LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO (XIIIP-360)

 

2017-07-04  Nr. 113-P-33

Vilnius

 

 

1.                  Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkas Povilas Urbšys, komiteto pirmininko pavaduotojas Algis Strelčiūnas, komiteto nariai: Valentinas Bukauskas, Guoda Burokienė, Ričardas Juška, Gintautas Kindurys, Vanda Kravčionok, Kęstutis Masiulis, Zenonas Streikus.

Komiteto biuro darbuotojai: biuro vedėja Lina Milonaitė, patarėjai: Algirdas Astrauskas, Rasa Mačiulytė, Jurgita Marcinkutė, Monika Urmonienė, padėjėja Genovaitė Jasaitienė.

Kviestieji asmenys: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Vaikų skyriaus vedėja Dainora Bernackienė, Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Viešojo valdymo ir atviros Vyriausybės skyriaus patarėja Vaiva Bernotaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyr. specialistė Ligita Čeledinienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Jan Maciejevski, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus patarėja, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja Dalia Skučaitė, Seimo narė Dovilė Šakalienė, Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė Daina Urbonaitienė, Vaiko teisių apsaugos kontrolierės vyr. patarėja Eivilė Žemaitytė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

(2017-02-13)

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šias pastabas bei pasiūlymus:

1. Šiuo metu galiojančiame keičiamo įstatymo 7 straipsnio 22 punkte nustatyta, kad valstybės (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija yra vaikų ir jaunimo teisių apsauga. Įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 7 straipsnio 22 punktą siūloma pakeisti ir nustatyti, kad valstybės (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija yra jaunimo teisių politika. Siūlomas teisinis reguliavimas svarstytinas dėl kelių priežasčių. Pirma, pagal kompetenciją vaikų ir jaunimo politiką formuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte tokio pakeitimo tikslas nėra nurodytas. Šių pakeitimų tikslas nėra aiškus ir iš kartu teikiamų įstatymų projektų turinio, todėl siūlomo pakeitimo esmė nesuprantama. Antra, keičiamo įstatymo 6 ir 7 straipsniuose bei kartu su šiuo įstatymo projektu teikiamame Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo (projektas Nr. XIIIP-354) 1 straipsniu keičiamo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 46, 51 ir kituose straipsniuose nustatyti savivaldybių institucijų ir įstaigų įgaliojimai vaiko teisių apsaugos srityje negalėtų būti įgyvendinti eliminavus savivaldybių funkciją - vaikų teisių apsaugą. Trečia, pagal siūlomą teisinį reguliavimą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboms perduodamos tik vaiko teisių apsaugos tarnybų vykdytos funkcijos, tačiau kitos su vaiko teisių įgyvendinimu susijusios funkcijos - sveikatos apsauga, švietimas, ugdymas - lieka ir savivaldybių kompetencijoje. Todėl svarstytina, ar vaiko teisių apsaugos tarnybų funkcijų perdavimas valstybės institucijai suponuoja pareigą panaikinti savivaldybėms dabar nustatytą valstybės (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - vaikų ir jaunimo teisių apsaugą ir deleguoti joms valstybės (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - jaunimo teisių politiką. Ketvirta, įstatymo projekto lyginamajame variante neatspindėtas siūlomas pakeitimas, kuriuo savivaldybėms vietoj valstybės (valstybės perduotos savivaldybėms) vaikų ir jaunimo teisių apsaugos funkcijos būtų nustatyta jaunimo teisių politikos funkcija.             

 

 

 

 

Pritarti

 

Žr. komiteto pasiūlymą Nr. 1

 

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

(2017-02-13)

2

2

 

2. Jeigu siūlomam teisiniam reguliavimui būtų pritarta, svarstytina, ar nereikėtų atsisakyti įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalies, nes neaišku kokius šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus reikėtų Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai priimti.

 

Pritarti

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

(2017-02-13)

 

 

 

3. Įstatymo projekto pavadinime žodis „STRAIPSNIŲ“ rašytinas vienaskaita, nes keičiamas tik vienas straipsnis.

 

Pritarti

 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

(2017-02-13)

 

 

 

4. Atsižvelgiant į vaiko teisių apsaugos tarnybų pertvarką, kurį įsigaliotų 2017 m. liepos 1 d., kartu su šiuo įstatymo projektu turėtų būti teikiamas Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

 Pritarti

 

5.

Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos (2017-02-24)

 

 

 

 Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-360, pažymime, kad pastabų ar pasiūlymų dėl projekto pagal kompetenciją neturime.

Atsižvelgti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos savivaldybių asociacija

(2017-03-10)

 

 

 

Lietuvos savivaldybių asociacija susipažino su Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarką reglamentuojančių teisės aktų paketu. Pažymime, kad šis paketas nebuvo pristatytas ir išdiskutuotas su savivaldybių specialistais, todėl savivaldybės akcentavo, kad negali pateikti detalesnių pastabų, nes projektų nuostatos praktikams kelia daug klausimų ir neaiškumų. Nemažai savivaldybių pažymėjo, kad po vaiko teisių skyrių centralizavimo, neaišku, kaip bus organizuojama šių padalinių veikla nesant savivaldybės administracijos pavaldume.

Savivaldybių nuomone, vykdant šią valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją buvo visos galimybės aiškiai ir detaliai ją reglamentuoti, t.y. patvirtinti vienodus vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojų veiklos standartus, apibrėžti bendradarbiavimo mechanizmus, parengti kitus būtinus teisės aktus ir priemones, kas rekomenduota ir LR Valstybės kontrolės 2012 m. gruodžio 31 d. audito ataskaitoje, bet realiai nebuvo įgyvendinta.

Lietuvos savivaldybių asociacija neprieštarauja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos centralizavimui, tačiau pasigenda pagrindimo, kad vaiko teisių skyrių centralizavimas įtakos veiksmingesnę vaiko teisių apsaugą.

Įvertinę iš savivaldybių gautus raštu, teikiame šias išvadas bei pasiūlymus.

[...]

1.5. Projekte siūlome apibrėžti vaiko teisių apsaugos, kaip sistemos, sampratą. Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projekte išbraukiant vaiko teisių apsaugos funkciją, kaip valstybinę funkciją, kituose teisės aktuose savivaldybėms lieka kitos vaiko teisių apsaugos srities funkcijos.

Todėl tikslinga būtų sąvokoje akcentuoti, kad vaiko teisių apsauga - tai tarpsektorinė tarpžinybinė koordinuota veikla, apimanti prevencinį darbą, paslaugų vaikams ir šeimai organizavimą ir teikimą, stebėseną, kontrolę ir kt., taip pat kitas priemones, skirtas vaiko teisių užtikrinimui.

[...]

Lietuvos savivaldybių asociacija iš esmės neprieštarauja Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimui, kuriuo centralizuojami vaiko teisių apsaugos skyriai, tačiau vykdant šią pertvarką nuo liepos 1 d. neturi nukentėti vaiko teisių apsauga.

Todėl perdavimo darbų vykdymui reikia tinkamai pasirengti, numatant patalpų perdavimo, darbuotojų pervedimo realius terminus bei kitus su šiuo klausimu susijusius darbus.

Tuo pačiu, atkreipiame dėmesį, kad centralizavus vaiko teisių skyrių darbą, savivaldybės ir toliau vykdys kitas vaiko teisių apsaugos funkcijas, todėl jas reikėtų įrašyti į Vietos savivaldos įstatymą atsižvelgiant į šio rašto 1.5 p. pateiktą pastabą.

 

Pritarti

Žr. komiteto pasiūlymą Nr. 1

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Vidaus reikalų ministerija

(2017-03-21)

1

 

 

4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 22 punkte yra nustatyta, kad vaikų ir jaunimo teisių apsauga yra valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija, tačiau Vietos savivaldos įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 7 straipsnio 22 punkte siūloma išbraukti žodį „vaikų“ ir nustatyti, kad valstybės perduota savivaldybėms funkcija yra jaunimo teisių politika. Atsižvelgiant į tai, kad politiką vienoje ar kitoje valstybės valdymo srityje formuoja ne savivaldybės, o Vyriausybė ar ministerijos (šiuo atveju jaunimo politiką formuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija), ši nuostata turėtų būti tikslinama.

 

Pritarti

Žr. komiteto pasiūlymą Nr. 1

2.

Vidaus reikalų ministerija

(2017-03-21)

1

 

 

5. Pagal Vietos savivaldos įstatymo projekto 1 straipsnyje siūlomą Įstatymo 7 straipsnio 22 punkto formuluotę darytina išvada, kad vaiko teisių apsauga nebebūtų valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) savivaldybių funkcija. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Įstatymo 6 straipsnį ši funkcija savivaldybėms nėra priskiriama ir kaip savarankiškoji, o iš kartu su Vietos savivaldos įstatymo projektu pateikiamų kitų susijusių įstatymų projektų ir aiškinamojo rašto (toliau – aiškinamasis raštas) nuostatų spręstina, kad vaiko teisių apsauga centralizuojama ir priskiriama būtent valstybės institucijoms.

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projekto 51 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad savivaldybės institucijos pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant valstybinės vaiko teisių apsaugos funkciją ir bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, kitomis valstybės bei kitų savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, ir nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisų apsaugos srityje.

Taigi, nors pagal siūlomą Vietos savivaldos įstatymo projektą vaiko teisių apsauga visai nepriskiriama savivaldybių kompetencijai ir nevertinama kaip savivaldybių funkcija, tačiau Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektas savivaldybių funkcijas šioje srityje numato (pvz., 49 str. 2 d. 10 p., 51 str.), todėl nėra pakankamai aiški pati Vietos savivaldos įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo Įstatymo 7 straipsnio 22 punkto pakeitimo esmė.

 

Pritarti

Žr. komiteto pasiūlymą Nr. 1

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

(2017-06-21)

 

 

 

 

[...]

7. Siekiant, kad Įstatymo projekto Nr. XIIIP-354 ir kitų susijusių įstatymų projektų nuostatoms įgyvendinti Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai būtų nustatytas pakankamas laikotarpis įgyvendinamiesiems teisės aktams parengti, siūloma nurodytų įstatymų projektų įsigaliojimą nustatyti 2018 m. sausio 1 dieną.

Pritarti

Žr. komiteto pasiūlymą Nr. 2

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: siūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą Nr. XIIIP-360 tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vyriausybės pateiktas pastabas ir komiteto pasiūlymus:

6.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

(2017-07-04)

1

 

 

 

Argumentai:

Pažymėtina, kad:

1) su įstatymo projektu kartu teikiamo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projekto Nr. XIIIP-354 46, 51 ir kituose straipsniuose savivaldybių institucijoms ir įstaigoms siūloma nustatyti vaiko teisių apsaugos srityje tam tikrus įgaliojimus, kurie negalėtų būti įgyvendinami nenustačius konkrečios funkcijos Vietos savivaldos įstatymu;

2) remiantis Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 6 ir 9 straipsnių nuostatomis, savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką;

Atsižvelgiant į tai, tikslinga įstatymo projektą tobulinti, kaip valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms funkciją) funkciją nustatant „savivaldybėms pagal teisės aktus priskirta vaiko teisių apsauga ir jaunimo politika“.

Pasiūlymas:

Patobulinti įstatymo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22) savivaldybėms pagal teisės aktus priskirta vaiko teisių apsauga ir jaunimo teisių politika;“.

Pritarti

 

2.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

(2017-07-04)

2

1

 

 

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 2 straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti įstatymo įsigaliojimą, tikslintina, atsižvelgiant į Vyriausybės pastabą Nr. 7 ir suderinant su kartu teikiamo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo (projektas Nr. XIIIP-354) įsigaliojimo data.

 

Pritarti

 

 

 

7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu už.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: G. Kindurys.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nepateikta

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                             Povilas Urbšys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro patarėja Jurgita Marcinkutė