Projekto Nr. XIVP-2327(2)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTATYMO NR. IX-368 2, 41 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                  Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) Švietimo ir mokslo ministerijoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje;“.

2. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) Ūkio Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje;“.

3. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) Lietuvos statistikos departamente Valstybės duomenų agentūroje;“.

 

2 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai, nurodyti šioje dalyje, ir bet kuri kita registrui pateikta informacija apie Europos bendroves, akcines bendroves ir uždarąsias akcines bendroves bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse įsteigtų ribotos atsakomybės bendrovių filialus yra prieinama per Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių centrinių, komercinių ir bendrovių registrų sąveikos sistemą. Šioje dalyje nurodyti registre kaupiami Europos bendrovių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių dokumentai yra įstatai, bendrovių metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, bendrovių metiniai pranešimai (jeigu rengiami) kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas yra atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas), taip pat, jeigu sudaromi, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai, konsoliduotieji metiniai pranešimai (jeigu rengiami) kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas yra atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas), taip pat dokumentai, patvirtinantys sprendimus dėl įstatų pakeitimo, valdymo organų narių ir priežiūros organų narių išrinkimo ar atšaukimo, bendrovės buveinės pakeitimo, bendrovės likvidavimo ar bendrovės likvidavimo atšaukimo, bendrovės likvidatoriaus išrinkimo ar atšaukimo, dokumentai, patvirtinantys teismo sprendimą dėl bendrovės pripažinimo neteisėtai įsteigta, vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo sąlygos, pertvarkymo sąlygų vertinimo ataskaita (jeigu rengiama), pranešimas bendrovės dalyviams, kreditoriams ir darbuotojų atstovams (ar darbuotojams, jei tokių atstovų nėra) apie jų teisę pateikti pastabas dėl pertvarkymo sąlygų, pasirengimo pertvarkymui pažymėjimas, vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi sąlygos, jungimosi sąlygų vertinimo ataskaita (jeigu rengiama), pranešimas bendrovės dalyviams, kreditoriams ir darbuotojų atstovams (ar darbuotojams, jei tokių atstovų nėra) apie jų teisę pateikti pastabas dėl jungimosi sąlygų, pasirengimo jungimuisi pažymėjimas, vienos valstybės ribas peržengiančio skaidymo sąlygos, skaidymo sąlygų vertinimo ataskaita (jeigu rengiama), pranešimas bendrovės dalyviams, kreditoriams ir darbuotojų atstovams (ar darbuotojams, jei tokių atstovų nėra) apie jų teisę pateikti pastabas dėl skaidymo sąlygų, pasirengimo skaidymui pažymėjimas. Šioje dalyje nurodyti registre kaupiami kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse įsteigtų ribotos atsakomybės bendrovių filialų dokumentai yra registro, kuriame saugoma bendrovės byla, išrašas, patvirtinantis, kad užsienio bendrovė įregistruota tame registre, bendrovių metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, bendrovių metiniai pranešimai (jeigu rengiami) kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas yra atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas), taip pat, jeigu sudaromi, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai, konsoliduotieji metiniai pranešimai (jeigu rengiami) kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas yra atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas) ir dokumentai, patvirtinantys sprendimus dėl bendrovės organų narių, kurie veikia tos bendrovės vardu palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis ir teismo procesuose, paskyrimo ir įgaliojimų pabaigos, bendrovės filialo vadovo paskyrimo ir įgaliojimų pabaigos, bendrovės likvidavimo ar jos likvidavimo atšaukimo, bendrovės likvidatoriaus išrinkimo ar atšaukimo, bendrovės filialo veiklos nutraukimo, bei dokumentai, patvirtinantys nemokiai bendrovei taikomas procedūras.“

 

3 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų.

2. 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1151 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2121.

____________________“.

 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 31 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. rugpjūčio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas