2018-06-

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 STRAIPSNIŲ IR

5 PRIEDO PAKEITIMO

 ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2181(2)

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

Argumentai:

Pasiūlymas teikiamas siekiant suvienodinti mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir mokytojų, dirbančių pagal profesinio mokymo bei neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas apmokėjimo modelį.

 

Šiuo metu įstatymo projekte mokytojams, dirbantiems pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, numatytas skirtingas nekontaktinių valandų paskirstymo procentas, skiriamų kontaktinių valandų intervalas. Mokytojams, dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas, yra skiriama mažiau kontaktinių valandų ir daugiau apmokama už veiklą, skirtą nekontaktinėms funkcijoms vykdyti. Mokytojas, dirbantis pagal profesinio mokymo programas, atlieka ne mažiau ar tiek pat, o dar daugiau papildomų nekontaktinių funkcijų. Tačiau pagal įstatymo projekte siūlomą tvarką, profesijos mokytojui siūloma apmokėti už mažiau valandų, skirtų nekontaktinėms valandoms atlikti, nei mokytojui, dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas. 

 

Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelis profesijos, neformalaus švietimo mokytojų atžvilgiu yra neteisingas, ir profesijos, neformaliojo švietimo mokytojo etatas turėtų nesiskirti nuo mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo programas, etato, nes ji atlieka tokį patį pedagoginį darbą.


Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 5 priedo 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„7. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas, kontaktinių valandų, valandų, skirtų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų, skirtų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti proporcija ir kiekis per mokslo metus:

 

Pareigybė

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Iš viso

 

Valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti

Valandos funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti

Mokytojas (kurio pedagoginis darbo stažas iki dvejų metų)

504–756

nuo 60 iki 100 % kontaktinių valandų skaičiaus

iki 40 %

visų valandų

skaičiaus

1512

Mokytojas

Vyresnysis mokytojas

Mokytojas metodininkas

Mokytojas ekspertas

(kurio pedagoginis darbo stažas nuo daugiau kaip dveji metai)

504–1008

nuo 30 iki 50 %  kontaktinių valandų skaičiaus

iki 50 %

visų valandų

skaičiaus

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymas:

Iš įstatymo projekto išbraukti visą 5 priedo 9 punktą:

 

9. Mokytojo, dirbančio pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas, kontaktinių valandų, valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti proporcija ir kiekis per mokslo metus:

 

Pareigybė

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Iš viso

Valandos funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti

Valandos funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti

Mokytojas (kurio pedagoginis darbo stažas iki dvejų metų)

672–924

nuo 60 iki 100 % kontaktinių valandų skaičiaus

iki 30 %

visų valandų

skaičiaus

1512

Mokytojas

Vyresnysis mokytojas

Mokytojas metodininkas

Mokytojas ekspertas

(kurio pedagoginis darbo stažas nuo daugiau kaip dveji metai)

672–1176

nuo 25 iki 50 %  kontaktinių valandų skaičiaus

iki 50 %

visų valandų

skaičiaus

 

 

 

 

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 5 priedo 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

10. 9. Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas, darbo krūvio sandara nustatoma pagal šio priedo 7 ir 9 punktuose nustatytą kontaktinių valandų, valandų funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis, vykdyti ir valandų funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti proporciją per mokslo metus, kvalifikacinę kategoriją, ugdymo (mokymo) programą, dalyką (dalykų grupę, mokymo modulį) ir kitus įstaigos darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus, atsižvelgiant į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas, darbo krūvio sandaros.“

 

Teikia

Seimo nariai

Edmundas Pupinis

Arūnas Gelūnas          

Gintaras Steponavičius

Mantas Adomėnas