Projekto Nr. XIIIP-2211

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 123 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

               1 straipsnis. 123 straipsnio pakeitimas

               Pakeisti 123 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytais atvejais skiriamos konkrečios baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, mokesčio mokėtojo kaltės formos ir kitų aplinkybių, kurias mokesčių administratorius pripažįsta svarbiomis skirdamas didesnę ar mažesnę baudą skirdamas baudą, konkretų jos dydį mokesčių administratorius nustato vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatyme nustatytomis baudų skyrimo taisyklėmis.“

 
               2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 
               1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. 
               2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos, tačiau nebaigtos šio įstatymo pažeidimo procedūros, nustatant konkrečias bausmes, nagrinėjamos pagal iki šiol įstatymo įsigaliojimo  galiojusias Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. 

 

 

 

               Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas