LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Socialinių reikalų ir darbo komitetas

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR. IX-547

 1, 2, 5, 13, 15 STRAIPSNIŲ, ANTROJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR 8 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. xiiip-4547

 

2020-04-29  Nr. 103-P-19

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: R. Šalaševičiūtė – Komiteto pirmininkė, R. Baškienė, R. J. Dagys, A. Dumbrava, J. Džiugelis, P. Kuzmickienė, M. Navickienė, V. Rastenis, J. Rimkus, A. Sysas, T. Tomilinas, J. Varkalys; Komiteto biuras: E. Bulotaitė – biuro vedėja, patarėjos: D. Aleksejūnienė, A. Dolmantienė, D. Jonėnienė, I. Kuodienė, padėjėjos: R. Liekienė, I. Žukauskaitė; kviestieji asmenys: E. Radišauskienė – socialinės apsaugos ir darbo viceministrė, V. Baliukevičienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja, V. Kalinauskas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo skyriaus vedėjas, I. Balnanosienė – Užimtumo tarnybos direktorė, V. Latvienė – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus pavaduotoja, D. Čeponas – Valstybinės darbo inspekcijos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas, A. Maldutytė – Lietuvos įdarbinimo įmonių prezidentė, Š. Narbutas – POLA prezidentas. 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2020-03-16

2

 

1,

2

 

N

N

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Atsižvelgiant į tai, kad projekto 5 straipsniu pripažįstamas netekusiu galios keičiamo įstatymo 8 straipsnis, svarstytina, ar atitinkamai nereikėtų koreguoti ir keičiamo įstatymo 2 straipsnio 7 bei 8 dalių.

Pritarti.

Žr. Komiteto 1 pasiūlymą       (išvados 6.2.1 punkte).

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2020-03-16

6

 

N

2. Atsižvelgiant į projektu siūlomus pakeitimus, siūlytina keičiamo įstatymo trečiojo skirsnio pavadinime kaip perteklinę braukti formuluotę „IR JO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO“.

Pritarti.

Žr. Komiteto 2 pasiūlymą

(išvados 6.2.1 punkte).

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2020-03-16

8

1

 

3. Projekto 8 straipsnio 1 dalyje esantis skaičius „2020“ keistinas skaičiumi „2022“.

Pritarti.

Žr. Komiteto 3 pasiūlymą

(išvados 6.2.1 punkte).

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2020-03-16

8

2

 

4. Projekto 8 straipsnio 2 dalyje nustatoma, kad įstatymas taikomas rengiant 2023 metų ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių bendruosius metinių ataskaitų rinkinius.  Atsižvelgus į tai, kad ataskaitų rinkiniai rengiami už praėjusius ataskaitinius laikotarpius bei siekiant teisinio aiškumo, projekto 8 straipsnis pildytinas nuostatomis dėl teisinio reguliavimo, kuris taikomas ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2021 ir 2022 metus.

Pritarti.

Žr. Komiteto 4 pasiūlymą

(išvados 6.2.1 punkte).

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos

Valstybės kontrolė,

2020-03

 

 

 

*

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. X-1212 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR SUSIJUSIŲ LYDIMŲJŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ

Atsižvelgdami į Jūsų prašymą pateikti nuomonę dėl Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir susijusių lydimųjų įstatymų projektų, teikiame savo pastebėjimus. Audito „2017 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio ir valstybės skolos duomenų ir jos valdymo vertinimas“ (2018-10-01 Nr. FA-2018-P-60-3-4-1) metu Finansų ministerijai yra pateiktos rekomendacijos:

– siekiant, kad nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenys galėtų būti naudojami biudžetams planuoti, fiskaliniams, ekonominiams rodikliams skaičiuoti ir pan., praplėsti dabar konsoliduojamų viešojo sektoriaus subjektų aprėptį iki valdžios sektoriaus;

– siekiant, kad Vyriausybė, atsiskaitydama Seimui – už veiklos rezultatus, kartu pateiktų ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, suderinti atsiskaitymo terminus;

– siekiant, kad visų valstybėje įsteigtų fondų ataskaitų rinkiniai būtų aiškūs, palyginami, o Finansų ministerija galėtų įgyvendinti savo, kaip finansinės atskaitomybės politikos formuotojos, vaidmenį, patikslinti teisės aktus taip, kad juose pareiga parengti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų formas ir jų turinį būtų pavesta Finansų ministerijai, nepriklausomai nuo to, kad fondas priklauso kitai, nei Finansų ministerija, valdymo sričiai.

Šias rekomendacijas planuojama įgyvendinti priėmus naujos redakcijos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo projektą. Teikiame pastebėjimus dėl šio įstatymo ir susijusių lydimųjų įstatymų projektų:

1.        Valstybės kontrolė, teikdama rekomendaciją dėl atsiskaitymo terminų suderinimo, siekė, kad Vyriausybė atsiskaitymą už veiklą Seimui susietų su metiniais ataskaitų rinkiniais, t. y. savo veiklos ataskaitą pateiktų kartu su finansiniais duomenimis. Pagal numatomą teisinį reguliavimą, Vyriausybė Seimui atsiskaitys teikdama veiklos ataskaitą, o kartu su metiniais finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais bus sudaroma ir teikiama nauja Valstybės pažangos ataskaita. Toks numatomas atsiskaitymas gali sukelti papildomų rizikų: didinti administracinę naštą, nes tuo pat metu bus sudaromos dvi savo turiniu panašios ataskaitos, didinti duomenų nesutapimo riziką, nes Vyriausybės veiklos ataskaita toliau bus pateikiama be finansinių ataskaitų, ir nėra numatytas Vyriausybės veiklos ataskaitos ir Valstybės pažangos ataskaitos informacijos tolygumo užtikrinimo mechanizmas. Siūlytina apsvarstyti, ar vartotojams reikalinga informacija, kurią planuojama pateikti pažangos ataskaitoje, galėtų būti pateikiama ir Vyriausybės veiklos ataskaitoje, kuri būtų rengiama kartu su finansinėmis ataskaitomis.

2.        Atkreipiame dėmesį, kad metinio nacionalinio ataskaitų rinkinio pateikimas numatytas rudenį, o Vyriausybės veiklos / Valstybės pažangos ataskaitos – pavasarį kaip metinio valstybės ataskaitų rinkinio viena iš ataskaitų. Atsižvelgiant į Vyriausybės veiklos / Valstybės pažangos ataskaitos turinį (ji apima visų viešojo sektoriaus subjektų ir (ar) visų biudžetų vykdymo rezultatus, taigi ir Privalomojo sveikatos draudimo, Valstybės socialinio draudimo fondų ir pan.), jos pateikimas kartu su valstybės ataskaitų rinkiniu kelia abejonių. Be to, kartu su nacionaliniu finansinių ataskaitų rinkiniu Seimas gauna ir informaciją apie valstybės skolą, kuri apima ne tik Finansų ministerijos vardu pasiskolintas lėšas, bet ir valdžios sektoriaus skolą, įskaitant savivaldybių skolą. Todėl metinis valstybės ataskaitų rinkinys neapims visos informacijos, kuri gali ar turi būti atspindėta Vyriausybės veiklos / Valstybės pažangos ataskaitoje. Atsižvelgiant į tai, tikslinga svarstyti nacionalinio ataskaitų rinkinio pateikimą pavasarį kartu su Vyriausybės veiklos ataskaita.

3.        Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo projektu reglamentuota, kad Valstybės pažangos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio parengimo data yra balandžio 25 d., o pateikimo Vyriausybei (kartu su valstybinio audito išvada ir atskaita) – gegužės 15 d., t. y. po 14 darbo dienų. Kadangi audituojamam subjektui turi būti suteikiama pakankamai laiko susipažinti su audito ataskaitos projektu ir teikti dėl jo pastabas (atitinkamai, galiojančiame Valstybės kontrolės įstatyme jis numatytas ne trumpesnis kaip 7 darbo dienos, o įregistruotame naujos redakcijos šio įstatymo pakeitimo įstatymo projekte – ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų), laikas auditoriams susipažinti su finansinių ataskaitų rinkiniais, kaip visuma, gauti audituojamų subjektų nuomonę dėl audito ataskaitos projekto ir ją įvertinti, turėtų būti persvarstytas.

Vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, Finansų ministerija nacionalinį finansinių ir valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius Valstybės kontrolei turi pateikti iki liepos 31 d., o Vyriausybei – iki spalio 1 d. Valstybės kontrolė valstybinio audito išvadas ir ataskaitas iki spalio 1 d. teikia Vyriausybei, o iki spalio 10 d. – Seimui. Pažymėtina, kad kasmet ministerija ataskaitų rinkinius Valstybės kontrolei pateikia pavėluotai: dviem ar daugiau savaičių vėliau, nei nustatyta įstatymuose. Matydami tokią praktiką, įžvelgiame riziką, kad dalies audito procedūrų atlikimas ir audito ataskaitų derinimas su audituojamais subjektais, nepažeidžiant įstatyme nustatytų terminų, gali tapti neįmanomais.

Atsižvelgdami į tai, siūlome įvertinti galimybę paankstinti metinių ataskaitų rinkinių sudarymo terminą, pavėlinti valstybinio audito išvadų ir ataskaitų pateikimo terminą arba nustatyti pakankamą terminą, per kurį, po šių rinkinių pateikimo aukščiausiajai audito institucijai, turi būti pateiktos valstybinio audito išvados ir ataskaitos.

4.        Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimu numatoma, kad bus sudaromi dviejų rūšių ataskaitų rinkiniai, tačiau vieno jų – metinių ataskaitų rinkinio – sudėtį nustato įstatymas, kito – bendrojo metinių ataskaitų rinkinio – finansų ministras. Abejojame naujai įvedamos sąvokos „bendrasis metinių ataskaitų rinkinys“ tikslingumu. Ši sąvoka projektuose neapibrėžta, o tai kelia skirtingo interpretavimo rizikas. Jos įvedimas sukuria prielaidas, jog bus rengiami kitokios nei metiniai ataskaitų rinkiniai formos ir turinio ataskaitų rinkiniai, kurie galimai pareikalaus esminių pakeitimų finansinių ataskaitų konsolidavimo procese ir jį apsunkins.

Žinodami poreikį keisti išteklių fondų (ypač tų, kurių biudžetų vykdymo kaip ir finansinių ataskaitų rinkiniai sudaromi kaupimo principu) metinių ataskaitų rinkinių turinį, manome, kad fondai, kaip ir kiti viešojo sektoriaus subjektai, visgi turėtų rengti metinį ataskaitų rinkinį, o finansų ministras nustatytų tik papildomus reikalavimus dėl jo sudėties.

5.        Atkreipiame dėmesį, kad Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymo projekte pateiktos viešojo sektoriaus subjektų išlaidų, sąnaudų ir pajamų sąvokos, bet nepateikta įplaukų sąvoka. Siūlome užtikrinti nuoseklų sąvokų vartojimą: pajamas sieti su sąnaudomis (kaupimo principo taikymo atvejais), o įplaukas – su išlaidomis (pinigų principo taikymo atvejais), ir ištaisyti projekte pasitaikančius netinkamo sąvokų vartojimo atvejus. Pavyzdžiui, apibrėžiant Išteklių fondo sąvoką nurodoma, kad „jo išlaidų pagrindinis finansavimo šaltinis yra pajamos“, turėtų būti „jo sąnaudų pagrindinis finansavimo šaltinis yra pajamos“, viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautai turėtų būti apibrėžiami kaip pinigų arba pinigų ekvivalentų įplaukos ir išlaidos, o ne įplaukos ir išmokos ir pan.

6.        Atkreipiame dėmesį, kad planuojamas keisti Seimo Statuto 225 str. nuostatas vertėtų suderinti su Valstybės kontrolės įstatymo nuostatomis, kurios tiek galiojančiame įstatyme, tiek kartu su Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymo projektu teikiamame Valstybės kontrolės įstatymo 9 ir 10 str. pakeitimo projekte nustato, kad Valstybės kontrolė valstybinio audito išvadas ir ataskaitas dėl metinių ataskaitų rinkinių teikia Seimui (Statuto projekte nurodyta, kad valstybinio audito išvadas ir ataskaitas Seimui teikia Vyriausybė).

Pabrėžtina, kad Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir susijusių lydimųjų įstatymų projektų pakeitimais bus sudarytos galimybės įgyvendinti rekomendaciją dėl konsoliduojamų viešojo sektoriaus subjektų aprėpties padidinimo. Galimas tinkamo rekomendacijų, teikiamų dėl terminų suderinimo bei dėl aiškių ir palyginamų išteklių fondų ataskaitų formų ir turinio turėjimo, įgyvendinimo rizikas pateikėme šiame rašte. Atkreipiame dėmesį, kad naujojo reglamentavimo veiksmingumą nuosekliai įvertinti bus galima tik įgyvendinus minėtų įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatas.

Pritarti.

Pritariant Valstybės kontrolės 5 pastebėjimui - Komiteto pasiūlymas (žr. Išvados 6.2.2 punktą).

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: iš esmės pritarti įstatymo projektui Nr. XIIIP-4547 ir siūlyti pagrindiniam Komitetui projektą tobulinti pagal pasiūlymus, kuriems Komitetas pritarė.

6.2.1 Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2020-04-29

 

2

1,

2

 

N

N

Argumentai: pritariant Seimo kanceliarijos Teisės departamento 1 pastabai.

 

Pasiūlymai:

1.Papildyti įstatymo projekto 2 straipsnį naujomis 1 ir 2 dalimis:

,,1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 7 dalį.

2. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 8 dalį.“

2. Buvusias projekto 2 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis laikyti atitinkamai 3, 4 ir 5 dalimis.

Pritarti.

 

2.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2020-04-29

6

 

 

N

Argumentai: pritariant Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2 pastabai.

Pasiūlymai:

1.Papildyti įstatymo projektą nauju 6 straipsniu:

,,6 straipsnis. Trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

FONDO BIUDŽETO PROJEKTO IR JO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS“.

2. Atitinkamai pakeisti paskesnių projekto straipsnių numeraciją.

Pritarti.

 

3.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2020-04-29

8

1

 

 

Argumentai: pritariant Seimo kanceliarijos Teisės departamento 3 pastabai.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2020 2022 m. sausio 1 d.“

Pritarti.

 

4.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas,

2020-04-29

8

2

 

 

Argumentai: pritariant Seimo kanceliarijos Teisės departamento 4 pastabai.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Įstatymo projekto 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,2. Šis įstatymas taikomas rengiant 2023 metų ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių bendruosius metinių ataskaitų rinkinius. Bendriesiems ataskaitų rinkiniams rengiamiems už iki 2023 m. prasidedančius  ataskaitinius laikotarpius taikoma iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo redakcija.“

Pritarti.

 

 

6.2.2 Pasiūlymai: atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės rašte pateiktą 5 pastebėjimą, t. y. siekiant užtikrinti nuoseklų sąvokų vartojimą: pajamas sieti su sąnaudomis (kaupimo principo taikymo atvejis), o įplaukas su išlaidomis (pinigų principo taikymo atvejis) siūlyti pagrindiniam komitetui ištaisyti pagrindiniame įstatymo projekte Nr. XIIIP-4539 ir susijusiuose lydimuosiuose įstatymų projektuose pasitaikančius netinkamo sąvokų vartojimo atvejus.

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirtas pranešėjas: Algimantas Dumbrava.

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                           Rimantė Šalaševičiūtė

 

 

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto

biuro patarėja Diana Jonėnienė