Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Suskystintų GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO ĮSTATYMO Nr. XI-2053
11
STRAIPSNIo PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 4 dalies pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„4. SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstomis sąnaudomis yra laikomos sąnaudos, kurias išskirtinai patiria paskirtasis tiekėjas dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veiklos vykdymo ir dėl kurių paskirtasis tiekėjas negali veikti tokiomis pačiomis rinkos sąlygomis kaip bet kuri kita gamtinių dujų tiekimo įmonė. Paskirtojo tiekėjo SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstos sąnaudos yra:“.

2. Pakeisti 11 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) ne didesnis kaip 10 procentų skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir Komisijos nustatytos vidutinės faktinės ataskaitinio mėnesio svertinės gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainos (toliau – vidutinė importo kaina);“.

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo 1 straipsnio nuostatos pradedamos taikyti nustatant 2021 metų gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas