin­giems as­me­nims nor­ma­liai pa­aiš­kin­ti, 9 ir 1 nu­ta­rė­me vis dėl­to at­mes­ti šį pro­jek­tą. Bet po sa­vai­tės kaž­kaip vis­kas pa­si­kei­tė, vėl be jo­kių ar­gu­men­tų, tie­siog ak­lai, pa­sa­kė­me, rei­kia klau­sy­ti Vy­riau­sy­bės, nors jo­kių re­a­lių ar­gu­men­tų ne­pa­teik­ta.

Ką pa­keis šian­dien šis įsta­ty­mas, tai, kad vals­ty­bės mo­ni­to­rin­go, ap­lin­kos ap­sau­gos mo­ni­to­rin­go pro­gra­mą su­da­rys vie­nin­te­lis ap­lin­kos mi­nist­ras, ne­pa­ro­dy­da­mas Vy­riau­sy­bei, ne­pa­ro­dy­da­mas ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, to­kioms kaip Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ir de­rins iš es­mės su to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, su ku­rio­mis pats no­rės. Man at­ro­do, kad vals­tie­čiai ir ža­lie­ji, kaip par­ti­ja, tu­rin­ti ter­mi­ną „ža­lie­ji“ sa­vo pa­va­di­ni­me, tu­rė­tų bū­ti su­in­te­re­suo­ti, kad ap­lin­kos ap­sau­gos mo­ni­to­rin­gas bū­tų vy­riau­sy­bi­nio lyg­mens do­ku­men­tas ir jo pro­gra­ma bū­tų tvir­ti­na­ma Vy­riau­sy­bės mas­tu, o ne vie­no mi­nist­ro pa­ra­šu. Kvie­čiu rim­tai su­si­lai­ky­ti ar­ba bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Re­a­guo­da­mas į ko­le­gos pa­si­sa­ky­mą, tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga tik­rai pa­si­sa­ko bū­tent už griež­tes­nę kon­t­rolę, už efek­ty­ves­nę kon­tro­lę ir efek­ty­ves­nį dar­bą. Šiuo įsta­ty­mu ir pa­ro­do­ma, kad mo­ni­to­rin­go do­ku­men­tus de­rins ne Vy­riau­sy­bė, o mi­nis­te­ri­ja. Tur­būt su­pran­ta­me, kad Vy­riau­sy­bės ka­bi­ne­te su ap­lin­ko­sau­ga ir mo­ni­to­rin­gu yra ma­žai su­si­pa­ži­nu­sių ir dir­ban­čių žmo­nių. Bet ko­kiu at­ve­ju do­ku­men­tus ren­gia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ir tei­kia tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bei, tai dar­bas tik nusi­tę­sia.

At­si­žvel­giant į tai, kad bū­tų efek­ty­viai re­a­guo­ja­ma, pri­tai­ko­ma, pa­kei­ti­mai, ar­ti­miau­si nu­ma­to­mi pro­jek­tai, ku­riuos aš pri­sta­čiau šio įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mo me­tu, iš­ties leis efek­ty­viai re­a­guo­ti, pa­keis­ti są­ly­gas, pri­tai­ky­ti prie mū­sų Lie­tu­vos kli­ma­to, re­gio­ni­nio iš­skir­ti­nu­mo ir taip pa­da­ry­ti mo­ni­to­rin­gą efek­ty­vų ir mak­si­ma­liai nau­din­gą vi­siems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams ir ap­lin­kai.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Vis dėl­to ne­ga­liu pri­tar­ti šiam pro­jek­tui. Mes nu­ver­ti­na­me pa­čią ap­lin­kos sis­te­mą, per­ke­lia­me į že­mes­nį lyg­me­nį – iš Vy­riau­sy­bės į mi­nis­te­ri­ją. Taip, ko­le­ga Kęs­tu­tis sa­kė, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai yra kva­li­fi­kuo­ti ir rengs. Taip, te­gul jie ren­gia ir to­liau, kad ir Vy­riau­sy­bė­je bū­tų, bet kad bū­tų de­ri­na­ma ir su ki­to­mis mi­nis­te­ri­jo­mis, ku­rios taip pat bū­tų įpa­rei­go­tos ak­ty­viau da­ly­vau­ti šia­me pro­ce­se. Ži­nant, kas da­bar vyks­ta pa­sau­ly­je, Eu­ro­pos Są­jun­gos pri­ori­te­tus, o ap­lin­ko­sau­ga yra vie­nas iš svar­biau­sių pri­ori­te­tų, ir vi­sus pa­sau­ly­je vyks­tan­čius kli­ma­to kai­tos pro­ce­sus, že­mi­ni­mas to lyg­mens, man at­ro­do, ne­ati­tin­ka šian­die­nos pa­sau­lio, Eu­ro­pos Są­jun­gos, taip pat mū­sų vi­suo­me­nės lū­kes­čių ir in­te­re­sų. Ne­pri­tar­siu šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys L. Bal­sys.

L. BALSYS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų keis­ta, kad po to, kai ko­mi­te­te dis­ku­ta­vo­me tik­rai la­bai iš­sa­miai, ne­su­lau­kė­me ar­gu­men­tų, ko­dėl čia rei­kė­tų keis­ti, nu­že­min­ti ly­gį ap­lin­kos ap­sau­gos mo­ni­to­rin­go iš vals­ty­bi­nės pro­gra­mos į vie­nos mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo veiks­mų pla­ną, vis tiek da­bar kaž­ko­dėl at­si­du­ria Sei­mo sa­lė­je. Ma­tyt, kaž­kam čia ypač no­ri­si pra­stum­ti. Jei­gu ar­gu­men­tuo­ja­ma, kad no­ri­ma op­ti­mi­zuo­ti val­dy­mą, ma­žin­ti biu­ro­kratiją, tai čia tur­būt pats blo­giau­sias ob­jek­tas, ku­ris bu­vo pa­si­rink­tas tai įro­dy­ti ir pa­ro­dy­ti, nes bū­tent ap­lin­kos ap­sau­gos klau­si­mai, ap­lin­kos ap­sau­gos ste­bė­se­nos, ar­ba mo­ni­to­rin­go, da­ly­kai tu­ri bū­ti vals­ty­bi­nio mas­to pro­gra­mos ir vy­riau­sy­bi­nio lyg­mens, kad vi­sos mi­nis­te­ri­jos ga­lė­tų ko­or­di­nuo­ti, kad bū­tų su­tei­kia­mas rei­kia­mas dė­me­sys, o ne vie­nos mi­nis­te­ri­jos ran­ko­se. Žo­džiu, tik­rai rei­kė­tų su­si­lai­ky­ti ar­ba bal­suo­ti prieš ir pa­lik­ti, kaip yra ar­ba net su­stip­rin­ti vals­ty­bi­nės pro­gra­mos mo­ni­to­rin­go sta­tu­są. Ačiū.

PIRMININKAS. Dau­giau dėl nuo­mo­nių ne­už­si­ra­šė Sei­mo na­riai. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 50, su­si­lai­kė 48, prieš – 2. Ly­gu.

Bal­suo­ja­me iš nau­jo. Kvie­čiu ap­si­spręs­ti aiš­kiau.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš – 4, su­si­lai­kė 54. Pro­jek­tas ne­pri­im­tas.

Klau­siu K. Ma­žei­kos, ar ga­li­me svars­ty­ti ly­di­muo­sius? Ne­ga­li­me. 1-6b – pro­jek­tas Nr. XIIIP-1516 ir 1-6c – pro­jek­tas Nr. XIIIP-1818, ne­svars­to­me.

 

10.58 val.

Įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ Nr. IX-2206 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1754(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1754. Pra­ne­šė­jas – M. Pui­do­kas. Ne­ma­tau. J. Ber­na­to­nis. Pra­šau.

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi ko­le­ga Min­dau­gas ne­ga­lė­jo da­ly­vau­ti, tai aš pa­ban­dy­siu jį pa­va­duo­ti. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš­va­dai…

PIRMININKAS. Pa­tai­sų svars­ty­mas ir 1 straips­nis. 1 straips­niui…

J. BERNATONIS (LSDDF). Vien­bal­siai. Pir­miau­sia tur­būt rei­kė­tų ap­svars­ty­ti Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus. Tai yra…

PIRMININKAS. Pir­mas pa­siū­ly­mas yra Tei­sės de­par­ta­men­to, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

J. BERNATONIS (LSDDF). Taip, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­ta­rus Tei­sės de­par­ta­men­tui? Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­niui… (Bal­sai sa­lė­je) Dėl 2 straips­nio nė­ra pa­siū­ly­mų. Apie ką dis­ku­si­ja?

J. BERNATONIS (LSDDF). Taip, ga­li­me pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ar ga­li vi­sas Sei­mas pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu 2 straips­niui? Ga­li­me. 3 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū. Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. 5 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dėl 6 straips­nio yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

J. BERNATONIS (LSDDF). Taip.

PIRMININKAS. Ne­pri­ta­rė. To­liau ki­tas pa­siū­ly­mas – Sei­mo na­rių E. Jo­vai­šos, G. Ste­po­na­vi­čiaus, A. Ge­lū­no, M. Ado­mė­no ir A. Ar­mo­nai­tės. Pri­sta­to E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ši­tas straips­nis iš­ties yra svar­bus. Svar­bus dėl to, kad jis pa­lie­čia Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų gy­ve­ni­mą. Kaip ži­no­me, yra M. Pui­do­ko, A. Ažu­ba­lio pa­tai­sos apie tai, kad jei tu­ri­mos trys sko­los, ga­li svars­ty­ti klau­si­mą dėl lai­ki­no­jo gy­ve­ni­mo nu­trau­ki­mo, ki­taip ta­riant, ir pa­ša­li­ni­mo iš aukš­to­sios mo­kyk­los. Sa­ko­ma, kad to rei­ka­lau­ja vals­ty­bės sau­gu­mas. Taip, iš tik­rų­jų, bet tei­si­nė­je vi­suo­me­nė­je yra ai­bė da­ly­kų, ku­riais ga­li­ma re­gu­liuo­ti. Pa­vyz­džiui, tie pa­tys uni­ver­si­te­tai ga­li teik­ti in­for­ma­ci­ją apie tuos as­me­nis, ku­rie ne­lan­ko pa­skai­tų ir ne­stu­di­juo­ja, to­kiu at­ve­ju mū­sų Mig­ra­ci­jos tar­ny­ba ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pui­kiau­siai ži­nos fak­tus ir ga­lės im­tis prie­mo­nių.

Da­bar, kai įve­da­mas tri­jų ne­įskai­ty­tų da­ly­kų cen­zas, kė­si­na­ma­si į au­to­no­mi­ją, kė­si­na­ma­si į Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo re­gu­liuo­ja­mą są­vo­ką, kas yra pa­žan­gus, kas ne­pa­žan­gus stu­den­tas. No­riu at­kreip­ti vi­sų Sei­mo na­rių dė­me­sį štai į ką – Tei­sės de­par­ta­men­tas sa­ko, kad ne­ga­li bū­ti to­kios pa­tai­sos, nes tai prieš­ta­rau­ja ki­tiems da­ly­kams.

Ant­ras da­ly­kas. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ku­ri at­sa­kin­ga už mig­ra­ci­jos da­ly­kus, taip pat pa­lai­ko mū­sų po­zi­ci­ją ir ne­rei­ka­lau­ja štai ši­tų tri­jų ne­iš­lai­ky­tų eg­za­mi­nų. To­liau. At­si­ran­da dis­kri­mi­na­ci­ja tarp už­sie­nio stu­den­tų ir lie­tu­vių stu­den­tų. No­riu pa­sa­ky­ti, kad ir abi stu­den­tų są­jun­gos, ku­rios vie­ni­ja dau­gy­bę mū­sų stu­den­tų – apie 80… stu­den­tų, yra ka­te­go­riš­kai prieš, jos yra pa­si­ren­gu­sios ryž­tin­giau­siems žings­niams. Prieš yra Lie­tu­vos rek­to­rių kon­fe­ren­ci­ja.

Aš gal­vo­čiau, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kad mes sa­lė­je ne­tu­ri­me da­ry­ti to­kio veiks­mo, ku­ris ga­li…

PIRMININKAS. Lai­kas!

E. JOVAIŠA (LVŽSF). …at­ro­dy­ti kaip Kon­sti­tu­ci­jos pa­ža­dė­tos au­to­no­mi­jos pa­žei­di­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Lai­kas! Ačiū. Da­bar ar tu­ri­me 29 pri­ta­rian­čius, kad bū­tų svars­to­ma pa­tai­sa? (Šur­mu­lys sa­lė­je) Tie, ku­rie ma­no, kad rei­kia svars­ty­ti šią pa­tai­są, tu­ri bal­suo­ti už. Už bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys. Pa­tai­sa svars­to­ma. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ko­mi­te­tas svars­tė šią pa­tai­są, du ko­mi­te­to na­riai ją pa­lai­kė, du bu­vo prieš, du su­si­lai­kė. Tai­gi bu­vo šiai pa­tai­sai ne­pri­tar­ta. Tik no­rė­tu­me at­kreip­ti dė­me­sį, kad jei­gu bū­tų pri­im­ta, rei­kė­tų ati­tin­ka­mą pa­tai­są da­ry­ti ir 7 straips­ny­je.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai dėl pa­tai­sos. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų la­bai tei­sin­gai Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas E. Jo­vai­ša pri­sta­tė ar­gu­men­tus, ko­dėl rei­kia pri­tar­ti. Aš no­riu pa­kar­to­ti, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ir­gi to­kiam pa­siū­ly­mui pri­ta­rė. Pa­grin­di­nis da­ly­kas, ku­rį vis dėl­to tu­rė­tu­me tu­rė­ti ome­ny­je – ši­to pa­siū­ly­mo prie­ši­nin­kai tei­gia, kad ne­va bus su­da­ry­ta kaž­ko­kia lan­da žmo­nėms, ku­rie ne­sie­kia stu­di­jų. Bet iš tik­rų­jų pro­ble­mą tu­ri­me spręs­ti vi­sai ki­tais lyg­me­ni­mis. Tie žmo­nės jau pa­ten­ka į Lie­tu­vą ir tą slenks­tį, tą pa­vo­jaus už­kar­dy­mą mes tu­ri­me pa­da­ry­ti kur kas anks­čiau. Da­bar nė­ra spren­džia­ma šios nuo­sta­tos pro­b­le­ma, jei­gu mes pa­lik­si­me taip, kaip da­bar yra, ir ne­pri­im­si­me šio pa­siū­ly­mo, tie­siog su­kur­si­me nau­ją pro­ble­mą uni­ver­si­te­tams. Uni­ver­si­te­tai šiuo me­tu la­bai įvai­riai au­to­no­miš­kai, sa­va­ran­kiš­kai re­gu­liuo­ja, kiek stu­den­tas ga­li tu­rė­ti sko­lų, kiek ne. Mes pa­ima­me Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mą ir pra­de­da­me juo re­gu­liuo­ti švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­jos au­to­no­mi­ją ir tvar­kas cen­t­ra­li­zuo­tai, ne­pa­lie­ka­me lais­vės Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tui, ne­pa­lie­ka­me lais­vės Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tui, ne­pa­lie­ka­me lais­vės Vil­niaus uni­ver­si­te­tui tvar­ky­tis taip, kaip jie no­ri tvar­ky­ti sa­vo tvar­kas. Ma­nau, su­kur­si­me nau­ją pro­ble­mą, jei­gu ne­pri­tar­si­me šiam pa­siū­ly­mui. Ra­gi­nu pa­lai­ky­ti, ti­kiuo­si, kad šis bal­sa­vi­mas bus po­zi­ty­vus. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys A. Ažu­ba­lis.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad jau da­bar ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo pro­jek­to 36 straips­ny­je yra ši siū­lo­ma (ta pa­ti) nor­ma, ką siū­lo po­nas E. Jo­vai­ša ir jo ko­le­gos, kad uni­ver­si­te­tai tu­ri pra­neš­ti ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms apie ne­pa­žan­gius ir ne­lan­kan­čius stu­den­tus už­sie­nie­čius. Bet ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo VSD ir mes siū­lo­me ki­to­kią for­mu­luo­tę. To­dėl, kad aukš­to­sios mo­kyk­los ig­no­ruo­da­vo šį da­ly­ką, nes iš už­sie­nie­čių stu­den­tų tie­siog by­ra pi­ni­gai.

Ant­ras da­ly­kas, ko­le­gos, yra tai, ypač no­rė­čiau at­kreip­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rių dė­me­sį, kad mes rė­mė­mės VSD siū­ly­mais, VSD pa­tei­kė skai­čius, kiek va­di­na­mų­jų ne­le­ga­lių stu­den­tų pa­ten­ka į Eu­ro­pą per Lie­tu­vą, pri­si­den­gę stu­di­jo­mis. Dar dau­giau ga­liu pa­sa­ky­ti. At­si­ra­do nau­ja ka­te­go­ri­ja va­di­na­mų­jų stu­den­tų, ku­rie anks­čiau bu­vę ne­va in­ves­ti­to­riai Lie­tu­vo­je, bet net ne­pa­ten­ka į in­ves­ti­ci­jų straips­nį. Ta­da jie per­si­kva­li­fi­kuo­ja į stu­den­tus ir taip stu­di­juo­ja de­šim­tį ar kiek me­tų. Ko­le­gos, čia ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo da­ro­ma.

Ir pas­ku­ti­nį da­ly­ką pa­sa­ky­siu. Aukš­to­sios mo­kyk­los iki šiol net ne­tu­ri api­brė­ži­mo, kas yra ne­pa­žan­gus stu­den­tas, štai kur jiems yra iš­šū­kis. Tai gal te­gul aukš­to­sios mo­kyk­los po to tu­rės ga­li­my­bę api­brėž­ti, kas yra tas ne­pa­žan­gus stu­den­tas? Siū­lau tik­rai ne­pri­tar­ti ši­tam siū­ly­mui, nes jie nie­ko ne­kei­čia, o pa­tvir­ti­na esan­čią prak­ti­ką, ku­ri yra ydin­ga.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis. At­si­pra­šau, vie­nas – už, vie­nas – prieš.

Bal­suo­ja­me dėl pa­tai­sos. Kas pri­ta­ria pa­tai­sai, bal­suo­ja už, tie, ku­rie pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš – 5, su­si­lai­kė 5 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Ki­tos pa­tai­sos… Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, ačiū, kad jūs pri­ta­rė­te šiam siū­ly­mui, nes kai VSD ra­šo ir pas­kui Sei­mo na­rių ran­ko­mis tei­kia ko­kius nors siū­ly­mus, tai iš­ei­na ab­sur­das. Uni­ver­si­te­tuo­se da­bar čia rei­kė­tų im­ti ir kon­tro­liuo­ti, kaip stu­den­tai lan­ko pa­skai­tas. Ten die­ny­nų nė­ra, jūs bai­ki­te to­kias ne­są­mo­nes. Pas ma­ne to­kių… Aš da­bar tu­rė­čiau bū­ti at­sa­kin­gas už ko­kį nors už­sie­nie­tį kaip pro­fe­so­rius ir žiū­rė­ti, ka­da jis at­ei­na, ne­at­ei­na. Vi­sų ne­kon­tro­liuo­ju, o už­sie­nie­tį tu­rė­čiau kon­tro­liuo­ti. Čia tiek ab­sur­diš­kų da­ly­kų yra pri­ra­šy­ta!

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 6 straips­niui su šia pa­tai­sa? Ga­li­me. Dė­ko­ju.

To­liau yra M. Pui­do­ko pa­siū­ly­mai, bet ne­ati­tin­ka ter­mi­nų, ne­ga­li­me jų svars­ty­ti. 7 straip­s­nį, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas sa­ko, kad tu­ri­me da­bar re­da­guo­ti.

Tai ga­li­me tur­būt ke­liau­ti į ki­tą – 8 straips­nį, ki­tus straips­nius pa­straips­niui pri­im­ti ir ta­da pa­pra­šy­ti ko­mi­te­to, kad bū­tų su­re­da­guo­tas pro­jek­tas. Taip?

J. BERNATONIS (LSDDF). Aš ma­nau, Pir­mi­nin­ke, kad tai iš es­mės nie­ko ne­kei­čia. Sei­mas jau ap­si­spren­dė, tai ati­tin­ka­mai ne­ga­lės bū­ti prieš­ta­ra­vi­mų ki­tam straips­ny­je. Dėl to…

PIRMININKAS. Re­da­guo­ti jį rei­kės, ar ne?

J. BERNATONIS (LSDDF). Abe­jo­ju. To­kie ar­gu­men­tai…

PIRMININKAS. Ge­rai. Pri­ima­me ta­da. 7 straips­nis. Svars­ty­ti­nų pa­siū­ly­mų dėl jo nė­ra, to­dėl ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

8 straips­nis. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­siū­ly­mų nė­ra. 9 straips­nis. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­ria. Ga­li­me pri­im­ti vi­są 9 straips­nį su šiuo pa­siū­ly­mu? Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­im­ti.

10 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­im­ti. 11 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ir ki­tas pa­siū­ly­mas yra Sei­mo na­rių E. Jo­vaišos, A. Ge­lū­no, A. Ku­bi­liaus, G. Ste­po­na­vi­čiaus, A. Ar­mo­nai­tės, D. Krei­vio, A. Mal­dei­kie­nės. Pa­siū­ly­mą pri­sta­to E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Mes pri­ta­ria­me, čia lai­ko­mės ko­mi­te­to nuo­mo­nės. Ne­tu­ri­me…

PIRMININKAS. At­si­i­ma­te pa­siū­ly­mą?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip, čia ga­li­me at­si­im­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ki­tas pa­siū­ly­mas yra Sei­mo na­rio M. Pui­do­ko, taip pat ne­ati­tin­ka ter­mi­nų. Dar vie­nas pa­siū­ly­mas taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. To­liau Sei­mo na­rių E. Jo­vai­šos, A. Ge­lū­no, A. Ku­bi­liaus, G. Ste­po­na­vi­čiaus, A. Ar­mo­nai­tės, D. Krei­vio, A. Mal­dei­kie­nės pa­siū­ly­mas. Kas pri­sta­to­te? E. Jo­vai­ša. Pra­šom.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip pat ta pa­ti si­tu­a­ci­ja.

PIRMININKAS. At­si­i­ma­te pa­siū­ly­mą, nes ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Su to­kiais pa­siū­ly­mais ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam 11 straips­niui.

J. BERNATONIS (LSDDF). Taip.

PIRMININKAS. 12 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 13 strai­ps­nis, taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 14 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 15 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 16 straips­nis taip pat be pa­siū­ly­mų. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 17 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 18 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 19 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 20 straips­nis „Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas“, yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ir su to­kiu pri­ta­ri­mu ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti vi­sam 20 straips­niui? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so pro­jek­to. Ačiū pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Ažu­ba­lis. At­si­sa­ko. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų es­mi­nę tur­būt to­kią pro­ble­mą iš­spren­dė­me. Čia jau bu­vo daug mi­nė­ta ir aukš­to­sios mo­kyk­los taip pat pa­si­sa­ko už tai, kad bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos at­vyk­ti ir stu­di­juo­ti į Lie­tu­vą stu­den­tams ir iš tre­čių­jų ša­lių, ly­giai taip pat kaip ir lie­tu­viams tur­būt svar­bu vyk­ti į ki­tas ša­lis ir ten sem­tis ži­nių. Ma­nau, kad ta siū­lo­ma pa­tai­sa, kai bu­vo ap­ri­bo­ti stu­di­jas tur­būt dėl tam tik­rų stu­di­jų ne­sėk­mių, yra pa­ša­lin­ta, nes, prie­šin­gu at­ve­ju, pa­čių stu­den­tų tei­sės bū­tų pa­žeis­tos. Ką ta­da iš es­mės da­ry­ti su Lie­tu­vos pi­lie­čiais, jei­gu pa­ri­te­to pa­grin­dais, nes jie taip pat tu­ri sko­lų. Iš tik­rų­jų są­ly­gos bū­tų ne­vie­no­dos ir, ma­nau, tą su­re­gu­liuos pa­tys uni­ver­si­te­tai. Tur­būt rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad ir mū­sų VSD dir­ba vi­sai nor­ma­liai, ir už­kar­dy­mas vyks­ta, nes tų pro­ble­mų kaip ir ne­bu­vo kaž­ka­da, tos pro­ble­mos ne­bu­vo ke­lia­mos. Tik­tai mes, po­li­ti­kai, su­si­gal­vo­ja­me pro­ble­mas, no­rė­da­mi su kuo nors pa­ko­vo­ti. Siū­lau pri­tar­ti to­kiam va­rian­tui.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas. Nė­ra. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Ko­le­gos, aš tik­rai džiau­giuo­si, kad Sei­mas iš­tai­sė Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­te pa­da­ry­tas klai­das, svei­kas pro­tas nu­ga­lė­jo ir mes įsta­ty­mu „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ ne­įsi­ki­ši­me į uni­ver­si­te­tų ir švie­ti­mo įstai­gų au­to­no­mi­ją. Gal­būt bu­vo ga­li­ma vis dėl­to dar tų ke­le­tą pa­siū­ly­mų ir ne­at­si­im­ti, dėl jų bal­suo­ti, nes jie taip pat bū­tų su­tei­kę ge­res­nes są­ly­gas už­sie­nio stu­den­tams rink­tis stu­di­joms Lie­tu­vą, ta­čiau, ne­pai­sant to, pa­grin­di­nė klai­da tik­rai bu­vo iš­tai­sy­ta.

Džiau­giuo­si, kad bu­vo at­si­žvelg­ta ir į uni­ver­si­te­tų ben­druo­me­nės, ir į VRM nuo­mo­nę, ir kvie­čiu pa­lai­ky­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Da­bar ra­mia šir­di­mi ga­liu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, ir aš po ši­tų pa­tai­sų už­si­ra­šiau kal­bė­ti už, nors prieš tai gal­vo­jau kal­bė­ti prieš. Iš tik­ro uni­ver­si­te­tai kau­na­si dėl už­sie­nio stu­den­to, o už­sie­nio stu­den­tams at­vy­kus yra sun­ku­mų. Jie pa­ten­ka į stre­si­nę si­tu­a­ci­ją – nau­ja sis­te­ma, rei­kia stu­di­juo­ti ki­ta kal­ba, ne gim­tą­ja. Tik­rai yra daug ap­sun­ki­ni­mų ir į tai rei­kė­tų at­si­žvelg­ti. Tos pa­tai­sos da­bar lei­džia de­mo­kra­tiškiau ar­ba lais­viau žiū­rė­ti į stu­den­tus ir dėl to ga­li­me pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vuo­jan­tys bu­vo tik­tai už. Kvie­čiu bal­suo­ti už šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 94, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1754(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Ažu­ba­lis.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, aš be­veik esu įsi­ti­ki­nęs, kad pra­eis dve­ji ar­ba tre­ji me­tai ir mes grį­ši­me prie ši­to klau­si­mo, kaip jau ne kar­tą grįž­da­vo­me prie tų ati­da­ro­mų lan­dų at­vy­kė­liams iš tre­čių­jų pa­sau­lio vals­ty­bių. Per vi­są sa­vo par­la­men­tinę prak­tiką mes ne vie­ną kar­tą… Aš esu ste­bė­jęs, ka­da at­ėję la­bai li­be­ra­liai nu­si­tei­kę žmo­nės sa­ko, mes at­si­da­ro­me. Pra­ei­na tre­ji–­ket­ve­ri me­tai ir mes vėl pri­ima­me įsta­ty­mo pa­tai­sas ir už­da­ro­me tas juo­dą­sias sky­les. Tai­gi čia tik lai­ko klau­si­mas, taip pat, ži­no­ma, ir vals­ty­bės lė­šų klau­si­mas.

 

11.18 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 50 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1566(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 50 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1566. Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė. Pa­siū­ly­mų nė­ra pri­ėmi­mo sta­di­jo­je, to­dėl ga­li­me svars­ty­ti pa­straips­niui.

1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ir 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti pri­imant šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 86, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1566(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.19 val.

Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. IX-987 4, 8, 11, 12, 13 straips­nių ir ket­vir­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1524(3)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9a klau­si­mas – Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo strai­ps­nių ir ket­vir­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1524. Pra­ne­šė­jas – A. Sa­la­ma­ki­nas, ta­čiau į tri­bū­ną ne­kvie­čiu. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 5 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 6 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ir 7 straips­niui – „Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas“ – ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų už, prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti ir pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 80, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 10 Sei­mo na­rių. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1524(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.21 val.

Ūkio sub­jek­tų, per­kan­čių–­par­duo­dan­čių ža­lią pie­ną ir pre­kiau­jan­čių pie­no gaminiais, ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1907 2, 3, 5, 6 ir 14 straipsnių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1525(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9b klau­si­mas – Ūkio sub­jek­tų, per­kan­čių–­par­duo­dan­čių ža­lią pie­ną ir pre­kiau­jan­čių pie­no ga­mi­niais, ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1525. Pra­ne­šė­jas – A. Stan­či­kas. Yra pa­siū­ly­mų. Pra­šo­me į tri­bū­ną.

Pri­ima­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ne­pri­ta­rė. Ga­li­me ko­mi­te­tui ne­pri­ta­rus pri­tar­ti vi­sam 2 straips­niui? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 5 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ir dėl 6 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

A. STANČIKAS (LVŽSF). Taip pat ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ne­pri­ta­rė.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ir ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­sam šiam strai­psniui.

Dėl mo­ty­vų už, prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti ir pri­tar­ti vi­sam įsta­ty­mo projek­tui.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 80, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 6 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1525(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.23 val.

Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų įsta­ty­mo Nr. X-1207 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1526(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9c klau­si­mas – Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1526. Pra­ne­šė­jas – taip pat A. Stan­či­kas. Pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Kvie­čiu pri­im­ti pa­straips­niui.

1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me. 2 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straip­sniui pri­ta­ria­me. 4 straips­niui pri­ta­ria­me. 5 straips­niui pri­ta­ria­me. 6 straips­niui pri­ta­ria­me. 7 straips­niui pri­ta­ria­me. 8 straips­niui pri­ta­ria­me. 9 straips­niui pri­ta­ria­me. 10 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų už, prieš ne­už­si­ra­šė Sei­mo na­riai. Kvie­čiu bal­suo­ti ir pri­tar­ti vi­sam pro­jek­tui.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 83, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1526(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.24 val.

Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. IX-2112 13 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1527(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9d klau­si­mas – Mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1527. Pra­ne­šė­jas – A. Stan­či­kas.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui. Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Taip, yra. Ko­mi­te­tas svars­tė, ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­ta­rė, t. y. ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė iš da­lies, tai yra tech­ni­nio po­bū­džio pa­sta­ba.

PIRMININKAS. To­kiam su­re­da­guo­tam 2 straips­nio va­rian­tui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai už ir prieš dėl vi­so pro­jek­to. Nė­ra už­si­ra­šiu­sių Sei­mo na­rių. Bal­suo­ja­me už šį pro­jek­tą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 82, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1527(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.25 val.

Per­tek­liaus mo­kes­čio cuk­raus sek­to­riu­je įsta­ty­mo Nr. IX-729 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1528(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9e klau­si­mas – Per­tek­liaus mo­kes­čio cuk­raus sek­to­riu­je įsta­ty­mo pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1528. Pra­ne­šė­jas – taip pat A. Stan­či­kas, ta­čiau jo­kių pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ima­me pa­straips­niui.

Vie­nas straips­nis – 1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų už ir prieš taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­jant pri­tar­ti šiam pro­jek­tui.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1528(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.27 val.

Ga­my­bos mo­kes­čio cuk­raus sek­to­riu­je įsta­ty­mo Nr. IX-1762 pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1529(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9f klau­si­mas – Ga­my­bos mo­kes­čio cuk­raus sek­to­riu­je įsta­ty­mo pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1529. Pri­ėmi­mas.

Pri­ima­me pa­straips­niui. Vie­nas straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 84, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1529(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.27 val.

Lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-976 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1962(2) (pri­ėmi­mas)

 

Lais­vų­jų eko­no­mi­nių zo­nų pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. I-976 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1962. Pra­ne­šė­jas – taip pat Sei­mo na­rys A. Stan­či­kas, ta­čiau pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je nė­ra gau­ta.

