DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 181 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1594 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys. Įstatymo projekto tikslai ir uždaviniai.

2022 m. lapkričio 24 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 181 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1594, kuriuo kodekso 181 straipsnio 4 dalies 1 punktas buvo pakeistas (šio įstatymo įsigaliojimas numatytas 2024 m. sausio 1 d.). Pažymėtina, kad pastarojo įstatymo tikslas buvo, atsižvelgiant į vykdomą administracinių teismų reorganizavimą, Kelių transporto kodekso 181 straipsnio 4 dalies 1 punkte tik patikslinti nuo 2024 m. sausio 1 d. po reorganizavimo veiksiančių administracinių teismų pavadinimus, nenustatant papildomo teisinio reguliavimo. 2022 m. gruodžio 13 d. Seimui priėmus Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 181 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1665, kuriuo kodekso 181 straipsnio 4 dalies 1 punktas apskritai buvo pripažintas netekusiu galios (šis įstatymas įsigaliojo 2023 m. sausio 1 d.), neliko pagrindo keisti ir jame anksčiau vartotus administracinių teismų pavadinimus. Todėl minėtas Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 181 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1594, atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, turėtų būti pripažintas netekusiu galios.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai.

Įstatymo projektą parengė jį pasirašę Seimo nariai.

 

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai.

Įstatymo projektu siekiama pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 181 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1594.

 

4. Siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama.

            Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 181 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1594 pripažintinas netekusiu galios. Įstatymas buvo priimtas 2022 m. lapkričio 24 d. ir turi įsigalioti 2024 m. sausio 1 d., tačiau 2022 m. gruodžio 13 d. priėmus įstatymą Nr. XIV-1665, prarado aktualumą.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Priėmus įstatymo projektą neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6. Galima priimto įstatymo įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai.

Priimtas nutarimo projektas neigiamos įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai neturės.

 

7. Galima priimto įstatymo įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai.

Įstatymo projektas įtakos verslo sąlygoms ir plėtrai neturės.

 

8. Ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.

Neprieštarauja.

 

9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios.

Siekiant inkorporuoti Įstatymo projektą į teisinę sistemą, pakeisti ar panaikinti kitų galiojančių teisės aktų nereikės.

 

10. Įstatymo projekto atitiktis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimams, sąvokų ir terminų įvertinimas.

Įstatymo projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos ir Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų. Įstatymo projekte neapibrėžiamos naujos ir nekeičiamos esamos sąvokos ir terminai.

 

11. Įstatymo projekto atitiktis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei.

Įstatymo projektas neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei.

 

12. Įstatymo įgyvendinimui reikalingi įgyvendinamieji teisės aktai, juos priimti turintys subjektai.

Įgyvendinamųjų teisės aktų priimti nereikės.

 

13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti.

Įstatymo projekto įgyvendinimui papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.

 

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Įstatymo projekto rengimo metu specialistų vertinimų ir išvadų negauta.

 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis.

Reikšminiai įstatymo projekto žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą: "Įstatymo pripažinimas netekusiu galios".

 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai:

Stasys Šedbaras

Irena Haase

Andrius Vyšniauskas