image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga, J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius, tel. + 370 5  236 2444, faksas + 370 5  236 2626

El. p. [email protected], http://www.urm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188613242

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

 

 

DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DĖL INVESTICIJŲ SKATINIMO IR APSAUGOS SUTARČIŲ SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKA IR RUSIJOS FEDERACIJA DENONSAVIMO

 

 

            Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, parengė ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto ir Lietuvos Respublikos įstatymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir apsaugos ir dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos denonsavimo projektus (toliau – teisės aktų projektai).

            Teisės aktų projektų tikslas – denonsuoti 1999 m. kovo 5 d. Minske pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės sutartį dėl investicijų skatinimo ir apsaugos (toliau – Sutartis su Baltarusijos Respublika) ir 1999 m. birželio 29 d. Maskvoje pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės sutartį dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos (toliau – Sutartis su Rusijos Federacija) (toliau kartu – Sutartys).

Užsienio reikalų ministerijos nuomone, yra tikslinga Sutartis denonsuoti atsižvelgiant į geopolitinę situaciją – besitęsiančią beprecedentę Rusijos ir jos bendrininkės Baltarusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir šiurkščiai pažeidžiamą tarptautinę teisę, taip pat į tai, kad praktikoje tarpvalstybinis ekonominis bendradarbiavimas su šiomis valstybėmis agresorėmis yra visiškai sustabdytas ir neįmanomas, valstybių agresorių verslo investicijos Lietuvoje nėra skatintinos, o Lietuvos verslas turėtų įvertinti valstybių agresorių rinkų rizikingumą, bei į tai, kad Sutarčių nuostatos neatitinka šiuolaikinių investicijų apsaugos sutarčių standartų.

            Pagal Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 14 straipsnį, Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis denonsuojama vadovaujantis sutarties nuostatomis, tarptautinės teisės normomis ir Tarptautinių sutarčių įstatymo nustatyta tvarka, t. y. dėl Lietuvos Respublikos ratifikuotos tarptautinės sutarties denonsavimo Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu (jo iniciatyva ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlius) sprendžia Lietuvos Respublikos Seimas. Sutartis su Baltarusijos Respublika buvo ratifikuota Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 26 d. įstatymu Nr. IX-806 ir įsigaliojo 2002 m. gegužės 16 d., Sutartis su Rusijos Federacija buvo ratifikuota Lietuvos Respublikos 2000 m. kovo 21 d. įstatymu Nr. VIII-1579 ir įsigaliojo 2004 m. gegužės 24 d.

            Sutartyse yra numatyta galimybė vienašališkai jas nutraukti. Pagal Sutarties su Baltarusijos Respublika 16 straipsnio 1 dalį, Sutartis galios dešimt metų. Pasibaigus šiam dešimties metų laikotarpiui, ji galios tol, kol praeis dvylika mėnesių nuo tos dienos, kai viena iš Susitariančiųjų Šalių praneš raštu kitai apie Sutarties nutraukimą. Pagal Sutarties su Rusijos Federacija 14 straipsnio 2 dalį, Sutartis sudaroma penkiolikos metų laikotarpiui. Pasibaigus šiam laikotarpiui, ji galios ir toliau, kol nepraeis dvylika mėnesių nuo tos dienos, kada viena iš Susitariančiųjų Šalių raštu praneš kitai Susitariančiajai Šaliai apie ketinimą nutraukti šią Sutartį.

Priėmus teisės aktų projektus, diplomatiniais kanalais bus pranešta Baltarusijos Respublikos Vyriausybei ir atitinkamai Rusijos Federacijos Vyriausybei apie sprendimą nutraukti Sutartis. Pabrėžtina, kad vienašališkai nutraukus Sutartis investicijų, atliktų iki Sutarčių galiojimo pabaigos, apsauga galios dar dešimt metų.

Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 36 punktu, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama, o teisės aktų projektų poveikio vertinimo rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte.

Teisės aktų projektai be pastabų suderinti su Lietuvos Respublikos aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos, Finansų, Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijomis. Į Teisingumo ministerijos pastabas atsižvelgta.

Su visuomene buvo konsultuojamasi teisės aktų projektus paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).

Teisės aktų projektus parengė Užsienio reikalų ministerijos Tarptautinės teisės grupės (vadovė Ingrida Bačiulienė, tel. + 370 706  52 910, el. p. [email protected]) pirmasis sekretorius Mindaugas Stankevičius (tel. + 370 706  52217, el. p. [email protected]).

PRIDEDAMA:

1.      Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.

2.      Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto projektas, 1 lapas.

3.      Lietuvos Respublikos įstatymų projektai, 2 lapai.

4.      Aiškinamasis raštas, 3 lapai.

5.      Ministerijų išvados, 7 lapai.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras

Parašo vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindaugas Stankevičius, tel. + 370 706  52217, el. p. [email protected]