Vie­nas straips­nis, jam ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 86, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1962(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.29 val.

Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1964(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9h klau­si­mas – Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1964. Pra­ne­šė­jas – taip pat Sei­mo na­rys A. Stan­či­kas, ta­čiau pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ne­gau­ta.

Ga­li­me pri­im­ti pa­straips­niui? 1 straips­nis. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju. 2 straips­nis. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų už ir prieš nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 86, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1964(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.30 val.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 411 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1952(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo 411 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1952(2). Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys V. Bu­kaus­kas, ta­čiau pa­siū­ly­mų pri­ėmi­mo sta­di­jo­je ne­gau­ta.

Ga­li­me pri­im­ti pa­straips­niui, pra­ne­šė­jo ne­kvie­si­me.

1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me pri­tar­ti. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me.

Mo­ty­vai. Tik mo­ty­vus už už­si­ra­šė sa­ky­ti Sei­mo na­riai. Ar ga­li­me bal­suo­ti? Ga­li­me. Ta­da kvie­čiu bal­suo­ti už vi­są įsta­ty­mo pro­jek­tą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 90, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1952(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.31 val.

Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1343 2, 9, 15, 21 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 91 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1543(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 91 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1543(2)ES. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

Pri­ima­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 3 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­tas svars­tė ir ben­dru su­ta­ri­mu (tai bu­vo tech­ni­nio po­bū­džio pa­tai­sa) pri­ta­rė. Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė. Esant pri­ta­ri­mui ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 3 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 5 straips­nio taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 6 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai už. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Ma­tu­las, ta­čiau jo nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so šio įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 80, prieš – 2, su­si­lai­kė 8. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1543(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.33 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 5 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIP-4838(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-12 klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo 5 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4838(2). Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys D. Ka­mins­kas. Pri­ima­me pa­straips­niui.

1 straips­nis. Nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Esant pri­ta­ri­mui ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū. Pri­tar­ta.

3 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vus už, prieš sa­ky­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti ir pri­tar­ti vi­sam pro­jek­tui.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 95, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4838(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.35 val.

Jau­ni­mo po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo Nr. IX-1871 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1479(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mas – Jau­ni­mo po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1479. Pra­ne­šė­ja – G. Skais­tė. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Ga­li­me pri­im­ti pa­straips­niui. 1 straips­niui pa­siū­ly­mų nė­ra. Pir­mos re­dak­ci­jos 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

II sky­riaus 3 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui pri­ta­rė.

PIRMININKAS. …pri­ta­rė. To­kiam pa­siū­ly­mui ga­li­me pri­tar­ti. Ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat Tei­sės de­par­ta­men­to, jam ko­mi­te­tas taip pat…

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. …pri­ta­rė. Tre­čias Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ir­gi ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ket­vir­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ir dar vie­nas – penk­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė. Ir ga­li­me pri­tar­ti su to­kiais pa­siū­ly­mais vi­sam straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu.

4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų jam nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 5 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui pri­ta­rė.

PIRMININKAS. …pri­ta­rė. Ir ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 5 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu.

6 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui pri­ta­rė.

PIRMININKAS. …pri­ta­rė. Ir ki­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Taip pat pri­ta­rė. Ir ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 6 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir ta­da vi­sam nau­jos re­dak­ci­jos 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Ir dėl nau­jos re­dak­ci­jos 2 straips­nio „Įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas“ yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui pri­ta­rė.

PIRMININKAS. …pri­ta­rė. Ir esant pri­ta­ri­mui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam 2 strai­ps­niui. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai.

Mo­ty­vai už. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė R. Mi­liū­tė.

R. MILIŪTĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Jau­ni­mo po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mas rei­ka­lin­gas tam, kad bū­tų už­tik­rin­tas jau­nų žmo­nių kuo sklan­des­nis in­teg­ra­vi­ma­sis į ak­ty­vų vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mą. Tam rei­ka­lin­gas ir Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to sklan­dus dar­bas, Jau­ni­mo ta­ry­bos, ko­or­di­na­to­rių pa­stan­gos, tam tik­ras fi­nan­sa­vi­mas, bet vi­sų pir­ma čia, Sei­me, tu­ri­me pri­im­ti rei­kia­mas įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios įves­tų nau­jų dar­bo su jau­ni­mu for­mų. Tad, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Taip pat mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, la­bai džiu­gu, kad tas įsta­ty­mas pa­ga­liau bus pri­im­tas, bet, de­ja, jau­ni­mą tu­ri­me rem­ti ir ska­tin­ti ne tik gra­žio­mis kal­bo­mis, bet ir dar­bais. Ta­da, kai bus for­muo­ja­mas ki­tų me­tų biu­dže­tas, tu­rė­tu­me la­bai at­si­žvelg­ti į vi­są jau­ni­mo po­li­ti­ką ir tą biu­dže­tą tik­rai la­bai pa­di­din­ti, kad ta po­li­ti­ka bū­tų dar stip­res­nė ir ak­ty­ves­nė. Pra­šau bal­suoti už.

PIRMININKAS. Ir taip pat mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Pri­tar­da­mas ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, no­rė­čiau at­kreip­ti val­dan­čių­jų dė­me­sį, kad nau­ja­me Val­di­nin­kų re­for­mos įsta­ty­me ne­lie­ka de­par­ta­men­tų, ku­rie ko­or­dinuo­tai, nuo­sek­liai ga­lė­tų ši­ta te­ma do­mė­tis, kaup­ti in­for­ma­ci­ją, sis­te­min­ti ir pa­na­šiai. Bus dar­bas gru­pių prin­ci­pu, o jos yra su­da­ro­mos, iš­ar­do­mos, su­da­ro­mos, iš­ar­do­mos, ir ne­tu­rė­si­me vie­nos sis­te­mos. Jei­gu mes to­kioms nuo­sta­toms, svars­ty­da­mi tą įsta­ty­mą, pri­tar­si­me, mū­sų lū­kes­čiai to­kiu ne­blo­gu įsta­ty­mu tie­siog bus ne­įgy­ven­din­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Vi­si pri­ta­ria­mie­ji mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai, vi­si bal­sa­vo už. Jau­ni­mo po­li­ti­kos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas (projektas Nr. XIIIP-1479(3) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.40 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. gruo­džio 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-887 „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos su­dė­ties“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2195(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. gruo­džio 15 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos su­dė­ties“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2195. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rio R. Šar­knic­kas. Svars­ty­mas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Tai tech­ni­nio po­bū­džio do­ku­men­tas, Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos su­dė­ties pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2195. Kul­tū­ros ko­mi­te­te yra su­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­tiks­li­nu dėl ko – dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos tar­ny­bos su­dė­ties pa­kei­ti­mo. Pro­fe­so­rius V. Ali­šaus­kas iš­ėjo sa­vo no­ru dėl dar­bo ap­kro­vos ir vie­toj jo yra pa­skir­tas P. Kal­nius, Lie­tu­vos ka­ta­li­kų moks­lo aka­de­mi­jos tei­ki­mu. Jis yra Puns­ko Lie­tu­vos et­no­kul­tū­ros ty­ri­nė­to­jas.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me pri­tar­ti.

Pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me pri­tar­ti straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu. Siū­lau ypa­tin­gą sku­bą ir bal­suo­ja­me dėl vi­so nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 93, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2195(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.42 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1031 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2274 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-15a klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo IV (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2274. Pra­ne­šė­jas – G. Kir­ki­las. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

G. KIRKILAS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, šiuo nu­ta­ri­mu kvie­čiu įtrauk­ti į pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mos III sky­rių Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo Nr. IX-929 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, jį tei­kia Sei­mo na­riai G. Kir­ki­las, R. Kar­baus­kis ir S. Skver­ne­lis.

PIRMININKAS. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). At­si­i­mu, Pir­mi­nin­ke. At­si­pra­šau, gal­vo­jau, kad dėl svars­ty­mo.

PIRMININKAS. At­si­i­ma­te. Ne­be­no­ri klaus­ti. Dis­ku­tuo­ti dau­giau nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Ar ga­li­me po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Ir pri­ėmi­mas. Vie­nas straips­nis. Straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Ir bal­suo­ja­me dėl nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 82, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 13. Nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2274) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.44 val.

Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo Nr. IX-929 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2230 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo Nr. IX-929 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2230. Pra­ne­šė­jas – taip pat Sei­mo na­rys G. Kir­ki­las. Pa­tei­ki­mas.

G. KIRKILAS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si mes, vi­sos par­ti­jos po­li­tiš­kai de­kla­ruo­ja bū­ti­ny­bę įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Kaip pri­si­me­na­te, tai bu­vo vie­na iš tri­jų pa­grin­di­nių šimt­me­čio idė­jų. Ta­čiau da­bar­ti­nis Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mas, re­mian­tis mū­sų prak­ti­ka, pa­pras­čiau­siai ne­lei­džia to re­a­li­zuo­ti.

Įsta­ty­mo pro­jek­to ren­gi­mą pir­miau­sia pa­ska­ti­no anks­čiau vy­ku­sių re­fe­ren­du­mų, pri­va­lo­mų­jų re­fe­ren­du­mų, prak­ti­ka, kai jų ne­sėk­mę nu­lem­da­vo bū­tent pa­sy­vio­ji pi­lie­čių da­lis, ne­da­ly­vau­jan­ti bal­sa­vi­me. An­tra, dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tų de­mo­kra­tinių vals­ty­bių tai­ko­mi ma­žes­ni rei­ka­la­vi­mai, tei­gia­mam spren­di­mui pa­grin­di­nę įta­ką re­fe­ren­du­me tu­ri da­ly­vau­jan­tys bal­suo­to­jai. Ši­tą ga­li­ma leng­vai pa­grįs­ti pas­ku­ti­nių re­fe­ren­du­mų prak­ti­ka.

Tre­čia. Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­me, mū­sų ma­ny­mu, ne­pa­kan­ka­mai pa­grįs­tai yra įtvir­tin­tos ke­tu­rios nor­mos dėl pri­va­lo­mo­jo re­fe­ren­du­mo spren­di­mo pri­ėmi­mo. To­dėl mes, įsta­ty­mo tei­kė­jai ir ini­cia­to­riai, gal­vo­ja­me to­bu­lin­ti Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą, kad bū­tų la­biau at­si­žvel­gia­ma į pi­lie­čių aiš­kiai iš­reikš­tą va­lią. Pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą yra ke­tu­rios skir­tin­gos pri­va­lo­mo­jo re­fe­ren­du­mo pri­ėmi­mo nor­mos.

Pir­ma. Spren­di­mas dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 1 straips­nio nuo­sta­tos „Lie­tu­vos vals­ty­bė yra ne­pri­klau­so­ma de­mo­kra­tinė res­pub­li­ka“, taip pat dėl 1992 m. bir­že­lio 8 d. Kon­sti­tu­ci­nio ak­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­si­jun­gi­mo į po­so­vie­ti­nes Rytų są­jun­gas“ pa­kei­ti­mo yra lai­ko­mas pri­im­tu, jei­gu tam pri­ta­rė ne ma­žiau kaip 3/4 pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus.

An­tra. Spren­di­mas dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos I skir­snio „Lie­tu­vos vals­ty­bė“ bei XIV skir­snio „Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mas“ nuo­sta­tų pa­kei­ti­mo yra lai­ko­mas pri­im­tu, jei­gu tam pri­ta­rė dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus.

Tre­čias at­ve­jis. Spren­di­mas dėl ki­tų klau­si­mų ir įsta­ty­mo nuo­sta­tų, ku­rie bu­vo svars­ty­ti pri­va­lo­ma­ja­me re­fe­ren­du­me, yra lai­ko­mas pri­im­tu, jei­gu tam pri­ta­rė dau­giau kaip pu­sė da­ly­va­vu­sių re­fe­ren­du­me, bet ne ma­žiau kaip 1/3 pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus.

Ket­vir­ta. Spren­di­mas dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nėse or­ga­ni­za­ci­jo­se, jei­gu šis da­ly­va­vi­mas yra su­si­jęs su Lie­tu­vos vals­ty­bės or­ga­nų kom­pe­ten­ci­jų da­li­niu per­da­vi­mu tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ins­ti­tu­ci­joms ar ju­ris­dik­ci­jai, lai­ko­mas pri­im­tu, jei­gu tam pri­ta­rė dau­giau kaip pu­sė re­fe­ren­du­me da­ly­vau­jan­čių pi­lie­čių.

Jei­gu spren­di­mo dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 1 straips­nio nuo­sta­tos „Lie­tu­vos vals­ty­bė yra ne­pri­klau­so­ma de­mo­kra­tinė res­pub­li­ka“, taip pat dėl 1992 m. bir­že­lio 8 d. Kon­sti­tu­ci­nio ak­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­si­jun­gi­mo į po­so­vie­ti­nes Ry­tų są­jun­gas“ pa­kei­ti­mo nor­ma yra pa­grįs­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 148 straips­nio nuo­sta­to­mis, tai ki­tu at­ve­ju, mū­sų nuo­mo­ne, di­fe­ren­ci­ja­vi­mas ne­tu­ri kon­sti­tu­ci­nio pa­grin­do.

To­dėl siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti kon­sti­tu­ciš­kai ne­pa­grįs­to pri­va­lo­mų­jų re­fe­ren­du­mų spren­di­mų pri­ėmi­mo di­fe­ren­ci­ja­vi­mo, su­vie­no­din­ti rei­ka­la­vi­mus spren­di­mams dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos I skir­snio „Lie­tu­vos vals­ty­bė“ bei XIV skir­snio „Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mas“ nuo­sta­tų pa­kei­ti­mo, dėl ki­tų klau­si­mų, įsta­ty­mų ar jų nuo­sta­tų ir dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, jei šis da­ly­va­vi­mas yra su­si­jęs su Lie­tu­vos vals­ty­bės or­ga­nų kom­pe­ten­ci­jos da­li­niu per­da­vi­mu tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ins­ti­tu­ci­joms ar jų ju­ris­dik­ci­jai.

Siū­lo­me vi­siems kon­sti­tu­ciš­kai ne­reg­la­men­tuo­tiems spren­di­mams pa­si­rink­ti kom­pro­mi­si­nį, šiuo at­ve­ju vi­du­ri­nį va­rian­tą. Spren­di­mas pri­va­lo­ma­ja­me re­fe­ren­du­me yra lai­ko­mas pri­im­tu, jei­gu tam pri­ta­rė dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, da­ly­va­vu­sių re­fe­ren­du­me, bet ne ma­žiau kaip 1/3 tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus.

Mū­sų ma­ny­mu, to­kie pa­kei­ti­mai pa­dė­tų ge­riau įgy­ven­din­ti pi­lie­čių iš­reikš­tą va­lią. Skai­čiais tai at­ro­dy­tų taip: da­bar tu­ri da­ly­vau­ti pu­sė, tai yra 1,2 mln. pi­lie­čių, tam, kad pri­im­tų spren­di­mą, rei­kė­tų šiek tiek virš 800 tūkst.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, pui­kiai su­pran­ta­me, apie ką kal­ba­ma, apie dvi­gu­bos… Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą ir Kon­sti­tu­ci­jos da­bar su­si­ju­sius pa­kei­ti­mus. Krep­ši­nio aikš­te­lė­je, kai sun­kiai se­ka­si pa­tai­ky­ti iš tri­jų taš­kų zo­nos, tai ką da­rai? Sten­gie­si la­biau, tre­ni­ruo­jie­si, dir­bi. Čia, at­ro­do, jūs no­ri­te keis­ti tai­syk­les ir nu­brėž­ti tri­jų taš­kų zo­nos li­ni­jas šiek tiek ar­čiau krep­šio, kad bū­tų leng­viau pa­tai­ky­ti.

Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti, ar iš tik­rų­jų iš­nau­do­ti jau vi­si re­sur­sai, sie­kiant už­tik­rin­ti sėk­min­gą re­fe­ren­du­mo dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės re­zul­ta­tą?

Mes iš­nau­do­jo­me vi­sus re­sur­sus, da­bar pri­pa­žįs­ta­me, kad pa­gal esa­mą si­tu­a­ci­ją pra­lai­mė­si­me, ka­pi­tu­liuo­ja­me ir to­dėl kei­čia­me žai­di­mo tai­syk­les. Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti, ar iš tik­rų­jų jau vi­si re­sur­sai šian­dien bu­vo iš­nau­do­ti, kad mes ima­mės kraš­tu­ti­nių prie­mo­nių keis­ti pa­ma­ti­nes žai­di­mo tai­syk­les?

G. KIRKILAS (LSDDF). Ačiū. Ma­to­te, pa­ly­gi­ni­mas su krep­ši­niu yra vi­siš­kai ne­blo­gas, bet net jei­gu ir šian­dien su­trum­pin­si­me, iš­ei­si­me į aikš­te­lę su ju­mis, su­trum­pin­si­me met­ru, tai ne­reiš­kia, kad mes ge­riau pa­tai­ky­si­me. Vis tiek ku­ris nors iš mū­sų bus ge­res­nis žai­dė­jas, o ku­ris nors bus blo­ges­nis.

Ar vi­si re­sur­sai iš­nau­do­ti? Leis­ki­te man pa­sa­ky­ti iš sa­vo pa­tir­ties. Pa­vyz­džiui, bū­da­mas prem­je­ru aš bu­vau su­si­ti­kęs, su­rin­kęs vi­sus Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jos ži­no­vus, tei­si­nin­kus, pro­fe­so­rius, ku­rie tik yra Lie­tu­vo­je, ta­da jie vie­nin­gai pa­sa­kė, nė­ra ki­to ke­lio – tik re­fe­ren­du­mas. Tu­rė­da­mi ome­ny­je mū­sų pi­lie­čių da­ly­va­vi­mą rin­ki­muo­se, re­fe­ren­du­muo­se, ar šian­dien mes, vi­si po­li­ti­kai, ne­su­pran­ta­me, kad tas re­fe­ren­du­mas pa­gal da­bar­ti­nes tai­syk­les ne­at­neš sėk­mės? Tai ga­li­me pa­sa­ky­ti 99 % tiks­lu­mu. Jei­gu mes tai su­pran­ta­me ir nie­ko ne­da­ro­me, va­di­na­si, ne­no­ri­me iš­sau­go­ti sa­vo pi­lie­čių. Aiš­ku, klau­si­mas nė­ra la­bai leng­vas, bet vi­sos ša­lys, pra­dė­ki­me nuo mū­sų kai­my­nių, pa­vyz­džiui, Len­ki­ja, da­ro vis­ką, kad iš­lai­ky­tų ry­šius su sa­vo pi­lie­čiais. Dar, ma­nau, šį klau­si­mą pa­ašt­ri­no brek­si­tas. Ke­liems šim­tams tūks­tan­čių mū­sų pi­lie­čių pa­leng­va už­si­da­ro ir du­rys į Eu­ro­pos Są­jun­gą, ki­taip sa­kant, pa­leng­va sun­kė­ja at­vy­ki­mas pas sa­vo gi­mi­nes, ar­ti­muo­sius, pa­leng­va nu­trūks­ta ry­šiai su lie­tu­vy­be. Mes pui­kiai ži­no­me, tie, ku­rie bū­na­me Lon­do­ne ar Dub­li­ne, na, Dub­li­no šiuo at­ve­ju ne­lie­čia, bet bent jau Lon­do­ne, kad, de­ja, jau­no­ji kar­ta jau be­veik ne­kal­ba lie­tu­viš­kai. Jei­gu ly­gin­si­me mū­sų da­bar­ti­nę emig­ra­ci­ją su prieš­ka­ri­ne, kai iš tik­rų­jų bu­vo… mū­sų emig­ra­ci­ja sten­gė­si sa­vo jė­go­mis iš­lai­ky­ti lie­tu­vy­bės ži­di­nius, tai da­bar­ti­nė emig­ra­ci­ja, aiš­ku, yra vi­siš­kai ki­to­kia. Ir jei­gu mū­sų vals­ty­bė ir mes ne­dė­si­me pa­stan­gų iš­lai­ky­ti, iš­sau­go­ti, tai nie­ko ir ne­bus. Čia yra vie­nas iš pa­siū­ly­mų.

PIRMININKAS. Ačiū. Pri­me­nu, kad klau­si­mas – iki vienos minutės, at­sa­ky­mas – iki trijų minučių, iš vi­so dis­ku­si­ja – 10 minučių.

Klau­sia Sei­mo na­rė A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Ger­bia­mas Ge­di­mi­nai, dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Aš vis dar for­muo­ju sa­vo nuo­mo­nę, kaip žiū­rė­ti į šį klau­si­mą. Aiš­ku, re­fe­ren­du­mo auš­ro­je tai ga­li at­ro­dy­ti kaip tam tik­ra ins­ti­tu­ci­nė in­ži­ne­ri­ja.

Ma­no klau­si­mai yra du. Pir­mas klau­si­mas. Ar jums ne­at­ro­do, kad mes at­ver­si­me tam tik­rą Pan­do­ros skry­nią, pa­si­pils pa­tai­sos gal­būt dėl ki­tų nuo­sta­tų ir ap­skri­tai dėl re­fe­ren­du­mo ki­tais klau­si­mais? Kar­te­lės nu­lei­di­mas, taip? Tai pir­mas klau­si­mas.

Ir ant­ras klau­si­mas. Mes čia keis­tu­me Kon­sti­tu­ci­ją. La­bai svar­bus po­ky­tis. Ar ne­rei­kė­jo prieš tai gal pla­tes­nio po­li­ti­nio pa­lai­ky­mo or­ga­ni­zuo­ti, nes aš ma­tau, čia yra trys tei­kė­jai – jūs as­me­niš­kai ir dar du Sei­mo na­riai. Ar tai yra jū­sų in­di­vi­du­a­li po­zi­ci­ja, ar tai yra jau frak­ci­jų, ko­a­li­ci­jos po­zi­ci­ja? Kaip su ta ini­cia­ty­va? Ar čia Vy­riau­sy­bės ir dau­gu­mos ini­cia­ty­va, ar jū­sų, kaip Sei­mo na­rių? Dė­ko­ju.

G. KIRKILAS (LSDDF). Ačiū. Aš ma­nau, ini­cia­to­riai iš mū­sų frak­ci­jos, tie, ku­rie pa­si­ra­šė, tik­rai re­mia šį pro­jek­tą. Bet aš su ju­mis su­tin­ku, aiš­ku, rei­kia pla­tes­nės pa­ra­mos. Aš tik­rai la­bai kvies­čiau ir li­be­ra­lus, ma­nau, tai yra kaip tik la­bai li­be­ra­li nuo­sta­ta šiuo at­ve­ju, pri­si­jung­ti prie to. Bet mes ir tei­kia­me to­dėl, kad iš­spręs­tu­me klau­si­mą. Ne­pra­dė­si­me dis­ku­si­jos, nie­ko ne­bus. Dis­ku­si­jų dėl to bu­vo la­bai daug. Tik ne­se­niai pa­si­bai­gu­si mū­sų Sei­mo ko­mi­si­ja su Pa­sau­lio lie­tu­vių… be­je, šian­dien Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nė pa­rė­mė šį pro­jek­tą la­bai tvir­tai. Tos dis­ku­si­jos vi­są lai­ką vyks­ta, bet nie­kas nė­ra spren­džia­ma.

Da­bar apie Pan­do­ros skry­nią. Ži­no­te, aš as­me­niš­kai pa­si­ti­kiu žmo­nė­mis. Vis dėl­to rei­kia be­veik 850 tūkst. pi­lie­čių, ku­rie pri­im­tų pro­tin­gus spren­di­mus. Kaip ži­no­te, yra tie­sio­gi­nės de­mo­kra­tijos ša­lių ir ne­bi­jo­ma spręs­ti pa­čių ašt­riau­sių klau­si­mų, pa­vyz­džiui, Švei­ca­ri­ja. Kiek aš ži­nau, ten jo­kių ap­ri­bo­ji­mų, tie, kas no­ri, da­ly­vau­ja, pri­ima spren­di­mus, dau­gu­ma nu­spren­džia. Rei­kia pa­si­ti­kė­ti sa­vo pi­lie­čiais.

Da­bar ką reiš­kia Pan­do­ros skry­nia? Ta Pan­do­ros skry­nia iš es­mės ga­li at­si­da­ry­ti tik­tai Sei­me. Mes ir ste­bė­ki­me, kad ji ne­at­si­da­ry­tų. Bet vi­si ki­ti ap­ri­bo­ji­mai yra iš­li­kę, to­dėl aš jo­kių Pan­do­ros skry­nių tik­rai ne­bi­jau, ir ma­nau, kad ši­tas spren­di­mas bū­tų vi­siš­kai tei­sin­gas ir de­mo­kra­tiškas, nes mes ma­to­me, kad vis ma­žiau žmo­nių da­ly­vau­ja po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me, rin­kimuo­se ir re­fe­ren­du­muo­se. Ką tai reiš­kia? Tai reiš­kia, kad jie taip pat, be­je, ne­pa­ten­kin­ti ir emig­ra­ci­ja, ir ki­tais klau­si­mais. Jei­gu mes no­ri­me šiek tiek ši­tą klau­si­mą švel­nin­ti, iš­sau­go­ti sa­vo tau­tą glo­ba­lia­me pa­sau­ly­je, aš ma­nau, kad mes tu­ri­me pri­im­ti to­kį spren­di­mą. Prie­šin­gu at­ve­ju mes tik­tai imi­tuo­si­me sa­vo veiks­mus, o re­zul­ta­to ne­bus.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, iš tie­sų mes virš 10 me­tų jau dis­ku­tuo­ja­me ta te­ma. Ar jums ne­at­ro­do, kad šis klau­si­mas yra svar­bus ne tik pre­ten­den­tams iš­sau­go­ti gi­mi­mu įgy­tą Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, bet ir jų šei­mų na­riams, drau­gams ir kiek­vie­nam lie­tu­viui, ku­riam svar­bu, kad mū­sų tau­ta ne­iš­si­vaikš­čio­tų? Tik­ras lie­tu­vis, gi­męs Lie­tu­vo­je, pri­vers­tas iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos. Per­ėjęs sun­kią in­teg­ra­ci­jos į ki­tą ap­lin­ką ke­lią, įgi­jęs ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lies pi­lie­ty­bę ir kas­kart vis sva­jo­jan­tis at­va­žiuo­ti į Lie­tu­vą, at­va­žia­vęs sta­to na­mą, ku­ria tam tik­ras są­ly­gas, kad ga­lės su­grįž­ti, ir stai­ga gau­na Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to laiš­ką, kad jis ne­bė­ra Lie­tu­vos pi­lie­tis, kad Lie­tu­vai to ne­be­rei­kia. Šian­dien ga­vo­me Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kės po­nios D. Hen­ke laiš­ką iš dvie­jų po­zi­ci­jų. To­kie žo­džiai: „Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­d­ruo­me­nė pri­ta­ria Lie­tu­vos Res­pub­li­kos va­do­vų bei po­li­ti­kų šiuo me­tu da­ro­miems žings­niams iš­spręs­ti pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. VINKUS (LSDDF). …pro­ble­mą ir sie­kian­tiems su­da­ry­ti re­a­lias są­ly­gas pla­nuo­ja­mo re­fe­ren­du­mo sėk­mei. An­tra. Ne­su­tin­ku, kad pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mas yra tik už­sie­nio lie­tu­vių klau­si­mas.“

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. VINKUS (LSDDF). Ir bai­giu. „To­dėl kvie­čiu vi­sus iš­girs­ti Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės de­šimt me­tų ne­ty­lan­tį pra­šy­mą pa­keis­ti Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą, su­da­rant ga­li­my­bes Kon­sti­tu­ci­jos 12 straips­nio pa­kei­ti­mą re­fe­ren­du­me pri­im­ti įpras­ta re­fe­ren­du­mo nuo­sta­tų pri­ėmi­mo tvar­ka – pri­ta­rus dau­giau kaip pu­sei pi­lie­čių, da­ly­va­vu­sių re­fe­ren­du­me, bet ne ma­žiau kaip treč­da­liui pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus.“ Ačiū.

G. KIRKILAS (LSDDF). Pri­ta­riu, ger­bia­mas dak­ta­re. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, tur­būt ne vie­ną kar­tą po­li­ti­kai yra jau pa­si­mo­kę, kai sten­gia­si pri­trauk­ti idė­ją prie įsta­ty­mo tam tik­rų rė­mų pa­leng­vi­ni­mo. Iš­ei­na pa­kan­ka­mai at­virkš­čias va­rian­tas ir tas pa­leng­vi­ni­mas dar ne­ga­ran­tuo­ja, kad re­fe­ren­du­mas įvyks taip, kaip mes no­ri­me su­mąs­ty­ti. Vis­ko ga­li bū­ti. Iš ki­tos pu­sės, bus pri­im­tas įsta­ty­mas, ku­ris iš es­mės ga­li iš­ba­lan­suo­ti ir po­li­ti­nę sis­te­mą, nes iš tik­rų­jų mes nie­kas ne­ti­kė­jo­me, kad ir in­for­ma­ci­nės prie­mo­nės tu­ri to­kią di­de­lę ga­lią, įta­kos sfe­ros yra įvai­rios ir iš tik­rų­jų ne­ži­nia, kas čia da­ry­sis po to, kai bus tas įsta­ty­mas dėl re­fe­ren­du­mo pri­im­tas. Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to mes to­kiu sa­vo spren­di­mu pa­ro­do­me po­li­ti­nės sis­te­mos ap­skri­tai ne­pa­jė­gu­mą ei­ti ki­tu nor­ma­liu ke­liu – ne pri­tai­ky­da­mi įsta­ty­mus tam tik­ram at­ve­jui, o sa­vo ge­bė­ji­mus pri­tai­ky­da­mi, kvies­da­mi žmo­nes į re­fe­ren­du­mą ir įro­dy­da­mi, kad ir pa­gal esa­mas tai­syk­les ga­li re­fe­ren­du­mas įvyk­ti?

G. KIRKILAS (LSDDF). Ačiū už klau­si­mą. Ger­bia­mas ko­le­ga, aiš­ku, pa­vo­jų vi­suo­met yra, su­tin­ku, ypač va­di­na­mai­siais hib­ri­di­nio ka­ro lai­kais ir ple­čian­tis me­di­jų, ypač so­cia­li­nių, tin­klui, ma­tyt, bus ban­do­ma vi­so­kių po­vei­kių… Bet vis tiek mes tu­ri­me pa­si­ti­kė­ti sa­vo žmo­nė­mis ir orien­tuo­tis į tą mū­sų vi­suo­me­nės da­lį, ku­ri no­ri ak­ty­viai da­ly­vau­ti spren­di­muo­se. Nes, kaip aš sa­kiau, li­gi šiol mū­sų re­fe­ren­du­mus nu­lem­da­vo ta da­lis, ku­riai ne­rū­pė­jo tie klau­si­mai. Ji ne­da­ly­vau­da­vo rin­ki­muo­se. Mes da­bar orien­tuo­ja­mės į ši­tą, bet gal kaip tik­tai toks spren­di­mas pri­vers dar dau­giau žmo­nių da­ly­vau­ti ir pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę.

PIRMININKAS. Ačiū. Lai­kas bai­gė­si.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. Kar­baus­kis.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­ro dar­bo gru­pė, ku­rią mes su­da­rė­me, dir­ba ruoš­da­ma­si re­fe­ren­du­mui to­mis są­ly­go­mis, ku­rios ga­lio­ja da­bar. Jei­gu kal­bė­tu­me apie šį pa­siū­ly­mą, jis leis­tų įgy­ven­din­ti ši­tą po­ky­tį dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, tai­kant įpras­tą nor­mą.

Kal­bant pla­čiau, vi­sai ne­se­niai, pas­ku­ti­nia­me po­sė­dy­je, jū­sų, ypač Kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos at­sto­vas A. Ku­bi­lius pa­mi­nė­jo, kad iš ap­klau­sų, ku­rio­mis, ma­tyt, dis­po­nuo­ja po­nas A. Ku­bi­lius, ma­ty­ti, kad pa­lai­ky­mas ši­to klau­si­mo yra dau­giau nei pu­sės Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, 57 % – bu­vo mi­nė­tas skai­čius, jei­gu ne­klys­tu. Aiš­ku, aki­vaiz­du, kad kal­ban­tis, ben­drau­jant su vi­suo­me­ne ak­ty­viau tas skai­čius keis­tų­si tei­gia­ma pras­me, bet mes tu­ri­me su­pras­ti, kad jis var­giai ga­li pa­siek­ti 90 % ir dau­giau. Prie to pla­no, ku­ris yra – 90 % vi­suo­me­nės ak­ty­vio­sios da­lies yra la­bai daug, bet kal­bant apie pa­tį re­zul­ta­tą pa­pras­čiau­siai ga­li lai­mė­ti tie, ku­rie ne­at­eis į re­fe­ren­du­mą, ne­at­eis į rin­ki­mus, ir ta vi­suo­me­nės da­lis nu­lems spren­di­mą, kad mes ne­tu­rė­si­me to, ko sie­kia­me vi­si Sei­me, sie­kia di­džio­ji da­lis vi­suo­me­nės.

Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, man at­ro­do, čia mū­sų ab­so­liu­ti dau­gu­ma pa­lai­ko dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės idė­ją ir esa­me pa­si­ruo­šę da­ry­ti vis­ką, kad to­kie spren­di­mai bū­tų pri­im­ti. Ta­čiau vėl­gi grįž­čiau prie krep­ši­nio aikš­te­lės ir pri­min­čiau ana­lo­gi­ją, kad kai tau sun­kiai se­ka­si pa­tai­ky­ti iš tri­jų taš­kų zo­nos, tai ką da­rai? Sten­gie­si ir dir­bi, o ne per­brai­žai žai­di­mo aikš­te­lę, krep­ši­nio aukš­te­lę, nu­brėž­da­mas tri­jų taš­kų zo­nos li­ni­ją šiek tiek ar­čiau krep­ši­nio, kad pa­tai­ky­ti bū­tų leng­viau.

Tai, man at­ro­do, mes kaip tik ir da­ro­me ka­pi­tu­liuo­da­mi per anks­ti ir at­si­sa­ky­da­mi pa­rei­gos steng­tis in­for­muo­ti vi­suo­me­nę, teik­ti ar­gu­men­tus, kvies­ti da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, ska­tin­ti ak­ty­vu­mą. Vie­toj to mes kei­čia­me pa­ma­ti­nes vals­ty­bės tai­syk­les.

Man at­ro­do, tu­rė­tu­me ieš­ko­ti ki­tų spren­di­mų, dau­giau in­ves­tuo­ti į pa­stan­gas pa­kvies­ti žmo­nes at­ei­ti į rin­ki­mus ir ko­mu­ni­kuo­ti ar­gu­men­tus, ko­dėl vis dėl­to dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė iš tik­rų­jų rei­ka­lin­ga. To­dėl kvie­čiu su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 70, prieš – 5, su­si­lai­kė 26. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Yra pa­siū­ly­mas svars­ty­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ge­rai.

R. Šar­knic­kas no­ri dar kaž­ką pa­siū­ly­ti.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). A. Ku­bi­lius šian­dien kal­bė­jo apie Są­jū­dį, apie vie­ny­bę, apie Lie­tu­vą, apie lie­tu­vius. La­bai gai­la, kad dau­gu­ma vy­riau­sy­bių… ku­rie dir­bo ir eko­no­mi­niu pa­grin­du, dėl blo­gos val­dy­mo struk­tū­ros iš­vy­ko gy­ven­ti į už­sie­nį. Da­bar an­trą kar­tą jūs pa­ro­dė­te, pa­spaus­da­mi myg­tu­ką ki­taip, an­trą kar­tą už­da­rė­te jiems sie­nas. Bet, dė­kui Die­vui, dau­giau bal­sų už­te­ko. Ti­kiuo­si, per ki­tą pa­spau­di­mą pa­si­žiū­rė­si­te ki­taip.

PIRMININKAS. S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Pra­šy­čiau įtrauk­ti ir svars­ty­ti Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.

PIRMININKAS. Ką to­kius?

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Dėl re­fe­ren­du­mo. Ko­mi­si­jo­je. (Bal­sai sa­lė­je: „At­si­sa­kyk. Ne­rei­kia. At­si­sa­kyk!“)

PIRMININKAS. At­si­sa­ko. Dėl da­tos. Ar ge­rai bū­tų bir­že­lio 26 die­na? Ačiū, pri­tar­ta. S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Aš ko­le­gai Ro­ber­tui no­rė­čiau at­sa­ky­ti, kad jis leis­tų bal­suo­ti taip, kaip kiek­vie­nas su­pran­ta. Aš ši­tą idė­ją ir­gi su­pran­tu, kad ji­nai dau­ge­liui lie­tu­vių, gy­ve­nan­čių už­sie­ny­je, yra la­bai svar­bi. To­dėl tik­riau­siai bal­suo­čiau, net jei­gu į šį pa­kei­ti­mą bū­tų įra­šy­ta, jei­gu Nai­siai ir ap­lin­kui trys kai­mai bal­suos už, ga­li­ma pri­tar­ti ši­tam da­ly­kui. Ma­nau, kad šio­kį to­kį at­si­trau­ki­mą nuo to­kio rim­to stan­dar­to da­ro­me kom­pro­mi­so var­dan, pa­lai­ky­ki­me ir bal­suo­ki­me taip, kaip vie­nas ar ki­tas su­pran­ta­me.

PIRMININKAS. A. Ku­bi­lius. An­driau Ku­bi­liau, kal­bė­ki­te.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Čia ko­le­ga Vals­tie­čių par­ti­jos na­rys pa­mi­nė­jo ma­no var­dą. Aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad gal, ki­taip nei nau­ji Sei­mo na­riai, aš at­sa­kin­giau žiū­riu į Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mo ga­li­my­bes. Ger­bia­mas Ro­ber­tas var­dan to, kad bū­tų ga­li­ma leng­viau keis­ti 12 straips­nį dėl pi­lie­ty­bės, su­tin­ka ma­žin­ti re­fe­ren­du­mo rei­ka­la­vi­mus. Bet jūs pa­žiū­rė­ki­te į 14 straips­nį, ku­rį taip pat bus ga­li­ma leng­viau keis­ti, o ten sa­ko­ma, kad „Vals­ty­bi­nė kal­ba – lie­tu­vių kal­ba“. Tai jūs ruo­šia­tės ir ši­tą straips­nį gal­būt keis­ti?

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, aš ir­gi karš­tai no­riu dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, bet tik ne to­kiu ke­liu, kei­čiant žai­di­mo tai­syk­les ir at­ve­riant Pan­do­ros skry­nią. Čia G. Kir­ki­las pri­sta­ty­da­mas sa­kė, kad rei­kia pa­si­ti­kė­ti žmo­nė­mis. Pa­si­ro­do, mes ne­pa­si­ti­ki­me žmo­nė­mis, kad jie at­eis, dar ne­pa­si­ti­ki­me sa­vi­mi, kad mes su­ge­bė­si­me įti­kin­ti, kad rei­kia da­ly­vau­ti, ne­pa­si­ti­ki­me nie­kuo. Mes gal­vo­ja­me, kad žmo­nės yra to­kie bu­ki ir ne­su­pran­ta. Ka­da rei­kė­jo, žmo­nės at­ėjo ir bal­sa­vo. Dėl mū­sų sto­ji­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gą ly­giai taip pat bu­vo daug su­si­rū­pi­ni­mo: gal ne­įsto­si­me, gal žmo­nės ne­da­ly­vaus, gal dar kaip bus, bet re­fe­ren­du­mas įvy­ko. Ly­giai taip pat dėl Kon­sti­tu­ci­jos pri­ėmi­mo re­fe­ren­du­mas įvy­ko. Dėl už­sie­nio ka­riuo­me­nės, so­vie­tų ka­riuo­me­nės, iš­ve­di­mo re­fe­ren­du­mas ir­gi įvy­ko.

Mie­lie­ji, ka­da re­fe­ren­du­mai svar­bu žmo­nėms, ka­da tas svar­bu­mas yra po­li­ti­kų pa­kan­ka­mai iš­aiš­ki­na­mas, jie at­ei­na. Jūs ne­pa­si­ti­ki­te žmo­nė­mis, jūs ban­do­te… Tiek ne­pa­si­ti­ki­te, kad ban­do­te pa­si­leng­vin­ti sau ke­lią.

PIRMININKAS. Ar tik­rai tę­sia­me dar šią dis­ku­si­ją be svars­ty­mo? Gal svars­ty­si­me ir pa­dis­ku­tuo­si­me? Ju­liau Sa­ba­taus­kai, su­tin­ka­te ne­kal­bė­ti? Kal­bė­ki­te la­bai trum­pai.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Tik­rai steng­siuo­si la­bai trum­pai. Aš tik no­riu pri­min­ti, kad pa­na­šus pro­jek­tas bu­vo prieš dve­jus me­tus, ir 2016 m. ge­gu­žės 25 d. po Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, o ten bu­vo siū­lo­ma du treč­da­liai nuo bal­sa­vu­sių­jų, bū­tent dėl ši­to straips­nio Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas vi­sais bal­sais pri­pa­ži­no, kad tai ga­li prieš­ta­rau­ti Kon­sti­tu­ci­jai, ir Sei­mas to­kiam spren­di­mui pri­ta­rė. Aš pa­sa­ky­siu, koks pa­vo­jus yra. Šiam pro­jek­te su­vie­no­di­na­ma vi­sų pri­va­lo­mų­jų re­fe­ren­du­mų ga­lia. Va­di­na­si, bet ko­kiu klau­si­mu, kur bus pri­va­lo­mas re­fe­ren­du­mas, ar dėl pa­pras­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo, o šiuo at­ve­ju dėl I skir­snio 12 straips­nio pa­kei­ti­mo, tie pa­tys rei­ka­la­vi­mai, iš tik­rų­jų su­ke­lia pa­vo­jų, kad at­ei­ty­je mes taip ga­li­me su­gal­vo­ti pa­keis­ti ir ki­tus Kon­sti­tu­ci­jos straips­nius, bū­tent tiek I skir­snio, tiek XIV skir­snio, ypač XIV skir­snio.

PIRMININKAS. Ačiū. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tik­rų­jų la­bai gai­la, kad kon­ser­va­to­riai taip ne­pa­si­ti­ki Lie­tu­vos pi­lie­čiais, bet džiu­gu, kad Lie­tu­vos pi­lie­čiai jais ne­pa­si­ti­ki ir tai pa­sa­ko per rin­ki­mus. O, grįž­da­ma prie 12 straips­nio pa­tai­sų, aš ma­ny­čiau, kad jūs pui­kiai ma­to­te, kad yra įre­gist­ruo­tas kon­kre­ti­nan­tis Sei­mo na­rio S. Skver­ne­lio ir R. Kar­baus­kio pa­siū­ly­mas, ku­ris tik­rai jū­sų ma­ni­pu­lia­ci­jas pa­da­ro pa­kan­ka­mai abst­rak­čias. Ten aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad ei­na kal­ba ne apie kal­bą, ne apie ki­tus da­ly­kus, bet ei­na kal­ba bū­tent apie tai, kas yra šiuo me­tu svar­bu Lie­tu­vai, t. y. dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę, ar­ba, ki­taip ta­riant, lie­tu­vių ga­lė­ji­mą iš­lai­ky­ti, iš­vy­kus į ki­tas ša­lis, ir sa­vo vals­ty­bės pi­lie­ty­bę.

PIRMININKAS. V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Pir­miau­sia no­riu pri­min­ti po­niai A. Ši­rins­kie­nei, kad kal­ba ne­vaikš­to, kal­ba ne­ina ir ne­at­ei­na. Gal yra kal­ba­ma apie kaž­ką, jei­gu mes jau pra­šne­ko­me vals­ty­bi­ne kal­ba?

Jūs tei­gia­te, kad kaž­kas čia ne­pa­si­ti­ki Lie­tu­vos pi­lie­čiais, tai bū­tent, mie­la po­nia Ši­rins­kie­ne, jūs tą ir de­monst­ruo­ja­te. Tai jūs ne­pa­si­ti­ki­te Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiais, pa­leng­vin­da­mi įvai­riau­sias są­ly­gas, da­ry­da­mi ir nu­si­ženg­da­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai. Tai­gi mes pa­si­ti­ki­me Lie­tu­vos pi­lie­čiais ir mes esa­me tik­ri, kad jei­gu jie pri­tars, o jie pri­tars, jie įvyk­dys vi­sus Kon­sti­tu­ci­jo­je rei­ka­lin­gus ir reg­la­men­tuo­jan­čius nu­ro­dy­mus. Tai, kad jūs pra­dė­jo­te rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, tai tur­būt nie­kam aiš­kin­ti ne­rei­kia ir tie po­pu­lis­ti­niai žings­niai yra dau­giau ne­gu ap­gai­lė­ti­ni.

Ki­ta ver­tus, aš bal­sa­vau už pa­tei­ki­mą ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to ir iš tik­rų­jų mes svars­ty­mo sta­di­jo­je tu­rė­si­me ga­li­my­bę ir pa­si­kal­bė­ti, ir pa­si­aiš­kin­ti su Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės at­sto­vais. Šian­dien po­nas A. Vin­kus tei­gė, kad jis ga­vo pra­ne­ši­mą, kaž­ko­dėl ki­ti ne­ga­vo. Tai, kad kaž­ko­kio­je erd­vė­je yra vie­no ar ki­to as­mens pa­sa­ky­ti žo­džiai, ne­reiš­kia, kad jie yra do­ku­men­tuo­ti. Tai­gi mes tu­ri­me pla­čiai iš­dis­ku­tuo­ti, su­si­rink­ti į Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­ją, nes, pas­ku­ti­niais duo­me­ni­mis, bu­vo vi­sai ki­tos ten­den­ci­jos. Tai­gi ne­spe­ku­liuo­ki­te, mie­li po­nai, ir iš tik­rų­jų pa­ga­liau im­ki­tės at­sa­kin­go vals­ty­bės val­dy­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Jei­gu kal­bė­tu­me apie vaikš­čio­ji­mą, tai kon­ser­va­to­riams ir že­mė vaikš­čio­ja tap­da­ma kil­no­ja­ma, bet ki­tas da­ly­kas – dėl Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­si­ti­kė­ji­mo. Aš ma­nau, sa­ky­ti, kad mū­sų pi­lie­čiai nu­bal­suo­tų, kaip jūs kad sa­kė­te, kad lie­tu­vių kal­ba ne­bū­tų vals­ty­bi­nė, yra, švel­niai ta­riant, di­džiu­lis jū­sų lū­po­mis iš­reikš­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas Lie­tu­vos pi­lie­čiais. Aš ma­nau, kad jie ver­ti­na sa­vo kal­bą ir tik­rai to nie­ka­da ne­pa­da­ry­tų.

PIRMININKAS. Klau­si­mas ver­tas dis­ku­si­jos. Gal per­kel­ki­me į svars­ty­mą? G. Kir­ki­las.

G. KIRKILAS (LSDDF). Pir­mi­nin­ke, aš jums la­bai pri­ta­riu. Ko­le­gos, aš kvie­čiu ne­si­pyk­ti. Yra pa­tei­ki­mas, svars­ty­ki­me jį ir ieš­ko­ki­me spren­di­mo. Tai yra vie­nas iš ga­li­mų va­rian­tų. Nie­ko čia ne­at­si­ti­ko. Nie­kas nie­ko ne­iš­da­vė, Kon­sti­tu­ci­jos ne­pa­kei­tė, nie­kas nie­kam ne­pri­eš­ta­rau­ja, Sei­mo na­rių ini­cia­ty­vos nie­ka­da ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, kol Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ne­pa­skel­bia. Tai aš siū­lau dirb­ti kon­struk­ty­viai ir da­ly­kiš­kai.

PIRMININKAS. Ir A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Aš krei­piuo­si į vi­sus čia esan­čius ir no­riu pa­sa­ky­ti, pri­im­ki­me ra­miai, ne­si­karš­čiuo­ki­me, ne­įta­ri­nė­ki­me, ne­kli­juo­ki­me eti­ke­čių ar­ba kai ku­rių diag­no­zių. Nes daž­niau­siai kli­juo­ja tie, ku­rie to pa­tys dvi­gu­bai dau­giau tu­ri. O į ma­ne krei­pė­si laiš­ku kaip į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės ko­mi­si­jos pri­mi­nin­ką, jis yra pa­skelb­tas mū­sų Sei­mo tin­kla­la­py­je. Ačiū.

PIRMININKAS. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu iš kar­to su ju­mis pa­si­tar­ti dėl mū­sų to­les­nio dar­bo, nes įsta­ty­mų pro­jek­tų daug šia­me ry­ti­nia­me po­sė­dy­je. Gal ga­lė­tu­me su­tar­ti, kad da­ro­me Vy­riau­sy­bės tik pus­va­lan­dį ir klau­sia opo­zi­ci­ja, ta­da ga­lė­tu­me ti­kė­tis, kad įsta­ty­mai, ku­rie nu­ma­ty­ti ry­ti­nia­me po­sė­dy­je, bus ap­svars­ty­ti. Su­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis ir jis pra­si­dės 13 val. 30 min. Dė­ko­ju už su­pra­ti­mą. Ir da­bar… (Bal­sai sa­lė­je) Taip, mi­nu­tė­lę. Po­nas J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDDF). Mes pri­ta­ria­me Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džiui, bet siū­lo­me, kad klaus­tų dau­gu­ma. Vi­są lai­ką klau­sia tik opo­zi­ci­ja. Mes ir­gi no­ri­me pa­klaus­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Tra­di­ciš­kai bū­da­vo taip, nes dau­gu­ma tu­ri dau­giau ga­li­my­bių. Ačiū už jū­sų re­pli­ką, bet, ko ge­ro… (Bal­sai sa­lė­je) Leis­ki­me opo­zi­ci­jai pa­klaus­ti ir mes, at­ro­do, lai­ky­si­mės tos pa­čios po­zi­ci­jos, kaip nuo­lat ir dau­ge­lis Sei­mų tai da­rė.

 

12.14 val.

Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1833(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Fi­nan­si­nės pa­ska­tos pir­mą­jį būs­tą įsi­gy­jan­čioms jau­noms šei­moms įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1833(2). Svars­ty­mas. Kvie­čiu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją V. Ačie­nę pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Šių me­tų ge­gu­žės 23 die­ną Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to 5 na­riams bal­sa­vus už, 1 su­si­lai­kius, 1 bal­sa­vus prieš yra pri­tar­ta ši­to įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­siū­ly­mus ap­tar­si­me vė­liau.

Da­bar kvie­čiu pa­pil­do­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę pa­teik­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tęs pro­jek­tą pa­tei­kė ke­le­tą pa­siū­ly­mų ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui kaip pa­grin­di­niam pa­tei­kė pa­pil­dy­mą… pro­jek­tą. Už mū­sų pa­siū­ly­mus, ku­riuos, be­je, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas pri­ėmė, už pro­jek­tą ir iš­va­dą bal­sa­vo: 8 – už, prieš – 1 ir su­si­lai­kė 1. Taip pat mes svars­tė­me ir ly­di­mą­jį, nes jis yra la­bai pa­pras­tas, ir bu­vo pri­tar­ta 10 bal­sa­vus už.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Vėl kvie­čiu V. Ačie­nę. At­si­pra­šau, dis­ku­si­ja. Ne­pa­ste­bė­jau mo­ni­to­riaus.

Pir­mą­jį kvie­čiu kal­bė­ti M. Ma­jaus­ką. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų pats klau­si­mas at­ro­do la­bai ge­ra­no­riš­kas ir idė­ja gra­ži, bet ji iš tik­rų­jų kve­pia to­kiu pi­giu po­pu­liz­mu. Ir aš pa­ban­dy­siu pa­aiš­kin­ti, ko­dėl, ma­no nuo­mo­ne, taip yra.

Pra­dė­ki­me nuo to, jog Jo­niš­ky­je, Rad­vi­liš­ky­je, Ku­piš­ky­je bu­tai yra de­šimt kar­tų pi­ges­ni ne­gu Vil­niu­je. Ir taip yra ne to­dėl, kad nė­ra vie­tos, kur gy­ven­ti, o to­dėl, kad nė­ra ką Ku­piš­ky­je, Rad­vi­liš­ky­je ar Jo­niš­ky­je veik­ti, nė­ra dar­bo vie­tų. Nu­spręs­da­mi dar la­biau at­pi­gin­ti tuos bu­tus žmo­nėms, ku­rie no­ri įsi­gy­ti, mes iš es­mės pro­ble­mos ne­spren­džia­me, nes pro­ble­ma yra ne ta, kad bu­tai yra la­bai bran­gūs, ne ta, kad ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas yra per bran­gus jau­noms šei­moms, bet ta, jog te­nai nė­ra ką jau­noms šei­moms veik­ti. Tai yra pa­grin­di­nė pro­ble­ma, ku­rios mes šiuo spren­di­mu nie­kaip ne­spren­džia­me.

Taip, tai nė­ra nau­jas siū­ly­mas. Va­ka­rų vals­ty­bė­se pa­na­šių siū­ly­mų tik­rai yra. Taip pat ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je yra nau­joms, jau­noms šei­moms ga­li­my­bė įsi­gy­ti būs­tą, bet tai yra tai­ko­ma mies­tuo­se, nes į mies­tą at­va­žia­vus jau­nai šei­mai la­bai la­bai sun­ku pra­dė­ti gy­ve­ni­mą, sun­ku iš­si­nuo­mo­ti, sun­ku įsi­gy­ti būs­tą, bet dar­bo vie­ta yra mies­te. Ir su­pran­ta, jog šei­mos va­žiuo­ja pas­kui dar­bo vie­tas, o ne pas­kui būs­tą, pa­de­da jau­noms šei­moms įsi­gy­ti būs­tą.

Čia mes ei­na­me at­virkš­čiai ir jau­nas šei­mas siun­čia­me ten, kur nė­ra dar­bo. Ir ar iš tik­rų­jų jau­nos šei­mos nu­spren­džia va­žiuo­ti į kai­mą ir ra­jo­ną, pir­ma, at­si­žvelg­da­mos į būs­to kai­ną, o tik ta­da nu­va­žiuo­ja ir ieš­ko, kur jos ga­lė­tų dirb­ti ir ką ga­lė­tų veik­ti? Iš tik­rų­jų toks po­žiū­ris yra la­bai keis­tas ir sun­kiai su­pran­ta­mas.

Be to, šiuo spren­di­mu yra dis­kri­mi­nuo­ja­mi vy­res­ni žmo­nės. Aš kal­bu ne to­dėl, kad esu la­bai su­si­jau­di­nęs, nes man 36 me­tai, o kar­te­lė yra 35 me­tų, bet man at­ro­do, iš tik­rų­jų ne­tei­sin­ga dis­kri­mi­nuo­ti vy­res­nius žmo­nes, ku­rie gal­būt iš tik­rų­jų no­rė­tų kel­tis į ra­jo­nus ieš­ko­ti dar­bo ga­li­my­bių ten ir ap­si­gy­ven­ti. Taip pat mes dis­kri­mi­nuo­ja­me iš­si­sky­ru­sius žmo­nes. Ir­gi nė­ra su­pran­ta­ma, ko­dėl iš­si­sky­rę žmo­nės tu­rė­tų bū­ti dis­kri­mi­nuo­ja­mi to­kiais spren­di­mais.

Ki­tas da­ly­kas. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad pa­gal šiuos kri­te­ri­jus yra dau­giau kaip 100 tūkst. as­me­nų, gal net ke­li šim­tai tūks­tan­čių as­me­nų ar 100 tūkst. šei­mų, ku­rios pre­ten­duo­tų į to­kią siū­lo­mą leng­va­tą, ta­čiau pa­gal aiš­ki­na­mą­jį raš­tą, pa­gal įsta­ty­mo pro­jek­tą yra nu­ma­ty­ta tik 118 šei­mų. Ma­no klau­si­mas, pa­gal ko­kius pri­ori­te­tus iš šim­tų tūks­tan­čių bus at­rink­tos 118 šei­mų, ku­rios gaus tą leng­va­tą? Aš lan­kiau­si ra­jo­nuo­se, lan­kiau­si kar­tu V. Ąžuo­lu Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, pui­kus vien­man­da­ti­nin­kas, tik­rai žmo­nės my­li ir džiau­gia­si, bet… ko­kia yra pro­ble­ma? Iš Nau­jo­sios Ak­me­nės iš­va­žia­vo 30 % žmo­nių, ne­pai­sant ge­ro vien­man­da­ti­nin­ko. Iš­va­žia­vo ne to­dėl, kad nė­ra ga­li­my­bės įsi­gy­ti būs­tą, ne to­dėl, kad būs­tas yra la­bai bran­gus, o to­dėl, kad nė­ra dar­bo vie­tų. Lan­kiau­si Jo­niš­ky­je, kur taip pat pui­kus vien­man­da­ti­nin­kas V. Gai­lius. My­li žmo­nės, džiau­gia­si, bet iš­va­žiuo­ja. Iš­va­žiuo­ja ne to­dėl, kad būs­tas yra bran­gus, ne to­dėl, kad nė­ra kur gy­ven­ti, o to­dėl, kad nė­ra dar­bo vie­tų. Ir vėl, dar ir dar kar­tą, mes šiuo spren­di­mu nie­kaip ne­spren­džia­me pa­grin­di­nės pro­ble­mos – dar­bo vie­tų, bet to­kiu iš­krei­p­tu bū­du su­ku­ria­me la­bai keis­tas pa­ska­tas, ku­rios ga­li iš­virs­ti į da­ly­kus, ku­rių mes vi­sai net ne­prog­no­za­vo­me. Pa­vyz­džiui, ga­li pa­aiš­kė­ti, kad taps la­bai pa­trauk­lu nau­do­tis šia leng­va­ta, ap­si­gy­ve­nant Vil­niaus ra­jo­ne, Kau­no ra­jo­ne, kur šei­mos kiek­vie­ną die­ną ko­mu­tuo­ja, va­žiuo­ja į Vil­nių dirb­ti, o gy­ve­na Vil­niaus ra­jo­ne, Kau­no ra­jo­ne ar­ba Klai­pė­dos ra­jo­ne. Tai­gi šis įsta­ty­mo pro­jek­tas, ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, yra po­pu­liz­mas ir pi­gus po­pu­liz­mas, nes, kaip ma­to­me, to­kia pa­ra­ma nu­ma­ty­ta tik vos dau­giau nei šim­tui šei­mų, o po­rei­kis pa­gal kri­te­ri­jus ga­li bū­ti la­bai di­de­lis. Bet re­a­lus po­rei­kis iš tik­rų­jų yra mies­tuo­se, ten, kur yra dar­bo vie­tų. La­bai kvie­čiu spręs­ti dar­bo vie­tų klau­si­mą, o ne būs­tų ra­jo­nuo­se, kur jų tik­rai ir taip ne­trūks­ta. La­bai ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu S. Gent­vi­lą. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes tu­ri­me pro­ble­mą dėl re­gio­nų at­ei­ties. Tie, ku­rie ne­pri­pa­žįs­ta to, tur­būt gy­ve­na ar­ba did­mies­čiuo­se, ar­ba tie­siog ne­no­ri to pri­pa­žin­ti. Aš su­pran­tu val­dan­čių­jų in­ten­ci­ją pa­dė­ti re­gio­nams, ta­čiau ar tai yra tin­ka­mas bū­das? Aš pa­ban­dy­siu ar­gu­men­tuo­ti, kad tai nė­ra pats ge­riau­sias bū­das pa­dė­ti re­gio­nams. Jei­gu pa­si­žiū­rė­tu­me vi­du­ti­nio vil­nie­čio bu­tą, tai vi­du­ti­nis vil­nie­tis gy­ve­na 25 kv. met­rų erd­vė­je. Jei­gu pa­si­žiū­rė­tu­me Vil­niaus ra­jo­ną, tai vi­du­ti­nis Vil­niaus ra­jo­no gy­ven­to­jas jau ga­li įpirk­ti ar­ba gy­ve­na 39 kv. met­rų erd­vė­je. Gal Vil­nius la­bai bran­gus, gal ra­jo­nas pi­gus, bet jei­gu pa­si­žiū­rė­si­me Aly­tų, tai aly­tiš­kis mies­te gy­ve­na 28 kv. met­rų, o ra­jo­ne gy­ve­na jau 45 kv. met­rų bu­te. Va­di­na­si, vos ne dvi­gu­bai di­des­nė­je erd­vė­je gy­ve­na Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas nei Aly­taus mies­to gy­ven­to­jas. Ir da­bar mes sa­ko­me, pa­dė­si­me re­gio­nams, t. y. Aly­taus už­mies­čio gy­ven­to­jas ga­lės pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą įsi­gy­ti būs­tą, o Aly­taus mies­to gy­ven­to­jas jau ne­ga­lės pre­ten­duo­ti į būs­tą. Man at­ro­do, skai­čiai ro­do vi­sai ką ki­ta – šian­dien pi­gus būs­tas ir pri­ei­na­mas būs­tas jau yra re­gio­nuo­se. Kaip ger­bia­mas My­ko­las sa­kė, rei­kia žiū­rė­ti ki­tų prie­žas­čių. Šian­dien Lie­tu­vos mies­tuo­se gy­ve­na 40 % gy­ven­to­jų. Vis dau­giau ir dau­giau at­va­žiuo­ja į mies­tus gy­ven­to­jų, bet jie at­va­žiuo­ja daž­nai ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo, at­va­žiuo­ja dėl stu­di­jų, kur­ti nau­jas šei­mas ar­ba ap­tar­nau­ti aukš­tes­nę vi­du­ti­nę kla­sę, ga­lin­čią įpirk­ti kir­pė­jo ar auk­lės pa­slau­gas, ir jie su­si­du­ria su pro­ble­ma nu­si­pirk­ti būs­tą.

Šian­dien, jei­gu mes pa­si­žiū­rė­si­me būs­to įper­ka­mu­mo in­dek­są, tai Vil­niu­je vi­du­ti­nis gy­ven­to­jas, gau­nan­tis vi­du­ti­nį Vil­niaus at­ly­gi­ni­mą, tu­ri su­mo­kė­ti dau­giau ne­gu 30 % sa­vo pa­ja­mų būs­tui. Tai jau vir­ši­ja Lie­tu­vos ban­ko re­ko­men­duo­ja­mą nor­mą ir vir­ši­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos nor­mą. O jei­gu vi­du­ti­nis gy­ven­to­jas, už­dir­ban­tis vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą, ra­jo­ne no­rė­tų įpirk­ti vi­du­ti­nį būs­tą, t. y. 55 kv. met­rų būs­tą, tik­rai mo­kė­tų ma­žiau nei 30 % sa­vo at­ly­gi­ni­mo. Būs­to įper­ka­mu­mas… sun­kiau­sia yra įsi­gy­ti būs­tą bū­tent Vil­niu­je ir ki­tuo­se did­mies­čiuo­se. Tai kam mes pa­de­da­me? Ko ver­ta ši pa­ra­ma? Man at­ro­do, iš es­mės rei­kė­tų rem­ti did­mies­čių gy­ven­to­jus, nes jie ne­ga­li įpirk­ti būs­to.

Ta­čiau, man at­ro­do, pro­ble­ma yra ki­ta. Kaip mes ga­li­me pa­dė­ti re­gio­nams? Ar ga­li­me pa­dė­ti? Lie­tu­va yra pas­ku­ti­nė Eu­ro­po­je, prieš­pas­ku­ti­nė Eu­ro­po­je pa­gal nuo­mos rin­ką. Tik 7 % rin­ko­je esan­čio būs­to yra nuo­mo­ja­ma, o Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kis yra maž­daug 33 %. Mes ska­ti­na­me žmo­nes pri­si­im­ti kre­di­tus, il­ga­lai­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus, kai ab­so­liu­ti dau­gu­ma jų ne­ga­li to da­ry­ti. Mes tu­rė­tu­me per­sio­rien­tuo­ti prie nuo­mos rin­kos, nes tai yra la­biau su­ba­lan­suo­ta. Ką mes da­ro­me šian­dien? Tai jau po sa­vai­tės pa­teik­si­me ap­mo­kes­ti­ni­mą nuo­mo­ja­mam būs­tui. Tai yra dar pa­bran­gin­si­me nuo­mos pri­ei­na­mu­mą, nes kaž­kas, įsi­gi­jęs an­trą bu­tą, tu­rės pra­dė­ti mo­kė­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį. Ir iš tik­rų­jų nu­mo­ja­mas būs­tas tų žmo­nių, ku­rie jau ne­ga­li įpirk­ti būs­to, taps dar bran­ges­nis.

