LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VII (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 322

STENOGRAMA

 

2019 m. rugsėjo 12 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
A. NEKROŠIUS

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mi Lie­tu­vos žmo­nės. Pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2019 m. rug­sė­jo 12 d. po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 92 Sei­mo na­riai.

 

10.01 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­riu pa­skelb­ti gau­tus pa­reiš­ki­mus. Pa­reiš­ki­mas dėl frak­ci­jos įkū­ri­mo. „Va­do­vau­da­mie­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to 38 ir 39 straips­niais, pra­ne­ša­me, kad nuo 2019 m. rug­sė­jo 10 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me įku­ria­ma frak­ci­ja „Lie­tu­vos ge­ro­vei“. Frak­ci­ją su­da­rys Sei­mo na­riai: V. Kam­ble­vi­čius, A. Dumb­ra­va, R. An­dri­kis, O. Va­liu­ke­vi­čiū­tė, K. Bart­ke­vi­čius, J. Imb­ra­sas ir A. But­ke­vi­čius.“

Ki­tas pra­šy­mas ir pra­ne­ši­mas – A. Jan­ku­vie­nės. Ji ra­šo: „Pra­šau ma­ne nuo 2019 m. rug­sė­jo 12 d. pri­im­ti į Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ją.“ Ir yra frak­ci­jos nu­ta­ri­mas. Po­sė­džio pir­mi­nin­kė A. Nor­kie­nė pa­si­ra­šo pro­to­ko­lą, kad tas pra­šy­mas yra pa­ten­kin­tas ben­dru su­ta­ri­mu.

V. Si­mu­li­kas taip pat no­ri pa­da­ry­ti trum­pą pa­reiš­ki­mą.

V. SIMULIK (LVŽSF*). La­bas ry­tas, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, mie­lie­ji ko­le­gos. Prieš ke­le­tą die­nų, prieš ke­le­tą sa­vai­čių mi­nė­jo­me iš­skir­ti­nį so­cia­li­nį, po­li­ti­nį, pi­lie­ti­nį reiš­ki­nį, tai yra „Bal­ti­jos ke­lią“. Bal­ti­jos Asam­blė­jai pir­mi­nin­kau­ja Lat­vi­ja. Lat­vi­jos Sa­ei­mos pir­mi­nin­kė ir Lat­vi­jos de­le­ga­ci­ja Bal­ti­jos Asam­blė­jos var­du do­va­no­ja šią sim­bo­li­nę do­va­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos par­la­men­tui, Sei­mui. Čia yra 30 me­tų se­nu­mo ori­gi­na­lus žen­kle­lis, ku­ris bu­vo nau­do­ja­mas prieš 30 me­tų, kai bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mas Bal­ti­jos ke­lias. Tą žen­kle­lį dė­vė­jo Lie­tu­vos pu­sė­je bu­vę žmo­nės. Tai­gi, mie­lie­ji ko­le­gos, švel­ni, ma­lo­ni do­va­na Lie­tu­vos par­la­men­tui nuo Bal­ti­jos Asam­blė­jos. (Plo­ji­mai)

 

10.03 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2019 m. rug­sė­jo 12 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

PIRMININKAS. Po­sė­džių dar­bo­tvarkė. Dėl dar­bo­tvarkės – S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). La­ba die­na. Li­be­ra­lų są­jū­džio var­du no­rė­tu­me pa­teik­ti tris pra­šy­mus dėl dar­bo­tvarkės.

Vi­sų pir­ma dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas dėl Il­ga­lai­kės svei­ka­tos stra­te­gi­jos, vie­nuo­li­kos me­tų. Ma­no­me, toks svar­bus do­ku­men­tas ne­tu­rė­tų bū­ti pri­sta­to­mas ket­vir­ta­die­nį vie­nu pas­ku­ti­nių klau­si­mų, ir pra­šy­tu­me per­kel­ti į po­pie­ti­nio po­sė­džio pra­džią ar­ba pra­di­nį po­sė­dį.

Ant­ra­sis pra­šy­mas yra dėl Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo, pa­ke­to, tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pri­sta­to­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-3803. Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je ra­šo­ma…

PIRMININKAS. Koks dar­bo­tvarkės klau­si­mas?

S. GENTVILAS (LSF). 2-5 klau­si­mas.

PIRMININKAS. Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je ra­šo­ma apie ga­li­mą ne­ati­tik­tį kon­sti­tu­ci­nėms nuo­sta­toms dėl nuo­sa­vy­bės gy­ni­mo. La­bai pra­šy­tu­me Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­ma įver­tin­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas.

Tre­čia­sis pra­šy­mas bū­tų įtrauk­ti pa­pil­do­mai į dar­bo­tvarkę du pro­jek­tus, tai yra Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, pro­jek­tą Nr. XIIIP-3771, ir pro­jek­tą Nr. XIIIP-3772 – Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos stei­gi­mo įsta­ty­mo pa­nai­ki­ni­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dau­giau pa­siū­ly­mų dėl dar­bo­tvarkės ne­ma­tau. Ta­da nuo­sek­liai. Pir­ma­sis pa­siū­ly­mas bu­vo 2-10 klau­si­mą pa­kel­ti į pa­tei­ki­mų aukš­čiau­sią vie­tą, taip? Pa­tei­ki­mų pra­džio­je. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar tu­ri­te ki­tų nuo­mo­nių, ar ga­li­me pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je: „Ga­li­me.“) Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta. Dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-3371 Tei­sės de­par­ta­men­tas iš­va­do­je yra pa­ra­šęs, kad ga­li prieš­ta­rau­ti Kon­sti­tu­ci­jai, to­dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas tu­rė­tų svars­ty­ti šį pro­jek­tą. O dėl 2-5 klau­si­mo pa­tiks­lin­ki­te sa­vo pra­šy­mą.

S. GENTVILAS (LSF). Pra­šy­čiau iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­ti 2-5 klau­si­mą su vi­sais ly­di­mai­siais, nes Tei­sės de­par­ta­men­tas, ci­tuo­ju: „Tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas nuo­sta­tos de­rė­ji­mas su kon­sti­tu­ci­niu nuo­sa­vy­bės tei­sės ap­sau­gos prin­ci­pu.“ Kon­kre­čiai pa­si­sa­ko Tei­sės de­par­ta­men­tas, tad taip pat no­rė­čiau Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to įver­ti­ni­mo ir šian­dien ne­svars­ty­ti, net ne­pa­teik­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Na, dėl to prieš­ta­ra­vi­mo Kon­sti­tu­ci­jai. Ka­dan­gi Tei­sės de­par­ta­men­tas ne­pa­sa­kė, kad prieš­ta­rau­ja tais at­ve­jais, kai jie aiš­kiai įvar­di­ja prieš­ta­ra­vi­mą, teks­te yra de­da­mas pa­juo­di­ni­mas ir au­to­ma­tiš­kai siun­čia­ma į mū­sų ko­mi­te­tą. Šiuo at­ve­ju nei pa­juo­di­ni­mo nė­ra, nei bu­vo at­siųs­ta į ko­mi­te­tą. Tai jie ne­ma­to prieš­ta­ra­vi­mo, jie pa­tei­kia tik ben­dro po­bū­džio svars­ty­mus. Šiuo at­ve­ju pa­tei­ki­mas tik­rai ga­li vyk­ti, ir ko­mi­te­tas ne­tu­ri svars­ty­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pra­šy­mas bu­vo frak­ci­jos var­du, vis tiek tu­riu teik­ti bal­suo­ti, nes nuo­mo­nės yra iš­si­sky­ru­sios. Kas už tai, kad S. Gent­vi­lui pa­siū­lius frak­ci­jos var­du bū­tų iš­brau­k­tas iš dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas su ly­di­mai­siais, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 41, prieš – 26, su­si­lai­kė 34. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Pri­tar­ta pa­tei­ki­mui, kad pa­tei­ki­mas įvyk­tų.

Vi­sai dar­bo­tvarkei ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

10.08 val.

So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-2251 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1530(2)VK, Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 12, 20, 22, 24, 25, 35, 41, 42, 45, 47 ir 48 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 302 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1531(2), Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1532(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1530. Pra­ne­šė­ja – R. Ša­la­še­vi­čiū­tė, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo tę­si­nys. Kvie­čiu.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas ap­svars­tė So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir jį pa­to­bu­li­no. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 9, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Ar ga­lė­čiau klaus­ti jū­sų dėl ly­di­mų­jų pro­jek­tų?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ly­di­mų­jų pro­jek­tų taip pat si­tu­a­ci­ja yra ta, kad ar­ba bu­vo 9 už, su­si­lai­kiu­sių ir prieš ne­bu­vo, ar­ba bu­vo pri­im­ti spren­di­mai ben­dru su­ta­ri­mu dėl tų va­rian­tų, ku­riuos ko­mi­te­tas pa­to­bu­li­no.

PIRMININKAS. Pro­jek­tai Nr. XIIIP-1531 ir Nr. XIIIP-1532. Dė­ko­ju. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to iš­va­dą pa­skelbs A. Kup­čins­kas.

Pra­šau.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). La­bas ry­tas, Pir­mi­nin­ke, ko­le­gos. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas svars­tė ir iš es­mės pri­ta­rė šiam pro­jek­tui, ta­čiau taip pat pa­siū­lė ir to­bu­lin­ti. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas yra toks: nu­sta­ty­ti ma­žes­nį, tai yra ne 75 %, o 50 %, rei­ka­la­vi­mą dėl so­cia­li­nių įmo­nių gry­no­jo ata­skai­ti­nių fi­nan­si­nių me­tų pel­no pa­nau­do­ji­mo so­cia­li­nės įmo­nės veik­los tiks­lams, su­si­ju­siems su so­cia­li­nė­se įmo­nė­se įdar­bi­na­mų as­me­nų tiks­li­nių gru­pių grį­ži­mo į dar­bo rin­ką ir jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos ska­ti­ni­mu, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mu. To­kiam pa­siū­ly­mui bu­vo pri­tar­ta. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė: 9 – už, o 2 pa­siū­lė grą­žin­ti pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

PIRMININKAS. Dėl ly­di­mų­jų pro­jek­tų.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ly­di­muo­sius rei­kia man ta­da dar pa­si­žiū­rė­ti.

PIRMININKAS. Pro­jek­tai Nr. XIIIP-1531 ir Nr. XIIIP-1532.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-1531 vy­ko bal­sa­vi­mas, ko­mi­te­tas pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, ku­riai ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai to­kie pa­tys: 9 – už, 2 pa­siū­lė įsta­ty­mo pro­jek­tą ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

Da­bar pro­jek­tas Nr. XIIIP-1532. Ana­lo­giš­kai. Siū­ly­ti pa­grin­di­niam So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam pro­jek­tui Nr. XIIIP-1532. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai to­kie pa­tys: 9 – už, o 2 pa­siū­lė ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir J. Džiu­ge­lis NTK iš­va­dą. Pra­šau įjung­ti J. Džiu­ge­lį.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ne­tu­riu Sek­re­to­ria­to pa­duo­tos iš­va­dos. Gal ga­lė­tų Sek­re­to­ria­tas įgar­sin­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­ja svars­tė ir siū­lo pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui įsta­ty­mo pro­jek­tą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Dėl ly­di­mų­jų taip pat.

PIRMININKAS. Kal­bė­jo­te dėl vi­sų tri­jų pro­jek­tų?

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Kal­bė­jau dėl vi­sų tri­jų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė trys Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis… Pra­šau? J. Džiu­ge­lis dar apie ly­di­muo­sius pa­sa­kys iš­va­dą.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Pro­jek­tas Nr. XIIIP-1531. Ko­mi­te­tas ly­di­muo­sius taip pat svars­tė. Kaip ir mi­nė­jau, siū­lo ini­cia­to­riams grą­žin­ti to­bu­lin­ti. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 7, prieš – 1, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir…

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ir dėl ki­to ly­di­mo­jo ana­lo­giš­kai – grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

PIRMININKAS. Ana­lo­giš­kai dėl vi­sų tri­jų pro­jek­tų. Dė­ko­ju.

Ir J. Džiu­ge­lį kvie­čiu dis­ku­tuo­ti.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, jums lei­dus kal­bė­siu dis­ku­si­jo­je iš vie­tos, bet la­bai no­rė­čiau pa­pra­šy­ti mi­nu­tė­lės jū­sų dė­me­sio, nes tik­rai ne­kal­bė­siu vi­sas pen­kias mi­nu­tes. No­riu pa­sa­ky­ti ke­le­tą pa­grin­di­nių ak­cen­tų.

Ger­bia­mi ko­le­gos val­dan­tie­ji, aš no­riu ypač at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, nes ši­tas pro­jek­tas ir ši­ta, tiks­liau, re­for­ma bu­vo įkel­ta ir pa­ža­dė­ta įgy­ven­din­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je. Taip pat į šią re­for­mą bu­vo su­dė­ta daug ne­įga­lių­jų ben­druo­me­nės lū­kes­čių, to­dėl pra­šau ma­ne iš­girs­ti. Iš es­mės ši­tas pro­jek­tas… Ši­ta re­for­ma bu­vo pra­dė­ta įgy­ven­din­ti pa­čio­je Sei­mo ka­den­ci­jos pra­džio­je ir, kaip pa­me­na­te, tik­rai su­lau­kė pa­kan­ka­mai di­de­lio pa­si­prie­ši­ni­mo dėl to, kad, ko ge­ro, ko­mu­ni­ka­ci­ja bu­vo ne vi­sai tei­sin­ga. Ir be abe­jo, ki­tas da­ly­kas – kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir di­de­lis pa­si­prie­ši­ni­mas.

Ši­ta so­cia­li­nių įmo­nių sis­te­ma, ar­ba ne­įga­lių­jų įdar­bi­ni­mo, bu­vo įkur­ta 2004 me­tais ger­bia­mos V. Blin­ke­vi­čiū­tės, ku­ri pa­ti pa­tvir­ti­na, kad ši sis­te­ma šiuo me­tu funk­cio­nuo­ja ne taip, kaip tu­rė­tų funk­cio­nuo­ti. Tai ji­nai man yra sa­kiu­si ir pri­va­čiai, tai ji­nai yra sa­kiu­si ir vie­šai. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je dir­ba 47 tūkst. ne­įga­lių­jų. 7 tūkst. ne­įga­lių­jų dir­ba so­cia­li­nė­se įmo­nė­se, iš ku­rių 4 tūkst. dir­ba va­ly­to­jais. 40 tūkst. žmo­nių taip pat dir­ba Lie­tu­vo­je, ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę ša­liai, bet jie ne­dir­ba so­cia­li­nė­se įmo­nė­se. Pra­ei­tais me­tais so­cia­li­nės įmo­nės, ku­rių Lie­tu­vo­je yra apie 190 ir ku­rios, kaip jau mi­nė­jau, įdar­bi­nu­sios 7 tūkst. žmo­nių, pa­si­da­li­no 30 mln. eu­rų vals­ty­bės pi­ni­gų, tai yra vi­sų mū­sų mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų, kai tuo tar­pu 40 tūkst. žmo­nių įdar­bi­nu­sios įmo­nės ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės iš vals­ty­bės biu­dže­to to­kių pi­ni­gų pa­si­im­ti ar­ba, ki­taip ta­riant, vals­ty­bė jų ne­rė­mė.

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad iš tų 30 mln. vals­ty­bės pi­ni­gų so­cia­li­nės įmo­nės 97 % do­ta­ci­jų pa­nau­do­jo dar­bo už­mo­kes­čio sub­si­di­jai. Ką tai sa­ko? Tai sa­ko, kad žmo­nės, teik­da­mi va­ly­mo pa­slau­gas, bū­na įdar­bin­ti re­a­liai vals­ty­bės, o so­cia­li­nių įmo­nių ak­ci­nin­kai pa­si­i­ma pel­ną. Tai nė­ra są­ži­nin­ga vi­sų ne­įga­lių­jų at­žvil­giu, nes 40 tūkst. žmo­nių, taip pat dir­ban­čių ir, kaip ir mi­nė­jau, ku­rian­čių pri­dė­ti­nę ver­tę mū­sų ša­liai, yra už­mirš­ti ir ne­re­mia­mi, ki­taip ta­riant, ne­re­mia­mi jų darb­da­viai, ku­rie pa­si­ry­žo juos įdar­bin­ti.

Ger­bia­mas My­ko­lai, pa­pra­šy­siu… Ačiū. Ši sis­te­ma yra ža­lin­ga ir dėl to taip pat aiš­kiai pa­si­sa­ko STT. STT pa­si­sa­ko, kad so­cia­li­nių įmo­nių sta­tu­so su­tei­ki­mas yra bū­tent ta pik­tnau­džia­vi­mo ter­pė, ku­ria la­bai daug kas ir pa­si­nau­do­ja. Aš šiek tiek dau­giau in­for­ma­ci­jos at­sklei­siu ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis, bet, ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu pa­sa­ky­ti, kad mes tu­rė­tu­me bū­ti ly­giai tei­sin­gi vi­siems so­cia­liai pa­žei­džia­miems žmo­nėms ir su­kur­ti to­kią sis­te­mą, ku­ri ga­lė­tų rem­ti ar­ba, tiks­liau ta­riant, pa­ska­tin­ti žmo­nes dirb­ti ar­ba darb­da­vius ne­įga­liuo­sius pri­im­ti vie­no­dai, ne­svar­bu, ko­kia tai yra įmo­nė, ar tai yra so­cia­li­nė įmo­nė, ar tai yra ak­ci­nė ben­dro­vė, ar yra už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė, ar vie­šo­ji įstai­ga. Vi­si žmo­nės, o ne tik­tai ta ma­ža da­le­lė žmo­nių, ku­rie taip pat nu­si­pel­nė pa­gar­bos, nes dir­ba, tu­ri bū­ti re­mia­mi.

To­dėl iš es­mės ši re­for­ma, ku­ri da­bar yra, ku­rią mes svars­to­me, ar­ba, ki­taip ta­riant, šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rį da­bar svars­ty­si­me, ne­at­lie­pia są­ži­nin­gu­mo ir ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­po. Ši sis­te­ma vei­kia iš­skir­ti­nai siau­rai in­te­re­sų gru­pei. To­dėl la­bai kvie­čiu jus ne­pa­lai­ky­ti šio įsta­ty­mo pro­jek­to ir ne­bal­suo­ti už. Vi­sa Eu­ro­pa jau se­niai nu­ė­jo ly­gia­tei­siš­ku­mo ir vie­no­dų tei­sių ke­liu. Ma­nau, kad ir Lie­tu­va dar­bo rin­ko­je tu­rė­tų rem­ti vi­sus ne­įga­liuo­sius vie­no­do­mis są­ly­go­mis. Šiuo me­tu taip nė­ra ir šie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai to ne­už­tik­rins, kad taip bū­tų. To­dėl kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti šio įsta­ty­mo pro­jek­to. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti Sei­mo na­rį A. Dumb­ra­vą.

A. DUMBRAVA (LGF). La­ba die­na, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos. Tik­rai, skir­tin­gai ne­gu ko­le­ga Jus­tas, aš ne­bū­čiau toks ka­te­go­riš­kas ir ne­sa­ky­čiau, kad tas įsta­ty­mas yra la­bai blo­gas, ne­at­spin­di daug ko. Aš už tai, kad ne­bū­tų to­kių di­de­lių re­vo­liu­ci­jų, ypač dėl so­cia­liai jaut­rių žmo­nių, ku­riems rei­ka­lin­ga pa­ra­ma. Ma­nau, kad dau­ge­lis da­ly­kų į šį įsta­ty­mą yra įdė­ta, ir jie yra svei­kin­ti­ni, tai yra ne­ter­mi­nuo­tas sub­si­di­ja­vi­mas pir­mo­s va­di­na­mo­sios gru­pės, ant­ro­s gru­pės, tai yra ir pa­pil­do­mas ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio įve­di­mas. Tai yra la­bai svar­būs da­ly­kai, ku­rie, aiš­ku, pa­dė­tų so­cia­li­nėms įmo­nėms.

Ta­čiau man di­de­lį ne­ri­mą ke­lia sub­si­di­ja­vi­mas va­di­na­mą­ją leng­viau­sią ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių, ku­rių dar­bin­gu­mas šiuo me­tu yra 45–55 %. La­bai dras­tiš­kas su­ma­ži­ni­mas. Jei­gu iki šio lai­ko mes tu­rė­jo­me ne­ter­mi­nuo­tą jų sub­si­di­ja­vi­mą, tai nuo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo jis bus tik vos tik pu­sę me­tų. Ką tai sa­ko? Kad nei darb­da­viai, nei pa­tys dar­buo­to­jai, at­ėję į so­cia­li­nę įmo­nę, tik­rai ne­su­ge­bės tin­ka­mai pa­si­reng­ti dar­bo rin­kai. Ir dar, darb­da­viai bus ne­su­in­te­re­suo­ti ieš­ko­ti tų žmo­nių, ka­dan­gi sub­si­di­ja­vi­mas yra ter­mi­nuo­tas, jie ge­riau ieš­kos tų žmo­nių, ku­rie pri­klau­so ant­rai gru­pei. O skir­tu­mas tarp ant­ro­s ir tre­čio­s gru­pės yra la­bai ne­di­de­lis – pen­ki pro­cen­tai, tai­gi tie skai­čiai ga­li la­bai va­ri­juo­ti. Aš la­bai ne­ri­mau­ju, kad di­de­lė gru­pė bū­tent tre­či­ą­ ne­įga­lu­mo gru­pę tu­rin­čių žmo­nių at­si­durs gat­vė­je. Tik­rai, ma­ny­čiau, vis­kas tas yra da­ro­ma gal­būt iš mū­sų tau­pu­mo ar­ba iš mū­sų skur­do, kad mes tik­tai tuos pi­ni­gė­lius kaž­kaip per­de­da­me, o ne­žiū­ri­me es­mės. Ma­ny­čiau, kad mes tu­rė­tu­me bū­ti jaut­res­ni. Aš su­pran­tu, kad gal­būt ne­ga­li bū­ti ne­ter­mi­nuo­ta tre­čio­ji gru­pė, nors iki šio lai­ko Lie­tu­va taip gy­ve­no ir ne­ban­kru­ta­vo, ta­čiau nors pail­gin­tą sub­si­di­ja­vi­mą iki vie­ne­rių me­tų, kas vals­ty­bei kai­nuo­tų apie 7 mln. eu­rų, gal­būt ir ma­žiau, tik­rai mes ga­lė­tu­me tai pa­da­ry­ti.

Aš no­rė­čiau pa­kvies­ti Sei­mą, kad mes bū­tu­me tru­pu­tį so­cia­liai jaut­res­ni ne­įga­liems žmo­nėms, nes ne­įga­lu­mo Lie­tu­vo­je į kai­rę ir į de­ši­nę, kaip ži­no­me, nie­kas ne­da­li­ja. Daž­niau­siai bū­na taip, jei­gu tu­rė­jo ant­rą gru­pę, tai, žiū­rėk, jau po ku­rio lai­ko at­ėjęs žmo­gus sa­ko, klau­syk, ger­bia­mas Sei­mo na­ry, tu­rė­jau ant­rą gru­pę, tu­rė­jau ant­rą ne­įga­lu­mą, man ko­mi­si­ja pa­sa­kė, kad vis­kas, aš pa­svei­kau ir da­bar jau tre­čia gru­pė. Vals­ty­bė tau­po lė­šas, tas yra su­pran­ta­ma, ta­čiau to­kių at­ve­jų yra la­bai daug. Iš es­mės pri­tar­da­mas vi­sam įsta­ty­mui, no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad mes vi­si bū­tu­me jaut­res­ni bū­tent leng­viau­sią ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu Sei­mo na­rį R. J. Da­gį.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų ši­tas įsta­ty­mas su­kė­lė pa­kan­ka­mai daug emo­ci­jų ir, man at­ro­do, kar­tais vi­siš­kai ne­pa­grįs­tų. Vi­si su­ta­rė nuo pat pra­džių, kad per­tvar­ky­ti tą sis­te­mą rei­kia, nes ji tu­ri tam tik­rų su­si­kau­pu­sių pro­ble­mų. Bet kaip per­tvar­ky­ti, tai mes iš tik­rų­jų tu­ri­me vi­siš­kai skir­tin­gas, ab­so­liu­čiai skir­tin­gas po­zi­ci­jas. Vie­no­je pu­sė­je, aiš­ku, bu­vo no­ras nie­ko ne­keis­ti, o keis­ti iš tik­rų­jų to­kį da­ly­ką tik­rai rei­kė­jo, pa­da­ry­ti sis­te­mą lanks­tes­nę, bet, iš ki­tos pu­sės, bu­vo li­be­ra­liz­mo toks mo­de­lis, kad vi­sus tie­siog pa­lei­džia­me į lais­vą rin­ką ir jie ten lais­voj rin­koj vis­ką su­dė­lios. Jis bu­vo la­bai ar­ti­mas tam, ką mes tu­rė­jo­me, vi­si se­nes­ni ko­le­gos pri­si­me­na, iki 2002 me­tų, kai už­au­go net kai ku­rie pre­ky­bos cen­trai bū­tent pa­si­nau­do­da­mi to­mis įvai­rio­mis mū­sų leng­va­to­mis, do­ta­ci­jo­mis ir pa­na­šiai. To pro­ce­so mes vi­siš­kai ne­su­kon­tro­lia­vo­me ir var­gu ar da­bar mes ga­lė­tu­me su­kon­tro­liuo­ti.

Aiš­ku, ši­ta (…) tu­rė­jo ke­lias ydas. Žiū­rė­ki­me į re­a­ly­bę, o ne taip, kaip mes įsi­vaiz­duo­ja­me. Yra la­bai sun­kios žmo­nių ne­ga­lios, tai yra pir­mos, ant­ros ka­te­go­ri­jos žmo­nės su ne­ga­lia. Jie tik­rai, jei­gu mes pa­lei­si­me kon­ku­ruo­ti į lais­vą rin­ką, tik­rai nie­kam bus ne­rei­ka­lin­gi. Su­nai­kin­si­me tas įmo­nes, ku­rios iš es­mės da­bar yra pa­lai­ko­mos tos sis­te­mos, tai tie žmo­nės tie­siog už­si­da­rys sa­vo na­muo­se, bus ant pa­ta­lo ir nie­kur jie ne­si­in­teg­ruos. Nie­kur! Nie­kur jūs jų ne­su­ra­si­te. Jie tie­siog yra to­kios ne­ga­lios, kad jie nie­ko ne­ga­li da­ry­ti. Tai ta­me jung­ti­nia­me pro­jek­te tie žmo­nės yra iš­skir­ti ir pa­lie­ka­ma ta sis­te­ma, tos ne­įga­lių­jų įmo­nės, da­bar ki­taip jos va­din­sis, vi­sos so­cia­li­nės įmo­nės, bet fak­tiš­kai jos veiks pa­gal tą sis­te­mą ir joms už­tik­ri­na­mas tas žmo­giš­kas eg­zis­ta­vi­mas, tų žmo­nių, ku­rie nie­kur ne­ga­li in­teg­ruo­tis. Jei­gu mes nai­kin­tu­me juos, tai bū­tų ant­žmo­giš­kas po­žiū­ris, vi­siš­kai.

Ir pa­lei­džia­ma tre­čia gru­pė, kur tik­rai ga­lė­tų mū­sų ver­slas mė­gin­ti su­kur­ti tam tik­rą jų in­teg­ra­ci­jos sis­te­mą. Bet vėl­gi šiuo at­ve­ju rei­kia žiū­rė­ti ne tik mū­sų no­rų, bet ir re­a­ly­bės. Kol kas to so­cia­liai at­sa­kin­go ver­slo, ku­ris no­rė­tų pa­dė­ti, o ne pa­si­nau­do­ti sis­te­ma, iš tik­rų­jų nė­ra ga­nė­ti­nai daug. Jis vys­to­si, vis­kas ge­rai, aš ma­tau tik­rą per­spek­ty­vą, bet šiuo at­ve­ju tu­rim ma­ty­ti re­a­ly­bę, ir man šiek tiek ke­lia tam tik­rų abe­jo­nių šis mū­sų da­bar­ti­nis pro­jek­tas.

Mes da­bar pa­sa­ko­me, kad žmo­nės, anks­čiau va­di­na­mosios tre­čios gru­pės ne­įga­lie­ji, jiems iš­sau­go­mas sta­tu­sas maž­daug še­šis mė­ne­sius, po to jie tu­ri ei­ti… to­se įmo­nė­se ga­li dirb­ti iki še­šių mė­ne­sių, o po to ei­ti per ben­drą už­im­tu­mo sis­te­mą. Kaip sie­kia­my­bę ga­li­ma tą pri­im­ti, bet da­bar pa­žiū­rė­ki­me, ko­kia yra jų si­tu­a­ci­ja. Iki šiol žmo­nės bu­vo vi­siš­kai to­je sis­te­mo­je ir to­kią sa­vo at­ei­tį ma­tė. Mes da­bar stai­ga pa­sa­ko­me: še­ši mė­ne­siai iš kar­to. Ar tik­rai mes esa­me įsi­ti­ki­nę, kad spė­si­me, kad mū­sų sis­te­ma tik­rai spės adap­tuo­tis taip grei­tai? Mes ži­no­me, kaip mes įgy­ven­di­na­me įsta­ty­mus. Ar mū­sų ver­slas spės adap­tuo­tis ir pri­im­ti ši­tą? Ir ar ne­gau­si­me to pa­ties, ką ga­vo­me iki 2000 me­tų, bus pi­ni­gai įsi­sa­vin­ti, o re­zul­ta­to ne­tu­rė­si­me.

