LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Aplinkos apsaugos komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 5, 6 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP- 3630(2)

 

 

 

2020-06-26  Nr.107-P-31

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas, komiteto nariai: Simonas Gentvilas, Aistė Gedvilienė, Linas Balsys, Andrius Mazuronis, Paulius Saudargas, Artūras Skardžius, Virginija Vingrienė. .

Komiteto biuro vedėja Birutė Pūtienė, patarėjai Jolita Jakučionytė, Audrius Želvys, Rasa Matusevičiūtė.

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-25

1

 

 

 

Atsižvelgiant į tai, kad projekto 1 straipsniu yra keičiamas ir Miškų įstatymo (toliau - keičiamas įstatymas) 1 straipsnis, atitinkamai tikslintinas įstatymo pavadinimas, po įstatymo numeriu įrašant skaičių „1“.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-25

3

4

 

 

Pagal projekto 3 straipsnio 4 dalimi keičiamo įstatymo 5 straipsnio 41 dalies 3 punkte siūlomą nustatyti teisinį reguliavimą tais atvejais, kai viešasis interesas miškų apsaugos srityje būtų pažeistas dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiksmų ar neveikimo, pats Aplinkos apsaugos departamentas apie tokius savo veiksmus turėtų pranešti prokuratūrai, kad juos pastaroji įvertintų ir kreiptųsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Siūlomas teisinis reguliavimas kelia abejonių, nes, manytina, kad Aplinkos apsaugos departamentas nebūtų suinteresuotas dėl galimai viešą interesą pažeidžiančių savo veiksmų pats kreiptis į prokuratūrą. Svarstytina, ar projektą nereikėtų papildyti, nustatant, kad be paties Aplinkos apsaugos departamento į prokuratūrą dėl minėto departamento neteisėtų veiksmų ar neveikimo, pažeidžiančių viešąjį interesą, galėtų kreiptis ir kiti subjektai, pavyzdžiui, Aplinkos ministerija ar panašiai.

Nepritarti

Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 str. 1d.  įtvirtinta, kad „prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ar įmonės, kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės akto pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra.“. Tai reiškia, kad prokurorai gavę informaciją dėl galimo viešojo intereso pažeidimo, sprendžia ar yra pagrindas reikšti ieškinį. Į prokurorus, gali kreiptis bet kuris asmuo, įtariantis, kad yra viešojo intereso pažeidimai.
Projekto reglamentavimas įtvirtina imperatyvią pareigą AAD kreiptis į prokuratūrą. Todėl netikslinga plėsti normos turinio.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-25

3

4

 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašo, patvirtinto 2020 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-72, nuostatomis, teikiant nuorodas į įgyvendinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus neliko rekomendacijos nurodyti oficialiojo leidinio pavadinimo sutrumpinimo, metų, leidinio serijos (L arba C), leidinio numerio ir puslapio, kuriame prasideda teisės aktas. Atsižvelgiant į tai, projekto 3 straipsnio 4 dalimi keičiamo įstatymo 5 straipsnio 41 dalies 5 punkte brauktina formuluotė „(OL 2010, L 295, p. 23)“, o projekto 6 straipsniu keičiamo įstatymo priedo 1 punkte – „(OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 28 tomas, p. 148)“.

Pritarti

 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-25

4

 

 

 

Projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punkte vartojama formuluotė „Valstybinių miškų urėdijos direktorius“. Atkreiptinas dėmesys, kad nei projekto, nei keičiamo įstatymo nuostatose daugiau formuluotė „Valstybinių miškų urėdija“ nėra vartojama, todėl nėra pakankamai aiškus šios formuluotės turinys. Svarstytina, ar nereikėtų šių projekto nuostatų tikslinti, bent jau nurodant, kad turima omeny valstybės įmonė „Valstybinių miškų urėdija“, o vietoj žodžio ,,direktoriaus“ įrašyti žodį ,,vadovo“.

