Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 10, 2022Seimo posėdžių stenogramų rinkinys Nr. 7, 2022

(Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

III (RUDENS) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 138

STENOGRAMA

 

2022 m. sausio 20 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
V. MITALAS ir P. SAUDARGAS

 


 

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, lie­ka vie­na mi­nu­tė iki mū­sų po­sė­džio, dar kol kas jo ne­pra­dė­sime, pra­dė­sime nu­ma­ty­tu lai­ku. Tik­tai no­riu pa­ra­gin­ti… (Bal­sai sa­lė­je) Ne, dar ne­pra­de­da­me po­sė­džio, dar ne­ga­li­me gon­go muš­ti, dar yra be­veik vie­na mi­nu­tė. Tik­tai no­rė­jau pa­ra­gin­ti už­im­ti sa­vo vie­tas vi­sus, kas pla­nuo­ja da­ly­vau­ti va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je.

Tie­są sa­kant, per tą li­ku­sią ne vi­są mi­nu­tę no­rė­čiau dar tru­pu­tė­lį iš­dės­ty­ti dėl ve­di­mo tvar­kos, dėl mū­sų dar­bo­tvarkės to­liau. Pa­si­tar­ki­me iš kal­no, kaip sa­ko­ma. Ka­dan­gi po bal­sa­vi­mų ir po slap­to bal­sa­vi­mo, ka­dan­gi ir aš pri­sta­čiau pro­jek­tus, o ki­ti bu­vo iš­brauk­ti, li­kęs tik vie­nas klau­si­mas – spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų, tai gal mes jį pa­ban­dy­si­me ap­svars­ty­ti iki bal­sa­vi­mo, kad lik­tų tik bal­sa­vi­mai, slap­tas bal­sa­vi­mas ir pas­kui him­nas, kad jau ne­rei­kė­tų dar vie­nos bal­sa­vi­mo se­si­jos be­veik dėl vi­sų. Tei­sin­gai? Jei­gu pa­vyks mums, jei­gu ei­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku, tai tu­rė­ki­te ome­ny­je, kad tai siū­ly­siu. La­bai ačiū.

Da­bar ga­li­me pra­dė­ti Sei­mo va­ka­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės. Pra­šom. Šiuo me­tu vyks­ta re­gist­ra­ci­ja. Jei­gu ir ne­pa­bal­suo­si­te, nie­kas la­bai ne­nu­lin­čiuos.

Už­si­re­gist­ra­vo 56 Sei­mo na­riai. Ti­kiuo­si, kad jų pa­dau­gės.

 

14.01 val.

Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so 1, 6, 13, 15, 16, 161, 162, 18, 19, 21, 22, 221, 241, 26, 27, 41 straips­nių, sep­tin­to­jo skir­snio ir prie­do pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 271 straips­niu ir 23, 24, 25 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1208(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-1.1 klau­si­mas – Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so dau­ge­lio straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1208(2). Pri­ėmi­mas. Rei­kė­tų ei­ti pa­straips­niui. Ka­dan­gi čia bus tik Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai, svars­ty­ti ko­mi­te­te, tai gal net ir ne­kvie­si­me pra­ne­šė­jo į tri­bū­ną.

Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Dėl jo ne­bu­vo jo­kių pa­siū­ly­mų. Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ne­bu­vo pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ne­bu­vo pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 4 strai­ps­nis. Ne­bu­vo pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 5 straips­nis. Ne­bu­vo pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 6 straips­nis. Bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Aš tik in­for­muo­ju. Gal ga­li­te pa­ko­men­tuo­ti iš vie­tos? Mes įjung­si­me ko­mi­te­to pra­ne­šė­jui. Pra­šau. Ger­bia­mas G. Pa­luc­kas.

G. PALUCKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mas bu­vo iš es­mės nu­sta­ty­ti, kaip yra nau­do­ja­mas tar­ny­bi­nis lai­vas, ir ati­tin­ka­mai tuo grįs­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros rei­ka­lin­gu­mą. Ta­čiau ko­mi­te­tas ma­no, jog tai ga­li­ma iš­spręs­ti pa­gal tech­ni­nes cha­rak­te­ris­ti­kas. Aš čia šiek tiek gal­būt ir ne­su­pran­ta­mai dau­ge­liui. Šis Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ko­mi­te­to nuo­mo­ne, yra ne­rei­ka­lin­gas, to­dėl ne­pri­tar­ta. Ben­dru su­ta­ri­mu ne­pri­tar­ta Tei­sės de­par­ta­men­to siū­ly­mui. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nie­ko ne­pa­da­ry­si. Ko­mi­te­to va­lia yra ko­mi­te­to va­lia ir mes čia nie­ko ne­ga­li­me keis­ti. 6 straips­nis su ko­mi­te­to re­dak­ci­ja. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, gal mes ga­li­me šiek tiek su­tau­py­ti ir lai­ko, ir ma­no bal­so – nuo 7 straips­nio iki ku­rio da­bar, pa­lau­ki­te, tuoj at­si­ver­siu, iki 24 straips­nio nė­ra jo­kių pa­siū­ly­mų. Gal mes ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu straips­niams nuo 7 straips­nio iki 24 straips­nio? Ga­li­me? La­bai dė­ko­ju. Ta­da yra įvyk­dy­ta pa­straips­niui pri­ėmi­mo sta­di­ja.

No­rin­čių sa­ky­ti mo­ty­vus už, prieš aš ne­ma­tau. Va­di­na­si, lie­ka tik bal­sa­vi­mas nu­ma­ty­tu lai­ku. Ger­bia­mas R. Že­mai­tai­tis no­ri per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną pa­si­sa­ky­ti. Tur­būt dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šom.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Pau­liau, kaip pir­mi­nin­kau­ji, taip dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš tu­riu klau­si­mą dėl ry­ti­nės dar­bo­tvarkės. Aš ra­miai per­klau­siau Sei­mo Pir­mi­nin­kės bal­sa­vi­mą, kai ko­le­ga pra­ne­šė­jas bu­vo L. Sluš­nys dėl Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo. L. Sluš­nys, ku­riam pa­da­vė per­skai­ty­ti Sta­tu­tą, per­skai­tė ir pa­pra­šė per­trau­kos dėl Pa­cien­tų tei­sių ir ža­los at­ly­gi­ni­mo įsta­ty­mo iki ki­to po­sė­džio. Sei­mo Pir­mi­nin­kė ir­gi pa­pra­šė per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio. Gal ga­li­te įvar­din­ti, pir­mi­nin­ke, ka­da šian­die­n, ku­rią kon­kre­čiai va­lan­dą, vyks bal­sa­vi­mas?

Da­bar jums grei­tai at­vers 158 straips­nio 3 da­lį, aš jums pa­ci­tuo­siu, kad ne­bū­tų iš fan­tas­ti­kos sri­ties: „Jei­gu įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo Sei­me me­tu ne­bu­vo pri­im­ti įsta­ty­mo prin­ci­pus ir san­da­rą le­mian­tys straips­niai, pra­ne­šė­jas iki svars­ty­mo Sei­mo po­sė­dy­je pa­bai­gos ga­li pa­siū­ly­ti ati­dė­ti pro­jek­tą tai­sy­ti.“ Ir jis pa­pra­šė iki ki­to po­sė­džio, o ne iki ne šios die­nos po­sė­džio. Ne­ban­dy­ki­te in­ter­pre­tuo­ti im­pe­ra­ty­vaus straips­nio ir 1 da­lies, Vio­le­ta. Aiš­kiai ir 7 da­lis… Jūs pa­pra­šė­te pa­gal 158… Aš dar kar­tą sa­kau, aš per­klau­siau vi­są ste­nog­ra­mą ir Sei­mo Pir­mi­nin­kė (aš jums ban­džiau pa­dė­ti ir suf­le­ruo­ti, ne­tai­ky­ki­te 7 da­lies, jūs ty­čia), ir Sei­mo Pir­mi­nin­kė pri­tai­kė, kad ne­va tai per­trau­ka. Bu­vo bal­suo­ta dėl per­trau­kos iki ki­to po­sė­džio, tai yra po­pie­ti­nis po­sė­dis, kur tu­ri bū­ti nag­ri­nė­ja­mas šis klau­si­mas. Ko­kiu Sei­mo sta­tu­to straips­niu re­mian­tis šian­dien šis klau­si­mas ne­bus svars­to­mas? Nes im­pe­ra­ty­viai įsta­ty­mas pa­sa­ko ir po­sė­džio pir­mi­nin­ko tei­sė pa­siū­ly­ti, iki ka­da tai­ky­ti per­trau­ką.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ger­bia­mas Re­mi­gi­jau. Jūs la­bai de­ta­liai iš­aiš­ki­no­te. Aš pa­sa­ky­siu, ką aš ma­čiau po­sė­dy­je. Ne­pri­si­me­nu, pri­si­pa­žin­siu, ką sa­kė L. Sluš­nys dar iki bal­sa­vi­mo dėl straips­nio, bet po to Sei­mo Pir­mi­nin­kė for­mu­la­vo, kad klau­si­mas grįž­ta į ko­mi­te­tą ir svars­to­mas ten iš nau­jo. Sei­mo Pir­mi­nin­kė ne­pa­sa­kė „iki ki­to po­sė­džio“. Aš tai pri­si­me­nu, bet aš ga­liu klys­ti, bet mū­sų gin­čą, aš ma­nau, ga­li ne­bent Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja iš­nag­ri­nė­ti. Aš ma­nau, kad jo­kio pa­grin­do da­bar šia­me po­sė­dy­je svars­ty­ti šio klau­si­mo nė­ra, nes bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka to­liau svars­ty­ti ko­mi­te­te ir klau­si­mas grą­žin­tas svars­ty­ti į ko­mi­te­tą.

 Dar­bo­tvarkėje da­bar to klau­si­mo nė­ra ir aš jums ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ka­da šian­dien jis bus svars­to­mas, nes šian­dien jis ne­bus svars­to­mas. Ačiū. Dau­giau aš šiuo klau­si­mu jums žo­džio re­pli­kuo­ti ne­su­teik­siu. Aš at­sa­kiau. Jei­gu jū­sų ne­ten­ki­na ma­no at­sa­ky­mas, aš nie­kuo ne­ga­liu pa­dė­ti. Ne, jūs ne­ga­li­te re­pli­kuo­ti tuo pa­čiu klau­si­mu an­trą kar­tą, nes mes jau iš­si­aiš­ki­no­me šį klau­si­mą. 4 straips­nis… Sta­tu­to 158 straips­nio 4 da­lis, ten yra grą­ži­ni­mas į ko­mi­te­tą svars­ty­ti, o ne per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio.

Ger­bia­mas ko­le­ga, tai yra jū­sų nuo­mo­nė, ją aš ger­biu ir jūs ga­li­te ją tu­rė­ti. Tik tiek. Bet nė­ra šio­je dar­bo­tvarkėje da­bar šio klau­si­mo, nes bu­vo grą­žin­ta į ko­mi­te­tą. Ka­da ko­mi­te­tas svars­tys, aš ne­ži­nau.

 

14.07 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 602, 683 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1209(2) (pri­ėmi­mas)

 

Tai­gi, dar­bo­tvarkės 2-1.2 klau­si­mas, čia, ma­tyt, ly­di­ma­sis – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 602 ir 683 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1209(2). Taip pat ly­di­ma­sis ką tik mū­sų pa­straips­niui pri­im­to­jo. Ly­giai taip pat pro­ce­dū­ra pa­straips­niui.

1 straips­nis. Nė­ra jo­kių pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Nė­ra pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

No­rin­čių kal­bė­ti už yra. Ger­bia­mas R. Že­mai­tai­tis kal­bės už. Pra­šom.

R. ŽEMAITAITIS (LRF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ga­li­my­bių kal­bė­ti yra. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, jūs esa­te ne­tei­sus, per­trau­ka bu­vo pa­im­ta pa­gal 158 straips­nio 3 da­lį, per­klau­sy­ki­te ste­nog­ra­mą. Aš jums čia ne­si­ruo­šiu skųs­ti, nes man jau at­si­bo­do ši­tie vi­si da­ly­kai ir V. Čmi­ly­tės-Niel­sen ka­gė­bis­ti­niai me­to­dai. Dar kar­te­lį, ne­ro­dyk Sta­tu­to, o at­si­versk ste­nog­ra­mą, ką pa­sa­kė Sei­mo Pir­mi­nin­kė. Sei­mo Pir­mi­nin­kė pa­sa­kė: „Per­trau­ka iki ki­to po­sė­džio“. Dar kar­tą, ką ra­šo Sta­tu­tas ir ką Sei­mo Pir­mi­nin­kė. Ir vi­si Sei­mo na­riai bal­sa­vo už per­trau­ką iki ki­to po­sė­džio. Užuot at­si­pra­šęs ir pa­sa­kęs, ger­bia­mi ko­le­gos, taip iš­ėjo, na, grįž­ta­me į ko­mi­te­tą pa­gal 4 da­lį, aš su­tik­čiau ir aš dau­giau ne­kal­bė­čiau, bet taip na­cha­liš­kai me­luo­ti ir gin­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kę, gė­dos rei­kia tu­rė­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už jū­sų pa­si­sa­ky­mą. Jis ne­bu­vo dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so, bet aš iš­klau­siau jū­sų pa­si­sa­ky­mą.

Dar kar­tą ga­liu pa­sa­ky­ti, kad per­trau­ka bu­vo pa­im­ta pa­gal Sta­tu­to 158 straips­nį, jūs tei­sus, 3 ir 4 da­lis. Jos skam­ba: „Jei­gu įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo Sei­me me­tu ne­bu­vo pri­im­ti įsta­ty­mų prin­ci­pus ir san­da­rą le­mian­tys straips­niai, pra­ne­šė­jas iki svars­ty­mo Sei­mo po­sė­dy­je pa­bai­gos ga­li pa­siū­ly­ti ati­dė­ti pro­jek­tą tai­sy­ti.“ Ir 4 da­lis: „Jei­gu Sei­mas šį pa­siū­ly­mą pri­ima, pro­ce­dū­ra kar­to­ja­ma nuo įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mo pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te. Šia ga­li­my­be įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mo me­tu ga­li­ma pa­si­nau­do­ti tik vie­ną kar­tą.“

Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, aš tik­rai ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ar pra­ne­šė­jas tri­bū­no­je ne­par­var­to­jo žo­džių „iki ki­to po­sė­džio“, aš ste­nog­ra­mos da­bar ne­per­klau­siau, bet aš pri­si­me­nu, ką sa­kė Sei­mo Pir­mi­nin­kė. Ji sa­kė: „Grą­ži­na­me į ko­mi­te­tą svars­ty­ti“. (Bal­sai sa­lė­je) Ste­nog­ra­mą ga­li­ma ir vė­liau per­žiū­rė­ti, jei­gu jūs bū­si­te tei­sus, ga­li­te pa­siū­ly­ti Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je svars­ty­ti, bet aš dau­giau šiuo klau­si­mu kaip ir ne­tu­riu ką pri­dė­ti.

Tai­gi, to­liau ki­tas mū­sų… Čia bu­vo pa­si­sa­ky­mai dėl mo­ty­vų, nors ne vi­sai dėl tų mo­ty­vų, ir lie­ka tik bal­sa­vi­mas. Bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.08 val.

Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-275 12 ir 252 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1226(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar 2-2 klau­si­mas – Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1226(2). Taip pat pri­ėmi­mas. Yra trys straips­niai. Pro­ce­dū­ra pa­straips­niui. Jo­kių pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti 3 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Tai­gi pa­straips­niui pro­ce­dū­ra įveik­ta. Nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti nei už, nei prieš. Va­di­na­si, bal­suo­si­me nu­ma­ty­ti lai­ku.

 

14.10 val.

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mo Nr. XII-717 2, 5, 6, 7, 8 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1249(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas – Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1249(2). Taip pat pri­ėmi­mas. Pro­ce­dū­ra pa­straips­niui. Per­žvelg­siu, pa­siū­ly­mų čia nie­kur ne­bus. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 4 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 5 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 6 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 7 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Pa­straips­niui pro­ce­dū­ra įveik­ta. Ger­bia­mas K. Vil­kaus­kas no­ri kal­bė­ti už vi­są pro­jek­tą. Pra­šom.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos yra bū­tent ta vie­ta, kur vi­si vie­tos gy­ven­to­jai tel­kia­mi ben­driems dar­bams ir tai pa­ro­do mū­sų stip­ry­bę. Tuo la­biau kad šiam pro­jek­tui pri­ta­rė ir Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ko­a­li­ci­ja. Tai­gi siū­lau šiam pro­jek­tui pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū už jū­sų pa­si­sa­ky­mą. Prieš nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Tai­gi ti­kė­si­mės, kad taip ir bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.12 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 221 straips­niu ir 2 prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4637(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-4.1 klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4637(2)ES. Čia bus tik Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mai, jiems (aš grei­tai per­žvelg­siu) bu­vo pri­tar­ta. Ma­nau, kad ga­li­me pra­dė­ti pro­ce­dū­rą pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me šios re­dak­ci­jos 3 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 5 straips­nis, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 6 straips­nis, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 7 strai­ps­nis, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 8 straips­nis, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 9 straips­nis, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 10 straips­nis, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 11 straips­nis, pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 12 straips­nio bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su nau­ja re­dak­ci­ja? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Pa­straips­niui įvei­kė­me. Da­bar mo­ty­vai už ir prieš, ta­čiau ne­ma­tau no­rin­čių kal­bė­ti. Tai­gi bal­sa­vi­mas nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.13 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 425 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4638(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar ly­di­ma­sis 2-4.2 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4638(2). Pro­jek­tas iš dvie­jų straips­nių. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta,

Pa­straips­niui įveik­ta. Nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti dėl mo­ty­vų, va­di­na­si, bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.14 val.

Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 63 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1094(3) (pri­ėmi­mas)

 

2-5 klau­si­mas – Teis­mų įsta­ty­mo 63 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1094(3). Taip pat pri­ėmi­mas. Pa­straips­niui. 1 straips­nis. Sa­ko, kad čia bus rei­ka­lų, tai gal, jei­gu ga­li­ma ger­bia­mą pra­ne­šė­ją, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką S. Šed­ba­rą į tri­bū­ną. Pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Gal ko­men­ta­rą, jei­gu ga­li­ma.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, ši­tas pro­jek­tas yra skir­tas šiam lai­ko­tar­piui, kai yra mig­ran­tų ant­plū­dis, kad Vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­rei­kus ga­lė­tų lai­ki­nai pa­si­tel­kti Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus. Tam bu­vo skir­ta ši­ta nor­ma ir Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­ra­šė pa­siū­ly­mą, jis yra ben­dres­nio po­bū­džio ir mes jį ap­svars­ty­si­me, nes ko­mi­te­te da­ro­me klau­sy­mus dėl daug di­des­nio Teis­mų įsta­ty­mo pa­tai­sų pa­ke­to, čia rei­kia ge­rai iš­dis­ku­tuo­ti. Šiuo mo­men­tu tas ne­pri­ta­ri­mas yra tik bū­tent šiam pro­jek­tui, kad ga­lė­tų pra­dė­ti veik­ti tas tei­sė­jo pa­si­tel­ki­mo į ki­tą teis­mą me­cha­niz­mas, o jau tos de­ta­les­nės tai­syk­lės ga­lė­tų bū­ti iš­dis­ku­tuo­tos vė­liau. To­dėl ko­mi­te­tas, su­pras­da­mas, kad tai tei­sin­ga, šiam pro­jek­tui siū­lo ne­pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. O ki­tam Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui pri­ta­rė?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Vi­siš­kai pri­ta­rė­me. Ir po to ly­giai toks pat yra dar vie­nas pa­siū­ly­mas, ku­ris tu­ri ra­ci­jos, bet dėl šio pro­jek­to siū­lo­me ne­pri­tar­ti, o ati­dė­ti į di­des­nį pa­ke­tą.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ir ta­da yra dar pri­tar­ti iš da­lies, ar ne?

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Taip, taip, čia pri­tar­ti iš da­lies, čia vis­kas ge­rai. Su­re­da­ga­vo­me.

PIRMININKAS. Su­re­da­ga­vo­te. Ta­da yra jū­sų pa­siū­ly­mas… Bet, tie­sa, rei­kia ap­si­spręs­ti dėl 1 straips­nio, nes ten bus 2 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui su ko­mi­te­to re­dak­ci­ja? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Ta­da jū­sų pa­siū­ly­mas ir gims­ta 2 straips­nis. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Čia ir­gi pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to at­kreip­tą dė­me­sį, kad at­ran­kos, ku­rios pra­si­dė­jo iki šio įsta­ty­mo, bū­tų vyk­do­mos pa­gal se­ną tvar­ką. O da­bar mes siū­lo­me per­ke­liant tei­sė­ją ly­gia­gre­čiai iš vie­no teis­mo į to­kį pa­tį teis­mą ne­tai­ky­ti at­ran­kų, tai taip bū­tų tik po šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo. Toks bu­vo ma­no pa­siū­ly­mas, ir ko­mi­te­tas, ži­no­ma, pri­ta­rė jam.

PIRMININKAS. Da­bar for­mu­luo­si­me taip: ar ga­li­me pri­tar­ti ger­bia­mo­jo S. Šed­ba­ro pa­siū­ly­mui, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ir taip iš­ei­na, kad 2 straips­niui, ku­ris gims­ta, ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Dė­ko­ju. Pri­tar­ta 2 straips­niui.

Pa­straips­niui įveik­ta. Kal­bė­to­jų dėl mo­ty­vų nė­ra.

 

14.17 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 9 ir 45 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1007(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 2-6.1 klau­si­mas – Že­mės įsta­ty­mo dvie­jų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1007(3). Pri­ėmi­mas. Kvie­čia­me į tri­bū­ną pra­ne­šė­ją K. Ma­siu­lį ir ban­dy­si­me įveik­ti pa­straips­niui, kur bu­vo pa­siū­ly­mų.

Tai­gi dėl 1 straips­nio bu­vo K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Čia ne­bus in­te­re­sų kon­flik­tų, ger­bia­mas Kęs­tu­ti? Pa­ko­men­tuo­ki­te ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad ne­bus, nes tai vals­ty­bi­nis in­te­re­sas.

Ko­le­gos, čia yra ke­le­tas svar­bių da­ly­kų, ku­riuos no­riu pa­brėž­ti. Sei­mas jau pri­ėmė ir 2022 m. sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo In­ves­ti­ci­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mas, ku­ria­me jau įsi­ga­lė­jo nuo­sta­ta, kad dėl vals­ty­bei svar­bių pro­jek­tų pri­pa­ži­ni­mo spren­džia Vy­riau­sy­bė. Ana­lo­giš­ka nuo­sta­ta yra ir šiuo me­tu svars­to­ma Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­me. Ir Sei­mas po svars­ty­mo ir­gi jiems pri­ta­rė. To­dėl, kaip pa­brė­žė Tei­sės de­par­ta­men­tas, bū­ti­na su­vie­no­din­ti tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą. Aš, at­si­žvelg­da­mas į Sei­mo tei­si­nin­kų siū­ly­mą, ir da­rau tai.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas į jū­sų siū­ly­mą at­si­žvel­gė ir pri­ta­rė?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Taip. Čia yra ir dau­giau ar­gu­men­tų, bet ne­no­rė­čiau…

PIRMININKAS. Dė­kui. Jūs pri­sta­tė­te, ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui su ko­mi­te­to pri­tar­tu Sei­mo na­rio K. Ma­siu­lio pa­siū­ly­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio bu­vo vėl­gi jū­sų pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Net­gi du iš­ kar­to, tai iš ei­lės ir pri­sta­ty­ki­te.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Čia tas pats siū­ly­mas, čia tik tie­siog…

PIRMININKAS. Jau vie­ną kar­tą ap­si­spren­dė­me, tas pats siū­ly­mas, re­dak­ci­ja.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Taip, ei­na to­lyn.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui su ko­mi­te­to pri­tar­ta re­dak­ci­ja? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ir dėl įsi­ga­lio­ji­mo yra ma­no toks tech­ni­nis siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Jei­gu pri­ta­rė­me 2 straips­niui su ko­mi­te­to re­dak­ci­ja, vis­kam pri­ta­rė ko­mi­te­tas, jū­sų siū­ly­mams. Ir Sei­mas pri­ta­rė. Dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­mi­te­to at­sto­ve.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ir dar yra Tei­sės de­par­ta­men­to, jam ir­gi pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Tai čia pri­ta­rė ir mums ne­rei­kia nie­ko dėl to spręs­ti. Du straips­niai, mes pri­ta­rė­me.

Da­bar no­rin­čių kal­bė­ti dėl mo­ty­vų ne­ma­tau. Ta­da bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.20 val.

Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 2 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-1008(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar 2-6.2 klau­si­mas – ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1008(2). Čia bu­vo Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų. Gal vis dėl­to grįž­ki­te į tri­bū­ną, ger­bia­mas Kęs­tu­ti Ma­siu­li.

Dėl 1 straips­nio nie­ko ne­bu­vo. Ar ga­li­me 1 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Ta­da yra siū­lo­mas nau­ja­sis 2 straips­nis – J. Ur­ba­na­vi­čiaus ir R. Vait­kaus pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Pri­sta­ty­ki­te. Ga­li­me įjung­ti J. Ur­ba­na­vi­čiui? Pra­šom pri­sta­ty­ti.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Siū­lo­ma pa­keis­ti 20 straips­nio 4 da­lį. Šiuo me­tu rei­ka­la­vi­mai sau­lės elek­tri­nėms įreng­ti ga­lio­ja kaip aukš­tiems sta­ti­niams – bokš­tams ir ki­tiems. Siū­lo­me iš­brauk­ti šiuos rei­ka­la­vi­mus. Pri­ėmę mū­sų siū­lo­mas pa­tai­sas pa­nai­kin­tu­me per­tek­li­nius rei­ka­la­vi­mus. Ko­mi­te­tas svars­tė ma­no pa­tai­są ir pri­ta­rė. Ačiū.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, čia daug ir ne­si­ple­čia­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti pa­siū­ly­mui ir 2 straips­niui, šio­je vie­to­je at­si­ran­dan­čiam?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Taip, ko­mi­te­tas pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ta­da 2 straips­nis tam­pa 3 straips­niu ir yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Taip.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti nau­ja­jam 3 straips­niui, ku­ris bu­vo 2? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 3 straips­nis ta­da au­to­ma­tiš­kai tam­pa 4 straips­niu, jam ga­lė­tu­me tur­būt ir­gi pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Pa­straips­niui įvei­kė­me, dė­ko­ju ko­mi­te­to pra­ne­šė­jui. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­sa­vi­mas nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.22 val.

Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 2, 4, 6, 17, 20, 23 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-3163 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1009(2) (priėmi­mas)

 

Ki­tas taip pat ly­di­ma­sis 2-6.3 klau­si­mas, bet čia ne­bus Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų, tad ga­li­te ir nei­ti į tri­bū­ną. Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1009(2). Pro­ce­dū­ra pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio ne­bu­vo jo­kių pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio nė­ra jo­kių pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Tai­gi bal­sa­vi­mas dėl vi­so nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.22 val.

Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1234 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1010(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ir dar vie­nas ly­di­ma­sis 2-6.4 klau­si­mas – Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1010(2). Čia bus pa­siū­ly­mų. Ger­bia­mas Kęs­tu­ti Ma­siu­li, pra­šau į tri­bū­ną. Ko­mi­te­to at­sto­vas.

Dėl 1 straips­nio bu­vo Sei­mo na­rių Z. Bal­čy­čio, J. Raz­mos pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Ne­ži­nau, ar yra at­sto­vai. Yra Z. Bal­čy­tis. Įjun­ki­me mik­ro­fo­ną, pri­sta­ty­ki­te pa­siū­ly­mą, p­ra­šom.

Z. BALČYTIS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų svars­tant Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo ati­tin­ka­mo straips­nio pa­kei­ti­mą bu­vo pa­teik­ta mo­ty­va­ci­ja, kad at­ei­ty­je kur kas lanks­čiau bus at­si­žvel­gia­ma į tam tik­rų funk­ci­jų pri­sky­ri­mą Vy­riau­sy­bei, ta­čiau iš tik­rų­jų yra pa­nai­ki­na­ma Sei­mo tei­sė spręs­ti, ku­riai vie­ša­jai įstai­gai su­teik­ti įga­lio­ji­mus.

Ma­no su­pra­ti­mu (ir ko­mi­te­tas svars­tė), kad tai bū­tų ne vi­siš­kai ge­ras da­ly­kas, nes Sei­mas ne­ži­no­tų, kam Vy­riau­sy­bė yra pri­ta­ru­si, ir tos vie­šo­sios įstai­gos su įga­lio­ji­mais ga­lė­tų iš­plis­ti, da­bar jų yra tik 14, to­dėl ši­tam ma­no ar­ba mū­sų pa­siū­ly­mui ne­bu­vo pri­tar­ta. Aš vis dėl­to lai­kau­si nuo­mo­nės, kad Sei­mas tu­rė­tų ap­si­spręs­ti.

An­tra. Mes pri­ta­rė­me, kad įga­lio­ji­mai bū­tų su­teik­ti ir leis­tų Vy­riau­sy­bė su­teik­ti įga­lio­ji­mus toms vie­šo­sioms įstai­goms, ku­rios at­lik­tų tam tik­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gi­nių lė­šų įsi­sa­vi­ni­mo bū­ti­ny­bę. To­dėl, ma­nau, rei­kė­tų pa­lik­ti sta­tus quo dėl vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įga­lio­ji­mų kon­kre­tiems sub­jek­tams su­tei­ki­mo ir įtvir­tin­ti iš­im­tį, kaip aš mi­nė­jau, lei­sian­čią Vy­riau­sy­bei vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įga­lio­ji­mus su­teik­ti tik toms vie­šo­sioms įstai­goms, ku­rios ad­mi­nist­ruo­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gus.

Dėl an­tro pa­siū­ly­mo taip pat siū­lo­me pa­lik­ti ga­lio­ti sta­tus quo, pa­gal ku­rį vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įga­lio­ji­mai kon­kre­tiems sub­jek­tams bū­tų su­teik­ti įsta­ty­mu. Taip pat no­riu pa­mi­nė­ti, kad įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­ta, pa­gal ku­rią sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos ga­lė­tų spręs­ti dėl vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mo vie­šo­sioms įstai­goms, nė­ra su­de­rin­ta su Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga. Jūs pri­sta­tė­te iš kar­to abu pa­siū­ly­mus. Vie­nam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, ki­tam pri­ta­rė iš da­lies. Jei­gu jūs rei­ka­lau­si­te bal­suo­ti, tai mes da­bar ne­ga­lė­si­me ap­si­spręs­ti, o tu­rė­si­me bal­sa­vi­mo me­tu. Da­bar at­sa­ky­ki­te. Ar jūs dėl pir­mo­jo pa­siū­ly­mo rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti?

Z. BALČYTIS (DFVL). Taip, aš no­rė­čiau, kad bal­suo­tu­me.

PIRMININKAS. Jūs no­rė­tu­mė­te bal­suo­ti. Va­di­na­si, mes da­bar ap­si­spręs­ti ne­ga­li­me. Ati­de­da­me tuo­met šį pro­jek­tą iki bal­sa­vi­mo lai­ko. Ačiū, ger­bia­mas ko­mi­te­to…

K. MASIULIS (TS-LKDF). O ne­rei­kia pa­sa­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nės?

PIRMININKAS. Taip, jūs ga­li­te pa­sa­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Su­tau­py­si­me vė­liau lai­ko. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Prieš bal­sa­vi­mą bū­tų ge­riau, kad žmo­nės gir­dė­tų.

PIRMININKAS. Ge­rai, prieš bal­sa­vi­mą. Jūs tei­sus. Pra­šom tuo­met pri­sės­ti. Ati­de­da­me Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mą. Ap­si­sprę­si­me dėl pa­siū­ly­mų, ta­da ir dėl vi­so.

 

14.26 val.

Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo Nr. I-558 1 ir 3 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-429(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo 1 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-429(2). Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

Čia bu­vo tik Tei­sės de­par­ta­men­to… Ne, bu­vo ir Sei­mo na­rio. Pa­pra­šy­siu tuo­met ko­mi­te­to at­sto­vą. Kaip pra­ne­šė­jas nu­ro­dy­tas ger­bia­mas V. Bu­kaus­kas, bet jis kal­ba te­le­fo­nu. Ar ga­lė­tu­mė­te ger­bia­mą V. Bu­kaus­ką pa­kvies­ti? Jis ten ga­le kal­ba te­le­fo­nu. Ar jūs, kaip ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas, ga­lė­tu­mė­te, ger­bia­mas Va­len­ti­nai Bu­kaus­kai, at­ei­ti į tri­bū­ną? Ap­svars­ty­si­me vie­ną pa­siū­ly­mą. Tai­gi Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mas. Čia dėl 1 straips­nio bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

V. BUKAUSKAS (DPF). Taip, pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Tuo­met čia la­bai neap­si­sto­ja­me. O ki­tas pa­siū­ly­mas bu­vo Sei­mo na­rio K. Vil­kaus­ko, jam pri­tar­ta iš da­lies. Gal ger­bia­mas K. Vil­kaus­kas pri­sta­ty­tų ir pa­sa­ky­tų, ar jį ten­ki­na ko­mi­te­to re­dak­ci­ja? Pra­šom.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. (Bal­sas sa­lė­je) Ma­ne ten­ki­na ko­mi­te­to nuo­mo­nė…

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal po vie­ną. Da­bar te­gul pa­sa­ko K. Vil­kaus­kas. Prašom.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Taip, ma­ne ten­ki­na ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Džiaug­čiau­si, jei­gu bū­tų pa­tvir­tin­tas ke­tu­rių sos­ti­nių klu­bas. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tą tur­būt ir­gi ten­ki­na ko­mi­te­to nuo­mo­nė, taip?

V. BUKAUSKAS (DPF). Taip.

PIRMININKAS. Taip. Dė­ko­ju. Va­di­na­si…

V. BUKAUSKAS (DPF). Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai dėl pa­pil­do­mos ko­mi­te­to iš­va­dos – pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. La­bai ačiū. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti 1 straips­niui su mi­nė­to­mis re­dak­ci­jo­mis? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

2 straips­nis. Ne­bu­vo jo­kių pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Pa­straips­niui ap­svars­ty­ta.

Yra no­rin­čių kal­bė­ti už. Pir­ma­sis – ger­bia­mas E. Gent­vi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū. Ko­le­gos, su­pran­tu, kad ne­bus pa­si­prie­ši­ni­mo tam pro­jek­tui, tai ir ne­no­riu la­bai il­gai kal­bė­ti. No­riu pa­si­džiaug­ti, kad bu­vo pa­teik­tas toks pro­jek­tas, tik­rai tu­rin­tis to­kią is­to­ri­nės at­min­ties pras­mę, tu­ris­ti­nę pras­mę. Ma­tau, pa­vyz­džiui, Pran­cū­zi­jos pa­vyz­džius: yra mies­te­liai, pa­ra­šy­ta – for­ti­fi­ka­ci­nių mies­tų tin­klo da­lis. Jie pa­da­ro iš to tu­ris­ti­nius ke­lius, tu­ris­ti­nius marš­ru­tus, kur ko­kio­mis nors for­ti­fi­ka­ci­nė­mis tvo­ro­mis ap­tver­ti se­na­mies­čiai, ir tai tam­pa tu­ris­ti­nio tin­klo da­li­mi.

Čia rei­kė­tų ei­ti to­liau. Įtvir­ti­nus tuos is­to­ri­nius se­na­mies­čius, is­to­ri­nes te­ri­to­ri­jas, rei­kia kur­ti pa­žin­ti­nius tu­riz­mo ta­kus tiek Lie­tu­vos gy­ven­to­jams, tiek iš ki­tur at­vyks­tan­tiems žmo­nėms. Tai yra mū­sų pa­si­di­džia­vi­mas, mū­sų is­to­ri­ja. Tuo la­biau tu­ri­me ką pa­ro­dy­ti. Mes vi­si tur­būt ma­tę tuos da­ly­kus, bet įpras­min­ki­me tas tu­rė­tas is­to­ri­nės at­min­ties vie­tas pa­ro­dy­da­mi vi­sam pa­sau­liui. La­bai ačiū ini­cia­to­riui ar ini­cia­to­riams už ši­tą pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Taip pat ger­bia­ma E. Ru­de­lie­nė kal­bės už. Pra­šom.

E. RUDELIENĖ (LSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties šian­dien Tra­kams ir ki­toms is­to­ri­nėms sos­ti­nėms, sa­ky­čiau, yra is­to­ri­nė die­na, nes bus su­tei­kia­mas is­to­ri­nis sta­tu­sas. Tei­kiant ir svars­tant šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, bu­vo įvai­rių epi­te­tų. Čia apie Tra­kus nu­skam­bė­jo: kaž­kam ten bu­vo per švie­su, kaž­kam per tam­su. Aš tie­siog ap­gai­les­tau­ju, kad tiek lai­ko už­tru­ko ir ati­tin­ka­mas dė­me­sys bū­tent is­to­ri­nėms sos­ti­nėms ne­bu­vo at­kreip­tas anks­čiau, tai jau ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­ta ge­ro­kai se­niau. Šian­dien tik­rai džiau­giuo­si, kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ti­kiuo­si, kad tai bus tik pir­mas žings­nis, at­ei­ty­je mes tu­rė­si­me is­to­ri­nėms sos­ti­nėms ir at­ski­ras pro­gra­mas, ir at­ski­rą fi­nan­sa­vi­mą, ir at­ski­ras, gal­būt, tu­ris­ti­nes tra­sas ir tai bus pa­sie­ki­mas ne tik­tai at­ski­rų mies­tų, bet ir Lie­tu­vos. Tai­gi kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Su­ma­žė­jo no­rin­čių kal­bė­ti už są­ra­šas, o prieš no­rin­čių kal­bė­ti ne­pa­di­dė­jo. Tai­gi mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.30 val.

Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo Nr. XI-1196 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-430(3) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau 2-8 klau­si­mas – Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-430(3). Pri­ėmi­mas. Čia ne­bu­vo jo­kių pa­siū­ly­mų. Įsta­ty­mo pro­jek­tas iš vie­no straips­nio. Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Už no­ri kal­bė­ti ger­bia­mas A. Ly­de­ka dėl šio pro­jek­to, bet aš jo ne­ma­tau sa­lė­je, tai lai­ky­si­me, kad ne­pa­si­nau­do­jo sa­vo tei­se kal­bė­ti. Nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti prieš, va­di­na­si, bal­sa­vi­mas nu­ma­ty­tu lai­ku.­

 

14.31 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos įstei­gi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1199(2) (pri­ėmi­mas)

 

To­liau 2-9 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos įstei­gi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1199(2). Čia pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Jo­kių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio jo­kių pa­siū­ly­mų ne­bu­vo. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio ne­bu­vo pa­siū­ly­mų. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Pa­strai­ps­niui įveik­ta pro­ce­dū­ra. Už no­rė­tų kal­bė­ti ger­bia­mas E. Gent­vi­las. Pra­šom.

E. GENTVILAS (LSF). Čia vie­nas po ki­to kal­bė­ji­mas, tai… Aš la­bai pa­si­sa­kau už ši­tos kon­tro­lie­rių įstai­gos stei­gi­mą, nes tai iš­ju­dins, pa­ju­dins tai, ką mes pri­ėmė­me, įtei­si­no­me Žval­gy­bos kon­tro­lie­riaus ins­ti­tu­tą. Da­bar su­tei­kia­mas in­stru­men­tas tiems mū­sų spren­di­mas, dėl ku­rių bu­vo ir gin­čų, ir ne­su­ta­ri­mų, kaip pri­si­me­na­te, ir įžval­gų dėl ga­li­mo po­li­ti­ka­vi­mo ar po­li­ti­za­vi­mo. No­ri­si ti­kė­ti, kad jo­kių pa­vo­jų ne­kils. Pa­si­sa­kau, pa­si­sa­ko­me su ko­le­go­mis už ši­tą pro­jek­tą, kad įstai­ga bū­tų kuo grei­čiau stei­gia­ma.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš no­rė­tų kal­bė­ti ger­bia­mas R. Že­mai­tai­tis. Bet aš jo ne­ma­tau. Jis ką tik bu­vo sa­lė­je. (Bal­sai sa­lė­je) Dis­ku­ta­vo dar. Ge­rai, jis at­si­sa­ko žo­džio. Da­bar už kal­bės ger­bia­mas R. Lo­pa­ta. Pra­šom.

R. LOPATA (LSF). Aš trum­pai. Ti­kiuo­si, kad su­ta­ri­mas sa­lė­je bus dėl šio nu­ta­ri­mo. Tik pri­min­siu, kad tai il­gos is­to­ri­jos pa­bai­ga, dėl jos iš tik­rų­jų bu­vo su­lau­žy­ta ne vie­na ie­tis, ne­pri­klau­so­mai nuo to, kad ie­tis be­lau­žan­čios pu­sės kal­bė­jo apie pa­čią idė­ją fak­tiš­kai vie­no­dai.

Aš tik pri­min­siu, koks tiks­las bu­vo to, ką mes re­a­liai pra­dė­jo­me pra­ei­tais me­tais įsta­ty­mų pro­jek­tais: su­stip­rin­ti žval­gy­bų tar­ny­bų veik­lą, už­tik­rin­ti žmo­gaus tei­ses ir, tre­čia, – už­kar­dy­ti ga­li­mus gi­lu­mi­nės vals­ty­bės kū­ri­mo­si žings­nius. Tik­rai ra­gi­nu vi­sus pri­tar­ti šiam nu­ta­ri­mui. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Tai­gi bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

14.34 val.

Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 7, 69, 84 ir 86 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1284 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar ta­da leis­ki­te man pa­im­ti mi­nė­tą klau­si­mą iš va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės, tai yra po bal­sa­vi­mų. To­liau čia to­kie as­me­ni­niai dėl per­so­na­li­jų, tai pa­lauk­si­me, kol at­vyks.

Da­bar ga­li­me ap­svars­ty­ti 2-14 klau­si­mą – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-1284. J. Ur­ba­na­vi­čius yra pra­ne­šė­jas. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom pa­teik­ti, ap­svars­ty­si­me ir ta­da per­ei­si­me prie tų li­ku­sių.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). La­ba die­na, mie­li ko­le­gos, drau­ge su ko­le­ga R. Vait­ku­mi tei­kia­me Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Siū­lo­me pa­pil­dy­ti 7 straips­nio 3 da­lies 6 punk­tą vė­jo elek­tri­nė­mis ir pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siais ga­lios 69, 84, 86 straips­nių ati­tin­ka­mus punk­tus, iš­brau­kiant „įreng­ti sau­lės švie­sos ener­gi­jos elek­tri­nes ant pa­sta­tų, ku­rie yra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai, sto­gų ar fa­sa­dų“.

Mo­ty­vai. Pas­ta­ruo­ju me­tu ste­bi­me elek­tros kai­nos šuo­lius, tu­ri­me ieš­ko­ti bū­dų, kaip juos amor­ti­zuo­ti. Mū­sų vi­sų tiks­las – tap­ti ne­pri­klau­so­mais var­to­to­jais, di­din­ti var­to­ja­mą elek­tros ener­gi­ją iš at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių, rink­tis ža­li­ą­jį kur­są. Iš vė­jo ener­gi­jos ga­lė­tų bū­ti ga­mi­na­ma di­džio­ji da­lis – ne ma­žiau kaip 53 % elek­tros ener­gi­jos, iš sau­lės, švie­sos ener­gi­jos – 22 %. Li­ku­si da­lis ga­lė­tų bū­ti ga­mi­na­ma iš ki­tų at­si­nau­ji­nan­čių šal­ti­nių. Tam, kad pa­siek­tu­me šiuos svar­bius re­zul­ta­tus, tu­ri­me pri­im­ti rei­kia­mus pa­kei­ti­mus.

Mū­sų siū­lo­mi ak­cen­tai. Vė­jo elek­tri­nių plėt­ra bū­tų pri­ski­ria­ma vie­šo­jo in­te­re­so at­ve­jams. Da­bar, sta­tant elek­tri­nes, rei­kia gau­ti su­ti­ki­mus kai­my­ni­nių skly­pų, tų skly­pų sa­vi­nin­kų, ku­rių skly­pai pa­ten­ka į sa­ni­ta­ri­nę zo­ną. Iš tik­rų­jų ne vi­suo­met leng­va tuos sa­vi­nin­kus su­ras­ti, jie iš­vy­kę į už­sie­nį, sun­ku su jais su­si­siek­ti, kai ku­riais at­ve­jais tie­siog ne­pa­vyks­ta su­ras­ti kon­tak­tų. Su ne­ma­ža da­li­mi įma­no­ma pa­si­ra­šy­ti, ta­čiau li­ku­sie­ji pra­de­da de­rė­tis, ke­lia ne­adek­va­čias kai­nas ir stab­do elek­tri­nių plėt­rą.

Siū­lo­me at­si­sa­ky­ti šių kai­my­ni­nių skly­pų sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mo, ta­čiau pa­brė­žiu, kad kom­pen­sa­vi­mas iš­lik­tų, pa­tir­tus nuos­to­lius rei­kė­tų kom­pen­suo­ti tai­kant me­to­di­ką Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Dar vie­nas mū­sų siū­lo­mas ak­cen­tas yra at­si­sa­ky­ti per­tek­li­nių nuo­sta­tų sie­kiant įreng­ti sau­lės švie­sos ener­gi­jos elek­tri­nes ant pa­sta­tų, ku­rie yra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai, sto­gų ir (ar) fa­sa­dų, ap­skri­tai iš­brauk­ti iš įsta­ty­mo to­kį rei­ka­la­vi­mą ir pa­lik­ti, kad to­kius at­ve­jus ver­tin­tų at­sa­kin­gos kul­tū­ros pa­vel­do ins­ti­tu­ci­jos.

Toks pa­vyz­dys yra Liš­kia­vos si­tu­a­ci­ja. Pro­jek­tą lai­mė­jo ir ga­lė­tų įreng­ti sau­lės ba­te­ri­jas, bet tie­siog dėl šio įsta­ty­mo nuo­sta­tų ne­ga­li to pa­da­ry­ti, nors įren­gus tas ba­te­ri­jas tik­rai ne­bū­tų pa­žeis­tos sau­go­mos kul­tū­ros ver­ty­bės.

To­kie siū­ly­mai reikš­min­gai iš­ju­din­tų mū­sų ener­ge­ti­kos ža­lio­jo kur­so plėt­rą. Toks bū­tų pa­grin­di­nis pri­sta­ty­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ke­le­tas Sei­mo na­rių. Pir­mas klau­sia ger­bia­mas G. Kin­du­rys. Pra­šom.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad jū­sų siū­lo­mas pa­kei­ti­mas yra to punk­to, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, kad sa­vi­nin­ko su­ti­ki­mas ne­pri­va­lo­mas, kai ten­ki­nant vie­šą­jį in­te­re­są te­ri­to­ri­jo­se pla­nuo­ja­mi to­kie iš­skir­ti­niai ob­jek­tai: bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos ob­jek­tai, ma­gist­ra­li­niai du­jo­tie­kiai, elek­tros ener­gi­jos per­da­vi­mo tin­klai, vie­šo­ji ge­le­žin­ke­lių in­fra­struk­tū­ra, vals­ty­bės ke­liai.

Jūs siū­lo­te, kad ne­rei­kė­tų su­ti­ki­mo dėl vė­jo elek­tri­nių. Bet tai juk ne vals­ty­bės ob­jek­tai, tai yra ly­giai toks pat ver­slas kaip pre­ky­ba įvai­riais pla­taus var­to­ji­mo daik­tais, prie­mo­nių ga­my­ba, pa­slau­gų tei­ki­mas. Kaip pro­jek­te įžvel­gia­te vie­šą­jį in­te­re­są dėl elek­tri­nių sta­ty­bos pri­va­čiais pa­grin­dais? Ar pri­tar­tu­mė­te, kad įsta­ty­mu, o ne Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu jū­sų pri­sta­to­mu at­ve­ju bū­tų nu­sta­ty­tas kom­pen­sa­ci­jos dy­dis ir pa­na­šiai, kaip yra nu­sta­to­mi tar­šos ar iš­tek­lių mo­kes­čiai? Tai su­teik­tų aiš­ku­mo tiek Sei­mo na­riams bal­suo­jant, tiek tur­būt že­mės sa­vi­nin­kams, pa­te­ku­siems į gre­ta sta­to­mų…

PIRMININKAS. Lai­kas.

G. KINDURYS (LVŽSF). …vė­jo jė­gai­nių pro­jek­ta­vi­mo de­ri­ni­mo pro­ce­są. Ačiū.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad tų vė­jo elek­tri­nių sta­ty­ba tur­būt yra ben­dras in­te­re­sas – mū­sų ne­pri­klau­so­mu­mas. Ma­to­te, elek­tros kai­nos ky­la ir naf­tos nau­do­ji­mas ap­ri­bo­ja­mas. Kiek­vie­na ta elek­tri­nė tik­rai pri­si­dė­tų prie mū­sų na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, prie kai­nų ma­ži­ni­mo. Aš vis dėl­to gal­būt ver­tin­čiau, kad tai su­si­ję da­ly­kai.

O dėl jū­sų klau­si­mo ant­ro­sios da­lies, tur­būt lai­ky­čiau­si tos nuo­mo­nės, kaip už­re­gist­ra­vau. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas A. Skar­džius, bet aš jo ne­ma­tau sa­lė­je. Nė­ra jo. Ta­da ger­bia­ma L. Na­gie­nė no­rė­tų pa­klaus­ti. Pra­šom.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­le­ga, no­riu pa­klaus­ti. Siū­lo­te, pir­miau­sia šiuo pro­jek­tu sie­kia­ma pa­keis­ti sa­ni­ta­ri­nių ap­sau­gos zo­nų prie vė­jo elek­tri­nių nu­sta­ty­mo są­ly­gas. To­liau. Siū­lo­te kom­pen­sa­ci­ją mo­kė­ti Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka, o ne ša­lių su­si­ta­ri­mu. Tai vie­na.

Ant­ras klau­si­mas. Ko­dėl šį va­rian­tą? Jūs men­ki­na­te vi­sas sa­vi­nin­ko tei­ses į sa­vo že­mę. At­ėjau, sa­ni­ta­ri­nių zo­nų ne­rei­kia, ga­lė­siu pa­sta­ty­ti ir jūs gau­si­te ten, ko­kia bus ne rin­kos kai­na, o kiek ap­skai­čiuos, tiek ir bus nu­sta­ty­ta ta kai­na.

Ant­ras klau­si­mas dėl nu­sta­ty­tų drau­di­mų tai­ky­mo gam­ti­niuo­se ir kom­plek­si­niuo­se draus­ti­niuo­se. Tai mes da­bar draus­ti­niuo­se tu­rė­si­me ne vie­ną vė­jo jė­gai­nę pa­sta­ty­tą. Draus­ti­niuo­se ir paukš­čiai, ir vi­si ki­ti, dar ir gam­tos tar­ša. Ar tai yra nor­ma­lu, kaip jums at­ro­do? Ačiū.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma ko­le­ge. Su­pran­tu tik­rai jū­sų su­si­rū­pi­ni­mą. Aš ma­nau, kad taip ir tu­rė­tų bū­ti. Žo­džiu, sta­tant vė­jo jė­gai­nes vis dėl­to bū­tų in­for­muo­ja­mi sa­vi­nin­kai ir jie tu­rė­tų ga­li­my­bę kreip­tis dėl kom­pen­sa­ci­nio to me­cha­niz­mo. Kaip ir mi­nė­jau, tai­kant yra tik­rai nu­ma­ty­ta me­to­do­lo­gi­ja, pa­gal ku­rią bū­tų ap­mo­ka­ma, sa­ky­ki­me, ten nu­ma­tomi pa­tir­ti nuos­to­liai. Tur­būt vis tiek sa­vi­nin­kai ne­bū­tų, kaip pa­sa­kius, eli­mi­nuo­ja­mi iš šio da­ly­ko.

O dėl gam­tos, dar jūs mi­nė­jo­te, tur­būt sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se. Na, tur­būt tu­ri­me… Mū­sų Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jo­je mes krei­pė­mės ir į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, kad pa­teik­tų tuos že­mė­la­pius, kur tik­rai bū­tų aiš­ku, kur bū­tų ga­li­ma sta­ty­ti, ir vis dėl­to ma­to­me, tik­rai mū­sų vals­ty­bei rei­ka­lin­gas toks pri­si­dė­ji­mas ir plėt­ra šių svar­bių ob­jek­tų. Na, tai tu­rė­tų tur­būt tilp­ti ir tos vė­jo jė­gai­nės, ir tie paukš­čiai, ir mū­sų gam­ta. Tu­rė­tu­me su­tilp­ti ir ei­ti tuo svar­biu ener­ge­ti­niu ke­liu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau jū­sų no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas V. Ąžuo­las. Pra­šom.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų aš esu šo­ki­ruo­tas. Dar ne­se­niai jū­sų ko­le­ga at­ne­šė dėl miš­kų to­kį pat įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad bū­tų nu­sa­vin­tas pri­va­tus tur­tas. Va­di­na­si, jei aš tu­riu miš­ko, tu­riu šiuo at­ve­ju že­mės ir ne­su­tin­ku su kai­na ir su są­ly­go­mis, tai iš ma­nęs tai bus nu­sa­vin­ta ir at­ly­gin­ta Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­ta tvar­ka. Ne­ži­nau, 100 eu­rų duos. O ką man da­ry­ti, jei aš po me­tų pats no­rė­siu sta­ty­ti ir iš ma­nęs tas plo­tas, skly­pas jau nu­sa­vin­tas? Ar jūs bent jau de­kla­ra­vo­te, ko­kių ver­slo in­te­re­sų at­sto­vams at­sto­vau­ja­te? Jūs tur­būt ne­su­si­dū­rė­te su vė­jo jė­gai­nė­mis, ne­su­si­dū­rė­te su ki­tais da­ly­kais, kai jie klas­to­ja PAVʼą, klas­to­ja ver­ti­ni­mus, su­ma­ži­na at­stu­mus.

Šian­dien pa­grin­di­niu kliu­vi­niu ta­po, kai sa­vi­nin­kai ne­su­tin­ka su pa­si­ty­čio­ja­ma iš­mo­kų su­ma, kai tau pa­siū­lo už 40 me­tų 100 eu­rų, 50 eu­rų, 1 tūkst. eu­rų, kai re­a­li kai­na yra 20–30 tūkst. eu­rų. Tai ko­dėl jūs taip da­ro­te? Ar pri­va­ti nuo­sa­vy­bė jau ta­po nie­ko ver­ta? Ją ga­li­ma kon­fis­kuo­ti, Vy­riau­sy­bės tvar­ka duo­ti 100 eu­rų. Ką jūs čia da­ro­te? Ne­ži­nau, jei­gu jau da­bar oku­pa­ci­ja įvy­ko, mū­sų tur­tas bus oku­puo­ja­mas, tik šian­dien par­duo­da­mas tur­tas bus pri­va­čių įmo­nių…

PIRMININKAS. Lai­kas, ger­bia­mas ko­le­ga! Kiek­vie­nam skir­ta 1 mi­nu­tė klaus­ti.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Va­liau, ačiū už jū­sų klau­si­mą. Tik­rai tur­būt svar­bus. Tik­rai šio įsta­ty­mo pa­tai­so­mis jo­kia nuo­sa­vy­bė ne­at­ima­ma, nie­kas ne­kon­fis­kuo­ja­ma. Tik­rai yra vi­so­kių at­ve­jų, kai ir pik­ty­biš­kai ne­no­ri­ma su­tik­ti su vė­jo jė­gai­nių plėt­ra ir ki­tais ob­jek­tais. Tai, ma­tyt, vis tiek, kaip ir dar kar­tą mi­niu, tas kom­pen­sa­ci­nis me­cha­niz­mas įsi­jun­g­tų, žmo­nėms bū­tų kom­pen­suo­ja­ma ir tik­rai pri­si­dė­tų prie mū­sų na­cio­na­li­nio sau­gu­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar jū­sų no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas J. Raz­ma. Bet J. Raz­mos aš sa­lė­je ne­ma­tau. Ta­da ger­bia­mas K. Ma­siu­lis. Ger­bia­mo K. Ma­siu­lio ir­gi nė­ra. Ger­bia­ma I. Ha­a­se tik­rai yra, aš ją ma­tau. Pra­šom klaus­ti.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, jūs teik­da­mas įsta­ty­mo pro­jek­tą siū­lo­te pa­nai­kin­ti drau­di­mą įreng­ti sau­lės švie­sos ener­gi­jos elek­tri­nes ant pa­sta­tų, ku­rie pri­klau­so kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tams, ant sto­gų ir ant fa­sa­dų, ku­rie yra gam­ti­niuo­se kom­plek­si­niuo­se draus­ti­niuo­se, vals­ty­bi­nių par­kų funk­ci­nio pri­ori­te­to ir bios­fe­ros re­zer­va­to funk­ci­nio pri­ori­te­to. Šian­dien pa­teik­da­mas tą įsta­ty­mo pro­jek­tą jūs tei­gia­te, kad jūs ne­ma­no­te, kad tai pa­kenk­tų tų pa­sta­tų ver­tei, būk­lei ir pa­na­šiai. Ar ga­li­te pa­sa­ky­ti, gal jūs tu­ri­te šiuo klau­si­mu spe­cia­lis­tų nuo­mo­nę, spe­cia­lis­tų iš­va­dą, kad tik­rai ne­pa­kenks kraš­to­vaiz­džiui ir šių pa­sta­tų būk­lei?

Taip pat pra­šom pa­sa­ky­ti, ar jūs ne­ma­no­te, kad toks svar­bus pro­jek­tas vis dėl­to tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tas Vy­riau­sy­bės ly­giu, o ne as­me­niš­kai Sei­mo na­rių?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma Ire­na, gal pra­dė­siu nuo ant­ro­jo klau­si­mo. Tik­rai prem­je­rė šį pro­jek­tą pa­lai­ko, ji su­pran­ta jo reikš­mę ir ver­tin­gu­mą. Tai bus ga­li­ma dar pa­pra­šy­ti ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, jei­gu no­rė­sime.

O šiaip iš tik­rų­jų šiuo me­tu įsta­ty­mas au­to­ma­tiš­kai drau­džia įreng­ti tas sau­lės jė­gai­nes. Na, iš­ėmus šią įsta­ty­mo pa­tai­są, kiek­vie­nu at­ve­ju bū­tų ver­ti­na­mas ob­jek­tas, spe­cia­lis­tai, kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tai, įver­ti­nę tik­rai pa­si­sa­ky­tų. Jei ma­ty­tų, kad yra grės­mė sau­go­miems, sa­ky­ki­me, ob­jek­tams, iš­lik­ti kaž­ko­kiam is­to­ri­niam pa­vel­dui, tai tik­rai jie ne­dė­tų pa­ra­šo ir ne­bū­tų įren­gia­mos tos sau­lės jė­gai­nės, bet jei­gu, sa­ky­ki­me, fa­sa­das sau­go­mas, bet sto­gas tik­rai tin­ka­mas ir ga­li­ma tai įreng­ti, tai ko­dėl gi ne. Pri­si­dė­tų prie na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, sa­ky­čiau. Aš vis kar­to­ju tą žo­dį, tur­būt svar­bų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ki­tas no­rė­tų pa­klaus­ti ger­bia­mas D. Krei­vys, bet jo nė­ra. A. Pa­lio­nis yra. Pra­šau, pas­ku­ti­nis klau­sė­jas ger­bia­mas A. Pa­lio­nis. Pra­šau.

A. PALIONIS (LRF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga Jus­ti­nai, tiks­las tik­rai yra gar­bin­gas, gra­žus ir su­tin­ku, ypač šio­je ge­o­po­li­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je, kad mes tu­rė­tu­me tu­rė­ti ga­ran­tą ir ener­ge­ti­nį ne­pri­klau­so­mu­mą. Tik man vi­są lai­ką ky­la klau­si­mas, ar tai tu­rė­tų bū­ti ir vyk­ti kaip Lau­ki­niuo­se Va­ka­ruo­se? Šian­dien mes tu­ri­me plėt­rą ir kas ne­gra­žiai gal vyks­ta, jei­gu žiū­rė­tu­me į vė­jo jė­gai­nes, kai yra įsi­gy­ja­mi skly­pai, pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti tris ar ke­tu­rias vė­jo jė­gai­nes, o PAVʼai da­ro­mi at­ski­rai kiek­vie­nai jė­gai­nei, ne­ima­ma vi­su­ma jė­gai­nių, kiek yra nu­ma­ty­ta skly­pe. Ly­giai taip pat pri­si­min­ki­me, kad ir tas pats SAZ yra su­ma­žin­tas, ly­gi­nant net ir su jė­gai­nės aukš­čiu ir spar­nuo­tės il­giu, yra ma­žes­nis, ne­gu už­ima vi­sa ta jė­gai­nė. Reg­la­men­ta­vi­mas. Pa­vyz­džiui, pas mus ša­ly nė­ra še­šė­lia­vi­mo reg­la­men­ta­vi­mo kaip vi­so­je Eu­ro­po­je. Ar ne­ma­no­te, kad mes tu­rė­tu­me tuos ri­bo­ji­mus su­tvar­ky­ti tvar­kin­gai, kad ne­kil­tų vi­suo­me­nė­je prieš­ta­ra­vi­mų prieš at­lais­vi­nant tą plėt­rą?

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas An­driau. Iš tik­rų­jų, ži­no­ma, vi­sa­da yra ką to­bu­lin­ti ir tur­būt vi­sų mū­sų tai yra už­duo­tis. Jei­gu mes ma­to­me ko­kių nors pro­ble­mų, tik­rai rei­kė­tų tai da­ry­ti, ga­li­ma ir mums bus per­žiū­rė­ti, ir ko­mi­si­jo­je dar kar­tą. Šiuo at­ve­ju no­riu pa­sa­ky­ti ir nu­ra­min­ti, kad neims ir ne­pa­sta­tys tos vė­jo jė­gai­nės, sau­lės tų par­kų bet kur, tai yra ir sta­ty­bos lei­di­mai, ir po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas. Ši­tie vi­si rei­ka­la­vi­mai iš­lie­ka ir pa­gal tai bus pa­ren­ka­ma ta vie­ta ir vyk­do­mas tas ob­jek­tas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, jūs ga­li­te už­im­ti sa­vo vie­tą. Da­bar no­ri pa­si­sa­ky­ti už ger­bia­mas R. Vait­kus.

R. VAITKUS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­nau, kad nė vie­nas iš čia sė­din­čių ko­le­gų ne­su­abe­jos, kiek svar­bu yra šiuo me­tu ener­ge­ti­nė ne­pri­klau­so­my­bė, ta­čiau at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos iš­tek­lius vis dar stab­do biu­ro­kratinė iner­ci­ja. Šio įsta­ty­mo pa­grin­di­nis tiks­las – ska­tin­ti sau­lės švie­sos ener­gi­jos elek­tri­nių ir vė­jo elek­tri­nių plėt­rą sie­kiant stra­te­gi­niuo­se pla­na­vi­mo do­ku­men­tuo­se įtvir­tin­tų tiks­lų. Tai la­bai ak­cen­tuo­ju. Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­me su­da­ry­tu­me ga­li­my­bę sau­lės jė­gai­nės mo­du­lius dė­ti ant KVADʼinių pa­sta­tų ir sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­je ir vis tiek iš­li­ktų ga­lu­ti­nis spren­di­mas vy­riau­sių­jų ar­chi­tek­tų, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų de­rin­ti ir spręs­ti – tin­ka ar ne. Pa­pil­do­mai vė­jo jė­gai­nes pri­ski­ria­me vie­šo­jo in­te­re­so ob­jek­tams ir tuo­met sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­nos bū­tų de­ri­na­mos leng­viau. Šian­dien įsta­ty­mo im­pe­ra­ty­vas ne­lei­džia da­ry­ti nie­ko. Yra tech­no­lo­gi­jos, ku­rios lei­džia sau­lės plokš­tes įmon­tuo­ti į pa­sta­tų sto­gus, ir pa­na­šiai. Mi­nė­tas bū­tent Liš­kia­vos vie­nuo­ly­no pa­vyz­dys tai aiš­kiai pa­ro­do. Kuo­met yra gau­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma sau­lės jė­gai­nėms įreng­ti, ta­čiau yra blo­ka­vi­mo ele­men­tai, ku­rie ne­lei­džia to da­ry­ti šiuo me­tu, ir yra sta­to­mas kar­ka­si­nis pa­sta­tas ir ant jo bus de­da­ma sau­lės jė­gai­nė – tai tik­rai yra to­kia si­tu­a­ci­ja, ku­rios ne­tu­rė­tų bū­ti šiuo me­tu. Kvie­čiu vi­sus bal­suo­ti ir pa­lai­ky­ti mums vi­siems šį svar­bų pro­jek­tą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš kal­bės ger­bia­mas G. Kin­du­rys. Pra­šom.

G. KINDURYS (LVŽSF). Ačiū. Na, ne­pri­ta­riu, kad be že­mės, ku­ri pa­ten­ka į sa­ni­ta­ri­nės ap­sau­gos zo­ną, sa­vi­nin­ko su­ti­ki­mo bū­tų ga­li­ma sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nes. Pa­žy­mė­ti­na, kad vė­jo elek­t­ri­nė tik­rai yra di­džiu­lis ob­jek­tas, vi­zu­a­liai la­bai iš­skir­ti­nis, ke­lian­tis tam tik­rą vi­zu­a­li­nį ir triu­kš­mo dis­kom­for­tą. At­ski­rai tur­būt dar rei­kia įver­tin­ti ir po­vei­kį svei­ka­tai ir žmo­nių sa­vi­jau­tai.

Pa­sta­čius elek­tri­nes bus už­kirs­tas ke­lias gre­ti­mų skly­pų sa­vi­nin­kų ini­cia­ty­voms plė­to­ti, kur­ti sa­vo ver­slus, ypač to­kiems kaip rek­re­a­ci­ja, po­il­sis, nes tos te­ri­to­ri­jos jau bus ne­pa­trauk­lios šioms sri­tims. Taip bus su­da­ry­tos iš­skir­ti­nės są­ly­gos tik vė­jo elek­tri­nių ver­slui ir bus su­var­žy­tos ki­tų sa­vi­nin­kų tei­sės ir lū­kes­čiai dėl sa­vo ver­slu­mo ar at­ei­ties pla­nų re­a­li­za­vi­mo. Ma­nau, kad toks pro­jek­tas ver­tin­ti­nas kaip sa­vi­nin­kų tei­sių pa­žei­di­mas ir tam tik­ras nuo­sa­vy­bės dis­po­na­vi­mo su­var­žy­mas. Tik­rai siū­lau ne­pri­tar­ti šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­si­sa­ky­mai baig­ti. Bal­sa­vi­mas bus nu­ma­ty­tu me­tu.

 

14.51 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1289(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Da­bar grįž­ta­me prie dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mo – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­to Nr. XIVP-1289(2). Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą V. Juo­za­pai­tį dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­tvir­ti­ni­mo.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Gar­bu­sis Sei­me, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, va­kar Kul­tū­ros ko­mi­te­tas ap­svars­tė šį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo į Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­kus tei­kia­ma po­nios D. Ur­ba­na­vi­čie­nės kan­di­da­tū­ra, ir pri­ta­rė jam ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ka­dan­gi pre­ten­den­tė kal­bė­ti ne­no­ri, tai ta­da mo­ty­vai svars­ty­mo sta­di­jo­je.

Mes jau ei­na­me į pri­ėmi­mą. Čia yra vie­nas no­rin­tis kal­bė­ti už – ger­bia­mas K. Vil­kaus­kas. Pra­šau.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš kvie­čiu pri­tar­ti šiai kan­di­da­tū­rai. Tik­rai D. Ur­ba­na­vi­čie­nė yra at­si­da­vu­si et­no­kul­tū­rai. Tas ne­ma­te­ria­lu­sis mū­sų pa­vel­das yra la­bai svar­bus ir mū­sų at­ei­nan­čioms kar­toms, ir da­bar­ti­nia­me gy­ve­ni­me. Iš tik­rų­jų liau­dies pa­pro­čiai, tra­di­ci­jos tu­ri gy­vuo­ti, mū­sų to­kia­me sku­ban­čia­me, le­kian­čia­me gy­ve­ni­me tu­ri at­ras­ti sa­vo vie­tą. Kvie­čiu bal­suo­ti ir lin­kiu ger­bia­mai pre­ten­den­tei sėk­mės.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Taip pat no­ri kal­bė­ti R. Šar­knic­kas, pa­lai­ky­ti. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Va­kar apie tai jau mes kal­bė­jo­me ir su­si­pa­ži­no­me su kan­di­da­te, su jos nu­veik­tais dar­bais. Ma­no bū­tų pa­lin­kė­ji­mas jū­sų Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bai ir jums pa­čiai ir to­liau puo­se­lė­ti tas pa­ma­ti­nes ver­ty­bes. Net na­cio­na­li­nia­me sau­gu­me pa­ra­šy­tas toks žo­dis „et­no“. Jūs tur­būt ir­gi ge­rai apie tai ži­no­te. Lin­kiu, kad puo­se­lė­tu­mė­te dėl tų rai­džių, ku­rios grei­čiau­siai bus Pre­zi­den­to ne­ve­tuo­tos, kaip jau va­kar su­pra­to­me. Tai yra liūd­na ži­nia Lie­tu­vai, jei­gu taip bū­tų, bet dar yra tam tik­ros vil­ties. Sau­go­ki­te žo­džius, pa­da­vi­mus, dai­nas, is­to­ri­ją – vi­sa tai, kas susiję su mū­sų is­to­ri­ja, mū­sų pro­tė­viais. Ačiū jums. Sėk­mės dar­buo­se.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Vi­si kal­bė­jo už, tai džiau­gia­mės gra­žiu pa­lai­ky­mu.

Da­bar pa­tvir­tin­ki­me slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Ar ga­li­me pri­tar­ti tra­di­ci­nės for­mos slap­tam bal­sa­vi­mui? Dė­ko­ju. Kaip su­pran­tu, jūs ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­te slap­tam bal­sa­vi­mo biu­le­te­niui. Aš tik la­bai trum­pai pri­min­siu bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pę: V. Ba­kas, J. Baub­lys, R. Bu­d­ber­gy­tė, A. Ku­bi­lie­nė, S. Leng­vi­nie­nė, M. Mal­dei­kis, B. Pet­ke­vič, M. Pui­do­kas. Dėl bal­sa­vi­mo lai­ko dar pa­si­tar­si­me. Kol kas jis toks, kaip nu­ma­ty­ta, bet tu­rė­si­me gal­būt ki­tų siū­ly­mų, pa­si­tar­si­me. Tai­gi bal­suo­si­me slap­tai.

 

14.54 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ar­ma­no Ab­ra­ma­vi­čiaus at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1269(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Da­bar 2-11 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ar­ma­no Ab­ra­ma­vi­čiaus at­lei­di­mo iš Lie­tuvos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1269(2). Kvie­čiu į tri­bū­ną Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką ger­bia­mą S. Šed­ba­rą pri­sta­ty­ti.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ar­ma­no Ab­ra­ma­vi­čiaus at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tą svars­tė 2022 m. sau­sio 12 d. ir 2022 m. sau­sio 19 d. ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas bu­vo pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Už to­kį spren­di­mą bal­sa­vo vi­si septyni po­sė­dy­je da­ly­va­vę ko­mi­te­to na­riai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar ke­liau­ja­me į svars­ty­mo sta­di­ją, kur dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šę ir ger­bia­mas S. Šed­ba­ras, ir R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Ger­bia­mas Sta­sy Šed­ba­rai, pra­šom grįž­ti į tri­bū­ną. Dis­ku­si­ja.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes šį kar­tą tur­būt pir­mą kar­tą su­si­du­ria­me su to­kiu spren­di­mu, skau­džiu tur­būt mo­ra­liš­kai, kai yra pra­šo­ma ir, ma­tyt, rei­kia at­leis­ti Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ją iš pa­rei­gų dėl to, kad jis dėl svei­ka­tos ne­ga­li tų pa­rei­gų ei­ti.

Ko­mi­te­tas pa­da­rė per­trau­ką, pa­pra­šė dvie­jų ko­mi­te­to na­rių ir Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ko ap­lan­ky­ti ko­le­gą Ar­ma­ną. Vi­si tie, ku­rie ap­lan­kė, ko­mi­te­to po­sė­dy­je iš­dės­tė sa­vo po­zi­ci­ją, jog tei­sė­jas tik­rai ne­ga­li ir, ma­tyt, jau ne­ga­lės ei­ti to­kių pa­rei­gų, ko­kios jam bu­vo pa­ti­kė­tos, tai yra Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo. Ga­li­ma pa­klaus­ti J. Sa­ba­taus­ko, A. Ston­čai­čio, A. Gu­taus­ko, bet jie, de­ja, skau­da­ma šir­di­mi mums šią ži­nią pra­ne­šė.

Ko­le­gos, aš kar­tu no­riu dar pri­min­ti jums ir kreip­tis į Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rius ir va­do­vus. Pra­ei­tais me­tais va­sa­rio 25 die­ną bu­vo re­gist­ruo­tas dvie­jų Sei­mo na­rių, Sei­mo tei­si­nin­kų pa­siū­ly­mas dėl Tei­sė­jo vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo. Aš ne­ži­nau, ar bu­vo ži­no­ma apie ko­le­gos li­gą, ar ne, ma­ne pa­sie­kė ži­nios, kad dar yra vie­nas tei­sė­jas ar tei­sė­ja, ku­ri ga­li at­si­dur­ti pa­na­šio­je si­tu­a­ci­jo­je. Bu­vo pa­siū­ly­mas toks, kad ne­te­ku­siems 60 % ir dau­giau dar­bin­gu­mo tei­sė­jams, tu­rin­tiems se­nat­vės pen­si­jos sta­žą, bū­tų ga­li­ma mo­kė­ti ati­tin­ka­mą vals­ty­bi­nę pen­si­ją. Vy­riau­sy­bės iš­va­da bu­vo iš es­mės pri­tar­ti, ta­čiau da­ry­ti vis­ką kom­plek­siš­kai.

Aš tik­rai ga­liu in­for­muo­ti apie Mi­nist­rės Pir­mi­nin­kės po­zi­ci­ją: esant to­kiai si­tu­a­ci­jai ji tik­rai šiuo at­ve­ju tur­būt bū­tų ki­tos nuo­mo­nės, tad aš la­bai pra­šy­čiau šių dvie­jų ko­mi­te­tų, nes Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas yra pa­pil­do­mas, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas pa­grin­di­nis, vis­gi ap­svars­ty­ti šį pro­jek­tą ir pa­teik­ti Sei­mui sa­vo iš­va­das. Tai ir bū­tų spren­di­mas: jei­gu žmo­gus dirb­ti sa­vo dar­bo ne­be­ga­lė­tų, jis tu­rė­tų gau­ti tam tik­rą iš­lai­ky­mą ir ga­lė­tų oriai to­liau gy­dy­tis, at­lik­ti re­a­bi­li­ta­ci­ją ir gy­ven­ti. Tiek.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Taip pat kvie­čiu į tri­bū­ną dis­ku­tuo­ti ger­bia­mą R. Ša­la­še­vi­čiū­tę. Pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos (ačiū pir­mi­nin­kui S. Šed­ba­rui – jis jau pu­siau pri­sta­tė mū­sų pro­jek­tą), bū­tent tas pro­jek­tas dar pra­ei­tų me­tų va­sa­rio mė­ne­sį at­si­ra­do, ži­nant ne dvie­jų, taip pat ir ger­bia­mo tei­sė­jo A. Ab­ra­ma­vi­čiaus, bet ir kai ku­rių ki­tų, to­kių yra apie de­šimt žmo­nių, ku­rie dėl įsta­ty­mo spra­gos šian­dien ne­ga­li tin­ka­mai pa­si­nau­do­ti so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis…

Kon­kre­čiai aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti to­kias pa­sta­bas dėl to, kam mes pri­ta­rė­me. Mes tur­būt ne­ži­no­jo­me si­tu­a­ci­jos – tei­sė­jo svei­ka­ta tik­rai nė­ra ge­ra, bet es­mė ta, kad Tei­sė­jų ta­ry­ba krei­pė­si į Me­di­ci­nos cen­trą prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, jis tu­rė­jo įvar­din­ti svei­ka­tos būk­lę ir pa­teik­ti sa­vo iš­va­dą. Ta­čiau tuo me­tu, kai mes svars­tė­me, kaip ir da­bar tei­sė­jas tei­sė­tai nau­do­ja­si ne­ap­mo­ka­mo­mis atos­to­go­mis, atos­to­gau­ja tie­siog dėl svei­ka­tos būk­lės, nes jam ir svei­ka­ta svar­bi, bet jis į Me­di­ci­nos cen­trą dar nė­ra vy­kęs. Šian­dien mes, Sei­mo na­riai, bal­suo­si­me ir sprę­si­me, ar at­leis­ti tei­sė­ją. Mes ne me­di­kai. Me­di­ci­nos cen­tras tu­ri pa­teik­ti sa­vo iš­va­dą. Jei­gu to­je iš­va­do­je bus nu­ro­dy­ta, kad dėl svei­ka­tos būk­lės tei­sė­jas ne­ga­li dirb­ti, ta­da mes gal ga­lė­tu­me bal­suo­ti. Tai­gi, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke (ko­le­ga Ba­kai, ne­truk­dy­ki­te), aš da­bar gal­vo­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ar vi­so­je to­je tu­rė­to­je in­for­ma­ci­jo­je tik­rai nė­ra Me­di­ci­nos cen­tro prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos iš­va­dos. Be me­di­ci­ni­nės iš­va­dos, ko­le­gos, aš pra­šy­čiau su­si­lai­ky­ti šian­dien nuo bal­sa­vi­mo spren­džiant ger­bia­mo tei­sė­jo klau­si­mą. Tuo la­biau kad jis ati­dir­bęs vals­ty­bei virš 20 me­tų, vi­si pui­kiai ži­no­me ir ver­ti­na­me jo kom­pe­ten­ci­ją, pa­lik­ti jį be ga­li­my­bės tu­rė­ti bent tą vals­ty­bės pen­si­ją, ku­rią gau­na vi­si pa­rei­gū­nai, iš­sky­rus tei­sė­jus, iš mū­sų pu­sės bū­tų ne­etiš­ka.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jums S. Šed­ba­ras at­sa­kys per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­si­aiš­ki­no­me, kiek įma­no­ma, vis­ką. Pa­čiam tei­sė­jui bu­vo ne kar­tą siū­ly­ta kreip­tis, to­kias iš­va­das duo­da ati­tin­ka­ma Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos svei­ka­tos tar­ny­ba, yra ko­mi­si­ja. Tei­sė­jas Ar­ma­nas at­si­sa­ko vyk­ti. Jei­gu jis ne­ga­lė­tų vyk­ti, tik­rai ko­mi­si­ja at­vyk­tų pas jį, bet jis at­si­sa­ko at­lik­ti to­kią ap­žiū­rą. To­dėl mes ir pa­pra­šė­me sa­vo ko­le­gų ir tei­sė­jų ap­lan­ky­ti jį ir pa­žiū­rė­ti tiek, kiek ga­li­ma su­pras­ti tei­si­nin­kams, bet ne me­di­kams. Kaip aš mi­nė­jau, iš tie­sų at­sa­ky­mas bu­vo toks. Vy­ku­sie­ji žmo­nės dau­gy­bę me­tų ben­dra­vo su Ar­ma­nu, ne­ži­nia, ar jis juos at­pa­ži­no. Si­tu­a­ci­ja to­kia, kad pa­rei­gų ei­ti tik­rai ne­ga­lės. Pats dėl ne­įga­lu­mo nu­sta­ty­mo kol kas, kaip aš su­pra­tau, ne­si­krei­pė, ne­dar­bin­gu­mo iš­mo­ka jau ne­mo­ka­ma, to­dėl pra­ėjo tam tik­ras lai­kas.

Da­bar vie­nin­te­lis da­ly­kas štai koks. Mes ga­li­me ir ne­at­leis­ti, vie­ta bus už­im­ta, at­ran­ka ne­ga­lės bū­ti pa­skelb­ta, ta­čiau tei­sė­jui nuo to ne­bus nė kiek ge­riau. Klau­si­mo spren­di­mas yra ki­tas. Pri­im­ki­me Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo pa­tai­są, ji yra Sei­me, ap­svars­ty­ki­me ir iš­sprę­si­me šio tei­sė­jo ir gal­būt ki­tų tei­sė­jų pro­ble­mą, kai žmo­nės, dir­ban­tys sun­kų, at­sa­kin­gą, ali­nan­tį dar­bą, ne­su­lau­kę 65 me­tų, ne­ga­li to­liau dirb­ti. Ma­no­me, kad mes tik­rai la­bai jaut­riai, la­bai skaus­min­gai nag­ri­nė­jo­me ši­tą klau­si­mą. Mū­sų spren­di­mas yra toks.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs pa­aiš­ki­no­te si­tu­a­ci­ją. Da­bar po svars­ty­mo už no­rė­tų kal­bė­ti ger­bia­mas A. Na­vic­kas. Pra­šom. Ko­le­gos, tik gal ati­den­ki­me vaiz­dą, nes jūs už­sto­ja­te ko­le­gai.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Iš es­mės S. Šed­ba­ras gal ir vis­ką pa­sa­kė, aš tik no­rė­čiau ir­gi pa­sa­ky­ti, kad ne­tu­rė­tu­me spe­ku­liuo­ti šiuo jaut­riu klau­si­mu. Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te tik­rai la­bai, man at­ro­do, ir sub­ti­liai, ir jaut­riai tas klau­si­mas bu­vo svars­to­mas. Man tik šiek tiek keis­ta R. Ša­la­še­vi­čiū­tės po­zi­ci­ja. J. Sa­ba­taus­kas, jos ko­le­ga, tik­rai vy­ko, aiš­ki­no­si si­tu­a­ci­ją. Da­bar su­pras­ki­me, kad mes tik pa­pras­čiau­siai no­ri­me leis­ti teis­mams vyk­dy­ti at­ran­ką. Jei tas mū­sų spren­di­mas bū­tų ne­at­leis­ti, jis nė kiek ne­pa­dė­tų pa­čiam tei­sė­jui, ir taip da­bar ne­gau­nan­čiam jo­kių iš­mo­kų už tai, pa­pras­čiau­siai pa­kib­tų si­tu­a­ci­ja. Šiuo at­ve­ju gal ne­rei­kė­tų spe­ku­liuo­ti. Man at­ro­do, tik­rai tu­rė­tu­me pa­si­ti­kė­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to žmo­nė­mis, jie tik­rai vy­ko, tik­rai da­rė per­trau­ką, tik­rai ne­bu­vo pa­žiū­rė­ta į ši­tą klau­si­mą for­ma­liai, į jį bu­vo la­bai rim­tai ir jaut­riai pa­žiū­rė­ta.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš kal­bės ger­bia­mas V. Ba­kas. Pra­šom.

V. BAKAS (DFVL). Ger­bia­mi ko­le­gos, po­nas A. Ab­ra­ma­vi­čius yra ne tik tei­sė­jas, jis yra vie­nas iš Lie­tu­vos tei­si­nės sis­te­mos kū­rė­jų. Tai yra moks­li­nin­kas, pro­fe­so­rius, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jas, da­bar – Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo. Jis yra vie­nas iš­ki­liau­sių Lie­tu­vos tei­si­nin­kų. Aš ne­su­tin­ku su po­nu K. Na­vic­ku, ma­no ko­le­ga, ku­ris kal­bė­jo apie spe­ku­lia­ci­jas. Tai yra ir tei­sė­jo dra­ma, bet ir mū­sų vi­sos ša­lies dra­ma, kad mes žmo­gų, ku­ris su­ser­ga, ku­ris tar­na­vo sa­vo ša­liai, ati­da­vė vi­są gy­ve­ni­mą ir yra ne­ei­li­nė as­me­ny­bė, pa­lie­ka­me vie­ną. Tai jei­gu kaž­ko­kia­me ko­mi­te­te po­nas S. Šed­ba­ras pri­sta­tė pro­ble­mą, kaž­ko­kia­me ko­mi­te­te, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ar kur, įstri­go pro­jek­tas, ku­ris leis­tų mums už­tik­rin­ti žmo­giš­ku­mą, žmo­niš­ku­mą, ap­sau­go­ti žmo­nes ap­skri­tai… Po­nas J. Raz­ma pui­kiai iš­ma­no Sei­mo pro­ce­sus ir Sta­tu­to niu­an­sus. Aš ne­ma­nau, kad jūs ne­ga­li­te ras­ti spren­di­mo ir pa­da­ry­ti taip, kad vie­nas ko­mi­te­tas ne­da­ry­tų įkai­tais vi­so Sei­mo.

Ma­no siū­ly­mas toks – svars­ty­ki­me tas svar­bias pa­tai­sas, apie ku­rias kal­bė­jo S. Šed­ba­ras, ši­tą klau­si­mą ati­dė­ki­me, pa­im­ki­me per­trau­ką, iš­im­ki­me iš dar­bo­tvarkės. Ta­da, kai ga­ran­tuo­si­me, kad ga­li­me žmo­giš­kai pa­si­žiū­rė­ti į sa­vo pi­lie­čius, ga­lė­si­me at­leis­ti tei­sė­ją. Bet da­bar aš jo­kiu bū­du ne­ga­lė­čiau ir kvie­čiu ne­pri­tar­ti ši­tam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­si­sa­ky­mai įvy­ko. Po svars­ty­mo, kaip su­pran­tu, ben­dru su­ta­ri­mu ne­pa­vyks pri­im­ti, ta­da bal­suo­ja­me, nes at­ėjo bal­suo­ti nu­ma­ty­tas lai­kas. Ga­li­me iš kar­to dėl šio pro­jek­to ir spręs­ti. Tai­gi da­bar bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ar­ma­no Ab­ra­ma­vi­čiaus at­lei­di­mo iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­to po svars­ty­mo. Bal­suo­ja­me, o ga­lu­ti­nai iš­sprę­si­me slap­tu bal­sa­vi­mu.

Už­si­re­gist­ra­vo 97, bal­sa­vo 96: už – 41, prieš – 23, su­si­lai­kė 32. Tai­gi nu­ta­ri­mui nė­ra pri­tar­ta po svars­ty­mo. Pa­gal Sta­tu­tą grą­ži­na­me pro­jek­tą pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pa­to­bu­lin­ti. Gal per tą lai­ką bus ir ko­le­gos mi­nė­ti įsta­ty­mai pa­to­bu­lin­ti. Tur­būt ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me, taip? Dė­ko­ju. Grą­ži­na­me ko­mi­te­tui.

Ta­da per­ei­si­me prie ki­tų ei­li­nių bal­sa­vi­mų, nes at­ėjo bal­suo­ti nu­ma­ty­tas lai­kas. Ger­bia­ma M. Da­nie­lė no­rė­tų per cen­tri­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

M. DANIELĖ (LF). Dė­kui. Aš la­bai pra­šau visų iš Lai­ki­no­sios Vys­to­mo­jo ben­dra­dar­bia­vi­mo, rep­ro­duk­ci­nės svei­ka­tos ir tei­sių gru­pės po bal­sa­vi­mo at­ei­ti prie tri­bū­nos, nes rei­kia per­rink­ti pir­mi­nin­ką.

PIRMININKAS. In­for­ma­ci­ja ko­le­goms po bal­sa­vi­mų. Bet po bal­sa­vi­mų bus slap­tas bal­sa­vi­mas, at­krei­piu dė­me­sį.

 

15.08 val.

Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so 1, 6, 13, 15, 16, 161, 162, 18, 19, 21, 22, 221, 241, 26, 27, 41 straips­nių, sep­tin­to­jo skir­snio ir prie­do pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 271 straips­niu ir 23, 24, 25 straips­nių pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siais ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1208(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar ei­si­me iš ei­lės per ap­svars­ty­tus pro­jek­tus ir bal­suo­si­me. Dar­bo­tvarkės 2-1.1 klau­si­mas – Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1208(2). Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me. Vis­kas įvy­ko, pa­straips­niui pri­ėmė­me, li­ko tik bal­sa­vi­mas dėl įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 109, bal­sa­vo 108: už – 108, ki­taip bal­sa­vu­sių ne­bu­vo. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.09 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 602, 683 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1209(2) (pri­ėmi­mo tęsinys)

 

Ly­di­ma­sis dar­bo­tvarkės 2-1.2 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so dvie­jų straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1209(2). Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me dėl ly­di­mo­jo Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 109, bal­sa­vo 108: ir vėl vi­si 108 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.10 val.

Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-275 12 ir 252 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1226(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau 2-2 klau­si­mas – Pi­ni­gų plo­vi­mo ir te­ro­ris­tų fi­nan­sa­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1226(2). Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 108, bal­sa­vo 107: už – 106, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.11 val.

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mo Nr. XII-717 2, 5, 6, 7, 8 ir 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1249(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau 2-3 klau­si­mas – Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų plėt­ros įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1249(2). Bal­suo­ja­me. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 110, bal­sa­vo 109: už – 105, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.12 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 221 straips­niu ir 2 prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4637(2)ES (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau 2-4.1 klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4637(2)ES. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 108, bal­sa­vo 108: už – 103, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.12 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 425 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4638(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ly­di­ma­sis 2-4.2 klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 425 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4638(2). Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 110, bal­sa­vo 109: už – 105, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.13 val.

Teis­mų įsta­ty­mo Nr. I-480 63 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1094(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-5 klau­si­mas – Teis­mų įsta­ty­mo 63 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1094(3). Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me dėl Teis­mų įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 111, bal­sa­vo 110, vi­si 110 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.14 val.

Že­mės įsta­ty­mo Nr. I-446 9 ir 45 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1007(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau yra 2-6 klau­si­mų pa­ke­tas. Pir­mas yra Že­mės įsta­ty­mo ke­le­to straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1007(3). Bal­suo­ja­me. Že­mės įsta­ty­mo pri­ėmi­mas. Vė­liau bus ly­di­mie­ji.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 110, bal­sa­vo 110: už – 101, prieš 2, su­si­lai­kė 7. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.15 val.

Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 2, 20 ir 23 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1008(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Ly­di­ma­sis 2-6.2 klau­si­mas – Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1008(2). Bal­suo­ja­me dėl Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 108, bal­sa­vo 107: už – 99, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8. (Gon­gas) Įsta­ty­mas yra pri­im­tas.

 

15.15 val.

Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1120 2, 4, 6, 17, 20, 23 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-3163 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1009(2) (priėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar ki­tas ly­di­ma­sis 2-6.3 klau­si­mas – Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo ki­tų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1009(2). Bal­suo­ja­me, pri­ėmi­mas, dėl Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 113, bal­sa­vo 112: už – 103, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.17 val.

Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1234 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1010(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar aš kvie­čiu į tri­bū­ną grįž­ti K. Ma­siu­lį, nes 2-6.4 klau­si­mas – li­ko ne­pri­im­ti straips­niai, nes li­ko ne­pri­im­ti pa­siū­ly­mai. Dėl pa­siū­ly­mo, ku­rį pri­sta­tė dėl 1 straips­nio ger­bia­mas Z. Bal­čy­tis. Bu­vo Z. Bal­čy­čio ir J. Raz­mos pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir mes no­rė­tu­me iš­girs­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas Z. Bal­čy­tis dar kar­tą pa­tei­kė sa­vo siū­ly­mą, ku­rį mes jau svars­ty­mo sta­di­jo­je bu­vo­me at­me­tę, o ko­mi­te­to yra to­kia iš­va­da. Ko­mi­te­tas ma­no, kad ko­mi­te­to pa­siū­ly­tas re­gu­lia­vi­mas nė kiek ne­su­ma­ži­na Sei­mo vaid­mens, nes Sei­mas ir to­liau nu­sta­ty­tų vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įga­lio­ji­mų ap­im­tį įsta­ty­mu, ta­čiau dėl kon­kre­čios ins­ti­tu­ci­jos pa­rin­ki­mo nu­spręs­tų Vy­riau­sy­bė. Mū­sų ko­mi­te­to siū­ly­tas re­gu­lia­vi­mas ne tik pri­si­dė­tų prie ge­res­nio ad­mi­nist­ra­vi­mo prin­ci­pų, bet ska­tin­tų ir di­din­ti, o ne ma­žin­ti tei­sė­kū­ros ap­im­tį. Va­di­na­si, ne di­din­ti, o ma­žin­ti tei­sė­kū­ros ap­im­tį, nes Sei­mas ir taip ap­krau­tas smul­kia įsta­ty­mų lei­dy­ba. Sei­mas ga­lė­tų ir to­liau orien­tuo­tis į tei­sė­kū­ros ko­ky­bę.

Ma­ža to. Šiuo me­tu yra tik 14 to­kio vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įstai­gų, ku­rios tu­ri vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įga­lio­ji­mus, ir dėl jų veik­los ne­ky­la jo­kių pro­ble­mų. Ma­no­me, kad pri­ori­te­tas tu­rė­tų bū­ti tei­kia­mas ko­ky­biš­kam vals­ty­bės funk­ci­jų vyk­dy­mui, o ne ne­rei­ka­lin­gų įsta­ty­mų, smul­kių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų kū­ry­bai.

Ko­mi­te­tas bal­sa­vo: 8 bu­vo už, 1 – prieš, 2 su­si­lai­kė. Čia pa­brėž­ti­na, kad ga­na vie­nin­gai bu­vo pri­tar­ta ir po­zi­ci­jos, ir opo­zi­ci­jos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Z. Bal­čy­tis rei­ka­la­vo bal­suo­ti. Jūs jau pri­sta­tė­te sa­vo pa­siū­ly­mą. Tai­gi, ar yra 29? Gal ran­kas pa­ke­lia­me, jei­gu yra. (Bal­sai sa­lė­je) Ta­da pa­tik­rin­si­me bal­sa­vi­mu, ar yra 29, siū­lan­tys svars­ty­ti Sei­mo na­rių Z. Bal­čy­čio ir J. Raz­mos pa­siū­ly­mą. Ar yra 29 Sei­mo na­riai, ku­rie no­rė­tų svars­ty­ti šį pa­siū­ly­mą? Bal­suo­ja­me.

Už – 45. Va­di­na­si, yra pa­kan­ka­mas skai­čius Sei­mo na­rių, rei­ka­lau­jan­čių bal­suo­ti. Tai­gi da­bar pa­si­sa­ky­mai dėl pa­siū­ly­mo. Prieš yra K. Ma­siu­lis. Pra­šom, pa­siū­ly­mas prieš.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ko­le­gos, la­bai trum­pai pa­sa­ky­siu. At­si­žvel­ki­te, čia ren­gė­jai aš ir G. Bu­ro­kie­nė. Mes iš tik­ro gi­li­no­mės į tą si­tu­a­ci­ją ir la­bai pra­šome pri­tar­ti šiam siū­ly­mui. Ne­rei­kia Sei­mo ap­krau­ti ne­rei­ka­lin­gais dar­bais. Z. Bal­čy­čio siū­ly­mu.

PIRMININKAS. Pats tei­kė­jas ne­ga­li agi­tuo­ti kal­bė­ti už. Ta­da ban­dy­si­me jau po gir­dė­tų kal­bų. Bal­suo­ja­me dėl Z. Bal­čy­čio ir J. Raz­mos pa­siū­ly­mo. Ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me dėl Z. Bal­čy­čio ir J. Raz­mos pa­siū­ly­mo dėl 1 straips­nio, jam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl pir­mo­jo pa­siū­ly­mo. Ant­rą­jį pa­siū­ly­mą dar svars­ty­si­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 106, bal­sa­vo 106: už – 49, prieš – 24, su­si­lai­kė 33. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Taip pat bu­vo dėl to pa­ties straips­nio ki­tas Sei­mo na­rių Z. Bal­čy­čio ir J. Raz­mos pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ger­bia­mo Z. Bal­čy­čio pa­pra­šy­si­me pa­ko­men­tuo­ti, gal tin­ka, gal ten­ki­na?

Z. BALČYTIS (DFVL). Taip, tas pri­ta­ri­mas iš da­lies ten­ki­na. Siū­ly­čiau pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ta­da ben­dru su­ta­ri­mu? Ko­mi­te­to re­dak­ci­ja. Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Vi­sam 1 straips­niui ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl 2 straips­nio bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, jam ko­mi­tetas pri­ta­rė iš da­lies. Ar ga­li­me 2 straips­niui su ko­mi­te­to re­dak­ci­ja pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me dėl… (Bal­sai sa­lė­je) Aaa, mo­ty­vai. Bet mo­ty­vų nė­ra. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­no­ri kal­bė­ti. Tai­gi, bal­suo­ja­me iš kar­to dėl vi­so Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIVP-1010(2). Bal­suo­ja­me dėl vi­so pro­jek­to. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 111, bal­sa­vo 111: už – 102, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.22 val.

Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo Nr. I-558 1 ir 3 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-429(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 2-7 klau­si­mas – Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-429(2). Bal­suo­ja­me. Pri­ėmi­mas Te­ri­to­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nių vie­ne­tų ir jų ri­bų įsta­ty­mo. Pra­šom bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 110, bal­sa­vo 108: už – 102, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 6. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.23 val.

Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo Nr. XI-1196 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-430(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-8 klau­si­mas – Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-430(3). Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me. Svars­ty­tas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 111, bal­sa­vo 110 – vi­si 110 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

15.23 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos įstei­gi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1199(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 2-9 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos įstei­gi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1199(2). Pri­ėmi­mas. Bal­sa­vi­mas. Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įstai­gos įstei­gi­mo“.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 110, bal­sa­vo 110: už – 66, prieš – 24, su­si­lai­kė 20. Tai­gi, nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

To­liau dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas. Ap­si­sprę­si­me slap­tu bal­sa­vi­mu dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­tvir­ti­ni­mo“.

 

15.24 val.

Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo Nr. XIII-2166 7, 69, 84 ir 86 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1284 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ir pas­ku­ti­nis dar­bo­tvarkės 2-14 klau­si­mas, ku­rį ap­svars­tė­me, – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-1284. Bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me, čia bu­vo pa­tei­ki­mas.

Už­si­re­gist­ra­vo 107, bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 24, su­si­lai­kė 27. Pro­jek­tui pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo.

Kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas yra siū­lo­mas Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. (Bal­sai sa­lė­je) Ko­le­gos, pa­kan­ka­ma bal­sų per­sva­ra. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu dėl Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to? Kaž­kas sa­ko „ne“, kaž­kas „ga­li­me“. Tai gal aš duo­siu per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną kal­bė­ti.

Ger­bia­mas V. Ąžuo­las sto­vė­jo pir­mas. Pra­šom.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Vie­nas iš pra­šy­mų tai dėl Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to, nes tai susiję su žmo­nių tur­tu ir jų pa­ja­momis. Tai pa­siū­ly­mas, ne­ži­nau, kaip pir­mi­nin­kas.

PIRMININKAS. Jūs no­rė­tu­mė­te, kad pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu bū­tų Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Pa­pil­do­mu.

PIRMININKAS. Pa­pil­do­mu. Ge­rai. Da­bar J. Raz­ma per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Pra­šom.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš tie­siog re­pli­ką po bal­sa­vi­mo. Šiek tiek ste­biuo­si ko­le­gų, ku­rie bal­sa­vo už, to­kiu drą­siu bal­sa­vi­mu, nes pa­gal šį pro­jek­tą, jei­gu jū­sų kai­my­nas už ke­lių šim­tų met­rų nuo jū­sų skly­po su­gal­vos pa­sta­ty­ti 5,5 me­ga­va­tų jė­gai­nę, 250 met­rų aukš­čio, tai jū­sų su­ti­ki­mo ne­rei­kės. Ir to­kia sta­ty­ba yra pri­ly­gin­ta ge­le­žin­ke­lio ar du­jo­tie­kio sta­ty­bai, su­pran­ta­me, kad ne­ga­li kaž­kaip vin­giuo­ti. Aš ti­kiuo­si, kad ko­mi­te­tas su­tvar­kys.

PIRMININKAS. Tai mums ir rei­kia ap­si­spręs­ti, ku­ris ko­mi­te­tas tai da­rys. Da­bar ger­bia­mas A. Vyš­niaus­kas no­ri.

A. VYŠNIAUSKAS (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas yra tin­ka­mas kaip pa­grin­di­nis, bet dar kaip pa­pil­do­mų no­rė­čiau pa­pra­šy­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to ir Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to. Ka­dan­gi ener­ge­ti­kos sri­tis yra Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to, o di­dži­ą­ja da­li­mi tai susiję su kai­miš­komis te­ri­to­ri­jomis ir že­mės ūkio pa­skir­ties že­me, tai Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas taip pat ga­lė­tų bū­ti pa­pil­do­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. P. Gra­žu­lis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

P. GRAŽULIS (LRF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tik­rai čia mes už­ku­li­siuo­se kal­bė­jo­me tai, ką pa­sa­kė Jur­gis prie mik­ro­fo­no. To­dėl aš siū­lau, kad ši­tų įsta­ty­mo pa­tai­sų bū­tų at­lik­tas an­ti­ko­rup­ci­nis ver­ti­ni­mas. Taip pat bū­tų ge­rai, ka­dan­gi čia yra ap­lin­ko­sau­gi­niai da­ly­kai, kad pa­nag­ri­nė­tų Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Žiū­riu, nag­ri­nė­ja pir­mi­nin­kė. (Bal­sai sa­lė­je) Kaip pa­grin­di­nis? Tai la­bai ge­rai. Mes at­me­si­me jį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir ger­bia­ma R. Ša­la­še­vi­čiū­tė per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Mū­sų frak­ci­ja ma­no, kad bū­tų tiks­lin­ga pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Aš dar ne į te­mą, pra­šom po him­no at­ei­ti že­mai­čius ten, į ga­lą.

PIRMININKAS. Ne į te­mą. Že­mai­čiai, ku­rie ne į te­mą, pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LVŽSF). Čia į te­mą, bet ne dėl ši­to. Dėl ši­to pra­šo­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas J. Ur­ba­na­vi­čius per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. URBANAVIČIUS (TS-LKDF). Ačiū, mie­li ko­le­gos, už pa­lai­ky­mą. Tik­rai tu­rė­si­me gra­žaus lai­ko per­gal­vo­ti. Ir jei­gu tu­rė­si­te min­čių, tik­rai tei­ki­te pa­siū­ly­mus, ver­tin­si­me vis­ką.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas K. Ma­žei­ka per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš dėl tų emo­ci­jų, ku­rios čia bu­vo to­kios di­de­lės. Ko­le­gos, ne­bi­jo­ki­me nei vė­jo, nei sau­lės, gal­būt la­biau bi­jo­ki­me tų im­por­ti­nių, ru­siš­kų kaž­ko­kių du­jų, naf­tos ir dar kaž­ko, kas tur­būt yra di­des­nė grės­mė. Tai gal­būt ta dis­ku­si­ja yra ge­rai ir tas bai­mes per­kel­ki­me į dis­ku­si­ją. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­si­sa­ky­mai per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną bai­gė­si. Ta­da per­ei­ki­me prie spren­di­mų.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­ban­dy­siu pa­siū­ly­ti ben­drą spren­di­mą. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi bu­vo įvar­din­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Taip pat pra­šė­me Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ir STT an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Vis­kam iš kar­to ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, vis­kam pri­tar­ta. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ir­gi no­ri bū­ti pa­pil­do­mas. La­bai ge­rai. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me vi­sam siū­ly­mų pa­ke­tui. Siū­lo­ma svars­ty­ti IV (pa­va­sa­rio) Sei­mo se­si­jo­je. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Ger­bia­mi ko­le­gos, mes įvei­kė­me vi­sus gy­vus bal­sa­vi­mus dėl vi­sų pro­jek­tų, su tuo la­bai vi­sus svei­ki­nu. Da­bar pa­si­tar­ki­me. Gal ga­lė­tu­me slap­tą bal­sa­vi­mą or­ga­ni­zuo­ti šiek tiek anks­čiau, tar­ki­me, 15 val. 35 min.? Ko­mi­si­jai pa­si­reng­ti bū­tų 5 mi­nu­tės. Įgy­ven­di­na­me slap­tą bal­sa­vi­mą. Tar­ki­me, ka­dan­gi li­ko tik vie­nas slap­tas bal­sa­vi­mas, jis ga­li bū­ti trum­pes­nis 15 mi­nu­čių, va­di­na­si, 15 val. 50 min. mes ga­li­me su­si­rink­ti at­gal į sa­lę, už­baig­ti mū­sų se­si­ją, su­gie­do­ti him­ną. Ar taip tik­tų? Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. Ta­da slap­tas bal­sa­vi­mas – 15 val. 30 min., pa­bai­ga – 15 val. 50 min. Ren­ka­mės čia, į sa­lę, pa­baig­ti po­sė­dį.

Ge­ros li­ku­sios die­nos, ger­bia­mie­ji ko­le­gos.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS (V. MITALAS, LF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ne­tru­kus mes tu­rė­si­me Bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jos re­zul­ta­tus. Juos pa­skelb­si­me, pa­tvir­tin­si­me. Taip pat ne­tru­kus baig­sis Sei­mo ru­dens se­si­ja. O kol ji dar ne­si­bai­gė, pa­si­džiau­ki­me aki­mir­ko­mis vie­nas su ki­tu ir pa­kvies­ki­me Sei­mo Pir­mi­nin­kę į tri­bū­ną pa­sa­ky­ti kal­bą. Pra­šom, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke.

 

15.54 val.

Sei­mo Pir­mi­nin­kės Vik­to­ri­jos Čmi­ly­tės-Niel­sen kal­ba III (ru­dens) se­si­jos pa­bai­gos pro­ga

 

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ko­le­gos, ben­dra­žy­giai ir opo­nen­tai. Ap­žvelg­da­ma šią il­gą ir ne­leng­vą Sei­mo se­si­ją, no­rė­čiau kon­cen­truo­tis į tris svar­biau­sius mū­sų ša­liai ir jos gy­ven­to­jams dar­bus, ku­riuos mums pa­vy­ko pa­da­ry­ti: 2022 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mą ir su juo su­si­ju­sius so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mo pro­jek­tus, žmo­gaus tei­sių ir lais­vių už­tik­ri­ni­mą bei ko­vą su pan­de­mi­jos ir mig­ra­ci­jos kri­zė­mis.

Man at­ro­do, kad ga­li­me kon­sta­tuo­ti, jog tiek daug apie žmo­gaus tei­ses, kiek šios ka­den­ci­jos Sei­me, kal­bė­ta jau se­niai ne­bu­vo. Nors da­bar yra su­dė­tin­gas me­tas spręs­ti žmo­gaus tei­sių klau­si­mus, mes žen­gia­me svar­bius žings­nius šia kryp­ti­mi. Šie re­a­lūs pa­sie­ki­mai, to­kie kaip dau­ge­lį me­tų sa­vo die­nos lau­kęs As­men­var­džių įsta­ty­mas, per­se­kio­ji­mo kri­mi­na­li­za­vi­mas, kon­­sti­tu­ci­nės pa­tai­sos, Smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja, žval­gy­bos om­bud­sme­nas, pa­ro­do, kad Sei­mas ski­ria dė­me­sį žmo­gaus oru­mui už­tik­rin­ti. Tai, kad šiuos spren­di­mus pa­vy­ko pri­im­ti už­tik­rin­tai, įkve­pia ne­su­sto­ti ir re­a­li­zuo­ti ir ki­tus mū­sų vi­suo­me­nei ypač svar­bius klau­si­mus iš žmo­gaus tei­sių sri­ties.

Grįž­tu prie są­ly­gų, su­da­ran­čių ga­li­my­bes kur­ti ge­ro­vę, – jas at­vė­rė­me ne vie­nai vi­suo­me­nės gru­pei per­nai gruo­dį pri­im­da­mi Vals­ty­bės biu­dže­to įsta­ty­mą, „Sod­ros“ ir Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tus.

Di­džiau­sias dė­me­sys skir­tas ke­tu­rioms pri­ori­te­ti­nėms sri­tims – Lie­tu­vos sau­gu­mui, in­ves­ti­ci­joms į švie­ti­mą ir stra­te­gi­nės vals­ty­bės sri­tis, gy­ven­to­jų pa­ja­mų di­di­ni­mui bei skur­do ri­zi­kos ma­ži­ni­mui. Pa­pil­do­mas fi­nan­sa­vi­mas skir­tas kraš­to ap­sau­gai, pan­de­mi­jos ir mig­ran­tų kri­zių val­dy­mui, vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mui, moks­lo ty­ri­mams ir in­ves­ti­ci­joms, šil­dy­mo kom­pen­sa­ci­joms dėl iš­au­gu­sių ši­lu­mos kai­nų.

Sei­mas pri­ėmė So­cia­li­nių drau­di­mo pen­si­jų ir vie­ni­šo as­mens iš­mo­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas, nu­sta­tan­čias nau­ją so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos in­dek­sa­vi­mo me­cha­niz­mą. Dėl šių spren­di­mų 2022 me­tais spar­čiau augs se­nat­vės, ne­tek­to dar­bin­gu­mo, naš­lių ir naš­lai­čių pen­si­jos. Vie­ni­šo as­mens iš­mo­ką gaus dau­giau žmo­nių, reikš­min­gai di­dės ir mi­ni­ma­lio­ji al­ga. Sei­mas pri­ta­rė Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tui ir dėl to vai­ko glo­bos iš­mo­kos di­dės nuo 218 iki 273 eu­rų. Įgy­ven­di­nant na­cio­na­li­nį švie­ti­mo su­si­ta­ri­mą pri­im­tas Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sos pro­jek­tas, de­šim­ta­da­liu di­di­nan­tis pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tų ri­bas moks­lo dar­buo­to­jams.

Vyk­do­mas įsi­pa­rei­go­ji­mas leng­vin­ti mo­kes­ti­nę naš­tą dir­ban­tie­siems, ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis au­ga iki 460 eu­rų. Spren­džiant au­gan­čių šil­dy­mo, elek­tros ener­gi­jos kai­nų klau­si­mą dvi­gu­bai pa­di­din­tas vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­dis, tai­ko­mas būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jai ap­skai­čiuo­ti.

2021 me­tais mū­sų ša­lis, kaip ir vi­sas li­kęs pa­sau­lis, ko­vo­jo su COVID-19 pan­de­mi­ja. Tam tiks­lui nuo­lat bu­vo to­bu­li­na­ma ir tei­si­nė ba­zė. Sei­mas pri­ta­rė siū­ly­mui nau­jai pa­si­skie­pi­ju­siems vy­res­nio am­žiaus as­me­nims skir­ti po vien­kar­ti­nę 100 eu­rų iš­mo­ką, pri­im­tos žmo­nių Už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos. So­li­da­ri­zuo­da­masis su ša­lies gy­ven­to­jais bei siek­da­mas su­stab­dy­ti ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mą Sei­mas pri­ėmė ir Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­tar­ta, kad Sei­mo na­rys vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­sio­se si­tu­a­ci­jo­se dėl už­kre­čia­mo­sios li­gos pli­ti­mo grės­mės ir ka­ran­ti­no me­tu į Sei­mo rū­mus ga­lės įei­ti tik pa­tei­kęs ati­tin­ka­mus do­ku­men­tus.

Su­pran­ta­ma, kad vi­si šie tei­si­niai spren­di­mai ne­tu­rė­tų to­kio prak­ti­nio efek­to, jei­gu Lie­tu­vos gy­ven­to­jai jiems ne­pri­tar­tų ar jų ne­si­lai­ky­tų. To­dėl aš džiau­giuo­si, kad ab­so­liu­ti dau­gu­ma mū­sų žmo­nių de­monst­ruo­ja są­mo­nin­gu­mą ir iš­tver­mę, lai­ko­si gal ir var­gi­nan­čių, bet gy­vy­biš­kai bū­ti­nų at­sar­gu­mo prie­mo­nių. Tik jų dė­ka mes pa­sta­tė­me bar­je­rą epi­de­mi­jai. Žmo­nių so­li­da­ru­mas ko­vo­jant su pan­de­mi­ja ma­to­mas kon­kre­čiais dar­bais, rū­pi­ni­mu­si ar­ti­mai­siais, pa­si­ren­gi­mu pa­dė­ti tiems, ku­riems rei­kia pa­gal­bos. Šian­dien iš šios tri­bū­nos no­riu pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti už tai.

Ko­vo­jant su pan­de­mi­jos pa­da­ri­niais Lie­tu­vai te­ko su­si­dur­ti ir su hib­ri­di­ne ata­ka iš Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mo, tai yra mig­ran­tų stū­mi­mu prie Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Lat­vi­jos sie­nos. Į tai mes pri­va­lė­jo­me re­a­guo­ti ne­del­siant ieš­ko­da­mi spren­di­mų, ku­rie už­tik­rin­tų mū­sų na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, mū­sų ir Eu­ro­pos Są­jun­gos sie­nų ap­sau­gą, bet kar­tu ne­pa­žeis­tų žmo­gaus tei­sių bei Lie­tu­vos tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Sei­mas, at­si­žvelg­da­mas į vals­ty­bėje dėl ma­si­nio už­sie­nie­čių ant­plū­džio su­si­da­riu­sią kri­ti­nę si­tu­a­ci­ją ir į Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mo vyk­do­mus nu­si­kals­ta­mus veiks­mus, pir­mą kar­tą Lie­tu­vos at­kur­tos ne­pri­klau­so­my­bės is­to­ri­jo­je nu­spren­dė ša­lies da­ly­je įves­ti ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį, ji tru­ko iki šių me­tų sau­sio 15 die­nos. Dėl šių spren­di­mų ir pa­rei­gū­nų pa­si­au­ko­jamo dar­bo pa­vy­ko sta­bi­li­zuo­ti si­tu­a­ci­ją prie Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­ori­nės sie­nos, taip pat vė­liau at­si­sa­ky­ti ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties ir im­tis ne­ati­dė­lio­ti­nų Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sų. Vi­sų pir­ma kal­bu apie tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus – pas­ta­ra­jam spren­di­mui pir­mą kar­tą pa­vy­ko pri­tar­ti už­va­kar ir pa­va­sa­rio se­si­jo­je, ti­kiuo­si, mes prie šio spren­di­mo grį­ši­me. Vi­liuo­si, kad sėk­min­gai bal­suo­si­me ir fi­na­li­nia­me eta­pe.

Ma­no ma­ny­mu, ypač svar­bu, kad šio­je il­go­je ir pro­duk­ty­vio­je Sei­mo se­si­jo­je mes iš mir­ties taš­ko pa­ju­dė­jo­me dėl tų įsta­ty­mų pro­jek­tų, ku­rie grą­ži­na Lie­tu­vos žmo­nėms sko­lą žmo­gaus tei­sių ir lais­vių už­tik­ri­ni­mo sri­ty­je. Po be­veik 30 me­tų tru­ku­sios dis­ku­si­jos, gin­čų ir įvai­rių ban­dy­mų už­va­kar pa­vy­ko pri­im­ti As­mens var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mą. Kaip vaiz­din­gai iš­si­reiš­kė sig­na­ta­ras Č. Okin­či­cas, mū­sų Sei­mas ta­po ko­lek­ty­vi­niu Alek­san­dru Ma­ke­do­nie­čiu ir vie­nu po­li­ti­nės va­lios kar­do kir­čiu per­kir­to ne­lie­tu­viš­kų as­men­var­džių ra­šy­mo Gor­di­jaus maz­gą. Taip, mū­sų dar lau­kia at­ei­ty­je ne vie­na dis­ku­si­ja, ta­čiau šian­die­ną mes ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kad la­bai di­de­lė da­lis mū­sų pi­lie­čių, tiek lie­tu­vių, tiek ne lie­tu­vių, ga­lės jau šian­dien sa­vo pa­var­des ir var­dus už­ra­šy­ti tai­syk­lin­gai.

Šio­je se­si­jo­je pa­vy­ko pri­im­ti ir dar vie­ną il­gai bran­din­tą ir il­gai lauk­tą spren­di­mą – kri­mi­na­li­zuo­ti per­se­kio­ji­mą. Lie­tu­va ta­po 21-ąja Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­be, ku­rio­je ga­lio­ja toks re­gu­lia­vi­mas.

Pri­ta­rė­me ir Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sai, ja bu­vo pla­čiau api­brėž­ta vie­šo­jo as­mens są­vo­ka. Tai leis už­tik­rin­ti di­des­nį skaid­ru­mą ir pa­ša­lin­ti tam tik­rus žur­na­lis­tų veik­los trik­džius. Siek­da­mi už­tik­rin­ti veiks­min­gą žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų veik­los tei­sė­tu­mo prie­žiū­rą bei pa­grin­di­nių žmo­gaus tei­sių ir lais­vių ap­sau­gą, di­din­ti pa­si­ti­kė­ji­mą žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jo­mis, pri­ėmė­me Žval­gy­bos kon­tro­lie­rių įsta­ty­mą, ja­me įtvir­tin­tas žval­gy­bos om­bud­sme­no ins­ti­tu­tas.

Šią se­si­ją bū­ta ir žmo­gaus tei­sėms už­tik­rin­ti svar­bių pa­sky­ri­mų. Gruo­džio 7 die­ną pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti nau­jo­ji Sei­mo kon­tro­lie­rė dak­ta­rė E. Le­o­nai­tė. Jos kan­di­da­tū­ra su­lau­kė itin pla­taus žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jų ir Sei­mo na­rių pa­lai­ky­mo.

Ru­dens se­si­jo­je Sei­mas ėmė­si svars­ty­ti ir ki­tus svar­bius pro­jek­tus – Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, juos svars­tė­me dar šian­die­n.

Kryp­tin­gai įgy­ven­di­na­me ir ža­li­ą­jį kur­są. Sei­mas pri­ėmė At­lie­kų tvar­ky­mo, Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, jie pa­dės su­ma­žin­ti vien­kar­ti­nių plas­ti­ki­nių ga­mi­nių kie­kį.

Ko­a­li­ci­jos su­tar­ty­je prie ki­tų svar­bių da­ly­kų iš­skir­tas pri­ori­te­tas, tie­sio­giai su­si­jęs su Sei­mo dar­bu. Tai ko­ky­biš­ka tei­sė­kū­ra, be jos ne­įma­no­mas bran­dus par­la­men­ta­riz­mas. Ru­dens se­si­jo­je at­si­ra­do ne­ri­mą ke­lian­čių da­ly­kų – pa­di­dė­jo tei­sės ak­tų, pri­ima­mų sku­bos tvar­ka, skai­čius. Ta­čiau ru­dens se­si­ja bu­vo iš­skir­ti­nė. Ap­lin­ky­bės lė­mė to­kius spren­di­mus ir to­kius pa­si­rin­ki­mus. Ti­kiuo­si, kad pa­va­sa­rio se­si­jo­je mums pa­vyks ne­pa­si­duo­ti sku­bos pa­gun­dai ir už­tik­rin­ti tei­sė­kū­ros ko­ky­bę, taip pat kel­ti Sei­mo įvaiz­dį Lie­tu­vos žmo­nių aky­se. Pa­va­sa­rį mū­sų lau­kia ne tik šio­je se­si­jo­je pra­dė­tų es­mi­nių po­ky­čių dar­bai, bet ir nau­jos ini­cia­ty­vos, bū­ti­nos mū­sų vals­ty­bės rai­dai.

Dė­ko­ju jums, ger­bia­mi ko­le­gos, už su­pra­ti­mą bal­suo­jant dėl svar­biau­sių įsta­ty­mų. Lin­kiu pro­duk­ty­vios per­trau­kos ir ge­rų idė­jų. Ti­kiu, jų pa­va­sa­rio se­si­jo­je tu­rė­si­me daug. Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me Sei­mo Pir­mi­nin­kei.

 

16.02 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­tvir­ti­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1289(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Li­ko pas­ku­ti­nis šios se­si­jos nu­ta­ri­mas. Tai bal­sų skai­čia­vi­mo pro­to­ko­las dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­tvir­ti­ni­mo“ pri­ėmi­mo.

 

Šio nutarimo priėmimas

 

Iš vi­so iš­duo­ta biu­le­te­nių – 97, ras­ta biu­le­te­nių – 96, ga­lio­jan­čių – 96, ne­ga­lio­jan­čių – 0. Už nu­ta­ri­mo pro­jek­tą bal­sa­vo 89, prieš – 1, su­si­lai­kė 6. Nu­ta­ri­mas dėl Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­kės D. Ur­ba­na­vi­čie­nės pa­tvir­ti­ni­mo yra pri­im­tas. (Gon­gas) Svei­ki­na­me ger­bia­mą pir­mi­nin­kę. (Plo­ji­mai)

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kad jau jūs vi­si at­si­sto­jo­te, kvie­čiu su­gie­do­ti Lie­tu­vos him­ną.

 

Gie­da­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės him­nas

 

(Plo­ji­mai) Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dar kaž­kas no­rė­jo re­gist­ruo­tis. Re­gist­ruo­ki­mės.

Skel­biu Sei­mo po­sė­dį ir se­si­ją baig­tais. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partijos frakcija; DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; LF – Laisvės frakcija; LRF – Lietuvos regionų frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.