Kai mū­sų ko­le­gos eu­ro­pie­čiai to­kius įsta­ty­mus įve­da, tai jų per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis ma­tant tiks­lą pa­pras­tai bū­na kur kas il­ges­nis, kad žmo­nės spė­tų su­sio­rien­tuo­ti, tar­ny­bos su­sio­rien­tuo­ti. Ga­lų ga­le nor­mi­niai ak­tai tu­ri bū­ti pa­reng­ti. Aiš­ku­mas. Mes jau da­rė­me kai ku­rias to­kias sku­bo­tas re­for­mas ir ma­to­me, kuo bai­gė­si. Štai ta pa­ti vai­ko tei­sių re­for­ma kiek su­­lau­kė kon­tro­ver­si­jos, nes tie­siog ne­bu­vo pa­si­reng­ta jai de­ra­mai. Daug klau­si­mų iš čia ir ki­lo. Tai čia li­ko abe­jo­nė.

Bet iš prin­ci­po da­bar ko­mi­te­tas ra­do to­kį vi­du­rio ke­lią, iš­sau­go­da­mas tą, ką rei­kia, tik­rai iš­sau­go­ti bū­tų ri­zi­kos, ir kar­tu pa­leis­da­mas tą pa­grin­di­nę, dau­giau­sia žmo­nių tu­rin­čią da­lį į tą so­cia­li­nę… per ben­drą už­im­tu­mo sis­te­mą, per ben­dras rė­mi­mo pro­gra­mas. O vis­kas at­si­re­mia į mū­sų pi­ni­gus. At­imi­nė­ti iš ne­įga­lių­jų spe­cia­lių­jų įmo­nių, ak­lų­jų įmo­nių ir pa­na­šiai…

PIRMININKAS. Lai­kas!

R. J. DAGYS (MSNG). …pi­ni­gus vien tam, kad bū­tų fi­nan­suo­ti lais­vo ver­slo po­rei­kiai, ne­ma­nau, kad pats ge­riau­sias bū­das ir tik­rai su žmo­giš­ku­mu kar­tais ker­ta­si.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę į tri­bū­ną. Svars­ty­si­me pa­siū­ly­mus. Pir­mas pa­siū­ly­mas yra Sei­mo na­rės G. Skais­tės. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

Dėl 2 straips­nio.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ma­no vi­si pa­siū­ly­mai, ir ši­tas, ir vi­si ki­ti, ku­riuos pri­sta­ty­siu vė­liau, yra at­si­ra­dę iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ver­ti­ni­mo ata­skai­tos, ku­rio­je jie pa­tei­kė pa­stabas, kas yra tai­sy­ti­na šia­me įsta­ty­me, kur yra pa­grin­di­nės pro­ble­mos ir pa­grin­di­nės ga­li­mos pro­ble­mos at­ei­ty­je įgy­ven­di­nant įsta­ty­mą. Kaip pa­grin­di­niai da­ly­kai bu­vo iš­skir­ti šio įsta­ty­mo tiks­lai, taip pat pa­ties so­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­so su­tei­ki­mas ir at­si­žvelg­da­ma į jų pa­sta­bas pa­tei­kiau tam tik­rus pa­siū­ly­mus. Man la­bai keis­ta, kad ko­mi­te­tas nu­spren­dė jiems ne­pri­tar­ti, nors iš tik­rų­jų vi­sa tai bu­vo tam, kad įsta­ty­mas bū­tų įgy­ven­di­na­mas efek­ty­viai. Šis pa­siū­ly­mas yra su­si­jęs su pa­čiu įsta­ty­mo tiks­lu, kad so­cia­li­nių įmo­nių tiks­las bū­tų ne tik įdar­bin­ti ne­įga­lius as­me­nis, bet taip pat už­tik­rin­ti, kad jie at­ei­ty­je ga­lė­tų įsi­dar­bin­ti ir at­vi­ro­je dar­bo rin­ko­je. To­dėl tiks­lin­da­ma įsta­ty­mo tiks­lus, kaip ir siū­lė STT, pa­siū­liau, kad vie­nas iš tiks­lų as­pek­tų bū­tų už­tik­rin­ti šių as­me­nų dar­bi­nių ir so­cia­li­nių įgū­džių la­vi­ni­mą. To­dėl man iš tik­rų­jų keis­ta, kad ne­pai­sy­da­mas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­siū­ly­mų ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiam ma­no pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti pa­siū­ly­mui. Ar­gu­men­tai, kad re­mia­mų as­me­nų dar­bi­nių ir so­cia­li­nių įgū­džių la­vi­ni­mo už­tik­ri­ni­mo kaip so­cia­li­nių įmo­nių veik­los tiks­lo iš­skir­ti ne­tiks­lin­ga, nes kaip tiks­las jis yra per smul­kus, jis yra su­dė­ti­nė da­lis so­cia­li­nių įmo­nių tiks­lo – ska­tin­ti šių as­me­nų grį­ži­mą į dar­bo rin­ką, jų so­cia­li­nę in­teg­ra­ci­ją ir ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį.

PIRMININKAS. Ačiū. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Rei­kia bal­suo­ti. Kas už G. Skais­tės pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 37, prieš – 14, su­si­lai­kė 48 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas, gau­tas jau po ko­mi­te­to iš­va­dos, Sei­mo na­rės R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, R. J. Da­gio. Ger­bia­mi ko­le­gos, dėl to­kių pa­siū­ly­mų rei­kės 29 pri­ta­rian­čių­jų. Gal ga­li­me su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad dėl vi­sų tų pa­siū­ly­mų… Tu­ri­me 29 ir to klau­si­mo ne­ke­lia­me. De­šimt pa­siū­ly­mų, taip, de­šimt pri­ta­rian­čių­jų. Kas pri­sta­tys, ar R. J. Da­gys, ar R. Ša­la­še­vi­čiū­tė?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Mes ne­si­ta­rė­me. Ge­rai, pri­sta­tau. Mū­sų pa­siū­ly­mas yra pa­keis­ti pro­jek­to 1 straips­nio 1 da­li­mi dės­to­mo įsta­ty­mo 2 straips­nį, bū­tent iš so­cia­li­nių įmo­nių veik­los tiks­lų iš­brauk­ti eko­no­miš­kai ne­ak­ty­vius as­me­nis įdar­bi­ni­mo me­tu. Mes tie­siog ma­no­me, kad tiks­luo­se tai vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gas nu­ro­dy­mas, ir ma­no­me, kad mū­sų pa­siū­ly­mas tik­rai rei­ka­lin­gas, ir pra­šo­me pri­tar­ti jam.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu pa­siū­ly­mui, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė? Pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas dėl 7 straips­nio – Sei­mo na­rės G. Skais­tės. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Šis pa­siū­ly­mas, kaip ir prieš tai, at­si­ra­do iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ver­ti­ni­mo ata­skai­tos, ku­ri kal­ba apie tai, kad šia­me įsta­ty­me yra nu­ma­ty­ta, kad so­cia­li­nės įmo­nės, no­rė­da­mos gau­ti so­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­są, pri­va­lo pa­reng­ti tiks­li­nėms gru­pėms pri­klau­san­čių as­me­nų dar­bi­nių ir so­cia­li­nių įgū­džių la­vi­ni­mo ir so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos pla­ną, ta­čiau ne­kal­ba­ma apie tai, kad bū­tų už to pla­no įgy­ven­di­ni­mą at­si­skai­to­ma. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba sa­ko: jei­gu yra nu­ro­dy­mas, kad toks pla­nas tu­ri bū­ti pa­reng­tas, tai tu­ri bū­ti ir at­skai­to­my­bė, kad bū­tų nu­ro­dy­ta pa­čia­me įsta­ty­me, kad šio pla­no įgy­ven­di­ni­mo ata­skai­ta taip pat tu­ri bū­ti pa­reng­ta ir pri­sta­ty­ta ins­ti­tu­ci­jai, ku­ri ją tu­rė­tų ver­tin­ti.

Aš to­kį pa­siū­ly­mą ir pa­tei­kiau. Man la­bai keis­ta, kad ko­mi­te­tas vie­ną kar­tą svars­tęs pri­ta­rė, ta­čiau po ke­lių sa­vai­čių ap­si­gal­vo­jo ir nu­spren­dė ne­be­pri­tar­ti. Siū­lau įsi­klau­sy­ti į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos nuo­mo­nę ir pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Iš tie­sų ne vie­ną kar­tą bu­vo svars­to­mas šis pa­siū­ly­mas, ta­čiau ko­mi­te­tas ap­si­spren­dė ne­pri­tar­ti dėl to­kių ar­gu­men­tų, kad pa­siū­ly­mas yra per­tek­li­nis. So­cia­li­nės įmo­nės tei­kia Už­im­tu­mo tar­ny­bai so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos pla­no įgy­ven­di­ni­mo me­ti­nes ata­skai­tas pa­gal so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro 2004 m. rug­sė­jo 29 d. įsa­ky­mu pa­tvir­tin­tą So­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­so su­tei­ki­mo ju­ri­di­niams as­me­nims tvar­kos ap­ra­šo…

PIRMININKAS. Dėl šio pa­siū­ly­mo dėl mo­ty­vų yra už­si­ra­šęs Sei­mo na­rys R. J. Da­gys. Mo­ty­vai prieš.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, man at­ro­do, ši­tas pa­siū­ly­mas ne tiek aiš­ku­mo su­tei­kė, kiek su­kė­lė tam tik­ro ne­apib­rėž­tu­mo. To­dėl ko­mi­te­tas ir pa­kei­tė sa­vo nuo­mo­nę, nes jei­gu mes da­bar pri­im­tu­me to­kią re­dak­ci­ją, tai tos ata­skai­tos jau bū­tų ke­lios. Įmo­nės ži­no – tos ata­skai­tos vyks­ta pa­gal mi­nist­ro pa­tvir­tin­tą pla­ną. Ir dar jiems pa­pil­do­mai kaž­ką ra­šy­ti, na, tai ta­da jie ra­šys tik ata­skai­tas ir nie­ko ne­da­rys, o re­zul­ta­tas bus tas pats. Ko­mi­te­tas ir nu­spren­dė ne­su­kel­ti to­kio pa­pil­do­mo cha­o­so. Mes pa­tys kal­ba­me, kad rei­kia steng­tis nuo vi­sų struk­tū­rų nuim­ti pa­pil­do­mą ne­rei­ka­lin­gą dar­bą, bet šiuo at­ve­ju mė­gi­na­me už­krau­ti dar pa­pil­do­mai jiems dar­bo, nors jau tas dar­bas yra at­lie­ka­mas pa­gal ki­tą nu­ro­dy­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me dėl G. Skais­tės pa­siū­ly­mo, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pri­ta­rian­tie­ji G. Skais­tei bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 30, prieš – 19, su­si­lai­kė 47 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – Sei­mo na­rių R. Ša­la­še­vi­čiū­tės ir R. J. Da­gio. Pri­sta­tys R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Pra­šau.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ši­tuo straips­niu, dėl ku­rio mes pa­tei­kė­me pa­siū­ly­mą pa­pil­dy­ti, yra nu­sta­ty­ta, kad Vy­riau­sy­bės ar jos įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka kas ket­vir­tį iki ki­to ket­vir­čio pir­mo mė­ne­sio 25 die­nos, o me­tams pa­si­bai­gus – iki ki­tų ei­na­mų­jų me­tų ko­vo 1 die­nos pa­teik­ti Vy­riau­sy­bės įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai So­cia­li­nių įmo­nių ata­skai­tų apie iš vi­sų šal­ti­nių gau­tą ir pa­nau­do­tą vals­ty­bės pa­gal­bą tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­še nu­ro­dy­tą iš vi­sų šal­ti­nių gau­tos ir pa­nau­do­tos vals­ty­bės pa­gal­bos ata­skai­tą. Mes pa­pil­do­me: „bei iki ki­tų ei­na­mų­jų me­tų lie­pos 1 die­nos – apie pel­no pa­nau­do­ji­mo so­cia­li­nės įmo­nės veik­los tiks­lams, su­si­ju­siems su so­cia­li­nė­se įmo­nė­se įdar­bi­na­mų as­me­nų tiks­li­nių gru­pių grį­ži­mo į dar­bo rin­ką ir jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos ska­ti­ni­mu, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mu, ata­skai­tą.“ Pra­šom pri­tar­ti mū­sų siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­skelb­ki­te ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Čia kaip tik ir yra tai, ką mes tu­rė­tu­me pa­siek­ti, kai svars­tė­me prieš tai klau­si­mą. Tai yra ką mes ir no­ri­me ži­no­ti, kaip tos lė­šos ei­na, kaip jos yra pa­nau­do­ja­mos, ir ki­tos gau­tos lė­šos, ir do­ta­ci­jos. Čia vie­nas iš tų da­ly­kų, ku­ris ir bu­vo vie­nas iš bū­ti­nų re­for­mos tiks­lų. Mes tie­siog tą de­ta­li­zuo­ja­me, kad bū­tų tiks­liau ir aiš­ku, kas tu­ri bū­ti pri­žiū­ri­ma ir kon­tro­liuo­ja­ma.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). At­si­pra­šau, ne dėl ši­to už­si­ra­šiau.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis at­si­i­ma. Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Prieš­ta­rau­jan­čių ne­bu­vo dėl šio pa­siū­ly­mo, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dė­ko­ju. Pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas dėl to pa­ties 7 straips­nio yra Sei­mo na­rės G. Skais­tės. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba taip pat tei­gia, kad pa­gal­ba tu­ri bū­ti ski­ria­ma ir orien­tuo­ta ne į pa­ra­mą pa­čioms įmo­nėms, bet į kon­kre­čią pa­ra­mą tiks­li­nėms gru­pėms pri­klau­san­tiems as­me­nims, ir dėl to, jų nuo­mo­ne, įgū­džių, dar­bi­nių įgū­džių, la­vi­ni­mas ir so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos prie­mo­nės tu­rė­tų bū­ti orien­tuo­tos ne ap­skri­tai į įmo­nės dar­buo­to­jus, bet pri­tai­ky­tos kon­kre­čiam as­me­niui pa­gal jo tu­ri­mus ge­bė­ji­mus ir ga­li­my­bes. To­dėl ma­no siū­ly­mas, at­si­žvel­giant į jų siū­ly­mą, bu­vo siū­ly­ti, kad dar­bi­nių ir so­cia­li­nių įgū­džių la­vi­ni­mo ir so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos prie­mo­nių pla­nas bū­tų in­di­vi­du­a­li­zuo­tas, tai yra pri­tai­ky­tas kon­kre­čiam žmo­gui, taip pat nu­ma­tant, kad me­tų ei­go­je, įdar­bi­nus tiks­li­nėms gru­pėms pri­klau­san­tį as­me­nį, jam taip pat bū­tų pa­reng­tas in­di­vi­du­a­lus įgū­džių la­vi­ni­mo pla­nas, kad kiek­vie­nam tiks­li­nėms gru­pėms pri­klau­san­čiam as­me­niui, ku­riam rei­ka­lin­ga tam tik­ra in­teg­ra­ci­ja, kon­kre­čiai bū­tų pri­tai­ky­tas įgū­džių la­vi­ni­mas ir so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos la­vi­ni­mo ga­li­my­bės.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Pa­siū­ly­mas yra per­tek­linis, ir čia ana­lo­giš­kai kaip ir dėl ne­pri­ta­ri­mo 7 straips­niui ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo, kad so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos pla­no su­da­ry­mas tu­rė­tų bū­ti pa­to­bu­lin­tas ne šiuo įsta­ty­mu, o po­įsta­ty­mi­niu tei­sės ak­tu, bū­tent jau mi­nė­tu so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro 2004 m. rug­sė­jo 29 d. įsa­ky­mu.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me dėl G. Skais­tės pa­siū­ly­mo. Pri­ta­rian­tie­ji bal­suo­ja už. Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 33, prieš – 13, su­si­lai­kė 47. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – taip pat Sei­mo na­rės G. Skais­tės dėl 8 straips­nio. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ši­tas pa­siū­ly­mas, kaip ir vi­si ki­ti, yra pa­gal Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­teik­tą an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo iš­va­dą, ku­ri sa­ko, kad pa­grin­di­nė pro­ble­ma da­bar­ti­nė­je sis­te­mo­je yra su­tei­kiant so­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­są. Ir pro­ble­ma ta, kad nė­ra ver­ti­na­mas ver­slo pla­nas, ir su­tei­ki­mo ap­lin­ky­bės daž­nai yra pri­klau­san­čios nuo su­tei­kian­čių as­me­nų įsi­vaiz­da­vi­mo ir nuo­mo­nės, to­dėl siū­ly­mas bu­vo, kad kiek­vie­na įmo­nė, no­rin­ti gau­ti so­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­są, pri­va­lė­tų pa­teik­ti 36 mė­ne­sių veik­los ir ver­slo pla­ną. Kad tas pla­nas bū­tų įver­tin­tas, pri­va­lė­tų gau­ti Vy­riau­sy­bės įga­lio­tos ins­ti­tu­ci­jos, šiuo at­ve­ju tai yra Už­im­tu­mo tar­ny­ba, tei­gia­mą iš­va­dą, kad jų ver­slo ar veik­los pla­nas yra įgy­ven­di­na­mas ir tu­ri per­spek­ty­vą. To­dėl siū­ly­mas bu­vo toks, kad ne tik tu­rė­tų ir pri­va­lė­tų pa­teik­ti bū­si­mas vyk­do­mas veik­las, bet taip pat kas nors įver­tin­tų at­sa­kin­gą ins­ti­tu­ci­ją, ar jų siū­lo­mos veik­los iš tik­rų­jų yra to­kios, ku­rios ga­lė­tų at­neš­ti pel­ną, at­neš­ti pa­pil­do­mas dar­bo vie­tas, ir ta veik­la ga­lė­tų bū­ti tva­ri.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me ju­ri­di­niam as­me­niui yra nu­sta­ty­ta pa­rei­ga teik­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bai ver­slo veik­los pla­ną tre­jiems me­tams. Vy­riau­sy­bės pa­teik­ta­me pro­jek­te ju­ri­di­niam as­me­niui nu­sta­to­ma pa­rei­ga teik­ti ne ver­slo veik­los pla­ną, o pa­žy­mą apie pla­nuo­ja­mą vals­ty­bės pa­gal­bos lė­šų po­rei­kį ir nu­ma­to­mas vyk­dy­ti veik­las tre­jiems me­tams. Pa­reng­ti šią pa­žy­mą bū­tų žen­kliai pa­pras­čiau nei ver­slo pla­ną. Be to, įver­tin­ta ir tai, kad Už­im­tu­mo tar­ny­ba ne­tu­ri kom­pe­ten­ci­jų jo ver­tin­ti.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo. Pri­ta­rian­tie­ji G. Skais­tės pa­siū­ly­mui bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 27, prieš – 7, su­si­lai­kė 57 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat Sei­mo na­rės G. Skais­tės dėl 11 straips­nio. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ka­dan­gi prieš tai bu­vo nu­bal­suo­ta, kad ata­skai­ta ne­rei­ka­lin­ga, tai šiuo at­ve­ju ta­da ne­tiks­lin­ga svars­ty­ti, kad ir čia rei­kia įves­ti įgy­ven­di­ni­mo ata­skai­tą. At­si­i­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – so­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­so pa­nai­ki­ni­mas…

PIRMININKAS. Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, Sei­mo na­rė at­si­ė­mė tą pa­siū­ly­mą, tai jau jo ir nerei­kia.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ge­rai. Aiš­ku.

PIRMININKAS. Ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat Sei­mo na­rės G. Skais­tės dėl 14 straips­nio. Pri­sta­ty­ki­te.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad ši­tas pa­siū­ly­mas yra svar­biau­sias. Ir čia tur­būt yra es­mė, apie kal­bė­jo Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, kad so­cia­li­nė­se įmo­nė­se tu­rė­tų dirb­ti tiks­li­nėms gru­pėms pri­klau­san­tys as­me­nys, tai yra ne­įga­lūs as­me­nys. Šiuo me­tu reg­la­men­tuo­ja­ma taip, kad žmo­nės, ku­rie dir­ba ne ma­žiau kaip pu­se eta­to, tiks­li­nėms gru­pėms pri­klau­san­tys, tai yra ne­įga­lie­ji, tu­rė­tų su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip pu­sę vi­sų dir­ban­čių as­me­nų. Tai­gi su­dė­jus vi­są so­cia­li­nės įmo­nės dar­buo­to­jų dar­bo lai­ką iš­ei­na taip, kad ne­įga­lie­ji ga­li dirb­ti re­a­liai treč­da­lį vi­so dar­bo lai­ko, o du treč­da­lius dar­bo lai­ko ga­li dirb­ti svei­kie­ji. Tuo tar­pu tai įmo­nei tai­ko­mos vi­sos leng­va­tos, ku­rios tai­ko­mos so­cia­li­nei įmo­nei. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pa­brė­žia tai, kad tu­rė­tu­me už­tik­rin­ti, kad ne ma­žiau kaip 50 % vi­so įmo­nė­je su­da­ro­mo dar­bo lai­ko tu­rė­tų dirb­ti ne­įga­lūs as­me­nys. Iš pra­džių ko­mi­te­tas ma­no pa­siū­ly­mui pri­ta­rė, ta­čiau vė­liau dėl la­bai keis­tų ar­gu­men­tų to pa­siū­ly­mo bu­vo at­si­sa­ky­ta. Man at­ro­do, to­kia yra so­cia­li­nės įmo­nės es­mė. Ir mū­sų pa­ra­ma, skir­ta tai įmo­nei, bū­tent to­dėl, kad ten tu­rė­tų dirb­ti ne­įga­lūs as­me­nys. Tuo tar­pu da­bar­ti­nė tvar­ka ir ki­tas pa­siū­ly­mas, ku­rį svars­ty­si­me vė­liau, su­da­ro ga­li­my­bę, kad ne­įga­lūs as­me­nys, ku­riems mes la­biau­siai no­ri­me pa­dė­ti, ga­li dirb­ti vos treč­da­lį vi­so dar­bo lai­ko to­je įmo­nė­je. To­dėl man at­ro­do, kad ši­tas pa­siū­ly­mas yra ker­ti­nis, es­mi­nis. Jei­gu jūs jam ne­pri­tar­si­te, aš ma­nau, kad pats vi­sas įsta­ty­mas ne­tai­sys si­tu­a­ci­jos iš es­mės.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti iš da­lies. Jis nė­ra at­mes­tas…

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad jū­sų pri­ta­ri­mas vi­siš­kai ne­tu­ri nie­ko ben­dro su ma­no pa­siū­ly­mu.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). …vi­siš­kai. Ko­mi­te­tas pa­to­bu­li­no pa­siū­ly­mą. Mū­sų kar­tu su Sei­mo na­riu R. J. Da­giu yra pa­teik­tas ki­tas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. R. J. Da­gys – nuo­mo­nė prieš.

R. J. DAGYS (MSNG). Taip, iš tik­rų­jų ši­tas pa­siū­ly­mas svar­bus. Jei­gu mes ne­tei­sin­gai jį su­for­mu­luo­si­me kal­bė­da­mi apie so­cia­li­nes įmo­nes ir jų in­teg­ra­ci­ją, žmo­nių li­ki­mus, tie­siog veid­mai­niš­kai ma­ny­si­me… pa­da­ry­si­me są­ly­gas, kad jos tie­siog už­si­da­rys. Tai yra es­mė. Pui­kiai su­pran­ta­me, kad so­cia­li­nė­se įmo­nė­se tu­ri dirb­ti kuo dau­giau ne­įga­lių žmo­nių, toks yra tiks­las. Bet jei­gu jūs ka­da nors, ko­le­ga, lan­kė­tės ko­kio­je nors so­cia­li­nė­je įmo­nė­je, jūs ma­tė­te, ko­kie te­nai žmo­nės yra ša­lia, be ki­tų pa­gal­bos ir be ki­tų te­nai dir­ban­čių žmo­nių jie tie­siog ne­ga­lės dirb­ti, nes tai yra so­cia­liai ne­įga­lūs žmo­nės, vos pa­ju­dan­tys, ne­ma­tan­tys, ir taip to­liau. Tai tas ba­lan­sas tarp tų, ku­rie ga­li jiems pa­dė­ti nor­ma­liai funk­cio­nuo­ti kaip įmo­nei ir bū­ti kar­tu at­lie­kant ki­tus dar­bus, ir tų žmo­nių (…), tu­ri bū­ti la­bai jaut­riai pa­ma­tuo­tas. To­dėl su mi­nis­te­ri­ja ir ki­tais bu­vo ieš­ko­ma kom­pro­mi­so, kaip tą da­ly­ką pa­da­ry­ti, ir tas kom­pro­mi­si­nis siū­ly­mas bū­tent ir iš­plau­kia iš eko­no­mi­nių ir ki­tų pa­skai­čia­vi­mų, o ne už­slėp­to no­ro tie­siog su­nai­kin­ti tas įmo­nes.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau nuo­mo­nių nė­ra. Ger­bia­ma Sei­mo na­re Gin­ta­re Skais­te, ar jūs su­tin­ka­te su ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­ta nuo­mo­ne, ar rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti dėl sa­vo for­mu­luo­tės?

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ku su ko­mi­te­to nuo­mo­ne. Ma­nau, kad tai joks ne­pri­ta­ri­mas iš es­mės ir iš es­mės tik­rai ne­spren­džia klau­si­mo, apie ku­rį aš kal­bu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ta­da skel­biu bal­sa­vi­mą dėl šio pa­siū­ly­mo. Tie Sei­mo na­riai, ku­rie pri­ta­ria G. Skais­tės pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai: už – 23, prieš – 11, su­si­lai­kė 50 Sei­mo na­rių. Pa­siū­ly­mui ne­pritar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas yra Sei­mo na­rių R. Ša­la­še­vi­čiū­tės ir R. J. Da­gio. Pri­sta­to R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mas ko­le­ga R. J. Da­gys iš da­lies kaip ir pa­sa­kė mū­sų pa­siū­ly­mo es­mę. Iš tie­sų mū­sų pa­siū­ly­me yra iš­brau­kia­ma… Aš įvar­di­jau, kad G. Skais­tei bu­vo pri­tar­ta iš da­lies, kad rei­kia nu­sta­ty­ti tam tik­rus kri­te­ri­jus, ir bū­tent tie 50 % įmo­nės dar­buo­to­jų yra iš­brau­kia­mi, ta­čiau kom­pro­mi­si­nis va­rian­tas yra – nu­ro­do­ma, kad ne­įga­lių­jų so­cia­li­nė­je įmo­nė­je dir­ban­tys ne ma­žiau kaip 80 dar­bo va­lan­dų per mė­ne­sį su­da­ro ne ma­žiau kaip 50 % me­ti­nio vi­du­ti­nio są­ra­šuo­se esan­čių ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės įmo­nės dar­buo­to­jų skai­čiaus. Įver­tin­da­mi tai, kad ne­įga­lių­jų so­cia­li­nė­se įmo­nė­se dirbs ne­ter­mi­nuo­tai pir­mo­s ir ant­ro­s gru­pės ne­įga­lie­ji, ma­no­me, kad 80 dar­bo va­lan­dų pri­va­lo­mu­mas dirb­ti per mė­ne­sį yra nor­ma­lus kri­te­ri­jus, to­dėl pra­šo­me pri­tar­ti mū­sų pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­to nuo­mo­nę pa­sa­ky­ki­te.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Pri­tar­ti – ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti. Nuo­mo­nė prieš – G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš tik siū­lau at­kreip­ti dė­me­sį, jei­gu ne šį kar­tą, tai bent at­ei­ty­je, dėl ko bu­vo šis straips­nis tai­so­mas. Tam, kad tų ne­įga­lių­jų, ku­rie ne­ga­li dirb­ti pu­se eta­to, tai yra 80 va­lan­dų per mė­ne­sį, dar­bo lai­kas taip pat bū­tų įskai­čiuo­ja­mas į so­cia­li­nėms įmo­nėms… tiks­li­nėms gru­pėms pri­klau­san­čių as­me­nų dar­bo lai­ką. Tuo tar­pu jei­gu žmo­gus ne­ga­li dirb­ti bent pu­se eta­to, jis yra dis­kri­mi­nuo­ja­mas ir jį įdar­bin­ti į so­cia­li­nę įmo­nę yra ne­pra­smin­ga ir ne­tiks­lin­ga. Tai aš ma­nau, kad toms gru­pėms, ku­rioms sun­kiau­sia įsi­dar­bin­ti, ku­rie ne­ga­li dirb­ti pu­se eta­to, šiuo at­ve­ju yra su­da­ro­mos blo­ges­nės są­ly­gos.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo na­rių R. Ša­la­še­vi­čiū­tės ir R. J. Da­gio pa­siū­ly­mo. Pri­ta­rian­tie­ji pa­siū­ly­mui bal­suo­ja už.

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 66, prieš – 3, su­si­lai­kė 14 Sei­mo na­rių. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas dėl 23 straips­nio. Yra Sei­mo na­rių R. Ša­la­še­vi­čiū­tės ir R. J. Da­gio pa­siū­ly­mas. Pri­sta­to­te.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Svars­tant pro­jek­tus ko­mi­te­te, iš tie­sų ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos at­krei­pė dė­me­sį, kad, ver­tin­da­mi įdar­bi­ni­mo ga­li­my­bes, mes ne­iš­ski­ria­me pro­to ne­ga­lią tu­rin­čių ne­įga­lių­jų, ku­rių įsi­dar­bi­ni­mas at­vi­ro­je dar­bo rin­ko­je yra tik­rai la­biau ri­bo­tas ne­gu kitą ne­ga­lią tu­rin­čių ne­įga­lių­jų. To­dėl mū­sų pa­siū­ly­mas yra su­si­jęs su pro­to ne­ga­lią tu­rin­čiais ne­įga­liai­siais.

Mes siū­lo­me, kad, įdar­bi­nus šio įsta­ty­mo 4 straips­nio 1 da­lies 1 ir 2 punk­tuo­se nu­ro­dy­toms tiks­li­nėms gru­pėms pri­klau­san­čius as­me­nis bei šio įsta­ty­mo, čia jau yra mū­sų pa­pil­dy­mas, 4 straips­nio 1 da­lies 3 punk­te nu­ro­dy­tai tiks­li­nei gru­pei pri­klau­san­čius as­me­nis, ku­riems nu­sta­ty­ta diag­no­zė žy­mi­ma ko­du F00-99 pa­gal tarp­tau­ti­nės sta­tis­ti­nės li­gų ir svei­ka­tos su­tri­ki­mų kla­si­fi­ka­ci­jos 10-ąjį pa­tai­sy­tą ir pa­pil­dy­tą lei­di­mą „Sis­te­mi­nis li­gų są­ra­šas“, Aust­ra­li­jos mo­di­fi­ka­ci­ja – TLK-10-AM, to­liau TLK-10-AM, vals­ty­bės pa­gal­ba yra ski­ria­ma ir mo­ka­ma vi­są jų dar­bo so­cia­li­nė­je įmo­nė­je lai­ko­tar­pį. Įdar­bi­nus šio įsta­ty­mo 4 straips­nio 1 da­lies 3 pun­k­te nu­ro­dy­tai tiks­li­nei gru­pei pri­klau­san­čius as­me­nis, iš­sky­rus as­me­nis, ku­riems pa­gal TLK-10-AM nu­sta­ty­ta diag­no­zė žy­mi­ma ko­du F00-99, ir šio įsta­ty­mo 4 straips­nio 1 da­lies 4 ir 5 punk­tuo­se nu­ro­dy­toms tiks­li­nėms gru­pėms pri­klau­san­čius as­me­nis, vals­ty­bės pa­gal­ba yra ski­ria­ma ir mo­ka­ma ne il­giau kaip še­šis mė­ne­sius po to, kai pir­mą kar­tą įsi­dar­bi­no pir­mo­je so­cia­li­nė­je įmo­nė­je.

Kaip ma­to­te, mes pro­to ne­ga­lią tu­rin­tiems ne­įga­lie­siems sa­vo pa­siū­ly­mu su­da­ro­me ga­li­my­bę, ne­pri­klau­so­mai nuo ne­įga­lu­mo gru­pės, dirb­ti so­cia­li­nė­se įmo­nė­se. Pra­šo­me pri­tar­ti mū­sų pa­siū­ly­mui. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, ši­tas punk­tas iš tik­rų­jų yra svar­bus, ir mums rei­kės, ne kar­tą su­si­dur­si­me, kai į mus kreip­sis žmo­nės, tai aš gal pa­mė­gin­siu pa­pras­čiau pa­aiš­kin­ti, ką mes pa­da­rė­me. Ta pa­tai­sa rei­ka­lin­ga, nes mes pa­lei­džia­me tre­čią (mums įpras­čiau, jei­gu pro­cen­tų ne­mi­nė­tu­me) ne­įga­lu­mo gru­pę tu­rin­čius žmo­nes per Už­im­tu­mo tar­ny­bą į ben­drą­ją rin­ką. Bet mes pui­kiai vi­si su­pran­ta­me, kad yra tam tik­ros rū­šies li­gų, ne­pai­sant to, kad yra leng­ves­nės ka­te­go­ri­jos ne­įga­lu­mas, kaip pro­ti­nė psi­chi­nė ne­ga­lia, ir jie tik­rai ne­tu­ri jo­kio pa­trauk­lu­mo mū­sų ver­slui ir var­gu ar ar­ti­miau­siu me­tu tu­rės, to­dėl mes iš tos tre­čios ka­te­go­ri­jos, gru­pės ši­tą da­lį iš­ski­ria­me, kad pa­si­rū­pin­tu­me jais ži­no­da­mi mū­sų re­a­lią pa­dė­tį. O jei­gu ka­da nors kei­sis si­tu­a­ci­ja ir mū­sų ver­slas taps ge­ro­kai są­mo­nin­ges­nis, ta­da ga­li­ma bus ją ir per­žiū­rė­ti.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taip, tei­sin­gai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nių prieš nė­ra. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiam pa­siū­ly­mui? Ačiū, pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas yra dėl 27 straips­nio. At­si­pra­šau, dar yra vie­nas. Dar yra Sei­mo na­rio A. Dumb­ra­vos pa­siū­ly­mas. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

A. DUMBRAVA (LGF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Tai, ką ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė pri­sta­tė, yra tik­rai la­bai svar­bu tu­rin­tiems psi­chi­nę pro­to ne­ga­lią žmo­nėms, reiš­kia ne­ter­mi­nuo­tą sub­si­di­ja­vi­mą. Ta­čiau to­kiu bū­du, aš ma­nau, mes tru­pu­tį su­skal­do­me ben­druo­me­nę, tu­rin­čią tre­čią ne­įga­lu­mo gru­pę. Vie­nus iš­ski­ria­me, ne­va jų ne­ga­lia yra sun­kiau­sia, pri­klau­so ši­tai gru­pei, ki­tų žmo­nių yra ma­žiau sun­ki.

Aš ma­nau, tai nė­ra vi­siš­kai tei­sin­ga, juo la­biau kad pro­to ne­ga­lią ir psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių dar­bo rin­ko­je yra la­bai ne­daug. Mums ir mi­nist­ras pa­sa­kė, kad tik­rai tų žmo­nių yra la­bai ne­daug, ta­čiau mes pa­ro­dė­me to­kį ge­rą ges­tą. Ir aš nie­ko prieš, aš už tai. Bet man la­bai rū­pi ki­ti tre­čios gru­pės žmo­nės, ku­rių pa­grin­di­nė ma­sė dir­ba so­cia­li­nė­se įmo­nė­se, mes vėl­gi la­bai dras­tiš­kai ma­ži­na­me tą sub­si­di­ja­vi­mo lai­ko­tar­pį. Ma­to­te, pa­ra­šy­ta, kad grei­čiau in­teg­ruo­tų­si į dar­bo rin­ką. Va­di­na­si, anks­čiau jiems in­teg­ra­ci­ja bu­vo ne­ter­mi­nuo­ta, o da­bar mes su­trum­pi­na­me in­teg­ra­ci­jos lai­ką iki pu­sės me­tų. Tai kas pa­si­kei­tė: ar žmo­nės pa­si­kei­tė, ar darb­da­viai pa­si­kei­tė? Kaž­kas at­si­ra­do to­kio, kad jie nuo ne­ter­mi­nuo­to iki pu­sės me­tų, stai­ga jie in­teg­ruo­sis? Tai man yra ne­aiš­ku. Tik­rai ma­no siū­ly­mas yra, kad bent iki me­tų jie bū­tų sub­si­di­juo­ja­mi, bū­tent tre­čia gru­pė. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra ne­pri­tar­ti. Ko­mi­te­to ar­gu­men­tai. Yra sie­kia­ma, kad ne­įga­lie­ji, tu­rin­tys leng­vą ne­įga­lu­mo ly­gį, ar ne­įga­lie­ji, ku­riems nu­sta­ty­tas 45 %–55% dar­bin­gu­mo ly­gis ar­ba ne­di­de­lių spe­cia­lių­jų po­rei­kių ly­gis, grei­čiau in­teg­ruo­tų­si į at­vi­rą dar­bo rin­ką ir, jei rei­kė­tų, bū­tų re­mia­mi pa­gal Už­im­tu­mo įsta­ty­mą.

Aš at­krei­piu dė­me­sį, kad įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas nu­ma­to­mas nuo 2020 m. lie­pos 1 d., yra per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio taip pat reg­la­men­ta­vi­mas, įsta­ty­mo pro­jek­tas, už ku­rį bal­suo­si­me. At­krei­piu jū­sų dė­me­sį į tai, kad ne­įga­lūs, tu­rin­tys 40–55% ne­įga­lu­mo, tai yra tre­čios gru­pės ne­įga­lių­jų so­cia­li­nė­se įmo­nė­se dir­ba 2 tūkst. 700 su tru­pu­čiu. O at­vi­ro­je dar­bo rin­ko­je dir­ba to pa­ties ne­įga­lu­mo 24 tūkst. ne­įga­lių­jų. Va­di­na­si, tik­rai pri­si­tai­ky­ti ši­tos gru­pės ne­įga­lie­siems at­vi­ro­je dar­bo rin­ko­je yra di­des­nės ga­li­my­bės. To­dėl, ko­mi­te­to nuo­mo­ne, tas ter­mi­nas, ku­ris nu­sta­ty­tas, tik­rai yra re­a­lus ir ga­li­my­bės…

Be to, nie­kas ne­sa­ko, kad as­muo, dir­ban­tis so­cia­li­nė­je įmo­nė­je, sub­si­di­juo­ja­mas pu­sę me­tų, ne­ga­lės ­lik­ti dirb­ti to­je pa­čio­je įmo­nė­je gau­da­mas prie­dą prie at­ly­gi­ni­mo. Pro­jek­tą mes dar svars­ty­si­me dėl ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­džio. Vi­sa tai su­po­nuo­ja ko­mi­te­to nuo­mo­nę ir to­kie bū­tų ar­gu­men­tai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už pa­siū­ly­mą – R. J. Da­gys.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ne­ga­li kal­bė­ti. Mik­ro­fo­nas ne­vei­kia.

R. J. DAGYS (MSNG). Ačiū. Iš tik­rų­jų tai, ką aš mi­nė­jau svars­ty­mo me­tu, aš ne­su prieš tų še­šių mė­ne­sių įve­di­mą. Tik­tai klau­si­mas, ka­da ir ko­kiu bū­du mes da­ro­me. Mes su­si­mąs­ty­kime, apie ką mes kal­ba­me. Tai yra mū­sų žmo­nės, ku­rių ap­skri­tai in­teg­ra­ci­ja ir pa­si­kei­ti­mai… Kur kas lė­čiau žmo­nės kei­čia­si. Jie tu­ri tam tik­rų ne­ga­lių. Mes pa­tys ne­spė­ja­me per pu­sę me­tų su­sio­rien­tuo­ti. Mes kal­ba­me apie tą žmo­nių gru­pę. O mū­sų įsta­ty­mo, ma­no gal­va, mes ne­pa­lie­ka­me… tas per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis yra per­ne­lyg trum­pas. Jis tu­rė­tų bū­ti ar­ba laips­niš­kas… Vie­nu žo­džiu, rei­kia pa­lik­ti dau­giau lai­ko pa­si­ruoš­ti.

Iš ki­tos pu­sės, ir toms so­cia­li­nėms įmo­nėms, kaip jos veiks, ko­kiu bū­du veiks, kol mes iš­aiš­kin­si­me, ir­gi bus tam tik­ro cha­o­so. Ši­tai tik­rai rei­kė­tų per­žiū­rė­ti. To­dėl ko­le­gos A. Dumb­ra­vos siū­ly­mas yra pa­teik­tas ta lin­kme. Ne­ži­nau, ar bū­ti­nai tu­ri bū­ti 12 mė­ne­sių įra­šy­ta, bet ta­da bent jau di­fe­ren­ci­ja­vi­mas tu­rė­tų bū­ti. Jei­gu da­bar ko­le­gos ir ne­pri­tar­tų, pri­ėmi­mo sta­di­jo­je mes dar tu­rė­tu­me ieš­ko­ti spren­di­mo šiuo atveju.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, pri­si­min­ki­me, dėl ko mes ap­skri­tai pra­dė­jo­me per­žiū­rė­ti ši­tą įsta­ty­mą – nes pi­ni­gų pa­rei­ka­la­vi­mas vyk­dant ši­tą įsta­ty­mą au­go tie­siog ge­o­met­ri­ne pro­por­ci­ja. Kai mes kal­ba­me apie tai, kad čia kaž­kas bus vi­siš­kai nau­jo, ne­tie­sa. Mes jau vien ši­to įsta­ty­mo ver­si­ją svars­to­me tre­jus me­tus. Jau tre­ji me­tai, mes jau ga­li­me švęs­ti, grei­tai bus.

Kaip ir sa­kė pir­mi­nin­kė, yra per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį – čia nau­jai pri­im­tiems dar­buo­to­jams še­šis mė­ne­sius. Ki­ti, ku­rie jau dir­ba, tai jau dir­ba, jie jau se­niai tu­rė­jo įgy­ti įgū­džių. Kam jie ta­da ei­na į dar­bą, jei­gu… Jie gi ne me­cha­niš­kai dir­ba. Mes, man at­ro­do, la­bai su­ak­tu­a­li­na­me. Aš su­pran­tu, kad so­cia­li­nėms įmo­nėms tai yra pi­ni­gai, ku­riuos jie gau­da­vo iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų. Ne vel­tui mes ma­to­me san­ty­kį, kad vals­ty­bė duo­da tiek pat pi­ni­gų iš biu­dže­to, kiek pel­nas tų įmo­nių. Dis­ku­si­ja dau­giau­sia ir bu­vo apie tai, kaip su­ba­lan­suo­ti pi­ni­gų po­rei­kį ir su­de­rin­ti tų ne­įga­lių­jų žmo­nių, ku­rie yra lais­vo­jo­je rin­ko­je, po­rei­kius, jų yra sep­ty­nis kar­tus dau­giau nei tų, ku­rie dir­ba so­cia­li­nė­se įmo­nė­se. Aš ma­nau, kad ši­to įsta­ty­mo tiks­las – pir­miau­sia pa­dė­ti tiems žmo­nėms, ku­rie tu­ri di­de­lį ne­dar­bin­gu­mo ly­gį ar­ba ma­žą dar­bin­gu­mo ly­gį. Tai yra se­no­ji pir­ma ir an­tra gru­pė, o ne tre­čia gru­pė.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Kvie­čiu bal­suo­ti. Sei­mo na­riai, ku­rie pri­ta­ria A. Dumb­ra­vos pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: už – 25, prieš – 13, su­si­lai­kė 54 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas dėl 27 straips­nio yra Sei­mo na­rės G. Skais­tės. Pra­šau pri­sta­ty­ti.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ka­dan­gi svars­tant So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo tiks­lus bu­vo ne­pri­tar­ta, tai ma­nau, kad ne­tiks­lin­ga ir šio­je vie­to­je įra­šy­ti. Aš at­si­i­mu.

PIRMININKAS. At­si­i­ma­te, dė­ko­ju. Ki­tas pa­siū­ly­mas yra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to. Gal A. Kup­čins­kas ga­lė­tų pri­sta­ty­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą? Iš vie­tos, iš vie­tos, jū­sų mik­ro­fo­nas įjung­tas.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ga­liu pa­kar­to­ti, siū­ly­ti­na „nu­sta­ty­ti ma­žes­ni, tai yra ne 75 %, o 50 %, rei­ka­la­vi­mai dėl so­cia­li­nių įmo­nių gry­no­jo ata­skai­ti­nio fi­nan­si­nių me­tų pel­no pa­nau­do­ji­mo so­cia­li­nės įmo­nės veik­los tiks­lams, su­si­ju­siems su so­cia­li­nė­se įmo­nė­se įdar­bi­na­mų as­me­nų tiks­li­nių gru­pių grį­ži­mo į dar­bo rin­ką ir jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos ska­ti­ni­mu, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mu“. Toks mū­sų siū­ly­mas. Aiš­ku, ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas dau­giau žiū­rė­jo per ver­slo ir eko­no­mi­nės plėt­ros priz­mę, mes dau­giau iš to taš­ko žiū­rė­jo­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė bū­tent dėl to, kad bū­tų rein­ves­tuo­ta bent 50 % pel­no, pa­si­li­ko prie sa­vo, prie Vy­riau­sy­bės teik­to pro­jek­to – 75 %, ta­čiau sa­vo spren­di­mą pa­to­bu­li­no at­si­žvelg­da­mas į ki­tus Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to siū­ly­mus.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Aš pa­si­sa­kau prieš tą for­mu­luo­tę dėl 50 %, nes čia da­bar yra pro­ce­dū­ri­nis ne­aiš­ku­mas, kam pri­tar­ta iš da­lies, kam ne. Ma­no pa­si­sa­ky­mas prieš yra dėl rein­ves­tuo­ja­mo pel­no pro­cen­to. Aš siū­lau lai­ky­tis Vy­riau­sy­bės pa­teik­to pro­jek­to, Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­to dy­džio ir at­krei­piu dė­me­sį, kad so­cia­li­nės įmo­nės yra spe­ci­fi­nė veik­los rū­šis, su jos pa­gal­ba yra sie­kia­ma tam tik­rų so­cia­li­nių tiks­lų. Jū­sų ži­nio­mis, šian­dien Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je yra ren­gia­mas įsta­ty­mas dėl so­cia­li­nio ver­slo, toks ma­din­gas, vi­sa­me pa­sau­ly­je apie tai kal­ba­ma, tai ir­gi bus pa­ra­šy­ta, kad so­cia­li­nis ver­slas pri­va­lo 80 % sa­vo pel­no in­ves­tuo­ti į so­cia­li­nę veik­lą. So­cia­li­nės įmo­nės pa­gal fak­tą yra so­cia­li­nis ver­slas ir vi­sa tai, ką mes da­rė­me, kaip tei­sin­gai kal­bė­jo A. Sy­sas. Iš tik­rų­jų la­bai pa­ro­dys ši­tas bal­sa­vi­mas, ar ta de­ši­nio­ji pu­sė bu­vo la­bai nuo­šir­di, no­rė­da­ma iš­skaid­rin­ti šią sis­te­mą, La­bai la­bai ra­gi­nu ne­su­klys­ti ir bal­suo­ti tei­sin­gai.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Aš tik pa­tiks­li­nu. Aš ir sa­kiau, kad ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė bū­tent dėl 50 % ir pa­si­li­ko prie Vy­riau­sy­bės pro­jek­to. (Bal­sas sa­lė­je: „Tai kaip bal­suo­ti?“)

PIRMININKAS. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas tam pro­jek­tui iš da­lies… (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ne­su­tin­ka­te su ta nuo­mo­ne?

Ten nė­ra da­lies. T. To­mi­li­nas. Pra­šom.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Mes tu­rė­tu­me pa­si­aiš­kin­ti, ku­ris bal­sa­vi­mas už da­bar ką reikš, nes tai yra la­bai svar­bu. Ka­dan­gi yra pri­ta­ri­mas iš da­lies, ne­la­bai aiš­ku, ką mes bal­suo­da­mi už ar­ba prieš nu­spren­džia­me. Tie­siog pa­tiks­lin­ki­te.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Aš ga­liu pa­tiks­lin­ti, kad ko­mi­te­tas… Dar sy­kį, ro­dos, aiš­kiai pa­sa­kiau: pri­ta­ri­mas bu­vo iš da­lies, ta­čiau ne­pri­tar­ta bu­vo es­mi­niam da­ly­kui – dėl 50 %, pa­si­lie­ka­ma prie 75 %. Ko­dėl yra mū­sų pri­ta­ri­mas iš da­lies? To­dėl, kad mes pa­čią for­mu­luo­tę, kai ku­riuos žo­džius įdė­jo­me iš Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to siū­ly­mo. Iš es­mės mes ne­pri­ta­rė­me Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to siū­ly­mui.

PIRMININKAS. A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Dėl ve­di­mo tvar­kos. Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­da­ry­ki­me pre­ce­den­to. Pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų nuo­mo­nės daž­nai yra skir­tin­gos, bet spren­džia pa­grin­dinis ko­mi­te­tas. Jei­gu pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas nu­spren­dė, tai ir bal­suo­ki­me už pa­grin­di­nio ko­mi­te­to nuo­sta­tą, nes mes ta­da rei­ka­lau­si­me bal­suo­ti vi­sais at­ve­jais, kai tri­jų ko­mi­te­tų nuo­mo­nės ski­ria­si.

PIRMININKAS. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas siū­lė 75 %, tai yra 50 %, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas li­ko prie Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nės. Bet siū­ly­mas yra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to, ir mes tu­ri­me ar­ba pri­tar­ti jam, ar­ba ne­pri­tar­ti. Bal­suo­ti tei­kiu Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to siū­ly­mą, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, es­mi­niam skai­čiui, pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Taip, da­bar tei­sin­gai.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 87 Sei­mo na­riai: už – 9, prieš – 32, su­si­lai­kė 46 Sei­mo na­riai. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Lie­ka pa­grin­di­nio ko­mi­te­to nu­sta­ty­ti ro­dik­liai ir re­dak­ci­ja.

To­liau, ki­tas pa­siū­ly­mas dėl 29 straips­nio – Sei­mo na­rių R. Ša­la­še­vi­čiū­tės ir R. J. Da­gio. Pri­sta­to R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Mū­sų ši­tas pa­siū­ly­mas pa­tiks­li­na, už ką kon­kre­čiai tu­ri at­si­skai­ty­ti so­cia­li­nės įmo­nės, teik­da­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai ata­skai­tas. Mes tiks­li­na­me taip: „Ver­ti­na so­cia­li­nių įmo­nių pa­teik­tas iš vi­sų šal­ti­nių gau­tos ir pa­nau­do­tos vals­ty­bės pa­gal­bos (ir jau bu­vo ak­cen­tuo­ta) bei pel­no pa­nau­do­ji­mo so­cia­li­nės įmo­nės veik­los tiks­lams, su­si­ju­siems su so­cia­li­nė­se įmo­nė­se įdar­bi­na­mų as­me­nų tiks­li­nių gru­pių grį­ži­mo į dar­bo rin­ką ir jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos ska­ti­ni­mu, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mu (…).“ Taip pat pa­pil­do­me ir tuo, kad bū­tų at­si­skai­to­ma apie pel­no pa­nau­do­ji­mą so­cia­li­nės įmo­nės veik­los tiks­lams, su­si­ju­siems su so­cia­li­nė­se įmo­nė­se įdar­bi­na­mų as­me­nų tiks­li­nių gru­pių grį­ži­mo į dar­bo rin­ką ir jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos ska­ti­ni­mu, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mu. Bū­tent ši­ta for­mu­luo­tė bū­tų aiš­ki so­cia­li­nėms įmo­nėms, už ką jos ata­skai­to­se tu­ri at­si­skai­ty­ti mi­nis­te­ri­jai. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (MSNG). Aš la­bai trum­pai. Ga­liu pa­sa­ky­ti, bū­tent čia ir at­si­žvel­giam į tai, ką STT ir vi­sos ki­tos… už ką mes tu­rė­tu­me at­si­skai­ty­ti. Bū­tent ši­to­je vie­to­je, o ne ten, kur bu­vo anks­tes­nės tei­kia­mos pa­tai­sos. Tai fak­tiš­kai ta in­for­ma­ci­ja čia ir at­si­ras.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ko­le­gos. Prieš­ta­rau­jan­čių ne­bu­vo. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiam pa­siū­ly­mui? Ačiū, pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, svars­tė­me pa­siū­ly­mus, re­dak­ci­ją, ku­ri įsi­ga­lio­ja nuo 2020 m. sau­sio 1 d. Da­bar – tuos pa­siū­ly­mus, ku­rių re­dak­ci­ja įsi­ga­lios nuo 2020 m. lie­pos 1 d.

Dėl 2 straips­nio yra Sei­mo na­rės G. Skais­tės pa­siū­ly­mas. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Vi­si siū­ly­mai dėl šios re­dak­ci­jos yra ana­lo­giš­ki, dėl jų mes jau bal­sa­vo­me bal­suo­da­mi dėl anks­čiau įsi­ga­lio­jan­čios re­dak­ci­jos. To­dėl dėl vi­sų pa­siū­ly­mų pra­šau ne­bal­suo­ti.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, aš tą pa­tį no­rė­jau pa­sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų per­ei­na­ma­sis yra daug­maž ana­lo­giš­kas, ir vi­sus pa­siū­ly­mus ap­svars­tė­me, bal­sa­vo­me ir bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai bus, aš ma­nau, to­kie pat. Ko ge­ro, ne­tiks­lin­ga mums yra bal­suo­ti, nes Sei­mas jau pa­reiš­kė nuo­mo­nę dėl vi­sų pa­siū­ly­mų.

PIRMININKAS. Ne­bus prieš­ta­rau­jan­čių, kad bū­tų pri­tar­ta iš kar­to to­kiai ben­drai nuo­mo­nei, kad vi­si pa­siū­ly­mai yra su­de­rin­ti?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Tas pats ab­so­liu­čiai, taip.

PIRMININKAS. Ab­so­liu­čiai tas pats.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Tie­sa, aš at­krei­piu dė­me­sį – yra čia dėl da­tų pa­siū­ly­mai mū­sų su R. J. Da­giu.

PIRMININKAS. Dėl įgy­ven­di­ni­mo da­tų?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Dėl įgy­ven­di­ni­mo da­tų. Mes pa­siū­lė­me kai kur su­trum­pin­ti, kai kur pra­tęs­ti. Čia bū­tų dėl įgy­ven­di­ni­mo, 2 straips­nis. Pa­siū­lė­me, kad bū­tų tai­ko­mas ne nuo 2020 m. lie­pos 1 d., kaip bu­vo pro­jek­te, o nuo sau­sio 1 die­nos.

PIRMININKAS. Nuo gruo­džio 31 die­nos?

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Nuo 2020 m. sau­sio 1 d., taip, vie­toj lie­pos. Čia yra prie 7 punk­to, tai yra da­lies. O prie 10 da­lies mes ma­no­me, kad tiks­lin­ga pra­tęs­ti ter­mi­ną. Bu­vo nu­ma­ty­ta nuo 2019 m. gruo­džio 1 d., mes siū­lė­me iki 2020 m. ba­lan­džio 1 d. Pra­tę­sė­me trims mė­ne­siams ga­li­my­bes so­cia­li­nėms įmo­nėms. Mū­sų ko­mi­te­tas dėl įgy­ven­di­ni­mo tvar­kos šiems pa­siū­ly­mams pri­ta­rė, pra­šo­me ir jū­sų pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ta­da nuo­sek­liai pa­pra­šy­siu Sei­mo ap­si­spręs­ti dėl pir­mo­jo pa­siū­ly­mo, kad įsi­ga­lio­tų 2020 m. sau­sio 1 d. Tam pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas pri­ta­ręs, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, taip?

Ki­tas pa­siū­ly­mas bu­vo, kad nuo 2020 m. ba­lan­džio 1 d., taip pat ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti šiam pa­siū­ly­mui.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ant­ros re­dak­ci­jos 45 pus­la­py­je yra Sei­mo na­rio R. J. Da­gio pa­siū­ly­mas. Pra­šau jį pri­sta­ty­ti, ir tu­ri­me ap­svars­ty­ti dėl pro­cen­tų. Aš­tun­to…

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia vėl­gi ko­mi­te­tas ma­no pa­siū­ly­mui pri­ta­rė. De­ri­nant, ieš­kant kom­pro­mi­so, kad įmo­nės iš veik­los, įtrauk­tos į so­cia­li­nių įmo­nių rem­ti­nų veik­lų są­ra­šą, ku­rį tvir­ti­na Vy­riau­sy­bė, ga­lė­tų už­si­dirb­ti pa­pil­do­mai lė­šų ne 10, o 15 % nuo pa­ja­mų. Mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad tur­būt ne­tu­rė­tu­me už­draus­ti ke­lio už­si­dirb­ti toms so­cia­li­nėms įmo­nėms, ku­rioms pa­sky­rė­me 75 % in­ves­tuo­ti į so­cia­li­nę in­fra­struk­tū­rą, kad jei­gu jie už­si­dirb­tų dau­giau pi­ni­gų, kad ir­gi ga­lė­tų tų pi­ni­gų – 75 % pa­skir­ti tiems tiks­lams. Tai jei­gu jie… Tik­rai tos įmo­nės už­si­i­ma ne tik tuo, kas yra rem­ti­nos veik­los, bet ir ša­li­mais kaž­ką už­si­dir­ba. Tad mes, ne­pa­mes­da­mi pro­to, siū­lo­me tą 10 % pa­da­ry­ti 15 %. Tai ir bu­vo kom­pro­mi­sas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Čia tie­siog toks yra pa­siū­ly­mas, pa­skai­čiuo­tas ra­cio­na­lu­mu ir tik­rai ne­kei­čian­tis es­mės, nes mes pa­li­ko­me 75 % per pra­ėju­sį bal­sa­vi­mą. Jei­gu bū­tų at­si­ra­dę 50 %, ta­da 10 % bū­tų lo­giš­ka, bet mes da­bar ra­do­me to­kį kom­pro­mi­są.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė dėl 15 %. Pra­šo­me ir Sei­mo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­le­gos, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­ta­ria­me. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai.

