PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR AŠTUNTOJO SKIRSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO

XIIIP-2370(2)

 

2019-03-12

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Argumentai:

2015 m. lapkričio mėn., įvertinus situaciją biodegalų sektoriaus rinkoje (ES direktyvų pagrindu esame įsipareigoję pasiekti, kad iki 2020 m. atsinaujinantys energijos ištekliai (toliau – AEI) sudarytų ne mažiau nei 10 % transporto sektoriuje sunaudojamos energijos kiekio, tačiau biodegalų suvartojimas Lietuvoje ženkliai per mažas, kad galėtume užtikrinti Europos Sąjungai prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą), Biodegalų asociacijos iniciatyva parengtas ir Seimo narių įregistruotas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 39 straipsnio pakeitimo projektas Nr. XIIP-3768. Šiuo projektu siūlyta padidinti į benziną privalomai įmaišomų biodegalų dalį nuo 5 iki 10 proc. ir nustatyti privalomą 5 proc. biodegalų dalies įmaišymą į 1 ir 2 klasės arktinį dyzeliną žiemos laikotarpiu.

Šiai dienai yra visos sąlygos, leidžiančios didinti biodegalų dalį benzine iki 10 proc.:

  1. Tiek ES, tiek Lietuvos standartas LST EN 228:2013 „Automobiliniai degalai. Bešvinis benzinas. Reikalavimai ir tyrimo metodai“, į benziną leidžia įmaišyti 10 procentų bioetanolio, tai reiškia, kad E10 benzinas yra saugus ir patikimas, tinkamas naudoti benzinu varomuose varikliuose;
  2. Moksliniai tyrimai patvirtina, kad leistina biodegalų dalis standartiniuose benzinu varomuose varikliuose yra iki 10 %;
  3. Praktika patvirtina, kad prekyba E10 benzinu nesukelia žalingų padarinių (kai buvo nustatyta lengvata biodegalams, E10 benzinu buvo prekiauta ištisus dvejus metus);
  4. Benzino rinka traukiasi, todėl, norint išlaikyti vietinius bioetanolio gamintojus, būtina jiems sudaryti tinkamas prekybos sąlygas;
  5. Didesnės privalomosios bioetanolio dalies nustatymas sudarytų realesnes galimybes iki 2020 m. pasiekti, kad atsinaujinantys energijos ištekliai sudarytų ne mažiau nei 10 % transporto sektoriuje sunaudojamos energijos kiekio.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

11 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 39 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Degalų pardavimo vietose turi būti prekiaujama Lietuvos arba Europos standartų reikalavimus atitinkančiu benzinu, kuriame yra nuo 7 iki 10 procentų biodegalų, ir dyzelinu, kuriame yra ne mažiau kaip 7 procentai biodegalų. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, įmaišant juos į degalus, pagamintus iš mineralinių degalų, turi atitikti šio įstatymo 38 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus. Vyriausybės įgaliota institucija prižiūri ir tikrina, kad atitinkamą veiklą vykdantys asmenys laikytųsi šioje dalyje nurodytų reikalavimų.“

 

 

 


 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                             Algimantas Salamakinas

                                                                                                                 Juozas Baublys

                                                                                                                 Petras Čimbaras

                                                                                                                 Kazys Starkevičius

                                                                                                                 Edmundas Pupinis

                                                                                                                 Juozas Imbrasas

                                                                                                                 Simonas Gentvilas