Pa­dė­ti re­gio­nams ga­li­me vi­siš­kai ki­taip. Aš su­pran­tu, kad no­ri­si pa­si­ka­sy­ti au­sį, bet ne­bū­ti­na ka­sy­tis per vir­šų, tai mes ban­do­me pa­da­ry­ti ši­tuo įsta­ty­mu. No­ri­me pa­dė­ti re­gio­nams, tai rei­kia len­ciū­gą už­dė­ti ant krum­plia­ra­čio ir min­ti dvi­ra­tį iš tik­rų­jų var­dan re­gio­nų. Pa­pa­sa­ko­siu tai, kas vyks­ta šian­die­ni­nė­je Da­ni­jo­je. Da­ni­jo­je „Venst­re“ par­ti­ja 2015 me­tų ru­de­nį lai­mė­jo rin­ki­mus ir pa­sa­kė, kad 10 % Ko­pen­ha­gos biu­ro­kratų iš­kraus­tys į re­gio­nus. Me­tai po rin­ki­mų pa­skel­bė kon­kur­są. 38 sa­vi­val­dy­bės da­ly­va­vo šia­me kon­kur­se. Šian­dien 4 tūkst. Ko­pen­ha­gos biu­ro­kratų ir 1,5 tūkst. mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vų iš­kraus­to­mi į 38 sa­vi­val­dy­bes, ku­rios pa­siū­lė pa­tal­pas, pa­siū­lė kit­ką. Kon­kre­čios dar­bo vie­tos per­si­kraus­to su tais pa­čiais at­ly­gi­ni­mais į re­gio­nus. Mes tuo tar­pu iš 61 tūkst. Lie­tu­vos vals­ty­bės tar­nau­to­jų ža­da­me per­kraus­ty­ti vos 349 dar­bo vie­tas tu­rin­čią Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją. Tai su­da­ro tik pu­sę pro­cen­to.

PIRMININKĖ. Ačiū, bet jau lai­kas, Si­mo­nai.

S. GENTVILAS (LSF). Aš siū­ly­čiau tik­rai, gal­vo­jant apie re­gio­nų at­si­ga­vi­mą, gal­vo­ti tie­siau ir ki­taip ne­gu per pa­ra­mą būs­tui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Kvie­čiu A. Ar­mo­nai­tę. Ruo­šia­si R. J. Da­gys.

A. ARMONAITĖ (LSF). Svei­ki, ger­bia­mi ko­le­gos. Pa­ban­dy­siu pa­teik­ti gal­būt ke­le­tą nau­jų min­čių, ne­kar­to­siu, kas bu­vo pa­sa­ky­ta. Jei­gu prieš tai kal­bė­ję ma­no ko­le­gos mi­nė­jo, kad jiems at­ro­do, jog pro­ble­ma yra vie­na ir ne taip ją sprę­si­me, tai aš, tie­są sa­kant, ne vi­sai su­pran­tu, ko­kią pro­ble­mą ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas spren­džia, nes at­ro­do, kad ban­do iš­spręs­ti ar­ba dvi pro­ble­mas, ar­ba ne­spren­džia nė vie­nos. Tai jei­gu no­ri­ma pa­dė­ti jau­noms šei­moms, jei­gu no­ri­ma pa­dė­ti vi­soms jau­noms šei­moms, tai ta­da rei­kia kal­bė­ti apie vi­są Lie­tu­vą, ne tik apie ke­le­tą re­gio­nų ir 118 šei­mų. Jei­gu iš tik­rų­jų nuo­šir­džiai no­ri­ma pa­dė­ti vi­soms šei­moms.

Kas bu­vo pa­sa­ky­ta apie ga­li­my­bes įsi­tvir­tin­ti di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, yra vi­siš­ka tie­sa. Pra­di­nis at­ly­gi­ni­mas, jūs ži­no­te, kar­je­ros pra­džio­je yra la­bai ne­di­de­lis net ir Vil­niu­je, o būs­to kai­nos, nuo­mos kai­nos yra mil­ži­niš­kos. Ar jau­nam žmo­gui mies­te yra leng­viau įsi­tvir­tin­ti? Aš ma­nau, kad jam yra ly­giai taip pat sun­ku, jei­gu ne sun­kiau. Ši­tas pro­jek­tas ne­spren­džia pa­gal­bos jau­noms šei­moms pro­ble­mos.

Da­bar ar jis spren­džia re­gio­nų at­gai­vi­ni­mo pro­ble­mą? Ir­gi at­ro­do, kad ne, nes vi­si su­ta­ria­me, kad pir­miau­sia žmo­nes į mies­tus, mies­te­lius, pa­ga­liau į ki­tas ša­lis, trau­kia ga­li­my­bės. Ar jie ten tu­rės ga­li­my­bę gau­ti dar­bą, ar jie tu­rės ga­li­my­bę sa­ve re­a­li­zuo­ti, ar tu­rės ga­li­my­bę jų vai­kai ei­ti į ge­rą mo­kyk­lą? Ar to­je mo­kyk­lo­je iš ši­tų vai­kų ne­bus ty­čio­ja­ma­si ir t. t., ar ga­lės pa­ga­liau gal­būt pa­tys kaž­ką su­kur­ti? Ga­li­my­bės, dar­bo vie­tos ir ge­ra sis­te­ma, o ne sub­si­di­ja būs­tui. Man nė­ra aiš­ku, ko­kia pro­ble­ma spren­džia­ma, o jei­gu ban­do­ma iš­spręs­ti šias abi pro­ble­mas, aki­vaiz­du, iš to, kas bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tos pro­ble­mos ne­bus iš­spręs­tos.

Kas yra dar la­bai svar­bu? Šiuo me­tu yra pra­di­nio įna­šo re­gu­lia­vi­mas, jį nu­sta­tęs Lie­tu­vos ban­kas. Im­da­mas pa­sko­lą, tu tu­ri tu­rė­ti tam tik­rą pra­di­nį įna­šą. Jei­gu vals­ty­bė įve­da to­kią sub­si­di­ją, tam tik­ra pras­me ji pra­de­da sub­si­di­juo­ti tą pra­di­nį įna­šą. Tai vėl­gi klau­si­mas – gal­būt rei­kia at­si­sa­ky­ti to­kio re­gu­lia­vi­mo, jei­gu Vy­riau­sy­bė pra­de­da kiš­tis ir sub­si­di­juo­ti. Aš ne­su dėl to tik­ra.

Dar pas­ku­ti­nių po­ra min­čių. Aki­vaiz­du, kad jei­gu no­ri­me pa­dė­ti jau­noms šei­moms, aš vis dėl­to ma­tau, kad yra in­ten­ci­ja pa­dė­ti jau­noms šei­moms, rei­kė­tų su­da­ry­ti joms dau­giau ga­li­my­bių tau­py­ti. Gal­būt per gy­vy­bės drau­di­mą su mo­kes­ti­nė­mis leng­va­to­mis, gal­būt per ki­tas sis­te­mas. Bet žmo­nėms tie­siog rei­kia tu­rė­ti ga­li­my­bę su­tau­py­ti, jaus­ti, kad jų san­tau­pos, kad jų sun­kiai už­dir­ba­mi pi­ni­gai bus sau­gūs, ar tai yra pen­si­jų fon­dai, ar tai yra gy­vy­bės drau­di­mas. Da­bar mes Sei­me ir Vy­riau­sy­bė­je ma­to­me vi­siš­kai prie­šin­gas ini­cia­ty­vas.

Pas­ku­ti­nis da­ly­kas. Vi­siš­kai su­tin­ku, kad di­de­lio po­vei­kio ne­bus, jei­gu yra in­ves­tuo­ja­ma į 118 šei­mų. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te pa­ste­bė­jau, kad pla­nuo­ja­ma tar­si plės­ti pro­gra­mą. Jei­gu pra­dė­si­me mes­ti į šią pro­gra­mą dar ir mi­li­jo­nus eu­rų, tai mes pra­dė­si­me (jūs, nes aš ne­pla­nuo­ju pa­lai­ky­ti), jūs ta­da kiš­tu­mė­tės į rin­ką. Taip pa­kel­tu­me dirb­ti­nai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nas tam tik­ruo­se re­gio­nuo­se ir jų kai­my­ni­niuo­se re­gio­nuo­se.

Iš tik­rų­jų vis dėl­to ne­aiš­ku, ko­kia pro­ble­ma spren­džia­ma. Jei­gu re­gio­nų pro­ble­ma – tai prie­mo­nės vi­sai ki­tos, jei­gu jau­nų šei­mų – tai tie­siog dis­kri­mi­nuo­ja­mi jau­ni žmo­nės ir jau­nos šei­mos di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se.

Ap­skri­tai no­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį į tai, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je pas­ta­ruo­ju me­tu, to­kia nau­ja ma­da at­ėjo – fak­tiš­kai kiek­vie­na ini­cia­ty­va, kiek­vie­nu pa­si­sa­ky­mu prie­šin­ti di­de­lį mies­tą su re­gio­nu, tar­si di­de­lis mies­tas ir jo gy­ven­to­jai kuo nors nu­si­dė­jo re­gio­no at­žvil­giu. Man at­ro­do, to­kia tak­ti­ka, to­kia stra­te­gi­ja nie­kur ne­nu­ves. Juk jei­gu ge­rai žmo­nės gy­vens di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, tai ir re­gio­nai kles­tės. Jei­gu re­gio­nuo­se žmo­nės no­rės kur­tis, tai ir mies­tams nuo to bus ge­riau. Bai­ki­me vie­ną kar­tą prie­šin­ti Lie­tu­vą, nes tai mū­sų nie­kur ne­nu­ves.

PIRMININKĖ. Ačiū. R. J. Da­gys. V. Ąžuo­las dėl ve­di­mo tvar­kos? Po dis­ku­si­jos, ge­rai?

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, prieš ma­ne kal­bė­ję žmo­nės bu­vo prieš šei­mos stip­ri­ni­mo įsta­ty­mą. Tai su­pran­ta­ma. To­dėl jų ir po­žiū­ris yra vi­siš­kai su­pran­ta­mas – jiems ši­to ne­rei­kia. To­dėl su jais tur­būt aš ne­dis­ku­tuo­siu. Bet vis dėl­to no­rė­čiau kai ku­riuos da­ly­kus aptar­ti.

Iš tik­rų­jų įsta­ty­mas nė­ra vis­ką ap­iman­tis ir jis tur­būt var­gu ar ga­li bū­ti vis­ką ap­iman­tis. Ar mes ga­li­me vi­sus jau­nus žmo­nes ap­rū­pin­ti būs­tu? Aki­vaiz­dus at­sa­ky­mas – ne! Kai pra­de­da­ma ar­gu­men­tuo­ti po­pu­liz­mu, ko­dėl mes da­ro­me tik da­li­nį spren­di­mą, tai čia ir yra po­pu­liz­mas ir net pa­pras­čiau­siai tam tik­ra de­ma­go­gi­ja ar­ba vi­siš­kas ne­su­pra­ti­mas, apie ką kal­ba­ma, nes vi­sų mes tik­rai ne­iš­sprę­si­me. Va­di­na­si, ga­li­me spręs­ti tiek, kiek mes ga­li­me. Aiš­ku, aš ti­kiuo­si, kad šis įsta­ty­mas po tru­pu­tį plė­sis ir apims kuo di­des­nę im­tį, bet siū­lo­ma star­tuo­ti su šiuo pro­ce­su. Ne­tu­riu dėl ko prieš­ta­rau­ti tam, nes tai yra pra­džia. Iki šiol nie­ko ne­bu­vo.

Ap­rū­pi­ni­mo būs­tu įsta­ty­mas ne­pa­tin­ka daug kam, ypač tu­rin­tiems daug pi­ni­gų. Bet mes kal­ba­me apie tuos, ku­rie ne­tu­ri daug pi­ni­gų ir ku­rie dau­giau­sia ir emig­ruo­ja ne­tu­rė­da­mi pi­ni­gų, ne­tu­ri, no­ri už­si­dirb­ti būs­tui. O tie, ku­rie ga­li įpirk­ti, pa­pras­tai įsi­tvir­ti­na ir mies­tuo­se, ir vi­sur ki­tur.

Pri­ori­te­tas ren­kan­tis – pir­miau­sia rei­kia pra­dė­ti nuo tų, ku­riems la­biau­siai rei­kia, jei­gu mes no­ri­me iš tik­rų­jų stab­dy­ti emig­ra­ci­ją, o ne pri­si­leis­ti bet ko­kių dar­buo­to­jų ir jie vis­ką mums iš­spręs. Tai yra vi­siš­kai skir­tin­gi po­žiū­riai. Aš ma­nau, šis kaip tik yra la­bai po­pu­lis­ti­nis: jei­gu ne­ga­li­me iš­spręs­ti vi­sų pro­ble­mų, tai ne­spręs­ki­me jo­kios pro­ble­mos. Tai yra dar vie­nas pli­kiau­sias po­pu­liz­mas ir tie­siog no­ras ele­men­ta­riai ne­da­ry­ti nie­ko.

Tai­gi re­gio­ni­nė po­li­ti­ka. Jei­gu sa­ko­ma, kad ji ne­svar­bi, tai kas yra svar­bu? Ar mes ma­no­me, kad tu­ri­me vis­ką su­kon­cen­truo­ti Vil­niu­je? De­ja, iš to Vil­niaus ar Kau­no vi­si ir­gi trau­kia­si tru­pu­tį to­liau, va­ži­nė­ja. Da­bar trans­por­to pro­ble­mų nė­ra, su­si­sie­ki­mas vi­są lai­ką ge­rė­ja, tai yra na­tū­ra­lūs pro­ce­sai. Jei­gu jau­na šei­ma ap­si­gy­vens ko­kia­me ra­jo­ne, tu­rė­da­ma sa­vo būs­tą, ar dėl to yra blo­gai? Ji ieš­ko­sis dar­bo, kaip jai iš­ei­na. Taip, ten yra da­bar pi­giau ir ga­li­my­bė, to­dėl vals­ty­bė ir ga­li pa­dė­ti jiems pa­gal pi­ges­nę pro­gra­mą. Jei­gu mes pra­dė­si­me kom­pen­suo­ti Vil­niu­je, kaip čia ko­le­gos li­be­ra­lai siū­lė ar­ba ger­bia­mas M. Ma­jaus­kas, tai ko­kią da­lį mes čia tu­rė­si­me da­ry­ti, nes čia to­kios kai­nos, kad vals­ty­bė tie­siog ne­pa­jė­gi bus tą da­ly­ką pa­da­ry­ti.

Klau­si­mas toks: ar mes iš­vis nie­ko ne­da­ro­me ir tik­tai kal­ba­me, kad jei­gu vis­ko ne­ga­li­me pa­da­ry­ti, tai nie­ko ne­rei­kia da­ry­ti, ir ta­da ste­bi­me tuos pa­čius pro­ce­sus, kaip da­bar yra, ar­ba mes kaž­ką da­ro­me? Taip, iš tik­rų­jų ap­rėp­tis da­bar yra ma­ža. Aš ti­kiuo­si, kad, pri­im­da­mi Sei­me biu­dže­tą, mes ap­rėp­tį pa­di­din­si­me, nes iš tik­rų­jų tie skai­čiai, ku­rie da­bar ro­do­mi, ne­įkve­pian­tys, dėl būs­to pro­gra­mos, bet čia vėl vis­kas yra mū­sų va­lio­je, kaip mes tą da­ly­ką pa­da­ry­si­me. Tai kaip čia mes star­tuo­ja­me? Šiuo me­tu pi­ni­gų tik­rai tam skir­ta vi­siš­kai sim­bo­liš­kai. Jei­gu mes no­ri­me, kad žmo­nės pa­jaus­tų, ar tik­rai mes esa­me pa­jė­gūs pa­di­din­ti bent ke­lis kar­tus? Sa­ky­ki­me, kiek da­bar mes pi­ni­gų siū­ly­tu­me, jei­gu mes pa­nai­kin­tu­me to­kias tuš­čias pro­gra­mas, kai ne­aiš­ku, ku­rio­je vie­to­je jau­ni­mas at­ra­di­nė­ja sa­ve – prie ka­vos ar prie kor­tų sta­lo, tai vie­to­je tų pro­gra­mų, pa­lei­dę ši­tą pro­gra­mą, mes ap­rėp­tį iš­kart ga­lė­tu­me pa­di­din­ti iki de­šim­ties kar­tų. Vis­kas bus tik pri­ori­te­tų klau­si­mas. To­dėl aš iš prin­ci­po ma­nau, kad tas žings­nis yra ge­ra lin­kme, jį rei­kia plė­to­ti, o ne stab­dy­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Vėl kvie­čiu V. Ačie­nę. Yra gau­ta daug pa­siū­ly­mų dėl įsta­ty­mo pro­jek­to. Mes juos ap­tar­si­me.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Dėl 2 straips­nio 2 da­lies bu­vo gau­ta Sei­mo na­rių G. Bu­ro­kie­nės, V. Ačie­nės, A. Ku­bi­lie­nės pa­siū­ly­mas. Ku­ri iš ko­le­gių pri­sta­to­te?

V. AČIENĖ (LVŽSF). Aš pa­sa­kau, kad ko­mi­te­tas pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė ir mes šiuo me­tu at­si­i­ma­me ši­tą pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Jūs at­si­i­ma­te? Ne­svars­to­me. Dė­ko­ju.

Dėl 2 straips­nio 3 da­lies bu­vo gau­tas R. Juš­kos pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti sa­vo pa­siūly­mą.

R. JUŠKA (LSF). Tie­siog grį­žęs į apy­gar­dą su­lau­kiau pa­gei­da­vi­mų iš jau­nų šei­mų. Gal­būt li­ki­mas taip su­dė­lio­jo, kad jos, gy­ven­da­mos su tė­vais ben­dra­bu­ty­je, pa­vel­dė­jo tai ir ten­ka jiems ma­žiau kaip 8 kv. met­rai, to­dėl pra­ran­da to­kią ga­li­my­bę kar­tu ge­rin­ti sa­vo gy­ve­na­mąjį būs­tą. Pa­gei­da­vi­mas yra, kad ir taip li­ki­mas jau juos nu­skriau­dė, ap­ri­bo­jo aš­tuo­niais kvad­ra­tais, to­dėl ir at­si­ra­do jų pa­gei­da­vi­mu siū­ly­mas, kad į ši­tą nor­mą bū­tų at­si­žvelg­ta.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Ir ko­mi­te­to…

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ar­gu­men­tai. To­dėl, kad pats įsta­ty­mo tiks­las yra pa­dė­ti jau­noms šei­moms, įsi­gy­jan­čioms pir­mą­jį būs­tą. Šiuo at­ve­ju ne­bū­tų pir­ma­sis būs­tas ir tai prieš­ta­rau­tų pa­čiam įsta­ty­mo tiks­lui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už pa­siū­ly­mą – E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad vis dėl­to ver­tas dė­me­sio pa­siū­ly­mas, nes ne tik rei­kia, kad su­grįž­tų, bet kad ir ne­pa­bėg­tų. Iš tik­rų­jų kai ku­rios gy­ve­ni­mo są­ly­gos yra ne­tin­ka­mos, tai žmo­nės pa­pras­čiau­siai iš­va­žiuo­ja ir iš ten, kur dar­bo nė­ra, kaip čia bu­vo mi­nė­ta, ir dėl to, kad ne­įma­no­mos gy­ve­ni­mo są­ly­gos. Gal­būt su­pran­tu, kad įsta­ty­mas ne dėl to vi­sai, bet gal­būt bū­tų ga­li­ma ieš­ko­ti, pra­plės­ti ir su­da­ry­ti ga­li­my­bes, jei­gu žmo­nės lie­ka re­gio­ne ir yra tam tik­ra pro­ble­ma ma­žas plo­tas, tai bū­tų ga­li­ma pra­plės­ti, kad vis dėl­to žmo­nės ga­lė­tų tą būs­tą su­si­tvar­ky­ti taip, kad ga­lė­tų gy­ven­ti? Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip mi­nė­jau, iš tik­rų­jų tai yra vie­na iš prie­mo­nių, ku­rio­mis spren­džia­mos tam tik­ros jau­nų šei­mų pro­ble­mos. Bū­tent prie­mo­nė, ir kon­kre­ti – bū­tent ši­tai tiks­li­nei gru­pei. Jei­gu mes tu­ri­me gal­vo­ti apie ki­tas prie­mo­nes, ta­da tu­ri bū­ti ir at­ski­ra pro­gra­ma, nes tai yra ir ki­tas me­cha­niz­mas, ką ko­le­gos siū­lo, ir tu­rė­ti ati­tin­ka­mai lė­šų tam da­ly­kui spręs­ti. Vis­ko į vie­ną ne­su­ki­ši­me ar­ba ta­da mes dis­kre­di­tuo­si­me pa­čią ši­tą idė­ją, nes nie­ko ne­iš­sprę­si­me. Su tiek pi­ni­gų už­deng­ti ši­tas dvi sri­tis tik­rai ne­įma­no­ma. Ta­da rei­kia da­ry­ti ki­tą prie­mo­nę, ką nu­ma­to Šei­mos stip­ri­ni­mo pa­grin­dų įsta­ty­mas, to­kią ga­li­my­bę, bet ta­da rei­kia re­gist­ruo­ti at­ski­rą spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Bal­suo­ja­me dėl R. Juš­kos pa­siū­ly­mo. Bal­suo­jan­tys už, va­di­na­si, pri­ta­ria­te Sei­mo na­rio R. Juš­kos pa­siū­ly­mui. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bals­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 35, prieš – 14, su­si­lai­kė 40. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl 3 straips­nio yra gau­ta gru­pės Sei­mo na­rių – A. Pa­lio­nio, V. Bu­kaus­ko, J. Ber­na­to­nio, R. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas. Ko­le­gos, ku­ris pri­sta­to­te? (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra. J. Ber­na­to­nis? (Bal­sai sa­lė­je)

J. BERNATONIS (LSDDF). Mie­li ko­le­gos, iš­ties mū­sų pa­siū­ly­mas la­bai ge­ras, pra­šy­čiau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Ko­mi­te­tas šiam ge­ram pa­siū­ly­mui kaž­ko­dėl ne­pri­ta­rė. Ko­mi­te­to pra­ne­šė­ja, pra­šo­me pa­ko­men­tuo­ti ko­dėl?

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas šiam pa­siū­ly­mui ne­pri­ta­rė, nes, dar kar­tą pa­kar­to­siu, šio įsta­ty­mo tiks­las yra pa­dė­ti jau­noms šei­moms ap­si­rū­pin­ti nuo­sa­vu pir­muo­ju būs­tu re­gio­nų te­ri­to­ri­jo­se. Šiuo pa­siū­ly­mu bū­tų iš­ple­čia­mas ra­tas ir, pra­plė­tus fi­nan­si­nės pa­ska­tos tai­ky­mą, di­de­lė da­lis bū­tų pa­nau­do­ta būs­tams įsi­gy­ti did­mies­čiuo­se. Tai yra pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl yra ne­pri­tar­ta. Tuo la­biau kad…

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Už pa­siū­ly­mą A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš prin­ci­po ne­pri­ta­riu ko­mi­te­to ar­gu­men­tams, kad tai ne­ati­tin­ka Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos dėl pa­ra­mos jau­ni­mui įsi­gy­jant būs­tą re­gio­nuo­se. Iš prin­ci­po, kad jau­ni­mas įsi­gy­tų būs­tą re­gio­ne, tai jis ne būs­to ieš­ko, o dar­bo vie­tos. Eli­mi­nuo­jant di­džiuo­sius mies­tus, eli­mi­nuo­jant ku­ror­tus, kur būs­to kai­nos yra ly­giai to­kios pa­čios kaip di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ir jau­ni­mas ne­ga­li įsi­gy­ti, ma­nau, ši­tas pro­jek­tas yra pa­skir­tas ir jo at­ei­tis ne­pa­sieks to tiks­lo, ku­rio mes sie­kia­me. No­rė­čiau pa­pra­šy­ti Sei­mo na­rių, kad pa­lai­ky­tu­mė­te ši­tą pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. S. Gent­vi­las tu­ri ki­tą nuo­mo­nę. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ko­le­gos, ši­tas ger­bia­mo­jo A. Pa­lio­nio ir ko­le­gų pa­siū­ly­mas yra ir ge­ras, ir pras­tas. Ge­ras jis tuo, kad ir did­mies­čiams siū­lo­ma skir­ti pa­ra­mą, tai yra per 100 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čioms sa­vi­val­dy­bėms taip pat siū­lo­ma skir­ti pa­ra­mą. Blo­gas jis tuo, kad jis ape­liuo­ja į tai, kad kuo ma­žiau gy­ven­to­jų tu­ri sa­vi­val­dy­bė, tuo ji­nai bied­nes­nė ir ma­žiau pa­si­tu­rin­ti. Taip nė­ra. Vi­siš­kai ki­taip – at­ra­mos taš­kas tu­rė­tų bū­ti ne gy­ven­to­jų skai­čius, o vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mo dy­dis ar­ba būs­to kai­na, pa­ly­gin­ti su Lie­tu­vos vi­dur­kiu, ar dar kas nors. Da­bar, kaip ge­rai sa­kė A. Ar­mo­nai­tė, Lie­tu­vos did­mies­čiai prie­ši­na­mi su Lie­tu­vos ra­jo­nais, nes yra ra­jo­nų, ku­rie tik­rai pa­si­tu­rin­čiai gy­ve­na, to­kie, pa­vyz­džiui, kaip Ma­žei­kiai, Ak­me­nė ar dar ki­ti, ku­rie yra in­dust­ri­niai, ir yra vi­siš­kai po­pras­čiai gy­ve­nan­tis kai­my­ni­nis Skuo­das. Tai čia ne gy­ven­to­jų skai­čius iš es­mės le­mia būs­to įper­ka­mu­mą, o re­gio­no eko­no­mi­nė pa­dė­tis. Tai aš la­bai kvies­čiau ger­bia­mą­jį An­drių su ko­le­go­mis pa­tai­sy­ti, mie­lai pri­si­dė­čiau, jei­gu ši­ta ska­lė bū­tų pa­gal kon­kre­čios sa­vi­val­dy­bės eko­no­mi­nį iš­si­vys­ty­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pra­šo­me ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti dėl Sei­mo na­rių A. Pa­lio­nio ir jo ko­le­gų V. Bu­kaus­ko, J. Ber­na­to­nio ir R. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mo, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 21, prieš – 7, su­si­lai­kė 72. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas dėl 5 straips­nio, dėl 4 straips­nio ne­bu­vo pa­siū­ly­mų. Dėl 5 straips­nio – Sei­mo na­rių V. Ačie­nės, A. Ku­bi­lie­nės ir G. Bu­ro­kie­nės pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar, ko­le­gės, su­tin­ka­te?

V. AČIENĖ (LVŽSF). Taip, su­tin­ka­me su ko­mi­te­to nuo­mo­ne.

PIRMININKĖ. Su­tin­ka­te su ko­mi­te­to nuo­mo­ne. Dė­ko­ju. Ir dėl 5 straips­nio taip pat yra Sei­mo na­rio R. Juš­kos pa­siū­ly­mas. Pra­šo­me pri­sta­ty­ti.

R. JUŠKA (LSF). Tai tie­siog pra­ple­čianti min­tis, jei­gu bu­vo kal­ba­ma apie aš­tuo­nis kvad­ra­tus, tai da­bar čia tur­būt tam­pa dar aiš­kiau, jei­gu ne­ati­tin­ka hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų, jis yra ma­žes­nis. Aiš­ku, jei­gu po­žiū­ris kaip ir per aną bal­sa­vi­mą, kad jau­na šei­ma tu­ri tilp­ti ir gy­ven­ti, tai ga­li­ma ir neat­si­žvelg­ti. Bet re­gio­nuo­se, no­rint iš­spręs­ti jau­nų šei­mų ap­gy­ven­di­ni­mo ga­li­my­bę, ma­nau, kad kon­ku­ren­ci­jos tik­rai nė­ra. Duok Die­ve, kad jie at­vyk­tų, kad ten kur­tų­si ir gy­ven­tų. To­dėl ir pa­tei­kiau to­kį pa­siū­ly­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti ši­tam pa­siū­ly­mui, nes da­bar ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me, tai yra Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ir iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­me, yra aiš­kiai api­brėž­ta būs­to są­vo­ka, to­dėl pa­siū­ly­mas bū­tų per­tek­li­nis.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me dėl pa­teik­to R. Ju­š­kos pa­siū­ly­mo, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 22, prieš – 8, su­si­lai­kė 72. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl 6 straips­nio V. Ačie­nės, A. Ku­bi­lie­nės ir G. Bu­ro­kie­nės pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar, ko­le­gės, su­tin­ka­te su ko­mi­te­to po­zi­ci­ja?

V. AČIENĖ (LVŽSF). Taip, su­tin­ka­me su ko­mi­te­tu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ne­svars­to­me. Dėl 7 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Dėl 8 straips­nio ne­bu­vo, dėl 9 straips­nio ne­bu­vo ir dėl 10 straips­nio ne­bu­vo.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­mo­nė už po svars­ty­mo. R. J. Da­gys. Pra­šom, ko­le­ga.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš mi­nė­jau, kad mes tur­būt vi­sų pro­ble­mų ne­iš­sprę­si­me. Tai yra vie­na iš prie­mo­nių, pa­brė­žiu, vie­na iš prie­mo­nių, ku­rios ga­lė­tų iš da­lies spręs­ti de­mo­gra­fines pro­ble­mas, jau­nų žmo­nių įsi­tvir­ti­ni­mo pro­ble­mas, re­gio­ni­nes pro­ble­mas ir ga­lų ga­le kai ku­rias po­ten­cia­laus skur­do pro­ble­mas, nes jis skirtas pa­čias ma­žiau­sias pa­ja­mas tu­rin­tiems žmo­nėms, tai tik to­je sri­ty­je ir veiks. Kaip vie­na iš prie­mo­nių, ir aš ne­ma­tau, dėl ko mes tu­rė­tu­me prieš­ta­rau­ti.

Nė vie­na prie­mo­nė ne­duos ab­so­liu­čių re­zul­ta­tų, tu­ri veik­ti kom­plek­sas. Pa­ra­ma pri­klau­so nuo vai­kų skai­čiaus, pa­grin­di­nės nuo­sta­tos yra įdė­tos ir, ma­nau, jos yra tei­sin­gos. Ko­le­gos kė­lė dėl nuo­mos, pa­gal­bos nuo­mo­jant būs­tą, tai ir­gi yra pro­ble­ma, ku­rią ga­li­ma bū­tų spręs­ti, bet vėl­gi rei­kia pa­skai­čiuo­ti lė­šas ir to­kiu at­ve­ju pa­mė­gin­ti įgy­ven­din­ti. Tai yra dar­bas tei­sin­ga kryp­ti­mi, to­dėl siū­lau pa­lai­ky­ti ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris, ti­kiuo­si, bus ne for­ma­lus da­ly­kas, o plė­to­ja­mas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi įsta­ty­mų lei­dė­jai, man at­ro­do, kad jei mes nuo­šir­džiai ti­ki­me, kad to­kiais siū­ly­mais iš­sprę­si­me ma­žė­jan­tį gy­ven­to­jų skai­čių re­gio­nuo­se, tai tik­rai ap­gau­di­nė­ja­me pa­tys sa­ve. Dar blo­giau, mes, ma­tyt, ap­gau­di­nė­ja­me ir gy­ven­to­jus, su­teik­da­mi ne­pa­grįs­tų lū­kes­čių, kad to­kio­mis prie­mo­nė­mis iš­sprę­si­me pro­ble­mą.

Kaip mi­nė­jau, būs­tas Jo­niš­ky­je, Ku­piš­ky­je, Rad­vi­liš­ky­je yra maž­daug 10 kar­tų pi­ges­nis nei būs­tas Vil­niu­je. Ne­jau­gi rim­tai gal­vo­ja­me, jei­gu at­pi­gin­si­me būs­tą iki 11 kar­tų, tai pa­ska­tins jau­nas šei­mos grįž­ti į ra­jo­nus ar ne­iš­va­žiuo­ti iš ra­jo­nų? Iš­va­žiuo­ja ir ne­grįž­ta ne to­dėl, kad ne­tu­ri kur gy­ven­ti, o to­dėl, kad nė­ra dar­bo vie­tų, nė­ra ką veik­ti. Spręs­ki­me tik­rą­ją pro­ble­mą, pri­trau­ki­me in­ves­ti­ci­jas, kur­ki­me dar­bo vie­tas, taip pa­ska­tin­si­me šei­mas at­va­žiuo­ti į ra­jo­nus, jos tik­rai su­si­mo­kės ir už nu­omą, ir nu­si­pirks būs­tą, ir tik­rai ras prie­mo­nių, kaip grįž­ti į ra­jo­nus ir my­lė­ti Lie­tu­vą. Da­bar, man at­ro­do, pro­ble­mos mes ne­spren­džia­me ir už­si­i­ma­me pi­giu po­pu­liz­mu. Pa­gal šį pro­jek­tą yra tik šim­tas šei­mų, ku­rioms nu­ma­ty­ta pa­ra­ma. Tuo tar­pu šiuo me­tu pa­gal šiuos kri­te­ri­jus pa­ra­mą ga­lė­tų gau­ti ke­li šim­tai tūks­tan­čių. Kaip bus at­rink­tos tos šei­mos? Pa­ja­mų ir tur­to jūs ne­ver­tin­si­te. Jūs sa­ko­te, vi­sos šei­mos ga­li pre­ten­duo­ti, net ir pa­čios tur­tin­giau­sios, ir tos, ku­rios ne­tur­tin­gos. At­kreip­siu dė­me­sį, kad so­cia­li­nio būs­to jau lau­kia de­šim­tys tūks­tan­čių ei­lė­je, o to mes vi­siš­kai ne­spren­džia­me. Man at­ro­do, to­kio­mis prie­mo­nė­mis mes ne­iš­sprę­si­me pro­ble­mos, tik dar la­biau su­prie­šin­si­me ir dis­kri­mi­nuo­si­me. Dis­kri­mi­nuo­si­me vy­res­nius žmo­nes, vy­res­nius nei 35 me­tų žmo­nes, dis­kri­mi­nuo­si­me iš­si­sky­ru­sias šei­mas, dis­kri­mi­nuo­si­me tuos žmo­nes, ku­rie gy­ve­na mies­tuo­se, gal ir pa­ska­tin­si­me to­kį at­virkš­ti­nį ju­dė­ji­mą ir spren­di­mą, ku­ris gal­būt net pa­kiš mums ko­ją…

PIRMININKĖ. Lai­kas! Lai­kas, ko­le­ga!

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). …ir gy­ven­to­jai kel­sis į ra­jo­nus, į Vil­niaus ra­jo­ną, Kau­no ar Klai­pė­dos.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas, kaip jūs ži­no­te, nuo 2018 m. lie­pos 1 d., tai­gi mi­nė­tos su­mos ir mi­nė­ti skai­čiai lies­tų tik pus­me­tį. Čia ma­no ko­men­ta­ras, ku­rį ga­lė­jau sau leis­ti pa­sa­ky­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 94, prieš – 4, su­si­lai­kė 9. Po svars­ty­mo pri­tar­ta. Dė­ko­ju.

 

12.53 val.

Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1338 1, 2 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1834(2) (svars­ty­mas)

 

Ir ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas. Ka­dan­gi iš­va­dos ne­bu­vo iš kar­to pa­teik­tos, ma­lo­niai kvie­čiu V. Ačie­nę dėl ly­di­mo­jo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1834(2) pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Ruo­šia­si R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

V. AČIENĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas šių me­tų ge­gu­žės 23 die­ną svars­tė mi­nė­to įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ko­mi­te­te bu­vo pri­tar­ta pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju V. Ačie­nei. Kvie­čiu R. Ša­la­še­vi­čiū­tę pa­skelb­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas svars­tė pro­jek­tą ir pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 8, prieš – 1, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Nuo­mo­nių iš­sa­ky­ti taip pat nie­kas ne­no­ri. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Ga­li­me. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.54 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 20 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1036 „Dėl spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mo pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Ar­tū­rui Skar­džiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­reng­ti su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2154 (svars­ty­mo tę­si­nys ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. ko­vo 20 d. nu­ta­ri­mo „Dėl spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mo pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui Ar­tū­rui Skar­džiui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dai dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­reng­ti su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2154.

No­riu jums pri­min­ti, kad tai yra svars­ty­mo tę­si­nys. Dis­ku­si­ja jau įvy­ko. Mes esa­me ga­vę pa­siū­ly­mų, ku­riuos tu­ri­me ap­svars­ty­ti. Yra gau­tas vie­nas pa­siū­ly­mas, ku­rį pa­tei­kė G. Land­sber­gis. Ne­ma­tau ini­cia­to­riaus. G. Land­sber­gis at­ei­na pa­teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mą. G. Land­sber­gis pa­tei­kia pa­siū­ly­mą dėl 1 straips­nio – pa­keis­ti ko­mi­si­jos su­dė­tį. Žo­dis jums. Pra­šau. Ar įdė­jo­te kor­te­lę? Ačiū.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. At­leis­ki­te, kad vė­luo­ju. Iš­ties mes, aiš­ku, su­pran­ta­me ir ne sy­kį esa­me gir­dė­ję šios dis­ku­si­jos prie­žas­tis, ir jau dau­ge­lis žmo­nių bu­vo iš­si­sa­kę, ta­čiau aš no­riu at­kreip­ti Sei­mo ko­le­gų dė­me­sį. Su­pran­tu, kad dau­ge­lis iš Vals­tie­čių frak­ci­jos tur­būt yra ap­si­spren­dę, kaip jie bal­suos, ta­čiau vi­sus, dau­gu­mą as­pek­tų, ku­rie bu­vo pa­mi­nė­ti po­nios A. Ši­rins­kie­nės kal­bant apie mū­sų frak­ci­ją, tie­są sa­kant, bū­tų ga­li­ma grą­žin­ti ly­giai taip pat ir at­gal. Tai reiš­kia, kad ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė kal­bė­da­ma dis­ku­si­jo­se ne vie­ną sy­kį iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę tiek apie A. Skar­džių, tiek apie pa­čią ko­mi­si­jos vei­k­lą, tiek apie ap­kal­tos pro­ce­są ir t. t.

Aš ma­nau, kad jei­gu jau mes tai­ko­me vie­no­dus stan­dar­tus vi­siems, sa­ky­ki­me, tai iš tik­rų­jų nors vie­ną sy­kį pa­mė­gin­ki­me bū­ti vie­no­dų stan­dar­tų Sei­mas. Jei­gu jau tai­ko­me A. Ku­bi­liui stan­dar­tus, tai ly­giai taip pat tai­ky­ki­me ta­da ir A. Ši­rins­kie­nei, ji dėl ma­no pa­teik­tos pa­tai­sos ta­da tu­rė­tų pa­si­trauk­ti iš ap­kal­tos ko­mi­si­jos. Ti­kiuo­si, kad to­kio ar­gu­men­to ger­bia­miems ko­le­goms už­ten­ka, ir mes ga­li­me bū­ti tik­rai gar­bin­gi, są­ži­nin­gi ir tei­sin­gi, ne vals­tie­tiš­kai tei­sin­gi, o tie­siog taip, kaip rei­kia Sei­me. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai. S. Gent­vi­las už pa­siū­ly­mą.

S. GENTVILAS (LSF). Vie­na ver­tus, G. Land­sber­gio re­gist­ruo­tas pa­siū­ly­mas at­ro­dy­tų lyg minkš­tas pa­tro­li­ni­mas, bet aš iš tik­rų­jų ger­bia­ma Ag­ne esu nu­si­vy­lęs, nes vi­sa ši­ta dis­ku­si­ja apie A. Skar­džių ir jo įta­ką ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je su­ka­si apie at­si­nau­ji­nan­čią ener­ge­ti­ką. Per­nai, kai gruo­džio 12 die­ną Sei­me per­si­skirs­tė­me ko­mi­te­tais, ger­bia­mą A. Skar­džių jūs į kur at­siun­tė­te sa­vo bal­sais? Bū­tent į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, ku­rio pa­grin­di­nė vie­na iš mi­si­jų yra rū­pin­tis at­si­nau­ji­nan­čia ener­ge­ti­ka. Man at­ro­do, jei­gu jau la­bai gi­li­na­ma­si ir ma­to­ma prieš­ta­ra­vi­mų ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je, tai iš tik­rų­jų ger­bia­ma Ag­nė tu­rė­tų ver­tin­ti vi­so­ke­rio­pai, o šiuo me­tu mes tu­ri­me pir­mi­nin­kę, ku­ri ne­įma­tė, ne­įžiū­rė­jo ši­to­kių pa­vo­jų. Aš ma­ny­čiau, kad ger­bia­mo A. Ku­bi­liaus ta­ria­mos nuo­dė­mės su jo sū­nu­mi yra to­kios men­kos, pa­ly­gin­ti su A. Skar­džiaus de­le­ga­vi­mu į Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tą, kad iš tik­rų­jų G. Land­sber­gio siū­ly­mas be­veik at­ro­do ra­cio­na­lus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės prieš nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl G. Land­sber­gio pa­siū­ly­mo, ku­riuo siū­lo­ma įra­šy­ti A. Ku­bi­lių ir iš­brauk­ti A. Ši­rins­kie­nę. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už pa­siū­ly­mą – 41, prieš – 53, su­si­lai­kė 16. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl vi­so Sei­mo nu­ta­ri­mo po svars­ty­mo mo­ty­vai. R. Juk­ne­vi­čie­nė – už.

R. JUKNEVIČIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, svars­čiau svars­čiau ir gal­vo­ju – na iš tik­rų­jų rei­kia tą A. Ku­bi­lių iš­mes­ti iš A. Ši­rins­kie­nės va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos. Ko­dėl rei­kia? Ir se­niai rei­kė­jo. Ir ne to­dėl, kad ten rei­kia ap­gin­ti „Gaz­pro­mo“ in­te­re­sus, bet to­dėl, kad vi­sa lig­šio­li­nė is­to­ri­ja ro­do, kad bū­tent rei­kia elg­tis taip, nes ne­rei­kė­jo NATO Lie­tu­vo­je, nes rei­kė­jo stab­dy­ti Eu­ro­pos Są­jun­gą Lie­tu­vo­je, nes rei­kė­jo „Chev­ro­ną“ iš­va­ry­ti iš Lie­tu­vos, nes rei­kė­jo Vi­sa­gi­no ato­mi­nę su­stab­dy­ti, nes rei­kė­jo že­me­lės re­fe­ren­du­mo, ku­ris bu­vo Krem­liui nau­din­gas, nes šian­dien A. Ku­bi­lių rei­kia iš­mes­ti to­dėl, kad Krem­lius la­bai ner­vi­na­si dėl jo veik­los Uk­rai­no­je. To­dėl ši­taip sis­te­miš­kai A. Ku­bi­lius pas­ta­ruo­ju me­tu yra me­ta­mas iš vi­sur. Ant jo (ne­sa­ky­siu tais pa­čiais žo­džiais, kaip Pre­zi­den­tė apie vie­ną žur­na­lis­tą pa­sa­kė) D. Gai­žaus­kas Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te ly­giai tą pa­tį da­ro sis­te­miš­kai, pla­čiai. To­dėl aš siū­lau ne­iš­kris­ti iš tos sis­te­mos, iš sis­te­mi­nio vei­ki­mo – mes­ti A. Ku­bi­lių iš vi­sur.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nors ma­no ko­le­gė Ra­sa su sar­kaz­mu ir iro­ni­ja per­tei­kė, kaip ko­kie nors Krem­liaus at­sto­vai pa­si­sa­ky­tų čia, šio­je sa­lė­je, bet aš ma­nau, kad vis dėl­to ra­sis svei­kos nuo­vo­kos ir par­la­men­ti­nės de­mo­kra­tijos su­vo­ki­mo šio­je Sei­mo sa­lė­je ir ta kryp­ti­mi ne­bus ei­na­ma. Mes, kaip frak­ci­ja, opo­zi­ci­nė frak­ci­ja, be­je, į šią svar­bią ko­mi­si­ją, nes ap­kal­ta yra rim­tas pro­ce­sas, de­le­ga­vo­me sa­vo at­sto­vą, ku­ris, kaip ma­no­me, ge­riau­siai ga­li tą už­da­vi­nį įgy­ven­din­ti. Aš ma­nau, kad be rim­to pa­grin­do opo­zi­ci­jos de­le­ga­vi­mas ne­tu­rė­tų bū­ti pa­nei­gia­mas. Taip, Sei­mo dau­gu­ma ga­li iš bet kur opo­zi­ci­jos at­sto­vus iš­mes­ti, jei­gu pa­da­ry­si­me šį pre­ce­den­tą, iš­gal­vo­ju­si ko­kius nors dirb­ti­nius kal­ti­ni­mus.

Šiuo at­ve­ju kal­ti­ni­mai dėl „Mo­dus gru­pės“ yra ab­so­liu­čiai dirb­ti­niai, jie tik­rai ne­su­ku­ria jo­kio in­te­re­sų kon­flik­to A. Ku­bi­liui, jo­kia tei­si­nė ins­ti­tu­ci­ja nė­ra fik­sa­vu­si jo­kio in­te­re­sų kon­flik­to. Jei­gu kas nors ma­no, kad to­kia pro­ble­ma yra, rei­kia su­lauk­ti ati­tin­ka­mų ins­ti­tu­ci­jų iš­va­dos, kad yra to­kia pro­ble­ma. Ne­tin­ka val­dan­čio­sios po­li­ti­niais spren­di­mais skelb­ti to­kius in­te­re­sų kon­flik­to ver­dik­tus ir tuo pa­grin­du ša­lin­ti opo­zi­ci­jos at­sto­vus.

Aš kvie­čiu vis dėl­to ra­miau pa­si­žiū­rė­ti į si­tu­a­ci­ją, ne­da­ry­ti to­kio ne­de­mok­ra­tiš­ko pre­ce­den­to ir ne­pri­tar­ti pa­teik­tam nu­ta­ri­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, bal­suo­ja­me. Vi­sos re­pli­kos po bal­sa­vi­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 62, prieš – 44, su­si­lai­kė 7. (Triukš­mas sa­lė­je) Po svars­ty­mo pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

Pri­ėmi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Jūs no­rė­jo­te re­pli­ką po svars­ty­mo? Re­pli­ka po svars­ty­mo – D. Gai­žaus­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Bu­vo pa­mi­nė­ta ma­no pa­var­dė.

PIRMININKĖ. Ir po bal­sa­vi­mo, taip.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ir po bal­sa­vi­mo.

Ra­sa, pri­si­min­ki­me mū­sų ko­mi­si­jos dar­bą, kaip jūs grie­bė­te gel­bė­ti A. Ku­bi­lių nuo ma­no ap­klau­sos. (Bal­sai sa­lė­je) Oi, jūs ir ši­taip da­rė­te, ir re­pli­ka­vo­te, ir ges­ti­ku­lia­vo­te. A. Ku­bi­lius ne­at­sa­kė man į la­bai daug klau­si­mų. Kai su­si­pa­žin­si­te vi­si su ty­ri­mu ir prie­dais… Ir Gab­rie­lių man iš­gel­bė­jo­te. Jei­gu to­kie skaid­rūs, tai at­ei­ki­te pa­si­pa­sa­ko­ti. Jū­sų la­bai daug klau­si­mų li­ko, ger­bia­mas Ku­bi­liau. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­ma­sis Land­sber­gi, aš jums pa­sa­kau – iš­si­gan­do­te ma­nęs.

PIRMININKĖ. Ne­mi­nė­ki­te pa­var­džių.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Da­bar aš jums pa­sa­ky­siu. Te­gul jie pa­si­sa­ko. Jei­gu jūs bu­vo­te da­bar to­kie šva­rūs.

Ki­tas da­ly­kas. Ku­bi­liau, ant jū­sų ke­lių už­au­go monst­ras, dirb­ti­nė par­ti­ja, jūs ten klau­si­mų ga­vo­te iš ma­nęs daug. „Mo­dus…“ Tai tik, aš jums pa­sa­ky­siu, la­bai smul­ki de­ta­lė. Jūs ei­ki­te ir aiš­kin­ki­te da­bar vi­siems žur­na­lis­tams. Ten tas ty­ri­mas ne­at­sa­kė ir apie J. Ta­mu­lio ry­šius, ir V. Va­len­ti­na­vi­čiaus, ir vi­sų ki­tų. Jūs pa­sa­kė­te: „Mes bu­vo­me ne­įga­lūs ką nors pa­da­ry­ti.“ Bū­da­mas prem­je­ru, ga­vęs slap­tos in­for­ma­ci­jos apie tai, kas vyks­ta, su įvar­dy­to­mis mi­li­jo­ni­nė­mis su­mo­mis, kas yra ruo­šia­ma, jūs pa­sa­kė­te: „Aš ne­ga­lė­jau nie­ko pa­da­ry­ti.“ Ta­da puo­lė ir Ra­sa, ir A. Anu­šaus­kas, stab­dė ma­no ap­klau­są ir pa­sa­kė, kad per daug klau­si­mų tu­riu. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. (…) ko­le­gos!

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Aš jums pa­sa­ky­siu: ty­ri­mo rei­kia iš tik­rų­jų, bet ra­miai ir gra­žiai. Ger­bia­mi kon­ser­va­to­riai, „MG Bal­tic“ ir Li­be­ra­lų par­ti­ja – jums va­do­vau­jant. Pa­sa­ky­siu taip: tas pra­sko­li­ni­mas mū­sų ne­ži­nia už ko­kias su­mas, pa­ly­gin­ti, kas da­bar įvy­ko, yra men­knie­kis. Štai jums ir vi­sas at­sa­ky­mas. Ty­ri­mų rei­kia. Ne­bi­jo­ki­te. Gab­rie­liau, jūs iš­ėjęs prie tri­bū­nos la­bai gra­žiai šne­ka­te, at­ei­ki­te pa­si­pa­sa­ko­ti, ką jūs vei­kė­te „MG Bal­tic“…

PIRMININKĖ. Re­pli­ka bū­na trum­pa.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). …ke­tu­ris sy­kis, o ne tris.

PIRMININKĖ. Mie­li ko­le­gos, re­pli­kos bū­na trum­pos. Re­pli­kos bū­na svars­to­mu klau­si­mu, o ne apie vis­ką, ką mes ži­no­me ši­to­je že­mė­je. Taip, jūs bu­vo­te pa­mi­nė­tas.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš tu­riu tik vie­ną klau­si­mą. Ger­bia­mas Gai­žaus­kai, o ko­dėl jūs taip su­si­ner­vi­no­te? Ar ne­įvyk­dė­te už­duo­ties? Ga­vo­te už­duo­tį ras­ti ką nors ant kon­ser­va­to­rių ir A. Ku­bi­liaus, ir ne­pa­vy­ko. Tai da­bar šei­mi­nin­kas ba­ra­si, o jūs ner­vi­na­tės. Ne­si­ner­vin­ki­te, ne­si­ner­vin­ki­te, ne­si­ner­vin­ki­te. Nu­si­ra­min­ki­te, ži­no­ki­te, pa­de­da, iš pa­tir­ties ži­nau. Tik­rai ne­si­ner­vin­ki­te. Ži­no­ki­te, čia nė­ra… ži­no­ki­te, jūs ne tar­dy­to­jas, čia mes – vi­si Sei­mo na­riai. Pra­eis jums tie ner­vai, po de­šim­ties me­tų iš­tir­si­me jū­sų veik­lą ir vis­kas bus aiš­ku.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, nu­trau­kiu re­pli­kas. Jei­gu mes nei Vy­riau­sy­bės va­lan­dos ne­no­ri­me, nu­trau­kiu re­pli­kas, dir­ba­me to­liau.

Pri­ėmi­mas. V. Rin­ke­vi­čius – už.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš dir­bu to­je ko­mi­si­jo­je, aš ne prieš A. Ku­bi­lių, bet aš tie­siog no­riu pa­dė­ti ko­le­gai An­driui dėl jo di­de­lio už­im­tu­mo. Aš ma­tau, jis daž­nai tie­siog pa­vė­luo­ja į ko­mi­si­ją, ka­dan­gi sa­ko, kad tuo pa­čiu me­tu vyks­ta ki­ti po­sė­džiai, ar­ba ne­ga­li vi­są lai­ką bū­ti. Šiaip la­bai ak­ty­vus, iš tie­sų rei­kia pa­si­džiaug­ti. Bet dėl di­džiu­lio už­im­tu­mo, no­rė­da­mi pa­leng­vin­ti jo krū­vį, kad tie­siog žmo­gus tu­rė­tų šiek tiek dau­giau lai­ko ir ki­tiems dar­bams, ir po­il­sio dau­giau, leis­ki­me jam pail­sė­ti ir ne­da­ry­ki­me to spau­di­mo, te­gul jis ir ki­tus dar­bus spė­ja pa­da­ry­ti ge­riau ne­gu da­bar. Siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Prieš kal­ba – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne dėl to, kad čia A. Ku­bi­lius, bet dėl to, kad mes try­pia­me Lie­tu­vos ver­slą ko­jo­mis. „Mo­dus gru­pė“ in­ves­tuo­ja į dau­ge­lį ša­lių, taip pat į Is­pa­ni­ją, Len­ki­ją, Lie­tu­vą, taip pat ir į Bal­ta­ru­si­ją. „Mo­dus gru­pė“ už­si­i­ma be­ga­le veik­lų ir jos apy­var­ta sie­kia virš 200 mln., au­di­tuo­ja pa­sau­lio ge­riau­si au­di­to­riai. Jei­gu mes tu­ri­me įta­ri­mų, kad kaž­kas yra blo­gai su mū­sų ver­slu, tai pra­šom kreip­tis į at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas, bet vo­lio­ti Lie­tu­vos „Go­og­le“ at­sto­vy­bės va­do­vą, vie­ną ge­res­nių ir pa­žan­ges­nių Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos sek­to­riaus įmo­nių šmeiž­ti taip ir da­bar sa­ky­ti, kad ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­rys da­rė įta­ką es­mi­niams da­ly­kams, tai su­sie­jant su A. Skar­džiaus ty­ri­mo iš­va­do­mis, yra be ga­lo, be ga­lo smul­ku. Tai at­ro­do la­biau kaip po­li­ti­nis kerš­tas, o ne kaip ge­rai ar­gu­men­tuo­ta ver­si­ja.

Jei­gu ger­bia­mo­ji A. Ši­rins­kie­nė tik­rai no­rė­jo įro­dy­ti ga­li­mas są­sa­jas, tai mes no­rė­tu­me iš­girs­ti: ko­kią apy­var­tos da­lį su­da­ro „Mo­dus gru­pės“ veik­la Bal­ta­ru­si­jo­je? Ar ki­ti Ap­kal­tos ko­mi­si­jos veik­lo­je da­ly­vau­jan­tys Sei­mo na­riai nė­ra in­ves­ta­vę Lie­tu­vo­je į sau­lės ener­ge­ti­ką? Ar jų šei­mos na­riai nė­ra su­si­ję su sau­lės ener­ge­ti­ka ar­ba vė­jo ener­ge­ti­ka? Tai bū­tų ob­jek­ty­vu. Šian­dien mes tu­ri­me pre­ce­den­tą, kai ma­to­me po­li­ti­nį kerš­tą vie­nam iš opo­zi­ci­jos na­rių, ir aš no­riu už­bėg­ti tam… Vi­si ar­gu­men­tai, ku­rie iš­sa­ky­ti „Mo­dus gru­pės“ ir kon­kre­čiai A. Ku­bi­liaus sū­naus var­du, kaip ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­rio var­du, yra la­bai la­bai smul­kūs ir tik­rai ne­lei­džia bal­suo­ti už to­kį pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – D. Gai­žaus­kas. Pra­šom da­bar kal­bė­ti.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas Ku­bi­liau, iš tie­sų aš nie­ka­da ne­si­ner­vi­nu, aš tik gal­būt emo­cin­gai šne­ku, toks aš jau esu. O ypač, ka­da tu­riu klau­si­mų žmo­nėms la­bai daug, kai jie man ke­lia klau­si­mų ir ka­da jie nė­ra at­sa­ky­ti, gal­būt tos emo­ci­jos man šiek tiek ir su­ky­la. Bet jos yra tei­gia­mos, ne­si­bai­dy­ki­te, nes iš­gąs­din­si­te Gab­rie­lių, ku­ris ne­at­ei­na pas ma­ne pa­si­šne­kė­ti, net kvie­čia­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Na, tai G. Land­sber­gis, aš apie G. Land­sber­gį šne­ku. (Plo­ji­mai) Plo­ki­te, plo­ki­te. Žiū­rė­ki­te, aš pa­sa­ky­siu žo­dį „Ku­bi­lius“ ir jie vi­si su­kils, nes pra­dės pul­ti. Es­mė to­kia. (Skam­bi­na­ma var­pe­liu)

 Da­bar pa­sa­ky­siu iš mū­sų ty­ri­mo. Klau­si­mų dėl A. Ku­bi­liaus yra la­bai daug, ger­bia­mie­ji. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Tru­pu­tį ty­los, ra­miai, vis­kam sa­vas lai­kas.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Duo­ki­te man pa­si­sa­ky­ti.

PIRMININKĖ. Da­bar jūs kal­ba­te, taip.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Es­mė to­kia, kad dėl „Mo­dus Group“, jūs tik pa­žiū­rė­ki­te, jie iš­vis ab­so­liu­čiai vis­ką nei­gia. Vie­naip ar ki­taip, jei­gu kaž­kur kaž­ką pri­si­de­da, pir­miau­sia, ką sten­gia­si ap­kal­tin­ti, tai, pa­vyz­džiui, ki­tus. Ag­ro­kon­cer­nas. Ra­sa, prie jū­sų, prie A. Anu­šaus­ko, kai da­rė­me ty­ri­mą, kad jis ne­bū­tų se­lek­ty­vus, spe­cia­liai bu­vo už­klaus­tas VSD va­do­vas ir STT. Ko­kios tu­ri­te in­for­ma­ci­jos apie Ag­ro­kon­cer­ną ir jo įta­ką, ir mes tir­si­me, pa­sa­kė. Ag­ro­kon­cer­nas net ne­pri­lygs­ta nė vie­nai įmo­nei, ku­rią mes da­bar ti­ria­me, kad da­ry­tų įta­ką. Tas pats bu­vo už­klaus­ta ir dėl R. Kar­baus­kio. Ta­čiau po ši­to už­klau­si­mo, aš jums sa­kiau, tai jūs ne­iki­te į vie­šą­ją erd­vę ir ne­sa­ky­ki­te ko nors, ne­klai­din­ki­te žmo­nių. Ką jūs pa­da­rė­te? Jūs iš­ti­sai tą da­rė­te. Ir pas­ku­ti­nio ty­ri­mo me­tu tą vi­są die­ną ėjo jū­sų ko­men­ta­rai dar ne­si­bai­gus. Dėl A. Ku­bi­liaus „Mo­dus Group“ klau­si­mų la­bai daug, ger­bia­mas Ku­bi­liau, ir ne­ga­lė­jau aš jū­sų vi­sų pa­klaus­ti. To­dėl aš sa­kau, pa­lai­ky­ki­te ir tik­rai bal­suo­ki­te už.

PIRMININKĖ. Ačiū, jū­sų lai­kas. J. Raz­ma. (Triukš­mas, bal­sai sa­lė­je) Nuo­mo­nė prieš. Vi­sos re­pli­kos bus kaip nu­sta­ty­ta, kai iš­sa­ky­si­me nuo­mo­nes, po bal­sa­vi­mo – re­pli­kos.

Da­bar kal­ba J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, štai ką tik gir­dė­tos kal­bos kaip tik pa­tvir­ti­na, kad A. Ku­bi­liaus iš­brau­ki­mas iš ap­kal­tos ko­mi­si­jos yra tie­siog po­li­ti­nis vals­tie­čių ir ža­lių­jų spren­di­mas, ži­no­ma, pa­rem­tas jų ko­a­li­ci­jos sa­te­li­tų, o ne ko­kiais nors ob­jek­ty­viais ar­gu­men­tais grįs­tas tei­si­nis spren­di­mas. Nes čia iš­si­krau­na­ma pri­me­nant, dėl ko A. Ku­bi­liaus veik­la ke­lia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, jis ne­re­tai ga­na ašt­riai pa­si­sa­ko ir taik­liai pa­si­sa­ko, tai da­bar vi­sa tai su­si­kon­cen­tra­vo į to­kį smul­kų kerš­tą – na va, iš­brauk­si­me iš tos ko­mi­si­jos. Ot, čia pa­da­ry­si­me tam A. Ku­bi­liui, tai jis ži­nos da­bar. Yra kaip yra, to­kia po­li­ti­nė bran­da šio Sei­mo, tai čia nie­ko tur­būt ne­pa­kei­si. Tos kal­bos nė­ra ką nors le­mian­čios. Bet ma­ne ste­bi­na šiuo at­ve­ju Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos bal­sa­vi­mas. Ši frak­ci­ja lyg ir skel­bia­si pri­klau­san­ti par­la­men­ti­nei ma­žu­mai ir, man at­ro­do, tu­rė­tų jaut­riai gin­ti ma­žu­mos tei­ses, tu­rė­ti de­le­ga­vi­mą ne­vei­kia­mą dau­gu­mos. Tuo la­biau kai kal­ba­ma apie A. Ku­bi­lių, ku­ris net ri­zi­kuo­da­mas tam tik­rais sa­vo as­me­ni­niais po­li­ti­niais nuos­to­liais, tei­kia to­kius pro­jek­tus kaip dėl as­mens do­ku­men­tų ir ga­li­my­bės juo­se ra­šy­ti var­dus, pa­var­des ne tik lie­tu­viš­kom rai­dėm ir dėl ki­tų da­ly­kų, ku­rie, at­ro­do, yra svar­būs tau­ti­nėms ben­dri­joms, bet štai ši frak­ci­ja bal­suo­ja už tai, kad A. Ku­bi­lių iš­mes­tų.

PIRMININKĖ. Ačiū, jau lai­kas. Ačiū, ger­bia­mas Jur­gi.

A. Ši­rins­kie­nė – nuo­mo­nė už.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš klau­sau­si ir ban­dau su­pras­ti, kie­no in­te­re­sus ban­do ap­gin­ti kon­ser­va­to­riai? A. Ku­bi­liaus, jo sū­naus, „Mo­dus gru­pės“, Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­to A. Lu­ka­šen­kos, ku­rio ad­mi­nist­ra­ci­jai pri­klau­san­čio­se vi­so­kio­se kon­to­ro­se yra įsi­stei­gu­si „Mo­dus gru­pė“ sa­vo jė­gai­nes.

