Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM

IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMo nr. XII-2604 5, 7, 8, 14,

19, 20 straipsnių pakeitimo ir 6, 15 ir 21 straipsnių

pripažinimo netekusiAIS galios

įstatymas

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Garantinio fondo lėšas pajamas sudaro Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 6 straipsnyje nurodytos pajamos, o šio fondo sąnaudas – Valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 7 straipsnyje nurodytos sąnaudos.:

1) šio straipsnio 3 dalyje nurodytų subjektų įmokos;

2) delspinigiai, palūkanos ir baudos;

3) iš darbdavių gautos lėšos administratoriaus reikalavimams tenkinti;

4) fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių savanoriškos įmokos;

5) iš valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų pervedamos lėšos, skirtos darbo užmokesčiui už prastovą ir išmokoms savarankiškai dirbantiems asmenims mokėti;

6) pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas;

7) kitos  teisėtai gautos lėšos.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 6 straipsnį.

6 straipsnis. Garantinio fondo lėšų naudojimas

Garantinio fondo lėšos naudojamos:

1) šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų darbdavių darbuotojų negautoms priskaičiuotoms su darbo santykiais susijusioms sumoms, neviršijančioms šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų dydžių, mokėti;

2) mokesčiams, nurodytiems Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje (išskyrus gyventojų pajamų mokestį), kurie skaičiuojami nuo darbuotojams priskaičiuotų sumų, mokėti, kaip nurodyta Garantinio fondo nuostatuose;

3) kredito pervedimams dėl išmokų iš Garantinio fondo pervedimo į darbuotojų asmenines sąskaitas Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įregistruotose kredito įstaigose (jų filialuose) apmokėti pagal šių kredito įstaigų (jų filialų) įkainius. Jeigu išmokos iš Garantinio fondo pervedamos į darbuotojų asmenines sąskaitas kitose negu Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įregistruotose kredito įstaigose (jų filialuose), su šių išmokų pervedimu susijusios išlaidos atlyginamos iš jų gavėjui skirtų išmokų iš Garantinio fondo. Jeigu kredito pervedimui apmokėti naudojamos Garantinio fondo lėšos, kai išmokos iš Garantinio fondo pervedamos į darbuotojų asmenines sąskaitas kitose negu Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įsteigtose kredito įstaigose (jų filialuose), viršija darbuotojui skirtų išmokų iš Garantinio fondo sumą, išmokos iš Garantinio fondo šiam darbuotojui nepervedamos;

4) Garantinio fondo administravimo išlaidoms apmokėti Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka ir laikinai laisvų Garantinio fondo lėšų investavimo išlaidoms apmokėti finansų ministro nustatyta tvarka;

5) šio įstatymo 3¹ straipsnyje numatytoms išmokoms kompensuoti.

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

1. Išmokos, nurodytos šio įstatymo 6 straipsnio 1 punkte, skirtos šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų darbdavių darbuotojams nesumokėtoms su darbo santykiais susijusių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytų pajamų, iš kurių atskaičiuoti mokėtini mokesčiai (darbuotojo valstybinio socialinio draudimo įmokos, privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir gyventojų pajamų mokestis) bei pensijų kaupimo įmokos pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą, sumoms mokėti, apskaičiuojamos:“.

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Administratorius Garantinio fondo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais apskaičiuoja šio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktuose 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas išmokas, nuo jų apskaičiuotas mokesčių, nurodytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje (išskyrus gyventojų pajamų mokestį), sumas ir priima sprendimus dėl Garantinio fondo lėšų skyrimo ir išmokėjimo. Jeigu išmokos iš Garantinio fondo pervedamos į darbuotojų asmenines sąskaitas ne Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įregistruotose kredito įstaigose (jų filialuose), su šių išmokų pervedimu susijusios išlaidos atlyginamos iš jų gavėjams skirtų išmokų iš Garantinio fondo. Jeigu kredito pervedimui apmokėti naudojamos Garantinio fondo lėšos, kai išmokos iš Garantinio fondo pervedamos į darbuotojų asmenines sąskaitas ne Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įregistruotose kredito įstaigose (jų filialuose), viršija darbuotojams skirtų išmokų iš Garantinio fondo sumą, išmokos iš Garantinio fondo šiems darbuotojams nepervedamos.

2. Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Išmokos iš Garantinio fondo neskiriamos darbuotojui, kuriam išmokos, analogiškos šio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktuose straipsnio 3 dalyje nurodytoms išmokoms iš Garantinio fondo, buvo skirtos kitų valstybių narių institucijų, atliekančių garantijų institucijų funkcijas. Jeigu šioje dalyje nurodytam darbuotojui buvo skirtos išmokos iš Garantinio fondo, administratorius priima sprendimą dėl darbuotojui skirtų išmokų iš Garantinio fondo grąžinimo. Šios išmokos iš Garantinio fondo grąžinamos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

3. Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Darbuotojai nepraranda teisės gauti išmokas iš Garantinio fondo darbdaviui į Garantinį fondą nesumokėjus šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte 3 dalyje nurodytų įmokų.“

 

5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšas pajamas sudaro Valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 8 straipsnyje nurodytos pajamos, o šio fondo sąnaudas – Valstybės socialinių fondų biudžetų sandaros įstatymo 9 straipsnyje nurodytos sąnaudos.:,

1) darbdavių mokamos šio straipsnio 3 dalyje nustatytos piniginės įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą;

2) delspinigiai, palūkanos ir baudos;

3) fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių savanoriškos įmokos;

4) iš valstybės biudžeto pervedamos lėšos, skirtos sankcijų taikymo išmokoms mokėti;

5) pajamos už investuotas laikinai laisvas lėšas;

6) kitos teisėtai gautos lėšos.“

 

6 straipsnis. 15 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 15 straipsnį.

15 straipsnis. Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų naudojimas

Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos naudojamos:

1) ilgalaikio darbo išmokoms ir sankcijų taikymo išmokoms mokėti;

2) Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo išlaidoms apmokėti IDIF nuostatuose nustatyta tvarka;

3) laikinai laisvų lėšų investavimo išlaidoms apmokėti;

4) Ilgalaikio darbo išmokų fondo įsipareigojimams padengti;

5) Garantinio fondo lėšų sumai, susidariusiai dėl šio įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nurodytos priežasties, atkurti.

 

7 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) rengia ir teikia Tarybai Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatų biudžetų projektus;“.

2. Pakeisti 19 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) Tarybos prašymu teikia informaciją apie išmokų iš Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo skyrimą, Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatos biudžetų vykdymą ir kitais Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo klausimais;“.

 

8 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) pritaria Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatos projektui biudžetų projektams;“.

 

9 straipsnis. 21 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 21 straipsnį.

21 straipsnis.       Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo atskaitomybė ir

finansų kontrolė

1. Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatų projektai ir ataskaitų rinkiniai rengiami taikant kaupimo principą, pagal kurį biudžetiniams metams priskirtinos Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo apskaičiuotos pajamos ir su biudžetiniais metais sutampančių laikotarpių sąnaudos parodomos pagal apskaičiavimo laikotarpius neatsižvelgiant į įplaukų gavimo ir išlaidų padarymo laiką.

2. Vyriausybė Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatų projektus teikia Seimui tvirtinti kartu su atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu Lietuvos Respublikos Seimo statute nustatyta tvarka ir terminais.

3. Jeigu ateinančių metų Garantinio fondo lėšų sąmata nepatvirtinama iki einamųjų metų pabaigos, Garantinio fondo lėšos, skiriamos vadovaujantis šio įstatymo 6 straipsniu, metų pradžioje iki Garantinio fondo lėšų sąmatos patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusiais metais skirtų Garantinio fondo lėšų. Jeigu ateinančių metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmata nepatvirtinama iki einamųjų metų pabaigos, Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšos, skiriamos vadovaujantis šio įstatymo 15 straipsniu, metų pradžioje iki Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatos patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusiais metais skirtų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų.

4. Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo ataskaitų rinkinių rengimo, sudėties, audito, skelbimo ir teikimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šis įstatymas taikomas rengiant ir tvirtinant 2024 ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetų projektus, taip pat vykdant 2024 ir vėlesnių metų valstybės socialinių fondų biudžetus ir atsiskaitant už jų vykdymą. 2023 metų Garantinio fondo lėšų sąmata ir 2023 metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmata vykdomos pagal Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

part_c7eef15a72fe4864b56137678c3c8739_end