Mo­ty­vai dėl vi­so po svars­ty­mo. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ma­nau, dėl ši­to įsta­ty­mo dis­ku­si­jos už­si­tę­sė. Tai vie­nas pir­mų­jų įsta­ty­mų, net pa­gal nu­me­rį ga­li­te sek­ti, apie ku­rį kal­bė­jo pra­dė­jus šią ka­den­ci­ją, įra­šy­ta ir į Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą. Aš ma­nau, mes per il­gai dis­ku­tuo­ja­me, spren­di­mai jau tu­rė­jo bū­ti pa­da­ry­ti va­kar. Iš­lai­dos kas­dien tik au­ga, o ar tik­rai tai pa­de­da ir duo­da tą nau­dą, ku­rią mo­kes­čių mo­kė­to­jai pa­nau­do­ja, yra dis­ku­tuo­ti­na. To­dėl kvie­čiu pa­pras­čiau­siai pri­tar­ti tiems kom­pro­mi­sams, ku­rie su­ras­ti. Aš ma­nau, lai­kui bė­gant ga­li­ma grįž­ti ir žiū­rė­ti. Ma­nau, kad mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai tu­ri bū­ti pa­nau­do­ti kaip ga­li­ma ra­cio­na­liau, o ne kai ku­rių įmo­nių pel­nui gau­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, čia vie­nas Sei­mo na­rys sa­kė, kad rei­kia jaut­ru­mo. Tai aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad ne­įga­lie­siems ne gai­les­čio rei­kia, ne­įga­lie­siems rei­kia ly­giai tei­sin­gai vei­kian­čios sis­te­mos. Iš tie­sų tie ko­le­gos, ku­rie va­ži­nė­ja po so­cia­li­nes įmo­nes ir ne­įga­lie­siems glos­to gal­vy­tes, bū­tent ir no­ri, kad ši­ta sis­te­ma to­liau iš­lik­tų. Aš esu ka­te­go­riš­kai prieš žmo­nių rū­šia­vi­mą, aš esu ka­te­go­riš­kai prieš su­in­te­re­suo­tų gru­pių iš­lai­ky­mą. Aš no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad tos pa­tai­sos, ku­rios da­bar bu­vo, iš es­mės yra kos­me­ti­nio po­bū­džio, nė­ra orien­tuo­tos į tai, kad žmo­nės, tu­rin­tys vie­no­kią ar ki­to­kią ne­ga­lią, tu­rė­tų ge­res­nes są­ly­gas ap­skri­tai įsi­dar­bin­ti at­vi­ro­je dar­bo rin­ko­je. Rei­kia su­vok­ti, kad at­skir­tis Lie­tu­vo­je prie nie­ko ge­ro ne­pri­ves. Mes tu­ri­me ei­ti ly­gia­tei­siš­ku­mo ke­liu, o ši­ta re­for­ma prie to ne­ve­da. Mes ir to­liau iš­lai­ky­si­me seg­re­guo­tas įmo­nes, ku­rio­se dir­ba žmo­nės sta­tis­ti­niai vie­ne­tai, pa­nau­do­ja­mi tam, kad bū­tų gau­na­mos vals­ty­bės lė­šos. Aš pa­kar­to­siu. 7 tūkst. žmo­nių, dir­ban­čių so­cia­li­nė­se įmo­nė­se, yra įran­kiai, kad tos so­cia­li­nės įmo­nės gau­tų vals­ty­bės lė­šas, bet 40 tūkst. žmo­nių taip pat dir­ba ir jie ne­gau­na nie­ko, jų darb­da­viai ne­gau­na nie­ko.

Ir pas­ku­ti­nis da­ly­kas. Aš ma­nau, ne įmo­nės tu­ri gau­ti pi­ni­gus už tai, kad įdar­bi­na ne­įga­liuo­sius, o ne­įga­lie­siems, no­rin­tiems dirb­ti, tu­ri bū­ti ski­ria­mas pa­slau­gų ir pi­ni­gų krep­še­lis kaip mo­ty­vuo­jan­ti prie­mo­nė. Vi­siš­kai ne­svar­bu tu­rė­tų bū­ti, ko­kio­je įmo­nė­je jie dir­ba, so­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­są tu­rin­čio­je ar ne.

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Pas­ku­ti­nis sa­ki­nys. Ger­bia­mi ko­le­gos, tie, ku­rie da­bar bal­suos už pri­ta­ri­mą šiam įsta­ty­mui, ne­pa­ge­rins ne­įga­lių­jų są­ly­gų. Jūs ir to­liau iš­lai­ky­si­te tą sis­te­mą, ku­ri yra ko­rum­puo­ta ir orien­tuo­ta į ver­slą, bet ne į žmo­nes. To­dėl šis bal­sa­vi­mas yra jū­sų są­ži­nės lak­mu­so po­pie­rė­lis. Aš la­bai ra­gi­nu bal­suo­ti prieš ar­ba su­si­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, po svars­ty­mo bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 56, prieš – 1, su­si­lai­kė 32 Sei­mo na­riai. Po svars­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1530 pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl ki­to ly­di­mo­jo pro­jek­to Nr. XIIIP-1531. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo.

Bal­sa­vo 83 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš – 1, su­si­lai­kė 25. Taip pat šiam pro­jek­tui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Tre­čias pro­jek­tas Nr. XIIIP-1532. Dėl mo­ty­vų taip pat Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 81 Sei­mo na­rys: už – 70, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 11 Sei­mo na­rių. Pro­jek­tui Nr. XIIIP-1532 po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – R. J. Da­gys. Pra­šau.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia vis nu­skam­ba toks ar­gu­men­tas, kad kaž­ko­kios įmo­nės sie­kia pel­no. Vi­sa ši­ta sis­te­ma tu­ri to­kį po­lin­kį. Tie, ku­rie da­bar kal­ba apie at­vi­rą rin­ką, kuk­liai nu­ty­li, kad ši­ta sis­te­ma ir­gi yra do­tuo­ja­ma ir ver­slas pa­si­i­ma tą da­lį kom­pen­sa­ci­jos iš vals­ty­bės tam, kad tie žmo­nės ga­lė­tų ly­gio­mis są­ly­go­mis kon­ku­ruo­ti. Tai yra su­ku­ria­mos pa­pil­do­mos dar­bo jė­gos, pa­ima­ma ta pel­no da­lis. Tik gin­čas vyks­ta, kaip tei­sin­gai ir ra­cio­na­liai su­tvar­ky­ti vi­są ši­tą sis­te­mą, kad ne­bū­tų pik­tnau­džiau­ja­ma ir kad tie žmo­nės, ku­riems ne­siū­lė glos­ty­ti gal­vų ger­bia­mas J. Džiu­ge­lis, tik­rai ne­at­si­dur­tų iš­mes­ti iš jos ir ne­ras­tų iš­ei­ties gy­ve­ni­me. Toks skir­tu­mas ir tė­ra.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja R. Baš­kie­nė.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke.

 

11.28 val.

So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-2251 3, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2617 (svars­ty­mas)

 

Mie­lie­ji ko­le­gos, dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo ati­tin­ka­mų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2617. Svars­ty­mas. R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Kvie­čia­me, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­da.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2617 at­me­tė. Ar­gu­men­tai. Ko­mi­te­te pri­tar­ta Vy­riau­sy­bės pa­teik­tam ir ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-2251 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1530, ku­riuo sis­te­miš­kai to­bu­li­na­mas so­cia­li­nių įmo­nių tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas sie­kiant už­tik­rin­ti vals­ty­bės pa­gal­bos so­cia­li­nėms įmo­nėms tei­ki­mo efek­ty­vu­mą ir kon­tro­lę.

Taip pat at­si­žvelg­ta į dėl šio pro­jek­to svars­ty­ti pa­skir­to pa­pil­do­mo Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to spren­di­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2617 at­mes­ti. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Už – T. To­mi­li­nas. Už ko­mi­te­to spren­di­mą at­mes­ti.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Kaip jums vi­siems ži­no­ma, po­li­ti­ka yra kom­pro­mi­sų me­nas. Tai yra ma­no pro­jek­tas, tiks­liau ta­riant, tai yra pir­mi­nis So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas. De­ja, Sei­me jam vi­siš­ko pri­ta­ri­mo mes ne­ga­vo­me. Mes ga­li­me, aiš­ku, ne­da­ry­ti nie­ko, pa­lik­ti da­bar ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą, kaip siū­lo ko­le­ga J. Džiu­ge­lis. Aš ma­nau, kad tai yra klai­din­gas ke­lias. Šiuo at­ve­ju ra­gi­nu pa­tvir­tin­ti jau prieš tai mū­sų su­ras­tą kom­pro­mi­są. Ryž­tin­ges­niam žings­niui tie­siog ne­už­te­ko dau­gu­mos, to­dėl mes da­bar tu­ri­me, ką tu­ri­me. Ma­nau, kad kom­pro­mi­sas nė­ra la­bai blo­gas.

Aš la­bai džiau­giuo­si, kad mes pa­li­ko­me at­vi­rą klau­si­mą dėl kvo­tų ne­įga­lie­siems vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, apie tai dar dis­ku­tuo­si­me. Taip pat ma­nau, kad la­bai daug ra­ci­jos bu­vo G. Skai­s­tės pa­siū­ly­muo­se. Apie juos ga­li­me kal­bė­ti to­les­niuo­se dis­ku­si­jų eta­puo­se. Dėl so­cia­li­nių įmo­nių šian­dien rei­kė­jo ryž­tin­gų eko­no­mi­nių spren­di­mų, biu­dže­ti­nių spren­di­mų, jie yra pa­da­ry­ti jū­sų prieš tai bu­vu­siu bal­sa­vi­mu.

Ma­no pro­jek­tas bu­vo la­bai rei­ka­lin­gas tam, kad ta ki­ta pu­sė taip pat da­ry­tų kom­pro­mi­sus, aš tu­riu ome­ny­je so­cia­li­nes įmo­nes. Dis­ku­si­jo­je ne­lai­mė­jo nie­kas. Lai­mė­jo de­mo­kra­tija, kom­pro­mi­sai, de­ry­bos. Vis­kas ge­rai, taip vi­sa­da bū­na.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Ki­tų nuo­mo­nių nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti at­me­ti­mui? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.

 

11.32 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2618 (svars­ty­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo 23 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2618. So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ener­gin­gai at­ei­na į tri­bū­ną ir per­skai­tys ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas įsta­ty­mo pro­jek­tą at­me­tė. Ar­gu­men­tas iš es­mės yra tas pats, kaip ir prieš tai bu­vo: įsta­ty­mo pro­jek­tas yra ly­di­ma­sis So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-2617, ku­rį ko­mi­te­tas siū­lė at­mes­ti, to­dėl ši­to pro­jek­to svars­ty­mas bu­vo ne­tiks­lin­gas ir mes jį at­me­tė­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, no­rin­čių da­ly­vau­ti…

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. No­rin­čių sa­ky­ti mo­ty­vus nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei at­mes­ti? Ga­li­me. (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju.

 

11.33 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų, at­lie­ka­mų gy­ny­bos ir sau­gu­mo sri­ty­je, įsta­ty­mo Nr. XI-1491 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2619(2) (svars­ty­mas)

 

Vėl kvie­čiu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę, nes svars­ty­si­me Vie­šų­jų pir­ki­mų, at­lie­ka­mų gy­ny­bos ir sau­gu­mo sri­ty­je, įsta­ty­mo 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2619(2). Svars­ty­mas. Jū­sų ko­mi­te­tas bu­vo pa­skir­tas pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu. Pra­šo­me per­skai­ty­ti ko­mi­te­to iš­va­dą,

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas pro­jek­tui pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu ne­žen­kliai jį pa­to­bu­li­nęs.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Pra­ne­šė­jas – A. Kup­čins­kas. Pra­šo­me per­skai­ty­ti sa­vo ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-2619, pri­ta­rė ir pa­siū­lė pa­grin­di­niam So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. J. Džiu­ge­lis per­skai­tys Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­si­jos iš­va­dą, nes jūs ir­gi svars­tė­te.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš­va­dos per­skai­ty­tos. No­rin­čių dis­ku­tuo­ti nė­ra. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Se­niai bal­sa­vo­me, gal bal­suo­ja­me po svars­ty­mo. Vie­šų­jų pir­ki­mų, at­lie­ka­mų gy­ny­bos ir sau­gu­mo sri­ty­je, įsta­ty­mo 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas.

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

11.35 val.

Už­im­tu­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2470 12, 20, 22, 24, 41, 42, 45, 47 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 301, 471, 472, 473, 474 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2621 (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Už­im­tu­mo įsta­ty­mo ati­tin­ka­mų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2621. Kvie­čiu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas pa­siū­lė įsta­ty­mo pro­jek­tą at­mes­ti. Ar­gu­men­tas ly­giai toks pats, kaip ir prieš tai, kur ko­mi­te­tas at­me­tė, kad bū­tent tai yra ly­di­ma­sis So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu at­mes­ti šį pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to siū­ly­mui at­mes­ti? Ga­li­me pri­tar­ti. Dė­ko­ju.

 

11.36 val.

Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-110 2, 9, 10, 11 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3705 (pa­tei­ki­mas)

 

Mū­sų lai­kas jau lei­džia kvies­ti Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo ati­tin­ka­mų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3705 pa­teik­ti mi­nist­rą L. Ku­ku­rai­tį.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė tei­kia svars­ty­ti Li­gos ir mo­ti­nys­tės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­riais sie­kia­ma įgy­ven­din­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2018 m. gruo­džio 19 d. spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­žin­ta, kad Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 16 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­tas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 29 straips­niui, kon­sti­tu­ci­niam tei­sin­gu­mo prin­ci­pui; taip pat įtei­sin­ti ga­li­my­bę gau­ti li­gos iš­mo­kas as­me­nims, ku­rie gy­do­si nuo pa­to­lo­gi­nio po­trau­kio azar­ti­niams žai­di­mams; taip pat sie­kia­ma pail­gin­ti li­gos iš­mo­kos mo­kė­ji­mo truk­mę as­me­nims, be­si­gy­dan­tiems nuo psi­cho­ak­ty­vių­jų me­džia­gų; įtei­sin­ti ga­li­my­bę gau­ti li­gos iš­mo­kas bu­din­tiems glo­bo­to­jams, ku­rie slau­go glo­bo­ja­mus vai­kus; bei įgy­ven­din­ti Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­ją.

Pa­kei­ti­mais yra nu­sta­to­ma, kad mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­ka mo­ka­ma mo­te­rims, ku­rios yra ap­draus­tos mo­ti­nys­tės so­cia­li­niu drau­di­mu, iš­sky­rus at­ve­jus, kai mo­te­ris nėš­tu­mo lai­ko­tar­piu ta­po ne­ap­draus­tu as­me­niu. Šis pa­kei­ti­mas su­da­rys pa­lan­kes­nes są­ly­gas mo­te­rims gau­ti mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­ką, kai nėš­tu­mo me­tu, ne­pai­sant jų dar­bi­nės veik­los for­mos, dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių – at­lei­di­mo, pa­si­bai­gu­sių dar­bo san­ty­kių, darb­da­vio ban­kro­to, nu­trū­ku­sio spor­ti­nės ar ki­tos sa­va­ran­kiš­kos veik­los, jos ne­be­ati­tin­ka Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­me nu­sta­ty­tos są­ly­gos bū­ti ap­draus­tai mo­ti­nys­tės so­cia­li­niu drau­di­mu.

Taip pat įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais įtei­si­na­mi pa­kei­ti­mai, už­tik­ri­nan­tys as­me­nų, ku­riems nu­sta­ty­tas pa­to­lo­gi­nis po­trau­kis azar­ti­niams žai­di­mams, tei­sę į lai­ki­ną ne­dar­bin­gu­mą gy­dy­mo­si spe­cia­li­zuo­ta­me sta­cio­na­re me­tu. Taip pat siū­lo­ma pail­gin­ti li­gos iš­mo­kos mo­kė­ji­mą nuo 14 iki 28 ka­len­do­ri­nių die­nų as­me­nims, ku­rie as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, tei­kian­čio­se sta­cio­na­ri­nės pri­klau­so­my­bės li­gų gy­dy­mo pa­slau­gas, sa­va­no­riš­kai gy­do­si nuo pri­klau­so­my­bės sin­dro­mo var­to­jant psi­cho­ak­ty­vi­ą­sias me­džia­gas.

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma įtei­sin­ti ga­li­my­bę bu­din­tiems glo­bo­to­jams gau­ti li­gos iš­mo­kas už vai­kus, ku­riais jie rū­pi­na­si, jei­gu šie ser­ga. Šiuo me­tu bu­din­tys glo­bo­to­jai ga­li gau­ti li­gos iš­mo­ką tik tuo at­ve­ju, jei­gu patys ser­ga ar­ba slau­go šei­mos na­rius.

Taip pat įsta­ty­mu įgy­ven­di­na­ma Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­ja pa­pil­dy­ti so­cia­li­nio drau­di­mo api­brė­ži­mą, nu­ro­dant, kad mo­ti­nys­tės so­cia­li­nis drau­di­mas įsta­ty­mo nu­sta­ty­tais at­ve­jais ne tik kom­pen­suo­ja šios rū­šies drau­di­mu ap­draus­tiems as­me­nims dėl mo­ti­nys­tės, tė­vystės ar vai­ko prie­žiū­ros pra­ras­tas pa­ja­mas ar jų da­lį, bet ir pa­den­gia šia­me įsta­ty­me nu­ma­ty­tas iš­mo­kas.

Įsta­ty­mo pro­jek­tui įgy­ven­din­ti iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to pa­pil­domai rei­kė­tų apie 700 tūkst. eu­rų, iš jų apie 174 tūkst. eu­rų mo­ti­nys­tės iš­mo­koms mo­kė­ti, 120 tūkst. – li­gos iš­mo­koms mo­kė­ti be­si­gy­dan­tiems nuo psi­cho­ak­ty­vių­jų me­džia­gų, 355 tūkst. – li­gos iš­mo­koms mo­kė­ti be­si­gy­dan­tiems nuo pa­to­lo­gi­nio lo­ši­mo ir apie 36 tūkst. eu­rų li­gos iš­mo­koms mo­kė­ti bu­din­tiems glo­bo­to­jams. Pra­šo­me įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų no­ri pa­klaus­ti pen­ki Sei­mo na­riai. V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė klau­sia pir­mo­ji. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Dė­kui, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, tik­rai sma­gu ma­ty­ti, kad mi­nis­te­ri­ja at­krei­pia dė­me­sį į mo­te­ris, bū­si­mas mo­ti­nas, ta­čiau ky­la klau­si­mas, ar la­bai daug bus tų mo­te­rų, ku­rios jau tu­rė­jo dar­bo sta­žą ir nėš­tu­mo me­tu jo ne­te­ko. Ačiū Die­vui, kom­pen­suo­si­te. Ta­čiau ar nė­ra taip, kad kur kas dau­giau yra to­kių mo­te­rų, ku­rios yra ver­čia­mos dirb­ti pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą, nors tu­ri nuo­la­ti­nį dar­bą? Kaip su­pran­tu, į jū­sų siū­lo­mo įsta­ty­mo aki­ra­tį jos ne­pa­ten­ka. O kaip tik čia tur­būt ir yra di­džio­ji pro­ble­ma, nes tik­rai ne vi­sos sa­vo no­ru ren­ka­si tą veik­los for­mą. Kaip jūs ma­no­te, ką reik­tų da­ry­ti, kad ne­bū­tų dis­kri­mi­na­ci­jos? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų čia yra di­džiu­lė pro­ble­ma, kai kal­ba­me apie mo­ti­nys­tės iš­mo­kas ir ap­skri­tai mo­ti­nų so­cia­li­nį drau­di­mą. Apie treč­da­lį mo­ti­nų ne­tu­ri rei­kia­mo sta­žo, kad gau­tų so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kas. Į jas pa­ten­ka tiek tos, ku­rios ne­dir­ba, bet taip pat ir tos, ku­rios, kaip jūs ir sa­ko­te, dir­ba pa­gal ki­tą veik­los for­mą. Jei­gu tai yra ver­ti­mas ar­ba ki­taip yra spau­džia­ma darb­da­vių, tai tu­ri­me spręs­ti ki­tais bū­dais, nes So­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mas, taip pat ir pats prin­ci­pas tai yra są­sa­jos su įmo­ko­mis. Jei­gu yra mo­ka­mos įmo­kos, ta­da ga­li bū­ti ir iš­mo­kos. Mums rei­kia da­ry­ti, kad kiek ga­li­ma ma­žiau žmo­nių dirb­tų pa­gal ne­drau­džia­mas pa­ja­mas ar­ba ne­pa­kan­ka­mai drau­džia­mas pa­ja­mas, kad jos gau­tų so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas. Šia pras­me čia dau­giau reik­tų spręs­ti ver­slo liu­di­ji­mo pro­ble­ma­ti­ką ma­ži­nant jų skai­čių, o ypač ten, kur yra sam­do­mo dar­bo po­žy­mių. Vy­riau­sy­bė kiek­vie­nais me­tais svars­ty­da­ma biu­dže­tą šį pra­ti­mą at­lie­ka. Taip pat ji tu­rė­tų at­lik­ti ir šie­met.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, čia įtrau­kia­mi nau­ji as­me­nys dėl pa­to­lo­gi­nio po­trau­kio azar­ti­niams lo­ši­mams. Kaip tas ve­da­ma, ko­kia yra sta­tis­ti­ka, kiek jų yra ir ar pre­ven­ciš­kai bus ap­sau­go­ta sis­te­ma nuo to, kad at­si­ras dau­giau, nes che­mi­nį po­vei­kį ga­li­ma įro­dy­ti, o čia, tar­ki­me, nie­ko ne­kai­nuo­ja. Svar­biau­sia pa­da­ry­ti tam tik­rą iš­va­dą ir ga­li gau­ti 24 ap­mo­ka­mas die­nas dėl ne­dar­bin­gu­mo. Ar tas me­cha­niz­mas iki ga­lo su­de­rin­tas ir ar ne­ma­no­te pre­ven­ciš­kai, kad rei­kė­tų kaž­kaip dau­giau už­tik­rin­ti?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju. Iš tie­sų rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad ir šią gru­pę įtrau­kė­me į ga­lin­čių gau­ti li­gos iš­mo­kas. Šiuo at­ve­ju pri­klau­so­mi pa­to­lo­gi­niai lo­šė­jai ne­tu­ri to­kių iš­mo­kų, jei gy­do­si sta­cio­na­re. Ma­no gal­va, pre­ven­ci­ja yra sta­cio­na­ras. Iš­mo­kos mo­ka­mos tik tuo at­ve­ju, jei­gu sa­va­no­riš­kai gy­dai­si sta­cio­na­re. O į sta­cio­na­rą tur­būt ne­pa­kliū­si be rei­kia­mos diag­no­zės, įver­ti­ni­mo, ar tu tu­ri pri­klau­so­my­bę, ar ne. Ži­no­me, kad kol kas į sta­cio­na­rus, ypač į Mi­ne­so­tos pro­gra­mas ir taip to­liau, mes tu­ri­me ga­na di­de­les ei­les.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia M. Ma­jaus­kas. Ruo­šia­si M. Na­vic­kie­nė.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­dy­ta, kad be­si­gy­dan­tiems nuo pa­to­lo­gi­nio lo­ši­mo bus skir­ta 355 tūkst. eu­rų. Ma­no klau­si­mas, kas fi­nan­suos šią su­mą ir ar jūs ne­svars­tė­te di­din­ti lo­ši­mų mo­kes­čio taip, kad eks­ter­na­li­te­tas, ku­rį ku­ria lo­ši­mo ben­dro­vės aug­da­mos, kur­da­mos sa­vo ver­slą, iš to už­dir­b­da­mos ir su­kur­da­mos nei­gia­mą pa­sek­mę vi­suo­me­nei – žmo­nes, pri­klau­so­mus nuo lo­ši­mų, tu­rė­tų su­si­mo­kė­ti už tų žmo­nių in­teg­ra­vi­mą at­gal į vi­suo­me­nę ir rei­ka­lin­gą pa­gal­bą – svei­ka­tos prie­žiū­rą?

L. KUKURAITIS. Dė­kui. Iš tie­sų į šį fon­dą, iš ku­rio bus mo­ka­ma, tai yra So­cia­li­nio drau­di­mo fon­dą, pa­ja­mos pa­ten­ka per mū­sų mo­ka­mus dar­bo ta­ri­fus ir yra įtrau­kia­mos vi­sos li­gos, ku­rios yra kom­pen­suo­ja­mos, taip pat ir ki­tos pri­klau­so­my­bės. Jei­gu mes už­de­da­me ak­ci­zą al­ko­ho­liui, tai au­to­ma­tiš­kai ne­įde­da­me lė­šų į So­cia­li­nio drau­di­mo fon­dą. Ly­giai tuo pa­čiu bū­du, kal­bant apie tuos 355 tūkst., ku­rie kol kas yra me­na­mi, kad tiek kai­nuos, iš tik­rų­jų rei­kia ste­bė­ti si­tu­a­ci­ją. Jei­gu ma­to­me, kad au­ga gy­dy­mo ir ši­tų žmo­nių grą­ži­ni­mo į vi­suo­me­nę po­rei­kis, tur­būt ga­li­ma mąs­ty­ti apie tai, bet tai ne­bus tie­sio­gi­nė įmo­ka į So­cia­li­nio drau­di­mo fon­dą, tai bus dau­giau į vals­ty­bės biu­dže­tą tam, kad bū­tų su­ba­lan­suo­tas siū­ly­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia M. Na­vic­kie­nė. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ar, jū­sų ži­nio­mis, yra pa­pil­do­mai dau­giau pri­klau­so­my­bių, li­gų ar ki­tų spe­ci­fi­nių si­tu­a­ci­jų, ku­rio­se at­si­du­ria tė­vai, glo­bė­jai, kuo­met nė­ra vis dar mo­ka­mos iš­mo­kos? Ar jums yra ži­no­mos to­kios ir ko­kios jos bū­tų?

L. KUKURAITIS. Iš tie­sų, ka­dan­gi glo­bė­jų ins­ti­tu­tas yra be­si­vys­tan­tis ir bu­din­tys glo­bė­jai yra vi­sai nau­jas da­ri­nys mū­sų vi­suo­me­nė­je, tai su so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis ei­na­me iš pas­kos. Tai yra vie­na iš ne­tei­sin­gų si­tu­a­ci­jų, ku­rias mes tu­rė­jo­me iki šiol, kad glo­bė­jai ne­ga­li pa­si­im­ti vai­ko slau­gy­mo, prie­žiū­ros die­nų to­dėl, kad ne­gau­na iš­mo­kų, ir jas spren­džia­me. Dėl ki­tų kol kas ne­ga­liu pa­ko­men­tuo­ti, bet ga­lė­tu­me tai ap­tar­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­te, pa­teik­tu­me iš­sa­mes­nę me­džia­gą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ma­ne nu­ste­bi­no skai­čiai, ku­rie bus pa­nau­do­ti. Šiek tiek už­si­mi­nė ma­no ko­le­ga, mes tik­rai ži­no­me, kad psi­cho­ak­ty­vias me­džia­gas Lie­tu­vo­je var­to­ja ga­na daug žmo­nių, yra gy­dy­mas, ap­skai­ta ir net daug mir­čių. Bet jiems ski­ria­me pa­pil­do­mai 120 tūkst., o pri­klau­san­tiems nuo lo­ši­mų – 355 tūkst., tai yra tris kar­tus dau­giau. Ar tik­rai pri­klau­san­čių nuo lo­ši­mų Lie­tu­vo­je yra daug dau­giau ne­gu pri­klau­san­čių nuo psi­cho­ak­ty­vių me­džia­gų?

L. KUKURAITIS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų tas iš­au­gi­mas be­si­gy­dan­tiems nuo psi­cho­ak­ty­vių me­džia­gų yra dėl to, kad di­di­na­mas skai­čius die­nų, už ku­rias yra ap­mo­ka­ma. Va­di­na­si, da­bar su­ma jau yra ski­ria­ma kiek­vie­nais me­tais ir tur­būt ima­ma pa­gal fak­tą – 14 die­nų rei­kia ap­mo­kė­ti, kiek tai kai­nuo­ja, ir ati­tin­ka­mai pri­de­da­ma dar 14 die­nų. Kaip 355 tūkst. ap­skai­čiuo­ti, mes ga­lė­si­me pri­sta­ty­ti ko­mi­te­te. Tai yra hi­po­te­ti­niai skai­čiai, kiek to­kių diag­no­zuo­ta as­me­nų, bet klau­si­mas, ar jie tik­rai sa­va­no­riš­kai rink­sis gy­dy­tis sta­cio­na­re.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas mi­nist­re. At­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. A. Vin­kus – mo­ty­vai už.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tei­kia­mu Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tu, kaip nu­ro­dė ir pats mi­nist­ras, sie­kia­ma spręs­ti jaut­rias ir ak­tu­a­lias mū­sų gy­ve­ni­mo pro­ble­mas. Be to, pra­ne­šė­jas pa­žy­mė­jo, kad tai da­ro­ma ne tik mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va, bet ir įgy­ven­di­nant pra­ėju­sių me­tų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą ir Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jas. Sie­kį nu­sta­ty­ti, kad mo­ti­nys­tės ir so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­ka mo­ka­ma ir mo­te­rims, ku­rios nėš­tu­mo lai­ko­tar­piu ta­po ne­ap­draus­tu as­me­niu, ga­li­ma lai­ky­ti vie­na iš prie­mo­nių, pa­dė­sian­čių tam tik­ru laips­niu ska­tin­ti gims­ta­mu­mą.

Pri­ta­riu ir sie­kiui įtei­sin­ti pa­kei­ti­mus už­tik­ri­nant as­me­nų, ku­riems nu­sta­ty­tas pa­to­lo­gi­nis po­trau­kis azar­ti­niams žai­di­mams, tei­ses ir lai­ki­ną ne­dar­bin­gu­mą gy­dan­tis spe­cia­li­zuo­ta­me sta­cio­na­re. Iš­duo­dant jiems ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą ir kom­pen­suo­jant jų gy­dy­mo­si me­tu pra­ras­tas pa­ja­mas, bus su­da­ry­tos vie­no­dos są­ly­gos ki­tų psi­chi­kos su­tri­ki­mų tu­rin­čių as­me­nų at­žvil­giu ir to­kie as­me­nys bus ska­ti­na­mi gy­dy­tis.

Pa­lai­kau ir sie­kį pa­il­gin­ti li­gos iš­mo­kų mo­kė­ji­mą nuo 14 iki 28 ka­len­do­ri­nių die­nų as­me­nims, ku­rie as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, tei­kian­čio­se sta­cio­na­ri­nes pri­klau­so­my­bės li­gų gy­dy­mo pa­slau­gas, sa­va­no­riš­kai gy­do­si nuo pri­klau­so­my­bės sin­dro­mo var­to­jant psi­cho­ak­ty­vi­ą­sias me­džia­gas. Ti­kė­ti­na, kad šis pa­kei­ti­mas taip pat pa­ska­tins as­me­nis gy­dy­tis nuo mi­nė­tų li­gų, nu­sta­tant dvi­gu­bai di­des­nį ap­mo­ka­mų die­nų skai­čių jų gy­dy­mo­si me­tu pra­ras­toms pa­ja­moms kom­pen­suo­ti. Tai­gi pa­lai­kau tei­kia­mo pro­jek­to idė­ją ir pra­šau ger­bia­mus Sei­mo na­rius jam pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Aš ir­gi taip pat pa­lai­kau pro­jek­tą ir bal­suo­siu už, ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į vie­ną rim­tą pro­ble­mą, jog ver­slas, ku­ris or­ga­ni­zuo­ja lo­ši­mus, pel­no­si iš lo­ši­mų ir tai da­ry­da­mas su­ku­ria nei­gia­mas pa­sek­mes vi­suo­me­nė­je pri­pra­tin­da­mas žmo­nes prie lo­ši­mų iki to­kio ly­gio, kad jie tam­pa pri­klau­so­mi. Už tų žmo­nių gy­dy­mą, už pa­gal­bą tiems žmo­nėms da­bar tu­ri su­si­mo­kė­ti vi­si mo­kes­čių mo­kė­to­jai, ku­rie nei yra su­si­ję su lo­ši­mo ben­dro­vė­mis tie­sio­giai, nei ap­skri­tai yra kaž­ka­da gy­ve­ni­me lo­šę ar už­ėję į lo­ši­mų na­mus. Ma­no gi­liu įsi­ti­ki­ni­mu, jei vis dėl­to rei­ka­lin­ga pa­gal­ba (o pa­gal­ba tik­rai yra rei­ka­lin­ga), už tą pa­gal­bą tu­ri su­si­mo­kė­ti tie, ku­rie su­ke­lia šias nei­gia­mas pa­sek­mes – kaip kad tie­sio­giai lo­ši­mų na­mai, or­ga­ni­zuo­jan­tys lo­ši­mus. Vėl­gi kvies­čiau mi­nist­rą pa­gal­vo­ti apie pa­pil­do­mo įsta­ty­mo pro­jek­to tei­ki­mą, ku­riuo bū­tų di­di­na­mas ap­mo­kes­ti­ni­mas lo­ši­mo na­mų, ku­rie ir su­ke­lia šias nei­gia­mas pa­sek­mes. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Bal­suo­ja­me, ger­bia­mi ko­le­gos, dėl Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 80 Sei­mo na­rių: vien­bal­siai – 80 pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti spa­lio 22 die­ną. Ar yra ki­tų siū­ly­mų? Nė­ra. Dė­ko­ju už pri­ta­ri­mą.

 

11.52 val.

Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos įsta­ty­mo Nr. IX-1768 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3755 (pa­tei­ki­mas)

 

Vėl kvie­čiu mi­nist­rą L. Ku­ku­rai­tį – Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos įsta­ty­mo 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-3755.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tei­kia­mo įsta­ty­mo tiks­las – su­teik­ti tei­sę Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos ins­pek­to­riams at­lik­ti kon­tro­li­nius pir­ki­mus. Įsta­ty­me siū­lo­ma nu­sta­ty­ti Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos ins­pek­to­riams tei­sę Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos įsta­ty­mo, Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo ir vy­riau­sio­jo vals­ty­bi­nio dar­bo ins­pek­to­riaus nu­sta­ty­ta tvar­ka at­lik­ti kon­tro­li­nius pir­ki­mus, ku­rių tiks­las – nu­sta­ty­ti ne­le­ga­lų, ne­dek­la­ruo­tą dar­bą ar ne­dek­la­ruo­tą sa­va­ran­kiš­ką veik­lą. Nu­sta­ty­ti, kad at­lie­kant kon­tro­li­nį pir­ki­mą apie ins­pek­ta­vi­mą darb­da­viui, dar­buo­to­jų at­sto­vams ne­pra­ne­ša­ma.

Įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų 2020 m. ge­gu­žės 1 d. ir šios pri­im­tos nuo­sta­tos pa­dė­tų ma­žin­ti še­šėlinės eko­no­mi­kos mas­tą ir dėl ne­le­ga­laus ar­ba ne­dek­la­ruo­to dar­bo ar ne­dek­la­ruo­tos sa­va­ran­kiš­kos veik­los pa­ti­ria­mus vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mų ne­te­ki­mus, ska­tin­tų są­ži­nin­gą ir skai­d­rų ver­slą.

Ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, vyk­dan­čioms ne­le­ga­laus, ne­dek­la­ruo­to dar­bo ir ne­dek­la­ruo­tos sa­va­ran­kiš­kos veik­los kon­tro­lę (Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai, po­li­ci­jai) jau yra su­teik­ta tei­sė ne­pla­ni­nių pa­tik­ri­ni­mų me­tu at­lik­ti kon­tro­li­nius pir­ki­mus. Įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti pa­pil­do­mų lė­šų iš vals­ty­bės ir (ar) sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų ne­rei­kės. Pra­šom pro­jek­tui pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Su­pran­ta­ma, dar vie­nas žings­nis į to­kį per­se­kio­ji­mą, į to­kią po­li­ci­nę vals­ty­bę. Gal­būt tai ir ne­puo­šia mū­sų ša­lies.

Ki­ta ver­tus, ar ne­įsi­vels ši­uo atveju Dar­bo ins­pek­ci­ja į teis­mus, nes kai ka­da su­dė­tin­ga įro­dy­ti, tar­kim, ar čia iš­pro­vo­kuo­tas veiks­mas, ar čia, tar­kim, iš tik­rų­jų toks veiks­mas, o gal­būt kaž­ko­kio kvi­tu­ko ne­iš­da­vė. Ne­ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti ana­lo­giš­kų si­tu­a­ci­jų, pa­vyz­džiui, ki­to­se sri­ty­se, ku­rias jūs mi­nė­jo­te, ar yra, ar nė­ra, ir ar iš tik­rų­jų tai ne bran­giau kai­nuos vals­ty­bei, ne­gu gal­būt ska­tin­ti žmo­nes ne­pirk­ti įmo­nė­se ir įstai­go­se, ku­rios dir­ba ne­le­ga­liai ir sle­pia mo­kes­čius? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Taip, iš tie­sų tai yra pa­čios Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos ini­ci­juo­ta įsta­ty­mo pa­tai­sa sie­kiant, kad tais at­ve­jais, kai jie ap­si­lan­ko, tu­rė­tų fak­ti­nių įro­dy­mų, kad iš tie­sų ko­mer­ci­nė veik­la yra vyk­do­ma, bet ji­nai yra ne­dek­la­ruo­ja­ma ar sle­pia­ma. Tam pri­trūks­ta įro­dy­mų. Dėl to yra ta kon­tro­li­nio pir­ki­mo ga­li­my­bė, kad bū­tent tų įro­dy­mų bū­tų, ir ta­da bū­tų ga­li­ma pri­im­ti ati­tin­ka­mus adek­va­čius spren­di­mus. Šiuo požiūriu fak­tų dau­gė­tų nau­dai… ne­le­ga­liam ver­slui skaid­rin­ti.

Da­bar apie ki­tas ins­ti­tu­ci­jas. Pats duo­me­nų ne­tu­riu, bet ga­lė­tu­me tik­rai pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją. Ma­nau, kad Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja taip pat da­rė ana­li­zę, kaip se­ka­si toms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios tu­ri tei­sę, ir kiek čia yra tei­si­nio pro­ce­so kaš­tų ir žmo­giš­kų­jų re­sur­sų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si R. J. Da­gys.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, no­riu šiek tiek pa­si­tei­rau­ti jū­sų dėl tiks­lin­gu­mo. Aš su­pran­tu, kai Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ban­do už­fik­suo­ti kvi­to ne­duo­dan­čius pre­ky­bi­nin­kus, su­pran­tu ap­lin­ko­sau­gos ins­pek­to­rius, ku­rie gal­būt da­ro slap­tus pir­ki­mus siek­da­mi nu­si­pirk­ti, pa­vyz­džiui, iš­kam­šas gy­vū­nų, ku­rie ne­lei­džia­mi Lie­tu­vo­je, bet pre­kiau­ja­ma in­ter­ne­tu. Bet ką ga­li dar­bo ins­pek­to­riai pirk­ti? Ko­kią kon­kre­čią prak­ti­nę si­tu­a­ci­ją jūs įsi­vaiz­duo­ja­te įti­ki­nė­da­mi Sei­mą pa­leis­ti dar vie­ną ver­slo, taip sa­kant, po­ten­cia­lų to­kį… na, kad ver­slas vėl kiek­vie­ną die­ną tu­rė­tų jaus­ti, kad juos kas nors iš už­ku­li­sių ste­bi?

Ant­ras klau­si­mas yra grįs­tas aiš­ki­na­muo­ju raš­tu. Kaip jūs ra­šo­te aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, 80 % ne­le­ga­lių dar­buo­to­jų Dar­bo ko­dek­so pa­žei­di­mų įvyks­ta sta­ty­bo­se. Jau šian­dien Sta­ty­bi­nin­kų aso­cia­ci­ja yra su­kū­ru­si sta­ty­bi­nin­ko kor­te­lę. Dar­bo ins­pek­ci­jos pa­rei­gū­nai sa­ko, kad…

PIRMININKĖ. Lai­kas, ger­bia­mas ko­le­ga.

S. GENTVILAS (LSF). …tai yra uni­ka­li ino­va­ci­ja, ga­lin­ti iš­gy­dy­ti sta­ty­bų sek­to­rių nuo ne­le­ga­laus dar­bo. Ko­dėl ima­ma­si kaž­ko­kių ver­slo, sa­ky­čiau, kon­tro­lės at­ve­jų, kai pats ver­slas jau iš tik­rų­jų yra su­ra­dęs re­cep­tus? Ko­dėl jų ne­pri­tai­ko­te tie­sio­giai? Ačiū už at­sa­ky­mus.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų ir dėl dar­bo pa­žei­di­mų yra tik­rai di­de­lių pro­ble­mų, kai kal­ba­me apie ne­le­ga­lų dar­bą ar­ba ma­žai de­kla­ruo­tą dar­bą, ar­ba sa­va­ran­kiš­ką dar­bą ten, kur tu­rė­tų bū­ti sam­do­mas dar­bas. Taip pat dėl pik­tnau­džia­vi­mo be­dar­bio sta­tu­su, kai žmo­nės yra pri­ima­mi, gau­na iš­mo­kas, bet įdar­bi­na­mi mo­kant į ran­kas tam, kad žmo­gų mo­ty­vuo­tų, pa­si­lik­tų dar­bo vie­to­je ir taip to­liau. To­dėl rei­kia, kad šiuos pa­žei­di­mus Dar­bo in­s­pek­ci­ja iden­ti­fi­kuo­tų, ir čia tie kon­tro­li­niai pir­ki­mai pri­si­dė­tų.

Kal­bant apie sta­ty­bi­nin­ko kor­te­lę, taip, iš tie­sų Vy­riau­sy­bė­je pas­ta­rą­jį pus­me­tį vy­ko la­bai in­ten­sy­vios dis­ku­si­jos su Sta­ty­bi­nin­kų aso­cia­ci­ja. Po la­bai il­gų dis­ku­si­jų bu­vo nu­spręs­ta, kad vis dėl­to Vy­riau­sy­bė teiks pa­siū­ly­mus… įsta­ty­mų pro­jek­tus, kad tik su­kur­tu­me sta­ty­bi­nin­ko kor­te­lę, ta­čiau vals­ty­bės val­do­mą, tuo me­tu, kai at­ei­si­me su įsta­ty­mais ir pa­aiš­kin­si­me, ko­dėl Vy­riau­sy­bė ap­si­spren­dė, kad ope­ra­to­rius bū­tų vals­ty­bė, tai yra Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja, o ne aso­ci­juo­ta struk­tū­ra, nors su­pran­tu, kad čia yra tei­sin­gų klau­si­mų.

PIRMININKĖ. R. J. Da­gys. Pra­šom klaus­ti. Ruo­šia­si M. Ma­jaus­kas.

R. J. DAGYS (MSNG). Ger­bia­mas mi­nist­re, tur­būt jūs pa­tys ver­ti­no­te, kaip tas pa­siū­ly­mas at­ro­dy­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­teks­te, ko­kia yra prak­ti­ka? Gal ga­lė­tu­mė­te tru­pu­tį de­ta­li­zuo­ti, ar jau yra to­kie mo­de­liai, to­kios ga­li­my­bės ki­to­se vals­ty­bė­se, ar jos pa­si­tei­si­no, ar ne? Ar čia mū­sų lie­tu­viš­ka ino­va­ci­ja?

L. KUKURAITIS. Da­bar kon­kre­čių ša­lių, kur tai vyks­ta, tik­rai ne­įvar­dy­siu. Ga­lė­si­me pri­sta­ty­ti ko­mi­te­te, jei­gu bus svars­to­mas šis pro­jek­tas. Ma­nau, kad tik­rai Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja ir mi­nis­te­ri­jos ko­le­gos ver­ti­no ir tarp­tau­ti­nę pa­tir­tį, mes ją pri­sta­ty­si­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų dar­bo rin­ko­je dar­bo už­mo­kes­čio še­šė­lis yra di­džiau­sia pro­ble­ma ir su­da­ro di­džiau­sią da­lį še­šė­lio, ypač vo­ke­liai, ir čia jū­sų prie­mo­nės ir pa­stan­gos tik­rai yra pra­smin­gos ir la­bai svei­kin­ti­nos. Aš tie­siog no­rė­jau pa­klaus­ti vėl­gi, ką ir ko­le­gos už­si­mi­nė, ko­kias prak­ti­kas ana­li­za­vo­te, ko­dėl nu­spren­dė­te bū­tent to­kią prie­mo­nę pa­si­rink­ti? Gal­būt ana­li­za­vo­te, kaip bu­vo da­ro­mi ne­pla­ni­niai, kon­tro­li­niai, slap­ti pir­ki­mai, pa­vyz­džiui, vais­ti­nė­se, ko­kį tai efek­tą da­vė, gal­būt ko­kią nors ki­tą prak­ti­ką žiū­rė­jo­te?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Tik­rai Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja, kaip ir sa­kau, rė­mė­si jau da­bar vyk­dan­čių kon­tro­li­nius pir­ki­mus įstai­gų pa­tir­ti­mi ir pri­ėjo prie iš­va­dos, kad ir jiems yra rei­ka­lin­ga ši prie­mo­nė. Tai yra tik vie­na iš prie­mo­nių vi­so pa­ke­to, kur sten­gia­ma­si ma­žin­ti še­šė­lį.

Sta­ty­bi­nin­ko kor­te­lė, apie ku­rią už­si­mi­nė ger­bia­mas Si­mo­nas, ir­gi yra ki­ta prie­mo­nė, dėl ku­rios at­ei­si­me ru­de­nį ir pri­sta­ty­si­me pro­jek­tus. Ti­kiuo­si, kad tu­rė­si­me Sei­mo spren­di­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus jums už­duo­tus klau­si­mus. Mo­ty­vai. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? No­ri kal­bė­ti S. Gent­vi­las. Mo­ty­vai prieš.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, va­do­vau­jant D. Krei­viui Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jai, bu­vo at­lik­ta vals­ty­bės kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų per­tvar­ka ir bu­vo tar­ta­si, kad, ro­dos, iš 120–130 ins­ti­tu­ci­jų… ins­ti­tu­ci­jos ko­or­di­nuo­tų sa­vo veiks­mus ir mak­si­ma­liai ver­slą per me­tus trik­dy­tų bent ke­le­tą… ne dau­giau ne­gu 9 kar­tus. Šian­dien ma­to­me dar vie­ną ini­cia­ty­vą, kai Dar­bo ins­pek­ci­jai iš tik­rų­jų sun­ku iden­ti­fi­kuo­ti at­ve­jus, prak­ti­nius at­ve­jus, ka­da ji tu­ri lan­ky­tis ir fik­suo­ti. Tą pa­tį ga­lė­tų da­ry­ti Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, fik­suo­da­ma kvi­to ne­iš­da­vi­mą, ar­ba ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ku­rie ir­gi tu­ri, vais­ti­nin­kų, far­ma­ci­jos tar­ny­bos. Ir čia at­ro­do tik dar vie­na per­tek­li­nė prie­mo­nė.

Tie at­ve­jai, ku­rie yra pa­grin­di­niai ne­le­ga­laus dar­bo at­ve­jai, yra bū­tent sta­ty­bų sek­to­riu­je. 80 % ne­le­ga­laus dar­bo yra sta­ty­bų sek­to­riu­je. Aš sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju, kaip ši­to slap­to pir­kė­jo ga­li­my­bė Dar­bo ins­pek­ci­jai pa­si­tar­naus, kad su­kon­tro­liuo­tų sta­ty­bų sek­to­rių. Vals­ty­bė, užuot kū­ru­si nau­jus da­ly­kus, to­kius kaip sta­ty­bi­nė kor­te­lė, in­ves­tavusi du pa­pil­do­mus mi­li­jo­nus… Skaid­rus ver­slas jau šian­dien tu­ri re­cep­tą, kaip iš­gy­dy­ti sta­ty­bų sek­to­rių nuo ne­le­ga­laus dar­bo, tai yra leis­da­mas Sta­ty­bi­nin­kų aso­cia­ci­jai, su­teik­da­mas įga­lio­ji­mus kaž­ku­ria pras­me at­lik­ti vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­jas ir iš es­mės kon­tro­liuo­ti ne­le­ga­lų dar­bą, ku­rio yra la­bai gau­su sta­ty­bų sek­to­riu­je. Da­bar ima­mės kaž­ko ša­lu­ti­nio, kas iš tik­rų­jų ne­iš­spręs es­mi­nių pro­ble­mų, o at­ras­tus re­cep­tus mes ig­no­ruo­ja­me, sa­ky­da­mi, kad in­ves­tuo­si­me pa­pil­do­mai du mi­li­jo­nus ir tik ta­da ga­li­mai mis­tiš­kai pa­siek­si­me re­zul­ta­tus. Esu skep­tiš­kas ir bal­suo­siu prieš.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos įsta­ty­mo 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš – 2, su­si­lai­kė 13. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mų ko­le­gos ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti spa­lio 15 die­ną.

 

12.03 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, jau yra lai­kas Vy­riau­sy­bei va­lan­dai, 12 va­lan­dų. No­riu jus tik in­for­muo­ti ir su­si­tar­ti, kad Sei­mo nu­ta­ri­mų dėl tei­sė­jų at­lei­di­mo pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą pra­dė­tu­me tuoj po Vy­riau­sy­bės va­lan­dos, o po to – slap­tas bal­sa­vi­mas. Dė­ko­ju už pri­ta­ri­mą.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da. Ger­bia­mie­ji mi­nist­rai, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pir­ma­sis klau­sia opo­zi­ci­jos ly­de­ris J. Sa­ba­taus­kas. Jums du klau­si­mai. Pir­ma­sis.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Klau­si­mas bū­tų ger­bia­mam prem­je­rui. Svei­ki­nu jus ap­si­lan­kius Sei­mo po­sė­dy­je, tie­są sa­kant, ne­si­ti­kė­jau. Pir­mas klau­si­mas – dėl Kau­no mies­to ir Kau­no ra­jo­no. Vi­si gir­dė­jo­me, kaip Kau­no mies­to me­ras iš­sa­kė sa­vo sie­kį per­im­ti da­lį Kau­no ra­jo­no te­ri­to­ri­jos, krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę, siek­da­mas or­ga­ni­zuo­ti ap­klau­sas, nors per­žiū­rė­jus Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą aiš­kiai ma­ty­ti, kad ap­klau­sas or­ga­ni­zuo­ja pa­ti tos te­ri­to­ri­jos sa­vi­val­dy­bė. Čia pa­na­šu, kaip aš įsi­gi­jau bu­tą dau­gia­bu­ty­je ir man bū­tų pa­to­gu įsi­gy­ti vi­są dau­gia­bu­tį, ir aš klaus­čiau kai ku­rių bu­tų at­sto­vų, sa­vi­nin­kų, ar jie ne prieš. Kaip to­kie vi­du­ram­žiš­ki me­to­dai, jū­sų gal­va, ger­bia­mas prem­je­re, ar jūs ma­no­te…

PIRMININKĖ. Lai­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …kad už­ten­ka to­kio da­ly­ko, ar vis dėl­to žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių klau­si­mas yra na­cio­na­li­nio mas­to klau­si­mas ir ban­do­ma­sis pro­jek­tas jau bu­vo?

PIRMININKĖ. Klaus­ti – mi­nu­tė.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). La­ba die­na, ačiū už pa­svei­ki­ni­mą. No­riu taip pat jus pa­svei­kin­ti ta­pus opo­zi­ci­jos ly­de­riu, pa­lin­kė­ti jums sėk­mės ir glau­daus ben­dra­dar­bia­vi­mo.

Dėl ini­cia­ty­vų, ku­rios yra tei­kia­mos. Jos ati­tin­ka te­ri­to­ri­jų ri­bų pa­kei­ti­mo pro­ce­dū­ras. Tu­ri to­kią tei­sę teik­ti gy­ven­to­jų ini­cia­ty­vi­nė gru­pė, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Ma­nau, mes šiuo at­ve­ju lai­ky­si­mės griež­tai įsta­ty­mo. Tai yra pir­ma pro­ce­dū­ra, tu­ri bū­ti ati­tin­ka­mai įfor­min­tas krei­pi­ma­sis į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją. Tik tuo­met pra­si­dė­tų pro­ce­sas, bū­tų lai­ko­ma­si, kaip mi­nė­jau, griež­tai tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų.

Mū­sų po­zi­ci­ja yra la­bai pa­pras­ta. Tai yra žmo­nių va­lia. Tik žmo­nių va­lia, iš­reikš­ta de­mo­kra­tiniu bū­du, ga­li­ma ini­ci­juo­ti ar­ba keis­ti sa­vi­val­dy­bių ri­bas. Jei­gu to­kia žmo­nių va­lia bus ir bus ati­tin­ka­mai lai­ko­ma­si griež­tai nu­ma­ty­tų įsta­ty­mų, tai bus vie­ni spren­di­mai. Bet ko­kiu at­ve­ju ga­liau­siai spren­di­mai bus pri­ima­mi čia, bet pa­grin­di­nis es­mi­nis da­ly­kas yra vie­tos gy­ven­to­jų va­lia. Ne kas kur no­ri ką nors pri­si­jung­ti, bet jei­gu vie­tos gy­ven­to­jai iš­reiš­kė to­kią va­lią, no­rė­da­mi pa­tys keis­ti sa­vo sa­vi­val­dos ri­bas. To­kios po­zi­ci­jos mes ir lai­ko­mės.

Dėl žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių ta dis­ku­si­ja, ma­tyt, vi­są lai­ką bū­na, nu­slops­ta, vėl pa­ky­la. Ji tu­ri pa­grin­do. Bent jau šia­me eta­pe aš ma­tau, kad daug cen­tri­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jų, ku­rios bu­vo dub­liuo­ja­mos mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, iš tik­rų­jų po įvai­riau­sių per­tvar­kų yra kon­so­li­duo­tos. Tai­gi aš ne­ma­tau di­de­lio efek­to. O vi­sa ki­ta, kaip jau mi­nė­jau, žmo­nių va­lia, de­mo­kra­tiniu bū­du, taip, kaip nu­ma­to mū­sų įsta­ty­mai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų ant­ras klau­si­mas. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Ant­ras klau­si­mas taip pat prem­je­rui dėl miš­kų. Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da jau iš­sa­kė kai ku­rias ini­cia­ty­vas, tie­sa, jos dar nė­ra re­gist­ruo­tos įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­vi­da­lu, dėl miš­kų ply­no kir­ti­mo. Jis lyg ir siū­lo per­pus ma­žin­ti. Mū­sų frak­ci­jos ko­le­ga L. Bal­sys pa­siū­lė ap­ri­bo­ti tuos ply­nus kir­ti­mus sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se. Kaip, jūs ma­no­te, rei­kė­tų da­ry­ti?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Mes pa­lauk­si­me kon­kre­čių siū­ly­mų, ku­rie bus. Kaip sa­kė­te, kai bus įre­gist­ruo­ti, ta­da ir svars­ty­si­me. O aš re­miuo­si vi­są lai­ką spe­cia­lis­tų ir moks­li­nin­kų pa­sa­ky­mais, kaip miš­ką tvar­ky­ti, kad jis ati­tik­tų vi­sus tiek pir­miau­sia gam­to­sau­gi­nius rei­ka­la­vi­mus, tiek eko­no­mi­nės ūki­nės veik­los rei­ka­la­vi­mus.

