Projekto Nr. XIIIP-4547(2) lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR. IX-547 1, 2, 5, 13, 15 STRAIPSNIŲ, ANTROJO IR TREČIOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMO PAKEITIMO IR 8 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką bei rodiklius, pagal kuriuos tvirtinamas Fondo biudžetas. Fondo biudžeto pajamų ir išlaidų bei piniginių įplaukų ir išlaidų klasifikaciją pagal jų pobūdį ir paskirtį nustato Vyriausybės patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės (toliau – Taisyklės).“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 7 ir  8 dalis.

2. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 14 dalį.

3. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 23 dalį.

4. Pakeisti 2 straipsnio 24 dalį ir ją išdėstyti taip:

„24. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.“

 

3 straipsnis. Antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti antrojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

FONDO BIUDŽETO PAJAMOS, IŠLAIDOS, PINIGINĖS ĮPLAUKOS IR IŠLAIDOS, JŲ PLANAVIMAS

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) Fondo veiklos sąnaudos – Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio ir už juos mokamų įmokų sumos, prekių ir paslaugų įsigijimo, ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, ilgalaikio turto pardavimo nuostoliai, ekspertinių paslaugų sąnaudos, kitos Fondo sąnaudos (palūkanos, delspinigiai, nuostolisnuostoliai dėl į Fondo apskaitą įtraukto turto vertės sumažėjimo ir kt.), patiriamos administruojant visų rūšių socialinio draudimo įmokas ir išmokas, mokamas pagal tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos reglamentus dėl socialinės apsaugos, tvarkant Fondo valdybos administruojamus registrus, atliekant išmokų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar kitų šaltinių, apskaičiavimą ir mokėjimą, atliekant kitas Fondo administravimo įstaigoms pavestas funkcijas.“

 

5 straipsnis. 8 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 8 straipsnį.

 

6 straipsnis. Trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

FONDO BIUDŽETO PROJEKTO IR JO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO RENGIMAS IR TVIRTINIMAS“.

 

7 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Fondo pajamų ir išlaidų priskyrimas

1. Fondo biudžeto projektas rengiamas pagal Taisyklėse nustatytą Fondo biudžeto pajamų ir išlaidų bei piniginių įplaukų ir išlaidų klasifikaciją.

2. Fondo biudžeto projekte parodomos biudžetiniams metams priskirtinos apskaičiuotos pajamos, neatsižvelgiant į jų gavimo laiką, ir biudžetiniams metams priskirtinos su biudžetiniais metais sutampančių laikotarpių Fondo išlaidos, priskaičiuotos už laikotarpius, sutampančius su biudžetinių metų laikotarpiu.“

 

8 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Fondo ataskaitų rinkinių rengimas

1. Fondo bendrojo metinių ataskaitų rinkinio rinkinių sudėtį, šio rinkinio šių rinkinių rengimo, pasirašymo, teikimo, skelbimo ir audito reikalavimus reglamentuoja nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.

2. Fondo bendrąjį tarpinių ataskaitų rinkinius ir metinių ataskaitų rinkinį, kuris yra valstybės socialinių fondų bendrojo metinių ataskaitų rinkinio sudėtinė sudedamoji dalis, rengia Fondo valdyba.

3. Fondo valdyba valstybės socialinių fondų bendrąjį metinių ataskaitų rinkinį teikia svarstyti Fondo tarybai, o ši pateikia išvadą dėl jo. Fondo valdyba valstybės socialinių fondų bendrąjį metinių ataskaitų rinkinį kartu su Fondo tarybos išvada teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas rengiant 2023 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinius. Rengiamiems ataskaitinių laikotarpių iki 2023 metų ataskaitų rinkiniams taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo nuostatos.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Komiteto vardu

Komiteto pirmininkė                                                                          Ingrida Šimonytė