Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 

NR. IX-751 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Papildyti 19 straipsnio 3 dalį 6 punktu ir jį išdėstyti taip:

 

19 straipsnis. PVM tarifai

6) malkoms, medžio ir šiaudų granulėms bei briketams

 

2 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas ir įsigaliojimas

1. Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai iki šio įstatymo įsigaliojimo parengti ir patvirtinti būtinus šio įstatymo įgyvendinimui poįstatyminius aktus.

2. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos  Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                  Remigijus Žemaitaitis

Vytautas Kamblevičius

Ona Valiukevičiūtė