LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga,   Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,   tel. (8 5) 261 2363,

faks. (8 5) 212 4335, el. p. [email protected].

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,   kodas 188620589


Lietuvos transporto saugos administracijai,                                                     2023-06-     Nr.

 

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai,

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO PATEIKIMO IŠVADOMS GAUTI

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija), siekdama užtikrinti tinkamą 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/782 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (toliau – Reglamentas (ES) 2021/782) įgyvendinimą, parengė ir teikia išvadoms gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3-574 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).

Informuojame, kad Reglamente (ES) 2021/782 buvo nustatytos papildomos priemonės siekiant užtikrinti aukštą geležinkelių transporto paslaugų naudotojų (traukinio keleivių) apsaugos lygį. Viena jų – Reglamento (ES) 2021/782 taikymo priežiūros stiprinimas, be kita ko, įpareigojant Europos Sąjungos valstybes nares paskirti įstaigą ar įstaigas, kurios būtų atsakingos už tinkamą šio reglamento taikymą ir prireikus imtųsi būtinų priemonių tam, kad būtų gerbiamos traukinio keleivių teisės, nustatytos Reglamente (ES) 2021/782.

 Įvertinus tai, kad vadovaujantis Reglamentu (ES) 2021/782 gali būti paskirtos skirtingos institucijos, atsakingos už Reglamento (ES) 2021/782 vykdymo užtikrinimą ir traukinio keleivių skundų dėl Reglamento (ES) 2021/782 pažeidimo nagrinėjimą, ir atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 33 straipsnio 4 dalimi keleivių teisių, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 1371/2007[1], apsaugą pavesta užtikrinti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri nagrinėja traukinio keleivių skundus dėl jų teisių, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 1371/2007, pažeidimo, Įsakymo projektu siūloma Lietuvos transporto saugos administracijai pavesti vykdyti Reglamento (ES) 2021/782 31 straipsnyje nurodytos nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos funkcijas, išskyrus traukinio keleivių skundų dėl jų teisių, nurodytų šiame reglamente pažeidimų, nagrinėjimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Reglamento (ES) 2021/782 32 straipsnio 1 dalį nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga turi stebėti kaip laikomasi Reglamento (ES) Nr. 454/2011[2] ir Reglamento (ES) Nr. 1300/2014[3], tiek kiek nurodyta Reglamente (ES) 2021/782. Įvertinus tai, kad Lietuvos transporto saugos administracija šiuo metu atlieka Nacionalinės ryšių palaikymo institucijos, atsakingos už 2013 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1273/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos, nuostatų įgyvendinimo pažangos stebėseną, funkcijas, taip pat tai, kad įgyvendinant Direktyvos (ES) 2019/882[4] nuostatas Lietuvos Respublikos paslaugų ir gaminių prieinamumo įstatymu Lietuvos transporto saugos administracijai yra pavesta vykdyti gaminių, kurie yra geležinkelių sistemos sąveikaujančios dalys, atitikties prieinamumo reikalavimams priežiūros funkcijas ir tam tikrų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų elementų rinkos priežiūros funkcijas, Susisiekimo ministerijos vertinimu, Reglamento (ES) 2021/782 vykdymo užtikinimo funkcijų turinys tam tikra apimtimi jau šiuo metu atitinka Lietuvos transporto saugos administracijai pavestas vykdyti funkcijas.

Įsakymo projektas nėra notifikuotinas Europos Komisijai pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių[5] reikalavimus, kadangi Įsakymo projektas nepatenka į minėtų taisyklių reguliavimo sritį.

Įsakymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų.

Kadangi Įsakymo projektu užtikrinamas Reglamento (ES) 2021/782 31 straipsnio įgyvendinimas, laikantis Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių[6] reikalavimų  informacija apie Įsakymo projektą suvesta į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos (toliau – LINESIS) Reglamento (ES) 2021/782 priemonių planą ir parengta atitikties lentelė pateikta LINESIS.

Įsakymo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. Visi suinteresuoti asmenys gali pateikti pastabas ir pasiūlymus per 7 darbo dienas nuo Įsakymo projekto paskelbimo. Atskirų konsultacijų su visuomene nenumatoma.

Įsakymo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės (vadovas – Vidmantas Tamulis, tel. 8 680 40669, el. paštas [email protected]) vyresnioji patarėja Jurgita Norkienė (tel. 8 607 97788, el. paštas [email protected]).

PRIDEDAMA:

1. Įsakymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai.

2. Reglamento (ES) 2021/782 ir nacionalinių teisės aktų projektų atitikties lentelė, 3 lapai.

 

Susisiekimo viceministrė                                                                 Loreta Maskaliovienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Norkienė, tel. (8 5) 239 3964, el. p. [email protected]

                                                   

 

 

 

 

 [1] 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų.

[2] 2011 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 454/2011 dėl transeuropinės geležinkelių sistemos telematikos priemonių keleivių vežimo paslaugoms posistemio techninės sąveikos specifikacijos.

[3] 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų.

[4] 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų

[5] Patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“.

[6] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“.