Pritarti

Projekto 4 straipsniu keičiamo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą išdėstyti taip:

 

5) vykdydami valstybinių miškų apsaugos pareigūno pareigas, dėvėti Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus vadovo nustatyto pavyzdžio uniformą

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-25

7

1

 

 

Projekto 7 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. Svarstytina, ar atsižvelgiant į įstatymo projekto priėmimo, pasirašymo, paskelbimo procedūrų trukmę nereikėtų nustatyti vėlesnės įstatymo įsigaliojimo datos. Be to, atsižvelgiant į tai, kad teikiamas įstatymo projektas yra Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 398, 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (reg. Nr. XIIIP-3627(2)) lydintysis įstatymo projektas, abiejuose projektuose reikėtų nustatyti vienodas įstatymų įsigaliojimo datas.

Pritarti

Yra Seimo nario Kęstučio Mažeikos 2020-06-23 pasiūlymas

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-25

7

2

 

 

Jeigu būtų pritarta aukščiau nurodytai pastabai ir projekto 7 straipsnio 1 dalyje būtų nustatyta vėlesnė įstatymo įsigaliojimo data, projekto 7 straipsnio 2 dalyje atitinkamai reikėtų nustatyti vėlesnę įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo datą.

Pritarti

Yra Seimo nario Kęstučio Mažeikos 2020-06-23 pasiūlymas

 

 

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys Kęstutis Mažeika

2020-06-23

6

1

2

 

Argumentai:

Projekto 2 straipsnio 7 dalyje tvirtinama Valstybinių miškų apsaugos pareigūno sąvoka. Siūloma įtvirtinti, kad valstybinių miškų pareigūnas yra miškų urėdijos darbuotojas, atliekantis miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų apsaugą <...>, tačiau projekto 4 straipsnyje, kuriuo keičiamas 6 straipsnis, vartojama su 2 straipsnio 7 dalimi nesuderinta formuluotė „miškų urėdijos valdomų miškų“. Siekiant suvienodinti terminų vartojimą, tikslinga papildyti 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą, kuris keičiamas projekto 4 straipsniu.

 

Pasiūlymas

Pakeisti 4 straipsnį, kuriuo keičiamas 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir jį išdėstyti taip:

„1) organizuoja ir vykdo miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų apsaugą nuo neteisėtų veiksmų – savavališko medžių ir krūmų kirtimo, naikinimo arba žalojimo miško žemėje, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų pažeidimo miško žemėje, neteisėto miško naudojimo, neteisėto miško sodmenų, miško želdinių ir žėlinių, sėklinių miško medžių plantacijų, pomiškio ir jaunuolynų naikinimo arba žalojimo, medienos ir miško išteklių grobstymo, medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimo, neteisėto važiavimo per miško paklotę motorinėmis transporto priemonėmis, miškų riboženklių, kvartalinių stulpų ir ženklų, informacinių stendų, priešgaisrinių ir rekreacinių įrenginių gadinimo, naikinimo ar savavališko perkėlimo, lankymąsi miške reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimo, priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimo, miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimo, atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimo;“

Pritarti

 

2.

Seimo narys Kęstutis Mažeika

2020-06-23

7

1

 

 

Argumentai:

Aplinkos pasaugos valstybinės kontrolės įstatymo projekto Nr. XIIIP-3627 ir lydimųjų įstatymų pakeitimai susiję su aplinkos apsaugos reformos įgyvendinimu ir galimu darbuotojų  ar etatų perskirstymu tarp institucijų, todėl turi būti išlaikyti Darbo kodekse įtvirtinti terminai. Dėl šios priežasties siūlome numatyti vėlesnį įsigaliojimo terminą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. 2021 m. liepos 1 d.“

Pritarti

 

3.

Seimo narys Kęstutis Mažeika

2020-06-23

7

2

 

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ar jo įgaliotos institucijos iki 2020 m. birželio 30 d. 2021 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Pritarti

 

 

4. Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Juozas Imbrasas

 

 

Patarėjas Audrius Želvys