Gal ap­lin­kos mi­nist­ras ga­li pa­pil­dy­ti.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš pa­tiks­lin­siu, kad iš tie­sų mū­sų siū­ly­mai ly­giai taip pat yra ma­žin­ti ply­nų kir­ti­mų bir­žes, ir Vy­riau­sy­bės yra pri­ta­ri­mas. Kal­bant apie sau­go­mas te­ri­to­ri­jas, taip pat kal­ba­me apie at­ve­jo ir bū­ti­nuo­sius kir­ti­mus, ku­rie su­si­ję tiek su vabz­džių in­va­zi­jo­mis, tiek su me­dy­nų tam tik­rais ka­tak­liz­mais – tai po aud­rų, po vėt­rų, kai yra iš­var­to­ma. Tik tuo at­ve­ju vyk­dy­ti ply­nus kir­ti­mus. Ta po­zi­ci­ja tiek mū­sų, tiek pre­zi­den­tū­ros tur­būt pa­na­ši. Jei bus ko­kių nors kon­kre­čių pa­siū­ly­mų, tik­rai jie bus svars­to­mi.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis. Ruo­šia­si V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ne­ma­tau kul­tū­ros mi­nist­ro. (Bal­sas sa­lė­je) Pra­šau? Ko­man­di­ruo­tė­je. Ta­da at­si­pra­šau, bet krei­piuo­si, ne­ma­tau ir fi­nan­sų mi­nist­ro. Ko­man­di­ruo­tė­je. Tai be­lie­ka ta­da Mi­nist­ras…

PIRMININKĖ. At­si­pra­šau Vy­tau­to, tie­siog su­teik­siu jums lai­ko. In­for­muo­ju: V. Ša­po­ka, V. Sin­ke­vi­čius, M. Kviet­kaus­kas, A. Ve­ry­ga ir L. A. Lin­ke­vi­čius yra iš­vy­kę. Ačiū. Da­bar klaus­ki­te.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Lie­ka tik prem­je­ras. Ger­bia­mas prem­je­re, ro­dos, rug­pjū­čio 20 die­ną me­no kū­rė­jų… ne me­no kū­rė­jų, bet te­at­rų, vals­ty­bi­nių įstai­gų aso­cia­ci­ja krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę, Pre­zi­den­tą, Kul­tū­ros ko­mi­te­tą, dar kaž­ką su laiš­ku, ku­ria­me nuo­gąs­tau­ja dėl bū­si­mo dar ne­re­gist­ruo­to, bet iš ži­niask­lai­dos gir­dė­to Kul­tū­ros pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­to. Ja­me iš­reikš­ta di­džiu­lių abe­jo­nių.

Koks jū­sų as­me­ni­nis po­žiū­ris ir kaip prem­je­ro, ar jūs su­si­pa­ži­nęs su tuo do­ku­men­tu? La­bai gai­la, kad ir bu­vu­si ana mi­nist­rė ne­si­ta­rė su kul­tū­ros lau­ku, jai ne­pa­si­se­kė baig­ti ka­den­ci­jos, ir da­bar pa­na­šu, kad to­kie do­ku­men­tai ruo­šia­mi už už­da­rų du­rų, ir kul­tū­ros lau­kas, ku­ris yra pa­grin­di­nis tų gai­rių įgy­ven­din­to­jas, su­ži­no apie nu­ma­to­mas ko­kias nors per­tvar­kas iš to­kių pro­jek­tų, ku­rie ga­li­mai virs taip pat do­ku­men­tais ir vėl su­kels di­de­lį er­ze­lį. Ar ne­ver­tė­tų vis dėl­to kaip nors, na, pla­čiau dis­ku­tuo­ti ir ne­da­ry­ti tos klai­dos dar kar­tą?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Jūs la­bai tei­sin­gai pa­sa­kė­te, pa­žy­mė­jo­te dėl dvie­jų tei­sės ak­tų, ku­rie bu­vo il­gai įstri­gę. Vie­nas iš jų yra ši­tas svar­bus įsta­ty­mas. Mes pre­li­mi­na­riai esa­me jį ne­for­ma­liai ap­svars­tę, bet mi­nist­ro pa­ti­ki­ni­mą tu­riu ir ga­liu ly­giai taip pat pa­ti­kin­ti, kad į Vy­riau­sy­bę net for­ma­liam svars­ty­mui, de­ri­ni­mui jis ne­bus pa­teik­tas tol, kol ne­bus su­pa­žin­din­tas ir pla­tus kul­tū­ros vi­suo­me­nės lau­kas. Jei­gu rei­kia, mes to­kią prak­ti­ką tu­ri­me. Jei­gu yra nuo­mo­nių iš­si­sky­ri­mų ar abe­jo­nių, kvie­čia­me dis­ku­tuo­ti į Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją ir ta­da iš­klau­so­me vi­sas nuo­mo­nes ir pri­ima­me ga­lu­ti­nį spren­di­mą. Tai­gi ta dis­ku­si­ja tik­rai dar bus ir ne­bus taip, kad bus Vy­riau­sy­bės pa­teik­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris ne­bu­vo de­rin­tas, dis­ku­tuo­tas ir ne­bu­vo ma­ty­tas kul­tū­ros ben­druo­me­nės. Tik­rai to ne­bus.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ačiū, ti­kė­si­mės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Čmi­ly­tė-Niel­sen. Ruo­šia­si A. Sy­sas.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Sa­vo klau­si­mą no­rė­jau ad­re­suo­ti fi­nan­sų mi­nist­rui, bet šian­dien, at­ro­do, prem­je­rui ten­ka ati­dirb­ti už vi­sus iš­vy­ku­sius mi­nist­rus. Ger­bia­mas prem­je­re, fi­nan­sų mi­nist­ras pas­ta­rą­sias sa­vai­tes pa­var­to­jo vi­sas įma­no­mas me­ta­fo­ras kal­bė­da­mas apie eko­no­mi­kos at­ei­tį, kad tem­do de­be­sys, kad bai­gia­si va­sa­ra, kad ar­tė­ja žie­ma ir pa­na­šiai, ir taip to­liau. Nu­ma­tant tą ar­tė­jan­čią žie­mą, tiek Vo­kie­ti­jo­je, tiek ir JAV jau kal­ba­ma apie kon­kre­čius pla­nus pa­leng­vin­ti mo­kes­ti­nę naš­tą smul­kiam ir vi­du­ti­niam ver­slui, kaip nors ieš­ko­ti bū­dų ska­tin­ti eko­no­mi­ką. Ma­no klau­si­mas jums ir fi­nan­sų mi­nist­rui. Ar įma­no­ma ir kaip įma­no­ma su­de­rin­ti tą ne­si­bai­gian­čią mū­sų vi­sų va­sa­rą su prieš­rin­ki­mi­niu biu­dže­tu?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Vis­kas yra įma­no­ma ir ga­liu pa­ti­kin­ti, kad Vy­riau­sy­bė tik­rai pa­teiks biu­dže­tą, ku­ris yra at­sa­kin­gas, su­ba­lan­suo­tas, lai­ko­ma­si ir griež­tos fis­ka­li­nės draus­mės ir pai­so­ma tų „gam­ti­nių“ po­ky­čių, ku­rie pir­miau­sia pa­lie­tė tiek pa­sau­li­nės rin­kos, tiek Eu­ro­pos eko­no­mi­ką. Lie­tu­vo­je va­sa­ra tik­rai į pa­bai­gą, bet žie­mos mes dar ne­ma­to­me ir tik­rai ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus ne­ma­ty­si­me. Bet, ne­pai­sy­da­mi to, mes ruo­šia­mės. Aš jau mi­nė­jau, ir fi­nan­sų mi­nist­ras mi­nė­jo, įver­ti­nus pas­ku­ti­nes prog­no­zes, vis­gi dar tre­jus ar­ti­miau­sius me­tus aug­si­me. Šie­met aug­si­me spar­čiau, ne­gu bu­vo­me prog­no­za­vę. Ta­čiau ruo­šia­mės iš tik­rų­jų, kal­bant ir apie re­zer­vus, ir apie žmo­nių per­ka­mo­sios ga­lios ir pa­ja­mų di­di­ni­mą, kas su­si­ję su mo­kes­ti­nės ap­lin­kos pa­kei­ti­mu, nes ar­ti­miau­siu me­tu, ma­tyt, mes ma­ty­si­me, taip ir yra, mū­sų eko­no­mi­kos vie­nas iš au­gi­mo va­rik­lių bus vi­daus var­to­ji­mas, mū­sų žmo­nių per­ka­mo­sios ga­lios iš­nau­do­ji­mas. To­liau – sėk­min­gos tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos, kur mes tik­rai ma­to­me ge­ras ten­den­ci­jas. Aiš­ku, ir iš­šū­kis yra, bet tai jau kiek­vie­nos Vy­riau­sy­bės iš­šū­kis bū­na, – tiks­lin­gas šio fi­nan­si­nio pe­ri­odo Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų in­ves­ta­vi­mas. Ne pa­nau­do­ji­mas, bet in­ves­ta­vi­mas.

Tai štai šiuos mo­men­tus mes tik­rai ma­to­me, sve­ria­me. Prog­no­zės dėl vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mo tik­rai yra pa­lan­kios tiek pri­va­čia­me, tiek vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, jei­gu nie­kas ne­si­keis, jei­gu ne­iš­tiks ko­kių nors ka­tak­liz­mų. Ir, aiš­ku, re­zer­vo kau­pi­mas, ką mes ir to­liau nuo­sek­liai da­ro­me.

Jei­gu rei­kės ir at­si­ras tas šal­tu­kas, mes tik­rai nau­do­si­me tą prie­mo­nę, ku­rią ne­iš­ven­gia­mai rei­kės nau­do­ti, tai yra ska­tin­ti dar dau­giau vi­daus var­to­ji­mą, ir to­kias prie­mo­nes tu­rė­si­me pa­da­ry­ti iš su­kaup­tų re­zer­vų. Na, nie­ko čia nau­jo ne­su­gal­vo­si. Svar­biau­sia, kad ne­pa­da­ry­tu­me iš tik­rų­jų… ne­už­si­dė­tu­me, ką mi­nist­ras ne kar­tą mi­nė­jo, ro­ži­nių aki­nių ir ne­ma­ty­tu­me re­a­ly­bės.

Aš su­pran­tu, kad tai bus la­bai sun­ku kal­bant apie ki­tus me­tus, bet gy­ven­ki­me ne tik 2020 me­tais, gy­ven­ki­me ir ki­tą lai­ko­tar­pį ir pri­si­min­ki­me, kad nie­kas ir­gi ne­ži­no, kaip čia bus, kam teks at­sa­ko­my­bė 2020 me­tais. Tai mes lik­si­me at­sa­kin­gi ir pa­lik­si­me vals­ty­bę, vals­ty­bės fi­nan­sus ir eko­no­mi­ką tik tva­rią ir at­sa­kin­gai val­do­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si A. Dumb­ra­va.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas prem­je­re, ne­klau­siu nie­ko nau­jo, aš klau­si­nė­ju ir klau­si­nė­ju tą pa­tį per tą pa­tį. Gau­nu at­sa­ky­mus, bet ne­gau­nu re­zul­ta­to. Aš ne­klau­siu apie „Sod­ros“ dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį, kur ne­vyk­do­te jau 9 mė­ne­sius įsta­ty­mo, nors pri­sie­kė­te ir iš stal­čiaus į stal­čių dė­lio­ja­te, ir mi­nist­rą pa­kei­tė­te, bet vis tiek ne­vyk­do­te.

Aš pa­klau­siu la­bai kon­kre­taus klau­si­mo, ku­rio ir­gi ne­vyk­do­te. Ar ga­li­te pa­sa­ky­ti, kiek dar­buo­to­jų at­sto­vų yra vals­ty­bės val­do­mo­se įmo­nė­se, tą mes nu­sta­tė­me nau­ja­me pa­to­bu­lin­ta­me Dar­bo ko­dek­se prieš dve­jus me­tus? Čia sė­di vie­nas mi­nist­ras, ku­ris tik­rai ga­li pa­sa­ky­ti, kad vie­no­je nė­ra.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Aš nie­ko nau­jo jums ir ne­pa­sa­ky­siu į abu­du klau­si­mus. Ko­kie klau­si­mai, to­kie ir at­sa­ky­mai. Mi­nist­ras tur­būt jau ne kar­tą mi­nė­jo Vi­sa­gi­no ato­mi­nę elek­tri­nę ir vyks­tan­tį pro­ce­są. O apie „Sod­rą“ aš ga­liu dar pa­mi­nė­ti, kad bu­vo pri­im­tas spren­di­mas, ku­ris bu­vo ne­pa­grįs­tas fi­nan­sais. „Sod­rai“ no­rint įgy­ven­din­ti tuos re­zul­ta­tus tie­siog rei­kia su­si­tvar­ky­ti sa­vo struk­tū­rą ir ki­to­kio va­rian­to nė­ra. Ne­ga­li ki­taip bū­ti ir ki­taip ne­bus. Aš su­pran­tu, kad mes tu­ri­me vi­so­kių la­biau mėgs­ta­mų ins­ti­tu­ci­jų dėl įvai­riau­sių prie­žas­čių, bet kai pri­ima­me to­kį spren­di­mą, be po­li­ti­nio spren­di­mo, vi­są lai­ką rei­kia pa­gal­vo­ti ir apie fi­nan­si­nį. Vien for­ma­lus įsta­ty­mo pri­ėmi­mas ne­spren­džia tų klau­si­mų, jei­gu iki to lai­ko ne­bu­vo su­tar­ti ir su­ras­ti fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia nau­jos frak­ci­jos „Lie­tu­vos ge­ro­vei“ at­sto­vas Al­gir­das Dumb­ra­va, Al­gi­man­tas Dumb­ra­va. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

A. DUMBRAVA (LGF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Prem­je­rui tik­rai no­rė­čiau duo­ti lai­ko tru­pu­čiu­ką pail­sė­ti, daug klau­si­mų jam šian­dien.

No­rė­čiau pa­klaus­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rės. Ger­bia­ma mi­nist­re, tik­rai džiau­giuo­si jū­sų spau­do­je iš­dės­ty­tais pri­ori­te­tais pa­gel­bė­ti ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams tiek sa­vi­val­do­je, tiek sta­tu­ti­niams pa­rei­gū­nams. Gal­būt ga­li­te pa­sa­ky­ti, ko­kie kon­tū­rai ryš­kė­ja, ko­kie jū­sų ma­ty­mai dėl ki­tų me­tų, kuo mes ga­lė­tu­me nu­džiu­gin­ti šiuos pa­rei­gū­nus? La­bai ačiū.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Kon­tū­rai tik­rai ryš­kė­ja. Yra pri­im­tas spren­di­mas pirk­ti cis­ter­nas, rei­ka­lin­gas ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų dar­bui, ir ki­tą įran­gą at­lik­ti jų funk­ci­joms. Tai bus da­ro­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų. Šiuo me­tu jau bai­gia­mos de­ry­bos su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, pir­ki­mas pa­ju­dės. Tai­gi bus ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ap­rū­pi­ni­mas ir pa­ge­rin­tos Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to dar­bo są­ly­gos.

Taip pat kal­ba­me apie dar­bo už­mo­kes­čio ki­li­mą, ku­ris nu­ma­ty­tas tre­jų me­tų lai­ko­tar­piu. Dar yra vie­ni me­tai, kai tas ki­li­mas tu­ri įvyk­ti.

Taip pat vis dėl­to pra­ei­tais me­tais sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­sių ko­man­doms ne­bu­vo tos at­ski­ros ei­lu­tės biu­dže­te jų pri­skir­toms funk­ci­joms už­tik­rin­ti, tai ta biu­dže­to ei­lu­tė, mes la­bai ti­ki­mės, at­si­ras ben­dra­me biu­dže­te ir sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­sių ko­man­dos taip pat gaus už­tik­rin­tą at­ly­gi­ni­mą už sa­vo at­lie­ka­mas pa­rei­gas. Ti­ki­mės, kad jiems ne­rei­kės ne­bu­dė­ti kas tre­čią pa­rą, kaip jie ban­dė tau­py­ti lė­šas, o iš tik­rų­jų vie­ša­sis sau­gu­mas yra vie­nas iš vals­ty­bės pri­ori­te­tų. Bet taip pat rei­kia įver­tin­ti tai, kad pa­čios or­ga­ni­za­ci­jos sa­vo vi­du­je tu­rė­tų pri­im­ti spren­di­mus, nes kai ku­rie spren­di­mai, mū­sų ver­ti­ni­mu, ne vi­sa­da yra ra­cio­na­lūs ir daug kai­nuo­ja mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šų. Taip pat la­bai ti­ki­mės ge­ra­no­riš­ko ben­dra­dar­bia­vi­mo ir pa­ieš­kos ben­drų spren­di­mų, ku­rie tas or­ga­ni­za­ci­jas taip pat įga­lin­tų pri­im­ti spren­di­mus ir pa­ge­rin­ti jų dar­bą ir kar­tu ap­mo­kė­ji­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji mi­nist­re. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė. Ruo­šia­si A. Kir­ku­tis.

A. ARMONAITĖ (MSNG). Dė­ko­ju. Klau­si­mas so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rui apie ge­ro­vės vals­ty­bę ir kon­kre­čiai apie vai­ko pi­ni­gus. Vai­ko pi­ni­gai bu­vo ta­pę cen­tri­ne ne­va aši­mi ko­a­li­ci­jos de­ry­bo­se ir, man at­ro­do, tai ypač ga­li tap­ti di­de­le aši­mi prieš rin­ki­mus da­li­nant ir bars­tant vi­siems pi­ni­gė­lius. Aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, jog, ma­no po­žiū­riu, tai nė­ra iki ga­lo taik­li so­cia­li­nė pa­ra­ma, nes ją gau­na vi­si. Ji nė­ra su­sie­ta net­gi su tam tik­ro­mis gal­būt pa­slau­go­mis – švie­ti­mo, svei­ka­tos, nes pi­ni­gai juk ne tie­siai vai­kui ke­liau­ja, o tė­vams. Mes ne­ži­no­me, ką jie da­ro. Ar jūs vis dėl­to pla­nuo­ja­te kaip nors keis­ti vai­ko pi­ni­gų tiks­lin­gu­mą, kad tai tap­tų tiks­lin­ges­ne, jei­gu ga­li­ma taip pa­sa­ky­ti, so­cia­li­ne pa­ra­ma, o ne tik pi­ni­gų da­li­ni­mu vi­siems gat­vė­je?

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Vai­ko pi­ni­gai iš tie­sų, kaip ro­do mū­sų tu­ri­mi in­stru­men­tai, spren­džia vai­kų skur­do pro­ble­mą ga­na žen­kliai. Fak­tiš­kai nuo to­kios vie­nos pas­ku­ti­nių vie­tų pa­gal skurs­tan­čių vai­kų skai­čių Eu­ro­po­je mes jau 2019… o 2020 me­tais, jei­gu pa­di­din­si­me vai­ko pi­gi­nus, tu­rė­tu­me pa­siek­ti net­gi Eu­ro­pos vi­dur­kį. Tuos duo­me­nis mes gau­si­me tuo me­tu, kai bus at­lik­ti Eu­ros­ta­to ty­ri­mai.

Vai­kų skur­dą spren­džia vai­ko pi­ni­gai. Tai nė­ra vien tik vai­kų skur­do pro­ble­mos spren­di­mas, yra ir šei­mų stip­ri­ni­mo, to­dėl uni­ver­sa­li iš­mo­ka yra tam, kad pa­dė­tu­me vi­soms šei­moms, ne tik toms, ku­rios ati­tin­ka tam tik­rus pa­ja­mų kri­te­ri­jus, kad gau­tų tuos vai­ko pi­ni­gus, nes vai­kus už­au­gin­ti kai­nuo­ja, ir kai­nuo­ja bran­giai, ir tą mes ži­no­me, ir dėl to vi­sos ša­lys ap­lin­kui mus ski­ria uni­ver­sa­lią vai­ko iš­mo­ką. Ir tai tur­būt yra vie­nas iš ge­ro­vės vals­ty­bės bruo­žų.

Bet, kaip jūs klau­sė­te, mes tik­rai daug dir­ba­me su vai­ko pi­ni­gų di­zai­nu žiū­rė­da­mi, kaip ga­li­ma stip­rin­ti šei­mas, bet kar­tu ir dar la­biau spręs­ti vai­kų skur­do pro­ble­mą, taip pat ne­ly­gybės tarp vai­kų pro­ble­mą. To­dėl tas Vy­riau­sy­bės siū­lo­mas spren­di­mas 60 plius 40 ap­ima du nau­jus da­ly­kus. Pir­ma, tai iš­ple­čia gru­pę. Prie tų, ku­rie gau­tų ga­li­my­bę gau­ti tą pa­pil­do­mą iš­mo­ką, va­di­na­si, 60 plius 40, pa­tek­tų dau­giau šei­mų, kad gau­tų di­des­nes pa­ja­mas iki 100 eu­rų.

Ant­ras da­ly­kas. Di­dė­ja skir­tu­mas tarp uni­ver­sa­lios iš­mo­kos ir tos pa­pil­do­mos da­lies, nes da­bar mes tu­ri­me 50 plius 20. 60 plius 40 – pro­cen­tais skir­tu­mas bū­tų di­des­nis ir to­kiu bū­du mes pa­tai­ky­tu­me la­biau, kaip jūs sa­ko­te, į skur­do ir tas si­tu­a­ci­jas, kur pi­ni­gų rei­kia.

Tu­ri­me vi­sus iš­pjaus­ty­mus įvai­rių vai­ko pi­ni­gų di­zai­nų, ga­lė­tu­me, jei­gu bū­tų po­rei­kis, pri­sta­ty­ti, kaip tie vai­ko pi­ni­gai spren­džia ne tik vai­kų skur­do pro­ble­ma­ti­ką, bet ir ne­ly­gy­bės mū­sų ša­ly­je pro­ble­ma­ti­ką. Ir at­ro­do, kad vai­ko pi­ni­gai tu­ri iš­ly­gi­na­mą­jį dė­me­nį tam, kad mūsų vi­suo­me­nė tap­tų ly­ges­nė, kad bū­tų dau­giau tos so­cia­li­nės ge­ro­vės, dėl ko ir už­da­vė­te klau­si­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, ger­bia­mas mi­nist­re. Klau­sia A. Kir­ku­tis. Ruo­šia­si A. Vin­kus.

A. KIRKUTIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ka­dan­gi esu pa­si­ruo­šęs klaus­ti kon­kre­čiai svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro, o jo nė­ra sa­lė­je, aš pa­si­lik­siu klau­si­mą ki­tai Vy­riau­sy­bės va­lan­dai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Vin­kus. Ruo­šia­si R. Mar­ti­nė­lis. Mi­nu­tė­lę, tuoj įjung­siu mik­ro­fo­ną. Pra­šau.

A. VINKUS (LSDDF). Bu­vau pa­si­ruo­šęs už­duo­ti klau­si­mą dėl Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų. Ka­dan­gi nė­ra mi­nist­ro ir fi­nan­sų mi­nist­ro, aš drį­siu at­si­sa­ky­ti šian­dien, ki­tą kar­tą.

PIRMININKĖ. Dė­kui. Klau­sia R. Mar­ti­nė­lis. Ruo­šia­si J. Var­ka­lys.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bū­tų ar­ba eko­no­mi­kos, ar­ba svei­ka­tos mi­nist­rui, bet aš ne­at­si­sa­ky­siu, pa­klau­siu prem­je­ro. Dėl lau­ko ka­vi­nių, dėl pre­ky­bos al­ko­ho­liu lau­ko ka­vi­nė­se dis­ku­si­jos vyks­ta įvai­rios jau se­no­kai, įvai­riais as­pek­tais, kad tie drau­di­mai gal­būt per­tek­li­niai. No­rė­čiau pa­klaus­ti, ko­kia bū­tų nuo­mo­nė. Sa­ky­ki­te, ar pri­tar­tu­mė­te ini­cia­ty­vai vi­siš­kai iš­brauk­ti iš įsta­ty­mo drau­di­mus, su­si­ju­sius su pre­ky­ba al­ko­ho­liu lau­ko ka­vi­nė­se?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Bū­čiau lin­kęs pri­tar­ti su ati­dė­ji­mu pro­tin­gam ter­mi­nui, gal­būt dve­jiems me­tams, ir to­liau ste­bė­ti si­tu­a­ci­ją, kaip kin­ta mū­sų var­to­ji­mo įpro­čiai ša­ly­je, ko­kius mes tu­ri­me re­zul­ta­tus ir pa­sek­mes. Ir, be abe­jo, bū­čiau lin­kęs de­le­guo­ti dėl lau­ko ka­vi­nių, sta­cio­na­rių lau­ko ka­vi­nių dau­giau funk­ci­jų sa­vi­val­dy­bėms, ku­rios ga­lė­tų pa­čios spręs­ti. Ir bū­čiau lin­kęs svars­ty­ti va­rian­tą, kaip ir kom­pro­mi­si­nį va­rian­tą, dėl va­di­na­mų­jų lau­ko ka­vi­nių, ne­sta­cio­na­rių lau­ko ka­vi­nių, pa­brė­žiu. Dėl asor­ti­men­to gal­būt pro­cen­tuo­tės tam tik­ros… ver­tin­ti, ką ga­lė­tų nu­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bė, sa­ky­kim, kaip pa­vyz­dys – ne ma­žiau kaip 60–70 % par­da­vi­mų tu­rė­tų bū­ti vais­van­de­niai, mais­to pro­duk­tai, už­kan­džiai ir 30 % al­ko­ho­lis. Tai yra ri­ba, ku­ri liau­dy­je va­di­na­mą­sias gir­dyk­las iš­skir­tų.

O dėl vi­so ki­to, dėl ka­vi­nių at­stu­mų 40 met­rų ir pa­plū­di­miuo­se, ma­nau, tu­ri­me ati­dė­ti po­rai me­tų ir pa­da­ry­ti tuos sau­gik­lius, ką aš pa­mi­nė­jau, kom­pro­mi­si­nius, ir su­teik­ti dau­giau tei­sių sa­vi­val­dai pa­čiai ap­si­spręs­ti. Aš ma­nau, kad tos prie­mo­nės, ku­rios bu­vo čia kar­tu pri­im­tos, da­vė re­zul­ta­tus, tai aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, ar da­bar­ti­nės, ki­tos prie­mo­nės tik­rai bus pa­vei­kios, ma­nau, kad kol kas sku­bė­ti ne­rei­kė­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia J. Var­ka­lys. Ruo­šia­si R. Po­po­vie­nė.

J. VARKALYS (LSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ap­lin­kos mi­nist­re, no­rė­jau klus­te­lė­ti to­kio da­ly­ko dėl sklin­dan­čios ži­nios apie van­dens tie­ki­mo įmo­nių stam­bi­ni­mą. Gy­ven­to­jai sa­vi­val­dy­bė­se yra su­ne­ri­mę, ma­tyt, per ma­žai in­for­ma­ci­jos tu­ri tuo klau­si­mu. Ir su­ne­ri­mę dėl to, kad ga­li pa­blo­gė­ti pa­slau­gos tie­ki­mo ko­ky­bė, kad ga­li tek­ti ma­žiau in­ves­ti­ci­jų į ra­jo­nų cen­trus ir kai­mus, gy­ven­vie­tes. Ar tai pa­grįs­ta? Ar tie da­ly­kai bus grin­džia­mi kaš­tų ir nau­dos ana­li­ze? Ko­kia to nau­da ir ko­kia sta­di­ja da­bar tų da­ly­kų yra? Ačiū už at­sa­ky­mą.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Pir­miau­sia no­riu nu­ra­min­ti gy­ven­to­jus – tik­rai nie­kas nė­ra da­ro­ma ne­pa­grįs­tai. Dėl to, kas vyks­ta, yra už­sa­ky­ta stu­di­ja, bū­tent kaip iš­spręs­ti si­tu­a­ci­ją, kai per tiek me­tų kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių nuo­te­kų ir van­dens tvar­ky­mo įmo­nės taip ne­efek­ty­viai dir­bo, kad šian­dien Lie­tu­vai gre­sia Eu­ro­pos Są­jun­gos sank­ci­jos dėl ne­pa­nau­do­tų lė­šų ir ne­pa­siek­tų ro­dik­lių. Tiks­las yra bū­tent pa­dė­ti pa­tiems gy­ven­to­jams, kad ne­bū­tų vien tik sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ja ir ro­dy­mas pirš­tu ar į Sei­mą, ar į Vy­riau­sy­bę dėl tų pro­ble­mų, ku­rios jau yra pa­čios sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las.

Ta stu­di­ja tur­būt ir at­skleis, koks yra efek­ty­viau­sias val­dy­mo mo­de­lis. Ką mes da­bar da­ro­me, tai kvie­čia­me dar iki spa­lio mė­ne­sio sa­vi­val­dy­bių įmo­nes teik­ti pa­raiš­kas, jos ga­lė­tų pa­dė­ti pa­siek­ti tuos ro­dik­lius ir gau­tų pa­pil­do­mą fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tų, ku­rie pa­dė­tų tiems pa­tiems žmo­nėms tu­rė­ti ko­ky­biš­ką van­de­nį, ir bū­tų tin­ka­mai su­tvar­ky­tos nuo­te­kos. Tai tur­būt mū­sų vi­sų ben­dras tiks­las pa­ska­tin­ti.

O koks bus pri­im­tas spren­di­mas, kai tu­rė­si­me kon­kre­čios stu­di­jos re­zul­ta­tus, kai ma­ty­sime, kiek įmo­nių dir­ba efek­ty­viai, kiek ne­efek­ty­viai, kai bus ga­li­ma nu­sta­ty­ti van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­nos ir kaš­tų pa­grin­di­mą, tur­būt ta­da ga­lė­si­me kar­tu ir pri­im­ti spren­di­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. R. Po­po­vie­nė. Pra­šom, klaus­ki­te. Ruo­šia­si A. Ma­zu­ro­nis.