Ki­tas da­ly­kas, ma­tyt, jau tie klau­si­mai ir ne­tu­rė­tų grei­čiau­siai kil­ti, kie­no in­te­re­sams yra at­sto­vau­ja­ma, kai pa­si­skai­tai iš­va­dą ir re­ko­men­da­ci­jas, va­kar pri­im­tas NSGK, kur ga­na aiš­kiai yra kon­sta­tuo­ja­ma, kad „MG Bal­tic“ tu­rė­jo ry­šių, ir nuo­to­li­nių, nuo­la­ti­nių ry­šių su „Ro­sa­to­mu“, ir tie ry­šiai yra įvar­di­na­mi kaip grės­mė na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Ir kai pa­ma­tai, ir ži­nai, kad par­ti­jos ly­de­ris tų kon­ser­va­to­rių vaikš­čio­jo į to­kią „MG Bal­tic“ at­sto­vy­bę ir ban­dė de­rin­ti dar sa­vo rin­ki­mų pro­gra­mą, tai vėl­gi ky­la la­bai daug klau­si­mų. Grei­čiau­siai ta­da su­pran­ti ir tai, ko­dėl kon­ser­va­to­riai ir šio­je ka­den­ci­jo­je ne­pa­lai­kė gy­ny­bai skir­tų lė­šų (Triukš­mas sa­lė­je) pa­di­di­ni­mo iki 2 % ir ne­bal­sa­vo už biu­dže­tą. Tai tik­rai siū­lau iš­spręs­ti tą in­te­re­sų kon­flik­tą, pa­dė­ti Sei­mo na­riui A. Ku­bi­liui ap­si­va­ly­ti ir leis­ti, aiš­ku, ap­kal­tos ko­mi­si­jai to­liau nor­ma­liai dirb­ti be in­te­re­sų kon­flik­tais su­pan­čio­tų žmo­nių. (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ačiū. Kal­ba J. Džiu­ge­lis – nuo­mo­nė prieš.

J. DŽIUGELIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų aš ma­nau, kad mes per daug ener­gi­jos, lai­ko ir Lie­tu­vos mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų iš­švais­to­me as­me­ni­nėms po­li­ti­nėms ko­voms ten­kin­ti. Aš ma­nau, kad Sei­mas tu­rė­tų su­si­telk­ti ir ieš­ko­ti re­a­lių spren­di­mų dėl Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vės, o ne tuš­čiai po­li­ti­kuo­ti. Man la­bai gai­la, kad ši­tas klau­si­mas taip il­gai yra spren­džia­mas čia, Sei­me, to­dėl aš as­me­niš­kai ma­nau, kad bal­suo­siu prieš, ir kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė už – J. Nar­ke­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū. Skai­tau da­bar spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl, dėl, dėl… tai, kas pa­ra­šy­ta. Ko­kia už­duo­tis ši­tos ko­mi­si­jos dar­bo? Pri­im­ti ob­jek­ty­vų spren­di­mą, ku­ris bū­tų ne­gin­čy­ti­nas ar­ba ku­rio pas­kui ne­bū­tų ga­li­ma gin­čy­ti Sei­me, ki­taip kal­bant, ob­jek­ty­viai, be še­šė­lio.

Vi­sa ta ei­ga, ku­ri da­bar vyks­ta, jau me­ta še­šė­lį, kad ga­li bū­ti su­kom­pro­mi­tuo­tas vi­sas ko­mi­si­jos dar­bas, kad ir ko­kia bū­tų iš­va­da. Ir tai yra pa­grin­di­nė prie­žas­tis, dėl ku­rios mes pa­si­sa­ko­me, kad po­nui An­driui rei­kė­tų pa­si­trauk­ti iš ši­tos ko­mi­si­jos gal­būt ne dėl to, kad yra kaž­ko­kių in­te­re­sų kon­flik­tas ar­ba kaž­kas su­si­jęs su ši­tuo. (Triukš­mas sa­lė­je) Bet mes kal­ba­me apie tai, kad jei­gu yra še­šė­lis, tai kam ši­to lai­ky­tis? To­dėl gal­vo­ja­me, kad, ne­pai­sant jū­sų re­ak­ci­jos, ne­pai­sant jū­sų di­de­lės mei­lės mums, mes pa­si­sa­ko­me už ko­mi­si­jos dar­bo ob­jek­ty­vu­mą, ir jei­gu yra še­šė­lis, jį rei­kė­tų iš­sklai­dy­ti. Tai­gi dėl to bal­suo­ja­me už. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš jau ne­be la­bai su­pran­tu, apie ko­kias čia ko­mi­si­jas kal­ba, ypač po Ja­ros­la­vo kal­bos, bet Len­kų ak­ci­ja tu­ri prie­žas­čių ner­vin­gai gy­ven­ti šiais lai­kais.

Klau­si­mas šian­dien yra pa­pras­tas: ko­dėl A. Ši­rins­kie­nė siū­lo ma­ne iš­mes­ti iš A. Skar­džiaus rei­ka­lų ko­mi­si­jos? Tai no­riu pa­brėž­ti. Ko­le­gos, ne­ap­si­mes­ki­me nai­viais. Ne dėl ko­kių nors ta­ria­mų ma­no in­te­re­sų kon­flik­tų ar ta­ria­mų ma­no biz­nių su A. Lu­ka­šen­ka (apie tai jau šian­dien kaip ir ne­be­kal­ba­ma), nes to iš tik­rų­jų ne­bu­vo ir nė­ra, o kal­ti­ni­mai, kad sū­nus bu­vo ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­riu ir­gi ne­be­tu­ri pras­mės, nes sū­nus, per pus­an­trų me­tų ­da­ly­va­vęs tik ke­turiuo­se ste­bė­to­jų ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, iš tų pa­rei­gų, kaip ži­no­te, pa­si­trau­kė, kad ne­bū­tų ga­limy­bės tęs­ti tas iš pirš­to iš­lauž­tas in­si­nu­a­ci­jas. Tas in­si­nu­a­ci­jas pa­lie­ku tik­ros ka­ta­li­kės A. Ši­rin­s­kie­nės są­ži­nei, nes ji ži­no aš­tun­tą­jį Die­vo įsa­ky­mą – ne­sa­kyk ne­tie­sos.

Bet pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl esu me­ta­mas iš A. Skar­džiaus ko­mi­si­jos, tai ne­pri­deng­tas A. Ši­rins­kie­nės no­ras ap­sau­go­ti A. Skar­džių nuo ko­mi­si­jos po­sė­džiuo­se ma­no už­duo­da­mų ne­pa­to­gių klau­si­mų dėl Ši­lu­tės rei­ka­lų. Aš ma­tau, kad ma­no už­duo­da­mi klau­si­mai A. Skar­džių ir A. Ši­rins­kie­nę stip­riai iš­gąs­di­no, nors, tie­są sa­kant, dar ir ne­su­pran­tu ko­dėl. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad iš­gąs­di­no, to­dėl ma­ne rei­kia iš­mes­ti iš ko­mi­si­jos. O A. Skar­džiaus gy­ny­ba nuo gre­sian­čios ap­kal­tos R. Kar­baus­kiui yra svar­biau­sias šian­dien rei­ka­las. Tai­gi šian­die­ni­nis bal­sa­vi­mas yra ne dėl A. Ku­bi­liaus, o yra dėl to, kad R. Kar­baus­kis nu­ro­dė A. Ši­rins­kie­nei ap­sau­go­ti A. Skar­džių nuo A. Ku­bi­liaus klau­si­mų.

Ger­bia­mi vals­tie­čiai, šian­dien jū­sų ap­si­spren­di­mo va­lan­da. Aš krei­piuo­si į vals­tie­čius, ar jūs už są­ži­nin­gu­mą, ar jūs už A. Skar­džių ir A. Ši­rins­kie­nę? Jei­gu pri­im­si­te spren­di­mą ma­ne iš­mes­ti, aš tai ver­tin­siu kaip aukš­tą ma­no veik­los įver­ti­ni­mą, pa­na­šiai kaip ver­ti­nau V. Pu­ti­no dar 2015 me­tų spren­di­mą ma­nęs ne­be­įsi­leis­ti į Ru­si­ją. Kaip ma­tau, Krem­liui to dar ne­už­ten­ka.

Baig­da­mas no­riu pa­juo­kau­ti. Pa­juo­kau­da­mas ga­liu pa­sa­ky­ti, kad man ky­la įta­ri­mas, jog A. Ši­rins­kie­nė man jau­čia kaž­ko­kius spe­cia­lius jaus­mus, nes nuo­lat ke­lia vis nau­jus prie­kaiš­tus, ir aš pra­de­du gal­vo­ti, kad Z. Froi­das bu­vo tei­sus. O ru­siš­kai tai skam­ba: „Ka­vo liub­liu, ta­vo i bju.“ (Juo­kas sa­lė­je) Aš esu su­tri­kęs ir ne­ži­nau, kaip to­kiu at­ve­ju elg­tis, bet kaip nors su­si­tvar­ky­siu ir su šiuo ne­leng­vu iš­šū­kiu. (Juo­kas sa­lė­je, plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Ačiū. Ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me, o po to vi­sos re­pli­kos bus jū­sų va­lio­je, kiek nu­tar­si­me re­pli­kuo­ti. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 60, prieš – 50, su­si­lai­kė 4. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2154) pri­im­tas. (Gon­gas) Dė­ko­ju.

Po­ne E. Gent­vi­lai, li­ko la­bai ne­daug iki Vy­riau­sy­bės va­lan­dos, ar tik­rai no­ri­te re­pli­kuo­ti?

E. GENTVILAS (LSF). Aš vi­siš­kai su­tin­ku su A. Ku­bi­liaus ar­gu­men­tais, kad ne jo sū­naus veik­la, ta­čiau pa­ties A. Ku­bi­liaus ak­ty­vu­mas ko­mi­si­jo­je yra tai­ki­nys. Tie­są sa­kant, kai ši­taip pa­nei­gi­nė­ja­ma opo­zi­ci­jos tei­sė pa­tiems nu­spręs­ti, ką de­le­guo­ti, aš as­me­niš­kai ne­su pri­ėmęs spren­di­mo, bet ne­ži­nau, ar bė­ra pras­mė dirb­ti ko­kio­se nors ko­mi­si­jo­je, kur ko­kiu nors pre­teks­tu val­dan­tie­ji su­gal­vos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos spren­di­mą pa­neig­ti ir ką nors iš­mes­ti. Spren­di­mo ne­su pri­ėmęs.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). La­bai dė­ko­ju ypač Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui S. Skver­ne­liui, kad jis bal­sa­vo už tai, kad ma­ne iš­mes­tų iš ši­tos ko­mi­si­jos. (Bal­sai sa­lė­je) Čia la­bai aiš­kiai pa­ro­do­ma, kad Drus­ki­nin­kų R. Ma­li­naus­ko me­to­dai iš­mes­ti opo­zi­ci­ją iš vi­sų kon­tro­lės ko­mi­si­jų tam­pa ši­to Sei­mo pa­grin­di­ne li­ni­ja. Ger­bia­mi val­dan­tie­ji…

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). …aš tik­rai svei­ki­nu su ši­ta di­de­le pa­žan­ga.

PIRMININKĖ. J. Nar­ke­vi­čius.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Taip, tik pa­tiks­lin­ti. Ma­no pa­si­sa­ky­mo me­tu ko­le­gos kon­ser­va­to­riai taip ar­šiai svars­tė, apie ko­kią čia ko­mi­si­ją yra kal­ba­ma – apie tą pa­čią ko­mi­si­ją, apie tą pa­čią ir dėl tos pa­čios bu­vo bal­sa­vi­mas. Bet jū­sų re­ak­ci­ja ro­do, kad dar ki­to­je ko­kio­je nors ko­mi­si­jo­je tik­riau­siai yra koks nors in­te­re­sų pai­nio­ji­mas. Rei­kės pa­nag­ri­nė­ti, gal tik­rai ban­do­te ką nors nu­slėp­ti, o čia iš­ėjo toks niu­an­sas.

PIRMININKĖ. Ačiū.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Bet bal­sa­vi­mas bu­vo dėl tos, dėl ku­rios ir bu­vo pa­si­sa­ky­mas.

PIRMININKĖ. Ačiū.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Ačiū.

PIRMININKĖ. Pas­ku­ti­nė re­pli­ka – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­ro… (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Tuoj…

K. MASIULIS (TS-LKDF). …mū­sų po­li­ti­nė kul­tū­ra pa­sie­kė dar ne­re­gė­tas že­mu­mas. Aš no­rė­čiau vi­sai val­dan­čia­jai dau­gu­mai, įskai­tant len­kus, pa­sa­ky­ti, kad gal jūs ka­da nors ir­gi bū­si­te ma­žu­mo­je. Ar no­rė­tu­mė­te, kad jū­sų siū­lo­mą at­sto­vą dau­gu­ma im­tų ir nu­buk­suo­tų dėl kaž­ko­kių iš­si­gal­vo­tų da­ly­kų? (Bal­sai sa­lė­je) Tik­rai mes čia nu­si­ri­to­me iki R. Ma­li­naus­ko ly­gio.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis kal­ba G. Land­sber­gis. Re­pli­ka.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Aš la­bai trum­pą re­mar­ką tik no­riu į tai, kai bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys ir į ma­no kuk­lų as­me­nį. No­riu pa­sa­ky­ti, kad jūs, ko­le­ga, už­si­mir­šo­te, kur jūs esa­te, čia yra par­la­men­tas, mes esa­me vie­no­do ly­gio par­la­men­ta­rai ir, jei­gu jūs tu­ri­te klau­si­mų, aš kvie­čiu at­ei­ti pas ma­ne. Jūs ne­sa­te tar­dy­to­jas, jūs ne­tu­ri­te lem­pų švie­sos ir tur­būt su­pran­ta­te, ką reiš­kia tei­si­nė vals­ty­bė. Jei­gu tu­ri­te klau­si­mų, kreip­ki­tės į sa­vo ko­le­gą prem­je­rą, ku­ris daž­nai var­to­ja šį ter­mi­ną.

Da­bar ki­tas – po­li­ti­nis pa­reiš­ki­mas. „Mes, Tė­vy­nės są­jun­ga, trau­kia­mės iš vi­sų ap­kal­tos bū­si­mų, esa­mų ko­mi­si­jų ir ne­be­da­ly­vau­si­me dau­giau vals­tie­čių or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ty­ri­muo­se, ap­kal­to­se ir ki­tuo­se pro­jek­tuo­se.“ (Plo­ji­mai) La­bai tei­sin­gai plo­ja ger­bia­mas A. Skar­džius dėl to, kad jo iš­gel­bė­ji­mo ak­ci­ja da­bar yra pa­čių vals­tie­čių rei­ka­las, o jie, ne­abe­jo­ju, pa­si­nau­do­ję šia pro­ga, A. Skar­džių ir iš­gel­bės. Aš ga­lė­čiau net­gi su R. Kar­baus­kiu la­žin­tis šian­dien, kad A. Skar­džius bus iš­suk­tas, A. Ši­rins­kie­nė pri­si­ims už tai at­sa­ko­my­bę ir bus at­ras­ta gau­sy­bė ar­gu­men­tų, ko­dėl šis žmo­gus, ku­ris da­bar sto­vi prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no, liks par­la­men­te su vi­sų vals­tie­čių tam skir­ta pa­ra­ma. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ko­le­gos. R. Kar­baus­kis. Re­pli­kuo­ki­te, ga­li­me dirb­ti iki ry­to­jaus ry­to.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). At­si­pra­šau, aš, skir­tin­gai nuo G. Land­sber­gio, ne­si­lan­kau įstai­go­se, ku­rio­se la­ži­na­ma­si. Čia nė­ra ta vie­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Pir­miau­sia ne­su­pran­tu po­no G. Land­sber­gio iš­sa­ky­tų žo­džių. Jūs tur­būt taip pat pri­si­de­da­te prie li­be­ra­lų ma­no jau įvar­din­tos gau­jos, ku­ri be jo­kio pa­grin­do, tie­siog ne­su­for­ma­vo Sei­mui, kuo esu kal­ti­na­mas ir ka­da ne­va tie veiks­mai pa­da­ry­ti. At­si­vers­ki­te ir pa­si­žiū­rė­ki­te, tai yra ab­so­liu­tus vie­nos ver­slo gru­pės nu­ro­dy­mas, ku­rį jūs vyk­dy­to­ja… Taip pat esa­te klap­čiu­kai tos pa­čios vie­nos ver­slo gru­pės. Tie­siog no­riu jums pa­dė­ko­ti, ger­bia­ma­sis G. Land­sber­gi, jūs tie­siog pa­ro­dė­te, kad esa­te tos pa­čios gau­jos na­riai. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, iš tik­rų­jų rei­kia ra­my­bės. Mes šian­dien apie Są­jū­džio re­zo­liu­ci­ją kal­bė­jo­me. Ra­my­bės tik­riau­siai ger­bia­mo­ji ko­le­gė M. Na­vic­kie­nė su­teiks, kal­bė­da­ma ra­miai.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Po­nui R. Kar­baus­kiui. Ži­no­te, kai kal­ti­na­te, kad kaž­kas su kaž­kuo iš­gė­rė ka­vos, bū­da­mas V. M. Kan­to­ro part­ne­riu tam tik­ro­se veik­lo­se, ne­skam­ba nei la­bai ko­rek­tiš­kai, nei etiš­kai jū­sų kaž­ko­kie svars­ty­mai apie tai, kas yra tei­sin­ga ir kas ne. Tai bū­tų bent jau nuo­šir­du ir ko­rek­tiš­ka jums su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Re­pli­ka po­sė­džio pir­mi­nin­kei. Jūs tu­rė­tu­mė­te stab­dy­ti kai ku­riuos pa­si­sa­ky­mus ar­ba fra­zes. Žo­dis „gau­ja“ ga­li bū­ti gy­vu­lių gau­ja. At­ro­do ne apie to­kias gau­jas jau ke­lin­tą po­sė­dį šne­ka jū­sų val­dan­čio­sios dau­gu­mos ko­le­ga A. Skar­džius. Jis kal­ba ga­li­mai apie nu­si­kals­ta­mą gau­ją, vis tą pa­brėž­da­mas, įvar­din­da­mas gau­jos va­dus. Pra­ėju­sį ant­ra­die­nį įvar­di­no. Aš ma­nau, kad mes ne­sa­me ko­kia nors nu­si­kals­ta­ma gru­puo­tė, čia su­si­bė­gu­si Sei­me, kur kal­bė­tu­me to­kio­mis ka­lė­ji­mo tu­a­le­to už­ku­li­sių ka­te­go­ri­jo­mis, ger­bia­ma­sis Skar­džiau.

PIRMININKĖ. Pa­sta­ba iš­ties tei­sin­ga. Ma­nau, Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja su­re­a­guos į vi­sus ne­tin­ka­mus ši­to­je sa­lė­je ir ši­to­je ap­lin­ko­je žo­džius. Tam mes ir tu­ri­me Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją.

Mi­nu­tė­lę, įjung­si­me mik­ro­fo­ną. J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų tur­būt ne­rei­kia kal­bė­ti apie tai, ko nė­ra. Čia du kar­tus bu­vo pa­mi­nė­ta V. M. Kan­to­ro pa­var­dė. De­ja, nė vie­no­se spe­cia­lių­jų tar­ny­bų, nei ko­kio­se pa­žy­mo­se nė­ra… (Bal­sai sa­lė­je) Mi­nu­tė­lę, leis­ki­te pa­baig­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­bu­vo nu­sta­ty­ta…

PIRMININKĖ. Ne­triukš­mau­ki­te. Klau­so­me ir lei­džia­me dar po­rą sa­ki­nių pa­sa­ky­ti.

J. JARUTIS (LVŽSF). …ne­bu­vo nu­sta­ty­ta su­si­ti­ki­mo at­ve­jų. O prie­šin­gai apie ko­le­gas – nu­sta­ty­ta ir pa­tys pri­si­pa­ži­no, kad su­si­ti­ki­nė­jo su „MG Bal­tic“ at­sto­vais.

PIRMININKĖ. Ačiū. Re­pli­kos iš­sa­ky­tos. De­ja, mū­sų ry­ti­nė dar­bo­tvarkė šiek tiek suž­lug­dy­ta, no­rint re­pli­kuo­ti, il­gai kal­bė­ti ir da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­se. Siū­lau da­bar pra­dė­ti Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, po Vy­riau­sy­bės va­lan­dos leis­ti pa­teik­ti mi­nist­rui Ž. Vai­čiū­nui du įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tus. Va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je bus opo­zi­ci­nė dar­bo­tvarkė ir vi­si re­zer­vi­niai klau­si­mai, ku­rie ne­bu­vo ap­svars­ty­ti da­bar.

 

13.28 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

Pra­de­da­me Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. Pir­ma­sis klau­sia G. Land­sber­gis. Ruo­šia­si A. Ge­lū­nas.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Klau­si­mas prem­je­rui. Šio­je sa­lė­je nu­skam­bė­jo pa­si­sa­ky­mų apie prem­je­rų įga­lu­mą, tvar­kan­tis su įvai­riais kon­cer­nais.

Prem­je­re, įver­tin­ki­te sa­vo įga­lu­mą tvar­ky­tis su Ag­ro­kon­cer­nu, jo įta­ka par­ti­jai, ku­ri jus de­le­ga­vo į prem­je­rus, su vi­so­kio­mis ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rios kar­tu su Sei­mo na­riais or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius, tik­ri­na žmo­nių svei­ka­tą, do­va­no­ja tau­ti­nius dra­bu­žius ir vi­sa ki­ta.

Ger­bia­ma­sis prem­je­re, ar ir mums rei­kės po 10 me­tų su­si­rink­ti čia dar kar­tą, ir jūs ly­giai taip pat tu­rė­si­te pa­sa­ky­ti, kad, de­ja, ži­no­ki­te, aš ne­ma­čiau to Ag­ro­kon­cer­no, jis ne­bu­vo ša­lia, mes apie jį ne­gir­dė­jo­me ir aš nie­ko ne­ga­lė­jau pa­da­ry­ti. O gal vis dėl­to keis­ki­me tra­di­ci­ją? Gal at­si­žvel­gę į tą ty­ri­mą, ku­ris, aš ma­nau, bu­vo… At­lik­tas to­mis są­ly­go­mis, ku­rios bu­vo su­teik­tos, jis bu­vo at­lik­tas ga­nė­ti­nai tei­sin­gai. Iš tik­rų­jų aš reiš­kiu pa­gar­bą ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui. Ma­nau, kad iš to, kas bu­vo at­ras­ta, mes tu­rė­tu­me pa­si­mo­ky­ti, kas vyks­ta šian­dien, ir pa­da­ry­ti iš­va­das da­bar, dėl da­bar­ti­nių įvy­kių, pa­reng­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­riais bū­tų ga­li­ma už­kar­din­ti vi­sų, pa­brė­žiu, kon­cer­nų įta­ką po­li­ti­nėms par­ti­joms.

Prem­je­re, ar jūs esa­te įga­lus pa­reng­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rie tai pa­da­ry­tų?

PIRMININKĖ. Lai­kas. Pra­šom at­sa­ky­ti.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Di­džiai ger­bia­mas Gab­rie­liau, ne­ži­nau, ko­dėl jūs šį kar­tą taip ner­vi­na­tės. Pri­si­me­nant pra­ei­tą Vy­riau­sy­bės va­lan­dą, prieš sa­vai­tę, – bręs­ki­me vi­si, ne­si­ner­vin­ki­me.

Aš tik­rai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad per sa­vo ka­den­ci­jos lai­ko­tar­pį, ku­riuo esu Vy­riau­sy­bės va­do­vas, ne­su ga­vęs nė vie­nos in­for­ma­ci­jos, pa­žy­mos iš spe­cia­lių­jų tar­ny­bų apie ga­li­mą są­sa­ją su jū­sų mi­ni­ma įmo­ne ir Vals­tie­čių par­ti­ja ar­ba ko­kias ki­to­kias įta­kas.

Dėl įga­lu­mo ga­liu jus ir­gi pa­ti­kin­ti. Dar nuo tų lai­kų, kai bu­vau pa­rei­gū­nas, tik­ri­nuo­si svei­ka­tą. Tą da­rau kas­met. Ne­ži­nau, gal jū­sų nu­si­vy­li­mui, ga­liu pa­ti­kin­ti, kad esu svei­kas, dar­bin­gas, ti­kiuo­si, kad taip bus ir to­liau.

Ir pas­ku­ti­nis da­ly­kas dėl iš­va­dų, ku­rias, ti­kiuo­si, mes šia­me Sei­me pa­tvir­tin­si­me, tą jūs mi­nė­jo­te. Ten yra aiš­kios kryp­tys ir siū­ly­mai Vy­riau­sy­bei, taip pat ir apie ver­slo nuo po­li­ti­kos at­ri­bo­ji­mą, pa­pil­do­mų sau­gik­lių įdė­ji­mą. Tai Vy­riau­sy­bė pa­si­ry­žu­si įgy­ven­din­ti tas re­ko­men­da­ci­jas, nes ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kur ga­li­mos grės­mės, pri­im­ti spren­di­mus ir pa­teik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus. Ti­kiuo­si, kad po de­šim­ties me­tų ne tik kad ne­rei­kės nie­ko tir­ti, bet tie­siog ne­bus… ma­nau, dėl vi­sos mū­sų po­li­ti­nės sis­te­mos mes pa­da­ry­si­me tuos žings­nius, kad net ne­rei­kė­tų to svars­ty­ti. Tai, kas bu­vo da­ro­ma du de­šimt­me­čius, da­ro­ma, ma­to­ma, ne­re­a­guo­ja­ma, bus mū­sų is­to­ri­jos, gal­būt po­li­ti­nės is­to­ri­jos, (…) pa­mirš­tas pus­la­pis.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia A. Ge­lū­nas. Ruo­šia­si J. Ole­kas. Ir dar vi­siems Sei­mo na­riams ak­cen­tuo­ju ir pri­me­nu, kaip ir su­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu, 14 val. mi­nist­ro Ž. Vai­čiū­no pa­tei­kia­mi du įsta­ty­mų pa­ke­tai.

A. GELŪNAS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­re, aš no­riu pa­dė­ko­ti. Va­kar tik­rai so­li­džiai, gra­žiai pri­sta­tė­te Su­au­gu­sių­jų mo­ky­mo ir Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tų pro­gra­mos ap­im­tis ir tu­ri­nį. Tik­rai at­ro­dy­tų, kad ši sri­tis la­bai per­spek­ty­vi, nors ži­no­me, kad pen­si­jų re­for­ma Lie­tu­vo­je nuo­lat strin­ga, kad pen­si­jos tik­rai ne­ga­li už­tik­rin­ti šian­dien oraus ir lai­min­go vy­res­nių žmo­nių gy­ve­ni­mo. Ar ne­ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti, ar jūs ma­no­te, kad gal­būt ver­tė­tų in­ves­tuo­ti la­biau vals­ty­bei į šią sri­tį, t. y. už­si­im­ti rim­čiau su­au­gu­sių ir ypač gar­baus am­žiaus žmo­nių mo­ky­mu, nes tai tik­rai reikš­min­gai kei­čia, va­kar gir­dė­jo­me jų pa­čių liu­di­ji­mų, jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę? Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė?

J. PETRAUSKIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Ma­nau, kiek­vie­nos vals­ty­bės švie­ti­mo sis­te­mos pa­skir­tis – už­tik­rin­ti ne tik ko­ky­biš­ką iš­si­la­vi­ni­mą, bet ir sėk­min­gą in­teg­ra­ci­ją į vi­suo­me­nę, dar­bo rin­ką vi­siems gy­ven­to­jams. Kal­bė­ji­mas apie mo­ky­mą­si vi­są gy­ve­ni­mą, tai yra for­mu­luo­ja­ma jau ke­lis de­šimt­me­čius Eu­ro­po­je, pa­leng­va tu­ri tap­ti re­a­ly­be. Ir šian­dien yra vys­tomos veik­los, ir šian­dien daug ne­vy­riau­sy­bi­nių ir ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų tik­rai tel­kia di­de­lę da­lį vy­res­nio­jo am­žiaus žmo­nių į Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tus ir į įvai­rių ki­tų for­ma­tų. To­dėl, ką ir va­kar kal­bė­jo­me, tik­riau­siai yra ke­lios pro­ble­ma­ti­kos. Vie­na – tai už­tik­rin­ti pri­ei­gą, už­tik­rin­ti ga­li­my­bę tiek la­vin­tis, tiek mo­ky­tis, tiek už­si­im­ti sa­viš­vie­ta. Ki­ta – už­tik­rin­ti ga­li­my­bę ir per­si­kva­li­fi­kuo­ti, ma­ži­nant for­ma­laus švie­ti­mo ir ne­for­ma­laus švie­ti­mo at­skir­tį.

Šis įsta­ty­mas, ku­ris api­brė­žia su­au­gu­sių­jų mo­ky­mą, tik­rai to­bu­lin­ti­nas. Mes da­bar at­lie­ka­me per­žiū­rą, kiek re­a­liai žmo­nių da­ly­vau­ja, tą ke­lia Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, tą ir pa­ti ben­druo­me­nė įvar­di­na. Tai yra ir ap­skai­tos pro­ble­ma, nes mes tik­rai ne­įver­ti­na­me, kiek mū­sų žmo­nių da­ly­vau­ja šio­je veik­lo­je, to­dėl pa­gal šį ro­dik­lį Lie­tu­vos tik­rai be­ne pa­ti pras­čiau­sia po­zi­ci­ja, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis ša­li­mis. Tam­pant EBPO na­riais, per­ei­nant prie nau­jų ro­dik­lių, nau­jos ap­skai­tos, jei­gu taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti, šio­je sri­ty­je, tik­rai ti­kiu, si­tu­a­ci­ja tu­ri keis­tis.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Ole­kas. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš ir­gi pra­dė­siu nuo ge­ros nau­jie­nos, ku­rią per­skai­čiau „15min.lt“ tin­kla­la­py­je. Ten svei­ka­tos mi­nist­ras tei­gia, kad penk­ta­da­liu pa­di­dė­ja dar­bo už­mo­kes­čio fon­das. Reik­tų su­pras­ti, kad maž­daug 20 % dau­giau tu­rė­tų gau­ti gy­dy­mo įstai­gos, ku­rios ga­li pri­im­ti pa­gal su­tei­kia­mas pa­slau­gas.

Ta­čiau kai aš kal­buo­si su ra­jo­nų li­go­ni­nė­mis, daž­niau­siai gir­džiu, kad joms pa­di­dė­ja tik 10 %, ir ta­da pa­siek­ti tą už­si­brėž­tą 20 % at­ly­gi­ni­mo kė­li­mą nie­kaip nė­ra ga­li­my­bės.

Ger­bia­mas mi­nist­re, kur pra­dings­ta tie jū­sų sa­ky­ti 20 % ir ra­jo­ni­nei li­go­ni­nei pa­virs­ta 10 %? Ar jie nu­sė­da kur nors mi­nis­te­ri­jo­je iš­mo­kė­ti ko­kiems ne­tei­sė­tai at­leis­tiems pa­rei­gū­nams, ar ki­tiems? Ku­rio­je vie­to­je? Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Net ir la­bai no­rė­da­mas 100 mln. eu­rų mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jams prie­dams iš­mo­kė­ti sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju, kaip tai bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti. Kaip jau ne kar­tą esa­me sa­kę, ben­drą dar­bo už­mo­kes­čio fon­dą Lie­tu­vo­je mes ži­no­me. Virš jo bu­vo pa­skai­čiuo­ta pa­pil­do­mai 20 % ir tai su­da­ro apie 100 mln. eu­rų. Nuo ge­gu­žės mė­ne­sio tie pi­ni­gai yra įskai­čiuo­ti į įkai­nius. Įkai­niai di­din­ti yra skir­tin­gai. Dau­giau­sia įkai­niai di­dė­jo pir­mi­nei svei­ka­tos prie­žiū­rai, sku­biai me­di­ci­nos pa­gal­bai, ten, kur yra su­si­ję su gy­ven­to­jų skai­čiu­mi ir kur la­biau­siai bu­vo pra­ras­ti tie pi­ni­gai. Pi­ni­gai yra ati­duo­ti. Bet aš ly­giai taip pat ne kar­tą esu sa­kęs, kad tai nė­ra koks nors au­to­ma­ti­nis pi­ni­gų per­ve­di­mas ant vir­šaus to, ką įstai­gos tu­rė­jo, nes biu­dže­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo, jūs ži­no­te, nė­ra. Pi­ni­gai at­ei­na už pa­slau­gą. Įstai­gų iš tik­rų­jų yra la­bai skir­tin­ga si­tu­a­ci­ja.

