LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

paGRINDINIO KOMITETO

I Š V A D a

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1443 2, 13, 15, 16, 18, 19, 36, 39 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-712

2017 m. birželio 7 d.

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto pirmininkas Vytautas Bakas, Komiteto nariai: Virgilijus Alekna, Arvydas Anušauskas, Dainius Gaižauskas, Jonas Jarutis, Rasa Juknevičienė, Laurynas Kasčiūnas, Michal Mackevič, Audrys Šimas, Juozas Olekas, Komiteto biuro vedėjas Vitalij Dmitrijev, patarėjai: Paulius Bačiulis, Mantas Lapinskas, padėjėja Vilma Lukoševičiūtė. Kviestieji asmenys: Krašto apsaugos ministerijos Administracijos departamento Informacijos apsaugos skyriaus vedėjas Darius Valatkevičius.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-05-29

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šias pastabas:

1.        Atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projektu nėra keičiamas Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 39 straipsnis, projekto pavadinime skaičius „39“ brauktinas.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

 

 

 

2.        Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje siūloma nustatyti, kad paslapčių subjekto ar tiekėjo darbuotoju laikomas ne tik asmuo, kurį su paslapčių subjektu ar tiekėju sieja tarnybos ar darbo santykiai, tačiau ir asmuo, kurį su paslapčių subjektu ar tiekėju sieja profesinės veiklos ar savarankiškos praktikos atlikimas. Vertinant tokį siūlymą, yra nesuprantama kaip asmuo, užsiimdamas individualia veikla, t.y. savarankiška veikla, kuria versdamasis siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos, gali būti laikomas paslapčių subjekto ar tiekėjo darbuotoju. Pagal tokį reguliavimą, pavyzdžiui ir antstolis, paslapčių subjekte ar pas tiekėją, vykdydamas savo kaip antstolio funkcijas, turėtų būti laikomas jų darbuotoju. Mūsų nuomone, savarankiškasis vertimasis individualia (profesine) veikla savo esme ir turiniu negali būti prilyginamas darbo ar tarnybos santykiams. Vertinant nuostatą dėl savarankiškos praktikos, pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas nustato savanoriškos praktikos, o ne savarankiškos praktikos institutą. Tačiau svarstytina, ar savanorišką praktiką, kuri negali būti ilgesnė nei du mėnesiai, atliekantis asmuo dėl savo praktikos laikinumo ir neapibrėžtumo gali būti prilyginamas paslapčių subjekto darbuotojui, turinčiam teisę įgyti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-05-29

 

 

 

3.    Projekto 2 straipsnio ir 7 straipsnio 2 dalies pakeitimų esmėje brauktinas žodis „nauja“.

Pritarti

 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-05-29

 

 

 

4.    Derinant projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 13 straipsnio 6 dalį ir projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 15 straipsnio 81 dalį tarpusavyje, projekto 3 straipsniu pildomoje įstatymo 15 straipsnio 81 dalyje po žodžių „ją naudoti“ įrašytini žodžiai „krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sudarytame sąraše nurodyti“. Kitaip sakant, dėl minėtame sąraše nurodytų Lietuvos šaulių sąjungos pareigybių atskiro krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimo nebereikėtų. Pastarojo sprendimo reikėtų tik kitų Lietuvos šaulių sąjungos narių, kurių pareigybių patvirtintame sąraše nėra, atžvilgiu.

Pritarti

 

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-05-29

 

 

 

5.    Atsižvelgiant į teisės technikos taisykles, projekto 8 ir 9 straipsnius siūlome sujungti į straipsnį, reglamentuojantį įstatymo įsigaliojimą ir įgyvendinimą.

Pritarti

 

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2017-05-29

 

 

 

6.    Svarstytina, ar siekiant užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą bei šaulių teisėtus lūkesčius, projekto nereikėtų papildyti pereinamojo laikotarpio nuostatomis, nustatančiomis pareigą tarnybą atliekantiems šauliams, kurių pareigybėms nustatomas reikalavimas turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tokį leidimą ar teisę jie turi įgyti per tam tikrą laiką po įstatymo įsigaliojimo.

Nepritarti

 

Atsižvelgiant į tai, kad paslapčių subjekto pareigybių sąrašai yra ir gali būti keičiami (t.y., nustatomas ar keičiamas reikalavimas turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“) ir vėliau po šio įstatymo priėmimo, pereinamojo laikotarpio nuostatos yra ne šio projekto įgyvendinimą reglamentuojanti nuostata. Teisinio reguliavimo tikrumas bei asmenų teisėti lūkesčiai turėtų būti užtikrinami paslapčių subjekto vidaus teisės aktais, reguliuojančiais pareigybių sąrašų keitimą, pavyzdžiui, numatant vėlesnį pareigybių reikalavimų pakeitimų įsigaliojimo laiką, per kurį asmenys būtų patikrinti.

7.

Europos teisės departamentas

2017-06-05

 

 

 

Išnagrinėję Lietuvos Respublikos Seimo pateiktą derinti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 2, 13, 15, 16, 18, 19, 36, 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-712, pažymime, kad pastabų ar pasiūlymų dėl projekto atitikties Europos Sąjungos teisei neturime.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: nėra.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: nėra.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: nėra.

     6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta.

          7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir Komiteto pasiūlymui:

 1. Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

„18. Paslapčių subjekto ar tiekėjo darbuotojas – asmuo, kurį su paslapčių subjektu ar tiekėju sieja tarnybos ar darbo santykiai, taip pat asmuo, kuris, sudaręs praktinio mokymo, savanoriškos praktikos ar profesinės veiklos praktikos sutartį, paslapčių subjekte ar pas tiekėją atlieka praktiką.“

8. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

            9. Komiteto paskirti pranešėjai: Vytautas Bakas.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                     Vytautas Bakas