R. POPOVIENĖ (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. No­riu pa­klaus­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rės. Iš­ties Lie­tu­vo­je tu­ri­me pre­ce­den­to ne­tu­rin­tį at­ve­jį, kai vie­na sa­vi­val­dy­bė per­brai­žo že­mė­la­pius, skel­bia re­fe­ren­du­mą ki­to­je sa­vi­val­dy­bė­je ir taip no­ri pa­si­im­ti pa­čius gar­džiau­sius kąs­ne­lius. Ir kol nė­ra vals­ty­bi­nio po­žiū­rio į žie­di­nes sa­vi­val­dy­bes, nė­ra re­gio­ni­nės po­li­ti­kos, ir vyks­ta toks cha­o­tiš­kas Lie­tu­vos per­brai­žy­mas. Gal­būt ir ra­jo­nas ga­lės skelb­ti re­fe­ren­du­mą, pa­vyz­džiui, Kau­no mies­to dėl Šan­čių se­niū­ni­jos, kur yra 6 tūkst. žmo­nių pa­ra­šų, ir į juo nie­kas ne­krei­pia dė­me­sio.

Bet ma­no klau­si­mas yra toks, ar iš tie­sų šian­dien ga­li­te ga­ran­tuo­ti, kad re­fe­ren­du­mas bus or­ga­ni­zuo­tas de­mo­kra­tiškai, kaip sa­ko­ma Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me, ir bal­suos vi­so ra­jo­no žmo­nės. Pa­tiks­li­nu, kad ini­ci­juo­ja­ma per­tvar­ka pa­lies vi­so ra­jo­no žmo­nes, bet ne tik tų siū­lo­mų ir dar per pu­sę dras­ko­mų se­niū­ni­jų gy­ven­to­jus.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų toks at­ve­jis, sa­ky­ki­me, iš­skir­ti­nis, ka­dan­gi vis dėl­to in­ter­ven­ci­ja yra į ki­tos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją, bet įsta­ty­miš­kai tas nė­ra drau­džia­ma. Pir­miau­sia mes gal­būt per anks­ti pa­tei­kė­me to­kią nuo­mo­nę, ka­dan­gi dar ne­gau­ta Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­nė, ir da­bar ant svars­tyk­lių lėkš­te­lės mes tu­ri­me tik Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės pla­nus. Ta­čiau mes pri­va­lo­me taip pat gau­ti Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nuo­mo­nę šiuo klau­si­mu ir tik tuo­met or­ga­ni­zuo­ti gy­ven­to­jų ap­klau­są.

Yra nu­sta­ty­ti rei­ka­la­vi­mai, kaip tu­ri bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­ma gy­ven­to­jų ap­klau­sa, ir pa­gal tuos rei­ka­la­vi­mus ji ir bus or­ga­ni­zuo­ja­ma. Be abe­jo, jūs la­bai tei­si, pa­ste­bė­ju­si, kad vis dėl­to tos re­gio­ni­nės po­li­ti­kos sto­ka gal­būt ir su­po­na­vo to­kią si­tu­a­ci­ją.

Ren­gia­mas nau­jas Re­gio­nų plėt­ros įsta­ty­mas ir įga­lins sa­vi­val­dy­bes tar­pu­sa­vy­je ben­dra­dar­biau­ti, spręs­ti pro­ble­mas, ak­tu­a­lias gy­ven­to­jams tiek vie­nos, tiek ki­tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rių ri­bos yra su­si­ju­sios, – tai in­fra­struk­tū­ros, vie­šo­jo trans­por­to, pa­slau­gų da­ly­kai. Aš ma­nau, kad vis dėl­to rei­kė­tų vals­ty­biš­kai pa­žiū­rė­ti, ar mes per­brai­žo­me vi­sų sa­vi­val­dy­bių ri­bas, to­kia ini­cia­ty­va ga­li kil­ti iš įvai­rių ki­tų sa­vi­val­dy­bių, ypač iš di­džių­jų mies­tų, ku­rie re­a­liai no­ri ne tiek te­ri­to­ri­jos, kiek GPM mo­kes­čio su­rin­ki­mą pa­si­di­din­ti sa­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Ma­nau, ir jums, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, bus pa­teik­tas nau­jas vi­siš­kai, ko­ky­biš­kai pa­reng­tas po­žiū­ris į re­gio­nų po­li­ti­ką nau­ja­me įsta­ty­me. La­bai ti­ki­mės taip pat tos pla­čios dis­ku­si­jos. Mi­nis­te­ri­ja da­bar ski­ria di­džiau­sią dė­me­sį pa­reng­ti tam įsta­ty­mui, o juo vi­sai ki­taip mes įga­lin­si­me dirb­ti re­gio­nų ta­ry­bas, spręs­ti ben­dras pro­ble­mas. Gal­būt ne­kils no­ro pre­ten­duo­ti į ki­to ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, bet bus sie­kia­ma ben­drų re­zul­ta­tų, ku­rie bus iš­kel­ti iš tos sa­vi­val­dy­bės ri­bų, ir taip įga­lins spręs­ti gy­ven­to­jų ke­lia­mas pro­ble­mas.

PIRMININKĖ. Ačiū. Klau­sia A. Ma­zu­ro­nis. Ruo­šia­si S. Tu­mė­nas.

A. MAZURONIS (MSNG). La­bai dė­kui, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi prem­je­rui šian­dien ir taip daug klau­si­mų bu­vo, tai jam lei­siu pail­sė­ti ir ne­klau­siu. O pa­klau­siu ne­se­niai pra­dė­ju­sio ei­ti pa­rei­gas su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro ne Ja­ros­la­vo Ne­ve­ro­vi­čiaus, bet Nar­ke­vi­čiaus.

Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs ei­na­te pa­rei­gas jau be­veik mė­nuo. No­rė­čiau pra­tęs­ti sa­vo klau­si­mą, ku­rio aš jū­sų klau­siau, kai pra­dė­jo­te ei­ti pa­rei­gas, apie jū­sų bu­vu­sio pirm­ta­ko la­bai skam­bius žo­džius. Ar per tą mė­ne­sį, ku­rį dir­ba­te, jūs jau esa­te pra­dė­jęs ar­ba ati­da­vęs me­džia­gą iki­teis­mi­niam ty­ri­mui pra­dė­ti į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą? Jei­gu taip, ko­kiais at­ve­jais? Ar tie ty­ri­mai jau yra pra­dė­ti? Ar yra nu­sta­ty­ti kaž­ko­kie kal­ti­na­mie­ji? Ir ko­kios vi­sų tų va­gys­čių pa­sek­mės to­liau, kas bu­vo prieš tai mi­nist­rui mi­nist­rau­jant? Mi­nist­re, at­sa­ky­ki­te, kas va­gia, kur va­gia ir kur ma­te­ria­lų, vals­ty­bei pri­klau­san­tį tur­tą pa­dė­jo? Iš tie­sų bu­vu­sio jū­sų ko­le­gos pa­reiš­ki­mai bu­vo la­biau ne­gu skam­būs.

PIRMININKĖ. Lai­kas!

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). La­bai ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Dar­bo mė­nuo dar ne­pra­ėjo, vie­nas da­ly­kas. Ant­ras da­ly­kas, į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas kol kas jo­kios me­džia­gos nė­ra pa­teik­ta. Vyk­do­ma au­di­to ana­li­zė. Aš tiek pa­sa­ky­čiau. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, klau­sia S. Tu­mė­nas. Gin­čus as­me­niš­kai gal­būt pra­tę­si­te. Da­bar klau­sia S. Tu­mė­nas. Ruo­šia­si G. Skais­tė.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Pir­miau­sia svei­ki­nu tris nau­jus mi­nist­rus, ku­rie iš kal­bi­nan­čių­jų ta­po kal­bi­na­mai­siais, tik dar sen­bu­viai, ma­tyt, tru­pu­tį juos skriau­džia, kad į an­trą ei­lę vi­sus pa­so­di­no.

No­riu kreip­tis į švie­ti­mo mi­nist­rą. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs pa­vel­dė­jo­te daug da­ly­kų, tarp jų ir uni­ver­si­te­tų fi­nan­sa­vi­mo me­to­di­ką. Kaip jūs ži­no­te, fi­nan­sa­vi­mas ski­ria­mas at­si­žvel­giant į vals­ty­bės stu­di­jų krep­še­lius, kiek ski­ria­ma. Tai yra nau­din­ga di­de­liems uni­ver­si­te­tams ir pra­žū­tin­ga ma­žiems, ku­riuo­se po be­veik 50 % yra pa­tys mo­kan­tys už stu­di­jas, pi­ni­gų jie ne­gau­na už tai. Ar jūs da­bar, for­muo­da­mas nau­ją biu­dže­tą, da­ry­si­te ko­kių nors pa­kei­ti­mų? Ar ga­li­ma ti­kė­tis, kad kei­sis ta tvar­ka, kad ne­bū­tų ski­ria­ma at­si­žvel­giant vien į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas? Ačiū.

A. MONKEVIČIUS. Ačiū. Klau­si­mas taik­lus. At­sa­ky­mas yra taip. Vy­riau­sy­bė va­kar pa­tvir­ti­no Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo po­ky­čius, ku­riais nu­ma­to iš es­mės keis­ti fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mą, orien­tuo­jant į, pir­ma, so­cia­liai tei­sin­ges­nį pri­ei­na­mu­mą stu­di­jų vi­soms stu­den­tų ka­te­go­rijoms, an­tra, į ko­ky­bę ir efek­ty­vu­mą. Bū­tent ši da­lis nu­ma­to pa­keis­ti pa­čią fi­nan­sa­vi­mo sis­temą taip, kad ba­zi­nis fi­nan­sa­vi­mas iš­lik­tų orien­tuo­tas, na, tik­rai nė­ra abe­jo­nių, kad vis dėl­to la­bai pri­klau­sys nuo stu­den­tų skai­čiaus, bet su­da­ro­mos ga­li­my­bės įsto­ti į re­gist­ruo­tas ir pa­tvir­tin­tas esan­čias pro­gra­mas vi­siems stu­den­tams, ku­rie ten­ki­na mi­ni­ma­lius nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. Ma­ža to, uni­ver­si­te­tams su­da­ro­ma ga­li­my­bė iki 25 % tu­rė­ti nu­by­rė­ji­mą, tai yra ne­si­lai­ky­ti bū­ti­nai gal­vų ir pri­klau­sy­ti nuo ši­to fi­nan­sa­vi­mo. Taip pat nu­ma­ty­ti ir ki­ti po­ky­čiai, ku­rie dėl ant­ro­sios pa­ko­pos nu­ma­to lanks­tes­nį pri­ėmi­mą ir jų iš­lai­ky­mą. Kar­tu, aiš­ku, uni­ver­si­te­tai tu­ri įsi­pa­rei­go­ti dėl ko­ky­bės ir nu­ma­to­mos su­tar­tys su uni­ver­si­te­tais tam tik­ros ap­im­ties, jos nuo 2022 me­tų pra­dė­tų veik­ti. Kai ku­rie ko­ky­bės ro­dik­liai yra ob­jek­ty­vūs ir kai ku­rie pri­klau­so pa­gal spe­ci­fi­ką, tar­ki­me, ga­li bū­tų pa­lan­kūs re­gio­ni­niams uni­ver­si­te­tams, ku­rie yra ki­to­kie ne­gu di­die­ji štai tie kla­si­ki­niai uni­ver­si­te­tai.

Aš ma­nau, kad Sei­mas, svars­ty­da­mas šiuos pro­jek­tus, tu­rė­tų iš es­mės pa­lai­ky­ti, nes tam pri­ta­ria ir pa­tys uni­ver­si­te­tai ir, ma­no gal­va, tai yra la­bai svar­bu vi­siems sek­to­riams, tarp jų mums, mū­sų mi­nis­te­ri­jai, ir jums, ku­rie rū­pi­na­si mo­ky­to­jų ren­gi­mu. Mes nu­ma­to­me daug prie­mo­nių, kaip bū­tų ga­li­ma tiems uni­ver­si­te­tams, ku­rie ren­gia mo­ky­to­jus, pa­dė­ti pri­trauk­ti ga­biau­sius stu­den­tus, juos iš­lai­ky­ti, ir iš tik­rų­jų fi­nan­sa­vi­mas ne­tu­rė­tų bū­ti su­si­jęs vien tik stu­den­tų pri­trau­ki­mui. Tai lie­čia ir, tar­kim, tą pa­tį Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Aiš­ku, gal klau­si­mų kils ir rei­kės tar­tis su ša­ki­nė­mis mi­nis­te­ri­jo­mis, kaip pri­trauk­ti stu­den­tus ten, kur rei­kia ša­ki­nėms mi­nis­te­ri­joms, tar­ki­me, in­ži­nie­rių, tech­no­lo­gų, že­mės ūkio spe­cia­lis­tų ir pa­na­šiai. Fi­nan­sa­vi­mas ir da­bar yra, ir vie­tų yra, ta­čiau jos ne­už­pil­do­mos tik to­dėl, kad stu­den­tams tos stu­di­jų pro­gra­mos yra ne­pa­trauk­lios. Kaip ska­tin­ti, ir­gi ta­ria­mės su ša­ki­nė­mis mi­nis­te­ri­jo­mis. Ki­tų me­tų biu­dže­te ir ša­ki­nėms mi­nis­te­ri­joms apie tai pa­gal­vo­ti fi­nan­siš­kai. Trum­pai tiek.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia G. Skais­tė. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Ma­no klau­si­mas yra že­mės ūkio mi­nist­rui dėl mi­nis­te­ri­jos per­kė­li­mo į Kau­ną. Jūs tu­rė­jo­te šiek tiek abe­jo­nių, ar ver­ta tą da­ry­ti, vė­liau pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mai ži­niask­lai­do­je, kad, įver­ti­nę ap­lin­ky­bes, nu­spren­dė­te, kad vis dėl­to ver­ta mi­nis­te­ri­ją per­kel­ti, ta­čiau dėl jū­sų abe­jo­nių iš­ėjo taip, kad pir­mos vie­tos nu­ga­lė­to­jas SBA kon­cer­nas at­si­ė­mė sa­vo pa­siū­ly­mą. Da­bar iš­ei­na to­kia si­tu­a­ci­ja, kad ar­ba rink­tis ant­ros vie­tos nu­ga­lė­to­ją „Vi­čiū­nų“ gru­pei pri­klau­san­tį „Mag­num“ ver­slo cen­trą, ar­ba skelb­ti nau­ją kon­kur­są. Tai vie­nas klau­si­mas bū­tų, ar pri­si­i­ma­te at­sa­ko­my­bę, kad vis dėl­to dėl jū­sų abe­jo­nių bu­vo at­si­im­tas op­ti­ma­liau­sias pa­siū­ly­mas? Ki­tas klau­si­mas. Ką pla­nuo­ja­te da­ry­ti, ar skelb­ti nau­ją kon­kur­są, ar pa­si­rink­ti ant­ros vie­tos nu­ga­lė­to­ją „Vi­čiū­nų“ gru­pei pri­klau­san­tį „Mag­num“ ver­slo cen­trą?

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū už klau­si­mą. Vi­sų pir­ma no­rė­čiau, kad kal­bė­tu­me fak­tais. Ma­no abe­jo­nių ne­bu­vo, ma­no bu­vo na­tū­ra­lus klau­si­mas, ka­dan­gi yra at­sa­ko­my­bė pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį ne­da­ly­vau­jant vi­sa­me pro­ce­se. Bu­vo na­tū­ra­lus pro­ce­sas, kad įver­tin­tų vi­są pro­ce­dū­rą. Su­pran­ta­ma, kad ver­ti­ni­mo me­tu tie­kė­jas at­si­ė­mė pa­siū­ly­mą, ir tas ver­ti­ni­mas, ku­ris bai­gė­si rug­sė­jo 6 die­ną, iš es­mės pra­ra­do pras­mę, nes, ką jūs mi­ni­te apie ant­ros ir tre­čios vie­tos li­ku­sius da­ly­vius, nei ant­ros, nei tre­čios vie­tos da­ly­vių nė­ra, nes jie bu­vo iš­brauk­ti iš kon­kur­so pa­gal tech­ni­nių rei­ka­la­vi­mų ne­ati­ti­ki­mą. Da­bar vie­nin­te­lis lai­mė­to­jas, ku­ris bu­vo, at­si­ė­mė, tai kon­kur­sas yra taip ir ne­įvy­kęs, ir mes ne­ga­li­me kvies­ti nei ant­ros, nei tre­čios vie­tų lai­mė­to­jų.

Apie mi­nis­te­ri­jos at­ei­tį man sun­ku vis­ką tiks­liai pa­sa­ky­ti, ka­dan­gi vi­sa ko­man­da dar ne­su­for­muo­ta, bet mes tu­ri­me Kau­ne veid­ro­di­nę mi­nis­te­ri­ją, kur yra pri­im­ti žmo­nės. Su­si­rinks vi­sa ko­man­da ir aš ma­nau, ką ir anks­čiau ne kar­tą esu sa­kęs, kad Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos 235 punk­tas kal­ba apie re­gio­ni­nės po­li­ti­kos stip­ri­ni­mą, tai mes jį ir įgy­ven­din­si­me, kad bū­tų ne­veid­ro­diniai sky­riai Kau­ne, bet dar bū­tų ir pa­val­džios įstai­gos ir ki­tuo­se re­gio­ni­niuo­se mies­tuo­se.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si G. Ste­po­na­vi­čius.

S. GENTVILAS (LSF). Dė­ko­ju. Klau­si­mą no­rė­čiau ad­re­suo­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rei. Jū­sų pa­val­du­mo… ar­ba jū­sų ly­de­rys­tė iš tik­rų­jų tu­ri ro­dy­ti pa­vyz­dį vi­siems 60 tūkst. vals­ty­bės tar­nau­to­jų. No­rė­čiau, ger­bia­ma Ri­ta, pa­klaus­ti jū­sų, kaip jūs ver­ti­na­te šian­dien „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją, kad kaip se­niū­nė, va­do­vau­da­ma Sei­mo na­rių frak­ci­jai, jūs ne­dek­la­ra­vo­te nė vie­no su­si­ti­ki­mo per pa­va­sa­rio se­si­ją, nė vie­nas jū­sų frak­ci­jos na­rys ne­dek­la­ra­vo nė vie­no su­si­ti­ki­mo. Ši­tą at­sa­ky­mą jū­sų la­bai no­rė­tų­si ma­ty­ti kon­teks­te po­pie­ti­nės se­si­jos, kai mes nar­plio­si­me NSGK ko­mi­si­jos veik­los pra­džią. Ar tai yra jū­sų par­ti­jos po­li­ti­nė po­zi­ci­ja ne­dek­la­ruo­ti su­si­ti­ki­mų, ar tai yra tie­siog at­si­tik­ti­nu­mas, kad nė vie­nas su­si­ti­ki­mas ne­bu­vo de­kla­ruo­tas nė vie­no jū­sų frak­ci­jos na­rio? La­bai ačiū.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš at­sa­ky­siu taip, kaip ir at­sa­kė­me or­ga­ni­za­ci­jai, tvar­kan­čiai tą sta­tis­ti­ką. Mū­sų frak­ci­jos po­sė­džio me­tu mes nu­spren­dė­me, kad mes nesu­si­ti­ki­nė­ja­me in­di­vi­du­a­liai, nes la­bai su­dė­tin­ga įver­tin­ti lo­bis­tus ar­ba as­me­nis, ku­rie no­ri su­si­tik­ti, o pa­si­kvie­čia­me (ir tuos su­si­ti­ki­mus pa­skel­bia­me) or­ga­ni­za­ci­jas ar jų at­sto­vus į frak­ci­jos po­sė­džius. Taip yra vyk­do­ma jau, ro­dos, pus­an­trų me­tų, gal dau­giau – dve­jus me­tus ir tos prak­ti­kos bu­vo lai­ko­ma­si.

O Sei­mo na­riai at­ski­rai tik­riau­siai ne­dek­la­ra­vo su­si­ti­ki­mų, bet frak­ci­ja su­si­tik­da­vo… Mes kar­tu su­si­tik­da­vo­me ir ta­da ga­lė­da­vo, frak­ci­jai da­ly­vau­jant, vi­siems na­riams iš­dės­ty­ti sa­vo po­zi­ci­ją vie­nu ar ki­tu klau­si­mu, kel­ti pro­ble­mas ar ver­tin­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus.

Ne­te­ko man taip pat ma­ty­ti jū­sų frak­ci­jos na­rių de­kla­ruo­tų su­si­ti­ki­mų su „MG Bal­tic“ at­sto­vais. Tik­riau­siai ir­gi pa­tai­sė­te si­tu­a­ci­ją sa­vo frak­ci­jo­je. Iš to kon­teks­to iš­plau­kia: tam, kam skau­da, tas ir guo­džia­si. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia G. Ste­po­na­vi­čius. Ruo­šia­si R. Šar­knic­kas.

G. STEPONAVIČIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas prem­je­re, aš svei­ki­nu ir jus, ir Vy­riau­sy­bę su po­li­ti­nio se­zo­no pra­džia. Po­li­ti­nis se­zo­nas su­tam­pa ir su moks­lo me­tų pra­džia, tad ma­no klau­si­mas, na­tū­ra­lu, bus su­si­jęs su švie­ti­mu.

Ge­ro­vės vals­ty­bės sie­kis yra ne­at­ski­ria­mas ir nuo švie­ti­mo ko­ky­bės at­skir­ties ma­ži­ni­mo. Ma­no ran­ko­se, ger­bia­mas prem­je­re, yra Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas dėl mo­kyk­los tin­klo tai­syk­lių kū­ri­mo. Jis, jū­sų spren­di­mais, iki šiol lei­do tu­rė­ti jung­ti­nes kla­ses Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se. Prieš me­tus to­kių mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je bu­vo dau­giau kaip 300 – be­veik treč­da­lis Lie­tu­vos mo­kyk­lų tu­rė­jo jung­ti­nes kla­ses. Da­bar kar­te­lė yra su­ma­žin­ta iki aš­tuo­nių vai­kų, dar že­miau – tų mo­kyk­lų su jung­ti­nė­mis kla­sė­mis šiek tiek su­ma­žė­jo.

Ar, ger­bia­mas prem­je­re, jūs pa­si­ruo­šęs pa­keis­ti vie­ną sa­ki­nį ši­ta­me nu­ta­ri­me, kad Lie­tu­vo­je ne­be­lik­tų ko­ky­bės imi­ta­ci­jos ir mes ga­lų ga­le ne­be pa­gal XIX am­žiaus ka­te­go­ri­ją gy­ven­tu­me, o vai­kų la­bui rū­pin­tu­mės ko­ky­be?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ten­den­ci­jas ge­ras pa­ste­bė­jo­te. No­ri­si tik­rai, net ne­abe­jo­ju, tuo ke­liu ei­ti, jei­gu mes ma­to­me vai­ką ir jo in­te­re­są pir­miau­sia. Bet, de­ja, šian­dien tu­ri­me si­tu­a­ci­ją, kad, be vai­ko, dar ne­ma­žai, daug, ko­le­gų po­li­ti­kų, ta­ry­bų na­rių ma­to mo­kyk­lą – pa­sta­tą, tin­klą, dar­bo vie­tas ir vai­kas yra ant­ra­me pla­ne. Dėl to mes tik­rai nuo­sek­liai ei­na­me ir da­ro­me vis­ką, kad šią si­tu­a­ci­ją pa­keis­tu­me.

Ver­ti­na­me re­a­ly­bę. Ver­ti­na­me ir tą si­tu­a­ci­ją, su ku­ria su­si­du­ria mo­kyk­los. Šian­dien kai ku­rie spren­di­mai, ku­rie bū­tų pri­im­ti, tik­rai su­kel­tų tam tik­ros įtam­pos dėl įvai­rių prie­žas­čių: dėl pa­sie­kia­mu­mo, dėl ga­li­my­bių gau­ti ko­ky­biš­ką iš­si­la­vi­ni­mą ki­to­je vie­to­je. Bet tiks­las, ma­nau, yra vie­nas – no­ras jį pa­siek­ti kuo grei­čiau. Bet kar­tais ten­ka šiek tiek iš­dės­ty­ti lai­ke, no­rint pa­siek­ti ga­lu­ti­nį re­zul­ta­tą be di­de­lių aist­rų ir emo­ci­jų, nes sis­te­ma tik­rai yra jaut­ri ir nuo­mo­nės čia yra įvai­rios. Kryp­tis yra aiš­ki. Mes jos lai­ko­mės ir lai­ky­si­mės.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia R. Šar­knic­kas. Ruo­šia­si J. Raz­ma.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kei, džiu­gu ma­ty­ti jus, prem­je­re, svei­ką, lin­kiu jums svei­ka­tos. No­rė­čiau pa­sa­ky­ti apie kri­ti­nę re­dak­ci­jų si­tu­a­ci­ją, ku­ri šiuo me­tu yra Lie­tu­vo­je. Tai pa­sek­mės… dau­ge­lį jau me­tų pa­sek­mė vi­so to yra dėl 21 % PVM ta­ri­fo, tai­ko­mo spaus­di­ni­mui. Šiuo me­tu iš Lie­tu­vos iš­va­žia­vo spaus­din­tis per 120 re­dak­ci­jų į Len­ki­ją ir į Lat­vi­ją, virš 70 – Len­ki­jo­je, virš 30 – Lat­vi­jo­je. Mū­sų ke­ti­ni­mas ta­da bu­vo tai­ky­ti PVM ta­ri­fą nuo 9 iki 5 % par­da­vi­mui ir pir­ki­mui, o spaus­di­ni­mui iš­li­ko 21 %. Ir kas įvy­ko, kad Lie­tu­va, mes šiuo me­tu pa­da­rė­me ana­li­zę, ne­te­ko apie 40 mln., o Lie­tu­vo­je iš vi­so re­dak­ci­jų li­ko virš 30. Aš jū­sų, kaip ge­ro meist­ro, prem­je­ro, pra­šy­čiau, tur­būt ir su­si­ti­ki­mo, ir pa­siū­ly­mo…

PIRMININKĖ. Klaus­ki­te.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). …ką jūs apie ši­tą si­tu­a­ci­ją gal­vo­ja­te ir ko­kios ga­li­my­bės ga­lė­tų bū­ti spren­di­mo? Dė­ko­ju jums.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Šian­dien tik­rai aš jums ne­at­sa­ky­siu, ko­kie ga­lė­tų bū­ti spren­di­mai. Siū­ly­mas yra, mes tu­ri­me svars­ty­ti. Ko­kie tai bū­tų nuos­to­liai, pra­ra­di­mai biu­dže­tui ar­ba kaip tai su­grįž­tų, kaip jūs sa­kė­te, gal­būt įve­dus tą leng­va­ti­nį ta­ri­fą, grįž­tų gal­būt tie už­sa­ky­mai į Lie­tu­vą. Tie­siog svars­ty­ti­nas klau­si­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia J. Raz­ma, ruo­šia­si E. Gent­vi­las.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas ap­lin­kos mi­nist­re, tur­būt su­tik­si­te, kad po­li­ti­kai įfor­min­da­mi sta­ty­bas ar tvar­ky­da­mi sa­vo skly­pus tu­ri bū­ti tei­sė­to vei­ki­mo pa­vyz­džiu vi­suo­me­nei, ir ne­abe­jo­ju, kad jūs skai­tė­te pub­li­ka­ci­jas apie R. Kar­baus­kio nu­si­pirk­tą iš sa­vo kon­cer­no re­zi­den­ci­ją ir ten įvyk­dy­tas sta­ty­bas, ap­tvė­ri­mus. Bu­vo ke­lia­mos abe­jo­nės dėl ob­ser­va­to­ri­jos sta­ty­bos be lei­di­mo, dėl už­tver­tos gat­vės, kai ne­be­ga­li­ma pa­tek­ti per ją prie ma­rių, dėl už­tver­to aukš­ta tvo­ra miš­ko au­gi­nant ke­lis da­nie­lius. Sa­ky­ki­te, ar jūs ir jū­sų tar­ny­bos to­kiais at­ve­jais ga­li­te prin­ci­pin­gai vis­ką iš­si­aiš­kin­ti ir at­sa­ky­ti vi­suo­me­nei, ar vis­kas yra pa­da­ry­ta tei­sė­tai? Ir ką jūs nu­vei­kė­te aiš­kin­da­ma­sis ši­tą is­to­ri­ją? Ar jūs, sa­ky­ki­te, ga­li­te at­skir­ti, kai iš tik­rų­jų vei­sia­mi lau­ki­niai gy­vu­liai ir dėl to rei­kia ap­si­tver­ti miš­ką ir kai yra tik imi­ta­ci­ja, no­rint ap­ri­bo­ti žmo­nių lan­ky­mą­si miš­kuo­se?