Dar vie­ną da­ly­ką rei­kia pa­mi­nė­ti – yra ir ša­ki­nės su­tar­ties prie­das pa­si­ra­šy­tas, tai su at­ly­gi­ni­mų grin­di­mis, tai reiš­kia, nu­sta­tant mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus. Su kuo su­si­du­ria įstai­gos, ku­rios iš tik­rų­jų dir­ba ne vi­su pa­jė­gu­mu, kur yra tik­rai daug gy­ven­to­jų, iš­va­žiuo­jan­čių gy­dy­tis jau ir taip į ki­tus ra­jo­nus, yra ir ki­tų pro­ble­mų, ži­no­ma, kad jos ga­li su­si­dur­ti su tam tik­ro­mis pro­ble­mo­mis…

Bet dar vie­ną da­ly­ką no­rė­čiau ak­cen­tuo­ti. To­kio pa­ža­do vi­siems pa­di­din­ti 20 % at­ly­gi­ni­mą ne­bu­vo. Aš ga­liu pa­ci­tuo­ti la­bai tiks­liai, ką mes esa­me su­ta­rę su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis. Tai bū­tent 20 % di­din­ti dar­bo už­mo­kes­čio fon­dą, o at­ly­gi­ni­mus di­din­ti pri­ori­te­tą tei­kiant ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems, va­di­na­si, įve­dant ši­tas grin­dis. Ne­klai­din­ki­me bent jau mes dar­buo­to­jų sa­ky­da­mi, kad vi­siems tu­rė­jo 20 % aug­ti. Taip ir ne­tu­rė­jo bū­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ne­pel­ny­tai pra­lei­dau V. Kam­ble­vi­čių. Su­tei­kiu jam žo­dį pa­klaus­ti, o po to klaus M. Ma­jaus­kas.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū. Šian­dien Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas pa­skel­bė, kad Lie­tu­vo­je 2005–2006 me­tais vei­kė slap­tas Jung­ti­nių Ame­ri­kos…

PIRMININKĖ. Ko klau­sia­te?

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Vė­liau bus klau­si­mas. Vi­si tu­ri klau­sy­ti.

PIRMININKĖ. Vi­si tu­ri klau­sy­ti.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). …cen­tri­nės žval­gy­bos ka­lė­ji­mas įta­ria­mie­siems te­ro­riz­mu lai­ky­ti. Dėl ne­tei­sė­to ka­li­ni­mo Lie­tu­vo­je Stras­bū­ro teis­mas įpa­rei­go­jo Lie­tu­vą iš­mo­kė­ti 130 tūkst. eu­rų Sau­do Ara­bi­jo­je gi­mu­siam pa­les­ti­nie­čiui. Teis­mas kon­sta­ta­vo, jog val­džia ži­no­jo, kad cen­tri­nė žval­gy­ba su juo elg­sis taip, kaip drau­džia kon­ven­ci­ja.

Klau­si­mas prem­je­rui. Ar po mi­nė­tų 130 tūkst. eu­rų at­ly­gi­ni­mo pa­gal Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mą re­gre­si­nis rei­ka­la­vi­mas bus nu­kreip­tas į kal­tuo­sius Lie­tu­vo­je dėl šio ka­lė­ji­mo įren­gi­mo ir eg­zis­ta­vi­mo, taip pat slė­pu­sius teis­mo spren­di­me kon­sta­tuo­tas ap­lin­ky­bes? Ar bus su­da­ry­ta ko­mi­si­ja iš­tir­ti Lie­tu­vos me­lui?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­mas Sei­mo na­ry, yra toks spren­di­mas. Jis yra skun­džia­mas. Su­si­pa­ži­nę su ar­gu­men­tais, ma­tyt, mes svars­ty­si­me to­kią ga­li­my­bę, nes mū­sų na­cio­na­li­nės ins­ti­tu­ci­jos ne­ra­do įro­dy­mų (dar kai ku­rie ty­ri­mai nė­ra baig­ti), kad bū­tų ga­li­ma kon­sta­tuo­ti to­kį fak­tą. Ka­da tu­rė­si­me ga­lu­ti­nį spren­di­mą, aiš­ku, ta­da kils ir at­sa­ko­my­bės klau­si­mas, nes jei­gu taip bū­tų, tai pa­lie­čia ir vals­ty­bės pres­ti­žą, ir pa­grin­di­nius prin­ci­pus. Net ir pa­čiais sun­kiau­siais nu­si­kal­ti­mais įta­ria­mas as­muo tu­ri tei­sę į gy­ny­bą, tu­ri tei­sę, kad bū­tų pai­so­ma Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos, ir to prin­ci­po tu­ri bū­ti lai­ko­ma­si, kaip mi­nė­jau, bet ko­kio as­mens, net ir įta­ria­mo sun­kiau­siais nu­si­kal­ti­mais, at­žvil­giu. Pa­lau­ki­me ga­lu­ti­nių spren­di­mų ir tik­rai mes svars­ty­si­me. O at­sa­ky­mus, ma­tyt, tu­rė­tų pa­teik­ti, jei­gu rei­kės, ma­tyt, tai tu­rės pa­da­ry­ti tuo­me­ti­niai ša­lies va­do­vai, ku­rie ar tu­rė­jo, ar ga­lė­jo, ar ži­no­jo, ar ne­ži­no­jo.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas prem­je­re, no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti ir iš­sa­ky­ti šiek tiek kri­ti­kos, bet la­bai pra­šau ne­pra­dė­ti ner­vin­tis ir kel­ti bal­so. Jūs kaip vir­du­liu­kas kar­tais pra­de­da­te kal­bė­ti iš lė­to, bet per mi­nu­tę už­kais­ta­te ir pra­de­da­te pyk­ti.

Ma­no ko­le­ga G. Land­sber­gis jū­sų klau­sė apie kon­kre­čius siū­ly­mus, ži­nant Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das, jog ver­slas da­rė ne­leis­ti­ną įta­ką vals­ty­bei, po­li­ti­kams. Klau­sė jū­sų kon­kre­čių siū­ly­mų, bet jūs kaž­kaip iš­si­su­ko­te nuo at­sa­ky­mo, sa­kė­te, siū­ly­si­me tei­sės ak­tus, žiū­rė­si­me, tir­si­me, aiš­kin­si­mės.

Tai aš no­riu dar kar­tą jū­sų per­klaus­ti, kad jūs ne­bėg­tu­mė­te nuo at­sa­ky­mo, o pa­sa­ky­tu­mė­te la­bai kon­kre­čius da­ly­kus. Ką jūs iš tik­rų­jų pla­nuo­ja­te da­ry­ti ži­no­da­mas, jog ver­slas da­rė ne­leis­ti­ną įta­ką vals­ty­bės val­dy­mui, gal net ban­dė už­val­dy­ti? Ko­kius įsta­ty­mų pro­jek­tus siū­lo­te, ar siū­lo­te keis­ti par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mą, ar, kaip čia bu­vo siū­ly­mai, per­žiū­rė­ti ži­niask­lai­dos prie­mo­nių li­cen­ci­jas, ar iš­si­rei­ka­lau­ti ža­los?

PIRMININKĖ. Lai­kas, ko­le­ga.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ko­kie jū­sų, prem­je­re, kon­kre­tūs siū­ly­mai? La­bai pra­šau, tik ne­si­ner­vin­ki­te.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Di­džiai ger­bia­mas My­ko­lai, aš tik­rai ne­si­ner­vi­nu. Aiš­ku, ne­su to­kių šal­tų ar abe­jin­gų emo­ci­jų, kaip pa­de­monst­ra­vo­te jūs, ka­da bu­vo ga­li­mos to­kios as­me­ni­nės pro­ble­mos, na, tik­rai ne­su toks. Už­si­ve­du, įkais­tu, bet da­bar pa­ža­du per 2 mi­nu­tes tik­rai to ne­pa­da­ry­ti.

Jūs pats iš es­mės ir at­sa­kė­te į klau­si­mą. Šian­dien yra pri­im­tos ko­mi­te­to iš­va­dos, ku­rių dar ofi­cia­lių ne­la­bai kas ir ma­tė. To­se iš­va­do­se yra siū­ly­mai su kon­kre­čiais pa­ve­di­mais Vy­riau­sy­bei. Ką jūs ir pa­mi­nė­jo­te – ir lo­bis­ti­nė veik­la, ir ži­niask­lai­dos sa­vi­re­gu­lia­ci­ja ir skaid­ru­mas, po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mas ir dau­ge­lis įsta­ty­mų, ku­rie… Bus siū­lo­ma Vy­riau­sy­bei ar­ba pa­reng­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus, ar­ba su­da­ry­ti dar­bo gru­pes, ar pa­teik­ti siū­ly­mus Sei­mui. Ka­da mes ši­to­je sa­lė­je… (Bal­sai sa­lė­je) Ką, ger­bia­mas ko­le­ga, ką? Pa­si­im­ki­te Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­das. Ka­da ši­to­je sa­lė­je jos bus pa­tvir­tin­tos, ten bus la­bai aiš­kiai pa­ra­šy­ta, ko­kie įsta­ty­mai ir kas tu­ri bū­ti kei­čia­ma. Kei­si­me juos, mes vyk­dy­si­me, Vy­riau­sy­bė vyk­dys Sei­mo siū­ly­mus po iš­va­dų pa­tvir­ti­ni­mo ir re­ko­men­da­ci­jas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju už ga­li­my­bę pa­klaus­ti. No­rė­čiau kreip­tis į že­mės ūkio mi­nist­rą. Prieš dvi sa­vai­tes Kur­šių ma­rio­se pra­dė­jo ma­siš­kai dvės­ti žu­vys ir Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją, o prie­žas­tis to yra iš es­mės Ne­mu­nu ati­te­kan­tis mais­tin­gas van­duo, žy­din­tis van­duo, ku­ris už­du­si­na vi­są po­pu­lia­ci­ją. Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį, tu­rė­jo lik­vi­duo­ti tą si­tu­a­ci­ją.

Mes su gam­to­sau­gi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis pa­da­rė­me Ne­ries van­dens ty­ri­mą. Ne­ži­nau, tur­būt net ir iš to­li ma­ty­si­te, kad per tris sa­vai­tes trą­šo­mis pa­lais­ty­tas Ne­ries van­duo vi­siš­kai pa­ža­liuo­ja. La­bai no­rė­čiau pa­gir­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, ku­ri iš es­mės su­tvar­kė Lie­tu­vos nuo­te­kų tin­klus, bet da­bar lai­kas yra že­mės ūkio sek­to­riui įro­dy­ti, kad jie iš tik­rų­jų yra ža­lie­ji. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kių kon­kre­čių žings­nių im­si­tės, nes šian­dien di­dži­ą­ją Lie­tu­vos van­de­nų ter­ši­mo da­lį su­da­ro per daug trą­šų pa­nau­do­jan­tis že­mės ūkis. Ką kon­kre­čiai pla­nuo­ja­te da­ry­ti?

PIRMININKĖ. At­sa­ky­ki­te.

G. SURPLYS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Dar vi­sai ne­se­niai, prieš dvi sa­vai­tes, bu­vau Ni­do­je, klau­si­nė­jau apie si­tu­a­ci­ją. Man bu­vo pa­sa­ky­ta, kad ta si­tu­a­ci­ja nė­ra nie­kuo iš­skir­ti­nė, ji­nai yra dau­gia­me­tė, čia tie­siog yra gam­ti­niai da­ly­kai. Dėl trą­šų ir ki­tų nu­te­ka­mų­jų me­džia­gų įta­kos yra at­lie­ka­mos ana­li­zės. Mes bu­vo­me ir su ap­lin­kos mi­nist­ru šią sa­vai­tę su­si­ti­kę, apie tai kal­bė­jo­mės, tai­gi tik­rai si­tu­a­ci­ją spren­džia­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si M. Na­vic­kie­nė.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. No­riu pa­klaus­ti dėl kad­rų po­li­ti­kos svei­ka­tos mi­nist­ro. Prieš kurį lai­ką su di­de­liu triukš­mu ir pom­pa bu­vo at­leis­ta po­ra įstai­gų va­do­vų, ap­kal­tin­ti blo­gu dar­bu ir vi­sais ki­tais da­ly­kais. Per teis­mą jie bu­vo su­grą­žin­ti į dar­bą. Na, jūs tai­kos su­tar­tį pa­si­ra­šė­te, mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gė­liais su­mo­kė­jo­te iš­ei­ti­nes ar ten per drau­di­mus, ki­to­kius da­ly­kus, bet iš­lai­dų mo­kes­čių mo­kė­to­jai pa­ty­rė.

Da­bar pa­na­ši si­tu­a­ci­ja. Teis­mas įga­lio­jo ne­del­siant su­grą­žin­ti į dar­bą Li­go­nių ka­sų di­rek­to­rių. Ką jūs da­ro­te? Jūs vėl da­bar krei­pia­tės į STT, ku­rios su­klas­to­to­mis ar­ba ne­tei­sin­go­mis pa­žy­mo­mis… bu­vo žmo­gus de­vy­nis ar de­šimt me­tų tam­po­mas. Teis­mas pri­pa­ži­no, kad tai yra ne­tei­sin­ga. Ma­no klau­si­mas: ar Lie­tu­vo­je kas nors vyk­do teis­mo spren­di­mus, ar jūs krei­pia­tės į tą pa­čią ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri jau kar­tą pa­tei­kė klai­di­nan­čias pa­žy­mas, ir lau­kia­te nau­jos klai­di­nan­čios pa­žy­mos, kad tas žmo­gus ne­ga­lė­tų už­im­ti tos vie­tos, iš ku­rios bu­vo iš­krapš­ty­tas…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

A. SYSAS (LSDPF). …dėl to­kių pa­žy­mų?

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Pir­miau­sia re­a­guo­siu į pir­mą da­lį – dėl at­leis­tų va­do­vų. Tai, kad mes su­da­ro­me tai­kos su­tar­tį, aš ma­nau, yra ra­cio­na­lus spren­di­mo bū­das. Jei­gu mes su­ge­ba­me ap­sau­go­ti įstai­gas nuo ke­lių šim­tų tūks­tan­čių lė­šų iš­švais­ty­mo, dėl ko tie va­do­vai pa­pras­tai ir at­si­svei­ki­na su sa­vo po­stais, su­da­ry­da­mi tai­kos su­tar­tis ir to­kių žmo­nių ne­grą­žin­da­mi į dar­bą, aš ma­nau, tai yra nor­ma­lus spren­di­mas. Mes tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis iš­spren­džia­me pro­ble­mas, ku­rių nie­kas ne­spren­dė, po dvejus, po trejus me­tus va­ta­lo­jo iš tik­rų­jų ne­spręs­da­mi ir tuos va­do­vus lai­ky­da­mi, ne­ži­nau, bi­jo­da­mi pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę.

Da­bar dėl tar­ny­bų. Aš ne­ži­nau, ar čia la­bai ge­rai, kai Sei­mo sa­lė­je yra mė­to­mi kal­ti­ni­mai Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai ar ki­toms tar­ny­boms, abe­jo­ja­ma jų pa­žy­mo­mis ir pa­na­šiai. Jei­gu jūs tu­ri­te kaž­ko­kių fak­ti­nių duo­me­nų, ne­ži­nau, kaž­kur juos rei­kė­tų pa­teik­ti. Ma­no prie­vo­lė yra sa­vo dar­bo vie­to­je pra­šy­ti pa­žy­mos to­kiu at­ve­ju ir tei­si­nin­kų iš­aiš­ki­ni­mo, net ir grą­ži­nant žmo­gų į dar­bą, nes bu­vo tei­si­nių pro­ble­mų, tę­sia­si kai ku­rie teis­mi­niai pro­ce­sai ir pa­na­šiai. Aš su­pran­tu, jūs siū­ly­tu­mė­te man ne­klaus­ti nei apie žmo­gaus re­pu­ta­ci­ją, nei apie pa­žei­di­mus, tie­siog au­to­ma­tiš­kai pri­im­ti spren­di­mus. Aš ma­nau ki­taip. Ta­ria­mės su tei­si­nin­kais, tik­rai ta si­tua­ci­ja nė­ra svei­ka, nė­ra ge­ra vi­so­mis pras­mė­mis, nes ir ins­ti­tu­ci­jai truk­do dirb­ti. Bet aš ti­kiuo­si, kad mes ra­cio­na­liai iš­sprę­si­me. O pa­žy­mos aš tik­rai su­lauk­siu, nes aš ne­ži­nau ir tik­rai ne­drįs­tu kal­tin­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų, ko­kių pa­žy­mų mes pri­va­lo­me rei­ka­lau­ti ko­kioms nors su­klas­to­toms pa­žy­moms.

(Bal­sai sa­lė­je: „Ar vyk­do­mas teis­mo spren­di­mas?“)

PIRMININKĖ. Ačiū. Pa­tiks­lin­ki­te klau­si­mą. A. Sy­sas tiks­li­na klau­si­mą, nes…

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš klau­siau, ar jūs ruo­šia­tės vyk­dy­ti teis­mo spren­di­mą? Ten pa­ra­šy­ta: „Ne­del­siant vyk­dy­ti teis­mo spren­di­mą.“

PIRMININKĖ. Ačiū.

A. SYSAS (LSDPF). Jūs vyk­dy­si­te ar ne? O kad pa­pa­sa­ko­jo­te man gra­žią is­to­ri­ją, tai aš ži­no­jau tą is­to­ri­ją.

PIRMININKĖ. Trum­pai pa­tiks­li­no­me, trum­pai at­sa­ky­ki­te.

A. VERYGA (LVŽSF). Elg­si­mės taip, kaip pri­klau­so tei­siš­kai, ir vyk­dy­si­me tai, ką teis­mas įpa­rei­go­jo, kai gau­si­me pa­žy­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia M. Na­vic­kie­nė. Ruo­šia­si G. Vai­če­kaus­kas.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ma­no pir­mi­nis klau­si­mas, ku­rį bu­vau pa­si­ruo­šu­si, bu­vo skir­tas nau­jam tei­sin­gu­mo mi­nist­rui, bet po šian­die­nos pas­ku­ti­nio klau­si­mo svars­ty­mo, vis­gi no­rė­čiau kreip­tis į prem­je­rą S. Skver­ne­lį. Šian­dien tu­rė­jau ga­li­my­bę ­da­ly­vau­ti jū­sų frak­ci­jos su­reng­tuo­se tam tik­ruo­se se­lek­ty­vaus tei­sin­gu­mo mo­ky­muo­se, bent jau man taip kaž­kaip pa­siro­dė, su tam tik­rais as­pek­tais, kad ga­li­mai vyk­dy­si­te tą tei­sin­gu­mą po ap­klau­sų pas po­ną D. Gai­žaus­ką. Ta in­to­na­ci­ja to­kia ir ben­dra ten­den­ci­ja, bent jau man pa­si­ro­dė, ga­na šiur­pi, svars­tant ši­tą klau­si­mą šian­dien. Gai­la, kad šį sy­kį jūs kaž­ko­dėl pa­lai­kė­te R. Kar­baus­kio ir A. Ši­rins­kie­nės A. Skar­džiaus gel­bė­ji­mo nuo A. Ku­bi­liaus pla­ną, nes man vi­sa­da at­ro­dė, kad jūs ki­taip ir ga­na prin­ci­pin­gai ver­ti­no­te es­mi­nius klau­si­mus, su­si­ju­sius su vals­ty­bės skaid­ri­ni­mo da­ly­kais ir ki­tais pri­ori­te­tais, at­ro­dė, kad jū­sų po­žiū­ris yra ki­toks. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, kaip jūs ver­ti­na­te to­kį sa­vo frak­ci­jos ko­le­gų to­ną…

PIRMININKĖ. Lai­kas, ko­le­ge!

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). …kal­bant su sa­vo ko­le­go­mis? Ką as­me­niš­kai da­ry­si­te, jei­gu, tar­ki­me, šian­dien pa­teik­tas iš­va­das bus ban­do­ma nau­do­ti tik rin­ki­mų kam­pa­ni­jų re­zul­ta­tams, o ne vals­ty­bės val­dy­mui skaid­rin­ti? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Iš tie­sų nie­kas ne­si­kei­čia, ma­no po­žiū­ris iš­lie­ka. Bet jūs šio­je is­to­ri­jo­je to­kią fra­zę ir­gi pa­mi­nė­jo­te: „Gel­bė­jo frak­ci­ją, po­ną A. Skar­džių nuo po­no A. Ku­bi­liaus.“ Tik­rai toks in­ter­pre­ta­vi­mas, ma­tyt, nė­ra tin­ka­mas. Vi­si Sei­mo na­riai, da­ly­vau­jan­tys ko­mi­si­jo­je… ne­rei­kė­tų gel­bė­ti kaž­ką nuo kaž­ko. Tie­siog tu­ri bū­ti to­kia si­tu­a­ci­ja, kad ne­su­da­ry­tų men­kiau­sių abe­jo­nių dėl gal­būt ga­li­mo in­te­re­sų kon­flik­to, ar me­na­mo, ar ga­li­mo in­te­re­sų kon­flik­to, ir ne­bū­tų ga­li­ma at­ei­ty­je vėl spe­ku­liuo­ti, kad kas nors bu­vo su­in­te­re­suo­tas, as­me­niš­kai tu­rė­da­mas pro­ble­mų, pri­im­ti vie­no­kias ar ki­to­kias ko­mi­si­jos iš­va­das. Aš tik­rai ne­ma­tau pa­grin­do net to­kioms aist­roms kil­ti. Gal­būt ko­le­ga An­drius ga­lė­jo pats tą pa­da­ry­ti – pa­keis­ti į ki­tą frak­ci­jos na­rį, to­kių pre­ce­den­tų Sei­me yra bu­vę, ir ne vie­nas. Emo­ci­jos, ma­tyt, ky­la, už­ver­da. Su­pran­tu, se­si­ja įsi­bė­gė­jusi, krū­vis di­de­lis. Tai­gi nie­kas ne­si­kei­čia.

Kal­bant apie iš­va­dų pa­tvir­ti­ni­mą, aš ti­kiuo­si, kad tik­rai mes Sei­me jas pa­tvir­tin­si­me. Kol kas jų nė­ra, yra ko­mi­te­to pri­tar­ta, bet ne vi­si dar skai­tė. Aš ir­gi pa­skai­čiau ne vi­sai tiks­lų va­rian­tą, ku­ris man bu­vo pri­ei­na­mas, bet ti­kiuo­si gau­ti ofi­cia­lų ir vi­są. Skai­tant tas re­ko­men­da­ci­jas, aš tą pa­sa­kiau vie­šai, dau­gu­ma jų yra tik­rai pa­gal tas kryp­tis, ką ko­mi­te­tas nu­sta­tė, kur yra mū­sų pū­li­niai, pro­ble­mos, su­si­ju­sios su skaid­ru­mu, su po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mu ir t. t. Dėl dau­ge­lio tų Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja, aš ir šian­dien ga­liu sa­ky­ti, a pri­ori su­tam­pa. Mes tik­rai, ti­kiuo­si, įgy­ven­din­si­me tas re­ko­men­da­ci­jas, ku­rias čia, Sei­me, mes pa­tvir­tin­si­me. Tai net jo­kio ki­to­kio pa­mąs­ty­mo ne­ga­li bū­ti, aš to ne­kei­čiu. Tos ko­mi­si­jos iš­va­dos ne­bu­vo skir­tos kaž­kam – ar po­li­ti­nei re­kla­mai da­ry­tis, ar rin­ki­muo­se nau­do­ti. Jei­gu mes to­kių tiks­lų tu­rė­jo­me, tai ne­rei­kė­jo nie­ko da­ry­ti. Tiks­las yra vie­nin­te­lis ir, ma­nau, jis tu­ri bū­ti at­spin­dė­tas, kad mes pa­da­ry­tu­me iš­va­das ir tei­si­nę ba­zę pa­keis­tu­me taip, kaip jū­sų ko­le­ga sa­kė, kad ne­rei­kė­tų po 10 me­tų to­kių klau­si­mų net kel­ti. Ir ma­nau, mes tą pa­jė­gūs pa­da­ry­ti vi­si.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia G. Vai­če­kaus­kas. Ruo­šiasi R. Bud­ber­gy­tė.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­mas tei­sin­gu­mo mi­nist­re, kas vyks­ta Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se? Kai pra­dė­jo iš Aly­taus vež­ti nu­teis­tuo­sius, tai ten, ci­tuo­ju vie­ną por­ta­lą: „Ten su­si­vie­ni­jo pa­tai­sos na­mų dar­buo­to­jai ir smur­tau­to­jai.“ Gal ga­lė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti va­ka­rykš­čius įvy­kius? Ačiū.

E. JANKEVIČIUS. Ka­dan­gi vyks­ta re­mon­to dar­bai ir tas pa­tal­pas, ku­rios yra re­mon­tuo­ja­mos, rei­kia at­lais­vin­ti, to­dėl žmo­nės yra per­ke­lia­mi ki­tur. Įvy­ko tam tik­rų nesu­si­pra­ti­mų, ku­rie šian­dien jau yra iš­spręs­ti, ir Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tas yra… ar­ba tuoj pat pa­da­rys pa­reiš­ki­mą su vi­sais iš­aiš­ki­ni­mais.

PIRMININKĖ. Ačiū. R. Bud­ber­gy­tė, ma­lo­niai kvie­čiu pa­klaus­ti. Ruo­šia­si M. Ado­mė­nas.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šian­dien prem­je­ras vie­šai pa­sa­kė, kad tin­ka­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų in­ves­ta­vi­mas yra vie­nas iš di­džiau­sių iš­šū­kių. Man yra la­bai ge­rai ži­no­ma, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja de­da tik­rai daug pa­stan­gų, kad tas in­ves­ta­vi­mas bū­tų ko­ky­biš­kas ir kad tos lė­šos bū­tų tik­rai skir­tos svar­biau­sioms sri­tims, kur mums rei­kia tos pa­ra­mos ma­ži­nant ir so­cia­li­nę at­skir­tį, ir ki­ta. Ta­čiau šian­dien aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, ma­tyt, vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro. Ko­vo mė­ne­sį, kai bu­vo pri­sta­to­ma pa­dė­tis dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų įsi­sa­vi­ni­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­te, bu­vo pa­ste­bė­ji­mas, kad yra la­bai su­sil­pnė­ję ad­mi­nist­ra­ci­niai ge­bė­ji­mai mi­nis­te­ri­jo­se tų as­me­nų, sa­ky­ki­me, po­sky­rių, sky­rių as­me­nų, ku­rie dir­ba su Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis ir ku­rie ga­li pri­si­dė­ti.

Sa­ky­ki­te, ger­bia­mas mi­nist­re, kaip vis dėl­to yra, ar tie ad­mi­nist­ra­ci­niai ge­bė­ji­mai yra su­sil­pnė­ję tiek, kad jūs, kaip sa­ko­ma, vis ne­ran­da­te ga­li­my­bių per­žiū­rė­ti ap­mo­kė­ji­mo pa­do­riau bent jau vals­ty­bės tar­ny­bo­je, kad žmo­nės ga­lė­tų dirb­ti ir dirb­ti tik­rai ko­ky­biš­kai?

E. MISIŪNAS. Ačiū už klau­si­mą. Ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad tuo­se de­par­ta­men­tuo­se yra di­de­lis žmo­nių po­ky­tis, ir ta­pus mi­nist­ru (jau da­bar pus­an­trų me­tų) nė­ra ten di­de­lio žmo­nių po­ky­čio. Va­do­vai ir vie­no de­par­ta­men­to, ir re­gio­ni­nio de­par­ta­men­to – ger­bia­ma E. Mie­lie­nė ir G. Če­so­nis jau dir­ba daug me­tų, tik­rai ge­ri spe­cia­lis­tai. Aiš­ku, vi­sa­da mes ran­da­me trū­ku­mų ir apie ką ga­li­me pa­kal­bė­ti. Taip, jie tu­ri ko­man­dą, vie­ni žmo­nės at­ei­na, ki­ti iš­ei­na, bet vėl­gi tik­rai dar­bai vyks­ta sta­bi­liai. Dėl to pri­si­im­ti kal­tę, kad ad­mi­nist­ra­ci­niai ge­bė­ji­mai yra su­sil­pnė­ję Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, tik­rai ne­ga­lė­čiau.

Gal­būt ap­skri­tai yra kal­ba­ma, nes Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja yra at­sa­kin­ga už du pri­ori­te­tus: an­trą ir de­šim­tą. Mes sten­gia­mės įgy­ven­din­ti ir da­ry­ti, ir tai­syk­les tvir­tin­ti, ir ben­dra­dar­biau­ti su Vals­ty­bės kon­tro­le kaip įma­no­ma efek­ty­viau, ge­riau ir veiks­min­giau. Tas iš­šū­kis yra di­džiau­sias efek­ty­vus in­ves­ta­vi­mas į vie­ną ar ki­tą pri­ori­te­tą… pri­ori­te­to lė­šas. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ačiū. No­ri­te pa­tiks­lin­ti? Ko­le­gė R. Bud­ber­gy­tė. Pra­šau. Trum­pai su­teik­siu žo­dį.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). Aš tik­rai ne­klau­siu apie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. Ne­tu­riu… Gal prem­je­ras ga­li at­sa­ky­ti? La­bai ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Jūs, ko­le­ge, esa­te vi­siš­kai tei­si. Iš tik­rų­jų tie spe­cia­lis­tai, ku­rie dir­ba su Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis, struk­tū­ri­niais fon­dais, yra pa­klau­sūs rin­ko­je. Jei­gu mes ne­ga­li­me kon­ku­ruo­ti, va­di­na­si, žmo­nės ei­na, kei­čia po­zi­ci­jas.

At­sa­ky­mas į tą klau­si­mą iš tik­rų­jų yra čia, šiuo­se gar­bin­guo­se rū­muo­se. Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas da­bar jau pa­pil­do­muo­se ko­mi­te­tuo­se ap­svars­ty­tas, ir jei­gu mes ben­drai su­ge­bė­tu­me jį ši­to­je se­si­jo­je pri­im­ti (jis įsi­ga­lio­tų nuo sau­sio 1 die­nos), mes at­ver­tu­me ga­li­my­bes pa­čioms ins­ti­tu­ci­joms kon­ku­ren­cin­gais at­ly­gi­ni­mais pa­si­sam­dy­ti gal­būt ma­žiau, bet tik­rai spe­cia­lis­tų, ku­rie tu­rė­tų per­spek­ty­vą ir no­rą dirb­ti. Jei­gu mes čia ne­su­val­dy­si­me, iš tie­sų at­si­ras di­džiu­lė pro­ble­ma kal­bant apie Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų pa­nau­do­ji­mą, nes da­bar­ti­nės in­ves­ti­ci­jos ir in­ves­ta­vi­mas kei­čiant biu­dže­to lė­šas į struk­tū­ri­nes re­for­mas, ku­rios duos re­zul­ta­tus vė­liau, yra la­bai svar­bus da­ly­kas. Ki­ta per­spek­ty­va nė­ra to­kia džiu­gi šian­dien pa­gal pir­mi­nius skai­čius, kaip gal­būt kam nors at­ro­dė, kad bus. To­dėl čia yra at­ei­ties pa­grin­das. To įsta­ty­mo pri­ėmi­mas, tą aš ir­gi pra­šau pa­lai­ky­ti, jūs esa­te opo­zi­ci­nė frak­ci­ja, la­bai svar­bus, kad ga­lė­tu­me vals­ty­bės tar­ny­bai tik­rai duo­ti ki­tą im­pul­są.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Prem­je­re, tur­būt pa­čiam, kaip Na­cio­na­li­nės gy­ny­bos ta­ry­bos na­riui, rei­kė­tų šį klau­si­mą skir­ti. Va­kar ir už­va­kar gy­ve­no­me pa­si­kė­si­ni­mo į A. Bab­čen­ką pe­ri­pe­ti­jo­mis. Iš tik­rų­jų ne­no­riu kves­tio­nuo­ti jų sau­gu­mo tar­ny­bų spren­di­mų, bet fak­tas yra tas, kad, at­ro­do, sam­do­mi žu­di­kai ga­lė­jo kirs­ti Uk­rai­nos sie­ną ir bu­vo tik­rai ži­nios apie ren­gia­mą pa­si­kė­si­ni­mą.

Da­bar dėl ko tai mums yra svar­bu? Lie­tu­vo­je gy­ve­na la­bai daug per­si­kė­lu­sių, nuo po­li­ti­nių per­se­kio­ji­mų pa­bė­gu­sių žmo­nių – di­si­den­tų, žur­na­lis­tų iš Ru­si­jos. Ta ben­druo­me­nė tik­rai au­ga per pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų. Ar mū­sų sau­gu­mo tar­ny­bos se­ka šią si­tu­a­ci­ją ir ar ga­li­ma už­tik­rin­ti, kad pa­na­šus pa­vo­jus ne­gre­sia čia prie­globs­tį ra­du­siems ir ma­nan­tiems, kad pa­bė­go nuo krau­ge­riš­ko V. Pu­ti­no re­ži­mo, di­si­den­tams, žur­na­lis­tams ir lais­vos Ru­si­jos ša­li­nin­kams?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. No­riu pa­tiks­lin­ti, kad esu Vals­ty­bės gy­ny­bos ta­ry­bos na­rys pa­gal pa­rei­gas.

Tik­rai tei­sin­gas jū­sų pa­ste­bė­ji­mas. Ga­liu pa­ti­kin­ti, kad ir da­bar, bu­vo pra­ei­tą sa­vai­tę švie­žias ren­gi­nys, su­si­jęs su Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ly­de­rių bu­vi­mu, tiek už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras, tiek ir mū­sų spe­cia­lio­sios tar­ny­bos… Aš pats tuo as­me­niš­kai do­mė­jau­si ir kal­bė­jau, ar tik­rai tin­ka­mas sau­gu­mas už­tik­ri­na­mas, nes mes tie­siog ga­li­me su­si­dur­ti su pro­vo­ka­ci­ja, kai mū­sų ša­ly­je bus ban­do­ma pa­da­ry­ti tai, kas bu­vo, sa­ky­kim, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ar… Vėl­gi ne­kal­ba­me apie is­to­ri­ją Uk­rai­no­je, te­gul tai bū­na tų tar­ny­bų dar­bo me­to­dai, tiks­lai. Mes jų ne­ži­no­me.

Fak­tas, kad tar­ny­bos čia ski­ria pa­di­din­tą dė­me­sį, kad bet ko­kiu at­ve­ju iš­veng­tu­me ir ga­li­mos pro­vo­ka­ci­jos ir, aiš­ku, ap­sau­go­tu­me tuos as­me­nis, ku­rie yra čia, ku­rie gau­na… ar tie­siog lai­ki­nai at­va­žiuo­ja. Dė­me­sys yra ski­ria­mas pa­kan­ka­mas. Pa­sa­ky­mas šian­dien, jog šim­tu pro­cen­tų mes ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad ne­bus įvyk­dy­tas ša­ly­je vie­nas ar ki­tas kri­mi­na­li­nis nu­si­kal­timas, tur­būt nai­viai skam­bė­tų, bet tar­ny­bos de­da pa­stan­gas ir už­kar­do­ma, kad to­kių da­ly­kų ne­bū­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nė klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Pra­šau.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Ma­no klau­si­mas švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei. Mi­nist­re, jūs pri­ėmė­te spren­di­mą dėl bran­dos eg­za­mi­nų – bent aš­tuo­nis ar de­vy­nis or­ga­ni­zuo­ti šeš­ta­die­niais, ta­čiau ne­nu­ma­tė­te lė­šų ap­mo­kė­ti už mo­ky­to­jų dar­bą šeš­ta­die­niais. Sa­vi­val­dy­bės pa­čios tu­ri pla­nuo­tis eks­tra fi­nan­sus vi­du­ry me­tų. Pa­vyz­džiui, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė tam tu­rė­jo at­sei­kė­ti net­gi 250 tūkst. eu­rų, nes, kaip ži­no­ma, sa­vait­ga­liais dar­bas yra dar la­biau ap­mo­ka­mas.

Kaip jūs vis dėl­to ver­ti­na­te to­kį veiks­mą šiuo at­ve­ju, kai vis dau­giau dė­me­sio no­ri­me skir­ti mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žui, no­ri­me at­ly­gi­ni­mus kel­ti, bet Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja taip su­pla­nuo­ja dar­bą ir ne­nu­ma­to re­sur­sų, ku­rie yra jos kom­pe­ten­ci­ja ir jos ži­nio­je?

Bū­siu dė­kin­ga už at­sa­ky­mą.

J. PETRAUSKIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Kiek­vie­nais me­tais vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų se­si­ja yra tik­rai ypa­tin­gas ir la­bai jaut­rus me­tas ir mo­kyk­loms, ir vi­siems, ku­rie tuo su­si­ję. No­riu tik at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad tik­rai ne sa­vi­val­dy­bių iš es­mės lė­šo­mis yra fi­nan­suo­ja­mas mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mas vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nu me­tu, lė­šos yra mo­ky­to­jams ski­ria­mos. At­ski­ro­se sa­vi­val­dy­bė­se tų mo­ky­to­jų tik­rai da­ly­vau­ja dau­giau ir mo­ky­to­jai dir­ba sa­vait­ga­liais, bet ver­ti­ni­mas vėl­gi vyks­ta ir dar­bo die­no­mis, to­dėl yra nu­ma­ty­tos lė­šos. Jų ne­pa­kan­ka ben­drai mo­ky­to­jams ap­mo­kė­ti, tai yra tie­sa, to­dėl ir tei­kia­me siū­ly­mą dėl eta­ti­nio mo­ky­to­jų ap­mo­kė­ji­mo. Juo ir bū­tų nu­ma­to­ma ga­li­my­bė mo­ky­to­jams ap­mo­kė­ti už dar­bą, ku­ris yra su­si­jęs ne vien su pa­mo­kų ve­di­mu ir pa­si­ren­gi­mu pa­mo­koms, bet ir su vi­sa ki­ta veik­la, kaip eg­za­mi­nų ar ki­to­kių tes­tų tai­sy­mas, tai ir­gi yra mo­ky­to­jų dar­bas ir tam tik­rai yra nu­ma­ty­tos pa­pil­do­mos lė­šos.

PIRMININKĖ. Ačiū. Vy­riau­sy­bės va­lan­dą bai­gė­me. Dė­ko­ja­me mi­nist­rams už at­sa­ky­mus, jums, ko­le­gos, už klau­si­mus. Kaip ir su­ta­rė­me, dar lei­si­me mi­nist­rui Ž. Vai­čiū­nui pa­teik­ti du įsta­ty­mų pa­ke­tus. Dė­ko­ja­me, ko­le­goms, ku­rie su­tin­ka sa­vo pie­tų per­trau­ką skir­ti tam, nes mes šiek tiek il­giau dir­bo­me prie ki­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

 

14.01 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 6, 9 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2161, Naf­tos pro­duk­tų ir naf­tos vals­ty­bės at­sar­gų įsta­ty­mo Nr. IX-986 1, 2, 3, 5, 11, 12, 15 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2162, At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 22 ir 51 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2163, Vals­ty­bės įmo­nės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės eks­plo­a­ta­vi­mo nu­trau­ki­mo fon­do įsta­ty­mo Nr. IX-466 2 straips­nio pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2164, Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1132 1 prie­do pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2165, Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių įsta­ty­mo Nr. I-722 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2166 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu į tri­bū­ną pa­teik­ti Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 131 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2161 ir kar­tu ly­di­muo­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus – nuo pro­jek­to Nr. XIIIP-2162 iki pro­jek­to Nr. XIIIP-2166. Ger­bia­mas mi­nist­re, pa­tei­ki­mas. Žo­dis jums.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­kiu Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo ir pen­kių su­si­ju­sių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mų pro­jek­tus. Šių įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­grin­di­nis tiks­las yra su­kur­ti tei­si­nį pa­grin­dą nau­jai vie­ša­jai įstai­gai – Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos agen­tū­rai – steig­ti. Pla­nuo­ja­ma, kad ši agen­tū­ra veik­lą pra­dė­tų nuo 2019 m. sau­sio 1 d. Po nau­jos vie­šo­sios įstai­gos įstei­gi­mo bū­tų pra­dė­tos dvie­jų šiuo me­tu vei­kian­čių vals­ty­bės įmo­nių, t. y. Ener­ge­ti­kos agen­tū­ros ir Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų agen­tū­ros, lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ros.

Nau­jo­ji agen­tū­ra vyk­dys šiuo me­tu Ener­ge­ti­kos agen­tū­ros ir Naf­tos pro­duk­tų agen­tū­ros vyk­do­mas funk­ci­jas, taip pat ki­tas nau­jas funk­ci­jas, ku­rios svar­bios ener­ge­ti­kos sek­to­riui efek­ty­viai funk­cio­nuo­ti. Pa­vyz­džiui, teiks pa­siū­ly­mus Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jai, kad Na­cio­na­li­nė ener­ge­ti­nės ne­pri­klau­so­my­bės stra­te­gi­ja bū­tų įgy­ven­di­na­ma, to­bu­li­na­ma, at­nau­ji­na­ma lai­ku, vyk­dys stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­no ste­bė­se­ną, rinks ir sis­te­mins ener­ge­ti­kos sek­to­riaus duo­me­nis, iš prin­ci­po at­liks kom­pe­ten­ci­jų cen­tro funk­ci­jas. Svar­bu pa­brėž­ti, kad šiuo me­tu Sei­me svars­to­mo­je at­nau­jin­to­je stra­te­gi­jo­je, Ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jo­je, taip pat nu­ma­ty­ta bū­ti­ny­bė steig­ti to­kią įstai­gą, ku­ri ana­li­zuo­tų ener­ge­ti­kos sek­to­riaus ten­den­ci­jas ir pri­žiū­rė­tų stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mą.

Pri­ėmus įsta­ty­mų pro­jek­tus ir vie­to­je dvie­jų šiuo me­tu vei­kian­čių įmo­nių įstei­gus vie­ną, bus op­ti­mi­zuo­tos ben­dro­sios funk­ci­jos, t. y. su­jun­gia­mi Per­so­na­lo, Tei­sės, Fi­nan­sų, Ap­skai­tos ir Ben­drų­jų rei­ka­lų sky­riai, taip pat bus pa­siek­ta veik­lų si­ner­gi­ja, ben­dro­sios sek­to­riaus kom­pe­ten­ci­jos pa­pil­do­mos spe­ci­fi­nė­mis tech­ni­nė­mis kom­pe­ten­ci­jo­mis, bus kon­so­li­duo­ja­mos funk­ci­jos, o tai už­tik­rins efek­ty­ves­nį ir skaid­res­nį šių įmo­nių vei­ki­mą, ge­res­nį jų ko­or­di­na­vi­mą.

Taip pat ne ma­žiau svar­bu, kad bus įgy­ven­din­tos Eko­no­mi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir plėt­ros or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jos. Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­ti­nė kryp­tis – ma­žin­ti vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių skai­čių ir per­ei­ti prie ki­tų tei­si­nių for­mų. Ener­ge­ti­kos sek­to­riui rei­ka­lin­ga stip­ri ir kom­pe­ten­tin­ga įstai­ga, ku­ri ko­or­di­nuo­tų ener­ge­ti­kos sek­to­rių, taip pat pri­žiū­rė­tų ener­ge­ti­kos po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mą. Pir­ma, kaip ir mi­nė­jau, stra­te­gi­jos ir jos įgy­ven­di­ni­mo pla­no prie­žiū­rą, nes ge­ra stra­te­gi­ja yra įgy­ven­din­ta stra­te­gi­ja. Stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­tų am­bi­cin­gų ma­žo­sios ir di­džio­sios at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos tiks­lų ne­pa­siek­si­me be šios nau­jos agen­tū­ros. An­tra, ši agen­tū­ra tu­rė­tų bū­ti stip­rus kom­pe­ten­ci­jų cen­tras, duo­me­nų ana­li­zės cen­tras. Tre­čia, ši agen­tū­ra tu­rė­tų bū­ti tar­pi­nin­kas tarp Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos ir vi­suo­me­nės, t. y. tu­rė­tų bū­ti bū­tent at­vi­ra ir var­to­to­jui drau­giš­ka agen­tū­ra.

Tuos prin­ci­pus ir gai­res for­mu­luo­ja­me pa­gal ge­rą­ją to­kių ša­lių kaip Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja, Da­ni­ja, Šve­di­ja, Suo­mi­ja, Nor­ve­gi­ja ir Ai­ri­ja pa­tir­tį.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ir svars­ty­ti šį įsta­ty­mo pa­ke­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis mi­nist­re. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Žiū­ri­me į tuos, ku­riuos dar ran­da­me sa­lė­je. V. Po­de­rys. Pra­šom, ko­le­ga, klaus­ti.

V. PODERYS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, dė­kui už pri­sta­ty­mą. Iš es­mės la­bai pa­lai­kau jū­sų siū­ly­mą dėl kom­pe­ten­ci­jų cen­tro. Ma­no klau­si­mas, ar įstei­gus šį kom­pe­ten­ci­jų cen­trą su­ma­žės tų už­sa­ky­mų, ku­riuos mo­ka iš es­mės vals­ty­bės tar­ny­ba, šiuo at­ve­ju jū­sų mi­nis­te­ri­ja, iš­orės kon­sul­tan­tams, au­di­to ben­dro­vėms, tei­si­nių pa­slau­gų ben­dro­vėms? Ar ir čia bū­tų tau­py­mas? Dė­kui

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­kui. Tik­rai ge­ras klau­si­mas. Iš es­mės toks tiks­las ir yra, kad tu­rė­tu­me kom­pe­ten­tin­gą ir nuo­lat vei­kian­tį, šiuo­lai­ki­nes ten­den­ci­jas, ener­ge­ti­kos ten­den­ci­jas iš­ma­nan­tį kom­pe­ten­ci­jos cen­trą. Dėl to iš es­mės. Be abe­jo, vis­kas pri­klau­sys nuo to­kios ana­li­zės po­rei­kio, bet jei­gu ver­tin­tu­me iš šios die­nos si­tu­a­ci­jos, tai pa­gal šios die­nos po­rei­kius ši vie­šo­ji įstai­ga ga­lė­tų sėk­min­gai da­lį tų funk­ci­jų at­lik­ti. To­kiu bū­du taip pat ga­lė­tų bū­ti tau­po­ma biu­dže­to lė­šų ne tik iš­lai­ky­ti, bet taip pat ir dėl to­kių už­sa­ko­mų­jų dar­bų ar funk­ci­jų.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Ole­kas. Pra­šom.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų pa­teik­tuo­se pro­jek­tuo­se yra ir Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų agen­tū­ros re­or­ga­ni­za­vi­mas ar­ba lik­vi­da­vi­mas. Sa­ky­ki­te, ji pri­klau­so na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių įmo­nių są­ra­šui. Ar yra svars­ty­ta Na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių ob­jek­tų ap­sau­gos ko­or­di­na­vi­mo ko­mi­si­jo­je? Kaip mes elg­si­mės, kai jos ne­liks, bū­tent sau­gu­mo po­žiū­riu. Ačiū už at­sa­ky­mą.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­kui už klau­si­mą. Tik­rai ak­tu­a­lus klau­si­mas. Iš es­mės siū­lo­ma pa­čią agen­tū­rą iš­brauk­ti iš šio įsta­ty­mo, bet yra nu­ma­ty­ti ki­ti sau­gik­liai, kaip už­tik­rin­ti tą pa­čią fun­k­­ci­ją, t. y. kad bū­tų už­tik­rin­ta naf­tos at­sar­gų tin­ka­ma ap­sau­ga ir kad tai bū­tų vals­ty­bės ran­ko­se.

Pir­miau­sia Naf­tos pro­duk­tų įsta­ty­mas nu­sta­to at­sar­gų pa­nau­do­ji­mo, nu­ra­šy­mo, kei­ti­mo tvar­ką ir vi­sais at­ve­jais rei­ka­lin­gas Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos su­ti­ki­mas dėl naf­tos at­sar­gų par­da­vi­mo ar kei­ti­mo.

Taip pat tei­kia­ma­me Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad vie­šo­sios įstai­gos, šios nau­jo­sios vie­šo­sios įstai­gos, da­li­nin­ke, vie­nin­te­le da­li­nin­ke ir sa­vi­nin­ke bus vals­ty­bė.

Tre­čias da­ly­kas, yra at­sar­gų lai­ky­mo in­fra­struk­tū­ra, tu­riu ome­ny­je Su­ba­čiaus ku­ro ba­zę, yra nuo­mo­ja­ma iš „Klai­pė­dos naf­tos“, ku­ri va­do­vau­jan­tis Stra­te­gi­nių įmo­nių įsta­ty­mu įtrauk­ta į stra­te­gi­nių įmo­nių są­ra­šą. Ma­no­me, kad šie sau­gik­liai yra pa­kan­ka­mi, bet dis­ku­si­jo­se ko­mi­te­tuo­se taip pat ga­lė­tu­me pa­pil­do­mai įver­tin­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re, už at­sa­ky­mus į klau­si­mus. Dau­giau no­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra. Mo­ty­vai. V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ra­gi­nu bal­suo­ti už, nes iš tik­rų­jų ko vals­ty­bei, ypač ener­ge­ti­kai, trū­ko, tai sa­vo nuo­sa­vo ne­pri­va­taus sek­to­riaus siū­lo­mų pa­ta­ri­mų stra­te­gi­nės ener­ge­ti­kos klau­si­mais. Šiuo at­ve­ju vals­ty­bė tu­rė­tų sa­vo kom­pe­ten­ci­jų cen­trą, ku­ris ypač rei­ka­lin­gas da­bar, tą ma­to­me svars­ty­da­mi ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ją. Tai agen­tū­ra, ku­rios trūks­ta, kaip va­di­na­mo­jo (…), an­gliš­kai. Dė­kui, mi­nist­re, už ini­cia­ty­vą ir siū­lau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? No­ri­te bal­suo­ti? Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2161 ir ly­di­mų­jų iki pro­jek­to Nr. XIIIP-2166.

Bal­sa­vo 53 Sei­mo na­riai – vien­bal­siai pri­ta­ria pa­teik­tiems įsta­ty­mų pro­jek­tams. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 19 die­ną ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je. Ačiū.

 

14.09 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 2, 6, 9, 21, 22, 28 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 221 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2168, Elek­tros ener­ge­ti­kos įstaty­mo Nr. VIII-1881 2, 12, 15, 23, 31, 38, 39, 391, 40, 41, 43, 44, 46, 51, 58, 61, 67, 68, 69, 74, 75, 752 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 741 straips­niu įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2169, Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1973 2, 133 ir 37 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2170 (pa­tei­ki­mas)

 

Ir dar, mi­nist­re, vie­nas jū­sų įsta­ty­mo pro­jek­tas ir ly­di­mie­ji pro­jek­tai – Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2168 ir ly­di­mie­ji pro­jek­tai Nr. XIIIP-2169, Nr. XIIIP-2170. Pra­šom.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tei­kiu tri­jų įsta­ty­mų – Ener­ge­ti­kos, Elek­tros ener­ge­ti­kos, Gam­ti­nių du­jų – pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo pro­jek­tus. Jų svar­ba yra tik­rai di­de­lė, nes Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je ir jos įgy­ven­di­ni­mo pla­ne nu­ma­ty­ti aiš­kūs tiks­lai – tai yra ge­rin­ti in­ves­ti­ci­nę ir ver­slo ap­lin­ką, pri­trauk­ti tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas, ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą ir ge­rin­ti ver­slo są­ly­gas pa­grei­ti­nant var­to­to­jų pri­jun­gi­mą prie elek­tros ir du­jų tin­klų.

Šiais įsta­ty­mų pa­kei­ti­mais tie­sio­giai ir reikš­min­gai pri­si­de­da­ma prie šių tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo. O pri­si­de­da­ma šiuo bū­du, kad yra es­mi­niai pa­kei­ti­mai, ku­rie siū­lo­mi, tai yra pir­miau­sia įtvir­tin­ti VIAP’o kai­nos di­fe­ren­ci­ja­vi­mą in­ten­sy­viai elek­tros ener­gi­ją nau­do­jan­čiuo­se pra­mo­nės sek­to­riuo­se vei­kian­tiems var­to­to­jams. Tai reiš­kia, kad už elek­tros kie­kį, vir­ši­jan­tį vie­ną gi­ga­vat­va­lan­dę per me­tus, pra­mo­nės var­to­to­jai ga­lė­tų su­si­grą­žin­ti 85 % VIAP’o kai­nos da­lies, su­si­ju­sios su elek­tros ener­gi­jos ga­my­ba nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos iš­tek­lius, šios elek­tros ener­gi­jos ba­lan­sa­vi­mu ir jos cen­tra­li­zuo­ta pre­ky­ba. To­kie var­to­to­jai ga­lė­tų pa­da­ry­ti tai iki kiek­vie­nų me­tų lie­pos 1 die­nos už pra­ėju­sius ka­len­do­ri­nius me­tus.

Šio pa­kei­ti­mo nau­dos yra tos, kad iš es­mės šis di­fe­ren­ci­ja­vi­mas, VIAP’o di­fe­ren­ci­ja­vi­mas, su­kurs aki­vaiz­džią nau­dą ša­lies eko­no­mi­kai pa­di­din­da­mas Lie­tu­vos įmo­nių kon­ku­ren­cin­gu­mą. Tai tu­rės įta­kos dau­giau nei 800 da­bar vei­kian­čių pra­mo­nės įmo­nių, taip pat su­da­rys ge­res­nes są­ly­gas pri­trauk­ti tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas pra­mo­nės sri­ty­je.

Svar­bu pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­va iš de­šim­ties Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių pa­gal elek­tros ener­gi­jos kai­ną pra­mo­nės var­to­to­jams yra tik 8 vie­to­je. Iš es­mės at­si­lie­ka­me, di­džio­ji Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių da­lis yra įgy­ven­di­nu­si šią VIAP’o di­fe­ren­ci­ja­vi­mo sche­mą. To­kios ša­lys kaip Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja taip pat to­kią sche­mą yra įgy­ven­di­nu­sios. Iš es­mės tai pa­ska­tin­tų in­ves­ti­ci­jas ne tik į mū­sų pra­mo­nės sek­to­rių, ne tik tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų at­ėji­mą, bet taip pat ska­tin­tų in­ves­ti­ci­jas į ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo prie­mo­nes, nes da­lis šio su­si­grą­žin­to VIAPʼo bū­tų pa­nau­do­ja­ma ener­ge­ti­nio efek­ty­vu­mo prie­mo­nėms die­gti įmo­nė­se.

Ant­ra­sis pa­kei­ti­mas – tai yra nu­sta­ty­ti elek­tros ir gam­ti­nių du­jų įren­gi­mo veik­los ates­ta­tą, įreng­ti že­mų pa­ra­met­rų įren­gi­nius. Pa­pras­tai kal­bant, tai yra grei­tes­nė ir ko­ky­biš­ka vi­sų bui­ti­nių var­to­to­jų įren­gi­nių pri­jun­gi­mo prie tin­klų pa­slau­ga, už­tik­ri­nan­ti jų tech­ni­nę sau­gą, at­si­sa­kant šiuo me­tu Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jos pa­žy­mų iš­da­vi­mo. Per me­tus Lie­tu­vo­je iš­duo­da­ma maž­daug 30 tūkst. pa­žy­mų, kuo­met ran­go­vai įren­gia elek­tros tin­klus, ir dar tai pa­pil­do­mai tu­ri pa­tik­rin­ti Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja. Šių pa­kei­ti­mų tiks­las yra šią at­sa­ko­my­bę per­kel­ti ran­go­vams, kar­tu už­tik­ri­nant jų tin­ka­mą ates­ta­vi­mą. Ir la­bai svar­bu, kad var­to­to­jai taip pat tu­rės tei­sę į ža­los at­ly­gi­ni­mą už su­teik­tą ne­ko­ky­biš­ką įren­gi­mo pa­slau­gą.

Tre­čia­sis pa­kei­ti­mas – pa­leng­vi­na­mas elek­tros ir gam­ti­nių du­jų var­to­to­jų įren­gi­nių pri­jun­gi­mas prie elek­tros ir gam­ti­nių du­jų ope­ra­to­rių tin­klų. Ir iš es­mės yra trys smul­kes­ni pa­kei­ti­mai, tai yra pa­pil­do­mai leis­ti prie elek­tros per­da­vi­mo tin­klų, tai yra prie (…), jung­tis var­to­tojams, ne ma­žes­nės kaip de­šim­ties me­ga­va­tų ga­lios pa­jė­gu­mams… jei jie įsi­pa­rei­go­ja 10 me­tų ne­ma­žin­ti ga­lios. Tai yra ga­li­my­bė tiems var­to­to­jams, ku­rie šiuo me­tu yra pri­si­jun­gę prie skirs­to­mų­jų tin­klų, pri­si­jung­ti prie per­da­vi­mo tin­klų ir tuo bū­du ma­žin­ti sa­vo są­nau­das, su­mo­ka­mą kai­ną už elek­tros ener­gi­ją, taip pat to­kiu bū­du pa­si­di­din­ti ener­gi­jos tie­ki­mo pa­ti­ki­mu­mą pra­mo­nės įmo­nėms.

Ant­ra­sis pa­kei­ti­mas, tai yra nau­ji var­to­to­jai ga­lė­tų ap­mo­kė­ti 10 % pri­jun­gi­mo prie skirs­to­mų­jų tin­klų ope­ra­to­riaus tin­klų są­nau­dų, jei jų ga­lia bus ne ma­žes­nė kaip 1 me­ga­va­tas, ir esa­mi var­to­to­jai, ku­rie di­dins ga­lią ne ma­žiau kaip 1 me­ga­va­tu. Da­bar to­kie var­to­to­jai mo­ka 40 % pri­jun­gi­mo są­nau­dų. Tai yra es­mi­nis pri­jun­gi­mo są­nau­dų su­ma­ži­ni­mas to­kiems var­to­to­jams.

Ir tre­čia nuo­sta­ta – nu­sta­ty­ti tei­sę var­to­to­jams sa­vo lė­šo­mis (čia kal­bu apie pra­mo­nės var­to­to­jus, di­džiuo­sius var­to­to­jus) įreng­ti tam tik­rų pa­ra­met­rų elek­tros ir du­jų ope­ra­to­rių tin­klus. Tai reiš­kia, kad būtų pa­trauk­les­nė in­ves­tuo­to­jams, di­die­siems elek­tros ir du­jų var­to­to­jams ver­slo ap­lin­ka ir šie var­to­to­jai pa­tys ga­lė­tų val­dy­ti pro­ce­są, ir grei­čiau pri­jung­ti įren­gi­nius prie elek­t­ros ir gam­ti­nių du­jų ope­ra­to­rių tin­klų, be abe­jo, ati­tin­ka­mai pri­žiū­rint ir už­tik­ri­nant tą pa­tį sau­gu­mą, ku­ris yra da­bar.

Ket­vir­tas pa­kei­ti­mas yra vi­suo­me­ni­nio tie­ki­mo veik­lą su jai bū­din­go­mis funk­ci­jo­mis at­skir­ti nuo elek­tros ener­gi­jos skirs­ty­mo veik­los, to­kiu bū­du iš­gry­ni­nant ESO funk­ci­jas ir, be abe­jo, ruo­šian­tis to­les­niam elek­tros rin­kos li­be­ra­li­za­vi­mo pro­ce­sui.

Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ir svars­ty­ti šį įsta­ty­mo pa­ke­tą.

PIRMININKĖ. Ačiū, mi­nist­re. Jūs la­bai iš­sa­miai pri­sta­tė­te įsta­ty­mų pro­jek­tus.

K. Star­ke­vi­čius no­ri dar pa­klaus­ti.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tik­rų­jų pir­mi­nin­kė tei­sin­gai pa­sa­kė, kad la­bai iš­sa­miai, aš ir­gi, at­ro­do, la­bai ati­džiai klau­siau, bu­vo kal­ba­ma apie pra­mo­nę, apie ju­ri­di­nius as­me­nis, ta­čiau bu­vo pa­mirš­ta­mas ki­tas sek­to­rius – tai ūki­nin­kai. Ar ūki­nin­kai ir­gi ga­lės to­mis pa­čio­mis sche­mo­mis nau­do­tis, ar yra ko­kių iš­skir­ti­nu­mų?

Ž. VAIČIŪNAS. Čia kal­ba­te apie VIAPʼo…

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Taip.

Ž. VAIČIŪNAS. …pa­leng­vi­ni­mus. Tai iš es­mės, jei­gu yra su­nau­do­ja­ma dau­giau kaip 1 gi­ga­vat­va­lan­dė elek­tros ener­gi­jos per me­tus, to­kiu at­ve­ju ga­li­ma, bet aš abe­jo­čiau, nes Lie­tu­vo­je yra 800 stam­bių įmo­nių. Yra toks elek­tros ener­gi­jos kie­kio ap­ri­bo­ji­mas.

PIRMININKĖ. Jūs no­ri­te pa­tiks­lin­ti sa­vo klau­si­mą? Pra­šau. Tuoj įjung­siu.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš iš tik­rų­jų no­rė­čiau pa­tiks­lin­ti. Ar ne­bu­vo nag­ri­nė­ta, ar ne­ga­li­ma pa­si­žiū­rė­ti ir į ūki­nin­kus, nes ūki­nin­kai sta­to ir bio­du­jų elek­tri­nes, ir vi­so­kias vė­jo, ir pa­na­šiai, vė­jo ne­la­bai, bet ki­tas? Ar čia ne­ga­li­ma, kad tilp­tų į ši­tas sche­mas?

Ž. VAIČIŪNAS. Iš tie­sų su­pran­ta­me tą po­rei­kį ir šių pa­leng­vi­ni­mų ga­li­my­bę ma­to­me per ki­tas tam tik­ras iš­im­tis VIAPʼo sche­mo­je, nes, ga­mi­nant at­si­nau­ji­nan­čią elek­tros ener­gi­ją ar ki­tais bū­dais pri­si­de­dant prie ener­ge­ti­nio sau­gu­mo, taip pat ga­li bū­ti da­ro­mi pa­leng­vi­ni­mai VIAPʼo sis­te­mo­je. Ši­ta sche­ma skir­ta bū­tent pra­mo­nės var­to­to­jams, ku­rie su­var­to­ja… tai yra pra­mo­nė yra im­li elek­tros ener­gi­jai… ku­rie su­var­to­ja la­bai di­de­lius elek­tros ener­gi­jos kie­kius.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs at­sa­kė­te į vi­sus Sei­mo na­rių, ku­rie no­rė­jo pa­klaus­ti ir ku­rie bu­vo šio­je sa­lė­je, klau­si­mus.

Nuo­mo­nė už. No­ri­te bū­ti­nai? Trum­pai V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Aš tik­tai la­bai trum­pai. La­bai agi­tuo­ju bal­suo­ti už, nes iš tik­rų­jų tai yra la­bai drau­giš­ki in­dust­ri­jai ir var­to­to­jams pa­siū­ly­mai ir jo­kių pri­vi­le­gi­jų ar pa­leng­vi­ni­mų ener­ge­ti­kos sek­to­riui. Kaip sa­kant, mi­nist­re, la­bai ačiū, kad gal­vo­ja­te apie var­to­to­jus – tiek ver­slo, tiek bui­ti­nius. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Ačiū. Bal­suo­ja­me dėl pa­teik­tų įsta­ty­mo pro­jek­tų Nr. XIIIP-2168, Nr. XIIIP-2169 ir Nr. XIIIP-2170.

Bal­sa­vo 44 Sei­mo na­riai: 44 pri­ta­rė pa­teik­tiems įsta­ty­mo pro­jek­tams. Siū­lo­mas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas dėl vi­sų tri­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų, pa­pil­do­mas ne­nu­ma­ty­tas. Kaip ir pir­mie­ji įsta­ty­mų pro­jek­tai, siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 19 die­ną.

Ger­bia­mi ko­le­gos, dė­ko­ju už jū­sų dar­bą. At­si­pra­šo­me, kad už­tę­sė­me ry­ti­nį po­sė­dį, jį da­bar skel­biu baig­tą. (Gon­gas) Dėl vi­sų ki­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų, ku­rie ne­bu­vo ap­svars­ty­ti, lauk­si­me ge­res­nių lai­kų, ka­da juos ap­svars­ty­si­me.* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.