PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO NR. XI-569 9, 37 IR 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO NR. XIVP-3477

 

 

2024 m. vasario 9 d.

Vilnius

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

3

 

 

      Argumentai:

 

Projektu Nr. XIVP-3477 (toliau – Projektas) siūlomi naftos dujų ir dujinių angliavandenilių (toliau – naftos dujos) lengvatinio akcizo tarifo dydžiai vertintini kaip stokojantys logikos ne tik atsižvelgiant į šildymui naudojamų energinių produktų taršos lygį bei santykį su kaloringumu, bet ir atsižvelgiant į Europos Tarybos direktyvoje 2003/96/EB (toliau – Direktyva) įtvirtintą energetikos produktų apmokestinimo logiką.

Pirma, žemiau pateiktoje lentelėje aiškiai matyti, kad pagal CO2 emisijos ir kaloringumo santykį gamtinių dujų taršumas yra netgi didesnis nei naftos dujų, vienai megavatvalandei energijos pagaminti iš gamtinių dujų į atmosferą patenka didesnis anglies dioksido (taip pat ir didesnis metano bei kitų kenksmingų cheminių medžiagų) kiekis nei deginant naftos dujas. Nepaisant to, gamtinėms dujoms Akcizų įstatyme nustatyta nulinė CO2 dedamoji ir lengvatiniai tarifai, kurie yra buitiniams vartotojams ir verslo subjektams atitinkamai beveik 3 ir 6 kartus mažesni nei Projektu siūlomi nauji naftos dujų lengvatiniai akcizų tarifai.

 

 

 

 

Energiniai produktai

Kaloringumas (MWh/t)

CO2 emisija (t/ TJ)

Šildymui naudojamo produkto akcizo tarifas (eur/t)

CO2 dedamoji 2025 m. (eur/t)

Dyzelinis kuras

11,88

72,73

70,59*

30,82*

Naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai (išskyrus gamtines dujas)

12,91

66,17

41

30,6

Akmens anglys

6,98

94

7,53

21,8

Šildymui skirtos durpės

3,70

98

10

16,6

Gamtinės dujos

9,42

56

13,94* buityje

6,97* versle

0

*Palyginimui Įstatyme nustatyti dydžiai perskaičiuoti eur/t vienetais.

 

Be to, kaip matyti iš lentelėje pateiktų duomenų, naftos dujoms siūlomas akcizo tarifo (kaip ir  CO2 dedamosios) dydis yra neproporcingai didelis lyginant ir su kitais – netgi taršesniais ir mažesnio energinio našumo (kaloringumo) – produktais.

Antra, atkreiptinas dėmesys, kad Projekto aiškinamajame rašte pateikta informacija, kuri gali sudaryti klaidingą įspūdį, kad dabartinėje Direktyvos redakcijoje siūlomas naftos dujų minimalaus apmokestinimo lygis yra 41 eur/t. Pabrėžtina, kad toks minimalaus apmokestinimo dydis yra nustatytas išskirtinai tik naftos dujoms, naudojamoms kaip variklių degalai Direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje išvardintais pramoniniais ir komerciniais tikslais, o šildymo tikslais naudojamoms naftos dujoms nustatytas 0 eur/t minimalus apmokestinimo lygis.  Taip pat pažymėtina, kad  žemiau pateiktoje Direktyvos I priedo C lentelėje nustatyti minimalūs apmokestinimo dydžiai atskleidžia Europos Tarybos požiūrį dėl naftos dujų ir gamtinių dujų bei kitų energinių produktų, naudojamų šildymui, taršumo ir atitinkamo apmokestinimo.

 Nors dabartinėse Europos Tarybos diskusijose dėl  Energijos mokesčių direktyvos peržiūros yra bendras sutarimas taršiomis kuro rūšimis laikyti anglis, naftą ir dujas, tačiau šiame kontekste nėra išskirtinai laikomos taršiomis tik naftos dujos, o ne gamtinės dujos.

Kol Europos Tarybos lygyje nėra priimti galutiniai sprendimai dėl Direktyvos pataisų, svarstytina, ar nevertėtų šiuo metu susilaikyti nuo drastiškų sprendimų nacionaliniu lygiu (čia drastišku sprendimu laikomas tiek praėjusiais metais priimta Akcizų įstatymo pataisa atsisakyti naftos dujoms taikyto nulinio tarifo, tiek šiuo metu Vyriausybės siūlomas 41 eur/t dydis ir dideli naftos dujoms taikomi CO2 dedamųjų dydžiai). Taigi, abejotina, ar projektiniai pasiūlymai sutelkiant visą dėmesį į aplinkosauginius tikslus yra tinkamai subalansuoti poveikio šalies ekonomikai prasme.      Paminėtina ir tai, kad naftos dujų suvartojimas lyginant su gamtinių dujų suvartojimu šalyje sudaro nereikšmingą dalį (tik apie 4 proc. bendro dujų suvartojimo), todėl abejotina, ar adekvatus yra sprendimas užtikrinti šalies klimato kaitos tikslų atitiktį ES rekomendacijoms neproporcingai intensyviai apmokestinant būtent šį produktą.

Trečia, Projektu siūlomas reguliavimas, naftos dujoms nustatant lengvatinius akcizo tarifus, kurie yra kelis kartus didesni nei gamtinėms dujoms taikomi lengvatiniai tarifai bei didesni lyginant su kaimyninėse šalyse nustatytais naftos dujų tarifais, turės neigiamą poveikį verslo subjektų konkurenciniam pajėgumui ir šalies ekonomikos stabilumui. Be to, nei verslo subjektams, nei buitiniams vartotojams nėra numatytos pakankamos finansinės paramos priemonės, realiai paskatinsiančios ir padėsiančios pereiti prie kitų – švaresnių - energijos šaltinių.

Dėl aukščiau išdėstytų argumentų, šiuo pasiūlymu siūloma sumažinti projekte numatytą 41 euro dydį iki 13,94 euro, t.y. iki dydžio, kuris savo apimtimi prilygtų buityje šildymui naudojamoms gamtinėms dujoms taikomam lengvatiniam tarifui.

 


       Pasiūlymas: Pakeisti Įstatymo projekto 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

39 straipsnis. Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas) taikomi akcizų tarifai

1. Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, taikomas 304,10 euro už toną produkto akcizų tarifas.

2. Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), kai jie naudojami kaip šildymui skirtas kuras, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį, taip pat šildymui skirtoms naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, išpilstytiems į dujų balionus, taikomas 41 13,94 euro už toną produkto akcizų tarifas.

3. Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams (išskyrus gamtines dujas), kai jie naudojami kaip šildymui skirtas kuras verslo reikmėms (šiame įstatyme naftos dujų ir dujinių angliavandenilių (išskyrus gamtines dujas) kaip šildymui skirto kuro naudojimas verslo reikmėms suprantamas kaip jų naudojimas asmens, kuris vykdo ekonominę veiklą, kaip ji apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme), taikomas 41 13,94 euro už toną produkto akcizų tarifas.

4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų lengvatų taikymo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.““

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                                                                                                           Laima Nagienė