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Ma­nau, kad ši is­to­ri­ja jau yra iš­dis­ku­tuo­ta ir gau­ta pa­kan­ka­mai at­sa­ky­mų, iš ku­rių ga­li­ma da­ry­ti iš­da­vas, tiek spe­cia­lis­tų iš­va­das, ku­rios yra pa­teik­tos, na ir po­li­ti­nes iš­va­das, ku­rias jūs… ką čia da­bar tei­gia­te. Is­to­ri­ja, kaip aš sa­kau, pa­si­bai­gu­si, iš­si­sė­mu­si,. Jei­gu yra nau­jų fak­tų, nau­jų ap­lin­ky­bių, vi­sa­da ga­li­ma kreip­tis, ir jūs, kaip Sei­mo na­rys, ga­li­te kreip­tis į at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas. Ma­no ži­nio­mis, lei­di­mas lai­ky­ti lau­ki­nius gy­vū­nus ne­lais­vė­je bu­vo gau­tas, tie lau­ki­niai gy­vū­nai ir yra te­nai. Vis­kas yra tei­sė­ta. Jie pri­žiū­ri… ati­tin­ka Gy­vū­nų ge­ro­vės įsta­ty­mo nuo­sta­tas ir ge­ro­kai vir­ši­ja dar tą ge­ro­vę tų gy­vū­nų. Aš ma­nau, kad iš tie­sų ko­kių nors nau­jų ap­lin­ky­bių, nau­jų fak­tų nė­ra, vis­kas yra at­sa­ky­ta. Jei­gu bus ko­kių nors… Dėl ob­ser­va­to­ri­jos, ką pa­mi­nė­jo­te jūs, tai ne mū­sų spe­cia­lis­tų kom­pe­ten­ci­ja ver­tin­ti, ar ten ga­li­ma sta­ty­ti, ar ne­ga­li­me, tai yra tur­būt pa­ties sa­vi­nin­ko spren­di­mas pa­si­rink­ti, koks ob­jek­tas bus. O dėl sta­ty­bų lei­di­mų, tik­rai ko­kių nors pa­sta­bų ar pa­ste­bė­ji­mų ne­bu­vo. Čia tur­būt toks in­di­vi­du­a­lus klau­si­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Klau­sia E. Gent­vi­las. Ruo­šia­si L. Sta­niu­vie­nė.

E. GENTVILAS (LSF). Klau­si­mas mi­nist­rui J. Nar­ke­vi­čiui, bet no­rė­čiau ir prem­je­ro nuo­mo­nę po to iš­girs­ti. Va­kar įsi­tei­sė­jo teis­mo spren­di­mas, ku­riuo aš esu iš­tei­sin­tas by­lo­je su Uos­to di­rek­ci­ja. Tre­jus me­tus ma­ne po­li­ti­kuo­jan­tis bu­vęs uos­to ge­ne­ra­li­nis va­do­vas A. Vait­kus per­se­kio­jo, pra­de­dant nuo 2016 me­tų pre­ten­zi­jos, bai­giant ieš­ki­niu, ku­rį lai­mė­jau. Be­je, teis­mas vie­na­reikš­miš­kai kon­sta­ta­vo, kad E. Gent­vi­lo veiks­mai vi­sa­da bu­vo ap­gal­vo­ti, ati­dūs, įver­ti­nant ko­mer­ci­nes ri­zi­kas, o štai A. Vait­kaus veiks­mai bu­vo tie, ku­rie at­ve­dė prie ga­li­mų Uos­to di­rek­ci­jos pra­ra­di­mų. By­li­nė­da­ma­sis su ma­ni­mi A. Vait­kus pa­da­rė Uos­to di­rek­ci­jai 55 tūkst. eu­rų nuos­to­lį, tai yra žy­mi­nis mo­kes­tis, mo­kes­tis Uos­to di­rek­ci­jos ad­vo­ka­tams ir ma­no ad­vo­ka­to iš­lai­dų ap­mo­kė­ji­mas. 55 tūkst. eu­rų. Ar jūs, kaip įmo­nės stei­gė­jas, pa­rei­ka­lau­si­te iš da­bar­ti­nės Uos­to di­rek­ci­jos va­do­vy­bės, kad iš A. Vait­kaus bū­tų iš­ieš­ko­ti pra­ra­di­mai, ku­riuos jis su­kė­lė su ši­ta po­li­ti­ne by­la. No­rė­siu ir prem­je­ro nuo­mo­nės, kaip val­dy­si­me vals­ty­bės val­do­mas įmo­nes.

J. NARKEVIČ (LLRA-KŠSF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų Klai­pė­dos jū­rų uos­to di­rek­ci­ja tei­ra­vo­si, ko­kių veiks­mų im­tis to­liau, ar skųs­ti, ar teis­tis to­liau. Mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja bu­vo ta, kad tai yra bū­tent di­rek­ci­jos pre­ro­ga­ty­va. Jie pri­ėmė sa­va­ran­kiš­kai ši­tą spren­di­mą. Dėl to­les­nių veiks­mų jų po­zi­ci­ja da­bar ir­gi fik­suo­ja­ma ir mi­nis­te­ri­ja to­liau pa­reikš sa­vo nuo­mo­nę. Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). O vals­ty­bės įmo­nes mes val­dy­si­me pa­gal aukš­čiau­sius EBPO stan­dar­tus, kaip ir įsto­jo­me į šią or­ga­ni­za­ci­ją, pa­da­ry­da­mi vals­ty­bės įmo­nių val­dy­mo per­tvar­ką. Tai bu­vo vie­nas iš pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų Lie­tu­vai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia L. Sta­niu­vie­nė. Ruo­šia­si J. Lie­sys.

L. STANIUVIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas so­cia­li­nių rei­kalų ir dar­bo mi­nist­rui. Mi­nist­re, kas jums ži­no­ma, kaip star­tuo­ja nau­jo­sios šei­mos kor­te­lės. Kiek man te­ko kal­bė­tis su šei­mo­mis, ku­rios jau už­si­re­gist­ra­vo, par­si­siun­tė, kal­ba, kad jos re­gio­nuo­se ne­vei­kia, nes nė­ra stam­bių įmo­nių, ku­rios no­rė­tų re­gist­ruo­tis į ben­drą tin­klą ir pa­dė­ti šei­moms. Kor­te­lė vei­kia tik di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se. Kas jums ži­no­ma ir ką jūs ma­no­te ši­tuo klau­si­mu? Ačiū.

L. KUKURAITIS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų kor­te­lė vys­to­si, ji ga­lio­ja nuo lie­pos 1 die­nos, nuo rug­sė­jo 1 die­nos šei­mos jau tu­ri ir da­bar yra jau virš 40 tie­kė­jų, ku­rių da­lis yra na­cio­na­li­nių, tu­rin­čių sa­vo cen­trus, pre­ky­bos sis­te­mas vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se, bet ne­ma­žai yra ir vie­tos sa­vi­val­dos lyg­mens vie­ti­nių tie­kė­jų. Yra at­ski­ras pus­la­pis sei­mos-kor­te­le.lt, kur ga­li­ma pažiū­rė­ti pa­gal sa­vi­val­dy­bę, kiek kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je yra drau­giš­kų šei­mai įmo­nių. Skai­čius ga­na spar­čiai au­ga. Šiuo me­tu, kaip sa­kiau, jau yra pa­si­ra­šy­ta virš 40 su­tar­čių, dar dėl 60 šiuo me­tu mes de­ra­mės ir tik­rai pa­si­ra­šy­si­me. Džiu­gu, kad pas­ta­ruo­ju me­tu ga­na žen­klus pro­ver­žis yra re­gio­nuo­se, sa­vi­val­dy­bė­se – įmo­nės, įmo­nė­lės pa­čios krei­pia­si ir no­ri bū­ti ši­tos kor­te­lės da­ly­vės. Tik to­kio ak­ty­vu­mo ir na­cio­na­li­nia­me lyg­me­ny­je… tai sten­gia­mės kiek ga­li­ma re­kla­muo­ti, kvies­ti. Bet taip pat ir sa­vi­val­dos lyg­me­niu to rei­kia ir kai ku­rie me­rai la­bai ak­ty­viai ėmė­si, pa­tys kvie­čia ver­slo įmo­nes, kad jos tap­tų drau­giš­kos šei­mai. Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės jau yra pa­čios be­pa­si­ra­šan­čios bū­ti kor­te­lės part­ne­rė­mis. To­kiu bū­du, aš ma­nau, įtrauk­si­me vi­są Lie­tu­vą ir tik­rai šei­mos, nu­va­žia­vu­sios į vie­ną ar ki­tą sa­vi­val­dy­bę, įve­du­sios ši­ta­me pus­la­py­je sa­vi­val­dy­bės pa­va­di­ni­mą, ma­tys, ku­rios par­duo­tu­vės ar­ba pa­slau­gos, ar­ba pra­mo­gų tie­kė­jai yra drau­giš­ki jiems. Tik­rai šei­mos nau­do­ja­si. Pa­čių šei­mų yra jau virš 10 tūkst., ga­vu­sių kor­te­lę. Tai yra nuo 70 tūkst. ga­li­mų ga­vė­jų. Tai pa­kan­ka­mai žen­klus skai­čius ir kas sa­vai­tę tas skai­čius au­ga, mes tas kor­te­les ga­mi­na­me, siun­čia­me, taip pat ir ple­čia­me tin­klą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. Klau­sia J. Lie­sys.

J. LIESYS (LSF). Ačiū ger­bia­mai pir­mi­nin­kei. Ger­bia­mam prem­je­rui svei­ka­tos, trims nau­jiems mi­nist­rams ge­rų dar­bų Lie­tu­vai. O klau­si­mas bū­tų švie­ti­mo mi­nist­rui.

Ger­bia­mas mi­nist­re, sa­ky­ki­te, man te­ko per ži­nias gir­dė­ti ir jūs tą pa­tį tvir­ti­na­te, kad ba­ka­lau­ro stu­di­jų vals­ty­bės ap­mo­ka­mas skai­čius bus pa­di­din­tas. Bet jū­sų ko­men­ta­ro spe­cia­lis­tė yra pa­sa­kiu­si štai to­kius žo­džius, kad švie­ti­mo ir moks­lo stu­di­jos, kur tik­rai rei­kia pe­da­go­gų, ir me­di­ci­nos stu­di­jos yra bran­gios, ko ge­ro, to Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ne­da­rys. Toks vie­nas klau­si­mė­lis.

Ir ant­ras. Yra nu­ta­ri­mas 15 % vai­kų, tu­rin­čių įvai­rių svei­ka­tos su­tri­ki­mų, in­teg­ruo­ti į kla­ses. Kaip jūs žiū­ri­te į tai? Ar to­kie vai­kai, tė­vai, ga­li pra­šy­ti, kad juos in­teg­ruo­tų į in­di­vi­du­a­lias ar­ba pri­va­čias mo­kyk­las?

A. MONKEVIČIUS. Ne­la­bai aš su­pra­tau to klau­si­mo. Mes kaip tik nu­ma­to­me, kad bū­tų ga­li­my­bė jau nuo ki­tų me­tų, nuo rug­sė­jo mė­ne­sio, sto­ti į ba­ka­lau­ro vi­sas pro­gra­mas, iš­sky­rus la­bai siau­rą spek­trą ri­bo­ji­mų, kur aki­vaiz­džiai stu­di­jos yra bran­gios ir bū­tų per­tek­li­nės. Vi­sur ki­tur pa­gal tai, kaip pa­si­ren­gę, jie ga­li sto­ti lais­vai. Tai yra nau­jo­vė. Į mo­ky­to­jų ren­gi­mo stu­di­jų pro­gra­mas, kaip ir į kai ku­rias ki­tas, ku­rių rei­kia mū­sų ver­slui, mū­sų pra­mo­nei ar­ba vie­ša­jam sek­to­riui, yra nu­ma­ty­tos ska­ti­ni­mo prie­mo­nės, ku­rios orien­tuo­tų rink­tis tas pro­gra­mas, ku­rių mums rei­kia. Bū­tent tai bū­tų ne­mo­ka­mos stu­di­jos, ma­ža to, su pa­ska­ti­ni­mu rink­tis tas stu­di­jų pro­gra­mas, ku­rių aki­vaiz­džiai vi­si duo­me­nys ro­do, kad mums la­bai trūks­ta.

Da­bar dėl in­teg­ra­vi­mo. Kaip su­pran­tu, ne­ri­mas dėl to, kad ren­ka­si pri­va­čias mo­kyk­las? Tu­ri­te min­ty­je aukš­tą­sias? Ar ga­li­te gar­siau pa­kar­to­ti klau­si­mą? Ne­su­pra­tau. Jei­gu ga­li­te, gar­siau tru­pu­čiu­ką.

PIRMININKĖ. Jo­nai Lie­sy, dar pa­tiks­lin­ki­te sa­vo klau­si­mą. Pra­šom.

J. LIESYS (LSF). Ačiū. Tas 15 %, tai bu­vo pri­im­tas įsta­ty­mas Sei­me, kad in­teg­ruo­tų vai­kus į mo­ky­mą, aš tu­riu min­ty, iki vi­du­ri­nio mo­ky­mo pro­gra­mų. O pri­va­čios mo­kyk­los, aiš­ku sa­vai­me, to­kių vai­kų ne­no­ri pri­im­ti.

A. MONKEVIČIUS. Mes sie­kia­me, kad kiek­vie­na mo­kyk­la. Bet pir­miau­sia ne­ga­li­me už­tik­rin­ti, kad kiek­vie­na mo­kyk­la tin­ka­mai ga­lė­tų in­teg­ruo­ti vai­kus. Kai kal­ba­me apie vie­šą­sias mo­kyk­las, apie vals­ty­bės iš­lai­ko­mas, tai pir­miau­sia yra su­telk­tas dė­me­sys į pa­gal­bą, kad tos mo­kyk­los, ku­rios tu­ri švie­ti­mo pa­gal­bos spe­cia­lis­tus, ga­lė­tų tin­kle, to­je sa­vi­val­dy­bė­je tin­ka­mai tą da­ry­ti, ir tė­vai tu­rė­tų tą ga­li­my­bę.

Aiš­ku, at­ei­ty­je siek­tu­me, kad kiek­vie­na mo­kyk­la bū­tų mak­si­ma­liai pa­jė­gi in­teg­ruo­ti. Ne­vals­ty­bi­nės mo­kyk­los tai da­ro sa­vo nu­sta­ty­ta tvar­ka. Aš ži­nau pa­tir­ties, kad jos tą sie­kia da­ry­ti, ski­ria tam fi­nan­sa­vi­mą. Bet vals­ty­bės ko­kių nors pa­pil­do­mų lė­šų, iš­sky­rus, kas yra nu­ma­ty­ta pa­gal ben­drą fi­nan­sa­vi­mo me­to­di­ką, jos, aiš­ku, dau­giau ne­gau­na. Tai da­ro sa­vo ini­cia­ty­va. Ir tė­vai, ži­no­da­mi tas są­ly­gas, ga­li rink­tis. To­kia yra tei­si­nė si­tu­a­ci­ja.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, Vy­riau­sy­bės va­lan­dą bai­gia­me, bet po­sė­dis ne­si­bai­gia.

 

12.58 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Kęs­tu­tį Ju­cį iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3776(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dė­ko­ja­me ger­bia­miems mi­nist­rams, prem­je­rui už da­ly­va­vi­mą, už at­sa­ky­mus į klau­si­mus. Grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės klau­si­mo, kaip jau bu­vo­me su­ta­rę, prie dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mo – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Kęs­tu­tį Ju­cį iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3776(2). Pri­ėmi­mas. Yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to… (Bal­sai sa­lė­je) Vis­kas ge­rai? Mi­nu­tė­lę! Jūs dėl ve­di­mo tvar­kos?

M. Ma­jaus­kas – dėl ve­di­mo tvar­kos.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad di­džio­ji da­lis Sei­mo na­rių, ma­tyt, ne­si­ti­kė­jo, kad su­spė­si­me grįž­ti, aš su­pran­tu…

PIRMININKĖ. Ti­kė­jo­si, nes prieš tai bu­vo pra­neš­ta.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Aš tik pa­baig­siu sa­ki­nį. Aš ma­nau, kad dau­gu­mos ko­le­gų nė­ra, net ir tų, ku­rie už­si­ra­šė kal­bė­ti. Su­pran­tu, ga­li­ma tai pra­va­ry­ti grei­tuo­ju bū­du, bet gal­būt ver­ta bū­tų pa­lauk­ti, kol su­grįš, nes tik­rai ga­na svar­būs klau­si­mai. Tai toks yra pra­šy­mas, bet su­pran­tu, kad jūs ga­li­te jo ir ne­pai­sy­ti.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi prieš Vy­riau­sy­bės va­lan­dą aš in­for­ma­vau, kad šiuos klau­si­mus mes svars­ty­si­me po Vy­riau­sy­bės va­lan­dos, dėl šio klau­si­mo pri­ėmi­mo slap­tas bal­sa­vi­mas ir jis yra nu­ma­ty­tas taip, kaip mes tvir­ti­no­me dar­bo­tvarkę, nu­sta­ty­tas lai­kas 13 val. ir 13 val. 20 min. Ger­bia­mie­ji, dar­bo­tvarkę tvir­tin­da­mi vi­sa tai ma­tė­me. Dar kar­tą pri­me­na­me se­niū­nams, kad pa­kvies­tų ko­le­gas Sei­mo na­rius at­lik­ti sa­vo pi­lie­ti­nę pa­rei­gą. Šiuo at­ve­ju yra Sei­mo nu­ta­ri­mas.

Mo­ty­vai. J. Raz­ma. Jo ne­ma­tau sa­lė­je. V. Ba­kas. Yra. At­si­sa­ko kal­bė­ti.

Ger­bia­mi ko­le­gos, mums rei­kia pa­tvir­tin­ti slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Ga­li­me jį pa­tvir­tinti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Slap­tą bal­sa­vi­mą pra­dė­si­me tuoj po šio ple­na­ri­nio po­sė­džio pabai­gos.

 

13.00 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Kon­stan­ti­ną Gu­ri­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-3775(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ir ant­ra­sis slap­to bal­sa­vi­mo rei­ka­lau­jan­tis Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Kon­stan­ti­ną Gu­ri­ną iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ Nr. XIIIP-3775(2). Mo­ty­vai. J. Raz­ma. Nė­ra. V. Ba­kas. Pra­šom.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Nors, kaip mi­nė­jo po­nas M. Ma­jaus­kas, Sei­mo na­riai ne­su­si­kon­cen­tra­vę į šį klau­si­mą, bet bent jau dėl pro­to­ko­lo ir is­to­ri­jai tur­būt liks. Aš tik no­riu pa­sa­ky­ti, kad mes pri­im­da­mi šį nu­ta­ri­mą…

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji mi­nist­rai ir Sei­mo na­riai, pra­šom tru­pu­tė­lį ty­los! Vy­tau­tai, pra­šom tęs­ti.

V. BAKAS (MSNG). Pri­im­da­mi šį nu­ta­ri­mą tik­rai vyk­do­me ne tau­tos va­lią ir ne Kon­sti­tu­ci­ją. Pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją Sei­mas tu­rė­tų su­reng­ti ap­kal­tą. Vyk­do­me net ne sa­vo va­lią. Mes įgy­ven­di­na­me pla­ną, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, ma­no nuo­mo­ne, ku­riuo tie­siog sie­kia­me lo­ka­li­zuo­ti tei­sė­jų ko­rup­ci­jos skan­da­lą, kuo grei­čiau nu­kreip­ti nuo jo dė­me­sį.

Mums siū­lo­ma teis­mų sis­te­mos gang­re­ną ar­ba ero­zi­ją gy­dy­ti vi­ta­mi­nais, kai ma­žų ma­žiau­siai rei­kia an­ti­bio­ti­kų. Juk mes pui­kiai ži­no­me, kad ir šis tei­sė­jas, ir ki­ti tei­sė­jai Aukš­čiau­sia­jame ir Ape­lia­ci­nia­me teis­me spren­di­mus pri­ima ne vie­nas­me­niš­kai, o ko­le­gia­liai. Yra prie­žiū­ros, yra kon­tro­lės, yra spren­di­mų per­žiū­rė­ji­mo me­cha­niz­mai, ku­rie tu­rė­jo veik­ti, bet ne­vei­kė. Ne­gi jūs ma­no­te, kad ži­no­ji­mas apie ne­tei­sė­tus tei­sė­jų, ku­riuos mes šian­dien svars­to­me, veiks­mus, apie ne­pra­ne­ši­mą nė­ra gru­bus tei­sė­jų eti­kos pa­žei­di­mas? O juk tų ži­no­ju­sių tik­rai bu­vo dau­giau, nes tuo­se teis­muo­se spren­di­mai pri­ima­mi ko­le­gia­liu bū­du. Ir mes ne­no­ri­me to aiš­kin­tis. Ne­gi jūs ma­no­te, kad šie ke­tu­ri tei­sė­jai, dir­ban­tys Ape­lia­ci­nia­me ir Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me, ga­lė­jo vie­ni pa­že­min­ti tei­sė­jo var­dą? Ma­no in­tui­ci­ja sa­ko, kad ga­lė­jo bū­ti de­šim­tys tei­sė­jų, ku­rie ga­lė­jo ži­no­ti apie šių tei­sė­jų veik­las, bet ty­lė­jo. Gal­būt sten­gė­si ne­ma­ty­ti, ne­re­a­guo­ti. Yra dau­gy­bė žmo­nių, ku­rie ieš­ko­jo tei­sin­gu­mo, bet ne­su­ra­do, jie pra­ra­do įmo­nės tur­tą, var­dą. To­kie žmo­nės po tru­pu­tė­lį krei­pia­si į Sei­mo na­rius.

PIRMININKĖ. Lai­kas, Vy­tau­tai.

V. BAKAS (MSNG). Aš šiek tiek bu­vau nu­trauk­tas, tai ga­liu ke­lias se­kun­des. Aš jus kvie­čiu, bent jau frak­ci­jų se­niū­nus, ko­le­gas, ne­da­ry­ti, ne­lau­žy­ti pa­tiems Kon­sti­tu­ci­jos, ne­pa­leis­ti teis­mų sis­te­mos vėl į va­di­na­mą­ją ūką, į už­da­ru­mą. Mes tu­ri­me pro­gą ją iš­va­ly­ti ir va­ly­ki­me. Aš ne­bal­suo­siu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). La­bai ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų la­bai gai­la: kai mes spren­džia­me to­kį klau­si­mą, Sei­me yra ne dau­giau kaip 20 Sei­mo na­rių. Bet vis dėl­to no­riu kai ką pa­sa­ky­ti. Šian­dien ry­te mes frak­ci­jo­je la­bai rim­tai svars­tė­me ši­tą su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją. Be abe­jo, mes svei­ki­na­me Pre­zi­den­to ini­cia­ty­vą ir sa­vo bal­sais mes pa­rem­si­me ją, bet ly­giai taip pat mes gir­di­me ir po­no V. Ba­ko ar­gu­men­tus, taip pat mes gir­di­me ir au­to­ri­te­tin­gų tei­si­nin­kų nuo­mo­nę, kad yra du ke­liai. Yra ke­lias, ku­rį siū­lo Pre­zi­den­tas, tai yra re­mian­tis nuo­sta­ta dėl tei­sė­jo var­do pa­že­mi­ni­mo, bet ly­giai taip pat yra ki­tas ke­lias – ap­kal­tos pro­ce­sas Sei­me. No­riu pri­min­ti, kad šio­je Sei­mo sa­lė­je prieš ke­le­tą sa­vai­čių, kai bu­vo pri­sta­ty­tas Pre­zi­den­to dek­re­tas, aš pa­klau­siau tuo me­tu čia bu­vu­sios Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jos, ar ji ga­li ga­ran­tuo­ti, kad ši­tas pa­si­rink­tas ke­lias, ku­riuo mes ei­na­me šian­dien, yra tei­siš­kai tvar­kin­gas ir ar ne­kils ko­kių nors tei­si­nių ko­li­zi­jų ir iš­šū­kių at­ei­ty­je. Ga­ran­ti­jų jo­kių duo­ta ne­bu­vo. To­dėl no­riu pa­sa­ky­ti – taip, mes šian­dien rem­si­me šią Pre­zi­den­to ini­cia­ty­vą, bet esa­me pa­si­ren­gę bet ka­da grįž­ti ir prie ap­kal­tos pro­ce­so Sei­me, ku­ris leis mums įtvir­tin­ti tei­sin­gu­mą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai už – S. Šed­ba­ras. Pra­šom.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­pil­dy­ti sa­vo ko­le­gą Lau­ry­ną, ži­no­ma, čia ne daug klau­san­čių, ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į vie­ną as­pek­tą. Taip, ko­le­gos, mes pa­lai­ky­si­me Pre­zi­den­to ini­cia­ty­vą, nes pa­rei­gū­no var­do pa­že­mi­ni­mas, be abe­jo, yra, bet grei­čiau­siai mes to ne­ga­li­me kon­sta­tuo­ti, mes ne­sa­me teis­mas, grei­čiau­siai yra prie­sai­kos su­lau­žy­mas ir Kon­sti­tu­ci­jos šiurkš­tus pa­žei­di­mas. Ši­tą ga­li kon­sta­tuo­ti tik Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Da­bar mes lyg ir pe­ri­ma­me ši­tą funk­ci­ją. Ir pa­žiū­rė­ki­me, kiek mū­sų at­eis bal­suo­ti. Ke­lias­de­šimt žmo­nių. Ir mes iš­sprę­si­me, ar žmo­gus su­lau­žė prie­sai­ką, iki ga­lo to neiš­si­aiš­ki­nę. Yra ar­gu­men­tas, ko­dėl ne­ga­li­ma ap­kal­ta. To­dėl, kad ši­tas tei­sė­jas ar ki­tas as­muo, ku­riam tai­ko­ma ap­kal­ta, bet ka­da ga­li ap­kal­tos at­si­sa­ky­ti. Ki­taip sa­kant, at­si­sta­ty­din­ti ir ap­kal­ta to­liau ne­be­vyks­ta. Bet ta­da ir ga­li­ma pa­rei­gū­no var­do pa­že­mi­ni­mo mo­de­lį tai­ky­ti, nes mes jau tu­rė­tu­me Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­dą, su­rink­tus pa­pil­do­mus įro­dy­mus grei­čiau­siai, nes Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas ga­li pa­im­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos. Da­bar mes tos in­for­ma­ci­jos tu­ri­me la­bai ma­žai, nes iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga yra slap­ta. Už­tai yra tam tik­ros ri­zi­kos. Mes už­tat ir at­krei­pė­me dė­me­sį, kad jei­gu ši­tos by­los, jei­gu kreip­sis į teis­mus ko­le­gos tei­sė­jai, ku­riuos mes at­lei­si­me už pa­rei­gū­no var­do pa­že­mi­ni­mą, nu­eis iki Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo ir bus pri­im­ti ki­to­kie spren­di­mai, mes iš tie­sų bū­si­me pa­si­el­gę ne­kons­ti­tu­ciš­kai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Rei­kia pa­tvir­tin­ti slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį dėl Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo Kon­stan­ti­no Gu­ri­no at­lei­di­mo iš pa­rei­gų. Ga­li­me? Dė­ko­ju.

Bal­sa­vi­mo gru­pė: A. Ar­mo­nai­tė, A. Bau­ra, A. Ged­vi­lie­nė, M. Mac­ke­vi­čius, A. Sy­sas, A. Skar­džius ir G. Vai­če­kaus­kas.

Ger­bia­mi se­niū­nai, krei­piuo­si dar kar­tą ir pra­šau vi­siems pri­min­ti Sei­mo dar­bo­tvarkę, ku­rią mes pa­tvir­ti­no­me Sei­me ir nu­ma­tė­me slap­to bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­rą tuoj po Vy­riau­sy­bės va­lan­dos. Da­bar šiek tiek už­si­tę­sė lai­kas, bet 13 val. 10 min. pra­de­da­me ir 13 val. 30 min. bai­gia­me slap­to bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­rą dėl Sei­mo nu­ta­ri­mų pri­ėmi­mo. Pra­šo­me pa­si­rū­pin­ti, kad Sei­mo na­riai pri­si­min­tų dar­bo­tvarkę, ku­rią pa­tvir­ti­no. (Bal­sai sa­lė­je)

Re­gist­ruo­tis ne­ga­li­me. Ry­ti­nis po­sė­dis ne­baig­tas, ger­bia­mas An­ta­nai. Na, tar­pi­nis re­gist­ra­vi­mas. Pra­šau už­si­re­gist­ruo­ti. Tar­pi­nis re­gist­ra­vi­mas. Lei­džiu tai pa­da­ry­ti. Įra­šy­si­me į mū­sų pro­to­ko­lą, kad prieš slap­to bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­rą ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je da­ly­va­vo ir už­si­re­gist­ra­vo 28 Sei­mo na­riai. Ma­nau, kai ku­rie tie­siog ke­ly­je dar. Pra­šo­me at­lik­ti slap­to bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­rą.

Ry­ti­nio po­sė­džio ne­bai­gė­me. Jį baig­si­me pa­skel­bę slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus. Dė­ko­ju.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). Tai­gi, ger­bia­mi ko­le­gos, įvy­ko slap­tas bal­sa­vi­mas. Po šio bal­sa­vi­mo skel­biu ry­ti­nį po­sė­dį baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LGF – frakcija „Lietuvos gerovei“; LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.